Výroční zpráva o činnosti školy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti školy 2012-2013"

Transkript

1 Základní škola a mateřská škola Skalsko, okres Mladá Boleslav Skalsko 23, PSČ tel IČO Výroční zpráva o činnosti školy Vypracovala: Mgr. Marie Málková ředitelka školy Projednáno pedagogickou radou dne a schváleno školskou radou dne

2 Obsah: Úvod 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel 1.3 Součásti školy 1.4 Materiálně- technické podmínky 1.5 Údaje o školské radě 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 2.2 Vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících 4. Zápis k povinné školní docházce Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 5.2 Údaje o zameškaných hodinách 5.3 Údaje o integrovaných žácích 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 8. Další údaje o práci v ZŠ Skalsko 8.1 Prevence sociálně patologických jevů 8.2 Poskytování poradenských služeb 8.3 Spolupráce se zřizovatelem - Obcí Skalsko 8.4 Spolupráce s PPC v MB, s KHS v MB, se Službou škole v MB, s Magistrátem města MB-odborem školství a s odborem péče o dítě a se ZŠ Katusice 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 10. Základní údaje o hospodaření školy 11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 15. Vlastní hodnocení školy 16. Příloha: Fotografie z akcí školy

3 Úvod Základní škola Ve školním roce navštěvovalo naši školu 27 žáků, jedna žákyně se z rodinných důvodů během roku odstěhovala. Podmínku průměrného počtu žáků na dvojtřídní školu jsme splnili. V obci je větší počet malých dětí, takže můžeme předpokládat pokračování nárůstu počtu žáků i v dalších letech. V mateřské škole bylo zcela využito kapacity 35 dětí. Pedagogický sbor tvořily v prvním pololetí čtyři paní učitelky, které zároveň vykonávaly funkci vychovatelek ve školní družině. V letošním roce jsme nabídli našim žákům - logopedickou nápravu a výuku angličtiny pro rodiče a děti, abonentní divadelní představení v městském divadle v Mladé Boleslavi. Další aktivity jsou vyjmenovány v kapitole 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. Žáci ze sousední obce Žebice pocházejí většinou ze sociálně znevýhodněných rodin, musela jim býti věnována zvýšená péče. Měli jsme 5 žáků integrovaných - LMP, což vyžadovalo vždy plné využití všech výchovně-vzdělávacích prostředků a metod, aby nedocházelo k porušování dobrého soužití všech žáků ve škole. Žák Kristián Špivák byl od druhého pololetí přeřazen k žákům s LMP. Od druhého pololetí se z organizačních důvodů spojili žáci prvního a druhého ročníku a žáci třetího a čtvrtého ročníku. Žáci se SPU měli možnost navštěvovat doučování u pí. učitelky Miroslavy Červené. Všechny individuální plány byly vždy konzultovány s odbornicí. Letos nedocházelo ani v chování k závažným přestupkům. Naopak bylo vidět, že se děti ze sociálně znevýhodněných rodin již dobře sžily s ostatními. Během hlavních prázdnin 2012 byly dvě učebny vybaveny interaktivními tabulemi, což přináší velké osvěžení a zpestření výuky. Dne byla schválena dotace EU Peníze školám začátek 30 měsíčního čerpání prostředků z této dotace byl Celkové finanční prostředky, které naše škola dostane ,- korun. Tyto finanční prostředky byly postupně využity na nákup pomůcek, technických pomůcek ( interaktivních tabulí, kopírky, počítačů ) a dále na úhradu mezd pedagogů ZŠ za odvedenou práci vyplývající z dotace. Z nabízených aktivit v projektu si naše škola vybrala : šablonu 1x Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti 2x Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 1x Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Za tyto vybrané šablony musely učitelky vytvořit 144 materiálů vhodných k výuce, možno v papírové podobě pracovní listy, tabulky, testy, různé pomůcky k výuce a 60 DUM digitálních učebních materiálů. Právě za tyto materiály pedagogové z této dotace odměněni. V letošním školním roce došlo ve škole k větším stavebním úpravám Byla rekonstruována vstupní chodba a zcela opravena sborovna, která byla zároveň vybavena i novým nábytkem. Další finanční prostředky byly soustředěny na běžnou údržbu. Stále je nutné snažit se co nejdříve zajistit finanční prostředky na výměnu oken a dveří ve škole. Okna jsou v dezolátním stavu, uniká jimi teplo a nesplňují podmínky hygieny - dosažitelná ventilace, zábrana při větrání proti samovolnému zavření okna). Byly zakoupeny alespoň nové žaluzie. O prázdninách šk. roku 2012/13 byly vymalovány dvě učebny, WC dívek i chlapců, nový pan školník opravil i sklepní prostory, které nám slouží při sběru

4 starého papíru, byla vybílena kotelna, natřeny schody s bezpečnostním značením. Pan školník Kocura postupně uklízel i další školní příslušenství uhelna, kůlna na nářadí, dílna a další. Na zahradě vzniklo malé hřiště, kterého mohou žáci využívat při hodinách TV i při pobytu ve školní družině. Na zahradě děti ze ZŠ i MŠ v červnu stanovaly. Pozemek pod stodolou je málo využíván. Jelikož o letních prázdninách 2013 byla škola vybavena třetí interaktivní tabulí, která je v přízemí, je nezbytné rozšířit zabezpečovací výstražné zařízení. Dalším opatřením bude vybavení střechy sněhovými zábranami. Mateřská škola V mateřské škole jsme na hranici možného počtu dětí. Kapacita MŠ je 35 dětí. Z naší MŠ se stala dvojtřídní mateřská škola. V tomto školním roce jsme měli stabilní pedagogický sbor 2 paní učitelky. Od února přešla na částečný úvazek slečna učitelka Kateřina Kučerová, určité problémy v MŠ jsem se snažila v rámci svých možností řešit podle mého názoru správně. Došlo k velkým úpravám, paní Kučerová si sama vymalovala kuchyňku, chodba je rovněž vymalována a opatřena novým linem. Místnost, která sloužila dříve pouze k odpolednímu odpočinku dětí, je zcela zrekonstruována a slouží jako další třída. Ani tak se některým rodičům stále na vylepšování prostředí, v němž jejich děti tráví čas, nelíbilo. Jako nadstandardní prvek k výuce v naší mateřské škole jsme zařadili přípravu předškoláků, která probíhala v naší základní škole. Jednalo se o výuku, která směřovala k odstranění nedostatků, které se objevovaly v minulých letech u prvňáků, přímím zaměřením se na výuku a zlepšení těchto prvků sl. učitelka Kateřina Kučerová Výuka probíhala také na počítačích, kde máme výukové programy zaměřené na předškoláky. Další nabídkou bylo zavedení angličtiny pro rodiče a děti v naší základní škole pod vedením Kateřiny Kučerové a logopedická náprava prováděna Mgr. Marií Málkovou. Další aktivity jsou vyjmenovány v kapitole 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti.

5 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a mateřská škola Skalsko,okres Mladá Boleslav adresa školy Skalsko 23, Skalsko právní forma příspěvková organizace od IČO IZO identifikátor školy vedení školy ředitelka :Mgr.Marie Málková, pověřená vedením od kontakt tel.: Zřizovatel název zřizovatele Obec Skalsko adresa zřizovatele Skalsko 89, Skalsko kontakt tel.: Součásti školy kapacita Mateřská škola, Skalsko 108, tel Základní škola, Skalsko 23, tel Školní družina, Skalsko 23, tel Školní jídelna MŠ, Skalsko 108, tel Školní jídelna ZŠ, Skalsko 107, neuvádí se Součást školy Počet tříd/ Počet dětí/ žáků oddělení Mateřská škola stupeň ZŠ 2 26 Školní družina 1 25 Školní jídelna MŠ x 29 Školní jídelna ZŠ x mimo provoz žáci dochází do Školní jídelny Červený 1.4 Materiálně-technické podmínky školy Učebny, herny 2 třídy, 1 třída družiny Odborné pracovny Třída Hv,Vv,Pč,, Pc-učebna Odpočinkový areál, zahrada, hřiště Školní zahrad, obecní hřiště, dětské hřiště Sportovní zařízení Tělocvična v místní sokolovně Žákovský nábytek výškově stavitelné školní lavice a nové židličky. Vybavení učebními pomůckami, hračkami, - dostatečné sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty - standardní Vybavení školy audiovizuální a výpočetní technikou 10 počítačů, na které byly nainstalovány výukové programy. Celkem má naše škola 14

6 počítačů. V srpnu byly instalovány do tříd 2 interaktivní tabule, které velmi zlepší výchovně vzdělávací proces. 1.5 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 3 Kontakt Romana Netřebská předsedkyně školské rady 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Přehled oborů základního vzdělávání a) nová soustava Kód Obor vzdělání Poznámky Zařazené ročníky C/01 Základní škola RVP 1.,2.,3.,4,5 2.2 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené ročníky ZÁKLADNÍ ŠKOLA - č.j / ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Já to dokážu platnost 3.,4. od ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Já to dokážu platnost 1.,2. od ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - Já to dokážu platnost 1.,2.,3.,4. od příloha pro žáky lehce mentálně postižené 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy přepočteno Počet pracovníků celkem 12 8,498 Počet učitelů ZŠ 4 3,5 Počet vychovatelů ŠD 2 0,865 Počet učitelek MŠ 2 2,169 Počet provozních zaměstnanců ZŠ 2 0,864 Počet provozních zaměstnanců MŠ 1 0,75 Počet provozních zaměstnanců ŠJ (MŚ) 1 0,35

7 3.2 Údaje o pedagogických pracovnících ZŠ Pedagogičtí pracovníci Funkce Roků ped.praxe Stupeň vzdělání Aprobace 1 ředitelka Mgr. Marie Málková pověřená vedením školy 2 učitelka Mgr. Marie Málková 3 učitelka Bc. Romana Netřebská 4 učitelka Miroslava Červená 5 Učitelka Kateřina Kučerová 32 VŠ Učitelství 1.stupeň ZŠ 27 VŠ Učitelství 1.stupeň ZŠ 8 VŠ Speciální pedagogika pro vychovatele, studium VŠ 17 SŠ neaprobovaná 5 VŠ studium VŠ MŠ Pedagogičtí Funkce pracovníci 1 učitelka Havrdová Pavla 2 učitelka Hana Zachrdlová Roků Stupeň ped.praxe vzdělání Aprobace 22 SŠ SPgŠ Učitelství pro MŠ 21 SŠ Studuje Vyšší odbornou školu vychovatelka, učitelka MŠ ŠD Pedagogičtí pracovníci Funkce Roků ped.praxe Stupeň vzdělání Aprobace 1 vychovatelka Bc.Romana Netřebská 2 vychovatelka Miroslava Červená 8 VŚ Speciální pedagogika pro vychovatele?????? SŠ Neaprobovaná pro ŠD 3.3 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důchod. věku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy

8 3.4 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní pracovníci Funkce ZŠ 1 uklízečka - Marcela Kučerová 2 topič Miloš Zdvořák, MŠ 1 uklízečka Marcela Kučerová 2 výdej jídla v ŠJ MŠ Marcela Kučerová 4. Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu všech žáků Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Dodatečný Nehodnoce žáků s vyznamenáním odklad no x x x x 0 celkem Přehled o prospěchu žáků LMP Třída Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Dodatečný Nehodnoce žáků s vyznamenáním odklad no x x x x 0 celkem

9 Přehled o chování všech žáků Třída Počet žáků Pochvaly TU Pochvaly ŘŠ Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 2 z chování Celkem Údaje o zameškaných hodinách Počet neomluvených hodin Údaje o integrovaných žácích: Druh postižení : Ročník Počet žáků Mentální postižení S vývojovými poruchami učení a chování Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Hana Zachrdlová studium vyšší odborné školy, Svatý Ján pod Skálou, pedagog volného času, učitelka MŠ - studium anglického jazyka - seminář tanec v MŠ Mgr. Marie Málková Funkční studium Bc. Romana Netřebská studium TU Liberec učitelství pro 1. stupeň ZŠ Kateřina Kučerová studium učitelství pro 1.stupeň ZŠ Ústí n.l. 7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti ZŠ Kuličkové odpoledne Barevný týden Vidím jako orel, slyším jako netopýr MŠ Září třídní schůzka v MŠ - návštěva solné jeskyně (5x) - pečení bramboráků

10 Den stromů Spaní ve škole Den nevidomých jaké by to bylo Vánoční dílna třídní schůzky Čertovská středa Vánoční besídka - divadlo MB Masopustní průvod Den mateřského jazyka Velikonoční dílna Den vody Beseda o velikonocích s panem farářem Den Země úklid okolo silnic Den tance čarodějnický den 2.4. Oblíbená kniha 9.5. Den Evropy Den kulturní rozdílnosti Jarní besídka 5.6. Den životního prostředí sběr odpadu - barevný týden Říjen Den zvířat Listopad spaní v MŠ - den otevřených dveří Prosinec návštěva předvánočně vyzdobené MB Leden soutěž ve stavění sněhuláků Únor třídní schůzky - výroba masek na karneval Březen multikino MB Duben Den Země úklid zahrady - průvod čarodějnic Květen besídka pro maminky Červen Mezinárodní den dětí - dopolední túra na místní Hrádek - vyřazení předškoláků 8. Další údaje o práci v ZŠ Skalsko 8.1. Prevence sociálně patologických jevů Protidrogová prevence byla průběžně celý rok zařazována do výuky.jsme malá škola, která problémy s drogami nemá, avšak tuto oblast působení nepodceňujeme. K problematice drog se stavíme otevřeně a se žáky o tomto diskutujeme Poskytování poradenských služeb Zajišťování vyšetření dětí s podezřením na některou z poruch učení-třídní učitelka. Spolupráce s kurátory a sociálním odborem péče o dítě na Magistrátu města Mladá Boleslav v problematice romských dětí. Spolupráce se Speciálním pedagogickým centrem pro děti a mládež v Mladé Boleslavi Spolupráce se zřizovatelem - Obcí Skalsko Spolupráce se týkala hlavně otázek materiálně - technického vybavení školy a problémům souvisejících s jejím provozem. Dále se týkala průběžné informovanosti obce o chodu školy.s obcí spolupracujeme na kulturních akcích Spolupráce s PPC v MB, s KHS v MB, se Službou škole v MB, s Magistrátem města MB s odborem školství a s odborem péče o dítě a se ZŠ Katusice, DD Dolní Cetno, DD Mladá Boleslav

11 Se všemi uvedenými institucemi jsme udržovali pravidelný kontakt s cílem vzájemného poskytování informací a společného řešení problémů. Dále ve spolupráci s ČČK ve Skalsku byly pořádány akce pro děti a veřejnost a ve spolupráci s Domovem důchodců v Dolním Cetně a Mladé Boleslavi se uskutečnila setkání se seniory těchto zařízení. 9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Na základě stížnosti, proběhla v měsíci květnu na ZŠ a MŠ Skalsko ČŠI a IP. S výsledkem je možno seznámit se v ředitelně ZŠ Skalsko. 10. Základní údaje o hospodaření školy Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2012 Náklady Výnos Hospodářský výsledek MŠ ,18Kč Kč ZŠ ,79Kč ,92Kč Celkem ,97Kč ,92Kč* ,95Kč *z toho Kč obec, školné, stravné 11. Škola se neúčastnila žádných rozvojových a mezinárodních programů. 12. Škola se neúčastnila dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 13. Škola nerealizovala žádné projekty z cizích zdrojů. 14. Škola nemá odborovou organizaci a s jinými nespolupracuje. 15. Za nejdůležitější výstupy školního roku 2012/2013 považuji: -plné respektování základních pravidel chování a jednání všemi účastníky vzdělávání (žáky, pedagogy, ostatními zaměstnanci i rodiči) a tím vytváření příznivého klimatu spolupráce uvnitř školy -udržení takových vzdělávacích výsledků školy, které vytváří respekt jak rodičovské, tak i odborné veřejnosti k činnosti naší školy -kvalitní spolupráce se zřizovatelem školy -zachování a udržení rozsahu péče o žáky se vzdělávacími a výchovnými problémy a o žáky nadané -zajištění zájmu žáků a rodičů z širokého okolí o naši školu a tím zajištění ekonomické a personální stability

12 Příloha:

13

14

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, Školy 56. okres Semily. Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy. Výroční zpráva srpen 2013 Základní škola Turnov Mašov, Školy 56 okres Semily VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 2013 Zpracovala: Mgr. Šulcová Renáta, ředitelka školy strana 1 Obsah A ) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 B ) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HRÁDEK 144 ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Září 2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Honusová 1. Základní údaje o škole název školy Základní škola a Mateřská škola

Více

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014

Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, Jitřní 277, příspěvková organizace Výroční zpráva ZŠ 2013-2014 V Ústí nad Labem dne: 4. 8. 2014 Schválena pedagogickou radou dne: 25. 8. 2014 Schválena školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty

Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Únanov, příspěvková organizace, okres Znojmo adresa školy 671 31 Únanov 56 právní forma příspěvková organizace IČO 709 92

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace

Výroční zpráva. Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany okres Karlovy Vary příspěvková organizace 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Boţičany, okres

Více

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice

Základní škola Ostrava-Vítkovice,Šalounova. Šalounova 56,Ostrava-Vítkovice Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027411 IZO 102508526 identifikátor školy 600145174 vedení školy Kontakt ZŠ Šalounova

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Jana Manová 24. 7. 2013. Č.j.:171/013. ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠEBETOV, OKRES BLANSKO VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Jana 24. 7. 2013 Č.j.:171/013 Stránka 1 z 17 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Šebetov,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně za rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Chýně, okres Praha západ Školní rok 2013/2014 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Chýně, okres Praha - západ adresa školy Za Školou 55,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010 / 2011. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2010 / 2011. Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2010 / 2011 Zpracovala Mgr. Jana Ledvinová ředitelka Obsah Obsah... 2 1 Základní údaje o škole... 4 1.1 Škola... 4 1.2 Zřizovatel... 4 1.3 Části školy... 4 1.4 Materiálně technické

Více

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok

Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190. Výroční zpráva o činnosti školy za rok Základní škola a Mateřská škola, Červený Kostelec, Olešnice 190 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2012 2013 1. Charakteristika školy a základní údaje: 1. 1. Škola Základní škola a Mateřská škola v

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň. okres Pardubice PSČ 533 71. Výroční zpráva o činnosti školy. a hospodaření školy Masarykova základní škola Dolní Roveň okres Pardubice PSČ 533 71 Výroční zpráva o činnosti školy a hospodaření školy za školní rok 2008-2009 O b s a h 1/ Základní údaje o škole 1.1 Škola 1.2 Zřizovatel

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva za školní rok 2009/2010 Základní škola a mateřská škola, Chomutice, okres Jičín V Chomuticích dne 14. září 2010 Předkládá: Mgr. Miloš Josefi ředitel školy 1. Základní údaje o škole 1.1 škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křinec příspěvková organizace. 1. Základní údaje o škole Na základě ustanovení 10 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., předkládám

Více