ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území"

Transkript

1 ZMĚNA Č. 3 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE PŘEDNÍ VÝTOŇ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Projektant: Ing. arch. Štěpánka Ťukalová - UA PROJEKCE Autorizovaný architekt ČKA Boleslavova 30, Č. Budějovice Leden

2 Obsah vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení vlivů změny č. 3 územního plánu Přední Výtoň na udržitelný rozvoj území zpracovaní dle přílohy č. 5 vyhlášky 500/2006 Sb A. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy stavebního zákona, pokud příslušný úřad uplatnil požadavek na toto vyhodnocení B. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud orgán ochrany přírody významný vliv na tato území nevyloučil C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech D. Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech E. Vyhodnocení přínosu změny územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad

3 Vyhodnocení vlivů změny č. 3 územního plánu Přední Výtoň na udržitelný rozvoj území zpracovaní dle přílohy č. 5 vyhlášky 500/2006 Sb. A. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na životní prostředí zpracované podle přílohy stavebního zákona, pokud příslušný úřad uplatnil požadavek na toto vyhodnocení. Příslušný úřad, zde Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, v etapě zadání uplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení vlivů na ŽP podle přílohy stavebního zákona (tzv. dokumentace SEA). Tato dokumentace, zpracovaná oprávněnou osobou, je samostatnou přílohou tohoto vyhodnocení. B. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, pokud orgán ochrany přírody významný vliv na tato území nevyloučil. Příslušný úřad, zde Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, již v etapě zadání vyloučil významně negativní vliv na EVL a PO soustavy NATURA 2000, proto tato kapitola není a nemusí být předmětem vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. C. Vyhodnocení vlivů na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech. Vyhodnocení dopadů řešení změny č. 3 na zpracovanou SWOT analýzu obce Přední Výtoň na provedení změn v území dle aktualizace RURÚ ORP Český Krumlov 11/2014 Hodnocení: V naprostém souladu se závěry SWOT analýzy ++ V souladu, malý nebo těžko prokazatelný vliv na závěry SWOT analýzy Nulový, bez vlivu, bez přímé i nepřímé souvislosti se závěry SWOT analýzy 0 Není možno určit vliv na závěry SWOT analýzy? V rozporu, v mírném nesouladu se závěry SWOT analýzy - V příkrém rozporu, ve velkém nesouladu se závěry SWOT analýzy - - 3

4 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhod nocení 1 + v obci se nevyskytují sesuvná území - v obci se nevyskytují žádné sledované jevy 0 z oblasti 2 + většina území obce je součástí CHOPAV + množství významných vodních zdrojů + potenciál využití vodní nádrže Lipno převážně pro rekreaci 3 + dlouhodobě se zlepšující kvalita životního prostředí + obec má ČOV (ČOV Přední Výtoň, ČOV Frýdava, ČOV Pasečná) 4 + území dlouhodobě nedotčená lidským osídlením + obec leží v místech krajinného rázu oblast Šumava II. (CHKO), Lipensko a Lipno + vysoký podíl území se zachovalou krajinou + na území se nachází CHKO Šumava + v obci jsou přírodní rezervace: PR Otovský potok, PR Ježová, PR Niva Horského potoka a Niva Horského potoka II., PR Rožnov, PR Světlá, PR Otov geologie - na území obce se vyskytuje záplavové území a aktivní zóna záplavového území - v rámci obce se vyskytuje území ekologických rizik (skládka Sv. Tomáš) - návrat k méně ekologickému způsobu vytápění + rozvoj vodní turistiky a rekreace, řešení změny č. 3 podpoří další rozvoj rekreačního potenciálu území + využívání nových technologií v průmyslu a při vytápění domácností + využití vysokého potenciálu nenarušené krajiny - nárazově vysoké zatížení krajiny turisty + 0-4

5 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhod nocení + na území obce se vyskytují přírodní památky: PP Svatý Tomáš, PP Jasánky, PP Spáleniště a PP Multerberské rašeliniště + Přírodní park Vyšebrodsko + 11 památných stromů + biosférická rezervace UNESCO Šumava + Natura 2000 EVL Šumava + NATURA 2000 ptačí oblast Šumava 5 + velmi vysoký podíl lesů 70,2% (průměr za ORP je 48,1%) - velmi nízký podíl zemědělské půdy 22,7% (průměr za ORP je 32,6%) - velmi nízký podíl orné půdy ze zemědělské půdy 2,5% (průměr za ORP je 30,1%) dotace jen na pastvu + podpora lesního hospodářství + s rostoucí cenou dřeva se zlepšuje prosperita místa a obnovují se výsadby, zlepšuje se péče o les a zarostlé plochy - konflikt využití území pro rekreaci a tendence ochrany lesů vysoké procento obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci + hraniční přechody (4) + cyklostezky + využití dotačních titulů EU na zlepšení veřejné infrastruktury + rozvoj integrovaných dopravních systémů + využití Vltavské vodní cesty pro turistické účely + obecní přívoz (pronájem - omezení vlastních daňových předpisů (rozpočto vé určení daní) 0 5

6 Silné stránky Slabé stránky Příležitosti Hrozby Vyhod nocení Frymburku) 7 + vyrovnaný přirozený přírůstek obyvatel + saldo migrace (+6) + obyvatelé se o své domy starají 8 + kvalitní obytné území + obec má dostatek sportovišť + obec má dostatek rozvojových ploch pro bydlení - vysoký podíl stárnoucích obyvatel - mnoho rezidentů má trvalé bydliště mimo obec - v obci není MŠ ani ZŠ - průměrný věk 48,8 (nejstarší obec v ORP, průměr je 40 let) - nízký podíl výstavby bytů mimo rodinné domy (byty nejsou) 9 + výborné geografické i přírodní podmínky pro rekreaci + výborné podmínky pro turistiku, cykloturistiku, hippoturistiku a vodní turistiku + dlouhodobé pobyty hostů + počet hostů se drží na konstantní úrovni + obec má dostatek ubytovacích zařízení - nedostatečná orientace na potenciálního zákazníka 10 + silný potenciál území převážně pro cestovní ruch + turistika přináší pracovní příležitosti - nižší podíl nezaměstnaných 8,7% (průměr za ORP je 10,4%) - malá nabídka pracovních příležitostí - nedostatek rozvojových ploch pro průmysl + stabilně rostoucí počet obyvatel + podpora rozvoje cestovního ruchu + rozvoj přeshraniční spolupráce s Rakouskem + využití prostředků z rozvojových programů + dojezd ekonomicky aktivních obyvatel do Rakouska - odliv obyvatel do jiných obcí

7 Vyhodnocení řešení změny č. 3 vůči celkovému hodnocení pilířů udržitelného rozvoje území dle ÚAP ORP Český Krumlov pro obce Přední Výtoň Hodnocení: Velmi kladně podporuje další rozvoj daného pilíře URÚ ++ V souladu, podporuje další rozvoj daného pilíře URÚ + Nulový, bez vlivu, bez přímé na daný pilíř URÚ 0 Není možno určit vliv na daný pilíř URÚ? V rozporu, možný mírný negativní vliv na daný pilíř URÚ - V příkrém rozporu, možný významný negativní vliv na daný pilíř URÚ -- Pilíř Téma Vyhodnocení dle ÚAP environmentální 1. horninové prostředí a geologie sociální Celkově dle ÚAP Dopad řešení změny č. 3 o vodní režim hygiena životního prostředí o 0 4. ochrana přírody a krajiny zemědělský fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa veřejná dopravní a technická o o 0 infrastruktura 7. sociodemografické podmínky bydlení o rekreace + + ekonomický 10. hospodářské podmínky /? Slovní komentář dopadů změny na celkové hodnocení jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území: Návrh cca 10 nových RD nemůže podstatně ovlivnit charakteristiky jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje, s výjimkou tématu bydlení a rekreace v sociálním pilíři a tématu hospodářské podmínky, byť tam hodnocení může být spekulativní. Jedná se o enormně atraktivní lokality na klidné straně Lipenské přehradní nádrže s velmi vysokými cenami pozemků. Jde o lokalitu pro vysoce příjmové stavebníky, kteří, v případě že se rozhodnout trvale bydlet v Přední Výtoni, mohou velmi pozitivně ovlivnit hospodářské podmínky v sídle. Ty jsou jinak, díky poloze obce mezi břehem přehradní nádrže a státní hranicí, nemá příliš možností jak ekonomický pilíř dále rozvíjet. 7

8 Vyhodnocení identifikovaných problémů obce Přední Výtoň dle aktualizace RURÚ ORP Český Krumlov 11/2014 ve vazbě na řešení změny č. 3 Hodnocení: Velmi kladně může řešit identifikovaný problém dle ÚAP ++ Případně může řešit identifikovaný problém dle ÚAP + Nulový, bez vlivu na řešení identifikovaného problému dle ÚAP 0 Není možno určit vliv na řešení daného problému dle ÚAP? V rozporu, možné další zhoršení daného problému dle ÚAP - V příkrém rozporu, zhoršení daného problému dle ÚAP -- C. Závady sociální C.1 Snižování počtu obyvatel Mnoho rezidentů má trvalé bydliště mimo obec ++ C.2 Stárnutí populace Průměrný věk 48,8 (nejstarší obec v ORP, průměr y ORP je 40 let) E. Problémy bránící budoucímu rozvoji obce 0/? E.1 Přítomnost opuštěných (výrobních) areálů a staveb Rizika v území Objekty bývalých kasáren na Sv. Tomáši ve špatném a stále se zhoršujícím stavu a další objekty v majetku pozemkového fondu (staré salaše - soukromé), které jsou neprodejné a chátrají 0 R.1 Území ekologických rizik Skládka Sv. Tomáš 0 Ohrožení území Ohrožení povodněmi Vymezeno záplavové území vodního toku Vltava nad VD Lipno I, zasahuje jen částečně 0 8

9 Vyhodnocení identifikovaných střetů dle aktualizace RURÚ ORP Český Krumlov 11/2014 ve vazbě na řešení změny č. 3 Hodnocení: Velmi kladně může řešit identifikovaný střet dle ÚAP ++ Případně může řešit identifikovaný střet dle ÚAP + Nulový, bez vlivu na řešení identifikovaného střet dle ÚAP 0 Není možno určit vliv na řešení daného střetu dle ÚAP? V rozporu, možné další zhoršení daného střetu dle ÚAP - V příkrém rozporu, zhoršení daného střetu dle ÚAP -- Obec Přední Výtoň Přední Výtoň Kód střetu SP.2 SP.3 Záměr hranice zastavitelné plochy (Z) hranice zastavitelné plochy (Z) Střetový jev ÚSES, LBK - místní (lokální) biokoridor záplavové území s periodicitou 100 let - V lokalitě 3/3 zůstává střet s vedením lokálního biokoridoru, dle závěrů SEA je nutné tento lokální prvek ÚSES vymezit v návaznosti na regionální a nadregionální ÚSES, tak aby nedošlo ke konfliktu s plochou 3/3. 0 9

10 Vyhodnocení záměrů obce Přední Výtoň na provedení změn v území dle aktualizace RURÚ ORP Český Krumlov 11/2014 Hodnocení: V naprostém souladu s požadavky územně analytických podkladů ++ V souladu, malý nebo těžko prokazatelný vliv naplnění zjištění dle ÚAP + Nulový, bez vlivu, bez přímé i nepřímé souvislosti 0 Není možno určit vliv na zlepšení nebo zhoršení ukazatelů dle ÚAP? V rozporu, v mírném nesouladu s požadavky ÚAP - V příkrém rozporu, ve velkém nesouladu s požadavky ÚAP -- Záměry obcí na provedení změn Hodnocení Vyhodnocení přínosu změny č. v území dle aktualizace RURÚ 3 vzhledem k dané požadavku ORP Český Krumlov 11/2014 dle ÚAP ORP ČK pro obce Přední Výtoň Záměry ze ZÚR po aktualizaci 2014: SOB1, specifická oblast republikového významu Šumava Záměry z ÚAP návrh ČOV z PRVKUC 2008 návrh vodovodu návrh kanalizace Zdrojem dalších informací o záměrech je dotazníkové šetření v obci a ze změny č.2 územního plánu. záměry další výstavby v obci (nové zastavitelné plochy uvnitř zastavěného území) záměr cesty k vodnímu zdroji záměr kynologie (prostor pro výcvik záchranářských psů) + Řešení změny respektuje stanovené zásady pro rozhodování v území dle 1. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje, zejména zásadu podporovat řešení směřující k vyváženosti zájmů ochrany přírody a zájmů na rozvoj socioekonomických aktivit a na rozvoj sportovního a rekreačního využívání oblasti a zásadu stanovit podmínky pro citlivé a přijatelné využití rekreačního potenciálu oblasti s ohledem na nejcennější území s ochranou přírody. 0 Návrh ČOV není předmětem řešení změny č. 3, je předmětem řešení již původního ÚP, návrh vodovodu také není předmětem změny, i zde bylo předmětem řešení původního ÚP, návrh kanalizace taktéž. + Záměr další výstavby v obci je naplněn vymezením ploch 23, 3/1, 3/2, 3/3, cesta k vodnímu zdroji není předmětem řešení této změny, cesta k vodojemu je předmětem řešení původního ÚP, stejně tak prostor pro výcvik záchranářských psů byl řešen ve změně č. 2 ÚP Přední Výtoně. 10

11 D. Případné vyhodnocení vlivů na jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením, avšak nepodchycené v územně analytických podkladech, například skutečnosti zjištěné v doplňujících průzkumech a rozborech. Vzhledem k drobnému charakteru změny i malé velikosti řešeného území nebyly v rámci doplňujících průzkumů a rozborů, ty ostatně nebylo nutné provádět, zadání změny bylo jednoznačně na základě podnětů obce a majitelů pozemků, kteří jasně a zřetelně věděli a popsali, co chtějí, identifikovány jiné skutečnosti ovlivněné navrženým řešením nepodchycené v územně analytických podkladech. E. Vyhodnocení přínosu změny územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje nebo v zásadách územního rozvoje. Vyhodnocení přínosu změny územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje: Hodnocení: V naprostém souladu s požadavky územně analytických podkladů ++ V souladu, malý nebo těžko prokazatelný vliv naplnění zjištění dle ÚAP + Nulový, bez vlivu, bez přímé i nepřímé souvislosti 0 Není možno určit vliv na zlepšení nebo zhoršení ukazatelů dle ÚAP? V rozporu, v mírném nesouladu s požadavky ÚAP - V příkrém rozporu, ve velkém nesouladu s požadavky ÚAP -- Priorita Ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet přírodní, civilizační a kulturní hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Předcházet při změnách nebo vytváření urbánního prostředí prostorově sociální segregaci s negativními vlivy na sociální soudržnost obyvatel. Při stanovování způsobu využití území v územně plánovací dokumentaci dávat přednost komplexním řešením před uplatňováním jednostranných hledisek a požadavků, které ve svých důsledcích zhoršují stav i hodnoty území. Při řešení ochrany hodnot území je nezbytné Hodnocení Komentář 0/- Záměr představuje zásah do volné krajiny, ale v návaznosti na stávající zastavěné a zastavitelné území. 0 Záměr nesouvisí s vytvářením prostorově odloučených obytných území. + Změna č. 3 řeší celou ucelenou lokalitu pravé strany pobřeží Lipenské přehradní nádrže 11

12 zohledňovat také požadavky na zvyšování kvality života obyvatel a hospodářského rozvoje území. Vytvářet v území podmínky k odstraňování důsledků náhlých hospodářských změn lokalizací zastavitelných ploch pro vytváření pracovních příležitostí, zejména v regionech strukturálně postižených a hospodářsky slabých a napomoci tak řešení problémů v těchto územích Podporovat polycentrický rozvoj sídelní struktury. Vytvářet předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi a zlepšit tak jejich konkurenceschopnost. Vytvářet předpoklady pro polyfunkční využívání opuštěných areálů a ploch (tzv. brownfields průmyslového, zemědělského, vojenského a jiného původu). Hospodárně využívat zastavěné území (podpora přestaveb revitalizací a sanací území) a zajistit ochranu nezastavěného území (zejména zemědělské a lesní půdy) a zachování veřejné zeleně, včetně minimalizace její fragmentace. Rozvojové záměry, které mohou významně ovlivnit charakter krajiny, umísťovat do co nejméně konfliktních lokalit a následně podporovat potřebná kompenzační opatření. Vymezit a chránit ve spolupráci s dotčenými obcemi před zastavěním pozemky nezbytné pro vytvoření souvislých ploch veřejně přístupné zeleně (zelené pásy) v rozvojových oblastech a v rozvojových osách a ve specifických oblastech, na jejichž území je krajina negativně poznamenána lidskou činností, s využitím její přirozené obnovy; cílem je zachování souvislých pásů nezastavěného území v bezprostředním okolí velkých měst, způsobilých pro nenáročné formy krátkodobé rekreace a dále pro vznik a rozvoj lesních porostů a zachování prostupnosti krajiny. Vytvářet podmínky pro rozvoj a využití předpokladů území pro různé formy cestovního ruchu (např. cykloturistika, +/0 Rozšíření ploch bydlení vytváří podmínky pro příliv aktivních lidí s předpokladem založení firem a/nebo vytváření pracovních míst + Záměr vytváří předpoklady pro posílení partnerství mezi městskými a venkovskými oblastmi. 0 Charakter záměru příliš neumožňuje využívat brownfields. - Záměr využívá pohledově exponované lokality na pravém břehu Lipna. ++ Na základě požadavku SEA a dotčených orgánů jsou vždy ponechány zelené pásy umožňující přístupy k vodě, je zajištěna funkčnost prvků ÚSES v břehových partiích Lipenské nádrže. + Navržené parcely pro RD mohou sloužit pro luxusní formu rekreace 12

13 agroturistika, poznávací turistika), při zachování a rozvoji hodnot území. Podporovat propojení míst, atraktivních z hlediska cestovního ruchu, turistickými cestami, které umožňují celoroční využití pro různé formy turistiky (např. pěší, cykloturistika, lyžařská, hipo). Podle místních podmínek vytvářet předpoklady pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Při umísťování dopravní a technické infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li to z těchto hledisek účelné, umísťovat tato zařízení souběžně. Nepřípustné je vytváření nových úzkých hrdel na trasách dálnic, rychlostních silnic a kapacitních silnic; jejich trasy, jsou-li součástí transevropské silniční sítě, volit tak, aby byly v dostatečném odstupu od obytné zástavby hlavních center osídlení. Vytvářet podmínky pro zlepšování dostupnosti území rozšiřováním a zkvalitňováním dopravní infrastruktury s ohledem na potřeby veřejné dopravy a požadavky ochrany veřejného zdraví, zejména uvnitř rozvojových oblastí a rozvojových os. Možnosti nové výstavby posuzovat vždy s ohledem na to, jaké vyvolá nároky na změny veřejné dopravní infrastruktury a veřejné dopravy. Vytvářet podmínky pro zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy, ochrany a bezpečnosti obyvatelstva a zlepšování jeho ochrany před hlukem a emisemi, s ohledem na to vytvářet v území podmínky pro environmentálně šetrné formy dopravy (např. železniční, cyklistickou). Vytvářet podmínky pro preventivní ochranu území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území (záplavy, sesuvy půdy, eroze atd.) s cílem minimalizovat rozsah případných škod. Vymezovat zastavitelné plochy v záplavových územích a umisťovat do jako objekty tzv. druhého bydlení. 0 Změna č. 3 nemá přímý vliv na vytváření předpokladů pro lepší dostupnost území a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury. +/0 Navržené plochy jsou navrženy s přímou vazbou na již existující silnici III. třídy bez potřeby budování nových tras dopravní a technické infrastruktury 0 Změna č. 3 nemá vliv na podmínky preventivní ochrany území a obyvatelstva před potenciálními riziky a přírodními katastrofami v území + Zastavitelné plochy nejsou vymezeny 13

14 nich veřejnou infrastrukturu jen ve zcela výjimečných a zvlášť odůvodněných případech. Vymezovat a chránit zastavitelné plochy pro přemístění zástavby z území s vysokou mírou rizika vzniku povodňových škod. Vytvářet podmínky pro koordinované umísťování veřejné infrastruktury v území a její rozvoj a tím podporovat její účelné využívání v rámci sídelní struktury. Vytvářet rovněž podmínky pro zkvalitnění dopravní dostupnosti obcí (měst), které jsou přirozenými regionálními centry v území tak, aby se díky možnostem, poloze i infrastruktuře těchto obcí zlepšovaly i podmínky pro rozvoj okolních obcí ve venkovských oblastech a v oblastech se specifickými geografickými podmínkami. Při řešení problémů udržitelného rozvoje území využívat regionálních seskupení (klastrů) k dialogu všech partnerů, na které mají změny v území dopad a kteří mohou posilovat atraktivitu území investicemi ve prospěch územního rozvoje. Pro zajištění kvality života obyvatel zohledňovat nároky dalšího vývoje území, požadovat jeho řešení ve všech potřebných dlouhodobých souvislostech, včetně nároků na veřejnou infrastrukturu. Zvláštní pozornost věnovat návaznosti různých druhů dopravy. S ohledem na to vymezovat plochy a koridory nezbytné pro efektivní městskou hromadnou dopravu umožňující účelné propojení ploch bydlení, ploch rekreace, občanského vybavení, veřejných prostranství, výroby a dalších ploch, s požadavky na kvalitní životní prostředí. Vytvářet tak podmínky pro rozvoj účinného a dostupného systému, který bude poskytovat obyvatelům rovné možnosti mobility a dosažitelnosti v území. S ohledem na to vytvářet podmínky pro vybudování a užívání vhodné sítě pěších a cyklistických cest. Úroveň technické infrastruktury, zejména dodávku vody a zpracování odpadních vod je nutno koncipovat tak, v záplavových územích, byť jsou vymezeny na pravém břehu Lipna. 0/+ Záměry nových parcel pro trvale bydlení nebo pro objekty tzv. druhého bydlení mohou přispět ke zlepšení podmínek rozvoje veřejné infrastruktury.? Záměr kontinuálně navazuje na stanovenou koncepci územního rozvoje obce Přední Výtoň. 0 Řešení změny č 3 přímo neovlivňuje řešení uvedených fenoménů. 0 Byla respektována ochrana přítomných vodních zdrojů. 14

15 aby splňovala požadavky na vysokou kvalitu života v současnosti i v budoucnosti. Vytvářet územní podmínky pro rozvoj decentralizované, efektivní a bezpečné výroby energie z obnovitelných zdrojů, šetrné k životnímu prostředí, s cílem minimalizace jejich negativních vlivů a rizik při respektování přednosti zajištění bezpečného zásobování území energiemi. Při stanovování urbanistické koncepce posoudit kvalitu bytového fondu ve znevýhodněných městských částech a v souladu s požadavky na kvalitní městské struktury, zdravé prostředí a účinnou infrastrukturu věnovat pozornost vymezení ploch přestavby. 0 Priorita nemá vztah k posuzovanému záměru a koncepci. 0 Priorita nemá vztah k posuzovanému záměru a koncepci. Vyhodnocení přínosu změny územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území obsažených v politice územního rozvoje: Hodnocení: V souladu, velmi pozitivní a prokazatelný přínos k naplnění priority ++ V souladu, malý nebo těžko prokazatelný přínos k naplnění priority + Nulový, bez vlivu, bez přímé i nepřímé souvislosti 0 Není možno určit vliv na naplnění dané priority? V rozporu, v mírném nesouladu s naplňováním dané priority - V příkrém rozporu, ve velkém nesouladu s naplňováním dané priority -- Priorita územního plánování dle 1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje Základní prioritou řešení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje je dosažení územně vyváženého a dynamického rozvoje území Jihočeského kraje, který povede ke zvyšování celkové konkurenceschopnosti a inovativnosti, zlepšování kvality života a k efektivnímu a udržitelnému využívání disponibilních zdrojů při zohlednění veškerých hodnot území. Řešení Zásad územního rozvoje Jihočeského kraje reaguje na polohu Jihočeského kraje v rámci České Hodnocení Vyhodnocení přínosu změny č. 3 vzhledem k dané prioritě 0 Řešení změny je natolik drobné, že reálně nemůže kladně či negativně ovlivnit naplnění této priority. Nicméně vymezení dalších ploch pro bydlení v krásné krajině na břehu Lipenské přehradní nádrže a ve zdravém ŽP jistě může přispět, byť pro velmi omezený okruh obyvatel Jihočeského kraje, ke zlepšení kvality života. 0 Opět, řešení změny č. 3 je natolik drobné, že nemůže ovlivnit naplnění dané 15

16 republiky, na návaznosti na území sousedních států Německa a Rakouska, zohledňuje schválenou Politiku územního rozvoje ČR 2008 a respektuje princip udržitelného rozvoje, všech jeho 3 pilířů - příznivého životního prostředí, zdravého hospodářského rozvoje a sociální soudržnosti obyvatel. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují tyto priority pro zajištění příznivého životního prostředí: ad a) vytvářet podmínky pro zachování a tvorbu rozmanité, esteticky vyvážené a ekologicky stabilní krajiny; tzn. respektovat stanovené cílové charakteristiky krajiny a stanovené zásady pro činnost v území a rozhodování o změnách v území pro jednotlivé typy kra-jiny a dále vytvářet podmínky k ochraně a zajištění funkčnosti územního systému ekologické stability (dále též jen ÚSES ), ad b) minimalizovat zábory zemědělského půdního fondu a negativní zásahy do pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále též jen PUPFL ); tzn. zajistit ochranu před neopodstatněnými zábory kvalitní zemědělské půdy s cílem zachovat hodnoty území pro zemědělské a lesní hospodaření, ad c) zajistit ochranu, zachování a obnovu jedinečného výrazu kulturní krajiny přispívající k vytváření charakteru typického krajinného rázu pro Jižní Čechy; tzn. minimalizovat necitlivé zásahy do krajiny, minimalizovat fragmentaci volné krajiny1 a podpořit úpravy, činnosti a aktivity, které povedou k obnově a zkvalitnění krajinných hodnot v území, ad d) vytvářet podmínky pro ochranu území před potencionálními riziky a přírodními katastrofami (např. povodně, záplavy, eroze půdy, selhání technologického systému), tzn. řešit opatření vedoucí k jejich priority územního plánování. 0/+ Návrh změny předpokládá ve vazbě na 1. aktualizaci ZÚR JČK upřesnění prvků ÚSES a jejich optimalizaci. Návrh plně respektuje cílové charakteristiky krajiny. 0/- Návrh změny předpokládá velice malý zábor ZPF a to pouze ve východní části lokality 3/3 ve výši 0,99ha, zábor PUPFL řešení změny nevyžaduje. 0/- Návrh změny předpokládá vytvoření několika lokalit pro nové zastavitelné plochy na břehu Lipenské nádrže, jsou však navrženy tak, aby tvořili ucelený systém a nedocházelo ke zbytečné fragmentaci šumavské krajiny. 0 Řešení změny nemůže pozitivně ani negativně ovlivnit ochranu území před potencionálními riziky a přírodními katastrofami. 16

17 zmírnění či eliminaci s cílem minimalizovat rozsah případných škod, a to se zřetelem na možné ovlivnění širšího území; zejména preferovat pasivní protipovodňová opatření spočívající ve zvyšování retenční schopnosti krajiny při ochraně před povodněmi a záplavami, ad e) vytvářet podmínky pro zajišťování ochrany vodních poměrů, chráněných oblastí přirozené akumulace vod (dále též jen CHOPAV ), území chráněných pro akumulaci povrchových vod, povrchových a podzemních vod, vodních ekosystémů na území kraje a vodních zdrojů pro stávající i budoucí potřeby kraje, tzn. podporovat a vytvářet opatření v území, která povedou ke zvýšení retenčních schopností území, ad f) podporovat a vytvářet taková řešení, která povedou k ochraně ovzduší, půd a vod v území a k minimalizaci jejich znečištění, ad g) podporovat řešení zohledňující ochranu přírodně a krajinářsky cenných území, zejména těch, která jsou předmětem ochrany. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují tyto priority pro zajištění hospodářského rozvoje kraje: ad a) situovat rozvojové záměry, včetně záměrů vědecko-výzkumného a inovačního charakteru, zejména v rozvojových oblastech a rozvojových osách vymezených v souladu s Politikou územního rozvoje ČR 2008 a v rozvojových oblastech a rozvojových osách nadmístního významu vymezených v této dokumentaci, ad b) upřednostnit využití transformačních území oproti rozvoji 0 Řešení změny nemůže pozitivně ani negativně ovlivnit podmínky pro zajišťování ochrany vodních poměrů. 0/+ Řešení změny nepřináší návrh žádného významného zdroje znečištění.? Řešení změny stanovuje prostorové regulativy směřující k ochraně krajinářsky cenných území, nicméně výsledná podoba staveb a narušení či nenarušení krajiny bude výsledkem až konkrétních architektonických řešení. 0 Není předmětem řešení změny č. 3 - Změna sice navrhuje zástavbu ve volné krajiny, 17

18 v dosud nezastavěném území, tzn. přednostně využívat plochy a objekty vhodné k podnikání v zastavěném území, s cílem podpořit přednostně rekonstrukce a přestavby za účelem využití brownfields, ad c) zabezpečit rozvoj cestovního ruchu na území Jihočeského kraje, tzn. vytvořit podmínky a prostor pro udržitelný rozvoj a zvyšování kvality aktivit cestovního ruchu v oblasti turistiky, lázeňství, sportovních aktivit a rekreace včetně vytvoření podmínek pro uplatnění mimoprodukční funkce zemědělství v krajině a mimoprodukční funkce lesů a rybníků v návštěvnicky a rekreačně atraktivních oblastech s cíli umožnit intenzivnější rekreační a turistické využívání území a zlepšení prostupnosti krajiny i v přeshraničním turistickém styku, ad d) vytvářet podmínky pro rozvoj, popř. stabilizaci, venkovských oblastí, tzn. vytvořit podmínky a prostor pro zachování a rozvoj zemědělství, lesního a vodního hospodářství a stejně tak aktivit, které s nimi souvisejí, ad e) vytvářet podmínky pro rozvoj systémů dopravní obsluhy a technického vybavení, tzn. na území kraje zajistit nezbytný rozvoj nadřazených systémů dopravní obsluhy a veřejného technického vybavení s cílem zabezpečit podmínky pro hospodářský rozvoj a pro stabilizaci hospodářských činností na území kraje. Zásady územního rozvoje Jihočeského kraje stanovují tyto priority pro zajištění sociální soudržnosti obyvatel: ad a) vytvářet podmínky pro eliminaci nepříznivých sociálních vlivů a posílení polycentrického uspořádání sídelní struktury kraje; tzn. nepříznivé sociální vlivy plynoucí z rozdílné úrovně zabezpečení kvality života obyvatel a obytného prostředí je potřeba eliminovat formou rozvoje 0/+ ale v návaznosti na již vymezené zastavěné území a zastavitelné plochy. Změna vytváří předpoklady pro trvalé bydlení příp. pro formu rekreace tzv. druhého bydlení. ++ Změna vytváří reálné předpoklady pro příliš vysoce příjmových obyvatel do obce Přední Výtoň, kteří mohou podnítit další ekonomický rozvoj sídla. 0 Změna nevyžaduje a nenavrhuje nová vedení dopravní a technické infrastruktury. + Změna navrhuje vytvoření cca 10 nových stavebních parcel, což při průměrné obložnosti 3 obyv. na RD může přinést až 30 nových trvale bydlících obyvatel pro Přední Výtoň, což při stávajícím počtu 216 obyv. 18

19 potřebné veřejné infrastruktury, prosazením příznivého urbanistického rozvoje a posílením vzájemné sociální, hospodářské a dopravní vazby mezi urbánními, venkovskými a marginálními ob-lastmi6 a umožnit i rozvoj oblastí, kde dnes převládají zájmy ochrany přírody nad civilizačními hodnotami, v nichž je nutno zároveň zohlednit přírodní hodnoty daného území, ad b) vytvářet podmínky pro vyvážený a rovnoměrný rozvoj území, tzn. vytvořit územně plánovací předpoklady pro snižování nezaměstnanosti a zajištění sociální soudržnosti obyvatel, především posílením nabídky vhodných rozvojových ploch s ohledem na diferencované předpoklady jednotlivých oblastí kraje a jednotlivých obcí, ad c) při vymezování zastavitelných ploch vyloučit nekoncepční formy využívání volné krajiny, tzn. přednostně využívat proluky v zastavěném území a nevyužité a opuštěné areály, předcházet negativním vlivům sub-urbanizace, ad d) vytvářet podmínky pro zachování a citlivé doplnění výrazu sídel, tzn. respektovat stávající historicky utvářené sídelní struktury, ochranu tradičního obrazu městských i vesnických sídel v krajině, včetně za-jištění ochrany jednotlivých kulturních památek a krajinných a stavebních dominant, u městských a vesnických památkových rezervací a zón a krajinných památkových zón dbát na zachování a citlivé doplnění originality původního architektonického výrazu a urbanistického a prostorového uspořádání, s cílem nenarušovat cenné městské i venkovské urbanistické struktury a architektonické a přírodní hodnoty nevhodnou zástavbou, u rázovitých může být nárůst o 1/7. + Změna vytváří podmínky pro příliv vysoce příjmových obyvatel, kteří mohou, buď přímo podnikatelskou činností, nebo svoji spotřebou, podnítit hospodářský rozvoj sídla a tím vytvořit předpoklady pro vznik nových pracovních míst a snížení nezaměstnanosti a tím i zajištění sociální soudržnosti obyvatel. + Řešení změny dále rozvíjí stanovenou koncepci rozvoje zástavby sídel Přední Výtoň a Frýdava na pravém břehu Lipna.? Řešení změny stanovuje prostorové regulativy směřující k ochraně krajinářsky cenných území, nicméně výsledná podoba staveb a narušení či nenarušení krajiny bude výsledkem až konkrétních architektonických řešení. 19

20 obcí a sídel dbát na zachování originality původního architektonického výrazu a prostorového uspořádání, podpořit oblastně pestré hodnoty kulturního dědictví, ad e) vytvořit podmínky pro odstranění nebo zmírnění současných ekologických problémů, tzn. vhodně stanovenými koncepcemi v územních plánech je potřeba zamezit nepříznivým dopadům lidských činností na kvalitu životního a obytného prostředí, asanovat devastovaná území a odstranit staré ekologické zátěže v území, ad f) při činnosti v území vytvářet podmínky pro zajištění odpovídající ochrany veřejného zdraví. 0 Není předmětem řešení změny č. 3 + Změna navrhuje ploch pro bydlení ve velice zdravém a čistém prostředí. F. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území - shrnutí. Vyhodnocení vlivů zásad územního rozvoje nebo územního plánu na zlepšování územních podmínek pro příznivé životní prostředí, pro hospodářský rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území a jejich soulad. V rámci hodnocení vlivů změny č. 3 ÚP Přední Výtoň byla použita semikvantitavní metoda hodnocení, kdy podle osnovy uvedené v příloze č. 5 vyhlášky 500/2006 Sb. byly hodnoceny vlivy řešení na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech, vyhodnocení přínosu změny územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle PÚR ČR a dle 1. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje. Samostatně je provedeno hodnocení vlivů na ŽP dle přílohy stavebního zákona (tzv. SEA). Pokud začneme hodnocením SEA (kap. A vyhodnocení vlivů na URÚ), můžeme citovat z jejího netechnického shrnutí uvedených údajů toto: V rámci hodnocení vlivů na životní prostředí nebyly identifikovány významné negativní vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo. Významné negativní vlivy byly identifikovány na biologickou rozmanitost, faunu, flóru. Plochy jsou umístěny na území biosférické rezervace Šumava a migračně významném území. Plochy 3/1 a 3/2 leží na hranici s CHKO Šumava, PO Šumava a EVL Šumava. Plocha 3/3 zasahuje na území lokálního biocentra ÚSES. Mírné negativní vlivy byly identifikovány na půdu (zábor ZPF), na vody (umístění v OP vodního zdroje, produkce odpadních vod), na hmotné statky a kulturní dědictví (střet s územím s archeologickými nálezy) a na krajinu (těsná blízkost CHKO, přírodního parku). Byly 20

21 identifikovány mírné pozitivní vlivy na obyvatele (zlepšení socioekonomických faktorů v obci). V rámci hodnocení vlivů na životní prostředí nebyly identifikovány významné negativní sekundární, synergické a kumulativní vlivy (dále jen SSK ). Mírné negativní SSK vlivy byly identifikovány u vlivů na vody, biologickou rozmanitost, faunu a flóru a krajinu. Negativní SSK vlivy lze zmírnit opatřeními navrženými v rámci procesu EIA u každého z plánovaných záměrů. Pozitivní SSK vlivy byly identifikovány u obyvatel. Hodnocení SEA dále doporučilo pro předcházení, snížení nebo kompenzaci výše uvedených zjištěných negativních vlivů jsou navržena následující opatření: Koncepční opatření Lokální ÚSES vymezit v návaznosti na regionální a nadregionální ÚSES, tak aby nedošlo ke konfliktu s plochou 3/3. Prostorová opatření Pokud nebude konflikt s lokálním biocentrem odstraněn je třeba plochu 3/3 zmenšit, aby do biocentra nezasahovala. Projektová opatření V prostřední části plochy 3/3 ponechat nezastavitelnou plochu s umožněním přístupu k vodní hladině. Odpadní splaškové vody likvidovat dle platné legislativy. V případě odkrytí archeologických nálezů nález ohlásit příslušnému orgánu památkové péče a v případě požadavku umožnit provedení záchranného archeologického výzkumu dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Pokud jde o hodnocení vlivů na řešení na skutečnosti zjištěné v územně analytických podkladech, vyhodnocení přínosu změny územního plánu k naplnění priorit územního plánování pro zajištění udržitelného rozvoje území dle PÚR ČR a dle 1. aktualizace ZÚR Jihočeského kraje, můžeme konstatovat, že Dokument, vůči kterému bylo hodnocení prováděno SWOT analýza z ÚAP ORP Český Krumlov Jednotlivé témata dle pilířů URÚ z ÚAP ORP Český Krumlov Vyhodnocení možných dopadů řešení změny na identifikované problémy dle ÚAP ORP Český Krumlov Typ hodnocení velmi kladné hodnocení ++ 1 kladné hodnocení + 3 neutrální hodnocení 0 4 neurčité hodnocení? 0 mírně negativní hodnocení - 1 velmi negativní hodnocení -- 0 velmi kladné hodnocení ++ 2 kladné hodnocení + 2 neutrální hodnocení 0 5 neurčité hodnocení? 1 mírně negativní hodnocení - 1 velmi negativní hodnocení -- 0 velmi kladné hodnocení ++ 1 kladné hodnocení + 0 neutrální hodnocení 0 2 Počet hodnocení 21

22 Vyhodnocení možných dopadů řešení změny na střety dle ÚAP ORP Český Krumlov Vyhodnocení záměrů obce Přední Výtoň dle ÚAP ORP ve vazbě na řešení změny Vyhodnocení směrem k prioritám územního plánování dle PÚR ČR 2008 Vyhodnocení směrem k prioritám územního plánování dle 1. aktualizace ZÚR JČK neurčité hodnocení? 1 mírně negativní hodnocení - 0 velmi negativní hodnocení -- 0 velmi kladné hodnocení ++ 0 kladné hodnocení + 0 neutrální hodnocení 0 1 neurčité hodnocení? 0 mírně negativní hodnocení - 1 velmi negativní hodnocení -- 0 velmi kladné hodnocení ++ 0 kladné hodnocení + 2 neutrální hodnocení 0 1 neurčité hodnocení? 0 mírně negativní hodnocení - 0 velmi negativní hodnocení -- 0 velmi kladné hodnocení ++ 1 kladné hodnocení + 7 neutrální hodnocení 0 12 neurčité hodnocení? 1 mírně negativní hodnocení - 3 velmi negativní hodnocení -- 0 velmi kladné hodnocení ++ 1 kladné hodnocení + 7 neutrální hodnocení 0 11 neurčité hodnocení? 2 mírně negativní hodnocení - 3 velmi negativní hodnocení -- 0 Shrneme-li tedy toto semikvantitavní hodnocení vychází nám že, při hodnocení na škále od velmi kladného pro velmi záporné bylo dosaženo těchto výsledků: Typ hodnocení Počet hodnocení velmi kladné hodnocení ++ 6 kladné hodnocení + 21 neutrální hodnocení 0 36 neurčité hodnocení? 5 mírně negativní hodnocení - 8 velmi negativní hodnocení -- 0 Změna tedy má pozitivní vliv na sociální a ekonomický pilíř udržitelného rozvoje, zejména díky návrhu cca 10 stavebních parcel pro RD, predikující nárůst počtu obyvatel. Tito potenciální noví obyvatelé budou, vzhledem k atraktivnosti lokality a cenám pozemků, s velkou pravděpodobností vysoce příjmové skupiny obyvatel ČR. Mohou tedy aktivně podpořit i ekonomiku a spotřebu v obci a tím pozitivně ovlivnit hospodářský pilíř udržitelného rozvoje. 22

23 Pokud jde o pilíř environmentální, zde bylo shledáno mírně zhoršení, zejména vlivem nutných, byť velmi malých záborů ZPF (jen 0,99 ha pro celou změnu) a blízkosti prvků ÚSES a CHKO Šumava. V těsném sousedství řešené území je též biosférická rezervace Šumava, která je vymezena jižně od silnice, která je severní hranicí měněného území změny. Nicméně dokumentace SEA konstatovala, že nebyly identifikovány žádné významné negativní vlivy na životní prostředí a obyvatelstvo. Jedná se tedy o velmi málo významné mírně negativní ovlivnění, Pokud jde o to, zda návrh změny uspokojuje potřeby současné generace, aniž by ohrožoval podmínky života generací budoucích, můžeme po provedené analýze konstatovat, že řešení změny plně uspokojuje potřeby současných žadatelů, kteří se zapojili do procesu změny územního plánu, a nijak neohrožuje zbylou část populace trvale bydlících obyvatel Přední Výtoně. Potenciální nárůst obyvatel o obyvatel nemůže nijak ohrozit soudržnost obyvatelstva ani podmínky života budoucích generací. 23

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území

1. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území ÚZEMNÍ PLÁN TROUBKY- ZDISLAVICE - ZMĚNA Č. 1 - P3-1 - TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI Dle přílohy č.7 k vyhlášce č.500/2006 Sb. Textová část odůvodnění územního plánu obsahuje, kromě náležitostí

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona

ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ. návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV ODŮVODNĚNÍ návrh ke společnému jednání dle 50 stavebního zákona ÚZEMNÍ PLÁN CHOTĚŠOV - ODŮVODNĚNÍ DUBEN 2015 2 OBSAH: a) postup při pořízení územního plánu... 4 b) soulad návrhu územního

Více

Jana Surovcová. Mgr. Jana Kadlečíková. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Radek Machala

Jana Surovcová. Mgr. Jana Kadlečíková. S-projekt plus, a.s. Zlín, tř. T. Bati 508. Ing.arch. Monika Antošová. Ing. Radek Machala ÚZEMNÍ PLÁN LHOTA - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST - PŘÍLOHA č.3 1 POŘIZOVATEL: Magistrát města Zlína, oddělení územního plánování Jana Surovcová OBEC LHOTA: Mgr. Jana Kadlečíková PROJEKTANT: S-projekt plus,

Více

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ

NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ NÁVRH ZPRÁVY O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOUDLEBY NAD ORLICÍ za období 01/2012 05/2016 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu podle 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

A2. Odůvodnění územního plánu

A2. Odůvodnění územního plánu ODŮVODNĚNÍ Odůvodnění ÚP Humpolec obsahuje: textovou část odůvodnění Územního plánu Humpolec, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy jako příloha č. A2. grafickou část odůvodnění Územního

Více

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F)

s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) s.r.o., Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN VLASATICE VYHODNOCENÍ VLIVŮ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (části B, C, D, F) Pořizovatel: Městský úřad Pohořelice odbor územního plánování

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.

ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. ÚZEMNÍ PLÁN STŘÍBRNICE B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DOKUMENTACE K VEŘEJNÉMU PROJEDNÁNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU PŘÍLOHA Č. 3 K OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus

Více

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Žďárky na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Žďárky na udržitelný rozvoj území Vyhodnocení předpokládaných vlivů Územního plánu Žďárky na udržitelný rozvoj území p p projektant: Ing. arch. Karel Novotný pořizovatel: Městský úřad Náchod in objednatel: Obec Žďárky Ing. arch. K. Novotný

Více

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011

NÁVRH ZADÁNÍ HORNÍ DUNAJOVICE ŘÍJEN 2011 Městský úřad ve Znojmě, odbor výstavby (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu J E D L O V Á Říjen 2013 P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí 160,

Více

Změnu č. 2 Územního plánu Zlína

Změnu č. 2 Územního plánu Zlína N Á V R H Opatření obecné povahy č. Zastupitelstvo města Zlína, jako příslušný správní orgán podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN

ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN ÚZEMNÍ PLÁN HOSTĚTÍN Etapa územně plánovací dokumentace ZADÁNÍ Pořizovatel: MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÝ BROD Odbor architektury, územního plánování a regionálního rozvoje Určený zastupitel obce: Ing. Robert Janota

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU VELKÉ PŘÍLEPY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis Zastupitelstvo obce Velké Přílepy otisk úředního

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah Část 1 Textová část odůvodnění územního plánu - Obsah... 1 A. Postup pořízení a zpracování územního plánu... 4 A.1 Postup pořízení

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN OSÍČKO ČÁST II - ODŮVODNĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ JEDNÁNÍ Říjen 2014 str. 2 STEMIO a.s. Objednatel: Obec Osíčko Osíčko 56 768 61 Bystřice pod Hostýnem IČ: 00287563 Statut. zástupce:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN Š E S T A J O V I C E Dle ustanovení 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon ) a vyhlášky

Více

NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ

NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN VRÁBČE V k.ú. Vrábče, Slavče NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ODŮVODNĚNÍ Vypracoval: Architektonický ateliér ŠTĚPÁN Žižkova 12 České Budějovice LEDEN 2015 paré č. Obsah a) Proces pořízení územního

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN ZDĚCHOV - VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ Pořizovatel: Městský úřad Vsetín, odbor územního plánování, stavebního řádu a dopravy Svárov 1080 VSETÍN 755 24 Orgán územního

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZBĚŠIČKY Zpracovaný v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s 11 a s přílohou

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC

ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC Městský úřad Rožnov pod Radhoštěm, Odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN HUTISKO-SOLANEC NÁVRH ZADÁNÍ Pořizovatel : MěÚ Rožnov pod Radhoštěm odbor výstavby a ÚP Letenská 1918 756 61 Rožnov pod

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ČESKÁ KAMENICE Pořizovatel územního plánu: Orgán příslušný k vydání územního plánu: Úřad územního plánování odboru rozvoje Magistrátu města Děčín Zastupitelstvo města Česká

Více

ODROVICE. územního plánu ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice

ODROVICE. územního plánu ZADÁNÍ. Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice ZADÁNÍ územního plánu ODROVICE červen 2015 Pořizovatel : Městský úřad Pohořelice Odbor územního plánování a stavební úřad Vídeňská 699 691 23 Pohořelice Obsah 2 A. Požadavky na základní koncepci rozvoje

Více

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KROMĚŘÍŽ

ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KROMĚŘÍŽ Zadání Územního plánu Kroměříž 1 Příloha č. 1: ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU KROMĚŘÍŽ Pořizovatel: Městský úřad Kroměříž Schvalující orgán: Zastupitelstvo města Kroměříže Určený člen zastupitelstva: Mgr. Jaroslav

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Zpráva o uplatňování územního plánu Chrást za období 2011 2015 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU CHRÁST v období 2011 2015 Předkládaná: Zastupitelstvu obce Chrást ke schválení dle ustanovení 55 stavebního

Více

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas

SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN. : Zlínský. : Ing. arch. Vladimír Dujka, Kamenná 3858, Zlín. : Ing. Rudolf Nečas ÚZEMNÍ PLÁN SLOPNÉ B.1. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBEC OKRES KRAJ POŘIZOVATEL PROJEKTANT Urbanismus Doprava Energetika Vodní hospodářství Zásobování plynem, TKO Krajinný ráz Ekologie Geografie Digitální

Více

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013

Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 Ing. arch. Milan Rak, Ph.D. květen srpen 2013 1 Obsah dokumentace návrh územního plánu textová část A1. Návrh územního plánu grafická část B1. Základní členění území M 1 : 5 000 B2. Hlavní výkres M 1 :

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÁ V POŠUMAVÍ

ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÁ V POŠUMAVÍ PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, tel. 387 311 238, mobil 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN ČERNÁ V POŠUMAVÍ Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území podle

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES

ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES Zpráva o uplatňování ÚP OBECNÍ ÚŘAD JIČÍNĚVES 82, 507 31 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIČÍNĚVES za období 2011 2015 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán KOUNOV NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Ing. Tomášem

Více

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská

Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská. jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Zpráva o uplatňování územního plánu Vysoká Srbská jejíž součástí je návrh zadání změny č. 1 územního plánu Vysoká Srbská Návrh určený ke konzultaci dotčenými orgány a Krajským úřadem Královéhradeckého

Více

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH ÚZEMNÍ PLÁN CHRTNÍKY PARDUBICKÝ KRAJ ORP PŘELOUČ NÁVRH TEXTOVÁ ČÁST únor 2016 Územní plán Chrtníky Objednatel: Obec Chrtníky Pardubický kraj Pořizovatel: Městský úřad Přelouč Pardubický kraj Zhotovitel:

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U K T O V Á Pořizovatel: Zpracoval: Obecní úřad Ktová Ktová 62, 512 63 Rovensko pod Troskami Obecní úřad Ktová zastoupený Ing. arch. Věrou Blažkovou, IČ 45599581,

Více

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6

Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání změny č. 6 ÚPSÚ Kvilda St rana 1 (celkem 13) Územní plán sídelního útvaru Kvilda změna č. 6 Návrh zadání Podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ II. ODŮVODNĚNÍ 08/2014 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN STRÁNÍ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Strání

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 STANOVISKO. Ministerstva životního prostředí MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne 16. ledna 2014 Č. j.: 92979/ENV/13 STANOVISKO Ministerstva životního prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování

Více

26. října 2012 26. listopadu 2012

26. října 2012 26. listopadu 2012 Městský úřad Kolín Odbor region. rozvoje a územ. plánování Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 251, fax: +420 321 748 257 e-mail: regionalni.rozvoj@mukolin.cz Vaše čj. (zn.): Vyřizuje:

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL

ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SPOJIL za období 2009 2013 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ

TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Architektonická kancelář, Zelná 104/13, 619 00 Brno ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ROVENSKO ZMĚNA Č.2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ Pořizovatel ÚPD: Městský úřad Zábřeh, Odbor rozvoje a územního plánování Objednatel

Více

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ

Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Územní plán PODBŘEZÍ NÁVRH ZADÁNÍ Zadání vypracovala: Ing. Naděžda Lžíčařová, odbor rozvoje města, úřad územního plánování, Městský úřad Dobruška, ve spolupráci s určeným členem zastupitelstva Antonínem

Více

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice

POŘIZOVATEL: OBEC OLDŘICHOVICE: PROJEKTANT: ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1. Městský úřad Otrokovice ÚZEMNÍ PLÁN OLDŘICHOVICE PŘÍLOHA č.3 - ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Otrokovice Odbor rozvoje a správy majetku Mgr. Anna Liberová OBEC OLDŘICHOVICE: Marie Bartková starostka obce

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor výstavby a územního plánování Č. j. : V Ú P / 7 5 0 0-2 0 1 6 / b r e 5132-2 0 1 3 / b r e S p is. a s

Více

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014

ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU DĚTENICE za období 2010-2014 na základě ustanovení 55 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Slavětín v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HEŘMAŇ NÁVRH ZADÁNÍ. stupeň dokumentace: katastrální území: Heřmaň u Českých Budějovic

ÚZEMNÍ PLÁN HEŘMAŇ NÁVRH ZADÁNÍ. stupeň dokumentace: katastrální území: Heřmaň u Českých Budějovic ÚZEMNÍ PLÁN HEŘMAŇ stupeň dokumentace: NÁVRH ZADÁNÍ katastrální území: Heřmaň u Českých Budějovic pořizovatel: Magistrát města České Budějovice odbor územního plánování zastupitel určený pro spolupráci

Více

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU

ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU ÚZEMNÍ PLÁN VRŠOVICE II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU OBJEDNATEL: OBEC VRŠOVICE Vršovice 38 747 61 Raduň IČ: 00635588 zastupuje: Petr Pavlík - místostarosta POŘIZOVATEL: MAGISTRÁT MĚSTA OPAVY Odbor

Více

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval:

N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á. Zpracoval: N Á V R H Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U V E S E L Á Zpracoval: Městský úřad Semily Obvodní stavební úřad, oddělení územního plánování Husova 82, 513 13 Semily jako úřad územního plánování 04/2010

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ROZTOKY podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Roztoky datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Jan Jakob otisk úředního

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ŠTĚPKOV Datum: únor 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Fáze zpracování:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU. Etapa územně plánovací dokumentace: návrh Projekt Územní plán Březová byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN BŘEZOVÁ II. ODŮVODNĚNÍ NÁVRHU ÚZEMNÍHO

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu S Á D E K P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Říjen 2012 Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí 160, 572

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč

Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč Obec Dolní Dobrouč Dolní Dobrouč čp. 380 561 02 Dolní Dobrouč Změna č. 5 Územního plánu obce Dolní Dobrouč Projektant: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Autorský kolektiv: Objednatel: Obec Dolní Dobrouč

Více

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ...

A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 G. POŽADAVKY NA VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ... OBSAH: A. POŽADAVKY NA ZÁKLADNÍ KONCEPCI ROZVOJE ÚZEMÍ... 3 B. POŽADAVKY NA VYMEZENÍ PLOCH A KORIDORŮ ÚZEMNÍCH REZERV A NA STANOVENÍ JEJICH VYUŽITÍ, KTERÉ BUDE NUTNO PROVĚŘIT... 8 C. POŽADAVKY NA PROVĚŘENÍ

Více

D o l n í M o r a v a

D o l n í M o r a v a Zadání Změny č. 7 Územního plánu obce D o l n í M o r a v a N Á V R H Pořizovatel: Odbor územního plánování a stavební úřad Městský úřad Králíky Velké náměstí 5, 561 69 Králíky Určený zastupitel: Ing.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ŘEVNICE podle 47 zákona č. 183/2006 Sb. schvalující orgán Zastupitelstvo města Řevnice datum schválení číslo usnesení jméno oprávněné osoby podpis starosta Libor Kvasnička otisk

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Vojkovice schválená Zastupitelstvem obce Vojkovice dne 16. 4. 2014 dle ustanovení 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA

ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA 1 ÚZEMNÍ PLÁN BOROVÁ LADA TEXTOVÁ ČÁST NÁVRH PRO VEŘEJNÉ JEDNÁNÍ Datum: listopad 2014 Paré číslo: 1 Správní orgán Obec Borová Lada, 384 92 Borová Lada 38 o vydání rozhodlo zastupitelstvo obce nabytí účinnosti

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování

ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny. Návrh zadání územního plánu. Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování ÚZEMNÍ PLÁN Běšiny Návrh zadání územního plánu Pořizovatel: Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování Datum: 02/2015 Řešená sídelní jednotka Název obce: Běšiny Adresa obce: OÚ Běšiny 150,

Více

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část odůvodnění územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov

MIKULOV ÚZEMNÍ PLÁN. Textová část odůvodnění územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU. Zastupitelstvo obce Mikulov ÚZEMNÍ PLÁN MIKULOV Textová část odůvodnění územního plánu ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO PLÁNU Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Mikulov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Etapa územně plánovací dokumentace: návrh ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU PARÉ Č. 1 ÚZEMNÍ PLÁN VELETINY ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Veletiny

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012

Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Zpráva o uplatňování Územního plánu pro Obec Starý Jičín v letech 2008-2012 Úvod Územní plán pro Obec Starý Jičín (dále jen ÚP) byl pořízen dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

ᆧ則NA Čᆧ則ᆧ則 ᆧ則 ᆧ則 Nᆧ則ᆧ則ᆧ則 ᆧ則ᆧ則ᆧ則Nᆧ則 ᆧ則ᆧ則ᘇ升ᆧ則N Zastupitelstvo obce Bošín, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití 43 odst.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍ PLÁN BLAZICE- ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Bystřice pod Hostýnem Odbor regionálního rozvoje OBEC BLAZICE: určený zastupitel Bc. Martin Nezdařilík starosta obce PROJEKTANT:

Více

Územní plán Vysoké Veselí - Odůvodnění TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

Územní plán Vysoké Veselí - Odůvodnění TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU II.1. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU 31 II.1.a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Řešené území

Více

BORAČE. Návrh zadání územního plánu

BORAČE. Návrh zadání územního plánu Návrh zadání územního plánu BORAČE Pořizovatelem územního plánu Borače je Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení úřad územního plánování, a to ve smyslu 6 odst. 1) písm.

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN BÍLÁ N Á V R H Z A D Á N Í určený k projednání Zpracován ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a zpracován v souladu s

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV

ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ÚZEMNÍ PLÁN JÍVKA ZPRACOVATEL: ING.ARCH.MILAN VOJTĚCH NERUDOVA 77, 533 04 SEZEMICE POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV OBJEDNATEL: OBEC JÍVKA DATUM: 10/2014 NÁVRH ÚP JÍVKA 2 Zastupitelstvo obce Jívka, příslušné

Více

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice

TLUMAČOV ROZBOR UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ. III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice III. úplná akutalizace územně analytických podkladů 2014 ORP Domažlice ROZBOR UDRŽITELÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ TLUMAČOV Pořizovatel územně analytických podkladů: Městský úřad Domažlice odbor výstavby a územního

Více

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU

Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N T R N A V A N Á V R H TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU BŘEZEN 2011 Pořizovatel: Městský úřad Vizovice Stavební úřad Masarykovo nám. 1007 763 12 Vizovice Zprostředkovatel Urbanistický ateliér

Více

Zadání územního plánu Dolní Přím - návrh k.ú. Dolní Přím, Horní Přím, Probluz

Zadání územního plánu Dolní Přím - návrh k.ú. Dolní Přím, Horní Přím, Probluz ODBOR HLAVNÍHO ARCHITEKTA Zadání územního plánu Dolní Přím - návrh k.ú. Dolní Přím, Horní Přím, Probluz Zadání je zpracováno v souladu s 47 odst. 1 a 6 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

BANTICE B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

BANTICE B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Ú Z E M N Í P L Á N. ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. BANTICE Ú Z E M N Í P L Á N B. TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZHOTOVITEL: URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. 602 00 Brno, Příkop 8 e-mail:ciznerova@usbrno.cz

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE

ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE Změna č. 2 VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ČÁSTI C, D, E, F ING. ARCH. ALEŠ PALACKÝ a kolektiv BŘEZEN 2014 ÚZEMNÍ PLÁN MALENOVICE - ZMĚNA Č.

Více

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část

Územní plán LAŽANY. I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část Územní plán LAŽANY I. NÁVRH ŘEŠENÍ Textová část vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE LAŽANY číslo jednací:... datum vydání:... datum nabytí

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU. NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (část C-F)

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU. NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (část C-F) VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU obce LIDICE NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (část C-F) dle přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence

Více

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje

Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje Městský úřad Litoměřice Odbor územního rozvoje ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE MALÍČ V UPLYNULÉM OBDOBÍ výsledná verze upravená podle ustanovení 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

RYBÍ návrh úz. plánu - odůvodnění

RYBÍ návrh úz. plánu - odůvodnění RYBÍ návrh úz. plánu - odůvodnění leden 2015 Ing. arch. Jana Benešová, Atelier URBI Talichova 39, 623 00 Brno tel.: 547 250 469, fax: 547 221 410 e-mail: atelier-urbi@volny.cz RYBÍ Návrh územního plánu

Více

N Á V R H Z A D Á N Í

N Á V R H Z A D Á N Í N Á V R H Z A D Á N Í pro vypracování Územního plánu K O R O U H E V P o ř i z o v a t e l ÚP: Městský úřad Polička Srpen 2012 Odbor územního plánování, rozvoje a životního prostředí Palackého náměstí

Více

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice

Změna č. 4 územního plánu obce. Staré Hodějovice Změna č. 4 územního plánu obce Staré Hodějovice katastrální území Staré Hodějovice Stupeň: NÁVRH pro společné jednání dle 50 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012

ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV. Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237. Srpen 2012 ZMĚNA Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE SVÁROV Objednatel: Pořizovatel: Schvalující orgán: Projektant: Obec Svárov Svárov 74 687 12 Bílovice u Uherského Hradiště IČ: 00542237 Městský úřad Uherské Hradiště Odbor

Více

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ POD PRADĚDEM

TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ POD PRADĚDEM TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ POD PRADĚDEM ING. ARCH. KOPÁČIK - ATELIÉR KO&SA, SVAHOVÁ 32, 623 00 BRNO, 2/2013 ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU BĚLÁ POD PRADĚDEM územně plánovací dokumentace

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚP ŠPINDLERŮV MLÝN NA

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚP ŠPINDLERŮV MLÝN NA VYHODNOCENÍ VLIVŮ ZMĚNY Č. 1 ÚP ŠPINDLERŮV MLÝN NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ podle zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. ČÁST A: VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ve smyslu

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU NOVÁ VES Pořizovatel: Městský úřad Ivančice, Odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování Vypracoval: Ing. Eva Skálová za pořizovatele, Ladislav Horák určený zastupitel

Více

ÚZEMNÍ PLÁN Valašská Senice Textová část odůvodnění územního plánu

ÚZEMNÍ PLÁN Valašská Senice Textová část odůvodnění územního plánu ÚZEMNÍ PLÁN Valašská Senice Textová část odůvodnění územního plánu Zpracovatel: Pořizovatel: Urbanistický ateliér Zlín, s.r.o. Městský úřad Vsetín Třída Tomáše Bati 399 odbor ÚP, stavebního řádu a dopravy

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 -

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY - 0 - URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN ZBILIDY Datum: září 2015 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek - 0 - Základní údaje zpracovatele: Název zakázky: Územní

Více

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Odůvodnění OBSAH ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Obsah textové části a) Postup při pořízení územního plánu b) Výsledek přezkoumání územního plánu b.1) Soulad územního plánu s politikou územního rozvoje a územně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ RASPENAVA

NÁVRH ZADÁNÍ RASPENAVA NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU RASPENAVA POŘIZOVATEL: ÚŘAD ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Odbor stavebního úřadu a životního prostředí MěÚ Frýdlant Simona Stočková Určený zastupitel: Pavel Lžičař RASPENAVA PROSINEC 2014

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN JEŘICE KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ OKRES HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST prosinec 2011 Územní plán Jeřice Objednatel: Obec Jeřice Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Hořice Královéhradecký kraj Zhotovitel:

Více

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období

Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bezděkov v uplynulém období Návrh určený k projednání s dotčenými orgány a Krajským úřadem Kraje Vysočina dle ust. 55 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. a dále přiměřeně

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATRONICE

ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATRONICE NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRATRONICE pro projednání s dotčenými orgány a ostatními účastníky Pořizovatel: Obecní úřad Bratronice Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ing.Hana Roudnická Datum: září 2012

Více

ARCHITEKTURA URBANISMUS

ARCHITEKTURA URBANISMUS ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS Obsah Změny č. 3 ÚPSÚ Červená Voda: A. Textová část B. Grafická část B.1 Výkres základního členění B.2 Hlavní výkres Obsah odůvodnění Změny č. 3 ÚPSÚ Červená Voda: C. Textová

Více

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí

VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a Horní Kožlí, Mojkov, Uhřice u Vlachova Březí, Vlachovo Březí PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANĚK Husova 4, České Budějovice 370 01, telefon 387 311 238, mobil +420 605 277 998 ÚZEMNÍ PLÁN VLACHOVO BŘEZÍ k. ú. Chocholatá Lhota, Dachov, Dolní a

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání

ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ. NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání ÚZEMNÍ PLÁN VIŠŇOVÁ NÁVRH ZADÁNÍ předkládaný k veřejnému projednání POŘIZOVATEL: MěÚ Příbram Odbor koncepce a rozvoje města (úřad územního plánování) Tyršova 108, 261 19 Příbram I oprávněná úřední osoba:

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU J A M O L I C E Městský úřad Moravský Krumlov, odbor výstavby a územního plánování (dále jen úřad územního plánování), který na žádost obce Jamolice pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zák. č.183/2006 Sb., o

Více

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN PROSTĚJOVIČKY NÁVRH ZADÁNÍ Návrh zadání územního plánu Prostějovičky (dále jen návrh zadání ) určený k veřejnoprávnímu projednání v souladu s 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování

Více

ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ. Obsah:

ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ. Obsah: ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ Obsah: A Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s nadřazenou územně plánovací dokumentací...47 A.1 Širší vztahy...47 A.2 Soulad s nadřazenou

Více

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E

N Á V R H Z A D Á N Í D O U B I C E N Á V R H Z A D Á N Í Z M Ě N Y č.1 Ú Z E M NÍ H O P L Á N U D O U B I C E Vypracoval : Odbor regionálního rozvoje a investic MěÚ Rumburk, Úřad územního plánování. Leden 2012 1 I. ÚVODNÍ ČÁST 1. ZÁKLADNÍ

Více

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ

ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ I. TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č. 1 PARÉ Č. 1 28.06.2013 Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., 14 ) ÚZEMNÍ PLÁN HORNÍ LAPAČ ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán

Více

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor,

Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, Hlavní projektant Ing. arch. Bohuslava Kolářová Na Říháku 25 153 00 Praha Radotín tel. 257911311 IČO 12609773 Živnostenský list vydal Místní úřad městské části Praha Radotín, živnostenský odbor, dne 5.

Více

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZAŠOVÁ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZAŠOVÁ NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU ZAŠOVÁ ING. MARIE SKYBOVÁ, PH.D. ŘÍJEN 2015 Vyhodnocení vlivů Územního plánu Zašová na udržitelný rozvoj území ZADAL: Obec Zašová Zašová 36, 756 51 Zašová IČ: 00304476

Více

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský

Z M Ě N A Č. 1 SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE J E D N Á N Í. Ing. Lenka Samcová. Ing. arch. Filip Dubský Z M Ě N A Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U SÍDELNÍHO ÚTVARU SKÁLY - BUDIČOVICE N Á V R H K E S P O L E Č N É M U J E D N Á N Í listopad 2011 Ing. Lenka Samcová Ing. arch. Filip Dubský obsah výrokové části

Více