Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav religionistiky. Magisterská diplomová práce Bc. Lenka Kolísková

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav religionistiky. Magisterská diplomová práce. 2011 Bc. Lenka Kolísková"

Transkript

1 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky Magisterská diplomová práce 2011 Bc. Lenka Kolísková

2 Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav religionistiky Religionistika Bc. Lenka Kolísková Popularizace théravádového buddhismu na Západě Magisterská diplomová práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Luboš Bělka, CSc

3 Prohlašuji, že jsem magisterskou diplomovou práci vypracovala samostatně s využitím uvedených pramenů a literatury... Podpis autora práce 3

4 Zde bych chtěla poděkovat svému vedoucímu práce doc. PhDr. Luboši Bělkovi, CSc. za jeho podporu a odbornou pomoc při psaní. Můj dík patří rovněž Mgr. Silvii Kotherové a Ing. Jiřímu Kolískovi za jejich cenné rady. 4

5 Obsah: 1. Úvod Rozšíření théravádového buddhismu na Západě v novodobých dějinách Západní obrazy buddhismu Racionalistický obraz buddhismu Romantický a ezoterický obraz buddhismu Vybrané směry théravádového buddhismu a jejich rozšíření na Západ Lesní tradice Adţána Čá Rozšíření lesní tradice Adţána Čá na Západ Tradice Mahási Sayada Rozšíření barmské tradice Mahási Sayada na Západ Zakladatel tradice Ayukusala Mirko Frýba Tradice Ayukusala a její šíření Přístupy k výkladům Buddhovy nauky v návaznosti na aplikaci meditace vhledu Hlavní zdroje pouţívané při výkladu meditace vhledu Způsob výkladu meditace vhledu ve vybraných tradicích Etika v meditaci vhledu Výklad soustředění v rámci meditace klidu a vhledu Meditace klidu kontra meditace vhledu Meditační pohrouţení v meditaci klidu Výklad moudrosti v rámci meditace klidu a vhledu Vhledy v meditaci vhledu Konečný cíl meditace vhledu v pojetí jednotlivých tradic Rozdíly ve výkladu meditace vhledu na Západě Tradice učitel - ţák a sangha Psychologizace buddhismu na Západě Praxe meditace vhledu a klidu Rozdíly v meditačních stylech v rámci jednotlivých tradic Pojetí meditačních center v klasickém a západním provedení Porovnání rozvrhu meditačních kurzů vybraných tradic na Východě a Západě Rozdíly v technikách meditace klidu Rozdíly v technikách meditace vhledu Závěr Slovník pojmů Seznam literatury Primární literatura Internetové zdroje Sekundární literatura Internetové zdroje Seznam příloh Anotace Klíčová slova

6 1. Úvod V současné době se stále častěji můţeme i na Západě setkávat s velkým zájmem o buddhismus. Buddhistická témata se objevují v reklamách, v knihách, časopisech či rádiích. Populární jsou také filmy s východní tématikou (Sedm let v Tibetu, Kundun, Malý Buddha, apod.), kde západní prezentace buddhismu hraje významnou roli a utváří do jisté míry obraz o tomto východním učení u široké západní veřejnosti. Tento obraz se v průběhu dvousetpadesáti let, kdy můţeme zaznamenat vzrůstající zájem o Buddhovo učení, zprvu u západních intelektuálů a později u široké veřejnosti, vyvíjel a měnil. Stopy tří obrazů buddhismu (racionalistický, romantický a ezoterický), které souvisí nejen se způsobem etablování buddhismu na Západě, ale také se soudobým vnímáním Východu a západním vymezováním se vůči náboţenství, můţeme sledovat i dnes u západních buddhistů. Východ a jeho filozofie či náboţenství byl euroameričany v postkoloniální době idealizová nebo vykládán podle západních představ o tom, co Východ a jeho kulturní aspekty jsou. Často se stávalo, ţe Východ byl anti-obrazem Západu a tedy interpretován jako zaostalý, nevědecký, nemoderní. Snaha o západní porozumění a s tím související ovládnutí Východu, nejen v rámci politických a mocenských ambicí Západu, vedla k vytváření specifických představ o Východu a jeho kultuře. Právě zde mají počátky také západní představy o tom, co buddhismus a jeho meditační praxe je a co naopak není. Často jsme svědky toho, ţe je buddhistická nauka a praxe interpretována jako určitý druh filozofie, ţivotního stylu nebo východní obdoba západní psychologie. Vnímání Buddhovy nauky a meditační praxe jako náboţenského systému s vlastní praxí je západními buddhisty často odmítáno. Proč tomu tak je? Proč je buddhistická meditace vnímána jako druh psychohygieny, psychoterapie či relaxu a proč jsou na západě upozaděny náboţenské aspekty buddhismu a cíl meditační praxe? Nemohou za tuto situaci i východní buddhistické tradice, které od druhé poloviny 20. století působí na Západě? Toto jsou některé z otázek, na které se snaţím ve své práci odpovědět. První část diplomové práce je zaměřena na popis etablování théravádového buddhismu na Západě v novodobých dějinách a utváření západních obrazů buddhismu, které hrají důleţitou roli nejen v současném západním vnímání Buddhovy nauky, ale také v chápání meditace vhledu (vipassaná). Pozornost je věnována především třem směrům théravádového buddhismu a jejich rozšíření na Západ. Těmito směry jsou barmská tradice Mahási Sayada, 6

7 thajská lesní tradice Adţána Čá a tradice Ayukusala, kterou zaloţil buddhistický mnich českého původu Kusalánanda (Mirko Frýba). Ve druhé části je kladen důraz zejména na rozdíly ve výkladu některých aspektů meditace klidu (samatha), meditace vhledu a formální praxi těchto meditací u jednotlivých tradic nejen na "Západě", ale i v jejich tradičním prostředí. Zvláštní pozornost je věnována popisu významových posunů v těchto tradicích s ohledem na změnu sociokulturního prostředí. Poukázáno je například na změnu západního pojetí sanghy, psychologizaci buddhismu na "Západě" či tradici učitele a ţáka. V rámci výkladu a praxe meditace klidu a meditace vhledu nalézám společnou linii všech tří zmíněných tradic, která je odvozena od přímého Buddhova učení a tvoří základní aspekty ušlechtilé osmidílné stezky. Jedná se o aspekt etiky (síla), soustředění (samádhi) a moudrosti (paňňá). Tyto tři aspekty, ze kterých vychází všechny tři tradice, tvoří jakousi pomyslnou kostru, na níţ jsou přidávány a rozvíjeny další prvky učení jednotlivých tradic. Tyto prvky učení jsou pak následně rozličně interpretovány a je na ně kladen odlišný důraz. To co je spojuje, je jejich vliv na chápání účelu meditační praxe. Svoji pozornost jsem zaměřila také na posuny v meditačních technikách a cíle samotné meditační praxe, které se v rámci komparovaných tradic liší. Zásadní vliv na tyto rozdíly má především sociální, politické a kulturní prostředí v nichţ jednotlivé tradice vznikaly a rozvíjely se. Významnou roli v těchto posunech sehrála také změna sociokulturního prostředí, s kterým se thajská a barmská tradice střetla při pronikání jejich nauk a meditačních technik na Západ. Ta měla bezprostřední vliv na přizpůsobování výkladu nauky a meditační praxe západnímu publiku. Cílem práce je tedy porovnání významových posunů ve výkladu nauky a meditační praxe zmíněných tří tradic nejen mezi samotnými tradicemi navzájem, ale také u západního a východního théravádového buddhismu. V rámci Východu je porovnáván výklad meditace vhledu a s ní související aspekty Buddhovy nauky mnichů, náleţejících ke konkrétní tradici, směrem k laikům. V rámci Západu je primárně porovnáván posun od mnichů k laikům. Sekundárně jsou zde však srovnávány i výklady Buddhovy nauky a meditační praxe zprostředkované laiky směrem k laikům. Je to z toho důvodu, ţe v druhé polovině 20. století laici odcházeli na Východ, aby studovali meditační techniky a učení od mistrů meditace, například od Adţána Čá nebo Mahási Sayada. Tito laici se později vraceli zpět do Evropy a USA, zakládali meditační centra a stávali se učiteli meditace. Kolem těchto učitelů začala vznikat tzv. vipassanová hnutí, která byla tvořena především laiky. Styl výkladu meditační praxe a kladení důrazu na jednotlivé aspekty meditace vhledu byl podobný těm tradicím, z nichţ tito západní učitelé 7

8 vzešli. Zásadní rozdíly oproti východním tradicím se však objevují v psychologizaci účelu a cíle meditace, který se ve výkladu těchto učitelů objevuje. V diplomové práci je pracováno jak s primárními zdroji, tak i se sekundární literaturou. Primární zdroje tvoří v případě barmské tradice a tradice Ayukusala především publikace zakladatelů těchto linií, tedy Mahási Sayada a Mirko Frýby. Vzhledem k tomu, ţe Adţán Čá ţádné dílo přímo nenapsal, pracuji s přepisy jeho rozhovorů vedených k publiku jak na Východě, tak i na Západě, které vytvořili jeho ţáci. Také do těchto zdrojů zahrnuji publikace, které napsali západní učitelé nebo přímí ţáci Mahási Sayada, Adţána Čá či Mirko Frýby. Do sekundární literatury zařazuji publikace, které se bezprostředně týkají dané problematiky zpracovávané v diplomové práci či publikace vědeckého charakteru. V diplomové práci se často vyskytují pálijské termíny. Pro jejich českou transkripci jsem pouţila odborné slovníky. Jedná se o Buddhistický slovník: Příručka buddhistických pojmů a nauk od Nyanatiloky Thery a Malou encyklopedii buddhismu od Vladimíra Miltnera. Vyjímku tvoří termíny, které jsou pouţívány v přímé citaci nebo specifické termíny pouţívané Mahási Sayadem pro názvy vhledů, které jsou ponechány v původní podobě, v jaké se objevují v pramenech, ze kterých je čerpáno. Česká transkripce je pouţívána také u jmen a příjmení cizího původu. Jedná se například o jména Mahási Sayadó, Adţán Čá, Jack Korndfield, Joseph Goldstein. Tato jména jsou také skloňována podle pravidel české mluvnice a přebírají české koncovky jmen. Výjimku tvoří pouze jména, která jsou součástí odkazu na anglický zdroj, z něhoţ je čerpáno. V tomto případě je jméno ponecháno v anglické podobě (například Mahasi Sayadaw). Anglická transkripce je také ponechána v případě klášterů a meditačních center v USA. V diplomové práci je často pouţíván pojem Západ a Východ a od nich odvozená přídavná jména, která slouţí k rozlišení sociokulturního prostředí, v nichţ se výše zmíněné théravádové tradice etablovaly. Západem je myšlena Evropa a USA. Označení Východ slouţí především pro Barmu a Thajsko, pokud toto označení zahrnuje další země, jsou tyto země vypsány v závorkách za pojmem Východ. V práci se často objevují pojmy jako tradice, linie, či škola. Jedná se o synonymní označení jednotlivých théravádových proudů. Jinak je tomu v případě přídavného jména tradiční, které se objevuje například ve spojení tradiční buddhistické školy, tradiční výklad, apod. Přídavné jméno tradiční se vztahuje především k Thajsku a Barmě, kde mají tradice Adţána Čá a Mahási Sayada své kořeny. Stejně tomu je v případě často pouţívaných slovních spojení jihovýchodní Asie a jihovýchodní asijské tradice, které se rovněţ vztahují k Thajsku a Barmě, k thajské lesní tradici Adţána Čá a barmské tradici Mahási Sayada. Dále se v diplomové práci objevuje 8

9 několik typů učitelů. Jedná se o východní učitele, západní učitele, západní laické učitele a hostující učitele. V případě tzv. východních učitelů se jedná o mnichy z Barmy a Thajska, kteří přišli do USA a Evropy šířit théravádový buddhismus a meditaci vhledu. Do této skupiny jsou zařazováni také mniši původem ze Západu, kteří působí jako mniši v západních klášterech a předávají učení Adţána Čá a Mahási Sayada v nepozměněné formě. Západní učitelé je označení pro skupinu západních přívrţenců buddhismu, kteří odešli studovat meditační techniky k meditačním mistrům na Východ a posléze se vrátili do USA či Evropy, kde působili především jako instruktoři meditace vhledu, která dostávala v západním prostředí jiný význam. Termín západní laičtí učitelé je pouţíván zejména pro druhou generaci tzv. západních učitelů. Tento typ učitelů byl vyškolen jiţ na Západě a tito učitelé se stávali nástupci první generace západních učitelů. Posledním typem učitelů jsou tzv. hostující učitelé. Jedná se o mnichy či laiky, kteří hostují na krátký čas v západních meditačních centrech za účelem vedení meditačních kurzů a přednášek. 9

10 2. Rozšíření théravádového buddhismu na Západě v novodobých dějinách V 19. století, v počátcích zájmu o buddhismus na Západě, nebyly jednotlivé buddhistické tradice striktně rozlišovány. 1 To je moţné přičíst především faktu, ţe se vycházelo z různě dostupných písemných pramenů, kde byl často buddhismus prezentován jako univerzální náboţenství či filozofie. V první polovině 19. století je moţné sledovat zvýšený zájem o buddhismus na Západě především ze strany evropských vědců a intelektuálů, kteří se zabývali studiem a překladem buddhistických kanonických textů, které následně dále sami interpretovali. 2 Můţeme zmínit například významné akademické dílo L' Introduction a l' Historie du Buddhisme Indien od Eugena Bournofa, které vyšlo v roce Tato kniha je povaţována za symbolický začátek působení buddhismu na Západě, protoţe odstartovala velký zájem o buddhismus a jeho problematiku nejen na akademické půdě, ale také u západní veřejnosti. 4 Do této doby byly buddhistické texty studovány především z hlediska lingvistického, historického a filozofického 5. Akademická interpretace buddhistických textů byla ovlivněna především západním racionalismem. Zároveň byl kladen důraz na nalezení původní čisté formy buddhismu bez kulturních a náboţenských nánosů. Byly odmítány tradiční mahájánové 6 formy religiozity, jako uctívání bódhissatvů, magické rituální praktiky, které byly chápány jako projevy lidové religiozity. 7 Tento přístup vycházel ze současně probíhající akademické diskuse o vztahu vědy a náboţenství, která navazovala na osvícenství (deismus) a opírala se o racionalismus. Mnoho západních intelektuálů, kteří se o buddhismus začali zajímat, spatřovali v buddhismu racionalistickou nauku, která k dosaţení poznání pouţívá racionální postupy a zároveň odmítá jakákoliv náboţenská zjevení. 8 Buddhovo učení bylo 1 Zdeněk Trávníček, Současný stav mnišské sangy na Srí Lance a její vliv na etablování buddhistického mnišství v Evropě, disertační práce, Brno: Masarykova univerzita 2010, str Dušan Luţný Luboš Bělka, Podoby buddhismu na Západě, in: Donald S. Lopez, Příběh buddhismu: Průvodce dějinami buddhismu a jeho učením, Brno: nakladatelství Barrister & Principal 2003, str Eugen Burnof, L' Introduction a l' Historie du Buddhisme Indien, Paris 1844 (nakladatel neuveden). 4 D. Luţný L. Bělka, Podoby buddhismu na Západě, str Jedná se například o filozofa Arthura Schopenhauera, který byl inspirován východní filozofií a náboţenskými systémy, především pak hinduismem a buddhismem. Také díky Schopenhauerovi a jeho dílům se zvýšil zájem o buddhismus, a to především v Německu. Schopenhauerovo dílo, v němţ rozpracovával některé buddhistické myšlenky, viz Svět jako vůle a představa, O smrti aj.,ovlivňovalo další německé významné osobnosti. Šlo například o Fridricha Nietzscheho či Richarda Wagnera. 6 mahájána - doslova velké vozidlo. Termín uţívaný stoupenci súter, které začaly vznikat asi čtyřista let po Buddhově smrti. Stoupenci mahájány povaţují tyto sútry za pravé Buddhovo slovo. Termín nyní označuje také ty formy buddhismu, které se zakládají na těchto sútrách (nacházejí se především v Tibetu, Číně, Koreji a Japonsku). Viz Vladimír Miltner, Malá encyklopedie buddhismu, Praha: Práce 1997, str D. Luţný L. Bělka, Podoby buddhismu na Západě, str Ibid., str

11 interpretováno jako pragmatické, univerzální a společensky angaţované. Racionalistická idea buddhismu se v 19. století projevovala v tom, ţe buddhismus byl označován jako náboţenství rozumu a slouţil do jisté míry jako nástroj vymezení vůči křesťanskému dogmatismu a institucionalismu. Důsledkem tohoto chápání buddhismu byla jeho idealizace, zejména v případech srovnávání buddhismu s křesťanstvím nebo s vědou. 9 V 19. století bylo publikováno velké mnoţství knih, odborných prací a překladů 10, v nichţ se odráţelo racionální pochopení a přijímání buddhismu v akademickém světě. 11 Na konci 19. století se stále častěji objevovaly tendence srovnávat buddhismus s moderní vědou. Jednalo se například o hledání podobností západní psychologie s buddhistickou meditační praxí nebo o snahu poukázat na to, ţe buddhistická nauka obsahuje podobný výklad chápání světa jako moderní fyzika. Příkladem můţe být buddhistické učení o dharmách, které mělo odpovídat ve svých principech novodobé teorii atomů. 12 Na konci 19. a počátkem 20. století se ve vyšší míře objevuje zájem nejenom o buddhistické texty a nauku, ale i o buddhistický způsob ţivota a s tím související buddhistickou praxi. První vlna šíření buddhismu na Západě paradoxně nepřichází v podobě asijských buddhistických misií, ale od západních přívrţenců buddhismu, kteří odcházeli na Východ studovat nauku různých buddhistických škol a vraceli se zpět na Západ buď jako mniši nebo jako laičtí učitelé, aby zde dále šířili učení jednotlivých buddhistických proudů. Prvním známým evropským a zároveň théravádovým 13 mnichem byl Asoka Sasanajoti, původem ze Skotska, který byl ordinován v roce 1899 na Srí Lance. Můţeme rovněţ zmínit Änandu Metteyu, původem z Anglie, který byl ordinován v Barmě v roce 1901 a který se stal prvním zprostředkovatelem théravádové nauky v Anglii. Za zmínku také stojí první théravádový mnich z kontinentální Evropy Nyanatyloka Thera, původem z Německa, který byl ordinován v roce 1904 v Barmě. V roce 1911 zaloţil v Polgasduwě na Srí Lance tzv. Ostrovní poustevnu, která měla slouţit jako útočiště pro evropské mnichy. Mezi jeho ţáky patřil např. německý mnich Nyanaponika Thera a první český buddhistický mnich Nyanasatta 9 D. Luţný L. Bělka, Podoby buddhismu na Západě, str Za zmínku stojí např. díla Maxe Müllera, Thomase Williama, Paula Carusa, Karla Eugena Neumanna či Vincence Lesného a Leopolda Procházky. 11 David L. McMahan, The Making of Buddhist Modernism, Oxford: Oxford University Press 2008, str D. Luţný L. Bělka, Podoby buddhismu na Západě, str théraváda - doslova nauka starších. Jedná se o označení nejstarší formy Buddhova učení, která je dochována v pálijském kánonu. Théraváda je jedinou ze starých buddhistických škol, nazývanou stoupenci mahájány hínajána, která přeţila dodnes. Někdy se hovoří o jiţním nebo také pálijském buddhismu. Dnes se toto učení nalézá na Srí Lance, v Barmě, Thajsku, Kambodţi, Laosu a východním Bengálsku. Viz Nyanatiloka Thera, Buddhistický slovník: Příručka buddhistických pojmů a nauky, Praha: DharmaGaia 2009, str

12 Thera. 14 Tito mniši pracovali na překladech mnoha buddhistických textů do rozšířených západních jazyků (angličtina, němčina) a zároveň se zabývali vlastní buddhistickou literární tvorbou, která byla na Západě překládána a šířena. Tato díla pak slouţila jako propagace 15 buddhismu na Západě pro širokou veřejnost. Na konci 19. století vznikaly také první buddhistické organizace, kolem kterých se soustředili první laičtí zájemci o buddhistickou nauku a praxi. Těmito organizacemi byly Theosophical Society 16, zaloţená v New Yorku v roce 1875 Helenou Petrovnou Blavatskou a Henry Steelem Olcottem a Pali Text Society, která byla zaloţena Thomasem Williamem Rhysem Davidsem v Londýně v roce V německém Lipsku vznikla díky Karlu Siedenstückerovi v roce 1903 organizace nazvaná Buddhistischer Missionsverein in Deutschland, která byla o tři roky později přejmenována na Buddhistische Gesellschaft in Deutschland. Dalším významným buddhistickým centrem v Německu byl Buddhistische Haus, který byl vybudován Paulem Dahlkem 18 v roce 1924 v Berlíně. 19 V Anglii se théravádový buddhismus šířil díky misijnímu úsilí jiţ zmiňovaného mnicha Änandy Metteyi, z jehoţ popudu byla v roce 1907 zaloţena organizace The Buddhist Society of Great Britain and Ireland. 20 Význam těchto organizací spočíval v tom, ţe buddhismus uţ díky nim nebyl primárně vnímán jako záleţitost úzké skupiny vyvolených intelektuálů a nemnoha nadšenců, kteří odjíţděli na Východ studovat a praktikovat buddhismus, ale buddhistická nauka a praxe byla šířena mezi širokou veřejnost. Tento zájem o buddhistickou praxi byl u laiků posílen zejména ekonomickými, sociálními a politickými událostmi, které na začátku 20. století v Evropě vyústily v první světovou válku. Po druhé světové válce došlo k přílivu imigrantů z tradičních buddhistických zemí jihovýchodní Asie do Evropy a USA. V 60. a 70. letech vznikaly první komunity buddhistických přistěhovalců, kteří své tradiční náboţenství udrţovali i v nové domovině. Z tohoto prostředí posléze proudila materiální a finanční podpora théravádovým mnichům z Asie, kteří byli posíláni jako duchovní podpora těchto komunit nebo těm, kteří přicházeli 14 Nyanatiloka Thera, Buddhistický slovník, str Slovo propagace je pouţíváno ve významu šíření buddhistické nauky a zpopularizování buddhismu na Západě. 16 V případě Theosophical Society se jedná zejména o ezoterický přístup k buddhismu. Nauka této organizace však byla směsicí nejen spiritismu, mesmerismu, hinduismu, ale i théravádového buddhismu. Henry Steel Olcott usiloval o obnovení buddhismu na Srí Lance. V roce 1881 napsal knihu The Buddhist Catechism. V této knize vycházel z théravádové tradice a mísil tradiční buddhistická témata s okultismem. 17 D. Luţný L. Bělka, Podoby buddhismu na Západě, str Jednalo se o berlínského lékaře, který byl velkým přívrţencem a šiřitelem théravádového buddhismu v Německu. 19 Oficiální webové stránky Buddhistické organizace Buddhistische Haus, <http://das-buddhistische-haus.de>, [ ]. 20 Z. Trávníček, Současný stav, str

13 v tomto období šířit buddhistické učení na Západ. Tyto komunity spolu s podporovateli z mateřských zemí a příznivců buddhismu ze Západu pomohly vybudovat nově vznikající buddhistické théravádové kláštery a centra na Západě. Příkladem takto podporovaných klášterů je Chithurst Buddhist Monastery (zaloţen 1956 v Anglii), Aruna Ratanagiri (zaloţen 1975 ve Skotsku), Amaravati Buddhist Monastery (zaloţen 1984 v Anglii), 21 Tathágata Meditation Center (zaloţeno 1991 v Kalifornii) Chanmyay Satipatthana Vihara (zaloţen 2004 v Illinois) 22. V uvedených případech můţeme hovořit o přenosu východního buddhismu na Západ, který byl zaměřen na udrţení původní východní kulturní a náboţenské tradice na Západě se zaměřením na dodrţování rituálů, vytváření zásluh, vytvoření mnišské sanghy 23 na Západě a udrţení tradice učitel - ţák. V 60. letech dochází také k oţivení zájmu o různé alternativní 24 náboţenské proudy u západní veřejnosti. Po druhé světové válce dochází na Západě k rychlým sociálním transformacím. Šlo zejména o rychlý průmyslový růst a hospodářský rozmach. Lidé se stěhovali z vesnic do měst. Nová prosperita vyústila v 50. letech 20. století v baby boom. Na druhou stranu to byla doba, kdy probíhala studená válka, v USA vznikaly gangy mladistvých, více se objevovalo domácí násilí, drogy se šířily mezi mladými, kteří se nebáli experimentovat. Dalším důleţitým aspektem, který se v této době objevuje, je i vystřízlivění z euforie nad vědeckými pokroky a technologiemi. Lidé si uvědomovali, ţe technologie jsou lehce zneuţitelné. Díky tomu vznikala hnutí, která usilovala o návrat k přírodě a k člověku samému. Toto období se vyznačuje duchovním hledáním a nespokojeností s tradičními náboţenstvími a ţivotními styly, které byly spojovány s materialismem, rostoucím konzumentarismem a hedonismem. Všechny tyto změny vyústily v 60. letech v duchovní boom. Americká a později i evropská mládeţ nebyla spokojena s příslibem bohatství, maloměstským způsobem ţivota a začala se proti tomuto společností předkládanému ţivotnímu stylu bouřit (viz hnutí hippies, protestující univerzitní studenti, revoltující umělci, spisovatelé, atd.). Dochází k posunu významu tradiční morálky. Mravní autorita se v tomto období přesouvá z rodiny a církve na samotného jedince. Jedním z aspektů tohoto kulturního posunu bylo chápání sebe sama jako určité komodity, která byla vytvořena k sebevyjádření a 21 Jde o dceřiné kláštery thajského kláštera Wat Pah Pong. Tyto kláštery se hlásí k thajské lesní tradici Adţána Čá. 22 V případě posledních dvou zmíněných klášterů jde o dceřinné kláštery barmského kláštera Mahasi Sasana Yeiktha v nichţ je navázáno na tradici Mahási Sayada. 23 sangha - společenství Buddhových ţáků, označuje původně mnišské společenství. Můţe se také uţívat v širším slova smyslu pro jakékoli společenství buddhistů, včetně plně ordinovaných mnichů, mnišek, noviců, novicek, a laických stoupenců buddhismu. Viz Nyanatiloka Thera, Buddhistický slovník, str Jedná se zejména o různé náboţenské proudy a skupiny, které později byly označovány souhrnným názvem New Age. 13

14 k získání osobní autonomie. To vyústilo aţ k tomu, ţe byla hledána alternativní náboţenství a také individuální ţivotní styl, který by uspokojoval potřeby jedince. V 70. a 80. letech dochází k popularizaci východní filozofie a různých východních náboţenských směrů u široké veřejnosti. 25 Do popředí se dostávají různé buddhistické tradice, v oblibě jsou především meditační praxe, s nimiţ na Západě byla spojována psychoterapie, průzkum vlastního vědomí a způsob zvládání stresových situací. Jedním z faktorů, který k popularizaci buddhismu přispěl, byl nárůst cest lidí ze Západu do tradičních buddhistických zemí jihovýchodní Asie (Srí Lanka, Barma, Thajsko, Kambodţa, Laos), kde měli moţnost navštívit meditační centra nebo školy významných buddhistických mnichů. 26 Zde jim byla předávána buddhistická nauka se zaměřením na meditační praxi. Tito lidé se vraceli zpět na Západ a šířili dále buddhistické učení a meditační praxi, kterou přizpůsobovali západní veřejnosti, jako laičtí učitelé. Západními laiky, kteří se vrátili z Východu, kde praktikovali buddhismus, byla zakládána meditační centra, v nichţ si kdokoliv mohl vyzkoušet různé meditační techniky a seznámit se se základy buddhistické nauky. Do těchto center byli také zváni buddhističtí mniši z Východu, kteří propagovali svoji tradici. K významným centrům patří například Insight Meditation Society, které bylo zaloţeno v roce 1975, v Barre v Massachusetts, Sharon Salzbergovou, Josephem Goldsteinem 27 a Jackem Kornfieldem. 28 V roce 1976 vznikla sesterská organizace Insight Meditation Society pojmenovaná Dharma Foundation v Yucca Valley v Kalifornii. V roce 1987 se organizace přejmenovala na Spirit Rock Meditation Center. Tyto organizace propagovaly především théravádový buddhismus barmské tradice Mahásiho Sayada a thajské lesní tradice Adţána Čá se zaměřením na meditaci vhledu 29 (vipassaná). 30 V 80. a 90. letech vznikají théravádová meditační centra zaloţená laiky také v Evropě. Jde například o Saraniya Dhamma Meditation Centre (Anglie), Satipanya Buddhist Trust 25 Sarah Pike, New Age and Neopagans Religions in America, New York, Chichester: Columbia Univerzity Press 2004, str V případě théravády se jednalo například o thajskou tradici Adţána Čá, u nějţ studoval například Američan Robert Jackman, který byl později ordinován na buddhistického mnicha a přijal jméno Adţán Sumedho. V případě barmské tradice Mahási Sayada šlo například o Čecha Tomáše Smrčku a Kanaďana Seana Pritcharda, kteří byli ordinováni na buddhistické mnichy a přijali jméno Ashim Ottama a U Vansa. 27 Sharon Shalzberg a Josef Goldstein, kteří odjeli v 70. letech do Barmy studovat théravádový buddhismus a praktikovat meditaci vhledu pod vedením Mahásiho Sayada a U Ba Khina. 28 Oficiální webové stránky buddhistického meditačního centra Insight Meditation Society, <http://www.dharma.org>, [ ]. 29 meditace vhledu (vipassaná) - meditační technika, která vede k pronikavému poznání (vhledu), ţe všechny tělesné a mentální jevy jsou pomíjivé, neuspokojivé a ne-já. Viz Nyanatiloka Thera, Buddhistický slovník, str Oficiální webové stránky buddhistického meditačního centra Spirit Rock, <http://www.spiritrock.org/page.aspx?pid=421>, [ ]. 14

15 (Anglie), Dhammaramsi Buddhist Meditation Centre (Belgie), Bodhipala (Česká republika). Tato centra se zaměřují na meditaci vhledu (vipassaná), avšak nedodrţují striktně určitou linii théravádového buddhismu. Pravidlem bývá, ţe tato centra hostí mnichy a laické učitele z různých théravádových tradic, kteří vedou několikadenní meditační semináře. Hlavní posun v etablování buddhismu na Západě oproti Východu se objevuje ve způsobu šíření buddhismu. Na Západě se buddhismus nešířil shora dolů (od mnichů k laikům), jak tomu bylo v tradičně buddhistických zemích v Asii, kde byl buddhismus státním náboţenstvím, ale zespodu (od laiků k laikům). 31 Zásadním impulsem pro rozšíření buddhismu na Západ byl především zájem intelektuálů 32 o východní kulturu a později i nemalý zájem o Buddhovu nauku západní revoltující veřejnosti, která hledala ve východním ţivotním stylu, filozofii a náboţenství z materiálního, poţitkářského a často destruktivního 33 západního způsobu ţivota únik Západní obrazy buddhismu S tím jak se buddhismus na Západě rozšiřoval, souvisí i proměny vnímání buddhismu západními buddhisty. Jinak řečeno jde o zachycení představ o tom, čím buddhismus podle západních buddhistů je a co příslušníci západní kultury v buddhismu hledají. Je samozřejmé, ţe co západní přívrţenec buddhismu to individuální definice toho, co pro něj buddhismus je a co pro něj znamená. Mojí snahou je přiblíţit tři nejrozšířenější západní představy spojované s buddhismem, které budou blíţe rozpracované v následujících podkapitolách. Tyto představy jsou ve své podstatě ideálními typy 34, které bychom v konkrétní realitě hledali těţko. To, co je však spojuje, je zaprvé, čistě západní představa o buddhismu zaloţená na kulturních, sociálních a ekonomických změnách, které v průběhu 18. aţ 20. století proběhly na Západě. Zadruhé, tyto představy nalezneme u západních buddhistů hlásících se k různým buddhistickým tradicím, théravádu nevyjímaje. McMahan uvádí, ţe: V současné době se Západní svět dívá na buddhismus jako na náboţenství, filozofii nebo pouze jako na ţivotní styl, jehoţ nejdůleţitější prvky jsou meditace, filozofické analýzy a etika soucitu v kombinaci s vysoce empirickou 31 Z. Trávníček, Současný stav, str D. Luţný L. Bělka, Podoby buddhismu na Západě, str Jedná se zejména o destrukci ţivotního prostředí. Vznikají hnutí, která byla ekologicky zaměřená a usilovala o návrat člověka k přírodě. Objevuje se tzv. angaţovaný buddhismus, který rozvíjí v Buddhově učení myšlenky o harmonickém vztahu člověka a přírody a angaţuje se v ochraně ţivotního prostředí. Viz S. Pike, New Age and Neopagans, str Jde o sociologický termín, který poprvé zavedl Max Weber. Jedná se o uměle vytvořený konstrukt, který se v reálném světě nenachází. Ideální typ slouţí především jako metodologická pomůcka při klasifikaci. 15

16 psychologickou vědou, která povzbuzuje spoléhání na individuální zkušenost. 35 Na tomto příkladu je patrný posun ve vnímání buddhismu na Východě a na Západě. Je důleţité si uvědomit, ţe buddhismus na Východě má více neţ dva a půl tisíce let starou tradici a je úzce spjat s východní historií a kulturou. V zemích jihovýchodní Asie (Srí Lanka, Barma, Thajsko, Kambodţa, Laos) má buddhismus také sociální, ekonomické a politické zázemí. Buddhismus na Východě funguje jako náboţenský systém 36, který má svoji organizaci, svoji mytologii, kosmologii, rituály, náboţenskou praxi (meditační techniky) či nauku o posmrtném ţivotě. Tradiční buddhismus 37 je neoddělitelnou součástí kaţdodenního ţivota a je hluboce zakotven ve společenském ţivotě tamního obyvatelstva. Zatím co pro západního buddhistu je buddhismus importován z cizího prostředí, bez hluboké historické, kulturní a sociální tradice a stává se osobní volbou kaţdého potencionálního buddhisty. Buddhismus je na Západě spojován především s meditací, která slouţí podle západních představ k osobní transformaci, duševnímu zdraví a překonání sociálního předurčení, které vede k vnitřní svobodě. Často se střetneme u západního buddhisty s myšlenkou, ţe buddhistická tradice, ke které se hlásí, není náboţenstvím, ale určitou ţivotní filozofií a ţivotním stylem, kde jde primárně o meditaci a z ní plynoucí sebekultivaci mysli. Náboţenská stránka buddhismu však stojí často v pozadí. Západní představy o buddhismu sice mají základ v tradičním buddhismu, ale jsou ovlivněny především procesy modernizace, reinterpretace a demitologizace, které mají základ v období osvícenství, pro něţ je charakteristické vymezování se vůči náboţenství. Vznik současných západních obrazů buddhismu je výsledkem jedinečného, vzájemného ovlivňování východních a západních kultur v období 18. aţ 20. století, kdy docházelo k rychlým a bezprecedentním změnám v západní společnosti. K utváření západních obrazů buddhismu přispívají také tradiční buddhistické školy, které působí na Západě a které své učení sami přizpůsobují západním potřebám 38 a představám. Vysvětlení tohoto přizpůsobování západním racionalistickým, romantickým či 35 D. L. McMahan, The Making, str I přes to, ţe termín náboţenství je dosti problematický (zvláště pokud bereme v úvahu, ţe se jedná o ryze západní konstrukt, který je aplikován na jiné kultury, které sami pojem náboţenství nemají a nebo ho dokonce ani neznají) pouţívám termín náboţenství záměrně. Mým záměrem je poukázat na podobnost buddhismu spíše s náboţenstvím neţ například s filozofií či východní psychologií. 37 Myšleno buddhismus praktikovaný v jihovýchodní Asii. 38 Jde například o přízpůsobení denního meditačního programu v rámci západních meditačních kurzů podle fyzických moţností západních buddhistů. V lesní tradici Adţána Čá a barmské tradici Mahási Sayada je běţnou praxí konzumace jednoho jídla za den a to v ranních či dopoledních hodinách. Toto pravidlo je vyţadováno i od laiků účastnících se meditačních kurzů na Východě. V rámci západních meditačních kurzů příslušných tradic jsou povolena dvě jídla za den. Viz kapitola Porovnání rozvrhu meditačních kurzů vybraných tradic na Východě a Západě, str

17 ezoterickým představám o buddhismu, můţeme nalézt například v ekonomické situaci východních buddhistických tradic (škol). Tyto školy se na Západě ocitají izolované od východní kultury, v níţ funguje například systém vzájemné mnišské a laické podpory v rámci sanghy. Jejich přeţití na Západě do značné míry závisí na darech západních buddhistů. Můţeme tedy říci, ţe buddhismus na Západě je určitým hybridem východního buddhismu, který je upraven podle západních poţadavků, jeţ mají kořeny v evropském osvícenství a romantismu. Právě tato dvě období se významně podílela na formování obrazu buddhismu na Západě a jejich vliv je v něm patrný i v současnosti Racionalistický obraz buddhismu Racionalistické vnímání buddhismu má původ především ve francouzském a německém osvícenství. Racionalistická konstrukce buddhismu se na začátku šíření buddhismu na Západě projevovala v tom, ţe buddhismus byl chápán jako intelektuální nauka, která byla oproštěna od všech mýtů, víry, dogmat, rituálů a magických praktik, které byly chápány jako lidový nános na původní Buddhovo učení. Pozornost byla zaměřena především na buddhistický kánon a texty raného buddhismu, z nichţ byly vybírány především ty texty a pasáţe, které buddhismus prezentovaly především jako nauku, která klade důraz na etiku, morálku, svobodnou volbu a osobní zkušenost kaţdého jedince, který praktikuje Buddhovo učení. Buddhismus nebyl spojován s náboţenstvím. Tato snaha posunout buddhismus mimo náboţenství a začlenit ho například mezi východní filozofii, má původ v západním negativním vymezování se vůči náboţenským dogmatům a k slepé víře v autoritu římskokatolické církve. Tyto dva principy odpovídaly západnímu pohledu na náboţenství, které bylo chápáno v období osvícenství jako překáţka v rozvoji společnosti, ale také vědy a techniky. Buddha často vystupuje v západních představách jako svobodomyslný empirik či sociální reformátor. 40 Argument pro odůvodnění zařazování buddhismu do východní filozofie spíše neţ do náboţenských systémů se nejčastěji opíral o pasáţ z Kaláma sutty, na kterou se odvolávají západní buddhisté dodnes. Buddha v ní hovoří s obyvateli Kalámu, kteří jsou zmateni z různých učení samánů 41 a brahmánů, kteří svoje nauky (často interpretované západními přívrţenci buddhismu jako dogmata) vyzdvihují a učení ostatních brahmánů a 39 D. L. McMahan, The Making, str D. Luţný L. Bělka, Podoby buddhismu na Západě, str samana - potulný kazatel. Viz V. Miltner, Malá encyklopedie, str

18 samánů zavrhují. Buddha v této suttě, podle západní interpretace, vybízí obyvatelé Kalámu, aby si ověřovali své představy o sobě a o realitě, která je obklopuje a nespoléhali na náboţenská dogmata a autority. Tato interpretace Kaláma sutty odpovídá západnímu empirickému poţadavku na zkoumání a přehodnocování vlastního sebeurčení jedince. Buddha v suttě říká: vskutku, Kalámové, máte proč pochybovat, být nejistí, nejistota ve vás vznikla ve věci, ve které je nutno pochybovat. Pohleďte Kalámové. Nespoléhejte na to, co jste získali opakovaným slyšením, ani na tradici, na legendy, na to, co je dáno v písmech, na teoretické spekulace, na samozřejmé pravdy, na uváţení zdánlivého stavu věcí, na to, ţe se nějaký názor shoduje s vašimi představami, na něčí přesvědčovací schopnosti, na úvahu, ţe tento samana je váš učitel 42 Při bliţším pohledu na Kaláma suttu, je však patrno, ţe Buddha nemluvil přímo k vlastním učedníkům a ani se nevymezoval vůči tradiční hinduistické víře zaloţené například na karmanovém a samsárovém systému. Na tyto systémy Buddha sám navázal ve svém učení. To, co Buddha v Kaláma suttě poţaduje, je spíše přehodnocování a ověřování nauk a praxí, které měly vést k vymanění se ze samsáry. Ty sutty, které byly v rozporu s racionalistickým a empirickým učením, byly západními buddhisty orientovanými racionalisticky opomíjeny. Především šlo o ty sutty, které měly náboţenský podtext. 43 Na utváření obrazu buddhismu na Západě měl a má také nemalý vliv vědecký racionalismus, jehoţ hlavní myšlenkou je, ţe poznání pochází ze systematického, empirického pozorování a zdůvodňování, přičemţ důleţitou roli ve zdůvodňování událostí hraje zákon kauzality. Buddhismus byl představován jako nauka, která je v mnoha bodech kompatibilní se západní vědou. Karmický systém byl vykládán jako proces kauzality, tradiční učení o šesti sférách znovuzrození bylo přirovnáváno k evoluční teorii. V současné době je populární přirovnávání tradiční buddhistické meditační praxe k západní psychologii. Na meditační techniky je pak pohlíţeno jako na východní obdobu západní psychoterapie. 44 To, co bylo z raného racionalistického vnímání buddhismu přeneseno do současnosti, je především chápání buddhismu jako východní filozofie či ţivotního stylu. Příčinou tohoto chápání buddhismu je velké mnoţství jak odborné, tak i populární buddhistické literatury, která vznikala v 19. a počátkem 20. století, kdy byl racionalistický přístup k buddhismu velmi silný Miroslav Rozehnal, Buddhovy rozpravy sv. 1, Praha: DharmaGaia 1994, str D. L. McMahan, The Making, str Ibid., str D. Luţný L. Bělka, Podoby buddhismu na Západě, str

19 Romantický a ezoterický obraz buddhismu Na vytváření romantického obrazu buddhismu měl především vliv německý romantismus a americký transcendentalismus. Tyto dva myšlenkové proudy vznikly jako reakce na osvícenecký racionalismus a materialismus, vůči nimţ se negativně vymezovaly. Důraz byl kladen na návrat člověka k přírodě a k duchovní obnově jedince. Na konci 18. a v první polovině 19 století sílil zájem o východní způsob ţivota a náboţenství. V této době byl vytvářen západní idealizovaný obraz Východu (Orientu), k němuţ přispěly také četné překlady indické literatury (védy, upanišády ). Indie byla vnímána jako stará vlast, kolébka civilizace a kultury, místo nadčasové a ryzí moudrosti a naděje na duchovní obnovu dekadentního Západu. Na romantické vnímání Východu měly také nemalý podíl cestopisy a zprávy od misionářů, kteří působili v Asii. Na základě informací získaných zejména z těchto pramenů a z překladů indické literatury vznikal nový obraz buddhismu. Buddhismus byl vnímán jako propracovaná nauka, která je v souladu s přírodou, protoţe v jeho učení je obsaţena duchovní zkušenost, jak se identifikovat s přírodním světem nebo s univerzální transcendentální silou brahma. Toto zkreslení buddhismu zapříčinilo tehdejší nerozlišování mezi hinduismem a buddhismem. Lze to přičíst dobové úrovni poznatků o asijských kulturách. Důraz byl kladen na spontaneitu a tvořivost. Vyzdvihována byla také nová etika a morálka, která byla v buddhismu nalézána. Buddhisté se měli odpoutat od konveční západní morálky a měli nalézt novou morálku prostřednictvím intuitivního a vnitřního zdroje etiky, který byl v kaţdém člověku. 46 Jestliţe v počátcích romantického obrazu buddhismu hrály velkou roli cestopisy a zprávy misionářů, dnes tuto roli hrají cestovatelské a společenské časopisy, pořady o tradičních buddhistických zemích a západní filmy s buddhistickou tématikou (Kundun, Sedm let v Tibetu, Malý Buddha apod.). Buddhismus je vnímán jako mírumilovné náboţenství, které je v harmonii s přírodou a s člověkem. Meditace je pak chápána jako metoda kultivace lidské mysli, nalezení jeho pravého já a obnovení jeho přirozeného morálního a etického řádu, který je ukryt v kaţdém člověku. Romantická podoba buddhismu má velmi blízko k ezoterickému obrazu buddhismu, podle něhoţ existují skryté, tajemné zdroje náboţenské pravdy, které lze odhalit pouţitím nezvyklých praktik, mezi nimiţ hrají důleţitou roli změněné stavy vědomí, které mohou být 46 D. L. McMahan, The Making, str

20 navozovány při meditaci. Ezoterický přístup k buddhismu vychází z myšlenky, ţe během vývoje západní kultury došlo k zapomenutí zásadních pravd o světě, zatímco v jiných kulturách, například v buddhistické, se tyto nadčasové moudrosti uchovaly. Buddhismus je pak vnímán jako náboţenství, obsahující pravé poznání podstaty věcí, které můţe západní kultuře pomoci překonat krizi vyplývající z nevědomosti, zaslepenosti a ţádostivosti Vybrané směry théravádového buddhismu a jejich rozšíření na Západ Jednotlivé tradice v théravádovém buddhismu vznikají nejčastěji v důsledku rozdílných úrovní vnímání, interpretace a aplikace Buddhova učení do kaţdodenního ţivota vymezené skupiny mnichů (bhikkhu sangha). Zejména jde o míru dodrţování mnišských pravidel (vinaja) 48. Velmi významnou roli hraje také například úroveň vzájemných vztahů mezi učitelem (kaljána-mitta) 49 a ţákem (bhikkhu) 50. Role učitele nespočívá pouze v tom, ţe ţáka vede, je jeho rádcem, učí ho Dhammě 51 (parijatti) 52, pravidlům mnišské disciplíny a meditační praxi (patipatti) 53, ale učitel je také chápán jako autorita, kterou je dobré následovat a v případě potřeby se na ni odvolat. Proto můţeme v théravádovém buddhismu najít jednotlivé tradice, které jsou pojmenovány podle významných učitelů, jejichţ interpretace Dhammy a důraz na bezpodmínečné dodrţení úrovně mnišské disciplíny jsou jedinečné. Výklad Dhammy, Vinaji a techniky meditační praxe, které tito učitelé předávají svým ţákům, musí být v souladu s tradičním Buddhovým učením tak, jak je dochováno v pálijském kánonu (Tipitaka) 54. V rámci této kapitoly se zaměřím na přiblíţení tří tradic théravádových učitelů, které spojuje především výuka meditační praxe všímavosti a vhledu a rozšíření jejich učení v Evropě a Americe, kde jsou ve velké oblibě u západních théravádových buddhistů. První dva učitelé Mahási Sayadó a Adţán Čá, pochází z tradičního buddhistického prostředí 47 D. Luţný L. Bělka, Podoby buddhismu na Západě, str vinaja - pravidla mnišské disciplíny. Viz V. Miltner, Malá encyklopedie, str kaljána mitta - doslova ušlechtilý přítel. Je to označení staršího mnicha, který je rádcem a přítelem svému ţákovi, stará se o jeho rozvoj a vede ho v meditaci. Viz Nyanatiloka Thera, Buddhistický slovník, str bhikkhu - plně ordinovaný Buddhův ţák (mnich). Viz Ibid., str Dhamma - Buddhova nauka, která je shrnuta ve čtyřech ušlechtilých pravdách. Viz Ibid., str parijatti - teoretické aspekty Buddhova učení. Viz Ibid., str patipatti - praktické aspekty Buddhova učení. Viz Ibid., str Tipitaka- doslova Tři koše. Je to název tří hlavních částí pálijského kánonu. Těmito částmi jsou Koš kázně (Vinajapitaka), Koš nauky (Suttapitaka) a Koš scholastiky (Abhidhammapitaka). Viz Ibid., str

Přehled základních údajů

Přehled základních údajů Buddhismus Přehled základních údajů název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drţí pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011

Základy buddhismu. Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Evangelická teologická fakulta UK 2011 Základy buddhismu Úvod, upanišadová krize, vznik džinismu a buddhismu, počátky buddhismu 18. 2. Počátky buddhismu, Buddha a jeho učení 25. 2. Rané

Více

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25

Buddhismus. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN25 Buddhismus M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 BUDDHISMUS Patří mezi nejstarší náboženství, vzniká v Asii. Od 19. století se šíří dále. Je historickou postavou. Narodil se zhruba v 5. století jako indický

Více

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ

PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ BUDDHISMU S PŘEHLED ZÁKLADNÍCH ÚDAJŮ název od Buddha - v sanskrtu Probuzený, buddhisté mluví o Buddha dharma (dharma zákon, to, co věci drží pohromadě) společné kořeny s dnešním hinduismem, převzetí některých

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12.

12. Křesťanství... 106 12.1 Místo křesťanství v současném světě... 106 12.2 Křesťanství na pozadí jiných náboženství... 107 12. Obsah 1. Úvod.... 11 1.1 Situace oboru... 11 1.2 Místo této práce v oborové souvislosti... 12 1.3 Vztah k dosavadní literatuře... 13 1.4 Jaké cíle si klade tato práce?... 14 1.5 Poznámkový aparát a práce

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra politologie Lukáš Visingr (UČO 60659) Bezpečnostní a strategická studia Politologie Bakalářské studium Imatrikulační ročník 2005 Weberův přístup

Více

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta

Benefiční kurz buddhismu. 14. denní. do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře. cesta Benefiční kurz buddhismu 14. denní cesta do Malého Tibetu za výukou základů buddhismu přímo v místním klášteře Program cesty do Malého Tibetu Malý Tibet leží v nejsevernějším cípu Indie a je posledním

Více

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY

PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PORADENSKÁ ŠKOLA W. GLASSERA: REALITY THERAPY PRO PORADENSKOU PRAXI NENÍ NIC PRAKTIČTĚJŠÍHO NEŢ DOBRÁ TEORIE Proto odborná výuka poradců má obsahovat především teoretické principy, na jejichţ základě lze

Více

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie

Ústav jižní a centrální Asie obor indologie obor indologie Indologie se specializací bengálština (bakalářské studium) Obsah prezentace - Charakteristika studia - Bengálština a bengálská kultura - Tradice a současnost oboru na FF UK - Průběh studia

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino

Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Pedrino Otázka: Filozofie vznik, význam, disciplíny, základní přístupy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Pedrino FILOSOFIE - filein = láska, sofie = moudrost => láska k moudrosti - způsob myšlení -

Více

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom

Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí. MAX WEBER německý sociolog a ekonom Život a vzdělání Sociologie Maxe Webera Teorie moci Shrnutí 21.4. 1864 Erfurt 14.6. 1920 Mnichov syn vysoce postaveného politika a asketické kalvinistky studoval práva v Heidelbergu a Berlíně zajímal se

Více

společné zúčastněné pozorování

společné zúčastněné pozorování společné zúčastněné pozorování ve společenství Bodhi Praha Buddhistické centrum Lotus, Dlouhá 2, Praha 1 středa 9. března 2011 v 19:20 cca půlhodinový úvod a instrukce k meditaci meditace 30-40 minut sdílení,

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd

Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra společenských věd Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky pro studijní obor: N7504T275 Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních škol Státní závěrečná zkouška je

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/ Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Nabídka nahrávek listopad 2012. Seznam nahrávek:

Nabídka nahrávek listopad 2012. Seznam nahrávek: Nabídka nahrávek listopad 2012 Objednávky posílejte na adresu: Ondřej Kafka, Písková 29, 143 00 Praha 4, mobil: 724 833 847, email: ondrej.kafka@seznam.cz. Ke každé objednávce zasílané poštou se připočítává

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Náboženský život v ČR 2010-2011

Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 2010-2011 Náboženský život v ČR 1. Česká novodobá mystická tradice. 21. 2. četba: Dingir (Česká mystika) 2. Křesťanský evangelikalismus a pentekostalismus 28. 2. četba: Dingir (Náboženství

Více

Nabídka nahrávek září 2013. Seznam nahrávek:

Nabídka nahrávek září 2013. Seznam nahrávek: Nabídka nahrávek září 2013 Objednávky posílejte na adresu: Ondřej Kafka, Písková 29, 143 00 Praha 4, mobil: 724 833 847, email: ondrej.kafka@seznam.cz. Ke každé objednávce zasílané poštou se připočítává

Více

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná?

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Jeden nástroj mezi mnoha. Co je to vipassaná? THERAVADA DHAMMA Alle Medien auf Theravada Dhamma sind ein Geschenk des dhamma und somit ausschliesslich zur kostenlosen Verteilung. All media on Theravada Dhamma are for free distribution only as a gift

Více

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1

Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 Co Vás čeká aneb přehled témat přednášek... Pavel Doulík, Úvod do pedagogiky 1 1. Pedagogika jako věda dělení, vývoj a současné postavení 2. Výchova, vychovatel a vychovávaný - základní činitelé výchovného

Více

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry

Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katechetika I. Katecheze jako iniciace a výchova víry Katecheze jako iniciace a výchova víry Je možno vychovávat v oblasti víry? Výchova víry je termín nezvyklý. Víra je výsledkem setkání Boží milosti

Více

Náboženský život v ČR 2009-2010

Náboženský život v ČR 2009-2010 Náboženský život v ČR 2009-2010 doprovodné akce Fumon Nakagawa róši přednáška Buddhovská podstata tvého bytí ve čtvrtek 20. května v 18:30 v prostorách jezuitské koleje sv. Ignáce, Ječná 2, Praha 2 doprovodné

Více

minus 50 Kč (např. nahrávka á 150 Kč zaslaná přes úschovnu stojí 100 Kč) Seznam nahrávek

minus 50 Kč (např. nahrávka á 150 Kč zaslaná přes úschovnu stojí 100 Kč) Seznam nahrávek Nabídka nahrávek Leden 2011 Objednávky posílejte na adresu: Ondřej Kafka, Annenská 5, 110 00 Praha 1, mobil: 724 833 847, email: ondrej.kafka@seznam.cz. Ke kaţdé objednávce zasílané poštou se připočítává

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Arthur Schopenhauer. Dr. Daniel Toth, 1

Arthur Schopenhauer. Dr. Daniel Toth,  1 1788-1860 Narodil se 22.2. v Gdaňsku v rodině obchodníka Heinricha Schopenhauera Matka spisovatelka Henriette 1793 Otec se Heinrich s rodinou přestěhoval do Hamburku 1797 se narodila sestra Adele, po dvou

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

Sociální psychologie SZ7BK_SOPS. So :35--20:10 So :40--18:20 So :35--20:10

Sociální psychologie SZ7BK_SOPS. So :35--20:10 So :40--18:20 So :35--20:10 Sociální psychologie SZ7BK_SOPS So 22. 9. 17:35--20:10 So 6.10. 16:40--18:20 So 8.12. 17:35--20:10 Vyučující Mgr. Ing. Irena Ocetková, Ph.D. ocetkova@ped.muni.cz bud. D/02034 Poříčí 538/31, Staré Brno,

Více

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!)

Hospodářská a podnikatelská etika. Studium. Bakalářské programy. Zájem o studium nahlásit do 20.8.2014 (čím dříve tím lépe!) Studium Dálkovou formou studia je možné studovat následující studijní programy: Bakalářské programy Hospodářská a podnikatelská etika Sociální služby a poradenství Uchazeč je přijat na základě doručené

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART LOUČENÍ PARTING VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR SOCHŘSTVÍ 2 STUDIO SCULPTURE 2 LOUČENÍ PARTING BAKALÁŘSKÁ PRÁCE BACHELOR S THESIS AUTOR

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: tel Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha

ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha ROZVÍJENÍ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE Lauderovy školy, Praha Náš předpoklad Výuka čtenářské gramotnosti je plnohodnotným vzdělávacím cílem běţné výuky. Škola obvykle určitou úroveň čtenářské

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský

,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Otázka: Novodobá pedagogika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): luculd Úvod,,Umění všech umění je vzdělávat člověka, tvora ze všech nejvšestrannějšího a nejzáhadnějšího. J.A.Komenský Pedagogické

Více

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Zvyky ušlechtilých

THERAVADA DHAMMA. Thánissaró Bhikkhu Zvyky ušlechtilých THERAVADA DHAMMA Alle Medien auf Theravada Dhamma sind ein Geschenk des dhamma und somit ausschliesslich zur kostenlosen Verteilung. All media on Theravada Dhamma are for free distribution only as a gift

Více

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael

Otázka: Scholastika. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): Michael Otázka: Scholastika Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Scholastika (periodizace a charakteristika, představitelé, základní problémy, spor o univerzálie, myšlení sv. Tomáše) Periodizace

Více

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o.

Buddhismus. určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143. Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. Buddhismus určeno pro žáky sekundy víceletého gymnázia CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Táborské soukromé gymnázium, s. r. o. FUZHEADO. wikimedia [online]. [cit. 7.7.2013]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/file:buddha_lantau.jpg

Více

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ

MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ MONTESSORI VZDĚLÁVÁNÍ V 21.STOLETÍ Mgr. Kamila Balcarová PODSTATA A CHARAKTERISTIKA MONTESSORI PEDAGOGIKY 3 pilíře Montessori výchovně vzdělávací systému Připravený (vědomý) dospělý Připravené prostředí

Více

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej 2 Osvícenství. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej 2 Osvícenství Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Osvícenství období i myšlenkový směr 17.-18. století, věk rozumu a osvěty

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018

Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 Maturitní otázky ze ZSV Školní rok 2017/2018 1. Člověk jako osobnost 2. Učení a komunikace 3. Duševní vývoj osobnosti, poruchy vývoje osobnosti 4. Psychické jevy 5. Člověk ve společnosti 6. Sociální útvary

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA

Část V. Osnovy. II. stupeň KAPITOLA XX - DĚJEPISNÁ PRAKTIKA Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor - vyučovací předmět: Dějepisná praktika 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU DĚJEPIS Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Část V. Osnovy

Více

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU

KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ. Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU KURIKULUM - OBSAH VZDĚLÁNÍ Školní pedagogika Jaro 2012 H. Filová, kat. pedagogiky PdF MU VSTUPNÍ OTÁZKY: Co je vzdělávací kurikulum Co ovlivňuje podobu kurikula (edukační teorie a jejich vliv na výběr

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Pokyny pro zpracování závěrečné práce

Pokyny pro zpracování závěrečné práce Pokyny pro zpracování závěrečné práce SOUTĚŢE VODA A ŢIVOTNÍ PROSTŘEDÍ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V rámci projektu MOST - TECH CZ.1.07/1.1.07/02.0100 Motivace studentů ke studiu technických oborů OSTRAVA

Více

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV?

RNDr. Milan Šmídl, Ph.D. Co je to BOV? RNDr. Milan Šmídl, Ph.D Co je to BOV? BOV = Badatelsky Orientovaná Výuka Inquiry Based Science Education (IBSE) Inguiry = bádání, zkoumání, hledání pravdy cílevědomý proces formulování problémů, kritického

Více

Bodhi Praha. Jan Honzík

Bodhi Praha. Jan Honzík Bodhi Praha Jan Honzík Toto je skutečný mír, toto je to nejvyšší totiž ustání všech formací, opuštění všech podkladů zrození, vymizení žádostivosti, odpoutání, vyhasnutí, nibbána. Buddha, Anguttara-nikája

Více

Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna

Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna Maxmilián Karl Emil Weber (1864-1920) Čiháková Lucie Röhrl Richard Večeřová Anna Osnova: 1) Život a vzdělání 2) Kariéra 3) Sociologie Maxe Webera 4) Weberova chápající sociologie 5) Cíl sociologického

Více

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad

Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Projekt: Příjemce: Moravou Tvořivá škola, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.3505 Základní škola Ruda nad Moravou, okres Šumperk, Sportovní 300, 789 63 Ruda nad Zařazení materiálu: Šablona: Inovace

Více

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice

Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice Závěrečná zpráva Akreditační komise o hodnocení Evropského polytechnického institutu, s.r.o., Kunovice červen 2012 Úvod Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání č. 3/2010 ve dnech 21.

Více

PROBLEMATIKA UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ V OKRESE PŘEROV, ZAMĚŘENÁ KONKRÉTNĚ NA SPŠ a SOUs HRANICE

PROBLEMATIKA UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ V OKRESE PŘEROV, ZAMĚŘENÁ KONKRÉTNĚ NA SPŠ a SOUs HRANICE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Roman Páral VI. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika správní činnost PROBLEMATIKA UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ V OKRESE

Více

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

PŘEHLED DĚJIN HUDBY. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. PŘEHLED DĚJIN HUDBY Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Rozprava o roztočení kola Nauky

Rozprava o roztočení kola Nauky Silvie Kotherová: Proseminář k Buddhismu I. Rozprava o roztočení kola Nauky (Dharmačakrapravartanasútra, Dhammačakkappavattanasutta) analýza textu DOCHOVANÝ TEXT Odkazy různých filosofických škol a sekt

Více

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti.

Hodnocení žáků základní školy speciální vyjadřuje míru zvládnutí vědomostí a dovedností a stupeň samostatnosti žákovy činnosti. Pravidla pro hodnocení ţáka Úvod Hodnocení ţáků je součástí běţné výchovně vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků, kterou vykonávají podle dohodnutých pravidel ve výuce i mimo ni. Hodnocení, probíhající

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

Obsah. Základy. Předmluva... 6 Úvod Principy...22 Tvar...52 Barva...58 Materiály...70 Funkce...76 Praxe...82

Obsah. Základy. Předmluva... 6 Úvod Principy...22 Tvar...52 Barva...58 Materiály...70 Funkce...76 Praxe...82 Obsah Předmluva... 6 Úvod... 8 Základy Principy...22 Tvar...52 Barva...58 Materiály...70 Funkce...76 Praxe...82 Dům a okolí Orientace...108 Prostředí...118 Místo...132 Město...144 Žít a pracovat podle

Více

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi.

1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. 1. Člověk a jeho postavení ve světě: filozofické otázky - psychologické odpovědi. / Jan Poněšický. -- Vyd. 1. V Praze: Triton 2006. 266 s. -- cze. ISBN 80-7254-861-1 člověk; společnost; etika; hodnota;

Více

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29

Judaismus a kabala. M gr. A L E N A B E N D O V Á, VY_32_INOVACE_BEN29 Judaismus a kabala M gr. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Kabala Kabala (je druh židovské mystiky). Mystika je obecně směr v náboženství, při kterém se ten, kdo jej praktikuje (mystik), snaží oprostit

Více

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa

Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa Středověká estetika Jacques Le Goff Středověký člověk a jeho vnímání světa středověký člověk obklopen propracovaným ideologickým a kulturním systémem pro středověkého člověka je viditelný svět jenom stopou

Více

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ

VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ VRCHOLNÁ SCHOLASTIKA 13. STOLETÍ ÚKOL 1 VYTVOŘTE DVOJICE Co to znamená scholastika? Které období předchází vrcholné scholastice a kdo jsou jeho hlavní představitelé? CHARAKTERISTIKA fil. svět ovládnul

Více

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY OBOR PRÁVO A PRÁVNÍ VĚDA KATEDRA SPRÁVNÍ VĚDY A SPRÁVNÍHO PRÁVA DIPLOMOVÁ PRÁCE DOTČENÝ ORGÁN VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ RADKA SINGOVSZKÁ 2009/2010 1 P r o h l a š u j i,

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

Historie managementu

Historie managementu Historie managementu Historický vývoj managementu 1. klasická škola teorie řízení 2. škola mezilidských vztahů 3. empirická škola teorie řízení 4. škola sociálních systémů 5. nová škola teorie řízení Klasická

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky

Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky Identifikace výzvy

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů

PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných filmů Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Filozofie, etika 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně PC, dataprojektor, odborné publikace, dokumentární filmy, ukázky z hraných

Více

Nabídka nahrávek Červen 2009

Nabídka nahrávek Červen 2009 Nabídka nahrávek Červen 2009 Objednávky posílejte na adresu: Ing. Jitka Hašková, Churáňovská 5/2694, 150 00 Praha 5; tel: 257 210 585, mobil: 608 709 422, email: mangala@buddha.cz Po domluvě lze objednávku

Více

Náboženský život v ČR

Náboženský život v ČR Náboženský život v ČR 2009-2010 společné zúčastněné pozorování Návštěva společenství Fa-lun-kung v úterý 4. května v 18:30 v Domě dětí a mládeže Prahy 5, Štefánikova 11 (u metra Anděl), 1. patro. doprovodné

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Projekt: číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Digitální učební materiál Digitální učební materiály ve škole, registrační Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014

Filosofie novověk. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 Filosofie novověk Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: leden 2014 ANOTACE Kód DUMu: VY_6_INOVACE_3.ZSV.20 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: leden 2014 Ročník: 3. ročník střední zdravotnická

Více

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ. Vyhledávání zdrojů ZP

DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ. Vyhledávání zdrojů ZP DIPLOMOVÝ SEMINÁŘ Vyhledávání zdrojů ZP PRÁCE S LITERATUROU - DP neprobíhá ve vakuu nutné zařadit znalosti, poznatky do širšího kontextu existujícího vědění - Literatura jako pomocník při hledání vhodných

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období

Témata k maturitní zkoušce ve školním roce 2011/2012 pro jarní a podzimní zkušební období Obchodní akademie, Choceň, T. G. Masaryka 1000 Choceň, T. G. Masaryka 1000, PSČ 565 36, oachocen@oa-chocen.cz Příloha č. 5 k č. j.: 57/2011/OA Počet listů dokumentu: 1 Počet listů příloh: 0 Témata k maturitní

Více

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna

Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky. Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Informační centrum školy jako nezastupitelná podpora výuky Jana Nejezchlebová Moravská zemská knihovna Obsah prezentace Úvod Rámcové vzdělávací programy Vzdělávací oblasti a jejich výstupy Role knihovníka

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Multikulturní ošetřovatelství 2

Multikulturní ošetřovatelství 2 Multikulturní ošetřovatelství 2 Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Předmět navazuje na znalosti studentů získané v rámci předmětu Multikulturní ošetřovatelství 1. Cílem předmětu

Více

Meditace, jóga a šamanské nauky

Meditace, jóga a šamanské nauky Meditace, jóga a šamanské nauky aneb,, Hory učí samy,, PENZION POD PRALESEM, DOLNÍ LOMNÁ, JABLŮNKOVSKO 26. - 28.7.2013 www.podpralesem.euweb.cz Máte rádi meditaci? Chtěli by jste se zrelaxovat a zkusit

Více

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014.

Septima, oktáva. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 11. 1. 2014. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_05_1.12 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese učitele

Více

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE

Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Sport a ţivotní prostředí Jaká ekologická opatření by bylo moţno provést v našem sportu KARATE Ing. Jan Vališ 1. ročník trenérské školy specializace karate FTVS Praha 2003 Kutná Hora, 4.6.2003 Obsah: 1.

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola

Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola Bezpečnostně právní akademie Brno, s.r.o., střední škola Číslo projektu Název projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Název materiálu Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Inovace a individualizace

Více

Proč a jak se stát studentem

Proč a jak se stát studentem Proč a jak se stát studentem DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO OBORU PEDAGOGIKA na FHS UTB ve Zlíně CO budu studovat? Tematicky se zaměřuje na dvě oblasti: a) procesy vyučování a učení a jejich aktéři, b) sociální

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_4B_18_Buddhismus

GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE_4B_18_Buddhismus NÁZEV ŠKOLY: GYMNÁZIUM JOSEFA JUNGMANNA LITOMĚŘICE, Svojsíkova 1, příspěvková organizace ČÍSLO PROJEKTU: CZ.1.07/1.5.00/34.1082 NÁZEV MATERIÁLU: TÉMA SADY: ROČNÍK: VY_32_INOVACE_4B_18_Buddhismus Filozofie,

Více

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA

PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA Studijní běh: 1 4. semestr Bc. přednášková skupina I (skup. A, B, C, D) PLÁN KOMBINOVANÉHO STUDIA oboru Sociální pedagogika pro období únor červen 2014 Akademický rok 201/2014 (letní semestr) Brno 2014

Více

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula

KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula KAI/2 evaluace vzdělávacích programů ŠVP a kurikula ANGLICKÝ JAZYK Studijní obory ukončené maturitou dle přehledu studijních oborů na SŠSSaD v Liberci ÚVOD ŠVP AJ pro studijní obory pro ţáky s návazností

Více

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce

Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Vzdělávací oblast - Člověk a svět práce Pracovní činnosti Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace v učebním plánu je 1 vyučovací hodina týdně.

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí

ANGLICKÁ KONVERZACE. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí ANGLICKÁ KONVERZACE 7. a 8. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Anglický jazyk je důleţitý cizí jazyk, který ţákům poskytuje jazykový základ pro komunikaci

Více

Pozornost věnovaná tématům Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů

Pozornost věnovaná tématům Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních režimů Příbram Vojna 2013: Josef Märc Projektová výuka, současné dějiny a šťastná babička komunistka (50. léta v Československu) Pozornost věnovaná tématům Stav výuky soudobých dějin Ústav pro studium totalitních

Více