zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "zdroji 10 V. Simulací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem."

Transkript

1 Téma 1 1. Jaký odpor má žárovka na 230 V s příkonem 100 W? 2. Kolik žárovek 230 V, 60 W vyhodí pojistk 10 A? 3. Kolik elektronů reprezentje logicko jedničk v dynamické paměti, když kapacita paměťové bňky je 40 ff (femtofaradů) a napětí jedničky je 3 V. 4. Zdroj stejnosměrného napětí 5 V je vybaven kondenzátorem 100 μf a napájí zařízení se spotřebo 50 mw. Za jak dloho klesne napájecí napětí na 4,5 V, když síť přestane dodávat prod? (Předpokládáme, že prod do spotřebiče se při pokles napětí v interval 5 V 4,5 V nezmění). 5. Elektromagnet má indkčnost 10 H. Za jak dloho v něm vzroste prod na hodnot 1 A, když ho připojíme ke zdroji 5 V? 6. Norma stanoví pro stejnosměrný prod procházející lidským tělem jako bezpečno hodnot nejvýše 10 ma. Je z tohoto hledika nebezpečný zdroj 100 V s vnitřním odporem 10 MΩ? 7. Proč neopatrný dotek v síťové zásvce 230 V těžce zranil člověka s prodřenými podrážkami bot a nezranil jiného člověka v holinkách. Nakreslete elektrickýmodelsitace. Kterého kontakt v zásvce se dotyčný dotkl, který by měl být neškodný? 8. Indktorem 1 H teče prod 1 A. Jaké napětí by bylo na kapacitor 100 μf, kdyby v něm byla loženastejnáenergie? 9. Varná konvice má příkon 1000 W. 1 litr vody 10 C teplé vaří za 7 mint. Jaká je její energetická účinnost? 10. Nakreslete v Microcap obvod se třemi rezistory v sérii (10 kω, 40 kω, 50 kω) připojenými ke zdroji 10 V. Simlací zjistěte napětí na jednotlivých rezistorech. Porovnejte s výpočtem. 11. Nakreslete v Microcap obvod se třemi rezistory v sérii (10 kω, 40 kω, 50 kω) připojenými ke zdroji sinsového napětí o kmitočt 1 khz s amplitdo 10 V. Simlací zjistěte průběh napětí na jednotlivých rezistorech. 12. Nakreslete v Microcap obvod se třemi rezistory v sérii (10 kω, 40 kω, 50 kω) připojenými ke zdroji sinsového napětí o kmitočt 1 khz s amplitdo 5 V a stejnosměrno sperpozicí 3 V. Simlací zjistěte průběh napětí na jednotlivých rezistorech. Simljte ještě jiný případ s amplitdo 3 V a stejnosměrno sperpozicí 5 V. 13. Navrhněte obvod s napětím řízeným zdrojem prod, který při řídicím napětí 1 V vytvoří na paralelně připojeném rezistor 1 kω napětí 5 V. Jaké napětí vznikne na rezistor 5 kω? 14. Jaký elektrický příkon má spotřebič s odporem 100 Ω, připojený ke střídavém napětí 50 Hz s amplitdo 320 V? Jaké je efektivní napětí? 15. Jaký příkon bde mít tentýž spotřebič, když triakový reglátor zapne prod vždy v okamžik odpovídajícím úhl π/2 a 3π/2 v průběh každé periody

2 16. Vypočtěte vztah mezi prodem i anapětím pro obvod s napětím řízeným zdrojem prod: i ' g.' R 17. Vypočtěte vztah mezi prodem i anapětím pro obvod s napětím řízeným zdrojem prod: i ' g.' R 18. Vypočtěte vztah mezi prodem i anapětím pro obvod s napětím řízeným zdrojem napětí pro A 0, resp. 0 <A<1, A>1 A =1: i R A. 19. Vypočtěte vztah mezi prodem i anapětím pro obvod s napětím řízeným zdrojem napětí pro A<0: i R A. 20. Vypočtěte vztah mezi prodem i anapětím pro obvod s prodem řízeným zdrojem prod: i i 1 β.i 1 R 2

3 Téma 2 1. Mějme obvod podle obrázk. Jaké napětí bde v v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi zly 2 a 3? Jaké napětí bde v bodech 1, 2, 3, když odpojíme rezistor R 5? R R2 30 R3 70 R R Mějme obvod podle obrázk. Jaké napětí bde v v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi zly 1 a 2? Jaké mezi zly 2 a 3? R1 50 R2 R R ,1A 3. Osvětlení vánočního stromk bylo navrženo podle obrázk (žádná část není spojena se zemí, aniokolnímivodivýmipředměty): 100V 8 vìtví 20 árovek Předpokládejme, že vodivých spojů je možno se dotknot vždy jen na jedné žárovce. Je to nebezpečné, když stromek svítí (jaké napětí je na každé žárovce)? Za jakých okolností to nebezpečné je? 4. Jaký prod msí dodat zdroj v příklad 3, když každá žárovka má příkon 0,5 W? Jak se prod změní, když praskne jedna žárovka? Když praskno dvě :-)? 3

4 5. Jak se rozdělí napětí na kapacitním děliči podle obrázk? 3 F C1 100V F C2 F C3 6. Jaké vlastnosti bde mít zdroj složený ze dvo nestejně nabitých akmlátorů (napětí naprázdno, vnitřní odpor)? 0,2Ω 0,3Ω 1,2V 1,15V 7. Najděte graficky napětí na rezistor R pro jeho různé hodnoty. Nejprve nahraďte část obvod podle věty o náhradním zdroji (Theveninův teorém). R1 100 R3 100 R2 100 R 50,100, Obvod s napětím řízeným zdrojem napětí na obrázk se chová jako kapacitor. S jako hodnoto kapacity pro A = 5? S jako hodnoto pro různá A? q C A. 9. V obvod na obrázk je zdroj napětí a zdroj prod. Jaký prod bde procházet obvodem? Jaké napětí bde na svorkách prodového zdroje? Jak se hodnoty změní, když bde R = 20 Ω? R 10Ω 1A 4

5 Téma Ze svodů EKG dostáváme napětí s rozkmitem ±1 mv. Předepsaný vstpní odpor přístroje je 2,5 MΩ, což je nejméně desetinásobek odpor (cesty od srdce ke svodům). Nakreslete obvod, který měřením EKG vytvoříme. Kdyby byl odpor mezi svody (cesty od srdce ke svodům) právě 25 kω, jak by se změnil rozkmit signál, jestliže by vstpní odpor přístroje byl výkonově přizpůsoben? Mělo by to nějaký smysl? 11. Jaké vlastnosti by měl mít voltmetr a jaké ampérmetr? Proč? 12. Jak změříte prod A, když máte jen miliampérmetr ma? Co msíte o miliampérmetr vědět? Dal by se požít i milivoltmetr, např mv? Jak se sitace zkomplikje, pokd by byl k dispozici jen milivoltmetr mv? 13. Jak velká je indkčnost spojení indktorů na obrázk? L1 L2 L4 L3 14. Mějme dva kapacitory, 100μF a 500μF. Jak velký prod ze zdroje konstantního prod msí být do každého dodáván, aby se nabily na 10 V za 100 ms? jaký prod by byl potřeba, kdybychom nabíjeli jejich paralelní kombinaci, a jaký pro nabití jejich sériové kombinace? 15. Jaký prod poteče rezistorem R =,R =5kΩ,R = 20 kω v obvod na obrázk? Jaký prod bde v vedených případech dodávat zdroj napětí? 1m A R 5kΩ 20kΩ 16. Napětí akmlátor v akmlátorové svítilně 6 V, 6 W pokleslo po zapntí světla z 6 V na 5,9 V. Jaký má akmlátor vnitřní odpor? Jak by napětí pokleslo při požití žárovky 10 W? (Předpokládáme, že při malém pokles napětí lze počítat s prodem žárovko stejným jako při nominálním napětí zdroje). 17. Obvod s přepínačem vede nejprve prod do indktor (1) a potom nahromaděno energii rozptylje v rezistor (2). Přepínač bde v poloze 1 až do stálení prod indktorem. Jaké napětí se objeví v bodě 2 po přepntí přepínače? Jaká energie se rozptýlí při každém přepntí? 10Ω 1 2 1H 18. Jaký prod v vedeném obvod dodává zdroj 1 ajakýzdroj 2? Jaké je napětí mezi zly 2 a1? 1 2 R2 100 R1 200 R R

6 19. Jaké napětí je mezi zly 1 a 2? Jaký odpor by msel mít rezistor R 1, aby napětí bylo nlové? 12V R2 100 R1 200 C2 1 2 C1 3μF 20. Z předchozího obrázk vypočtěte: Jaké napětí bde v zl 1, když ho zkratjeme s zlem 2. Jaký bde náboj v kapacitor C 1 ajakývkapacitorc 2? 6

7 Téma 3 1. Periodický implsní signál s periodo 5μs, implsem 5 V 1 μs (mezero 0 V) prochází derivačním obvodem RC s časovo konstanto τ=0,2 ms R =,C =20 nf. Simljte přechodný děj v čase t =0 200 μsavčaset = μs. Vysvětlete a výpočtem odůvodněte posntí časového průběh během přechodného děje. 2. Periodický implsní signál s periodo 5μs, implsem 50V 1μs (mezero 45V) prochází derivačním obvodem RC s časovo konstanto τ=0,2 ms R =,C =20 nf. Simljte přechodný děj v čase t =0 200 μsavčaset = μs. Vysvětlete a výpočtem odůvodněte posntí časového průběh během přechodného děje. 3. Periodický implsní signál s periodo 5μs, implsem 5 V 1 μs (mezero 0 V) prochází integračním obvodem RC s časovo konstanto τ=0,2 ms R =,C =20 nf. Simljte přechodný děj v čase t = μs. Vysvětlete a výpočtem odůvodněte časový vývoj napětí na výstp obvod. 4. Popište přechodný děj v obvod na obrázk při jeho bzení skokem napětí. 5. Popište přechodný děj v obvod na obrázk při jeho bzení skokem napětí. 6. Popište přechodný děj v obvod na obrázk při jeho bzení skokem napětí. 7. Jak dloho dob bde impls 5 V, 1 μs, který vstpje do integračního obvod R =, C =100 pf překračovat na výstp úroveň 2,5 V. Odvoďte a simljte. 5V 1s μ 100pF 7

8 8. Jak dloho dob bde odezva derivačního obvod (R =, C =100pF) na skok 5V, překračovat na výstp úroveň 2,5 V. Odvoďte a simljte. 100pF 5V 9. Popište napětí na svorkách indktor pro oba přechodné děje při přepínání přepínače. (Oba přechodné děje považjte před přepntím za stálené). 10Ω 1 2 1H 10. Popište prod indktorem pro oba přechodné děje při přepínání přepínače. (Oba přechodné děje považjte před přepntím za stálené). 10Ω 1 2 1H 11. Popište napětí na svorkách kapacitor pro oba přechodné děje při přepínání přepínače. (Oba přechodné děje považjte před přepntím za stálené) F μ 100Ω 12. Popište prod kapacitorem pro oba přechodné děje při přepínání přepínače. (Oba přechodné děje považjte před přepntím za stálené) F μ 100Ω 13. Popište napětí na svorkách kapacitor v obvod s řízeným zdrojem prod. Vstpní impls 5V, 50μs, řízený zdroj g =1mS. i=g. g=1m S 10nF 8

9 Téma Popište napětí na svorkách kapacitor v obvod s řízeným zdrojem prod. Vstpní impls 5V, 50μs, -10 V, 25 μs řízený zdroj g =1mS. 5 i=g g=1m S 10nF Simljte přechodný děj v obvod podle obrázk. Skok napětí zvolte 10 V a k nechť je -10. Jako časovo konstanto lze charakterizovat přechodný děj na napětí? Jako hodnot by měl kapacitor, kdyby přechodný děj probíhal v pasivním obvod s vedeným odporem? Dokážete pozorování podpořit matematickým odvozením? 1nF 1 =k Simljte přechodný děj v obvod podle obrázk. Skok napětí zvolte 10 V a k nechť je +0,5. Jako časovo konstanto lze charakterizovat přechodný děj na napětí? Jako hodnot by měl kapacitor, kdyby přechodný děj probíhal v pasivním obvod s vedeným odporem? Dokážete pozorování podpořit matematickým odvozením? 1nF 1 =k Simljte přechodný děj v obvod podle obrázk. Skok napětí zvolte 10 V a k nechť je -10. Jako časovo konstanto lze charakterizovat přechodný děj na napětí? Jako hodnot by měl indktor, kdyby přechodný děj probíhal v pasivním obvod s vedeným odporem? Dokážete pozorování podpořit matematickým odvozením? 1m H 1 =k Simljte přechodný děj v obvod podle obrázk. Skok napětí zvolte 10 V a k nechť je 0,5. Jako časovo konstanto lze charakterizovat přechodný děj na napětí? Jako hodnot by měl indktor, kdyby přechodný děj probíhal v pasivním obvod s vedeným odporem? Dokážete pozorování podpořit matematickým odvozením? 1m H 1 =k. 2 9

10 19. Obvod pro vybavení airbag je spořádán tak, že v normálním stav se držje kondenzátor 400 μf nabitý na 12 V. Při havarii může být baterie odpojena, ale kontakt akcelerometrického spínače vybije kondenzátor do roznětky vybavovacího zařízení. Zjistěte, za jak dloho se v rezistor roznětky 100 Ω rozptýlí energie 25 mj potřebná k aktivaci V 400μF 100Ω 20. Obvod fotoblesk lze zjednodšeně popsat schématem na obrázk. Kondenátor je nabit na napětí, které nezpůsobí výboj ve výbojce. Výboj je aktivován pomocným implsem v okamžik expozice. Jako energii spotřebje výbojka, jestliže kondenzátor 100 μf, nabitý na napětí 300 V se vybije na zhášecí napětí výboje 80 V? Msíme znát průběh přechodného děje při výboji? 1k Ω 300V 100μF 10

11 Téma 4 OBVODY V TĚCHTO PŘÍKLADECH PRACUJÍ V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU 1. Na jakém kmitočt bde výstpní napětí v obvod na obrázk posnto o 45 anajakémo 60 oproti napětí vstpním? Přesvědčete se v simlátor. 1k Ω 1nF Aby se obvody posovající fázi vzájemně neovlivňovaly, je možno, pokd je potřebjeme řadit za sebo ve větším počt, vzájemně je oddělit zesilovači, resp. napětím řízenými zdroji napětí. Navrhněte trojici RC obvodů tak, aby vytvořily třífázovo sostav napětí. Určete jaké zesílení k (včetně znaménka) msejí mít zesilovače, aby amplitdy všech tří fázových napětí byly stejné a sledovaly fázový posv odpovídající třífázové sostavě. R1 x y z R2 R3 C1 k1 C2 k2 C3 3. Lze rozsvítit bez zničení žárovk 12 V / 6 W ze sítě 230 V 50 Hz s tím, že příkon nastaví v sérii zapojený kondenzátor? Jako by měl mít hodnot? (7 μf) 4. Výpočtem a simlací nalezněte kmitočty, při kterých poklesne zesílení zesilovače o 3 db, oproti zesílení na kmitočt 1 khz (na tomto kmitočt zanedbejte účinek derivačního i integračního článk). 100nF 1,5nF 1 50kΩ k= Odvoďte obecně impedanci Ẑ jednobran na obrázk. V simlátor graficky znázorněte frekvenční závislost reálné a imaginární složky a frekvenční závislost absoltní hodnoty a fázového úhl impedance Ẑ. 11

12 6. Odvoďte obecně impedanci Ẑ jednobran na obrázk. V simlátor graficky znázorněte frekvenční závislost reálné a imaginární složky a frekvenční závislost absoltní hodnoty a fázového úhl impedance Ẑ pro k = 5. 1nF ' k.' 7. Přivedeme-li na svorky jednobran na obrázk napětí Û, jaký bde poměr Ĥ = Û Û?Vsimlátor graficky znázorněte frekvenční závislost absoltní hodnoty a fázového úhl fnkce Ĥ pro k = 5. 1nF ' k.' 8. Simljte frekvenční závislost výstpního napětí obvod podle obrázk. Zvolte různé poměry mezi τ 1 = R 1 C 1 a τ 2 = R 2 C 2. Popište a vysvětlete průběhy amplitdové a fázové frekvenční charakteristiky. C 1 R 2 R 1 C 2 9. Jaký činný, zdánlivý a jalový výkon dodává zdroj na obrázk na kmitočt 50 Hz a na kmitočt 400 Hz? Jak se bdo poměry mezi výkony měnit pro další frekvence? 100Ω 10μF 10. Jaký činný, zdánlivý a jalový výkon dodává zdroj na obrázk na kmitočt 50 Hz a na kmitočt 400 Hz? Jak se bdo poměry mezi výkony měnit pro další frekvence? 100Ω 0,1H 11. Vypočtěte a simlací ověřte, při jakém kmitočt klesne absoltní hodnota výstpního napětí v obvod na obrázk o 3 db oproti absoltní hodnotě při velmi nízkých kmitočtech. 12

13 Téma Vypočtěte a simlací ověřte, při jakém kmitočt klesne absoltní hodnota výstpního napětí v obvod na obrázk o 3 db oproti absoltní hodnotě při velmi nízkých kmitočtech. Simljte frekvenční závislost výstpního napětí (amplitdy i fáze). Vysvětlete. 13. Vypočtěte a simlací ověřte, při jakém kmitočt klesne absoltní hodnota výstpního napětí v obvod na obrázk o 3 db oproti absoltní hodnotě při velmi vysokých kmitočtech. Simljte frekvenční závislost výstpního napětí (amplitdy i fáze). Vysvětlete. 14. Vypočtěte a simlací ověřte, při jakém kmitočt klesne absoltní hodnota výstpního napětí v obvod na obrázk o 3 db oproti absoltní hodnotě při velmi nízkých kmitočtech. Kolik to bde? Simljte frekvenční závislost výstpního napětí (amplitdy i fáze). Vysvětlete. 10H 15. Vypočtěte a simlací ověřte, při jakém kmitočt vzroste absoltní hodnota výstpního napětí v obvod na obrázk o 3 db oproti absoltní hodnotě při velmi nízkých kmitočtech. Simljte frekvenční závislost výstpního napětí (amplitdy i fáze). Vysvětlete. 10H 13

14 Téma 5 1. Analyzjte obvod s transformátorem ve frekvenční oblasti. Vysvětlete průběh amplitdové charakteristiky. L 1 = 100 mh, L 2 =1mH,k =0, Ω L 1 L 2 1 5Ω 2 k 2. Který parametr bychom v předchozím příklad mseli změnit, aby se snížil dolní mezní kmitočet? Ověřte simlací. 3. Který parametr bychom v předchozím příklad mseli změnit, aby se zvýšil horní mezní kmitočet? Ověřte simlací. 4. Analyzjte obvod s transformátorem z prvého příklad v časové oblasti. Požijte impls 10 V s délko 10 μs. Jak je možno charakterizovat čelo impls? Je zde nějaká sovislost s frekvenční analýzo HUS? 5. Analyzjte obvod s transformátorem z prvého příklad v časové oblasti. Požijte impls 10 V s délko 2 ms. Jak je možno charakterizovat vrchol impls? Je zde nějaká sovislost s frekvenční analýzo HUS? 6. Propstně pólovaná dioda může složit jako indikátor teploty. Zjistěte simlací, jak velké napětí bde na diodě 1N3900 protékané prodem 1 ma při teplotě 20 Capřiteplotě60 C. i =1 ma D 7. Navrhněte náhrad VA charakteristiky diody 1N3900 dvěma lineárními úseky tak, že v propstném směr je dioda nahrazena diferenciálním odporem odpovídajícím prod 10 ma. Simlátorem nakreslete VA charakteristik diody a zakreslete její aproximaci dvěma lineárními úseky. Jaké chyby se dopstíme, když tto aproximaci požijeme v obvod, kterým protéká prod 1 ma? Pro nakreslení VA charakteristiky požijte obvod z předchozího příklad a krokjte prod po 0,01 ma od nly do 20 ma. 8. Demonstrjte vliv velikosti propstného prod na dob zotavení diody v obvod podle obrázk. +3V + -2V -2V 1 D R =1 kω 9. Požijte analýz ve frekvenční oblasti pro identifikaci velikosti barierové kapacity závěrně polarizované diody 1N3900, a to při stejnosměrném napětí 2 V a 10 V. Požijte obvod podle obrázk. Jak zvolíme rozkmit sinsového signál? R =1 kω D 1 14

15 Téma Na obrázk je směrňovač s diodo. Simljte a vysvětlete časové průběhy napětí a prod v jednotlivých místech obvod při amplitdě vstpního napětí 10 V a 70 V, f =50Hz. D 1 R =1 kω C = 100 μf 11. Na obrázk je měnič napětí. Simljte obvod s vedenými parametry a popište jak vznikají napětí v jednotlivých zlech obvod. 1ms/1ms 1 1N914 5V 500mH 100 F U měniče napětí z předchozího příklad zadejte takové parametry simlace, které možní výpočet účinnosti přeměny napětí. 13. Jak se změní výstpní napětí měniče, pokd bde spínač spínat se střído 0,5 ms/1,5 ms a se střído 1,5 ms/0,5 ms 14. Na obrázk je měnič napětí. Simljte obvod s vedenými parametry a popište jak vznikají napětí v jednotlivých zlech obvod. 500mH 1N914 5V 1 1ms/1ms 100 F U měniče napětí z předchozího příklad zadejte takové parametry simlace, které možní výpočet účinnosti přeměny napětí. 16. Jak se změní výstpní napětí měniče, pokd bde spínač spínat se střído 0,5 ms/1,5 ms a se střído 1,5 ms/0,5 ms 15

Zkouškové otázky z A7B31ELI

Zkouškové otázky z A7B31ELI Zkouškové otázky z A7B31ELI 1 V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí - uveďte název a značku jednotky 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud - uveďte název a značku jednotky 3 V jakých jednotkách se

Více

Fázory, impedance a admitance

Fázory, impedance a admitance Fázory, impedance a admitance 1 Dva harmonické zdroje napětí s frekvencí jsou zapojeny sériově a S použitím fázorů vypočítejte časový průběh napětí mezi výstupními svorkami, jestliže = 30 sin(100¼t);u

Více

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3?

Mějme obvod podle obrázku. Jaké napětí bude v bodech 1, 2, 3 (proti zemní svorce)? Jaké mezi uzly 1 a 2? Jaké mezi uzly 2 a 3? TÉMA 1 a 2 V jakých jednotkách se vyjadřuje proud uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje napětí uveďte název a značku jednotky V jakých jednotkách se vyjadřuje odpor uveďte název

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULTISIM.0) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi

ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi ELEKTŘINA A MAGNETIZMUS kontrolní otázky a odpovědi Peter Dourmashkin MIT 2006, překlad: Vladimír Scholtz (2007) Obsah KONTROLNÍ OTÁZKY A ODPOVĚDI 2 OTÁZKA 51: ŽÁROVKY A BATERIE 2 OTÁZKA 52: ŽÁROVKY A

Více

2. Změřte a nakreslete časové průběhy napětí u 1 (t) a u 2 (t). 3. Nakreslete převodní charakteristiku komparátoru

2. Změřte a nakreslete časové průběhy napětí u 1 (t) a u 2 (t). 3. Nakreslete převodní charakteristiku komparátoru GENEÁTO PILOVITÉHO PŮBĚHU 303-4. Na nepájivém kontaktním poli sestavte obvod dle schématu na obr.. Hodnoty součástek a napájení zadá vyučující: =,7 kω, 3 = 3 = 0 kω, C = 00 nf, U CC = ± V. Změřte a nakreslete

Více

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx

Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx Návod k použití digitálních multimetrů řady MY6xx 1. Bezpečnostní opatření: Multimetr je navržen podle normy IEC-1010 pro elektrické měřicí přístroje s kategorií přepětí (CAT II) a znečistění 2. Dodržujte

Více

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY

ZÁKLADY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY ZÁKLDY POLOVODIČOVÉ TECHNIKY Obsah 1. Úvod 2. Polovodičové prvky 2.1. Polovodičové diody 2.2. Tyristory 2.3. Triaky 2.4. Tranzistory Určeno pro bakalářské stdijní programy na FBI 3. Polovodičové měniče

Více

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač

Obrázek č. 1 : Operační zesilovač v zapojení jako neinvertující zesilovač Teoretický úvod Nízkofrekvenční zesilovač s OZ je poměrně jednoduchý elektronický obvod, který je tvořen několika základními prvky. Základní komponentou zesilovače je operační zesilovač v neinvertujícím

Více

Seznámení s přístroji, používanými při měření. Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice

Seznámení s přístroji, používanými při měření. Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice Cvičení Seznámení s přístroji, používanými při měření Nezatížený a zatížený odporový dělič napětí, měření a simulace PSpice eaktance kapacitoru Integrační článek C - přenos - měření a simulace Derivační

Více

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.

VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. VAROVÁNÍ Abyste zamezili úrazu elektrickým proudem, zranění nebo poškození přístroje, před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití. 1. BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA 1-1. Před použitím zkontrolujte

Více

USTÁLE Ý SS. STAV V LI EÁR ÍCH OBVODECH

USTÁLE Ý SS. STAV V LI EÁR ÍCH OBVODECH USTÁLE Ý SS. STAV V LI EÁR ÍCH OBVODECH Odporový dělič napětí - nezatížený Příklad 1 Odporový dělič napětí - zatížený I 1 I 2 I p Příklad 2 1 Příklad 3 Odporový dělič proudu Příklad 4 2 Věty o náhradních

Více

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí

Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí Laboratorní úloha KLS 1 Vliv souhlasného rušení na výsledek měření stejnosměrného napětí (Multisim) (úloha pro seznámení s prostředím MULISIM) Popis úlohy: Cílem úlohy je potvrdit často opomíjený, byť

Více

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory

VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Číslo projektu Číslo materiálu CZ..07/.5.00/34.058 VY_3_INOVACE_ENI_.MA_04_Zesilovače a Oscilátory Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

Datum tvorby 15.6.2012

Datum tvorby 15.6.2012 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0581 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_ENI_2.MA_01_Lineární prvky el_obvodů Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Autor Ing. Miroslav Krýdl Tematická

Více

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH

15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH 15. ZESILOVAČE V KOMUNIKAČNÍCH ZAŘÍZENÍCH Rozdělení zesilovačů podle velikosti rozkmitu vstupního napětí, podle způsobu zapojení tranzistoru do obvodu, podle způsobu vazby na následující stupeň a podle

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_29_Směšovač Název školy Střední

Více

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu.

Synchronní detektor, nazývaný též fázově řízený usměrňovač, je určen k měření elektrolytické střední hodnoty periodického signálu podle vztahu. ZADÁNÍ: ) Seznamte se se zapojením a principem činnosti synchronního detektoru 2) Změřte statickou převodní charakteristiku synchronního detektoru v rozsahu vstupního ss napětí ±V a určete její linearitu.

Více

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit?

2. Určete komplexní impedanci dvojpólu, jeli dáno: S = 900 VA, P = 720 W a I = 20 A, z jakých prvků lze dvojpól sestavit? Otázky a okruhy problematiky pro přípravu na státní závěrečnou zkoušku z oboru EAT v bakalářských programech strukturovaného studia na FEL ZČU v ak. r. 2013/14 Soubor obsahuje tématické okruhy, otázky

Více

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE

MĚŘENÍ TRANZISTOROVÉHO ZESILOVAČE Úloha č. 3 MĚŘÍ TRAZISTOROVÉHO ZSILOVAČ ÚOL MĚŘÍ:. Změřte a) charakteristiku I = f (I ) při U = konst. tranzistoru se společným emitorem a nakreslete její graf; b) zesilovací činitel β tranzistoru se společným

Více

Měření vlastností střídavého zesilovače

Měření vlastností střídavého zesilovače Vysoká škola báňská Technická universita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Základy elektroniky ZEL Laboratorní úloha č. 7 Měření vlastností střídavého zesilovače Datum měření: 8. 11. 2011 Datum

Více

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I

MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOVÝCH OBVODŮ TTL I MĚŘĚNÍ LOGICKÝCH ČÍSLICOÝCH OBODŮ TTL I 1. Podle katalogu nakreslete vývody a vnitřní zapojení obvodu MH7400. Jde o čtveřici dvouvstupových hradel NND. 2. Z katalogu vypište mezní hodnoty a charakteristické

Více

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj

sf_2014.notebook March 31, 2015 http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj http://cs.wikipedia.org/wiki/hudebn%c3%ad_n%c3%a1stroj 1 2 3 4 5 6 7 8 Jakou maximální rychlostí může projíždět automobil zatáčku (o poloměru 50 m) tak, aby se navylila voda z nádoby (hrnec válec o poloměru

Více

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem.

Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem. Petr Novotný Úloha č. 7 Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití Operační zesilovač je integrovaný obvod se dvěma vstupy (invertujícím a neinvertujícím) a jedním výstupem. Zapojení zesilovače s invertujícím

Více

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme?

5.8 Jak se změní velikost elektrické síly mezi dvěma bodovými náboji v případě, že jejich vzdálenost a) zdvojnásobíme, b) ztrojnásobíme? 5.1 Elektrické pole V úlohách této kapitoly dosazujte e = 1,602 10 19 C, k = 9 10 9 N m 2 C 2, ε 0 = 8,85 10 12 C 2 N 1 m 2. 5.6 Kolik elementárních nábojů odpovídá náboji 1 µc? 5.7 Novodurová tyč získala

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ. Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA CHEMICKO-TECHNOLOGICKÁ Ústav aplikované fyziky a matematiky ZÁKLADY FYZIKY II Sbírka příkladů pro ekonomické obory kombinovaného studia Dopravní fakulty Jana Pernera (PZF2K)

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_26_Koncový stupeň s IO Název školy

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ

NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ NÍZKOFREKVENČNÍ ZESILOVAČ S OZ 204-4R. Navrhněte a sestavte neinvertující nf zesilovač s OZ : 74 CN, pro napěťový přenos a u 20 db (0 x zesílení) při napájecím napětí cc ± 5 V a zatěžovacím odporu R L

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Univerzita omáše Bati ve Zlíně LABORAORNÍ CVIČENÍ ELEKROECHNIKY A PRŮMYSLOVÉ ELEKRONIKY Název úlohy: Měření frekvence a fázového posuvu proměnných signálů Zpracovali: Petr Luzar, Josef Moravčík Skupina:

Více

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů

Zesilovač. Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu. Princip zesilovače. Realizace zesilovačů Zesilovač Elektronický obvod zvyšující hodnotu napětí nebo proudu při zachování tvaru jeho průběhu Princip zesilovače Zesilovač je dvojbran který může současně zesilovat napětí i proud nebo pouze napětí

Více

1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C.

1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C. ELEKTRICKÝ PROUD 1. Určete proud procházející vodičem, jestliže za jednu minutu prošel jeho průřezem náboj a) 150 C, b) 30 C. 2. Vodičem prochází stejnosměrný proud. Za 30 minut jím prošel náboj 1 800

Více

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ

MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO USMĚRŇOVAČE STABILIZACE NAPĚTÍ Úloha č. MĚŘENÍ POLOVODIČOVÉHO SMĚRŇOVČE STBILIZCE NPĚTÍ ÚKOL MĚŘENÍ:. Změřte charakteristiku křemíkové diody v propustném směru. Měřenou závislost zpracujte graficky formou I d = f ( ). d. Změřte závěrnou

Více

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY

ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ GENERÁTORY INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 ZDROJE MĚŘÍCÍHO SIGNÁLU MĚŘÍCÍ

Více

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH.

MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. MĚŘENÍ NAPĚTÍ A PROUDŮ VE STEJNOSMĚRNÝCH OBVODECH. 1. Měření napětí ručkovým voltmetrem. 1.1 Nastavte pomocí ovládacích prvků na ss zdroji napětí 10 V. 1.2 Přepněte voltmetr na rozsah 120 V a připojte

Více

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz

48. Pro RC oscilátor na obrázku určete hodnotu R tak, aby kmitočet oscilací byl 200Hz 1. Který ideální obvodový prvek lze použít jako základ modelu napěťového zesilovače? 2. Jaké obvodové prvky tvoří reprezentaci nesetrvačných vlastností reálného zesilovače? 3. Jak lze uspořádat sčítací

Více

Střídavý proud v životě (energetika)

Střídavý proud v životě (energetika) Střídavý prod v životě (energetika) Přeměna energie se sktečňje v elektrárnách. Zde pracjí výkonné generátory střídavého napětí alternátory. V energetice se vyžívá střídavé napětí o frekvenci 50 Hz, které

Více

3. Zesilovače. 3.0.1 Elektrický signál

3. Zesilovače. 3.0.1 Elektrický signál 3. Zesilovače V elektronice se velmi často setkáváme s nutností zesílit slabé elektrické signály tak, aby se zvětšila jejich amplituda-rozkmit a časový průběh se nezměnil. Zesilovače se používají ve všech

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. Fakulta elektrotechnická. České vysoké učení technické v Praze Z předchozích přednášek víme, že kapacitor a induktor jsou setrvačné obvodové prvky, které ukládají energii Dosud jsme se zabývali ustáleným stavem předpokládali jsme, že v minulosti byly všechny kapacitory

Více

Přechodné děje 1. řádu aplikační příklady

Přechodné děje 1. řádu aplikační příklady Přechodné děje 1. řádu aplikační příklady 1. Obvod pro vybavení airbagu je uspořádán tak, že v normálním stavu se udržuje kondenzátor 0.47μF nabitý na 20V. Při havárii může být baterie odpojena, ale kontakt

Více

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva).

Úloha 1 Multimetr. 9. Snižte napájecí napětí na 0V (otočením ovládacího knoflíku výstupního napětí zcela doleva). Úloha 1 Multimetr CÍLE: Po ukončení tohoto laboratorního cvičení byste měli být schopni: Použít multimetru jako voltmetru pro měření napětí v provozních obvodech. Použít multimetru jako ampérmetru pro

Více

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω.

2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty jeho prvků. U 1 =10 V, R 1 =1 kω, R 2 =2,2 kω. A5M34ELE - testy 1. Vypočtěte velikost odporu rezistoru R 1 z obrázku. U 1 =15 V, U 2 =8 V, U 3 =10 V, R 2 =200Ω a R 3 =1kΩ. 2. Pomocí Theveninova teorému zjednodušte zapojení na obrázku, vypočtěte hodnoty

Více

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, 664 49, Ostopovice.

Výpis. platného rozsahu akreditace stanoveného dokumenty: HES, s.r.o. kalibrační laboratoř U dráhy 11, 664 49, Ostopovice. Český institut pro akreditaci, o.p.s. List 1 z 39!!! U P O Z O R N Ě N Í!!! Tento výpis má pouze informativní charakter. Jeho obsah je založen na dokumentech v něm citovaných, jejichž originály jsou k

Více

1.5 Operační zesilovače I.

1.5 Operační zesilovače I. .5 Operační zesilovače I..5. Úkol:. Změřte napěťové zesílení operačního zesilovače v neinvertujícím zapojení 2. Změřte napěťové zesílení operačního zesilovače v invertujícím zapojení 3. Ověřte vlastnosti

Více

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY

I. STEJNOSMĚ RNÉ OBVODY Řešené příklady s komentářem Ing. Vítězslav Stýskala, leden 000 Katedra obecné elektrotechniky FEI, VŠB-Technická univerzita Ostrava stýskala, 000 Určeno pro posluchače bakalářských studijních programů

Více

1. Změřte voltampérovou charakteristiku vakuové diody (EZ 81) pomocí zapisovače 4106.

1. Změřte voltampérovou charakteristiku vakuové diody (EZ 81) pomocí zapisovače 4106. 1 Pracovní úkol 1. Změřte voltampérovou charakteristiku vakuové diody (EZ 81) pomocí zapisovače 4106. 2. Změřte voltampérovou charakteristiku Zenerovy diody (KZ 703) pomocí převodníku UDAQ- 1408E. 3. Pro

Více

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití

Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Digitální multimetr VICTOR 70D návod k použití Všeobecné informace Jedná se o 3 5/6 číslicového multimetru. Tento přístroj je vybavený dotekovým ovládáním funkcí náhradou za tradiční mechanický otočný

Více

Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Blue Panter Metrology Mezi Vodami 27, 143 00 Praha 4

Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Blue Panter Metrology Mezi Vodami 27, 143 00 Praha 4 List 1 z 15 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Blue Panter Metrology Mezi Vodami 27, 143 00 Praha 4 Kalibrační listy podepisuje: Ing. Jaroslav Smetana Tomáš Kapal vedoucí kalibrační laboratoře zástupce

Více

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555)... 7 4.2 Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7

Obsah. 4.1 Astabilní klopný obvod(555)... 7 4.2 Astabilní klopný obvod(diskrétní)... 7 Obsah 1 Zadání 1 2 Teoretický úvod 1 2.0.1 doba náběhu impulsu....................... 2 2.0.2 překmit čela............................ 2 2.0.3 šířka impulsu........................... 2 2.0.4 pokles vrcholu

Více

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO.

Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Měření na výkonovém zesilovači Návod k přípravku pro laboratorní cvičení v předmětu EO. Cílem měření je seznámit se s funkcí výkonového zesilovače, pracujícího ve třídě B, resp. AB. Hlavními úkoly jsou:

Více

Hlídač plamene SP 1.4 S

Hlídač plamene SP 1.4 S Hlídač plamene SP 1.4 S Obsah: 1. Úvod 2. Technické údaje 3. Vnější návaznosti 4. Provoz 4.1 Způsob použití 4.2 Aplikace tubusu 4.3 Pokyny pro provoz 4.4 Bezpečnostní předpisy 4.5 Kontrola funkce 4.6 Zkušební

Více

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE

Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE Pinzeta R/C pro SMD NÁVOD K OBSLUZE 1. OBECNÝ POPIS Pinzeta R/C pro SMD umožňuje rychlé přesné měření drobných součástek plošných spojů. Abyste mohli měřící přístroj využívat v plné míře, přečtěte si pozorně

Více

8. Operaèní zesilovaèe

8. Operaèní zesilovaèe zl_e_new.qxd.4.005 0:34 StrÆnka 80 80 Elektronika souèástky a obvody, principy a pøíklady 8. Operaèní zesilovaèe Operaèní zesilovaèe jsou dnes nejvíce rozšíøenou skupinou analogových obvodù. Jedná se o

Více

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka

Tel-30 Nabíjení kapacitoru konstantním proudem [V(C1), I(C1)] Start: Transient Tranzientní analýza ukazuje, jaké napětí vytvoří proud 5mA za 4ms na ka Tel-10 Suma proudů v uzlu (1. Kirchhofův zákon) Posuvným ovladačem ohmické hodnoty rezistoru se mění proud v uzlu, suma platí pro každou hodnotu rezistoru. Tel-20 Suma napětí podél smyčky (2. Kirchhofův

Více

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

ČVUT FEL. Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku Laboratorní měření 2 Seznam použitých přístrojů 1. Laboratorní zdroj stejnosměrného napětí Vývojové laboratoře Poděbrady 2. Generátor funkcí Instek GFG-8210 3. Číslicový multimetr Agilent, 34401A 4. Digitální

Více

W1- Měření impedančního chování reálných elektronických součástek

W1- Měření impedančního chování reálných elektronických součástek Návod na laboratorní úlohu Laboratoře oboru I W1- Měření impedančního chování reálných elektronických součástek Úloha W1 1 / 6 1. Úvod Impedance Z popisuje úhrnný "zdánlivý odpor" prvků obvodu při průchodu

Více

Multimetr MS8265 MASTECH

Multimetr MS8265 MASTECH Multimetr MS8265 MASTECH Obsah 1. OBECNÉ INSTRUKCE 3.2.3 Test diody 1.1 Opatření pro bezpečné zacházení 3.2.4 Kontrola kontinuity 1. OBECNÉ INSTRUKCE Tento přístroj je v souladu s IEC 61010-1, CAT III

Více

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití

Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Digitální multimetr VICTOR VC203 návod k použití Všeobecné informace Kapesní číslicový multimetr VC 203 je přístroj který se používá pro měření DCV, ACV, DCA, odporu, diod a testu vodivosti. Multimetr

Více

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku

Laboratorní měření 1. Seznam použitých přístrojů. Popis měřicího přípravku Laboratorní měření 1 Seznam použitých přístrojů 1. Generátor funkcí 2. Analogový osciloskop 3. Měřící přípravek na RL ČVUT FEL, katedra Teorie obvodů Popis měřicího přípravku Přípravek umožňuje jednoduchá

Více

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma

ROZD LENÍ ZESILOVA Hlavní hledisko : Další hlediska : A) Podle kmito zesilovaných signál B) Podle rozsahu zpracovávaného kmito tového pásma ROZDĚLENÍ ZESILOVAČŮ Hlavní hledisko : A) Zesilovače malého signálu B) Zesilovače velkého signálu Další hlediska : A) Podle kmitočtů zesilovaných signálů -nízkofrekvenční -vysokofrekvenční B) Podle rozsahu

Více

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory

Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistory Anotace: Ohmův zákon, elektrický odpor, rezistor, paralelní zapojení, sériové zapojení Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská

Více

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/

Osciloskopické sondy. http://www.coptkm.cz/ http://www.coptkm.cz/ Osciloskopické sondy Stejně jako u ostatních měřicích přístrojů, i u osciloskopu jde především o to, aby připojení přístroje k měřenému místu nezpůsobilo nežádoucí ovlivnění zkoumaného

Více

Digitální multimetr EM3082

Digitální multimetr EM3082 Digitální multimetr EM3082 Záruka Záruka na vady materiálu a zpracování, platí po dobu dvou let od data zakoupení. Tato záruka se nevztahuje na baterie a pojistky. Záruka se také nevztahuje na situace,

Více

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925

GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: Elektřina a magnetismus Autor: Název: Alena Škárová Datum vytvoření:

Více

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická

Czech Technical University in Prague Faculty of Electrical Engineering. České vysoké učení technické v Praze. Fakulta elektrotechnická Výkon v HUS Rezistor: proud, procházející rezistorem, ho zahřívá, energie, dodaná rezistoru, se tak nevratně mění na teplo Kapacitor: elektrický proud, protékající obvodem dodává kapacitoru elektrický

Více

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/03.0009 NAPÁJECÍ ZDROJE Použitá literatura: Kesl, J.: Elektronika I - analogová technika, nakladatelství BEN - technická

Více

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P.

ZADÁNÍ: ÚVOD: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-9020P. ZADÁNÍ: Měření proveďte na osciloskopu Goldstar OS-900P. 1) Pomocí vestavěného kalibrátoru zkontrolujte nastavení zesílení vertikálního zesilovače, eventuálně nastavte prvkem "Kalibrace citlivosti". Změřte

Více

Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a

Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a Milan Nechanický Sbírka úloh z MDG Vytvořeno v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.30/01,0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech Střední průmyslová

Více

UT50D. Návod k obsluze

UT50D. Návod k obsluze UT50D Návod k obsluze Souhrn Tento návod k obsluze obsahuje bezpečnostní pravidla a varování. Prosím, čtěte pozorně odpovídající informace a striktně dodržujte pravidla uvedená jako varování a poznámky.

Více

Základy elektrotechniky

Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky PŘÍKLADY ZAPOJENÍ Pomocí elektro-stavebnice Voltík II. Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU

Více

Použití programu LTspice IV pro analýzu a simulaci elektronických obvodů III.

Použití programu LTspice IV pro analýzu a simulaci elektronických obvodů III. Představujeme Použití programu LTspice IV pro analýzu a simulaci elektronických obvodů III. autor: Ondřej Pavelka A jsme na konci našeho seriálu o simulaci elektronických obvodů pomocí simulačního programu

Více

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS

Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Číslicový otáčkoměr TD 5.1 AS Zjednodušená verze otáčkoměru řady TD 5.1 bez seriové komunikace, která obsahuje hlídání protáčení a s možností nastavení 4 mezí pro sepnutí relé. Určení - číslicový otáčkoměr

Více

Nezávislý zdroj napětí

Nezávislý zdroj napětí Nezávislý zdroj napětí Ideální zdroj: Udržuje na svých svorkách napětí s daným časovým průběhem Je schopen dodat libovolný proud, i nekonečně velký, tak, aby v závislosti na zátěži zachoval na svých svorkách

Více

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál

2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál 2 in 1 Měřič Satelitního Signálu Multimetr Provozní Manuál Před uvedením měřicího přístroje do provozu, si velmi pečlivě přečtěte tento provozní manuál Obsah Strana 1. Úvod.. 4 2. Vlastnosti.. 4 3. Bezpečnost...

Více

Sirénka. Jan Perný 06.10.2008

Sirénka. Jan Perný 06.10.2008 Sirénka Jan Perný 06.0.2008 www.pernik.borec.cz Krátký popis Kdobynemělrádhluk...aabytohohlukunebylomálo,postavímesinějakou sirénku. Původní návrh byl určen pro skautíky, kteří si ji na schůzce stavěli.

Více

FBMI. Teoretická elektrotechnika - příklady

FBMI. Teoretická elektrotechnika - příklady FBMI Teoretická elektrotechnika - příklady 1. Vypočítejte kapacitu kapacitoru, který akumuluje energii 400 J při napětí 10 V. Jak dlouho by trvalo jeho nabíjení konstantním proudem 5 A? 2. Vypočítejte

Více

GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU 303-4R 9.2. 16.2. 8

GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU 303-4R 9.2. 16.2. 8 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Božetěchova 3, Olomouc Laboratoře elektrotechnických měření Název úlohy GENERÁTOR NEHARMONICKÝCH PRŮBĚHU Číslo úlohy 303-4R Zadání 1. Dle

Více

Elektrotechnická měření - 2. ročník

Elektrotechnická měření - 2. ročník Protokol SADA DUM Číslo sady DUM: Název sady DUM: VY_32_INOVACE_EL_7 Elektrotechnická měření pro 2. ročník Název a adresa školy: Střední průmyslová škola, Hronov, Hostovského 910, 549 31 Hronov Registrační

Více

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku

Obrázek 1 schéma zapojení měřícího přípravku. Obrázek 2 realizace přípravku Laboratorní měření Seznam použitých přístrojů 1. 2. 3. 4. 5. 6. Laboratorní zdroj DIAMETRAL, model P230R51D Generátor funkcí Protek B803 Číslicový multimetr Agilent, 34401A Číslicový multimetr UT70A Analogový

Více

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr

Návod k obsluze. R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr R116B MS8250B MASTECH MS8250A/B Digitální multimetr Návod k obsluze 1.2.4. Buďte vždy maximálně opatrní při práci s napětím převyšujícím 60V DC nebo 30V AC (RMS). Držte prsty mimo kovovou část měřících

Více

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik

Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Vnější autodiagnostika Ing. Vlček Doplňkový text k publikaci Jednoduchá elektronika pro obor Autoelektrikář, Autotronik, Automechanik Moderní automobily jsou vybaveny diagnostikou zásuvkou, která zajišťuje

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadávací řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou v souladu se Závaznými postupy pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK na dodávku Učební pomůcky pro

Více

SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY

SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY UNIVERZITA OBRANY Fakulta vojenských technologií SOUČÁSTKY ELEKTROTECHNIKY LABORATORNÍ PRAKTIKUM Ing. Martin Kyselák, Ph.D. prof. Ing. Čestmír Vlček, CSc. Ing. Jiří Solfronk, CSc. Brno 2016 OBSAH 1 A B

Více

Převodníky f/u, obvod NE555

Převodníky f/u, obvod NE555 Převodníky f/u, obvod NE555 Na tomto cvičení byste se měli seznámit s funkcí jednoduchého převodníku kmitočet/napětí sestaveného z dvojice operačních zesilovačů. Dále byste se měli seznámit s obvodem NE555.

Více

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs

1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs 1 Zadání 1. Navrhněte a prakticky realizujte pomocí odporových a kapacitních dekáda integrační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 1 = 62µs derivační obvod se zadanou časovou konstantu: τ 2 = 320µs Možnosti

Více

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů

Ele 1 RLC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických strojů Předmět: očník: Vytvořil: Datum: ELEKTOTECHNIKA PVNÍ ZDENĚK KOVAL Název zpracovaného celku: 3. 0. 03 Ele LC v sérií a paralelně, rezonance, trojfázová soustava, trojfázové točivé pole, rozdělení elektrických

Více

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů

1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů 1 Přesnost měření efektivní hodnoty různými typy přístrojů Cíl: Cílem této laboratorní úlohy je ověření vhodnosti použití různých typů měřicích přístrojů při měření efektivních hodnot střídavých proudů

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ. Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Katedra řídící techniky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Spínaný zdroj 4V/,5A Praha 00 Petr Janda Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci vypracoval

Více

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól

napájecí zdroj I 1 zesilovač Obr. 1: Zesilovač jako čtyřpól . ZESILOVACÍ OBVODY (ZESILOVAČE).. Rozdělení, základní pojmy a vlastnosti ZESILOVAČ Zesilovač je elektronické zařízení, které zesiluje elektrický signál. Má vstup a výstup, tzn. je to čtyřpól na jehož

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ AC/DC TRUE RMS AX-355 NÁVOD K OBSLUZE OBSAH 1. Mezní hodnoty měření... 3 2. Bezpečnostní informace... 3 3. Funkce... 5 4. Popis měřícího přístroje... 6 5. Specifikace... 7 6. Měření

Více

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení)

Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23 Elektrická měření pro I. ročník (Laboratorní cvičení) Studentská verze Zpracoval: Ing. Jiří Dlapal B R N O 2011 Úvod Výuka předmětu Elektrická měření

Více

Operační zesilovače. a) Monolitický Hybridní Diskrétní. b) Přímo vázaný: Bipolární Modulační: Spínačový

Operační zesilovače. a) Monolitický Hybridní Diskrétní. b) Přímo vázaný: Bipolární Modulační: Spínačový Operační zesilovače. Dělení Operačních Zesilovačů (OZ): Sočasný sortiment OZ můžeme třídit podle různých hledisek: podle technologie výroby (a) podle obvodové techniky (b) podle drh signálových vstpů (c)

Více

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače

[ db ; - ] Obrázek č. 1: FPCH obecného zesilovače Teoretický úvod Audio technika obecně je obor, zabývající se zpracováním zvuku a je poměrně silně spjat s elektroakustikou. Elektroakustika do sebe zahrnuje především elektrotechnická zařízení od akusticko-elektrických

Více

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU

VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU VÝKON V HARMONICKÉM USTÁLENÉM STAVU Základní představa: Rezistor: proud, procházející rezistorem, ho zahřívá, energie, dodaná rezistoru, se tak nevratně mění na teplo Kapacitor: pokud ke kondenzátoru připojíme

Více

XXXIII Celostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno 25. března 2010 TEST PRO ELEKTRONICKOU SKUPINU

XXXIII Celostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno 25. března 2010 TEST PRO ELEKTRONICKOU SKUPINU XXXIII elostátní olympiáda znalostí elektriky a elektroniky Krosno. března TEST PO ELEKTONIKO SKPIN Vysvětlení: Než odpovíš na otázku, pečlivě přečti níže uvedený text. Test obsahuje otázek. Odpovědi musejí

Více

Kroužek elektroniky 2010-2011

Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina Havířská 529/10 418 01 Bílina tel. 417 821 527 http://www.ddmbilina.cz e-mail: ddmbilina@seznam.cz Kroužek elektroniky 2010-2011 Dům dětí a mládeže Bílina 2010-2011 1 (pouze pro

Více

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství

Cvičení 11. B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství Cvičení 11 B1B14ZEL1 / Základy elektrotechnického inženýrství Obsah cvičení 1) Výpočet proudů v obvodu Metodou postupného zjednodušování Pomocí Kirchhoffových zákonů Metodou smyčkových proudů 2) Nezatížený

Více

Zesilovač s tranzistorem MOSFET

Zesilovač s tranzistorem MOSFET Cvičení 8 Zesilovač s tranzistorem MOFET Nastavení klidového pracovního bodu a mezní parametry tranzistoru imulace vlivu teploty na polohu P, stabilizace Náhradní Lineární Obvod tranzistoru MOFET, odečet

Více

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol CZ.1.07/1.5.00/34.0452 Číslo projektu Číslo materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0452 OV_2_37_Spínaný stabilizátor Název

Více

4. Vysvětlete mechanismus fotovodivosti. Jak závisí fotovodivost na dopadajícím světelném záření?

4. Vysvětlete mechanismus fotovodivosti. Jak závisí fotovodivost na dopadajícím světelném záření? Dioda VA 1. Dvě křemíkové diody se liší pouze plochou PN přechodu. Dioda D1 má plochu přechodu dvakrát větší, než dioda D2. V jakém poměru budou jejich diferenciální odpory, jestliže na obou diodách bude

Více

MEROS, spol. s r.o. Kalibrační laboratoř MEROS 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

MEROS, spol. s r.o. Kalibrační laboratoř MEROS 1. máje 823, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Obor měřené veličiny: Elektrické veličiny Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo prostory laboratoře: (23 ± 5) C 1 Stejnosměrné napětí 0 až 1 mv 1 mv

Více