Pilotní projekt profesionálně podporované digitální výuky na ZŠ. (stav k 10/2012)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pilotní projekt profesionálně podporované digitální výuky na ZŠ. (stav k 10/2012)"

Transkript

1 Pilotní projekt profesionálně podporované digitální výuky na ZŠ (stav k 10/2012) 1

2 Východiska Projekt volně navazuje na výzkum VZDĚLÁNÍ 21 (http://www.vzdelani21.cz/) prováděný v 6 základních školách v létech 2009 až 2013, který byl zaměřený na srovnávání výuky v plně digitalizovaných třídách se standardními třídami (papírové učebnice, klasická tabule ve třídě). Žáci mají k dispozici netbook HP ve formátu 1:1 (1 žák = 1 notebook) s interaktivními učebnicemi Nakladatelství Fraus s možností využití ve škole i doma (24/7 = 24 hodin, 7 dní v týdnu). Pouze v některých případech žáci NB domů nenosí a nemají tak doma k dispozici digitální obsah. Učitelé mají k dispozici notebook HP (24/7). Třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi Smart a napojeny na WiFi. Žáci i učitelé však i v plně digitalizovaných třídách stále využívají papírové učebnice jak při frontální výuce ve škole, tak i doma. Vzdělání 21 Výzkum prováděný pracovníky Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy byl zaměřen na zejména zjišťování didaktických postupů při výuce s interaktivními metodami a multimédii, přičemž učitelé nebyli nijak při výuce ovlivňováni. Další část výzkumu byla zaměřena na technické aspekty digitální výuky, které musí každá škola řešit. Výsledky jsou velmi cenné v obou oblastech. V případě využití digitálních učebnic se ukázalo, že učitelé nejsou vždy schopni využít veškerý potenciál, který jim digitální obsah poskytuje. Např. v rámci výuky je možné využít digitální materiály z dalších předmětů, nicméně tento obsah je zatím využíván zcela okrajově. Dalším zjištěním je fakt, že práce s počítačem 1:1 zatím zabírá v hodině průměrně méně než polovinu času. Ve zbývající části 2

3 hodiny žáci se zabývají jinými aktivitami. Zcela zřejmé bylo i to, že učitelé očekávají při přechodu na jiné metody výuky s využitím ICT podporu ve formě dalšího vzdělávání. V opačném případě nevyužívají didaktických výhod, které jim interaktivní metody nabízejí. To platí i pro mladší učitele, kteří i v současné době nedostávají na pedagogických fakultách dostatečnou průpravu v oblasti využívání nových metod postavených na využívání ICT. V oblasti zavádění ICT výzkum zcela jasně ověřil to, že digitalizace výuky nespočívá v nárazovém pořízení HW (např. z ESF), ale v systematické kontinuální práci vedení školy, zřizovatele a státu, která musí směřovat do zajištění komplexních podmínek pro práci učitele i žáka. To se týká celé soustavy činností, jako jsou systematický nákup ICT zařízení (HW i SW, NB, tablety, IWB, servery, vybavení laboratoří), specializovaných aplikací pro řízení výuky ve třídě (classroom management), systémů řízení v rámci škol (learning management system, school management system), řešení komunikace mezi žáky, žáky a učiteli či učiteli a rodiči podmíněné dostatečně dimenzovanou vnější i vnitřní konektivitou, správa ICT a školní sítě atd. V neposlední řadě je nutné systémově řešit i celou řadu souvisejících a ve finále i provozně důležitých záležitostí, jako jsou zvýšené náklady na provoz školy související s údržbou a obnovou ICT, zvýšení nákladů za vnější konektivitu, bezpečné zajištění a související pojištění majetku, zvýšené náklady na silovou elektřinu atd. Otázky, které jsme si na začátku položili a sami si zkusili na ně odpovědět a. Vzdělávají se naše děti kvalitně (alespoň srovnatelně se zahraničím)? Potřebujeme zlepšovat výuku? b. Je pro zlepšování výuky potřebná profesionální podpora práce učitele nebo stačí jen zvyšovat jeho mzdu a udělá si vše sám? c. Je pro výuku novými metodami potřeba ve škole ICT? d. Má samotné nasazení ICT pozitivní vliv na vzdělávací proces? e. Jak správně financovat profesionální podporu a ICT? a. Vzdělávají se naše děti kvalitně (alespoň srovnatelně se zahraničím)? Potřebujeme zlepšovat výuku? Respektované mezinárodní průzkumy (PISA, TIMSS) ukazují, že kvalita vzdělávání v regionálních školách u nás není dostatečná. Aktuální pozice ČR ve srovnání s ostatními účastníky průzkumů je sice stále ještě zhruba průměrná, hrozivé jsou ale trendy ve všech sledovaných oblastech všude soustavný pokles! Zásadní kvantitativní změny udělat nelze. Počty hodin denně i let výuky není možné zvyšovat a pravděpodobně ani intenzitu práce učitelů i dětí. Jediným zdrojem zlepšení tedy mohou být nové účinnější metody výuky a změna obsahu i cílů výuky. 3

4 VÝSLEDKY PISA (patnáctiletí žáci) Čtení ČR Čtení OECD Matematika ČR Matematika OECD Science ČR Science OECD b. Je pro zlepšování výuky potřebná profesionální podpora práce učitele nebo stačí jen zvyšovat jeho mzdu s tím, že se vše udělá sám? Zvýšení mezd českých učitelů a jejich případná diferenciace je bezesporu nutnou podmínkou, budeme-li chtít zlepšit výsledky vzdělávacího procesu, neboť v jejich výši výrazně zaostáváme za vyspělým světem viz Být či nebýt učitelem, CERGE-EI 2012 (http://idea.cerge-ei.cz/documents/ kratka_studie_2012_05.pdf). Na druhé straně z mezinárodních výzkumů vyplývá, že neexistuje přímá korelace mezi platy učitelů a výkonností vzdělávací soustavy viz Dopad vzdělanosti na dlouhodobý hospodářský růst a deficity důchodového systému, CERGE-EI 2012 (http://idea.cerge-ei.cz/documents/ Studie_2012_02_Vzdelanost.pdf). Je tedy nutné se dívat na vzdělávací systém komplexně a kromě řešení mezd učitelů zlepšovat i podmínky, které učitel ve škole má, a také investovat do jejich průběžného vzdělávání. Velkou část nástrojů pro moderní metody výuky, stejně jako tyto metody samotné, si jednotlivý učitel sám není schopen vytvořit. Ve většině případů je i ekonomicky nesmyslné, aby amatérskou tvorbou ztrácel čas, který potřebuje na to, aby se věnoval individuálním potřebám svých žáků. Vzdělávání na základních školách je třeba opřít o profesionální nástroje. Je naivní se domnívat, že každý učitel vedle své práce zvládne navíc vývoj metod a prostředků, na kterých týmy didaktiků a dalších nejrůznějších odborníků pracují tisíce hodin. 4

5 c. Je pro výuku novými metodami potřeba ve škole ICT? škola rodina rma instituce Ano, je z několika důvodů. Jak již bylo ukázáno, vyžadují si ji nové metody výuky. ICT je umožňuje využívat podstatně účinněji. Příkladů systémového využití ICT v didaktickém procesu je mnoho využití audia a videa pro výuku cizích jazyků (získání klíčových kompetencí jako poslech s porozuměním), využití videí a animací pro výuku přírodovědných předmětů (např. lze využít pokusy, které jsou didakticky důležité, ale ve školním prostředí se nedají provést), využití krokových řešení příkladů v matematice, využívání informací z jiných předmětů podporující výuku v rámci širších mezipředmětových vztahů, využití variability digitálních dat pro inkluzivní výuku, pro diferenciaci a personifikaci výuky, využívání internetových zdrojů z veřejného prostoru pro utváření kritického myšlení a další a další využití ICT jsou součástí přirozeného prostředí současných dětí mimo školu, je nesmysl jim ho ve škole odpírat. Naopak je žádoucí, aby k tomu, čím se 5

6 zabývají ve škole, měly přístup i doma, aby se o to, co děti dělají ve škole, mohli s použitím svých zařízení zajímat rodiče, atd Součástí výuky musejí být i dovednosti potřebné k využívání reálného ICT prostředí (vyhledávání, práce s různými zdroji informací, užívání office nástrojů, rozumné chování v sociálních sítích, při kontaktu s byznysem a státní správou ) Nesporným benefitem stálého využívání ICT je i zájem dětí s těmito technologiemi pracovat ( wow effect ). Odepřením technologií se zbavujeme významné možnosti motivovat děti k činnostem, které jsou pro jejich vzdělání prospěšné. Ukázkovým příkladem je čtení. Aktuální mezinárodní průzkumy ukazují, že děti kolem deseti let věku ztrácejí zájem o četbu. Pokud se nám podaří odklon zájmu od čtení papírových knih snížit poskytnutím atraktivních elektronických knih, bude to pro jejich další vývoj dobré. To samé platí i o učebnicích. Zastaralé papírové učebnice ve školní brašně nemohou obstát ve světě špičkových multimédií a aplikací viz průzkum v USA (http://blog.fraus.cz/media/document/bmr_study_uk_s1a2.pdf). d. Má samotné nasazení ICT pozitivní vliv na vzdělávací proces? Nasazení ICT do vzdělávacího procesu ve formátu 1:1 přináší bezesporu výhody. Výsledky výzkumů, které sledovaly zlepšení výsledků výuky po zavedení ICT, však nejsou jednoznačné. Je prokázáno, že eventuální zlepšení závisí na tom, zda jsou používány výukové metody, které dokážou ICT efektivně využít viz implementace interaktivních tabulí ve Velké Británii (http://blog.fraus.cz/media/document/interactive-whiteboards-pupil-performanceevaluation.pdf). Obdobný výsledek dávají i výzkumy výuky ve formátu 1:1. Z výzkumů je tedy zřejmé, že samo nasazení ICT zkvalitnění výuky nezajistí, popř. toto zkvalitnění není bez splnění dalších podmínek úměrné vynaloženým prostředkům viz Náklady vynaložené na ICT a DUMy v uplynulých létech v ČR srovnání s přímými ONIV za stejné období v grafu (http://blog.fraus.cz/media/document/graf5_porovnani-primych-oniv-a-eu-projektu.pdf) a viz zdrojové údaje k EU PES (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/eu-penizeskolam, RESEARCH The Interactive Whiteboards, Pedagogy and Pupil Performance Evaluation: An Evaluation of the Schools Whiteboard Expansion (SWE) Project: London Challenge Dr. Gemma Moss, Dr. Carey Jewitt, Professor Ros Levaãiç, Dr. Vicky Armstrong, Alejandra Cardini and Frances Castle With statistical analysis by Becky Allen, Andrew Jenkins, and Maggie Hancock with Sue High. School of Educational Foundations and Policy Studies, Institute of Education, University of London Research Report RR816 Příkladem možné cesty ke zlepšení je využití nových výukových metod postavených na nových technologiích, které mohou využít zcela nové didaktické postupy ve výuce, které nejsou v případě využití analogových pomůcek myslitelné (http://blog.fraus.cz/media/document/flexibook_hmh-fuseriverside-whitepaper_cj.pdf). e. Jak správně financovat profesionální podporu a ICT? Ze zkušeností z uplynulých let v ČR vyplývá, že nahodilé a jednorázové investice do ICT nemohou přinést dlouhodobě udržitelné zlepšení vzdělávacího procesu. Financování tedy musí být promyšlené, dlouhodobé 6

7 a systematické. Stejně tak i řízení a správa ICT i ostatního vybavení musí jít ruku v ruce se splněním ostatních nutných podmínek. Praktický příklad: Bez kvalitní vnější i vnitřní konektivity v každé škole není možné plošně požadovat efektivní využití ICT. Její zajištění musí dalším opatřením předcházet, bez ní jsou minimálně účinná. Projekt ověření proveditelnosti a zjištění efektu plně digitální výuky ve formátu 1:1 v českých základních školách První etapa ověření proveditelnosti plně digitální výuky ve formátu 1:1 ve školním roce Ověření proveditelnosti výuky 1:1 s použitím nové generace i-učebnic Nakladatelství Fraus (Flexibook) a tabletů ipad (Apple). Žáci i učitelé jsou vybaveni tablety ipad ve formátu 1:1 s možností jejich stálého využití ve škole i doma (24/7). Třída umožňuje prezentaci dat velkoplošným zobrazením (interaktivní tabule nebo dataprojektor) a má stálé připojení k internetu (WiFi). V této etapě nebudou učitelé využívat řízení tabletů žáků ze svého učitelského počítače. 7

8 Výzkum bude proveden v 6., 7. a 8. třídách resp. obdobných ročnících víceletých gymnázií u minimálně tří předmětů dle výběru školy. Podmínkou je, že učitelé používali vyučovací metodu (učebnice NF) již minimálně jeden rok před zahájením výzkumu. Tím se snažíme eliminovat vlivy nové metody na práci učitele. Po zahájení projektu dojde k plné záměně papírových učebnic za elektronické interaktivní jak u žáků, tak i učitelů. Žáci však mohou používat papírový pracovní sešit a další standardní pomůcky. Cílem výzkumu je v této fázi ověření proveditelnosti výuky s plně digitálním vzdělávacím obsahem v podmínkách současné české základní školy. Výběr škol byl nahodilý bez jakékoliv selekce např. dle úrovně vzdělávání, s cílem celoplošného pokrytí (městské školy i mimo velká města). Nasazení uvedeného vybavení bude provedeno v 19 školách s účastí přibližně 700 žáků a učitelů. Aktuální seznam škol zapojených do první etapy a průběh projektu bude uveden na: Zjišťování, vyhodnocování a odstraňování technických i didaktických problémů bude probíhat formou průběžného reportování od zúčastněných učitelů dotazníkových šetření žáků osobních pohovorů zástupců nakladatelství se zúčastněnými učiteli a řediteli. Zjišťování údajů budou provádět regionální konzultanti Nakladatelství Fraus (všichni VŠ vzdělání pedagogického směru a několikaletá učitelská praxe) pod supervizí externího poradce dr. Martina Chvála. Druhá etapa zjištění efektu plně digitální výuky ve formátu 1:1 ve školním roce Zjišťování zaměřené na účinnost výuky v plně digitálních třídách v porovnání s výukou bez ICT a elektronického vzdělávacího obsahu. Výzkum předpokládáme na II. stupni naší vzdělávací soustavy na vzorku žáků s celkovým počtem přesahujícím 1000 respondentů. Vybavení předpokládáme jako v první etapě tablety 1:1 na žáka s možností jejich stálého využití ve škole i doma (24/7). V této etapě již předpokládáme nasazení SW aplikací, které budou umožňovat učiteli kontinuální autoevaluaci v rámci každé hodiny příp. i nasazení systémů podporující řízení výuky z učitelského počítače nebo tabletu (classroom management). Zjišťování znalostí a dovedností (kompetencí) předpokládáme u dvou skupin: a) žáci z výhradně digitalizované výuky (používány pouze tablety 1:1, i-učebnice Flexibook Nakladatelství Fraus a související podpora v podobě pracovních sešitů a příruček učitele) b) žáci z klasicky vybavené výuky (používány papírové učebnice shodných metod NF, z nichž jsou i-učebnice pro předchozí vzorek odvozeny, papírové pracovní sešity a související podpora např. příručky učitele). 8

9 Na vstupu a na výstupu, tj. před začátkem školního roku (resp. na konci předchozího) a na konci školního roku budou prováděny testy znalostí a dovedností v oblasti mateřského jazyka, cizího jazyka (angličtiny), matematiky a science a testy obecných gramotnostních dovedností. Plánujeme využití standardních testů od našeho partnera Kalibro Projekt, s.r.o., dlouhodobě specializovaného na testování. To umožní i srovnání celkových výsledků dvou výše uvedených skupin s celkovými výsledky jí dosud prováděných testů. Cílem je zjištění vlivu aplikování ICT ve formátu 1:1 a vlivu použití výukových metod, které použití ICT výrazně podporují, jako jsou např. interaktivní učebnice. Vliv použité metody je eliminován srovnáváním tříd, kde jsou používány i-učebnice a shodné papírové učebnice. Dodatečně bude navíc provedeno srovnání se souhrnnými výsledky dosavadních zjišťování Kalibro Projekt, s.r.o. Vliv různosti učitelů i různosti žáků by měl být dostatečně eliminován počty sledovaných účastníků. Jsme srozuměni s vlivem toho, že jak účastníci dosavadních testů Kalibro Projekt, s.r.o., tak účastníci první i druhé etapy projektu mohou patřit mezi aktivnější, nadprůměrně fungující školy a učitele a počítáme s tím, že tato informace bude při prezentaci výsledků uváděna. Odborný dohled nad hodnotícím rámcem projektu bude mít pražské akademické pracoviště CERGE-EI. V případě pozitivních dopadů u žáků provede toto pracoviště simulaci možného budoucího ekonomického dopadu. V této etapě předpokládáme i zapojení technologických firem a dalších korporací, které by mohly pomoci zajistit potřebné technické zázemí a financování výzkumu. Tyto firmy však nebudou nijak zasahovat do odborných kompetencí výše uvedených společností, které budou provádět evaluaci projektu. Závěr Výsledky analýzy společnosti plánujeme poskytnout veřejnosti k veřejné diskuzi o další strategii rozvoje českého regionálního školství v oblasti implementace ICT. Kromě didaktických aspektů, které mohou sloužit ředitelům škol, učitelům i rodičům nám jde i o ekonomickou stránku věci. Pokud průběh pilotáže i analýza potvrdí, že lze dosáhnout pozitivních měřitelných změn u žáků, bude nutné stanovit strategii postupu pro plošnou implementaci ICT v rámci celé ČR. Jednou z cest by mohlo být zavedení strukturovaných výdajových standardů, které by vedly k transparentnímu financování a k dlouhodobě udržitelnému rozvoji našeho školství. Na základě zahraničních i našich vlastních zkušeností už nyní můžeme prohlásit, že by se výdaje měly týkat těchto oblastí: a) ICT včetně konektivity a správy (financovat nejlépe formou cost of ownership ) 9

10 b) průběžného a systematického vzdělávání učitelů (DVPP) c) profesionální podpory práce učitele a žáka (elektronické i klasické učebnice, pomůcky, laboratorní vybavení) d) autoevaluace vzdělávání (prováděná jak v rámci školy, tak i v porovnání s ostatními školami) Slovníček pojmů Výuka 1:1 nasazení počítačů (notebooků, tabletů) do výuky ve formátu jeden počítač na žáka 24/7 použití zařízení či vzdělávacího obsahu bez omezení, tedy 24 hodin, 7 dní v týdnu e-kniha (e-book) elektronická kniha; zpravidla pouze digitální ekvivalent tištěné knihy ve formátu pdf, epub atd. i-učebnice (i-book) elektronická kniha s dalšími softwarovými aplikacemi a dalším multimediálním obsahem, jako je audio, video, animace, cvičení, testování a další. (i-učebnice je ochranná známka Nakladatelství Fraus) DRM (Digital Right Management) zabezpečení elektronických knih Flexibooks proprietární čtečka elektronických knih společnosti Nakladatelství Fraus Flexibookstore.cz obchod elektronických knih specializovaný na vzdělávací obsah (obchod je otevřený i dalším poskytovatelům obsahu z privátní, školní i akademické sféry). ios operační systém pro mobilní zařízení firmy Apple (ios i Apple jsou ochranné známky). Windows operační systém pro desktopová zařízení firmy Microsoft (Windows i Microsoft jsou ochranné známky). ipad tablet firmy Apple (ipad i Apple jsou ochranné známky) Nakladatelství Fraus, s.r.o. Edvarda Beneše Plzeň Kontaktní osoba pro spolupráci s pilotními školami: Mgr. Jiří Havlík vedoucí sekce vzdělávání tel.:

Představení projektového záměru:

Představení projektového záměru: Představení projektového záměru: (pracovní název) Vzdělávací systém pedagogů základního a středního školství Plzeňského kraje pro získání nezbytných ICT kompetencí v oblasti aplikace moderních informačních

Více

Základní škola Jílové u Prahy 2014

Základní škola Jílové u Prahy 2014 * Základní škola Jílové u Prahy 2014 * 50 počítačů ve třídách jako učitelské, v kabinetech, kancelářích, včetně 7 notebooků, v družině a školním klubu jsou k dispozici dětem * 2 počítačové učebny 1. 24

Více

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015

ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 ICT PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE 2013-2015 Identifikační údaje: Základní škola Dambořice, okres Hodonín, příspěvková organizace Dambořice 466, 696 35 IČ: 70995711 Tel. 518 631 130 / 518 631 129 Mail:

Více

Věrnostní program pro školy na portále VeŠkole.cz

Věrnostní program pro školy na portále VeŠkole.cz Věrnostní program pro školy na portále VeŠkole.cz Pilotní verze věrnostního programu probíhá od 17. 10. 2011 do 10. 1. 2012 Nahrávejte DUMy na portál, sbírejte body jako škola, proměňte body za hodnotné

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT)

Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT) Zora Breczková KONCEPCE ROZVOJE ICT ŠKOLY (PLÁN ICT) 1. Úvod...3 2. Charakteristika ICT a ICT gramotnost..3 3. Plán ICT...4 3.1. Analýza současného stavu.4 3.2. Vize a Cíl v oblasti ICT 4 3.3. Strategie

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6.

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6. Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu:

Více

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem

Plán ICT. Školní rok 2014/2015. ZŠ a MŠ Řečany nad Labem Plán ICT Školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Řečany nad Labem 1 Údaje o škole Kritérium ICT standard Stávající stav Vyhovuje stávající stav ICT standardu žáků ve škole - 205 - z toho 1. stupeň - 125 - z toho

Více

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí

ICT plán Základní školy profesora Josefa Brože Vlachovo Březí Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net ICT plán Základní školy profesora Josefa

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2014-2015 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT

Informace. Jednotné přijímací zkoušky v SŠ s maturitními obory a vybavenost škol prostředky ICT Jednotné přijímací zkoušky v s maturitními obory Praha, červen 2014 1 Úvod Česká školní inspekce (dále ČŠI ) předkládá výsledky inspekčního elektronického zjišťování na téma Jednotné přijímací zkoušky

Více

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová

ICT plán školy. Základní škola profesora Zdeňka Matějčka v Mostě 2014-2015. ICT koordinátor: Mgr. Anita Pohlová ICT plán školy 2014-2015 ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout v souladu s dokumentem ICT standardy organizací zřizovaných krajským úřadem, a

Více

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h)

e. Vztah forem a metod k dosahování kvality a efektivity vzdělávání dospělých (2h) 1. Název vzdělávacího programu: Didaktické principy, formy a metody vyučování a učení dospělých 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace a. Předpoklady a možnosti

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Vstupní hodnocení Indikátor 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů. Využití

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 2. 9. 2013 do 27. 6. 2014 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

ZDROJE PRO Učitelství pro střední školy KNIHOVNA UTB Studijní pomůcka pro informační výchovu KNIHOVNY A KNIHY

ZDROJE PRO Učitelství pro střední školy KNIHOVNA UTB Studijní pomůcka pro informační výchovu KNIHOVNY A KNIHY ZDROJE PRO Učitelství pro střední školy KNIHOVNA UTB Studijní pomůcka pro informační výchovu Služby knihoven: výpůjčky, rešerše, MVS, databáze, e-časopisy Knihovna UTB Zlín http://www.utb.cz/knihovna Souborný

Více

Akvizice českých e-knih. Mgr. Martin Hanák Akademická knihovna Jihočeská univerzita

Akvizice českých e-knih. Mgr. Martin Hanák Akademická knihovna Jihočeská univerzita Akvizice českých e-knih Mgr. Martin Hanák Akademická knihovna Jihočeská univerzita Proč ještě nenakupujeme e-knihy běžně jako rohlíky? Práva, práva,... práva. Obavy nakladatelů akceptovat riziko (zneužití,

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka

Pořadové číslo: 2. 1. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka Pořadové číslo: 2. Název vzdělávacího programu: Počítač ve výuce německého jazyka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z modulu SIPVZ a rozšiřuje

Více

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT

ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT ČÁST II ŠABLONY KLÍČOVÝCH AKTIVIT I/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol. Číslo klíčové aktivity I/1 Název klíčové aktivity Vazba

Více

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Propojení cizího jazyka a předmětu na základní škole Cíle projektu Rozpracování metodiky CLIL do praxe ZŠ Matematika v angličtině pro 4.-9.ročník Výtvarná

Více

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software

S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software TECHNICKÉ PODMÍNKY NABÍDKY pro nabídku na veřejnou zakázku S ICT ve výuce to umíme_dodávka dodatečného software Druh zadávacího řízení: Otevřené nadlimitní řízení na dodávky dle 27 zákona č.137/2006 Sb.,

Více

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů)

Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) Ústav pedagogických věd Vysokoškolské studium v éře moderních technologií (pohledem studentů) tů) Jiří Zounek http://www.phil.muni.cz/wupv hil i / 0 http://www.zounek.cz/ Č A P V 2 0 1 0 Východiska výzkumu

Více

Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha

Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha OECD Programme for International Student Assessment 2009 Česká republika Hlavní šetření PISA 2009 Datum testování / / 2009 Den Měsíc ŽÁKOVSKÝ DOTAZNÍK O POČÍTAČÍCH Ústav pro informace ve vzdělávání, Praha

Více

Projekty na ZŠ Hlušice

Projekty na ZŠ Hlušice Projekty na ZŠ Hlušice EU peníze do škol - EU peníze do škol je grant Evropské unie vypsaný spolu s ministerstvem školství. Účastnili jsme se ho během roků 2011 až 2013. V červnu 2011 jsme podali žádost

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011

ICT - plán. Stávající stav. Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 ICT - plán Stávající stav Celkový stav počtu žáků ke dni 16. 9. 2011 Počet tříd Počet žáků z toho postižení žáci celkem dívky celkem dívky Celkem 28 616 331 27 8 z toho 1.stupeň 16 406 226 15 4 1. ročník

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity Vazba na podporovanou aktivitu z PD OP VK Cíle realizace klíčové aktivity Popis realizace klíčové aktivity

Více

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov

Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov Elektronické zdravotnictví (ehealth) na Vysočině Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov ehealth z pohledu krajů Proč ehealth? ehealth není jen elektronické zdravotnictví vnímáme ho jako komplexní využívání

Více

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů

Význam učebnice pro výuku. Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Význam učebnice pro výuku Ing. Jana Fialová Externí doktorand na VŠE, FFÚ, Katedra didaktiky ekonomických předmětů Obsah Úvod 1. Výukové materiály 2. Technické výukové prostředky 3. Učebnice - funkce,

Více

ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal

ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal ehealth na Vysočině ISSS 2013 David Zažímal ehealth nevnímáme jen jako elektronické zdravotnictví, ale v širším pojetí jako komplexní využívání informačních a komunikačních technologií ve zdravotnickém

Více

ICT plán školy pro rok 2011-2012

ICT plán školy pro rok 2011-2012 ICT plán školy pro rok 2011-2012 Škola Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 IČO 00 50 74 74 Tel/fax +420 321 724 039 / +420 724 007 E-mail WWW iss.obchod@sendme.cz www.ssohavlickova.cz Obsah

Více

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY

Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 ICT PLÁN ŠKOLY Koordinátor ICT: Mgr. Martin Šnajdr Školní rok: 2013/2014 E-mail: zsaprsceskybrod@seznam.cz www: www.zszitomirska.wz.cz 1. STÁVAJÍCÍ

Více

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace k výzvě k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě GP ZS) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Registrační číslo projektu Název

Více

ICT plán leden 2014 prosinec 2015

ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní údaje o škole název školy ICT plán leden 2014 prosinec 2015 Základní škola T. G. Masaryka Brodek u Konice Základní škola a mateřská škola T. G. Masaryka Brodek u Konice, příspěvková organizace

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy 25. základní škola v Plzni, Chválenická 17, příspěvková organizace Zpracovali: Schválil: ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ICT plán školy Mgr. Zdeněk Novák Mgr. Petr Pavel, ředitel školy Pedagogická rada projednala

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce

Monitorování. učitelé. žáci. další partneři. absolventi. trh práce M a l á t o v a t e l. 2 9 5 e-m a i l : Vývoj vzdělávání a školství v krajích ČR Kvalita a evaluace Radim Ryška Seminář k projektu ESF Kvalita II Praha a Brno, 15. a 17. ledna 2008 M a l á t o v a t e

Více

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie

Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016. Ing. Čemusová Lucie Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice ICT PLÁN ŠKOLY 2014-2016 Ing. Čemusová Lucie Základní údaje o škole Základní škola Ing. M. Plesingera-Božinova Neratovice Školní 900, Neratovice IČO:

Více

Flexibook = nová generace interaktivních učebnic

Flexibook = nová generace interaktivních učebnic Flexibook = nová generace interaktivních učebnic Flexibook je novou generací interaktivních učebnic, díky níž bude učení příjemnější než kdy předtím! Flexibooky si teď můžeš stahovat nejen na svůj počítač

Více

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220

Plán ICT. Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov. Školní metodik ICT: Petr Vacek. 394 44 Želiv 220 Základní škola Želiv, okr. Pelhřimov 394 44 Želiv 220 Plán ICT Školní metodik ICT: Petr Vacek Termín realizace: září 2013 červen 2014 Materiál připomínkovali pedagogičtí pracovníci ZŠ Želiv. OBSAH: 1.

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

Charakteristika předmětu CHEMIE

Charakteristika předmětu CHEMIE Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Charakteristika předmětu CHEMIE Předmět CHEMIE se na Gymnáziu Jiřího Ortena vyučuje v rámci nižšího stupně osmiletého studia v sekundě až kvartě v rámci

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

pátek, 31. května 13

pátek, 31. května 13 Obsah prezentace Elektronická kniha Elektronická knihovna Přínos, zpracování, realizace Distribuce a monitoring Reference Masarykova Univerzita, Univerzita Palackého Code Creator kdo jsme Reference aplikace,

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ

Pořadové číslo: 9. 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ Pořadové číslo: 9 1. Název vzdělávacího programu: Metodický workshop 1. stupeň ZŠ 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z činnosti metodického

Více

Tvorba elektronických učebnic

Tvorba elektronických učebnic Projekt Tvorba elektronických učebnic Ing. Jiří Sumbal VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice, příspěvková organizace sumbal@voskop.cz Základní údaje o projektu: Název projektu: Číslo projektu: Název operačního programu:

Více

Podklady pro ICT plán 2012-2014

Podklady pro ICT plán 2012-2014 Podklady pro ICT plán 2012-2014 Škola: Gymnázium KM Indikátor Aktuální stav k 2.4.2012 Plánovaný stav k 1.4.2014 1. řízení a plánování Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání. Výzva č. 08 Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Výzva č. 08 V oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání byla 1. výzva s pořadovým číslem 08 pro žadatele individuálních projektů ostatních (IPo)

Více

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka

1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 1. Název vzdělávacího programu : Moodle role žáka 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Obsah vychází z obsahu modulu Využití počítačových sítí ve výuce

Více

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ PELHŘIMOV Friedova 1469, 393 01 Pelhřimov ICT PLÁN ŠKOLY ICT plán školy popisuje stávající stav, cíle, kterých chce škola v oblasti ICT vybavení dosáhnout

Více

Co se realizovalo v přecházejícím roce:

Co se realizovalo v přecházejícím roce: MATEŘSKÁ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BRNO, KOCIÁNKA 6 ICT plán školy na období od 1. 9. 2012 do 30. 6. 2013 (dle metodického pokynu MŠMT č.j. 30 799/2005-551) Co se realizovalo v přecházejícím

Více

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření

Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Trendy v (mobilní) Business Inteligence v ČR dotazníkové šetření Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení Controller Institut elektronicky na finanční a controllingové specialisty

Více

Microsoft Partneři ve vzdělávání

Microsoft Partneři ve vzdělávání Microsoft Partneři ve vzdělávání aktivity pro základní a střední školy ČR Jan Martínek Academic Audience Manager, Microsoft Jan.Martinek@microsoft.com Stávající aktivity programu Microsoft Partneři ve

Více

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA

PISA 2012. SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha 4. Kód vaší školy: M 2 VÝSLEDKY ŠETŘENÍ ŠKOLNÍ ZPRÁVA VÝSLEDKY ŠETŘENÍ PISA 1 ŠKOLNÍ ZPRÁVA SPŠ stavební J. Gočára, Družstevní ochoz 3, Praha Kód vaší školy: M Tato zpráva je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Více

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace

ICT plán školy. Základní škola a Mateřská škola Bohumín. pro roky 2013 až 2015. tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace ICT plán školy pro roky 2013 až 2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace Zřizovatel: město Bohumín Ředitel: Mgr. Barbora Bolcarovičová ICT

Více

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Více

Graf 1: Počet let pedagogické praxe

Graf 1: Počet let pedagogické praxe Ústav pro informace ve vzdělávání Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání SP KVALITA I 4A2U1 Statistické zpracování výsledků dotazníkového šetření Martin Chvál Praha, prosinec 2005 Sběr dat Sběr dat

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 Inspirace pro výuku s ICT & výhody mentoringu Mgr. Štěpánka Baierlová

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Název projektu: Rozumět si lépe, být si blíže Žadatel projektu:

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

ICT plán školy. Základní údaje školy:

ICT plán školy. Základní údaje školy: ICT plán školy ICT plán školy je zpracován podle metodického pokynu MŠMT č. j. 30799/2005-551, který stanovuje Standard ICT služeb ve škole a náležitosti dokumentu ICT plán školy. Plán je zpracován na

Více

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011

Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Vyúčtování účelové dotace a závěrečná zpráva Program MŠMT na podporu integrace romské komunity v roce 2011 Číslo rozhodnutí 5515 066 11 Poskytovatel dotace Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace

ICT plán pro rok 2013. Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zpracoval: Ing. Roman Strakoš Dne 21. prosince 2012 Obsah Stávající stav... 1 Připojení k internetu a vnitřní počítačová síť...

Více

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016

Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Plán ICT, Základní škola Svitavy, nám. Míru 73 rok 2015-2016 Způsob dosažení cílového stavu v oblasti ICT dle metodického pokynu MŠMT č.j. 27 419/2004-55. Cílový stav pro tento rok je definován obsahem

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

První zpráva o výsledku evaluace

První zpráva o výsledku evaluace První zpráva o výsledku evaluace 1. Plán první fáze evaluace V rámci projektu Výuka technických předmětů s interaktivní tabulí a e-learningem proběhla během období červenec - srpen 2013 první část evaluace

Více

ICT plán školy školní rok 2014/2015

ICT plán školy školní rok 2014/2015 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně, Křetín 12 ICT plán školy školní rok 2014/2015 Vypracoval: Mgr. Miroslav Páteček Křetín 31. 8. 2014 Mateřská škola a Základní škola při dětské léčebně,

Více

O PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU. VZDĚLÁNÍ21 www.vzdelani21.cz PODTITUL. Úspěšný žák digitálního věku VIZE

O PROJEKTU NÁZEV PROJEKTU. VZDĚLÁNÍ21 www.vzdelani21.cz PODTITUL. Úspěšný žák digitálního věku VIZE INFORMAČNÍ MATERIÁLY K PROJEKTU OBSAH: O PROJEKTU... 2 ŠKOLY ZAPOJENÉ DO PILOTNÍ FÁZE PROJEKTU... 4 PARTNEŘI PROJEKTU A JEJICH ROLE... 6 KOMPONENTY INTERAKTIVNÍ VÝUKY... 10 PROJEKT V ČÍSLECH... 11 KONTAKTY...

Více

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK

EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK EU PENÍZE STŘEDNÍM ŠKOLÁM OPVK ZÁKLADNÍ PODMÍNKY POSKYTNUTÍ DOTACE Finanční alokace: 1, 5 mld. Kč pro ČR Minimální částka: 300 000 Kč na projekt Výše dotace pro SŠED F-M Výpočet dotace 300 000 Kč + (2

Více

Aktuální seznam nabízených kurzů

Aktuální seznam nabízených kurzů Aktuální seznam nabízených kurzů Název akce číslo akreditace hodinová dotace cena 1 Moodle pro pokročilé 3320/10-25-22 30 2100 2 Lidová řemesla a tradice v práci učitelů a vychovatelů 3320/10-25-22 30

Více

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY

KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Základní škola Liberec, Švermova 403/40, příspěvková organizace KONCEPCE DOMÁCÍ PŘÍPRAVY Sídlo: Švermova 403/40, Liberec 10 Schválila: Vypracovala: Mgr. Jarmila Hegrová, ředitel školy Mgr. Jarmila Hegrová,

Více

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 -

Základní škola Kovářov, okres Písek, 398 55 Kovářov 80 www.kovarov.cz/zs, zs.kovarov@volny.cz, 382 594 118 ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV - 1 - ICT PLÁN ZŠ KOVÁŘOV 2013 2015-1 - 1. SOUČASNÝ STAV A CÍLOVÝ STAV (ZÁŘÍ 2013 ČERVEN 2015) 1.1 POČET ŽÁKŮ A PEDAGOGŮ Počet Komentář Celkový počet žáků školy 160 160 předpokládaný demografický vývoj Počet

Více

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků

7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy. 7.1 Hodnocení žáků. 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků 7. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 7.1 Hodnocení žáků 7.1.1 Způsoby hodnocení žáků Účelem hodnocení je poskytnout žákům i jejich rodičům co nejčastější zpětnou vazbu. Hodnocení současně přispívá i

Více

verze 4.x pro Windows

verze 4.x pro Windows verze 4.x pro Windows UŽIVATELSKÝ MANUÁL Flexibooks univerzální čtečka pro e-knihy Aplikace Flexibooks umožňuje oproti jiným čtečkám čtení nejen klasických e-knih ve formátu PDF, ale také unikátních i-učebnic,

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Název projektu ŠKOLA PRO ŽIVOT Příjemce Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o. p. s. Datum zahájení realizace 1. 12. 2008

Více

ICT plán školy pro školní rok 2011/2012. Část první. Zajištění výuky. Vyučující: Ing. Nosek, p. Linger. Část druhá. Technické a didaktické prostředky

ICT plán školy pro školní rok 2011/2012. Část první. Zajištění výuky. Vyučující: Ing. Nosek, p. Linger. Část druhá. Technické a didaktické prostředky Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské, Praha 9, Poděbradská 1/179 ICT plán školy pro školní rok 2011/2012 Část první Zajištění výuky Cíl: Kvalifikovaně zajistit pro školní rok 2011/2012

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

Šablony klíčových aktivit

Šablony klíčových aktivit Šablony klíčových aktivit Téma Šablona Výstup Čtenářská a informační gramotnost I-1 I-2 64 vyučovacích hodin odučených navíc pro skupinu žáků 2 sady vzdělávacích materiálů po 32 kusech Hodnota šablony

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch

VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch VZDĚLÁVÁNÍ cesta k úspěch Dokument VIZE 2020 Vzdělávání je cesta k úspěšnému prožití osobního a profesního života. Smyslem politiky ODS je proto takové prostředí, ve kterém si občané najdou svoji vlastní

Více

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ

ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ ICT PLÁN ŠKOLY NA OBDOBÍ 2009-2011 Základní údaje o škole Název školy : Základní škola Nový Jičín, Komenského 68 Ulice : Komenského 68 PSČ, místo : 741 01 Nový Jičín IČO : 00848328 Tel.: 556 708 124 Email:

Více

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI

Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI MBI, Management byznys informatiky Přístupy k efektivnímu využití modelu MBI Jan Dohnal Katedra softwarového inženýrství, F, ČVUT Jan Pour Katedra, FIS, VŠE MBI, Management byznys Snímek informatiky 1

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o.

Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání. NET University s.r.o. Vzdělávací portál a e-learning, online testy, online dotazníky v terciárním vzdělávání NET University s.r.o. Proč e-learning na VŠ? Řízené ONLINE vzdělávání VŠ má mnoho vzdělávacího obsahu, know-how z

Více

Nejlepší evropský tabletový časopis roku 2014. Časopis roku 2013. v kategorii digitální počin roku Unie vydavatelů

Nejlepší evropský tabletový časopis roku 2014. Časopis roku 2013. v kategorii digitální počin roku Unie vydavatelů Nejlepší evropský tabletový časopis roku 2014 Časopis roku 2013 v kategorii digitální počin roku Unie vydavatelů První čistě tabletový týdeník nejen v ČR, ale i v Evropě Společensko-publicistický týdeník

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY

STONOŽKA 2008/2009-9. TŘÍDY Škola: Název: Obec: ACFU ACFU ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím, ZŠ a MŠ s polským Dr. Olszaka jazykem 156 vyučovacím, Dr. Olszaka 156 Karviná - Fryštát Karviná - Fryštát STONOŽKA 28/29-9. TŘÍDY ČESKÝ

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Proč na GYMNÁZIUM? chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na VŠ, (?) nebo se zatím ještě nedokážete rozhodnout pro určité odborné zaměření,(?) GYPE NABÍZÍ:

Více