6.02. Anglický jazyk - ANJ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.02. Anglický jazyk - ANJ"

Transkript

1 6.02. Anglický jazyk - ANJ Obor: M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od ) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího předmětu Výuka anglického jazyka vede žáka k postupnému zvládnutí mluvených a psaných projevů a k vytvoření kompletní komunikativní kompetence. Žák v monologickém, dialogickém nebo kombinovaném textu umí zvolit strategii čtení, globálně rozumí textu, pochopí téma a hlavní myšlenky, umí vyhledat specifické a detailní informace, odhadovat významy neznámých výrazů. Umí používat slovníky a vyhledat informace v anglickém jazyce na internetu. V mluveném projevu žák rozliší různé mluvčí, základní a rozšiřující informace, různé názory a odlišná stanoviska, citové zabarvení a styl. Žák je schopen vést běžný rozhovor s rodilým mluvčím. b) Charakteristika učiva navazuje na úroveň znalostí a komunikativních dovedností, kterou si žák osvojil na základní škole (A2). Vede žáka k rozvíjení jazykových kompetencí na úroveň B2, podle požadavků Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Žák si produktivně osvojí lexikální prostředky včetně ustálených obratů v minimálním rozsahu 3000 lexikálních jednotek, tzn. 750 lexikálních jednotek za školní rok. c) Výukové strategie (pojetí výuky) Předmět se vyučuje v 1. až 4. ročníku s dotací 3 hodiny týdně. Formy výuky zahrnují frontální, skupinové, individuální a projektové vyučování. Metody využívané ve výuce předmětu jsou metody expoziční, dialogické, diskuzní, dramatické, autodidaktické, fixační, diagnostické písemné testy a autodidaktické, což zahrnuje především využití multimediálních výukových programů. d) Hodnocení výsledků žáků Žák je hodnocen podle písemného a ústního projevu. Písemné zkoušení sestává z didaktických testů, čtvrtletních souborných písemných prací, které zahrnují užívání gramatických jevů, čtení a orientaci v textu, poslech s porozuměním a strukturovanou písemnou práci. Ústní zkoušení zahrnuje hlasité čtení, reakce na otázky k textu nebo v každodenní konverzaci, a samostatný ústní projev na určité téma. Jednou za týden žák píše krátké testy z jednotlivých gramatických celků nebo slovní zásoby. Didaktické testy se hodnotí formou bodování. Strukturované písemné práce jsou hodnoceny na základě samostatných kritérií jako je adekvátnost, věcná správnost, dodržení tématu a stylu, logická uspořádanost myšlenek. Ústní zkoušení se hodnotí z hlediska rozsahu, srozumitelnosti, přesnosti, plynulosti a výslovnosti. e) Přínos předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a aplikaci průřezových témat Klíčové kompetence žáka jsou v předmětu rozvíjeny v rámci tématických okruhů, které se zaměřují na oblasti každodenního života, na vztahy mezi lidmi, ke společnosti, přírodě a vědecko-technickému pokroku. Žák se také seznamuje s odborným jazykem, který se vztahuje ke studovanému oboru. V rámci průřezového tématu Občan v demokratické společnosti jsou klíčové kompetence žáka rozvíjeny v tématických okruzích zaměřených na mezigenerační problémy, rasismus, bezdomovectví, interkulturní rozdíly, tolerance a problematika mladé generace, závislosti. Průřezové téma Člověk a životní prostředí je zahrnuto v tématickém okruhu ekologie. 2) a kompetence 1. ročník, 3 hodiny týdně, 34 týdnů, celkem 102 hodin - tvoří, rozliší a používá přítomný čas prostý a 1. Slovesné časy: přítomný čas průběhový, minulý čas prostý a minulý Přítomný prostý a průběhový (i pro vyjádření čas průběhový, předpřítomný čas prostý tvoří, rozliší budoucnosti) a používá slovesné časy vyjadřující budoucnost Minulý prostý a průběhový Předpřítomný prostý Budoucí čas will/shall Vazba be going to 35

2 - rozliší a používá stavová a činná slovesa ve všech výše uvedených časech - rozliší a používá ustálené vazby sloves a podstatných jmen a sloves opačného významu - používá a rozliší frázová slovesa - stupňuje přídavná jména - stupňuje příslovce - rozliší význam a použití předložek časových i místních - používá v souvětích spojky so, because, but, although - popíše větnou skladbu anglické věty - rozlišuje rozdíly ve větné skladbě otázek na podmět a na předmět - používá běžná tázací slova a sousloví uvozující tázací věty - popíše režim svého všedního dne a srovná s víkendem či jiným dnem volna - vyjmenuje běžné domácí práce - diskutuje o možnostech péče v rámci rodiny - - pojmenuje rodinné příslušníky jak základní tak rozšířené rodiny - diskutuje o vztazích v rodině, běžných konfliktních situacích - popíše a rozezná základní části a orgány lidského těla - popíše své volnočasové aktivity - orientuje se v současném kulturním dění - popíše svůj společenský život - diskutuje o vhodném a nevhodném chování na společenských událostech - vyjmenuje různé druhy oblečení a doplňků včetně jejich použití pro různé příležitosti - vyjmenuje základní druhy látek a vzorů 2. Slovesa: Slovesa stavová a činná Ustálené vazby sloves a podstatných jmen Slovesa opačného významu 3. Přídavná jména: Pravidelné a nepravidelné stupňování 4. Příslovce: Stupňování příslovcí (pravidelné, nepravidelné) 5. Předložky Předložky času a místa: at, on, in Další předložky místa (under, over, behind, between, opposite, next to ) 6. Spojky Spojky: so, because, but, although 7. Větná skladba Pořádek slov Otázky na podmět Otázky na předmět Question words (tázací slova a sousloví) 1. Každodenní život Každodenní činnost Domácí práce a povinnosti Péče o členy rodiny 2. Rodina Rodinní příslušníci Rodinné vztahy Rodinné konflikty 3. Lidské tělo Popis lidského těla Vnitřní orgány 4. Volný čas a zábava Koníčky a záliby Kultura a umění Společenské události 5. Móda a oblečení Typy oblečení Doplňky Materiály 2. ročník, 3 hodiny týdně, 34 týdnů, celkem 102 hodin - rozliší správné použití času minulého a 1. Slovesné časy předpřítomného prostého Předpřítomný prostý a minulý prostý Předminulý prostý 36

3 - rozliší a používá modální slovesa v jejich primárním významu - vyjádří pravděpodobnost za pomoci modálního slovesa - používá a rozliší frázová slovesa - vyjádří opakované minulé děje nebo minulé stavy pomocí specifické mluvnické vazby - tvoří, rozliší a používá podmiňovací způsob přítomný i minulý, slovesa vyžadující infinitiv, slovesa vyžadující použití gerundia i po předložkách, slovesa vyžadující použití gerundia nebo infinitivu podle významu - tvoří a používá trpný rod v přítomnosti a minulosti - tvoří, rozliší a používá časové a podmínkové věty - orientuje se v problematice kondicionálů - - patřičně používá předložky pohybu - objasní použití kvantifikátorů a modifikátorů - charakterizuje vzdělávací systém ve své zemi - popíše průběh školního roku, typický den ve škole - vyjmenuje všeobecné i odborné předměty - popíše školní budovu a vybavení své třídy - popíše svůj systém přípravy na výuku - vyjmenuje a charakterizuje různé sporty - přiřadí jednotlivé sporty k patřičným sportovištím a sportovním zařízením - popíše základní výbavu u vybraných sportů - orientuje se v nejdůležitějších sportovních událostech - vyjmenuje typy krajiny - popíše různé druhy počasí - charakterizuje jednotlivá roční období - diskutuje o základních ekologických problémech dneška a o formách týkajících se ochrany životního prostředí - vyjmenuje různé typy jídel - vyjmenuje základní přísady, koření a nádobí - srovná způsoby stravování v příslušných zemí - napíše recept - popíše průběh návštěvy v restauraci 2. Slovesa Modální slovesa - jejich primární použití (povinnost: have to/must/should; schopnost, dovednost: can; vyjádření pravděpodobnosti: may/might) Vazba used to Podmiňovací způsob přítomný Podmiňovací způsob minulý Slovesa vyžadující infinitiv (s to a bez to ) Slovesa vyžadující použití gerundia i po předložkách Slovesa vyžadující použití gerundia nebo infinitivu podle významu (remind, try, remember,.) 2. Trpný rod Trpný rod přítomného prostého času Trpný rod minulého prostého času 3. Věty Věty časové Věty podmínkové (první a druhý kondicionál) 4. Předložky Předložky vyjadřující pohyb 5. Kvantifikátory a Modifikátory Kvantifikátory: too, not enough Modifikátory: a bit, really. 1. Vzdělávání Systém vzdělávání v České republice Průběh školního dne Organizace školního roku Vybavení školy a učeben Příprava do školy 2. Sport Druhy sportů a sportovních disciplín Sportoviště, sportovní výbava Sportovní události 3. Zeměpis a příroda Popis krajiny Podnebí a počasí Fauna a flóra Životní prostředí 4. Stravování Druhy a skladba jídel Stolování v České republice a Velké Británii Příprava jídel Návštěva restaurace 37

4 3. ročník, 3 hodiny týdně, 34 týdnů, celkem 102 hodin - rozliší a používá modální slovesa v jejich primárním 1. Slovesa i sekundárním významu Modální slovesa - jejich primární použití (povinnost: - vyjádří domněnku, pravděpodobnost, jistotu za have to/must/should; schopnost, dovednost: can/be pomoci modálního slovesa v přítomnosti i minulosti able to) ve všech časech - používá a rozliší frázová slovesa Modální slovesa jejich sekundární použití (=subjektivní modalita) (must/may/might/can/can t pro vyjáření domněnky, pravděpodobnosti, dedukce) - tvoří a používá trpný rod, rozliší ho od jednotlivých časů a modálních sloves - rozliší přídavná jména s vyšším emočním dopadem od přídavných jmen se základním významem - rozliší vliv suffixů na význam přídavného jména - odvodí příslovce od přídavných jmen - specifikuje příslovce, která mají stejný tvar jako přídavná jména - rozliší významové odchylky příslovcí - stupňuje příslovce - rozliší reciproční a zvratná zájmena - tvoří a používá krátké fráze vyjadřující souhlas s předchozím tvrzením jiného mluvčího 2. Trpný rod Trpný rod předpřítomného prostého času Trpný rod budoucího prostého času Trpný rod modálních sloves 3. Přídavná jména "Silná" přídavná jména Přídavná jména s koncovkou -ed/-ing 4. Příslovce Odvozování příslovcí od přídavných jmen (carefully) Příslovce ve tvaru přídavného jména (fast, long, far, ) Stupňování příslovcí (pravidelné, nepravidelné) 5. Zájmena Reciproční (each other) Zvratná 6. Vyjádření přitakání Vazby se slovy so, neither ; české já také, ani já ne - poskytne své osobní informace - popíše vzhled druhé osoby - poskytne detailní informace o charakteru druhé osoby - diskutuje o vztazích k rodinným příslušníkům, starší generaci, svým vrstevníkům - popíše aktuální problémy ve společnosti - charakterizuje běžná onemocnění, zdravotní potíže a úrazy - popíše základní ošetření - popíše návštěvu u lékaře - vyjmenuje různé druhy dopravních prostředku - diskutuje o výhodách a nevýhodách cestování - popíše přípravu cesty - rezervuje si ubytování v hotelu - orientuje se ve městě, na nádraží, - diskutuje o vlivu vědy a techniky na společnost - vyjmenuje různé druhy médií, popíše svůj vztah k nim - charakterizuje tradice v naší zemi 1. Osobní identifikace a charakteristika Udání osobních údajů Popis vzhledu (věk, výška, postava, vlasy, obličej) Charakterové vlastnosti 2. Mezilidské vztahy Osobní vztahy Sociální vztahy 3. Zdraví a hygiena Tělesné stavy a nemoci Zdravý způsob života, zdravá výživa Zdravotnictví (lékaři, zdrav. zařízení) 4. Cestování Způsoby cestování a dopravní prostředky Výhody a nevýhody cestování Příprava cesty Orientace v neznámém prostředí 5. Společnost Věda a technika Sdělovací prostředky Zvyky a tradice 38

5 - orientuje se v historii, geografii, společenskopolitické, ekonomické a kulturní charakteristice příslušných zemí, jejich hlavních měst a města, ve kterém studuje 6. Reálie: Velká Británie Česká republika Praha Brno 4. ročník, 3 hodiny týdně, 30 týdnů, celkem 90 hodin 1. Věty - tvoří, rozliší a používá časové a podmínkové věty Věty časové - orientuje se v problematice kondicionálů Věty podmínkové (první, druhý, třetí kondicionál) - převede do nepřímé řeči oznamovací věty v časech přítomných, minulých, předpřítomném prostém a budoucím - převede do nepřímé řeči otázky ve výše uvedených časech - orientuje se v současné nabídce služeb - popíše jejich systém - diskutuje o problematice bydlení, výhodách a nevýhodách bydlení ve městě a na venkově - popíše dům/byt, jeho vybavení, nábytek - srovná profese podle různých kritérií - popíše pracoviště - formuluje svůj životopis a žádost o práci - popíše možnosti kariérního postupu - vyjmenuje typy obchodů a jejich sortimentu - diskutuje o výhodách a nevýhodách nakupování v různých obchodních zařízeních - uvede způsoby nakupování a placení - popíše možnosti a průběh reklamování zboží - orientuje se v historii, geografii, společenskopolitické, ekonomické a kulturní charakteristice příslušných zemí - dle svého zaměření diskutuje o problematice svého oboru 2. Nepřímá řeč Nepřímá řeč v časech přítomných, minulých, předpřítomném, budoucím Nepřímá řeč v otázkách 1. Služby Telekomunikační služby Finanční služby Opravy a servis Půjčovny a pronájem 2. Domov a bydlení Typy domů a bydlení Popis vlastního domu, bytu a zahrady 3. Práce a povolání Profese a pracoviště Pracovní podmínky Žádost o práci, psaní životopisu Kariérní postup 4. Nakupování Druhy obchodů a zboží Nakupování Možnosti placení Reklamace 5. Reálie USA Kanada Austrálie, Nový Zéland 6. Odborné téma 39

Německý jazyk 2.cizí jazyk

Německý jazyk 2.cizí jazyk Učební osnova předmětu Německý jazyk.cizí jazyk Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 66 1.ročník: týdnů po hodinách.ročník:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1

Školní vzdělávací plán: Schritte international A1 Učební osnova předmětu NĚMECKÝ JAZYK Studijní obor: Pojetí vyučovacího předmětu Obecný cíl: Cílem výuky je vytvořit u žáků předpoklady pro multikulturní komunikaci, naučit je užívat k chápání a objevování

Více

6.03. Německý jazyk - NEJ

6.03. Německý jazyk - NEJ 6.03. Německý jazyk - NEJ Obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2010 1) Pojetí vyučovacího předmětu

Více

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu

Přehled učiva. Český jazyk a komunikace. 1. Obecný cíl předmětu Český jazyk a komunikace 1. Obecný cíl předmětu Vzdělávání v předmětu český jazyk a komunikace vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života.

Více

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

7. UČEBNÍ OSNOVY ČESKÝ JAZYK A LITERATURA - 19 7. UČEBNÍ OSNOVY Učební osnova předmětu ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Kód a název oboru: 82-41-M/02 Užitá fotografie a média Celkový počet hodin za vzdělávání: 328 hodin Platnost učební osnovy: od 1.září

Více

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk

Gymnázium a Střední odborná škola Hořice, Husova 1414, ŠVP Gymnázium VG. 5. 2 Anglický jazyk 5. 2 Anglický jazyk Charakteristika, obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Anglický jazyk je zařazen do výuky v 1. 4. ročníku čtyřletého gymnázia. Předmět vychází

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA

Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu Vyučovací předmět český jazyk a literatura je součástí vzdělávací

Více

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2

7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 7.5 Pojetí vyučovacího předmětu Německý jazyk 2 Obecné cíle výuky Německéhojazyka jako dalšího cizího jazyka Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace je na ekonomickém lyceu zastoupena vzdělávacími

Více

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk.

Vzdělávací oblast se vyučuje v 1. 9. ročníku ve 3 obdobích základního vzdělávání ve dvou oborech: Český jazyk a literatura a Cizí jazyk. Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 ŠVP Zdravá škola Dodatek č. 3 Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk Č.j.: ZS-KT-CAP-301/2013 Schváleno ped. radou dne 19. 6. 2013 Platné od 1. 9. 2013 Ředitelka

Více

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně.

Anglický jazyk. Vyučování probíhá v kmenových třídách, počítačové nebo interaktivní učebně. Časová dotace ve 3. -9. ročníku je 3 hodiny týdně. Anglický jazyk 1. Obsahové a organizační vymezení Anglický jazyk se vyučuje jako samostatný vyučovací předmět od 3. do 9. ročníku. V 1 a 2. ročníku nabízíme Anglický jazyk jako nepovinný předmět. Vzdělávání

Více

Hotelová škola Mariánské Lázně

Hotelová škola Mariánské Lázně Hotelová škola Mariánské Lázně Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 ázev vyučovacího předmětu: NĚMECKÝ JAZYK (NEJ) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 384 (12 hodin týdně) Platnost: od 1. 9. 2009

Více

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1

Základní škola Soběslav, Komenského 20. 4. Učební osnovy. Obsah. 4. Učební osnovy...1 Základní škola Soběslav, Komenského 20 4. Učební osnovy Obsah 4. Učební osnovy...1 1 4.1. Jazyk a jazyková komunikace...3 4. 1. 1. Český jazyk...3 4. 1. 2. Anglický jazyk...15 4. 1. 3. Německý jazyk...26

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DODATEK č. 2 ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU Platnost: 2.9. 2013 Číslo jednací: VP/2013/34/GY Mgr. Marek Výborný ředitel gymnázia Obsah Český jazyk a literatura... 3 Anglický jazyk... 28 Francouzský jazyk...

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

Anglický jazyk vyšší gymnázium

Anglický jazyk vyšší gymnázium Anglický jazyk vyšší gymnázium Obsahové vymezení Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Anglický jazyk vychází ze vzdělávacího oboru Cizí jazyk. Cílem vzdělávání v Anglickém jazyce v této etapě je dosažení

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro obor Podnikání denní forma studia Obsah: SOU Sedlčany o.p.s., Na Červeném Hrádku 766, 264 01 Sedlčany 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Profesní uplatnění

Více

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace

5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY. 5.1.1 Český jazyk a literatura. 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.0. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A PŘEDMĚTY 5. 1. Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 5.1.1 Český jazyk a literatura Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Charakteristika vyučovacího předmětu Dotace vyučovacího

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace

5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty. Anglická konverzace 5.7 Učební osnovy pro 6. 9. ročník volitelné předměty Anglická konverzace třída s rozšířenou výukou jazyků Německý jazyk třída s rozšířenou výukou jazyků Francouzský jazyk- třída s rozšířenou výukou jazyků

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 1 platný od 1. září 2013

Více

Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk

Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk Učební osnova vyučovacího předmětu anglický jazyk Obor vzdělání: 23-41-M/001 Strojírenství 26-41-M/01 Elektrotechnika Délka a forma studia: 4 roky, denní Celkový počet hodin za studium: 12 Platnost od:

Více