PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ. Identifikace žadatele a partnerů. Specifikace připravovaného projektu"

Transkript

1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Identifikace vazby projektového záměru na OPZ Operační program Prioritní osa Investiční priorita Specifický cíl OP Zaměstnanost 4 Efektivní veřejná správa 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy SC Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže II. Identifikace žadatele a partnerů Žadatel Partner 1 Partner 2 Název IČ, sídlo Název, IČ, sídlo Plánováno, že bude v projektu vynakládat prostředky OPZ? ANO / NE Název, IČ, sídlo Plánováno, že bude v projektu vynakládat prostředky OPZ? ANO / NE Svaz měst a obcí České republiky, IČ: , 5. května 1640/65, Praha 4 NR NR NR NR III. Specifikace připravovaného projektu Název projektu Zkrácený název projektu Iniciátor projektu Předmět projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce Centra společných služeb obcí Ministerstvo vnitra, Řídící výbor pro optimalizaci výkonu veřejné správy v území Projekt je zaměřen na podporu vytváření společné nebo společně sdílené administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (tzv. centra společných služeb) spočívající v poskytování potřebných a požadovaných služeb v oblasti veřejné správy s důrazem na samosprávné kompetence - oblast rozvoje obcí, právního a správního poradenství, organizačních a ekonomických agend, finančně-rozvojového managementu, poskytování informačního servisu apod., s cílem zajistit řádné a efektivní poskytování veřejných služeb pro občany obcí se zaměřením např. na oblast školství, sociálních služeb, odpadového hospodářství, cestovního ruchu, dopravy, bezpečnosti apod. V rámci realizace bude prověřována i možnost systematického přenosu a výkonu některých kompetencí v rámci výkonu přenesené (státní) působnosti, např. přestupky, správa poplatků, evidence obyvatel. CSS budou sloužit jako administrativní podpora obcí, rozhodovací pravomoc o záležitostech obce náleží vždy zastupitelstvu dané obce.

2 Pro zajištění těchto služeb bude sestaven tým odborných pracovníků, specialistů na jednotlivé oblasti, působících v zapojeném území (DSO), jejichž činnost bude podporována a metodicky a odborně koordinována projektovým týmem na úrovni Svazu. Cíle / očekávané přínosy projektu Hlavním cílem projektu je prostřednictvím vytvoření center společných služeb na bázi meziobecní spolupráce při DSO pro zajištění odborné a administrativní kapacity obcí dosáhnout zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné správy a veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné, příp. přenesené působnosti obcí, zajištění rovnoprávného přístupu občanů k poskytovaným veřejným službám, zlepšení informovanosti občanů a zajištění dostupnosti a kvality poskytovaných veřejných služeb pro občany. Dále hlouběji rozpracovat postavení DSO a jejich začlenění do systému výkonu veřejné správy v území ve vztahu k předpokládané analýze administrativního členění státu a vytvořit podmínky a definovat potřebné legislativní prostředí resp. návrhy na změny legislativy pro dlouhodobě udržitelné a systémové financování center společných služeb v území. Dílčí cíle: 1) Vytvoření podpůrného koordinačního, metodického a odborného střediska (projektový tým) na úrovni nositele projektu. 2) Pilotní ověření návrhu modelového řešení vedoucího ke zvýšení a optimalizaci administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce 3) Definovat systém fungování a řízení center společných služeb a vytvořit potřebné metodiky a doporučení umožňující zapojení jednotlivých DSO Popis klíčových aktivit projektu KA01: Řízení projektu KA zahrnuje jak strategické, tak věcné řízení projektu, tj. řízení lidí, financí a procesů tak, aby byly naplněny stanovené cíle projektu v daném časovém období a splněny podmínky dotace. Základní strategické a věcné řízení bude v kompetenci ředitele/garanta, operativní řízení a dohled nad celkovým technickým chodem projektu zajistí vedoucí projektový manažer, organizačně-technické zajištění projektových aktivit bude úlohou projektového manažera. Úkoly v oblasti právních a legislativních prací bude zajištěno právníky a ve spolupráci s dodavatelem advokátních služeb. Pro zajištění koordinace, supervize a získávání podnětů pro hodnocení činností v centrech společných služeb (CSS) a zároveň dohledu nad dodržováním ideového záměru projektu v území budou v centrální projektové kanceláři a zároveň v území působit regionální supervizoři CSS. Podpůrnou pozicí pro rozsáhlou koordinaci aktivit v území a administrativu s tím spojenou bude zastávat koordinátor/administrátor. Veškeré odborné, metodické a evaluační práce bude zajišťovat odborněevaluační tým a právníci spolu s dodavatelem právních služeb. Finanční řízení finanční tým složený z vedoucího, z finančních manažerů a finančního asistenta, který povede rovněž personální agendu. Propagaci projektu a jeho výstupů bude zajišťovat manažer publicity. KA bude zpočátku projektu zaměřena na celkové personální, procesní, technické a organizační nastavení realizace projektu (od výběru pracovníků, zajištění pronájmu prostor, jejich dovybavení, nákup hardwaru a softwaru atd.) V rámci této aktivity bude nejprve sestaven centrální Projektový tým (PT). Budou připraveny kvalifikační a kompetenční požadavky na jednotlivé pracovníky (právní tým, finanční tým, regionální supervizoři a odborněevaluační tým) a vedení projektu provede jejich výběr. Všichni zaměstnanci budou působit ve vytvořené projektové kanceláři/ projektovém oddělení žadatele. V rámci této aktivity bude pro část projektového týmu pořízena nová výpočetní technika (nezbytná náhrada

3 stávající výpočetní techniky žadatele po konci své životnosti) a další nezbytné vybavení pro zaměstnance. Součástí této aktivity bude tedy i příprava a realizace příslušných výběrových řízení. Součástí KA je rovněž celkové procesní nastavení realizace projektu vzhledem k časovému harmonogramu a celkovým podmínkám poskytnuté dotace, ale také nastavení dílčích procesů (personálních, finančních, organizačních, komunikačních), vytvoření příslušných interních předpisů, propagace a publicita apod. Dalšími aktivitami KA bude také např.: řízení a koordinace dílčích procesů (věcných, personálních a finančních), příprava a realizace jednání RT, průběžný monitoring a kontrola, organizace setkání se zástupci zapojených území, realizace VŘ, příprava Zpráv o realizaci projektu, komunikace s poskytovatelem dotace, audit, archivace podkladů a výstupů apod. V rámci KA budou organizována následující setkání: 1. Úvodní setkání v regionech pokrývající zapojené území ČR po výběru smluvních partnerů (DSO). Cílem 1 denního setkání bude informovat zástupce DSO o celkové koncepci projektu, smluvním zajištění projektu, nárocích na výběr zaměstnanců apod. Organizuje žadatel. 2. Setkání zástupců DSO a žadatele po prvním a druhém roce smluvní spolupráce na projektu se uskuteční jednodenní setkání zástupců smluvních partnerů (DSO) a žadatele za účelem zhodnocení dosavadní spolupráce a nastavení cílů a úkolů do dalšího období. 3. Závěrečné setkání - setkání zástupců žadatele a zástupců smluvních partnerů (DSO), zhodnocení celého projektu a naplnění jeho cílů, proces udržitelnosti apod. Harmonogram: 02/ /2019 Výstupy: - sestavený PT - vytvořené administrativní a technické zázemí, - procesní nastavení realizace projektu, - pravidla fungování projektového týmu (manuál), - podrobný harmonogram (dokument), - webové stránky projektu (webový dokumentační portál vazba na KA05), - úvodní setkání, - 2 průběžná setkání zástupců smluvních partnerů a žadatele - závěrečná setkání. KA02: Metodická podpora a řízení (včetně právní podpory) Projekt, jehož realizace bude probíhat na významné části území ČR, vyžaduje silné odborné a metodické vedení a podporu. Za tímto účelem bude vytvořen v rámci centrálního projektového týmu tým specialistů na klíčové oblasti poskytovaných služeb center společných služeb (CSS), který by i ve spolupráci s dodavateli poskytoval odbornou podporu pracovníkům CSS, zároveň připravoval metodické podklady a doporučení a zajišťoval průběžné hodnocení CSS. Vzhledem k obsáhlosti řešených oblastí a problematik v rámci zřízených CSS budou ad hoc dle potřeby najímáni na DPP/DPČ další odborníci. V odborně-evaluačním týmu bude zřízena také pozice manažera pro odborné vzdělávání. Podrobné vzdělávání vybraných spolupracovníků na

4 jednotlivých DSO je základem pro úspěšnou realizaci projektu, a proto na ní musí být kladen zvýšený důraz (viz KA04 - na počátku realizace projektu bude uskutečněno specializované vzdělávání pro manažery CSS, poté průběžné vzdělávání zaměstnanců DSO a zástupců zapojených DSO a členů PT). Lektory realizovaných školení budou dle zaměření buďto samotní členové projektového týmu nebo externí lektoři na DPP/DPČ. Součástí odborné podpory bude rovněž právní zázemí, které budou zajišťovat jak interní právní experti, tak na základě výběrového řízení advokátní kancelář. Úkolem dodavatele právních služeb bude rovněž aktualizace, případně příprava návrhů legislativních úprav k prohlubování MOS ve vazbě na legislativní ukotvení CSS, jejich financování a spolupráce při vzdělávacích aktivitách. Odborně-evaluační tým bude rovněž zodpovědný za analýzu/ aktualizaci potřeb po nabízených službách CSS v rámci zapojených území, evaluaci činnosti CSS a nastavení systému sebeevaluace. Ve spolupráci s ostatními členy PT, zejména regionálními supervizory CSS a zástupci zapojených DSO průběžně provádět vyhodnocování aktivit a naplňování stanovených cílů projektu. (vazba na KA06). Nastavení systému evaluace bude podpořeno ve spolupráci s externím dodavatelem právních služeb, příp. odborníky na DPČ/DPP. Členové odborně-evaluačního týmu tak budou zajišťovat zejména: - veškeré odborné práce spojené s přípravou metodik a doporučení, - proškolení zaměstnanců CSS v daných tématech poskytovaných služeb, - -poskytovat průběžnou odbornou, metodickou pomoc ve spolupráci týmu pracovníků CSS, - průběžně spolupracovat s ostatními týmy, - provádět veškeré monitorovací práce spojené s realizací prací CSS, - analyzovat a zkoumat poptávku a průběh poskytování služeb CSS, - připravovat a implementovat metodiku evaluace a sebeevaluace, - zajišťovat tvorbu reportů o průběhu realizace projektu v území, - průběžně informovat vedoucí tým o dosažených pokrocích, podnětech apod. Členové právního týmu tak budou zajišťovat zejména: - veškeré odborné práce spojené s přípravou metodik a doporučení v právní oblasti, - poskytovat průběžnou odbornou, právní a metodickou pomoc týmu pracovníků CSS, případně ostatním představitelům zapojených obcí, - připravovat návrhy legislativních úprav k prohlubování MOS ve vazbě na legislativní ukotvení CSS a jejich financování, - koordinaci poskytování právních služeb. Harmonogram: 04/ /2019 Výstupy: - sestavený odborně-evaluační tým a právní tým na úrovni nositele projektu, - vytvořená podrobná struktura vzdělávání, - jednotná metodika vzniku a fungování CSS, která bude následně individuálně upravena dle potřeb jednotlivých CSS, - konkrétní a podrobná doporučení (plánů práce) naplňování, dlouhodobých cílů na úrovni SMO ČR, - upravená doporučení (plánů práce) podle individuálních požadavků

5 jednotlivých CSS a jejich kontrola na úrovni SMO ČR, - jednotné metodické vedení, zajištění vazeb mezi metodikami, vydávanými pokyny a doporučeními, - návrhy legislativních úprav k prohlubování MOS ve vazbě na legislativní ukotvení DSO a CSS a jejich financování, - modely financování DSO, - realizace vzdělávacích aktivit (vazba na KA04). KA03: Výběr spolupracujících subjektů, uzavření smluv a nastavení systému spolupráce KA zahrnuje výběr smluvních partnerů (DSO), kteří na sebe převezmou smluvní závazek spolupráce na projektu (vytvořit a provozovat centra společných služeb), a to všem obcím v DSO a i po dobu udržitelnosti projektu. Před uzavřením smlouvy bude provedena analýza/aktualizace potřeb po nabízených službách CSS v rámci zapojených DSO. S každým, (do projektu vybraným) DSO bude podepsána podrobná smlouva o spolupráci, která zajistí spolupracujícím DSO příspěvek na mzdy pro určené zaměstnance CSS vykonávající činnosti podle tohoto projektu. Smlouva bude koncipována tak, že mzdové příspěvky na zaměstnance CSS budou DSO uvolňovány postupně podle stupně plnění požadavků projektu a po odsouhlasení žádosti o platbu ze strany žadatele, a to vždy až zpětně. Součástí smlouvy bude také povinnost DSO poskytnout zázemí pro zřízení a provoz CSS, zaměstnat v projektu pracovníky CSS s kvalifikací dle zaměření poskytovaných služeb a zajistit definovanou udržitelnost svého CSS. Podrobná smlouva bude pod sankcí popisovat jednotlivé úkoly DSO. Součástí smlouvy bude taktéž závazek pro DSO týkající se určité výše spolufinancování a zajištění plnění závazků vyplývajících ze smlouvy o spolupráci. Způsob obsazení pracovníků CSS bude záležet na DSO, tedy zda budou na práci v CSS převedeni stávající zaměstnanci, nebo zda budou přijímáni zaměstnanci noví. Požadavky na zaměstnance budou ve smlouvě s DSO popsány, s tím, že žadatel bude mít možnost se účastnit výběru zaměstnanců CSS a právo případně odmítnout jejich výběr. Celkem budou v CSS povinně zřízeny minimálně 3 pozice (2,0 úvazků) s příspěvkem na mzdu, z toho musí být na plný úvazek zaměstnán tzv.manažer CSS a další 2 pozice (1,0 úvazku) na částečný úvazek: 1. PP manažer CSS (1,0 úvazek) disponující manažerskými dovednostmi, znalostmi a zkušenostmi v oblasti veřejné správy, znalostmi organizačních aspektů činnosti CSS, apod. 2. PP specialista na rozvoj mikroregionu, právní a organizační aspekty meziobecní spolupráce (především strategické a územní plánovaní, operativní řízení, aktivizace vnějších zdrojů pro rozvoj území, schopnost prezentovat a posilovat myšlenku meziobecní spolupráce v území, znalosti komunikace v komunální sféře apod.) (předpoklad 0,5 úvazku) 3. PP specializace dle výběru smluvního partnera (zaměření na výkon veřejné správy s důrazem na samosprávu, např. odpady, školství, sociální oblast) (předpoklad 0,5 úvazku) Zároveň bude vybrána formou veřejné zakázky advokátní kancelář úzce spolupracující s centrálním týmem a jeho právníky, poté bude každému CSS dán k dispozici advokát se specializací na problematiku územních samospráv.

6 Harmonogram: 02/ /2016 Výstupy - uzavření smluv o spolupráci s vybranými zájemci z území (DSO) - analýza/ aktualizace potřeb po nabízených službách CSS v rámci zapojených území - předběžná specifikace struktury a rámcový rozsah poptávaných služeb - určení odborného složení realizačního týmu CSS v každém zapojeném území. KA04: Nastavení systému vzdělávání a průběžného zvyšování odbornosti (PT a území) Cílem projektu je zvýšení a udržení profesionality výkonu veřejné správy v území pomocí sdílení prostředků a kapacit jednotlivých obcí sdružených do DSO, a to nejen po dobu trvání projektu, ale i po jeho ukončení. Na udržitelnost projektu bude kladen důraz i při výběru spolupracovníků. Aby tyto služby měly pozitivní dopad a přínos pro občany obcí, musí být nabízené služby ve vytvořeném společném centru služeb na vysoké úrovni. Toho lze dosáhnout zejména kvalitním výkonem práce jednotlivých pracovníků. Proto projekt klade značný důraz nejen na výběr příslušných pracovníků jak v rámci projektového týmu nositele - Svazu, tak v území, ale zejména na jejich řádné, praktické vstupní a následné průběžné vzdělávání. Tato aktivita bude realizována ve dvou stupních. V první fázi bude na úrovni SMO vytvořen koncept vzdělávání (KA 02). S ohledem na preference území budou identifikovány kompetence členů týmu CSS, které jsou nezbytným předpokladem pro úspěšnou realizaci plánovaných aktivit. Následně bude sestavena mapa dovedností, které je nutné posílit či rozvinout a strategie jejich zvyšování. Poté budou identifikovány nástroje, které je možné pro tyto účely použít. Vedle pořízení pomůcek dostupných na trhu (publikace, vzdělávací software), lze předpokládat i vytvoření vlastních vzdělávacích materiálů a to i na základě konceptu vzájemného vzdělávání (přenos zkušeností, dobré praxe mezi týmy - KA06). Důraz bude kladen nejen na teorii, ale hlavně na praktickou aplikaci získaných vědomostí. Vznikne tak série školení se zaměřením na všeobecné vědomosti, zejména z oblasti veřejné správy, oborového práva, prohlubování meziobecní spolupráce apod., které budou zajištěny pracovníky odborně-evaluačního týmu, právního týmu, případě externími dodavateli služeb, případně u vysoce specializovaných dovedností i externími školiteli na DDP/DPČ. V úvodní fázi projektu budou povinně proškoleni manažeři CSS s cílem hladkého nastavení činnosti center. Budu rovněž seznámeni se systémem řízení ze strany projektového týmu a způsobem využívání služeb, zajišťovaných externě. Následovat budou tematická školení zaměřená na jednotlivé okruhy aktivit, které budou chtít obce v rámci vybraného DSO společně řešit. Školení bude zahrnovat i rozvoj komunikačních, manažerských a marketingových dovedností, jak propagovat a šířit výsledky projektu. Samotné školení bude v úvodní pětiměsíční fázi intenzivní a následně bude průběžně probíhat podle aktuálních potřeb zaměstnanců. Také projektový tým na úrovni Svazu se bude aktivně účastnit na vybraných vzdělávacích akcích, neboť bude nutné ho udržovat v aktuálním povědomí a ve vysoké úrovni potřebných znalostí v průběhu celého projektu. Pro potřeby vzdělávání budou využívány různé nástroje setkání s členy týmu CSS v území a jejich proškolení, e-learning, webový seminář, samostudium poskytnutých materiálů apod. Součástí vzdělávání bude též organizování společných tematických setkání,

7 jejichž cílem bude sdílení dobré praxe. Konkrétně budou uspořádány níže uvedené vzdělávací semináře/kurzy: 1. Vzdělávací semináře/školení pro zaměstnance CSS a zástupce smluvních DSO - specializované školení pro manažery CSS - vstupní školení zaměstnanců CSS a představitelů zapojených DSO, - celodenní specializované semináře na vybrané odborné oblasti - tematická setkání, jejichž cílem bude sdílení dobré praxe - závěrečné praktické školení získaných dovedností Lektory budou lidé s odbornou praxí ve vybraných oblastech poskytovaných služeb (členové projektového týmu nebo externí školitelé). Přidanou hodnotou setkání je možnost poznání zaměstnanců CSS navzájem a navázání potřebných kontaktů. 2. Blended - learning pro zaměstnance CSS a zástupce smluvních DSO vytvoření vzdělávacích modulů kombinujících e-learning a školení prezenční formou, podmínka složení e-learningového školení, aby byl povolen vstup na prezenční školení (viz bod. č.1) 3. Vzdělávací kurzy pro zaměstnance projektového týmu - kurz projektového řízení přizpůsobený stupni dosažené kvalifikace proškolované osoby - členové projektového týmu se zúčastní min. 6 specializovaných školení za účelem zvýšení kvalifikace, aby byla dosažena maximální kvalita metodického vedení - 4. Zahraniční studijní cesty do zemí Evropy - 6x zahraniční studijní cesta, které se zúčastní 2 až 5 vybraných členů projektového týmu a zástupci zapojených DSO Zahraniční studijní cesty budou organizovány za účelem získání poznatků a seznámení se se systémy fungování MOS v zahraničí, k rozšíření znalostí a specializace v oblastech řešených v rámci projektu a získání tzv. dobré praxe ze zahraničí (návštěva regionální samosprávy, přednáška/workshop, diskuze s politiky a zaměstnanci, návštěva klíčových míst). Vybrány jsou země s velmi efektivní veřejnou správou (např. Skandinávie, Německo, Nizozemsko, Švýcarsko, Rakousko). - Harmonogram: 06/ /2019 Výstupy - blended-learning - specializované školení pro manažery CSS - vstupní školení zaměstnanců CSS - vzdělávání zástupců zapojených DSO, - celodenní specializované semináře pro zaměstnance CSS a představitele zapojených DSO - závěrečné praktické školení získaných dovedností - 6 studijních výjezdů do zahraničí - školení centrálního projektového týmu v oblasti projektového řízení - průběžná školení členů projektového týmu (min. 6 školení) - vytvoření podrobných metodických školících materiálů (provazba na KA02)

8 KA05: Zřízení a činnost center společných služeb a vytvoření celorepublikové komunikační platformy DSO Cílem KA bude na základě smluv uzavřených se smluvními partnery a jejich zjištěných preferencí poskytovaných veřejných služeb vybudovat centra společných služeb a personálně je obsadit kvalifikovanými pracovníky. V rámci projektu v každém spolupracujícím DSO vznikne funkce manažera CSS. Jeho role je z hlediska úspěchu činnosti naprosto klíčová. Musí to být osoba schopná nejen řídící funkce, ale rovněž odborně zdatná na úseku veřejné správy a veřejných služeb. Měla by to být osoba s pokročilou znalostí jednotlivých agend, které obce jak v samostatné, tak v přenesené působnosti vykonávají. Dalšími osobami v týmu budou specialisté na místní rozvoj, na problematiku organizace,rozvoje meziobecní spolupráce apod. a specialista se zaměřením dle výběru smluvního partnera.. Tomuto základu týmu na každém spolupracujícím DSO by poskytoval externí podporu advokát (právník). V centrech společných služeb pak budou tito pracovníci obligatorně zajišťovat informační servis o svých poskytovaných službách a činnostech všem obcím a občanům v daném území a zároveň poskytovat obcím poradenskou podporu v oblastech samostatné, příp. přenesené působnosti obcí. Vedle všeobecné správní agendy podporující činnost obcí a měst (např. správní a právní agenda, organizační a ekonomické poradenství, apod.), budou CSS vykonávat specializované činnosti navazující např. na rozvojové dokumenty a akční plány území, tedy např. spolupráce v oblasti školství, odpadového hospodářství, sociálních služeb a rozvojového managementu. Všichni zaměstnanci, ať již noví nebo stávající, budou zapojeni do systému vzdělávání. Pro tyto účely budou manažery CSS identifikovány potřeby v oblasti specifického vzdělávání a sestaveny vzdělávací plány. Personálně obsazená a fungující CSS budou poskytovat informační servis, odborné služby a poradenství členským obcím při výkonu veřejné správy. Takto bude sdílena administrativní kapacita obcí například pro formulaci obecně závazných vyhlášek, pro sepisování právních dokumentů, pro řešení úkolů v rámci veřejné správy. Druhou komponentou při činnosti společných center služeb bude naplňování dlouhodobých úkolů identifikovaných např. v rozvojovém dokumentu území a akčních plánech. Pracovníci CSS budou vyvíjet úsilí k naplnění zvolených cílů, budou podporovat obce umožňující realizaci jejich rozvojových záměrů. S tím rovněž souvisí činnosti spojené s monitoringem a vyhodnocováním naplňování rozvojového dokumentu a akčního plánu, jakož i jeho průběžné aktualizace. K tomu účelu pracovníci CSS nastaví mechanismus komunikace se starosty a primátory daného území. Zástupci občanů, odborné veřejnosti a zájmových organizací se budou moci zapojit do debat o dalším strategickém směřování rozvoje území prostřednictvím tematicky zaměřených fokusních skupin. Jejich náměty a doporučení se uplatní při aktualizaci strategických a prováděcích dokumentů. Ze strany příjemce bude těmto aktivitám vytvářena potřebná metodická podpora (metodiky, metodické pokyny, metodická doporučení viz KA02), které budou konkretizovány podle individuálních potřeb v každém společném centru služeb. V rámci KA tak bude probíhat průběžná koordinace činností CSS ze strany projektového týmu. Činnost CCS bude předmětem monitoringu, analýz a evaluací. Pracovnici CSS budou povinni poskytovat podrobné informace o své činnosti, zapojí se do sebeevaluace a zajišťovat součinnost při realizaci evaluace ze strany příjemce, případně DSO jako smluvního partnera. Součástí KA bude také vytvoření celorepublikové komunikační platformy DSO (diskusní fokusní skupiny).

9 Jedním z prostředků koordinace CSS bude také webový dokumentační portál DSO webové stránky projektu (KA01) sloužící částečně k přímému řízení a komunikaci s územím, přenos poznatků z praxe a výstupů projektu, především do legislativní oblasti, zveřejňování vzorových dokumentů a metodik, poskytování právní a metodické podpory zaměstnancům CSS vazba na KA02 a KA03. Pro dosažení jednoho z cílů projektu, zlepšení informovanosti občanů o poskytovaných veřejných službách a zajištění rovného přístupu občanů k těmto službám bude minimálně 2x ročně rozesílán aktualizovaný newsletter s informacemi o poskytovaných veřejných službách v rámci daného CSS všem občanům zapojeného území. Harmonogram: 06/ /2019 Výstupy - vybudování potřebné institucionální kapacity zřízení center společných služeb na bázi meziobecní spolupráce - aktualizace analýzy potřeb v území v souvislosti se zaměřením poskytovaných služeb v CSS - personální obsazení zapojených subjektů (center společných služeb) členy odborného týmu, - zajištění organizačně technických a provozních podmínek pro řádné fungování této kanceláře, - správa a průběžná aktualizace rozvojového dokumentu a akčních plánů, aktualizace rozvojových cílů, příprava aktivit klíčových pro rozvoj území,- pravidelné sebehodnocení a hodnocení center společných služeb ze strany žadatele a DSO - informování obcí a občanů (v každém zapojeném SO ORP) o spektru služeb nabízených centrem společných služeb - nastavení průběžné komunikace se starosty a primátory (zástupci obcí), komunikace s veřejností - využití webového dokumentačního portálu pro komunikaci příjemce s územím pro sdílení dobré praxe mezi jednotlivými CSS apod. (uzavřená část webových stránek projektu) - vytvoření celorepublikové komunikační platformy DSO (fokusní skupiny) KA06: Nastavení systému hodnocení a sebeevaluace Tato aktivita bude probíhat ve dvou úrovních: 1. Průběžné hodnocení fungování a činnosti CSS (realizuje odborněevaluační tým ve spolupráci s ostatními členy projektového týmu a zapojenými DSO) vazba na KA02 a KA05 2. Sebeevaluace projektu (realizuje externí dodavatel) Ad 1.) Prostřednictvím aktivit odborně-evaluačního týmu dojde k nastavení systému hodnocení fungování CSS. Dojde k vytvoření základní metodiky hodnocení, kde bude nastaveno, jaké oblasti budou hodnoceny, jakým způsobem (indikátory hodnocení) apod. Pro tento účel bude využito i služeb externího dodavatele právních služeb, včetně proškolení projektového týmu v potřebných metodách hodnocení. Zároveň dojde k vypracování vstupní analýzy obsahující zhodnocení výsledků z předchozího projektu SMOČR, na jehož výstupy je navázán tento projekt a celkové situace v rámci zapojených území (první z částí souhrnné

10 evaluační zprávy, viz níže). Odborně-evaluační tým následně nastaví systém průběžného monitoringu a hodnocení činnosti CSS. Způsob předávání informací a poskytování dat ze strany CSS upraví samostatnou metodikou, případně metodickým pokynem. Tým v území zpracovává průběžné měsíční zprávy o činnosti CSS a předává je projektovému týmu. Evaluace přispívá k vytipování a sdílení dobré praxe, k šíření poznatků o efektivních způsobech zajištění veřejných služeb včetně služeb CSS, příp. definuje důvody, proč nefungují a navrhuje projektovému týmu přijmout opatření ke zlepšení činnosti CSS, k úpravě procesů řízených jednotlivými týmy. Na základě výsledků a zjištění budou zpracovány případové studie s využitím reprezentativního vzorku DSO (cca stran za každou), které budou prezentovat řešení vybraných složitých záležitostí a představí inspirativní postupy a řešení v oblastech zajišťovaných CSS. Výsledkem průběžné evaluace fungování CSS bude souhrnná evaluační zpráva, která bude obsahovat 3 části: 1. Vstupní zpráva 2. Průběžná zpráva zaměřená na hodnocení fungování CSS a 3. Závěrečné zhodnocení zaměřené na výsledky obsahující případové studie. K šíření a sdílení příkladů dobré praxe a případových studií budou využity webové stránky projektu (KA01) - provazba na KA02 a KA05. Informace budou sdíleny i prostřednictvím komunikační platformy DSO. Ad 2) V závěrečné fázi projektu bude provedeno vyhodnocení projektu podle kritérií 5U účelnost, účinnost, úspornost, užitečnost, udržitelnost a to jak individuálně v každém CSS, tak souhrnně za celý projekt. Sebeevaluace projektu bude zahrnovat vyhodnocení procesu realizace a zhodnocení dosažených výsledků projektu a bude prováděna externím dodavatelem za částečné podpůrné spolupráce členů projektového týmu. Sebeevaluační zpráva bude obsahovat 3 části: 1. Vstupní zpráva 2. Průběžná zpráva zaměřená na hodnocení procesů projektu a 3. Závěrečné zhodnocení výsledků projektu. Harmonogram: 06/ /2019 Indikátory výstupů projektu Pozn.: počet nastaven dle zjištěného předběžného zájmu zapojení cca DSO ponechána 25% rezerva pro snížení rizika zapojení nižšího počtu smluvních partnerů Výstupy: - dotazník pro týmy CSS - vytvořená metodika hodnocení fungování a činnosti CSS - zveřejněné příklady dobré praxe - zveřejněné případové studie - souhrnná evaluační zpráva fungování CSS - sebeevaluační zpráva projektu Kód Název indikátoru Měrná jednotka Celkový počet účastníků Počet institucí podpořených za Typ indikátoru Cílová hodnota Účastníci Výstup Cca 120 (60 smluvních partnerů x 2 - předpokládaný počet zaměstnanců CSS Instituce Výstup 60 (smluvní

11 účelem zavedení opatření Počet napsaných a zveřejněných analytických a strategických dokumentů (vč. evaluačních) Dokumenty Výstup partneři DSO) 1x Sebeevaluační zpráva projektu 1 x Souhrnná evaluační zpráva fungování CSS 1x metodika hodnocení fungování a činnosti CSS 1x návrh legislativních změn k prohlubování MOS ve vazbě na legislativní ukotvení DSO a CSS a jejich financování 1x metodika vzdělávání zaměstnanců CSS Účastníci, kteří získali kvalifikaci po ukončení své účasti Účastníci Výsledek 120 Cílové skupiny projektu Obce, jejich orgány a jimi zřízené organizace a jejich zaměstnanci Veřejnost (občané participující na výsledcích činnosti služeb center společných služeb, případně je využívající) Přínosy projektu pro cílové skupiny vybudovaná a fungující centra společných veřejných služeb v oblasti veřejné správy s administrativní kapacitou sloužící obcím, a tedy i jejich občanům kvalitnější a širší spektrum veřejných služeb poskytovaných v rámci samostatné působnosti obcí (vyšší specializace, odbornost a profesionalita obecních orgánů) zjednodušení a zrovnoprávnění přístupu veřejnosti ke službám a informacím veřejné správy prohloubení meziobecní spolupráce a přenos tzv. dobré praxe Harmonogram projektu (předpokládaný termín realizace) 02/ /2019

12 Předpokládané náklady na realizaci projektu Pozn. rozpočet je nastavěn předběžně, bude vyplývat z reálného počtu zapojených DSO, nyní kalkulováno s cca DSO Zdroje financování projektu Potenciální rizika projektu 395, ,- Kč 1. Osobní náklady ,00 Kč 2. Cestovné ,00 Kč 3. Zařízení a vybavení ,00 Kč 4. Místní kancelář ,00 Kč 5. Nákup služeb ,00 Kč 6. Stavební úpravy 0,00 Kč 7. Přímá podpora ,00 Kč Celkem přímé náklady projektu Celkem nepřímé náklady projektu (10 % z přímých) ,00 Kč ,00 Kč 80,86 % EU, 14,14 % SR, 5 % SMO ČR - přičemž příjemce přenese 5ti% spolufinancování mezi smluvní partnery Projektu (zapojená území do projektu), která budou muset určité procento nákladů na projektové aktivity hradit z vlastních zdrojů 1) Riziko personální a manažerské nepodaří se angažovat do týmu dostatek odborníků; v DSO nebudou do projektu zapojeni kvalitní zaměstnanci. Opatření k jejich eliminaci nebo zmírnění (dále O): - zkušenosti žadatele s vytvářením odborných týmů a zpracováním odborných témat - předběžné vytipování spolupracovníků - podrobná smlouva mezi DSO a žadatelem 2) Riziko finanční navýšení nákladů projektu v průběhu jeho realizace. O: - reálný odhad nákladů projektu - zkušenosti žadatele s finančním řízením projektů - periodické sledováním rozpočtu - řízení cash-flow - v případě předpokladu či zjištění nesrovnalostí přijímání preventivních opatření 3) Riziko časové nesplnění časového harmonogramu projektu. O: - plánování aktivit na základě podrobného harmonogramu, včetně zohlednění časových rezerv - periodické vyhodnocování naplňování harmonogramu 4) Riziko nedostatečné kvality výstupů. O: - pečlivý výběr zaměstnanců a dodavatelů (pod přímým dohledem vedení PT) - vybrané výstupy projektu budou podléhat důsledné oponentuře (z řad spolupracovníků, zástupců akademické sféry a ministerstev) 5) Riziko nezapojení dostatečného množství spolupracujících DSO. O: - silná členská základna žadatele (více než 2600 členů a 8 mil. občanů ČR) a silná a dobrá vazba i na nečlenské obce - pravidelná komunikace s vedením DSO - předběžný průzkum zájmu mezi DSO, na základě toho již vytipovány první DSO - využití všech aktivit a akcí Svazu a jeho orgánů k dalšímu oslovení

13 obcí - intenzivní přesvědčovací a informační kampaň v rámci měsíčníku žadatele, dále na webových stránkách žadatele a na pravidelných akcích žadatele - smluvní vztah s klíčovými představiteli DSO 6) Riziko nezájmu místních partnerů o spolupráci Spolupráce obcí při řešení vybraných témat se dotýká aktivit dalších aktérů. O: - aktivní komunikace se zástupci partnerů 7) Riziko nedodržení nastavené udržitelnosti O: - výběr smluvních partnerů DSO, kteří splňují předem stanovená kritéria účasti v projektu (spolufinancování provozu CSS, smluvní závazek udržitelnosti CSS, ručení CSS apod.) - ve smlouvě o spolupráci s DSO bude závazek zapojených DSO splnit předepsanou udržitelnosti a ručení DSO za své závazky ze smlouvy - nastavení závazku udržitelnosti CSS s určitou procentuální rezervou - intenzivní vyjednávání návrhů legislativních změn s příslušnými ministerstvy a dalšími relevantními institucemi Předpokládané personální nároky na realizaci projektu (Projektový tým): 22,7 úvazků + zaměstnanci na DPP/DPČ Pozn.: po zkušenostech s realizací projektu PMOS a vzhledem k výši rozpočtu projektu byl PT ponížen o 1/2 oproti PT projektu PMOS (cca 50 úvazků) 1. vedoucí tým ve složení: - ředitel/garant úvazek 0,5 - vedoucí projektový manažer úvazek 1,0, - projektový manažer/konzultant úvazek 1,0 - koordinátor/administrátor úvazek 1,0 - manažer publicity úvazek 0,2 - regionální supervizoři úvazek 4,0 - asistent týmu úvazek 1,0 2. finanční tým ve složení: - vedoucí finančního oddělení úvazek 1,0 - finanční manažer úvazek 3,0 - finanční asistent/personalista úvazek 1,0 3. odborně-evaluační tým ve složení: - vedoucí odborně-evaluačního týmu úvazek 1,0 - specialisté senioři na vybrané oblasti zaměření CSS úvazek 1,0 - specialisté junioři na vybrané oblasti zaměření CSS úvazek 2,0 - manažer odborného vzdělávání úvazek 1,0 - asistent odborně-evaluačního týmu úvazek 1,0 - experti/odborníci a lektoři na DPP/DPČ (úvazek bude upřesněn dle počtu zapojených smluvních partnerů a rozsahu okruhů řešených oblastí) 4. právní tým ve složení: - právní specialista úvazek 3,0 + dodavatel právních služeb (advokátní kancelář) Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu Předběžné šetření vyplývající z výsledků realizovaného projektu SMO ČR - Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působnost, mapující potencionální poptávku obcí ukázalo, že starostové mají zájem o metodickou a konzultační podporu, v některých agendách pak i komplexní centrální zajištění a to

14 Soulad projektu se strategickými cíli (MPSV či jinými relevantními) Vazba projektu na jiné projekty Očekávané náklady po skončení projektu (po dobu udržitelnosti) zejména v oblasti rozvoje obcí a mikroregionu, správního a právního poradenství, ekonomických a finančních agend, rozvojového managementu a organizačního uspořádání, případně dalších oblastí. Podpora meziobecní spolupráce je navíc zanesena také jako jeden z cílů ve stanovách SMO ČR, který sdružuje přes obcí v ČR a s téměř 80 % obyvatel v ČR. Uplatnění principu rovného přístupu k veřejným službám, tj. zajištění dostupnosti poskytovaných veřejných služeb, klade velké nároky na územní samosprávu, zejména na finanční zajištění kvalifikovaného administrativního aparátu, časové, znalostně a manažersky náročné řízení činností. Vzhledem k těmto aspektům nejsou obce schopny tyto klíčové agendy pokrýt v dostatečném rozsahu a kvalitě. Česká republika patří k zemím s nejnižším počtem obyvatel na jednu obec v rámci EU. Existence velkého množství malých obcí je velkou hodnotou, protože zatímco na celostátní nebo krajské úrovni je důvěra v politiky a politické procesy malá, právě u obcí je důvěra v místní politiky vysoká. Negativním jevem velkého počtu obcí je nemožnost zvládat množství svěřených agend s minimálním, nebo dokonce žádným profesionálním personálním zázemím. Výsledkem je nerovný přístup jednotlivých samospráv (tedy společenství občanů na určitém území) k profesionálně vedené veřejné správě. Je logické, že kvalita poskytovaných veřejných služeb ve velkých obcích je mnohdy na daleko vyšší úrovni než v obcích malých. Doposud uplatňovaným řešením, které ale vzdaluje výkon veřejné správy občanům (místo deklarovaného přiblížení), je neustálé posilování přenesené působnosti obcí na úrovni tzv. obcí III. typu a snahy o přenos kompetencí výš. Tento projekt naváže na již proběhlý úspěšný projekt a využije již připravené územní struktury jednotlivých DSO v území. Díky vzniku center společných služeb v území dojde k vytvoření profesionálního zázemí proškolených specialistů ne pro jednotlivé obce, ale pro celé skupiny obcí a další podpory obcí na této úrovni. Cílem projektu je pomoci s vytvořením malých, ale efektivních týmů v rámci DSO, které by vytvořily jednotky, jež by se staly podpůrným prvkem veřejné správy v území. K tomu je potřebné zajistit výběr zaměstnanců, zajistit jejich proškolení a zajistit postupný přechod na samofinancování z řad příslušných členských obcí. Projekt tedy umožní zvýšení a udržení odborné úrovně výkonu veřejné správy rovnoměrně u všech obcí bez ohledu na jejich velikost či lokalizaci při zachování optimálního využití kvalifikovaných pracovníků v území. Dalším přínosem je i reálný příspěvek k navýšení absorpční schopnosti území pro využití finančních prostředků EU v plánovacím období Projekt má přímou vazbu na implementaci specifického cíle 2.1. Harmonizace administrativního členění státu, který je nedílnou součástí Strategického cíle 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území ve Strategickém rámci rozvoje veřejné správy České republiky pro období Projekt navazuje na výstupy projektu Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B Nastavená udržitelnost: - centrální udržitelnost: podpora MV při legislativním ukotvení DSO a CSS a jejich financování, - udržitelnost v rámci CSS: udržet min. po dobu 1 roku min. 30 % z celkového počtu CSS při zajištění min. 1 úvazku stávajícího zaměstnance CSS (pozice dle výběru příslušného DSO) Náklady na udržitelnost: - náklady na činnost 30 % center společných služeb (provozně technické i mzdové) z celkového počtu podpořených center na 1 rok + náklady na činnost projektového týmu na 1 rok (užší složení -

15 náklady na činnost 2 pracovníků SMO ČR, kteří zajistí po dobu min. 1 roku po ukončení prezentaci výsledků Projektu, budou se podílet na přípravě a prosazování návrhů legislativních změn vyplynulých z Projektu, náklady na provoz webových stránek Projektu min. 1 rok po ukončení)

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Svitavy Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Krnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce

Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce (stav k 19. 11. 2015) Monitorovací výbor OPZ Praha, 24.11.2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst

Více

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana

Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Projekty pro obce, DSO a prospěch občana Celostátní finanční konference Praha, 9. 10. 12. 2015 Jaromír Jech ředitel Kanceláře pro projekty a vzdělávání Svazu měst a obcí ČR Významné projekty Svazu měst

Více

Představení projektu Centra společných služeb

Představení projektu Centra společných služeb Představení projektu Centra společných služeb Setkání s DSO (zájemci o projekt) Praha, 23. února 2016 Olomouc, 1. března 2016 Obsah prezentace: 1. Základní informace o projektu (Zeman) 2. Cíle projektu

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

vyhlašuje: pro: Kraje ČR

vyhlašuje: pro: Kraje ČR Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Ivančice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Ivančice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Ivančice Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území

IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 2: Revize a optimalizace výkonu veřejné správy v území Verze 3 k 15. 12. 2014 Obsah

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ

VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč Dokument je zpracován pro období 2016-2017 VLOŽÍTE MAPU SVÉHO ÚZEMÍ Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou Téma: Cestovní ruch a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. 1. Identifikace výzvy Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociální práce DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 K REALIZACI ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBECNÍCH ÚŘADECH TYPU II., TYPU III., ÚJEZDNÍCH A KRAJSKÝCH

Více

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.

Dle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, Odbor realizace programů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm Téma: Cestovní ruch Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

Meziobecní spolupráce jako fenoménem rozvoje veřejné správy pro 21. století. PhDr. Dana Beková Svaz měst a obcí ČR

Meziobecní spolupráce jako fenoménem rozvoje veřejné správy pro 21. století. PhDr. Dana Beková Svaz měst a obcí ČR Meziobecní spolupráce jako fenoménem rozvoje veřejné správy pro 21. století PhDr. Dana Beková Svaz měst a obcí ČR Co je smyslem meziobecní spolupráce? Zúročit potenciál obcí umožňující sdílení společných

Více

Příprava koncepce sociálního bydlení SMO projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření

Příprava koncepce sociálního bydlení SMO projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření Příprava koncepce sociálního bydlení SMO projekt Koncepce bydlení a její pilotní ověření Konference Dynamika proměn bydlení, Ostrava, 25. 2. 2016 Marek Mikulec Obsah prezentace Strategický plán sociálního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020

Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 Strategický rámec rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 2020 IMPLEMENTAČNÍ PLÁN PRO STRATEGICKÝ CÍL 4: Profesionalizace a rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě Verze 5 k 30. 6. 2015

Více

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro plenární zasedání RHSD konané dne 1. prosince 2014. Současná situace ve zdravotnictví

Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro plenární zasedání RHSD konané dne 1. prosince 2014. Současná situace ve zdravotnictví Podkladový materiál Ministerstva zdravotnictví pro plenární zasedání RHSD konané dne 1. prosince 2014 Současná situace ve zdravotnictví 1 Obsah 1 Hospodaření systému veřejného zdravotního pojištění...3

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Téma: Zaměstnanost a podpora podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Setkání se starosty. v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice,

Setkání se starosty. v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice, Posilování administrativní kapacity obcí na bázi meziobecní spolupráce, reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0003017 Setkání se starosty v rámci projektu Centra společných služeb (CSS) Mohelnice, 6. 9. 2016

Více

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK

Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Dotační program: Zdravé obce, města, mikroregiony JMK Obsah Článek I. Vyhlašovatel... 2 Článek II. Cíl dotačního programu... 2 Oddíl 2.01... 2 Oddíl 2.02... 2 Článek III. Okruh žadatelů... 2 Oddíl 3.01...

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Příloha 3 Analýza rizik

Příloha 3 Analýza rizik , z.s. Kancelář MAS: Příloha 3 Analýza rizik Souhrnná analýza rizik Oblast Finanční Název Nedostatek finančních prostředků na realizaci SCLLD Pravděpod obnost (P) Hodnocení Dopad (D) Hodnota PxD Opatření

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Národním institutem dětí a mládeže od 1. dubna 2009 realizují národní projekt s názvem: Klíče pro život Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a

Více

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06

RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 RUKOVĚŤ ÚSPĚŠNÉHO ŽADATELE V RÁMCI VÝZVY 06 v rámci INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU pro prioritní osu 2 Oblasti intervence 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě VÝZVA ČÍSLO 06 KOMTINUÁLNÍ ROZVOJ SLUŽEB

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

PODROBNÝ POPIS PROJEKTU SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMÍNEK V CHOMUTOVĚ PROVOZ

PODROBNÝ POPIS PROJEKTU SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMÍNEK V CHOMUTOVĚ PROVOZ PODROBNÝ POPIS PROJEKTU SOCIÁLNÍ CENTRUM KAMÍNEK V CHOMUTOVĚ PROVOZ V sociálním centru bude jedna budova vyhrazena pro provoz služby NZDM, druhá pro provoz služby SAS. V budově, kde bude poskytována služba

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov Téma: Zaměstnanost a podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Roční komunikační plán IROP 2015

Roční komunikační plán IROP 2015 Roční komunikační plán IROP 2015 vypracoval: Mgr. David Palivec, Oddělení podpory OP schválil dne. 2015: Ing. Rostislav Mazal, ředitel OŘOP Seznam zkratek: CRR ČR. Centrum pro regionální rozvoj ČR ESIF.

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Broumov

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Broumov Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Broumov Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Havířov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A

SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A SC 2.4 ZVÝŠENÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ A CELOŽIVOTNÍ UČENÍ Specifická kritéria přijatelnosti pro SC 2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí

OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST. Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí OPERAČNÍ PROGRAM ZAMĚSTNANOST Mgr. Lenka Kaucká Odbor podpory projektů Ministerstvo práce a sociálních věcí 9. 12. 2015 FINANČNÍ ALOKACE NA JEDNOTLIVÁ TÉMATA PROGRAMU Celkový objem financí vyčleněný pro

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc

Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Pravidla pro žadatele a příjemce specifická část pro Technickou pomoc Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Programové období 2014 2020 VERZE: 0 VYDAL: Řídicí orgán OP VVV DATUM PLATNOSTI: Dnem zveřejnění

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou Dokument je zpracován pro období 2016 2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Role Motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů v jednotlivých fázích projektu

Role Motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů v jednotlivých fázích projektu Role Motivujících starostů, zastupitelů a mediátorů v jednotlivých fázích projektu Setkání s motivujícími starosty, zastupiteli a mediátory Červen 2015 Motivující starosta - hlavní aktivity v území a)

Více

Systém řízení energetického hospodářství

Systém řízení energetického hospodářství Systém řízení energetického hospodářství Návrh kroků a opatření vedoucích k zavedení energetického managementu Projekt je zaměřený na zavedení energetického managementu pro potřeby města Pardubice V Pardubicích

Více

1 Identifikace případové studie

1 Identifikace případové studie PŘÍPADOVÁ STUDIE: zhodnocení přínosů projektu OPTIMALIZACE A EFEKTIVIZACE KLÍČOVÝCH PROCESŮ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU PŘÍBOR VE VAZBĚ NA ELIMINACI DOPADŮ FINANČNÍ KRIZE 1 Identifikace případové studie 1.1 Identifikační

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Dačice Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Mateřské školy, zařízení péče o děti

Mateřské školy, zařízení péče o děti Mateřské školy, zařízení péče o děti OBSAH: 1 Identifikace společnosti... 3 2 Nabídka služeb... 4 2.1 Dotační poradenství... 4 2.2 Organizace výběrových řízení... 4 2.3 Inženýrské služby... 5 2.4 Vzdělávací

Více

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU

SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM METODIKA PRO ŠKOLENÍ PRACOVNÍKŮ K IZOVÉHO MANAGEMENTU SIMPROKIM Metodika pro školení pracovníků krizového managementu Kolektiv autorů Ostrava, 2014 Autorský kolektiv: doc. Ing. Vilém Adamec,

Více

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU

SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU SOUHRNNÁ INFORMACE O REALIZOVANÉM PROJEKTU Registrační číslo CZ.2.17/2.1.00/36326 Název projektu METAplán Komplexní program rozvoje organizace Příjemce META o.p.s. Společnost pro příležitosti mladých migrantů

Více

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ

PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ RADA PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE PRINCIPY PRO PŘÍPRAVU NÁRODNÍCH PRIORIT VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE A INOVACÍ 1. Úvod Národní politika výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 až 2015

Více

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ

Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Formulář žádosti o finanční podporu z OP RLZ Registrační číslo CZ.4.1.3/2.1.15.3 Unikátní kód žádosti Název žadatele Vysočina, kraj se sídlem v Jihlavě Název projektu Další profesní vzdělávání pečovatelek

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém

Návrh individuálního národního projektu. Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Návrh individuálního národního projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém 1. Název projektu Podpora procesů uznávání UNIV 2 systém Anotace projektu Předkládaný projekt navazuje na výsledky systémového

Více

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU

VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje. vyhlašuje kolovou VÝZVU VYHLAŠOVATEL Středočeský kraj BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Středočeského kraje Odbor regionálního rozvoje ZPROSTŘEDKUJÍCÍ SUBJEKT OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs na období 2016 2020 a aktualizace pro rok 2016 Praha,

Více

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty

Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Příloha 6 Vazba strategie na relevantní strategické dokumenty Relevantní strategické dokumenty na krajské, regionální a lokální úrovni nejsou v rozporu se Strategií komunitně vedeného místního rozvoje

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice Téma: Administrativní podpora obcí Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Realizace nápravných opatření v resortu SVS a vzdělávání v oblasti procesního řízení

Realizace nápravných opatření v resortu SVS a vzdělávání v oblasti procesního řízení Č. j. SVS/2013/028174-G ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY zadávací řízení OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění veřejná zakázka s názvem Realizace nápravných

Více

Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Komunikační plán 2007-2013 pro Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Roční plán komunikačních aktivit pro úroveň ŘO Zpracovatel/předkladatel: MŠMT Odbor Řízení OP VK Schvalovatel /ŘO: MŠMT

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PRACUJÍCÍCH V ZAŘÍZENÍCH ZAJIŠŤUJÍCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽBY NA ÚZEMÍ HL.M.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PRACUJÍCÍCH V ZAŘÍZENÍCH ZAJIŠŤUJÍCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽBY NA ÚZEMÍ HL.M. evidenční číslo Příjemce služby.. evidenční číslo Poskytovatele služby.. SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SPOJENÝCH S DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ PRACUJÍCÍCH V ZAŘÍZENÍCH ZAJIŠŤUJÍCÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽBY NA

Více

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování

Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování Příloha č. 2 usnesení vlády ze dne 13. července 2015 č. 565 Plán dalšího postupu procesního modelování a standardizace agend veřejné správy a způsob jeho financování 1.0 Úvod: strategické zakotvení a základní

Více

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím

Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020. od myšlenek k aplikacím Strategie Technologické agentury ČR STRATA 2020 od myšlenek k aplikacím Hlavní cíl: Hlavním cílem realizace STRATA 2020 je významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti České republiky a podpořit přechod

Více

KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací KA 1 Strategická mapa výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Tento výstup byl vytvořen v rámci realizace projektu Zefektivnění činnosti Technologické agentury ČR v oblasti podpory výzkumu, vývoje a

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze k 3. 12. 2009 M I NISTERSTVO ŽIVOTNÍ HO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOT NÍ HO PROSTŘEDÍ FOND SOUDRŽNOSTI / EVROPSKÝ

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATLE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Název VZ: Česká republika Úřad práce České republiky se

Více

Platforma Efektivní meziobecní spolupráce část Administrativní podpora malých obcí. Praha

Platforma Efektivní meziobecní spolupráce část Administrativní podpora malých obcí. Praha Platforma Efektivní meziobecní spolupráce část Administrativní podpora malých obcí Praha 2.7.2015 Program jednání Administrativní podpora 1. Uvítání 2. Pokračování efektivní meziobecní spolupráce na téma

Více

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti

Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Metodika postupů ve veřejných službách zaměstnanosti Certifikovaná metodika MPSV Projekt TAČR, OMEGA: Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR (TD020381) VÚPSV, v. v. i. 2015 Obsah PREAMBULE 4 1. VYMEZENÍ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce malého rozsahu Vytvoření analytických podkladů pro plánování sociálních služeb v území obcí s rozšířenou působností Hořice, Dvůr Králové nad Labem, Trutnov a Nová

Více

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení

Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení Vzdělávání pracovníků veřejné správy o problematice osob se zdravotním postižením a zdravotního postižení 1. Úvod Podle Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku České republiky,

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek v rámci Směrnice Rady města Jeseník č. 3/2010 o zadávání zakázek malého rozsahu a Metodického pokynu pro zadávání zakázek OP LZZ, verze 1.4 ze dne 1. 1. 2011 Na výběrové řízení se

Více

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Příručka pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Příručka pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Identifikační číslo: MAD 31 Příloha Operačního manuálu N Neřízená kopie elektronická 22.8.2007 Číslo vydání: 2

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ WWW.ESFCR.CZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více

Koncepce vzdělávání v energetice

Koncepce vzdělávání v energetice Koncepce vzdělávání v energetice Zpráva z analytické činnosti Datum: 26. 11. 2015 Zakázka zpracována pro: Ministerstvo průmyslu a obchodu Na Františku 32 110 15 Praha 1 Identifikační údaje zpracovatele:

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb. Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: 10213 Vzdělávací aktivita Vedoucí výroby (mistr,

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 11. října 2006 č. 1155 k plnění usnesení vlády ze dne 23. října 2000 č. 1048, o Státním programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010

Metodický pokyn evaluace. komunikačních plánů OP 2007-2010 Metodický pokyn evaluace komunikačních plánů OP 2007-2010 červenec 2010 Zpracoval: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a společnost HOPE-E.S., v.o.s., divize EUservis.cz - 1/35 Metodický pokyn evaluace komunikačních

Více

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Popis projektu. Očekávaný přínos projektu

Příloha č. 1 Smlouvy o dílo. Popis projektu. Očekávaný přínos projektu Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Popis projektu Individuální projekt Libereckého kraje Podpora procesů střednědobého plánování, síťování a financování sociálních služeb v Libereckém kraji (dále jen projekt)

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3

4. kolo výzev Plzeňského kraje. 1.1, 1.2 a 1.3 SEMINÁŘ PRO ŽADATELE O FINANČNÍ PODPORU Z OP VK 4. kolo výzev Plzeňského kraje v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3 4. března 2011 Obsah semináře I. Základní informace k výzvám a obecná pravidla II. Věcná

Více

Časová náročnost realizace aktivity v měsících

Časová náročnost realizace aktivity v měsících Příloha 1 k Implementačnímu plánu pro strategický cíl : Revize a optimalizace výkonu veřejné v území (SC 1) Popis vstupů potřebných pro realizaci každé aktivity 1. Stanovení jasné gesce za realizaci harmonizace

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU PRO ROK 2006 ŘÍJEN 2005 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM TEL +420 841 133 166, INFO@VSEM.CZ, WW.VSEM.CZ Obsah 1 ÚVOD 1.1 Základní

Více

CZ.1.04/4.1.01/53.00080

CZ.1.04/4.1.01/53.00080 Zadávací dokumentace Na realizaci podlimitní veřejné zakázky s názvem Zajištění realizace projektu Zvýšení kvality řízení na MÚ Litoměřice (dle 12 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 4.2: POSÍLENÍ KAPACIT KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE ZA ÚČELEM ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH

Více

1. Souhrnné informace o projektu

1. Souhrnné informace o projektu 1. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo výzvy: Název výzvy: Typ účetní jednotky: Účetní osnova: CZ.2.17 OP

Více

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk

Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk Akční plán rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Šternberk Dokument je zpracován pro období 2016-2017 Tento výstup byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu

Více