Školní projekty ve školním roce 2014/ Roční období 1. ročník. Popis projektu:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní projekty ve školním roce 2014/ 2015. Roční období 1. ročník. Popis projektu:"

Transkript

1 Školní projekty ve školním roce 2014/ 2015 Roční období 1. ročník Žáci si osvojují nové znalosti o ročních obdobích a činnostech s nimi spojenými. Vždy na konci ročního období, tedy 4 krát během školního roku, děti využijí získané vědomosti a zkušenosti při hrách, soutěžích, výtvarných činnostech apod., které budou motivované daným ročním obdobím. Žáci se seznámí se změnami v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. Učí se samostatně hledat informace o rostlinách a živočiších v lese, v parku, v sadu a na poli. Sledují změny počasí, které pomocí značek zaznamenávají. Učí se třídit stromy na listnaté, jehličnaté a ovocné. Nejdříve se s tématy seznámí ve škole, pak získávají doplňující informace doma, v encyklopediích a na internetu. Ve škole pak společně pomocí brainstormingu shrnou získané poznatky a vytváří skupinovou práci. Jedná se o celoroční projekt zaměřený na roční období. rozlišit jednotlivá roční období dle přírodních úkazů, poznat stromy podle listu a plodu, zařadit živočichy k savcům a ptákům, rozlišit ptáky stálé a stěhovavé a sledovat změny počasí orientace v kalendářním roce - vyjmenovat roční období, měsíce, správně je zařadit do ročních období. Prohloubit znalosti o změnách přírody Mezipředmětové vztahy Prvouka - změny v přírodě Český jazyk - rozvoj čtenářských dovedností, komunikace, prezentace Tělesná výchova - hry a sportovní aktivity v přírodě Pracovní činnosti - estetické zpracování získaných přírodních materiálů Výtvarná výchova - výtvarné zpracování zážitků a získaných poznatků : Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Poznávání lidí Mezilidské vztahy Kooperace a kompetice Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Ekosystémy Lidské aktivity a problémy životního prostředí

2 Vztah člověka k prostředí Velikonoce 1. ročník Projekt Velikonoce bude věnován tvořivé činnosti a navození jarní atmosféry spojené s Velikonočními svátky. Děti se v dílnách dozví o tradici Velikonoc, jednotlivých zvycích u nás i ve světě. Hravou formou seznámit žáky s pojmem lidová tradice a jejich významem. Vlastním prožitkem a osobní zkušeností si vytvořit kladný vztah k českým tradicím žáci jsou vedeni k všestranné a účinné komunikaci na veřejnosti. Český jazyk - memorování textů, správný přednes vystupování na veřejnosti, četba článků o Velikonocích Matematika - slovní úlohy (počítání i tvoření) Výtvarná výchova zvířata a jejich mláďata, spojení se svátky jara Pracovní činnosti - výroba velikonoční kraslice : Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Kulturní diference Multikulturalita

3 Halloween Dušičky 1. ročník Projekt Halloween porovnává tradice uctívání památky zesnulých u nás i ve světě. Seznámit žáky s původem, tradicí uctívání mrtvých a historií této tradice. Děti na základě informací porovnávají svátek uctívání mrtvých v jednotlivých zemích i kontinentech. Třídí informace, uvědomují si zvyklosti jednotlivých regionů. Český jazyk - memorování textů, správný přednes, vystupování na veřejnosti Matematika - slovní úlohy (počítání i tvoření) Výtvarná výchova strašidelný dům, dýně Pracovní činnosti výroba masky, lucerny Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Kulturní diference Multikulturalita Vánoce - 2. ročník Projekt Vánoce bude věnován tvořivé činnosti a navození pravé vánoční atmosféry. Děti se v dílnách dovědí o tradici Vánoc, o vánočních zvycích u nás i ve světě. Před uskutečněním těchto dílen si také připomeneme 2 nejznámější adventní zvyky - svátek sv. Martina a sv. Lucie. Žáci se rozdělí do skupin. Připraví si krátké pásmo, ve kterém připomenout tradice těchto dnů. S pásmem potom seznámí své spolužáky z dalších ročníků prostřednictvím krátkých výstupů.

4 Hravou formou seznámit žáky s pojmem lidová tradice a jejich významem. Vlastním prožitkem a osobní zkušeností si vytvořit kladný vztah k českým tradicím žáci jsou vedeni k všestranné a účinné komunikaci na veřejnosti. ČJ - čtení a vyprávění příběhů, lidová slovesnost PRV - Vánoční zvyky a tradice VV - Vánoční přání a malujeme Vánoce v ČR PČ - výroba vánočních ozdob Klíčové kompetence: vyhledává a třídí informace na základě jejich pochopení, využíváme je v pracovním procesu a praktickém životě umí operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků samostatně pozoruje a získané poznatky posuzuje a vyvozuje z nich závěry vědomě rozvíjí dovednosti potřebné k osvojování učiva získává informace prostřednictvím četby, internetu a knihoven umí si systematicky vést a ukládat informace dokáže aplikovat naučená pravidla pravopisu a vzájemně je propojuje čte s porozuměním, pracuje s textem, vyhledává informace zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně i v jednohlase i vícehlase umí naslouchat druhým vnímá a posuzuje hudbu na základě vlastních zkušeností umí spolupracovat bere ohled na druhé umí výstižné argumentovat správné formuluje obsahu sdělení porozumí probíraným literárním žánrům rozšiřuje si pomocí literárního i gramatického učiva slovní zásobu umí výstižně a kultivovaně mluvit vhodně komunikuje se spolužáky, s učiteli a s ostatními dospělými ve škole i mimo školu. umí obhájit vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných podporuje přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami dokáže spolupracovat ve vyučování i mimo něj dodržuje pravidla slušného chování umí dodržovat pravidel prezentuje své názory v rámci zachování vzájemného respektu účinně spolupracuje ve skupině podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu je schopen diskuse v malých skupinách i v rámci celé třídy respektuje pokyny učitele a dokáže požádat o pomoc respektuje názory a vkus ostatních umí si vzájemně naslouchat váží si všech lidí bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženské přesvědčení respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, podílí se na vytváření kvalitního životního prostředí a ovládá základy ochrany zdraví umí prozkoumávat názory a pohledy, které se liší od jeho vlastních má zájem o kulturní dědictví pomocí literatury naučné i vědecké si vytváří postoje k okolnímu světu má přirozenou potřebu literárního projevu, recitace a četby

5 respektuje přesvědčení druhých lidí chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví má pozitivní postoj k uměleckým dílům dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví umí si připravit a udržovat pracovní prostor využívá získané znalost v běžné praxi dodržuje hygienu při práci umí vyjádřit tanečním pohybem hudební náladu využívá hudební nástroje k doprovodné hře využívá různé nástroje a vybavení pro reprodukci hudby Osvojuje si pracovní dovednosti a návyky : Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Kulturní diference Multikulturalita Svátky jara - 2. ročník Projekt Svátky jara bude věnován tvořivé činnosti a navození pravé jarní atmosféry. Děti se v dílnách dovědí o tradici Velikonoc, o velikonočních zvycích u nás i ve světě a přírodě na jaře. Připomeneme si svátky jara - Velikonoce, probouzení jarní přírody - Den hmyzu. Žáci se rozdělí do skupin. Připraví si krátké zajímavosti k danému tématu. Hravou formou seznámit žáky s pojmem lidová tradice a jejich významem. Vlastním prožitkem a osobní zkušeností si vytvořit kladný vztah k českým tradicím. Žáci jsou vedeni k všestranné a účinné komunikaci na veřejnosti. ČJ - básničky, popis jarní přírody TV - vycházka a hry v přírodě VV - malujeme na téma Jaro

6 PČ - zdobení velikonočních kraslic a jarní výzdoba HV - písničky o jaru Klíčové kompetence: vyhledává a třídí informace na základě jejich pochopení, využíváme je v pracovním procesu a praktickém životě umí operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků samostatně pozoruje a získané poznatky posuzuje a vyvozuje z nich závěry poznává vlastní pohybové schopnosti a umí je rozvíjet prožívá souvislost mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou systematicky sleduje vývoj vlastní fyzické zdatnosti vědomě rozvíjí dovednosti potřebné k osvojování učiva získává informace prostřednictvím četby, internetu a knihoven umí si systematicky vést a ukládat informace dokáže aplikovat naučená pravidla pravopisu a vzájemně je propojuje zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky a přesně i v jednohlase i vícehlase čte s porozuměním, pracuje s textem, vyhledává informace zúčastňuje se různých soutěží a olympiád. umí zvolit správný postup plánuje si postup řešení problému samostatně a aktivně nalézá pravidla, kterými se řídí mluvnické jevy vyhledává informace vhodné k řešení problému využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení uvážlivě se rozhoduje umí spolupracovat bere ohled na druhé umí výstižné argumentovat správné formuluje obsahu sdělení porozumí probíraným literárním žánrům rozšiřuje si pomocí literárního i gramatického učiva slovní zásobu umí výstižně a kultivovaně mluvit vhodně komunikuje se spolužáky, s učiteli a s ostatními dospělými ve škole i mimo školu. umí obhájit vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných podporuje přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami dokáže spolupracovat ve vyučování i mimo něj dokáže spolupracovat ve skupině, podílí se společně s pedagogem na vytváření pravidel práce ve třídě umí diskutovat v malé skupině i debatě v celé třídě má pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jejich sebedůvěru a samostatný rozvoj chová se tolerantně a respektuje odlišné názory dodržuje pravidla slušného chování umí dodržovat pravidel prezentuje své názory v rámci zachování vzájemného respektu účinně spolupracuje ve skupině podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu je schopen diskuse v malých skupinách i v rámci celé třídy respektuje pokyny učitele a dokáže požádat o pomoc umí si vzájemně naslouchat respektuje názory a vkus ostatních umí prozkoumávat názory a pohledy, které se liší od jeho vlastních má zájem o kulturní dědictví pomocí literatury naučné i vědecké si vytváří postoje k okolnímu světu

7 má přirozenou potřebu literárního projevu, recitace a četby respektuje přesvědčení druhých lidí chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví má pozitivní postoj k uměleckým dílům snaží se aktivně sportovat dodržuje hygienu při tělesných aktivitách umí poskytnout první pomoc při úrazech lehčího charakteru je si vědom škodlivost užívání drog a jiných návykových látek dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví umí si připravit a udržovat pracovní prostor využívá získané znalost v běžné praxi dodržuje hygienu při práci Osvojuje si pracovní dovednosti a návyky Rozvoj schopností poznávání Mezilidské vztahy Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Lidské vztahy Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Domácí mazlíčci 2. ročník Jedná se o měsíční projekt, který navazuje na učivo prvouky 2. třídy - Domácí zvířata. Děti si přinesou v domluvený den do školy své domácí mazlíčky a popisují, jakým způsobem se o ně starají. Dále popisují stavbu těla, čím se živí, prostředí, ze kterého byli domestikováni... Cíl projektu: V této části projektu lze krásně propojit teorii s praxí, tzn. že na přinesených zvířatech si v praxi ukáží stavbu těla a předají si své zkušenosti, související se starostí o tyto zvířata. Prohlubují vztahy se zvířaty a učí se pravidelné péči o živé tvory. Etická výchova - utužení vztahu k živým tvorům Český jazyk - rozvoj komunikačních dovedností Prvouka - spojení teoretických a praktických znalostí Výtvarná výchova - výtvarné zpracování tématu

8 : Rozvoj schopností poznávání Kooperace a kompetice Lidské vztahy Ekosystémy Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Staré pověsti české 2. ročník Jedná se o celoroční projekt, ve kterém se žáci postupně seznamují s pověstmi. Pokusí se také některé pověsti zdramatizovat a prezentovat je mladším spolužákům. Zároveň jsou vedeni k všestranné a účinné komunikaci na veřejnosti, posilují i komunikační dovednosti uvnitř třídy. Cílem projektu je hravou formou seznámit žáky s historickým vývojem naší republiky. Prvouka - seznámení se s jednotlivými místy na mapě Český jazyk - rozvoj čtenářských a komunikačních dovedností, prezentace Český jazyk - sloh - vytvoření vlastní pověsti Pracovní činnosti - vytvoření leporela Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Lidské vztahy Základní podmínky života Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

9 Zlínsko v pověstech - 3. ročník Popis projektu Jedná se o několikatýdenní projekt, ve kterém se žáci postupně seznamují s pověstmi souvisejícími s místem, kde se narodili a kde bydlí. Pokusí se také některé pověsti zdramatizovat a prezentovat je mladším spolužákům. Zároveň jsou vedeni k všestranné a účinné komunikaci na veřejnosti, posilují i komunikační dovednosti uvnitř třídy. Cíle projektu Cílem projektu je hravou formou seznámit žáky s historickým vývojem našeho kraje. Vlastním prožitkem a osobní zkušeností vytvořit vztah k našemu kraji. Mezipředmětové vztahy Prvouka - seznámení s tajemnými místy v kraji Český jazyk - rozvoj čtenářských a komunikačních dovedností, prezentace Český jazyk - sloh - vytvoření vlastní pověsti Pracovní činnosti - vytvoření leporela Výtvarná výchova komiks Poznávání lidí Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Etnický původ Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Moje město 3. ročník Popis projektu V několikadenním projektu se žáci seznamují se svým městem, tzn. poznávají důležité instituce ve městě, kde se nachází, jak fungují...

10 Navštíví městskou policii, která si pro ně připravuje preventivní program zaměřený k bezpečnému chování na cestách, současně se děti seznámí s jejich pracovní náplní. Dále navštíví muzeum a vybraný podnik ve městě. V další části projektu budou děti rozděleny do skupin. Úkolem každé skupiny bude nakreslit plánek okolí školy a to na základě vycházky a nákresů, které vyhledají na internetu. Děti jsou vedeny k všestranné a účinné komunikaci na veřejnosti a zároveň posilují komunikační dovednosti uvnitř třídy. Cíle projektu Cílem projektu je děti seznámit s městem, v němž bydlí a zároveň si k němu vytvořit kladný vztah. Mezipředmětové vztahy Prvouka - seznámení s důležitými institucemi ve městě Český jazyk - rozvoj čtenářských a komunikačních dovedností, prezentace Anglický jazyk - rozvoj slovní zásoby, názvy důležitých institucí ve městě anglicky Pracovní činnosti - maketa okolí školy Výtvarná výchova - kresba různých institucí, které jsme navštívili Lidské tělo 3. ročník Popis projektu Několikatýdenní projekt, ve kterém se žáci seznamují s lidským tělem jak v Prvouce (oblast: Člověk a jeho zdraví, učivo lidské tělo) tak ve výtvarné výchově, kde zpracují několik námětů vycházejících z tohoto učiva (oběhová soustava; smysly - hmat a kůže, sluch, zrak; opěrná soustava,...). Děti se při tvorbě se seznámí s netradičními výtvarnými technikami. Cíle projektu Cílem projektu je děti seznámit s jednotlivými oblastmi učiva o lidském těle skrze výtvarný prožitek a dále je seznámit s netradičními výtvarnými technikami a postupy. Mezipředmětové vztahy Prvouka - učivo lidské tělo Český jazyk - rozvoj čtenářských a komunikačních dovedností Anglický jazyk - rozvoj slovní zásoby k tématu lidské tělo Matematika - sběr dat, orientace v tabulce, práce s daty (výška, váha, obvod částí těla - jednotky hmotnosti a délky) Výtvarná výchova - tvorba výtvarné řady na téma lidské tělo za použití netradičních výtvarných technik (dripping, bodypainting, kresba sluchového vjemu, landart...) Chraňme s Punťou přírodu 4. ročník Z hlediska času jde o celoroční environmentální projekt. Ústřední postavou bude brontosaurus Punťa, se kterým se žáci seznámí během plnění úkolů v rámci mezipředmětových vztahů. Žáci budou plnit úkoly, při kterých se jim odkryjí části puzzlí a při správném řešení obdrží všechny díly celý obrázek. Je na nich, aby poznali, jaký

11 problém pomáhá Punťa v přírodě živočichům řešit. Žáci začnou na projektu pracovat v rámci týdenního projektového pobytu v Přerově. Součástí projektového týdne je spolupráce s ekologickou organizací ORNIS Přerov. Zde se zúčastní několika výukových programů (např. Atlas ptáků neobyčejných, Ptáci, Na návštěvě v záchranné stanici, Ježkův rok). Navážeme na spolupráci s panem Tošenovským při aktivitách věnovaných záchraně netopýrů. Během týdenního projektového pobytu v Přerově budou žáci pracovat i na dalším projektu (dvouměsíčním) - Po stopách lovců mamutů. Právě Přerov a lokalita Předmostí je známá nálezy z období paleolitu. Postava Punti pomáhá tyto dva projekty propojovat. V Přerově budeme plnit další úkoly a projdeme naučnou vlastivědnou stezku. Po návratu do školy budeme spolupracovat s ekologickou organizací Líska Vsetín (kampaň Stromy a my, Ptáci žijí tady s námi), společností Birdlife International, Českou ornitologickou společností, s hradem Lukovem (partnerská smlouva), a dalšími. Navštívíme Přírodovědné muzeum ve Vídni. V měsíci dubnu se zúčastníme Dne Země na Lukově, kde budeme čistit les a studánku. Získané vědomosti budou žáci propojovat s učivem přírodovědy ve 4. ročníku. Hravou formou seznámit žáky s nutností chránit vše živé na naší planetě pro další generace. Mezipředmětové vztahy Přírodověda vyhledávání, třídění a zpracování informací z různých zdrojů týkajících se živé a neživé přírody Český jazyk vyhledávání, třídění a zpracování informací, reprodukce textu, vyprávění podle obrázků, vytváření komiksů a leporela Matematika - žáci si během jednotlivých úkolů zopakují probrané učivo z matematiky (v rámci mezipředmětových vztahů) Pracovní činnosti výroba letáků k záchraně netopýrů, aktivity ke Dni Země (čištění lesa a studánky), zapojení do kampaní Stromy a my, Ptáci žijí tady s námi, Pták roku Výtvarná výchova zapojení do kampaní viz. aktivity v hodinách pracovních činností, osobnost malíře Jiřího Wintera Neprakty Tělesná výchova výšlap a pobyt v okolí hradu Lukova, procházky v rámci týdenního projektového pobytu v Přerově a další. Rozvoj schopností poznávání Mezilidské vztahy Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Tvorba mediálního sdělení

12 Po stopách lovců mamutů 4. ročník Jedná se o cca dvouměsíční projekt, jehož úkolem je seznámit hravou formou žáky s životem lovců mamutů na našem území. Navážeme tak na projekt z minulého školního roku, kdy jsme se věnovali pravěku na Zlínsku. Nyní se projekt zaměří na období pravěku v českých zemích. Na projektu budou žáci pracovat jak ve škole, tak na týdenním projektovém pobytu v Přerově. Zde budeme spolupracovat se ZŠ Předmostí a Muzeem Komenského. Projdeme vlastivědnou stezku a v rámci pobytu se budeme věnovat i některým aktivitám k přípravě výstupů. Během týdenního pobytu se vydáme také do Brna, kde navštívíme Anthropos. Mimo jiné se zde žáci seznámí i s obrazy Zdeňka Buriana. Dále navštívíme Moravské zemské muzeum, kde jsou v měsíci září k vidění např. originál Věstonické Venuše, hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic a železné meteority z Opavy Kylešovic. Žáci si připraví pravěké kostýmy, budou kašírovat Miss pravěk, připravovat dramatizaci na závěrečné výstupy. Ve škole budou v hodinách čtení číst knížku Lovci mamutů od Eduarda Štorcha, v rámci mezipředmětových vztahů budou plnit úkoly v hodinách jazyka českého i matematiky. V hudební výchově se naučí zpívat píseň Pravěk a budou pokračovat v přípravě závěrečného vystoupení. Zapojí se také v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností (jeskynní malby, Věstonická Venuše ze slaného těsta, pralidé atd.). Pokud ZŠ Čtyřlístek v Uh. Hradišti bude i v letošním roce pořádat Dětskou vědeckou konferenci, zúčastníme se této konference s naším projektem. Za odměnu navštíví žáci Přírodovědné muzeum ve Vídni. Cíl projektu: Hravou formou seznámit žáky s historickým obdobím paleolitu v českých zemích. Vlastivěda vyhledávání, třídění a zpracovávání informací, návštěva muzea Komenského v Přerově, spolupráce se ZŠ Předmostí, exkurze do Anthroposu, Moravského zemského muzea a Přírodovědného muzea ve Vídni, práce s časovou osou Český jazyk vyhledávání, třídění a zpracovávání informací, reprodukce textu, příprava scénáře, četba knihy Lovci mamutů od E. Štorcha (ilustrátor Zd. Burian), úkoly v rámci mezipředmětových vztahů Matematika úkoly v rámci mezipředmětových vztahů, na nichž si žáci procvičí probrané učivo z matematiky Výtvarná výchova, pracovní činnosti - kresba či kašírování pravěké postavy (ženy, lovce), pravěký příbytek z přírodnin, jeskynní malby, výroba zbraně či šperku, výroba Věstonické venuše ze slaného těsta, stvoření mamuta z koudele, výroba pravěkého oblečení, rekvizity k výstupům apod. Hudební výchova příprava dramatizace k výstupům a příprava prezentace na Dětskou vědeckou konferenci Tělesná výchova procházky během týdenního pobytu v Přerově (vlastivědná stezka)

13 Mezilidské vztahy Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Lidské vztahy Ekosystémy Základní podmínky života Vztah člověka k prostředí Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Toulky Prahou 4. ročník Z hlediska času jde asi o půlroční projekt, kdy se žáci budou seznamovat s naším hlavním městem. Nejprve prostřednictvím pověstí o Praze, poté budou propojovat informace o Praze s učivem vlastivědy. Jak se Praha měnila během panování našich vládnoucích dynastií /Praha za prvních Přemyslovců, Praha za posledních Přemyslovců, Praha za Lucemburků, Praha za Habsburků atd./. Budou se orientovat ve stavebních historických slozích. Žáci tak poznají významné historické objekty. Budou pracovat s mapou. Získané informace si budou zaznamenávat do projektového sešitu. V měsíci květnu se vydáme na návštěvu Prahy a na závěr školního roku si připravíme závěrečné výstupy pro rodiče a žáky naší školy. Hravou formou seznámit žáky s naším hlavním městem /jeho historií i současností/ Český jazyk - rozvoj čtenářských dovedností (A. Ježková Praha, babka měst), plnění úkolů v rámci mezipředmětových vztahů, vyhledávání, třídění a zpracování informací, reprodukce textu, příprava dramatizace Matematika plnění úkolů v rámci mezipředmětových vztahů, Praha v číslech Tělesná výchova exkurze do Prahy Pracovní činnosti, výtvarná výchova výroba kulis a rekvizit, výtvarné zpracování pověstí, korunovačních klenot, obrazů panovníků a zajímavých míst v našem hlavním městě Hudební výchova zpěv písní pražských skupin, příprava dramatizace

14 Mezilidské vztahy Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Lidské vztahy Ekosystémy Základní podmínky života Vztah člověka k prostředí Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Sluneční soustava 5. ročník Žáci pracují ve skupinách po 3-4 dětech. Úkolem každé skupiny je získat potřebné poznatky k danému tématu a tyto poznatky zpracovat a prezentovat. Děti společně získávají informace z dostupných zdrojů - encyklopedie, tisk, časopisy, televizní dokumenty, atlasy, internet, přednáška. Součástí projektu je výroba modelu, popřípadě mobilu k danému tématu, výtvarné zpracování a vytvoření vlastního příběhu, povídky, popisu. Žáci se seznámí s příběhy Starých řeckých bájí a pověstí a pokusí se některou zdramatizovat. Žák získá rozšiřující vědomosti a znalosti o vesmíru, planetách a vývoji v kosmickém výzkumu a jejich zpracování do prezentace. Český jazyk, český jazyk - sloh, matematika, pracovní činnosti, výtvarná výchova Rozvoj schopností poznávání Vztah člověka k prostředí Fungování a vliv médií ve společnosti

15 Podnebné pásy 5. ročník Jedná se o několikatýdenní projekt, ve kterém se žáci postupně seznamují s flórou, faunou a obyvateli deštného pralesa. Žáci pracují ve skupinách, kde zpracovávají jedno z témat: deštný prales, flóra, fauna, zelené plíce světa, obyvatelé deštného pralesa. Pomocí dostupných zdrojů informací zpracují dané téma a vytvoří prezentaci. Seznámí se s příběhy a životem amazonských indiánů, pokusí se některý příběh zdramatizovat a prezentovat spolužákům. Rozšíření vědomostí o tropickém deštném pralesu, jeho flóře, fauně a obyvatelích. Mezipředmětové vztahy Český jazyk, matematika, pracovní činnosti, výtvarná výchova, tělesná výchova Poznávání lidí Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Naši prezidenti 5. ročník Projekt "Naši prezidenti" je určen žákům 5. ročníků. Projekt budeme zpracovávat v hodinách vlastivědy. Žáci budou ve skupinách vyhledávat a zpracovávat informace o našich prezidentech. Poznají tak historii naší země od vzniku republiky až po současnost. Zaměří se na časové zařazení, situaci v našich zemích, rodinné zázemí a zajímavosti ze života hlav našeho státu. Zpracované informace budou prezentovat před svou třídou, případně i před žáky 1. stupně. Pro ty si mohou připravit stanoviště s úkoly na dané téma. Žáci v rámci projektu mohou vytvořit i anketu pro veřejnost - kde osloví různé věkové skupiny.

16 Vlastivěda - vyhledávání a zpracování informací z různých zdrojů, pamětná reprodukce textu, práce s časovou osou Český jazyk - vytvoření ankety, vyhledávání a zpracovávání informací, reprodukce textu Matematika - sestavení grafů, počítání průměru Hudební výchova - písně k tématu (oblíbená Masarykova píseň, písně současné - Nohavica) : Rozvoj schopností poznávání Poznávání lidí Mezilidské vztahy Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Lidské vztahy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Projekty ve školním roce 2015/ 2016

Projekty ve školním roce 2015/ 2016 Základní škola Zlín, Kvítková 4338, příspěvková organizace (Elementary School With Extended Language Teaching) Kvítková 4338, 760 01 Zlín, Czech Republic www.zskvitkova.cz, zskvitkova@zskvitkova.cz Projekty

Více

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech

Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Pokrytí průřezových témat v projektech a projektových dnech Průřezové téma: Osobnostní a sociální výchova Osobnostní rozvoj Název 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník

Více

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika

Český jazyk r. Český jazyk a informatika Německý jazyk Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro nedoslýchavé. Ve prospěch předmětů speciální péče je ve všech ročnících využito maximální týdenní časové dotace. Hudební výchova

Více

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika

Komunikační dovednosti Komunikační dovednosti a informatika Matematika Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec pro neslyšící. Předmět Komunikační dovednosti zahrnuje vzdělávací obory Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Předmět je dotován

Více

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň:

Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Jednoduchý přehled integrací průřezových témat poskytuje následující tabulka. Průřezová témata - 1. stupeň: Osobnostní rozvoj Průřezové téma 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Rozvoj schopností

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný Rostliny v prostředí Žák: uvědomí si a zaznamená tvary, barvy a linie sleduje základní přírodní zákonitosti ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA Ekosystémy Prvouka Prvouka -

Více

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace

Začlenění. Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace školní vzdělávací program Tradice a současnost - Tradycja i współczesność Začlenění Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace PLACE HERE Název školy

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení)

Klíčové kompetence (bližší popis jejich rozvíjení) Přípravné práce Vytváření deníků lepení výtvarné zpracování obalu Deníku Žák si vytváří zodpovědný vztah k vlastnoručně vyrobenému dílu; uvědomuje si vztah ostatních k jimi vytvořeným objektům; respektuje

Více

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova

e) Začlenění průřezových témat Osobnostní a sociální výchova e) Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve vzdělávacím programu okruhy aktuálních problémů současného světa a stávají se významnou součástí základního vzdělávání. Tematické okruhy

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura. Hudba nás provází celým životem

Více

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět

VDO občanská společnost, stát - vytváření pravidel chování a týmové práce EV vztah člověka k prostředí - naše obec. EGS objevujeme Evropu a svět 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník:3 Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka MÍSTO, KDE ŽIJEME Orientuje se v místě svého bydliště, v okolí školy,

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4.2. Vlastivěda A) Charakteristika předmětu Vlastivěda se dělí na část zeměpisnou a dějepisnou. V zeměpisném učivu je cílem především práce s mapou, atlasem a globusem. Využíváme zkušeností žáků z cestování.

Více

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat

Charakteristika ŠVP ZV / Začlenění průřezových témat Charakteristika ŠVP ZV Začlenění průřezových témat Průřezová témata jsou na škole realizována dvojím způsobem. Za prvé se jedná o školní akce, školní tradice či takové aktivity, které jsou automatickou

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY

1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1 JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE UČEBNÍ OSNOVY 1. 4 Konverzace v anglickém jazyce Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková dotace na 2. stupni jsou 3 hodiny. Charakteristika:

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v 6., 7., 8., 9. ročníku po dvou hodinách týdně. Zeměpis patří do okruhu vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Prvouka. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 2 2 0 0 0 0 0 0 5 Povinný Povinný Povinný Celkem Název předmětu Oblast Charakteristika

Více

Osobnostní a sociální výchova

Osobnostní a sociální výchova Osobnostní a sociální výchova (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Osobnostní rozvoj (projekt) (projekt) (projekt) (projekt) Sociální rozvoj (projekt) (projekt) - (projekt) (projekt)

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy:

2. 4. 1. Průřezová témata a jednotlivé tematické okruhy: 2.4. Průřezová témata Průřezová témata prostupují celým vzděláváním a vstupují do mnoha činností ve výuce i mimo ni. Část tematických okruhů a jejich námětů je předmětem každodenního kontaktu učitelů s

Více

Technická praktika. Oblast

Technická praktika. Oblast 5.20.10 Počet vyučovacích hodin za týden Celkem 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 2 3 2 2 9 Volitelný Volitelný Volitelný Volitelný Název předmětu

Více

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí

Začlenění. Základní škola Jablonné v Podještědí školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Cesta k poznání Začlenění Název školy Název ŠVP ŠVP ZŠ Jablonné v Podještědí - Kopie Dosažené vzdělání Vzdělávací program Délka studia v letech:

Více

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova

Charakteristika předmětu Výtvarná výchova Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Charakteristika předmětu Vyučovací předmět výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací:

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA

VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA VZDĚLÁVACÍ OBLAST UMĚNÍ A KULTURA VZDĚLÁVACÍ OBOR HUDEBNÍ VÝCHOVA VYUČOVACÍ PŘEDMĚT HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu na 2. stupni ZŠ: Hudební výchova svým obsahem navazuje na vzdělávací

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5

Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Ukázka charakteristiky předmětu Jazyk a jazyková komunikace z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Holečkova ul., Praha 5 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Mgr. Daniela Javorská Volitelný předmět Jazyková komunikace vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 2 týdně, povinný M: Škola Žák: - orientuje se ve škole - bezpečně se orientuje v budově školy - pozná spolužáky, učitele, ředitele - pozná svoje spolužáky, třídního učitele, ředitele

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program Vaše škola Škola: ZŠ a MŠ Brno, Milénova, Milénova 14, 635 00 Brno Ředitel školy: Mgr. Jiří Křenek Koordinátor ŠVP

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Klasifikace předmětů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UČEBNÍ OSNOVY UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Člověk a jeho svět Náš svět Charakteristika předmětu V předmětu Náš svět je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět v pěti tematických

Více

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník)

VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) VLASTIVĚDA (4. a 5. ročník) Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast ve 4. a 5. ročníku rozvíjí poznatky z 1. období o významných přírodních, hospodářských, společenských, kulturních a historických oblastech

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata

Oblast Člověk a jeho svět Předmět Vlastivěda Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Vlastivěda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, exkurze, výlety výuka je frontální i skupinová

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU - PRVOUKA, VLASTIVĚDA A PŘÍRODOVĚDA 1. STUPEŇ Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je jedinou vzdělávací oblastí RVP ZV, která je koncipována

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cvičení z českého jazyka Charakteristika předmětu Ve vyučovacím předmětu Český jazyk a literatura

Více

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy

pro tento předmět nejsou v RVP závazné výstupy, uvádíme pouze ŠVP výstupy ČESKÝ JAZYK JINAK - Předmět se bude vyučovat pouze v 9.ročníku ve školním roce 2013/14 (po té bude předmět zrušen, byl nabízen jako ekvivalent k druhému cizímu jazyku) Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast.

Člověk a jeho svět. Přírodověda. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a jeho svět Přírodověda 4. 5. ročník 2 hodiny týdně třídy, vycházky, exkurze, výlety, počítačová učebna

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení

Klíčové kompetence v základním vzdělávání I. Kompetence k učení I. Kompetence k učení vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení projevuje ochotu věnovat s dalšímu studiu a celoživotnímu učení vyhledává

Více

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY. Místo, kde žijeme skutečností. kulturnímu a tolerantnímu chování a jednání. Samostatné a sebevědomé vystupování a jednání, k efektivní, bezproblémové a bezkonfliktní komunikaci. vztahu k sobě i okolnímu prostředí. Seznamuje

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY DRAMATICKÁ VÝCHOVA Mgr. Eva Vášová Vzdělávací obsah Dramatické výchovy je využit pro všechny žáky v rámci: 1. mezipředmětových

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny Žák: nakreslí ideální rodinu, domov hovoří o vztazích v rodině popíše úlohu matky a otce v rodině - práva a povinnosti v rodině - funkce matky v rodině, matka jako nositelka

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS

UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS UČEBNÍ OSNOVY VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU ZEMĚPIS Obsahové, organizační a časové vymezení Předmět zeměpis je vyučován jako samostatný předmět v primě, sekundě, tercii a kvartě, dvě vyučovací jednotky týdně. V

Více

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů

Označení dílčího projektu Název dílčího projektu Cílová skupina žáků Projekt je dále tvořen TO těchto vyučovacích předmětů Začlenění průřezových témat (PT) PT 1 Osobnostní a sociální výchova projekt P 1 Kdo jsem já a kdo jsme my PT 2 Výchova demokratického občana projekt P 2 Chraň sebe i své kamarády PT 3 Výchova k myšlení

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda

Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Charakteristika vyučovacího předmětu Vlastivěda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vlastivěda Vzdělávací obsah předmětu Vlastivěda je tvořen z tematických okruhů Místo, kde žijeme,

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové,časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodověda se vyučuje jako samostatný předmět ve 3. a 4. ročníku 2 hodiny týdně. Předmět Přírodověda

Více

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech

Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Realizace jednotlivých okruhů průřezového tématu Multikulturní výchova v jednotlivých ročnících a předmětech Tématické okruhy průřezového tématu Ročník 1.stupeň 2. stupeň 1. ročník 2. ročník 3. ročník

Více

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov

RVP ŠVP UČIVO - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov Dodatek č.17 PŘEDMĚT: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA ROČNÍK: 8. ročník ČESKÝ JAZYK - rozlišuje a příklady v textu dokládá nejdůležitější způsoby obohacování slovní zásoby a zásady tvoření českých slov - rozlišuje

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

I. Sekaniny1804 Hudební výchova

I. Sekaniny1804 Hudební výchova Učební osnovy II I. Sekaniny1804 Hudební výchova Hudební výchova 1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací

Více

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky :

ezová témata integrace projekt edm t Ekologie edm t Výchova demokratického ob ana. Osobnostní a sociální výchova - OSV Vysv tlivky : Průřezová témata Průřezová témata jsou propojena se vzdělávacím obsahem jednotlivých vyučovacích předmětů a s obsahem dalších činností žáků realizovaných ve škole. Do výuky jsou začleněna především formou

Více

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA Osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sebepoznání a sebepojetí - seberegulace a sebeorganizace - psychohygiena - kreativita Sociální rozvoj - poznávání lidí -

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO

Průřezová témata k oblasti JaJK Anglický jazyk - 6. ročník. Výchova demokratického občana VDO Anglický jazyk - 6. ročník Výchova demokratického občana VDO VDO 1 Občanská společnost a škola dílčí témata: Představení, Styk s okolím - umí si vyžádat informaci o jménu a sám inf. poskytnout - umí se

Více

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Základní škola a Mateřská škola Neplachovice, okres Opava, příspěvková organizace Dodatek č. 4 ke školnímu vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání Učíme se pro život Projednán na pedagogické radě

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň

Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Cvičení z českého jazyka povinně volitelný předmět 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Cvičení z českého jazyka se vyučuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Charakteristika předmětu Anglický jazyk

Charakteristika předmětu Anglický jazyk Charakteristika předmětu Anglický jazyk Vyučovací předmět Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný předmět s časovou dotací: Ve 3. 5. ročníku 3 hodiny týdně Výuka je vedena od počátečního vybudování si

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda

Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Přírodověda Vzdělávací obsah předmětu Přírodověda je tvořen z tematických okruhů Rozmanitost

Více

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence

5.7. P rvouka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.7.2. Začlenění průřezových témat 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 5.7. Prvouka obsah stránka 5.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu 2 5.7.2. Začlenění průřezových témat 2 5.7.3. Zaměření na klíčové kompetence 2 5.7.4. Formy a metody práce 3 5.7.5. Způsoby, formy

Více

3.5. Začlenění průřezových témat

3.5. Začlenění průřezových témat 3.5. Začlenění průřezových témat Školní vzdělávací program Průřezová témata (PT) pomáhají žákům pochopit souvislosti mezi některými společenskými jevy. Vybrané tematické okruhy průřezových témat propojujeme

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SPOLEČENSKO-VĚDNÍ SEMINÁŘ Mgr. Alena Říhová Společensko-vědní seminář je volitelný předmět v časové dotaci 1 hodiny týdně.

Více

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce

Přínos pro výchovnou a vzdělávací činnost školy. podporuje základní dovednosti dobré komunikace a spolupráce 3. 7. Průřezová témata a jejich zařazení jako projekty Název Charakteristika Aktuální celoškolní celoroční tematický projekt Námětová základna se stanovenými společnými akcemi a konkrétními výstupy prolínajícími

Více

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy

Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod. Část V. Osnovy Environmentální výchova Školní vzdělávací program - Základní škola, Nový Hrádek, okres Náchod Část V. Osnovy I. a II. stupeň KAPITOLA 39. PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

Předmět: pracovní činnosti

Předmět: pracovní činnosti 5.9 Oblast: Člověk a svět práce 5.9.1 Obor: Člověk a svět práce Předmět: pracovní činnosti Charakteristika předmětu pracovní činnosti 1. stupeň Vzdělávací oblast Člověk a svět práce, obor Člověk a svět

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov. VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na Prvouka - 1. ročník Vyznačí v jednoduchém plánu místo domov VDO občanská společnost svého bydliště a školy,cestu na škola a škola - výchova dem. určené místo a rozliší možná osobní bezpečí občana v rámci

Více

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.1. ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI A MIMOŘÁNĚ NAANÝCH 3.1.1. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (žáci se specifickými poruchami učení) Žáci, u kterých se

Více

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí VLASTIVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Vlastivěda vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. V návaznosti na vyučovací předmět Prvouka přináší žákům základní poznatky

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv

Zšvvp BD SD Tv M Zšvvp BD SD Tv M BD SD Tv M Hodnoty, postoje, praktická etika Prv Švp BD SD Tv 10. Tematické okruhy průřezových témat Všechny tematické okruhy všech průřezových téma jsou integrovány do vzdělávacích obsahů vyučovacích předmětů Přehled tematických okruhů průřezových témat 1. stupeň

Více

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1.

Předmět: ANGLICKÝ JAZYK Ročník: 1. Ročník: 1. ŘEČOVÉ DOVEDNOSTI výslovností, a reaguje na ně verbálně i neverbálně - zopakuje a použije slova a slovní spojení, se kterými se v průběhu výuky setkal - rozumí obsahu jednoduchého krátkého mluveného

Více

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV)

II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) II 16 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Předmět: Výtvarná výchova (VV) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvůrčí činnosti tvorbu, vnímání a interpretaci

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Prvouka - 1. ročník MÍSTO, KDE ŽIJEME Škola Vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší možná nebezpečí v nejbližším okolí - prostředí školy, činnosti ve škole,

Více

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň

ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň ŠVP začlenění průřezových témat - 1. stupeň Zkratky vzdělávacích předmětů Zkratky průřezových témat - Český jazyk OSV - Osobnostní a sociální výchova - Německý jazyk VDO - Výchova demokratického občana

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Funkce rodiny a rodinné vztahy Žák: charakterizuje rodinné vztahy uvědomuje si rozdílné role členů rodiny - typy rodin, výchova v rodině, náhradní rodinná péče - komunikace v rodině Poznávání

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 1 týdně, povinný Základní postupy, prostředky a materiály Žák: seznámí se se základními výtvarnými postupy, materiály, nástroji a barvami volí si a využívá prostředky k výtvarnému

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvíjení klíčových kompetencí žáků Vzdělávací obor: Výtvarná výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1. 5. ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obor Výtvarná výchova zahrnuje využití

Více

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova.

V předmětu Informatika se uplatňují průřezová témata Osobnostní a sociální výchova a Mediální výchova. 5.3 Oblast: Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika 5.3.1 Obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Informatika 1. stupeň Výuka počítačů a práce s informacemi

Více

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti

Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Základní škola a mateřská škola Libchavy Dolní Libchavy 153 561 16 Libchavy Projektové dny Zajímavá místa naší vlasti Metodický materiál vytvořený v rámci realizace projektu Školní informační centrum,

Více

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa

Výstup Učivo Průřezová témata. Domov Škola Osobní bezpečí Riziková místa a situace. Chování lidí Právo a spravedlnost. Péče o zdraví, zdravá výživa 5.1.6.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Ročník: 1. Zná bezpečnou cestu do školy a zpět Zná název školy Zná jméno třídní učitelky a

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence

A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence A B C D E F 1 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 2 Vzdělávací obor: Prvouka 3 Vyučovací předmět: Prvouka 4 Ročník: 2. 5 Klíčové kompetence Výstupy Učivo Průřezová témata Evaluace žáka Poznámky (Dílčí

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících: v 1. 3. ročníku 1

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk

UČEBNÍ OSNOVY. Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: Jazyk a jazyková komunikace Německý jazyk Charakteristika předmětu Vyučovací předmět Německý jazyk přispívá k chápání a objevování skutečností, které

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní ZV Základní vzdělávání 0 týdně, povinný Školní prostředí Žák: udržuje pořádek ve třídě podílí se na úklidu školního areálu - pořádek na svém pracovním místě, ve třídě, v šatně, ve škole - pořádek v celém

Více

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ

VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ VIII. ČLOVĚK A ZDRAVÍ Charakteristika vzdělávací oblasti Tato vzdělávací oblast zaujímá významné místo mezi naukovými a estetickými předměty, jelikož se orientuje na komplexní pojetí lidského zdraví. Vytváří

Více

Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k učení učitel Motivuje k učení, snaží se cíleně vytvářet takové situace v nichž má žák radost z učení Integruje učení do smysluplných celků Uplatňuje individuální

Více

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

RUSKÝ JAZYK. 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení 7. 9. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět ruský jazyk rozšiřuje žákům možnost získání nových řečových dovedností v dalším cizím jazyce tak, aby se jednoduchým způsobem domluvili v běžných

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 0 týdně, povinný Vztahy v rodině Žák: popíše ideální rodinu, domov uvědomuje si roli matky a otce v rodině podílí se na vytváření pozitivních vztahů v rodině - role v rodině, mužský (otcovský) vzor, ženský

Více