INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ. Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP Olomouc"

Transkript

1 Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VERZE 1 KATEDRA PSYCHOLOGIE FF UP OLOMOUC Olomouc, prosinec 2009

2 Název studie: Zadavatel studie: Realizátor: Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie FF UP v Olomouci Realizační tým: PhDr. Matúš Šucha, Ph.D. Dana Krajáčová Odborný garant: Doc. PhDr. Vladimír Řehan Počet stran: 14 Pro bibliografické citace: Šucha, M., Krajáčová, D., (2009). Spokojenost se studiem psychologie v kombinované formě na FF UP Olomouc - absolventi studia. Závěrečná zpráva. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Matúš Šucha, Dana Krajáčová: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009

3 Vyhodnocení dotazníku pro absolventy kombinované formy výuky na Katedře psychologie FF UP Olomouc ot. č. 1 Po ukončení studia se převážně věnuji práci v oblasti a) Poradenské Ψ 10 23% b) Pedagogické Ψ 1 3% c) Klinické Ψ 8 19% d) Ψ práce a organizace 10 23% e) Ozbrojených složek 4 9% f) Jiné 10 23% Největší počet respondentů se po ukončení studia věnuje převážně práci v oblasti poradenské psychologie (10 respondentů což činí 23%), psychologie práce a organizace (též 10 respondentů, 23 %) a shodný počet respondentů po ukončení studia pracuje mimo obor. 3 respondenti v oblasti zdravotnictví, 1 v advokacii, 1 v oblasti sociální práce, 1 v dopravě, 1 jako soukromý vyšetřovatel, 1 na mateřské dovolené, 2 blíže nespecifikováno. Dále pak 19 % respondentů (8) se věnuje práci v oblasti klinické psychologie, 9 % (4) v ozbrojených složkách (armáda, policie) a 3 % (1) v oblasti pedagogické psychologie.

4 ot. č. 2 Pro kombinované studium psychologie jsem se rozhodl/a převážně z důvodu a) Zvyšování kvalifikace 13 30% b)hledání nového zaměstnání 2 5% c) Neuspěl/a jsem u přijímacího řízení na prezenční studium 1 2% d) Byl/a jsem v zaměstnání a na PS jsem neměl/a prostor 15 35% e) Rizika ztráty zaměstnání 0 0% f) Protože mě psychologie bavila 10 23% g) Z jiného důvodu 2 5% Největší počet respondentů 15 tedy 35 % se rozhodlo pro kombinované studium psychologie převážně z důvodů, že neměli dostatečný prostor na prezenční studium kvůli stávajícímu zaměstnání. 13 respondentů tedy 30 % se pro kombinovanou formu studia rozhodla pro zvýšení kvalifikace. Dalších 10 respondentů či-li 23 %, protože je psychologie bavila. Zbylých 5 respondentů zvolilo tuto formu studia z důvodu hledání nového zaměstnání (2), protože neuspěli u přijímacího řízení na prezenční formu studia (1) a z jiného důvodu (2), kteří to buď nespecifikovali (1) či měli hluboký zájem o psychologii (1). ot. č. 3 Během studia bych uvítal/a zaměření převážně na:

5 Teorie v % Praxe v % počet osob Výše znázorněný graf ukazuje, jaké procentuální rozložení preferují respondenti. Na ose x je počet osob, které si zvolili určitý procentuální poměr mezi teoretickou a praktickou výukou a na ose y je hodnota v procentech od 0 % do 100 %. (Přiklad na vysvětlenou: 1 osoba by

6 uvítala poměr mezi praktickou a teoretickou výukou 95% ku 5%, 8 osob by uvítalo poměr mezi praktickou a teoretickou výukou 50 % ku 50 % atd.) Varianta a) Teoretická příprava Poradenská psychologie (PP) 1035 Pedagogická psychologie (PedP) 705 Klinická psychologie (KP) 1365 Psychologie práce a organizace (PPaO) 775 Jiná oblast (JO) 245 Tabulka: První sloupec tabulky obsahuje typ teoretické přípravy, druhý zkratku jednotlivých typů a třetí sloupec součet všech procent uvedených respondenty pro konkrétní typ teoretické přípravy. Graf nám znázorňuje celkové procentuální rozložení pro teoretickou přípravu (100%). Respondenti by uvítali, aby teoretická výuka obsahovala z 33% klinickou psychologii, z 25% poradenskou psychologii, z 19% psychologii práce a organizace, z 17% pedagogickou psychologii a z 6% jiné oblasti. V jiné oblasti by uvítali zejména diagnostiku a její praktické využití, forenzní, policejní a vojenskou psychologii, dále pak gerontopsychologii, psychologii dětí a vývojovou psychologii, psychoterapii, obecnou psychologii, psychologii osobnosti,

7 sociální psychologii, psychopatologii, sexuální psychologii a v neposlední řadě také dopravní psychologii, personalistiku a etiku. Varianta b) Praktická příprava Nácvik ve skupině (NvS) 1198 Stáž mimo katedru (S) 1508 Workshopy (W) 808 Jiná forma (JF) 186 Tabulka: První sloupec tabulky obsahuje typ praktické přípravy, druhý zkratku jednotlivých typů a třetí sloupec součet všech procent uvedených respondenty pro konkrétní typ praktické přípravy. Graf znázorňuje celkové procentuální rozložení pro praktickou přípravu (100%). Respondenti by uvítali následující procentuální rozložení praktické výuky. 41% absolvování stáže na pracovišti mimo Katedru psychologie, 32% nácvik ve skupině, 22% workshopy se vzájemným sdílením zkušenosti a 5% jiná forma. Jakou jinou formu praktické výuky uvádějí: kazuistické semináře, nácvik používání psychodiagnostických metod, dále pak stáže povinné na speciálně zaměřených pracovištích a zpracovávání písemných prací, ukázky

8 různých psychoterapeutických směrů v praxi a sebezkušenostní výcvik, workshop konkrétní tvorba a zpracování výzkumů, terénní programy a také názorné diskuse pedagog student. Ot. č. 4 Považujete stávající podobu kombinované formy studia psychologie za vyhovující? a) ANO 32 75% b) NE 9 21% c) ANO i NE 1 2% d)x 1 2% 32 respondentů, tedy 75%, považuje stávající podobu kombinované formy studia psychologie za vyhovující, 9 respondentů, tedy 21 %, za nevyhovující. 1 respondent (2%) odpověděl, že mu studium z části vyhovuje a z části nevyhovuje a 1 respondent (2%) uvedl, že tuto otázku nelze posoudit. Vytvořili jsme kategorie podle toho, jaké důvody respondenti uváděli k odpovědi A, tedy že jsou spokojení s podobou kombinované formy studia a B, tedy že nejsou spokojení s podobou kombinované formy studia. A kategorie:

9 - Kvalitní výuka a dostupné studijní materiály. - Dobrý časový harmonogram a organizace přednášek. - Variabilita volitelných předmětů a možnost předtermínů. - Samostudium. - Jasná pravidla. - Využití e-learningu. - Profesionální přístup vyučujících. - Slučitelnost studia se zaměstnáním. - Přiměřená platba za studium. B kategorie: - Nedostačující praktická příprava. - Nedostatek přednášek a seminářů. - Nesouhlas s placenou formou. Ot. č. 5 Výuka by měla probíhat formou? a) Přednášek 1630 b) Praktických cvičení 1355 c) Workshopů se vzájemným sdílením zkuš. 755 d) Prostřednictvím e-learningu 425 e) Jinou 155 Tabulka: První sloupec tabulky nám označuje formu studia. Druhý sloupec uvádí celkový součet procent pro danou formu.

10 Graf znázorňuje, kolik procent ze 100 zaujímají jednotlivé formy výuky. Dle respondentů by největší podíl výuky měly zaujímat přednášky 38%, poté praktická cvičení 31%, dále pak z 17% workshopy se vzájemným sdílením zkušeností, následovat by je měl e-learning 10% a nakonec jiná forma 4%, zde respondenti uváděli stáže a praxe. Ot. č. 6 Studijní opory (skripta, sylaby k předmětům, materiály od vyučujících ) Vám: a) Během celé doby studia vyhovovaly a pokrývaly nároky na studium 10 23% b) Během většiny doby studia vyhovovaly a pokrývaly nároky na studium 24 56% c) Během studia přibližně stejně ne/vyhovovaly a ne/pokrývaly nároky na studium 6 14% d) Během většiny doby studia nevyhovovaly a nepokrývaly nároky na studium 3 7% e) Během celé doby studia nevyhovovaly a nepokrývaly nároky na studium 0 0%

11 U většiny respondentů, tedy u 24, což činí 56%, studijní opory během většiny doby studia vyhovovaly a pokrývaly nároky na studium. Studijní opory během celého studia vyhovovaly a plně pokrývaly nároky na studium u 10 respondentů, tedy u 23% absolventů kombinovaného studia. Studijní opory během studia přibližně stejně ne/vyhovovaly a ne/pokrývaly nároky na studium u 6 respondentů, tedy u 14% absolventů. Studijní opory během většiny doby studia nevyhovovaly a nepokrývaly nároky na studium u 3 respondentů, tedy u 7% absolventů. Studijní opory během celé doby studia nevyhovovaly a nepokrývaly nároky na studium u 0 respondentů. Absolventům kombinovaného studia nejvíce chyběla studijní opora nebo nevyhovovalo během studia: Absence některých skript a učebnic, nedostačující kvalita studijního materiálu, malá volnost ve výběru odborné literatury, nepřesně informující sylaby, více materiálů v elektronické podobě, CD, DVD, nedostatek materiálů k praktické přípravě, klinické psychologii a poradenské psychologii, možnost práce s testovými metodami. Ot. č. 7 Pro ověřování znalostí by Vám nejvíce vyhovovala forma:

12 a) Ústního zkoušení 19 44% b1) Písemného vypracování referátu či zpracování odborného článku týkajícího se daného předmětu 2 5% b2) Vypracování referátu či zpracování odborného článku a jeho prezentace před ostatními 2 5% b3) Písemného testu s uzavřenými odpověďmi 6 14% c) Písemného testu s otevřenými odpověďmi 4 9% d) Elektronická 3 7% e) Jiná 7 16% Respondentům by nejvíce vyhovovala forma ústního zkoušení pro ověřování znalostí. Ústní zkoušení zaškrtlo v dotazníku 19 respondentů, což činí 44%. 7 respondentů, tedy 16%, preferuje jinou formu a to kombinaci více forem pro ověřování znalostí. 6 respondentům, tedy 14%, by nejvíce vyhovovala forma písemného testu s uzavřenými odpověďmi. Dalším 4 respondentům, tedy 9%, by vyhovovala forma písemného testu s otevřenými odpověďmi. 3 respondenti, tedy 7%, preferují elektronickou formu ověřování znalostí. A shodný počet respondentů 2, což činí 5%, preferuje písemné vypracování referátu či zpracování odborného článku týkajícího se daného předmětu a jeho odevzdání zkoušející/mu a vypracování referátu či zpracování odborného článku týkajícího se daného předmětu a jeho prezentace před ostatními jako vhodnou formu ověřování znalostí.

13 Ot. č. 8 Zde prosím napište cokoliv, co Vám připadá důležité a souvisí s kombinovanou formou výuky Stručný výčet toho, co studentům připadá důležité a souvisí s kombinovanou formou výuky: 1. větší důraz na praktickou přípravu, stáže a práce s psychodiagnostickými metodami, 2. změna přístupu vyučujících ke studentům (individuální a partnerský přístup), 3. vylepšit fungování studijního oddělení a softwarovou podporu, zjednodušit administrativu a zpřehlednit systém plateb, 4. aktuální informace pro studenty o seminářích a přednáškách, 5. zapojit do výuky trendy z praxe a těžit z praktických zkušeností studentů, 6. studijní materiály psané přímo od vyučujících, v dostatečném množství a včas, 7. volitelná forma ověřování znalostí, 8. v některých předmětech změna formy či obsahu studia, 9. volnější výběr literatury, 10. omezený výběr volitelných předmětů, 11. výuka i v sobotu, 12. více informací o možnostech uplatnění v oboru, 13. nedostatečná příprava na budoucí povolání psychologa, 14. studium náročné v kombinaci s prací, rodinou, osobním životem a zároveň v oblasti finanční, 15. alespoň okrajově probrat základní filozofické otázky, 16. oceňují dobrou atmosféru, lidský přístup vyučujících a samostatnost při studiu. Shrnutí Z dotazníku pro absolventy kombinované formy výuky na Katedře psychologie FF UP Olomouc jsme zjistili, že studenti se po ukončení studia stejnou měrou věnují převážně práci

14 v oblasti poradenské psychologie, psychologie práce a organizace anebo jiné oblasti, která buď souvisí, nebo nesouvisí s psychologií. Studenti kombinovaného studia se pro tuto formu studia rozhodli převážně z důvodu, že byli v zaměstnání a na prezenční studium neměli prostor. Velkou roli tam také hrálo zvyšování kvalifikace a zájem o tuto vědu. Studenti by během studia uvítali zaměření převážně na teoretickou přípravu v 60% a na praktickou v 40%, případně 50% na 50%. Při čemž by největší podíl v teoretické přípravě měla zaujímat klinická psychologie (32%) a v praktické přípravě by to mělo být absolvování stáže na pracovišti mimo Katedru psychologie (35%). Ve velké většině, což činí 75%, považují studenti stávající podobu kombinované formy studia psychologie za vyhovující. Výuka by dle studentů měla probíhat zejména formou přednášek, které řadí na první místo ve výuce, dále pak formou cvičení, workshopů, prostřednictvím e-learningu a v poslední řadě jinou formou a to například formou stáží. Studijní opory (skripta, sylaby k předmětům, materiály od vyučujících ) studentům převážně vyhovovaly a pokrývaly nároky na studium během většiny doby studia. Studenti preferují ústní zkoušení, které jim nejvíce vyhovuje jako forma ověřování znalostí. Za důležité v kombinované formě výuky považují například zlepšení komunikace se studijním oddělením, větší aktuálnost v oznámeních pro studenty týkajících se například seminářů a přednášek. Uvítali by větší podíl praktické přípravy ve studium, volnější výběr literatury a větší výběr volitelných předmětů. V některých předmětech by uvítali změnu formy či obsahu studia a rádi by do výuky zařadili také základní otázky filozofie a to alespoň okrajově. Průzkumu se zúčastnilo 43 respondentů ve věku od 24 do 57 let, z toho 31 žen, 11 mužů a 1 respondent neuvedl pohlaví. Šest respondentů stále studuje. Zbytek tvoří absolventi v rozmezí od 6 měsíců do 5 let od ukončení studia. Design studie: PhDr. Matúš Šucha, Ph. D. Zpracování dotazníků a vyhodnocení: Dana Krajáčová

Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci

Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci 2 Název studie: Průzkum plánů a zájmů studentů Univerzity Palackého v Olomouci Zadavatel studie: Vědeckotechnický park Univerzity Palackého

Více

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI

VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI 1 VYHODNOCENÍ EFEKTIVITY PROCESU PLÁNOVÁNÍ SOC. SLUŽEB A FUNKČNOST ORGANIZAČNÍ STRUKTURY PLÁNOVÁNÍ V OLOMOUCI Zpracovatel: DC VISION, s.r.o. Červenec 2012 Únor 2013 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Zkratky... 4

Více

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Průzkum stavu dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji Brno 2015 Obsah Úvod... 1 1 Metodologie... 3 2 Soukromí vzdělavatelé... 4 2.1 Charakteristika vzdělávací nabídky... 5 2.2 Účastníci dalšího vzdělávání...

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ POSKYTOVATELŮ A ZADAVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI I.

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ POSKYTOVATELŮ A ZADAVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI I. 2010 Individuální projekt Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji www.socialniprojekty.cz ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PRACOVNÍKŮ POSKYTOVATELŮ A ZADAVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009

Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy. Bc. Ing. Jana Trhlíková. Praha 2009 Volba střední školy a spokojenost žáků se zdravotním postižením se studiem Dotazníkové šetření žáků se zdravotním postižením v posledním ročníku střední školy Bc. Ing. Jana Trhlíková Praha 2009 Volba střední

Více

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ

ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Ostravská univerzita v Ostravě Zdravotně sociální fakulta katedra sociální práce ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH PRACOVNÍKŮ Klára Janoušková, Radim Kvasnička ANALÝZA VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB TERÉNNÍCH

Více

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE

ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE ZPRÁVA O POČÁTEČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ, DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A NĚKTERÝCH ASPEKTECH DALŠÍHO PROFESNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V HLAVNÍM MĚSTĚ PRAZE Září 2009 1 2 Obsah 1. Souhrn... 5 2. Podrobný popis

Více

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK

EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK EVROPSKÝ VELETRH POMATURITNÍHO A CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ GAUDEAMUS XXI. ROČNÍK BRNO 4. 7. listopadu 2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Ve dnech 4. až 7. listopadu 2014 proběhl v areálu brněnského výstaviště, v pavilonech

Více

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR

Informace o vzdělávání podle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014. Ministerstvo vnitra ČR II. Informace o podle Pravidel zaměstnanců ve správních úřadech a o jejich dodržování za kalendářní rok 2014 Ministerstvo vnitra ČR Praha březen 2015 1 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. VÝSLEDKY REALIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Více

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium

Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Vysoká škola J. A. Komenského Národní centrum distančního vzdělávání Distanční vzdělávání a elearning Učební text pro distanční studium Helena ZLÁMALOVÁ. Praha 2006 O B S A H ÚVOD...4 KAPITOLA 1...10 1.1.

Více

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková

Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách. PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Analýza práce a potřeb poradců v oblasti kariérového poradenství na školách PhDr. Petra Drahoňovská Ivana Eliášková Praha 2011 1 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 VÝCHODISKA ŠETŘENÍ... 3 3 CÍLE, METODY A TECHNIKY VÝZKUMU...

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Modul dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pracovníky školských poradenských zařízení Jana Hanzlíková, Klára Zelenková, Václava Masáková RAMPS-VIP III, Realizace a metodická podpora poradenských

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Projekt. Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky Projekt Evropa pro učitele, učitelé pro Evropu Realizátor projektu: Vyšší odborná škola, Střední pedagogická škola a

Více

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ

Univerzita Palackého v Olomouci V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ Univerzita Palackého v Olomouci PROJEKTY ESF NA UNIVERZITĚ PALACKÉHO V OLOMOUCI V PROGRAMOVACÍM OBDOBÍ 2004 2006 VYDÁNÍ TOHOTO SBORNÍKU JE SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

Bakalářská práce Lucie Nosková

Bakalářská práce Lucie Nosková UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra technické a informační výchovy Bakalářská práce Lucie Nosková Školní informační systémy Olomouc 2012 PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D. Anotace

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu

O projektu Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku aneb jak správně zvolit další vzdělávací cestu Základní škola Nádražní 5, Vyškov, Základní škola Bučovice, Školní 711, Základní škola Drnovice, Základní škola Pustiměř, Základní škola Slavkov, Komenského, Základní škola Šaratice METODIKA K VOLBĚ POVOLÁNÍ

Více

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH METODIKA VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ OBSAH I. PRŮVODCE METODIKOU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ I.1 ÚVOD I.2 CÍLE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MPSV I.3 VÝCHODISKA PRO TVORBU VZDĚLÁVACÍCH PLÁNŮ

Více

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová

Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole. Jana Halašová Asistent pedagoga a jeho uplatnění v současné škole Jana Halašová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na problematiku integrace dětí se zdravotním postižením do běžných škol

Více

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny

Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Riziko odlivu kvalifikovaných odborníků z ČR do zahraničí Program Moderní společnost a její proměny T5-5 Výzkum v roce 2006 svazek II. Migrační sklony lékařů a studentů medicíny Terénní šetření Jana Vavrečková

Více

Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků plus doplnění po schůzce dne 23.9.2013 Naďa Vondrová

Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků plus doplnění po schůzce dne 23.9.2013 Naďa Vondrová Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků plus doplnění po schůzce dne 23.9.2013 Naďa Vondrová Obsah Shrnutí dotazníkového šetření zpracováno na základě vyplněných dotazníků

Více

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol.

Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice. Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky zaměstnávání osob se zdravotním postižením v České republice Bohdana Richterová a kol. Krnov 2011 ISBN 978-80-254-9526-1 Bohdana Richterová a kol. Teorie a praxe problematiky

Více

www.attavena.cz, info@attavena.cz

www.attavena.cz, info@attavena.cz Obsah tohoto dokumentu je plně v kompetenci realizátora projektu a nelze jej v žádném případě považovat za oficiální stanovisko Evropské unie a České republiky. ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2005 č. 1542 o Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech V l á d a I. s c h v a l u j e Pravidla vzdělávání zaměstnanců

Více

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI

VÝZKUMNÁ STUDIE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI VÝZKUMNÁ STUDIE Individuální šetření potřeb v cílové skupině realizováno v rámci projektu VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ CIZINCŮ V ÚSTECKÉM KRAJI Zpracovalo: Sdružení pro vzdělávání komunit, o.s. březen 2010 Materiál

Více

Inovace VP a zkvalitnění služeb mezi školou, zaměstnavateli a institucemi

Inovace VP a zkvalitnění služeb mezi školou, zaměstnavateli a institucemi Inovace VP a zkvalitnění služeb mezi školou, zaměstnavateli a - Monitoring trhu práce Analýza mapující situaci absolventů na trhu práce Vypracoval: EDUCA QUALITY, o. s. 1 Obsah 1. Úvod...3 2. Analýza trhu

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji

Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálněpedagogických studií Bakalářská práce Andrea Kučerová Specifické poruchy učení pohledem žáků 2. stupně ZŠ v Jihomoravském kraji Olomouc

Více