ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ. Obsah:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ. Obsah:"

Transkript

1 ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ Obsah: A Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací...47 A.1 Širší vztahy...47 A.2 Soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací...47 A.2.1 Politika územního rozvoje České republiky...48 A.2.2 Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje návrh zadání...49 A.2.3 Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Říčany...49 A.2.4 Strategický plán DSO Ladův kraj...51 A.2.5 Plán rozvoje obce Mnichovice v letech B Údaje o splnění zadání...52 B.1 požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů...52 B.2 požadavky na rozvoj území obce...52 B.3 požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny)...53 B.4 požadavky na řešení veřejné infrastruktury...55 B.4.1 Dopravní infrastruktura...55 B.4.2 Technická infrastruktura...56 B.5 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území...57 B.5.1 Hodnoty krajiny...57 B.5.2 Hodnoty města...58 B.6 Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace...58 B.7 Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy)...59 B.8 Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území...59 B.8.1 Problémy v území...59 B.9 Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose...60 B.10 Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií...61 B.11 Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem...61 B.12 Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast...62 B.13 Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant...62 Územní plán Mnichovic Odůvodnění 44

2 B.14 Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení...62 C Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území...63 C.1 Stavební vývoj obce...63 C.2 Hranice sídla / zastavitelné, nezastavitelné území...67 C.3 Urbánní struktura a veřejná prostranství...68 C.4 Nemovité kulturní památky...71 C.5 Doprava...72 C.5.1 Širší dopravní vztahy a výhled dopravní obslužnosti...72 C.5.2 Komunikační síť...73 C.5.3 Železnice...75 C.5.4 MHD autobusová doprava...76 C.5.5 Doprava v klidu a dopravní vybavenost...76 C.5.6 Pěší doprava...77 C.5.7 Značené turistické trasy, cesty v krajině...77 C.5.8 Cyklistická doprava...77 C.5.9 Značené cyklotrasy...77 C.5.10 Hluk z automobilové dopravy...77 C.6 Veřejná infrastruktura...78 C.6.1 Vodní toky a plochy...78 C.6.2 Zásobení vodou...82 C.6.3 Kanalizace...84 C.6.4 Zásobování elektrickou energií...85 C.6.5 Spoje...86 C.6.6 Zásobení plynem...87 C.7 Příroda a krajina, životní prostředí...87 C.7.1 Přírodní podmínky...87 C.7.2 Ochrana přírody...91 C.7.3 Územní systém ekologické stability...93 D Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území...97 E Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa...97 E.1.1 Tabulka vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond E.1.2 Vyhodnocení PUPFL F Ochrana obyvatelstva F.1 Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní F.2 Zóny havarijního plánování F.3 Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události F.4 Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování F.5 Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci F.6 Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo současně zastavěná území a zastavitelná území obce F.7 Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události F.8 Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území F.9 Nouzového zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií Územní plán Mnichovic Odůvodnění 45

3 F.10 Systém varování a vyrozumění F.11 Zdroj vody pro požární účely G Seznam literatury a podkladů PŘÍLOHY Příloha 1 Výpočty kapacity území Příloha 2 Návrh zadání regulačních plánů Mnichovic Příloha 3 Obrazová příloha hodnoty a závady samostatné přílohy: Příloha 4 Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP na životní prostředí (kapitola A) Příloha 5 Vyhodnocení vlivů konceptu ÚP na udržitelný rozvoj území (kapitoly C-F) SEZNAM GRAFICKÉ ČÁSTI 1. Hlavní výkres 2. Výkres základního členění území 3. Příroda a krajina 4. Doprava 5. Energetika a spoje 6. Vodní hospodářství 7. Výkres veřejně prospěšných staveb 8. Koordinační výkres 9. Širší vztahy 10. Výkres záborů půdního fondu Územní plán Mnichovic Odůvodnění 46

4 A Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací A.1 Širší vztahy Obec Mnichovice se nachází ve Středočeském kraji, přibližně 25 km vzdušnou čarou jihovýchodně od centra Prahy. Je součástí správního obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Říčany. Mnichovice spolu s městem Kostelec nad Černými Lesy představují jedno z nejvýznamnějších center osídlení tohoto správního obvodu. Skutečným spádovým městem je však Praha, s největší nabídkou pracovních příležitostí a kompletní městskou vybaveností. Obousměrné intenzivní vazby mezi Mnichovicemi a Prahou vyplývají jednak z relativně dobré vzájemné dopravní dostupnosti obou sídel a zároveň z polohy Mnichovic v atraktivním přírodním prostředí. Mnichovice jsou součástí Mikroregionu Ladův kraj, který jako svazek obcí vznikl na základě smlouvy starostů 24 obcí Cílem mikroregionu je společný rozvoj cestovního ruchu, kultury a propagace. Obr. 1: Přehledné schéma katastrálních území s vyznačením řešeného území A.2 Soulad s nadřazenou územně plánovací dokumentací Koncept územního plánu obce Mnichovice sleduje vazbu na následující nadřazené územně plánovací podklady a územně plánovací dokumentaci, konkrétně pak naplňuje záměry, cíle a požadavky těchto dokumentů vztahující se k řešenému území: Politika územního rozvoje České republiky (Brno, Ústav územního rozvoje, 2008) Zásady územního rozvoje Středočeského kraje (listopad 2011) Územní plán Mnichovic Odůvodnění 47

5 Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Říčany (Praha, DHV CR, spol. s r. o., listopad 2008) Dále koncept územního plánu sleduje záměry, cíle a požadavky následujících strategických dokumentů: Strategický plán DSO Ladův kraj ( ) Plán rozvoje města Mnichovice v letech ( ) A.2.1 Politika územního rozvoje České republiky Politika územního rozvoje ČR z roku 2008 (PÚR 2008) určuje strategii a základní podmínky pro naplňování úkolů územního plánování a tím poskytuje rámec pro konsensuální obecně prospěšný rozvoj hodnot území ČR. Dále stanovuje rámcové úkoly pro navazující územně plánovací činnost a pro stanovování podmínek pro předpokládané rozvojové záměry s cílem zvyšovat jejich přínosy a minimalizovat jejich negativní dopady. Řešeného území se na úrovni územního plánu v obecnější rovině dotýkají především některé z republikových priorit územního plánování pro zajištění trvalé udržitelnosti území, uvedené v kapitole 2 PÚR 2008: Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb, revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Cílem je účelné využívání a uspořádání území úsporné v nárocích na veřejné rozpočty na dopravu a energie, které koordinací veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území omezuje negativní důsledky suburbanizace pro udržitelný rozvoj území. Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklistická, lyžařská, hipo). Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Zejména zajistit územní ochranu ploch potřebných pro umísťování staveb a opatření na ochranu před povodněmi a pro vymezení území určených k řízeným rozlivům povodní. Vytvářet podmínky pro zvýšení přirozené retence srážkových vod v území s ohledem na strukturu osídlení a kulturní krajinu jako alternativy k umělé akumulaci vod. V zastavěných územích a zastavitelných plochách vytvářet podmínky pro zadržování, vsakování i využívání dešťových vod jako zdroje vody a s cílem zmírňování účinků povodní. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 48

6 Řešené území (území ORP Říčany bez obcí ve východní části) je dle PÚR 2008 vymezeno jako součást rozvojové oblasti republikového významu OB1 - Rozvojová oblast Praha, přičemž Mnichovice leží na samé vnější hranici této rozvojové oblasti. Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou v PÚR vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky na změny v území. Rozvojová oblast OB1 představuje území s nejsilnější koncentrací obyvatelstva v ČR, kde se soustředí kulturní a ekonomické aktivity, které mají z velké části mezinárodní významový přesah. Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení vedlejších center, zejména Kladna a Berouna. Zřetelným rozvojovým předpokladem je připojení na dálnice, rychlostní silnice a tranzitní železniční koridory. Zázemí rozvojové oblasti se tak namísto vlastního území hlavního města postupně stává areálem s přírůstky počtu bydlících obyvatel. Politikou územního rozvoje z roku 2008 je dále vymezena železniční trať č. 221 Praha Benešov, která prochází Mnichovicemi, jako součást Koridoru konvenční železniční dopravy C-E551. Účelem vymezení koridorů dopravy v PÚR je ochrana ploch pro umístění např. pozemních komunikací, drah, vodních cest a letišť, které mají vliv na rozvoj území České republiky, svým významem přesahují území jednoho kraje a umožní propojení základní sítě dopravních cest na území České republiky a se sousedními státy. A.2.2 Zásady územního rozvoje (ZÚR) Středočeského kraje návrh zadání Zásady územního rozvoje jsou novým typem územně plánovací dokumentace, která vychází z nového stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Tato dokumentace po zpracování a schválení nahradí dosud existující územní plány velkých územních celků. Podle ZÚR neprobíhá přes řešené území žádný návrh dopravní nebo technické infrastruktury. Dle ZÚR jsou Mnichovice vymezeny jako tzv. lokální centrum. V rámci navrhované polycentrické struktury jsou nadřazeným centrem Říčany. Mnichovice se nacházejí v rozvojové oblasti republikové úrovně OB1 Praha. Dle STANOVENÍ PRIORIT ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ v části 1. jsou pro Mnichovice důležité zejména tyto obecné body, které návrh územního plánu přejímá: (07) Vytvářet podmínky pro stabilizaci a vyvážený rozvoj hospodářských činností na území kraje zvláště ve vymezených rozvojových oblastech a vymezených rozvojových osách. Přitom se soustředit zejména na: a) posílení kvality života obyvatel a obytného prostředí, tedy navrhovat přiměřený rozvoj sídel, příznivá urbanistická a architektonická řešení sídel, dostatečné zastoupení a vysoce kvalitní řešení veřejných prostranství a velkých ploch veřejné zeleně vč. zelených prstenců kolem obytných souborů, vybavení sídel potřebnou veřejnou infrastrukturou a zabezpečení dostatečné prostupnosti krajiny; b) vyvážené a efektivní využívání zastavěného území a zachování funkční a urbanistické celistvosti sídel, tedy zajišťovat plnohodnotné využití ploch a objektů v zastavěném území a preferovat rekonstrukce a přestavby nevyužívaných objektů a areálů v sídlech před výstavbou ve volné krajině, vyšší procento volné zeleně v zastavěném území Podle popisu krajiny spadá část řešeného území do tzv. krajiny sídelní (Božkov, Mnichovice) a část do krajiny zvýšených hodnot kulturních a přírodních (Myšlín). A.2.3 Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Říčany V rámci Územně analytických podkladů pro správní obvod Obce s rozšířenou působností Říčany bylo na základě analýz údajů o území, zjištění z průzkumů území a dalších informací provedeno vymezení problémů k řešení. V souladu s ustanovením 4 odst. 3 Územní plán Mnichovic Odůvodnění 49

7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., byly sledovány zejména urbanistické závady, dopravní závady, střety záměrů na provedení změn v území s hodnotami, limity využití území a vzájemné střety záměrů. Identifikovány byly též obecné problémy související s rozvojem území ORP a jednotlivých obcí. Problémy jsou v ÚAP rozděleny do dvou skupin: problémy definované na základě rozboru udržitelného rozvoje území střety záměrů s hodnotami, limity a vzájemné střety záměrů Přehled problémů, které se týkají řešeného území Mnichovic a vyplývají z rozboru udržitelného rozvoje území dle ÚAP je uveden v následující tabulce: Popis problému Způsob řešení v územním plánu PROBLÉMY V OBLASTI ROZVOJE ÚZEMÍ Nedostatečná nabídka služeb v cestovním ruchu Vymezit plochy pro umístění zařízení cestovního ruchu a případně (současně) stanovit regulativy využití stávajících objektů nebo ploch, kde bude možné zařízení služeb umístit. URBANISTICKÉ ZÁVADY A PROBLÉMY Nedostatečné, nevyjasněné nebo nevhodné využití zemědělských areálů Živelná suburbanizace Vymezit nové využití areálů zejména s ohledem na jejich lokalizaci v rámci obce. Nově vymezit ochranná pásma v návaznosti na využití menší rozlohy areálu. Věnovat větší pozornost proporčnímu rozvoji obcí, a to i ve vzájemné návaznosti území obcí. DOPRAVNÍ ZÁVADY, PROBLÉMY V OBLASTI DOPRAVY Dopravní závady na komunikacích Navrhnout řešení dopravních závad a jejich zapracování do ÚP, např. veřejně prospěšné stavby. Hluková zátěž z dopravy Vymezit v ÚPD území pro realizaci protihlukových opatření. Neodpovídající plochy určené pro přestup v rámci linek IDS, mj. s ohledem na bezpečnost cestujících Vymezit plochy pro terminály, resp. přestupní body. Tab. 1: Přehled problémů vyplývajících z rozboru trvalé udržitelnosti a určených k řešení v územním plánu Zdroj: Územně analytické podklady pro správní obvod ORP Říčany (2008), Textová část, tabulka č. 69 Územní plán definuje způsob využití území, který umožňuje rozvoj ekonomických aktivit a určuje vhodné regulativy. Problém nedostatečné infrastruktury pro cestovní ruch navrhujeme řešit rozložením do menších celků, které mohou vznikat jako přidružené k bydlení. Podpora cestovnímu ruchu je vyjádřena i způsobem ochrany přírodní složky krajiny a zlepšování její prostupnosti, aby město a okolí bylo atraktivní pro návštěvníky. Územní plán vymezuje plochy pro zemědělské usedlosti v krajině a nastavuje vhodné regulativy pro rozvoj zemědělství včetně spojení s rekreační úlohou venkova. Suburbanizace je důsledně regulována a je dána zvýšená pozornost rozvoji města, včetně jeho etapizace. Vzhledem k tomu, že předchozí územní plán vymezil dostatečné plochy pro rozvoj, není plocha určená k zastavění dále rozšiřována. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 50

8 Navrhujeme řešení dopravních závad, zejména zlepšení prostupnosti a obsluhy území, lepší orientace, zlepšení kvality veřejného prostoru. V dokumentaci je vymezeno území se zvýšenou hlukovou zátěží od dálnice. Navrhujeme novou příjezdovou komunikaci k nádraží a zavedení autobusové linky s přímým přestupem na železnici. A.2.4 Strategický plán DSO Ladův kraj Strategický plán rozvoje DSO Ladův kraj vymezuje hlavní směry dlouhodobého rozvoje mikroregionu. Dokument byl projednán a schválen Shromážděním starostů dne 27. ledna Strategický plán DSO Ladův kraj stanovuje strategické cíle, které představují základní vývojové tendence dlouhodobého rozvoje mikroregionu směřující k naplnění vize. Dále pak vymezuje 4 problémové okruhy (oblasti vnitřně souvisejících problémů), jejichž řešení je významné pro dlouhodobý rozvoj mikroregionu a vyžaduje soustředěnou pozornost. Každý problémový okruh obsahuje vlastní strategické cíle, tj. hlavní dlouhodobé cíle v daném problémovém okruhu, jejichž plněním se bude mikroregion postupně přibližovat naplňování vize. Vybrané strategické cíle jednotlivých problémových okruhů týkající se řešeného území a implementovatelné do územního plánu obce Mnichovice jsou: A) Cestovní ruch a kultura Rozvíjet cestovní ruch a rekreaci využívající a zároveň respektující přírodní ráz a kulturní dědictví regionu Uchovávat historický odkaz a prostřednictvím propagace historických památek a zajímavostí rozvíjet cestovní ruch Vytvořit síť kvalitních ubytovacích a stravovacích zařízení Vytvořit obyvatelům a návštěvníkům podmínky pro aktivní společenské, kulturní a sportovní vyžití B) Technická, dopravní a správní infrastruktura Zlepšit kvalitu, úroveň života a kvalitu životního prostředí, zvýšit spokojenost obyvatel Podpořit trvalé bydlení v mikroregionu Spoluvytvářet lepší podmínky pro drobné podnikání zejména v oblasti obchodu, služeb a zemědělské výroby Vybudovat kvalitní technickou a dopravní infrastrukturu C) Životní prostředí Chránit a zlepšovat životní prostředí Snižovat dopady zemědělské výroby na životní prostředí a spoluvytvářet krajinný ráz mikroregionu Optimalizovat strukturu a rozlohu lesních porostů a rozptýlené zeleně Zvýšení retenční schopnosti krajiny Spoluvytvářet prostředí pro zdravý život D) Občanská vybavenost Zlepšovat životní podmínky, kvalitu a úrovně života a spokojenosti obyvatel Vytvoření podmínek pro vzdělávání a informovanost obyvatel mikroregionu Zajistit dostupnost všech služeb pro obyvatele i návštěvníky A.2.5 Plán rozvoje obce Mnichovice v letech Plán rozvoje města Mnichovice je vrcholovým strategickým dokumentem města, který vymezuje hlavní směry dlouhodobého rozvoje města Mnichovice a stanovuje rozvojové priority pro období Tento dokument přímo navazuje na strategický plán DSO Ladův kraj a vyplývají z něj stejné cíle a požadavky. Viz předchozí kapitola. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 51

9 B Údaje o splnění zadání Výchozím podkladem pro zpracování územního plánu je Zadání územního plánu Mnichovic, schválené zastupitelstvem města Mnichovic dne B.1 požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů V urbanistické koncepci územního plánu vycházíme ze stávajícího daného stavu, který spíše drobnými zásahy upravujeme a nastavujeme tak, aby se město stavebně lépe vyvíjelo. Nepočítáme s další plošnou expanzí a zastavováním volné krajiny. Navrhujeme město kompaktní a zelené. Rozvoj plánujeme ve stávajících mezích, kde je mnoho nevyužitých pozemků a proluk. Činíme tak v souladu s politikou nadřazených dokumentů, které zavazují město k udržitelnému rozvoji území, k ochraně krajiny jako podstatné složky prostředí života obyvatel a v neposlední řadě k hospodárnému využívání zastavěného území. B.2 požadavky na rozvoj území obce Návrh zadání Územního plánu Mnichovic požadoval prověření řešení těchto požadavků: přesné a důsledné vymezení hranice zastavitelného území. Stávající hranice zastavitelného území bude revidována a na některých místech, kde je třeba respektovat významný přírodní fenomén, bude redukována (plocha kolem ovčína na Myšlíně a další části zemědělské půdy okolo bývalého statku Myšlín, Jidáška). Je nutné přehodnotit zastavitelné území obce v rámci logických vazeb a potlačit zástavbu ploch bez logické návaznosti fragmentace území. Zachovat přírodní fenomén Mnichovic s cílem maximální ochrany životního prostředí. Podporovat taková řešení, která zvyšují ekologickou stabilitu území, která umožňují polyfunkční využití krajiny, a která prohlubují sepětí obytných částí města a místních částí s okolní krajinou. Tato opatření by však neměla znemožňovat ekonomické využití území nebo mu nadměrně bránit. (viz 3 pilíře trvale udržitelného rozvoje) Upřednostnit stavební rozvoj na plošných rezervách uvnitř zastavěného území a plochách rozestavěných. Výstavbu na volných plochách navrhnout s podmínkami časové etapizace ve vazbě na možnosti občanské vybavenosti a technické infrastruktury. Nové zastavitelné plochy navrhovat pouze v sousedství či vazbě na plochy již zastavěné. Důsledně vymezit ochranná pásma, zejména lesní a hřbitova, kde nebude možno postavit žádnou stavbu. K řešení jsou plochy kolem železniční trati. V lokalitě farského pole respektovat a prověřit rozšíření stávajícího městského parku cca na čtyřnásobek, umožnit zde vznik sportovišť, vytvoření prostoru pro shromažďování občanů kulturní akce poutě. Případný rozvoj aktivit na zbylé ploše bude velmi omezený a podmíněný pro stavby a areály veřejné občanské vybavenosti a případné další doplňkové funkce plocha k prověření regulačním plánem. Zvážit a navrhnout plochy pro hospic nebo domov pro seniory V návrhu územního plánu navrhujeme rozvoj obce ve stávajících mezích, kde je velká část pozemků nevyužitých. Nepočítáme s další plošnou expanzí a zastavováním volné krajiny. Rozvoj uvnitř města se snažíme posílit v centrech města a jeho částí. Problém nedostatečné infrastruktury pro cestovní ruch a občanské vybavenosti navrhujeme řešit nikoli centralisticky, výběrem ploch pro tuto monofunkci, ale necentrálně, rozložením do menších celků, které mohou vznikat jako přidružené k dalším aktivitám. Pro obchod a služby podporujeme zejména centrální části města a jednotlivých jeho částí. Tímto způsobem, kdy vznikají drobné provozovny a prodejny, se lépe navazuje na charakter a ráz města, než vznikem měřítkově nepřiměřených objektů na monofunkčně vymezených plochách a zároveň se podporuje místní podnikání a vznik pracovních míst. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 52

10 Vymezujeme významnou lokalitu Farského pole, jako plochy pro rekreaci v bezprostřední blízkosti centra Mnichovic. Ochrana přírody je zvýrazněna rozšířením ÚSES o interakční prvky, které vyrovnávají omezenou funkčnost biokoridorů v zastavěném území. Přírodní oblasti posilují rozdělení sídla na jednotlivé části, zejména zelené klíny, které vbíhají do zastavěného území. Pro regulaci rozvoje je navržena etapizace, limitním faktorem je zejména nedostatečná infrastruktura. Urbanistický koncept směřuje zástavbu nejprve do centrálních oblastí a teprve po jejich vyčerpání je možný další rozvoj v okrajových částech. B.3 požadavky na plošné a prostorové uspořádání území (urbanistickou koncepci a koncepci uspořádání krajiny) Návrh zadání Územního plánu Mnichovic požadoval prověření řešení těchto požadavků: optimalizovat využití území podle principů trvale udržitelného rozvoje a omezit proces probíhající suburbanizace. Navrhnout řešení rozvoje budoucí struktury města a veřejných prostranství. Iniciovat výstavbu tak, aby se zlepšila kvalita a obyvatelnost veřejných prostranství. Ve městě zachovat a rozšířit počet veřejných prostranství, posílit jejich vzájemné vazby a spojitost. Zlepšit podmínky orientace v prostoru města. Zabývat se vymezením centrálního veřejného prostoru na Myšlíně. Na Božkově vymezit páteřní komunikaci. Pro jednotlivé rozvojové lokality v zastavitelném území stanovit parametry veřejných prostorů včetně zeleně. Vytvořit podmínky pro vznik podnikatelských aktivit malého a středního rozsahu, což přispěje ke zvýšení zaměstnanosti v obci a snížení dojezdu občanů za prací do Prahy a zvýšení ekonomické samostatnosti. Jednou z možností je vytvoření předpokladů pro zvýšení cestovního ruchu a zvýšení rekreačního potenciálu. Umožnit promíchání navzájem se nerušících funkcí a částečně zredukovat monofunkční plochy. Zlepšit současný poměr funkčního využití, kdy je jen cca 9% plochy zastavěného území skutečně městem. V současné době převažuje monofunkce bydlení, která je závislá na Praze (resp. Pražském regionu) Vytvořit podmínky pro rozvoj dnes nedostatečné občanské vybavenosti. Stanovit podmínky konverzí chatových oblastí na plochy pro rodinné domy (řešit dostupnost, točny, rozšíření a propojení komunikací apod.) vytvořit předpoklady pro případnou zemědělskou soběstačnost v případě energetické nebo jiné krize omezení závislosti na ropě, resp. dopravě. Chránit bonitně cenné půdy. Podporovat volnou formu sportovních a rekreačních aktivit. Zvážit kapacitu, využití a účelnost stávající sportovní zařízení, zvážit doplnění o další zařízení vhodného typu v přímé vazbě na vývoj počtu obyvatel. Zohlednit limitní hodnotu hluku Ln = 45 db, jež je překročena na většině území Božkova přilehlou dálnicí D1. Podle dle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. je překročení této limitní hodnoty omezením pro obytnou zástavbu. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 53

11 Obr. Schéma urbanistická koncepce: 3 částí 3 centra. V konceptu územního plánu se těmito vytýčenými pravidly řídíme. Rozvoj navrhujeme zejména ve stávajících mezích zástavby, kde je velká část pozemků nevyužitých nepočítáme s další plošnou expanzí a zastavováním volné krajiny. Základními kameny urbanistické koncepce je rozčlenění města na tři lokality tak, jak je dáno historickým vývojem: Mnichovice, Božkov, Myšlín. Mnichovice jsou dole v údolí a jsou více městské, mají velké náměstí, dva kostely, řadu institucí a nádraží. Božkov a Myšlín jsou na kopcích a blíží se k rozvolněnému bydlení v krajině. Každá lokalita má v konceptu svoje centrum, svoje těžiště, ke kterému se vztahují okraje. Lidské sídlo, které svůj přirozený střed nemá, ztrácí významy a rozpouští se v bezbřehosti. Nástroji územního plánu tyto středy posilujeme a podporujeme. V současné době je ve městě převaha bydlení s nedostatečnou občanskou vybaveností. Místo toho, abychom označovali vybrané pozemky jako občanská vybavenost a nyní předurčovali, že pouze zde může být a jinam zas navrhovali jen čisté bydlení, ustanovujeme přirozenější model, kdy je vybavenost součástí bydlení v plochách smíšených. Jedná-li se o nové školy, zdravotnická zařízení nebo kostely, nemusí být vždy předem jasné, kdo by je stavěl a na kterých pozemcích. Tyto skutečnosti jsou proměnné a nelze je tedy dopředu naplánovat a fixovat územním plánem. Na nových významných místech tedy pouze zavádíme plovoucí značku OV, kde je vybavenost povinná. Nicméně na mnoha ostatních místech je vybavenost za splnění příslušných limitů povolená; u drobných obchodů a služeb to platí násobně pro život ve městě je lepší, jsou-li součástí domů, kde se bydlí. Ve využití ploch jsou navrženy doplňkové (přípustné) možnosti k hlavnímu využití, které umožňují např. umístění provozoven nerušících služeb. Cílem územního plánu je umožnit barvitý rozvoj činností a programů jako doplňku k bydlení. Ve vhodných lokalitách jsou stanoveny podmínky pro změny chatových oblastí na trvalé bydlení, zejména výstavba technické a dopravní infrastruktury. Rozsáhlejší chatové oblasti, zejména v odlehlých částech, jako např. severní část Božkova, prostor horního toku Struhařovského potoka, lokality Jidášky a Závěrky zůstávají rekreačními plochami. K jejich převodu do ploch pro trvalé bydlení by bylo zapotřebí velkých investic do infrastruktury (zejména na Božkově) a domluvy ze strany vlastníků chat o ustoupení veřejnému prostranství a o scelování pozemků za účelem výstavby rodinných domů. Současné cesty v chatových oblastech mají často šířku jen 3 m a jsou slepé bez možnosti otočení vozidel. Jsou tedy naprosto nevhodné pro konverzi na trvalé bydlení v rodinných domech. Stejně tak Územní plán Mnichovic Odůvodnění 54

12 je v mnoha případech nevhodná velikost parcel jednotlivých chat pro soudobé rodinné domy. Stanovenými regulativy v chatových oblastech chráníme jejich přírodní charakter. V návrhu chráníme bonitně cenné půdy. Významnější zábory zemědělské půdy jsou provedeny zejména za účelem zřízení ploch ÚSES nebo ploch krajinné zeleně. Rozvojové oblasti pro zástavbu zabírají pouze nejnutnější a minimální část zemědělské půdy, jedná se zejména o uvedení do souladu se stávajícím stavem (tj. již nyní zastavěné pozemky). B.4 požadavky na řešení veřejné infrastruktury B.4.1 Dopravní infrastruktura Skelet místních komunikací uzpůsobit novým požadavkům na stávající a rozvojové plochy a uvést jej do souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 269/2009 Sb.). Zejména se jedná o tato ustanovení: 20 odst. 7. Ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb musí vést zpevněná pozemní komunikace široká nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby. A 22 odst. 2. Nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. Navrhnout srozumitelnou průjezdnou síť sběrných a obslužných spojovacích komunikací s maximálním využitím stávajících cest a v návaznosti na předpokládaný rozvoj. Vytipovat lokality vhodné pro návrh obratišť, popř. bude nutné navrhnout novou navazující komunikační síť s odstraněním slepých obslužných komunikací delších nežli 100 m. Redukovat počet slepých ulic (dnes 128 výskytů) a zlepšit tak dopravní obslužnost města. Revidovat a posílit cyklistickou a pěší dopravu ve městě. Vytvořit ucelený systém s logickými vazbami na okolí s ohledem na rozvoj turistiky. Navržené pěší trasy v zastavěném území budou základem pro další možný rozvoj vybavenosti, a také návazných vazeb pěších cest v přírodních útvarech města a jeho okolí. Zvážit rozšiřitelnost cyklistické dopravy i jako svébytné složky dopravy vnitroměstské. Obecným problémem pěší dopravy v řešeném území je buď úplná absence nebo nedostačující profil pěších komunikací na většině ulic a to včetně těch hlavních (Pražská, Ondřejovská, Husova, Nádražní). Zajistit bezkolizní přístupy do příměstských lesů a volné krajiny. Stanovit podmínky pro dopravu v klidu v nově vznikající zástavbě. Navrhnout možnost dopravního řešení mimoúrovňového přístupu (podjezd) na Božkov a navrhnout bezpečný přístup pro pěší. Prověřit vytvoření dalšího příjezdu. Prověřit možnost zastávky autobusu u vlakové stanice. Pro lepší komfort této přestupní vazby i větší výkonnost a efektivitu PID by bylo vhodné umožnit autobusům projíždět kolem železniční zastávky, případně zde umožnit otáčení autobusů. Navrhnout parkoviště u nádraží zejména pro potřeby občanů lokalit vzdálených od nádraží. Prověřit a případně navrhnout plochu pro odstavné parkoviště v návaznosti na centrum (náměstí) nadměrný nárůst automobilů o víkendech a v rámci letních měsíců. Podpořit výsadbu zeleně okolo protihlukových stěn u železnice. Dále navrhnout opatření snižující bariérový efekt železniční trati komfortním propojením místní uliční sítě v místech stávajících i nově navrhovaných pěších a cyklistických tahů. Navrhnout řešení chybějícího chodníku před domem č.p. 114 na ulici Pražská. Stanovit upřesňující kritéria pro přístupové komunikace včetně chodníků pro novostavby v oblastech s nerozvinutou dopravní infrastrukturou. Navrhnout obnovení propojení (pěší a cyklistické) podél Mnichovky od Nádražní ulice po ulici Sportovní. Stávající stav dopravní komunikační sítě je nevyhovující, na mnoha místech nejsou splněny předepsané šířky veřejných komunikací (nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace zpřístupňující pozemek rodinného domu, je 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m požadavek 22 vyhl. č. 501/2006 Sb.). Rovněž velké množství ulic (126 výskytů) je slepých, delších než 100m bez možnosti otočení. Na vhodných místech navrhujeme úpravy, ale vzhledem k majetkoprávním Územní plán Mnichovic Odůvodnění 55

13 vztahům, potřebě úprav hranic soukromých pozemků je pro řešení všech těchto nedostatků třeba širší veřejná dohoda. Významné komunikace jsou navrženy k rozšíření. Návrhy je nutno prověřit jednotlivě v dalších fázích při zpracování podrobnější dokumentace, zejména kvůli řešení majetkoprávních vztahů. Současné rozměry veřejného prostoru nejsou dostatečné. V rozvojových plochách prověří dimenze komunikací předepsané územní studie a regulační plány. V ostatních případech je minimální šířka veřejného prostoru stanovena obecně platnými přepisy. Podmínky pro dopravu v klidu se budou řídit obecně platnými předpisy. Ve vyznačených lokalitách podmínky prověří předepsané územní studie a regulační plány. Návrh územního plánu řeší nové parkovací plochy v souvislosti s veřejnou dopravou, zejména u nádraží. Parkoviště ani parkovací dům na náměstí není navržen. Navrhujeme posílit veřejnou dopravu a při úpravách náměstí vymezit krátkodobá odstavných stání. Důležitou částí návrhu územního plánu je nový příjezd k nádraží pro autobusy tak, aby byl možný přímý přestup na vlak. Dále navrhujeme posílit význam železniční dopravy návrhem parkoviště P+R v prostoru mezi železnicí a ulicí Vilovou a další parkovací kapacitu v ulici Sportovní. V prostoru podél Mnichovky navrhujeme park s novou pěší a cyklistickou cestou a doplňujeme síť cest v krajině. B.4.2 Technická infrastruktura V rámci vodovodní sítě je nutné zprovoznit nejprve vodovodní přivaděč přes Myšlín a napojit jej na vodojem Antonín. Případné rozšíření vodovodu do míst, kde by se výhledově uvažovalo s další zástavbou, je nutné konkrétně posoudit podle výpočtové spotřeby dané lokality. Rozšiřování zastavitelného území nesmí znemožňovat intenzifikaci stávajících zastavěných ploch, kde jsou sítě již k dispozici. Jednoznačně vymezit oblasti s kritickým nedostatkem vody. Stanovit podmínky pro zástavbu a budování vodních zdrojů. V případě rozšíření zástavby určené k trvalému bydlení mimo oblasti, kde je vybudovaná vodovodní síť resp. kde je naprojektovaná, je nutné posoudit podle nárůstu spotřeby vody a možnosti tyto lokality zásobit ze stávajících tlakových pásem zejména s ohledem na omezené možnosti stávajících zdrojů. Rozšiřování zastavitelného území nesmí znemožňovat intenzifikaci stávajících zastavěných ploch, kde jsou sítě již k dispozici. Posoudit případné rozšiřování zastavěného území z hlediska odkanalizování. Případné rozšíření odkanalizovaného území je podmíněno intenzifikací stávající ČOV. Zároveň musí být řešen odvod dešťových vod, protože stávající kanalizace je pouze splašková. Rozšiřování zastavitelného území nesmí znemožňovat intenzifikaci stávajících zastavěných ploch, kde jsou sítě již k dispozici. Navrhnout odkanalizování okrajových částí Mnichovic včetně sídelních částí a zastavitelných území vymezených územním plánem tak, aby se minimalizoval objem dešťových odpadních vod z těchto území převáděný mezi povodími a přiváděný na ČOV Mnichovice. Přizpůsobit oddělení splaškových a dešťových vod v kanalizaci s ohledem na stávající kapacitu a technologii ČOV. Do nově budovaných veřejných dešťových kanalizací budou odváděny jen srážkové vody z veřejných ploch a komunikací. Meze dalšího rozvoje města stanovit s ohledem na maximální kapacitu centrální čistírny odpadních vod, případný nárůst kapacit musí být řešen novými výraznými investicemi do odkanalizování v místních částech nebo dalšími čistírnami odlehčujícími centrální ČOV (kořenová ČOV na Myšlíně). Budoucí maximální limitující kapacita centrální ČOV 6000 EO je z důvodů požadavků orgánů životního prostředí a hygieny nepřekročitelná. Stávající kapacita ČOV je 2700 EO. Podporovat vsaky dešťových vod v nové zástavbě. Přispět k vodohospodářské stabilizaci odtokových poměrů, zvýšit retenci v území, podporovat vznik nových rybníků. Zohlednit návrh města na již plánovanou výstavbu dvou vodních ploch na potoku Křiváček, před jeho zatrubněním v Bezručově ulici. Protože řada potoků si vytvořila nová koryta a bezejmenné toky nejsou přesně zmapovány, budou zakresleny lokality, kde toky v zájmovém území pramení, aby se při případné zástavbě uvažovalo s opatřeními zabraňujícími stržení pramenů. V případě rozšíření zástavby určené k trvalému bydlení mimo oblasti, kde je vybudovaná STL plynovodní síť, je nutné posoudit nárůst spotřeby plynu a také možnost napojení na tuto síť. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 56

14 Rozvoj sítě 22kV v lokalitách nové výstavby bude řešen dle místních podmínek a možnosti připojením na stávající rozvody. Předpokládá se přednostně rozvoj kabelového vedení. Distribuční síť 0,4 kv bude řešena pouze kabelovým vedením. Napojení nových lokalit je nutno posoudit přes výkonové bilance, zda vyhoví napojení na stávající TS nebo je nutné navrhnout výstavbu dalších nových distribučních trafostanic 22/0,4 kv. V návrhu ÚPn budou respektována stávající ochranná pásma stávajících radioreléových tras a zařízení. Nepředpokládá se, že by nová zástavba zasáhla výše než radioreléové trasy mobilních operátorů a dalších provozovatelů. Podpořit v návrhu využívání možností substitucí části energetických potřeb alternativními energetickými zdroji. Zvážit souvislost se zemními vrty a vzhledem krajiny. Vymezit území pro recyklační a sběrný dvůr Posoudit a případně navrhnout zokruhování sítí rozvodů plynu a vody a zvýšit tak spolehlivost jejich dodávek. Jednoznačně vymezit ÚP rozvody inženýrských sítí v intravilánu obce jako podzemní, zejména rozvody elektro, zvážit vhodná místa pro umístění trafostanic a případnou regulaci jejich vzhledu. Revidovat stávající místa sběrných stanovišť pro tříděný odpad a navrhnout nové. (Stanoviště na Jánském náměstí a u Lip na Božkově působí negativně na charakter dílčí centrální plochy) Vyřešit vedení technické infrastruktury přes soukromé pozemky formou VPS. Respektovat odstup zastavovaných pozemků a oplocení od vodních toků a vodních ploch tak, aby byla možná jejich údržba Kapacita technické infrastruktury limituje rozvoj území Mnichovic. Stávající čistička s kapacitou 2700 EO je již nevyhovující, navržené rozšíření na 6000 EO je územním plánem určeno jako limitní pro 1. etapu rozvoje, resp. až 8000 EO pro III. etapu Je navrženo rozšíření vodojemu a diverzifikace vodního zdroje napojením na přivaděč Želivka. Technická infrastruktura je doplněna do oblastí navržených k zastavění, chatové oblasti jsou kvůli své odlehlosti a nedostatečným šířkám ulic ponechány dle stávajícího stavu. B.5 Požadavky na ochranu a rozvoj hodnot území B.5.1 Hodnoty krajiny Minimalizovat zásahy do přírodní složky krajiny. Zlepšit ekologickou stabilitu území. Zachovat stávající lesy a zvážit jejich rozšíření Chránit bonitně cenné půdy Respektovat VKP při městských vodotečích, podpořit plnou funkčnost biokoridorů i v místech, kde jsou nyní nefunkční, nepracovat jen s minimálními dimenzemi biokoridorů, ale s optimálními dimenzemi dle skutečných terénních podmínek v území. Navrhnout nové biokoridory a biocentra pro zabezpečení podmínek rozvoje kvalitního přírodního prostředí. Maximálně podporovat spojitost a průchodnost zelených ploch a dalších ploch při místních vodotečích, funkčnost zdejší zeleně, přísně omezit přípustnost dalších omezujících aktivit v bezprostřední blízkosti vodních toků. Ochránit celistvost a maximálně zachovat přírodní ráz přírodních útvarů v krajině zejména lokality podél Struhařovského potoka, vrch Budíkov, Sýkorka, Tehov; dále lokalitu v okolí Myšlínského potoka, Jidáška, Šibenička, Pod Myšlínem; a přírodní území podél Mnichovky pod centrální částí obce, lokalitu Skuhrovec. Do výkresu uspořádání krajiny zařadit kromě VKP i další stabilizační prvky krajiny (remíze, meze, vegetační doprovody komunikací, vodních toků apod.). Vodní toky, údolní nivy a rybníky vč. břehových porostů vyloučit ze zástavby (vč. oplocení); revidovat plochy okolo Kunického potoka (ÚSES a údolní niva) podmáčené pozemky nevhodné pro zástavbu, vhodné pro vodní a retenční plochy. Redukovat zastavitelné plochy v lokalitách s významným přírodním fenoménem. Posílit ekologickou stabilitu území např. navrhnout podél komunikací alespoň jednostranné pásy zeleně, respektovat stávající zeleň, i když není VKP, stanovit regulativy a chránit tyto prvky. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 57

15 zaměřit se na zlepšení celkového ekologického a vodohospodářského stavu; zvážit identifikaci drah soustředěného odtoku a hlavních melioračních zařízení, která nejsou evidována jako vodní toky, a do ÚP je zahrnout s přiměřeně širokými pozemkovými pásy, v nichž bude možné provádět vhodná protierozní, revitalizační a další krajinotvorná opatření nebo alespoň udržovat samovolné denaturační procesy. Tyto pásy by pak měly být vedeny jako součást veřejných zařízení s funkcí zeleně a vodohospodářské stabilizace odtokových poměrů. Hodnoty krajiny respektujeme. Navrhujeme ji v maximální míře podpořit. Vzhledem k divokému rozvoji výstavby v rozvojové ose OB 1 Praha však očekáváme do budoucnosti nárůst počtu obyvatel. V okolních obcích se počet obyvatel místy zdvoj- až ztrojnásobil. V Mnichovicích je nárůst rovněž patrný (v roce 2001: 2147 obyvatel, v roce 2006: 2628 obyvatel, v roce 2009: 2960 obyvatel, v roce 2011: 3165) tj. za posledních 10 let se počet zvětšit o cca 1000 nových obyvatel. Pokud bychom dále uvažovali s ročním nárůstem cca 100 nových obyvatel, lze očekávat v roce 2015 celkový počet obyvatel obce cca 3600 a v roce 2025 cca 5000 obyvatel. Společenské trendy, obliba bydlení v rodinných domech v zázemí hlavního města Prahy a zkušenosti z okolních obcí jasně naznačují, že je naléhavě zapotřebí se na tuto vlnu připravit. Rozbor kapacity území je uveden v příloze č. 1 Výpočty kapacity území. Koncept územního plánu rozšiřuje zastavitelné území v minimální míře. Je navržena etapizace, rozvoj je podmíněn technickou infrastrukturou (např. rozšíření ČOV) a tím, že nejprve třeba čerpat plochy stávajících nevyužitých pozemků. Stávající významné krajinné prvky plně respektujeme a posilujeme novou koncepcí uspořádání krajiny. Snažíme se jasně vymezit hranici mezi sídlem a volnou krajinou. Stávající chatové oblasti ponecháváme v rekreačním charakteru s podstatným zastoupením nezpevněných a nezastavěných ploch. B.5.2 Hodnoty města zachovat urbánní strukturu historické části města ve formě lokace veřejných prostranství, způsobu parcelace pozemků a umisťování staveb respektovat nemovité kulturní památky ochránit městské parky a navrhnout nové rozvíjet a zkvalitňovat veřejná prostranství V územním plánu navrhujeme ochranu a rozšíření hodnot města. Respektujeme urbanistickou strukturu, jsou navrženy regulativy na její ochranu. Nemovité kulturní památky jsou respektovány. Navrhujeme nová veřejná prostranství, zejména novou náves na Myšlíně a Božkově a rekreační prvek Farské louky. Město doplňujeme o další rekreační plochy a parky, např. podél Mnichovky. B.6 Požadavky na veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření a asanace Zhodnotit a provést revizi VPS z platného územního plánu Navrhnout nové VPS zejména pro řešení veřejné infrastruktury Požadavky na asanace Územní plán vymezuje VPS ve třech oblastech pro výstavbu dopravní a technické infrastruktury a pro stavby a opatření v krajině. Navržené veřejně prospěšné stavby jsou Územní plán Mnichovic Odůvodnění 58

16 navrženy ve veřejném zájmu, s cílem dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území, za tím účelem zvýšení společenského a hospodářského potenciálu území. Byla provedena revize VPS z předchozího územního plánu, nerealizované VPS, které jsou v souladu s urbanistickou koncepcí, byly převzaty. Ze staveb a opatření navržených územním plánem jsou jako veřejně prospěšné vybrané ty, které jsou důležité pro realizaci urbanistické koncepce města Mnichovic. Asanace nejsou na území Mnichovic navrženy vyjma objektu č.p. 705 na parcele č. 549 k.ú. Mnichovice u Říčan, který leží vzadu za objektem č.p. 313 (bývalá Snaha). B.7 Další požadavky vyplývající ze zvláštních právních předpisů (například požadavky na ochranu veřejného zdraví, civilní ochrany, obrany a bezpečnosti státu, ochrany ložisek nerostných surovin, geologické stavby území, ochrany před povodněmi a jinými rizikovými přírodními jevy) Návrh ÚP zohlední ochranu nerostného bohatství. V rámci řešeného území, na severní hranici katastrálního území Myšlín, se nachází jedno registrované poddolované území. Ze severozápadu zasahuje do řešeného území ložiskové území zlatonosných rud a částečně také technických zemin (hlíny). V návrhu ÚP bude zohledněna ochrana před povodněmi. Stávající kapacita průtoků je nedostatečná. Zejména je nutno řešit Struhařovský potok, protože prakticky v celém průtoku k.ú. Mnichovice nestačí kapacita koryta ani objekty na průtok Q5. Říčka Mnichovka má v horní části toku až k soutoku se Struhařovským potokem koryto nekapacitní. V prostoru centra města, kde jsou nábřežní zdi a mostky, kapacita koryta odpovídá Q2, dále až po hranici k.ú. Mnichovice kapacita koryta pobere průtok Q5. V návrhu ÚP budou navrženy plochy zeleně pro zlepšení kvality ovzduší, protože dle údajů ČHMÚ z roku 2006 je nejvýznamnějším problémem překračování 24 hodinového imisního limitu pro suspendované prachové částice velikostní frakce do 10 μm (PM10). K překračování tohoto limitu dochází na celých 84% řešeného území. Na řešeném území je dále překračován limit pro škodlivinu benzo(a)pyren. V návrhu územního plánu jsou vymezena území s ochranou nerostného bohatství. Na podporu ochrany území proti povodním jsou navržena opatření a stavby na vodních tocích (jednak stavby přímo související s protipovodňovou ochranou jako např. suché poldry, úpravy propustků, nové rybníky, a jednak soubor opatření v krajině podporující zadržení vody v krajině a tím prevenci záplav). Pro zlepšení kvality ovzduší územní plán navrhuje doplnění infrastruktury, aby bylo možné redukovat nevyhovující zdroje lokálního vytápění. Podporou veřejné dopravy a nastavením příznivých podmínek pro vytváření pracovních příležitostí přímo v místě se územní plán snaží snížit nárůst automobilové dopravy a tím snížit její negativní vliv na prostředí. B.8 Požadavky a pokyny pro řešení hlavních střetů zájmů a problémů v území B.8.1 Problémy v území Nevyužité rozsáhlé stavební rezervy uvnitř zastavěného území Velkoplošná individuální zástavba s nedostatkem ploch zeleně, volnočasových aktivit, inženýrských sítí, špatnou dopravní obslužností a poddimenzovanými komunikacemi Liniová bariéra železničního koridoru Územní plán Mnichovic Odůvodnění 59

17 Stavby v záplavovém území, nedostatečná propustnost koryt a retence dešťových vod. Chybějící veřejná vybavenost, zejména v místních částech Myšlín a Božkov Nedostatek městských parků Konverze části chatových oblastí k trvalému bydlení bez odpovídající infrastruktury, dopravní problémy. Zmatená a nepřehledná síť místních komunikací Privatizace veřejných prostranství Neexistence uceleného systému pěších a cyklistických tras Bariéry pohybu pěších, absence chodníků (zejména na Ondřejovské ulici od křižovatky autosalonu p. Babiše ke hřbitovu; z Myšlína do centra a od nádraží na Božkov) Nízká prostupnost a nedostatečné profily komunikací, zejména v chatových oblastech a některých místních částech. Nedostatečné možnosti parkování (zejména v centru a u nádraží) Myšlín bez odpovídající technické infrastruktury (kanalizace, vodovod) Omezení rozvoje města v souvislosti s kapacitou ČOV, vodních zdrojů, kapacity školky a školy Přeplněnost MŠ, ZŠ Absence návaznosti na ÚP okolních obcí. Např. vznikající zástavba ve Stránčicích a v budoucnu využívané propojení nezpevněnou komunikací s Božkovem, absence návaznosti na ÚP Mirošovic, zejména v oblasti Božkovského jezírka. Absence výrazného turistického cíle, nízký turistický potenciál Noclehárna Prahy, omezení možností pro kulturní využití, Emise a hluk z dálnice Rozdílný počet obyvatel v létě a v zimě, velké výkyvy. Urbanistická devastace náměstí. Nízká atraktivita města Znečištění Mnichovky z lomu a čističky Stránčice. Základním prvkem konceptu je hospodárné využívání území. Viz urbanistická koncepce. Problémy v území jsou řešeny po dílčích kapitolách konceptu. B.9 Požadavky na vymezení zastavitelných ploch a ploch přestavby s ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury a polohu obce v rozvojové oblasti nebo rozvojové ose Část správního území obce s rozšířenou působností Říčany je v PÚR ČR 2008 zahrnuto do rozvojové oblasti republikového významu OB1 - Rozvojová oblast Praha, přičemž Mnichovice leží na samé vnější hranici této rozvojové oblasti. Rozvojové oblasti a rozvojové osy jsou v PÚR vymezovány v územích, v nichž z důvodů soustředění aktivit mezinárodního a republikového významu existují zvýšené požadavky na změny v území. Rozvojová oblast OB1 představuje území s nejsilnější koncentrací obyvatelstva v ČR, kde se soustředí kulturní a ekonomické aktivity, které mají z velké části mezinárodní významový přesah. Jedná se o území ovlivněné rozvojovou dynamikou hlavního města Prahy, při spolupůsobení vedlejších center, zejména Kladna a Berouna. Zřetelným rozvojovým předpokladem je připojení na dálnice, rychlostní silnice a tranzitní železniční koridory. Zázemí rozvojové oblasti se tak namísto vlastního území hlavního města postupně stává areálem s přírůstky počtu bydlících obyvatel. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 60

18 Politikou územního rozvoje z roku 2008 je dále vymezena železniční trať č. 221 Praha Benešov, která prochází Mnichovicemi, jako součást Koridoru konvenční železniční dopravy C-E551. Účelem vymezení koridorů dopravy v PÚR je ochrana ploch pro umístění např. pozemních komunikací, drah, vodních cest a letišť, které mají vliv na rozvoj území České republiky, svým významem přesahují území jednoho kraje a umožní propojení základní sítě dopravních cest na území České republiky a se sousedními státy. Řešené území je dle PÚR ČR 2008 vymezeno jako součást rozvojové oblasti OB 1 Praha. Očekáváme proto větší zájem o výstavbu. Pro budoucí rozvoj navrhujeme využít volné pozemky v zastavitelném území a teprve poté zabírat další pozemky. K tomu je navržena etapizace viz grafická část. B.10 Požadavky na vymezení ploch a koridorů, ve kterých bude uloženo prověření změn jejich využití územní studií Územní studie jsou požadovány na rozvojová dosud nezastavěná území jako prověření možností další výstavby s ohledem na napojení na stávající zástavbu a posouzení nově plánované výstavby v širších souvislostech a vazbách. Jedině tak lze naplnit požadavek daný Politikou územního rozvoje: Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Navrhujeme zpracování územních studií na tyto lokality, vymezené v grafické části: US1 lokalita Nad Obecníkem US2 lokalita Myšlín - střed US3 lokalita Myšlín - jih B.11 Požadavky na vymezení ploch a koridorů, pro které budou podmínky pro rozhodování o změnách jejich využití stanoveny regulačním plánem V návrhu územního plánu jsou vymezeny plochy pro zpracování regulačních plánů jako zcela zásadního nástroje, který může ovlivnit kvalitu veřejných prostranství. V regulačních plánech budou stanoveny uliční a stavební čáry včetně výškové a objemové regulace staveb tj. to, co nelze z povahy věci řešit v dané podrobnosti v plánu územním. Navrhujeme zpracování regulačních plánů na lokality vymezené v grafické části: RP1 Regulační plán centra Mnichovic RP2 Regulační plán centra Božkova RP3 Regulační plán centra Myšlína Zadání regulačních plánů je součástí územního plánu viz příloha č. 2. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 61

19 B.12 Požadavky na vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, pokud dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody a krajiny ve svém stanovisku č.j /2010/KUSK-OŽP/Tuč nevyloučil významný vliv nové potenciální zástavby a odkanalizování v Mnichovicích na soustavu Natura Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán posuzování vlivů záměrů na životní prostředí ve svém stanovisku č.j /2010/KUSK- OŽP/Tuč požaduje vypracování vyhodnocení vlivů ÚP Mnichovic na trvale udržitelný rozvoj území, po obsahové stránce zpracovaný podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Na řešeném území se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. Součástí soustavy Natura 2000 je oblast řeky Sázavy, do které se vlévá říčka Mnichovka cca 5,5 km po opuštění území města Mnichovic. V konceptu územního plánu je zpracované posouzení vlivu na udržitelný rozvoj území viz příloha č. 4 a 5. B.13 Případný požadavek na zpracování konceptu, včetně požadavků na zpracování variant Vzhledem k množství žádostí o převod do zastavitelného území a problémům v území je zpracován koncept. V území se neplánuje žádná významná stavba nebo činnost, která by vyžadovala zpracování variant. B.14 Požadavky na uspořádání obsahu konceptu a návrhu územního plánu a na uspořádání obsahu jejich odůvodnění s ohledem na charakter území a problémy k řešení včetně měřítek výkresů a počtu vyhotovení Obsah konceptu s odůvodněním územního plánu je v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Grafická část je zpracována nad mapovým podkladem mapy katastru nemovitostí v měřítku 1 : 5000 Územní plán Mnichovic Odůvodnění 62

20 C Komplexní zdůvodnění přijatého řešení, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území. C.1 Stavební vývoj obce Značná část historie osady nazývané Mnichovice je prokazatelně spjata se vznikem a existencí Sázavského kláštera založeného v 11. století, který byl v době svého rozkvětu ve 12. století významným kulturním střediskem. První zmínka o Mnichovicích se nalézá v kronice Mnicha Sázavského. V kronice se píše, že původně uhlířská osada připadla na počátku 12. století právě Sázavskému klášteru. Území Mnichovic mělo pro klášter mimořádný hospodářský význam, procházela tudy totiž důležitá poutní a obchodní stezka mezi Sázavou a Prahou. Proto se klášter rozhodl vystavět v místě dnešního města vesnici s odpočívadlem pro poutníky (hospicem) a za opata Silvestra ( ) zde byl vystavěn kostel sv. Michala. Rok 1134 je tak díky této události považován za rok založení obce, i když se předpokládá existence ještě staršího osídlení. Mnichovice se nejpozději do 14. století vyvinuly v hospodářské středisko severozápadní části klášterního panství a někdy před rokem 1383 byly povýšeny na městečko. Jeho základem se stalo velké lichoběžníkové náměstí, jehož dolní stranou prochází cesta od Sázavy k Říčanům a od této cesty pak náměstí stoupá, zužuje se a v horním čele stojí kostel. Východně pod kostelem pak pokračuje cesta na Černokostelecko. Obr. 3: Müllerova mapa Čech z roku 1720 ve vydání z roku 1790 (výřez mapového listu č. 13); Zdroj: oldmaps.geolab.cz, Větší rozvoj zaznamenaly Mnichovice až v 16. století. Do třicetileté války se městečko rozrostlo na nejméně 51 domů, které však byly všechny zničeny v roce 1631 požárem. Městečko bylo potom obnoveno již celé v barokním stylu. Barokně byl přestavěn také kostel, jehož podélná strana do náměstí byla záměrně komponována jako vstupní. Až do poloviny 19. století však Mnichovice postihlo hned několik dalších požárů a město do té doby stavebně zcela stagnovalo. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 63

21 Obr. 4: Stabilní katastr, 1841; Zdroj: ČÚZK Dalším impulsem pro rozvoj Mnichovic byla v roce 1871 dokončená železnice Praha Vídeň. Nicméně tím, že zastávka byla v Mnichovicích zřízena až několik let po zprovoznění trati, začal novodobý rozvoj Mnichovic až v 90. letech 19. století. K rozvoji přispěla také skutečnost, že se Mnichovice rychle staly oblíbeným rekreačním zázemím Prahy na okraji posázavské rekreační oblasti a obyvateli Prahy byly hojně navštěvovány nejen v létě, ale také v zimě. Do roku 1921 se více než zdvojnásobil počet domů a to až na 207, přičemž počet obyvatel se zvýšil na Mnichovice se rozrůstaly především podél hlavní silnice a jednak ve svazích na obou stranách údolí potoka Mnichovky, kde vyrůstaly nejen vilové čtvrti, ale hlavně skupiny chat. Obdobný vývoj probíhal také na území sousedních osad Božkov a Myšlín, které získaly typický rekreační charakter v zázemí Prahy. V roce 1928 byl v dominantní poloze severně od centra při hlavní silnici na Říčany postaven Husův sbor a v roce 1931 byla otevřena Masarykova měšťanská škola nedaleko od náměstí. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 64

22 Obr. 5: I. vojenské mapování josefské, (výřez mapového listu č. 125) Zdroj: oldmaps.geolab.cz, Obr. 6: II. vojenské mapování františkovo, (výřez mapového listu O_9_III) Zdroj: oldmaps.geolab.cz, Obr. 7: III. vojenské mapování františko-josefské, (výřez mapového listu 4053_2) Zdroj: oldmaps.geolab.cz, Územní plán Mnichovic Odůvodnění 65

23 Ve 2. polovině 20. století městečko Mnichovice již nerostlo, na okolních svazích se však dále rozvíjely chatové osady. V 60. letech 20. století, v souvislosti s novým územním uspořádáním, byly k Mnichovicím připojeny obce Myšlín a Božkov. Obě osady si dodnes udržely charakter spíše chatových osad, které se však postupně mění ve čtvrti rodinných domků. V 80. letech bylo na dolním konci severozápadní strany náměstí postaveno nákupní středisko. Obr. 8: Topografická mapa 1:25 000, 50. léta 20. století, Zdroj: Kuča 2000, s. 72 Po roce 1989 se začala na celém území Mnichovic živelně rozvíjet vilová výstavba, především na jihovýchodním okraji směrem k Hrusicím a výrazně pak na území Božkova a Myšlína, který v podstatě již srůstá s centrem Mnichovic. Mnohé louky a pole se tak postupně mění na stavební parcely. K rozvoji trendu bydlení na venkově přispívá atraktivní přírodní prostředí Mnichovic, lákající především stavebníky z Prahy. Vzhledem k poloze města Mnichovic na rozvojové ose Prahy, dobrému dopravnímu napojení a pěkné okolní krajině, předpokládáme při sestavování územního plánu Mnichovic nárůst počtu obyvatel Mnichovic podobným tempem jako v první dekádě 21. století. Tj. přírůstek cca 100 obyvatel za rok. Návrh tedy počítá s tím, že Mnichovice by mohly mít v roce 2035 cca 5000 obyvatel. Vývoj počtu obyvatel v Mnichovicích 2001 (dle předchozího ÚP) počet obyvatel: 2166 počet domů a bytů: 791 rekreační objekty: 1125 výchozí stav pro nárvh (dle průzkumů 2009) počet obyvatel: 2960 počet domů a bytů: 1083 počet chat: 943 návrh I. ETAPA výhled do roku 2030 limitní návrhový počet obyvatel: 5000 přírůstek cca 100 obyvatel za rok Vzhledem k tomu, že předchozí územní plán vymezil dostatek zastavitelných ploch, které jsou jen z části vyčerpané, nepočítáme v urbanistické koncepci územního plánu s další plošnou expanzí a zastavováním volné krajiny. Rozvoj plánujeme ve stávajících mezích, činíme tak v souladu s ustanoveními stavebního zákona, který zavazuje město k udržitelnému rozvoji území, k ochraně krajiny jako podstatné složky prostředí života obyvatel a základu jejich totožnosti a v neposlední řadě k hospodárnému využívání zastavěného území. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 66

24 Obr.: schéma urbanistické koncepce zastavitelné plochy a přírodní prostředí mimo zastavitelné území C.2 Hranice sídla / zastavitelné, nezastavitelné území Hledání hranice města je v době suburbanizace a rapidního nárůstu zastavěných ploch nelehkým úkolem. Hranice mezi sídlem a volnou krajinou bývají nečitelné a někdy zástavba pokračuje tak, že se sídla mezi sebou navzájem spojují. Určit, kde se má stavět a kde už nikoli (tj. vymezení zastavitelného území) je zásadním a nejdůležitějším rozhodnutím územního plánu. Architekt Roman Koucký tuto hranici nazývá ve své teorii elementárního urbanismu první čarou urbanismu. Obr.: srovnání současných zastavěných ploch (černé) a zastavitelných ploch * dle předchozího územního plánu (šedé) dle návrhu územního plánu (červené) Obr. Využití ploch celého katastru s vyznačením nevyužitých pozemků průzkumy a rozbory 2009 * včetně nevyužitých pozemků(proluk) v zastavěném území (celkem 29 ha) Územní plán Mnichovic Odůvodnění 67

25 Hranice zastavitelného území Zastavitelné území podle hranice definované předchozím územním plánem z roku 2002 tvořilo v součtu 371 ha. Bylo vymezeno s množstvím otvorů, výřezů a ostrůvků, mnohdy nelogicky zabíhalo dovnitř pomyslného obvodu zástavby. V návrhu územního plánu jsme hranici zastavitelného území definovali znovu jasně a přehledně jako čitelné rozhraní mezi sídlem a volnou krajinou tedy 1. čáru urbanismu, jak ji nazývá architekt Roman Koucký. Jako rozhraní mezi charaktery uvnitř a venku. Neznamená to ale, že všechno, co je uvnitř je možné zastavět, pojem zastavitelné území zahrnuje rovněž veřejná prostranství, parky, zahrady a jinou zeleň, jak je uvedeno v grafické části. Zastavěné území (2009) Při terénních průzkumech jsme zkoumali skutečnou hranici zastavěného území, která je zanesena do výkresové dokumentace. Naším cílem bylo vést tuto hranici přehledně, jednoduše a kompaktně. Pokud se v obci nachází nezastavěný pozemek, který je obklopen zástavbou a často je i vybaven technickou infrastrukturou, zahrnuli jsme jej do rámce zastavěného území, i když se na něm fyzicky nenachází žádná nadzemní stavba. V rámci zastavěného území jsou tyto pozemky evidovány pod položkou nevyužité stavební pozemky v zastavěném území. Jedná se de facto o proluky o celkové rozloze 29 ha. V době zpracování těchto průzkumů bylo v Mnichovicích zastavěno celkem cca 289 ha plochy obce včetně 29 ha nevyužitých stavebních pozemků v zastavěném území. Za zastavěné území tedy považujeme území o rozloze = 318 ha. Nezastavěné pozemky ležící na okraji zástavby, avšak na území zastavitelném, jsme evidovali pod položkou nevyužité stavební pozemky mimo zastavěné území (53 ha). Podle předchozího územního plánu z roku 2002 bylo v Mnichovicích celkem 82 ha nevyužitých stavebních pozemků, což činí cca 9,9% plochy celého katastru města. BILANCE ZASTAVĚNÍ ÚZEMÍ OBCE A NEVYUŽITÝCH POZEMKŮ město k.ú. Mnichovice celkem Mnichovice Božkov Myšlín plocha k.ú. 831 ha 612 ha 91 ha 128 ha zastavěné území * dle terénního průzkumu (2009) 318 ha 220 ha 60 ha 38 ha %z celkové plochy katastru ( 38,3% ) ( 35,9% ) ( 66,1% ) ( 29,8% ) zastavitelné území dle předchozího územního plánu (2002) 371 ha 262 ha 61 ha 48 ha %z celkové plochy katastru ( 44,6% ) ( 42,7% ) ( 67,4% ) ( 37,8% ) Poznámky: * včetně nevyužitých stavebních pozemků v zastavěném území (celkem 29 ha) C.3 Urbánní struktura a veřejná prostranství Současná struktura města je nejlépe čitelná na tzv. Schwarzplanu černém obtisku zastavěné plochy domů na bílém pozadí. Odfiltrováním ostatních vrstev dostaneme výkres, který je esencí města. Výkres, který vypovídá o kvalitě veřejných prostor ulic a náměstí. Na obtisku současných Mnichovic čteme na první pohled Masarykovo náměstí, úsek Ondřejovské ulice v centru, Pražskou ulici, spodní část Jiráskovy ulice a několik málo dalších ulic v centru. Tím ovšem čtení obtisku končí, protože struktura se dále rozpadá do nahodilé směsi solitérních staveb. Z obtisku zastavěné plochy jasně vidíme, že veřejné prostory města strukturu postrádají, že jsou nečitelné, tedy, že neexistují. V těchto souvislostech se Územní plán Mnichovic Odůvodnění 68

26 nelze zbavit dotěrné otázky, zdali jsou Mnichovice opravdu městem? Odpověď zní ano, jenže pouze na cca 33 ha, které mají městskou strukturu tj. pouze na cca 9% plochy ze zastavitelného území města! Ostatních 91% plochy sídla tvoří zástavba neměstská ve formě sídelní kaše neboli urban sprawl 1 (především rodinné domy, chaty). Přitom se zdá, že nechybí mnoho a rozptýlená řídká zástavba může pokrýt celé katastrální území města, jak se tomu často v okolí Prahy děje. Základním prvkem pro orientaci v prostorách města je Masarykovo náměstí ležící na křižovatce cest významných pro město a jeho okolí. Na něj navazuje základní komunikační osa vedená údolím (Pražská, Ondřejovská ulice po Jánské náměstí) a Husova ulice spojující centrum města s Myšlínem. Poměrně vyzrálou městskou strukturu, jež by byla hodna následování, najdeme ve starším vymezení ulic blízko od náměstí (dnešní Sokolská, Fučíkova, Bezručova, Na Zahrádkách). Tato lokace ulic spolu se způsobem stavění budov přímo na rozhraní veřejné prostoru ulice a soukromé parcely vytváří dnes již zapomínané kvality. Podobně dobrou strukturu zástavby najdeme kolem parku J. F. Holíka, který je mimochodem jediným městským parkem, nepočítáme-li stromořadí na Masarykově náměstí a roztroušené památné stromy. Obr.: Obtisk zastavěné plochy domů na bílém pozadí tzv. Schwarzplan 1 Poprvé v lidské historii dnes žije většina obyvatel ve městech a na předměstích. V Evropě bude v příštích desetiletích takto žít dokonce 80 až 90 % populace. Sídelní kaše, kde se nové přírůstky odehrávají, již zasáhla i Českou republiku a postupně zaplavuje okraje všech měst. Jedná se o velmi řídkou zástavbou, která se nekompromisně rozlévá do krajiny. Volných míst ubývá a nové osídlení zabírá stále rozlehlejší plochy předměstí větších i menších měst, jejichž historická centra se v ploše obce stávají jen malou tečkou uprostřed beztvaré záplavy hypermarketů, překladišť, kolonií rodinných domků, dopravních staveb, drátěných plotů a zpustlých území nikoho. Přibývá rozbitých ploch bez života, jež nejsou městem ani vesnicí, natož volnou krajinou. Sídelní kaše pokrývá okolí evropských měst takovým způsobem, že je navzájem souvisle spojuje do jednolité zastavěné plochy. Trend pokračuje, přestože se tempo populačního růstu téměř zastavilo. V severní Americe, kde se sídelní kaší nejvíce rozlila se tomuto problematickému jevu říká urban sprawl. Neuměřená spotřeba ploch pro výstavbu je oprávněně spojována především s otázkami ekologickými. Podle odhadů je více než 60 % celkové světové vyrobené energie spotřebováno na výstavbu a údržbu lidských sídel. Z možných způsobů zastavění je sídelní kaše bezesporu tím materiálně a energeticky nejnáročnějším a je v příkrém rozporu s principy trvale udržitelného rozvoje. Už jen hlediska výstavby a fungování veřejné infrastruktury a dopravy. Čím je plocha města větší, tím rostou jeho stavební a provozní náklady dopravních cest, veřejných prostranství, zeleně a veškeré technické infrastruktury. Sídelní kaše segreguje sociální skupiny, je nespravedlivá v rozdělování veřejných rozpočtů, ohrožuje zdraví obyvatel, způsobuje dopravní problémy, ničí veřejné prostory a v neposlední řadě ztěžuje až téměř znemožňuje tvorbu místa. Rozvoj sídelní kaše má pravděpodobně vliv na klimatické změny a způsobuje závislost na automobilu jako jediném možném dopravním prostředku. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 69

27 Dalším výrazným místem, z hlediska významu, nikoli však architektonického ztvárnění, je křižovatka Nádražní a Pražské ulice, která napojuje centrum na nádraží a dále do relativně samostatného světa za dráhou na Božkov. Na Božkově se strukturálně uplatňuje hřebenová cesta ulice Nádražní od památných lip po původní starou náves, na druhou stranu pak ulice Zámecká. Místy se odtud otevírají pěkné panoramatické pohledy na centrum města a okolní dramaticky tvarovanou krajinu. Je škoda, že nyní tato osa nemá odpovídající ztvárnění a že nepokračuje po celé délce hřebene. V konceptu proto navrhujeme její protažení a vymezení plochou NB náves Božkov. Myšlín je také do jisté míry odděleným světem, který ale kromě hotelu nemá žádnou občanskou vybavenost ani náves, pokud bychom tím nenazvali průtah silnice III/11319 na Třemblat. Původně samostatná chatařská osada postupně prorůstá s centrem města. Nicméně jedinou zpevněnou přístupovou cestu tvoří výše zmíněná silnice. Obr.: Schéma členité krajiny Mnichovicka. V konceptu je pro zvýšenou ochranu krajiny před nevhodnou zástavbou navržena výšková regulace staveb. Obr.: Dominanty, průhledy z okolních kopců na město cenné hodnoty krajiny Mnichovicka V urbanistické koncepci územního plánu navrhujeme základní kameny - rozčlenění města na tři lokality tak, jak je dáno historickým vývojem: Mnichovice, Božkov, Myšlín. Každá lokalita má v konceptu svoje centrum, svoje těžiště, ke kterému se vztahují okraje. Lidské sídlo, které svůj přirozený střed nemá, ztrácí významy a rozpouští se v bezbřehosti. V Mnichovicích a na Božkově potvrzujeme historické náměstí a náves. Nástroji územního plánu je posilujeme a podporujeme. Na rozdíl od malých obcí, které i při malém počtu obyvatel vždy měly své středy, je Myšlín v současné době bez návsi. Napojení Myšlína na Masarykovo náměstí je z urbanistického hlediska příliš vzdálené a kompozičně odtržené. Lokalita Myšlín může přitom podle současného územního plánu pojmout až 1000 obyvatel. Podél cesty na Třemblat proto zakládáme nové malé veřejné prostranství návsi jako lokálního centra lokality Myšlín. Náves podporujeme možností stavět okolo ní kompaktněji a širšími možnostmi stavebních programů. Navrhování nových veřejných prostranství je vyžadováno vyhláškou č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území v 7 odst. 2, kde je uvedeno, že pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně m 2 ; do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. Na Myšlíně vymezujeme plochu o velikosti m 2 (mimo pozemní komunikace). Plocha je skromná s ohledem na vlastnické poměry a možnosti města. Velikost by mohla být mnohonásobně větší, protože zastavitelná plocha Myšlína je 48 ha a tomu by podle vyhlášky odpovídalo až m 2. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 70

28 Rozčlenění města na tři lokality dále podporujeme utvářením krajiny. Stávající stav doplňujeme tak, abychom zdůraznili hranice mezi lokalitami a jejich vymezení. A to zejména vložením parku na Farskou louku. Park je součástí interakčního prvku, jež spojuje masiv zeleně na Budíkově, přes Podhorky až na Vlčí Halíř. Dalšími návrhy je podpora tzv. zelených klínů, jež dotváříme podél Mnichovky, v návaznosti na park J. F. Holíka, podél Křiváčku a na dalších místech. Obr.: Schéma propojení krajiny a sídla zelené klíny vbíhají do zastavěných území. Zelené propojení v údolích potoků a podél Mnichovky a přes lokality Farské louky, Křiváček a Šibeničky. C.4 Nemovité kulturní památky Dle výpisu z ústředního seznamu kulturních památek ČR, vedeného Národním památkovým ústavem, se na řešeném území nacházejí tyto chráněné objekty a území, které podléhají zvláštnímu režimu ochrany: číslo rejstříku ÚSKP název památky část obce umístění / kostel Narození P. Marie Mnichovice Masarykovo náměstí / fara Mnichovice Masarykovo náměstí / tvrz, archeologické stopy Myšlín při dvoře Myšlín / vodní mlýn Mnichovice severně od centra, u potoka / socha sv. Jana Nepomuckého Mnichovice Jánské náměstí / sloup se sochou P. Marie Mnichovice Masarykovo náměstí Svatohorské Tab 7: Výpis nemovitých kulturních památek v řešeném území, dle ústředního seznamu kulturních památek ČR Zdroj: monumnet.npu.cz, Územní plán Mnichovic Odůvodnění 71

29 C.5 Doprava C.5.1 Širší dopravní vztahy a výhled dopravní obslužnosti V silniční dopravě je řešené území Mnichovic přímo napojeno na síť silnic II. a III. třídy, konkrétně na silnici II/508, napojující od jihu město Mnichovice prostřednictvím silnice I/3 v Mirošovicích na dálnici D1. Silnice II/508 vytváří severojižní páteř řešeného území, severním směrem v napojení na silnici II/113 (I/12 Mukařov II/335 směr Ondřejov) ve Struhařově. Silnice II/335 od Stříbrné Skalice, Sázavy a Ondřejova vstupuje do Mnichovic od východu. Ve směru na Prahu pokračuje hlavní silniční tah z Mnichovic jako stávající silnice III/1012 a III/1014 ve směru na Strančice a Všechromy (II/107, D1). Silnice III/1012 pokračuje z Mnichovic ve směru na Světice, tj. na silnici II/107 do Říčan k silnici II/101 a I/2. V rámci řešeného území Mnichovic tvoří silnice III/11319 sběrnou osu přes Myšlín ve spojení od silnice II/508 na silnici II/113 (Třemblat). Silnice III/11315 spojuje silnici III/1012 od severozápadního okraje řešeného území (Menčice) přes Klokočnou na silnici III/113 (Svojetice). Z hlediska širších dopravních vztahů je pro město Mnichovice důležité především převedení silničních radiálních vztahů ve směru na Prahu. Využitelnost dálnice D1 je na vstupu do Prahy kapacitně limitována nejvíce v jejím úseku od Mirošovic. Tuto situaci v budoucnu zlepší zprovoznění Silničního okruhu, dále dalšího vstupu dálnice D3 do Prahy a dovybavení sítě silnic II. třídy na Říčansku, v bezprostředním dopravně exponovaném okolí Prahy. Dovybavení silniční sítě směrem na Prahu se týká prodloužení silnice II/335, bývalé tzv. Solné stezky. Ta je koncipována pro první stavbu v přeložce kolem Říčan od Silničního okruhu po Světice (zpracovaná dokumentace pro územní rozhodnutí obsahuje Územní plán velkého územního celku Pražského regionu (ÚP VÚC PR). Umožňuje tak úbytek intenzit dopravy pro město Říčany ze silnice I/2 a stává se využitelnější pro Mnichovice ve vztahu k Aglomeračnímu okruhu silnice II/101 a k Silničnímu okruhu. Další výhledové vedení této silnice II/335 k Mnichovicím je námětem studijního prověřování s důrazem na přeložky mimo sídla (Světice, Všestary). Dalším významným návrhovým prvkem silniční sítě, umožňujícím optimální distribuci vztahů v příměstském území, je tzv. prodloužení silnice II/104, vedené dle schváleného ÚP VÚC PR v propojení silnice I/2 D1 (dále pak dle ÚP VÚC PR jižně do oblasti Jílovska a severně případně k výhledově koncipovanému propojení silnice I/2 a silnice II/101). Toto silniční propojení silnice II/104, sloužící zároveň jako východní obchvat Říčan, rozdělí radiální tlak v území a i pro město Mnichovice rozšíří možnosti distribuce vztahů směrem na Prahu. Hlavní distribuce těchto vztahů bude realizována v mimoúrovňové křižovatce Kuří na Silničním okruhu, přeložka silnice II/335 ve stopě bývalé Solné stezky je pak koncipována do oblasti Praha Pitkovice, Uhříněves, Petrovice. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 72

30 Obr. 20: Širší dopravní vztahy a výhled dopravní obslužnosti v pražské aglomeraci C.5.2 Komunikační síť Silnice a dálnice Při průchodu řešeným územím má největší dopravní význam silnice II/508, která je na jih ve směru na Mirošovice napojena prostřednictvím silice I/3 na exit Mirošovice na dálnici D1. Dopravní zátěže, zjištěné dle výsledků celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti ŘSD ČR v r. 2005, v průchodu Mirošovicemi, tedy srovnatelně pro úsek silnice II/508 v ulici Mirošovické v Mnichovicích, činily celkem vozidel za 24 h, z toho 589 tvořila těžká vozidla. Na Masarykově náměstí pak představovaly dopravní zátěže na silnici II/508 celkem vozidel za 24 hodin a z toho 438 těžkých. Obr. 22: Výsledky celostátního sčítání dopravy na dálniční a silniční síti v roce 2005 kraj Středočeský (výřez) Zdroj: Územní plán Mnichovic Odůvodnění 73

31 Samotná dálnice D1 se nenachází na řešeném území, je vedena po jeho jihozápadní hranici. Poloha dálnice a její uspořádání, včetně nadjezdu přes účelovou komunikaci mezi Božkovem a Všešímy, jsou stabilizovány. Další významnou komunikací je silnice II/335 ve směru na Ondřejov a dále na Sázavu, která ve směru na jih navazuje na silnici II/508. Na okraji Mnichovic, v ulici Ondřejovské, představovala v roce 2005 dopravní zátěž vozidel za 24 hodin, z toho 260 těžkých. Na silnici II/508 navazuje v centru Mnichovic v severojižním směru silnice III/1012, spojující řešené území přes Všestary a dále prostřednictvím silnice II/107 do Říčan. Další alternativní spojení řešeného území s dálnicí D1 zajišťuje silnice III/1014 přes Strančice na exit Všechromy. Místní dopravní význam představuje dále silnice III/11319 na východ před Myšlín a Třemblat dále na Zvánovice, Jevansko až do Kostelce nad Černými lesy. Po dobudování a dovybavení sítě silnic II. třídy (jak je popsáno v předcházející kapitole Širší dopravní vztahy a výhled dopravní obslužnosti) dojde k přerozdělení dopravních zátěží v širším území, zejména ve větším významu silnice II/335 a jejího pokračování k prodloužené silnici II/104 (Všestary) a dalšího průběhu jižním obchvatem Říčan k Aglomeračnímu okruhu a Silničnímu okruhu Prahy. Místní a účelové komunikace K hlavní průjezdné komunikační síti, kterou tvoří výše popsané silnice II. a III. třídy (sběrné komunikace funkční skupiny B), na níž je přenášena většina dopravní zátěže ve městě a jsou po ní vedeny veškeré linky příměstské autobusové dopravy, náleží obslužné komunikace funkční skupiny C a hlavní pěší komunikace (dle ČSN Projektování místních komunikací) a v neposlední řadě účelové komunikace (polní a lesní cesty). Komunikační síť byla v části Mnichovic založena ještě s určitou pravidelností, především pak v návaznosti na historické jádro a podél koridoru původní obchodní stezky dnes silnice II/335. Další rozvoj nad železnicí na území Božkova a také na protilehlé straně v Myšlíně je pak již ovlivněn nepříznivými výškovými poměry a typem chatové zástavby. Tato do značné míry živelně koncipovaná komunikační síť se stává problémem při transformaci a rozvoji těchto lokalit na trvalé bydlení, mj. i pro celkově špatnou orientaci v území, způsobenou především špatnou průjezdností (nedostatečnou šířkou komunikací) a množstvím slepých ulic (celkem 126 výskytů). Obr.: Schéma dopravní komunikační sítě železniční trať, silnice II. a III. třídy Územní plán Mnichovic Odůvodnění 74

32 Navrhujeme propojit vybrané obslužné komunikace a některé stávající obslužné komunikace rozšířit. Vzhledem ke stísněným podmínkám jsou komunikace navrhovány v co nejúspornější funkční skupině C obslužných a v co nejúspornějších kategorijních typech dle ČSN Projektování místních komunikací. Pro navrhované průjezdné obslužné komunikace je uvažováno s vedením inženýrských sítí v jejich profilu. Úsporným typem pro minimální zábor dvoupruhové obousměrné vozovky je vhodná kategorie MO2k 6,5/6,5/30. Pro tento typ s krajnicemi (bez chodníků) je možno uvažovat s vedením plného rozsahu inženýrských síti (min. š=6,8 m). Pro minimální zábor jednopruhové obousměrné vozovky s výhybnami po m lze navrhnout typ MO1k 3,5/3,5/30. Jelikož navrhované úsporné kategorijní typy komunikací by měly v průchodu zástavbou obsahovat alespoň jednostranný chodník š = 1,25 1,50 m, zábor by ve většině případů přesahoval za hranice stávajících pozemků komunikací. V rámci návrhu sítě průjezdných obslužných komunikací je možné vzhledem k minimalizaci záborů využívat jednosměrnosti. Vybrané obslužné komunikace s malým provozem vozidel je možno pojímat jako zklidněné funkční podskupiny D 1 se smíšeným provozem vozidel a chodců, tj. obytné zóny (příp. pěší zóny), čímž se zmenšují nároky na šířkové uspořádání. Podrobnosti stanoví následná projektová dokumentace dopravních staveb. S ohledem na ČSN navrhujeme vybraná komunikační propojení a obratiště pro odstranění některých slepých obslužných komunikací delších než 100 m. S ohledem na řešení majetkoprávních vztahů pro případné stavby na soukromých pozemcích je ponechán návrh opatření na podrobnější dokumentaci. C.5.3 Železnice Železniční doprava je zastoupena železniční zastávkou Mnichovice na hlavní dvojkolejné elektrifikované železniční trati č. 221 Praha Benešov u Prahy. Pro tento úsek byla dokončena optimalizace železniční trati jako úseku IV. železničního koridoru z Prahy do Českých Budějovic. Pro železniční spojení vysokorychlostního typu (VRT) jsou v ÚP VÚC PR koncipovány 2 varianty výhledové trasy, vedené v relaci Říčany Benešov, od Všechrom západně od dálnice D1. Přes železniční zastávku Mnichovice jsou zajišťována vlaková spojení příměstské dopravy v relaci Praha hl. nádraží Čerčany, označovaná v rámci PID jako S 9 v intervalu 30 min. Výhledově předpokládáme, že železnice se stane hlavním dopravním spojením s Prahou, tak jako ve vyspělých evropských městech, kde příměstské vlaky (s intervalem 10-15min.) hrají významnou roli v systému hromadné dopravy. Izochrona dostupnosti železniční zastávky 15 min (cca m ve členitém terénu) pokrývá převážnou část jádrového území Mnichovic a téměř celou část Božkov. Část Myšlín leží mimo docházkovou vzdálenost železnice. V konceptu územního plánu navrhujeme zlepšit dostupnost železniční zastávky Mnichovice. Navrhujeme novou autobusovou zastávku v blízkosti žel. zastávky, umístěné na nové spojovací komunikaci mezi ul. Nádražní a Sportovní. V prostoru mezi železnicí a ulicí Vilovou navrhujeme parkování typu park and ride (P+R). Další parkoviště P+R navrhujeme z druhé strany železniční zastávky při ulici Sportovní v blízkosti podchodu pro pěší. V souběhu se železnicí navrhujeme nové komunikační propojení mezi železniční zastávkou a ulicí Skuhroveckou. Cílem tohoto propojení je začlenit rozvojovou oblast Pod nádražím přímo k železniční zastávce i do souvisleji komunikační sítě města a zejména umožnit zajíždění autobusů přímo k železniční zastávce. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 75

33 Obr.: Stávající Izochrony dostupnosti železniční zastávky (tmavá) a stávajících autobusových zastávek (světlá) C.5.4 MHD autobusová doprava Autobusovou dopravu v rámci Mnichovicka a v rámci širšího okolí Prahy obsluhují příměstské autobusové linky číselné řady začínající 4, přičemž tyto linky nezajíždějí na území hlavního města Prahy (na území Prahy zajíždějí linky číselné řady 3). Příměstské linky navazují na základní kolejovou síť a obsluhují zejména obce bez možnosti železničního spojení. Příměstské autobusové linky jsou součástí dopravního systému Pražské integrované dopravy (PID). Koncept územního plánu předpokládá umístění nové autobusové zastávky u žel. zastávky Mnichovice, čímž by se zvýšila její využitelnost a mohly by být zkráceny některé autobusové spoje, končící v žst. Stránčice. Izochrony dostupnosti autobusových zastávek 10 minut (600 m) pokrývají většinu zastavěného území Mnichovic. Navrhujeme doplnění sítě autobusových zastávek o přestupní stanici u nádraží a další zastávky v návaznosti na náves Božkova a novou náves Myšlína. Zajíždění autobusu k nové zastávce u nádraží je umožněno novým komunikačním propojením v lokalitě Pod nádražím, ze Skuhrovecké ulice. Toto odbočení autobusových linek předpokládá jejich zpětné zajíždění mezi ul. Nádražní a zastávkou s otočením na Masarykově náměstí. Zároveň by bylo možno s návrhem odstavných autobusových stání umožnit ukončení některých linek přímo u železniční zastávky Mnichovice. C.5.5 Doprava v klidu a dopravní vybavenost Parkování a odstavování vozidel se dle místních podmínek odehrává v rámci komunikací, převážně však na jednotlivých pozemcích rodinných domů a chat. Parkování je rovněž zajišťováno souvislými (veřejnými) parkovacími plochami. V územním plánu nenavrhujeme speciální regulaci parkovacích míst. Při povolování staveb se bude vycházet z obecně platných předpisů. Navrhujeme parkoviště typu P+R v návaznosti na nádraží: v místě u přejezdu, na sever od železniční trati a druhé, mezi ul. Vilovou a železnicí a v ul. Sportovní, v prostoru pod železniční zastávkou Mnichovice. Navržením možného přestupu z individuální dopravy na železnici chceme posílit význam hromadné dopravy a redukovat automobilovou dopravu. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 76

34 C.5.6 Pěší doprava Značené turistické trasy, podobně jako cyklistické, jsou směrovány do navazujících oblastí Říčanska, Velkopopovicka a Posázaví, v některých úsecích jsou v souběhu s cyklistickými trasami. Hlavní pěší trasy se nacházejí v centrální části města, především ve vazbě na Masarykovo náměstí a jeho okolí, hlavní ulici Pražskou a Ondřejovskou a na spojnici centrální části a železniční zastávky. Hlavní pěší komunikace navrhujeme podél říčky Mnichovky, do severojižního propojení od Myšlína (pod Šibeničním vrchem) roklí potoka Křiváček do ul. Jánské a v rámci rozvoje Myšlína západním směrem. Nový chodník je navržen rovněž podél Ondřejovské mezi ul. Jánskou a křižovatkou s komunikací k ČOV. Navržením nových pěších tahů zlepšujeme prostupnost území a posilujeme rekreační charakter města. C.5.7 Značené turistické trasy, cesty v krajině Ze značených turistických tras prochází řešeným územím žlutá, červená a zelená a dále lokální Cesta kocoura Mikeše, vedená v délce cca 20 km s dvanácti zastaveními z Hrusic přes Mnichovice do Říčan. Doplněná síť cest v krajině vychází ze zastavěného území v údolí potoků a napojuje se přes stráně Tehova ke Struhařovkému potoku a dále přes vrcholky Sýkorka, Ořech k Myšlínu a dál směrem na Třemblat a Vlčí Halíř. Ve výkresu dopravy jsou vyznačené plánované běžecké lyžařské trasy. C.5.8 Cyklistická doprava Cyklistická doprava je zastoupena ve vztahu k řešenému území poměrně hustou sítí cyklistických tras, převážně rekreačního charakteru do navazujících přírodně atraktivních oblastí Říčanska, Velkopopovicka, Jevanska (Voděradské bučiny) a Posázaví. Podél říčky Mnichovky navrhujeme v rozsahu mezi ul. Nádražní, Sportovní a areálem ČOV stezku pro pěší a cyklisty. Doplňujeme tak cyklistické propojení ve městě od stávající cyklotrasy v ul. Nádražní ve vazbě na vnější vstupy sil. II/335 (Ondřejov) a II/508 (Mirošovice). V severojižním propojení je možno využít pro cyklo-pěší dopravu komunikaci podél potoka Křiváček ve vazbě na novou stezku k Šibeničnímu vrchu (sil. III/11319 Třemblat) a s využitím cyklopěších stezek v oblasti Myšlína k sil. II/508 (Struhařov). C.5.9 Značené cyklotrasy Řešeným územím prochází regionální cyklistické trasy č přes Mnichovice do Posázaví a č do Mnichovic. Obě cyklotrasy jsou napojeny na mezinárodní nadregionální trasu č. 1 (Pražská trasa) Praha Brno Wien. Značená cyklistická trasa č.0020 je vedena přes řešené území ve směru dálnice D1 a železnice přes místní část Božkov, zde na ni navazuje cyklotrasa č. 0022, vedená ul. Nádražní kolem železniční zastávky, dále pak podél Struhařovského potoka na Klokočnou. Dále pak trasa č Mnichovice Menčice- rozcestí s CT C.5.10 Hluk z automobilové dopravy Silniční ochranná pásma nechrání zástavbu v blízkosti komunikace před hlukem. Šíření hluku je závislé na řadě faktorů (konfigurace terénu, výškové vedení trasy komunikace, Územní plán Mnichovic Odůvodnění 77

35 uspořádání zástavby, intenzita dopravy apod.) a proto se na základě měření stanovují pro vybrané komunikace pomocí izofon pásma, ze kterých je zřejmé v jaké vzdálenosti od komunikace jsou splněny mezní hodnoty hlukových ukazatelů pro obtěžování hlukem ze silniční dopravy (hlukové limity). Mezní hodnoty hlukových ukazatelů pro stávající dopravní infrastrukturu stanovuje prováděcí vyhláška č. 523/2006 Sb. k zákonu č. 258/2000 Sb. v platném znění, o ochraně veřejného zdraví. Dle platné legislativy ČR je z hlediska hlukové zátěže území dopravou relevantní hodnota hlukového ukazatele pro rušení spánku (Ln). Mezní hodnota hlukového ukazatele pro obytnou zástavbu a chráněné venkovní prostory pro stávající hlukovou zátěž je Ln = 60 db (dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. je při překročení limitu Ln = 60 db povinen správce této komunikace zajistit ochranu před hlukem provedením protihlukových opatření přímo na komunikaci), ale limit pro nově stavěné budovy je Ln = 45 db, resp. Ln = 50 db s využitím korekce (převažuje-li v daném území hluk z dálnice nad hlukem z ostatních silnic resp. zdrojů hluku). Pro rozvoj obce je tedy relevantní hodnota hlukového ukazatele Ln = 45 db. V území, v němž je tato hodnota překročena, by neměla být umísťována obytná zástavba. Vzhledem k tomu, že v současné době dostupné Strategické hlukové mapy ČR jsou z roku 2006, lze předpokládat, že momentální skutečné hodnoty hlukového ukazatele budou vyšší, v souvislosti s trendem trvalého mírného nárůstu objemu dopravy na dálnici D1. Pro řešené území je nejvýznamnějším zdrojem hluku dálnice D1. Dle údajů Strategické hlukové mapy ČR 2006, zpracovávané na základě vyhlášky č. 523/2006 Sb. Ministerstvem zdravotnictví ČR, je na části řešeného území (velká část území Božkova) překročena limitní hodnota Ln = 45 db. Tato skutečnost je zohledněna v omezeném rozvoji Božkova a dále bude zohledněna při povolování staveb v dotčených oblastech. Izofony jsou převzaty do mapového podkladu konceptu územního plánu. Obr. 24: Strategická hluková mapa ČR výřez zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR, C.6 Veřejná infrastruktura C.6.1 Vodní toky a plochy Stávající stav Městem Mnichovice a jeho přilehlými částmi Božkov a Myšlín protéká několik vodních toků. Nejvýznamnější z nich je říčka Mnichovka, dále jsou to potoky Struhařovský, Územní plán Mnichovic Odůvodnění 78

36 Myšlínský, Kunický a potok Křiváček. Nachází se zde i několik malých bezejmenných vodotečí. Ve správě obce je pouze potok Křiváček, ostatní toky spadají pod správu Povodí Vltavy s.p., Lesy ČR. V území se nachází také několik vodních ploch, jejichž zdrojem jsou v převážné většině výše vyjmenované toky. Povodí Vltavy s.p. zpracoval v lednu 2005 rozsah záplavového území a vymezení aktivních zón na říčce Mnichovka bylo Krajským úřadem Středočeského kraje stanoveno záplavové území Mnichovky mezi ř.km 5,600 až ř.km 9,320 (č.j /2008/OŽP-Bab) a v povodňovém plánu města Mnichovic jsou vymezeny hranice zaplavovaného území nejen na Mnichovce, ale i na Struhařovském potoce, Kunickém potoce, Myšlínském potoce a Křiváčku. Zároveň jsou zde vymezeny i hranice povodí jednotlivých toků a problémová místa, která jsou ohrožena povodní. Podle 33 zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a na základě Nařízení vlády č. 103/2003 Sb. o stanovení zranitelných oblastí revidovaného Nařízením vlády č. 219/2007 Sb., patří území Mnichovic, Božkova a Myšlína mezi zranitelné oblasti, a to zejména oblast jímání pitné vody. Zde je reálné nebezpečí, že koncentrace dusičnanů může dosáhnout hodnot 50 mg/l a vyšší, resp. jsou zde povrchové vody, u nichž v důsledku vysoké koncentrace dusičnanů ze zemědělské činnosti dochází nebo může dojít k nežádoucímu zhoršení jakosti vody. Struhařovský potok Pramení v k.ú. Struhařov a přitéká do Mnichovic přírodním neupraveným korytem, protéká chatovou kolonií a podél silnice Podskalí přitéká do zastavěné části Mnichovic. I zde je koryto neupravené, málo kapacitní. V dolní části jsou brody pro přejezd vozidel a nízké železobetonové lávky. Příjezd k domku č.p. 647 je lávkou vytvořenou z ocelových nosníků s drážními panely. Potok pokračuje zastavěnou částí a vlévá se do Mnichovky v ř.km 7,51 jako její levostranný přítok na křižovatce ulic Podskalí a Potočiny. Místo soutoku je zarostlé a neupravené. Prakticky v celém průtoku k.ú. Mnichovice nestačí kapacita koryta ani objekty na průtok Q 5. Struhařovský potok je drobný tok, správcem tohoto toku je Povodí Vltavy, s.p. Mnichovka Jedná se o významný vodní tok čís. 294 města Mnichovic ve smyslu vyhlášky č. 470/2001 Sb. Pramení v k.ú. Tehov u Říčan, do území přitéká lichoběžníkovým nezpevněným korytem. Délka toku v území činí 3,52 km (ř.km 5,48 9,00). Za přítokem Struhařovského potoka v ř. km 7,51 vtéká do zastavěné části města a zde přechází v obdélníkový profil, zpevněný nábřežními zdmi z kamene. Tímto profilem protéká centrem města a dále navazuje úprava v betonovém žlabu, jímž k.ú. Mnichovice opouští. Levostranný přítok v ř.km 6,80 tvoří potok Křiváček a v ř.km 5,80 Myšlínský potok. Kunický potok se napojuje až mimo Mnichovice v ř. km 2,452. V horní části toku až k soutoku se Struhařovským potokem je koryto nekapacitní. V prostoru centra města, kde jsou nábřežní zdi a mostky, kapacita koryta odpovídá Q 2, dále až po hranici k.ú. Mnichovice kapacita koryta pobere průtok Q 5. Správcem toku je Povodí Vltavy, s.p., provoz zajišťuje Povodí Vltavy s.p. závod Dolní Vltava Praha. Křiváček Jde o drobný tok, pramenící pod Šibeničním vrchem. Pod prameništěm jsou dva rybníky těsně nad sebou Obecník I a Obecník II. Do horního rybníka se stahují prameny z této oblasti a je propojen se spodním rybníkem. Potok z dolního rybníka odtéká pod Myšlínskou silnicí propustkem DN Pod ul. Myšlínskou je do koryta zaústěn odpad ze soukromé vodní nádrže (retenční nádrž Šibeniční vrch) u sportovního areálu pod Šibeničním Územní plán Mnichovic Odůvodnění 79

37 vrchem. Níže je zaústěn bezejmenný tok, přitékající z lokality nad Myšlínskou silnicí. Potok Křiváček pokračuje nezastavěnou částí přirozeným neupraveným korytem, zastavěnou částí protéká zatrubněním, které je nekapacitní. Tvoří levostranný přítok do Mnichovky. Do říčky Mnichovky je zaústěn v říčním km 6,80 jako její levostranný přítok. Přitéká otevřeným upraveným lichoběžníkovým korytem, za ním následuje zatrubnění. Při velkých vodách ohrožuje potok stávající rodinné domky v ul. Jánské, požární dům, RD v ul. Jiráskově a čp. 307 v ul. Ondřejovské. Propustek pod ul. Myšlínskou je dostatečně kapacitní, všechny ostatní jsou nekapacitní. Vlastníkem potoka je město Mnichovice, provoz zajišťují Veřejné služby města Mnichovice. Myšlínský potok Správcem tohoto potoka je Povodí Vltavy s.p. Je charakterizován jako drobný vodní tok, pramenící v k.ú. Myšlín, prameny se stahují do soustavy 2 rybníků nad Myšlínem. Odtok je požerákem a dále teče potok nezastavěným územím - lesem. V tomto prostoru se do Myšlínského potoka vlévá pravostranný bezejmenný přítok. Tento tok pramení nad chatovou oblastí, protéká jí jako neupravený tok do Myšlínského rybníka u hotelu Myšlín. Odtok z rybníka je propustkem DN 300 pod Myšlínskou ulicí, pak teče přes soukromou zahradu, následuje betonový žlab dl. 52m a dále teče potok nezastavěným územím lesem a vlévá se do Myšlínského potoka. Myšlínský potok pokračuje nezastavěným územím, z chatové oblasti přitéká další bezejmenný tok, propustkem podtéká Jiráskovu ul. a pokračuje dále stále nezastavěným územím lesem, kde si vytváří místy nové koryto. V tomto prostoru je na několika místech koryto proti původnímu, uváděnému v katastrálních mapách, změněno potok zde vytváří nové meandry. Dále podtéká mostkem ul. Ondřejovskou a vtéká do území u ČOV, kterou obtéká otevřeným zemním tělesem a vlévá se do Mnichovky v říčním km 5,80 jako její levostranný přítok. Kunický potok Pramení v k.ú. Kunice. Jedná se o drobný vodní tok, jeho správcem jsou Lesy ČR, oblastní inspektorát Brandýs nad Labem, provoz zajišťuje Správa toků- oblast povodí Vltavy Benešov. Tento tok sleduje katastrální hranici města Mnichovice, v celé délce je přírodní neupravené nekapacitní koryto. Protéká nezastavěným územím. Potok je zaústěn do Mnichovky v říčním km 2,452 v Senohrabech, tedy mimo řešené území. Vodní plochy Na říčce Mnichovce je vodní dílo V Potočinách (koupadlo Bytovky) - rybník, který slouží jako veřejné koupaliště. Jedná se o rekreační, rybochovný rybník. Nátok je bočním korytem z říčky. Hráz je sypaná, zpevněná na vzdušné straně betonem, výpust rybníka je přes požerák. Vlastníkem rybníka je město Mnichovice, správcem město Mnichovice a Český rybářský svaz. Nad domem čp.133 je původní Zittův mlýn, na nějž je přiváděna voda ze Struhařovského potoka otevřeným náhonem přes rybník. Rybník je soukromý tzv. Zittův rybník, je v dobrém technickém stavu. Odpad z rybníka vede přes původní mlýnské kolo a upravenou část v zahradě pí. Zittové, poté ústí zpět do potoka. Na trase potoka Křiváček, ještě nad Myšlínskou silnicí, jsou 2 rybníky horní zvaný Obecník II a spodní rybník, zvaný Obecník I. Obecník I má sypanou zemní hráz obloženou kamennou rovnaninou, výpust tvoří dvojitý uzavřený požerák, je průtočný. Oba rybníky slouží jako rybářský revír. Vlastníkem rybníků je město Mnichovice, provoz zajišťují Veřejné služby města Mnichovice, uživatel a správce je Český rybářský svaz. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 80

38 Pod ul. Myšlínskou je vedle potoka Křiváček vybudována retenční nádrž Šibeniční vrch, jejímž majitelem a správcem je dr. Jan Zenkl. Rybník byl vybudován v rámci sportovního areálu pod Šibeničním vrchem a slouží jako zdroj vody pro zasněžování umělého lyžařského svahu. Na horním toku Myšlínského potoka jsou 2 bezejmenné průtočné rybníky. Vlastníkem obou je MOUNTFIELD a.s., uživatelem a správcem je Český rybářský svaz a slouží jako rybochovné. Horní rybník je v současné době vypuštěn a podle správce je nutné ho odbahnit, na což nejsou v současné době finanční prostředky. Oba mají zemní sypanou hráz, líc tvoří kamenný pohoz, výtok jednoduchým požerákem, hrazeným dlužemi. Bezpečnostní přeliv tvoří nezpevněná část hráze. Z horního rybníka odtéká voda pod komunikací trubním propustkem do dolního rybníka. Odtud vytéká voda požerákem do neupraveného koryta Myšlínského potoka. Na levostranném přítoku Myšlínského potoka, na bezejmeném toku, leží další rybník, zvaný Myšlínský. Vlastník rybníka je p. Vlastimil Peřina, který je současně i provozovatelem tohoto rybníka. Jedná se o průtočný rybník se sypanou zemní hrází, líc obložený kamenným obkladem. Výpust je jednoduchým požerákem, hrazeným dlužemi. Odtok je propustky DN 300 pod Myšlínskou ulicí a následně do Myšlínského potoka. Na horním toku Kunického potoka je vodní dílo Božkovský rybník, jeho správcem a uživatelem je Český rybářský svaz. Jedná se o rybochovný rekreační rybník. Rybník má sypanou hráz, líc zpevněnu obkladem. Výpust je uzavřeným požerákem, bezpečnostní přeliv korunový,polokruhový, betonový. Je opatřen česlemi. Rybník je průtočný. Níže po toku Kunického potoka je zbytek náhonu na bývalý mlýn. V současné době je bývalý rybník i náhon mimo funkci a obnovení rybníka, který je soukromý, představuje značné finanční náklady, protože je ve špatném stavu. V ulici Svahové je vodní plocha tvořená původní požární nádrží s vlastním pramenem. Plocha slouží jako okrasná. Odtok je sveden do neupraveného koryta, které pak vede vedle komunikace. Majitelem požární nádrže je město Mnichovice, provoz zajišťují Veřejné služby města Mnichovice. Návrhy v územním plánu Navržené úpravy a opatření zlepšují vodohospodářské poměry území, zadržují vodu v území a podporují ochranu proti povodni. Důležitá je ochrana pramenišť. Vodní plochy a vodoteče zároveň svojí estetickou funkcí zvyšují hodnotu krajiny. Na potoce Křiváček se plánuje vybudování soustavy dvou rybníků Podhorky I. a Podhorky II dle připraveného projektu. Tyto vodní plochy dokáží zpomalit odtok ve střední části potoka tento návrh je obsažen v současném platném územním plánu. Kromě toho chrání při velkých vodách před ohrožením stávající rodinné domky v ul. Jánské, požární dům, RD v ul. Jiráskově a č.p. 307 v ul. Ondřejovské. Navrhujeme vybudování soustavy dvou rybníků na Myšlínském potoce Jidáška I. a Jidáška II., opět v souladu se stávajícím územním plánem, pouze měníme jejich polohu, aby více vynikla vedle jejich retenční i estetická funkce. Na Struhařovském potoce navrhujeme obnovit zaniklý rybník Koloděj. Na říčce Mnichovka, která má v části katastru Mnichovic nekapacitní koryto, navrhujeme několik opatření. Na vstupu do území navrhujeme suchý poldr, který pravděpodobně zasáhne i do katastru sousední obce Všestary. Poldr je navržen mimo souvislou zástavbu. V místě nad autosalónem Citroen navrhujeme obnovení Halašova rybníka vybudováním nové hráze. Při podrobnějším plánování rybníka je nutné počítat s rezervou pro zadržení vody při povodni. Nad Halašovým rybníkem, u soutoku s potokem Křiváček, je navržen další suchý poldr. Suché poldry je třeba zajistit vhodnou vegetací a úpravou dna tak, aby nedocházelo k líhni komárů. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 81

39 Povodňový plán obce poukázal na skutečnost, že Struhařovský potok a říčka Mnichovka při velké vodě ohrožuje část města včetně centra. Proto navrhujeme provést protipovodňová opatření na obou tocích, zvláště v ulicích Podskalí a Potočiny, včetně rekonstrukce propustku pod Pražskou ulicí. Obecně je nutné zlepšit pravidelnou údržbu stávajících koryt vodních toků, zvláště mimo zastavěné území. Současné bleskové povodně poukázaly na nutnost zachycení srážkových vod mimo zástavbu. Navrhujeme toho dosáhnout jednak revitalizací toků, zřízením suchých poldrů a výstavbou nových nádrží, resp. obnovou původních nádrží rybníků, které jsou schopny zachytit přívalové vody. Vodní režim řady toků je ovlivněn melioracemi. Do těchto meliorovaných ploch zasahují některé oblasti, navržené k zastavění. Při povolování staveb je nutno klást důraz na hydrogeologický průzkum, který by prokázal, že stavba negativně neovlivňuje hydrologický režim v oblasti. V nové zástavbě musí být také kladen důraz na likvidaci dešťových vod na pozemcích objektů a odvádět vody pouze z veřejných zpevněných ploch. Základním recipientem těchto vod budou stávající vodní toky. Bude třeba zajistit vodohospodářskou rovnováhu, aby odtok do vodních toků byl rovnoměrný, a to zřizováním retencí a postupným odpouštěním dešťových vod do toků. Lokální likvidace dešťových vod v místě vzniku přispívá k zachování spodní vody v půdním horizontu. Na zpoždění odtoku mají příznivý vliv i navržené zalesněné plochy a dostatečné množství zelených ploch, kam je možné vyvést do zásaku dešťové vody z veřejných zpevněných ploch. C.6.2 Zásobení vodou Stávající stav Město Mnichovice má vybudovanou veřejnou vodovodní síť, ze které jsou zásobovány přilehlé nemovitosti. Řady byly budovány postupně v letech 1981 až Zásobení vodou je provedeno z místního vodního zdroje, odkud je voda čerpána do vodojemu a odtud distribuována po obci. Profily hlavních řadů jsou DN 50 až DN 300, materiál PE, PVC, litina, tvárná litina. Vodovodní síť je vybudována i v místní části Božkov. Vodovod není dosud vybudován v místní části Myšlín, kde však je nově položen vodovodní řad DN 300 (D 315) a je v současné době zpracována dokumentace na zásobení vodou pro stavební povolení na tuto oblast. Kromě Myšlína není provedena vodovodní síť převážně chatových a odlehlých lokalit, kde jsou převážně nemovitosti určené pouze k rekreaci, nebo se jedná o osaměle stojící nemovitosti ve velké vzdálenosti od vodovodních řadů. Nemovitosti, které nejsou připojeny na veřejný vodovod, jsou zásobeny z individuálních zdrojů (studny). Zdrojem pitné vody pro město Mnichovice jsou v současné době 3 kopané studny v prameništi pod kopcem Budíkov u Struhařovského potoka. Celková vydatnost studen je 4,2 l/s. Výtlaky studnových čerpadel jsou spojeny ve společné armaturní šachtě a odtud je voda dopravována výtlačným řadem do vodojemu Antonín o kapacitě 2x 250 m3. Vodní zdroj je chráněn třemi ochrannými pásmy. Rozsah jednotlivých pásem hygienické ochrany byl stanoven na základě hydrogeologického posudku. Rozvod vody v Mnichovicích je zajištěn z podzemního vodojemu Antonín o kapacitě 2x 250 m 3, max. hladina 406,80 m n.m. a min. hladina 403,80 m n.m., který se nachází na okraji pole u silnice Mnichovice Struhařov. Do vodojemu je veden přítok z prameniště výtlačný řad DN 150. Kapacita vodojemu při uvažované spotřebě 150 l/obyv/den pokryje denní potřebu cca 3300 obyvatel. Z vodojemu je pitná voda distribuována gravitačním zásobním řadem DN 200 do městské vodovodní sítě. Zásobované území na katastru Územní plán Mnichovic Odůvodnění 82

40 Mnichovic a Božkova je rozděleno do 6 tlakových pásem - jednoho gravitačního a 5 tlakových. Myšlín bude zvláštní tlakové pásmo. Pro zásobování katastru Myšlína je vybudován vodovodní řad DN 300 (D 315) z přivaděče Želivka. Z něj je připraveno 6 odběrných míst pro vybudování distribuční sítě. Navrhujeme jeho propojení do VDJ Antonín. Z technického hlediska byly problémy na zásobním řadu DN 200 ze šedé litiny z vodojemu, který je jediným řadem zásobující vodovodní síť města. Vlastníkem většiny vodovodů je město Mnichovice a provozovatelem jsou Veřejné služby Mnichovice. V některých lokalitách jsou vodovody v soukromých rukou a probíhají jednání o jejich provozování. Vlastníkem a provozovatelem vodovodu DN 300 (D 315) včetně ZČS Myšlín a výtlaku DN 250 na Struhařov bude svazek obcí Region jih. Návrhy v územním plánu Systém zásobování města pitnou vodou zůstane zachován i do budoucna. Mnichovice počítají v současné době se dvěma významnými zdroji vody studnami v prameništi pod Budíkovem a řadem DN 300 z přivaděče Želivka (pro Myšlín). Z přivaděče je počítáno zásobení až 950 obyvatel, což by mělo pokrýt očekávaný rozvoj Myšlína. Vodojem, kam je vedena v současné době voda z jímacích studen v prameništi, má denní kapacitu pro zásobení 3300 obyvatel (dle směrných čísel 150 l/obyv/den), což dokáže pokrýt mírný nárůst obyvatel ve vlastních Mnichovicích i Božkově. Územní plán počítá s nárůstem počtu obyvatel v oblastech, kde páteřní vodovodní síť je vybudována a dokáže nároky kapacitně pokrýt. V některých okrajových oblastech však bude nutné prověřit velikost stávajících tlakových stanic. V neposlední řadě je třeba posoudit harmonogram rozšíření velikosti stávajícího vodojemu a s tím související vydatnost vodních zdrojů. V Myšlíně je nutné vybudovat vodovodní řady, které výrazně ovlivňují rozvoj této lokality. Projekt je zpracován, resp. bude dopracován v příštím roce (pro oblast Myšlínské ulice a některých přilehlých ulic). Kapacita stávajících studní nedokáže výhledově uspokojit zvýšené nároky na potřebu vody. I když je možnost vybudování další jímací studny v prameništi, vydatnost studen může kolísat a je často ovlivněna změnou přírodních podmínek. S ohledem tyto aspekty je nutné se zaměřit i na další zdroj vody pro zásobení vodojemu propojení na řad DN 300 z přivaděče Želivka. Projekčně je tento propoj již připraven a v blízké době by se měl stát dalším významným zdrojem vody pro Mnichovice a Božkov. V úvahu je nutné vzít i kapacitu stávajícího vodojemu Antonín, který nedokáže výhledově pokrýt zvýšený nárok na potřebu vody. Prioritou je zajištění pozemku vedle stávajícího vodojemu pro dostavbu dalších komor vodojemu. V současné době je celý systém zásobení vodou pro Mnichovice a Božkov napojený z vodojemu Antonín jediným řadem DN 200 z šedé litiny. Při jeho poruše by byly tito obyvatelé bez vody, navrhujeme proto vybudování dalšího přívodního řadu z vodojemu do vodovodní distribuční sítě. Propojení vodovodní sítě Myšlína, zásobené přímo z řadu DN 300 přivaděč Želivka a vodovodní sítě zásobené z vodojemu, není možné s ohledem na tlakové poměry v obou systémech. Profil přívodního řadu z vodojemu a jeho trasa by měly být předmětem studie zásobování vodou Mnichovic. Tato studie by měla prokázat i časový horizont výstavby další komory vodojemu. Dostavba distribučních řadů v Mnichovicích a v Božkově bude hlavně podmíněna výkony stávajících AT stanic (čerpaným množstvím a výtlačnou výškou). Územní plán Mnichovic Odůvodnění 83

41 C.6.3 Kanalizace Stávající stav Město Mnichovice má vybudovanou veřejnou kanalizační síť jak jednotné, tak oddílné soustavy, do které jsou odkanalizovány přilehlé nemovitosti. Stoková síť včetně ČOV vznikala ve stejné době jako síť vodovodní, tj. v 80. letech 20. století. A její výstavba stále probíhá. Jednotnou kanalizaci tvoří nejstarší stoky a nachází se hlavně v nejstarší zástavbě a v hlavních komunikacích. Veškeré nové stoky jsou oddílné soustavy splaškové. Vzhledem ke konfiguraci terénu jsou nové lokality odkanalizovány pomocí čerpacích stanic splašků případně tlakové kanalizace. Veškeré odpadní vody jsou svedeny do hlavního sběrače DN 500, resp. DN 1200, který je veden v ulici Ondřejovské do ČOV. Stoková síť je vybudována i v místní části Božkov. Kanalizaci nemá vybudovanou místní část Myšlín, kde však je v současné době zpracována dokumentace pro stavební povolení na odkanalizování této oblasti a má vydané stavební povolení. V rámci této dokumentace je zpracována i intenzifikace stávající ČOV (vybudování kanalizace v Myšlíně je podmíněno novou ČOV). Kromě této oblasti není provedena stoková síť převážně chatových a odlehlých lokalit, kde jsou nemovitosti určené pouze k rekreaci, nebo se jedná o osaměle stojící nemovitosti ve velké vzdálenosti od stok. Nemovitosti, které nejsou připojeny na veřejné stoky, mají vlastní žumpy nebo septiky. Odvádění dešťových vod ze zastavěného území je v prostoru stávající jednotné stokové soustavy zajištěno převážně do stok jednotné kanalizace a přes oddělovače do vodních toků. V území, kde je vybudována splašková kanalizace, nejsou budovány stoky dešťové kanalizace. Dešťové vody jsou odváděny převážně povrchově do příslušných vodních toků, v komunikacích podél vodních toků jsou do nich zaúsťovány vpustě nebo jiné odvodňovací prvky. Profily gravitačních stok jsou DN 200 až DN 1200, materiál kamenina, PVC, beton. Profily výtlačných řadů a tlakové kanalizace jsou D 63 až D 110, materiál PE. Město má vlastní čistírnu odpadních vod situovanou u soutoku říčky Mnichovka a Myšlínského potoka, kam jsou odváděny veškeré odpadní vody. Stávající kapacita ČOV Qd = 473 m 3 /h a EO. Současný stav zařízení už neodpovídá moderním technologiím. Navíc je kapacita ČOV nedostačující jednak k uvažovanému rozvoji Mnichovic a připojení dalších obcí Klokočná, Všestary na kanalizační systém města. Proto byl zpracován projekt pro její intenzifikaci, kdy dojde ke zvýšení kapacity na Qd = m3/h a EO. Ve stávající kanalizační síti je dostatečná kapacitní rezerva pro navržené rozšíření. Navrhované řešení počítá pouze s odvodem splaškových vod a rozšíření odkanalizovaného území je podmíněno intenzifikací stávající ČOV. Z technického hlediska jsou problémy s betonovými stokami v Pražské a Ondřejovské ulici, kde je nátok balastních vod do potrubí. Problém je i ve stávající jednotné kanalizaci ve staré zástavbě. Dešťové vody způsobují kolísání nátoku na ČOV a zatěžují jí čistými vodami, čímž snižují její výkon. Navrhovaná intenzifikace ČOV na kapacitu 6000 EO je limitním faktorem pro rozvoj obce pro sousední obce (Všestary, Klokočná) je smluvně rezervována kapacita 1000 EO. Vlastníkem většiny stok je město Mnichovice a provozovatelem jsou Veřejné služby Mnichovice. V některých lokalitách jsou stoky v soukromých rukou a probíhají jednání o jejich provozování. Vzhledem k odlehlosti a nedostatečné šířce komunikací a omezenému rozpočtu města není navržena veřejná kanalizace v chatových a rekreačních oblastech a odlehlých lokalitách. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 84

42 Návrhy v územním plánu Systém odkanalizování města s jednou centrální ČOV zůstane zachován i do budoucna. Nově intenzifikovaná ČOV počítá s napojením EO, z čehož je smluvně zajištěno 300 EO z obce Klokočná a 700 EO z obce Všestary. Intenzifikace ČOV přímo podmiňuje rozvoj města a zvláště místní části Myšlín, kde kanalizaci nelze vybudovat dříve, než bude zprovozněna nová ČOV. I intenzifikace ČOV ze současných EO na EO omezuje budoucí rozvoj města. Při zachování dohod, že ze dvou okolních obcí natečou splašky od EO, na město Mnichovice, včetně Božkova a Myšlína zůstává kapacita EO. Z tohoto důvodu je nyní počítáno s možností rozšíření ČOV a je v územním plánu vymezen vhodný pozemek. Pro rozvoj území ve II. a III. etapě je navrženo další rozšíření ČOV na kapacitu 8000 EO, která zahrnuje rovněž rezervu pro rozvoj okolních obcí. Špatný technický stav stávajících stok v Pražské a Ondřejovské ulici, kde je nátok balastních vod do potrubí, způsobuje nátok čistých vod na ČOV a tím snižuje její výkon. Z tohoto důvodu je nutná rekonstrukce potrubí. U velkých profilů by nemuselo dojít k výměně potrubí, je možné uvažovat například vyvložkování. Stávající jednotná kanalizace ve staré zástavbě odvádí na ČOV velké množství dešťových vod, které způsobují kolísání nátoku na čistírnu a zatěžují jí čistými vodami, čímž snižují její výkon. Proto navrhujeme ponechat stávající jednotnou kanalizaci jako dešťovou se zaústěním přímo do vodoteče a vybudovat souběžně novou splaškovou kanalizaci. Toto řešení zlepší poměry v ČOV a zlepší i čistotu Mnichovky, kam nebudou natékat při deštích zředěné splašky z oddělovacích komor. Při povolování nových staveb musí být kladen důraz na likvidaci dešťových vod na pozemcích objektů a odvádět dešťové vody pouze z veřejných zpevněných ploch. Základním recipientem těchto vod budou stávající vodní toky. Bude třeba zajistit v maximální míře odtok dešťových vod do vodních toků, aby nedocházelo k nadměrnému snížení těchto vod vzhledem k urbanizaci území. Jsou navržena opatření zajišťující retenci v území jako ochranu proti přívalovým dešťům a s nimi spojenými záplavami. C.6.4 Zásobování elektrickou energií Předmětem řešení jsou energetické sítě a zařízení, které jsou ve správě a majetku ČEZ Distribuce a.s. Jedná se o nadzemní a podzemní vedení 22kV a 0,4kV. Vedení velmi vysokého napětí 110kV se v blízkosti nenalézají. Napájecí systém 22kV Přívod elektrické energie do řešeného území je proveden dvojitým napájecím venkovním vedením 22kV v trase podél dálnice D1 ve směru od Říčan z transformovny 110/22kV. Z napájecího vedení jsou provedeny odbočky, které jsou na území města zokruhovány a propojeny dále na rozvodnou síť směr Zvánovice. Venkovní vedení je uloženo na betonových a příhradových stožárech. Odbočky k jednotlivým trafostanicím jsou provedeny paprskovým vedením na stožárech. Část sítě 22kV je provedena kabely 3x120, 3x240mm² které smyčkově připojují více trafostanic s oboustranným připojením z venkovního vedení, nebo jednu trafostanici kabelovým svodem. V řešené oblasti je osazeno 39 distribučních trafostanic. Distribuční systém 0,4kV Distribuční síť je vyvedena z trafostanic 22/0,4kV. Je provedena převážně venkovním vedením, kabelovými rozvody je provedena v centru města a v lokalitách nové zástavby. Rozvoj sítě 22kV v lokalitách nové výstavby bude řešen dle místních podmínek a možnosti Územní plán Mnichovic Odůvodnění 85

43 připojení na stávající rozvody. Distribuční síť 0,4kV bude řešena výhradně kabelovým vedením. Na základě nezastavěných rozvojových území, byla provedena orientační energetická bilance. Bilance je zpracována dle členění řešeného území a rozvojových ploch. Vychází z nárůstu počtu obyvatel přepočtených do počtu RD. Výpočet předpokládá 80% RD v kategorii B - tj. včetně zemního plynu (ukazatel 4kW/RD), 20% RD se zvýšeným příkonem pro el.vytápění, tepelné čerpadlo, klimatizaci (ukazatel 10kW/RD). oblast Božkov 140RD - 730kW + vybavenost 50kW = 780kW oblast Mnichovice město - 322RD kW + vybavenost 50kW = 1730kW oblast Mnichovice Budíkov 57RD 300kW + vybavenost 50kW = 350kW oblast Myšlín 412RD 2150kW + vybavenost 50kW = 2200kW oblast Závěrka 28RD 150kW celkem 5210kW Nárůst zatížení předpokládá výstavbu nových trafostanic 22/0,4kV s transformátory výkonu kVA, které budou situovány do centra odběru. Jedná se o kioskové trafostanice připojené kabelovým vedením do stávajících kabelů VN, případně kabelovým svodem z nadzemního vedení VN. Trafostanice budou připojeny kabelovou smyčkou, jednotlivé jedním kabelem svodu. Ochranná pásma Zákonem č.158/2009 Sb. byla stanovena ochranná pásma elektrických zařízení. Pro zařízení vybudovaná před účinností tohoto zákona však platí ochranná pásma, která byla stanovena podle dřívějších předpisů (zákon č.79/1957 Sb., zákon č.222/1994 Sb., zákon č. 458/2000 Sb.). druh el. zařízení podzemní vedení ochranné pásmo: 1 m - od krajního kabelu druh el. zařízení ochranné pásmo do r.1994 : nadzemní vedení nad 1-35kV včetně 10m, od krajního vodiče elektrická stanice nad 1-52kV 30m, od oplocení, obezdění druh el. zařízení nadzemní vedení nad 1-35kV včetně vodiče bez izolace nadzemní vedení nad 1-35kV včetně vodiče s izolací závěsná kabelová vedení 1-35kV včetně elektrická stanice nad 1-52kV - stožárová elektrická stanice nad 1-52kV kompaktní, zděná elektrická stanice nad 1-52kV - vestavěná ochranné pásmo od r.1995: 7m, od krajního vodiče 2m, od krajního vodiče 1m, od kabelu 7m, od konstrukce 2m, od obvodového zdiva 1 m, od obestavění C.6.5 Spoje Město ponechává na provozovatelích telekomunikačních, radiokomunikačních a televizních sítí rozvoj těchto aktivit v území. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 86

44 C.6.6 Zásobení plynem Město Mnichovice má vybudovanou veřejnou STL plynovodní síť, ze které jsou zásobovány přilehlé nemovitosti. Řady byly budovány postupně po roce Zemní plyn je do města přiveden STL plynovodem D 160 z regulační stanice VTL/STL Kunice o výkonu m 3 /h. Odběr plynu je odbočkou z VTL plynovodu Tábor Praha DN 500. Tlak v STL plynovodní síti je 0,3 MPa. Profily hlavních řadů jsou D 160 až D 500, materiál PE. Celá obec včetně přilehlých částí Božkova a Myšlína je plynofikovaná. Plyn je využíván především k vytápění a ohřevu TUV. Není provedena plynofikace chatových osad a odlehlých lokalit, kde jsou nemovitosti převážně určené k rekreaci nebo se jedná o osaměle stojící nemovitosti ve velké vzdálenosti od plynovodních řadů. Objekty, které nejsou plynofikovány, jsou vytápěny převážně elektrickou energií, popř. zařízeními na tradiční paliva (uhlí, dřevo) příp. i propan-butan. Provozovatelem sítě je společnost RWE, Distribuční služby, s.r.o. Brno. Systém zásobování města zemním plynem zůstane zachován i do budoucna. Z důvodu lepšího zajištění distribuce zemního plynu po celé obci je navrženo zaokruhování STL soustavy. Provede se to novým propojovacím řadem D 110 (profil upřesní další stupeň dokumentace), propojí Myšlín (Šibeničky) s jižní částí Mnichovic. Toto si vyžádá zvětšení profilu stávajících plynovodů v některých ulicích. Při povolování nové výstavby nebo rekonstrukcí stávajících objektů doporučujeme, aby vytápění těchto objektů bylo na ušlechtilá paliva, zejména pak zemní plyn. C.7 Příroda a krajina, životní prostředí C.7.1 Přírodní podmínky Geomorfologie a geologie Území leží v geomorfologickém celku Benešovská pahorkatina, v okrscích: Konopišťská pahorkatina - členitá pahorkatina v povodí Sázavy, na granitoidech, granitodioritech až křemenných dioritech středočeského plutonu sázavského typu; rozčleněný erozně denudační povrch se strukturními hřbety, suky, s hluboce zaříznutým údolím Sázavy a přítoků. Jevanská pahorkatina na SV - členitá pahorkatina v povodí Sázavy a Labe (při jejich rozvodí), na porfyrické biotitické žule říčanského typu, méně na drobnozrnné biotititické žule Jevansklého typu středočeského plutonu. Rozčleněný strukturně denudační reliéf s žulovými vrchy se skalními tvary zvětrávání a odnosu, nivační sníženiny, se zbytky snížen, diferencovaně vyzdvižené holoroviny. Stránčická pahorkatina na SZ - členitá pahorkatina v povodí Vltavy a Sázavy, při jejich rozvodí, na kontaktně metamorfovaných proterozoických a staropaleozoických prachovcích, břidlicích, drobách, kvarcitech a rohovcích tehovského ostrova s tufy, ryolitu, dacitu a bazaltu. Slabě rozčleněný erozně denudační reliéf v oblasti plochého metaantoklinálního vyklenutí, porušený příčnými zlomy SZ-JV, s nevýraznými strukturními hřbety, a suky a denudačními plošinami. (Zeměpisný lexikon ČR - Hory a nížiny) Územní plán Mnichovic Odůvodnění 87

45 Podle Geologické mapy území leží na žulách granitové řady (SV), paleozoických horninách metamorfovaných (břidlice, droby, křemence - SZ), granodiorytech a diorytech (J), na západním okraji úzkém pásu vulkanických hornin. (Cenia - Geologická mapa). Přibližně v západní třetině území směrem SZ-JV prochází rozšířené údolí Mnichovky s bočními údolími přítoků Myšlínského potoka, Struhařovského potoka a Stránčického potoka. Ve strmějším západním svahu údolí Mnichovky v jeho jižnější části vystupují skalní útvary. Údolí jsou lemována zčásti zalesněnými vrchy (kóty 456 m/m - k.ú. Božkov, 430, 442, 451, 455 m/m k.ú. Mnichovice, 486 m/m k.ú. Myšlín. Nadmořská výška v území je 335 (Mnichovka na jižním okraji území) až 486 m/m na SV hranici k.ú. Myšlín. Poddolované území V území se nachází poddolované území Myšlín, polymetalické rudy, ojedinělá lokalita. Viz vyznačení v grafické části. Klimatologie: Území se nachází v klimatické oblasti mírně teplé MT 7, okrajově MT 8. Průměrná roční teplota vzduchu je 6-8 C, průměrné roční srážky jsou mm. (Atlas podnebí Česka). Pedologie: V území se vyskytují skupiny půdních typů hnědých půd, silně svažitých půd, nivních půd v údolí Mnichovky a přítoků, méně oglejených půd, ojediněle mělkých a nevyvinutých půd. Ve střední části území se vyskytují půdy s nadprůměrnou produkční schopností (třída ochrany II.), plošně obdobné zastoupení mají velmi málo produkční půdy (třída ochrany V.). Bonitně nejcennější půdy (třída ochrany I.) jsou v nivních polohách údolí Mnichovky. Půdy s průměrnou (tř. ochrany III.) a podprůměrnou (tř. ochrany IV.) produkční schopnosti jsou zastoupeny méně. Tabulka BPEJ a tříd ochrany ZPF: BPEJ třída ochrany II IV II III II III IV V IV V IV V V V V V V. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 88

46 BPEJ třída ochrany V V V III III I V V. Fytogeogfrafie a geobotanika: Území leží ve fytogeografickém okresu 64b - Jevanská plošina. Podle mapy původní přirozené vegetace původními společenstvy byly černýšové dubohabřiny Melampyro nemorosi - carpinetum a bikové / jedlové doubravy Luzulo albidae - Qzercetum petraea / Abieti - Quercetum. (Cenia PPV) Podle Geobotanické mapy ČSR původními společenstvy byly v nivě Mnichovky a přítoků Luhy a olšiny, v níže položených částech Dubohabrové háje, ve výše položených částech Acidofilní doubravy. Území leží v bioregionu posázavském. Vyskytují se zde biochory: 3PR - pahorkatiny na kyselých plutonitech 3. vegetačního stupně 3BM - Erodované plošiny na drobách 3. vegetačního stupně 4PR - pahorkatiny na kyselých plutonotech 4. veg. stupně 4BR - erodované plošiny na kyselých pluronitech 4. veg. stupně. Hydrologie: Celé území leží v povodí Sázavy, rozvodí s Labem je S a SV od řešeného území, rozvodí Vltavy SZ od řešeného území. dílčí povodí: Mnichovka (Myšlínský potok) Mnichovka (Všestarský a Stránčický potok) Struhařovský potok Hrusický potok (okrajově) Kunický potok (k.ú. Božkov) Zvánovický potok (okrajově) Mnichovka: pramení u Svojetic v 475 m n.m., ústí do Sázavy u Senohrab v 268 m n.m. Délka toku je 12,8 km, plocha povodí 50,1 km 2, průtok u ústí 0,233 m 3 /s. Vodohospodářsky významný tok, pstruhová voda. Mnichovka je značně znečištěná povrchovým lomem ve Všestarech, předtím než teče na území města Mnichovic. V území se nachází pouze menší vodní plochy na jednotlivých tocích, větší plochou je rybník na Kunickém potoce v k.ú. Božkov (Božkovský rybník). V severní části k.ú. Mnichovice v lokalitě Koloděje, pod vrchem Budíkov se nachází vodní zdroj s pásmem hygienické ochrany 1., 2a. a 2b. stupně. Na ZPF jsou provedeny meliorace ve značném rozsahu viz grafická část. Lesy: Území se nachází v přírodní lesní oblasti 10 - Středočeská pahorkatina. Je středně zalesněné, lesní porosty se vyskytují na výše položených částech svahů a na svazích s větším sklonem. Souvislejší lesní porost je na JV území a v lokalitě Budíkov. SV od řešeného území, avšak bez přímé souvislosti, se nachází lesní komplex Voděradské bučiny. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 89

47 Lesy jsou v kategorii hospodářských lesů, na nepříznivých stanovištích se vyskytuji v omezeném rozsahu lesy ochranné. Dle typologické mapy se vyskytují lesní typy svěží a obohacené dubové bučiny, ojediněle jedlodubové bučiny, svěží a obohacené bukové doubravy, vysychavé bukové doubravy, bohaté dubové bučiny, javorbukové doubravy, lipodubové bučiny, kamenité kyselé dubové bučiny, topolové luhy, jasanové olšiny. V současnosti mají velký podíl smrkové porosty. Stupeň ohrožení v celé oblasti je D - dožití 60 let a více (nejnižší ohrožení). Nové zalesnění je navrženo na okrajových pozemcích zarůstající náletovou dřevinnou vegetací, navazujících na stávající lesní porosty. Zalesněny budou pozemky v interakčních prvcích 1 a 2 z důvodu zabezpečení funkčnosti interakčních prvků a z důvodů krajinotvorných. Drobné plochy současně zastavěných pozemků v kultuře les navrhujeme k převedení do kultury zahrada. Zemědělství: Orná půda je soustředěna na bonitnějších pozemcích v severním sektoru k.ú. Mnichovice a v menších enklávách na okraji území v k.ú. Myšlín. Na těchto pozemcích probíhá intenzivní zemědělská činnost. Vzhledem k velkému rozsahu zastavěného území je velké zastoupení zahrad, většinou obytných a rekreačních. Drobnější enklávy orné půdy prostupují zastavěné území na nezastavěných plochách a na nepřevedených parcelách se zástavbou. Trvalé travní porosty se vyskytují ostrůvkovitě po celém území na méně bonitních pozemcích. Údaje o BPEJ a třídách ochrany jsou uvedeny v kapitole Přírodní podmínky. Část pozemků orné půdy mimo souvislé hony je navržena ke změně kultury na TTP. Souvislé hony orné půdy mimo pohledové vazby se zastavěným územím Mnichovic jsou ponechány ve stávajícím využití a členění. Obr.: Schéma návrhu krajiny Krajinná zeleň: Mimo lesní porosty se vykytují ve značném rozsahu porosty mimolesní zeleně na pozemcích trvalých travních porostů, na okrajích pozemků orné půdy (zpravidla v návaznosti na lesní porosty), na pozemcích ostatních a neplodných půd. Jedná se o různá Územní plán Mnichovic Odůvodnění 90

48 stadia postupného zarůstání neobdělávaných ploch od řídkých náletů stromů a keřů po porosty lesního charakteru. Souvislý pás mimolesní zeleně tvoří porosty na svazích tělesa železniční dráhy. Břehové porosty, místy rozšířené do porostů lužního charakteru, lemují vodní toky. V polích severně od Budíkova se nachází soustava protierozních mezí. Stávající porosty mimolesní krajinné zeleně jsou stabilizovány jako krajinná zeleň. V návrhu jsou posíleny stávající liniové prvky - břehové porosty, dřevinná vegetace na vybraných mezích a stromořadí podél silnic a polních cest. Okrajové pozemky navazující na lesní porosty v současnosti zarůstající nálety dřevin jsou navrženy k zalesnění. K zalesnění jsou navrženy pozemky v Interakčním prvku 1 a 2 z důvodu propojení jednotlivých částí interakčních prvků a z důvodů krajinotvorných - uzavření krajinných horizontů. Sídelní zeleň: Charakteru sídla s velkým zastoupením rekreační zástavby odpovídá velké zastoupení zahrad, které dohromady tvoří souvislou plochu funkční zeleně. Převažují zahrady na odpovídajícím druhu pozemku, zčásti jsou obytné a rekreační zahrady na jiných pozemcích, které nebyly na zahrady po zástavbě převedeny (orná půda, TTP) nebo na pozemcích ostatních a zastavěných. Veřejná zeleň je zastoupena parkem na Masarykově náměstí, parkem J. Holíka (ul. Švermova), úpravou návsi v Božkově se skupinou památných stromů a méně významnými plochami uliční zeleně. Zastavěné pozemky v kultuře les navrhujeme k převedení na kulturu zahrady. Navrženy jsou plochy parkové zeleně pokrývající požadavky přilehlých obytných ploch na každodenní krátkodobou rekreaci. Mimo stávající parkové plochy jsou vytipovány lokality ve všech obytných územích. Plochy uvnitř zástavby budou mít charakter parků s jednoduchou úpravou odpovídající charakteru sídla, na okrajích zastavěného území budou tyto plochy mít charakter blízký krajinné zeleni, tj. travnaté plochy s rozvolněnou výsadbou stromů. Ústřední význam má navržený park na Farské louce nad centrem Mnichovic s vyhlídkou na obec. Plochy parkové zeleně podél vodních toků mají spojovací a rekreační promenádní charakter. Sídelní zeleň navrhujeme obnovit a doplnit uliční stromořadí. C.7.2 Ochrana přírody Zvláště chráněná území přírody se v území nevyskytují (PP Božkovské jezírko je již v k.ú. Mirošovice) Významné krajinné prvky: Registrované VKP se v území nevyskytují. Podle 3 zák. 114/92 jsou významnými prvky všechny lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. Památné stromy: kód kategorie název druh výška m 19 obvod kmene cm 291 popis kat. území p.p.č. 480 jednotlivý strom Jasan v Mnichovicích Fraxinus excelsior na hrázi u rybníčka Mnichovice u Říčan Územní plán Mnichovic Odůvodnění 91

49 kód kategorie skupina stromů název Lípy u nové školy druh Tilia cordata výška m obvod kmene cm popis kat. území Mnichovice u Říčan p.p.č. 68/3 kód kategorie název druh výška m obvod kmene cm 557 popis kat. území p.p.č. 1704/1 jednotlivý strom Topol v Mnichovicích Populus nigra U stavebnin v zatáčce silnice Mnichovice - Mirošovice, mohutná koruna bez terminálu, částečně prořezaná, nutno ošetřit Mnichovice u Říčan kód kategorie skupina stromů název Lípy v Božkově druh Tiulia cordata výška m obvod kmene cm popis u křížku na návsi kat. území Božkov u Mnichovic p.p.č. 1930/1 kód kategorie jednotlivý strom název Žižkův dub v Myšlíně druh Quercus robur výška m 16 obvod kmene cm 692 Územní plán Mnichovic Odůvodnění 92

50 popis kat. území velká dutina v kmeni zakrytá mříží, terminál je dutý a téměř suchý, koruna redukovaná. Strom je ošetřený, olistěný jen ve spodní části koruny. Myšlín p.p.č. 512/4 Natura 2000 Území Natura 2000 se v území nevyskytuje. C.7.3 Územní systém ekologické stability Nadregionální a regionální ÚSES do území nezasahuje. Podkladem pro lokální ÚSES je Generel lokálního ÚSES (Ing. Šteflíček, Ateliér zahrada, 1994). Lokální ÚSES tvoří lokální biokoridory Mnichovka, Struhařovský potok a Myšlínský potok, na JZ se hranice k.ú. Božkov dotýká biokoridoru Kunického potoka. V lokálních biokoridorech jsou umístěna lokální biocentra dle aktuálního stavu krajiny a dle prostorových parametrů vymezování ÚSES. Biokoridory v nivách vodních toků jsou klasifikovány vesměs jako funkční, při průchodu zastavěným územím Mnichovic jsou jen částečně funkční z důvodu zúžení pod prostorové parametry mezi komunikacemi a zástavbou, omezeny jen na vodní tok s upraveným korytem. LBK Kunický potok a LBK 28 Pod Třemblatem jsou vymezeny na obou stranách hranice katastrálních území Božkov Všešímy a Myšlín Třemblat. Obr.: Schéma ÚSES návrh interakčních prvků IP1 a IP2 posiluje propojení v severojižním směru, částečně omezené díky nedostatečným šířkám biokoridorů v zastavěném území. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 93

51 Výpis prvků ÚSES: kód LBC 1 název prvek,vymezení kat. území geobiocenologická typizace (STG) velikost ha 3,8 charakteristika U dálnice LBC funkční Božkov a sousední 3BC4-5 Vlhké louky zarůstající nálety vysoké zeleně. Meliorace, pravděpodobně nefunkční. kód LBC 2 název prvek,vymezení kat. území geobiocenologická typizace (STG) Struhařovský potok LBC funkční Mnichovice 3BC4-5 velikost ha 3,26 charakteristika Potoční niva s porosty vysoké zeleně. Strž s vysokou zelení. Část leží v pásmu hygienické ochrany I, IIa, IIb kód LBC 3 název prvek,vymezení kat. území geobiocenologická typizace (STG) velikost ha 3,06 charakteristika Mnichovka LBC funkční Mnichovice 3B3, 3BC3, 3BC4-5 Lužní porost v potoční nivě, sušší lesní porost na stráni, část extentivní louka kód LBC 4 název prvek,vymezení kat. území geobiocenologická typizace (STG) velikost ha 4,5 charakteristika Pod křížem LBC funkční Mnichovice, Klokočná, Struhařov 3BC4-5 Údolní niva s vyvinutými břehovými porosty, nálety keřů, rákos Územní plán Mnichovic Odůvodnění 94

52 kód LBC 7 název Husínek prvek,vymezení LBC funkční kat. území Mnichovice geobiocenologická typizace (STG) 3BC4-5 velikost ha 3,43 charakteristika Břehový porost s vysokou zelení, vlhké louky kód LBC 8 název Pod Myšlínem prvek,vymezení LBC funkční kat. území Mnichovice, Myšlín geobiocenologická typizace (STG) B3, 3BD3, 3BC4 velikost ha 4,39 charakteristika Lesní porost na stráni nad vodotečí, břehový porost kód LBK 23 název Struhařovský potok prvek,vymezení LBK funkční, v zast. území Mnichovic nefunkční kat. území Mnichovice, Klokočná, Struhařov geobiocenologická typizace (STG) 3BC4-5, 3BC3, 4BC4 délka m 1290 (dva úseky) charakteristika Potoční niva s břehovými porosty, rákos, zástavba kód LBK 24 název Struhařovský potok - dolní tok prvek,vymezení LBK částečně funkční kat. území Mnichovice, Struhařov, Zvánovice geobiocenologická typizace (STG) 3BC4-5, 3BC3, 4BC4, 4B4 délka m 125 (v řešeném území) charakteristika Břehové porosty v údolní nivě kód LBK 26 název prvek,vymezení kat. území geobiocenologická typizace (STG) Mnichovka LBK funkční, v zast. území omezená funkčnost z důvodů nedostatečných prostorových parametrů. Mnichovice 3BC4-5, 3BC4, 3C4 Územní plán Mnichovic Odůvodnění 95

53 délka m charakteristika Zástavba (omezená funkčnost), břehové porosty, lesní úsek kód LBK 27 název Myšlínský potok prvek,vymezení LBK funkční kat. území Mnichovice, Myšlín, Struhařov geobiocenologická typizace (STG) 4AB3, 3AB3, 3BC3-4, 3BC4 délka m 1730 charakteristika Louky, lesíky, břehové porosty různé kvality kód LBK 28 název prvek,vymezení kat. území geobiocenologická typizace (STG) délka m charakteristika Nad Třemblatem LBK funkční Myšlín, Třemblat 3BD3, 3BC4-5, 3AB3, 3B (v řešeném území) Les a břehový porost potoka s loukou, rybník, vlhké šťovíkové louky Interakční prvky: Biokoridor LBC 26 Mnichovka v zastavěném území Mnichovic je z důvodu úzkého koridoru mezi komunikacemi a zástavbou jen částečně funkční, omezený pouze na vodní tok. Na podporu funkčnosti tohoto úseku biokoridoru je navržena soustava interakčních prvků IP 1 a IP 2 - údolí a niva Křiváčku s dvěma příčnými propojeními do údolí Struhařovského potoka přes les Budíkov a na druhou stranu k Myšlínskému potoku. Dochovaný prvek protierozních mezí na svažitých zemědělských pozemcích severně od Mnichovic je plně zachován a posílen doplněním porostů na mezích a vymezen jako interakční prvek IP 3. Územní plán Mnichovic Odůvodnění 96

54 D Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán ochrany přírody a krajiny ve svém stanovisku č.j /2010/KUSK-OŽP/Tuč nevyloučil významný vliv nové potenciální zástavby a odkanalizování v Mnichovicích na soustavu Natura Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, orgán posuzování vlivů záměrů na životní prostředí ve svém stanovisku č.j /2010/KUSK- OŽP/Tuč požaduje vypracování vyhodnocení vlivů ÚP Mnichovic na trvale udržitelný rozvoj území, po obsahové stránce zpracovaný podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 500/2006 Sb. Na řešeném území se nenachází žádná evropsky významná lokalita ani ptačí oblast. Součástí soustavy Natura 2000 je oblast řeky Sázavy, do které se vlévá říčka Mnichovka cca 5,5 km po opuštění území města Mnichovic. Posouzení vlivu na trvale udržitelný rozvoj viz přílohy č. 4 a 5 E Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkce lesa Koncept územního plánu města Mnichovice předpokládá rozvoj sídla též na pozemcích vedených jako zemědělská půda. Na vývoj půd v zájmovém území měl hlavní vliv reliéf terénu, půdotvorný substrát a klimatické poměry. Půdy v zájmovém území jsou popsány bonitovanými půdně ekologickými jednotkami (dále BPEJ). Vlastnosti BPEJ jsou vyjádřeny pětimístným číselným kódem. První číslo v kódu BPEJ charakterizuje klimatický region, druhé dvojčíslí charakterizuje hlavní půdní jednotky a poslední dvojčíslí charakterizuje kombinaci sklonitosti a expozice, přičemž poslední číslo charakterizuje skeletovitost a hloubku půdy. Rozvojem obce plánovaným v rámci návrhu ÚPD jsou postiženy půdy těchto BPEJ: Územní plán Mnichovic Odůvodnění 97

55 Jedná se o půdy následujících charakteristik: Charakteristika klimatického regionu 5 klimatický region MT2 mírně teplý, mírně vlhký Charakteristiky hlavních půdních jednotek 29 Kambizemě modální eubazické až mezobazické včetně slabě oglejených variet, na rulách, svorech, fylitech, popřípadě žulách, středně těžké až středně těžké lehčí, bez skeletu až středně skeletovité, s převažujícími dobrými vláhovými poměry. 32 Kambizemě modální eubazické až mezobazické na hrubých zvětralinách, propustných, minerálně chudých substrátech, žulách, syenitech, granodioritech, méně ortorulách, středně těžké lehčí s vyšším obsahem grusu, vláhově příznivější ve vlhčím klimatu. 37 Kambizemě litické, kambizemě modální, kambizemě rankerové a rankery modální na pevných substrátech bez rozlišení, v podorničí od 30 cm silně skeletovité nebo s pevnou horninou, slabě až středně skeletovité, v ornici středně těžké lehčí až lehké, převážně výsušné, závislé na srážkách. 40 Půdy se sklonitostí vyšší než 12 stupňů, kambizemě, rendziny, pararendziny, rankery, regozemě, černozemě, hnědozemě a další, zrnitostně středně těžké lehčí až lehké, s různou skeletovitostí, vláhově závislé na klimatu a expozici. 50 Kambizemě oglejené a pseudogleje modální na žulách, rulách a jiných pevných horninách (které nejsou v HPJ 48,49), středně těžké lehčí až středně těžké, slabě až středně skeletovité, se sklonem k dočasnému zamokření. 58 Fluvizemě glejové na nivních uloženinách, popřípadě s podložím teras, středně těžké nebo středně těžké lehčí, pouze slabě skeletovité, hladina vody níže 1 m, vláhové poměry po odvodnění příznivé. 68 Gleje modální i modální zrašelinělé, gleje histické, černice glejové zrašelinělé na nivních uloženinách v okolí menších vodních toků, půdy úzkých depresí včetně svahů, obtížně vymezitelné, středně těžké až velmi těžké, nepříznivý vodní režim 78 Hluboké strže přesahující 3 m, s nemapovatelným zastoupením hydromorfních půd - glejů, pseudoglejů a koluvizemí všech subtypů s výrazně nepříznivými vlhkostními poměry, pro zemědělství nevhodné. Charakteristiky sklonitosti a expozice (čtvrté číslo kódu BPEJ) 0 úplná rovina až rovina se všesměrnou expozicí 1 mírný sklon (3-7º) se všesměrnou expozicí 4 střední sklon (7-12º) s jižní (jihozápadní až jihovýchodní) expozicí 5 střední sklon (7-12º) se severní expozicí (severozápad až severovýchod) 6 výrazný sklon (12-17º) s jižní expozicí 7 výrazný sklon (12-17º) se severní expozicí Charakteristiky skeletovitosti a hloubky půdy (pátá číslice kódu BPEJ) 0 bezskeletovitá, s příměsí, hluboká 1 bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá, hluboká, středně hluboká 4 středně skeletovitá, hluboká, středně hluboká 6 středně skeletovitá, mělká 7 +) bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá, hluboká, středně hluboká 8 +) středně skeletovitá, silně skeletovitá, hluboká, středně hluboká, mělká 9 +) bezskeletovitá, s příměsí, slabě skeletovitá, středně skeletovitá, silně skeletovitá, hluboká, středně hluboká, hluboká, středně hluboká, mělká +) platí pouze pro půdy o sklonitosti větší než 12º, tj. HPJ 40, 41 a pro 39 nevyvinutých, rankerových Vyhodnocení záboru ZPF je zpracováno dle společného metodického doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí MŽP Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond v územním plánu vydaného Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem životního Územní plán Mnichovic Odůvodnění 98

56 prostředí ČR a Ústavem územního rozvoje Dle tohoto metodického pokynu se v zastavěném území nevyhodnocuje zábor do výměry m 2 a plochy pro bydlení. Vyhodnocovány nejsou též plochy přestavby. Celkový zábor zemědělských půd vyvolaný rozvojem města činí 15,3280 ha. Z toho je 1,3321 ha uvnitř zastavěného území města (z toho 0,6038 ha z výše uvedených důvodů nehodnoceno) a 13,9959 ha mimo zastavěné území. Ze záboru zemědělské půdy mimo zastavěné území činí 5,2407 ha (35,59 %) nezastavitelné plochy lesa a 5,2695 ha (35,79 %) nezastavitelné plochy krajinné zeleně. Realizací ploch lesa a krajinné zeleně (celkem 71,38 % záboru ZPF) nedochází ke skutečné ztrátě půdy, naopak půda krytá porostem vysoké a střední zeleně je chráněna před erozí a jinými negativními vlivy. Tyto plochy jsou pouze ztrátou půdy pro zemědělské využití. Koncept územního plánu převádí část zastavitelných ploch (dle platného ÚP) zpět do ploch nezastavitelných a ponechává je v ZPF. Jedná se o 12,8 ha zemědělské půdy. Hodnoceny jako zábory nejsou územním plánem navrhované plochy sadů a zahrad, neboť tyto plochy zůstávají zemědělskou půdou. Půdy jsou podle BPEJ dle vyhlášky MŽP č. 48/2011 Sb. o stanovení tříd ochrany, rozděleny do pěti tříd ochrany zemědělské půdy. Pozemky uvažované k rozvoji obce dle návrhu územního plánu jsou tvořeny z 56,6 % půdami II. třídy ochrany, ze 4,1 %, půdami III. třídy ochrany, ze 17,1 %půdami IV. třídy ochrany a z 22,2 % půdami V. třídy ochrany. Plochu 5,1350 ha (34,9 %) tvoří zábor odvodněných ploch. Celé řešené území náleží dílčímu povodí Sázavy od Želivky po ústí č. h. p Z toho největší část tvoří povodí 4. řádu Mnichovky č.h.p /0 a /0, západní část území zasahuje do povodí 4. řádu Kunického potoka č.h.p /0 a na severu povodí 4. řádu Struhařovského potoka č.h.p /0. Povodí v území (zdroj: Územní plán Mnichovic Odůvodnění 99

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Jana Surovcová. Mgr. Jana Kadlečíková. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Radek Machala

Jana Surovcová. Mgr. Jana Kadlečíková. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Radek Machala ÚZEMNÍ PLÁN LHOTA - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST - PŘÍLOHA č.3 1 POŘIZOVATEL: Magistrát města Zlína, oddělení územního plánování Jana Surovcová OBEC LHOTA: Mgr. Jana Kadlečíková PROJEKTANT: S-projekt plus,

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Řevnice datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Libor Kvasnička otisk

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu S Á D E K P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Říjen 2012 Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí 160, 572

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Roztoky datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Jan Jakob otisk úředního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování Datum: 02/2015 Řešená sídelní jednotka Název obce: Běšiny Adresa obce: OÚ Běšiny 150,

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘANOVICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah : a) Požadavky vyplývající z Politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů b) Požadavky

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

BORAČE. Návrh zadání územního plánu

BORAČE. Návrh zadání územního plánu Návrh zadání územního plánu BORAČE Pořizovatelem územního plánu Borače je Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení úřad územního plánování, a to ve smyslu 6 odst. 1) písm.

Více

Změnu č. 2 Územního plánu Zlína

Změnu č. 2 Územního plánu Zlína N Á V R H Opatření obecné povahy č. Zastupitelstvo města Zlína, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Otrokovice Odbor rozvoje a správy majetku Mgr. Anna Liberová OBEC OLDŘICHOVICE: Marie Bartková starostka obce

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Ladislav Horák určený zastupitel

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu K O R O U H E V P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Srpen 2012 Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí

Více

ODROVICE. územního plánu ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

ODROVICE. územního plánu ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ZADÁNÍ územního plánu ODROVICE červen 2015 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice Obsah 2 A. Požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, kterou se oznamuje VYSTAVENÍ NÁVRHU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY Statutární město České Budějovice M a gi s t r á t mě s t a Č e s ké B u děj o vi c e O d b o r ú z e mní h o pl á n o vá n í a a r c h i t e kt u r y n á m. Přemysla Ot a k a r a II, č. 1, 2 Magistrát

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání územního plánu Prostějovičky (dále jen návrh zadání ) určený k veřejnoprávnímu projednání v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE

NÁVRH ZADÁNÍ DRAHOTĚŠICE stupeň dokumentace NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DRAHOTĚŠICE zpracovaný v souladu s 47 odst. 1) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU HRÁDEK NÁVRH URČENÝ K PROJEDNÁNÍ Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH. POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích. Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OLDŘICHOV V HÁJÍCH POŘIZOVATEL: Obecní úřad Oldřichov v Hájích Určený zastupitel obce: Jaromír Tichý OLDŘICHOV V HÁJÍCH - DUBEN 2012 Obsah zadání územního plánu a) Požadavky

Více

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ

Z A D Á N Í. zmìny è. 1. územního plánu obce CHÝNÌ Z A D Á N Í zmìny è. 1 územního plánu obce CHÝNÌ zpracované podle 47 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Jamolice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č.183/2006 Sb., o

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu J E D L O V Á Říjen 2013 P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí 160,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY k.ú. Lhota u Nahořan Pořizovatel: Městský úřad Nové Město nad Metují Zpracoval:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah Část 1 Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah... 1 A. Postup pořízení a zpracování územního plánu... 4 A.1 Postup pořízení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Projektant: Ing. arch. Štěpánka Ťukalová - UA PROJEKCE Autorizovaný architekt ČKA 01 151 Boleslavova 30, Č. Budějovice

Více

Bílovice nad Svitavou okr. Brno - venkov

Bílovice nad Svitavou okr. Brno - venkov ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Bílovice nad Svitavou okr. Brno - venkov II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, Odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Objednatel:

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK POD BRDY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy

ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK POD BRDY NÁVRH ZADÁNÍ. Pořizovatel: Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy ÚZEMNÍ PLÁN MNÍŠEK POD BRDY NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel: Městský úřad Mníšek pod Brdy Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy Zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Oznámení o projednávání návrhu zadání změny č. 4 územního plánu obce Kácov. Č.j.: MKH/042950/2008 Č.j.: MKH/042950/2008 MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo nám. 552, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 odbor regionálního rozvoje a územního plánování sídlo odboru: Václavské náměstí 182, Kutná Hora tel.:

Více

LECHOVICE okr. Znojmo

LECHOVICE okr. Znojmo ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LECHOVICE okr. Znojmo II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Lechovice, Lechovice 32, 671

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O D O L Í

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O D O L Í NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O D O L Í Pořizovatel: Městský úřad Šlapanice, odbor výstavby, oddělení územního plánování a památkové péče Datum zpracování: 16.5.2012 OBSAH Úvod TEXTOVÁ ČÁST a) Požadavky

Více

str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem

str.1/9 Část odůvodnění Změny č.1 ÚPO Svrkyně zpracovaná pořizovatelem Část odůvodnění Změny č.1 územního plánu Obce Svrkyně zpracovaná podle 53 odst.5 zákona č. 183/2006 Sb. Obec Svrkyně, se sídlem Svrkyně 94, 252 64 Svrkyně podala dne 30.11.2007 Městskému úřadu Černošice,

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DESNÁ

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DESNÁ POŘIZOVATEL Městský úřad Tanvald odbor stavební úřad a životní prostředí Úřad územního plánování Palackého 359, 468 41 Tanvald ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DESNÁ 1 Obsah : 1. Textová část dle Přílohy č. 6 Vyhlášky

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

D o l n í M o r a v a

D o l n í M o r a v a Zadání Změny č. 7 Územního plánu obce D o l n í M o r a v a N Á V R H Pořizovatel: Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Určený zastupitel: Ing.

Více

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část

Obsah dokumentace: Obsah textové části: 1. Návrh. Textová část Obsah dokumentace: Textová část Grafická část 1. Výkres základního členění území M 1 : 5 000 2. Hlavní výkres M 1 : 5 000 3. Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací M 1 : 5 000 2. Odůvodnění

Více

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ

PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ PŘÍLOHA Č.1 PROBLÉMY K ŘEŠENÍ V ÚPD JEDNOTLIVÝCH OBCÍ OBEC BOJANOVICE Zachovalá koryta vodních toků (Kocába) oblast nezatížená nadměrným hlukem a znečištěním ovzduší registrovaný VKP zachovalé území původních

Více

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část odůvodnění územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část odůvodnění územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV Textová část odůvodnění územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Mikulov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení.

Požadavek č.2 prověření umístění komunikace v lokalitě č.2. Komunikace bude sloužit k obsluze navrženého území pro bydlení. Návrh zadání změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru obce Malé Přítočno (k projednání). Řešeným územím je obec Malé Přítočno, kraj Středočeský, pověřený úřad s rozšířenou působností je Magistrát města

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Návrh ZADÁNÍ ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LECHOTICE Pořizovatel: Městský úřad Holešov, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykova 628, pracoviště Tovární 1407, 769 01 Holešov Určený zastupitel:

Více

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal:

Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Moutnice dne:. Datum nabytí účinnosti územního plánu:... Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Otisk

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KROMĚŘÍŽ

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KROMĚŘÍŽ Zadání Územního plánu Kroměříž 1 Příloha č. 1: ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KROMĚŘÍŽ Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo města Kroměříže Určený člen zastupitelstva: Mgr. Jaroslav

Více

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1

II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1 1 Změna "Územní plán obce Fryčovice", schváleného Zastupitelstvem obce Fryčovice dne 5. června 2003 (nabytí účinnosti "Obecně závazná vyhlášky č. 3/2003, kterou se vyhlašuje závazná část Územního plánu obce

Více

Zadání územního plánu Dolní Přím - návrh k.ú. Dolní Přím, Horní Přím, Probluz

Zadání územního plánu Dolní Přím - návrh k.ú. Dolní Přím, Horní Přím, Probluz ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání územního plánu Dolní Přím - návrh k.ú. Dolní Přím, Horní Přím, Probluz Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1

Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 Obsah textové části návrhu Územního plánu Palkovice A. Vymezení zastavěného území 1 B. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch,

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w

Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w .. t ~'1,Iit;~----;).j. Městský úřad Přeštice. 23. 05. 2012 odbor výstavby a územního plánování. / t:;i,.'ir ~t:'~át-w 33401 Přeštice, Masarykovo nám. 107, telefon 377 332 555, fax:.37:7.3$:2 505 Je!J.J

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

NÁVRH ZADÁNÍ RASPENAVA

NÁVRH ZADÁNÍ RASPENAVA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RASPENAVA POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant Simona Stočková Určený zastupitel: Pavel Lžičař RASPENAVA PROSINEC 2014

Více

Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice

Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice Návrh zadání změny č.3 Územního plánu sídelního útvaru Ohrazenice Zpracovaný v rozsahu přílohy č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

OLDŘICHOVICE ÚZEMNÍ PLÁN ZADÁNÍ. leden 2012

OLDŘICHOVICE ÚZEMNÍ PLÁN ZADÁNÍ. leden 2012 ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE ZADÁNÍ leden 2012 Určený zastupitel: p. Marie Bartková, starostka obce Pořizovatel:, odbor rozvoje a správy majetku Obsah Úvod A. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE,

Více

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot OBSAH 1 Vymezení zastavěného území... 4 2 Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 4 3 Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému

Více

Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod)

Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod) CHŘENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Kraj Vysočina (okres Havlíčkův Brod) TEXTOVÁ ČÁST Duben 2010 Územní plán Chřenovice Objednatel: Obec Chřenovice Kraj Vysočina Pořizovatel: Městský úřad Světlá nad Sázavou Kraj Vysočina

Více

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST

LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST LHOTA ÚZEMNÍ PLÁN TEXTOVÁ ČÁST Označení správního orgánu, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Lhota u Kamenných Žehrovic Číslo jednací: Datum nabytí účinnosti: Jméno a příjmení, funkce a podpis

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA Ú Z E M N Í P L Á N HORČÁPSKO POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. DUBEN 2015 1 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Příbram Odbor koncepce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU duben 2014 Název: Zadavatel: MMR ČR PŘÍKLAD K METODICKÉMU POKYNU K OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU (ppt. ÚZEMNÍ PLÁN - OBSAH) Zpracovala: Ing. arch.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání

ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST. ke společnému jednání ÚZEMNÍ PLÁN TUHAŇ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST ke společnému jednání 03/2014 Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Obec Tuhaň, Tuhaň 56 277 32 Byšice Městský úřad Mělník Odbor výstavby a rozvoje Náměstí Míru 1 276

Více

BANTICE B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

BANTICE B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. BANTICE Ú Z E M N Í P L Á N B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail:ciznerova@usbrno.cz

Více

ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI

ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Z A D Á N Í pro pořízení ZMĚNY 17.b ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU CHRUDIMI Ř E Š E N É L O K A L I T Y 11 2 ME DLEŠ ICE zemědělský areál (nízkopodlažní bytová výstavba) 11 3 MA R KOV ICE Vrchovská ulice

Více

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů

a) Požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje, územně plánovací dokumentace vydané krajem, popřípadě z dalších širších územních vztahů UZEMNI PLAN ZLATA zadání územního plánu říjen zab zadání upravené po '',,1/ projednání pořizovatg1*filfli úřad Brandýs nad r!.ll':.,.:l^ e-. Labem " '** +-qri;$$vaiu9tě$ova -ýe&vrs'lá,'-e "aa ' Zotx /

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE ÚZEMNÍ PLÁN FRYČOVICE A. TEXTOVÁ ČÁST A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU FRYČOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jejích hodnot 1 C. Urbanistická

Více

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území

Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území Příloha TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU LUČINA MĚNĚNÉHO ZMĚNOU Č. 1 (SROVNÁVACÍ TEXT) A. Vymezení zastavěného území B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot C. Urbanistická koncepce,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E Dle ustanovení 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a vyhlášky

Více

ZADÁNÍ. LOUČNÁ nad DESNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ZADÁNÍ. LOUČNÁ nad DESNOU ÚZEMNÍHO PLÁNU ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LOUČNÁ nad DESNOU zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), podle přílohy č. 6 k vyhlášce č. 500/2006

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více