Školní projekty ve školním roce 2014/ Roční období 1. ročník. Popis projektu:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní projekty ve školním roce 2014/ 2015. Roční období 1. ročník. Popis projektu:"

Transkript

1 Školní projekty ve školním roce 2014/ 2015 Roční období 1. ročník Žáci si osvojují nové znalosti o ročních obdobích a činnostech s nimi spojenými. Vždy na konci ročního období, tedy 4 krát během školního roku, děti využijí získané vědomosti a zkušenosti při hrách, soutěžích, výtvarných činnostech apod., které budou motivované daným ročním obdobím. Žáci se seznámí se změnami v přírodě v jednotlivých ročních obdobích. Učí se samostatně hledat informace o rostlinách a živočiších v lese, v parku, v sadu a na poli. Sledují změny počasí, které pomocí značek zaznamenávají. Učí se třídit stromy na listnaté, jehličnaté a ovocné. Nejdříve se s tématy seznámí ve škole, pak získávají doplňující informace doma, v encyklopediích a na internetu. Ve škole pak společně pomocí brainstormingu shrnou získané poznatky a vytváří skupinovou práci. Jedná se o celoroční projekt zaměřený na roční období. rozlišit jednotlivá roční období dle přírodních úkazů, poznat stromy podle listu a plodu, zařadit živočichy k savcům a ptákům, rozlišit ptáky stálé a stěhovavé a sledovat změny počasí orientace v kalendářním roce - vyjmenovat roční období, měsíce, správně je zařadit do ročních období. Prohloubit znalosti o změnách přírody Mezipředmětové vztahy Prvouka - změny v přírodě Český jazyk - rozvoj čtenářských dovedností, komunikace, prezentace Tělesná výchova - hry a sportovní aktivity v přírodě Pracovní činnosti - estetické zpracování získaných přírodních materiálů Výtvarná výchova - výtvarné zpracování zážitků a získaných poznatků : Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Psychohygiena Poznávání lidí Mezilidské vztahy Kooperace a kompetice Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Ekosystémy Lidské aktivity a problémy životního prostředí

2 Vztah člověka k prostředí Velikonoce 1. ročník Projekt Velikonoce bude věnován tvořivé činnosti a navození jarní atmosféry spojené s Velikonočními svátky. Děti se v dílnách dozví o tradici Velikonoc, jednotlivých zvycích u nás i ve světě. Hravou formou seznámit žáky s pojmem lidová tradice a jejich významem. Vlastním prožitkem a osobní zkušeností si vytvořit kladný vztah k českým tradicím žáci jsou vedeni k všestranné a účinné komunikaci na veřejnosti. Český jazyk - memorování textů, správný přednes vystupování na veřejnosti, četba článků o Velikonocích Matematika - slovní úlohy (počítání i tvoření) Výtvarná výchova zvířata a jejich mláďata, spojení se svátky jara Pracovní činnosti - výroba velikonoční kraslice : Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Kulturní diference Multikulturalita

3 Halloween Dušičky 1. ročník Projekt Halloween porovnává tradice uctívání památky zesnulých u nás i ve světě. Seznámit žáky s původem, tradicí uctívání mrtvých a historií této tradice. Děti na základě informací porovnávají svátek uctívání mrtvých v jednotlivých zemích i kontinentech. Třídí informace, uvědomují si zvyklosti jednotlivých regionů. Český jazyk - memorování textů, správný přednes, vystupování na veřejnosti Matematika - slovní úlohy (počítání i tvoření) Výtvarná výchova strašidelný dům, dýně Pracovní činnosti výroba masky, lucerny Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Kulturní diference Multikulturalita Vánoce - 2. ročník Projekt Vánoce bude věnován tvořivé činnosti a navození pravé vánoční atmosféry. Děti se v dílnách dovědí o tradici Vánoc, o vánočních zvycích u nás i ve světě. Před uskutečněním těchto dílen si také připomeneme 2 nejznámější adventní zvyky - svátek sv. Martina a sv. Lucie. Žáci se rozdělí do skupin. Připraví si krátké pásmo, ve kterém připomenout tradice těchto dnů. S pásmem potom seznámí své spolužáky z dalších ročníků prostřednictvím krátkých výstupů.

4 Hravou formou seznámit žáky s pojmem lidová tradice a jejich významem. Vlastním prožitkem a osobní zkušeností si vytvořit kladný vztah k českým tradicím žáci jsou vedeni k všestranné a účinné komunikaci na veřejnosti. ČJ - čtení a vyprávění příběhů, lidová slovesnost PRV - Vánoční zvyky a tradice VV - Vánoční přání a malujeme Vánoce v ČR PČ - výroba vánočních ozdob Klíčové kompetence: vyhledává a třídí informace na základě jejich pochopení, využíváme je v pracovním procesu a praktickém životě umí operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků samostatně pozoruje a získané poznatky posuzuje a vyvozuje z nich závěry vědomě rozvíjí dovednosti potřebné k osvojování učiva získává informace prostřednictvím četby, internetu a knihoven umí si systematicky vést a ukládat informace dokáže aplikovat naučená pravidla pravopisu a vzájemně je propojuje čte s porozuměním, pracuje s textem, vyhledává informace zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně i v jednohlase i vícehlase umí naslouchat druhým vnímá a posuzuje hudbu na základě vlastních zkušeností umí spolupracovat bere ohled na druhé umí výstižné argumentovat správné formuluje obsahu sdělení porozumí probíraným literárním žánrům rozšiřuje si pomocí literárního i gramatického učiva slovní zásobu umí výstižně a kultivovaně mluvit vhodně komunikuje se spolužáky, s učiteli a s ostatními dospělými ve škole i mimo školu. umí obhájit vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných podporuje přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami dokáže spolupracovat ve vyučování i mimo něj dodržuje pravidla slušného chování umí dodržovat pravidel prezentuje své názory v rámci zachování vzájemného respektu účinně spolupracuje ve skupině podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu je schopen diskuse v malých skupinách i v rámci celé třídy respektuje pokyny učitele a dokáže požádat o pomoc respektuje názory a vkus ostatních umí si vzájemně naslouchat váží si všech lidí bez ohledu na rasu, pohlaví, náboženské přesvědčení respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, podílí se na vytváření kvalitního životního prostředí a ovládá základy ochrany zdraví umí prozkoumávat názory a pohledy, které se liší od jeho vlastních má zájem o kulturní dědictví pomocí literatury naučné i vědecké si vytváří postoje k okolnímu světu má přirozenou potřebu literárního projevu, recitace a četby

5 respektuje přesvědčení druhých lidí chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví má pozitivní postoj k uměleckým dílům dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví umí si připravit a udržovat pracovní prostor využívá získané znalost v běžné praxi dodržuje hygienu při práci umí vyjádřit tanečním pohybem hudební náladu využívá hudební nástroje k doprovodné hře využívá různé nástroje a vybavení pro reprodukci hudby Osvojuje si pracovní dovednosti a návyky : Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Evropa a svět nás zajímá Objevujeme Evropu a svět Kulturní diference Multikulturalita Svátky jara - 2. ročník Projekt Svátky jara bude věnován tvořivé činnosti a navození pravé jarní atmosféry. Děti se v dílnách dovědí o tradici Velikonoc, o velikonočních zvycích u nás i ve světě a přírodě na jaře. Připomeneme si svátky jara - Velikonoce, probouzení jarní přírody - Den hmyzu. Žáci se rozdělí do skupin. Připraví si krátké zajímavosti k danému tématu. Hravou formou seznámit žáky s pojmem lidová tradice a jejich významem. Vlastním prožitkem a osobní zkušeností si vytvořit kladný vztah k českým tradicím. Žáci jsou vedeni k všestranné a účinné komunikaci na veřejnosti. ČJ - básničky, popis jarní přírody TV - vycházka a hry v přírodě VV - malujeme na téma Jaro

6 PČ - zdobení velikonočních kraslic a jarní výzdoba HV - písničky o jaru Klíčové kompetence: vyhledává a třídí informace na základě jejich pochopení, využíváme je v pracovním procesu a praktickém životě umí operovat s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků samostatně pozoruje a získané poznatky posuzuje a vyvozuje z nich závěry poznává vlastní pohybové schopnosti a umí je rozvíjet prožívá souvislost mezi tělesnou kondicí a psychickou pohodou systematicky sleduje vývoj vlastní fyzické zdatnosti vědomě rozvíjí dovednosti potřebné k osvojování učiva získává informace prostřednictvím četby, internetu a knihoven umí si systematicky vést a ukládat informace dokáže aplikovat naučená pravidla pravopisu a vzájemně je propojuje zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky a přesně i v jednohlase i vícehlase čte s porozuměním, pracuje s textem, vyhledává informace zúčastňuje se různých soutěží a olympiád. umí zvolit správný postup plánuje si postup řešení problému samostatně a aktivně nalézá pravidla, kterými se řídí mluvnické jevy vyhledává informace vhodné k řešení problému využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení samostatně řeší problémy a volí vhodné způsoby řešení uvážlivě se rozhoduje umí spolupracovat bere ohled na druhé umí výstižné argumentovat správné formuluje obsahu sdělení porozumí probíraným literárním žánrům rozšiřuje si pomocí literárního i gramatického učiva slovní zásobu umí výstižně a kultivovaně mluvit vhodně komunikuje se spolužáky, s učiteli a s ostatními dospělými ve škole i mimo školu. umí obhájit vhodnou formou svůj vlastní názor a zároveň poslouchat názor jiných podporuje přátelské vztahy ve třídách i mezi třídami dokáže spolupracovat ve vyučování i mimo něj dokáže spolupracovat ve skupině, podílí se společně s pedagogem na vytváření pravidel práce ve třídě umí diskutovat v malé skupině i debatě v celé třídě má pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jejich sebedůvěru a samostatný rozvoj chová se tolerantně a respektuje odlišné názory dodržuje pravidla slušného chování umí dodržovat pravidel prezentuje své názory v rámci zachování vzájemného respektu účinně spolupracuje ve skupině podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu je schopen diskuse v malých skupinách i v rámci celé třídy respektuje pokyny učitele a dokáže požádat o pomoc umí si vzájemně naslouchat respektuje názory a vkus ostatních umí prozkoumávat názory a pohledy, které se liší od jeho vlastních má zájem o kulturní dědictví pomocí literatury naučné i vědecké si vytváří postoje k okolnímu světu

7 má přirozenou potřebu literárního projevu, recitace a četby respektuje přesvědčení druhých lidí chrání naše tradice, kulturní i historické dědictví má pozitivní postoj k uměleckým dílům snaží se aktivně sportovat dodržuje hygienu při tělesných aktivitách umí poskytnout první pomoc při úrazech lehčího charakteru je si vědom škodlivost užívání drog a jiných návykových látek dodržuje pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví umí si připravit a udržovat pracovní prostor využívá získané znalost v běžné praxi dodržuje hygienu při práci Osvojuje si pracovní dovednosti a návyky Rozvoj schopností poznávání Mezilidské vztahy Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Lidské vztahy Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Domácí mazlíčci 2. ročník Jedná se o měsíční projekt, který navazuje na učivo prvouky 2. třídy - Domácí zvířata. Děti si přinesou v domluvený den do školy své domácí mazlíčky a popisují, jakým způsobem se o ně starají. Dále popisují stavbu těla, čím se živí, prostředí, ze kterého byli domestikováni... Cíl projektu: V této části projektu lze krásně propojit teorii s praxí, tzn. že na přinesených zvířatech si v praxi ukáží stavbu těla a předají si své zkušenosti, související se starostí o tyto zvířata. Prohlubují vztahy se zvířaty a učí se pravidelné péči o živé tvory. Etická výchova - utužení vztahu k živým tvorům Český jazyk - rozvoj komunikačních dovedností Prvouka - spojení teoretických a praktických znalostí Výtvarná výchova - výtvarné zpracování tématu

8 : Rozvoj schopností poznávání Kooperace a kompetice Lidské vztahy Ekosystémy Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Staré pověsti české 2. ročník Jedná se o celoroční projekt, ve kterém se žáci postupně seznamují s pověstmi. Pokusí se také některé pověsti zdramatizovat a prezentovat je mladším spolužákům. Zároveň jsou vedeni k všestranné a účinné komunikaci na veřejnosti, posilují i komunikační dovednosti uvnitř třídy. Cílem projektu je hravou formou seznámit žáky s historickým vývojem naší republiky. Prvouka - seznámení se s jednotlivými místy na mapě Český jazyk - rozvoj čtenářských a komunikačních dovedností, prezentace Český jazyk - sloh - vytvoření vlastní pověsti Pracovní činnosti - vytvoření leporela Rozvoj schopností poznávání Seberegulace a sebeorganizace Mezilidské vztahy Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Lidské vztahy Základní podmínky života Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

9 Zlínsko v pověstech - 3. ročník Popis projektu Jedná se o několikatýdenní projekt, ve kterém se žáci postupně seznamují s pověstmi souvisejícími s místem, kde se narodili a kde bydlí. Pokusí se také některé pověsti zdramatizovat a prezentovat je mladším spolužákům. Zároveň jsou vedeni k všestranné a účinné komunikaci na veřejnosti, posilují i komunikační dovednosti uvnitř třídy. Cíle projektu Cílem projektu je hravou formou seznámit žáky s historickým vývojem našeho kraje. Vlastním prožitkem a osobní zkušeností vytvořit vztah k našemu kraji. Mezipředmětové vztahy Prvouka - seznámení s tajemnými místy v kraji Český jazyk - rozvoj čtenářských a komunikačních dovedností, prezentace Český jazyk - sloh - vytvoření vlastní pověsti Pracovní činnosti - vytvoření leporela Výtvarná výchova komiks Poznávání lidí Kooperace a kompetice Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výchova demokratického občana Občanská společnost a škola Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Etnický původ Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Moje město 3. ročník Popis projektu V několikadenním projektu se žáci seznamují se svým městem, tzn. poznávají důležité instituce ve městě, kde se nachází, jak fungují...

10 Navštíví městskou policii, která si pro ně připravuje preventivní program zaměřený k bezpečnému chování na cestách, současně se děti seznámí s jejich pracovní náplní. Dále navštíví muzeum a vybraný podnik ve městě. V další části projektu budou děti rozděleny do skupin. Úkolem každé skupiny bude nakreslit plánek okolí školy a to na základě vycházky a nákresů, které vyhledají na internetu. Děti jsou vedeny k všestranné a účinné komunikaci na veřejnosti a zároveň posilují komunikační dovednosti uvnitř třídy. Cíle projektu Cílem projektu je děti seznámit s městem, v němž bydlí a zároveň si k němu vytvořit kladný vztah. Mezipředmětové vztahy Prvouka - seznámení s důležitými institucemi ve městě Český jazyk - rozvoj čtenářských a komunikačních dovedností, prezentace Anglický jazyk - rozvoj slovní zásoby, názvy důležitých institucí ve městě anglicky Pracovní činnosti - maketa okolí školy Výtvarná výchova - kresba různých institucí, které jsme navštívili Lidské tělo 3. ročník Popis projektu Několikatýdenní projekt, ve kterém se žáci seznamují s lidským tělem jak v Prvouce (oblast: Člověk a jeho zdraví, učivo lidské tělo) tak ve výtvarné výchově, kde zpracují několik námětů vycházejících z tohoto učiva (oběhová soustava; smysly - hmat a kůže, sluch, zrak; opěrná soustava,...). Děti se při tvorbě se seznámí s netradičními výtvarnými technikami. Cíle projektu Cílem projektu je děti seznámit s jednotlivými oblastmi učiva o lidském těle skrze výtvarný prožitek a dále je seznámit s netradičními výtvarnými technikami a postupy. Mezipředmětové vztahy Prvouka - učivo lidské tělo Český jazyk - rozvoj čtenářských a komunikačních dovedností Anglický jazyk - rozvoj slovní zásoby k tématu lidské tělo Matematika - sběr dat, orientace v tabulce, práce s daty (výška, váha, obvod částí těla - jednotky hmotnosti a délky) Výtvarná výchova - tvorba výtvarné řady na téma lidské tělo za použití netradičních výtvarných technik (dripping, bodypainting, kresba sluchového vjemu, landart...) Chraňme s Punťou přírodu 4. ročník Z hlediska času jde o celoroční environmentální projekt. Ústřední postavou bude brontosaurus Punťa, se kterým se žáci seznámí během plnění úkolů v rámci mezipředmětových vztahů. Žáci budou plnit úkoly, při kterých se jim odkryjí části puzzlí a při správném řešení obdrží všechny díly celý obrázek. Je na nich, aby poznali, jaký

11 problém pomáhá Punťa v přírodě živočichům řešit. Žáci začnou na projektu pracovat v rámci týdenního projektového pobytu v Přerově. Součástí projektového týdne je spolupráce s ekologickou organizací ORNIS Přerov. Zde se zúčastní několika výukových programů (např. Atlas ptáků neobyčejných, Ptáci, Na návštěvě v záchranné stanici, Ježkův rok). Navážeme na spolupráci s panem Tošenovským při aktivitách věnovaných záchraně netopýrů. Během týdenního projektového pobytu v Přerově budou žáci pracovat i na dalším projektu (dvouměsíčním) - Po stopách lovců mamutů. Právě Přerov a lokalita Předmostí je známá nálezy z období paleolitu. Postava Punti pomáhá tyto dva projekty propojovat. V Přerově budeme plnit další úkoly a projdeme naučnou vlastivědnou stezku. Po návratu do školy budeme spolupracovat s ekologickou organizací Líska Vsetín (kampaň Stromy a my, Ptáci žijí tady s námi), společností Birdlife International, Českou ornitologickou společností, s hradem Lukovem (partnerská smlouva), a dalšími. Navštívíme Přírodovědné muzeum ve Vídni. V měsíci dubnu se zúčastníme Dne Země na Lukově, kde budeme čistit les a studánku. Získané vědomosti budou žáci propojovat s učivem přírodovědy ve 4. ročníku. Hravou formou seznámit žáky s nutností chránit vše živé na naší planetě pro další generace. Mezipředmětové vztahy Přírodověda vyhledávání, třídění a zpracování informací z různých zdrojů týkajících se živé a neživé přírody Český jazyk vyhledávání, třídění a zpracování informací, reprodukce textu, vyprávění podle obrázků, vytváření komiksů a leporela Matematika - žáci si během jednotlivých úkolů zopakují probrané učivo z matematiky (v rámci mezipředmětových vztahů) Pracovní činnosti výroba letáků k záchraně netopýrů, aktivity ke Dni Země (čištění lesa a studánky), zapojení do kampaní Stromy a my, Ptáci žijí tady s námi, Pták roku Výtvarná výchova zapojení do kampaní viz. aktivity v hodinách pracovních činností, osobnost malíře Jiřího Wintera Neprakty Tělesná výchova výšlap a pobyt v okolí hradu Lukova, procházky v rámci týdenního projektového pobytu v Přerově a další. Rozvoj schopností poznávání Mezilidské vztahy Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality Tvorba mediálního sdělení

12 Po stopách lovců mamutů 4. ročník Jedná se o cca dvouměsíční projekt, jehož úkolem je seznámit hravou formou žáky s životem lovců mamutů na našem území. Navážeme tak na projekt z minulého školního roku, kdy jsme se věnovali pravěku na Zlínsku. Nyní se projekt zaměří na období pravěku v českých zemích. Na projektu budou žáci pracovat jak ve škole, tak na týdenním projektovém pobytu v Přerově. Zde budeme spolupracovat se ZŠ Předmostí a Muzeem Komenského. Projdeme vlastivědnou stezku a v rámci pobytu se budeme věnovat i některým aktivitám k přípravě výstupů. Během týdenního pobytu se vydáme také do Brna, kde navštívíme Anthropos. Mimo jiné se zde žáci seznámí i s obrazy Zdeňka Buriana. Dále navštívíme Moravské zemské muzeum, kde jsou v měsíci září k vidění např. originál Věstonické Venuše, hlava Kelta ze Mšeckých Žehrovic a železné meteority z Opavy Kylešovic. Žáci si připraví pravěké kostýmy, budou kašírovat Miss pravěk, připravovat dramatizaci na závěrečné výstupy. Ve škole budou v hodinách čtení číst knížku Lovci mamutů od Eduarda Štorcha, v rámci mezipředmětových vztahů budou plnit úkoly v hodinách jazyka českého i matematiky. V hudební výchově se naučí zpívat píseň Pravěk a budou pokračovat v přípravě závěrečného vystoupení. Zapojí se také v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností (jeskynní malby, Věstonická Venuše ze slaného těsta, pralidé atd.). Pokud ZŠ Čtyřlístek v Uh. Hradišti bude i v letošním roce pořádat Dětskou vědeckou konferenci, zúčastníme se této konference s naším projektem. Za odměnu navštíví žáci Přírodovědné muzeum ve Vídni. Cíl projektu: Hravou formou seznámit žáky s historickým obdobím paleolitu v českých zemích. Vlastivěda vyhledávání, třídění a zpracovávání informací, návštěva muzea Komenského v Přerově, spolupráce se ZŠ Předmostí, exkurze do Anthroposu, Moravského zemského muzea a Přírodovědného muzea ve Vídni, práce s časovou osou Český jazyk vyhledávání, třídění a zpracovávání informací, reprodukce textu, příprava scénáře, četba knihy Lovci mamutů od E. Štorcha (ilustrátor Zd. Burian), úkoly v rámci mezipředmětových vztahů Matematika úkoly v rámci mezipředmětových vztahů, na nichž si žáci procvičí probrané učivo z matematiky Výtvarná výchova, pracovní činnosti - kresba či kašírování pravěké postavy (ženy, lovce), pravěký příbytek z přírodnin, jeskynní malby, výroba zbraně či šperku, výroba Věstonické venuše ze slaného těsta, stvoření mamuta z koudele, výroba pravěkého oblečení, rekvizity k výstupům apod. Hudební výchova příprava dramatizace k výstupům a příprava prezentace na Dětskou vědeckou konferenci Tělesná výchova procházky během týdenního pobytu v Přerově (vlastivědná stezka)

13 Mezilidské vztahy Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Lidské vztahy Ekosystémy Základní podmínky života Vztah člověka k prostředí Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Toulky Prahou 4. ročník Z hlediska času jde asi o půlroční projekt, kdy se žáci budou seznamovat s naším hlavním městem. Nejprve prostřednictvím pověstí o Praze, poté budou propojovat informace o Praze s učivem vlastivědy. Jak se Praha měnila během panování našich vládnoucích dynastií /Praha za prvních Přemyslovců, Praha za posledních Přemyslovců, Praha za Lucemburků, Praha za Habsburků atd./. Budou se orientovat ve stavebních historických slozích. Žáci tak poznají významné historické objekty. Budou pracovat s mapou. Získané informace si budou zaznamenávat do projektového sešitu. V měsíci květnu se vydáme na návštěvu Prahy a na závěr školního roku si připravíme závěrečné výstupy pro rodiče a žáky naší školy. Hravou formou seznámit žáky s naším hlavním městem /jeho historií i současností/ Český jazyk - rozvoj čtenářských dovedností (A. Ježková Praha, babka měst), plnění úkolů v rámci mezipředmětových vztahů, vyhledávání, třídění a zpracování informací, reprodukce textu, příprava dramatizace Matematika plnění úkolů v rámci mezipředmětových vztahů, Praha v číslech Tělesná výchova exkurze do Prahy Pracovní činnosti, výtvarná výchova výroba kulis a rekvizit, výtvarné zpracování pověstí, korunovačních klenot, obrazů panovníků a zajímavých míst v našem hlavním městě Hudební výchova zpěv písní pražských skupin, příprava dramatizace

14 Mezilidské vztahy Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Lidské vztahy Ekosystémy Základní podmínky života Vztah člověka k prostředí Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Sluneční soustava 5. ročník Žáci pracují ve skupinách po 3-4 dětech. Úkolem každé skupiny je získat potřebné poznatky k danému tématu a tyto poznatky zpracovat a prezentovat. Děti společně získávají informace z dostupných zdrojů - encyklopedie, tisk, časopisy, televizní dokumenty, atlasy, internet, přednáška. Součástí projektu je výroba modelu, popřípadě mobilu k danému tématu, výtvarné zpracování a vytvoření vlastního příběhu, povídky, popisu. Žáci se seznámí s příběhy Starých řeckých bájí a pověstí a pokusí se některou zdramatizovat. Žák získá rozšiřující vědomosti a znalosti o vesmíru, planetách a vývoji v kosmickém výzkumu a jejich zpracování do prezentace. Český jazyk, český jazyk - sloh, matematika, pracovní činnosti, výtvarná výchova Rozvoj schopností poznávání Vztah člověka k prostředí Fungování a vliv médií ve společnosti

15 Podnebné pásy 5. ročník Jedná se o několikatýdenní projekt, ve kterém se žáci postupně seznamují s flórou, faunou a obyvateli deštného pralesa. Žáci pracují ve skupinách, kde zpracovávají jedno z témat: deštný prales, flóra, fauna, zelené plíce světa, obyvatelé deštného pralesa. Pomocí dostupných zdrojů informací zpracují dané téma a vytvoří prezentaci. Seznámí se s příběhy a životem amazonských indiánů, pokusí se některý příběh zdramatizovat a prezentovat spolužákům. Rozšíření vědomostí o tropickém deštném pralesu, jeho flóře, fauně a obyvatelích. Mezipředmětové vztahy Český jazyk, matematika, pracovní činnosti, výtvarná výchova, tělesná výchova Poznávání lidí Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy životního prostředí Vztah člověka k prostředí Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení Naši prezidenti 5. ročník Projekt "Naši prezidenti" je určen žákům 5. ročníků. Projekt budeme zpracovávat v hodinách vlastivědy. Žáci budou ve skupinách vyhledávat a zpracovávat informace o našich prezidentech. Poznají tak historii naší země od vzniku republiky až po současnost. Zaměří se na časové zařazení, situaci v našich zemích, rodinné zázemí a zajímavosti ze života hlav našeho státu. Zpracované informace budou prezentovat před svou třídou, případně i před žáky 1. stupně. Pro ty si mohou připravit stanoviště s úkoly na dané téma. Žáci v rámci projektu mohou vytvořit i anketu pro veřejnost - kde osloví různé věkové skupiny.

16 Vlastivěda - vyhledávání a zpracování informací z různých zdrojů, pamětná reprodukce textu, práce s časovou osou Český jazyk - vytvoření ankety, vyhledávání a zpracovávání informací, reprodukce textu Matematika - sestavení grafů, počítání průměru Hudební výchova - písně k tématu (oblíbená Masarykova píseň, písně současné - Nohavica) : Rozvoj schopností poznávání Poznávání lidí Mezilidské vztahy Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Hodnoty, postoje, praktická etika Výchova demokratického občana Občan, občanská společnost a stát Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech Jsme Evropané Lidské vztahy Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Odpovídá RVP ZV č.j. 31 504/2004-22 ve znění pozdějších úprav 1 Poznámka: Pokud jsou v dokumentu používány pojmy žák, učitel aj., rozumí se tím pedagogická

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program Základní školy Huslenky, okres Vsetín zpracovaný podle RVP ZV Obsah: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 1.1. Název vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Základní škola Stříbro, Gagarinova 1039, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - PŘÍLOHA UPRAVUJÍCÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S LEHKÝM MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM č.j. ZSG 273/2013 Stříbro

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 2. verze (provedeny drobné úpravy formalního rázu) Základní škola Sloupnice Horní Sloupnice 14-1 - OBSAH ŠKOLA, CESTA DO ŽIVOTA... 5 Identifikační údaje...

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.4. Člověk a jeho svět Vzdělávací oblast je v 1. - 3. r. realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu prvouka,ve 4. a 5.ročníku ve vyučovacích předmětech přírodověda a vlastivěda. 4.4.1. Prvouka Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Čj.: ŘŠ 120/2013 Masarykova základní škola a Mateřská škola Krupka Masarykova 461 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Pro žáky s lehkým mentálním postižením Platnost: tři roky od 1.9.2013

Více

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66

Učební osnovy. Náš svět ČLOVĚK A JEHO SVĚT. 1. období - 1. ročník. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Učební osnovy Vzdělávací oblast : ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Náš svět 1. období - 1. ročník Učební texty : Mgr. J. Fukanová, Mgr. V. Štiková: Já a můj svět

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 3

Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Dodatek k ŠVP ZV č. 3 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ e-mail: kutnohorska@volny.cz tel., fax:272706410 www.kutnohorska.cz TVOŘIVÁ ŠKOLA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ První aktualizace čj.: 123/13 1 1. Identifikační údaje 1.1 Název ŠVP

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd

Kompletní ŠVP. Základní škola a Mateřská škola Velký Újezd školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzděláním k budoucnosti Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU

ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO DĚTI DĚTI PRO ŠKOLU Základní škola Olomouc Droždín Gagarinova 19 Motto školy : Každé dítě má právo na šťastné dětství, které je největším předpokladem

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 360/2007 OBSAH 1. Identifikační údaje... 2 2. Charakteristika školy... 3 3. Charakteristika ŠVP... 4 4. Učební plán... 6 5. Učební osnovy... 9 Charakteristika

Více

Charakteristika školy a ŠVP

Charakteristika školy a ŠVP Školní vzdělávací program Škola - krok k úspěšnému životu Charakteristika školy a ŠVP Obsah 1. Identifikační údaje...3 2. Charakteristika školy a ŠVP 2.1. Charakteristika školy...4 2.2. Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Krok k rozumu, štěstí a vzdělání. 1 Obsah: 1. Identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ

ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠVP ZŠ KOPŘIVNICE-MNIŠÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOPŘIVNICE-MNIŠÍ OKRES NOVÝ JIČÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 Školní

Více

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví

Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví Naše škola vyučuje podle školního vzdělávacího programu Tvůrčí škola děti baví 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 8 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 9 2.1 ÚPLNOST A VELIKOST ŠKOLY... 9 2.2 CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO

Více

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 -

Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY. Masarykova základní škola. Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Školní vzdělávací program ŠKOLA PRO VŠECHNY Masarykova základní škola Klášterec nad Orlicí, okres Ústí nad Orlicí - 1 - Obsah A. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1. Identifikační údaje.....

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 okres Svitavy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro základní vzdělávání. Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 okres Svitavy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola Litomyšl, T.G.Masaryka 1145 okres Svitavy Identifikační údaje školy... 4 Charakteristika školy... 5 1. Úplnost a velikost školy, její vybavení...

Více

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč

Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZŠ Kelč Základní škola Kelč, okres Vsetín Platnost od 1.9.2013. Školskou radou Školní vzdělávací program ZŠ Kelč schválen 26.8.2013. 1 Obsah Strana 1.

Více

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace

Prvouka 1.ročník. Učivo. Škola a život ve škole / Naše třída, ve škole, cestou do školy/, riziková místa a situace Období Ročníkový výstup Zná cestu do školy a zpět, zná název školy, jméno třídní učitelky a ředitele školy, chová se ukázněně ve škole i mimo školu, dokáže rozlišit nežádoucí formy chování. Prvouka 1.ročník

Více

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice

Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice Základní škola České Heřmanice, příspěvková organizace www.skola@ceskehermanice.cz IČO: 72088591, 465 549 534 Školní vzdělávací program Základní školy České Heřmanice OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2.CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP

Základní škola Velké Karlovice, okres Vsetín Adresa školy 756 06 Velké Karlovice 19 Ředitel. PaedDr. Karel Vašut Koordinátor ŠVP ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVANÝ PODLE RVP ZV, Č.J.: ZŠ 70/2013 N A Š E Š K O L A ZÁKLADNÍ ŠKOLA VELKÉ KARLOVICE, OKRES VSETÍN Identifikační údaje Název dokumentu Školní vzdělávací

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Žít spolu, č.j. 360/2007

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Žít spolu, č.j. 360/2007 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Žít spolu, č.j. 360/2007 Základní školy Jevišovice,okres Znojmo Předkladatel : Základní škola,jevišovice,okres Znojmo 67153 Jevišovice 34 Ředitel školy : Mgr.Jan Vajčner Telefon

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, ŽERNOSECKÁ 3 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život zpracovaný podle RVP ZV Č. j.: OSD/02/2013 2 OBSAH: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Školní vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje

Více