Pilotní projekt profesionálně podporované digitální výuky na ZŠ. (stav k 10/2012)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pilotní projekt profesionálně podporované digitální výuky na ZŠ. (stav k 10/2012)"

Transkript

1 Pilotní projekt profesionálně podporované digitální výuky na ZŠ (stav k 10/2012) 1

2 Východiska Projekt volně navazuje na výzkum VZDĚLÁNÍ 21 (http://www.vzdelani21.cz/) prováděný v 6 základních školách v létech 2009 až 2013, který byl zaměřený na srovnávání výuky v plně digitalizovaných třídách se standardními třídami (papírové učebnice, klasická tabule ve třídě). Žáci mají k dispozici netbook HP ve formátu 1:1 (1 žák = 1 notebook) s interaktivními učebnicemi Nakladatelství Fraus s možností využití ve škole i doma (24/7 = 24 hodin, 7 dní v týdnu). Pouze v některých případech žáci NB domů nenosí a nemají tak doma k dispozici digitální obsah. Učitelé mají k dispozici notebook HP (24/7). Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi Smart a napojeny na WiFi. Žáci i učitelé však i v plně digitalizovaných třídách stále využívají papírové učebnice jak při frontální výuce ve škole, tak i doma. Vzdělání 21 Výzkum prováděný pracovníky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy byl zaměřen na zejména zjišťování didaktických postupů při výuce s interaktivními metodami a multimédii, přičemž učitelé nebyli nijak při výuce ovlivňováni. Další část výzkumu byla zaměřena na technické aspekty digitální výuky, které musí každá škola řešit. Výsledky jsou velmi cenné v obou oblastech. V případě využití digitálních učebnic se ukázalo, že učitelé nejsou vždy schopni využít veškerý potenciál, který jim digitální obsah poskytuje. Např. v rámci výuky je možné využít digitální materiály z dalších předmětů, nicméně tento obsah je zatím využíván zcela okrajově. Dalším zjištěním je fakt, že práce s počítačem 1:1 zatím zabírá v hodině průměrně méně než polovinu času. Ve zbývající části 2

3 hodiny žáci se zabývají jinými aktivitami. Zcela zřejmé bylo i to, že učitelé očekávají při přechodu na jiné metody výuky s využitím ICT podporu ve formě dalšího vzdělávání. V opačném případě nevyužívají didaktických výhod, které jim interaktivní metody nabízejí. To platí i pro mladší učitele, kteří i v současné době nedostávají na pedagogických fakultách dostatečnou průpravu v oblasti využívání nových metod postavených na využívání ICT. V oblasti zavádění ICT výzkum zcela jasně ověřil to, že digitalizace výuky nespočívá v nárazovém pořízení HW (např. z ESF), ale v systematické kontinuální práci vedení školy, zřizovatele a státu, která musí směřovat do zajištění komplexních podmínek pro práci učitele i žáka. To se týká celé soustavy činností, jako jsou systematický nákup ICT zařízení (HW i SW, NB, tablety, IWB, servery, vybavení laboratoří), specializovaných aplikací pro řízení výuky ve třídě (classroom management), systémů řízení v rámci škol (learning management system, school management system), řešení komunikace mezi žáky, žáky a učiteli či učiteli a rodiči podmíněné dostatečně dimenzovanou vnější i vnitřní konektivitou, správa ICT a školní sítě atd. V neposlední řadě je nutné systémově řešit i celou řadu souvisejících a ve finále i provozně důležitých záležitostí, jako jsou zvýšené náklady na provoz školy související s údržbou a obnovou ICT, zvýšení nákladů za vnější konektivitu, bezpečné zajištění a související pojištění majetku, zvýšené náklady na silovou elektřinu atd. Otázky, které jsme si na začátku položili a sami si zkusili na ně odpovědět a. Vzdělávají se naše děti kvalitně (alespoň srovnatelně se zahraničím)? Potřebujeme zlepšovat výuku? b. Je pro zlepšování výuky potřebná profesionální podpora práce učitele nebo stačí jen zvyšovat jeho mzdu a udělá si vše sám? c. Je pro výuku novými metodami potřeba ve škole ICT? d. Má samotné nasazení ICT pozitivní vliv na vzdělávací proces? e. Jak správně financovat profesionální podporu a ICT? a. Vzdělávají se naše děti kvalitně (alespoň srovnatelně se zahraničím)? Potřebujeme zlepšovat výuku? Respektované mezinárodní průzkumy (PISA, TIMSS) ukazují, že kvalita vzdělávání v regionálních školách u nás není dostatečná. Aktuální pozice ČR ve srovnání s ostatními účastníky průzkumů je sice stále ještě zhruba průměrná, hrozivé jsou ale trendy ve všech sledovaných oblastech všude soustavný pokles! Zásadní kvantitativní změny udělat nelze. Počty hodin denně i let výuky není možné zvyšovat a pravděpodobně ani intenzitu práce učitelů i dětí. Jediným zdrojem zlepšení tedy mohou být nové účinnější metody výuky a změna obsahu i cílů výuky. 3

4 VÝSLEDKY PISA (patnáctiletí žáci) Čtení ČR Čtení OECD Matematika ČR Matematika OECD Science ČR Science OECD b. Je pro zlepšování výuky potřebná profesionální podpora práce učitele nebo stačí jen zvyšovat jeho mzdu s tím, že se vše udělá sám? Zvýšení mezd českých učitelů a jejich případná diferenciace je bezesporu nutnou podmínkou, budeme-li chtít zlepšit výsledky vzdělávacího procesu, neboť v jejich výši výrazně zaostáváme za vyspělým světem viz Být či nebýt učitelem, CERGE-EI 2012 (http://idea.cerge-ei.cz/documents/ kratka_studie_2012_05.pdf). Na druhé straně z mezinárodních výzkumů vyplývá, že neexistuje přímá korelace mezi platy učitelů a výkonností vzdělávací soustavy viz Dopad vzdělanosti na dlouhodobý hospodářský růst a deficity důchodového systému, CERGE-EI 2012 (http://idea.cerge-ei.cz/documents/ Studie_2012_02_Vzdelanost.pdf). Je tedy nutné se dívat na vzdělávací systém komplexně a kromě řešení mezd učitelů zlepšovat i podmínky, které učitel ve škole má, a také investovat do jejich průběžného vzdělávání. Velkou část nástrojů pro moderní metody výuky, stejně jako tyto metody samotné, si jednotlivý učitel sám není schopen vytvořit. Ve většině případů je i ekonomicky nesmyslné, aby amatérskou tvorbou ztrácel čas, který potřebuje na to, aby se věnoval individuálním potřebám svých žáků. Vzdělávání na základních školách je třeba opřít o profesionální nástroje. Je naivní se domnívat, že každý učitel vedle své práce zvládne navíc vývoj metod a prostředků, na kterých týmy didaktiků a dalších nejrůznějších odborníků pracují tisíce hodin. 4

5 c. Je pro výuku novými metodami potřeba ve škole ICT? škola rodina rma instituce Ano, je z několika důvodů. Jak již bylo ukázáno, vyžadují si ji nové metody výuky. ICT je umožňuje využívat podstatně účinněji. Příkladů systémového využití ICT v didaktickém procesu je mnoho využití audia a videa pro výuku cizích jazyků (získání klíčových kompetencí jako poslech s porozuměním), využití videí a animací pro výuku přírodovědných předmětů (např. lze využít pokusy, které jsou didakticky důležité, ale ve školním prostředí se nedají provést), využití krokových řešení příkladů v matematice, využívání informací z jiných předmětů podporující výuku v rámci širších mezipředmětových vztahů, využití variability digitálních dat pro inkluzivní výuku, pro diferenciaci a personifikaci výuky, využívání internetových zdrojů z veřejného prostoru pro utváření kritického myšlení a další a další využití ICT jsou součástí přirozeného prostředí současných dětí mimo školu, je nesmysl jim ho ve škole odpírat. Naopak je žádoucí, aby k tomu, čím se 5

6 zabývají ve škole, měly přístup i doma, aby se o to, co děti dělají ve škole, mohli s použitím svých zařízení zajímat rodiče, atd Součástí výuky musejí být i dovednosti potřebné k využívání reálného ICT prostředí (vyhledávání, práce s různými zdroji informací, užívání office nástrojů, rozumné chování v sociálních sítích, při kontaktu s byznysem a státní správou ) Nesporným benefitem stálého využívání ICT je i zájem dětí s těmito technologiemi pracovat ( wow effect ). Odepřením technologií se zbavujeme významné možnosti motivovat děti k činnostem, které jsou pro jejich vzdělání prospěšné. Ukázkovým příkladem je čtení. Aktuální mezinárodní průzkumy ukazují, že děti kolem deseti let věku ztrácejí zájem o četbu. Pokud se nám podaří odklon zájmu od čtení papírových knih snížit poskytnutím atraktivních elektronických knih, bude to pro jejich další vývoj dobré. To samé platí i o učebnicích. Zastaralé papírové učebnice ve školní brašně nemohou obstát ve světě špičkových multimédií a aplikací viz průzkum v USA (http://blog.fraus.cz/media/document/bmr_study_uk_s1a2.pdf). d. Má samotné nasazení ICT pozitivní vliv na vzdělávací proces? Nasazení ICT do vzdělávacího procesu ve formátu 1:1 přináší bezesporu výhody. Výsledky výzkumů, které sledovaly zlepšení výsledků výuky po zavedení ICT, však nejsou jednoznačné. Je prokázáno, že eventuální zlepšení závisí na tom, zda jsou používány výukové metody, které dokážou ICT efektivně využít viz implementace interaktivních tabulí ve Velké Británii (http://blog.fraus.cz/media/document/interactive-whiteboards-pupil-performanceevaluation.pdf). Obdobný výsledek dávají i výzkumy výuky ve formátu 1:1. Z výzkumů je tedy zřejmé, že samo nasazení ICT zkvalitnění výuky nezajistí, popř. toto zkvalitnění není bez splnění dalších podmínek úměrné vynaloženým prostředkům viz Náklady vynaložené na ICT a DUMy v uplynulých létech v ČR srovnání s přímými ONIV za stejné období v grafu (http://blog.fraus.cz/media/document/graf5_porovnani-primych-oniv-a-eu-projektu.pdf) a viz zdrojové údaje k EU PES (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penizeskolam, RESEARCH The Interactive Whiteboards, Pedagogy and Pupil Performance Evaluation: An Evaluation of the Schools Whiteboard Expansion (SWE) Project: London Challenge Dr. Gemma Moss, Dr. Carey Jewitt, Professor Ros Levaãiç, Dr. Vicky Armstrong, Alejandra Cardini and Frances Castle With statistical analysis by Becky Allen, Andrew Jenkins, and Maggie Hancock with Sue High. School of Educational Foundations and Policy Studies, Institute of Education, University of London Research Report RR816 Příkladem možné cesty ke zlepšení je využití nových výukových metod postavených na nových technologiích, které mohou využít zcela nové didaktické postupy ve výuce, které nejsou v případě využití analogových pomůcek myslitelné (http://blog.fraus.cz/media/document/flexibook_hmh-fuseriverside-whitepaper_cj.pdf). e. Jak správně financovat profesionální podporu a ICT? Ze zkušeností z uplynulých let v ČR vyplývá, že nahodilé a jednorázové investice do ICT nemohou přinést dlouhodobě udržitelné zlepšení vzdělávacího procesu. Financování tedy musí být promyšlené, dlouhodobé 6

7 a systematické. Stejně tak i řízení a správa ICT i ostatního vybavení musí jít ruku v ruce se splněním ostatních nutných podmínek. Praktický příklad: Bez kvalitní vnější i vnitřní konektivity v každé škole není možné plošně požadovat efektivní využití ICT. Její zajištění musí dalším opatřením předcházet, bez ní jsou minimálně účinná. Projekt ověření proveditelnosti a zjištění efektu plně digitální výuky ve formátu 1:1 v českých základních školách První etapa ověření proveditelnosti plně digitální výuky ve formátu 1:1 ve školním roce Ověření proveditelnosti výuky 1:1 s použitím nové generace i-učebnic Nakladatelství Fraus (Flexibook) a tabletů ipad (Apple). Žáci i učitelé jsou vybaveni tablety ipad ve formátu 1:1 s možností jejich stálého využití ve škole i doma (24/7). Třída umožňuje prezentaci dat velkoplošným zobrazením (interaktivní tabule nebo dataprojektor) a má stálé připojení k internetu (WiFi). V této etapě nebudou učitelé využívat řízení tabletů žáků ze svého učitelského počítače. 7

8 Výzkum bude proveden v 6., 7. a 8. třídách resp. obdobných ročnících víceletých gymnázií u minimálně tří předmětů dle výběru školy. Podmínkou je, že učitelé používali vyučovací metodu (učebnice NF) již minimálně jeden rok před zahájením výzkumu. Tím se snažíme eliminovat vlivy nové metody na práci učitele. Po zahájení projektu dojde k plné záměně papírových učebnic za elektronické interaktivní jak u žáků, tak i učitelů. Žáci však mohou používat papírový pracovní sešit a další standardní pomůcky. Cílem výzkumu je v této fázi ověření proveditelnosti výuky s plně digitálním vzdělávacím obsahem v podmínkách současné české základní školy. Výběr škol byl nahodilý bez jakékoliv selekce např. dle úrovně vzdělávání, s cílem celoplošného pokrytí (městské školy i mimo velká města). Nasazení uvedeného vybavení bude provedeno v 19 školách s účastí přibližně 700 žáků a učitelů. Aktuální seznam škol zapojených do první etapy a průběh projektu bude uveden na: Zjišťování, vyhodnocování a odstraňování technických i didaktických problémů bude probíhat formou průběžného reportování od zúčastněných učitelů dotazníkových šetření žáků osobních pohovorů zástupců nakladatelství se zúčastněnými učiteli a řediteli. Zjišťování údajů budou provádět regionální konzultanti Nakladatelství Fraus (všichni VŠ vzdělání pedagogického směru a několikaletá učitelská praxe) pod supervizí externího poradce dr. Martina Chvála. Druhá etapa zjištění efektu plně digitální výuky ve formátu 1:1 ve školním roce Zjišťování zaměřené na účinnost výuky v plně digitálních třídách v porovnání s výukou bez ICT a elektronického vzdělávacího obsahu. Výzkum předpokládáme na II. stupni naší vzdělávací soustavy na vzorku žáků s celkovým počtem přesahujícím 1000 respondentů. Vybavení předpokládáme jako v první etapě tablety 1:1 na žáka s možností jejich stálého využití ve škole i doma (24/7). V této etapě již předpokládáme nasazení SW aplikací, které budou umožňovat učiteli kontinuální autoevaluaci v rámci každé hodiny příp. i nasazení systémů podporující řízení výuky z učitelského počítače nebo tabletu (classroom management). Zjišťování znalostí a dovedností (kompetencí) předpokládáme u dvou skupin: a) žáci z výhradně digitalizované výuky (používány pouze tablety 1:1, i-učebnice Flexibook Nakladatelství Fraus a související podpora v podobě pracovních sešitů a příruček učitele) b) žáci z klasicky vybavené výuky (používány papírové učebnice shodných metod NF, z nichž jsou i-učebnice pro předchozí vzorek odvozeny, papírové pracovní sešity a související podpora např. příručky učitele). 8

9 Na vstupu a na výstupu, tj. před začátkem školního roku (resp. na konci předchozího) a na konci školního roku budou prováděny testy znalostí a dovedností v oblasti mateřského jazyka, cizího jazyka (angličtiny), matematiky a science a testy obecných gramotnostních dovedností. Plánujeme využití standardních testů od našeho partnera Kalibro Projekt, s.r.o., dlouhodobě specializovaného na testování. To umožní i srovnání celkových výsledků dvou výše uvedených skupin s celkovými výsledky jí dosud prováděných testů. Cílem je zjištění vlivu aplikování ICT ve formátu 1:1 a vlivu použití výukových metod, které použití ICT výrazně podporují, jako jsou např. interaktivní učebnice. Vliv použité metody je eliminován srovnáváním tříd, kde jsou používány i-učebnice a shodné papírové učebnice. Dodatečně bude navíc provedeno srovnání se souhrnnými výsledky dosavadních zjišťování Kalibro Projekt, s.r.o. Vliv různosti učitelů i různosti žáků by měl být dostatečně eliminován počty sledovaných účastníků. Jsme srozuměni s vlivem toho, že jak účastníci dosavadních testů Kalibro Projekt, s.r.o., tak účastníci první i druhé etapy projektu mohou patřit mezi aktivnější, nadprůměrně fungující školy a učitele a počítáme s tím, že tato informace bude při prezentaci výsledků uváděna. Odborný dohled nad hodnotícím rámcem projektu bude mít pražské akademické pracoviště CERGE-EI. V případě pozitivních dopadů u žáků provede toto pracoviště simulaci možného budoucího ekonomického dopadu. V této etapě předpokládáme i zapojení technologických firem a dalších korporací, které by mohly pomoci zajistit potřebné technické zázemí a financování výzkumu. Tyto firmy však nebudou nijak zasahovat do odborných kompetencí výše uvedených společností, které budou provádět evaluaci projektu. Závěr Výsledky analýzy společnosti plánujeme poskytnout veřejnosti k veřejné diskuzi o další strategii rozvoje českého regionálního školství v oblasti implementace ICT. Kromě didaktických aspektů, které mohou sloužit ředitelům škol, učitelům i rodičům nám jde i o ekonomickou stránku věci. Pokud průběh pilotáže i analýza potvrdí, že lze dosáhnout pozitivních měřitelných změn u žáků, bude nutné stanovit strategii postupu pro plošnou implementaci ICT v rámci celé ČR. Jednou z cest by mohlo být zavedení strukturovaných výdajových standardů, které by vedly k transparentnímu financování a k dlouhodobě udržitelnému rozvoji našeho školství. Na základě zahraničních i našich vlastních zkušeností už nyní můžeme prohlásit, že by se výdaje měly týkat těchto oblastí: a) ICT včetně konektivity a správy (financovat nejlépe formou cost of ownership ) 9

10 b) průběžného a systematického vzdělávání učitelů (DVPP) c) profesionální podpory práce učitele a žáka (elektronické i klasické učebnice, pomůcky, laboratorní vybavení) d) autoevaluace vzdělávání (prováděná jak v rámci školy, tak i v porovnání s ostatními školami) Slovníček pojmů Výuka 1:1 nasazení počítačů (notebooků, tabletů) do výuky ve formátu jeden počítač na žáka 24/7 použití zařízení či vzdělávacího obsahu bez omezení, tedy 24 hodin, 7 dní v týdnu e-kniha (e-book) elektronická kniha; zpravidla pouze digitální ekvivalent tištěné knihy ve formátu pdf, epub atd. i-učebnice (i-book) elektronická kniha s dalšími softwarovými aplikacemi a dalším multimediálním obsahem, jako je audio, video, animace, cvičení, testování a další. (i-učebnice je ochranná známka Nakladatelství Fraus) DRM (Digital Right Management) zabezpečení elektronických knih Flexibooks proprietární čtečka elektronických knih společnosti Nakladatelství Fraus Flexibookstore.cz obchod elektronických knih specializovaný na vzdělávací obsah (obchod je otevřený i dalším poskytovatelům obsahu z privátní, školní i akademické sféry). ios operační systém pro mobilní zařízení firmy Apple (ios i Apple jsou ochranné známky). Windows operační systém pro desktopová zařízení firmy Microsoft (Windows i Microsoft jsou ochranné známky). ipad tablet firmy Apple (ipad i Apple jsou ochranné známky) Nakladatelství Fraus, s.r.o. Edvarda Beneše Plzeň Kontaktní osoba pro spolupráci s pilotními školami: Mgr. Jiří Havlík vedoucí sekce vzdělávání tel.:

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 MŠMT, 31. ŘÍJNA 2014 OBSAH I. ÚVOD... 2 II. HISTORIE A SOUČASNÝ STAV V ČR... 4 Státní informační politika ve vzdělávání (2001 2006)... 4 Koncepce rozvoje informačních

Více

Vzdělán21 Kulatý stůl rozhovor

Vzdělán21 Kulatý stůl rozhovor Vzdělán21 Kulatý stůl rozhovor V jaké míře mají být informační technologie zapojeny přímo do výuky, kdo a jak má nákup potřebného vybavení financovat, zda a jak jsou připraveni pedagogové a především jaký

Více

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008

III. Implementační plán Strategie celoživotního učení MŠMT 2008 III. Implementační plán Strategie celoživotního učení 2008 1 OBSAH Seznam použitých zkratek 8 1. A. Podporovat kurikulární reformu s důrazem na zvýšení funkční gramotnosti žáků 12 1. A. 1. poskytovat materiální

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor vysokých škol Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2006 2010

Více

O PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU. VZDĚLÁNÍ21 www.vzdelani21.cz PODTITUL. Úspěšný žák digitálního věku VIZE

O PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU. VZDĚLÁNÍ21 www.vzdelani21.cz PODTITUL. Úspěšný žák digitálního věku VIZE INFORMAČNÍ MATERIÁLY K PROJEKTU OBSAH: O PROJEKTU... 2 ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PILOTNÍ FÁZE PROJEKTU... 4 PARTNEŘI PROJEKTU A JEJICH ROLE... 6 KOMPONENTY INTERAKTIVNÍ VÝUKY... 10 PROJEKT V ČÍSLECH... 11 KONTAKTY...

Více

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 MŠMT, září 2008 Obsah 1. Východiska... 3 1.1 Státní informační politika ve vzdělávání... 3 1.2 Rok

Více

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost aneb Scénáře využití mobilních dotykových zařízení s operačním systémem Windows ve školách Autoři: Ondřej Neumajer a Daniela Růžičková Předmluva Scénáře

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca

ZÁVĚREČNÁ PRÁCE. Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole. Mgr. Radek Maca ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Profesní rozvoj řídících pedagogických pracovníků k zajištění rozvoje služeb ICT ve škole Mgr. Radek Maca Vedoucí bakalářské práce: Ing. Petr Svoboda, Ph.D. Studijní program: SVPP KSM2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY

MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA Školský management MARKETINGOVÝ AUDIT ŠKOLY (Marketing audit of school) Závěrečná bakalářská práce Autor: Mgr. Hana Macková Vedoucí práce: Doc. Ing.

Více

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod

Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy. Abstrakt. Úvod Diagnozy edukacyjne. Dorobek i nowe zadania Doc. PhDr. Josef Malach Doc. RNDr. Martin Malčík Uniwersytet Ostrawski, Czechy Testování žáků a zjišťování relativního přírůstku znalostí jako systémový prvek

Více

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e

Dlouhodobý záměr. vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy. M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e 006 Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy M o r a v s k o s l e z s k é h o k r a j e MOTTO Moravskoslezský kraj má všechny předpoklady pro to, aby byl živý, soběstačný a ctižádostivý,

Více

Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi

Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi Strategie a koncepce rozvoje školy A 1.1 Metodika hodnocení kompetence učitele v praxi Mgr. Jiří Trunda, ZŠ Londýnská, Praha, Centrum školského managementu PedF UK K čemu potřebujeme hodnocení pedagogů

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Mezinárodní šetření ICILS 2013

Mezinárodní šetření ICILS 2013 Mezinárodní šetření ICILS 2013 Národní zpráva Počítačová a informační gramotnost českých žáků Národní zpráva šetření ICILS 2013 Počítačová a informační gramotnost českých žáků Josef Basl Simona Boudová

Více

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol.

Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání. Stanislav Michek a kol. Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Stanislav Michek a kol. Národní ústav odborného vzdělávání Červenec 2006 Příručka pro sebehodnocení poskytovatelů odborného vzdělávání Zpracoval:

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

Pokračování na str. 6

Pokračování na str. 6 z obsahu Zahrada hrou zvítězila v soutěži EDUína Ověřování kvality programů primární prevence Workshopy o vlastním hodnocení škol NSK pomáhá při rekvalifikacích Příloha: Chronologie událostí ve školství

Více

Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně Mendelova univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Příručka tvorby plánu informačních a komunikačních technologií Závěrečná práce Ing. Pavel Broža 2013 2 3 4 Rád bych tímto poděkoval vedoucí

Více

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Bořivoj Brdička, PedF UK Ondřej Neumajer, PedF UK Daniela Růžičková, NÚV Praha, 31. ledna 2012 Národní ústav pro vzdělávání

Více

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY

Regionální inovační strategie Královéhradeckého kraje. Akční plán - říjen 2009 PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY PŘÍLOHA 1 PROJEKTOVÉ LISTY Název předkladatele Univerzita Hradec Králové Rokitanského 62, 50003 Hradec Králové IČ 62690094 Statutární zástupce doc. RNDr. Josef Hynek, MBA, Ph.D. rektor Kontaktní osoba

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015

III.1. Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 III.1 Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 2015 1 Obsah: I. Východiska NP VaVaI... 3 I.1. Reforma systému výzkumu, vývoje a inovací v ČR... 3 I.2. Novela zákona č. 130/2002

Více

Úroveň ICT v základních školách v ČR

Úroveň ICT v základních školách v ČR Úroveň ICT v základních školách v ČR Tematická zpráva 16. 9. 2009 Zpracoval: Kamil Melichárek a kol. Obsah 1 Struktura šetření... 3 2 Výsledky šetření... 3 2.1 Materiální vybavení a služby... 3 2.1.1 Oblast

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání verze k 5. 5. 2014 1 ÚVOD... 6 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ PRO INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání ÚVOD... 5 1 STRATEGIE PRO PŘÍSPĚVEK OPERAČNÍHO PROGRAMU KE STRATEGII UNIE ZAMĚŘENÉ NA INTELIGENTNÍ A UDRŽITELNÝ RŮST PODPORUJÍCÍ SOCIÁLNÍ ZAČLENĚNÍ A DOSAŽENÍ

Více

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ

POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ POSTUPY ZPRACOVÁNÍ MÍSTNÍCH AKČNÍCH PLÁNŮ Verze 0 k 23. 4. 15 k zaslání Plánovací komisi programu PO 3 OP VVV Materiál neprošel grafickou ani jazykovou úpravou 1/28 VÝCHODISKA PRO TVORBU MÍSTNÍCH AKČNÍCH

Více

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona

Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík, Simona BÍLÁ KNIHA TERCIÁRNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VERZE PROJEDNANÁ VLÁDOU DNE 26.1.2009 Autorský tým: Petr Matějů (vedoucí projektu) František Ježek, Daniel Münich, Pavla Polechová, Jan Slovák, Jana Straková David Václavík,

Více