Studium na katedře psychologie FF UPOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Studium na katedře psychologie FF UPOL"

Transkript

1 Studium na katedře psychologie FF UPOL MPV4 Miroslav Bohušík Markéta Hamplová Klára Lukešová Marie Anna Maroszová Kristýna Potůčková Hana Svobodová Pavlína Šutová Romana Žihlavníková

2 Cíl výzkumu a výzkumné otázky Cíl: Zmapovat motivaci ke studiu, jeho průběh a možnosti využití získaných poznatků u studentů psychologie Univerzity Palackého a možné názorové rozdíly studentů. a 4. ročníku. Výzkumné otázky: Jaká je motivace studentů ke studiu psychologie a motivace k výběru UPOL? oboru kategorie psychologie včera Jak jsou studenti spokojeni s vybranými aspekty studia na katedře psychologie? kategorie psychologie dnes Do jaké míry ovlivňují studenty a jejich okolí poznatky, získané studiem psychologie? kategorie psychologie zítra

3 Charakteristika souboru Základní soubor: Studenti psychologie Univerzity Palackého Výběrový soubor Studenti. a 4. ročníku oboru psychologie UPOL Příležitostný (spolužáci), kvótový záměrný výběr 6 probandů (8 ze III. ročníku a 8 ze IV. ročníku) Pohlaví. ročník: 4 muži x 4 ženy 4. ročník: 4 muži x 4 ženy

4 PLÁN VÝZKUMU Přípravná fáze Realizační fáze Závěrečná fáze Vytvoření časového harmonogramu Formulace výzkumných otázek a otázek pro interview Transkripce Kódování dat, tvoření kategorií Interview (polostrukturované) max. 45 min min. 0 min Pilotní testování: zkušebně 2 probandi - nezařazeni Analýza dat Kódování dat, tvoření kategorií Skupinová práce (2 schůzky) Podrobné určení postupu Předběžné utvoření kódů FB komunikace skupiny během celého výzkumu Práce v menších skupinách (2 schůzky) Samostatná práce Blíže jsme neurčili místo Souhlas s nahráváním a dána možnost ukončení Podotázky pro další info Přepis Word/Kódy Excel Kódování a analýza: metoda zachycení vzorců, vytváření trsů, prostého výčtu

5 Otázky v interview I. Kategorie psychologie včera (minulost) ) Kdybyste se znovu mohl/a rozhodnout, který obor chcete studovat, byla by to opět psychologie? a) Proč jste se rozhodl/a pro studium psychologie? Co Vás k tomu vedlo? 2) Byl/a jste současně přijat/a i do jiného města na prezenční studium jednooborové psychologie? 2a) Na základě čeho jste se rozhodl/a pro studium právě v Olomouci na UP? ) Myslíte si, že obtížnost přijímacího řízení byla adekvátní k náročnosti nyní studovanému oboru? Obor Motivace psychologie včera Přijímací řízení Další přijetí

6 Výsledky kategorie včera Subkategorie OBOR ) Kdybyste se znovu mohl/a rozhodnout, který obor chcete studovat, byla by to opět psychologie? ročník 4. ročník znovu psychologie jiné rozhodnutí Tak to určitě ano, nelituji, že jsem šla na psychologii a i po těch 4 letech mě to stále baví. Byla by to jedna z voleb, ale dal bych si k tomu ještì architekturu, na kterou kdybych se dostal, šel bych tam.

7 Výsledky kategorie včera Subkategorie MOTIVACE Proč jste se rozhodl/a pro studium psychologie? Co Vás k tomu vedlo? ročník 4. ročník pomoc lidem kontakt s lidmi zkušenost ze střední psychologie jako taková vliv rodiny Na základě čeho jste se rozhodl/a pro studium právě v Olomouci na UP? ročník 4. ročník 2 0 lokalita jiné přijetí nebylo přístup pedagogů

8 Výsledky kategorie včera Subkategorie DALŠÍ PŘIJETÍ Byl/a jste současně přijat/a i do jiného města na prezenční studium jednooborové psychologie? ročník 4. ročník ANO NE Já jsem byla přijata do Berlína a do Olomouce s tím, že jsem na rok skutečně odjela do Berlína, ale po roce jsem se vrátila sem. Byla jsem přijata pouze do Olomouce.

9 Výsledky kategorie včera Subkategorie PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ Myslíte si, že obtížnost přijímacího řízení byla adekvátní k náročnosti nyní studovanému oboru? ročník 4. ročník ANO NEVÍM NE Myslím si, že to bylo adekvátní... ani těžký ani lehký. Jako náročný to bylo dost a mám pocit, že oproti přijímačkám je to teďka větší flákárna, ale ne, že bych si vyloženě stěžovala!

10 Otázky v interview II. Kategorie psychologie dnes (současný stav studenta) 4) Myslíte si, že nové rozdělení jednooborového magisterského studia psychologie na bakalářské a magisterské studium má smysl? V čem shledáváte pozitiva a v čem naopak negativa? Považujete náročnost postupových zkoušek za přiměřeně obtížnou ke skutečnosti, že za ni nedostaneme titul? 5) Kdybyste si mohl/a vybrat, upřednostňoval/a byste spíše teoretickou nebo praktickou část studia? 6) Připadá Vám počet povinných předmětů v každém semestru jako adekvátní, nebo byste raději měl/a méně předmětů povinných a naopak více volitelných? Proč? 7) Vyhovuje Vám velikost nabídky volitelných předmětů, nebo byste preferoval/a širší výběr? 8) Připadá Vám obtížnost jednotlivých předmětů adekvátní k počtu získaných kreditů? 9) Co si myslíte o povinné docházce na přednášky? 0) Vyhovuje Vám nový systém hodnocení A-F, nebo byste se raději vrátil/a k tradičnímu třístupňovému hodnocení? Co Vám na současném hodnocení A-F vadí nebo naopak vyhovuje? 5) Psychologie se jako obor mj. zabývá kognitivními procesy a efektivními metodami učení. Myslíte si, že jsou osnovy výuky na naší katedře navrženy dle těchto poznatků? Co Vás vedlo k této odpovědi? Psychologie dnes Docházka Postupové zkoušky Systém výuky Rozdělení studia Předměty Kredity Hodnocení Praxe vs. Teorie Osnovy

11 Výsledky kategorie dnes Subkategorie SYSTÉM VÝUKY Rozdělení studia Pozitiva Negativa Jistota titulu (Bc. před jménem) žádné uplatnění, člověk není psycholog Větší možnosti stáží/pracovní nabídky Je to pouze formální, víc byrokracie Možnost odejít na Mgr. jinam Znovu přijímací zkoušky Praxe vs. teorie Obojí (0) Vyváženě, obojí je potřebné, pokud člověk nemá teoretické základy, nemá dělat praxi Praxe (6) Praktická část mi dá víc než teoretická

12 Výsledky kategorie dnes Subkategorie SYSTÉM VÝUKY Systém hodnocení Systém hodnocení A-F: 0 jedinců zcela souhlasí a všichni udávají, že to dává pedagogùm možnost větší variability při hodnocení. 6ti jedincům je to jedno. Je to jemnější, mùžeš dát třeba to béčko nebo déčko, když to chceš rozlišit. Takže pro to rozlišení je to asi lepší. Adekvátnost množství volitelných a povinných předmětů Množství povinných předmětů Množství volitelných předmětů * 5 studentů neodpovědělo ročník 4 ročník méně akorát ročník 4 ročník 2 0 nerozlišuje více akorát

13 Výsledky kategorie dnes Subkategorie SYSTÉM VÝUKY Adekvátnost množství kreditů vzhledem k předmětu 6 studentů se vyjádřilo, že to neřeší, 4 jedincům to přijde neadekvátní a 6 jedinců si myslí, že to ovlivňují okolnosti. z nich si myslí, že záleží na pedagogovi, 2 si myslí, že záleží na předmětu a pouze jeden respondent si myslí, že na to má vliv jak předmět tak pedagog. Já myslím, že záleží na učitelovi, protože každý má nějaký ten svůj systém. Mně je to nějak jedno, jediné, co bych k tomu mohla snad jen dodat je, že by se to mělo hodnotit taky podle toho, jak moc to v praxi využiješ a podle toho by měla být těžká ta zkouška. Efektivní metody učení, kognitivní procesy odpovídají poznatky osnovám? 0 z dotazovaných studentů se domnívá, že výuka neprobíhá podle efektivních metod učení ani znalostí z oblasti kognice. se domnívají, že se nejedná ani tak následování osnov, jako spíše o konkrétního učitele a jeho styl vedení hodiny. Každý to dělá po svým jako mu to nejvíc vyhovuje, přizpůsobí svému plánu, nemá to nic společného s osnovama. Myslím, že ne a taky mě to překvapuje. Myslím v sociální komunikaci jsme se učili, že prezentace má výcházet z toho, že člověk dokáže vnímat a dávat pozor, teď už přesně nevím jestli to bylo 20min a potom buch a máme třeba přednášku z úvod do psychologie osobnosti s Cakirem a trvá třeba h bez pauzy..

14 Výsledky kategorie dnes Subkategorie POVINNÁ DOCHÁZKA Pouze dva respondenti odpověděli, že souhlasí. S povinnou docházkou na přednášky nesouhlasí dotazovaných a studentům je to jedno. Z těch co nesouhlasí 5 uvádí, že povinná docházka by měla být pouze na cvičení; 4 respondenti uvádí, že se jedná o degradaci VŠ a 2 respondenti si myslí, že by se mìlo chodit povinně pouze na cvičení, protože se jedná jinak o degradaci VŠ. Myslím si, že je to do jisté míry degradace studentù vysoké školy. Já si myslím, že jsme na vysoké škole a každý by měl přijmout tu zodpovědnost jak se chce postavit k tomu studiu a když je ta přednáška kvalitní, tak já tam ráda chodím bez toho aby mě někdo nutil. Ale pokud mi to nic nedává, tak nevidím dùvod proč bych tam měla sedět. Myslím si, že to není dobrý nápad, protože vysokoškolský studium je vždycky založeno na tom, že na přednášky chodit nemusíš.

15 Výsledky kategorie dnes Subkategorie POSTUPOVÉ ZKOUŠKY Ze 6ti respondentù považuje 8 náročnost postupových zkoušek za adekvátní, 4 za neadekvátní a 4 neví. Osm jedinců, kteří považují náročnost postupových zkoušek za adekvátní jako dùvod uvedlo především, že je to dobrá zkušenost (6) a ostatní (2) si myslí, že to bude dobré síto studentù. Jsou náročné, bude to takové určité síto studentù. Uvidí se, komu na tom opravdu záleží. Docela strašnej zážitek, ale jsem rád, že mì to donutilo se to naučit všechno najednou. Myslím si, že postupové zkoušky by mohly být lehčí, budeme mít spousty nervů a učení, ale pak za to nebudeme mít to zadostiučinění titul.

16 Otázky v interview III. Kategorie psychologie zítra (aplikace poznatků a budoucnost) ) Pomáhá Vám studium psychologie k vyřešení Vašich osobních problémů? 2) Snažíte se aplikovat znalosti získané studiem psychologie na lidi ve Vašem okolí? Pokud ano, jak? ) Máte pocit, že znalosti získané studiem psychologie ovlivňují to, jak vnímáte a přistupujete k druhým lidem a naopak, jak oni vnímají a přistupují k Vám? 4) Domníváte se, že se Vám lidé častěji svěřují, když zjistí, že studujete psychologii? 6) Domníváte se, že se dokážete ihned po ukončení studia uplatnit v rámci oboru? Jak? Aplikace poznatků Psychologie zítra Uplatnění se

17 Výsledky kategorie zítra Subkategorie aplikace poznatků I. Pomáhá psychologie k řešení osobních problémů? Aplikuji získané poznatky na své okolí? 4 ano 7 ano ne ne nevím 6 2 Ovlivňuje zjištění druhých, že jste studentem psychologie jejich postoj k Vám? 4 Svěřují se lidé víc, když zjistí, že jste studentem psychologie? 2 Ano. Myslí si, že jim vidím do hlavy. ano Ano. Druzí mě žádají o radu. Ano. Obávají se, že na ně budu něco zkoušet. Tato skutečnost nemá vliv ne nevím

18 Výsledky kategorie zítra Subkategorie aplikace poznatků II. Citace Řešení osobních problémů: Když přemýšlím nad osobními problémy asi na ně koukám trochu jinak.....čím víc tomu rozumím, tím je to pro mě těžší. Aplikujete poznatky při rozhovorech s druhými lidmi?: Praktické poznatky z teorie aplikuji při rozhovorech, jinak pořád sleduju okolí, co se jim asi děje v hlavě. Spíš se snažím tomu vyhýbat. Přístup druhého člověka ke studentovi psychologie:... když řeknu, že studuji psychologii tak reakce je: Jéé ty mi vidíš do hlavy atd. Tak asi trochu ano, ovlivňují. Pokud jde o mně, tak si asi taky více všímám nějakých věcí a také si více vybírám ským se budu bavit více..

19 Výsledky kategorie zítra Subkategorie uplatnění se Většina respondentů () je optimistická (8 z kladných odpovědí byly od mužů, od žen), tj. že si myslí anebo doufají, že se uplatní, odpověděli, že ne a 2 neuměli předpovědět. Nejčastěji zazněly odpovědi (), které zdůrazňovaly, že nejdůležitějším faktorem, který by jim k tomu měl dopomoci, jsou mimoškolní aktivity zaměřené na psychologii nebo jiná praxe.... počítám s tím, hodně to závisí na tom, co děláš během toho studia. Obavy ohledně budoucího uplatnění vyplývaly zejména z info od absolventů o nedostatku pozic. Teď už se to úplně nedomnívám. Starší děcka, co už skončili, mi říkali, že jich je hodně nezaměstnaných nebo musí pracovat mimo obor.

20 Práce ve skupině Během tvorby jsme udržovali pravidelný kontakt (schůzky, y, FB skupina). Ze začátku i ke konci výzkumu jsme si rozdělili úkoly na samostatné zpracování a zpracování v menších skupinách. Problém najít společný čas a vyřešit některé problémy pro dobro skupiny na úkor jedince. Na začátku jsme utvořili kódy pouze provizorně, museli jsme je po sesbírání dat znovu přepracovat a vytvořit nové kategorie. Každý z nás je jiný a jinak se výzkumu věnoval.

21 Etika Informování probanda o nahrávání rozhovoru Možnost odmítnutí odpovědi Možnost kdykoliv ukončit probíhající interview Informování o cílech výzkumu, anonymitě Archivace dat diktafony (vymazání), PC

22 Diskuze Vybírání přátel jako probandů Osobnost tazatele a jeho vliv na detailnost rozhovoru Malý vzorek probandů (zúžení na. a 4. ročník) Různé prostředí a čas na pokládání otázek Nezkušenost tazatelů s typem výzkumu Neúplná saturace dat v otázkách Kompromisy při společné práci

23 Shrnutí I. Jako nejčastější důvod ke studiu psychologie v Olomouci byl uváděn upřímný zájem o obor a výrazný podíl měla lokalita školy a nepřijetí na jinou ps. naprostá většina by si zase zvolila jako VŠ psychologii. Studenti by si přáli raději méně povinných předmětů a více volitelných a většina se shoduje, že při studiu je nutná teorie i praxe, i když praxe by mohlo být více. Zazněl výrazný nesouhlas se zavedením povinné docházky na přednášky. V oblasti aplikace poznatků se studenti většinou shodli, že jim psychologie nějakou mírou zasahuje do osobního života a že poznatky ze školy ovlivňují je samotné a vztahy v okolí. Optimistický pohled na budoucnost a práci v oboru. Nenašli jsme významnější rozdíly mezi ročníky. 4. ročník byl více spokojený s nabídkou předmětů. Z dotazovaných studentů. ročníků nebyl žádný přijat na jinou VŠ nebo byla Olomouc jejich prioritní volbou.

24 Shrnutí II. (dnes) Postupové zkoušky

25 Doporučení Ø Rozdělení a počty povinných a volitelných předmětů v jednotlivých ročnících. Ø Vztah počtu kreditů k povaze předmětu a jeho zakončení. Ø Osvětlit studentům zavedení povinných přednášek a důvody k rozdělení studia na Bc. Ø Více praxe návrh povinných praxí o prázdninách Ø Podpořit možnost uplatnění v oboru sekce na stránkách katedry

26 Děkujeme za pozornost!

Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO)

Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO) EVALUACE PROJEKTU PODPORA TECHNICKÝCH A PŘÍRODOVĚDNÝCH OBORŮ (IPN PTPO) Evaluace popularizačních aktivit regionálních koordinátorů projektu Podpora technických a přírodovědných oborů (IPN PTPO) Výsledky

Více

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním

Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Profesionální vztah mezi pracovníkem pomáhající profese a klientem s duševním onemocněním BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci 2 Název studie: Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci Zadavatel studie: Vědeckotechnický park Univerzity Palackého

Více

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence

Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Evangelická teologická fakulta Bakalářská práce Pozitivní ovlivňování životních postojů a Orientační dny pro mládež jako formy primární prevence Vedoucí práce: Ing. Mgr. Jan

Více

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy

Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Jak se ž ije migrantů m a migrantka m na ů žemí hl. m. Prahy Závěrečná žpráva ž dotažníkového šetření Integrační centrům Praha, o.p.s. Praha 2014 Dotazníkové šetření bylo zpracováno v rámci projektu Integrační

Více

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Pr ojekt OP VpK Ter ciární vzdělávání výzkum a vývoj Vysokoškolské vzdělávání Marie Solárová Jan Netolička Profesní praxe v pregraduální přípravě učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ Tato studijní opora je spolufinancována

Více

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce

Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Postavení zaměstnanců nad padesát let na trhu práce Brožura je součástí projektu Třetí kariéra zaměřeného na podporu celoživotního vzdělávání a na zlepšení podmínek na trhu práce pro cílovou skupinu 50+.

Více

Spokojenost zaměstnanců

Spokojenost zaměstnanců Spokojenost zaměstnanců Manuál pro měření a vyhodnocení úrovně spokojenosti zaměstnanců Výzkumný Ústav Práce a Sociálních Věcí Research Institute for Labour and Social Affairs 2007 Vydal Výzkumný ústav

Více

5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu

5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA. Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu 5. PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA Průběžná dlouhodobá (longitudinální) studie účinků podpory OP LZZ na cílové skupiny programu PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Tato zpráva je výstupem ze zakázky Průběžná dlouhodobá

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO (dotazníky byly určeny základním a středním školám) RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO (dotazníky byly určeny základním a středním školám) RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO (dotazníky byly určeny základním a středním školám) RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, červenec 2011 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO

Více

Analýza programu Podpora vzdělávání

Analýza programu Podpora vzdělávání Analýza programu Podpora vzdělávání Analýza programu Podpora vzdělávání Závěrečná výzkumná zpráva Závěrečná výzkumná zpráva Vypracovaly: Anita Homrová, Kamila Svobodová, Anna Šťastná Plzeň, červen 2012

Více

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele

Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Lze učit fyziku zajímavěji a lépe? Příručka pro učitele Leoš Dvořák a kol. Všechna práva vyhrazena. Tato publikace vznikla v rámci projektu č. 2E06020 Fyzikální vzdělávání pro všestrannou přípravu a rozvoj

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění

Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Přechod absolventů vyšších odborných škol do praxe a jejich uplatnění Šetření názorů absolventů VOŠ tři roky po ukončení studia Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 CÍLE A METODOLOGIE

Více

Stav výuky soudobých dějin

Stav výuky soudobých dějin Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Výzkumná zpráva 25.6.2012 Obsah strana Metodika 3 Hlavní zjištění 8 Detailní analýza 11 Výuka dějepisu 12 Učitelé 20 Kontext výuky 23 Žáci

Více

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA

PRAHA a EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI METODIKA METODIKA Projekt Měřím, měříš, měříme aneb měřitelné veličiny kolem nás má studentům ukázat význam měření v každodenním životě. Právě praktické zaměření projektu má být hlavní motivací, která udrží zájem

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Kvalita výuky na středních školách před a po školské reformě očima pedagogů. Ing. Radovan Skála

Kvalita výuky na středních školách před a po školské reformě očima pedagogů. Ing. Radovan Skála Kvalita výuky na středních školách před a po školské reformě očima pedagogů. Ing. Radovan Skála Bakalářská práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 4 UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií

Více

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp

Výzkumná zpráva. Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání. Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva Postoje a potřeby učitelů ve vztahu ke globálnímu rozvojovému vzdělávání Milan Hrubeš, Tomáš Protivínský, Petr Čáp Výzkumná zpráva byla vytvořena ve spolupráci Centra občanského vzdělávání

Více

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji

Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji závěrečná zpráva k projektu Fakulta sociálně ekonomická

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Libor Prudký. Metodická příručka pro práci s empirickým sociologickým výzkumem studentů středních škol

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Libor Prudký. Metodická příručka pro práci s empirickým sociologickým výzkumem studentů středních škol INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Libor Prudký Metodická příručka pro práci s empirickým sociologickým výzkumem studentů středních škol Obalky brozura Prudky MP.indd 1 24.6.15 15:52 Ing. Libor Prudký, Ph.D.

Více

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze

MANUÁL NA GYMNÁZIÍCH. pro tvorbu školních vzdělávacích programů. Výzkumný ústav pedagogický v Praze MNUÁL pro tvorbu školních vzdělávacích programů N GYMNÁZIÍCH Výzkumný ústav pedagogický v Praze pro tvorbu školních vzdělávacích programů na gymnáziích Manuál Manuál pro tvorbu školních vzdělávacích programů

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí

Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí Formy spolupráce mezi vysokými školami a průmyslem v současném prostředí případová studie zpracovaná na základě šetření, anket a poznatků získaných v rámci realizace projektu CZ. 04.3.07/4.2.01.1/0037

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH KATEDRA PEDAGOGIKY A PSYCHOLOGIE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Motivace studentů učitelství odborných předmětů ke studiu České Budějovice 2013 Vedoucí

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Bakalářská práce ETICKÁ VÝCHOVA V PROSTŘEDÍ SOŠ A SOU Petr Lansdorf Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku 2008 2012

Více

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Lifelong Learning celoživotní vzdělávání, 2013, roč. 3, č. 3, s. 45 62 VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ TECHNICKÝCH FAKULT K PODNIKÁNÍ Petra Koudelková Abstrakt: V době, kdy na trhu zaniká stále více malých a středních

Více

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP

8. března se konala konference v pražském hotelu STEP Z obsahu: Inkluze je pro všechny...str. 7 8 Jak se reformují ZUŠ... str. 9 Příloha: Gramotnosti na základních školách 1/2012 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO ÚSTAVU PRO VZDĚLÁVÁNÍ Editorial Dostává se Vám do rukou

Více

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE

MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE MONITORING PŘÍPRAV NA NÁHRADNÍ RODINNOU PÉČI V ČESKÉ REPUBLICE (Popis současného stavu) Monitoring příprav na náhradní rodinnou péči v České republice (Popis současného stavu) Vydalo Středisko náhradní

Více

Waldorfská pedagogika

Waldorfská pedagogika STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor SOČ 14: Pedagogika, psychologie Waldorfská pedagogika Waldorf education Autor: Adéla Vlčková Interní konzultant: Mgr. Petr Klier Externí konzultant: Mgr. Milena Vlčková

Více