Zpráva o stavu energetiky České republiky:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o stavu energetiky České republiky:"

Transkript

1 1 Konference u kulatého stolu, března 29 v Balatongyörök Zpráva o stavu energetiky České republiky: I. ČR má od roku 25 přijatu Státní energetickou koncepci postavenou na mixu s využitím jaderné energie, uhlí a obnovitelných zdrojích. Na základě návrhu Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) vláda v rámci Rady hospodářské a sociální dohody(tripartita) rozhodla o zřízení nezávislé odborné komise ( dále NEK) pro posouzení energetických potřeb ČR v dlouhodobém horizontu. Tato komise pod vedením předsedy Akademie věd ČR V. Pačese začala pracovat v I. Q r. 27. NEK posuzovala energetickou problematiku z hlediska ekonomického, environmentálního, bezpečnostního a společenského. Prognózy byly koncipovány s výhledem do r. 23 a 25. ČMKOS podporovaná i svazy zaměstnavatelů navrhla zřízení NEK z důvodů toho, že se vláda na základě koaličních jednání se stranou zelených zavázala nepokračovat v jaderném programu a nepovolit těžbu uhlí přes stanovené územně ekologické limity těžby. Jak vyplynulo z názorů odborníků, pokračováním v této politice by přivedlo ČR do těžké dovozní energetické závislosti a mělo i velmi negativní dopady na průmyslové podniky a domácnosti. Např. dovozní energetická závislost ČR by se zvýšila z 4% na nejméně 8%. NEK předložila svoji zprávu v září 28 k posouzení Oponentní radě zřízené vládou ČR. Dne pak proběhla odborná konference v prostorách Akademie věd ČR, kde NEK představil svoji zprávu odborné veřejnosti za účasti sociálních partnerů a následně Oponentní rada představila svůj oponentní posudek. NEK i Oponentní rada se dohodly na závěru: Obnovitelné zdroje (OZE) je třeba nadále rozvíjet jako důležitou součást energetického mixu ČR. V dlouhodobém výhledu lze v podmínkách ČR získat max. 448 PJ energie ročně. Jaderná energetika je jedním z nejdůležitějších faktorů zajištění energetické bezpečnosti ČR i EU. Proto je nutno vytvořit politické i legislativní prostředky, které umožní včasnou přípravu a výstavbu nových bloků jaderných elektráren v ČR a jejich provoz v perspektivě 5 1 let. Na rozdíl od NEK se Oponentní rada jmenovaná vládou domnívá, že pro energetickou bezpečnost a soběstačnost ČR je nutné prolomit územně ekologické limity těžby uhlí a využít především dostupné zásoby hnědého i černého uhlí. S tímto závěrem souhlasili i sociální partneři při projednávání zprávy NEK na jednání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartita) v únoru 29. 1

2 2 II. Návrh nové energetické koncepce ČR do konce roku 25: Na základě koncepce energetické politiky EU Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR požádala vládu ČR, aby byl zpracován návrh nové Státní energetické koncepce ČR (SEK). Návrh byl zpracován ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO) ČR a jeho první koncept byl předložen vládě v lednu 29. Vláda rozhodla i na základě připomínek sociálních partnerů o dopracování koncepce a jejím předložením v září 29. Předpokladem návrhu nové SEK je, že tuzemská spotřeba PEZ v období od roku 25 do roku 23 by měla mírně růst a dále do roku 25 klesat zpět až na úroveň roku 25. Výroba el. energie mírně poroste s tím, že potřeby národního hospodářství budou tímto nárůstem pokryty s ohledem na maximální pokles energetické náročnosti výroby s maximálním využití úspor el. energie. Předpokládá se maximální využití domácích zdrojů primárních paliv (uhlí, jádro), které s rostoucím podílem OZE udrží trvale vysoký podíl tuzemských zdrojů na výrobě tepla a elektřiny. Proto i dovozní energetická závislost by měla být trvale udržována na co nejnižší úrovni. ZAJIŠTĚNÍ EFEKTIVNÍ VÝŠE A STRUKTURY SPOTŘEBY PRVOTNÍCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ: Je to cíl jímž jsou naplňovány priority nezávislosti, bezpečnosti a udržitelného rozvoje, v rámci dostatečně diverzifikované a dlouhodobě bezpečné struktury spotřeby PEZ a výroby elektřiny a tepla. I v dlouhodobém výhledu se předpokládá, že Česká republika bude především nezávislá na dovozu elektřiny. Jedná se o následující dílčí cíle: Podpora výroby elektřiny a tepelné energie z obnovitelných zdrojů energie Optimalizace: o využití jaderné energie o využití dovážených zdrojů energie o cenové hladiny všech druhů energie o zálohování zdrojů energie Podpora vědeckotechnického rozvoje v oblasti využití energetických zdrojů 2

3 3 19 Porovnání PEZ platné a návrhu SEK (PJ) pl 25na 21pl 21na 22pl 22na 23pl 23na 25na Hnědé uhlí platný SEK Černé uhlí + koks platný SEK Ostatní tuhá paliva platný SEK Surová ropa platný SEK Kapalná paliva platný SEK Plynná paliva platný SEK Jaderné palivo platný SEK Elektřina platný SEK Obnovitelné zdroje platný SEK Hnědé uhlí návrh SEK Černé uhlí + koks návrh SEK Ostatní tuhá paliva návrh SEK Surová ropa návrh SEK Kapalná paliva návrh SEK Plynná paliva návrh SEK Jaderné palivo návrh SEK Elektřina návrh SEK Obnovitelné zdroje návrh SEK Zdroj: ČSÚ, MPO ZAJIŠTĚNÍ MAXIMÁLNÍ ŠETRNOSTI K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ Je to cíl jímž jsou naplňovány priority bezpečnosti a udržitelného rozvoje. Maximální šetrnost k životnímu prostředí bude primárně založena na efektivní a k životnímu prostředí šetrné struktuře spotřeby primárních energetických zdrojů a ve způsobech výroby elektřiny a tepelné energie dílčí cíle budou zajišťovat další snižování dopadů energetických procesů na životní prostředí při současném respektování zásad bezpečnosti a udržitelného rozvoje. Jedná se o následující dílčí cíle: Minimalizace emisí poškozujících životní prostředí Minimalizace emisí skleníkových plynů Minimalizace ekologických zátěží z energetických procesů z minulých let i z procesů připravovaných Podpora rozvoje vědy a techniky v oblasti vlivu energetiky na klima a životní prostředí 3

4 4 (mil.t) skut 21pl/na Emise 22pl/na 23pl/na 25pl/na CO2 [mil. t] platný SEK CO2 [mil. t] návrhsek SO2 [tis. t] platný SEK SO2 [tis. t] návrh SEK NOX [tis. t] platný SEK NOX [tis. t] návrh SEK CO2 limit pro 21 Nox limit pro 21 SO2 limit pro 21 Zdroj: ČHMÚ, MPO limit 21 Z grafu vyplývá, že návrh SEK byl přizpůsoben skutečnému vývoji hospodářství, kde proti platné SEK došlo k významnému nárůstu primárních energetických zdrojů (viz předchozí graf porovnání PEZ), avšak s dodržením stanovených mezinárodních emisních závazků ČR (viz limity pro rok 21) (tis.t.) 4

5 5 8 Poměr CO2/PEZ t/tj sk Poměr CO2/PEZ 5

6 6 Potenciál obnovitelných zdrojů energie (OZE) V tabulce je uveden v přehledné podobě celkový teoretický potenciál OZE. Jedná se skutečně pouze o maximální možnou dostupnost OZE v České republice v budoucích letech dle materiálu, který byl zpracován ekologickými pracovníky v roce Celkový teoretický potenciál OZE (PJ) termosolární fotosolární biomasa vodní energie vítr geotermál-el.en. geotermál-teplo Zdroj: AVOZE, Podrobná bilance OZE 28 Sociální partneři si o tomto vývoji myslí, že je příliš ambiciosní a asi nereálný. Potenciál těžby uhlí a uranu: Potenciál těžby uhlí: Zvýšení disponibility tuzemských zdrojů předpokládá uvolnění všech dostupných zásob hnědého uhlí. Vývoj těžby hnědého uhlí v České republice by pak mohl mít pozvolnější pokles a rovněž by mohly být zabezpečeny potřeby teplárenství a rozvoj čistých uhelných technologií. Po proběhlé etapě útlumu černouhelného hornictví jsou využívány již jen sloje v karvinské dílčí pánvi. OKD, a.s. a v současné době se předpokládá navýšení těžby lepším využitím zásob na stávajících dolech o cca 8 mil.tun a tudíž prodloužení těžby až za rok 23. V období po roce 22 by bylo také vhodné uvažovat o dalším možném pokračování těžby černého uhlí v ČR především za předpokladu otevření dolu Frenštát (více než 1,5 mld. tun 6

7 7 geologických zásob) a aktivaci zásob průzkumných území v uhlí a rovněž důlního plynu. Vzhledem k tomu, že zpřístupnění zásob černého uhlí k těžbě je proces legislativně i časově náročný, je vhodné zajistit včasné rozhodnutí o perspektivním zájmu státu na jejich využití pro potřeby zajištění energetických potřeb státu. Zatimní těžba ČU z tuzemských ložisek (tis.t.) UVPK ČUE Zdroj: ČSÚ, VUPEK Economy ČU černé uhlí UVPK černé uhlí koksovatelné ČUE černé uhlí energetické 7

8 8 6 Možný vývoj těžby hnědého uhlí [mil.t] MU Vršany(Hrabák) MU ČSA SU Družba SU Jiří SD Libouš SD Bílina Hodonín Zdroj: ČSÚ, MPO MU Mostecká uhelná, as. SD Severočeské doly, a.s. SU sokolovská uhelná, a.s. Hodonín těžba lignitu Název za pomlčkou je název lokality Potenciál těžby uranu: Česká republika disponuje dosud významnými zásobami uranu, který je surovinou pro výrobu jaderného paliva a v tomto směru by mohl sehrát v podpoře rozvoje jaderné energetiky rozhodující úlohu. Jediným podnikem těžícím v ČR je v současnosti DIAMO s.p., a to na dvou lokalitách - klasickou hlubinnou těžbou na ložisku Rožná v Dolní Rožínce a jako vedlejší produkt při sanaci po chemické těžbě na ložisku Stráž. Celková produkce činila v roce 27 přibližně 3 tun s předpokládaným mírným poklesem až do doby ukončení těžby na ložisku Rožná v první polovině příštího desetiletí. Následně by mohlo být získáváno cca 2 3 tun ročně jako produkt z čištění kontaminovaných důlních vod. Tuzemská jaderná energetika při současném instalovaném výkonu 3 76 MW spotřebuje po přepracování cca 6 tun přírodního uranu ročně. České republice byl v minulosti proveden poměrně rozsáhlý geologický průzkum výskytu uranových minerálů. Odhad těžitelných zásob byl proveden na základě dosud používaných dobývacích metod. Při instalovaném výkonu cca 5 MW v jaderných elektrárnách současného typu, představují těžitelné zásoby uranu palivo na minimálně 5 až 75 let. 8

9 9 Vývoj instalovaného výkonu elektráren: 1) V zařízeních mimo OZE se předpokládá následující vývoj jejich výkonu: Vývoj instalovaného výkonu elektráren mimo OZE: Instalované výkony elektráren mimo OZE ( MW ) Instalovaný výkon HU Instalovaný výkon zemní.plyn Instalovaný výkon ČU Instalovaný výkon jaderné palivo Zdroj: VUPEK Economy, Enviros 9

10 1 2) V oblasti jednotlivých druhů OZE se předpokládá následující vývoj výkonů zařízení: Vývoj instalovaného výkonu elektráren na bázi vybraných OZE Vývoj instalovaného výkonu elektráren na bázi vybraných OZE (MW) Fotovoltaika Vítr Geotermál Biomasa Zdroj: VUPEK Economy, Enviros 1

11 11 Snižování emisní zátěže Výstavbou bezemisních (jaderných a obnovitelných) zdrojů a aplikací nízkouhlíkových uhelných technologií je předpoklad dosáhnout v roce 25 snížení emisí CO 2 o min. 35% proti současnému stavu a ještě výrazněji snížit emise SO 2, NO X a CO a další. Snížení emisí CO2 v roce 25 proti roku 199 se předpokládá o více než 5%. Tuzemská spotřeba PEZ Tuzemská spotřeba PEZ [PJ] sk 26sk Hnědé uhlí Černé uhlí + koks Ostatní tuhá paliva Surová ropa Kapalná paliva Plynná paliva Jaderné palivo Elektřina Obnovitelné zdroje Zdroj: ČSÚ skutečnost, MPO predikce 11

12 12 Struktura výroby elektřiny 1 Struktura výroby elektřiny [TWh] Hnědé uhlí Černé uhlí Ostatní tuhá paliva Kapalná paliva Plynná paliva Jaderné palivo Obnovitelné zdroje Zdroj: ERÚ skutečnost, MPO predikce Zdroj: ČSÚ skutečnost, MPO predikce 12

13 13 Emise Emise sk 26sk CO2 [mil. t] SO2 [tis. t] NOX [tis. t] 13

14 14 SKLADBA ENERGETICKÉHO MIXU - SKUTEČNOST ROKU 25, VÝHLED ROKU 23 A VIZE ROKU 25: Skladba struktury primárních zdrojů 5% Skladba struktury primárních zdrojů 45% 42% 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% 21% 18% 15% 4% 24% 25% 25% 2% 2% 2% 21% 19% 15% 11% % 25 skutečnost 23 výhled 25 vize tuhá paliva plynná paliva kapalná paliva jaderné palivo obnovitelné zdroje Zdroj: ČSU, MPO 14

15 15 Skladba výroby elektřiny 7% Skladba výroby elektřiny 6% 58% 53% 5% 47% 4% 3% 32% 28% 3% 2% 15% 19% 1% % 5% 4% 4% 4% 1% % % 25 skutečnost 23 výhled 25 vize tuhá paliva plynná paliva kapalná paliva jaderné palivo obnovitelné zdroje Zdroj: ČSÚ, ERÚ, MPO III. Krátký přehled současné energetické situace České republiky: Přepočty jsou provedeny v relaci1 EUR =26,5 Kč 1. Těžba a dovoz uhlí, ropy, plynu v roce 26 - ČSÚ Produkce import Název Mt PJ % Mt PJ % Uhlí+lignit ,41 68,5 7,79 Ropa 266,8x1 3 t. 11,1 1,36 436, 49,58 Zemní plyn 223x1 6 m 3 6,2,57 333,6 38,29 Celkem ,3 15

16 16 27 Produkce import Název Mt PJ % Mt PJ % Uhlí+lignit Ropa 246,2x1 3 t. 1,2 Zemní plyn 231x1 6 m 3 6,42 Celkem 159,62 2. Produkce nosičů energie v roce 26 a 27 Produkce 26 Produkce 27 Název Mt PJ % Mt PJ % Uhlí ,6 Ropa 266,8x1 3 t. 11,1 246,2x1 3 t. 1,24 Zemní plyn 18,8x1 6 m 3 3,2 117,6x1 6 m 3 3,26 Gazolin Důlní plyn PB, 113,6x1 6 m 3 3,15 113,6 6 m 3 3,15 Nukleární (atomová) energie 26,46 GW 26,172 GW Energie vodních elektráren 3,36 GW 7,5 Geotermická Topné dřevo, 3,41 zemědělský plyn, odpady Ostatní 1,52 16

17 17 3. Obnovitelné zdroje energie v roce 26 a 27 pro elektřinu zdroj ČSÚ Název Miliard KWh % Miliard kwh % Biomasa,73166, ,1 Voda 2,557 2,896 2,37 Odpady,11,11975,1 Vítr,11,1251,14 Bioplyn, olej,175,215223,24 Solární,54,2127 energie Celkem 3, , ,87 4. Proces prodeje elektr. energie (GWh) zdroj ČSÚ Celková výroba elektr. energie v ČR zdroj ERÚ Rok GWh Výroba El. energie brutto ČR GW Výroba brutto Roky 17

18 18 Výroba elektr. energie bez vlastní spotřeby v ČR zdroj ERÚ Název 199 GWH 23. GWh 24. GWh 25. GWh 26. GWh 27. GWh Bázový index % 27/23 27/199 Předáno na prodej ,24 14, Síťová ztráta ,6 123,9 Prodej celkem v ČR ,9 112, Z celku na konkurenční trh ,3 2334,2 export Veškeré ne-domácnostní , Veškeré domácnostní ,9 El. energie ČR netto G W Předáno na prodej Síťová ztráta Prodej celkem v ČR Z celku na konkurenční trh - export Veškeré nedomácnostní Veškeré domácnostní

19 19 5. Průměrné netto ceny odběratelů z národního prodeje elektr. energie zdroj ČSÚ 1 EUR=26,5Kč Rok Výchozí,55,55,58,68,75,76,79,88,9,97 průměrná cena Nedomácnostní,8,81,81,91,98,98,138,16,143,143 Domácnostní,32,34,4,52,67,76,88,98,11,987,12,1 CENA EUR,8,6,4 Výchozí průměrná cena Ne domácnosti Domácnosti,2 Rok ROKY

20 2 6. Vlastnická struktura systému národní elektr. energetiky podle upsaného kapitálu v roce 27 a 28 Název Stát a samospráva; Elektrárny Distributoři elektr. energie Celkem Elektrárny Distributoři Celkem ČEZ, a.s. ČEZ, a.s. 75 % stát 7% stát Zahraniční investoři Národní investoři holding; Celkem a Elektrárny ČEZ, a.s. 7 % vlastní stát celkový instalovaný výkon cca: 13. MW UHELNÉ ELEKTRÁRNY instalovaný výkon 8.3 MW: Elektrárna (ELNA)Ledvice ELNA Mělník ELNA Počerady ELNA Prunéřov I ELNA Prunéřov II ELNA Tušimice I ELNA Tušimice II ELNA Tisová ELNA Dětmarovice ELNA Hodonín ELNA Chvaletice ELNA Poříčí ATOMOVÉ ELEKTRÁRNY instalovaný výkon 3.7 MW ELNA Dukovany ELNA Temelín VODNÍ ELEKTRÁRNY instalovaný výkon 1. MW: ELNA Dalešive ELNA Lipno ELNA Orlík ELNA Dlouhé stráně ELNA Slapy ELNA Štěchovice 2

21 21 7. Údaje o počtech zaměstnanců průměrný počet stavu zaměstnaných osob v období zdroj ČSÚ Název C-hornictví E- Zabezpečení elektr energie, plynu, tepla 8. Poměry mezd v oboru ve srovnání s průměrem v národní ekonomice ( ) zdroj ČSÚ 1 EUR=26,5 Kč Brutto mzda v oboru/brutto mzda v národní ekonomice v % Název Hornictví 12,8 118,1 12,7 124,3 122,6 122, 119,8 118,7 116,6 117,8 118,5 12, 118, Zabezpečení elektr., plynu, tepla, vody ,2 12,1 131,7 124,8 126, 124,8 125,5 125,8 125,2 126,8 129,8 128,7 ČR celkem 313,5 37,8 47,6 445, ,7 558,2 598,7 638,4 68,7 716, ,4 Průmysl zpracování Stavební průmysl 94,5 94,2 96,3 97,5 95,9 96,8 95,5 93,8 93,6 94,6 94,1 94,1 94,2 16,3 13, ,7 99,8 99,4 99,2 98,9 99,6 1, 99,8 1, 1,9 9. Vývoj měsíční mzdy zaměstnanců na plný úvazek v národní ekonomice leden - prosinec r. 27 zdroj ČSÚ 1 EUR = 26,5 Kč Obor Průměrná měsíční mzda za práci EUR/osoba Hornický průmysl 978,4 Průmysl zpracování 771 Zabezpečení elektr. energie, 153,8 plynu, tepla, vody Průmysl Stavební průmysl 826,7 Národní ekonomika celkem 818,4 Poměr mzdy a ostatních příjmů za práci v % 21

22 22 Závěr: Do materiálů byly použity podklady od následujících institucí: ČSÚ Český statistický úřad MPO ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ČHMÚ Český meteorologický ústav AV OZE Akademie věd, obnovitelné zdroje energie VUPEK Výzkumný ústav palivo energetického komplexu ERÚ energetický regulační úřad ČR Tabulky a grafy bez uvedeného zdroje jsou použity z Hornické ročenky ČR a vlastních statistických zdrojů OS PHGN. Údaje které nejsou vyplněny nebyly v době zpracování dotazníku přístupny, nebo nejsou sledovány. Dotazník zpracoval: místopředseda OS PHGN JUDr. F. Nekola specialista OS PHGN Bc. V. Altner Správy jednotlivých států nám zašlete laskavě nejpozději do 28. února 29 na e- mailovou adresu: 22

VS/2008/0495 SI2.513044

VS/2008/0495 SI2.513044 Konference u kulatého stolu, 25.-29. března 2009 v Balatongyörök Diskuse u kulatého stolu: Výměna informací o zkušenostech jednotlivých zemí a oborů s národní energetickou politikou, vizí budoucnosti,

Více

Aktualizovaná státní energetická koncepce a její dopady na ovzduší

Aktualizovaná státní energetická koncepce a její dopady na ovzduší Aktualizovaná státní energetická koncepce a její dopady na ovzduší Ochrana ovzduší ve státní správě IX, 23. října 2014 KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY 1 Dlouhá cesta ASEK Červen 2012: dokončení pětileté práce

Více

Hnědé uhlí a energetika v ČR

Hnědé uhlí a energetika v ČR Hnědé uhlí a energetika v ČR Marcela Šafářová Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most Energetika Most, červen 2012 million t Vývoj světové produkce uhlí Celkem v roce 2010-7 200 mil. tun uhlí Černé uhlí

Více

Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů. Martin Sedlák, 20. 5. 2012 Leading Minds Forum, Praha

Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů. Martin Sedlák, 20. 5. 2012 Leading Minds Forum, Praha Příležitosti v čisté ekonomice: možnosti obnovitelných zdrojů Martin Sedlák, 20. 5. 2012 Leading Minds Forum, Praha Obsah Kolik stojí dnešní energetika Domácí možnosti obnovitelných zdrojů Ekonomická perspektiva

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast průmyslu, energetiky a dopravy Výstup projektu Enviprofese č.

Více

Hnědé uhlí v budoucnosti ČR

Hnědé uhlí v budoucnosti ČR Hnědé uhlí v budoucnosti ČR Marcela Šafářová Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s., Most million t Vývoj světové produkce uhlí World coal production Zdroj: Eurocoal 8000 7000 6000 5000 Celkem uhlí Černé uhlí

Více

1/71 Paliva pro centralizované zdroje tepla

1/71 Paliva pro centralizované zdroje tepla 1/71 Paliva pro centralizované zdroje tepla paliva pro zásobování teplem těžba, dovoz, zásoby problémy zajištění paliv pro teplárenství Paliva 2/71 tuhá černé uhlí, hnědé uhlí, antracity, koks,... biomasa:

Více

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha,

Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky. prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, Základní charakteristiky možného vývoje české energetiky prezentace na tiskové konferenci NEK Praha, 4.7.2008 Obecný rámec Kultivace a rozvoj energetických trhů, poskytnutí prostoru podnikatelským subjektům

Více

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN

JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Future of the mining industry in Czech Republic JUDr. František Nekola Vice-president OS PHGN Tradiční hornické oblasti před rokem 1999 v České republice PKÚ Ústí n.l. UD HAMR VÚD Trutnov SHD MOST SOKOLOV

Více

Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti?

Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti? Přispějí vládou preferované technologie jádro a OZE k energetické bezpečnosti? Energetická bezpečnost ČR 18. listopadu 2015 Státní energetická koncepce 2015 Vrcholový strategický cíl 1: Bezpečnost dodávek

Více

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji

Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, , Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Česká energetika a ekonomika Martin Sedlák, 29. 11. 2012, Ústí nad Labem Čistá energetika v Ústeckém kraji Kolik stojí dnešní energetika spalování uhlí v energetice: asi polovina českých emisí (cca 70

Více

Aktuální vývoj trhu s hnědým uhlím v ČR v kontextu energetických transakcí roku 2013 SEKTOROVÁ ANALÝZA

Aktuální vývoj trhu s hnědým uhlím v ČR v kontextu energetických transakcí roku 2013 SEKTOROVÁ ANALÝZA Aktuální vývoj trhu s hnědým uhlím v ČR v kontextu energetických transakcí roku 2013 SEKTOROVÁ ANALÝZA Souhrnná zpráva duben 2013 2 I. HLAVNÍ ZÁVĚRY: 1] REÁLNÁ HROZBA DEFICITU HNĚDÉHO UHLÍ VE VÝŠI CCA

Více

Zpráva. Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Verze k oponentuře 30.9.

Zpráva. Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu. Verze k oponentuře 30.9. Zpráva Nezávislé odborné komise pro posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém časovém horizontu Verze k oponentuře 30.9.2008 OBSAH 1. Úvod 6 1.1 Obecné úvahy... 6 1.2 Hlavní témata a

Více

ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ. KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU

ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ. KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU BUDOUCNOST ČESKÉHO HNĚDÉHO UHLÍ KONFERENCE ENERGETICKÝCH MANAŽERŮ na téma Energetická bezpečnost ČR v kontextu obsahu 3. energetického balíčku EU Březen 2008 ing. Alexander Musil Problematika prvotních

Více

Rozvoj výrobných kapacít skupiny ČEZ. Karol Balog, ČEZ Slovensko SLOVENERGY 06 18. 19. október 2006

Rozvoj výrobných kapacít skupiny ČEZ. Karol Balog, ČEZ Slovensko SLOVENERGY 06 18. 19. október 2006 Rozvoj výrobných kapacít skupiny ČEZ Karol Balog, ČEZ Slovensko SLOVENERGY 06 18. 19. október 2006 V OBLASTI CENTRELU VZNIKNE PO ROCE 2010 POTŘEBA NOVÝCH KAPACIT Vývoj poptávky a nabídky v oblasti Centrel*

Více

TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI.

TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI. prof. JUDr. Ing. Roman Makarius, CSc. TVORBA ENERGETICKÝCH SUROVIN V ČESKÉ REPUBLICE A JEJÍ PERSPEKTIVA V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI. Těžba energetických surovin černého a hnědého uhlí a uranu řadí Českou republiku

Více

Potenciál zemědělské a lesní biomasy. Ministerstvo zemědělství

Potenciál zemědělské a lesní biomasy. Ministerstvo zemědělství Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012-2020 Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě ě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou

Více

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol

okolo 500 let př.n.l. poč. 21.stol Logo Mezinárodního roku udržitelné energie pro všechny Rok 2012 vyhlásilo Valné shromáždění Organizace Spojených Národů za Mezinárodní rok udržitelné energie pro všechny. Důvodem bylo upozornit na význam

Více

Studie. využití obnovitelných zdrojů energie Vsetín

Studie. využití obnovitelných zdrojů energie Vsetín Studie využití obnovitelných zdrojů energie Vsetín Podpořeno v rámci finančních mechanismů EHP/Norska Zpracovatel: Ing. Jaromír Holub, Poradenská a konzultační kancelář pro energeticky úsporná řešení Bratří

Více

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY

ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY ENERGETIKA OČIMA STATISTIKY Jiří Korbel Tisková konference, 8. října 2014, Praha ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 www.czso.cz Nařízení EP a Rady (ES) č. 1099/2008 Stanoví společný

Více

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030

Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Motorová paliva z ropy pro silniční dopravu do roku 2030 Autoři: Ing. Miloš Podrazil, generální sekretář České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO), U trati 42, 100 00 Praha 10, telefon:

Více

ENERGETICKÁ POLITIKA EU

ENERGETICKÁ POLITIKA EU ENERGETICKÁ POLITIKA EU struktura Myšlenky EU Energetika v ČR Obnovitelné zdroje energie Ochrana ŽP Evropa x ČR Trh s elektřinou a plynem Od roku 2007 trh otevřen všem zákazníkům, proveden právní unbundling

Více

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky

Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky Stav ASEK, změny energetických zákonů, principy surovinové politiky, Ing. Marcela Juračková, Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference ENERGETIKA MOST, 24.9.2014 1 Energetická

Více

7 Bilance primární spotřeby paliv a energie

7 Bilance primární spotřeby paliv a energie 1 7 Bilance primární spotřeby paliv a energie Primární spotřeba paliv a energie představuje úhrn všech paliv, spotřebovaných na území Moravskoslezského kraje a dovoz energie, která je vyrobena ve zdrojích,

Více

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn

lní vývoj v ČR Biomasa aktuáln pevnými palivy 2010 Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Biomasa aktuáln lní vývoj v ČR Ing. Jan Koloničný, ný, Ph.D. Mgr. Veronika Hase Seminář: Technologické trendy při vytápění pevnými palivy 2010 3.11. 4.11.2010 v Hotelu Skalní mlýn Výroba elektřiny z biomasy

Více

AKČNÍ PLÁN SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO 2 SKUPINY ČEZ DO ROKU 2020. Tisková konference, 16. března 2007

AKČNÍ PLÁN SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO 2 SKUPINY ČEZ DO ROKU 2020. Tisková konference, 16. března 2007 AKČNÍ PLÁN SNIŽOVÁNÍ EMISÍ CO 2 SKUPINY ČEZ DO ROKU 2020 Tisková konference, 16. března 2007 Program 1. Úvod 2. Zisky z prodeje ušetřených povolenek 3. Akční plán snižování emisí CO 2 4. Příklady projektů

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA 16.9.2008

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA 16.9.2008 ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA 16.9.2008 Objednatel: Žižkova 57, 587 33 Jihlava Zhotovitel: Energetická agentura Vysočiny, z. s. p. o. Jiráskova 65, 586 01 Jihlava Obsah: 1. ROZBOR TRENDŮ VÝVOJE...

Více

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová

lní vývoj a další směr r v energetickém Mgr. Veronika Bogoczová Aktuáln lní vývoj a další směr r v energetickém využívání biomasy Mgr. Veronika Bogoczová Hustopeče e 5. 6. května 2010 Obsah prezentace Úvod Výroba elektřiny z biomasy Výroba tepelné energie z biomasy

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 1. SOUHRNY, ZÁSADY PRO REALIZACI NAVRŽENÉ STRATEGIE 2. ZÁSADY PRO ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ zákazník Moravskoslezský kraj stupeň IV. zakázkové číslo 4873-900-2

Více

III. Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

III. Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů III. Surovinová politika České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů červen 2015 ZÁKLADNÍ VIZE: EFEKTIVNÍ A UDRŽITELNÉ ZAJIŠTĚNÍ A VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH, RUDNÍCH, NERUDNÍCH, STAVEBNÍCH

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE Aktuální problémy české energetiky 2. 4. 2013 Výchozí podmínky ČR ČR jako silně průmyslová země Robustní ES (přebytková bilance i infrastruktura) Rozvinutý systém

Více

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009

lní vývoj v biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Aktuáln lní vývoj v energetickém m využívání biomasy Ing. Jan Koloničný, Ph.D. Luhačovice 13.-14.5.2009 Úvod Státní energetická koncepce Obsah prezentace Národní program hospodárného nakládání s energií

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 Výsledky statistického zjišťování srpen 2007 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Energetika v ČR XX. Test

Energetika v ČR XX. Test Energetika v ČR XX Test 1. Kde se při výrobě elektrické energie setkáme se stroboskopickým efektem? 1. Kde se při výrobě elektrické energie setkáme se stroboskopickým efektem? Stroboskopický efekt, t.j.

Více

Energetika a klimatické změny

Energetika a klimatické změny Energetika a klimatické změny Jak může přispět Česká republika? Vladimír Wagner Ústav jaderné fyziky AVČR a FJFI ČVUT 1) Jak čelit klimatickým změnám? 2) Nízkoemisní zdroje 3) Úspěšná cesta k nízkoemisní

Více

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR

Budoucnost české energetiky. Akademie věd ČR Budoucnost české energetiky Václav Pačes Akademie věd ČR Nezávislá energetická komise (NEK) se m.j. zabývala těmito oblastmi 1. Jak snížit energetickou náročnost ČR 2. Jak uspokojit rozvoj společnosti

Více

Energetické využití odpadů

Energetické využití odpadů Energetické využití odpadů Mgr. Tomáš Chalupa Budoucnost energetiky v ČR II 9. 5. 2013 Jak můžeme získávat energii? Uhlí Plyn Slunce Vítr Jádro Biomasa Voda Odpady 1 Osnova 1. Co s odpady? 2. Stav odpadového

Více

Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů

Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů Seminář ODPADY 2012 a jak dál? Postoj tepláren k rozvoji energetického využívání odpadů Ing. Jiří Vecka výkonné pracoviště Teplárenského sdružení ČR 24. dubna 2012, Brno Osnova Význam teplárenství v ČR

Více

KRITICKÁ ANALÝZA NÁVRHŮ MPO

KRITICKÁ ANALÝZA NÁVRHŮ MPO KRITICKÁ ANALÝZA NÁVRHŮ MPO na podporu jádra, uhlí, důlního plynu, spalování odpadů a velké fotovoltaiky na úkor ostatních obnovitelných zdrojů energie

Více

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu

Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů Dopady státní energetické koncepce na zaměstnanost v těžebním průmyslu (

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat -

Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Obnovitelné zdroje energie v roce 2006 a letech minulých - přehled statistických dat - Ing. Aleš B u f k a Seminář: Nástroje státu na podporu úspor energie a obnovitelných zdrojů Praha 22.11.2007 Pozice

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005

Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Referát pro MEDZINÁRODNÍ KONFERENCi ÚLOHA JADROVEJ ENERGIE V ENERGETICKEJ POLITIKE SLOVENSKA A EU BRATISLAVA 10.-11.10.2005 Současné a perspektivní postavení jaderné energetiky v rámci energetické koncepce

Více

REŽIMY PROVOZU ES ČR. prosinec 2013. Zpracoval : ČEPS, a.s. sekce Dispečerské řízení ČEPS, a.s. sekce Energetický obchod

REŽIMY PROVOZU ES ČR. prosinec 2013. Zpracoval : ČEPS, a.s. sekce Dispečerské řízení ČEPS, a.s. sekce Energetický obchod REŽIMY PROVOZU ES ČR prosinec 2013 Zpracoval : ČEPS, a.s. sekce Dispečerské řízení ČEPS, a.s. sekce Energetický obchod V Praze dne 26. 11. 2013 Ing. Miroslav Šula ředitel sekce Dispečerské řízení Mgr.

Více

NÁRODNÍ CENTRUM ENERGETICKÝCH ÚSPOR

NÁRODNÍ CENTRUM ENERGETICKÝCH ÚSPOR NÁRODNÍ CENTRUM ENERGETICKÝCH ÚSPOR Jsme tu pro Vás 27. ledna 2016 Jakub Vít ředitel a předseda správní rady www.nceu.cz Alternativní opatření dle sektorů Potenciál úspor a alokace Alternativní opatření

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni

Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni Indikátory pro hodnocení životního prostředí na národní a regionální úrovni Tereza Ponocná a kolektiv Oddělení hodnocení životního prostředí CENIA, česká informační agentura životního prostředí Proč indikátory

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry

Energetická transformace Německá Energiewende. 8 Klíčové závěry 8 Klíčové závěry Energetická transformace Německá Energiewende Craig Morris, Martin Pehnt Vydání publikace iniciovala Nadace Heinricha Bölla. Vydáno 28. listopadu 2012. Aktualizováno v červenci 2015. www.

Více

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie

Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie Fakta a mýty o obnovitelných zdrojích energie MÝTY 1. Neustále se z médií dozvídáme, že existují obnovitelné zdroje energie, které ke svému provozu nepotřebují žádných vstupů a budou nám moci zajistit

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko - správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko - správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko - správní Politika České republiky a Evropské unie v oblasti energetiky Tomáš Kratochvíl Bakalářská práce 2010 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně.

Více

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ]

Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] Současný stav využívání OZE v ČR Výroba elektřiny z OZE včetně předpokladu pro rok 2005, 2006 a 2010 [ERÚ] 2001 2004 2005 2006 2010 [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] [MWh] MVE (

Více

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE

PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE PODPORY OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE doc. Ing. Jaroslav Knápek, CSc. ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd http://ekonom.feld.cvut.cz knapek@fel.cvut.cz

Více

PATRES Školící program

PATRES Školící program Národní energetická politika České republiky využití obnovitelných zdrojů energie v budovách Jiří Spitz ENVIROS, s. r. o. 1 Státní energetická koncepce platná připravovaná aktualizace Obsah Národní akční

Více

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace

Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace Jméno autora Název práce Anotace práce Lucie Dolníčková Neobnovitelné a obnovitelné zdroje pro rozvoj civilizace V práci autorka nejprve stručně hovoří o obnovitelných zdrojích energie (energie vodní,

Více

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Obsah 1. ÚVOD...3 2. VÝCHOZÍ POZICE PRO NÁRODNÍ PROGRAM...4 2.1 VÝCHOZÍ POZICE V OBLASTI ÚČINNOSTI

Více

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 VÝROBA ELEKTRICKÉ ENERGIE V ČR

Více

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY

AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY AKTUALIZACE STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE ČESKÉ REPUBLIKY Praha listopad 2014 Obsah: 1 POSLÁNÍ A RÁMEC STÁTNÍ ENERGETICKÉ KONCEPCE...4 2 METODIKA TVORBY A REALIZACE SEK...7 3 SOUČASNÝ STAV ENERGETIKY ČR

Více

III. Hodnocení Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů za období 2002 2005

III. Hodnocení Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů za období 2002 2005 III. Hodnocení Národního programu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů za období 2002 2005 Obsah 1. Úvod... 2 2. Plnění cílů Národního programu... 2 3.

Více

Představení záměru výstavby bioplynové stanice Chrástecký Dvůr

Představení záměru výstavby bioplynové stanice Chrástecký Dvůr Představení záměru výstavby bioplynové stanice Chrástecký Dvůr Ivo Měšťánek, tiskový mluvčí ČEZ, a.s. Vladimír Česenek, vedoucí odboru Rozvoj, ČEZ OZE, s.r.o. Zdeněk Jón, manažer projektu, ČEZ OZE, s.r.o.

Více

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha

Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu. 10. prosince 2012 Praha Role domácích nerostných surovin pro sektor energetiky a průmyslu 10. prosince 2012 Praha Hnědé uhlí jako jediný domácí nerostný energetický zdroj domácí produkce hnědého uhlí zatím plně pokrývá domácí

Více

Příležitosti a hrozby pro udržitelnou energetiku

Příležitosti a hrozby pro udržitelnou energetiku Příležitosti a hrozby pro udržitelnou energetiku Petr Holub, 31. května 2011 Praha, konference HBS Část 1: Úsporné budovy Máme problém....a jeho řešení Reálné ceny energie rostou Zdroje pochází z nestabilních

Více

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030

ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ENERGIE A DOPRAVA V EU-25 VÝHLED DO ROKU 2030 ČÁST IV Evropská energetika a doprava - Trendy do roku 2030 4.1. Demografický a ekonomický výhled Zasedání Evropské rady v Kodani v prosinci 2002 uzavřelo

Více

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci

Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Surovinová politika ČR a její vztah ke Státní energetické koncepci Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu Důvody aktualizace surovinové

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Elektrárny Skupiny ČEZ

Elektrárny Skupiny ČEZ Elektrárny Skupiny ČEZ v České republice prof. Úsporný 2 Největší výrobce provozuje nejvíce elektráren patří mezi největší české firmy a řadí se do první desítky největších energetických firem v Evropě.

Více

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7

1. Úvod 3. 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4. 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 Obsah: 1. Úvod 3 2. Právní východiska pořizování územní energetické koncepce 4 3. Důvody pořizování územní energetické koncepce 7 4. Cíle územní energetické koncepce 14 5. Jaké jsou základní postupové

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky

Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Aktualizace Státní energetické koncepce České republiky Ing. Vladimír Tošovský ministr průmyslu a obchodu Praha, 10. listopadu 2009 Energetický mix v roce 2050 Do roku 2050 se předpokládá posun k vyrovnanému

Více

BILANCE HNĚDÉHO UHLÍ V LETECH 2013 2020 ÚZEMNÍ EKOLOGICKÉ LIMITY

BILANCE HNĚDÉHO UHLÍ V LETECH 2013 2020 ÚZEMNÍ EKOLOGICKÉ LIMITY Průčelní 649/18, Praha 4, 141 00, info@inergin.cz, www.inergin.cz BILANCE HNĚDÉHO UHLÍ V LETECH 2013 2020 A ÚZEMNÍ EKOLOGICKÉ LIMITY STUDIE duben 2011 HLAVNÍ ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ Zrušení platnosti územních

Více

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost

Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou. Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Moderní ekonomika s rozumnou spotřebou Martin Sedlák, Aliance pro energetickou soběstačnost Směrnice o energetické účinnosti zvýší energetickou soběstačnost Evropy a sníží spotřebu fosilních paliv (státy

Více

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika Nedílnou součástí publikace je i její zpracování

Více

NEK a bezpečnostní aspekty energetiky Mělník 09

NEK a bezpečnostní aspekty energetiky Mělník 09 NEK a bezpečnostní aspekty energetiky Mělník 09 František HRDLIČKA Czech Technical University in Prague, Czech Republic Faculty of Mechanical Engineering NEZÁVISLÁ ENERGETICKÁ KOMISE A JEJÍ PRACOVNÍ CÍLE

Více

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov

Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov Komplexní vzdělávací program pro podporu environmentálně šetrných technologií v dopravě a ve výstavbě a provozování budov LEGISLATIVNÍ PODPORA OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ ENERGIE KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

Více

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků

Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Rozvoj OZE jako součást energetické strategie ČR a výhled plnění mezinárodních závazků Roman Portužák ředitel odboru elektroenergetiky Obsah. OZE jako součást energetické strategie ČR 2. Podpora OZE 3.

Více

Budoucnost české energetiky II

Budoucnost české energetiky II Budoucnost české energetiky II Seminář Ústřední odborné komise ČSSD pro průmysl a obchod a energetické subkomise Návrh energetické politiky ČSSD Praha, 11. květen 2017 Princip energetické politiky Státní

Více

ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN

ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 10. mezinárodní odborná konference All for Power Conference 2015 ČEZ, a. s. VÝSTAVBA JADERNÝCH ELEKTRÁREN 26. 11. 2015 Ing. Petr Závodský Ředitel útvaru výstavba jaderných elektráren petr.zavodsky@cez.cz

Více

Aktualizace Státní energetické koncepce

Aktualizace Státní energetické koncepce Aktualizace Státní energetické koncepce XXIV. Seminář energetiků Valašské Klobouky, 22. 01. 2014 1 Současný stav energetiky Vysoký podíl průmyslu v HDP + průmyslový potenciál, know how - vysoká energetická

Více

Energiewende - a kam směřuje Česko? Milan Šimoník, 6.10.2015

Energiewende - a kam směřuje Česko? Milan Šimoník, 6.10.2015 Energiewende - a kam směřuje Česko? Milan Šimoník, 6.10.2015 www.zeleni.cz 1. Energiewende energetická revoluce Cíle: Výstup z jaderné energetiky Snížení emisí CO2 Snížení závislosti na dovozu paliv (ropa,

Více

PROGRAM ČEZ, A. S., KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V ČESKÉ REPUBLICE

PROGRAM ČEZ, A. S., KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V ČESKÉ REPUBLICE PROGRAM ČEZ, A. S., KE SNIŽOVÁNÍ EMISÍ V ČESKÉ REPUBLICE SPILKOVÁ T. ČEZ, a. s., Praha, Česká republika Vývoj znečištění ovzduší v České republice po roce 1990 je charakterizován výrazným snižováním imisí

Více

Podpora projektů energetické efektivnosti v rámci OP PIK PO3

Podpora projektů energetické efektivnosti v rámci OP PIK PO3 Podpora projektů energetické efektivnosti v rámci OP PIK PO3 Seminář: Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, 10. 6. 2015 Obsah prezentace Představení prioritní osy 3 Efektivní energie

Více

EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE

EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE EKOLOGICKÁ DAŇOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE Česko-německá iniciativa pro dialog o ekologické daňové reformě v ČR: Workshop EDR a průmysl, 1.5.24, Praha Jan Brůha, Milan Ščasný Centrum pro otázky ŽP Univerzita

Více

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas

Konference Energetika Most 2014 Petr Karas Konference Energetika Most 2014 Petr Karas ENERGETICKÁ BEZPEČNOST JE NUTNÉ SE ZNEPOKOJOVAT? JE NUTNÉ SE ZNEPOKOJOVAT? hlavním posláním SEK je zajistit nepřerušené dodávky energie v krizových situacích

Více

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29

14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 Výroba a opravy strojů a zařízení VÝROBA A OPRAVY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ DK 14. Výroba a opravy strojů a zařízení - OKEČ 29 14.1. Charakteristika odvětví Významným odvětvím českého zpracovatelského průmyslu

Více

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou?

Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou? 29. března 2011, Chytrá energie pro jižní Čechy Můžeme se obejít bez jaderné energetiky? Máme na vybranou? Ing. Edvard Sequens Calla - Sdružení pro záchranu prostředí Obsah Realita jaderné energetiky ve

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

PŘÍNOSY EMISNÍ VYHLÁŠKY (PROJEKT TAČR)

PŘÍNOSY EMISNÍ VYHLÁŠKY (PROJEKT TAČR) PŘÍNOSY EMISNÍ VYHLÁŠKY (PROJEKT TAČR) Pavel Machálek 1, Helena Hnilicová 1, Ilona Dvořáková 1, Rostislav Nevečeřal 1, Miloslav Modlík 1, Jitka Haboňová 1, Vladimír Neužil 2, Zdeněk Potočka 3, Martin Dědina

Více

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005

Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Obnovitelné zdroje energie Obnovitelné zdroje energie v roce 2005 Výsledky statistického zjišťování srpen 2006 Sekce koncepční Odbor surovinové a energetické politiky Oddělení surovinové a energetické

Více

Investiční modely OZE na podporu programů energetického průmyslu ČR

Investiční modely OZE na podporu programů energetického průmyslu ČR Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta provozně ekonomická Obor: Podniková a odvětvová ekonomika Investiční modely OZE na podporu programů energetického průmyslu ČR Disertační práce Autor: Školitel:

Více

NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V LOKALITĚ DUKOVANY

NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V LOKALITĚ DUKOVANY NOVÝ JADERNÝ ZDROJ V LOKALITĚ DUKOVANY 3.11.2015 Ing. Martin Uhlíř, MBA Martin.uhlir@cez.cz PŘEDČASNÉMU ODSTAVENÍ EDU JIŽ V 2025, ZNAMENÁ NARUŠENA BEZPEČNOST DODÁVEK V ČR Diagram vývoje spotřeby a nabídky

Více

VĚTRNÁ ENERGIE V ČR. Krajský úřad Plzeňského kraje 3.3.20093 ČSVE. Mgr. Michal Janečekč ČSVE

VĚTRNÁ ENERGIE V ČR. Krajský úřad Plzeňského kraje 3.3.20093 ČSVE. Mgr. Michal Janečekč ČSVE VĚTRNÁ ENERGIE V ČR Krajský úřad Plzeňského kraje 3.3.20093 ČSVE ČSVE Mgr. Michal Janečekč Obsah prezentace Instalace v ČR OZE v závěrech Pačesovy komise Vliv OZE na cenu elektřiny Potenciál iálkrajů pro

Více

PROGRAM KOGENERACE. Grafy Snížení emisí znečišťujících látek kogenerací...4 Snížení emisí skleníkových plynů kogenerací...5

PROGRAM KOGENERACE. Grafy Snížení emisí znečišťujících látek kogenerací...4 Snížení emisí skleníkových plynů kogenerací...5 PROGRAM KOGENERACE Obsah 1 Proč kombinovaná elektřiny a tepla...2 2 Varianty řešení...2 3 Kritéria pro výběr projektu...2 4 Přínosy...2 4.1. Přínosy energetické...2 5 Finanční analýza a návrh podpory za

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ pro období 2007-2013 Praha 15. listopadu 2006 2 OBSAH ÚVOD...9 KAPITOLA 1. Současná ekonomická a sociální situace...13

Více

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce

Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Jaderná elektrárna Dukovany v kontextu Státní energetické koncepce Výbor pro sociální politiku PS PČR 1 Elektrárna Dukovany v kontextu ASEK Jaderná elektrárna Dukovany (JEDU) je významným zdrojem relativně

Více

Metodika použitá ve studii nebyla ani certifikována státní správou dle tuzemských pravidel a kritérií.

Metodika použitá ve studii nebyla ani certifikována státní správou dle tuzemských pravidel a kritérií. Věcné připomínky Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS) ke studii Kvantifikace environmentálních a zdravotních dopadů (externích nákladů) z povrchové těžby hnědého uhlí v Severočeské

Více

Nabídka a poptávka energie z historického a globální pohledu

Nabídka a poptávka energie z historického a globální pohledu Nabídka a poptávka energie z historického a globální pohledu aneb: Co je vidět a co není vidět XXVI. Seminář energetiků hotel Harmonie, Luhačovice 20. - 21. ledna 2016 Obsah Co je vidět a co není vidět

Více

Perspektivy energetického využívání biomasy Pavel Noskievi

Perspektivy energetického využívání biomasy Pavel Noskievi Perspektivy energetického využívání biomasy Pavel Noskievič Zelená kniha Evropská strategie pro udržitelnou, konkurenceschopnou a bezpečnou energii COM (2006) 105, 8.března 2006 Tři i hlavní cíle: udržitelnost

Více

Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO

Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO Český zahraniční obchod s nerostnými surovinami Mgr. Pavel Kavina, Ph.D., ředitel odboru surovinové politiky MPO kavina@mpo.cz Cesty nerostných surovin na český trh Většina zemí světa neprodukuje všechny

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU

STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU STABILNÍ ELEKTŘINA ZA PŘIJATELNOU CENU ENERGETICKÉ KONCEPCE Tisková konference MPO 31. 7. 2012 Kde se nacházíme 2 Vnější podmínky Globální soupeření o primární zdroje energie Energetická politika EU Technologický

Více

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA

ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA ÚZEMNÍ ENERGETICKÁ KONCEPCE KRAJE VYSOČINA Objednatel: Vysočina kraj se sídlem Žižkova 57, 587 33 Jihlava Zhotovitel: Cityplan spol. s r.o. Odborů 4, 120 00 Praha 2 Energetická agentura Vysočiny Jiráskova

Více