PROGRAM ČEZ, A. S., KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V ČESKÉ REPUBLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PROGRAM ČEZ, A. S., KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V ČESKÉ REPUBLICE"

Transkript

1 PROGRAM ČEZ, A. S., KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V ČESKÉ REPUBLICE SPILKOVÁ T. ČEZ, a. s., Praha, Česká republika Vývoj znečištění ovzduší v České republice po roce 1990 je charakterizován výrazným snižováním imisí oxidu siřičitého a prašného aerosolu a je výsledkem kombinace zejména technických opatření ke snižování emisí u stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší vyplývajících ze zákona o ovzduší a změny struktury průmyslových zdrojů a odráží i ekonomickou situaci v průmyslovém sektoru. Ve stejném období se naopak v důsledku rozvoje automobilové dopravy projevuje zvyšující se trend imisí oxidů dusíku. V České republice jsou dlouhodobě sledovány emise vybraných významných látek znečišťování ovzduší ze stacionárních a mobilních zdrojů znečišťování ovzduší a jsou uváděny v Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO), jehož správcem je Ministerstvo životního prostředí. Rozhodujícím prostředkem zajišťujícím objektivní sledování stavu znečištění venkovního ovzduší je automatizovaná síť imisního monitoringu (AIM), kterou provozuje Ministerstvo životního prostředí prostřednictvím Českého hydrometeorologického ústavu. Tuto síť v různých oblastech doplňují stabilní stanice pro imisní měření, které byly vybudovány a jsou provozovány ČEZ, a. s., v okolí jeho významných zdrojů znečišťování ovzduší jako požadavek orgánu státní správy na sledování vlivu provozu těchto zdrojů. Kromě toho jsou provozovány ještě stanice hygienické služby, Státního zdravotního ústavu a dalších účelově zaměřených imisních měřících sítí ostatních organizací. O vlivu emisí na stav ovzduší nejlépe informují imisní charakteristiky v daných oblastech. K získávání těchto charakteristik se využívá výsledků měření emisí, měření imisí, modelových výpočtů podle metodiky platné v České republice a grafické zpracování a provádí se obdobně jako v zahraničí. Toto hodnocení umožňuje porovnání vývoje emisního a imisního zatížení ve vybraných oblastech. Z výše uvedeného je zřejmé, že byla vytvořena a je dále rozvíjena celá soustava nástrojů pro objektivní hodnocení stavu a vývoje znečištění a znečišťování ovzduší na území našeho státu. Nezastupitelnou součástí této soustavy jsou prostředky pro shromažďování, archivaci, verifikaci a zpracování imisních, emisních a technickoprovozních údajů. Mezi nejvýznamnější zdroje znečišťování ovzduší v České republice patří uhelné elektrárny ČEZ, a. s. Akciová společnost ČEZ vznikla v květnu 1992 vyčleněním ze státního podniku České energetické závody v rámci ekonomické transformace v oblasti energetiky. Celkový elektrický instalovaný výkon byl cca MW. Z toho bylo téměř 8000 MW umístěno v 10 uhelných elektrárnách, 1760 MW v jaderné elektrárně Dukovany a více jak 1100 MW ve vodních elektrárnách. Touto výrobní kapacitou patří ČEZ, a. s., ve světovém měřítku k elektrárenským společnostem střední velikosti. Pro problematiku ochrany ovzduší v České republice mělo mimořádný význam přijetí zákona č. 309/1991 Sb. o ochraně ovzduší a navazujících předpisů. Tímto zákonem byly stanoveny emisní limity pro nové zdroje znečišťování ovzduší a pro stávající zdroje byly stanoveny tzv. dočasné emisní limity, odpovídající technickému stavu zařízení a termíny od kterých musí i tyto zdroje být provozovány s emisními limity pro nové zdroje. Nejpozději do pak musely být i u všech stávajících zdrojů dosaženo hodnot emisních limitů pro nové zdroje. Program ČEZ, a. s., k ochraně životního prostředí byl od roku 1992 zaměřen především na snižování plynných a tuhých emisí z uhelných elektráren tak, aby všechny jeho zdroje znečišťování ovzduší, které budou v provozu po , dosáhly hodnot emisních limitů pro nové zdroje podle zákona o ovzduší, a to v termínech, které individuálně pro jednotlivé bloky, resp. kotle uhelných elektráren stanovila Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). V imisně výrazněji zatížené oblasti severočeského regionu stanovila v roce 1992 ČIŽP pro 20 bloků o celkovém instalovaném výkonu 3510 MW u 5 uhelných elektráren ČEZ, a. s., (Prunéřov I, Prunéřov II, Počerady, Tušimice II a Ledvice) dosažení hodnot emisních limitů pro nové zdroje již na období prosinec 1994 až prosinec Program ČEZ, a. s., ke snižování emisí z uhelných elektráren byl realizován následujícími účelově a časově vzájemně provázanými opatřeními: - útlumem provozu bloků uhelných elektráren - technickými patřeními ke snížení emisí oxidu siřičitého, oxidů dusíku, oxidu uhelnatého a tuhých emisí, zejména: - výstavbou odsiřovacích zařízení, - výstavbou nových kotlů s fluidním spalováním, - realizací primárních opatření (ke snížení emisí oxidů dusíku), - realizací inovací odlučovacích zařízení (ke snížení tuhých emisí), - změnou palivové základny (v teplárnách Náchod a Dvůr Králové). IUAPPA Praha Section: P

2 Byl tak zahájen program, který svými dvanácti projekty odsíření, šesti projekty výstavby sedmi nových fluidních kotlů a dalšími opatřeními neměl při celkovém objemu investičních nákladů přesahujících 46 miliard korun (včetně výměn SKŘ, rekonstrukcí elektroodlučovačů a přechodu na suchý odběr popílku) obdobu v žádné ze zemí někdejšího východního bloku. K bylo v rámci programu ČEZ, a. s., ke snižování emisí realizováno: - U 8 uhelných elektráren bylo v průběhu let 1991 až 1998 trvale odstaveno z provozu 19 bloků, příp. turbogenerátorů o instalovaném výkonu 2020 MW. - U 10 uhelných elektráren bylo celkem u 32 bloků (5 x 200 MW v Elektrárně Počerady, 4 x 110 MW v Elektrárně Prunéřov I, 2 x 110 MW v Elektrárně Ledvice, 5 x 210 MW v Elektrárně Prunéřov II, 4 x 200 MW v Elektrárně Tušimice II, 1 x 100 MW v Elektrárně Tisová, 4 x 200 MW v Elektrárně Chvaletice, 4 x 200 MW v Elektrárně Dětmarovice, 2 x 110 MW v Elektrárně Mělník II a 1 x 500 MW v Elektrárně Mělník III) o instalovaném výkonu MW zajištěno odsiřování spalin tak, že jejich provoz splňuje předepsané emisní limity pro nové zdroje. K odsiřování spalin byla u 30 bloků použita jako metoda odsíření mokrá vápencová vypírka a u 2 bloků (2 x 110 MW v Elektrárně Ledvice) byla použita polosuchá metoda. - U 4 uhelných elektráren (Tisová, Hodonín, Poříčí a Ledvice) bylo vybudováno a zprovozněno 7 nových fluidních kotlů o celkovém parním výkonu 1890 t/h (odpovídající elektrický výkon 497 MW). - Bloky všech uhelných elektráren byly vybaveny elektroodlučovači, které svými parametry zaručují splnění emisních limitů tuhých látek pro nové zdroje, případně požadavků na koncentraci tuhých látek na vstupu do odsiřovacích technologií. - V rámci rekonstrukcí spalovacích zařízení byla u všech elektráren postupně od roku 1992 realizována primární opatření ke snížení emisí oxidů dusíku a oxidu uhelnatého a požadované emisní limity pro nové zdroje jsou u nich plněny. Celkový přehled o programu útlumu vybraných bloků, odsiřování spalin a výstavby fluidních kotlů v uhelných elektrárnách ČEZ, a. s. k je uveden v příloze č.1 - v tabulkách část první a část druhá. Od 1. ledna 1999 ČEZ, a. s., provozuje své uhelné elektrárny a teplárny v souladu s požadavky zákona o ovzduší. Realizací tohoto programu bylo v roce 1999 v uhelných elektrárnách ČEZ, a. s., dosaženo snížení celkových emisí oproti stavu v roce 1993 v tomto rozsahu : emise tuhých látek o cca 95,4 %, emise oxidu siřičitého o 91,2 %, emise oxidů dusíku o cca 57 % a emise oxidu uhelnatého o cca 76,5 %. Od roku 1992 se ČEZ, a. s., svojí výrobou elektrické energie podílel v průměru téměř 73 % až 80 % na její celkové spotřebě v České republice. V období od roku 1992 do 1999 nedocházelo k významným změnám v celkovém množství vyrobené elektrické energie, ale docházelo k významným změnám v její struktuře tím, že stále větší množství elektrické energie bylo vyráběno ekologicky šetrnějším způsobem. Pokud v roce 1992 bylo ekologicky šetrným způsobem vyráběno 28 % elektrické energie, v roce 1995 to bylo 35 %, v roce 1996 již 50 % a v roce 1999 již 100%. V roce 1999 bylo v České republice vyrobeno celkem GWh elektrické energie. Na této celkové výrobě se ČEZ, a. s., podílel 71,1 % ( GWh) a elektrickou energii vyrobil v uhelných a vodních elektrárnách a v jaderné elektrárně Dukovany. Podíl instalovaného výkonu a struktura výroby elektrické energie podle typu zdrojů v ČEZ, a. s., byly k následující : Typ zdroje v ČEZ, a. s. Uhelné elektrárny (provozované s odsiřováním spalin, s novými fluidními kotli, příp. změnou paliva) Instalovaný výkon Podíl Výroba elektrické energie Podíl v % v MW v % v GWh , ,0 Jaderná elektrárna Dukovany , Vodní elektrárny , ,0 ČEZ, a. s., celkem Vývoj emisí oxidu siřičitého podle skupin zdrojů REZZO 1 v České republice v období 1991 až 1998 je znázorněn v příloze č. 2. Ve sloupcových grafech jsou údaje za ČEZ, a. s., vyznačeny pro oblast severozápadních Čech, do které jsou zahrnuty emise oxidu siřičitého z elektráren Tušimice, Prunéřov, Počerady a Ledvice a pro ostatní uhelné elektrárny ČEZ, a. s. Tyto sloupcové grafy současně dávají přehled o podílu ČEZ, a. s. na emisích oxidu siřičitého ve skupině zdrojů REZZO 1 (velké zdroje znečišťování ovzduší). Porovnání výroby tepla a emisí oxidu siřičitého u elektráren ČEZ, a. s., je znázorněno na sloupcových grafech v příloze č. 3. Z grafu je zřejmé, že v období let 1992 až 1999 nevykazuje výroba tepla výraznější rozdíly v ročních hodnotách, zatímco roční hodnoty emisí oxidu siřičitého mají výrazný trvale klesající trend, který je výsledkem realizace technických opatření na blocích, resp. kotlích uhelných elektráren. IUAPPA Section: P

3 Výsledky programu ČEZ, a. s., ke snížení emisí, dosažené v krátkém období pěti let, se již projevují zlepšením životního prostředí v okolí elektráren, v celé České republice a samozřejmě i ve snížení znečišťování ovzduší přecházejícího hranice České republiky. Kromě výše uvedeného časově, technicky a investičně náročného programu snižování emisí se po vzniku společnosti začal také rozvíjet systémový přístup v poskytování informací souvisejících s životním prostředím. ČEZ, a. s., si byl vědom významu informování orgánů státní správy a veřejnosti o emisích, které se dostávají z uhelných elektráren do ovzduší, o svých strategických podnikatelských záměrech, o způsobu provozu svých zdrojů a o realizaci opatření ke snižování emisí. Jak se postupně ukázalo, byly tyto informace velmi často využívány i při mezinárodních jednáních. Tento přístup umožnila řada aktivit, které byly zahájeny již před více než 20 lety a byly zaměřeny na zjišťování emisí látek znečišťujících ovzduší a na měření imisí ve stanicích provozovaných dnešním ČEZ, a. s., v okolí jeho elektráren. Údaje o emisích z našich zdrojů byly a jsou předávány do celostátní evidence Registru emisí a zdrojů znečišťování ovzduší (REZZO) a pravidelně zveřejňovány v Ročenkách Českého hydrometeorologického ústavu. Výsledky měření imisí z našich stanic také byly a jsou zahrnovány do celostátního systému informací o čistotě ovzduší Informační systém kvality ovzduší (ISKO) a pravidelně zveřejňovány v Ročenkách Českého hydrometeorologického ústavu. První imisní monitoring instaloval státní podnik České energetické závody již v sedmdesátých letech a po vzniku ČEZ, a. s. měření imisí v okolí uhelných elektráren pokračuje. Aby ČEZ, a. s., mohl posuzovat vliv svého programu ke snižování emisí na zlepšení imisního zatížení v okolí svých elektráren, zejména v oblasti severozápadních Čech ale i v jiných oblastech, využívá od roku 1993 i informace z celostátního systému informací o čistotě ovzduší. Tyto údaje využívá oddělení životního prostředí hlavní správy ČEZ, a. s., ke zpracovávání účelových informací a analýz i v dlouhodobém časovém horizontu. Jedná se zejména o vliv realizace technicko - organizačních opatření ke snížení emisí, o soulad provozu elektráren se stanovenými emisními limity, o imisním zatížení v okolí elektráren i ve vybraných sledovaných lokalitách, např. v severočeském regionu. V roce 1993 byly zahájeny práce na sledování vlivu provozu uhelných elektráren na znečištění ovzduší oxidem siřičitým, oxidy dusíku a polétavým prachem v okolí elektráren ČEZ, a. s., a v severočeském regionu jako celku. Pro jednotlivé uhelné elektrárny vydáváme roční zprávy o vlivu jejich provozu na okolí. Od roku 1994 hodnotí ČEZ, a. s., stav a vývoj znečištění ovzduší v severočeském regionu pro Světovou banku v souladu s její metodikou. Přístup ČEZ, a. s., k hodnocení sledování vlivu provozu elektráren na znečištění ovzduší oxidem siřičitým lze ukázat v dalším textu na příkladu oblasti severočeského regionu, která byla v minulých letech výrazněji imisně zatížena a je i předmětem zájmu mezinárodních aktivit v rámci tzv. černého trojúhelníku. V příloze č. 4 je v horní části znázorněna ve sloupcových grafech výroba tepla v elektrárnách Tušimice, Prunéřov, Počerady a Ledvice v období od 1981 do 1999 a v dolní části je znázorněn průběh emisí oxidu siřičitého z těchto elektráren ve stejném období. Z porovnání dlouhodobého průběhu vyplývá, že toto období je možné rozdělit na tři úseky. V prvním časovém úseku ( ) bylo spalováno palivo s vyšším obsahem síry (až o 20 % vyšším než v letech následujících). V druhém časovém úseku ( ) množství emisí oxidu siřičitého bylo přímo úměrné množství vyrobeného tepla (průměrná roční měrná emise oxidu siřičitého byla v rozmezí 2,7-3,0 kg GJ-1). V třetím časovém úseku (od 1995) je vidět zřejmý pokles emisí oxidu siřičitého jako důsledek realizace technických opatření u jednotlivých bloků elektráren, přestože výroba tepla roste. V příloze č. 5 jsou ve formě isolinií stejných koncentrací znázorněny naměřené hodnoty imisních koncentrací oxidu siřičitého v období let 1991, 1996, 1997 a Tyto isolinie byly vyhodnoceny z naměřených imisních dat stanic ČEZ, a. s., a ostatních organizací, které v dané oblasti měřily (Český hydrometeorologický ústav, hygienické orgány, zemědělské a lesní instituce). Na jednotlivých obrázcích je zřejmé, že největší znečištění ovzduší je především v oblasti Krušných hor a také ve městech. Z porovnání obrázků pro jednotlivé roky pak vyplývá, že celkové znečištění ovzduší oxidem siřičitým postupně klesá. Tento stav je způsoben především poklesem emisí oxidu siřičitého, i když grafické znázornění může být částečně ovlivněno i změnami v počtu a v rozmístění měřících stanic. V příloze č. 6 jsou znázorněny průměrné roční koncentrace oxidu siřičitého získané modelovým výpočtem dle metodiky platné v České republice ve formě isolinií stejných koncentrací pro období let 1991, 1996, 1997 a Z porovnání obrázků pro vypočtené imisní koncentrace s obrázky pro měřené imisní koncentrace vyplývá, že průběh ploch imisních zatížení i časový vývoj průměrných ročních hodnot imisních koncentrací je u obou typů dat podobný. To dokumentuje dostatečný soulad modelových výpočtů s realitou. Příloha č. 7 obsahuje znázornění podílu elektráren ČEZ, a. s., na celkovém znečištění ovzduší oxidem siřičitým v dané oblasti v období let 1991, 1996, 1997 a Z těchto grafických znázornění vyplývá, že podíl elektráren ČEZ, a. s., v roce 1998 se vzhledem k roku 1991 snížil. IUAPPA Section: P

4 Příloha č. 1 Přehled o programu útlumu vybraných bloků, odsiřování spalin a výstavby fluidních kotlů v uhelných elektrárnách ČEZ, a. s. (stav ) Elektrárna blok výkon [MW] termín odstavení blok výkon [MW] termín uvedení do provozu dodavatel B B Prunéřov I B Gottfried Bischoff GmbH B B B B Kons. Mitsubishi Corp. B Prunéřov II nebude realizován B Mitsubishi Heavy Ind. Ltd B B ZVÚ, a. s. Hradec Králové B B Je ve fázi rozhodování Tušimice I B B B o dalším využití B B Kons. Chiyoda Corp. B Marubeni Corp. + Tušimice II nebude realizován B Burmeister and B Wain Energi A / S Ledvice Útlum bloků B B výkon [t.h-1] Kons. Austrian Energy and Environment SGP termín uvedení do provozu Část první dodavatel B Waagner-Biro GmbH ABB - PBS B B Vítkovice, a. s. B Hoogovens Technical B Services Energy Počerady B B and Environment BV B Škoda, a. s. B OTES / SHL Zpracovala : Ing. Tamara Spilková, ČEZ, a. s., Odsiřování spalin [náhrada B 4] Výstavba fluidních kotlů IUAPPA Section: P

5 Příloha č. 1 Přehled o programu útlumu vybraných bloků, odsiřování spalin a výstavby fluidních kotlů v uhelných elektrárnách ČEZ, a. s. (stav ) Elektrárna Tisová Část druhá (poslední) blok výkon termín termín termín výkon výkon blok uvedení do dodavatel uvedení do [MW] odstavení [MW] [t.h-1] provozu provozu dodavatel B Vítkovice, a. s. B TG 4 K 1 K 2 K 3 K 4 K 5 K 6 K 7 K B Steinmüller, GmbH B B AEE and Environment SGP Mělník II B B and Waagner Biro GmBH Mělník III nebude realizován B Poříčí TG 1 K 5 K 6 Útlum bloků Odsiřování spalin Výstavba fluidních kotlů nebude realizováno AEE and Environment SGP and Waagner Biro GmBH Lurgi, Lentjes, Babcock Energie Technik, GmbH Konsorcium CNIM + CdF INGENIERIE + Ahlstrom+Foster WE B Konsorcium B IVO International Ltd. Chvaletice nebude realizován B Hitachi Ltd + B Itochu Corp. B Kons. Mitsubishi Corp. Dětmarovice nebude realizován B Mitsubishi HI, Ltd. B Ansaldo Ind. S.P.A. B CIFA Progetti S.P.A. TG Austrian Energy and Hodonín TG nebude realizováno Envir. SGP + TG 3* Waagner-Biro GmbH * Na místě původního TG 3 (55 MW) je nový TG 3 (50 MW), který byl uveden do provozu v říjnu Zpracovala : Ing. Tamara Spilková, ČEZ, a. s., IUAPPA Section: P

6 Příloha č. 2 Vývoj emisí SO 2 podle skupin zdrojů REZZO 1 v kt za rok ČEZ, a. s., SZ Čechy ČEZ, a. s., mimo SZ Čechy Ostatní zdroje REZZO 1 v ČR IUAPPA Section: P

7 Příloha č. 3 Porovnání výroby tepla a emisí SO 2 u elektráren ČEZ, a. s., v České republice Výroba tepla [PJ / rok] Emise SO2 [kt / rok] IUAPPA Section: P

8 Příloha č. 4 [TJ] Výroba tepla v elektrárnách ETU, EPR, EPČ a ELE [t] Emise SO2 z elektráren ETU, EPR, EPČ a ELE IUAPPA Section: P

9 Příloha č. 5 Část první Isolinie naměřených imisí oxidu siřičitého v severních Čechách (průměr roku 1991) Isolinie naměřených imisí oxidu siřičitého v severních Čechách (průměr roku 1996) IUAPPA Section: P

10 Příloha č. 5 Část druhá (poslední) Isolinie naměřených imisí oxidu siřičitého v severních Čechách (průměr roku 1997) Isolinie naměřených imisí oxidu siřičitého v severních Čechách (průměr roku 1998) IUAPPA Section: P

11 Příloha č. 6 Část první Vypočtené imisní koncentrace oxidu siřičitého v roce 1991 v severních Čechách Vypočtené imisní koncentrace oxidu siřičitého v roce 1996 v severních Čechách IUAPPA Section: P

12 Příloha č. 6 Část druhá (poslední) Vypočtené imisní koncentrace oxidu siřičitého v roce 1997 v severních Čechách Vypočtené imisní koncentrace oxidu siřičitého v roce 1998 v severních Čechách IUAPPA Section: P

13 Příloha č. 7 Část první 0-10 % % % % % % % % % > 90 % Obr Podíl elektráren ČEZ, a. s., na vypočtených imisních koncentracích oxidu siřičitého v roce 1991 v severních Čechách 0-10 % % % % % % % % % > 90 % Obr Podíl elektráren ČEZ, a. s., na vypočtených imisních koncentracích oxidu siřičitého v roce 1996 v severních Čechách IUAPPA Section: P

14 Příloha č. 7 Část druhá (poslední) 0-10 % % % % % % % % % > 90 % Obr Podíl elektráren ČEZ, a. s., na vypočtených imisních koncentracích oxidu siřičitého v roce 1997 v severních Čechách 0-10 % % % % % % % % % > 90 % Obr Podíl elektráren ČEZ, a. s., na vypočtených imisních koncentracích oxidu siřičitého v roce 1998 v severních Čechách IUAPPA Section: P

REŽIMY PROVOZU ES ČR. prosinec 2013. Zpracoval : ČEPS, a.s. sekce Dispečerské řízení ČEPS, a.s. sekce Energetický obchod

REŽIMY PROVOZU ES ČR. prosinec 2013. Zpracoval : ČEPS, a.s. sekce Dispečerské řízení ČEPS, a.s. sekce Energetický obchod REŽIMY PROVOZU ES ČR prosinec 2013 Zpracoval : ČEPS, a.s. sekce Dispečerské řízení ČEPS, a.s. sekce Energetický obchod V Praze dne 26. 11. 2013 Ing. Miroslav Šula ředitel sekce Dispečerské řízení Mgr.

Více

Základní aspekty realizace spoluspalování BM (1990 1999)

Základní aspekty realizace spoluspalování BM (1990 1999) Odborný seminář v rámci projektu CEERES, ČEA, Vinohradská 8, Praha, listopad 2005 VYUŽITÍ SPOLUSPALOVÁNÍ FYTOMASY S UHLÍM V ELEKTROENERGETICE Termín semináře : 22.11.2005 František Vaněk ČEZ,a. s., odbor

Více

Zpráva o stavu energetiky České republiky:

Zpráva o stavu energetiky České republiky: 1 Konference u kulatého stolu, 25.-29. března 29 v Balatongyörök Zpráva o stavu energetiky České republiky: I. ČR má od roku 25 přijatu Státní energetickou koncepci postavenou na mixu s využitím jaderné

Více

ENERGETICKÉ VYUŢÍVÁNÍ BIOMASY V ČEZ, a. s. ANTONÍN SVĚRÁK Květen 2012

ENERGETICKÉ VYUŢÍVÁNÍ BIOMASY V ČEZ, a. s. ANTONÍN SVĚRÁK Květen 2012 ENERGETICKÉ VYUŢÍVÁNÍ BIOMASY V ČEZ, a. s. ANTONÍN SVĚRÁK Květen 2012 AGENDA ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY V ČEZ, a. s. PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI ČEZ MOŢNOSTI SPALOVÁNÍ BIOMASY V ČEZ SPALOVÁNÍ BIOMASY V

Více

Parogenerátory a spalovací zařízení

Parogenerátory a spalovací zařízení Parogenerátory a spalovací zařízení Základní rozdělení a charakteristické vlastnosti parních kotlů, používaných v energetice parogenerátor bubnového kotle s přirozenou cirkulací parogenerátor průtočného

Více

PROGRAM KOGENERACE. Grafy Snížení emisí znečišťujících látek kogenerací...4 Snížení emisí skleníkových plynů kogenerací...5

PROGRAM KOGENERACE. Grafy Snížení emisí znečišťujících látek kogenerací...4 Snížení emisí skleníkových plynů kogenerací...5 PROGRAM KOGENERACE Obsah 1 Proč kombinovaná elektřiny a tepla...2 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektu...2 4 Přínosy...2 4.1. Přínosy energetické...2 5 Finanční analýza a návrh podpory za

Více

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ

LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ OVZDUŠÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 LEGISLATIVA A MONITORING V OCHRANĚ

Více

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78

Program zlepšování kvality ovzduší, zóna CZ02 Střední Čechy 78 Tabulka 33: Úplná emisní bilance v členění dle přílohy 2 zákona, zóna CZ02 Střední Čechy, rok 2011 Emise znečišťujících látek Zóna/aglomerace Skupina zdrojů Specifikace skupiny PM 2,5 PM 10 NO x SO 2 VOC

Více

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY Obsah 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektu...2 4 Přínosy...2 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza a návrh podpory

Více

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn:

Aktuální znění výrokové části integrovaného povolení čj. 915/2005/ŽPZ/MaD/0006 ze dne 19.8.2005, ve znění pozdějších změn: V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší

UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013. Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší UŽITEČNÉ SEMINÁŘE. CZ Hradec Králové, 21. února 2013 Zjišťování znečišťování ovzduší a nová legislativa ochrany ovzduší Nástroje regulující úroveň znečišťování (1/2) Regulační nástroje omezování emisí

Více

PŘÍNOSY EMISNÍ VYHLÁŠKY (PROJEKT TAČR)

PŘÍNOSY EMISNÍ VYHLÁŠKY (PROJEKT TAČR) PŘÍNOSY EMISNÍ VYHLÁŠKY (PROJEKT TAČR) Pavel Machálek 1, Helena Hnilicová 1, Ilona Dvořáková 1, Rostislav Nevečeřal 1, Miloslav Modlík 1, Jitka Haboňová 1, Vladimír Neužil 2, Zdeněk Potočka 3, Martin Dědina

Více

Elektrárny Skupiny ČEZ

Elektrárny Skupiny ČEZ Elektrárny Skupiny ČEZ v České republice prof. Úsporný 2 Největší výrobce provozuje nejvíce elektráren patří mezi největší české firmy a řadí se do první desítky největších energetických firem v Evropě.

Více

ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší

ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší ISPOP OVZDUŠÍ A VODA OHLAŠOVÁNÍ V ROCE 2014 Agenda ovzduší Ing. Pavel Machálek, ČHMÚ, odd. emisí a zdrojů machalek@chmi.cz 1. Úvod Sběr údajů o provozu zdrojů znečišťování ovzduší na centrální úrovni se

Více

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007

ENERGETIKA TŘINEC, a.s. Teplárna E3 Integrované povolení čj. MSK 106739/2006 ze dne 2.1.2007 V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Výsledky statistického zjišťování srpen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI

DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI DLOUHODOBÁ STRATEGIE ČEZ, a. s., V ÚSTECKÉM KRAJI SKUTEČNĚ SPADL Z NEBE PROJEKT ELEKTRÁRNY ÚŽÍN LETOS VÚNORU? lokalita byla pro projekt připravována od 90. let v roce 1996 získala developerská společnost

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik

Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Odbor životního prostředí a zemědělství oddělení hodnocení ekologických rizik Alpiq Generation (CZ) s.r.o. Dubská 257 272 03 Kladno, Dubí IDDS: s82nwtn datum oprávněná úřední osoba číslo jednací spisová

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015

ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 2015 ENVItech Bohemia s.r.o. Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích v roce 215 215 Obsah 1 Úvod... 2 2 Imisní limity... 3 3 Vyhodnocení kvality ovzduší v Otrokovicích... 4 3.1 Suspendované částice PM 1,

Více

VYHLÁŠKA. ovzduší veřejnosti. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA. ovzduší veřejnosti. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci,

Více

Aktuální vývoj trhu s hnědým uhlím v ČR v kontextu energetických transakcí roku 2013 SEKTOROVÁ ANALÝZA

Aktuální vývoj trhu s hnědým uhlím v ČR v kontextu energetických transakcí roku 2013 SEKTOROVÁ ANALÝZA Aktuální vývoj trhu s hnědým uhlím v ČR v kontextu energetických transakcí roku 2013 SEKTOROVÁ ANALÝZA Souhrnná zpráva duben 2013 2 I. HLAVNÍ ZÁVĚRY: 1] REÁLNÁ HROZBA DEFICITU HNĚDÉHO UHLÍ VE VÝŠI CCA

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Cíle studie Provést emisní bilanci vybrané obce Analyzovat dopad

Více

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ

OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ OBNOVA ČEZ A PRAKTICKÁ APLIKACE NEJLEPŠÍCH DOSTUPNÝCH TECHNOLOGIÍ 20-21. května 2008 Konference AEA Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory JAN KANTA ředitel sekce Legislativa a trh JELIKOŽ

Více

Publikace. Vypracovala společnost ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 Tel.: + 420 284 007 498 www.enviros.cz.

Publikace. Vypracovala společnost ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 Tel.: + 420 284 007 498 www.enviros.cz. ÚVOD Publikace Posouzení potenciálu vysoce účinné kombinované výroby tepla a elektřiny podle čl. 14 směrnice 2012/27/EU Dílo bylo zpracováno za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie

Více

Hnědé uhlí a energetika v ČR

Hnědé uhlí a energetika v ČR Hnědé uhlí a energetika v ČR Marcela Šafářová Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most Energetika Most, červen 2012 million t Vývoj světové produkce uhlí Celkem v roce 2010-7 200 mil. tun uhlí Černé uhlí

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ

ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ZPRÁVA O PLNĚNÍ PODMÍNEK INTEGROVANÉHO POVOLENÍ ČÁST A IDENTIFIKACE PROVOZOVATELE ZAŘÍZENÍ, IDENTIFIKACE ZAŘÍZENÍ A SOUVISEJÍCÍ ÚDAJE Rok 2015 Vysvětlivky Rok uvést příslušný rok, za který je zpráva o

Více

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Obsah 1. ÚVOD...3 2. VÝCHOZÍ POZICE PRO NÁRODNÍ PROGRAM...4 2.1 VÝCHOZÍ POZICE V OBLASTI ÚČINNOSTI

Více

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ METODICKÝ POKYN MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ k definici nízkoemisního spalovacího zdroje Metodický pokyn upřesňuje požadavky na nízkoemisní spalovací zdroje co do přípustných

Více

Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů. Martin Sedlák, 20. 5. 2012 Leading Minds Forum, Praha

Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů. Martin Sedlák, 20. 5. 2012 Leading Minds Forum, Praha Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů Martin Sedlák, 20. 5. 2012 Leading Minds Forum, Praha Obsah Kolik stojí dnešní energetika Domácí možnosti obnovitelných zdrojů Ekonomická perspektiva

Více

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015

Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015 Souhrnná zpráva ČEPS, a.s., za leden září 2015 Významné události ve sledovaném období: Září: - Dne 22. 9. 2015 se zástupci dispečinku společnosti ČEPS podíleli na cvičení Zóna 2015, které mělo za cíl prověřit

Více

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov

Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Místní program ke zlepšení kvality ovzduší pro město Přerov () Závěrečné shrnutí ZADAVATEL: MĚSTO PŘEROV ZPRACOVAL: EKOTOXA OPAVA s.r.o. AUTORSKÝ KOLEKTIV:

Více

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. o změně č. 5 integrovaného povolení KRAJSKÝ ÚŘAD PLZEŇSKÉHO KRAJE ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Škroupova 18, 306 13 Plzeň Naše č. j.: ŽP/180/14 Spis. zn.: ZN/1533/ŽP/05 Počet listů: 11 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 10 Vyřizuje: Mgr. Jaroslav

Více

Případová studie (Karviná)

Případová studie (Karviná) Případová studie (Karviná) B. Kotlík, H. Kazmarová SZÚ Praha Znečištění ovzduší a legislativa Vývoj kritérií řízení kvality venkovního ovzduší v ČR Do roku hygienický předpis č. z roku, doporučené nejvyšší

Více

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení

R O Z H O D N U T Í. změnu integrovaného povolení Liberec 29. října 2008 Č. j.: KULK/59542/2008 Sp. zn.: ORVZŽP/1/2008 Vyřizuje: Bc. Lenka Maryšková Tel.: 485 226 499 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor

Více

Měření prašného aerosolu na Mostecku v rámci měřicí sítě imisního monitoringu ČHMÚ. Helena Plachá, Tomáš Hrbek

Měření prašného aerosolu na Mostecku v rámci měřicí sítě imisního monitoringu ČHMÚ. Helena Plachá, Tomáš Hrbek Měření prašného aerosolu na Mostecku v rámci měřicí sítě imisního monitoringu ČHMÚ Helena Plachá, Tomáš Hrbek ČHMÚ Meteorologie má v ČR více než 200 letou tradici Roku 1919 založen národní meteorologický

Více

Ohrožuje nově zavedená legislativa v oblasti spalování biomasy zásobování teplem ve městě Prachatice?

Ohrožuje nově zavedená legislativa v oblasti spalování biomasy zásobování teplem ve městě Prachatice? Ohrožuje nově zavedená legislativa v oblasti spalování biomasy zásobování teplem ve městě Prachatice? RNDr. Jana Krejsová, Projektové a inovační centrum VŠTE s.r.o., České Budějovice, email: rndrjanakrejsova@seznam.cz

Více

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství

Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Problematika emisí z malých zdrojů znečišťování II. Směrnice o průmyslových emisích a teplárenství Pohled Teplárenského sdružení ČR Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště TS ČR 8. března 2012, Malenovice Představení

Více

Řešení regulace spalování na kotlích elektrárny Počerady

Řešení regulace spalování na kotlích elektrárny Počerady Řešení regulace spalování na kotlích elektrárny Počerady Josef Sýkora, Alstom, s.r.o.; Pavel Tyrpekl, ČEZ, a.s. Elektrárna Počerady Anotace V článku je popsáno řešení primárních opatření pro sníţení NOx

Více

- záložní zdroj el. energie dieselagregát, typ 6S160PV, o jmenovitém tepelném příkonu 858 kw a výkonu 309 kw, v provozu max. 300 hod.

- záložní zdroj el. energie dieselagregát, typ 6S160PV, o jmenovitém tepelném příkonu 858 kw a výkonu 309 kw, v provozu max. 300 hod. Výroková část I. Popis zařízení intenzivního chovu prasat, Související zařízení intenzivního chovu prasat s e d o p l ň u j e t a k t o: - záložní zdroj el. energie dieselagregát, typ 6S160PV, o jmenovitém

Více

Hospodárný provoz plynových kotlů u ČD a jejich měření

Hospodárný provoz plynových kotlů u ČD a jejich měření VĚDECKOTECHNICKÝ SBORNÍK ČD ROK 1998 ČÍSLO 6 Zbyněk Hejlík Hospodárný provoz plynových kotlů u ČD a jejich měření klíčová slova: analýza spalin,tepelná účinnost kotle, komínová ztráta, emisní limit, kontrolní

Více

Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 9. Spalování odpadů

Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 9. Spalování odpadů Katedra netkaných textilií, Fakulta textilní, Technická Univerzita v Liberci, Jakub Hrůza, 9. Spalování odpadů Princip: Rozdrcený materiál je termicky rozložen zejména na vodu (forma páry) a CO 2, Mezi

Více

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15

Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE. Ing. Marcela Skříčková. Hradec Králové, duben 2015 Arch. č. 102/15 Zadavatel: Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., Jana Weisse 1219, 514 01 Jilemnice Zpracovatel: EMPLA AG spol. s r.o., Za Škodovkou 305, 503 11 Hradec Králové Zásobování teplem ROZPTYLOVÁ STUDIE Zpracovala:

Více

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Návrh OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále

Více

Stručné shrnutí údajů ze žádosti

Stručné shrnutí údajů ze žádosti Stručné shrnutí údajů ze žádosti 1. Identifikace provozovatele O-I Manufacturing Czech Republic a.s., závod Dubí 2. Název zařízení Sklářská tavící vana č. 2 3. Popis a vymezení zařízení Sklářská tavící

Více

Spalovací zdroje a paliva

Spalovací zdroje a paliva Užitečné semináře Hradec Králové, 21.2.2013 Spalovací zdroje a paliva Kurt Dědič odbor ochrany ovzduší MŽP Sčítací pravidla změny! Slouží ke stanovení celkového jmenovitého příkonu Obecně sčítají se zdroje

Více

Svitavy životní prostředí 2009

Svitavy životní prostředí 2009 Svitavy životní prostředí 2009 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2010 Svitavy životní prostředí 2009 Zpracoval Odbor životního prostředí MěÚ Svitavy červen 2010 AUTOŘI A SPOLUPRACOVNÍCI

Více

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %)

Tab. 1 Podíl emisí TZL a SO₂ v krajích z celkového objemu ČR v letech 2003 až 2009 (v %) 3. Emise Jednou ze základních složek životního prostředí je ovzduší. Jeho kvalita zcela zásadně ovlivňuje kvalitu lidského života. Kvalitu ovzduší lze sledovat 2 způsoby. Prvním, a statisticky uchopitelnějším,

Více

ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN

ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 10. mezinárodní odborná konference All for Power Conference 2015 ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 26. 11. 2015 Ing. Petr Závodský Ředitel útvaru výstavba jaderných elektráren petr.zavodsky@cez.cz

Více

Reference INVELT SERVIS, s.r.o. Číslo

Reference INVELT SERVIS, s.r.o. Číslo Reference INVELT SERVIS, s.r.o. Číslo zak. Název zakázky Typ zařízení Dodávka Země/Vlajka Zákazník/Investor Rok 1 Produktovod Kandla batinda Produktovod Uvádění do provozu Indie Škoda Export 1995 2 PPC

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 5. 12. 2012 Pořadové číslo 03 1 Jaderná elektrárna Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Komplexní obnova elektrárenských uhelných bloků ČEZ a.s.

Komplexní obnova elektrárenských uhelných bloků ČEZ a.s. Komplexní obnova elektrárenských uhelných bloků ČEZ a.s. ZVVZ-Enven Engineering, a.s., se v rámci programu obnovy úhelných zdrojů ČEZ a.s. podílí na komplexní obnově elektráren Tušimice II a Prunéřov II

Více

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR

Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší. Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Český hydrometeorologický ústav Úsek ochrany čistoty ovzduší Kvalita ovzduší a rozptylové podmínky na území ČR Obsah I. ÚVOD... 2 II. METEOROLOGICKÉ A ROZPTYLOVÉ PODMÍNKY... 4 III. ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ZVEŘEJŇUJE Platný podpis V Praze dne 14. července 2015 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Programu zlepšování kvality ovzduší zóna Střední Čechy - CZ02 a výzva k uplatnění připomínek

Více

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení

R O Z H O D N U T Í. integrované povolení Liberec 10. září 2004 Č. j.: KULK 96/2004 Vyřizuje: Ťoková Kateřina Tel.: 485 226 385 Adresátům dle rozdělovníku R O Z H O D N U T Í Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

Více

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI

STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI STAV PROJEKTŮ OBNOVY ZDROJŮ SKUPINY ČEZ V ČR A ZKUŠENOSTI S DODAVATELI listopad 2013 Ing. Václav Matys manažer útvaru výstavba klasických elektráren ČEZ, a. s. OSNOVA Komplexní obnova elektrárny Tušimice

Více

Příloha č. 2 k opatření obecné povahy č.j.: 23967/ENV/16

Příloha č. 2 k opatření obecné povahy č.j.: 23967/ENV/16 Použité zkratky: PZKO = Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek CZ08A OOP = opatření obecné povahy BAT = nejlepší dostupné technologie zákon = zákon č. 201/2012 Sb.,

Více

Maximální množství vzduchu. Elektrické napětí / proud -V / -A. Motor / Úroveň krytí - IP / Stupně rychlostí -W / IP- / - Účinnost rekuperace -%

Maximální množství vzduchu. Elektrické napětí / proud -V / -A. Motor / Úroveň krytí - IP / Stupně rychlostí -W / IP- / - Účinnost rekuperace -% SKR 100 Ø100mm / -mm 0.6kg SKR 125 Ø125mm / -mm 0.7kg SKR 160 Ø160mm / -mm 0.9kg SKR 200 Ø200mm / -mm 1.2kg SKR 250 Ø250mm / -mm 2.2kg SKR 315 Ø315mm / -mm 3.2kg SKR 355 Ø355mm / -mm 5.3kg SKR 400 Ø400mm

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 1. SOUHRNY, ZÁSADY PRO REALIZACI NAVRŽENÉ STRATEGIE 2. ZÁSADY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ zákazník Moravskoslezský kraj stupeň IV. zakázkové číslo 4873-900-2

Více

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty

REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty REOTRIB 2006 Moderní motorová paliva a biokomponenty Ing. Václav Pražák, Česká rafinérská, a.s., 436 70 Litvínov (tel.: + 420 47 616 4308, fax: +420 47 616 4858, E-mail: vaclav.prazak@crc.cz) Všichni považujeme

Více

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ

datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 ROZHODNUTÍ O D B O R Ž I V O T Í H O P R O S TŘEDÍ, ZEMĚDĚLSTVÍ A LESICTVÍ Čj.: KUJCK 46312/20132 OZZL/5/Hav Sp.zn.: OZZL 22718/2013/mipi datum: 27. 08. 2013 vyřizuje: Ing. Hana Havelková telefon: 386 720 727 I.

Více

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3

Tabulka 1 Závazné emisní limity při spalování zemního plynu pro kotle K1, K2 a K3 1. Emisní limity A.Ovzduší Emisní limity pro kotle K1, K2 a K3 : Kategorizace zdroje: Dle 54, odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb. a přílohy č. 1 k ařízení vlády č. 52/2002 Sb. jsou kotle K1, K2 a K3 o celkovém

Více

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D.

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Spalování paliv - Kotle Ing. Jan Andreovský Ph.D. Nosná legislativa (vždy s platnými změnami) Stavební zákon (zákon

Více

Výroba technologické a topné páry z tepla odpadních spalin produkovaných elektrickou obloukovou pecí na provozu NS 320 VHM a.s.

Výroba technologické a topné páry z tepla odpadních spalin produkovaných elektrickou obloukovou pecí na provozu NS 320 VHM a.s. Výroba technologické a topné páry z tepla odpadních spalin produkovaných elektrickou obloukovou pecí na provozu NS 320 VHM a.s. Ing. Kamil Stárek, Ph.D., Ing. Kamila Ševelová, doc. Ing. Ladislav Vilimec

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů

Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc oznamuje zveřejnění stručného shrnutí údajů Krajský úřad Olomouckého kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc Č.j.: KUOK 14452/2012 V Olomouci den 10.2.2012 SpZn : KÚOK/13131/2012/OŽPZ/140 Sp. a sk.znak : 8.25-A/20

Více

JAK SE VYRÁBÍ ELEKTŘINA

JAK SE VYRÁBÍ ELEKTŘINA JAK SE VYRÁBÍ ELEKTŘINA aneb největší současné zdroje prof. Úsporný 2 3 ELEKTŘINA PŘINÁŠÍ ENERGII TAM, KDE JE TŘEBA Bez elektřiny bychom se mohli velmi dobře obejít. Zvykli jsme si však na to, že potřebujeme

Více

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší I. Vybraná stanoviska k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší Veronika Tomášková odbor ochrany ovzduší (Plzeň, 19.11.2013) 1) Emisní požadavky na kotle uváděné na trh po 1.1.2014 1.1.2014 nabývá účinnosti

Více

Ekonomické souvislosti: hodnocení externalit z užití (a z těžby) uhlí za limity

Ekonomické souvislosti: hodnocení externalit z užití (a z těžby) uhlí za limity Ekonomické souvislosti: hodnocení externalit z užití (a z těžby) uhlí za limity Vojtěch Máca Litvínov, 12. květen 2015 EXTERNÍ NÁKLADY UŽITÍ UHLÍ ZA LIMITY 1 STUDIE EXTERNÍ NÁKLADY PROLOMENÍ LIMITŮ TĚŽBY

Více

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje vydané nařízením Moravskoslezského kraje č.1/2009 ze dne 4. 3. 2009 24.4.2012 Identifikace zpracovatele: obchodní firma:

Více

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU

ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU ENERGETICKÝ AUDIT KOMPLEXÙ S PLYNOVOU KOGENERAÈNÍ JEDNOTKOU Vydala: Èeská energetická agentura Vinohradská 8 1 Praha tel: / 1 777, fax: / 1 771 e-mail: cea@ceacr.cz www.ceacr.cz Vypracoval: RAEN spol.

Více

Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz. budovách. FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák

Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz. budovách. FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování úspor energie www.energy-benefit.cz Využití sluneční energie v budovách Dotační zdroje pro instalace solárních zařízení FOR ARCH 2008, 26. září 2008 Ing. Libor Novák Efektivní financování

Více

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn

Těšínské jatky, s.r.o. Těšínské jatky Integrované povolení čj. MSK 147583/2007 ze dne 15.2.2008, ve znění pozdějších změn V rámci aktuálního znění výrokové části integrovaného povolení jsou zapracovány dosud vydané změny příslušného integrovaného povolení. Uvedený dokument má pouze informativní charakter a není závazný. Aktuální

Více

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.:

VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA. Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: VÝROK NEZÁVISLÉHO AUDITORA Představenstvu a dozorčí radě akciové společnosti ČEZ, a. s.: Ověřili jsme přiloženou účetní závěrku společnosti ČEZ, a. s., sestavenou k 31. prosinci 2007 za období od 1. 1.

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně. Souhrn Program ke zlepšení kvality ovzduší města Plzně Souhrn Zpracovatel: DHV CR, spol. s r.o. ve spolupráci s Vysokou školou báňskou technickou univerzitou Ostrava Praha listopad 2007 Program ke zlepšení kvality

Více

C-Energy Bohemia s.r.o.

C-Energy Bohemia s.r.o. C-Energy Bohemia s.r.o. Ekologizace a obnova teplárny v Plané nad Lužnicí Ing. Libor Doležal, GŘ Duben 2015 Obsah C-Energy Bohemia - představení Historie teplárny v Plané nad Lužnicí Projekt Ekologizace

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01JR5XU* Čj: MSK 117053/2015 Sp. zn.: ŽPZ/24212/2015/Had 209.1 V50 Vyřizuje: Ing. Karin Hadamčíková

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č.j.: 24441/ENV/16 V Praze dne 14. dubna 2016 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstvo životního prostředí (dále jen MŽP ) jako příslušný správní orgán podle ustanovení 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o

Více

Uplatnění spalovací turbíny v rámci obnovy elektrárny Prunéřov II Monika Vitvarová

Uplatnění spalovací turbíny v rámci obnovy elektrárny Prunéřov II Monika Vitvarová Uplatnění spalovací turbíny v rámci obnovy elektrárny Prunéřov II Monika Vitvarová Abstrakt Příspěvek se zabývá problematikou uplatnění spalovací turbíny v rámci připravované obnovy tří bloků uhelné elektrárny

Více

PZKO SE ZAMĚŘ ĚŘENÍM M NA PZKO OPAVA. EKOTOXA OPAVA S.R.O. Ing. Jiří Hon, Mgr. Zdeněk Frélich. VŠB -TU Doc. Ing. Petr Jančík, RNDr.

PZKO SE ZAMĚŘ ĚŘENÍM M NA PZKO OPAVA. EKOTOXA OPAVA S.R.O. Ing. Jiří Hon, Mgr. Zdeněk Frélich. VŠB -TU Doc. Ing. Petr Jančík, RNDr. ZKUŠENOSTI SE ZPRACOVÁNÍM M MÍSTNM STNÍCH PZKO SE ZAMĚŘ ĚŘENÍM M NA PZKO OPAVA EKOTOXA OPAVA S.R.O. Ing. Jiří Hon, Mgr. Zdeněk Frélich VŠB -TU Doc. Ing. Petr Jančík, RNDr. Jan Bitta ZPRACOVANÉ PROGRAMY

Více

Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni

Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni Tereza Ponocná a kolektiv Oddělení hodnocení životního prostředí CENIA, česká informační agentura životního prostředí Proč indikátory

Více

NOVÉ JADERNÉ ZDROJE PŘEDNÁŠKA PRO STUDENTY VŠB 6.5.2014. Pavel Štěpánek. pavel.stepanek01@cez.cz

NOVÉ JADERNÉ ZDROJE PŘEDNÁŠKA PRO STUDENTY VŠB 6.5.2014. Pavel Štěpánek. pavel.stepanek01@cez.cz NOVÉ JADERNÉ ZDROJE PŘEDNÁŠKA PRO STUDENTY VŠB 6.5.2014 Pavel Štěpánek pavel.stepanek01@cez.cz NOVÉ JADERNÉ ZDROJE - OBSAH PREZENTACE Aktuální situace v energetice v ČR Jaderné lokality ČEZ Stav přípravy

Více

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka

Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka CENTRUM PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A HODNOCENÍ KRAJINY Program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka 1. Integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší města Šumperka analytická část ZADAVATEL: ZPRACOVAL:

Více

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL: Krajský program snižování emisí podle přílohy č. 2 odst. 2 k zák. č. 86/2002 Sb. PROGRAM ZLEPŠENÍ KVALITY OVZDUŠÍ PARDUBICKÉHO KRAJE PŘÍLOHA A IMISNÍ STUDIE DRUH A POSOUZENÍ ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ ZHOTOVITEL:

Více

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í

O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í *KUCBX00GFKZ8* KUCBX00GFKZ8 O D B O R Ž I V O T N Í H O P R O S T Ř E D Í, Z E M Ě D Ě L S T V Í A L E S N I C T V Í Čj.: KUJCK 71651/2014/OZZL-6 datum: 10. 12. 2014 vyřizuje: Ing. Štefan Győrög telefon:

Více

Dìkujeme všem organizacím, které poskytly údaje ke zpracování roèenky. Úplný pøehled zdrojù dat je uveden v závìru publikace.

Dìkujeme všem organizacím, které poskytly údaje ke zpracování roèenky. Úplný pøehled zdrojù dat je uveden v závìru publikace. Dìkujeme všem organizacím, které poskytly údaje ke zpracování roèenky. Úplný pøehled zdrojù dat je uveden v závìru publikace. Prosinec 2010 OBSAH A ZÁKLADNÍ INFORMACE.....................................

Více

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Dolní Chabry B. STATISTIKA - ČSÚ

A. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE Praha-Dolní Chabry B. STATISTIKA - ČSÚ Počet obyvatel Informační servis o životním prostředí ve vybraných MČ hl. m. Prahy ENVIS4 Tento projekt byl spolufinancován Evropskou unií, Evropským fondem pro regionální rozvoj, MMR a Hlavním městem

Více

Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2008.

Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období 1991-2008. Technické služby Jeseník a.s., Otakara Březiny 168, Jeseník 79 1 Množství separovaného odpadu z obcí okresu Jeseník v období -. Od roku, tedy již 18 let, se provádí separování využitelných složek komunálního

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM

ZNEČISTĚNÍ OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH PLYNNÝMI ŠKODLIVINAMI A PRACHEM KVALITA OVZDUŠÍ MĚŘÍCÍ STANICE KVALITA OVZDUŠÍ VE SVITAVÁCH V ROCE 2013 Hodnocení imisní situace ve městě Svitavy se opírá o data poskytovaná měřící stanicí MLU č. ISKO 1195. Jedná se o automatickou stacionární

Více

ENERGETICKÁ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

ENERGETICKÁ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA ENERGETICKÁ KONCEPCE STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA Shrnutí září 2004 Sdružení firem TENZA, a.s. a KEA, s.r.o. Svatopetrská 7 617 00 Brno Tel.: 545 214 613 Fax: 545 214 614 e-mail: tenza@tenza.cz www.tenza.cz

Více

Slunce způsobuje vítr. My jej využíváme. Obec Křepice, okres Znojmo 20.09.2007 juwi s.r.o.

Slunce způsobuje vítr. My jej využíváme. Obec Křepice, okres Znojmo 20.09.2007 juwi s.r.o. Slunce způsobuje vítr. My jej využíváme. Obec Křepice, okres Znojmo 20.09.2007 juwi s.r.o. Využití energie větru Studie: Výstavba větrných elektráren na katastru obce Křepice Tento materiál je zpracován

Více

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic 11.12.2012 ENVItech Bohemia s.r.o. Obsah 1 Úvod... 2 2 Technická specifikace... 3 3 Meteorologické podmínky... 6 3.1 Teplota vzduchu...

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2009 Markéta Burdová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra veřejných financí Studijní obor:

Více

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů

Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Metodiky inventarizace emisí jednotlivě a hromadně sledovaných zdrojů Emisní databáze Registr emisí a stacionárních zdrojů (REZZO) Bilance emisí od r. 2000 Historické údaje o emisích stacionárních zdrojů

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí

KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava. Rozhodnutí KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor životního prostředí a zemědělství 28. října 117, 702 18 Ostrava *KUMSX01DQP51* Čj: MSK 137975/2013 245.1 V5 Vyřizuje: Ing. Lucie Koloničná, Ph.D. Odbor: Odbor životního

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 listopad 2009 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Obsah : Kap. Název kapitoly Str. 1. Úvodní část 3 1.1. Cíl vyhodnocení

Více

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012

Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 19.02.2013 Vyhodnocení imisní situace v Kralupech nad Vltavou za rok 2012 Zpracovatel: VÚHU a.s. Ekologické centrum Kralupy nad Vltavou Palackého nám. 6 27801 Kralupy nad Vltavou Datum zpracování: 28.3.2013

Více