Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č. CZ.2.17/1.1.00/32106 za finanční podpory v rámci Operačního programu Praha Adaptabilita

2 Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Zpracoval redakční kolektiv CENIA, česká informační agentura životního prostředí Kontakt: CENIA, česká informační agentura životního prostředí Vršovická 1442/65, Praha 10 tel.: , fax:

3 Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Obsah Indikátory pro oblast průmyslu 4 Průmyslová produkce 4 Indikátory pro oblast energetiky 8 Energetická náročnost hospodářství 8 Konečná spotřeba energie 11 Spotřeba paliv v domácnostech 15 Výroba elektřiny a tepla 18 Obnovitelné zdroje energie2 1 Indikátory pro oblast dopravy 2 Vývoj a skladba osobní a nákladní dopravy2 4 Struktura vozového parku osobních a nákladních vozidel2 8 Hluková zátěž z dopravy

4 Průmyslová produkce Průmyslová produkce Indikátory pro oblast průmyslu Téma zařazení do kapitoly Zpracovatelský průmysl je jedním z rozhodujících zdrojů tvorby HDP, zároveň je však významným producentem širokého spektra emisí znečišťujících látek a odpadních produktů a také spotřebitelem neobnovitelných zdrojů. Má tedy na životní prostředí významný negativní dopad. Charakteristiku vztahu průmyslu a životního prostředí nejlépe vystihuje porovnání vývoje průmyslové produkce s vývojem emisí, odpadů, spotřeby vody i nákladů na ekologizaci výroby. V oblasti dopadů na životní prostředí je zřetelná spojitost mezi strukturálními změnami v průmyslu, změnami výrobních technologií a ochranou životního prostředí, vyplývající z legislativy i dobrovolných dohod průmyslových podniků v této oblasti. Pro rozvoj průmyslu představují klíčovou oblast inovační aktivity a s ní související otázky udržitelné výroby (event. spotřeby) a čistší produkce. Zatímco v období let došlo vlivem restrukturalizace průmyslu ve prospěch výrob s vyšší přidanou hodnotou a nižší energetickou a emisní náročností k výraznému poklesu emitovaného znečištění (emise tuhých znečišťujících látek poklesly až o 90 %, oxidu siřičitého cca o 85 % a emise oxidu dusíku cca o 55 %), vývoj od roku 2000 vykazuje již jen pozvolný klesající trend. V určitých ukazatelích dochází dokonce k mírnému zhoršování jako následek růstu průmyslové produkce. Některá rychle se rozvíjející odvětví (chemický průmysl, restrukturalizovaný hutní průmysl) naznačila opětný vzestup vypouštěného znečištění. K mírnému vzestupu došlo u vybraných emisí znečišťujících látek (NO x, VOC, PM 10 ), stejně jako u emisí skleníkového plynu CO 2. Měrné emise na jednotku produkce, které signifikantně charakterizují dopady do životního prostředí, zachovávají sestupný trend. Zařazení do DPSIR schématu Emise prekurzorů ozonu Emise primárních částic a prekurzorů sekundárních částic Emise POPs a těžkých kovů Emise okyselujících látek Využití území Emise skleníkových plynů Domácí materiálová spotřeba Průmyslová produkce Vývoj a skladba osobní a nákladní dopravy Výroba elektřiny a tepla Konečná spotřeba energie Struktura nakládání s odpady Produkce a recyklace odpadů z obalů Celková produkce odpadů Odběry vody Vypouštění odpadních vod 4

5 Průmyslová produkce Definice indikátoru V indikátoru jsou využity údaje o vývoji průmyslové produkce jak v meziročním porovnání, tak oproti bazickému roku Dále je zde uvedena struktura průmyslové produkce v ČR včetně mezinárodního porovnání s ostatními zeměmi EU. Součástí hodnocení jsou také informace o vývoji emisí z průmyslové výroby. Odůvodnění zařazení do indikátorové sady Indikátor patří mezi jeden z dílčích indikátorů prezentovaných v indikátorové sadě SPŽP ČR. Prostřednictvím pravidelně zpracovávaných Zpráv o stavu ŽP v ČR je tak vyhodnocováno plnění dílčích cílů stanovených SPŽP, což umožňuje v průběhu období, kdy je daná SPŽP ČR platná, změnit opatření tak, aby docházelo k efektivnímu naplňování cílů. Grafické prvky Graf 1 Index průmyslové produkce, ČR [index] Typ grafu: Skupinový sloupcový graf Období: 2000 poslední sledovaný rok Jednotky: % Zdroj: ČSÚ Poznámka: Indexy jsou uvedeny za celý průmyslový sektor, zahrnují těžbu, zpracovatelský průmysl a energetiku. Graf 2 Struktura průmyslové produkce podílové zastoupení jednotlivých odvětví, ČR [%] Typ grafu: Sloupcový skládaný graf Období: 2000 poslední sledovaný rok Jednotky: % Zdroj: ČSÚ Graf 3 Bazický index průmyslové produkce pro vybraná odvětví zpracovatelského průmyslu, ČR [index] Typ grafu: Spojnicový graf Období: 2000 poslední sledovaný rok Jednotky: % Zdroj: ČSÚ Graf 4 Vývoj emisí z průmyslu [kt.rok -1 ] Typ grafu: Sloupcový graf Období: 2000 poslední sledovaný rok Jednotky: % Zdroj: ČHMÚ Graf 5 Index průmyslové produkce, mezinárodní srovnání [index, 2005=100] Typ grafu: Skupinový sloupcový graf Období: 2000 poslední sledovaný rok Jednotky: % Zdroj: Eurostat Poznámka: Index je uveden za průmysl celkem, tj. za těžbu, zpracovatelský průmysl a energetiku (bez rozvodu vody). Index zohledňuje počet pracovních dnů v daném roce. 5

6 Průmyslová produkce Metadata Zdroj dat ČSÚ, ČHMÚ, Eurostat Použité jednotky index, %, kt.rok -1 Dílčí data bazický index průmyslové produkce (2000=100) meziroční index průmyslové produkce (předchozí rok=100) výroba potravinářských výrobků a nápojů, výroba chemických látek, přípravků a léčiv, výroba pryžových a plastových výrobků, výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků, výroba a opravy strojů a zařízení, výroba elektrických a optických přístrojů, výroba dopravních prostředků, ostatní. členění dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE). Průmysl potravinářský, textilní a oděvní, kožedělný, dřevozpracující, papírenský a polygrafický, koksování, rafinérské zpracování ropy, výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin, chemický a farmaceutický průmysl, gumárenský a plastikářský průmysl, průmysl skla, keramiky, porcelánu a stavebních hmot, výroba kovů a kovodělných výrobků, výroba strojů a zařízení pro další výrobu, výroba elektrických a optických přístrojů, výroba dopravních prostředků, zpracovatelský průmysl jinde neuvedený. produkce emisí jednotlivých látek: NO x, SO 2, NH 3, PM 10, PM 2,5, VOC, CO, CH 4. emise jsou uváděny souhrnně za kategorie: 1.A.2. Průmyslová energetika a 2 Výrobní procesy bez spalování. Geografický rozsah dat ČR, EU Frekvence aktualizace dat roční Odpovědnost za hodnocení Ing. Miluše Rollerová, Ph.D., CENIA Metodologie pro výpočet indikátoru, resp. jednotlivé grafy Graf 1 Data přejímaná ze zdroje (ČSÚ) jsou přímo uvedena v grafu. Graf 2 Data přejímaná ze zdroje (ČSÚ) jsou přímo uvedena v grafu. Graf 3 Data přejímaná ze zdroje (ČSÚ) jsou přímo uvedena v grafu. Graf 4 Data jsou celkových emisí z průmyslu jsou součtem hodnot emisí za kategorie 1.A.2. Průmyslová energetika a 2 Výrobní procesy bez spalování. Graf 5 Data jsou přejímána ze zdroje (Eurostat) a přímo uvedena v grafu. Doplňující informace související legislativa, odborné publikace Státní politika životního prostředí Státní energetická koncepce Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci 6

7 Průmyslová produkce Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí Zákon č. 695/2004 Sb., podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Nařízení vlády č. 80/2008 o Národním alokačním plánu pro obchodovací období roků Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o poskytování dotací na podporu hospodárného nakládání s energií 7

8 Energetická náročnost hospodářství Indikátory pro oblast energetiky Energetická náročnost hospodářství Téma zařazení do kapitoly Energetická náročnost charakterizuje odvětvovou strukturu průmyslu a také hospodárnost při využívání energie ve všech odvětvích národního hospodářství včetně domácností. Tento indikátor představuje množství energie potřebné k zajištění určitého objemu výroby, dopravy či služeb. Odpovídá tedy nárokům, které klade určité odvětví na spotřebu energie. Cílem je dosáhnout co největší produkce a zajištění rozsahu a kvality služeb při co nejnižších nárocích na energetické zdroje. Energetická náročnost v České republice, tj. spotřeba prvotních energetických zdrojů na jednotku hrubé přidané hodnoty (HPH) v posledních letech klesá. Dochází k tomu především díky zvyšujícímu se podílu výrob s nižší energetickou náročností, využíváním nejlepších dostupných technik, zateplováním budov, úsporami v domácnostech. Na druhou stranu stoupá podíl dopravy a s ní i energetická náročnost v tomto odvětví. I přes zaznamenaný pokles je však v mezinárodním srovnání energetická náročnost ekonomiky ČR stále vysoká, přibližně 1,4násobek průměru zemí EU27 v roce 2006 (v toe na USD PPP 2000). Dopady vysoké energetické náročnosti jsou značné: potřeba výroby většího množství energie, s tím související vysoké emise znečišťujících látek a skleníkových plynů, na něž navazuje zhoršení stavu životního prostředí a zdraví obyvatel. Materiálová náročnost HDP Domácí materiálová spotřeba Konečná spotřeba energie Energetická náročnost hospodářství HPH Výroba elektřiny a tepla Zařazení do DPSIR schématu Definice indikátoru Vývoj celkové energetické náročnosti ve sledovaném časovém období je založen na vývoji podílu celkové spotřeby primárních energetických zdrojů (PEZ) v ČR na výkonu ekonomiky ČR měřeném HDP (tj. PEZ/HDP). Indikátor dále sleduje tzv. sektorovou energetickou náročnost, tj. vývoj podílu spotřeby energie v jednotlivých sektorech národního hospodářství na hrubé přidané hodnotě (HPH) daného sektoru. Odůvodnění zařazení do indikátorové sady Indikátor patří mezi jeden z dílčích indikátorů prezentovaných v indikátorové sadě SPŽP ČR. Prostřednictvím pravidelně zpracovávaných Zpráv o stavu ŽP v ČR je tak vyhodnocováno plnění dílčích cílů stanovených SPŽP, což umožňuje v průběhu období, kdy je daná SPŽP ČR platná, změnit opatření tak, aby docházelo k efektivnímu naplňování cílů. 8

9 Energetická náročnost hospodářství Grafické prvky Graf 1 Energetická náročnost HDP, ČR [index, 2000=100] Typ grafu: Spojnicový graf Období: 2000 poslední sledovaný rok Jednotky: % Zdroj: ČSÚ, MPO Graf 2 Energetická náročnost v sektorovém členění, ČR [MJ.tis. Kč -1 ] Typ grafu: Sloupcový skládaný graf Období: 2000 poslední sledovaný rok Jednotky: MJ.tis. Kč -1 Zdroj: ČSÚ, MPO Graf 3 Spotřeba primárních energetických zdrojů, ČR [PJ] Typ grafu: Sloupcový skládaný graf Období: 2000 poslední sledovaný rok Jednotky: PJ Zdroj: MPO Graf 4 Podíl jednotlivých paliv na celkové spotřebě primárních energetických zdrojů, ČR [%] Typ grafu: Koláčový graf Období: poslední sledovaný rok Jednotky: % Zdroj: ČSÚ, MPO Graf 5 Mezinárodní srovnání energetické náročnosti ekonomiky [kgoe.1000 EUR -1 ] Typ grafu: Skupinový sloupcový graf Období: 2000, 2005, 2010 Jednotky: kgoe.1000 EUR -1 Zdroj: Eurostat Metadata Zdroje dat ČSÚ, Eurostat Použité jednotky MJ.tis. Kč -1, %, PJ, kgoe.1000 EUR -1 Dílčí data index HDP index spotřeby primárních energetických zdrojů (PEZ) index celkové energetické náročnosti energetická náročnost zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví, dopravy, ostatních odvětví Geografický rozsah dat ČR, EU Frekvence aktualizace dat roční Odpovědnost za hodnocení Ing. Miluše Rollerová, Ph.D., CENIA 9

10 Energetická náročnost hospodářství Metodologie pro výpočet indikátoru, resp. jednotlivé grafy Graf 1 Data k HDP (výrobní metodou) jsou přepočítávána na index pro základní rok (2000): podíl hodnoty HDP v aktuálním roce ku hodnotě HDP v bazickém roce (2000). Data spotřeby primárních energetických zdrojů jsou přepočtena na index stejným způsobem jako HDP. Celková energetická náročnost hospodářství je podílem hodnot spotřeby PEZ a HDP (v absolutních hodnotách). Graf 2 Energetická náročnost jednotlivých sektorů národního hospodářství se vypočte podílem spotřeby energie sektoru a hrubé přidané hodnoty (HPH) daného sektoru v daném roce. Graf 3 Data jsou přejímaná ze zdroje (ČSÚ) a jsou přímo uvedena v grafu Graf 4 Podíl jednotlivých druhů paliv je prostý procentuální podíl každého paliva na celkové spotřebě PEZ. Graf 5 Data jsou přejímána ze zdroje (Eurostat) a přímo uvedena v grafu. Doplňující informace související legislativa, odborné publikace Státní politika životního prostředí Státní energetická koncepce 2. akční plán energetické účinnosti Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov Vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o poskytování dotací na podporu hospodárného nakládání s energií Vyhláška č. 276/2007 Sb., o kontrole účinnosti kotlů Vyhláška č. 277/2007 Sb., o kontrole klimatizačních systémů Vyhláška č. 280/2007 Sb., o provedení ustanovení energetického zákona o Energetickém regulačním fondu a povinnosti nad rámec licence 10

11 Konečná spotřeba energie Konečná spotřeba energie Téma - zařazení do kapitoly Indikátor navazuje na indikátory Výroba elektřiny a tepla a Energetická náročnost hospodářství. Cílem SPŽP ČR je racionální spotřeba energie a zásobování energií v režimu udržitelného rozvoje. To předpokládá důraz na úspory a odstranění plýtvání na straně spotřeby. Indikátor sleduje vývoj spotřeby elektřiny a tepla v jednotlivých sektorech i v celé ČR, je ukazatelem úspor elektřiny v jednotlivých odvětvích. Potenciál úspor energie leží jak v oblasti energetických transformací (účinnost dožívajících parních elektráren a tepláren), tak v oblastech konečné spotřeby aplikace nejlepších dostupných technik (technologií), používání energeticky úsporných spotřebičů, výstavba energeticky úsporných staveb, kvalitních izolačních materiálů, zpracování energetických auditů, štítkování energetických spotřebičů, zvyšování účinnosti energetických cyklů, povinnost kombinované výroby tepla a elektřiny atd. Spotřeba energie ovlivňuje její výrobu, jež úzce souvisí s emisemi znečišťujících látek a skleníkových plynů do ovzduší, změnou klimatu, narušením lesů a celkově krajiny, zdravím obyvatel a čerpáním neobnovitelných zdrojů energie. Zařazení do DPSIR schématu Spotřeba paliv v domácnostech Přepravní výkony osobní a nákladní dopravy Průmyslová produkce Výroba elektřiny a tepla Konečná spotřeba energie Emise prekurzorů ozonu Emise okyselujících látek Energetická náročnost hospodářství Emise skleníkových plynů Emise primárních částic a prekurzorů sekundárních částic Domácí materiálová spotřeba Definice indikátoru Indikátor podává informaci o celkovém vývoji konečné spotřeby energie dle zdrojů energie (paliv, elektřiny a tepla), o procentuálním vyjádření podílu jednotlivých sektorů národního hospodářství na konečné spotřebě paliv, elektrické energie a tepla v ČR a o vývoj množství energie spotřebované v jednotlivých sektorech národního hospodářství v ČR ve sledovaném období. Odůvodnění zařazení do indikátorové sady Indikátor patří mezi jeden z dílčích indikátorů prezentovaných v indikátorové sadě SPŽP ČR. Prostřednictvím pravidelně zpracovávaných Zpráv o stavu ŽP v ČR je tak vyhodnocováno plnění dílčích cílů stanovených SPŽP, což umožňuje v průběhu období, kdy je daná SPŽP ČR platná, změnit opatření tak, aby docházelo k efektivnímu naplňování cílů. 11

12 Konečná spotřeba energie Grafické prvky Graf 1 Celková konečná spotřeba energie v členění dle zdrojů energie, ČR [PJ] Typ grafu: Sloupcový skládaný graf období: 2000 poslední dostupný rok jednotky: PJ zdroj dat: ČSÚ Graf 2 Celková konečná spotřeba energie v členění dle sektorů, ČR [PJ] Typ grafu: Sloupcový skládaný graf období: 2000 poslední dostupný rok jednotky: PJ zdroj dat: ČSÚ Graf 3 Konečná spotřeba tepla a elektřiny v členění dle sektorů, ČR [PJ] Typ grafu: Sloupcový skládaný graf období: 2000 poslední dostupný rok jednotky: PJ zdroj dat: ČSÚ Graf 4 Konečná spotřeba paliv v členění dle sektorů, ČR [PJ] Typ grafu: Sloupcový skládaný graf Členění: Zemědělství a lesnictví, průmysl, stavebnictví, doprava, domácnosti, ostatní odvětví. období: 2000 poslední dostupný rok jednotky: PJ zdroj dat: ČSÚ Graf 5 Konečná spotřeba elektřiny a tepla na obyvatele, ČR [GJ.obyv. -1 ] typ grafu: Sloupcový graf období: 2000 poslední dostupný rok jednotky: GJ.obyv. -1 zdroj dat: ČSÚ Graf 6 Konečná spotřeba energie v členění dle sektorů ve sledovaném roce, mezinárodní srovnání [% celkové spotřeby] Typ grafu: Sloupcový skládaný graf období: poslední dostupný rok jednotky: % zdroj dat: Eurostat Graf 7 Konečná spotřeba energie na jednoho obyvatele ve sledovaném roce, mezinárodní srovnání [TJ.obyv. -1 ] Typ grafu: Sloupcový graf období: poslední dostupný rok jednotky: TJ.obyv. -1 zdroj dat: Eurostat Metodologie pro výpočet indikátoru, resp. jednotlivé grafy Metodika výpočtu Graf 1 Data přejímaná ze zdroje (ČSÚ) jsou přímo uvedena v grafu. Graf 2 Data přejímaná ze zdroje (ČSÚ) jsou přímo uvedena v grafu. 12

13 Konečná spotřeba energie Graf 3 Data přejímaná ze zdroje (ČSÚ) jsou přímo uvedena v grafu. Graf 4 Data přejímaná ze zdroje (ČSÚ) jsou přímo uvedena v grafu. Graf 5 Konečná spotřeba elektřiny a tepla na obyvatele je podílem konečné spotřeby elektřiny a tepla a počtu obyvatel v ČR (střední stav obyvatelstva). Graf 6 Data pro mezinárodní srovnání konečné spotřeby energie jsou přejímána z Eurostatu (PJ) a přepočítána na procentní podíly za jednotlivé sektory v každé zemi. Graf 7 Data pro konečné spotřeby energie v jednotlivých státech i počty obyvatel jsou přejímána ze zdroje (Eurostat). Spotřeba na obyvatele je podílem těchto dvou hodnot pro každý stát. Rozdělení sledovaných sektorů dle CZ-NACE: Zemědělství a lesnictví NACE A (zemědělství, lesnictví a rybářství) Průmysl NACE BCDE (těžba a dobývání, zpracovatelský průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu, zásobování s vodou, činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi) Stavebnictví NACE F (stavebnictví) Doprava NACE HJ (doprava a skladování, Informační a komunikační činnosti) Ostatní NACE GIJKLMNOPQRSU (velkoobchod a maloobchod, opravy a údržba motor. vozidel, ubytování, stravování a pohostinství, peněžnictví a pojišťovnictví, činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti, administrativní a podpůrné činnosti, veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení, vzdělávání, zdravotní a sociální péče, kulturní, zábavní a rekreační činnosti, ostatní činnosti, činnosti exteritoriálních organizací a orgánů) Domácnosti NACE T (činnosti domácností jako zaměstnavatelů a producentů pro vlastní potřebu) Metadata Zdroje dat ČSÚ, Eurostat (mezinárodní srovnání) Použité jednotky PJ, GJ.obyv. -1, TJ.obyv. -1, % Dílčí data celková konečná spotřeba energie v členění dle zdrojů energie: tuhá paliva, kapalná paliva, plynná paliva, prvotní teplo, prvotní elektřina celková konečná spotřeba energie v členění dle sektorů: zemědělství a lesnictví, průmysl, stavebnictví, doprava, domácnosti, ostatní odvětví konečná spotřeba tepla a elektřiny v členění dle sektorů: zemědělství a lesnictví, průmysl, stavebnictví, doprava, domácnosti, ostatní odvětví konečná spotřeba paliv v členění dle sektorů: zemědělství a lesnictví, průmysl, stavebnictví, doprava, domácnosti, ostatní odvětví Geografický rozsah dat ČR, EU Frekvence aktualizace dat roční Odpovědnost za hodnocení Ing. Miluše Rollerová, Ph.D., CENIA 13

14 Konečná spotřeba energie Doplňující informace související legislativa, odborné publikace Státní politika životního prostředí Státní energetická koncepce Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) Vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov Vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o poskytování dotací na podporu hospodárného nakládání s energií Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 14

15 Spotřeba paliv v domácnostech Spotřeba paliv v domácnostech Téma zařazení do kapitoly Spotřeba paliv v domácnostech je významným ukazatelem, neboť vytápění domácností úzce ovlivňuje kvalitu ovzduší v prostředí, kde se pohybujeme. Tyto zdroje přispívají znečištění ovzduší velkou měrou, zvláště v případě topení nekvalitními palivy (uhelné kaly, hnědé uhlí, lignit či netříděné odpadky z domácností). Emise z lokálních topenišť jsou vypouštěny přímo do prostředí, kde se obyvatelstvo zdržuje. Z komínů nízkých budov se pak škodliviny nestačí rozptýlit v ovzduší a lidé jsou nuceni dýchat tyto látky přímo. Celkově je z vytápění domácností produkováno například 3 % emisí NO x, 14 % emisí SO 2 nebo 33 % emisí PM10. Další významnou látkou jsou PAU přispívající ke znečištění ovzduší dokonce 66 %. Imisní limity těchto látek pro jsou u nás pravidelně překračovány a to nejen lokálně, ale i plošně. Indikátor ukazuje technologickou úroveň technologií pro vytápění, úspěšnost aplikace finančních nástrojů pro podporu transferu technologií (např. podpora ekologických kotlů), odráží se v něm ceny zemního plynu a dalších ekologických paliv, ukazuje také míru a úspěšnost osvěty u domácností. Zařazení do DPSIR schématu Emise skleníkových plynů teploty Emise okyselujících látek Spotřeba paliv v domácnostech Emise prekurzorů ozonu Emise POPs a těžkých kovů Domácí materiálová spotřeba Konečná spotřeba energie Emise primárních částic a prekurzorů sekundárních částic Definice indikátoru Počet domácností se spotřebou daného druhu paliva, podíl domácností se spotřebou daného druhu paliva na celkovém počtu domácností, podíl domácností se spotřebou daného druhu paliva na celkovém množství spotřebovaných paliv. Odůvodnění zařazení do indikátorové sady Indikátor patří mezi jeden z dílčích indikátorů prezentovaných v indikátorové sadě SPŽP ČR. Prostřednictvím pravidelně zpracovávaných Zpráv o stavu ŽP v ČR je tak vyhodnocováno plnění dílčích cílů stanovených SPŽP, což umožňuje v průběhu období, kdy je daná SPŽP ČR platná, změnit opatření tak, aby docházelo k efektivnímu naplňování cílů. 15

16 Spotřeba paliv v domácnostech Grafické prvky Graf 1 Emise PM 10 z jednotlivých sektorů hospodářství, ČR [%] Typ grafu: Koláčový graf období: poslední dostupný rok jednotky: % zdroj dat: ČHMÚ Graf 2 Domácnosti podle způsobu vytápění, ČR [počet domácností] Typ grafu: Sloupcový skládaný graf období: 2000 poslední dostupný rok jednotky: počet domácností zdroj dat: ČSÚ Graf 3 Spotřeba paliv a energií v domácnostech, ČR [% množství energie obsažené v jednotlivých zdrojích] Typ grafu: Sloupcový skládaný graf období: 2000 poslední dostupný rok jednotky: % zdroj dat: ČSÚ Metadata Zdroje dat ČHMÚ, MPO Použité jednotky kt, %, TJ Dílčí data Emise PM 10 z jednotlivých sektorů hospodářství: Členění: Veřejná energetika, výrobní procesy se spalováním, doprava, služby, domácnosti a zemědělství, vytápění domácností, výrobní procesy bez spalování, zpracování mrvy, ostatní sektory počet domácností s převažujícím způsobem vytápění: centrální zásobování teplem, tuhá paliva, topný olej, zemní plyn, propan-butan, elektřina, ostatní Spotřeba následujících paliv a energií v domácnostech: hnědé uhlí tříděné, HU brikety, černé uhlí tříděné, černouhelné kaly a granulát, koks, biomasa, LPG, zemní plyn, elektřina, CZT, ostatní. Geografický rozsah dat ČR, EU Frekvence aktualizace dat roční Odpovědnost za hodnocení Ing. Miluše Rollerová, Ph.D., CENIA Metodologie pro výpočet indikátoru, resp. jednotlivé grafy Graf 1 Data jsou přejímaná ze zdroje (ČHMÚ) a jsou přímo uvedena v grafu Graf 2 Data jsou přejímaná ze zdroje (ČHMÚ) a jsou přímo uvedena v grafu Graf 3 Data získaná ze zdroje (MPO) jsou uvedena ve spotřebě v kg jednotlivých paliv. Pro možnost porovnání jsou pak dle průměrných výhřevností jednotlivá paliva přepočítána na energetický obsah. 16

17 Spotřeba paliv v domácnostech Doplňující informace související legislativa, odborné publikace Státní politika životního prostředí Státní energetická koncepce 2. akční plán energetické účinnosti ( Zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí Nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o poskytování dotací na podporu hospodárného nakládání s energií Vyhláška č. 13/2009 Sb. Požadavky na kvalitu paliv pro stacionární zdroje Vyhláška č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov Vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků 17

18 Výroba elektřiny a tepla Výroba elektřiny a tepla Téma zařazení do kapitoly Skladba a podíl jednotlivých zdrojů elektrické energie a tepla úzce souvisí s emisemi znečišťujících látek a skleníkových plynů, které jsou vypouštěny ze sektoru energetiky a které následně ovlivňují zdraví obyvatel a klima Země. Spalováním fosilních paliv, jejichž zásoby jsou omezené, jsou produkovány znečišťující látky a velké množství skleníkových plynů. Z energetiky pochází 79 % veškerých emisí SO 2, 65 % emisí CO 2, 47 % emisí NO x a 14 % PM 10. Velmi důležitou částí energetické politiky je energetická bezpečnost, která zajišťuje, aby nebyl ohrožen stabilní přísun energie do státní ekonomiky. Jeho přerušení může mít za následek obrovské ekonomické ztráty a mohou být ohroženy dokonce i životy lidí. Indikátor proto odráží přístup státu k energetice jako celku, sleduje domácí zásoby a těžbu palivoenergetických surovin, což je v podmínkách ČR zejména uhlí. Také se zaměřuje na vývozy a dovozy dalších surovin a celkovou energetickou závislost ČR na dovozech ze zahraničí. Je zde zahrnuto také mezinárodní porovnání energetické závislosti České republiky s ostatními zeměmi EU. Zařazení do DPSIR schématu Voda v krajině Konečná spotřeba energie Průmyslová produkce teploty Využití území elektrárenské chlazení Emise POPs a těžkých kovů Výroba elektřiny a tepla Emise primárních částic a prekurzorů sekundárních částic Emise prekurzorů ozonu Emise okyselujících látek Emise skleníkových plynů Domácí materiálová spotřeba Energetická náročnost hospodářství obnovitelné zdroje energie Definice indikátoru V indikátoru jsou zahrnuty údaje o vývoji výroby elektřiny a tepla, a to jednak dle jednotlivých typů zdrojů a také podle druhů paliv. Součástí hodnocení jsou také údaje o dovozech a vývozech jednotlivých paliv a elektřiny z ČR, jakož i celková energetická závislost ČR, včetně mezinárodního srovnání s ostatními zeměmi EU. Odůvodnění zařazení do indikátorové sady Indikátor patří mezi jeden z dílčích indikátorů prezentovaných v indikátorové sadě SPŽP ČR. Prostřednictvím pravidelně zpracovávaných Zpráv o stavu ŽP v ČR je tak vyhodnocováno plnění dílčích cílů stanovených SPŽP, což umožňuje v průběhu období, kdy je daná SPŽP ČR platná, změnit opatření tak, aby docházelo k efektivnímu naplňování cílů. 18

19 Výroba elektřiny a tepla Grafické prvky Graf 1 Výroba elektrické energie podle druhu elektráren, ČR [GWh] Typ grafu: Sloupcový skládaný graf období: 2000 poslední dostupný rok jednotky: GWh zdroj dat: ERÚ Graf 2 Výroba elektřiny podle typu paliv, ČR [%] Typ grafu: Koláčový graf období: poslední dostupný rok jednotky: % zdroj dat: ERÚ Graf 3 Výroba tepla podle druhu zařízení, ČR [TJ] Typ grafu: Sloupcový skládaný graf období: 2000 poslední dostupný rok jednotky: TJ zdroj dat: ČSÚ Graf 4 Export a import elektřiny, ČR [TWh] Typ grafu: Sloupcový skládaný graf, kde vývoz je v záporných hodnotách a export v kladných hodnotách. V grafu je též linie spojnicového grafu, která ukazuje hodnoty salda vývozu a dovozu. období: 2000 poslední dostupný rok jednotky: TWh zdroj dat: ČSÚ Graf 5 Energetická závislost ČR [PJ, %] Typ grafu: Sloupcový skládaný graf období: 2000 poslední dostupný rok jednotky: PJ, % zdroj dat: ČSÚ Poznámka: Převažující dovozy jsou v kladných hodnotách, převažující vývozy v záporných hodnotách. V grafu je též linie spojnicového grafu, která ukazuje hodnoty celkové energetické dovozní závislosti na zahraničí. Graf 6 Mezinárodní srovnání energetické závislosti [%] Typ grafu: Skupinový sloupcový graf období: poslední dostupný rok jednotky: % zdroj dat: Eurostat Metadata Zdroje dat ČSÚ, ERÚ, Eurostat Použité jednotky PJ, TJ, TWh, GWh, % Dílčí data Výroba elektrické energie podle následujících druhů elektráren: parní elektrárny včetně spalovacích, jaderné elektrárny, vodní elektrárny, OZE bez vodních elektráren 19

20 Výroba elektřiny a tepla Výroba elektřiny podle následujících druhů paliv: černé uhlí, hnědé uhlí, biomasa, oleje, zemní plyn, skládkový plyn, ostatní plyny, nespecifikované palivo Výroba tepla podle následujících druhů zařízení: parní elektrárny a teplárny, výtopny, jaderné elektrárny, soustrojí na druhotné teplo a obnovitelné zdroje, paroplynový cyklus a kogenerace Import a export elektřiny dle tuhých paliv, kapalných paliv, plynných paliv Celková energetická závislost Geografický rozsah dat ČR, EU Frekvence aktualizace dat roční Odpovědnost za hodnocení Ing. Miluše Rollerová, Ph.D., CENIA Metodologie pro výpočet indikátoru, resp. jednotlivé grafy Graf 1 Data jsou přejímaná ze zdroje (ERÚ) a jsou přímo uvedena v grafu Graf 2 Data jsou přejímaná ze zdroje (ERÚ) a jsou přímo uvedena v grafu Graf 3 Data jsou přejímaná ze zdroje (ČSÚ) a jsou přímo uvedena v grafu Graf 4 Data jsou přejímaná ze zdroje (ERÚ) a jsou přímo uvedena v grafu Graf 5 Data pro jednotlivá paliva jsou přejímaná ze zdroje (ČSÚ) a jsou přímo uvedena v grafu. Hodnoty pro energetickou závislost se vypočítají dle vzorce: Energ. závislost = (Dovoz - vývoz)/prvotní zdroje celkem. Graf 6 Data jsou přejímaná ze zdroje (Eurostat) a jsou přímo uvedena v grafu Doplňující informace související legislativa, odborné publikace Státní politika životního prostředí Státní energetická koncepce Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší Vyhláška č. 13/2009 Sb. Požadavky na kvalitu paliv pro stacionární zdroje Vyhláška č. 482/2005 Sb., o druzích a způsobech využití biomasy při podpoře výroby elektřiny Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí Zákon č. 695/2004 Sb., podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Nařízení vlády č. 80/2008 o Národním alokačním plánu pro obchodovací období roků Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií 20

21 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie Téma zařazení do kapitoly EU schválila Klimaticko-energetický balíček, v němž je formulován závazek redukce skleníkových plynů o 20 % do roku Ten se automaticky změní na závazek 30% redukce ve chvíli, kdy se podaří uzavřít celosvětovou dohodu o ochraně klimatu, která po roce 2012 nahradí současný Kjótský protokol. Pro zajištění energetické bezpečnosti státu je důležitá maximální možná soběstačnost ČR v zajištění stabilního přísunu energie do státní ekonomiky. Obnovitelné zdroje energie jsou důležitou součástí redukce emisí skleníkových plynů i znečišťujících látek do ovzduší. Díky skutečnosti, že obnovitelné zdroje pochází z vlastního území, pomáhají také přispět k větší energetické bezpečnosti a nezávislosti na mezinárodním obchodu s energetickými surovinami. Zařazení do DPSIR schématu Emise skleníkových plynů Emise okyselujících látek Emise prekurzorů ozonu Emise primárních částic a prekurzorů sekundárních částic Voda v krajině obnovitelné zdroje energie Emise POPs a těžkých kovů Výroba elektřiny a tepla Domácí materiálová spotřeba Celková produkce odpadů Definice indikátoru V indikátoru jsou zahrnuty údaje o vývoji výroby elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů energie podle jednotlivých typů zdrojů. Dále je zde uveden podíl OZE na hrubé spotřebě energie v ČR a také mezinárodní srovnání s ostatními zeměmi EU. Odůvodnění zařazení do indikátorové sady Indikátor patří mezi jeden z dílčích indikátorů prezentovaných v indikátorové sadě SPŽP ČR. Prostřednictvím pravidelně zpracovávaných Zpráv o stavu ŽP v ČR je tak vyhodnocováno plnění dílčích cílů stanovených SPŽP, což umožňuje v průběhu období, kdy je daná SPŽP ČR platná, změnit opatření tak, aby docházelo k efektivnímu naplňování cílů. Grafické prvky Graf 1 Vývoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v ČR, [GWh] Typ grafu: Sloupcový skládaný graf období: 2003 poslední dostupný rok 21

22 Obnovitelné zdroje energie jednotky: GWh zdroj dat: MPO Graf 2 Vývoj výroby tepla z OZE v ČR, [TJ] Typ grafu: Sloupcový skládaný graf období: 2003 poslední dostupný rok jednotky: TJ zdroj dat: MPO Graf 3 Podíl OZE na hrubé spotřebě energie v ČR [%] Typ grafu: Sloupcový graf období: 2003 poslední dostupný rok jednotky: % zdroj dat: MPO Poznámka: Součástí vyhodnocení je i nejbližší cíl podílu OZE na spotřebě energie pro nejbližší období, v grafu zakreslený linií spojnicového grafu Graf 4 Podíl OZE na hrubé spotřebě energie, mezinárodní srovnání [%] Typ grafu: Sloupcový graf období: 2006, 2010 jednotky: % zdroj dat: Eurostat Poznámka: Součástí vyhodnocení je i nejbližší cíl podílu OZE na spotřebě energie pro každý stát pro nejbližší období Metadata Zdroje dat ČSÚ, MPO, ERÚ, Eurostat Použité jednotky TJ, GWh, % Dílčí data výroba elektřiny z OZE dle následujících kategorií: vodní elektrárny, biomasa, bioplyn, tuhé komunální odpady (biologicky rozložitelný odpad), větrné elektrárny, fotovoltaické články, kapalná biopaliva výroba tepla z OZE dle následujících kategorií: biomasa, bioplyn, tuhé komunální odpady (biologicky rozložitelný odpad, tepelná čerpadla, solární termální kolektory, kapalná biopaliva) Geografický rozsah dat ČR, EU Frekvence aktualizace dat roční Odpovědnost za hodnocení Ing. Miluše Rollerová, Ph.D., CENIA Metodologie pro výpočet indikátoru, resp. jednotlivé grafy Graf 1 Data pro jsou přejímaná ze zdroje (MPO) a jsou přímo uvedena v grafu. Graf 2 Data pro jsou přejímaná ze zdroje (MPO) a jsou přímo uvedena v grafu. 22

23 Obnovitelné zdroje energie Graf 3 Hodnoty se vypočítají podílem celkového množství vyrobené elektřiny z obnovitelných zdrojů (zdroj dat MPO) a konečné hrubé spotřebě elektřiny v ČR (zdroj dat: ERÚ). Graf 4 Data pro jsou přejímaná ze zdroje (Eurostat) a jsou přímo uvedena v grafu. Doplňující informace související legislativa, odborné publikace Státní politika životního prostředí Státní energetická koncepce Zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání obnovitelných zdrojů Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší Vyhláška č. 482/2005 Sb., o druzích a způsobech využití biomasy při podpoře výroby elektřiny Zákon č. 695/2004 Sb., podmínky obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů Nařízení vlády č. 80/2008 o Národním alokačním plánu pro obchodovací období roků Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí 23

24 Indikátory pro oblast dopravy Vývoj a skladba osobní a nákladní dopravy Téma zařazení do kapitoly Struktura osobní a nákladní dopravy, resp. podíl environmentálně méně škodlivých druhů dopravy na celkových přepravních výkonech je komplexní indikátor hodnotící vliv dopravy na životní prostředí. Jeho hodnoty ukazují na úroveň emisní a hlukové zátěže obyvatel, kvalitu ovzduší ve městech a změny v krajině spojených s výstavbou dopravní infrastruktury s následným ovlivněním biodiverzity. Doprava je v současné době po průmyslu a domácnostech třetím největším spotřebitelem energie a významným zdrojem emisí skleníkových plynů a některých znečišťujících látek, jako jsou oxid uhelnatý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky. Intenzivní silniční doprava je v řadě lokalit v ČR, zejména ve velkých městech bez významnější průmyslové zátěže, hlavním příčinou znečištěného ovzduší. Centrální postavení České republiky v Evropě podporuje růst dopravních výkonů na našem území kvůli tranzitní dopravě. Základním cílem současné politiky životního prostředí, a to nejen v ČR, je posílit zastoupení vůči životnímu prostředí šetrnějších druhů dopravy na celkových přepravních výkonech. Toho je možné dosáhnout preferencí kolejové dopravy nad dopravou silniční a posílením veřejné dopravy osob nad dopravou individuální. Zařazení do DPSIR schématu Vývoj a skladba osobní a nákladní dopravy Emise primárních částic a prekurzorů sekundárních částic Emise okyselujících látek Emise prekurzorů ozonu Domácí materiálová spotřeba Emise skleníkových plynů Vývoj a skladba osobní a nákladní dopravy Emise POPs a těžkých kovů Využití území Hluková zátěž z dopravy Fragmentace Konečná spotřeba energie Průmyslová produkce Definice indikátoru Indikátor vyžívá data přepravních výkonů a přepravních objemů osobní a nákladní dopravy. Rovněž popisuje environmentální aspekty dopravy, jako je spotřeba energie v dopravě a produkce emisí z dopravy. V hodnocení je zdůrazněna časová dynamika celkových výkonů a objemů osobní a nákladní dopravy a jejich struktura dle druhů dopravy. Cílem hodnocení je postihnout vývoj veřejné osobní dopravy vůči dopravě individuální, strukturu nákladní dopravy a energetickou a emisní náročnost dopravy. 24

25 Vývoj a skladba osobní a nákladní dopravy Odůvodnění zařazení do indikátorové sady Struktura přepravních výkonů osobní a nákladní dopravy dle druhů dopravy, resp. podíl environmentálně méně škodlivých druhů dopravy na celkových přepravních výkonech je komplexní indikátor hodnotící vliv dopravy na životní prostředí. Jeho hodnoty ukazují na úroveň emisní a hlukové zátěže obyvatel, kvalitu ovzduší ve městech a změny v krajině spojených s výstavbou dopravní infrastruktury s následným ovlivněním biodiverzity. Doprava je v současné době po průmyslu a domácnostech třetím největším spotřebitelem energie a významným zdrojem emisí skleníkových plynů a některých znečišťujících látek, jako jsou oxid uhelnatý, oxidy dusíku a tuhé znečišťující látky. Intenzivní silniční doprava je v řadě lokalit v ČR, zejména ve velkých městech bez významnější průmyslové zátěže, hlavním příčinou znečištěného ovzduší. Centrální postavení České republiky v Evropě podporuje růst dopravních výkonů na našem území kvůli tranzitní dopravě. Grafické prvky Graf 1 Přepravní výkony osobní dopravy dle jednotlivých druhů osobní dopravy, ČR Typ grafu: skládaný sloupcový Období: 2000 poslední dostupný rok Jednotky: mld. osbkm Zdroj dat: MD Graf 2 Přepravní výkony nákladní dopravy dle jednotlivých druhů nákladní dopravy, ČR Typ grafu: skládaný sloupcový Období: 2000 poslední dostupný rok Jednotky: mld. tkm Zdroj dat: MD Graf 3 Spotřeba energie jednotlivými druhy dopravy, ČR Typ grafu: skládaný sloupcový Období: 2000 poslední dostupný rok Jednotky: PJ Zdroj dat: CDV, v.v.i. Graf 4 Spotřeba paliv v dopravě Typ grafu: spojnicový Období: 2000 poslední dostupný rok Jednotky: tis. tun Zdroj dat: ČSÚ Graf 5 Emise vybraných látek z dopravy, ČR [index, 1990=100] Typ grafu: spojnicový Období: 1990 poslední dostupný rok Jednotky: index: 1990=100 Zdroj dat: CDV, v.v.i. Graf 6 Podíl dopravy na celkových emisích vybraných látek, ČR Typ grafu: spojnicový Období: 2000 poslední dostupný rok Jednotky: % Zdroj dat: CDV, v.v.i. 25

26 Vývoj a skladba osobní a nákladní dopravy Graf 7 Mezinárodní srovnání měrných výkonů individuální automobilové dopravy na obyvatele Typ grafu: sloupcový/pruhový Období: poslední dostupný rok Jednotky: osbkm.obyv. -1.rok -1 Zdroj dat: Eurostat Graf 8 Podíl IAD na celkové vnitrostátní osobní dopravě a podíl NSD na celkové vnitrostátní nákladní dopravě, mezinárodní srovnání Typ grafu: sloupcový Období: 2000 poslední dostupný rok Jednotky: % Zdroj dat: Eurostat Metodologie pro výpočet indikátoru, resp. jednotlivé grafy Přepravní výkony jednotlivých druhů osobní a nákladní dopravy se konstruují podle základního vzorce počet přepravených cestujících x jejich přepravní vzdálenost, resp. počet přepravených tun zboží x jejich přepravní vzdálenost. Problém je, že se přepravní výkony letecké, vodní a nákladní silniční dopravy počítají jako přepravní výkony dopravních firem registrovaných na území příslušného státu nezávisle na místě přepravních výkonů, tj. i s jejich přepravními výkony v zahraničí a naopak bez přepravních výkonů firem registrovaných v zahraničí na domácích přepravních výkonech. Spotřebu (prodej) pohonných hmot sleduje a každoročně vykazuje ČSÚ. Spotřebu energie v dopravě vykazuje CDV na základě údajů o spotřebě pohonných hmot, trakční spotřebě elektrické energie a přepravních výkonů jednotlivých druhů dopravy a intenzity silniční dopravy. Emise jednotlivých druhů škodlivin a skleníkových plynů z jednotlivých druhů dopravy odhaduje CDV na základě předpokládané spotřeby pohonných hmot, na základě analýzy velikosti a struktury základních druhů dopravních prostředků a jejich proběhu v průměrných podmínkách. Metadata Zdroj dat ČSÚ, CDV, v.v.i., Eurostat (mezinárodní srovnání) Použité jednotky Tkm, oskm, PJ Emise jednotlivých druhů škodlivin a skleníkových plynů se vyjadřují v tunách nebo v kilogramech, pro potřeby mezinárodního srovnání je použito vyjádření v tunách (kilogramech) na obyvatele. Dílčí data Přepravní výkony osobní dopravy pro následující kategorie: individuální automobilová doprava (IAD), veřejná silniční doprava, železniční doprava, MHD, letecká doprava Přepravní výkony nákladní dopravy pro následující kategorie železniční doprava, nákladní silniční doprava, ostatní nákladní doprava (letecká, vodní, potrubní) Spotřeba energie následujícími druhy dopravy: individuální automobilová doprava (IAD), veřejná silniční doprava, nákladní silniční doprava, železniční doprava, vodní doprava, letecká doprava Spotřeba paliv v následujících kategoriích: motorový benzín, motorová nafta, letecký petrolej Emise vybraných látek z dopravy: CO 2, N 2 O, CH 4, CO, NO x, VOC, SO 2, PM, Pb Podíl dopravy na celkových emisích následujících látek: CO 2, N 2 O, CH 4, CO, NO x, VOC, SO 2, PM, Pb přepravní výkony IAD na obyvatele členských zemí EEA 26

27 Vývoj a skladba osobní a nákladní dopravy podíl IAD na celkových přepravních výkonech osobní dopravy, podíl NSD na celkových přepravních výkonech nákladní dopravy v členských zemích EEA Nejistoty Odhad přepravních výkonů IAD založený na intenzitách dopravy a skladbě dopravního proudu Spotřeba paliv v dopravě v ČR sledovaná dle prodejů paliv je zkreslená tzv. čerpací turistikou v důsledku rozdílné ceny PHM ovlivněné rozdílnou sazbou spotřební daně v sousedních zemích oproti ČR Geografický rozsah dat ČR, EU Frekvence aktualizace dat 5 let (stanoveno Směrnicí END) Odpovědnost za hodnocení Mgr. Jan Mertl, CENIA Doplňující informace související legislativa, odborné publikace Odborné publikace (odkazy na tištěné i on-line zdroje) Adamec, Vladimír. Doprava, zdraví a životní prostředí. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí (vydávaná každoročně). Publikace Centra dopravního výzkumu. Laying the foundations for greener transport TERM 2011: transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe Odkazy na vybrané indikátorové iniciativy TERM (Transport Environment Reporting Mechanism) indicators EEA Další zajímavé odkazy k tématu Ministerstvo dopravy (MD) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i (CDV) Statistika dopravy ČR (včetně Ročenek dopravy ČR) Sdružení dopravních podniků ČR ( výroční zprávy SDP ČR) Ústav dopravního inženýrství hlavního města Prahy (ÚDI Praha) Odborné sborníky s dopravními ročenkami velkých měst České dráhy, a.s. Fakta a čísla (výroční zprávy, statistické ročenky) Sdružení dovozců automobilů Sdružení automobilového průmyslu Informační systém statistiky a reportingu, CENIA 27

28 Struktura vozového parku osobních a nákladních vozidel Téma zařazení do kapitoly Velikost a věková struktura vozového parku má významné environmentální souvislosti, neboť ovlivňuje produkci emisí i hlučnost dopravy. Při převažující silniční dopravě na přepravních výkonech osobní i nákladní dopravy je stav vozového parku pro další vývoj vlivů dopravy na životní prostředí zásadním faktorem. ČR se v současné době vyznačuje jedním z nejstarších vozových parků osobních automobilů v Evropě. I když modernizace vozového parku nepochybně probíhá a průměrný věk vozidel reálně se pohybujících na komunikacích je nižší než průměrný věk registrovaných vozidel, jedná se o alarmující údaj. Zařazení do DPSIR schématu Struktura vozového parku osobních a nákladních vozidel Celková produkce odpadů Struktura nakládání s odpady Hluková zátěž z dopravy Emise prekurzorů ozonu Emise primárních částic a prekurzorů sekundárních částic Struktura vozového parku osobních a nákladních vozidel Emise skleníkových plynů Emise POPs a těžkých kovů Emise okyselujících látek Definice indikátoru Indikátor sleduje charakteristiky vozového parku silničních vozidel, které jsou rozhodujícími faktory pro vliv vozového parku (a silniční dopravy) na životní prostředí, zejména na kvalitu ovzduší. Jedná se o počet vozidel dle jejích jednotlivých kategorií sledovaných v Centrálním registru vozidel, stáří vozidel a ukazatele z toho odvozené, jako je struktura vozového parku dle plnění emisních EURO norem. Dále sleduje využívání alternativních paliv a pohonů, jejichž větší rozvoj znamená rovněž snižování zátěže životního prostředí. Odůvodnění zařazení do indikátorové sady Věková struktura vozového parku ovlivňuje vzhledem k rychlé modernizaci technologií a míru nepříznivých vlivů dopravy na životní prostředí a na lidské zdraví. Jedná se zejména o znečišťování ovzduší dopravou a hluk z dopravy. Při převažující silniční dopravě na přepravních výkonech osobní i nákladní dopravy je stav vozového parku pro další vývoj vlivů dopravy na životní prostředí zásadním faktorem. ČR se v současné době vyznačuje jedním z nejstarších vozových parků osobních automobilů v Evropě. I když modernizace vozového parku nepochybně probíhá a průměrný věk vozidel reálně se pohybujících na komunikacích je nižší než průměrný věk registrovaných vozidel, jedná se o alarmující údaj. 28

29 Struktura vozového parku osobních a nákladních vozidel Grafické prvky Graf 1 Počet registrovaných vozidel dle kategorií, ČR Typ grafu: skládaný sloupcový Období: 2000 poslední dostupný rok Jednotky: počet vozidel Zdroj dat: MD ČR Graf 2 Věková struktura osobních automobilů, ČR [%] Typ grafu: skládaný sloupcový do 100 % Období: 2000 poslední dostupný rok Jednotky: % Zdroj dat: MD ČR Graf 3 Věková struktura nákladních automobilů, ČR [%] Typ grafu: skládaný sloupcový do 100 % Období: 2000 poslední dostupný rok Jednotky: % Zdroj dat: MD ČR Graf 4 Struktura osobních i nákladních vozidel dle souladu s jednotlivými emisními EURO normami, ČR [%] Typ grafu: skládaný sloupcový do 100 % Období: poslední dostupný rok Jednotky: % Zdroj dat: CDV, v.v.i. Graf 5 Obměna vozového parku osobních automobilů (podíl registrovaných nových vozidel na celkové velikosti VP, podíl vyřazených vozidel na celkové velikosti VP), ČR [meziroční % obměny] Typ grafu: spojnicový Období: 2000 poslední dostupný rok Jednotky: % Zdroj dat: MD ČR Graf 6 Míra automobilizace, mezinárodní srovnání Typ grafu: sloupcový Období: 1991, poslední dostupný rok Jednotky: počet vozidel.1000 obyv. -1 Zdroj dat: Eurostat Metodologie pro výpočet indikátoru, resp. jednotlivé grafy Velikost vozového parku je hodnocena dle kategorií vozidel sledovaných v CRV. Jedná se o skupiny osobních vozidel kategorií M1-M3 (osobní automobily, mikrobusy a autobusy), užitková a nákladní vozidla kategorií N1-N3 (malé dodávky do 3,5 t, nákladní automobily do 10 t a nákladní automobily nad 10 t pohotovostní hmotnosti), dále motocykly (kategorie L), traktory (T), tahače a speciální vozidla (stavební, záchranná, vojenská apod.). Registrovaným vozidlem se míní vozidlo registrované pro provoz na pozemních komunikacích zapsané v Centrálním registru vozidel. Stáří vozidla je doba, která uplynula od výroby vozidla, nikoliv od první registrace. Průměrné stáří vozového parku se počítá jako průměrné stáří všech registrovaných vozidel. Obměna osobních vozidel je podíl vozidel trvale odepsaných z Centrálního registru vozidel (CRV) za určité období (obvykle rok) k celkovému počtu vozidel registrovaných k určitému datu, je udávána v procentech. 29

30 Struktura vozového parku osobních a nákladních vozidel Metadata Zdroje dat MD ČR, CDV, v.v.i., Eurostat (mezinárodní srovnání) Použité jednotky počet vozidel, zastoupení vozidel určité věkové kategorie na vozovém parku v % Dílčí data Počet registrovaných vozidel dle následujících kategorií: osobní automobily (M1), mikrobusy a autobusy (M2-M3), nákladní automobily (N1-N3), motocykly (L) Věková struktura osobních automobilů dle následujících kategorií: do 2 let, 2-5 let, 5-10 let, nad 10 let Věková struktura nákladních automobilů dle následujících kategorií: do 2 let, 2-5 let, 5-10 let, nad 10 let Struktura osobních i nákladních vozidel dle souladu s jednotlivými emisními EURO normami dle následujících kategorií: osobní automobily a malé dodávkové automobily (N1), mikrobusy a autobusy, nákladní automobily (N2-N3), a to v rozdělení na vozidla bez EURO, EURO 1-5 Obměna vozového parku dle podílu registrovaných nových vozidel za rok na celkové velikosti VP, podíl vyřazených vozidel z CRV za rok na celkové velikosti vozového parku Míra automobilizace v zemích EEA Metodika sledování Indikátor vychází z evidence silničních vozidel v Centrálním registru vozidel. Určitým problémem je skutečnost, že dnes si každý občan EU může vozidlo registrovat v kterémkoliv členském státu EU, takže evidence nemusí být zcela přesná. Je pravděpodobné, že mnohá vozidla odhlašovaná v období od roku 2008 jsou vozidla, která jsou již nějakou dobu reálně mimo provoz nebo nejezdí na území ČR. Nejistoty V CRV se vyskytují neprovozovaná vozidla Všechna vozidla vyskytující se na silnicích v ČR nemusí být v ČR registrovaná, a to i pokud jde o vozidla občanů ČR Geografický rozsah dat ČR, EU Frekvence aktualizace dat ročně Odpovědnost za hodnocení Mgr. Jan Mertl, CENIA Doplňující informace související legislativa, odborné publikace Odborné publikace (odkazy na tištěné i on-line zdroje) Adamec, Vladimír. Doprava, zdraví a životní prostředí. 1. vyd. Praha: Grada, s. ISBN Publikace Centra dopravního výzkumu. Studie o vývoji dopravy z hlediska životního prostředí. Laying the foundations for greener transport TERM 2011: transport indicators tracking progress towards environmental targets in Europe 30

Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni

Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni Tereza Ponocná a kolektiv Oddělení hodnocení životního prostředí CENIA, česká informační agentura životního prostředí Proč indikátory

Více

Zpráva o stavu energetiky České republiky:

Zpráva o stavu energetiky České republiky: 1 Konference u kulatého stolu, 25.-29. března 29 v Balatongyörök Zpráva o stavu energetiky České republiky: I. ČR má od roku 25 přijatu Státní energetickou koncepci postavenou na mixu s využitím jaderné

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí Výstup projektu Enviprofese

Více

Aktualizovaná státní energetická koncepce a její dopady na ovzduší

Aktualizovaná státní energetická koncepce a její dopady na ovzduší Aktualizovaná státní energetická koncepce a její dopady na ovzduší Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23. října 2014 KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Dlouhá cesta ASEK Červen 2012: dokončení pětileté práce

Více

III. Hodnocení Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů za období 2002 2005

III. Hodnocení Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů za období 2002 2005 III. Hodnocení Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů za období 2002 2005 Obsah 1. Úvod... 2 2. Plnění cílů Národního programu... 2 3.

Více

Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti?

Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti? Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti? Energetická bezpečnost ČR 18. listopadu 2015 Státní energetická koncepce 2015 Vrcholový strategický cíl 1: Bezpečnost dodávek

Více

10. funkční období. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2014

10. funkční období. Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2014 170 10. funkční období 170 Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2014 2015 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y SENÁT Návrh USNESENÍ SENÁTU ke Zprávě o životním prostředí České republiky

Více

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2.

Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2. Obecně platné předpisy zpracované a předložené Ministerstvem průmyslu a obchodu ke schválení nebo jím vydané po r. 1989 stav k 1. 2. 2015 Obecného charakteru všechny sekce 2/1969 Sb. Zákon č. 2/1969 Sb.,

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky, Ing. Marcela Juračková, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference ENERGETIKA MOST, 24.9.2014 1 Energetická

Více

Konečná spotřeba energie. Emise skleníkových plynů. Emise okyselujících látek. Celkové odběry vody

Konečná spotřeba energie. Emise skleníkových plynů. Emise okyselujících látek. Celkové odběry vody 1/ Teplotní a srážkové charakteristiky KLÍČOVÁ OTÁZKA Jaké byly v roce 29 teplotní a srážkové poměry na území ČR? KLÍČOVÁ SDĚLENÍ V ČR byl rok 29 teplotně mírně nadprůměrný a srážkově průměrný. Průměrná

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pro období 2007-2013 Praha 15. listopadu 2006 2 OBSAH ÚVOD...9 KAPITOLA 1. Současná ekonomická a sociální situace...13

Více

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Obsah 1. ÚVOD...3 2. VÝCHOZÍ POZICE PRO NÁRODNÍ PROGRAM...4 2.1 VÝCHOZÍ POZICE V OBLASTI ÚČINNOSTI

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2009

Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2009 Zpráva o životním prostředí ČR v roce 2009 Základní pozitivní výstupy (1) Emise okyselujících látek aprekurzorů sekundárních částic (SO 2,NO x,nh 3 )klesly vroce 2009 vporovnání srokem 2008 o3%, emise

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 1. SOUHRNY, ZÁSADY PRO REALIZACI NAVRŽENÉ STRATEGIE 2. ZÁSADY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ zákazník Moravskoslezský kraj stupeň IV. zakázkové číslo 4873-900-2

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LISTOPAD 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LISTOPAD 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LISTOPAD 2006 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA AKČNÍ PLÁN K REALIZACI ÚZEMNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY V LETECH 2007-10 FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Referenční

Více

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY Jiří Korbel Tisková konference, 8. října 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Nařízení EP a Rady (ES) č. 1099/2008 Stanoví společný

Více

Hodnocení životního prostředí v Pardubickém kraji Tereza Ponocná

Hodnocení životního prostředí v Pardubickém kraji Tereza Ponocná Hodnocení životního prostředí v Pardubickém kraji Tereza Ponocná 31. 5. 2015, KÚ Pardubický kraj Hodnocení životního prostředí v ČR Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve

Více

7 Bilance primární spotřeby paliv a energie

7 Bilance primární spotřeby paliv a energie 1 7 Bilance primární spotřeby paliv a energie Primární spotřeba paliv a energie představuje úhrn všech paliv, spotřebovaných na území Moravskoslezského kraje a dovoz energie, která je vyrobena ve zdrojích,

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Výsledky statistického zjišťování srpen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

SAMOSTATNÁ TABELÁRNÍ A MAPOVÁ PŘÍLOHA

SAMOSTATNÁ TABELÁRNÍ A MAPOVÁ PŘÍLOHA ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MĚSTA CHEB AKTUALIZACE 2014 PŘÍLOHA Č.2 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY SAMOSTATNÁ TABELÁRNÍ A MAPOVÁ PŘÍLOHA ŘÍJEN 2014 ENVIROS, s.r.o. Na Rovnosti 1 130 00 Praha 3 www.enviros.cz ve spolupráci

Více

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas Konference Energetika Most 2014 Petr Karas ENERGETICKÁ BEZPEČNOST JE NUTNÉ SE ZNEPOKOJOVAT? JE NUTNÉ SE ZNEPOKOJOVAT? hlavním posláním SEK je zajistit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK

7. NÁVRH OPATŘENÍ K REALIZACI DOPORUČENÉ VARIANTY ÚEK LK Územní energetická koncepce Libereckého kraje Územní energetická koncepce Libereckého kraje (ÚEK LK) je dokument, který pořizuje pro svůj územní obvod krajský úřad podle 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření

Více

Sbírka zákonů částka 125/2013

Sbírka zákonů částka 125/2013 Sbírka zákonů částka 125/2013 325. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu Účinnost: Tato vyhláška nabývá

Více

Průmyslová produkce a její struktura. Emise. prekurzorů ozonu. Emise. skleníkových plynů. Hluková zátěž. Využití území a suburbanizace

Průmyslová produkce a její struktura. Emise. prekurzorů ozonu. Emise. skleníkových plynů. Hluková zátěž. Využití území a suburbanizace 23/ Přepravní výkony osobní a nákladní dopravy KLÍČOVÁ OTÁZKA Jak se vyvíjejí charakteristiky dopravy v ČR a na ně navázané zátěže životního prostředí z dopravy? KLÍČOVÁ SDĚLENÍ Celkové přepravní výkony

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00

Makroekonomické informace 6/2009 2015-05-04 00:00:00 Makroekonomické informace 6/2009 205-05-04 00:00:00 2 V březnu 2009 - dle údajů NBP - činil příliv přímých zahraničních investic do Polska celkem 407 mil. EUR. Příliv přímých zahraničních investic V březnu

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

ÚEK PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE ČÁST B MĚSTO PARDUBICE

ÚEK PRO MĚSTA HRADEC KRÁLOVÉ A PARDUBICE ČÁST B MĚSTO PARDUBICE Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Stanovení zájmového území pro souměstí Hradec králové a Pardubice.... 4 1.2 Identifikace zpracovatele... 4 1.3 Stanovení bilančních údajů zájmového území... 5 2. Vývoj vnějších podmínek

Více

Hnědé uhlí v budoucnosti ČR

Hnědé uhlí v budoucnosti ČR Hnědé uhlí v budoucnosti ČR Marcela Šafářová Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most million t Vývoj světové produkce uhlí World coal production Zdroj: Eurocoal 8000 7000 6000 5000 Celkem uhlí Černé uhlí

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

Hnědé uhlí a energetika v ČR

Hnědé uhlí a energetika v ČR Hnědé uhlí a energetika v ČR Marcela Šafářová Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most Energetika Most, červen 2012 million t Vývoj světové produkce uhlí Celkem v roce 2010-7 200 mil. tun uhlí Černé uhlí

Více

III. POTENCIÁL SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCH LÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE K ROKU 2020

III. POTENCIÁL SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCH LÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE K ROKU 2020 III. POTENCIÁL SNIŽOVÁNÍ EMISÍ ZNEČIŠŤUJÍCH LÁTEK V ČESKÉ REPUBLICE K ROKU 2020 2010 OBSAH Obsah... 2 Seznam zkratek... 3 1. Úvod... 4 2. Emisní inventury... 6 3. Emisní projekce... 9 3.1 TVORBA EMISNÍCH

Více

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 Obsah: 1. Úvod 3 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 4. Cíle územní energetické koncepce 14 5. Jaké jsou základní postupové

Více

Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů. Martin Sedlák, 20. 5. 2012 Leading Minds Forum, Praha

Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů. Martin Sedlák, 20. 5. 2012 Leading Minds Forum, Praha Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů Martin Sedlák, 20. 5. 2012 Leading Minds Forum, Praha Obsah Kolik stojí dnešní energetika Domácí možnosti obnovitelných zdrojů Ekonomická perspektiva

Více

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky

Čerpání prostředků z fondů EU za programové období 2007-2013 Petr Hovorka a Jan Kůs. Ministerstvo financí České republiky makroekonomický vývoj, záměry fiskální politiky, vývoj veřejných financí, veřejné rozpočty, peněžní toky, vládní sektor, národní účty, mezinárodní srovnání, střednědobý fiskální výhled, střednědobý výhled

Více

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU

Zákon o hospodaření energií, směrnice EU , směrnice EU Ing. František Plecháč 1 Zákon byl vydán pod č. 406/2000 Sb. Hlavní důvody posledních novelizací zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU

5. CZ-NACE 16 - ZPRACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5. - RACOVÁNÍ DŘEVA, VÝROBA DŘEVĚNÝCH, KORKOVÝCH, PROUTĚNÝCH A SLAMĚNÝCH VÝROBKŮ, KROMĚ NÁBYTKU 5.1 Charakteristika odvětví Výroba dřevěných a korkových výrobků, proutěného zboží a slaměných výrobků, kromě

Více

Potenciál zemědělské a lesní biomasy. Ministerstvo zemědělství

Potenciál zemědělské a lesní biomasy. Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě ě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou

Více

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040

Očekávaný vývoj energetiky do roku 2040 2040 Technické, ekonomické a bezpečnostní ukazatele 2040 1 Strategické cíle energetiky ČR Bezpečnost dodávek energie = zajištění nezbytných dodávek energie pro spotřebitele i při skokové změně vnějších

Více

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008

VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ PLÁNU ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICKÉHO KRAJE ZA ROK 2008 listopad 2009 ISES, s.r.o. M.J. Lermontova 25 160 00 Praha 6 Obsah : Kap. Název kapitoly Str. 1. Úvodní část 3 1.1. Cíl vyhodnocení

Více

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje

Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje Krajský integrovaný program ke zlepšení kvality ovzduší Moravskoslezského kraje vydané nařízením Moravskoslezského kraje č.1/2009 ze dne 4. 3. 2009 24.4.2012 Identifikace zpracovatele: obchodní firma:

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Satelitní účet cestovního ruchu ČR

Satelitní účet cestovního ruchu ČR Konference VŠE 17.9.2009 Cestovní ruch České republiky, současný stav perspektivy dalšího rozvoje Satelitní účet cestovního ruchu ČR Stav v roce 2009 Historie Období 1998-2001 Období 2002-2004 Období 2005-2006

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I.

ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. ENVIRONMENTÁLNÍ EKONOMIKA I. Financování ochrany životního prostředí Ing. Alena OULEHLOVÁ, Ph.D. Univerzita obrany Fakulta vojenského leadershipu Katedra krizového řízení Kounicova 65 662 10 Brno telefon:

Více

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012

Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Vyhodnocení Plánu odpadového hospodářství Moravskoslezského kraje za rok 2012 Zpracovatel: Krajský úřad Moravskoslezského kraje Odbor životního prostředí a zemědělství Listopad 2013 1 1. Úvod Plán odpadového

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE PLZEŇSKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE PLZEŇSKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE PLZEŇSKÉHO KRAJE 1. SOUHRNY, ZÁSADY PRO REALIZACI NAVRŽENÉ STRATEGIE 2. ZÁSADY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ zákazník Plzeňský kraj stupeň IV. zakázkové číslo 4821-900-2 číslo dokumentu

Více

DISKUSE. K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016. Srovnání. České republiky se Švýcarskem.

DISKUSE. K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016. Srovnání. České republiky se Švýcarskem. 1 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU dne 25. 2. 2016 Srovnání České republiky se Švýcarskem. Dovoluji si doplnit některé dostupné ekonomické údaje Švýcarska. Za

Více

Potenciál OZE a jeho pozice v energetickém mixu v dlouhodobé perspektivě pohled MPO

Potenciál OZE a jeho pozice v energetickém mixu v dlouhodobé perspektivě pohled MPO Potenciál OZE a jeho pozice v energetickém mixu v dlouhodobé perspektivě pohled MPO 1 Současná situace v oblasti OZE v ČR 2 Současná situace v oblasti OZE v ČR 3 Současná situace v oblasti OZE v ČR 4 Celková

Více

Metodika použitá ve studii nebyla ani certifikována státní správou dle tuzemských pravidel a kritérií.

Metodika použitá ve studii nebyla ani certifikována státní správou dle tuzemských pravidel a kritérií. Věcné připomínky Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS) ke studii Kvantifikace environmentálních a zdravotních dopadů (externích nákladů) z povrchové těžby hnědého uhlí v Severočeské

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA JABLUNKOVA 2015-2023 STATISTICKÝ POPIS MĚSTA JABLUNKOVA A JEHO SROVNÁNÍ S REFERENČNÍMI ÚZEMNÍMI JEDNOTKAMI 2015 OBSAH ÚVOD 2 1. OBYVATELSTVO A JEHO CHARAKTERISTIKY 3 1.1

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s.

Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s. ČEZ A DECENTRALIZOVANÁ ENERGETIKA - HROZBA NEBO PŘÍLEŽITOST Seminář Decentralizovaná energetika 5. listopadu 2015, Poslanecká sněmovna PČR Petr Štulc, ředitel útvaru rozvoj podnikání ČEZ, a.s. Techno-logický

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech

Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech Vývoj hrubé výroby elektřiny a tepla k prodeji v energetické bilanci ČR výroba a dodávky v letech 2010-2017 leden 2019 Oddělení analýz a datové podpory koncepcí Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Jana Veverková,

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 15. 10. 2007 PE396.473v01-00. Pozměňovací návrh, který předkládá Nicole Fontaine

EVROPSKÝ PARLAMENT. Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. 15. 10. 2007 PE396.473v01-00. Pozměňovací návrh, který předkládá Nicole Fontaine EVROPSKÝ PARLAMENT 2004 2009 Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 15. 10. 2007 PE396.473v01-00 POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 35 75 Návrh zprávy Claude Turmes Energetická statistika (PE391.951v01-00) Návrh nařízení

Více

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE Energetická bilance OZE vývoj mezi roky 2003-2017 Výsledky statistických zjišťování Oddělení analýz a datové podpory koncepcí listopad 2018 Impressum Ing. Aleš Bufka Ing. Jana

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA 16.9.2008

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA 16.9.2008 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA 16.9.2008 Objednatel: Žižkova 57, 587 33 Jihlava Zhotovitel: Energetická agentura Vysočiny, z. s. p. o. Jiráskova 65, 586 01 Jihlava Obsah: 1. ROZBOR TRENDŮ VÝVOJE...

Více

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika Nedílnou součástí publikace je i její zpracování

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. 20. května 2008 ENVI Brno OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 20. května 2008 ENVI Brno Operační program životní prostředí obecně Operační program Životní prostředí (OP ŽP) schválen Evropskou komisí dne 19.12.2007 OP ŽP navazuje

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, 155 00 Praha 5

ISO Stars EU, s.r.o. Heranova 1542/2, 155 00 Praha 5 Pracoviště certifikačního orgánu: 1. Ringhofferova 115/1, 152 51 Praha 5 List 1 z 5 1. 1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb Podpůrné činnosti pro zemědělství 01.6 a posklizňové činnosti

Více

Ekonomika Národní hospodářství. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Národní hospodářství. Ing. Ježková Eva Ekonomika Národní hospodářství Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Zpráva o životním prostředí. České republiky v roce 2006. (plné znění)

Zpráva o životním prostředí. České republiky v roce 2006. (plné znění) Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2006 (plné znění) Zpracoval redakční kolektiv CENIA, české informační agentury životního prostředí Na zpracování jednotlivých kapitol se podíleli: odbory

Více

Zpráva. Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Verze k oponentuře 30.9.

Zpráva. Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Verze k oponentuře 30.9. Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu Verze k oponentuře 30.9.2008 OBSAH 1. Úvod 6 1.1 Obecné úvahy... 6 1.2 Hlavní témata a

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA Objednatel: Vysočina kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava Zhotovitel: Cityplan spol. s r.o. Odborů 4, 120 00 Praha 2 Energetická agentura Vysočiny Jiráskova

Více

11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE

11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 11-2010 MONITOR VYBRANÉ HOSPODÁŘSKÉ, MĚNOVÉ A SOCIÁLNÍ UKAZATELE 12/2014 O B S A H Č T V R T L E T N Ě S L E D O V A N É U K A Z A T E L E 3. Č T V R T L E T Í 2 0 1 4 3 Čtvrtletní odhad hrubého domácího

Více

Ropa, ropné produkty

Ropa, ropné produkty Bilanční přehled za 1. pololetí roku 2013 Ropa, ropné produkty 1. Dovozy a ceny ropy Dovoz ropy do ČR se za 1. pololetí 2013 uskutečnil v celkovém objemu 3 240,5 tis. tun, což je o 2,9 % méně než za stejné

Více

ABCD. Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade) Analýza ekonomických dopadů návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu

ABCD. Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade) Analýza ekonomických dopadů návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu ABCD Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade) Analýza ekonomických dopadů návrhu směrnice o službách na vnitřním trhu 9. listopadu 2005 Obsah 1 Manažerské shrnutí 1 2 Výchozí situace 4 2.1 Stanovení

Více

PŘÍNOSY EMISNÍ VYHLÁŠKY (PROJEKT TAČR)

PŘÍNOSY EMISNÍ VYHLÁŠKY (PROJEKT TAČR) PŘÍNOSY EMISNÍ VYHLÁŠKY (PROJEKT TAČR) Pavel Machálek 1, Helena Hnilicová 1, Ilona Dvořáková 1, Rostislav Nevečeřal 1, Miloslav Modlík 1, Jitka Haboňová 1, Vladimír Neužil 2, Zdeněk Potočka 3, Martin Dědina

Více

Management A. Přednášky LS 2018/2019, 2+0, zk. Přednášející: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D.

Management A. Přednášky LS 2018/2019, 2+0, zk. Přednášející: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. Management A Přednášky LS 2018/2019, 2+0, zk Přednášející: Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D. Ing. Václav Tatýrek, Ph.D. Ekonomická situace v ČR a její vývoj HDP Nezaměstnanost Inflace Podnikatelské subjekty

Více

Ekonomické souvislosti: hodnocení externalit z užití (a z těžby) uhlí za limity

Ekonomické souvislosti: hodnocení externalit z užití (a z těžby) uhlí za limity Ekonomické souvislosti: hodnocení externalit z užití (a z těžby) uhlí za limity Vojtěch Máca Litvínov, 12. květen 2015 EXTERNÍ NÁKLADY UŽITÍ UHLÍ ZA LIMITY 1 STUDIE EXTERNÍ NÁKLADY PROLOMENÍ LIMITŮ TĚŽBY

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004. Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ENVIROS, s. r. o. - LEDEN 2004 Zlínský kraj ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE ZLÍNSKÉHO KRAJE NÁVRH ŘEŠENÍ EH ZK FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace Závěrečná zpráva Územní energetická

Více

III. Státní politika životního prostředí České republiky 2012 2020

III. Státní politika životního prostředí České republiky 2012 2020 III. Státní politika životního prostředí České republiky 2012 2020 Ve znění návrhu aktualizace roku 2016 Obsah: I. Vize... 3 Základní principy politiky životního prostředí... 3 II. Jaká jsou východiska?...

Více

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích

Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Ing. David Kupka, Ph.D. Řešeno v rámci projektu Vliv spalování komunálního odpadu v malých zdrojích tepla na životní prostředí v obcích Cíle studie Provést emisní bilanci vybrané obce Analyzovat dopad

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY

PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY PROGRAM KOGENERACE Z BIOMASY Obsah 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektu...2 4 Přínosy...2 4.1. Přínosy energetické...3 4.2. Přínosy environmentální...4 5 Finanční analýza a návrh podpory

Více

HODNOCENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK VZNIKAJÍCÍCH JAKO NEŽÁDOUCÍ VEDLEJŠÍ PRODUKTY DLE PŘÍLOHY C CHEMICKÉ LÁTKY (PCDDs/Fs, HCB A PCBs)

HODNOCENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK VZNIKAJÍCÍCH JAKO NEŽÁDOUCÍ VEDLEJŠÍ PRODUKTY DLE PŘÍLOHY C CHEMICKÉ LÁTKY (PCDDs/Fs, HCB A PCBs) Příloha č. 4: HODNOCENÍ CHEMICKÝCH LÁTEK VZNIKAJÍCÍCH JAKO NEŽÁDOUCÍ VEDLEJŠÍ PRODUKTY DLE PŘÍLOHY C CHEMICKÉ LÁTKY (PCDDs/Fs, HCB A PCBs) P4.1 Inventura atmosférických emisí v ČR Ochrana ovzduší před

Více

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA

REGISTR PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ OBLAST: ENERGETIKA List/listů: 1/12 Aktualizováno k zákonu 371/2011 Sb. Typ právního předpisu Číslo předpisu Zákon 406/2000 Název právního předpisu Zákon o hospodaření energií Změny právního předpisu 359/2003 694/2004 180/2005

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

Územní energetická koncepce. Statutární město Prostějov

Územní energetická koncepce. Statutární město Prostějov Územní energetická koncepce Statutární město Prostějov Objednatel: Statutární město Prostějov nám. T. G. Masaryka 130/14 796 01 Prostějov Zastoupený: Miroslavem Pišťákem primátorem statutárního města Zhotovitel:

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna. Výhled na 3Q 2015 a dále

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna. Výhled na 3Q 2015 a dále INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VIII. vlna Výhled na 3Q 2015 a dále Index očekávání firem 46,4 42,1 Index očekávání firem: Q3/2013: +6,3 27 20,4 24,6 Q4/2013: -11,5 22,8 17,7 23,1 10,9 11,4 9,7 12,3 17,6 Q1/2014:

Více

EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE

EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE Česko-německá iniciativa pro dialog o ekologické daňové reformě v ČR: Workshop EDR a průmysl, 1.5.24, Praha Jan Brůha, Milan Ščasný Centrum pro otázky ŽP Univerzita

Více

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

Kritéria udržitelné produkce biomasy

Kritéria udržitelné produkce biomasy Kritéria udržitelné produkce biomasy Ing. Soňa Hykyšová 26.11.2013, ČZU Praha Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013 TÜV SÜD Czech: 26/11/2013 Konference BIOMASA & ENERGETIKA 2013 Snímek 1 TÜV SÜD v číslech:

Více

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav

DISKUSE. K předmětné prezentaci postupuji srovnání. České republiky se Švédskem. Zpracoval : Jára Miroslav 1 DISKUSE K JEDNÁNÍ 1. PRACOVNÍHO TÝMU ODBORNÉ KOMISE PRO DŮCHODOVOU REFORMU ze dne 7. 1. 2016 k prezentaci pan JAROSLAV VOSTATEK Scénáře dílčích penzijních reforem K předmětné prezentaci postupuji srovnání

Více

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2

O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 O D D Í L V Ě N O V A N Ý Č E S K É R E P U B L I C E / S L O V E N S K U 2 0 1 2 Hospodaření TRŽNÍ ÚDAJE V OBLASTI CEMENTU Objem - 11,9 % Průměrné výnosy - 0,3 % Tržní podíl 15 % Cementárna Betonárna

Více

Stav a výhled životního prostředí v ČR a prioritní investiční oblasti. Mgr. Richard Brabec ministr životního prostředí

Stav a výhled životního prostředí v ČR a prioritní investiční oblasti. Mgr. Richard Brabec ministr životního prostředí Stav a výhled životního prostředí v ČR a prioritní investiční oblasti Mgr. Richard Brabec ministr životního prostředí Životní prostředí v ČR Stav životního prostředí ČR se dlouhodobě od roku 1990 zlepšuje,

Více

Studie. využití obnovitelných zdrojů energie Vsetín

Studie. využití obnovitelných zdrojů energie Vsetín Studie využití obnovitelných zdrojů energie Vsetín Podpořeno v rámci finančních mechanismů EHP/Norska Zpracovatel: Ing. Jaromír Holub, Poradenská a konzultační kancelář pro energeticky úsporná řešení Bratří

Více

Strukturální fondy EU

Strukturální fondy EU Strukturální fondy EU Programové období 2007 2013 24 OP pro ČR 750 mld Kč Kapitola/Slide 1 OP Podnikání a inovace Ekoenergie Řídící orgán Ministerstvo průmyslu a obchodu Zprostředkující subjekt ČEA (CzechInvest)

Více

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí

Přílohy II. Petr J. Kalaš v.r. ministr životního prostředí Přílohy II Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR na opatření v rámci Státního programu na podporu úspor energie a využití

Více

SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB

SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB SWOT analýza Ústeckého kraje pro potřeby projektu TAB Krajský úřad Ústeckého kraje a stakeholdeři únor 2013 1. Úvod SWOT analýza byla zpracována v rámci projektu TAB Take Breath! - Adaption actions to

Více

Národní akční plán energetické účinnosti ČR

Národní akční plán energetické účinnosti ČR Odbor energetické účinnosti a úspor únor 2016 verze 1 Národní akční plán energetické účinnosti ČR dle čl. 24 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické

Více