BANTICE B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BANTICE B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o."

Transkript

1 BANTICE Ú Z E M N Í P L Á N B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

2 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o Brno, Příkop 8 tel.: fax: Akce: ÚZEMNÍ PLÁN BANTICE UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční číslo: Pořizovatel: Městský úřad Znojmo odbor výstavby, oddělení územního plánování Zhotovitel: Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Jednatelé společnosti: Ing. arch. Vanda Ciznerová Ing. arch. Miloš Schneider Projektanti: urbanismus, architektura: Ing. arch. Vanda Ciznerová Ing. arch. Martin Vávra řešení: vodní hospodářství: energetika, spoje: ekologie, životní prostředí: ochrana ZPF, PUPFL: Ing. Jiří Hrnčíř Ing. Pavel Veselý Ing. Pavel Veselý Mgr. Martin Novotný Mgr. Tereza Golešová Datum: Říjen 2013

3 OBSAH DOKUMENTACE ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU: A. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP B. GRAFICKÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚP: II. 1 KOORDINAČNÍ VÝKRES 1 : II. 2 KOORDINAČNÍ VÝKRES VÝŘEZ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ 1 : II. 3 VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ 1 : II. 4 PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁBORY PŮDNÍHO FONDU 1 : 5 000

4 OBSAH A. POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU... 1 B. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VYHODNOCENÍ NÁVRHU Z HLEDISKA VLIVU NA ÚZEMÍ NAVAZUJÍCÍCH OBCÍ, POŽADAVKY NA KOORDINACI SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT... 3 B.3.1 OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT... 3 B.3.2 OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU:... 3 B.3.3 OCHRANA CIVILIZAČNÍCH HODNOT:... 3 B.3.4 OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ÚP S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA V PLATNÉM ZNĚNÍ A JEHO PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ÚP S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DO, PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ... 4 B.5.1 OCHRANA OBYVATELSTVA... 4 B.5.2 OCHRANA ZDRAVÍ... 5 B.5.3 OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN... 5 B.5.4 PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ, SESUVNÁ ÚZEMÍ... 5 B.5.5 OCHRANA PROTI RADONOVÉMU RIZIKU... 5 B.5.6 OCHRANA A BEZPEČNOST STÁTU VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU... 5 A. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ B. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ... 5 C. POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE... 6 D. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY)... 8 E. POŽAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY... 9 F. POŽAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ ÚZEMÍ G. POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ A ASANACE H. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NAPŘÍKLAD POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY, OBRANY STÁTU, OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, OCHRANY PŘED POVODNĚMI) I. POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ J. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY K. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ L. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, PRO KTERÉ BUDOU PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENY REGULAČNÍM PLÁNEM M. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD DOTČENÝ ORGÁN VE SVÉM STANOVISKU K NÁVRHU ZADÁNÍ UPLATNIL POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO POKUD NEVYLOUČIL VÝZNAMNÝ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU ČI PTAČÍ OBLAST N. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT O. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ C. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE 50 ODST D. SDĚLENÍ JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE 50 ODST. 7 ZOHLEDNĚNÉ, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY E. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY URBANISTICKÁ KONCEPCE E.1.1 ZASTAVITELNÉ PLOCHY E.1.2 PŘESTAVBOVÉ PLOCHY KONCEPCE DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY E.2.1 ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA E.2.2 SILNIČNÍ DOPRAVA E.2.3 VODNÍ DOPRAVA E.2.4 DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ E.2.5 INTENZITY DOPRAVY E.2.6 HLUK Z DOPRAVY E.2.7 OCHRANNÁ PÁSMA KONCEPCE TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY E.3.1 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU E.3.2 ODKANALIZOVÁNÍ A ČIŠTĚÍ ODPADNÍCH VOD E.3.3 ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ: E.3.4 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM: E.3.5 ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM E.3.6 SPOJE, TELEKOMUNIKACE E.3.7 RADIOKOMUNIKACE... 27

5 E.3.8 POTŘEBA VODY, MNOŽSTVÍ ODPADNÍCH VOD, POTŘEBA PLYNU A EL. PŘÍKONU: KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, OCHRANY PŘÍRODY E.4.1 VYMEZENÍ PLOCH V KRAJINĚ E.4.2 PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ E.4.3 OCHRANA PŘED POVODNĚMI E.4.4 NÁVRH ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY F. ZPRÁVA O VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ OBSAHUJÍCÍ ZÁKLADNÍ INFORMACE O VÝSLEDCÍCH TOHOTO VYHODNOCENÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ G. VÝČET ZÁLEŽITOSTÍ NADMÍSTNÍHO VÝZNAMU, KTERÉ NEJSOU ŘEŠENY V ZÁSADÁCH ÚZEMNÍHO ROZVOJE ( 43 ODST. 1 STAVEBNÍHO ZÁKONA), S ODŮVODNĚNÍM POTŘEBY JEJICH VYMEZENÍ H. VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZÁBOR PŮDNÍHO FONDU (ZPF A PUPFL) VYHODNOCENÍ ZÁBORU ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU VYHODNOCENÍ ZÁBORU POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCÍ LESA TABELÁRNÍ VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH LOKALIT I. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT J. VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH OPATŘENÍ A ASANACE, PRO KTERÉ BUDE MOŽNÉ UPLATNIT VYVLASTNĚNÍ NEBO PŘEDKUPNÍ PRÁVO K. VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH V ÚZEMÍ PODMÍNĚNO VYDÁNÍM REGULAČNÍHO PLÁNU, ZPRACOVÁNÍM ÚZEMNÍ STUDIE NEBO UZAVŘENÍM DOHODY O PARCELACI L. VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH 42 M. ROZHODNUTÍ O NÁMITKÁCH N. ÚDAJE O POČTU LISTŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU A POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ ČÁSTI... 44

6 A. POSTUP POŘÍZENÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Postup při pořízení Územního plánu Bantice bude doplněn pořizovatelem po ukončení pořizování územního plánu. B. VÝSLEDEK PŘEZKOUMÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYHODNOCENÍ NÁVRHU Z HLEDISKA VLIVU NA ÚZEMÍ NAVAZUJÍCÍCH OBCÍ, POŽADAVKY NA KOORDINACI ZÁKLADNÍ ÚDAJE: řešené území k.ú. Bantice kód obce ZUJ počet obyvatel 164 rozloha řešeného území 376 ha kraj Jihomoravský obec s rozšířenou působností Znojmo obec s pověřeným obecním úřadem Bantice POSTAVENÍ OBCE V SYSTÉMU OSÍDLENÍ, ŠIRŠÍ VZTAHY, ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ: Řešené území se nachází v západní části Jihomoravského kraje, v okrese Znojmo. Funkci obce s rozšířenou působností (ORP) plní město Znojmo, obec má vlastní obecní úřad. Jako spádové a zájmové území lze označit území přilehlých obcí náležících do správního obvodu ORP a POÚ, s významnými stávajícími i budoucími vzájemnými vazbami jako je dojížďka za prací, školstvím, kulturou, zdravotnickými zařízeními, státní správou apod. Spádové území dále řeší dostupnost rekreace, napojení na technickou infrastrukturu, svoz komunálního odpadu, turistický ruch atd. Obec Bantice má nejbližší vazby na obce Těšetice a Práče. Mateřskou školu vyhledávají občané v obcích Těšetice, Práče, Prosiměřice. Základní školu a lékaře v Prosiměřicích, nejbližší střední škola se nachází ve Znojmě. Z větších sídel je kromě ORP relativně snadno dostupné i město Brno. SOUSEDÍCÍ OBCE: k. ú. obec Práče Práče východ Prosiměřice Prosiměřice sever Tasovice Tasovice jih Těšetice u Znojma Těšetice západ Návrh urbanistické koncepce neovlivňuje přímo navazující území, vazby a požadavky na koordinaci jsou zejména v a technické infrastruktuře a v územním systému ekologické stability. v rámci řešení ÚP nebylo nutné řešit návaznost na sousední obce v plochách s rozdílným způsobem využití nejsou navržené koridory technické infrastruktury v návaznosti na sousední katastry širší vztahy a návaznost ÚSES: Vymezený nadregionální územní systém ekologické stability respektuje oborový podklad orgánu ochrany přírody (Krajský úřad Jihomoravské kraje), a to koncepční vymezení regionálního a nadregionálního ÚSES, které je vymezené v Generelu regionálního a nadregionálního ÚSES JmK. Na katastru obce se nachází i skladebné části ÚSES lokálního významu. Respektovány byly navazující body skladebných částí ÚSES na sousední katastry obcí (Prosiměřice, Těšetice, Tasovice, Práče). LBK 3 je vymezen dle podkladů z Generelu ÚSES po hranici mezi Těšeticemi a Banticemi, na hranici s Tasovicemi je přerušen návrhem plochy a v k.ú. Tasovice již nepokračuje. 2. SOULAD NÁVRHU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE A S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM VYHODNOCENÍ SOULADU S POLITIKOU ÚZEMNÍHO ROZVOJE: Zpracování návrhu územního plánu je v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky 2008 vydanou vládou České republiky usnesením č. 929 ze dne Územní plán obce Bantice zohledňuje veškeré dotčené republikové priority územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území. 1

7 (14) Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Zachovat ráz jedinečné urbanistické struktury území, struktury osídlení a jedinečné kulturní krajiny, které jsou výrazem identity území, jeho historie a tradice. Tato území mají značnou hodnotu, např. i jako turistické atraktivity. Jejich ochrana by měla být provázána s potřebami ekonomického a sociálního rozvoje v souladu s principy udržitelného rozvoje. V některých případech je nutná cílená ochrana míst zvláštního zájmu, v jiných případech je třeba chránit, respektive obnovit celé krajinné celky. Krajina je živým v čase proměnným celkem, který vyžaduje tvůrčí, avšak citlivý přístup k vyváženému všestrannému rozvoji tak, aby byly zachovány její stěžejní kulturní, přírodní a užitné hodnoty. Bránit upadání venkovské krajiny jako důsledku nedostatku lidských zásahů. V navrženém ÚP Bantice jsou chráněny a rozvíjeny přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Vymezením architektonických, historických a urbanistických hodnot a vymezením přírodních limitů ÚP Bantice ve svých mezích zachovává ráz specifické urbanistické struktury území, jedinečné kulturní krajiny, identitu území, jeho historii a tradice. (16)Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vhodná řešení územního rozvoje je zapotřebí hledat ve spolupráci s obyvateli území i s jeho uživateli (viz také čl. 20 PÚR ČR 2006) a v souladu s určením a charakterem oblastí, os, ploch a koridorů vymezených v PÚR ČR. Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci byla dána přednost komplexnímu řešení před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které by ve svých důsledcích zhoršily stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území jsou zohledněny požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. (22) Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cyklo, lyžařská, hipo). Byly respektovány podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (cykloturistika, poznávací turistika, vodní turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. ÚP navrhuje 2 cyklotrasy, z nichž jedna slouží také jako pěší vycházková trasa a propojuje obec s nově vzniklou atraktivní vodní plochou (rybníkem). (23) Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. (Viz také čl. 25 PÚR ČR 2006). Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení. Dopravní a byla navržena v s ohledem na prostupnost krajiny a s ohledem na minimalizaci fragmentace krajiny. (30) Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. Úroveň technické infrastruktury odpovídá kvalitě života v současnosti a ekonomickým možnostem obce. (31) Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. ÚP Bantice respektuje stávající plochu technické infrastruktury pro obnovitelné zdroje energie a přejímá návrh plochy technické infrastruktury pro obnovitelné zdroje energie ze změny č. 1 dosud platného ÚP. VZTAH ROZVOJOVÝCH OBLASTÍ, OS, SPECIFICKÝCH OBLASTÍ, KORIDORŮ A PLOCH DOPRAVY, KORIDORŮ A PLOCH TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY VYMEZENÝCH V PÚR ČR, K ŘEŠENÉMU ÚZEMNÍMU PLÁNU: Řešené území neleží v žádné rozvojové oblasti. Řešené území není součástí žádné rozvojové osy Řešené území neleží ve specifických oblastech nadmístního významu vymezených v PÚR ČR. Řešené území leží v trase ostatních silnic I. třídy, neleží v trase Řešené území neleží v trase transevropských multimodálních koridorů, koridorů vysokorychlostních tratí, koridorů vodní dopravy, koridorů elektroenergetiky, koridorů VVTL plynovodů, koridorů pro dálkovody. SOULAD S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ VYDANOU KRAJEM: Jihomoravský kraj, jehož součástí je řešené území, v současné době nemá platnou územně plánovací dokumentaci (Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje). 2

8 3. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU S POŽADAVKY NA OCHRANU ARCHITEKTONICKÝCH A URBANISTICKÝCH HODNOT B.3.1 OCHRANA KULTURNÍCH HODNOT V území souvisí jednak s respektováním evidovaných a neevidovaných stavebních památek a s respektováním charakteru dosavadní zástavby obce a to jak z hlediska architektonických forem, tak z hlediska urbanistického vývoje obce. Na katastru nejsou evidovány lokality s archeologickými nálezy. Na katastru je nemovitá kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. tab. 1 Seznam nemovitých kulturních památek zapsaných v Ústředním seznamu. Číslo 48716/ výklenková kaplička - poklona Dále se na katastru nachází nemovité kulturní památky místního významu. Jedná se především o křížky, pomník padlým spoluobčanům v 1. světové válce, pomník občanům obce vězněných v letech komunistické totality. V rámci návrhu ÚP byly vymezeny další kulturní hodnoty přispívající ke kulturnímu dědictví a identitě sídel, harmonii v území, které nepožívají zákonné ochrany památkové péče a které je třeba chránit: B.3.2 Území zásadního významu pro ochranu hodnot (zahrnuje především obecní náves s přilehlými staveními, která je stopou založení obce a je zásadní pro její charakter) Dominanty urbanistické struktury kaple Nanebevzetí Panny Marie Urbanistické hodnoty plošné prvky urbanistické struktury obce, jedná se o náves a plochu sportoviště. Architektonicky nebo historicky významné stavby kaple Nanebevzetí Panny Marie a objekt administrativního, školícího a výstavního centra zemědělské techniky ve výrobním areálu jižně od obce OCHRANA PŘÍRODNÍCH HODNOT A KRAJINNÉHO RÁZU: Podmínky ochrany přírodních hodnot je stanovena z důvodu ochrany druhové rozmanitosti krajinného rámce (tvořeného lesy a krajinnou zelení), včetně prolínání krajinné a sídelní zeleně s vazbou na ÚSES. ÚSES je upřesněn vzhledem k měřítku ÜP a v rámci tohoto systému byly vymezeny interakční prvky, které zahrnují liniovou i plošnou zeleň mimo biocentra a biokoridory. Územní plán respektuje přírodní hodnoty s legislativní ochranou: pásmo 50 m od okraje lesa B.3.3 OCHRANA CIVILIZAČNÍCH HODNOT: Řešením ÚP Bantice jsou respektovány a rozvíjeny civilizační hodnoty území, které spočívají především v kvalitních lokalitách pro bydlení, ve vybavení veřejnou infrastrukturou, v dostupnosti, v možnosti využívání krajiny k zemědělským účelům apod. B.3.4 OCHRANA ZDRAVÝCH ŽIVOTNÍCH PODMÍNEK A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ: Navržené lokality jsou umístěny v takových částech obce, kde se nenacházejí žádné negativní vlivy, které by mohly ovlivnit zdravé životní podmínky nebo životní prostředí. Lokality nacházející se v ochranném pásmu lesa jsou převzaty z platného územního plánu. V jižní části obce je mezi stávající plochou lehké výroby a plochou pro bydlení v obytných domech navržen pás izolační zeleně o šířce 10 m. 4. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ÚP S POŽADAVKY STAVEBNÍHO ZÁKONA V PLATNÉM ZNĚNÍ A JEHO PROVÁDĚCÍMI PŘEDPISY ÚP je zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu (dále jen SZ). S ohledem na specifické podmínky řešeného území byly nad rámec SZ vymezeny tyto další plochy s rozdílným způsobem využití: plochy sídelní zeleně Plochy sídelní zeleně jsou samostatně vymezeny z důvodu ochrany hodnot území sídelní zeleně v zastavěné části. Je účelné tyto plochy explicitně chránit, při jejich ponechání především v plochách veřejných prostranství by hrozil jejich zánik nebo by mohla být porušena jejich současná poloha, která je dána historickým vývojem urbanismu obce. Vymezení ploch sídelní zeleně umožňuje provázání grafické části s částí textovou, s kapitolou 3. 3

9 Urbanistická koncepce, vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně, kde je tento pojem zmiňován. 5. VYHODNOCENÍ SOULADU NÁVRHU ÚP S POŽADAVKY ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ A SE STANOVISKY DO, PODLE ZVLÁŠTNÍCH PŘEDPISŮ, POPŘÍPADĚ S VÝSLEDKEM ŘEŠENÍ ROZPORŮ B.5.1 Koncepce územního plánu je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. OCHRANA OBYVATELSTVA a) Ochrana území před průchodem průlomové vlny vzniklé zvláštní povodní Řešené území není ohroženo průlomovou vlnou vzniklou zvláštní povodní. b) Zóny havarijního plánování Řešené území není součástí zón havarijního plánování. c) Ukrytí obyvatelstva v důsledku mimořádné události K ochraně před kontaminací osob radioaktivním prachem, účinky pronikavé radiace a toxickými účinky nebezpečných chemických látek uniklých při haváriích se využívají přirozené ochranné vlastnosti obytných budov a jiných objektů. d) Evakuace obyvatelstva a jeho ubytování Pro případ neočekávané (neplánované) mimořádné události je možno využít pro nouzové, příp. náhradní ubytování obyvatelstva kapacitních objektů veřejného občanského vybavení. V případě vzniklé nutnosti evakuace obyvatelstva bude problém řešen operativně v součinnosti se záchrannými složkami JMK. Organizační ani technické zabezpečení evakuace obyvatelstva není úkolem územního plánu. Je řešeno orgány obce. e) Skladování materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci Organizační ani technické zabezpečení skladování (výdeje) materiálu civilní ochrany a humanitární pomoci není úkolem územního plánu. f) Vyvezení a uskladnění nebezpečných látek mimo zastavěná území a zastavitelná území Z hlediska využití ploch s rozdílným způsobem využití, které řeší územní plán, není s dislokací skladů nebezpečných látek uvažováno. V případě havárie na komunikacích bude problém řešen operativně dle místa havárie. Organizační ani technické zabezpečení záchranných, likvidačních a obnovovacích prací není úkolem územního plánu. g) Záchranné, likvidační a obnovovací práce pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace K usnadnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací je v urbanistickém řešení prostoru obce zásadní: plochy smíšené výrobní jsou prostorově a provozně odděleny od ploch bydlení. při řešení hlavních místních komunikací bude zabezpečena jejich nezavalitelnost v důsledku rozrušení okolní zástavby, tedy jejich šířka bude minimálně (V1 + V2)/2 + 6m, kde V1 + V2 je výška budov po hlavní římsu v metrech na protilehlých stranách ulice. sítě technické infrastruktury (vodovod, plynovod, rozvod elektrické energie) jsou dle možností zaokruhovány a umožňují operativní úpravu dodávek z jiných nezávislých zdrojů. Místo pro dekontaminaci osob, případně pro dekontaminaci kolových vozidel není územním plánem vymezeno. h) Ochrana před vlivy nebezpečných látek skladovaných v území Na území obce nevznikají nebezpečné látky ani nejsou skladovány. i) Nouzové zásobování obyvatelstva vodou a elektrickou energií Objekty bydlení a vybavenosti jsou zabezpečeny proti požáru stávajícími a navrženými vodovodními řady o dimenzi DN 80 a vyšší. Dále mohou být využity pro zabezpečení požární vody stávající vodní plochy je nutno vytvořit odběrné místo. Protipožární zabezpečení tak bude vyhovovat ČSN Nouzové zásobování obyvatelstva pitnou vodou bude řešeno dovozem z nezávadného zdroje, zásobování el. energií bude řešeno instalací náhradního zdroje. j) Zajištění varování a vyrozumění o vzniklém ohrožení Pro varování obyvatelstva v případě válečného konfliktu nebo přírodní či ekologické katastrofy je území kompaktní zástavby považováno jako jeden územní celek, pro který bude stanoven způsob varování (obecní rozhlas). 4

10 B.5.2 OCHRANA ZDRAVÍ Ochrana zdraví včetně ochrany před škodlivými účinky hluku a vibrací vyplývá ze současné legislativy, která je v ÚP Bantice respektována. B.5.3 B.5.4 B.5.5 OCHRANA LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN V řešeném území se nenachází výhradní ložisko nerostných surovin. PODDOLOVANÁ ÚZEMÍ, SESUVNÁ ÚZEMÍ V řešeném území se nenachází poddolované nebo sesuvné území. OCHRANA PROTI RADONOVÉMU RIZIKU Řešené území se nachází v oblasti nízkého stupně radonového indexu. Návrhové plochy jsou navrženy mimo území se středním nebo vysokým rizikem radonového indexu (výskytu radonu z podloží). B.5.6 OBRANA A BEZPEČNOST STÁTU Celé správní území obce se nachází: - V zájmovém území elektronického komunikačního zařízení Ministerstva obrany na stanovišti Božice (dle ustanovení 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), které je nutno respektovat podle zákona č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany ČR, zákona č. 127/2005 o elektronických komunikacích, zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. o Ve vymezeném území do 10 km od stanoviště lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu a rekonstrukci výškových staveb, větrných elektráren, průmyslových zón a průmyslových staveb (výrobních hal, skladů, sil, hangárů apod.), vedení vn a vvn, výkonných vysílačů. převaděčů, základnových stanic mobilních operátorů a podobných technologií v celém kmitočtovém pásmu jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno viz. ÚAP jev 81. Výstavba a rekonstrukce staveb i území změny mohou být v uvedených zájmových územích Ministerstva obrany omezeny nebo vyloučeny. - Vzdušném prostoru pro létání v malých a přízemních výškách (dle ustanovení 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu), který je nutno respektovat podle ustanovení 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. o V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, venkovního vedení vn a vvn (dle ustanovení 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, jehož jménem jedná VUSS Brno viz. ÚAP jev 102. V tomto vymezeném území může být výstavba větrných elektráren, výškových staveb nad 30 m a staveb tvořících dominanty v terénu výškově omezena nebo zakázána. Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů. 6. VYHODNOCENÍ SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ ZADÁNÍ A POKYNŮ PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU Usnesením Zastupitelstva obce Bantice č. 4/2012 ze dne bylo schváleno zadání územního plánu Bantice. Požadavky vyplývající ze zadání byly respektovány. V rámci prací na návrhu územního plánu se uskutečnily pracovní jednání, na kterých byly konkretizovány a zpřesněny požadavky obce a koordinovány jednotlivé záměry. A. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ Z POLITIKY ÚZEMNÍHO ROZVOJE, ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE VYDANÉ KRAJEM, POPŘÍPADĚ Z DALŠÍCH ŠIRŠÍCH ÚZEMNÍCH VZTAHŮ. Viz bod 1.2 B. POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ VYPLÝVAJÍCÍ Z ÚZEMNĚ ANALYTICKÝCH PODKLADŮ Respektovat využití území Uvedené jsou v návrhu zapracovány a respektovány. Respektovat rozbor udržitelného rozvoje území 5

11 o vytvořit územní podmínky pro využití silných stránek a příležitostí: příležitostí je výsadba ochranné zeleně okolo průmyslových areálů pro zachytávání prašného znečištění Je navržena plocha izolační zeleně ZO P5 zmírňující negativní vlivy areálu lehké výroby na lokalitu BH P3. vysoký podíl kultury orná půda návrh ÚP nenavrhuje takový rozsah a počet rozvojových ploch, aby tuto příležitost nenarušil příležitostí je zalesňování vhodných pozemků, které jíž neslouží zemědělské výrobě plochy pro zalesnění jsou navrženy v rámci ploch přírodních v systému ÚSES sídlo je vybaveno všemi druhy inženýrských sítí vodovod, kanalizace, STL plynovod, el. energie, telekomunikační vedení příležitostí je zlepšení dostupnosti regionu modernizací stávající silnice I/53 Jsou navrženy plochy DS pro homogenizaci silnice I/53 růst počtu obyvatel Návrh ÚP poskytuje v rámci možností dostatečné příležitosti k výstavbě nových rodinných a bytových domů. dobrá věková struktura obyvatel Návrh ÚP v rámci svých možností naplňuje potřeby pro širokou věkovou skupinu obyvatel. předpoklady pro rozvoj nových forem cestovního ruchu a rekreace opírající se o vinařství, cykloturistiku a agroturistiku Je navržena cyklostezka / vycházková trasa spojující obec s nově vzniklou vodní plochou na západ od obce. přírůstek bytů, i když malý Návrh ÚP podporuje v rámci možností výstavbu nových bytových jednotek. relativně dobře zachovaný venkovský ráz, místní tradice a folklór Je navrženo území zásadního významu pro ochranu hodnot, vymezeny urbanistické hodnoty, architektonicky nebo historicky významné stavby, dominanty urbanistické struktury, významná drobná architektura. Tyto jevy slouží pro zachování venkovského rázu obce. možnosti polyfunkčního využití objektů k bydlení i podnikání Jsou vymezeny stávající plochy SV a návrhová plocha SV, které poskytují možnosti ke vzniku polyfunkčních objektů k bydlení a podnikání. zlepšení urbanistické efektivnosti obytné zástavby (dostavba proluk, dosud nevyužitých stavebních pozemků) Návrh ÚP maximálně využívá proluk v zástavbě pro vymezení nových návrhových ploch. předpoklady pro navazující rozvoj nových forem cestovního ruchu a rekreace opírající se o cykloturistiku a agroturistiku Je navržena cyklostezka / vycházková trasa spojující obec s nově vzniklou vodní plochou na západ od obce. podpora tvorby nových pracovních míst (např. zajištěním pozemků pro drobné podnikání, využití brownfields) Je navrženo rozšíření plochy lehké výroby VL, plocha smíšená obytná vesnická SV, plocha pro komerční zařízení malá a střední. Poskytují potenciál pro vznik nových pracovních míst. C. POŽADAVKY NA ROZVOJ ÚZEMÍ OBCE Územní plán Bantice naváže na urbanistickou koncepci stanovenou dosud platným ÚPO Bantice, po změně č. 1 a změně č. 3. Možnost převzetí zastavitelných ploch vymezených tímto územním plánem, pokud dosud nebyly zastavěny, bude prověřena s ohledem na aktuální požadavky a stav v území. ÚP Bantice navazuje na urbanistickou koncepci původního ÚP Bantic a na veškeré jeho změny. Zastavitelné plochy vymezené tímto územním plánem byly prověřeny, konzultovány na pracovních poradách a reflektují aktuální stav a potřeby v území. 6

12 V územním plánu budou vymezeny plochy pro: o bydlení úměrně s ohledem na velikost a potřeby obce V rámci možností území a limitům v území byl vymezen maximální počet lokalit k zastavění. Obec nemá příliš možností pro novou zástavbu. o výrobu a skladování. Bude prověřena možnost převzetí dosud nevyužité zastavitelné plochy pro výrobu a možnost vymezení plochy pro výrobu v rozsahu výhledové plochy výroby dle dosud platného ÚPO v návaznosti na stávající plochy výroby jižně od obce. Areál se stávajícími plochami výroby a skladování (bývalé ZD) je od obce oddělen pásem zeleně. Dopravně je napojen přes silnici III/41317 přímo na silnici I/53. Obec tedy není dopravou z areálu zatížena. S vymezením dalších ploch výroby se nepočítá. Byla převzata dosud nevyužitá zastavitelná plocha pro výrobu z dosud platného ÚP, převedena rezerva výroby dosud platného ÚP na plochu zastavitelnou, část podle skutečnosti již do stavu, na podnět obce navržena nová plocha pro výrobu navazující na stávající plochu lehké výroby v dostatečné vzdálenosti od zástavby, cloněná pásem zeleně. o občanské vybavení pro hřbitov. ÚP prověří možnost převzetí plochy pro hřbitov podle dosud platného ÚPO, popřípadě bude hledat jinou vhodnou plochu pro uvedený účel. Prověřit převzetí plochy občanského vybavení vymezené platným ÚPO v sousedství čerpací stanice PHM u silnice I/53. Požadavkem obce je hledat plochu pro obchod, nejlépe v návaznosti na objekt s pohostinstvím, který je ve vlastnictví obce. Potřeba vymezení plochy pro funkci hřbitova byla konzultována na pracovní poradě a v současné době není vyžadována. Vymezená plocha stávajícího veřejného vybavení, ve které se vyskytuje místní hostinec umožňuje přístavbu požadovaného objektu. o veřejná prostranství - budou respektovány stávající plochy veřejných prostranství,. Jako plocha veřejného prostranství bude vymezena plocha kolem kříže na parc.č. 188/1 k.ú. Bantice, který stojí v obci u silnice III/41316 z Bantic do Těšetic. Jako veřejné prostranství bude dále vymezena část plochy vedle pohostinství zejména na parc. č. 104/6 k.ú. Bantice. Stávající plochy veřejných prostranství jsou respektovány, byla vymezena plocha u kříže na parcele 188/1, plocha vedle pohostinství byla zařazena mezi stávající plochy PV. o síť hlavních účelových komunikací zajišťujících zlepšení prostupnosti krajiny, Na k. ú. Bantice je dostatečná síť účelových komunikací zajišťujících prostupnost krajiny, byla navržena nová účelová komunikace pro cyklostezku / pěší trasu spojující obec s vodní plochou na západě katastrálního území. o a technickou infrastrukturu, jejíž potřeba vyplyne v návaznosti na nově vymezené plochy Je navržena plocha technické infrastruktury pro vodní zdroj. Byly vymezeny plochy infrastruktury nezbytné pro obsluhu nově navržených ploch. Byl aktualizován záměr změny č. 1 a na základě toho zapracována plocha DS u benzínové pumpy. o pro vodní plochu (rybník) - plochu hledat západně od obce, poblíž toku Únanovky, mezi přírodním koupalištěm a stávajícím rybníkem. Je navržena plocha vodní pro umístění rybníku (N17). Další umístění vodních ploch je umožněno způsobem využití ploch. o pro větrnou elektrárnu prověřit převzetí plochy pro uvedený účel vymezené v platném ÚPO jako plocha technické infrastruktury - zásobování el. energií v sousedství čerpací stanice PHM u silnice I/53. Byla vymezena plocha OM Z7 umožňující plochu pro větrnou elektrárnu, požadavek ze změny č. 1. o pro ubytování a administrativu v sousedství čerpací stanice pohonných hmot u silnice I/53 prověřit převzetí ploch pro uvedený účel vymezené v platném ÚPO. Byla vymezena plocha pro komerční zařízení malá a střední umožňující požadované funkce. ÚP převezme plochu dopravy pro homogenizaci silnice I/53. která byla vymezena změnou č. 3 dosud platného ÚPO Bantice. Plochy pro homogenizaci silnice I/53 byly převzaty a zapracovány. V zastavitelných plochách a v zastavěném území budou zohledněny pozemky s platným územním rozhodnutím. Bylo zohledněno. 7

13 D. POŽADAVKY NA PLOŠNÉ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ (URBANISTICKOU KONCEPCI A KONCEPCI USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY) Území bude územním plánem členěno na plochy s rozdílným způsobem využití. S přihlédnutím k účelu a podrobnosti budou vymezeny zejména plochy o rozloze větší než 2000 m2. Plochy s rozdílným způsobem využití lze s ohledem na specifické podmínky a charakter území dále podrobněji členit dle 3 vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. ÚP člení území na plochy s rozdílným způsobem využití, plochy o rozloze menší než 2000 m 2 jsou vymezovány zejména v případě, kdy je specifický význam plochy zásadní. Plochy s rozdílným způsobem využití jsou vzhledem k charakteru území dále podrobněji členěny. URBANISTICKÁ KONCEPCE Územní plán Bantice naváže na urbanistickou koncepci stanovenou dosud platným ÚPO Bantice, po změně č. 1 a změně č.3. Možnost převzetí zastavitelných ploch vymezených tímto územním plánem, pokud dosud nebyly zastavěny, bude prověřena s ohledem na aktuální požadavky a stav v území. ÚP Bantice navazuje na urbanistickou koncepci původního ÚP Bantic a na veškeré jeho změny. Zastavitelné plochy vymezené tímto územním plánem byly prověřeny, konzultovány na pracovních poradách a reflektují aktuální stav a potřeby v území. Bude respektována urbanistická struktura obce. Urbanistická struktura je významnou urbanistickou hodnotou. Současná stopa zástavby, zvláště v návesním prostoru, odpovídá původnímu způsobu založení obce. Bude respektováno a posíleno centrum obce, respektovány dominanty obce a stávající charakter sídla a hladina zástavby. Zastavitelné plochy budou řešeny v návaznosti na zastavěné území vlastního sídla, nebudou navrhovány ve volné krajině. Územní plán stanoví podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití (hlavní využití, pokud je možné jej stanovit, přípustné využití, nepřípustné využití, popřípadě podmíněně přípustné využití v tomto případě musí být stanovena podmínka, která podmíní využití plochy pro daný účel). Dále územní plán stanoví podmínky prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu (například výškové regulace zástavby, intenzity využití pozemků v plochách), zejména v případě ploch pro výrobu a skladování. Podmínky prostorového uspořádání budou stanoveny i s ohledem k ochraně přírodních a kulturních hodnot území. Urbanistická struktura obce je návrhem respektována. Současná stopa zástavby, především návesní prostor odpovídající původnímu založení obce je chráněno vymezením území zásadního významu pro ochranu hodnot, jsou vymezeny urbanistické hodnoty, architektonicky nebo historicky významné stavby, dominanty urbanistické struktury, významná drobná architektura. Centrum obce je posíleno návrhem zastavění proluk. Jsou stanoveny podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití, v případě potřeby podmínky prostorového uspořádání a základní podmínky ochrany krajinného rázu. KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY Bude prověřena síť účelových komunikací a navrženo jejich doplnění zejména s ohledem na potřeby zemědělství, lesního hospodářství, cykloturistiky a pěší turistiky. Síť účelových komunikací byla prověřena a bylo navrženo jejich doplnění. Pro potřeby zemědělství a lesního hospodářství je v příslušných plochách s rozdílným způsobem využití přípustná realizace související infrastruktury. ÚP vytvoří předpoklady pro přístup k pokloně, která se nachází v obdělávaném poli jihozápadně od obce a navrhne vhodné důstojné využití jejího okolí. ÚP navrhuje přístup k pokloně a navrhuje plochu pro důstojné využití v jejím okolí. Bude respektován suchý poldr vybudovaný při severním okraji obce. Suchý poldr je respektován. Z intenzivně obdělávaných pozemků směrem od jihu je obec ohrožována vodou při silnějších deštích. Obec zadala zpracování projektu, který tento problém řeší. ÚP ho respektuje. Bude prověřeno umístění plochy pro vodní nádrž v údolnici toku Únanovky západně od obce Nádrž je již zrealizovaná Bude respektována stávající zeleň, která má na území obce s intenzivně zemědělsky využívanou krajinou nezastupitelnou funkci. Zeleň je respektována Budou vytvořeny podmínky pro omezení větrné eroze především na nechráněných plochých vyvýšeninách jižně a severně od obce. 8

14 Je navržena liniová zeleň podél cest jižně a severně od obce, která by měla fungovat jako větrolamy Bude prověřena možnost zalesnění vhodných pozemků, které již neslouží zemědělské výrobě. Systém zalesnění bude sladěn se systémem ÚSES. ÚP navrhuje zalesnění v rámci systému ÚSES - LBC 1, LBC 2 a LBC 3 Bude zpřesněn a zapracován nadregionální systém ekologické stability (dle ZÚR) konkrétně se jedná o nadregionální biokoridor NRBK 23 a aktualizováno řešení lokálního ÚSES z platného ÚPO. Při řešení ÚSES bude ověřena návaznost na prvky ÚSES na všech úrovních vymezených v sousedních katastrálních územích. Dotčený orgán hájící veřejné zájmy na úseku ochrany přírody (odbor životního prostředí MěÚ Znojmo) požaduje předložit zpracovaný Plán místního ÚSES před zapracováním do územního plánu k vyjádření. Nadregionální biokoridor byl zpřesněn, lokální ÚSES byl aktualizován a byla ověřena návaznosti prvků ÚSES na systém v sousedních katastrálních územích LBK 3 je vymezen dle podkladů z Generelu ÚSES po hranici mezi Těšeticemi a Banticemi, na hranici s Tasovicemi je přerušen návrhem plochy a v k.ú. Tasovice již nepokračuje. Dotčený orgán ochrany přírody (odbor životního prostředí KrÚ JMK) upozorňuje, že část k.ú. jižně od silnice I/53 je součástí Dropího pole. Centrem výskytu zvláště chráněného dropa velkého v rámci ČR je Znojemsko. Aby byla krajina i nadále pro dropy a husy využitelná, je nutno ji uchránit před některými vlivy, především před výstavbou staveb vyšších než jsou stromy v okolní krajině, tedy stavby vyšší než m (například větrné elektrárny, které jsou přímo nebezpečné, navíc znamenají zábor vhodných potravních biotopů), záměry, které znamenají změnu tradičního využívání zemědělské půdy (například fotovoltaické elektrárny, pěstování rychle rostoucích dřevin a zalesňování ve volné krajině ve vzdálenosti větší než 200 m od zastavěného území obcí). Respektováno. Budou navrženy liniové a plošné výsadby kolem stávajícího výrobního areálu severně od obce a kolem případných zastavitelných ploch, které na areál budou navazovat. Zeleň bude plnit funkci protiprachovou, protihlukovou a pohledově odcloní výrobní plochy. Podél areálu je v rámci interakčního prvku navržena zeleň s požadovanou funkcí. Budou navrženy jednostranné výsadby vhodných dřevin podél polních cest a kolem toku Únanovky v úsecích, kde dosud chybí. Zeleň je navržena. Vzhledem k požadavku odboru životního prostředí MěÚ Znojmo, jako dotčeného orgánu na úseku ochrany přírody, je nezbytné chránit stávající stromořadí při silnicích, místních komunikacích a polních cestách. K zajištění ekologické stability a biodiverzity v téměř bezlesé oblasti s intenzivní zemědělskou výrobou, ochrany proti větrné erozi a současně zlepšení přírodní, kulturní a estetické hodnoty krajinného rázu bude posílena síť interakčních prvků v krajině zejména obnovu zaniklých polních cest a jejich jednostranným ozeleněním dřevinnou vegetací. Požadavek akceptován. Územní plán bude řešit posílení ekologické stability území obce Bantice a zvýšení lesnatosti v řešeném území. Upřednostňováno bude přitom zakládání lesních porostů a krajinné zeleně v takových polohách, kde bude mít tato zeleň víceúčelový význam ekologický, protierozní, rekreační. Plochy pro zalesnění jsou navrženy v rámci navržených částí biocenter a nadregionálního biokoridoru S ohledem na krajinný ráz nebudou vymezovány plochy pro fotovoltaické elektrárny a další plochy pro větrné elektrárny. Respektováno. E. POŽAVKY NA ŘEŠENÍ VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA ÚP nebude měnit stávající koncepci dopravy. Stávající systém infrastruktury zůstává zachován. Bude převzata plocha pro homogenizaci silnice I/53 vymezená změnou č. 3 ÚPO Bantice. Dopravní plocha pro homogenizaci silnice I/53 vymezená změnou č. 3 ÚPO Bantice je převzata v plném rozsahu. ÚP zpřesní územní rezervu DR41 dle ZÚR JMK v souladu s požadavky této územně plánovací dokumentace pro mimoúrovňovou křižovatku Bantice. Možnost zpřesnění projektant projedná s ŘSD ČR. ÚP zpřesňuje územní rezervu DR41 dle ZÚR JMK pro mimoúrovňovou křižovatku Bantice. Řešení je umožněno v rámci plochy infrastruktury vymezené změnou č.3 ÚPO Bantice. Upřesnění plochy projektant projednal s ŘSD ČR dle DÚR Silnice I/53 Znojmo Lechovice PK Ossendorf s.r.o. Brno 09/2009. Nově navržené plochy budou navazovat na stávající a prodloužené místní komunikace. Nově navržené plochy veřejných prostranství pro prodloužení místních komunikací navazují na stávající. 9

15 Bude prověřena potřeba parkovacích ploch (zejména u sportovního areálu). Budování parkoviště u sportovního areálu je přípustné v plochách s rozdílným způsobem využití jako související. Další parkování v obci je možné podél komunikací, vzhledem k nízkému provozu, není třeba navrhovat další parkoviště. Pokud to bude potřebné, budou na zastávkách veřejné linkové dopravy vymezeny plochy pro úpravy na normové parametry a potřebná vybavení (plocha pro záliv, nástupní hrana, čekárna či přístřešek pro cestující). Požadavek vychází z vyjádření odboru dopravy KrÚ JMK. Budování zastávek a zálivů veřejné linkové dopravy je přípustné v plochách s rozdílným způsobem využití jako související. Bude prověřeno vymezení novým cyklotras (např. kolem letního koupaliště a nového rybníka směrem na Těšetice). Nová cyklistická trasa je navržena z Těšetic do obce Práče jako propojení Znojemské cyklotrasy a cyklotrasy č V řešeném území po silnici III/41316, kolem letního koupaliště a nového rybníka, přes centrální část obce Bantice a po účelové komunikaci do obce Práče. TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Zásobování vodou - rozvod vody v obci je napojen na vlastní zdroj vody u sportovního areálu, který však obsahuje vyšší množství uranu a dusičnanů. ÚP vytvoří předpoklady pro možnost napojení rozvodu vody v obci na vyhovující zdroj vody. Bude vyhodnocena spotřeba vody a tlakové poměry s ohledem na návrh zastavitelných ploch. Na základě vyhodnocení bude navrženo případné posílení kapacity vodovodu. Je navržena plocha pro nový vodní zdroj a nová úpravna vody pro zlepšení kvality pitné vody. Rozvody v obci jsou vyhovující, rovněž tlakové poměry. Orientačně byl proveden výpočet potřeby vody. Odvádění a čištění odpadních vod systém oddílné kanalizace bude zachován. Splaškové vody z nových zastavitelných ploch budou svedeny splaškovou kanalizací do kanalizační stoky, která odvádí splaškové vody na stávající čistírnu odpadních vod v obci Lechovice. Dále bude napojen na stávající splaškovou kanalizaci i areál služeb Bantice Pro odkanalizování zastavitelných ploch je navržen splaškový systém, do systému odkanalizování je navrženo napojení areálu služeb. Orientačně je stanoveno množství odpadních vod. Dešťové vody budou v zájmu zachování odtokových poměrů v maximální možné míře zdržovány na pozemku a vsakem odváděny do půdy. Podmínka zasakování dešťových vod je v ÚP zanesena. Zásobování elektrickou energií bude vyhodnoceno zásobování el. energií s ohledem na návrh zastavitelných ploch a popřípadě navrženo posílení rozvodu VN. Orientačně je stanoveno potřeba příkonu el. energie. Zásobování plynem bude respektována stávající koncepce. Stávající koncepce je respektována. Orientačně je stanovena potřeba plynu. Zásobování teplem obec nemá centrální tepelný zdroj ani neuvažuje o jeho zřízení. Není navržen centrální tepelný zdroj, obec bude i nadále převážně využívat pro vytápění zemní plyn. Veřejná komunikační síť základní telekomunikační síť bude zachována. Základní telekomunikační síť je respektována a zachována. Nakládání s odpady nebudou navrhovány plochy pro nové skládky komunálního odpadu. Bude respektován stávající systém nakládání s odpady, tj. svozem na určenou lokalitu mimo řešené území. Na základě pracovní porady byla vymezena plocha TO pro sběrný dvůr. OBČANSKÉ VYBAVENÍ Koncepce občanského vybavení se nemění. Budou respektovány stávající plochy občanského vybavení a zohledněny požadavky zahrnuté v kap. c) tohoto zadání ÚP. Stávající plochy občanského vybavení jsou respektovány a zohledněny požadavky zahrnuté v kap. c) zadání ÚP. VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ Respektovat stávající a prověřit vymezení požadovaných ploch veřejných prostranství uvedených v kap. c) tohoto zadání. Stávající plochy veřejných prostranství jsou respektovány a zohledněny požadavky zahrnuté v kap. c) zadání ÚP. F. POŽAVKY NA OCHRANU A ROZVOJ ÚZEMÍ Kromě hodnot území stanovených zvláštními právními předpisy nebo na základě nich, se za hodnoty území považují : 10

16 PŘÍRODNÍ HODNOTY Vzhledem k nízké ekologické stabilitě krajiny v k.ú. Bantice se za přírodní hodnoty považují plochy stávající zeleně v katastrálním území obce, které se nenachází na pozemcích k plnění funkce lesa (zeleň podél toku Únanovky, ostrůvky zeleně přimykající se k obci, meze a remízy, výsadba zeleně kolem nového rybníka apod.). Akceptováno. Bude zachováno harmonické měřítko krajiny. Harmonické měřítko krajiny není návrhem ÚP narušeno. KULTURNÍ HODNOTY ÚZEMÍ Urbanistické hodnoty území: charakter sídla, hladina zástavby, dominanta obce kostel Nanebevzetí Panny Marie, významnou hodnotou je urbanistická struktura sídla, především v prostoru návsi. Architektonicky významné stavby: objekt administrativního, školícího a výstavního centra zemědělské techniky ve výrobním areálu jižně od obce Stavební dominanty: kostel Nanebevzetí Panny Marie Drobné stavby v obci i v krajině (kříže, poklony, kapličky), které nejsou památkově chráněny. Zmíněné kulturní hodnoty jsou vyznačeny a respektovány Bude zachován charakter zástavby a kulturní krajiny. Návrh ÚP nenarušuje charakter zástavby a charakter krajiny. G. POŽADAVKY NA VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ A ASANACE Veřejně prospěšné stavby, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit : o a, jejíž potřeba vyplyne v návaznosti na nově vymezené plochy, pokud to bude účelné pro potřeby budoucí realizace, homogenizace silnice I/53. Plochy pro homogenizaci silnice I/53 jsou návrhem ÚP určeny k vyvlastnění. Dále plocha TO určena pro sběrný dvůr, plocha vodního zdroje a koridor vodovodu. Veřejně prospěšná opatření, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit Je navržena plocha (šrafou) pro umístění protierozních opatření. Asanace, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit: V řešeném území nebudou navrhovány. Stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu: V řešeném území nebudou navrhovány. Veřejně prospěšné stavby, pro které lze uplatnit předkupní právo: o a plošná, jejíž potřeba vyplyne v návaznosti na nově vymezené plochy, pokud obec uplatní na předkupní právo požadavek. Není vymezeno. Veřejně prospěšná opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo: V řešeném území se s nimi nepočítá. H. POŽADAVKY VYPLÝVAJÍCÍ ZE ZVLÁŠTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (NAPŘÍKLAD POŽADAVKY CIVILNÍ OCHRANY, OBRANY STÁTU, OCHRANY LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN, OCHRANY PŘED POVODNĚMI) ÚP bude respektovat podmínky ochrany zdravých životních podmínek a zájmy civilní a požární ochrany, které jsou specifikovány ve vyjádřeních příslušných dotčených orgánů a jsou uvedeny v dalším textu. ÚP tyto podmínky respektuje. Celé území obce leží v letovém koridoru pro lety v malých a přízemních výškách a v zájmovém území elektronického komunikačního zařízení Ministerstva obrany na stanovišti Božice. Podmínky jejich ochrany je nutné respektovat. Informace o zájmových územích MO bude uvedena v textové části odůvodnění ÚP Bantice. Pod legendou koordinačního výkresu bude uvedeno: Celé správní území obce je situováno v zájmovém území elektronického komunikačního zařízení Ministerstva obrany na stanovišti Božice a v letovém koridoru pro létání malých přízemních výškách Ministerstva obrany. Podmínky jsou respektovány, v legendě koordinačního výkresu je uvedeno požadované. 11

17 Budou respektována navrhovaná protierozní opatření podle projektu, který zadala obec a které řeší ohrožení obce splavováním vody z polí z jihu. Je vymezena plocha (šrafou) pro umístění protierozních opatření v jižní části obce, a to na základě podrobnější dokumentace. OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Při zpracování návrhu ÚP Bantice je nutné postupovat v souladu s ust. 5 odst. 1 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně ZPF ). Zpracovatel je povinen navrhnout a zdůvodnit takové řešení, které je z hlediska ochrany ZPF a ostatních zákonem chráněných obecných zájmů nejvýhodnější. Přitom musí vyhodnotit předpokládané důsledky navrhovaného řešení na ZPF a to zpravidla ve srovnání s jiným možným řešením. Při řešení návrhu ÚP Bantice je potřeba brát zřetel i na Metodický pokyn odboru ochrany lesa půdy Ministerstva životního prostředí ze dne č.j. OOLP/1067/96 podle zákona o ochraně ZPF k odnímání půdy ze ZPF. Obsah vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF je uveden v příloze č. 3 vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF bude přizpůsobeno společnému metodickému doporučení Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí Ministerstva životního prostředí z července 2011, které je zveřejněno na webové stránce Ústavu územního rozvoje ( Plochy schválené v předchozí územně plánovací dokumentaci budou buď uvedeny v samostatné tabulce záborů ZPF, popř. budou opatřeny v jednotné tabulce záborů ZPF poznámkou, že jde o plochy schválené v předchozí územně plánovací dokumentaci. Respektováno. OCHRANA PROTI HLUKU V případě návrhů plochy pro bydlení u stávající výrobní zóny, pokud lze předpokládat zvýšenou hlukovou zátěž, bude navržena podmíněná využitelnost plochy pro bydlení za předpokladu, že chráněné prostory budou u stávající funkční plochy pro výrobu navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení prokazujícího, že celková hluková zátěž z funkční plochy pro výrobu nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb. ÚP takovou plochu nenavrhuje V případě návrhu plochy stavby u stávající obytné zástavby požaduje orgán ochrany veřejného zdraví, aby byla posouzena vhodnost navrhovaného řešení z hlediska předpokládané hlukové zátěže na stávající plochy bydlení a navržena podmíněná využitelnost plochy za předpokladu, že nejpozději v rámci územního řízení stavby musí být prokázáno, že hluková zátěž z stavby nepřekročí hodnoty hygienických limitů hluku stanovených pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně doložení reálnosti provedení případných navrhovaných protihlukových opatření. ÚP takovou plochu nenavrhuje. V případě návrhu plochy pro bydlení u stávajících ch staveb, pokud lze předpokládat zvýšenou hlukovou zátěž, bude navržena podmíněná využitelnost plochy pro bydlení za předpokladu, že chráněné prostory budou u stávající plochy dopravy navrhovány až na základě hlukového vyhodnocení, které prokáže splnění hygienických limitů hluku pro chráněný venkovní prostor a chráněné venkovní prostory staveb, včetně reálnosti provedení navržených protihlukových opatření. ÚP takovou plochu nenavrhuje. Pro plochy s potenciálně rozdílným využitím s převažující funkcí bydlení (např. plochy pro bydlení s drobnou výrobní činností, plochy pro bydlení s občanskou vybaveností apod.) bude s odkazem na ust. 14 vyhl.č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, stanovena v podmínka, resp. regulativ specifikující nepřípustné využití, a to nepřípustné využití pro veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez stanovené v souvisejících právních předpisech. Zmíněná podmínka byla uvedena v podmíněně přípustném využití ploch smíšených obytných venkovských SV. Pro plochy s potenciálně rozdílným využitím s převažující funkcí výrobní, občanské vybavenosti apod. bude stanoven regulativ specifikující nepřípustné využití resp. podmíněně přípustné využití, a to na plochách pro výrobu, komerční aktivity apod. lze umístit chráněné prostory definované platným právním předpisem na úseku ochrany veřejného zdraví po doložení splnění povinností stanovených právními předpisy v oblasti ochrany veřejného zdraví na úseku hluku příp. vibrací (resp. chráněné prostory lze umístit pouze do lokalit, v nichž bude v rámci územního řízení prokázáno, že celková hluková zátěž splňuje hodnoty hygienických limitů hluku stanovených platnými právními předpisy. ÚP takové plochy nenavrhuje. 12

18 POŽADAVKY POŽÁRNÍ A CIVILNÍ OCHRANY ÚP vytvoří předpoklady směřující k umožnění záchranných, likvidačních a obnovovacích prací pro odstranění nebo snížení škodlivých účinků kontaminace, vzniklých při mimořádné události. Jedná se o řešení obslužných komunikací tak, aby byl umožněn příjezd zasahujících jednotek i v případě zneprůjezdnění části komunikací v obci (např. umožněním zokruhování komunikací) a o řešení sítí technické infrastruktury s možností operativní úpravy dodávek z jiných nezávislých zdrojů. Zároveň budou prověřeny možnosti vodovodní sítě pro hasební účely a případně ÚP navrhne opatření řešitelné prostředky územního plánování pro zlepšení parametrů vodovodní sítě tak, aby vyhovovala potřebám požární ochrany. Řešení ÚP Bantice bude zpracovatel v průběhu zpracování dokumentace návrhu konzultovat s HZS Jm kraje, územním odborem Znojmo. Stávající vodovodní síť vyhovuje potřebám požární ochrany. Nejsou navrhována konkrétní opatření, projednání s HZS Jm kraje bude v rámci řádného projednání ÚP. I. POŽADAVKY A POKYNY PRO ŘEŠENÍ HLAVNÍCH STŘETŮ ZÁJMŮ A PROBLÉMŮ V ÚZEMÍ V územním plánu je třeba vyřešit následující vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety těchto záměrů s využití území. Řešit vzájemné střety záměrů na provedení změn v území a střety záměrů s využití území: o situování zastavitelných ploch ve střetu s ochranou zemědělské půdy, zejména se ZPF třídy ochrany I. a II. Minimalizovat zábory půdy třídy ochrany I. a II. Nad rámec platného ÚP je vymezen minimální počet ploch s rámcovým odhadem cca 0,2 ha předpokládaného záboru v I. a II. třídě ochrany. Řešit nevyváženost mezi územními podmínkami pro udržitelný rozvoj území: o V rozboru udržitelného rozvoje aktualizaci 2010, který je součástí ÚAP, byl na území obce Bantice záporně hodnocen pilíř životního prostředí, kladných hodnot dosáhly pilíře ekonomický a sociodemografický. Na negativní hodnocení pilíře životního prostředí měl vliv indikátor - koeficient ekologické stability krajiny KES, který dosáhl hodnoty 0,09 a území bylo zařazeno mezi území nestabilní. To svědčí o malém podílu ekologicky stabilních ploch tj. lesů, luk, pastvin, zahrad, vinic, ovocných sadů, rybníků, ostatních vodních ploch, doprovodné a rozptýlené zeleně, přírodních ploch. Dále se na záporném hodnocení pilíře životního prostředí podílel indikátor stav hodnocení pitné vody v obci, zdroj vody pro obec obsahuje větší množství uranu a dusičnanů.v ostatních dvou pilířích, i když byly celkově hodnoceny kladně, byly zjištěny nedostatečné přírodní předpoklady pro rekreaci a vyšší míra nezaměstnanosti. Toto zadání požaduje řešit nástroji územního plánování především posílení podmínek pro příznivé životní prostředí v řešeném území, s tím souvisí i zlepšení přírodních předpokladů pro rekreaci. Předpoklady pro snížení míry nezaměstnanosti vytvořit vymezením ploch výroby a skladování podle požadavků uvedených v kapitole c) tohoto zadání. Pilíř životního prostředí je podpořen návrhem ÚSES včetně interakčních prvků. Podpoření předpokladu pro rekreaci představuje vymezení plochy pro cyklostezku / pěší trasu spojující obec s nedalekým nově navrženým rybníkem. Plochy pro rekreaci nebyly bez existujících podnětů občanů nebo obce účelově navrhovány. Předpoklady pro snížení míry nezaměstnanosti poskytují především návrhové plochy rozšiřující stávající areál lehké výroby. J. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH A PLOCH PŘESTAVBY S ohledem na obnovu a rozvoj sídelní struktury se předpokládá vymezení následujících zastavitelných ploch (blíže specifikovaných v kap. c) a e) tohoto zadání) pro: bydlení výrobu a skladování, předpokládá se vymezení plochy v rozsahu dosud nevyužité plochy výroby a výhledové plochy výroby dle v současné době platného ÚPO. Tyto plochy se nachází v návaznosti na stávající výrobní areál jižně od obce. Plochy nebudou určeny pro těžký průmysl. občanské vybavení infrastrukturu technickou infrastrukturu Vymezení ploch přestavby se v řešeném území nepředpokládá. Byly vymezeny plochy pro bydlení,občanské vybavení, infrastrukturu i technickou infrastrukturu. Byly vymezeny plochy pro výrobu a skladování a převzata plocha výroby a převedena plocha rezervy výroby z dosud platného ÚP na plochu zastavitelnou. Některé plochy byly vymezeny jako přestavby. 13

19 K. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, VE KTERÝCH BUDE ULOŽENO PROVĚŘENÍ ZMĚN JEJICH VYUŽITÍ ÚZEMNÍ STUDIÍ Prověření územní studií bude stanoveno především pro návrhové plochy bydlení, ve kterých bude třeba ujasnit koncepci veřejné infrastruktury. V ÚP Bantice nejsou navrženy plochy, jejichž využití je podmíněno zpracováním územní studie. L. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ, PRO KTERÉ BUDOU PODMÍNKY PRO ROZHODOVÁNÍ O ZMĚNÁCH JEJICH VYUŽITÍ STANOVENY REGULAČNÍM PLÁNEM ÚP Bantice nebude vymezovat žádné plochy ani koridory, u kterých by bylo nutné prověření změn jejich využití regulačním plánem. M. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ VLIVU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ, POKUD DOTČENÝ ORGÁN VE SVÉM STANOVISKU K NÁVRHU ZADÁNÍ UPLATNIL POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ VYHODNOCENÍ Z HLEDISKA VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NEBO POKUD NEVYLOUČIL VÝZNAMNÝ VLIV NA EVROPSKY VÝZNAMNOU LOKALITU ČI PTAČÍ OBLAST Toto zadání nepožaduje hledat nové plochy pro výrobu. Pouze žádá prověřit možnost převzetí jednak jedné malé (o rozloze 0,4 ha) dosud nezastavěné návrhové plochy výroby z platného ÚPO, která nebyla dosud zastavěna a dále požaduje možnost vymezení plochy, která je platným ÚPO zařazena mezi plochy výrobní výhledové a tudíž se s uvedeným způsobem využití plochy v budoucnu v územním plánu počítá, jako plochy zastavitelné. Zmiňovaná plocha se nachází v návaznosti na stávající výrobní areál jižně od obce. Je dobře dopravně dostupná z kolem procházející silnice III/41317, která se po necelých 2 km napojuje přímo na silnici I/53 spojující Znojmo s Brnem a obec tak prakticky nebude dopravou z výroby zatížena. Uvažovaná plocha je od zastavěné části vlastní obce oddělena pásem zeleně. Požadavkem tohoto zadání je prověřit možnost převzetí plochy technické vybavenosti zásobování elektrickou energií, na níž měla být umístěna větrná elektrárna Tato plocha byla vymezena změnou č. změnou č. 1 ÚPO Bantice v sousedství benzinové stanice pohonných hmot. Rovněž převzata bude plocha pro homogenizaci silnice I/53, řešena změnou č. 3 ÚPO Bantice. Rezerva plochy pro výrobu z dosud platného ÚP byla převedena na plochu zastavitelnou, byla převzata plocha technické infrastruktury pro vetrnou elektrárnu ze změny č. 14 ÚPO Bantice, byla převzata plocha pro homogenizaci silnice I/53 změny č. 1 ÚPO Bantice. Vzhledem k uvedeným důvodům věcně i místně příslušný dotčený orgán odbor životního prostředí KrÚJm kraje svým stanoviskem neuplatňuje požadavek na vyhodnocení vlivů ÚP Bantice na životní prostředí. Rovněž byl vyloučen vliv na EVL či ptačí oblast. Proto nebude vyhodnocení vlivů ÚP Bantice na životní prostředí a ani vyhodnocení vlivu ÚP Bantice na udržitelný rozvoj území zpracováno. N. PŘÍPADNÝ POŽADAVEK NA ZPRACOVÁNÍ KONCEPTU, POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ VARIANT Tímto zadáním není požadováno řešit varianty záměrů na změny v území, ani věcně i místně příslušný dotčený orgán (odbor ŽP KrÚJm kraje) nepožaduje zpracovat vyhodnocení ÚP Bantice z hlediska vlivu na životní prostředí, proto nebude koncept ÚP Bantice zpracován. O. POŽADAVKY NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU ÚZEMNÍHO PLÁNU A NA USPOŘÁDÁNÍ OBSAHU JEHO ODŮVODNĚNÍ S OHLEDEM NA CHARAKTER ÚZEMÍ A PROBLÉMY K ŘEŠENÍ VČETNĚ MĚŘÍTEK VÝKRESŮ A POČTU VYHOTOVENÍ ÚP Bantice bude zpracován v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s prováděcími vyhláškami k tomuto stavebnímu zákonu. Územní plán bude řešit celé k.ú. Bantice. C. STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE 50 ODST. 7 Doplní pořizovatel. 14

20 D. SDĚLENÍ JAK BYLO STANOVISKO KRAJSKÉHO ÚŘADU PODLE 50 ODST. 7 ZOHLEDNĚNÉ, S UVEDENÍM ZÁVAŽNÝCH DŮVODŮ, POKUD NĚKTERÉ POŽADAVKY NEBO PODMÍNKY ZOHLEDNĚNY NEBYLY Doplní pořizovatel. E. KOMPLEXNÍ ZDŮVODNĚNÍ PŘIJATÉHO ŘEŠENÍ VČETNĚ VYBRANÉ VARIANTY 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE Předmětem řešení územního plánu je komplexní a vyvážený rozvoj řešeného území v plochách s rozdílným způsobem využití, tak aby nebylo zásadním způsobem dotčeno nezastavěné území. Rozvoj obce spočívá jednak v intenzivnějším využití zastavěného území (vymezení ploch se smíšeným využitím) a dále ve využití ploch navazujících na zastavěné území. Hlavní rozvoj urbanistické struktury obce se zaměřuje především na intenzivní doplnění proluk v urbanistické struktuře, konfigurace terénu, územních limitů a dalších vztahů v území nenabízí příliš možností na další rozvoj obce. Navržená koncepce územního plánu respektuje a zachovává dosavadní vývoj obce. Veškeré navržené plochy sledují logickou kontinuitu urbanistického rozvoje. Základní urbanistická struktura obce Bantice je geograficko-morfologickými podmínkami dlouhodobě fixována. Návrhové plochy v první řadě doplňují tuto strukturu s cílem zlepšit kvalitu stávajícího bydlení, ale také nabízejí nové lokality pro rozvoj obce. Urbanistické koncepce zachovává kontinuitu vývoje obce v návaznosti na platný územní plán a jeho změnu Plochy byly vymezeny z hlediska rozdílného způsobu využití a časového horizontu (stav a návrh). STABILIZOVANÉ PLOCHY (STAV) plochy, jejichž funkční a prostorové uspořádání je bez větších plánovaných změn (prvky shodné se současným stavem) PLOCHY ZMĚN (NÁVRH) plochy, zahrnující území s plánovanými urbanistickými změnami PLOCHY REZERV Nebyly navrženy. Zastavěné území bylo vymezeno podle 58 odst. 1 a 2 ke dni Do zastavěného území byly zahrnuty pozemky v intravilánu (zastavěná část obce vymezená k 1. Září 1966 a vyznačená v mapách evidence nemovitosti), zastavěné pozemky, stavební proluky, pozemky komunikací a jejich částí, ze kterých jsou vjezdy na ostatní pozemky zastavěného území, ostatní veřejná prostranství a další pozemky, které jsou obklopeny ostatními pozemky zastavěného území. VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÉ STAVBY A VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÁ OPATŘENÍ Jako veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná opatření pro které je možné vyvlastnit práva k pozemkům a stavbám ( 170 stavebního zákona) byly v ÚP vymezeny veřejně prospěšné stavby: Pro infrastrukturu, byly vymezeny plochy pro homogenizaci silnice I/53jako VD1. Jedná se o převzatou VPS ze změny č. 1. V rámci technické infrastruktury byly vymezeny plochy pro sběrný dvůr VT1, VT2 pro vodní zdroj a VT3 pro koridor vodovodu. Jako veřejně prospěšné opatření byla vymezena plocha protierozních opatření VR1. E.1.1 ÚZEMNÍ STUDIE V ÚP Bantice nejsou navrženy plochy, jejichž využití je podmíněno zpracováním územní studie. ZASTAVITELNÉ PLOCHY Dle velikosti obce a potřeby členění území jsou vymezeny zastavitelné plochy s rozdílným způsobem využití: PLOCHY BYDLENÍ Návrhové plochy bydlení v rodinných domech (BV) jsou převážně navrženy ve vazbě na stávající plochy bydlení (BV). Navržené plochy původní zástavbu logicky doplňují a rozšiřují. 15

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T U R O V I C E II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TEXTOVÁ ĆÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: ciznerova@usbrno.cz 62 Brno, Příkop 8 tel.: +42 545 75 896 fax: +42 545

Více

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH

ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH POŘIZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD DEŠTNÉ V ORLICKÝCH HORÁCH Pro pořizovatele Obecní úřad Deštné v Orlických horách zpracovala firma působící ve smyslu

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SEBRANICE TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o., 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail: navratil@usbrno.cz tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895 fax: +420 545 175

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN TASOVICE TEXTOVÁ ČÁST USB Urbanistické středisko Brno, Příkop 8, 602 00 Brno Akce : TASOVICE ÚZEMNÍ PLÁN Evidenční číslo zhotovitele : 27 001 168 Objednatel : Pořizovatel : Obec TASOVICE Městský

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Jamolice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č.183/2006 Sb., o

Více

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN

Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Ú Z E M N Í P L Á N HOLETÍN Územní plán HOLETÍN Zastupitelstvo obce Holetín jako příslušný orgán podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah Část 1 Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah... 1 A. Postup pořízení a zpracování územního plánu... 4 A.1 Postup pořízení

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A Ú Z E M N Í P L Á N K O Z L Y P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ. listopad 2015. Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU PODMOLÍ listopad 2015 Návrh Zadání ÚP Podmolí Stránka 1 Městský úřad ve Znojmě, odbor územního plánování a strategického rozvoje, oddělení územního plánování (dále jen úřad

Více

LECHOVICE okr. Znojmo

LECHOVICE okr. Znojmo ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU LECHOVICE okr. Znojmo II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Znojmo, odbor výstavby, oddělení územního plánování Obec Lechovice, Lechovice 32, 671

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Návrh zadání územního plánu Kvasice. 1 Příloha č. 1 NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KVASICE Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Kvasice Určený zastupitel: Lubomír Musil,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N

Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N Ú z e m n í p l á n U r č i c e I. Ú Z E M N Í P L Á N ZHOTOVITEL : Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Razítko: Jméno a příjmení : Funkce : Ing.arch. Vanda Ciznerová autorizovaný architekt č. 01

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN VELKÝ BERANOV Datum: duben 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE ÚZEMNÍ PLÁN OTROKOVICE (Návrh pro veřejné projednání, prosinec 2015) C TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Objednatel: Město Otrokovice Pořizovatel: Městský úřad Otrokovice Zhotovitel: Institut regionálních informací,

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010

NÁVRH ZADÁNÍ H R U Š K Y. okr. Břeclav. říjen 2010 NÁVRH ZADÁNÍ pro vypracování změny č. 6 územního plánu sídelního útvaru H R U Š K Y okr. Břeclav říjen 2010 Pořizovatel: Obecní úřad Hrušky Objednatel: Obec Hrušky, U zbrojnice 100, 691 56 Hrušky Projektant:

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

Jana Surovcová. Mgr. Jana Kadlečíková. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Radek Machala

Jana Surovcová. Mgr. Jana Kadlečíková. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Radek Machala ÚZEMNÍ PLÁN LHOTA - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST - PŘÍLOHA č.3 1 POŘIZOVATEL: Magistrát města Zlína, oddělení územního plánování Jana Surovcová OBEC LHOTA: Mgr. Jana Kadlečíková PROJEKTANT: S-projekt plus,

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE

ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNA Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU TULEŠICE ZMĚNU ÚZEMNÍHO PLÁNU VYDAL: OBEC TULEŠICE Tulešice 18, 671 73 Tulešice POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV Odbor výstavby a územního plánování, nám. Klášterní 125,

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN VRŠOVICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VRŠOVICE Vršovice 38 747 61 Raduň IČ: 00635588 zastupuje: Petr Pavlík - místostarosta POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Odbor

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE

ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN OSLAVICE zakázkové číslo: 13-38 Jihlava, březen

Více

Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY

Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY Spis: MUHO 12298/2015 ORM Ú Z E M N Í P L Á N DUBŇANY Z A D Á N Í Návrh zadání Územního plánu Dubňany zpracovaný k projednání dle 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Otrokovice Odbor rozvoje a správy majetku Mgr. Anna Liberová OBEC OLDŘICHOVICE: Marie Bartková starostka obce

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE A.1. ÚZEMNÍ PLÁN DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 1 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN ÚDRNICE NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST Zadavatel: Pořizovatel: Projektant: Digitální zpracování: Obec Údrnice Městský úřad Jičín Ing. arch. Karel Novotný Brožíkova 1684 500 12 Hradec Králové IČO: 44385803

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST

ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNA č. 6 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU MORAVSKÝ KRUMLOV TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail: navratil@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420 545 175 795 +420 545 175 895

Více

STAROVICE okr. Břeclav

STAROVICE okr. Břeclav ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU STAROVICE okr. Břeclav II.A TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Starovice AR projekt s.r.o., Tel/Fax:

Více

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ A.1. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální zpracování

Více

D o l n í M o r a v a

D o l n í M o r a v a Zadání Změny č. 7 Územního plánu obce D o l n í M o r a v a N Á V R H Pořizovatel: Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Určený zastupitel: Ing.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI

ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI Obec Újezd pod Troskami Újezd pod Troskami č.p. 29 512 63 Rovensko pod Troskami Projektant: ÚZEMNÍ PLÁN ÚJEZD POD TROSKAMI REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Ing. arch. Jana Šejvlová,

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N V E L E N I C E O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L E N I C E - V E L E N I C E 1 4 8 4 7 1 2 3 Z Á K U P Y P Ř Í L O H A Č Í S L O Z P R A C O V A T E L TENET, SPOL. S

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu O b s a h d o k u m e n t a c e Ú Z E M N Í P L Á N N O V É M Ě S T O N A M O R A V Ě n á v r h ú z e m n í h o p l á n u textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Výkres základního členění

Více

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU

NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU ČESKÁ REPUBLIKA STŘEDOČESKÝ KRAJ OKRES MLADÁ BOLESLAV OBEC KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU NÁVRH ZADÁNÍ 4. ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KLÁŠTER HRADIŠTĚ NAD JIZEROU zpracovaný dle 47 zákona č. 183/2006 Sb.,

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN. 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot Obsah textové části: TEXTOVÁ ČÁST... 2 ÚZEMNÍ PLÁN... 2 1. Vymezení zastavěného území... 2 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 2 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY

ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY ÚZEMNÍ PLÁN MORAVANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU příloha č.: I.A etapa: ÚZEMNÍ PLÁN pro vydání pořizovatel dokumentace: Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta Objednatel: Obec Moravany Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE NÁVRH ZADÁNÍ PRO ZMĚNU Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BRUZOVICE sestavený k projednání ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovaný

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

ÚZEMNÍ PLÁN ROKYTNICE V ORLICKÝCH HORÁCH Město Rokytnice v Orlických horách Zastupitelstvo města Rokytnice v Orlických horách, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N Z A Š O V Á TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU (NÁVRH PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ) Červenec 2015 Pořizovatel: Městský úřad Valašské Meziříčí Odbor územního plánování a stavebního řádu Soudní 1221

Více

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N

LUKOVANY A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Ú Z E M N Í P L Á N LUKOVANY Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:ciznerova@usbrno.cz 602 00 Brno, Příkop 8 tel.: +420

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY

ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava -------------------------------------------------------------------- ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚMĚCHY zakázkové číslo: 07-27 Jihlava, únor

Více

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN

ÚPO KAMENEC. ZMĚNY č.1 U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.1 ÚPO KAMENEC U POLIČKY I.A NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Polička Datum: Březen 2009 2 I. Textová část změny územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN LOPENÍK A.1. TEXTOVÁ ČÁST OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Ekologie, krajinný ráz Digitální zpracování : Lopeník

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010

ÚP Jezkovice čistopis. Studio Region, Zelná 104/13, 619 00 Brno Tel: 773 26 78 89 Září 2010 Obsah: 1. Vymezení zastavěného území... 3 2. Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot... 3 3. Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ

ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ ÚZEMNÍ PLÁN MORAŠICE ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC MORAŠICE DATUM: 09/2014 NÁVRH ÚP MORAŠICE 2 Zastupitelstvo obce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI

ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI 1 ÚZEMNÍ PLÁN DEŠTNÁ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP DEŠTNÁ VYDAL ČÍSLO JEDNACÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DEŠTNÁ VÚP 34684/09/Pb Razítka DATUM VYDÁNÍ ÚP DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI OPRÁVNĚNÁ ÚŘEDNÍ OSOBA

Více

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad

Územní plán OTMAROV. Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje. Odbor územního plánování a stavební úřad Územní plán OTMAROV Projekt byl spolufinancován z rozpočtu Jihomoravského kraje Objednatel: Pořizovatel: Zpracovatel: Autorský tým: Obec Otmarov Městský úřad Židlochovice Odbor územního plánování a stavební

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Návrh určený ke konzultaci dotčenými orgány a Krajským úřadem Královéhradeckého

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY. : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŠTĚMĚCHY Pořizovatel územního plánu Krajský úřad : Městský úřad Třebíč, odbor rozvoje : Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu Zpracovatel územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY Městský úřad Nové Město nad Metují odbor výstavby a regionálního rozvoje NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NAHOŘANY k.ú. Lhota u Nahořan Pořizovatel: Městský úřad Nové Město nad Metují Zpracoval:

Více

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE

ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ZMĚNA Č.3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NĚMČICE NAD HANOU ODŮVODNĚNÍ C.I. TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel : Magistrát města Prostějova Stavební úřad Projektant : ing. arch. Petr Malý Křelov, červenec 2014 1 OBSAHOVÝ LIST

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LICHOCEVES, S ČÁSTMI OBCE LICHOCEVES A NOUTONICE ZADAVATEL Obecní úřad Lichoceves 252 64 Lichoceves 20 ŘÍJEN 2010 OBSAH I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 II. TEXTOVÁ ČÁST... 5 A. požadavky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

KRUMVÍŘ okr. Břeclav

KRUMVÍŘ okr. Břeclav ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE KRUMVÍŘ okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Projektant: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Krumvíř AR projekt s.r.o.,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch.

ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava. projektant: Ing. arch. URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN OŘECHOV PŘÍLOHA Č. I.A A I.B OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2013 Datum: březen 2013 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Funkce: Podpis: Razítko: A - TEXTOVÁ ČÁST. Institut regionálních informací, s.r.o. ÚZEMNÍ PLÁN VNOROVY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Vnorovy Číslo jednací: 09/Z05/11 Datum vydání: 3. 10. 2011 Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU

Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Z M Ě N A č. 2 Ú Z E M N Í H O P L Á N U P O L I Č K A C. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. e-mail:

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY NÁVRH ÚP VALY 1 NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU VALY ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘELOUČ OBJEDNATEL: OBEC VALY DATUM: 03/2016 NÁVRH ÚP VALY 2 Zastupitelstvo

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV

ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV ÚZEMNÍ PLÁN VIDOCHOV OBEC VIDOCHOV Vidochov 94, 509 01 Nová Paka Čj.: MUNPSZ/2010/16675/RO/VD Dne 7.12. 2012 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY O VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VIDOCHOV Zastupitelstvo obce Vidochov, příslušné podle ustanovení

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE. Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne... OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č... Územní plán KOTOVICE Prosinec 2015 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydáno Zastupitelstvem obce Kotovice Nabytí účinnosti dne...... MÚ Stod, odbor výstavby Ing. Hana Roudnická, oprávněná

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování Datum: 02/2015 Řešená sídelní jednotka Název obce: Běšiny Adresa obce: OÚ Běšiny 150,

Více

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1

ÚP BRLOH _ návrh BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST. z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 Ú Z E M N Í P L Á N BRLOH A1 - TEXTOVÁ ČÁST z.č. 1 / 113 / 10 NÁVRH ÚP - 3/2011 1 A - Územní plán A1 - textová část A2 - grafická část. 1 : 5 000 A2.1 výkres základního členění území A2.2 hlavní výkres

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ ÚZEMNÍ PLÁN BOHUSLAVICE NAD VLÁŘÍ (Návrh pro společné jednání, listopad 2015) A TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH Objednatel: Obec Bohuslavice nad Vláří Pořizovatel: Městský úřad Luhačovice Zhotovitel: Atelier proregio,

Více

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY

ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU NEHVIZDY První svazek: Preambule opatření obecné povahy I. Textová část Změny č. 3 územního plánu II. Grafická část Změny č. 3 územního plánu seznam Orgán, který ÚPD vydal: Zastupitelstvo

Více

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011

OBEC TRŽEK. OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 I. V ý r o k o v á č á s t OBEC TRŽEK OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY č. 1/2011 Zastupitelstvo obce Tržek, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Roštění Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: Městský úřad Holešov, útvar územního plánování a architekta města Jméno a příjmení:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA

MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA Ú Z E M N Í P L Á N HORČÁPSKO POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBRAM ODBOR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. DUBEN 2015 1 AUTORISACE Pořizovatel: Městský úřad Příbram Odbor koncepce

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ 08/2014 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Strání

Více