ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ )"

Transkript

1 ev.č /2015 č.j. MUCL/15189 /2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen ZVZ ) pro podlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 ZVZ: Nákup nového ekonomického informačního systému pro město Česká Lípa Zadavatel veřejné zakázky Město Česká Lípa se sídlem: T. G. Masaryka 1, Česká Lípa zastoupený: Mgr. Romanou Žateckou, starostkou města Březen 2015

2 PRO PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVANOU VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE 38 ZVZ: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI IDENTIFIKACE ZADAVATELE: KONTAKTNÍ OSOBY ZADAVATELE: INFORMACE O UVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTŮ K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY OBECNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VZ PODROBNÉ VYMEZENÍ PŘEDMĚTU A ROZSAHU VZ ANALÝZA A CÍLOVÝ KONCEPT LICENCE KOMPLETNÍ IMPLEMENTACE PODPORA PRODUKTIVNÍHO PROVOZU A MAINTENANCE DALŠÍ PRÁCE NA ROZVOJI SYSTÉMU ZATŘÍDĚNÍ PŘEDMĚTU ZAKÁZKY PŘEDPOKLÁDANÁ CENA ZAKÁZKY DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PROFESNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY EKONOMICKÉ A FINANČNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY PODMÍNKY SPOLEČNÉ PRO PROKAZOVÁNÍ KVALIFIKACE SUBDODAVATELÉ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY OBCHODNÍ PODMÍNKY DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK LHŮTA, ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK ČLENĚNÍ NABÍDKY DATUM, ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI ZADÁVACÍ LHŮTA DOTAZY A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ SEZNAM PŘÍLOH Stránka 2 z 18

3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 1.1. Identifikace zadavatele: Název zadavatele: město Česká Lípa Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 1, Česká Lípa IČ: DIČ: CZ Tel: Fax: Osobou oprávněnou k provádění právních úkonů ve věci předmětné veřejné zakázky je paní Mgr. Romana Žatecká, starostka města Kontaktní osoby zadavatele: Kontaktní osobou zadavatele je Martina Hofmanová, referentka veřejných zakázek, tel.: , Profil zadavatele: Informace o uveřejnění dokumentů k veřejné zakázce Kompletní zadávací dokumentace k předmětné veřejné zakázce je uveřejněna v souladu s 48 ZVZ na profilu zadavatele 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 2.1. Obecné vymezení předmětu VZ Předmětem veřejné zakázky je vytvoření, dodávka, implementace a následná podpora komplexního ekonomického a informačního systému (dále jen EIS). Tento EIS bude využíván pro ekonomické a finanční řízení činností města Česká Lípa (dále jen MČL) v působnosti ORP. V současnosti je na MČL provozován ekonomický informační systém od společnosti Gordic různých verzí modulů a zároveň i doplňkové SW dalších výrobců (podrobně viz přehled používaných SW v příloze č. 2, bodu 3). Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace (dále jen ZD), včetně příloh, vymezují požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je uchazeč povinen respektovat v plném rozsahu při zpracování své nabídky. Předmětem veřejné zakázky je tedy vytvoření a dodávka úplného a plně funkčního nového EIS formou systémové integrace do stávajícího provozního prostředí MČL dle harmonogramu navrženého dodavatelem při dodržení termínu nasazení EIS k a jeho následná podpora. Stránka 3 z 18

4 2.2. Podrobné vymezení předmětu a rozsahu VZ Základním požadavkem na EIS je zejména komplexní zajištění procesů v oblasti rozpočtu, účetnictví, fakturace, výkaznictví, platebního styku, majetku, vymáhání pohledávek, evidence smluv, objednávek atd. Nabízené řešení EIS musí být ve všech ohledech v souladu s platnou legislativou a dále dle požadavků v této výzvě Základní vymezení rozsahu plnění veřejné zakázky je následující: 1. Analýza a Cílový koncept 2. Licence 3. Kompletní implementace - instalace, implementace, customizace EIS - školení uživatelů a administrátorů - migrace dat a integrace s ostatními systémy - dokumentace - akceptace 4. Podpora produktivního provozu a maintenance 5. Další práce na rozvoji systému K zajištění plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu resp. bodu , 2 a 3 bude s vybraným dodavatelem sjednána smlouvy o dílo příloha č. 5 této ZD. K zajištění plnění předmětu veřejné zakázky dle bodu resp a 5 bude s vybraným dodavatelem sjednána servisní smlouva dle přílohy č. 6 této ZD. Předmětem této veřejné zakázky není dodávka HW. Požadavky, které nabízené řešení EIS musí pokrýt, jsou vymezeny v příloze č. 1 této ZD. Nabízené řešení EIS musí respektovat požadavky a specifikace uvedené v přílohách 2 a 3 této ZD. Nabízené řešení EIS musí dále respektovat podmínky uvedené v přílohách č. 5 a 6 této ZD Analýza a Cílový koncept Analýzou a Cílovým konceptem se rozumí vítězným uchazečem vytvořený dokument navrhující technické a organizační řešení zakázky a způsob implementace nabízeného řešení EIS dle bodu Podrobné vymezení předmětu a rozsahu VZ této výzvy do prostředí vymezeného v příloze č. 3 této ZD na základě v rámci zakázky provedené detailní analýzy procesů a potřeb tak, aby při této integraci byly řádně pokryty všechny procesy, funkcionality a požadavky uvedené v příloze č. 1 této výzvy a procesy, funkcionality a požadavky uvedené v příloze č. 2 této ZD. Vytvořený Cílový koncept bude sloužit jako výchozí dokument ke kompletní implementaci EIS. Jako součást Cílového konceptu uchazeč předloží plán akceptačních testů obsahující veškeré podmínky zadavatele uvedené v přílohách č. 1 a 2 ZD, včetně podrobné specifikace akceptačních kritérií (jednoznačná specifikace postupů pro ověření funkčnosti řešení) Licence Uchazeč dodá licence k veškerému softwaru, který je potřebný pro provoz nabízeného řešení EIS v rozsahu specifikovaném v bodu Podrobné vymezení předmětu a rozsahu VZ této výzvy, v souladu s bodem Analýza a Cílový koncept této ZD. Stránka 4 z 18

5 Uchazeč zajistí pro zadavatele licence k autorským dílům svým i třetích osob, jestliže jsou nutné k užívání nabízeného řešení EIS. Náklady na tyto veškeré licence musí být součástí celkové nabídkové ceny. Jedná se i o případné licenční pokrytí k využití integračních vazeb vlastních, ale i integračních vazeb SW třetích stran. Tyto licence budou po předání díla majetkem města Česká Lípa Uchazeč poskytne nebo zajistí nevýhradní, časově ani datově neomezené právo užívat nabízené řešení EIS minimálně ve správním území města Česká Lípa, a to včetně studií, přípravných materiálu, návrhů dokumentů, software, licenčních práv, vytvořené uchazečem nebo jeho subdodavatelem či partnerem. Zadavatel připouští dva modely licenční politiky. 1. poskytnutí multilicence k nabízenému řešení EIS v tomto případě není rozhodující počet uživatelů a to po celou dobu trvání smluvního vztahu. 2. poskytnutí licencí na současně pracující uživatele Licence však nesmí být vázány na konkrétní uživatele, ale pouze na počet současně 150 pracujících uživatelů (konkurenčních uživatelů). V případě, že uchazeč nabídne modulové řešení EIS, zadavatel požaduje takovou licenční politiku, která nebude vázána na konkrétní moduly, ale bude je možno využít v rámci celého nabízeného řešení EIS. Tím je myšlena možnost přenosu licence obdobného charakteru mezi jednotlivými moduly nabízeného EIS. Zadavatel vlastní potřebný počet klientských přístupových licencí Windows Server CAL pro všechny současně pracující (přihlášené) uživatele budoucího EIS. Uchazeč může kombinovat oba modely licenční politiky za dodržení podmínek ZD. Nabízené modely uchazeč definuje v příloze č. 1 návrhu smlouvy. Přičemž pro níže uvedené oddíly přílohy č. 1 zadavatel požaduje následující počet současně pracujících uživatelů: Oddíl č. 3 Rozpočty: 3 uživatelé Oddíl č. 4 Účetnictví: 7 uživatelů plus 1 hlavní pokladna a 31 inkasních míst Oddíl č 5.3/5.6 Movitý a nemovitý majetek z účetního hlediska: 3 uživatelé, kteří jsou započítáni již mezi 7 uživateli v položce 4 Oddíl č 5.4 Smlouvy: 13 uživatelů, z nichž současně pracujících je požadováno 5 Tzv. lehký klient pro všechny výstupní sestavy a analýzy ze všech modulů (rozpočet, finance atd.): 22 uživatelů s možností nahlížet, s tím, že současně pracujících klientů postačuje 7 Uchazeč souhlasí s tím, že zadavatel může využívat dodané řešení EIS i pro další organizace s majetkovou účastí města Česká Lípa (může například vést účetnictví a majetek i pro jinou organizaci města Česká Lípa) Kompletní implementace Zadavatel předpokládá, že kompletní implementace může být rozdělena do dílčích etap. Popis jednotlivých dílčích etap kompletní implementace musí být součástí Cílového konceptu. Stránka 5 z 18

6 Součástí implementace budou rovněž práce a služby nezbytné pro plnění předmětu zakázky, které v ZD nejsou výslovně uvedeny, ale Uchazeč jakožto odborník, o nich vědět měl nebo mohl vědět. Kompletní implementace sestává z následujících částí: Instalace, implementace, customizace a integrace nabízeného řešení EIS Instalace, implementace a customizace nabízeného řešení EIS dle bodu 2.2 této ZD bude provedena tak, aby byly řádně pokryty všechny procesy, funkcionality a potřeby uvedené v příloze č. 1 této ZD a v příloze č. 2 této ZD a také v souladu s Cílovým konceptem vytvořeným dle této ZD Školení uživatelů a administrátorů Uchazeč poskytne školení pro uživatele nabízeného řešení EIS v rozsahu dle bodu 2.2 této ZD a z hlediska počtu a struktury stanovený v souladu s plněním bodu 2.3 této ZD tak, aby všichni uživatelé byli schopni řádně užívat instalované, implementované, customizované a integrované nabízené řešení EIS dle této ZD. Zadavatel předpokládá rozsah školení uživatelů v souhrnné délce 80 hodin.. Uchazeč dále poskytne školení pro 2 administrátory nabízeného řešení dle bodu 2.2 této výzvy tak, aby tito administrátoři byli schopni řádně užívat instalované, implementované, customizované a integrované nabízené řešení dle této ZD pro účely jeho provozu a údržby. Zadavatel předpokládá rozsah školení administrátorů v souhrnné délce 25 hodin. Školení konkrétních uživatelů a administrátorů musí být provedeno před začátkem produktivního provozu. Zkušební provoz je poslední dílčí etapou kompletní implementace před zahájením produktivního provozu. Zadavatelem stanovený předpokládaný počet hodin není nutné při plnění předmětu zakázky vyčerpat. Fakturováno bude dle skutečně vyčerpaných hodin pro zaškolení uživatelů a administrátorů systému podle položkové ceny uvedené v tabulce č. 2, položky 2 přílohy č. 4 této ZD. Zadavatel v rámci plnění předmětu zakázky nepředpokládá vyšší počet hodin pro školení Migrace dat a integrace s ostatními systémy Zadavatel požaduje provést migraci veškerých potřebných dat do uchazečem nabízeného řešení EIS. Podrobnější popis z hlediska rozsahu a členění je blíže specifikován v příloze č. 1 této ZD. Zadavatel dále požaduje provést integraci uchazečem nabízeného řešení EIS s ostatními systémy provozovanými na MČL. Podrobnější popis z hlediska rozsahu a členění je blíže specifikován v příloze č. 2 této ZD. Uchazeč musí dále respektovat specifikace uvedené v příloze č. 3 této ZD Dokumentace Součástí dodávky musí být dokumentace k nabízenému řešení EIS (softwaru), která musí obsahovat systémovou a uživatelskou příručku, popřípadě školící a učební texty, pokud nejsou součástí uživatelské příručky, vše v českém jazyce. Uživatelská a systémová příručka musí být také dodána v elektronické podobě v některém ze standardních datových formátů (RTF, DOC, PDF, XLS, TXT). Stránka 6 z 18

7 Akceptace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Kompletní implementace bude akceptována formou akceptačního protokolu a to na základě podmínek v souladu s Cílovým konceptem a přílohou č. 5 této ZD. Součástí akceptačního protokolu kompletní implementace (před započetím produktivního provozu s dohledem) bude dokumentace dle bodu této ZD včetně návrhů plánů zálohování, havarijních plánů a plánů obnovy pro jednotlivé části nabízeného řešení EIS (v elektronické podobě v jednom z formátu RTF, DOC, PDF nebo XLS) Podpora produktivního provozu a maintenance Uchazeč musí být schopen v rámci plnění předmětu zakázky poskytovat rovněž služby po ukončení implementace nabízeného řešení. Ve vztahu k nabídkové ceně a hodnocení se jedná především o: - vývoj nových verzí v souladu s platnou legislativou, - helpdesk, oprava chyb v aplikacích, upgrade aplikací, upgrade ostatních dodaných SW komponent nutných k provozu nabízeného EIS atd. podrobně viz. příloha č. 6 návrh servisní smlouvy Uchazeč musí poskytnout podporu produktivního provozu a maintenance pro zajištění řádné funkčnosti nabízeného řešení EIS, v souladu s přílohou č. 6 této ZD. Pojmy jsou detailně vysvětleny v příloze č. 6 ZD Návrh servisní smlouvy, článek II., bod 2 a) až e) počínající na straně Další práce na rozvoji systému Obsahuje cenu za další práce na rozvoji EIS. Další práce na rozvoji systému jsou náklady spojené s úpravami libovolné funkcionality EIS na přání objednatele, které nejsou součástí podpory produktivního provozu a maintenance, v rozsahu 150 hodin. Tyto práce budou fakturovány dle skutečnosti a ceny uvedené v příloze č. 4, tabulce 1, položce Zatřídění předmětu zakázky - vývoj programového vybavení na zakázku kód CPV: implementace programového vybavení kód CPV: podpora programového vybavení kód CPV: Předpokládaná cena zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na 2.3 mil. Kč bez DPH. 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadavatel požaduje zahájení plnění veřejné zakázky ihned po podpisu příslušných smluv dle příloh č. 5 a 6 této výzvy. Předpokládaný termín zahájení plnění: do Jednotlivé dílčí etapy kompletní implementace budou respektovat zejména následující termíny: Stránka 7 z 18

8 Zadavatelem požadovaný datum začátku zkušebního provozu nabízeného řešení je Zadavatelem požadovaný a nepřekročitelný termín začátku produktivního provozu s dohledem nabízeného řešení EIS je Zadavatelem požadovaný a nepřekročitelný termín začátku produktivního provozu nabízeného řešení EIS je Předpoklad trvání servisní smlouvy: podpis 06/2015, počátek účinnosti servisní smlouvy je od následujícího dne po datu podpisu akceptačního protokolu o ukončení etapy produktivního provozu s dohledem délka trvání na dobu neurčitou dle podmínek uvedených v servisní smlouvě - příloha č. 6 této ZD. Zadavatel vychází z předpokladu, že doba užívání uchazečem nabízeného řešení EIS bude minimálně 8 let. Místem plnění veřejné zakázky je sídlo zadavatele, budovy Městského úřadu Česká Lípa a budovy organizací s majetkovou účastí města Česká Lípa. 4. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Předpokladem pro posouzení a hodnocení nabídky uchazeče v rámci tohoto zjednodušeného podlimitního řízení je prokázání splnění kvalifikace. Každý uchazeč musí splnit kvalifikaci v souladu s 50 a následných ZVZ, tím že prokáže: 4.1. Základní kvalifikační předpoklady Uchazeč je povinen prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů, a to v souladu s 53 ZVZ Profesní kvalifikační předpoklady V souladu s 54 písm. a) a b) ZVZ uchazeč prokáže profesní kvalifikační předpoklady v následujícím rozsahu: Uchazeč předloží výpis z obchodního rejstříku či jiné evidence, pokud je v ní zapsán podle zvláštních právních předpisů Uchazeč předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů (živnostenský zákon, apod.) v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady Dodavatel předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit tuto veřejnou zakázku Technické kvalifikační předpoklady Zadavatel požaduje prokázání technických kvalifikačních předpokladů v souladu 56 odst. 2 písm. a) a písm. b) ZVZ v následujícím rozsahu: Stránka 8 z 18

9 Uchazeč předloží seznam významných obdobných zakázek realizovaných uchazečem v posledních 3 letech. Za významnou obdobnou zakázku se v tomto případě považuje zakázka na: - vytvoření a implementaci doposud provozovaného EIS veřejné správy v rozsahu zahrnujícím minimálně ekonomický subsystém a ceně min. 1 mil. Kč bez DPH nebo - provozování a podporu vlastního EIS veřejné správy ve výše uvedeném rozsahu, přičemž by takový EIS mohl být nasazen i v období před uvedenou referenční lhůtou, provoz a podpora takového EIS v době podání nabídky stále probíhá a cena za tvorbu a implementaci takového EIS činila min. 1 mil. Kč bez DPH. V seznamu bude uveden název a popis předmětu zakázky, smluvní cena, doba a místo plnění, název a kontakt na zadavatele. Přílohou seznamu musí být: 1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytnuty veřejnému zadavateli 2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby poskytnuty jiné osobě než veřejnému zadavateli nebo 3. smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele, není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně Tento kvalifikační předpoklad splní uchazeč, který prokáže, že nasadil a podporuje nebo v posledních 3 letech provozuje a podporuje minimálně 2 výše definované významné obdobné zakázky, u nichž cena za tvorbu a implementaci každého z EIS činila min. 1 mil. Kč bez DPH Seznam techniků či technických útvarů, jež se budou podílet na plnění veřejné zakázky: Pro plnění předmětu veřejné zakázky zadavatel požaduje vytvoření realizačního týmu, který bude splňovat následující požadavky, přičemž zadavatel akceptuje zastoupení dvou libovolných specializací jednou osobou, pokud uchazeč garantuje odbornost takové osoby pro plnění předmětu zakázky: 1. vedoucí řešitelského týmu (projektový manažer): VŠ vzdělání a alespoň 3 roky (případně SŠ a min. 5 lety praxe) v oboru budování informačních a komunikačních technologií, alespoň dva referenční projekty obdobného zaměření jako předmět veřejné zakázky, na kterých se podílel v obdobné pozici, ve výši minimálně 1 mil. Kč bez DPH za každý jednotlivý projekt; 2. specialista informačních technologií; 3. specialista pro oblast rozpočtu; 4. specialista pro oblast účetnictví. Pro splnění kvalifikačního předpokladu doloží uchazeč: identifikační údaje osoby, která bude vedoucím řešitelského týmu (projektový manažer): prohlášení o dosažené praxi s výčtem zaměstnavatelů a pracovními funkcemi a období, v němž praxi provozoval; výčet výše požadovaných referenčních projektů, na kterých se projektový manažer podílel včetně popisu jeho role a vykonávaných aktivit v rámci tohoto referenčního projektu a kontaktních údajů k ověření pravdivosti uvedených údajů; Stránka 9 z 18

10 doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání projektového manažera; prohlášení uchazeče o tom, že se tato osoba bude podílet na plnění předmětu zakázky v požadované funkci a v jakém pracovně právním či jiném vztahu k uchazeči tato osoba je. Pro splnění kvalifikačního předpokladu doloží další členové řešitelského týmu: identifikační údaje každého člena týmu prohlášení uchazeče o tom, že se každá z těchto osob bude podílet na plnění předmětu zakázky, jakou funkci v týmu bude při plnění předmětu zakázky každá z uvedených osob zastávat a v jakém pracovně právním či jiném vztahu k uchazeči tato osoba je. V případě, že vedoucí realizačního týmu není zaměstnancem uchazeče, musí doložit rovněž smlouvu o spolupráci při plnění předmětu veřejné zakázky se subdodavatelem. Vedoucí realizačního týmu musí být schopen komunikovat písemně i ústně v českém jazyce. Změna vedoucího řešitelského týmu bude možná pouze po předchozím schválení zadavatelem a za předpokladu, že případný nový člen týmu prokáže kvalifikaci v rozsahu požadovaném pro tuto pozici v těchto zadávacích podmínkách Podmínky společné pro prokazování kvalifikace Ve zjednodušeném podlimitním řízení se splnění kvalifikačních předpokladů v rámci nabídky prokazuje předložením čestného prohlášení dle 62 odst. 3 zákona - uchazeč může použít vzor viz příloha č. 9 ZD Neprokáže-li uchazeč stanoveným způsobem některý z kvalifikačních předpokladů, nebo nesplní-li povinnost stanovenou v 58 ZVZ, bude z účasti v zadávacím řízení vyloučen Uchazeč, se kterým má být dle 82 ZVZ uzavřena smlouva resp. smlouvy na plnění kterékoliv z částí VZ je před jejím uzavřením povinen předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace v souladu s ustanoveními 62 odst. 3 ZVZ. V případě prokazování kvalifikace dle 50 odst. 1 a) ZVZ je vybraný uchazeč povinen předložit doklady způsobem dle 53 odst. 3 ZVZ. Nesplnění této povinnosti se bude považovat za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení 82 odst. 4 ZVZ Nejsou li doklady vydány v českém jazyce, musí být předložen jejich úředně ověřený překlad do českého jazyka, přičemž tato povinnost se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce Dodavatel zapsaný v seznamu kvalifikovaných dodavatelů může prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 53 ZVZ v plném rozsahu a profesních kvalifikačních předpokladů dle 54 ZVZ v rozsahu ve výpisu uvedeném výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů ne starším než 3 měsíce Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti uvedené v 139 ZVZ. Tento certifikát nahrazuje prokázání splnění kvalifikace v rozsahu v něm uvedených údajů Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace vymezené zadavatelem podle 50 odst. 1 písm. b) a d) ZVZ v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Dodavatel, s nímž má být uzavřena smlouva, je v takovém případě povinen veřejnému zadavateli předložit: doklady prokazující splnění základního kvalifikačního předpokladu podle 53 odst. 1 písm. j) ZVZ subdodavatelem; doklady prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ subdodavatelem; Stránka 10 z 18

11 smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace podle 50 odst. 1 písm. b) a d) Dodavatel není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace podle 54 písm. a) ZVZ Má-li být předmět zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí každý z nich prokázat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle 50 odst. 1 písm. a) ZVZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle 54 písm. a) ZVZ v plném rozsahu. Další kvalifikační předpoklady podle 50 odst. 1 písm. b) a d) musí prokázat všichni dodavatelé společně, tj. doklady k prokázání kvalifikace musí všichni tito dodavatelé předložit v takovém rozsahu, aby bylo možno posoudit, zda kvalifikaci v požadované úrovni a rozsahu společně splňují, a to s ohledem na příslušný podíl při plnění předmětu zakázky V případě, že má být předmět veřejné zakázky plněn několika dodavateli společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí zároveň v nabídce předložit smlouvu, z níž vyplývá závazek, že všichni tito dodavatelé budou vůči zadavateli a jakýmkoliv třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou zavázáni společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění veřejné zakázky i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících z veřejné zakázky. Příslušná smlouva musí rovněž zřetelně vymezovat, který z dodavatelů je oprávněn jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky či její určité části, a kterou konkrétní část plnění bude fakticky poskytovat každý z dodavatelů Nevyplývá-li ze zvláštního právního předpisu jinak, prokazuje zahraniční dodavatel splnění kvalifikace způsobem podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, a to v rozsahu požadovaném ZVZ a zadavatelem. Pokud se podle právního řádu platného v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele určitý doklad nevydává, je zahraniční dodavatel prokázat splnění takové části kvalifikace čestným prohlášením. Není-li povinnost, jejíž splnění má být v rámci kvalifikace prokázáno, v zemi sídla, místa podnikání nebo bydliště zahraničního dodavatele stanovena, učiní o této skutečnosti čestné prohlášení. Doklady prokazující splnění kvalifikace předkládá zahraniční dodavatel v původním jazyce s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, pokud zadavatel v zadávacích podmínkách nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak; to platí i v případě, prokazuje-li splnění kvalifikace doklady v jiném než českém jazyce dodavatel se sídlem, místem podnikání nebo místem trvalého pobytu na území České republiky Pokud do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky přestane dodavatel splňovat kvalifikaci, je dodavatel povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit. Dodavatel je povinen předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti veřejnému zadavateli. Veřejný zadavatel může na žádost dodavatele tuto lhůtu prodloužit nebo může zmeškání lhůty prominout. Tato povinnost se vztahuje obdobně na uchazeče, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele podle 81 ZVZ možné uzavřít smlouvu, a to do až do doby uzavření smlouvy. V takovém případě musí uchazeč, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy Dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu, musí být zadavatelem podle 60 ZVZ z účasti v zadávacím řízení vyloučen Dodavatel, který předloží k prokázání splnění kvalifikace informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na posouzení kvalifikace Stránka 11 z 18

12 dodavatele v zadávacím řízení, se dopouští správního deliktu, za který může být uložena pokuta až do 20 mil. Kč a zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let. 5. SUBDODAVATELÉ 5.1. Zadavatel níže vymezuje části plnění, které nesmí být plněny subdodavatelem: a) kompletní oddíl č. 3 - Rozpočet uvedený v příloze č. 1 této ZD b) kompletní oddíl č. 4 - Účetnictví uvedený v příloze č. 1 této ZD 5.2. Pro zbývající části předmětu plnění zadavatel připouští plnění pomocí subdodavatelů. V případě, že uchazeč využije k plnění určitých částí předmětu zakázky subdodavatele, je povinen uvést v nabídce seznam všech těchto subdodavatelů Seznam bude obsahovat název obchodní jméno subdodavatele, základní identifikační údaje, přehled věcného plnění, kterým se subdodavatel bude podílet na realizaci předmětu veřejné zakázky a výši jeho podílu na akci uchazeč může využít vzor příloha č. 7 této ZD V případě, že se jedná o subdodavatele, prostřednictvím kterého uchazeč prokazuje svoji kvalifikaci, doloží uchazeč zároveň smlouvu s takovým subdodavatelem a další doklady dle čl této ZD Pokud uchazeč nevyužije subdodavatelů, nahradí výše uvedený seznam čestným prohlášením, které bude obsahovat informaci o tom, že uchazeč k plnění zakázky nevyužije žádných subdodavatelů. 6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Nabídková cena musí být zpracována do tabulek, které jsou součástí rozpisu nabídkové ceny - příloha č. 4 této ZD v členění na cenu bez DPH, samostatně vyčíslené DPH platné k poslednímu dni lhůty pro podání nabídek a cenu včetně DPH. Ceny musí být uvedeny absolutní částkou v českých korunách. K vlastnímu výpočtu může uchazeč využít libovolný postup, ceník, vlastní nákladové kalkulace nebo jiný způsob. Nabídkovou cenu tvoří cena za kompletní dodávku předmětu plnění a implementaci včetně finančních nákladů třetích stran spojených s požadovanými integracemi, cena za podporu produktivního provozu a maintenance po dobu 4 let a další práce na rozvoji systému v rozsahu 150 hodin dle podmínek této ZD. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, zahrnující veškeré náklady nutné ke kompletní realizaci předmětu zakázky dle zadávacích podmínek, přičemž uchazeč je povinen respektovat omezení vyplývající z článku 2. 9 této ZD. Nabídková cena musí být platná po celou dobu plnění předmětu zakázky, a to bez ohledu na případný jiný termín uvedení nabízeného řešení EIS do produktivního provozu Podmínky překročení nabídkové ceny Nabídková cena za Cílový koncept, Licence a kompletní implementaci EIS včetně produktivního provozu s dohledem a školení (rozpis nabídkové ceny - příloha č. 4 tab. č. 1, položky 1, 2 a 3) nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny. Stránka 12 z 18

13 Nabídková cena za Podporu produktivního provozu a maintenance (rozpis nabídkové ceny příloha č. 4, tab. č. 1, položka 4), každou 1 hodinu dalších prací na rozvoji systému bude platná a neměnná dle cenové nabídky po dobu prvních čtyř let platnosti smlouvy. V dalších letech se bude výše ceny řídit podmínkami uvedenými v servisní smlouvě - příloha č. 6 této ZD. Nabídková cena je tak stanovena jako nejvýše přípustná, pouze v případě změny výše sazby DPH je možné měnit nabídkovou cenu dle příslušné legislativy. 7. OBCHODNÍ PODMÍNKY Součástí této ZD (přílohy č. 5 a 6) jsou zadavatelem stanovené závazné obchodní podmínky, zpracované formou závazného textu návrhu smlouvy o dílo a závazného textu návrhu servisní smlouvy. Návrhy smlouvy o dílo a servisní smlouvy v nabídce uchazeče budou předloženy včetně všech požadovaných příloh, které uchazeč vypracuje v souladu se zadávacími podmínkami. Návrhy smluv, které tvoří přílohy č. 5 a 6 této ZD, nesmí být ze strany uchazeče nijak měněny ani doplňovány nad rámec údajů, jejichž doplnění zadavatel požaduje (vyznačeno žlutě). V případě nejasností v obsahu návrhů smluv má uchazeč možnost si tyto nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené ve čl této ZD. Ustanovení v návrzích smluv přílohách č. 5 a 6 této ZD výslovně označené jako komentáře a odlišené barvou písma a kurzívou nejsou součástí obchodních podmínek resp. návrhů smluv předložených uchazečem v zadávacím řízení. Tyto slouží pouze jako doplňující pokyny pro uchazeče při tvorbě nabídky. Případné ponechání těchto komentářů v nabídce není důvodem k vyloučení uchazeče v zadávacím řízení. Oba návrhy smluv musí být ze strany uchazeče doplněny o údaje nezbytné pro vznik smlouvy (veškeré údaje podbarvené žlutě - zejména vlastní identifikaci, nabídkovou cenu), a podepsány uchazečem v souladu se způsobem jednání jménem uchazeče dokladovaném v nabídce. Předložení neúplných, nedoplněných, změněných nebo nepodepsaných návrhů smluv se považuje za nesplnění podmínek zadání a zadavatel vyloučí takového uchazeče z další účasti v zadávacím řízení. 8. DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 8.1 Popis nabízeného řešení V této části bude uchazeč podrobněji specifikovat jím nabízené řešení EIS. Jedná se zejména o: popis jednotlivých částí (např. modulů), jejich vlastností a jejich vzájemné provázanosti, popis funkcionalit a uživatelského prostředí, uchazečem předpokládané rizikové faktory nabízeného řešení EIS, uchazeči známá či předpokládaná omezení nabízeného řešení EIS, silné a slabé stránky nabízeného řešení EIS apod. Výše uvedená struktura podrobnější specifikace je zadavatelem preferována, závazná forma zpracování však není zadavatelem předepsána. Stránka 13 z 18

14 8.2 KONTAKTY PRO OVĚŘENÍ Uchazeč v nabídce uvede kontaktní údaje minimálně na dva uživatele ve veřejné správě, u kterých nasadil vlastní doposud provozovaný EIS zahrnující ekonomický subsystém v objemu min. 1 mil. Kč bez DPH. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si v ostrém provozu funkcionality, které uchazečem označil v příloze č. 1 písm. A tzn. funkcionality, u nichž deklaroval, že jsou standardní součástí nabízeného řešení EIS. 8.3 JISTOTA Podmínky pro stanovení, formu, náležitosti a úkony spojené se složením, držením resp. následným vrácením jistoty zadavatel stanovuje v souladu 67 ZVZ. Zadavatel požaduje, aby uchazeč k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení zákona poskytnul zadavateli jistotu ve výši ,- Kč a to jednou z forem stanovených uvedeným 67 ZVZ. Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky nebo pojištění záruky je výlučně originál záruční listiny vystavené peněžním ústavem ve prospěch zadavatele jako příjemce záruky, z jejíhož obsahu jednoznačně vyplývá, že vystavitel uspokojí zadavatele do výše částky odpovídající výši požadované jistoty v případech uvedených v 67 odst. 7 ZVZ. Bankovní záruka musí být platná po celou dobu trvání zadávací lhůty. V případě, že uchazeč zvolí formu peněžní jistoty (složení přímo na bankovní účet), potom tak může učinit ve prospěch účtu zadavatele u KB Česká Lípa, č. ú /0100, jako variabilní symbol uvede uchazeč svoje IČ. Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty bude kopie výpisu z účtu uchazeče, na kterém je uvedena částka odpovídající výši požadované jistoty, která je prokazatelně odečtena ve prospěch účtu zadavatele, případně kopie hotovostní pokladní stvrzenky o složení finančních prostředků. Pokud uchazeč poskytne zadavateli jistotu ve formě bankovní záruky nebo pojištění záruky, předloží ve své nabídce originál i kopii záruční listiny nebo pojištění záruky. Originál záruční listiny či pojištění záruky musí být z nabídky snadno vyjímatelný, aby jej zadavatel mohl uchazeči následně vrátit. Pokud uchazeč poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení uchazeče podepsané osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče případně za uchazeče, ve které uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím pořadí: číslo účtu pro vrácení peněžní jistoty, kód banky, název banky, adresa pobočky banky a variabilní symbol. Jistota bude uchazečům vrácena v souladu s ustanoveními 67 ZVZ. 9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK Všechny v řádné lhůtě doručené nabídky, které budou podány kvalifikovanými uchazeči a budou zpracovány v souladu se zadávacími podmínkami, budou posouzeny a hodnoceny. Základním hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, přičemž zadavatel stanovil pro hodnocení následující dílčí kritéria a jejich váhy: A. Výše celkové nabídkové ceny včetně DPH 75% B. Výše celkové ceny za 4 roky podpory produktivního provozu a maintenance včetně DPH 25% Stránka 14 z 18

15 10. LHŮTA, ZPŮSOB PODÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ NABÍDEK Lhůta pro podání nabídek končí dne 26. března 2015 ve h Nabídky se podávají písemně a v řádně uzavřené obálce, opatřené na uzavřeních označením obchodní firmy nebo názvu uchazeče a razítkem či podpisem. Obálka musí být označena názvem veřejné zakázky Nákup nového ekonomického informačního systému pro město Česká Lípa a nápisem Zadávací řízení - Neotevírat. Na obálce musí být uvedena adresa, na kterou je možné zaslat oznámení o případném pozdním doručení nabídky. Místem pro podání nabídky je sídlo zadavatele - podatelna MěÚ Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa. Nabídky je možno podat osobně v pracovních dnech v době od 08:00 hod. do 14:00 hod. (v Po a St do hod.) v nebo zaslat na výše uvedenou adresu tak, aby nabídky byly doručeny zadavateli nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek. Za okamžik podání nabídky je považován čas převzetí nabídky adresátem pracovníky podatelny zadavatele. Na nabídku podanou po uplynutí lhůty pro podání nabídek se pohlíží, jako by nebyla podána. Z důvodu oprávněných zájmů uchazečů, zadavatel doporučuje podat nabídky s jednotlivě očíslovanými listy (včetně dokladů k prokázání kvalifikace) zabezpečenými vhodným způsobem proti manipulaci. Pokud nabídka bude obsahovat nepovinné přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy měly být zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče. Nabídka bude předána zadavateli v jednom listinném vyhotovení - v jednom originále a jedné kopii a v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu PDF, a to na datovém nosiči. Nabídka v elektronickém vyhotovení předložená na CD bude obsahovat minimálně následující dokumenty: a) návrh smlouvy o dílo; b) návrh servisní smlouvy; c) rozpis nabídkové ceny; d) vyplněné přílohy č. 1 a 2. Z důvodu posuzování dokumentů jednotlivými členy komise požaduje zadavatel, aby elektronické vyhotovení nabídky obsahovalo kromě dokumentů v PDF formátu rovněž návrh smlouvy včetně všech jejich příloh ve formátu MS WORD. V případě rozporu se má za rozhodující originální vyhotovení nabídky. Požaduje-li uchazeč, aby mu byly písemnosti dodávány na jinou adresu, než je sídlo uvedené v oprávnění k podnikání nebo obchodním rejstříku, je povinen tuto adresu, telefon, fax, kontaktní osoby a další identifikační údaje uvést na titulním listu své nabídky. Nebude-li na této adrese doporučená zásilka uchazečem převzata, bude přesto považována za doručenou. Stránka 15 z 18

16 11. ČLENĚNÍ NABÍDKY Zadavatel doporučuje předložit nabídku v tomto jednotném členění: A. Titulní list nabídky (dle přílohy č. 8 této ZD), obsahující identifikační údaje o uchazeči, celkovou nabídkovou cenu; B. Obsah nabídky s uvedením názvů jednotlivých kapitol včetně příloh, čísel listů a celkového počtu listů v nabídce; C. Doklad prokazující způsob podepisování za uchazeče (výpis z OR, plná moc příp. podpisový vzor apod.); D. Doklady k prokázání kvalifikace (čestné prohlášení dle 62 odst. 3 ZVZ); E. Doplněné a podepsané návrhy smluv včetně všech jejich příloh (dle příloh č. 5 a 6 této ZD); F. Vyplněná příloha č. 1 G. Vyplněná příloha č. 2 H. Cenová nabídka (dle přílohy č. 4 této ZD); I. Popis nabízeného řešení EIS (dle článku 8.1 této ZD); J. Kontaktní údaje (dle čl. 8.2 této ZD) K. Prohlášení o subdodavatelích (dle čl. 5 této ZD); L. Čestné prohlášení a doklady dle 68 odst. 3 ZVZ viz. bod 15.1 této ZD M. Prohlášení uchazeče souhlas s uveřejněním dle bodu 15.2 této ZD N. Doklad o složení jistoty příp. bankovní záruka nebo pojištění záruky dle čl. 8.3 této ZD O. Přílohy (nepovinné). 12. DATUM, ČAS A MÍSTO OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI Otevírání obálek s nabídkami proběhne dne 26. března 2015 od h v sídle zadavatele, Města Česká Lípa, nám. T. G. Masaryka 1, Česká Lípa, PSČ , v zasedací místnosti Zastupitelstva města Česká Lípa. Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden oprávněný zástupce za každého uchazeče. Pokud nebude přítomen statutární zástupce uchazeče, musí přítomný zástupce předložit pověření osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče. 13. ZADÁVACÍ LHŮTA Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a trvá do 31. srpna Uchazeč je svou nabídkou vázán do konce zadávací lhůty, resp. do dne doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje uchazečům umístěným na prvních třech místech v pořadí až do doby uzavření smlouvy nebo případného zrušení zadávacího řízení. 14. DOTAZY A PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ Písemné dotazy Dodavatel je oprávněn po zadavateli požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám ve smyslu 49 ZVZ. Písemné dotazy uchazečů musí být zadavateli doručeny nejpozději 5 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek na profil zadavatele nebo Stránka 16 z 18

17 na adresu zadavatele město Česká Lípa, Odbor rozvoje, majetku a investic, nám. T. G. Masaryka č. p. 1, Česká Lípa nebo prostřednictvím profilu zadavatele či datové schránky zadavatele. Odpovědi na dotazy zpracované formou dodatečných informací k zadávacím podmínkám zadavatel v zákonné lhůtě v souladu s 49 ZVZ odešle a uveřejní na profilu zadavatele: Zadavatel může poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti (požadavku dodavatele). Takovéto dodatečné informace odešle zadavatel dle 49 ZVZ a uveřejní na profilu zadavatele Prohlídka místa plnění Prohlídku místa plnění zadavatel nepředpokládá. 15. DALŠÍ PODMÍNKY A VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE Součástí nabídky uchazeče musí být rovněž prohlášení a doklady požadované v 68 odst. 3 ZVZ: seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních třech letech od konce lhůty pro podání nabídek byly v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele; má-li uchazeč formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek; prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou Zadavatel požaduje, aby uchazeč ve svojí nabídce předložil prohlášení, že souhlasí se zveřejněním základních údajů o svojí nabídce a se zveřejněním celého znění smlouvy uzavřené s ním na základě výsledku zadávacího řízení včetně všech případných dodatků této smlouvy Dodavatel může podat v zadávacím řízení pouze jednu nabídku Pokud dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo je subdodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, zadavatel všechny nabídky podané takovým dodavatelem vyřadí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyřazena, zadavatel bezodkladně vyloučí z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí uchazeči Zadavatel si vyhrazuje právo změnit, příp. upřesnit zadávací podmínky Uchazeči nemají právo na úhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení Zadavatel není oprávněn vracet uchazečům jejich nabídky s výjimkou ukázek nebo vzorků, které, pokud nebudou při jejich posuzování znehodnoceny či spotřebovány, budou vráceny po uzavření smlouvy nebo příp. zrušení zadávacího řízení Zadavatel nepřipouští variantní řešení Zadavatel si vyhrazuje právo nerealizovat zakázku v plném rozsahu Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v 84 ZVZ Zadavatel je oprávněn jakékoliv informace či doklady poskytnuté uchazeči použít, je-li to nezbytné pro postup podle zákona, či pokud to vyplývá z účelu zákona Ve smyslu 147a ZVZ je zadavatel povinen zveřejnit v zákonem stanovených lhůtách úplné znění uzavřené smlouvy, včetně jejich případných změn a dodatků, dále výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznam subdodavatelů, jimž dodavatel za plnění subdodávky k předmětné veřejné zakázce uhradil více než 10% Stránka 17 z 18

18 z celkové ceny této veřejné zakázky, a to ve lhůtách stanovených zákonem úplný výčet povinností je uveden v 147a ZVZ Vítězný dodavatel je povinen v plné míře splnit požadavky uvedené v 147a ZVZ Zadavatel si v souladu s 76 odst. 6 zákona vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele. Rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče se tak bude považovat za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele Zadavatel si v souladu s 81 odst. 4 zákona vyhrazuje právo do 5 dnů po rozhodnutí uveřejnit oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele. Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky se tak bude považovat za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele Komunikace mezi pověřenou osobou zadavatele a dodavatelem bude probíhat v souladu s 148 ZVZ Zadavatel doporučuje dodavateli provést registraci na profilu zadavatele: Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit, případně vyjasnit informace a skutečnosti deklarované uchazečem v jeho nabídce u třetích osob a uchazeč je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. 16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Veřejná zakázka je vypsána v souladu se z. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení uchazeče z další účasti v otevřeném zadávacím řízení Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání této veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení ZVZ úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s 110 ZVZ nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení ZVZ úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do uzavření smlouvy. Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do 5 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek. 17. SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č 4 Příloha č. 5 Příloha č. 6 Příloha č. 7 Příloha č. 8 Příloha č. 9 Specifikace požadavků minimálního plnění Popis požadavků u integračních vazeb Specifikace provozního SW a HW prostředí Rozpis nabídkové ceny Návrh smlouvy o dílo Návrh Servisní smlouvy VZOR: Seznam subdodavatelů VZOR: Titulní list nabídky VZOR: Čestné prohlášení dle 62 odst. 3 zákona V České Lípě dne: Mgr. Romana Žatecká starostka Stránka 18 z 18

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C Odbor školství, kultury a sportu náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 Zájemci o veřejnou zakázku Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon

Více

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

1. Název veřejné zakázky. 2. Druh zadávacího řízení. 3. Údaje o zadavateli. 4. Preambule a účel smlouvy. 5. Klasifikace předmětu veřejné zakázky 1. Název veřejné zakázky 2. Druh zadávacího řízení ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky. 3. Údaje o zadavateli Dodávka kancelářských potřeb Zadavatel: Muzeum Brněnska, příspěvková

Více

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ

Příloha č. 1. Systém webových stránek města Česká Lípa. I. Vymezení předmětu VZ Příloha č. 1 Systém webových stránek města Česká Lípa I. Vymezení předmětu VZ 1. Vytvoření grafického návrhu stránek Součástí realizace veřejné zakázky bude vytvoření grafického návrhu vizuálního vzhledu

Více

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a

INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uherské Hradiště. V ý z v a INVESTA UH, s.r.o., Dlouhá 688, 686 01 Uh. Hradiště V ý z v a k podání nabídky dle zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. v platném znění dle 38 ve zjednodušeném podlimitním řízení, dle Závazných

Více

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK

ICT INFRASTRUKTURA, DODÁVKA SW VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ DATOVÉ KONEKTIVITY PRO MĚSTO NEJDEK Město Nejdek Městský úřad Nejdek, Kancelář tajemníka nám. Karla IV. 239, 362 21 Nejdek Karlovarský kraj VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: KT/244/12 VYŘIZUJE: Ing. Jiří Štěřík TELEFON: 353 240 127 E-MAIL:

Více

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce

Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Výzva k podání nabídek na výběrové řízení na stavební práce Zadavatel na základě 25 odst. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v aktuálním znění, zadává tuto výzvu v souladu s postupem pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlem: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Ing. Jaroslava Martanová, starostka IČO: 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Dodávka multimediálního vybavení pro projekt Moderní škola Zakázka malého rozsahu na dodávky zadávaná v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního

Více

Základní údaje o zadavateli. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele

Základní údaje o zadavateli. Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ NA REALIZACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU (dle 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů) Název zakázky:

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel

Název veřejné zakázky: Rekonstrukce místních komunikací Janov nad Nisou - 2013. Zadavatel Výzva a Základní údaje zadávací dokumentace (dále jen ZÚZD) pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou jako VZMR dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

3268/81 Strašnice IČO: 00025593

3268/81 Strašnice IČO: 00025593 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Č. 5. (ev.č. 016/2014) ve smyslu 92 odst. 3 zákona č. 137/20066 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) a odst. 2.3. níže uvedené rámcové smlouvy

Více

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV

V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV V Praze dne 25.01.2011 Č.j.: 00012/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I.

Zadávací dokumentace. Interaktivní technika I. Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu vyhlášené formou otevřeného řízení s názvem Interaktivní technika I. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace Kontaktní osoba Jan Tůma, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 288; 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 097470/2015 E-mail: jan.tuma@sfzp.cz; peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 23/2015 Systémové číslo VZ na

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Komplexní pojištění města Třinec na období 2015 a 2016 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro

Více

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999.

Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999. Zadavatel: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest se sídlem: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 IČ: 71377999 Veřejná zakázka: Cenově zvýhodněné ICT služby pro malé a drobné podniky - Zvýšení konkurenceschopnosti

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č.1 Výzvy k podání nabídek Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na služby zadávané v souladu s Příručkou pro žadatele a příjemce výzvy č. 56 Operačního programu Vzdělávání pro

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU Zadavatel: Se sídlem: Zastoupený: IČ: Město Slušovice nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice Ing. Petr Hradecký, starosta 00284475 všem dodavatelům IČ:, DIČ: Ve Slušovicích dne.. 31 7 2013 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů

Název veřejné zakázky Nákup mobilních telefonů Kontaktní osoba Eva Širůčková, Peter Safko Tel./Fax: 267 994 450, 267 994 475 / 272 936 597 Č. j.: SFZP 095204/2014 E-mail: eva.siruckova@sfzp.cz, peter.safko@sfzp.cz Číslo zakázky: 22/2014 Datum: Název

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek ČR - Česká správa sociálního zabezpečení Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Předmětem veřejné zakázky je dodávka a implementace:

Více

Rekonstrukce Centra pod střechou

Rekonstrukce Centra pod střechou VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Vyzýváme Vás v souladu s 6 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (dále jen zákon), a v souladu s Pravidly, kterými se

Více

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420

NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 V Praze 1. září 2015 Č.j.: 2015/095677/CNB/420 Poptávka České národní banky na výběr dodavatele veřejné zakázky Poskytování konzultačních služeb a služeb provozní technické

Více

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP

úpravy vnitřních prostor radnice - obřadní síň, 3. a 4. NP VÝZVA k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle 18 odst. 5 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Zadavatel město Kolín Zastoupený Mgr. Bc. Vítem

Více

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem,,zateplení ZŠ Zeměchy podle 6 a 18 odst. 5 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové

Více

V Praze dne 10.02.2011 Č.j.: 00018/11/AV

V Praze dne 10.02.2011 Č.j.: 00018/11/AV V Praze dne 10.02.2011 Č.j.: 00018/11/AV Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky podle 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění (veřejná zakázka malého

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Martin Čech Tel.: 267 994 535 Fax: 272 936 386 E-mail: martin.cech@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Odborné poradenství pro program GIS (Zelená úsporám) Zadávací dokumentace dle ustanovení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek)

Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Zadávací dokumentace (výzva k podání nabídek) Veřejný zadavatel: Název: Sídlem: Zastoupený: IČO: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing. Jaroslava Martanová, starostka 00250805 vyhlašuje veřejnou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU A POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL. vyhlášená v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

1. Identifikační údaje zadavatele

1. Identifikační údaje zadavatele infinity - progress o.s. 73998 Mosty u Jablunkova 316 Věc: Písemná výzva k podání nabídky u zadávacího řízení označeného Interaktivní ekologické centrum Dolní Lomné I. a II. etapa Dodávky AV technologií

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE V E Ř E J N Á Z A K Á Z K A : REFINANCOVÁNÍ A ZAJIŠTĚNÍ PROVOZNÍHO FINANCOVÁNÍ PLZEŇSKÉ ENERGETIKY A.S. JEDNACÍ ŘÍZENÍ S UVEŘEJNĚNÍM DLE UST. 22 ODST. 4 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace Veřejný zadavatel, Národní zemědělské muzeum Praha, se sídlem Kostelní 44, 170 00 Praha 7, jehož jménem jedná Ing. Zdeněk Novák, generální ředitel

Více

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017

Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních v období 2015-2017 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem Zajištění servisu, havarijní a vyprošťovací služby včetně provádění mimopaušálních oprav na zdvihacích zařízeních

Více

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky VÝZVA k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky Vybavení nového objektu školy k akci DDŠ a ZŠ Kostelec nad Orlicí Přístavba školy dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem

VÝZVA ZÁJEMCŮM. s názvem VÝZVA ZÁJEMCŮM k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen Výzva ) s názvem ZPRACOVÁNÍ

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Poskytnutí dlouhodobého úvěru na financování

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká fakulta 128 43 PRAHA 2 - Albertov 6 +42 2 2491 9868 fax: +42 2 21952174 JMÉNO FIRMY ADRESA adresa Naše Č.j.: PID: UK 13- V Praze dne Vyřizuje: ing.bečvář Telefon:

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/44.0007 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.op-vk.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Výzva a zadávací dokumentace k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu Zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky a prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky V Praze dne 13. 8. 2013 Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ Druh zadávacího řízení Vytvoření

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla

Zadávací dokumentace. Sdružená komunikace pro pěší a cyklisty Jablunkov Žihla Zadavatel: Město Jablunkov Dukelská č.p. 144 739 91 Jablunkov Zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky: Název programu: Různé operační programy Registrační číslo Různá registrační čísla projektu: Název projektu a Různé názvy projektů registrační číslo: Název zakázky:

Více

Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec

Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec Posouzení nabídky z hlediska splnění zadávacích podmínek a kvalifikace Otevřené město Liberec ZADÁVACÍ PODMÍNKY Nabídková cena v Kč bez DPH (max. 20.600.000,- Kč bez DPH) Cena za body 1. - 6. kap. 2.2.

Více

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5

Veřejná zakázka: Prevence chyb rizikových projektů podpořených z evropských fondů DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 5 Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj se sídlem Praha 1, Staroměstské nám. 6, PSČ: 110 15 IČ: 660 02 222 Zastoupen: Ing. Vítem Šumpelou ředitelem Odboru řízení a koordinace NSRR Veřejná

Více

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4.

Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení 2. Zadavatel 3. Druh a předmět zakázky Druh zakázky: Předmět zakázky: 4. Zadávací dokumentace 1. Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ). 2.

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh

Zábřeh provozní budova sboru dobrovolných hasičů a garáž pro Sportovní kluby Zábřeh M Ě S T O Z Á B Ř E H Masarykovo nám. č. 510/6 tel.: 583 468 111 789 01 Zábřeh fax: 583 416 505 pro účely výběrového řízení dále jen z a d a v a t e l z a s í l á v ý z v u zájemcům o veřejnou zakázku

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Tato Výzva ve formě níže uvedených zadávacích podmínek je vypracována jako

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION MĚSTO LITOMĚŘICE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE DLE UST. 38 ZÁKONA Č. 137/2006 SB. O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU S NÁZVEM STŘEDNĚDOBÝ INVESTIČNÍ ÚVĚR ZIMNÍ STADION

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK

MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK MĚSTO VAMBERK HUSOVO NÁM. čp. 1, 517 54 VAMBERK vyhlašuje v souladu s ustanovením 18 odst. 5, v návaznosti na 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění

Více

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon )

Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Textová část zadávací dokumentace dle ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon ) Instalace a opravy dopravního značení a dopravního zařízení

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel:

Zadávací dokumentace. na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru. Zadavatel: Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby (dále jen VZ) Poskytnutí kontokorentního úvěru Zadavatel: Město Semily Husova čp. 82, 513 13 Semily Zastoupené Mgr. Janem Farským, starostou

Více

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa

Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa 91.1/V/10 Město Česká Lípa městský úřad odbor rozvoje, majetku a investic náměstí T. G. Masaryka č.p. 1, 470 36 Česká Lípa Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: ev. č. 31078 /2014 MUCL/121828/2014 Vyřizuje:

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) Zadávací dokumentace Veřejný zadavatel: Název: Město Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk IČ: 002

Více

V Praze dne 27. května 2013. Dobrý den,

V Praze dne 27. května 2013. Dobrý den, V Praze dne 27. května 2013 Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace v řízení o zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávku s názvem: Dodávka a implementace informačního systému zadávané dle 38

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

VYZÝVÁ k předložení nabídky.

VYZÝVÁ k předložení nabídky. Výzva k podání nabídky Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje (dále jen RRA PK), nám. Republiky 12, 530 21 Pardubice, jako zadavatel, vyzývá k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - nejedná

Více

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace

Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace Odůvodnění účelnosti nadlimitní veřejné zakázky Elektronizace projektového řízení a nástroje komunikace podle 156 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění a v souladu s prováděcí

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky)

včetně Kvalifikační dokumentace Návrh smlouvy o dílo včetně Příloh (zadání formulář nabídky, formulář cenové nabídky) Datum: 07.05.2015 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Název veřejné zakázky: PROGRAMOVÁNÍ ON-LINE APLIKACÍ Evidenční/Identifikační číslo: VZ 062015 Úplná zadávací dokumentace obsahuje tyto

Více

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor

Výměna oken provozní budovy AČOV Tábor Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor, IČ: 260 69 539, www.vstab.cz Č.j.: VST-02/03-2014 Tábor, 17. února 2014 Počet stran textu: 8 Přílohy: 5/19 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY zadavatel

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE. k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky. Nejedná se o zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. K PROJEKTU ROZŠÍŘENÍ VIRTUALIZACE ČT 1/9 Název veřejné zakázky:

Více

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software).

Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu. Dodávka PC sestav (PC, monitor, software). Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle 18 odst. 5 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka

Více

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci

Poskytnutí úvěru na financování regenerace panelového domu Svážná 3 v Brně Novém Lískovci ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY na služby Zadávací řízení: Podrobné podmínky zadávací dokumentace Otevřené zadávací řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění Název

Více

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365

Členské státy - Zakázka na dodávky - Oznámení zadávacího řízení - Vyjednávací řízení. CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 1/5 Toto oznámení na webové stránce TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278365-2010:text:cs:html CZ-Praha: Užitková vozidla 2010/S 182-278365 OZNÁMENÍ O ZAKÁZCE VEŘEJNÉ SLUŽBY Dodávky ODDÍL I:

Více

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m

V souladu s ustanovením 6 a 18 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách Vás tímto. v y z ý v á m Praha Zbraslav dne 4. 5. 2015 VÝZVA k podání nabídky dle ustanovení 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na plnění veřejné zakázky malého rozsahu Živičářské práce běžné údržby komunikací

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: ÚSTŘEDNÍ VOJENSKÁ NEMOCNICE - Vojenská fakultní nemocnice PRAHA IČO: 61383082 Sídlo/místo

Více

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice

Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice Základní škola Morkovice, příspěvková organizace 17. listopadu 416 768 33 Morkovice V Morkovicích 5.2.2015 Vážená paní, vážený pane, Základní škola Morkovice, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE Zadavatel: Státní fond životního prostředí České republiky Sídlem: Kaplanova 1931/1, Praha 11 Chodov, PSČ: 148 00 Zastoupený: Ing. Františkem Krejčím, ředitelem

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výměna dveří - objekt Angelovova

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výměna dveří - objekt Angelovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro zpracování nabídky zakázky Výměna dveří - objekt Angelovova ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název zakázky: Výměna dveří objekt Angelovova Zadavatel: Základní škola a mateřská škola ANGEL

Více