Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA"

Transkript

1 Smlouva o poskytnutí softwaru EMEA PŘED POUŽITÍM TOHOTO PRODUKTU SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE TUTO SMLOUVU. STAŽENÍM, INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM TOHOTO PRODUKTU SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY. NESOUHLASÍTE-LI S PODMÍNKAMI TÉTO SMLOUVY, NESTAHUJTE, NEINSTALUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE TENTO PRODUKT. POKUD MÁTE SE SPOLEČNOSTÍ DELL PODEPSANOU SMLOUVU, KTERÁ JE V OBJEDNÁVCE UZAVŘENÉ MEZI VÁMI A SPOLEČNOSTÍ DELL PŘÍMO ODKAZOVÁNA, PAK TATO SMLOUVA NAHRAZUJE TUTO SMLOUVU. Tato Smlouva o poskytnutí softwaru (dále jen Smlouva ) se uzavírá mezi vámi jako zákazníkem (dále jen Zákazník nebo vy ) a společností Dell, jak je definováno níže. 1. Definice. Termíny psané s velkým počátečním písmenem, které nejsou v kontextu definovány, mají následující význam: (a) Přidružená společnost je jakýkoli právní subjekt, který kontroluje smluvní stranu této Smlouvy, nebo který je touto stranou kontrolován nebo který je pod společnou kontrolou smluvních stran, dokud takový kontrolní vztah trvá. (b) Zařízení je počítačový hardwarový produkt, na který je Software dodán. (c) Dell je (i) Dell Software International Ltd s hlavním sídlem v City Gate Park, Mahon, Cork, Ireland (dále jen DSIL ) nebo (ii) Přidružená společnost DSIL, která dodává Software nebo (iii) Přidružená společnost DSIL, která podepsala Objednávku, na základě které je Software poskytnut nebo (iv) autorizovaný poskytovatel licence, který dodává Software a/nebo podepisuje Objednávky. (d) Dokumentace jsou uživatelské příručky a dokumentace, které jsou od společnosti Dell k Softwaru k dispozici, a všechny její kopie. (e) estore je online systém pro objednávání Softwaru Dell k dispozici na (f) Typ licence je model, podle kterého je Software licencován (např. podle serveru, schránky, uživatele), jak je uvedeno v příslušné Objednávce. (g) Servisní služby je údržba a podpora nabídky pro Produkty společnosti Dell, jak je popsáno v článku Servisní služby níže. (h) Objednávka je dokument, na základě kterého si Zákazník objednává Produkt(y), nebo postup, na základě kterého si Zákazník objednává Produkt(y) z estore. Objednávky uskutečněné Zákazníkem a společností Dell se řídí výhradně ustanoveními této Smlouvy a příslušné Objednávky. Objednávky učiněné pouze na základě nákupní objednávky zákazníka, objednávky učiněné v estore a veškeré Objednávky učiněné prostřednictvím Partnera se řídí výhradně ustanoveními této Smlouvy. Každá objednávka podléhá schválení ze strany společnosti Dell, a to buď písemně nebo dodáním Produktu, a představuje neodvolatelný závazek zákazníka nakoupit a uhradit Produkty a/nebo Servisní služby uvedené v Objednávce. Veškeré sporné nebo dodatečné podmínky Objednávek nejsou závazné, pokud je společnost Dell písemně neakceptuje. (i) Partner je prodejce nebo distributor ve smluvním vztahu se společností Dell nebo s jiným Partnerem, který je prostřednictvím takové smlouvy oprávněn dále prodávat Produkty a/nebo Servisní služby. (j) Průvodce produktem je dokument, který obsahuje Podmínky produktu, a je k dispozici na (k) Podmínky produktu jsou podmínky spojené s každým Typem licence a veškeré další podmínky související s jednotlivými produkty. Podmínky produktu pro Produkty, které jsou určené v Objednávce podepsané Zákazníkem a společností Dell, musí být takové, jak je v Objednávce určeno. Pokud nejsou v Objednávce určeny žádné Podmínky produktu, pokud je Objednávka učiněna pouze na základě nákupní objednávky Zákazníka, pokud je Objednávka učiněna prostřednictvím estore nebo pokud je Objednávka učiněna prostřednictvím Partnera, pak musí být Podmínky produktu pro tyto Produkty takové, jak je uvedeno v Průvodci produktu platnému ke dni Objednávky. (l) Produkty znamená Software a Zařízení poskytované Zákazníkovi na základě této Smlouvy. (m) Software je verze strojového kódu softwaru, která je poskytnuta nebo zpřístupněna Zákazníkovi na základě Objednávky, jakož i veškeré opravy, vylepšení a upgrady takového Softwaru, které jsou Zákazníkovi na základě této Smlouvy k dispozici, a veškeré kopie výše uvedeného. Software zahrnuje On-Premise Software a SaaS Software (jak je definováno v článku 2) společně se Softwarem dodávaným jako součást Zařízení. 2. Softwarová licence. (a) Obecné podmínky. Na základě Podmínek této Smlouvy uděluje společnost Dell Zákazníkovi nevýhradní, nepřenositelnou (kromě toho, jak je stanoveno dále v této Smlouvě) nepostupitelnou licenci, kterou Zákazník od společnosti Dell přijímá, pro přístup a používání množství každé položky Softwaru, jak je určeno v příslušné Objednávce v rámci parametrů Podmínek produktu spojených s příslušným Softwarem a Typem licence (dále jen Licence. ) S výjimkou MSP licencí (jak je definováno níže) musí Zákazník používat Software výhradně na podporu své vnitřní podnikatelské činnosti nebo svých celosvětových Přidružených společností. (b) On-Premise Software. Pokud je Software Zákazníkovi dodáván pro instalaci a používání na vlastním zařízení Zákazníka ( On- Premise Software ), je Licence udělena na dobu jednoho roku ode dne dodání (není-li v Objednávce uvedeno jinak) a zahrnuje také právo na (i) vytvoření přiměřeného množství dalších kopií On-Premise Softwaru určených k použití výhradně pro neproduktivní účely archivace nebo pasivního znovuzískání po kolapsu, a to za předpokladu, že jsou takové kopie uloženy na bezpečném místě a nepoužívají se pro výrobní účely, pokud se pro výrobní účely používá hlavní kopie On-Premise Softwaru, a (ii) vytvářet a používat přiměřené množství kopií Dokumentace dle potřeby pro podporu autorizovaných uživatelů On-Premise Softwaru ze strany Zákazníka. Každou Licenci On- Premise Softwaru může Zákazník používat pouze v zemi, ve které byl On-Premise Software Zákazníkovi původně dodán. (c) Software as a Service. Pokud Objednávka poskytuje Zákazníkovi právo na přístup a používání Softwaru instalovaném na zařízení provozovaném společností Dell nebo jeho dodavateli (dále jen SaaS Software ), (i) Licence pro takový SaaS Software se uděluje na dobu uvedenou v Objednávce (dále jen Doba platnosti SaaS ), Doba platnosti SaaS může být prodloužena automaticky, nebo po dohodě obnovena, a (ii) ustanovení SaaS uvedené v článku 16 této Smlouvy se vztahuje na veškeré používání takového Softwaru. Pokud je jakýkoli On-Premise Software poskytován v souvislosti s SaaS Softwarem, licenční podmínky pro takový On-Premise Software musí být stejné jako podmínky SaaS a Zákazník je povinen neprodleně instalovat veškeré aktualizace On-Premise Softwaru poskytnuté společností Dell. (d) MSP Licence. Pokud je v Objednávce uvedeno, že Zákazník bude Software používat jako poskytovatel řízených služeb, je Zákazníkovi udělena Licence používat takový Software a příslušnou Dokumentaci pro poskytování správních služeb (dále jen MSP Licence ). Správní služby mimo jiné zahrnují aplikace, operační systémy a implementaci databází, optimalizaci výkonu a servisní služby poskytnuté Zákazníkovi ve prospěch jeho zákazníků (jednotlivě dále jen Klient ). Každá MSP Licence se řídí podmínkami této Smlouvy a podmínkami MSP v Průvodci produktem. Rev EMEA 11-dub-2014 (StatSoft) DŮVĚRNÉ Strana 1 z 8

2 Pokud Objednávka pro MSP Licenci výslovně povoluje Zákazníkovi instalovat kopie Software na zařízení svých Klientů nebo poskytovat Klientům přístup k Softwaru, pak je Zákazník povinen zajistit, že (a) každý Klient používá Software a Dokumentaci pouze jako součást Správních služeb poskytnutých Zákazníkem, (ii) takové použití podléhá omezením uvedeným v této Smlouvě, včetně těch uvedeným v článku Export a v příslušné Objednávce, a (iii) každý Klient spolupracuje se společností Dell v průběhu jakékoli kontroly dodržování ustanovení, které může společnost Dell nebo její pověřený zástupce provádět. Při ukončení poskytování Správních služeb Klientovi, je Zákazník povinen neprodleně odstranit veškerý instalovaný Software na počítačovém zařízení Klienta nebo požádat Klienta, aby tak učinil sám. Zákazník souhlasí s tím, že je společně a nerozdílně odpovědný vůči společnosti Dell za jednání a opomenutí svých Klientů v souvislosti s jejich používáním Softwaru a Dokumentace, a je povinen na své náklady bránit společnost Dell proti veškerým právním krokům, žalobám nebo pohledávkám podaným proti společnosti Dell Klientem v souvislosti se Správními službami poskytovanými Zákazníkem a uhradit veškerá konečná rozhodnutí nebo vypořádání, jakož i výdaje společnosti Dell v souvislosti s takovými právními kroky, žalobou nebo pohledávkou. (e) Dočasná licence. Pokud je v Objednávce uvedeno, že Zákazník bude Software používat pro účely hodnocení, nebo pokud je Software od společnosti Dell získán jiným způsobem pro účely hodnocení, pak je Zákazníkovi udělena licence používat takový Software a související Dokumentaci pouze pro účely Zákazníkova vlastního nevýrobního, interního hodnocení (dále jen Dočasná licence ). Každá Dočasná licence se poskytuje na zkušební dobu maximálně třiceti (30) dnů ode dne dodání On-Premise Softwaru nebo ode dne, kdy je povolen přístup k SaaS Softwaru, plus případné prodloužení poskytnuté společností Dell písemnou formou (dále jen Zkušební doba ). Během Zkušební doby není Dočasná licence zpoplatněna, Zákazník ale nese odpovědnost za veškeré příslušné poplatky za dopravu nebo daně, které mohou vzniknout, a za veškeré poplatky, které jsou spojeny s používáním nad rámec povolený v této Smlouvě. Zákazníkovi je udělena pouze jedna Dočasná licence na vydání jakékoli položky Softwaru. Bez ohledu na cokoli uvedené v této Smlouvě jinak Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že je Dočasná licence poskytnuta JAK LEŽÍ A BĚŽÍ a že společnost Dell pro Dočasné licence neposkytuje záruky ani Servisní služby. (f) Freewarová licence. Pokud freewarovou verzi Softwaru Zákazník stáhl z webové stránky Dell, podmínky použití takového Softwaru se řídí příslušnými definicemi Freewaru ustanovenými v Průvodci produktem (dále jen Freewarová licence ). Bez ohledu na cokoli uvedené v této Smlouvě jinak Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že je Freewarová licence poskytnuta JAK LEŽÍ A BĚŽÍ a že společnost Dell pro Freewarové licence neposkytuje záruky ani Servisní služby. (g) Použití Poskytovatelem služeb. Pokud Zákazník uzavře smlouvu se třetí stranou, která provádí implementaci Softwaru, jeho konfiguraci, konzultace nebo outsourcing (dále jen Poskytovatel služeb ), Poskytovatel služeb může používat Software a Dokumentaci poskytnutou Zákazníkovi na základě této Smlouvy pouze pro účely poskytování takových služeb Zákazníkovi, a to za předpokladu, že Zákazník zajistí, že (i) použití Softwaru a Dokumentace Poskytovatelem služeb podléhá omezením uvedeným v této Smlouvě, včetně těm uvedeným v článku Export a v příslušných Objednávkách, (ii) Poskytovatel služeb spolupracuje se společností Dell při provádění kontrol dodržování ustanovení, které může společnost Dell nebo její pověřený zástupce provádět, a (iii) Poskytovatel služeb neprodleně odstraní veškerý Software instalovaný na svém počítači po dokončení potřebného užívání Softwaru Poskytovatelem služeb, jak je povoleno v tomto článku. Zákazník souhlasí s tím, že je společně a nerozdílně odpovědný vůči společnosti Dell za jednání a opomenutí svých Poskytovatelů služeb v souvislosti s jejich používáním Softwaru a Dokumentace. 3. Omezení. S výjimkou a pouze v rozsahu, kdy jsou takové výjimky a omezení zakázány podle platných právních předpisů, nesmí Zákazník zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat nebo se snažit zjistit nebo jakýmkoli způsobem změnit základní zdrojový kód Softwaru nebo kterékoli jeho části. Kromě toho Zákazník nesmí (i) upravovat, překládat, lokalizovat, přizpůsobovat, pronajímat, půjčovat, vytvářet, připravovat nebo patentovat odvozená díla Produktů, Dokumentace nebo jakékoli jejich části, (ii) dále prodávat, poskytovat licenci nebo distribuovat Produkty nebo Dokumentaci, (iii) zajišťovat, zpřístupňovat nebo povolovat použití kompletních Produktů nebo jejich částí jakékoli třetí straně (pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak) bez předchozího písemného souhlasu společnosti Dell, (iv) používat Produkty nebo Dokumentaci pro vytvoření nebo vylepšení konkurenční nabídky nebo pro jakýkoli jiný účel, který pro společnost Dell znamená konkurenci nebo (v) plnit nebo neplnit taková jednání, která by vedla k zneužití nebo porušení práv duševního vlastnictví společnosti Dell na Produkty a Dokumentace. Každá povolená kopie Softwaru nebo Dokumentace vytvořená Zákazníkem podle této Smlouvy musí obsahovat veškeré názvy, ochranné známky, autorská práva a upozornění na omezená práva stejně jako v originále. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Produkty mohou fungovat ve spojení s produkty třetí strany, a Zákazník souhlasí, že nese odpovědnost za zajištění řádné licence pro používání takových produktů třetích stran. Bez ohledu na cokoli uvedené v této Smlouvě jinak podmínky a omezení stanovené v této Smlouvě Zákazníkovi nebrání ani neomezují v uplatnění dalších nebo jiných práv na veškerý otevřený software, který může být obsažen v Produktech nebo poskytnut společně s těmito Produkty v souladu s příslušnými licencemi otevřených softwarů. Zákazník nesmí pro instalaci nebo získání přístupu k Softwaru používat žádné licenční klíče nebo jiné prostředky k licenčnímu přístupu, které neposkytuje společnost Dell, včetně mimo jiné pirátských klíčů. 4. Vlastnická práva. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že (i) Produkty jsou chráněny autorským právem a dalšími zákony a smlouvami na ochranu duševního vlastnictví, (ii) společnost Dell, její Přidružené společnosti a/nebo její dodavatelé vlastní autorská práva a další práva duševního vlastnictví Produktů, (iii) Software je licencován, nikoli prodáván, (iv) tato Smlouva neuděluje Zákazníkovi žádná práva k ochranným známkám nebo servisním značkám společnosti Dell a (v) společnost Dell si vyhrazuje veškerá práva, ať už předpokládaná nebo výslovně uvedená, která nejsou v této Smlouvě výslovně udělena Zákazníkovi. 5. Nárok, riziko ztráty a dodání. Společnost Dell, její Přidružené společnosti a/nebo její dodavatelé mají vlastnický nárok na veškerý Software. Nárok a riziko ztráty Zařízení přecházejí při dopravě ze společnosti Dell na Zákazníka (pokud není Zařízení Zákazníkovi pronajato nebo půjčeno). Dodání Produktů probíhá elektronickým stažení nebo prostřednictvím FCA (sídlo společnosti Dell v Dublinu) ICC Incoterms (2010). 6. Platba. Zákazník se zavazuje společnosti Dell (nebo Partnerovi, pokud se vztahuje) uhradit poplatky uvedené v každé Objednávce, včetně příslušných přepravních poplatků. Produkty budou Zákazníkovi fakturovány okamžitě po jejich doručení nebo před započetím období údržby a obnovení a Zákazník je povinen uhradit veškeré platby splatné společnosti Dell v jejich plné výši do třiceti (30) dnů ode dne vystavení každé faktury nebo do doby uvedené v Objednávce podepsané společnosti Dell, pokud taková Objednávka existuje. Na veškeré částky splatné společnosti Dell ze strany Zákazníka, které zůstanou po době splatnosti neuhrazené, se vztahuje poplatek z prodlení ve výši 1,5 % z fakturované částky za měsíc od data splatnosti do doby, než je částky uhrazena, nebo maximální sazba povolená zákonem, pokud je poplatek z prodlení nižší. 7. Daně. Poplatky uvedené v Objednávce nemusí zahrnovat daně. Pokud je společnost Dell povinna zaplatit daně z prodeje, používání, z přidané hodnoty nebo jiné daně z Produktů nebo Servisních služeb poskytovaných na základě této Smlouvy nebo z používání Produktů nebo Servisních služeb Zákazníkem, budou takové daně účtovány a hrazeny Zákazníkem. Tento článek se nevztahuje na daně ze zisku společnosti Dell. Rev EMEA 11-dub-2014 (StatSoft) DŮVĚRNÉ Strana 2 z 8

3 8. Ukončení platnosti. Tato Smlouva nebo Licence udělené podle této Smlouvy mohou být vypovězeny (i) na základě vzájemné dohody mezi společností Dell a Zákazníkem nebo (ii) kteroukoli ze stran, pokud druhá strana nebo Poskytovatel služeb závažně poruší tuto Smlouvu nebo Objednávku nebo, pokud je takové porušení opodstatněně možné napravit, nenapraví takové porušení k přiměřené spokojenosti druhé strany do třiceti (30) dnů od obdržení oznámení o tomto porušení. Po ukončení platnosti této Smlouvy nebo po vypršení nebo ukončení Licence z jakéhokoli důvodu, pozbývají veškerá práva udělená Zákazníkovi na příslušný Software okamžitě platnosti a Zákazník je povinen okamžitě: (i) ukončit užívání příslušného Softwaru a Dokumentace, (ii) odstranit veškeré kopie, instalace a výskyty příslušného Softwaru ze všech počítačů Zákazníka a z jakýchkoli jiných zařízení, na kterých byl Software nainstalován, a zajistit, že všichni příslušní Poskytovatelé Služeb a Klienti učiní to samé, (iii) vrátit příslušný Software společnosti Dell společně s veškerou Dokumentací a dalšími materiály spojenými se Softwarem a veškeré kopie výše uvedených nebo takovéto položky zničit, (iv) ukončit užívání Servisních služeb spojených s příslušným Softwarem, (v) zaplatit společnosti Dell nebo příslušnému Partnerovi veškeré částky splatné k datu ukončení Smlouvy nebo Licence a (vi) doručit do deseti (10) dnů společnosti Dell písemné potvrzení, že Zákazník a jeho Poskytovatelé služeb, podle toho, co se vztahuje, splnili všechny povinnosti uvedené výše. Aniž jsou dotčeny jiné opravné prostředky, na které může mít ukončující strana ze zákona nárok, podléhá ukončení platnosti této Smlouvy nebo Licence omezením stanoveným v této Smlouvě. Veškerá ustanovení této Smlouvy, která vyžadují nebo předpokládají plnění po ukončení této Smlouvy nebo vypršení nebo ukončení Licence, jsou vůči druhé smluvní straně a jejím právním nástupcům a nabyvatelům práv vymahatelná bez ohledu na ukončení nebo vypršení, včetně článků Omezení, Platba, Daně, Ukončení platnosti, Záruky, Porušení, Omezení odpovědnosti, Důvěrné informace, Kontrola dodržování předpisů a Obecná ustanovení v této Smlouvě. 9. Export. Zákazník bere na vědomí, že Produkty a Servisní služby podléhají zákonům, pravidlům, nařízením a omezením na kontrolu exportu a národním bezpečnostním kontrolám Spojených států amerických a dalších příslušných zahraničních orgánů (dále jen Exportní kontroly ) a zavazuje se Exportní kontroly dodržovat. Zákazník se tímto zavazuje používat Produkty v souladu s Exportními kontrolami a nesmí vyvážet, znovu vyvážet, prodávat, pronajímat nebo jiným způsobem přenášet Produkty nebo jakékoli jejich kopie, části nebo přímé produkty v rozporu s Exportními kontrolami. Zákazník nese výhradní odpovědnost za získání veškerých potřebných licencí nebo povolení týkajících se vývozu, opětovného vývozu, prodeje, pronájmu nebo přenosu Produktů a za zajištění dodržování veškerých požadavků na takové licence nebo povolení. Zákazník tímto (i) prohlašuje, že Zákazník není subjekt nebo osoba, kterému je podle Exportních kontrol zakázáno přepravovat Produkty nebo poskytovat Servisní služby, a (ii) souhlasí, že nebude vyvážet, opětovně vyvážet nebo jiným způsobem přenášet Produkty (a) jakékoli zemi, na kterou je uvaleno obchodní embargo Spojených států amerických, (b) státnímu příslušníkovi nebo obyvateli jakékoli země, na kterou je uvaleno obchodní embargo Spojených států amerických, (c) jakékoli osobě nebo subjektu, kterému je podle Exportních kontrol zakázáno přepravovat Produkty, nebo (d) komukoli, kdo je zapojen do činností souvisejících s navrhováním, vývojem, výrobou nebo použitím jaderných materiálů, jaderných zařízení, jaderných zbraní, střel nebo chemických či biologických zbraní. Zákazník je povinen na své vlastní náklady bránit společnost Dell a její Přidružené pobočky před jakýmkoli nárokem třetí strany nebo sporem se třetí stranou vyplývající z veškerých nepřesných zastoupení ze strany Zákazníka týkající se existence exportní licence, neschopností Zákazníka poskytnout informace společnosti Dell za účelem získání exportní licence nebo jakýmkoli obviněním společnosti Dell kvůli porušení nebo údajnému porušení Exportních kontrol ze strany Zákazníka (dále jen Exportní nárok ) a je povinen uhradit veškerá rozhodnutí nebo vypořádání dosažená v souvislosti s Exportním nárokem, jakož i náklady společnosti Dell na řešení Exportního nároku. 10. Servisní služby. (a) Popis. Za příslušné poplatky je společnost Dell povinna během období údržby zajistit Zákazníkovi následující Servisní služby: (i) společnost Dell Zákazníkovi zpřístupní nové verze a vydání Softwaru, včetně oprav, vylepšení a upgradů Softwaru, pokud je společnost Dell obvykle zpřístupňuje bez poplatku jako součást Servisních služeb; (ii) společnost Dell musí reagovat na veškerá oznámení ze strany Zákazníka, které nahlašují selhání Softwaru, které dosud nebyly společnosti Dell ze strany Zákazníka hlášeny. Nic z výše uvedeného neomezuje následné komunikace ze strany Zákazníka ohledně selhání Softwaru; (iii) společnost Dell musí reagovat na veškeré žádosti ze strany technických koordinátorů Zákazníka o pomoc s operačními/technickými aspekty Softwaru, které se netýkají selhání Softwaru. Společnost Dell si vyhrazuje právo omezit takové žádosti, pokud společnost Dell důvodně zjistí, že objem takových žádostí o pomoc nesouvisejících s chybou Softwaru je nadměrný nebo se jejich charakter příliš opakuje; (iv) Zákazník má přístup k webové stránce softwarové podpory společnosti Dell na (dále jen Stránka podpory ). Servisní služby jsou k dispozici během běžné provozní doby podpory (dále jen Provozní doba ), jak je uvedeno na Stránce podpory, pokud si Zákazník nezakoupil Kritickou firemní podporu (např. Podpora 24/7 Úroveň závažnosti 1) Seznam Softwaru, pro který je Kritická firemní podpora k dispozici a/nebo vyžadován, je uveden na Stránce podpory v Globálním průvodci podporou. Servisní služby pro Software, který společnost Dell získala prostřednictvím akvizice nebo fúze se může po určitou dobu po datu účinnosti akvizice nebo fúze řídit jinými podmínkami, než jsou podmínky uvedené v tomto článku. Pokud existují, příslušné jiné podmínky musí být uvedeny na Stránce podpory. (b) Období údržby. Pro On-Premise Software začíná první období, kdy má Zákazník nárok na Servisní služby, dnem počáteční dodávky Softwaru po obdržení Objednávky a končí dvanáct (12) měsíců poté, pokud není v příslušné Objednávce uvedeno jinak (dále jen První období údržby ). Po Prvním období údržby budou Servisní služby pro On-Premise Software automaticky prodlouženy o další období dvanácti (12) měsíců (každé takové období dále jen Obnovené období údržby ) v případě, že obnova nebyla jednou ze stran vypovězena prostřednictvím písemného oznámení doručeném em nebo jiným způsobem druhé straně nejméně šedesát (60) dnů před prvním dnem příslušného Obnoveného období údržby. Pro účely této Smlouvy se První období údržby a každé Obnovené období údržby označuje Období údržby. Vypovězením Servisních služeb pro On-Premise Software nejsou dotčena práva Zákazníka na pokračování používání On-Premise Softwaru. Poplatky za údržbu jsou splatné před každým Obnoveným obdobím údržby a podléhají platebním podmínkám ustanoveným v této Smlouvě. Postup pro obnovení Servisních služeb pro On-Premise Software po jejich vypršení je uveden na https://support.software.dell.com/essentials/reinstate-maintenance-services. Pro SaaS Software odpovídá Období údržby trvání příslušného období Saas. (c) Zásady nahrazení zařízení. Pro Zařízení, na která se vztahuje Kompletní přednostní přístup k údržbě softwaru (dále jen TPAM ) (společnost Dell může dle svého uvážení takový Software přejmenovat) (dále jen Zařízení TPAM ), platí Zásady nahrazení zařízení jako součást Servisních služeb TPAM, pokud si Zákazník od nákupu licence pro TPAM nepřetržitě kupoval Servisní služby pro TPAM. Zásady nahrazení zařízení jsou následující: následující pracovní den poté, co společnost Dell určí nutnost nahrazení Zařízení, Rev EMEA 11-dub-2014 (StatSoft) DŮVĚRNÉ Strana 3 z 8

4 společnost Dell pošle buď náhradu za Zařízení (dále jen Náhradní zařízení ) nebo podle svého uvážení pošle náhradní díl Zařízení, který si Zákazník instaluje (dále jen Náhradní díl ). Veškeré Náhradní díly musí být externě nahraditelné tak, aby nevyžadovaly otevření skříně Zařízení. Náhradní zařízení nebo Náhradní části mohou být už dříve použity, ale nesmí mít menší kapacitu nebo specifikaci, než má Zařízení nebo díl, které nahrazují. Pokud nemůže Zákazník trvale odstranit data z paměťového úložiště Zařízení a Zákazníkovy zásady ochrany informací neumožňují vrácení Zařízení obsahující citlivé údaje, může Zákazník odstranit jakákoli paměťová úložiště, která nevyžadují otevření skříně Zařízení, a vrátit Zařízení bez úložiště. 11. Záruky a opravné prostředky. Není-li uvedeno jinak v článku 17 (Výjimečné podmínky země), zaručuje společnost Dell následující: (a) Záruky na Software. Dell zaručuje, že během příslušné Záruční doby (jak je definována v článku 11 písmeno (c) níže), (i) fungování Softwaru poskytnutého společností Dell bude v podstatných náležitostech odpovídat své Dokumentaci (dále jen Provozní záruka ); (ii) Software poskytnutý společností Dell nebude obsahovat žádné viry, červy, trojské koně nebo jiné škodlivé nebo destruktivní kódy navržené společností Dell, které by umožňovaly neoprávněné proniknutí do Softwaru, jeho zablokování nebo smazání, s výjimkou, že Software může obsahovat klíč omezující jeho použití na rozsah udělený Licencí a licenční klíče vydané společností Dell pro dočasné použití jsou časově omezené (dále jen Virová záruka ); (iii) média poskytnutá společností Dell, pokud existují, na kterých je nahrán On-Premise Software, nebudou obsahovat závažné vady materiálu a zpracování při normálním používání (dále jen Záruka na média ) a (iv) společnost Dell vyvine komerčně přiměřené úsilí, aby byl SaaS Software k dispozici dvacet čtyři hodin denně, sedm dní v týdnů s výjimkou plánované údržby, instalace aktualizací, těch faktorů, které jsou mimo přiměřenou kontrolu společnost Dell, neschopnosti Zákazníka splnit minimální systémové požadavky oznámené společností Dell a jakéhokoli porušení této Smlouvy ze strany Zákazníka, která má vliv na dostupnost SaaS Softwaru (dále jen Záruka dostupnosti SaaS ). (b) Záruka na zařízení. S výjimkou Zařízení TPAM se na Zařízení vztahuje záruka v souladu se záručním dokumentem doručeným společně se Zařízením a/nebo vyvěšeným na webové stránce výrobce hardwaru. Pro Zařízení TPAM zaručuje společnost Dell, že během příslušné Záruční doby bude Zařízení TPAM fungovat způsobem, který umožňuje použití TPAM v podstatné shodě s Dokumentací (dále jen Záruka na zařízení TPAM ). (c) Záruční doba. Záruční doba pro každou z výše uvedených záruk bude následující: pro Provozní záruku vztahující se na On- Premise Software, Virovou záruku a Záruku na média je Záruční doba třicet (30) dní po počáteční dodávce Softwaru na základě schválené Objednávky, pro Provozní záruku vztahující se na SaaS Software a Záruku dostupnosti SaaS odpovídá Záruční doba Době platnosti SaaS a Záruka na zařízení TPAM je jeden (1) rok po počáteční dodávce Zařízení TPAM na základě schválené Objednávky. (d) Opravné prostředky. Veškerá porušení výše uvedených záruk musí Zákazník nahlásit společnosti Dell v průběhu příslušné Záruční doby. Jediné a výhradní opravné opatření Zákazníka a jediný závazek společnosti Dell při takovému porušení je následující: (i) pokud dojde k porušení Provozní záruky, která má vliv na používání On-Premise Softwaru, musí ho společnost Dell v přiměřené lhůtě se zřetelem na závažnost chyby a jejího vlivu na Zákazníka opravit nebo poskytnout řešení pro reprodukovatelné chyby v Softwaru, které způsobily toto porušení, nebo na základě uvážení společnosti Dell vrátit licenční poplatky uhrazené za neodpovídající Software po vrácení takového Softwaru společnosti Dell a ukončení příslušné Licence podle této Smlouvy; (ii) pokud dojde k porušení Provozní záruky, která má vliv na používání SaaS Softwaru, musí ho společnost Dell opravit nebo poskytnout řešení pro reprodukovatelné chyby v Softwaru, které způsobily toto porušení, a poskytnout příspěvek nebo vrátit poplatky rozpočítané na období, během kterého Software nefungoval v podstatné shodě s příslušnou Dokumentací; (iii) při porušení Virové záruky musí společnost Dell Software nahradit kopií, která je v souladu s Virovou zárukou; (iv) při porušení Záruky na média musí společnost Dell na své náklady nahradit vadné médium; (v) při porušení Záruky dostupnosti SaaS musí společnost Dell poskytnout příspěvek nebo vrátit poplatky rozdělené rozpočítané na období, během kterého nebyl Software k dispozici pro použití; (vi) při porušení Záruky na zařízení TPAM musí společnost Dell splnit své povinnosti podle Zásad nahrazení zařízení. Další záruky vztahující se ke konkrétním produktům a opravným prostředkům mohou být uvedeny v Objednávce, kterou podepsaly obě smluvní strany. (e) Výjimky ze záruky. Záruky stanovené v tomto článku se nevztahují na jakékoli neshody, (i) které společnost Dell nemůže ani po vyvinutí komerčně přiměřeného úsilí napravit, (ii) které jsou způsobeny nesprávným používáním příslušného Produktu nebo používáním Produktu způsobem, který je v rozporu s touto Smlouvou nebo s Dokumentací nebo (iii) které vznikly v důsledku úpravy Produktu někým jiným, než je společnost Dell. (f) Produkty třetí strany. Určitý typ Softwaru může obsahovat funkce, jejichž cílem je fungovat společně s produkty třetí strany. Pokud příslušný poskytoval již neposkytuje produkty třetí strany, může společnost Dell ukončit poskytování související funkce produktu a Zákazník nemá nárok na žádné vrácení peněz, příspěvek ani na jinou kompenzaci. O takovém případě bude společnost Dell Zákazníka přiměřeně informovat. (g) Zřeknutí se záruk. Výslovně uvedené záruky a opravné prostředky stanovené v tomto článku a v článku 17 (Výjimečné podmínky země) nebo v Objednávce jsou ty jediné záruky a opravné prostředky poskytnuté společností Dell podle této Smlouvy. V maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy jsou veškeré ostatní záruky a opravné prostředky vyloučeny, ať již výslovné nebo předpokládané, ústní nebo písemné, včetně veškerých vyplývajících záruk prodejnosti, vhodnosti použití k určitému účelu, neporušení, uspokojivé kvality a jakýchkoli záruk vyplývajících z obchodního použití nebo vzniklých v průběhu jednání nebo výkonu. Společnost Dell nezaručuje nepřerušené nebo bezchybné fungování Produktu. (h) Vyloučení odpovědnosti za vysoká rizika. Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Produkty nejsou odolné proti chybám a nejsou navrženy nebo určeny pro použití v nebezpečném nebo vysoce rizikovém prostředí, včetně provozu jaderných zařízení, letecké navigace, řízení leteckého provozu, nouzových komunikačních systémů, přístrojů na podporu životních funkcí, zbraňových systémů nebo jakýchkoli jiných použití, kde lze důvodně očekávat, že selhání nebo porucha jakéhokoli produktu může vést ke smrti, zranění osob, závažné škodě na majetku nebo závažnému poškození životního prostředí (dále jen Vysoce rizikové prostředí ). V důsledku toho (i) nesmí Zákazník používat produkty ve Vysoce rizikovém prostředí, (ii) je jakékoli Zákazníkovo použití Produktů ve Vysoce rizikovém prostředí na vlastní nebezpečí Zákazníka, (iii) nejsou společnost Dell, její Přidružené společnosti a dodavatelé vůči Zákazníkovi odpovědní za jakékoli použití těchto Produktů ve Vysoce rizikovém prostředí a (iv) neposkytuje společnost Dell žádné záruky ani ujištění, výslovná nebo předpokládaná, v souvislosti s použitím Produktů ve Vysoce rizikovém prostředí. Rev EMEA 11-dub-2014 (StatSoft) DŮVĚRNÉ Strana 4 z 8

5 12. Porušení. Společnost Dell bude na vlastní náklady hájit nebo urovnávat veškeré pohledávky, žaloby, právní kroky nebo řízení zahájeného vůči Zákazníkovi třetí stranou v rozsahu, který je založen na tvrzení, že Software přímo porušuje jakýkoli patent, autorské právo, ochrannou známku nebo jiné vlastnické právo vymahatelné v zemi, kde je Software Zákazníkovi dodán, nebo pokud v takové zemi porušuje obchodní tajemství (dále jen Pohledávka ). Kromě toho je společnost Dell povinna uhradit veškerá urovnání nakonec udělená Zákazníkovi na základě Pohledávky nebo veškeré částky vyměřené vůči Zákazníkovi v jakýchkoli urovnáních Pohledávky a přiměřené správní náklady nebo výdaje, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení nezbytně vynaložené Zákazníkem při řešení Pohledávky. Povinnosti společnosti Dell podle tohoto článku jsou podmíněny tím, že Zákazník (i) společnost Dell o Pohledávce neprodleně informuje, (ii) společnosti Dell přenechává výlučnou kontrolu ve vyšetřování, obhajobě nebo urovnání Pohledávky a (iii) poskytne společnosti Dell takovou spolupráci a podporu, kterou může společnost Dell odůvodněně čas od času požadovat v souvislosti s vyšetřováním, obhajobou nebo urovnáním Pohledávky. Společnost Dell nemá podle této Smlouvy žádnou povinnost obhajovat Zákazníka proti Pohledávce (a) vyplývající z jiného používání Softwaru, než jak je povoleno podle této Smlouvy, (b) vyplývající z úpravy Softwaru někým jiným než společností Dell, nebo na základě (c) používání Softwaru Zákazníkem poté, co společnost Dell doporučí přerušení z důvodu možného nebo skutečného porušení, (d) používání náhradní nebo změněné verze Softwaru ze strany Zákazníky, pokud by se předešlo porušení použitím současné nebo nezměněné verze Softwaru, která je Zákazníkovi k dispozici nebo (e) v rozsahu, v jakém Pohledávka vznikla nebo je založena na použití Softwaru společně s jinými produkty, službami nebo daty neposkytnutými společností Dell, kdy porušení vyplývá z takového použití. Pokud je použití Softwaru Zákazníkem soudně nařízeno na základě Pohledávky, je společnost Dell povinna na vlastní náklady a dle vlastního uvážení buď (1) získat pro Zákazníka právo nadále používat Software, (2) nahradit Software funkčně ekvivalentním nepoškozujícím produktem, (3) upravit Software tak, aby nebyl porušující nebo (4) ukončit Licenci pro porušující Software a (A) v případě On-Premise Softwaru přijmout vrácení Softwaru a vrátit licenční poplatek zaplacený za porušující Software způsobem pro rata za období šedesáti (60) měsíců od data prvotního doručení Softwaru na základě Objednávky nebo (B) pro Software SaaS upřít Zákazníkovi právo na přístup a používání porušujícího Softwaru a vrátit způsobem pro rata nepoužitou část jakýchkoli poplatků předplacených Zákazníkem za porušující Software. Tento článek uvádí celou odpovědnost společnosti Dell a jediný a výlučný prostředek Zákazníka vzhledem k Pohledávce. 13. Omezení odpovědnosti S výjimkou ustanovení v článku 17 (Výjimečné podmínky země) smluvní strany mají následující odpovědnost: (a) s výhradou článku 13 písmena (b) a (c) maximální souhrnná a kumulativní odpovědnost každé ze stran podle této Smlouvy, ať již vyplývající z porušení smlouvy, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo z jiného důvodu, nesmí přesáhnout 125 % zaplacených a/nebo dlužných poplatků (podle toho, co se vztahuje) ze strany Zákazníka za Produkty, které jsou předmětem porušení, nebo pět set eur (500 EUR); za Servisní služby nebo Produkty podléhající pravidelným poplatkům nesmí přesáhnout 125 % zaplacené a/nebo dlužné částky (podle toho, co se vztahuje) za takové Servisní služby nebo Produkt za dvanáct (12) měsíců předcházejícím porušení nebo pět set eur (500 EUR). (b) S výhradou článku 13 písmeno (c) nenese žádná ze stran odpovědnost za (i) jakoukoli ztrátu příjmu, výnosů, obchodů, smluv nebo skutečných či předpokládaných zisků, (ii) jakoukoli ztrátu předpokládaných úspor, (iii) ztrátu dobrého jména nebo pověsti, (iv) jakoukoli ztrátu, škodu nebo poškození dat, (v) jakoukoli obnovu dat nebo programů, (vi) nepřímé, náhodné, mimořádné nebo následné ztráty nebo škody jakéhokoli druhu, jakkoli vzniklé, ať již je taková ztráta nebo škoda předvídatelná nebo předpokládaná stranami a ať již vyplývá z porušení smlouvy, občanskoprávního deliktu (včetně nedbalosti), porušení zákonné povinnosti nebo z jiného důvodu. (c) Nic v této Smlouvě nevylučuje nebo neomezuje odpovědnost stran za (i) jakákoli porušení článků Softwarová licence, Omezení nebo Důvěrné informace v této Smlouvě nebo jakékoli jiné porušení práv duševního vlastnictví druhé strany, (ii) výslovné závazky společnosti Dell podle článku Porušení v této Smlouvě a výslovné závazky Zákazníka podle článku Jednání a Export v této Smlouvě, (iii) náklady společnosti Dell na shromáždění delikventní částky nezpochybňované v dobré víře, (iv) aktuální právní poplatky strany v souladu s článkem Právní poplatky v této Smlouvě, (v) smrt nebo zranění osob v důsledku nedbalosti, (vi) úmyslné pochybení nebo podvod a (vii) jakoukoli odpovědnost v takovém rozsahu, že odpovědnost nemůže být vyloučena nebo omezena jako záležitost příslušných právních předpisů. (d) Přidružené společnosti a dodavatelé společnosti Dell jsou příjemci tohoto článku Omezení odpovědnosti a Zákazníkovi Poskytovatelé služby mají nárok na práva udělená podle článku Použití třetí strany v této Smlouvě, v jiném případě podle této Smlouvy neexistují žádní příjemci jako třetí strany. Společnost Dell výslovně vylučuje veškerou odpovědnost vůči Poskytovatelům služeb Zákazníka, Klientům a jakékoli jiné třetí straně. 14. Důvěrné informace. (a) Definice. Důvěrné informace znamená informace nebo materiály zveřejněné jednou stranou (dále jen Sdělující strana ) druhé straně (dále jen Přijímající strana ), které nejsou obecně k dispozici veřejnosti a které vzhledem k jejich charakteru a povaze rozumná osoba považuje za podobných okolností za důvěrné, včetně mimo jiné osobních údajů, finančních, marketingových a cenových informací, obchodních tajemství, know-how, vlastnických nástrojů, znalostí a metodiky, Softwaru (ve formě zdrojového kódu a/nebo objektového kódu), informací nebo výsledků srovnávacích testů týkající se funkčnosti a výkonu Softwaru, jakýchkoli licenčních klíčů Softwaru poskytnutých Zákazníkovi a podmínek této Smlouvy. Důvěrné informace nezahrnují informace nebo materiály, které (i) jsou obecně známé veřejnosti jiným způsobem, než jako výsledek nepovoleného zveřejnění Přijímající stranou ode dne, kdy Zákazník přijme tuto Smlouvu, (ii) jsou známé Přijímající straně bez povinnosti zachování mlčenlivosti před získáním informace od Sdělující strany, (iii) Přijímající strana získala od třetí strany v souladu se zákonem a třetí strana neporušila smlouvu nebo závazek důvěry nebo (iv) jsou nebo byly nezávisle získané Přijímající stranou bez přístupu nebo použití Důvěrných informací Sdělující strany. (b) Povinnosti. Přijímající strana (i) nesmí zveřejnit nebo umožnit zveřejnění Důvěrných informací Sdělující strany jakékoli třetí straně s výjimkou případů povolených v článku 14 písmeno (c) a 18 písmeno (d) níže, (ii) musí používat Důvěrné informace Sdělující strany pouze za účelem uplatňování svých práv udělených na základě této Smlouvy a (iii) musí chránit Důvěrné informace Sdělující strany před neoprávněným použitím nebo zveřejněním tím, že vykonává přinejmenším stejnou úroveň péče, kterou používá k ochraně svých podobných informací, ale v každém případě bude uplatňovat alespoň přiměřenou úroveň péče. Přijímající strana musí Sdělující stranu bezodkladně informovat o jakékoli známém neoprávněném použití nebo zveřejnění Důvěrných informací Sdělující strany a bude spolupracovat se Sdělující stranou v jakémkoli soudním sporu podaném Sdělující stranou proti třetím stranám za účelem ochrany svých vlastnických práv. Pro vyloučení pochybností se tento článek vztahuje na veškerá zveřejnění Důvěrných informací smluvních stran ke dni, kdy Zákazník přijímá tuto Smlouvu, ať již výslovně vyplývá z plnění strany na základě této Smlouvy nebo ne. (c) Povolená zveřejnění. Bez ohledu na výše uvedené může Přijímající strana zveřejnit Důvěrné informace Sdělující strany bez Rev EMEA 11-dub-2014 (StatSoft) DŮVĚRNÉ Strana 5 z 8

6 předchozího písemného souhlasu Sdělující strany jakýmkoli svým Přidruženým společnostem, ředitelům, úředníkům, zaměstnancům, poradcům nebo zástupcům (dále jen souhrnně Zástupci ), ale pouze takovým Zástupcům, kteří (i) mají potřebu znát takové Důvěrné informace za účelem plnění účelů této Smlouvy nebo poskytování profesionálního poradenství v souvislosti s touto Smlouvou, (ii) mají zákonnou povinnost vůči Přijímající straně chránit informace jako Důvěrné informace podle podmínek přinejmenším stejně omezujících, jako jsou ty zde ustanovené a (iii) byli informováni Přijímající stranou o důvěrné povaze Důvěrných informací a požadavcích týkajících se omezení jejich zveřejnění a použití, jako je ustanoveno v tomto článku. Přijímající strana je odpovědná vůči Sdělující straně za jednání nebo nečinnost jakýchkoli svých Zástupců, kterým zveřejňuje Důvěrné informace, jejichž porušení ze strany Přijímající strany by mělo za následek porušení této Smlouvy. Dále se nejedná o porušení tohoto článku ze strany Přijímající strany v případě, že zveřejnění Důvěrné informace Sdělující strany je ze zákona nebo na základě právního řízení požadováno, a to za předpokladu, že Přijímající strana předem Sdělující stranu o takovém zveřejnění informuje, pokud to předem výslovně nezakázal soud, rozhodčí soud nebo jakýkoli jiný právní orgán příslušné jurisdikce. 15. Kontrola dodržování podmínek. Zákazník souhlasí, že bude udržovat a používat systémy a postupy, které přesně sledují, dokumentují a zaznamenávají instalace, koupě a používání Softwaru. Takové systémy a postupy musí být dostatečné k určení, zda zavedení Softwaru ze strany Zákazníka nebo používání SaaS Softwaru, pokud se vztahuje, se nachází v rámci množství, Podmínek produktu a verzí údržby, na které má nárok. Společnost Dell nebo jeho určený zástupce auditu mají nárok kontrolovat zavedení Softwaru ze strany Zákazníka nebo používání SaaS Softwaru, pokud se vztahuje, pro určení dodržování podmínek této Smlouvy a příslušných Objednávek. Veškeré tyto audity musí být naplánovány alespoň deset (10) dní předem a musí být provedeny během běžné pracovní doby zařízení Zákazníka. Zákazník je povinen zajistit plnou spolupráci a podporu při takové kontrole a poskytnout přístup k příslušným záznamům a počítačům. Bez omezení obecné platnosti výše uvedeného může společnost Dell jako součást kontroly požadovat, a Zákazník souhlasí, že poskytne písemnou zprávu podepsanou oprávněným zástupcem s výpisem současných instalací On- Premise Softwaru Zákazníka a/nebo počet jednotlivců, kteří mají přístup a používají SaaS Software. Pokud se zjistí, že instalace Softwaru ze strany Zákazníka nebo použití SaaS Softwaru, pokud se vztahuje, je vyšší, než na jaký Software má zakoupené oprávnění, pak bude Zákazníkovi fakturováno větší instalované množství na základě aktuálního ceníku společnosti Dell plus příslušné Servisní služby a příslušné poplatky za větší instalované množství Softwaru. Veškeré takové částky jsou splatné v souladu s touto Smlouvou. Dále v případě, že nezaplacené poplatky přesahují pět procent (5 %) poplatků zaplacených za příslušný Software, je Zákazník také povinen společnosti Dell uhradit přiměřené náklady za provedení kontroly. Požadavky tohoto článku přetrvávají po dobu dvou (2) let po ukončení poslední Licence udělené na základě této Smlouvy. 16. Ustanovení SaaS. (a) Data. Zákazník může ukládat data na systémech, ke kterým má poskytnutý přístup v souvislosti s používáním SaaS Softwaru (dále jen Prostředí SaaS ). Společnost Dell může pravidelně vytvářet záložní kopie Zákazníkových dat, ale takové zálohování nenahrazuje povinnost Zákazníka pravidelně zálohovat data nebo redundantní datové archivy. Zákazník nese výhradní odpovědnost za shromažďování, vkládání a aktualizaci veškerých dat Zákazníka uložených v Prostředí SaaS a za zajištění, že data (i) neobsahují cokoli, co skutečně nebo potenciálně porušuje nebo zpronevěřuje autorská práva, obchodní tajemství, ochranná práva nebo jiná práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany nebo (ii) neobsahují obscénní, hanlivý, obtěžující, urážlivý nebo škodlivý obsah. Pokud Objednávka určuje, kde se mají uchovávat Zákazníkova data, společnost Dell bez upozornění Zákazníkova data z určené oblasti nepřesune, pokud společnost Dell není povinna tak učinit ze zákona nebo na základě právního řízení. Společnost Dell má nárok na smazání veškerých dat Zákazníka uchovaných v souvislosti s používáním SaaS Softwaru třicet (30) dní po jakémkoli ukončení této Smlouvy nebo jakékoli Licence SaaS Softwaru udělené podle této Smlouvy Zákazník prohlašuje a zaručuje, že získal veškerá práva, oprávnění a povolení nezbytná pro použití a přenos veškerých Zákazníkových dat a dat třetí strany uvnitř a mimo zemi, kde se Zákazník nebo příslušná Přidružená společnost Zákazníka nachází (včetně poskytnutí příslušných zveřejnění a získání právně dostatečných souhlasů od zaměstnanců, zákazníků, zástupců a smluvních partnerů Zákazníka). Pokud Zákazník přenáší na webovou stránku třetí strany nebo jiného poskytovatele data, která jsou propojena nebo zpřístupněna prostřednictvím SaaS Softwaru, považuje se, že Zákazník udělil společnosti Dell souhlas s umožněním takového přenosu a společnost Dell nemá vůči Zákazníkovi žádnou odpovědnost v souvislosti s jakýmikoli nároky třetí strany v souvislosti s takovým přenosem. (b) Jednání. V souvislosti s použitím SaaS Softwaru Zákazník nesmí (i) pokusit se použít nebo získat neoprávněný přístup k sítím nebo zařízením společnosti Dell nebo jakékoli třetí strany, (ii) umožnit dalším osobám nebo subjektům kopírovat SaaS Software, (iii) poskytnout neoprávněný přístup nebo použití jakéhokoli SaaS Softwaru nebo souvisejících pověření k přístupu, (iv) pokusit se zjišťovat, skenovat nebo testovat zranitelnost SaaS Softwaru, Prostředí SaaS nebo systému, účtu nebo sítě společnosti Dell nebo jakýchkoli zákazníků nebo dodavatelů společnosti Dell, (v) rušit nebo pokusit se rušit službu určenou pro jakéhokoli uživatele, hostitele nebo síť, (vi) zapojit se do podvodné, urážlivé nebo nezákonné činnosti jakékoli povahy nebo úmyslně se zapojit do jakékoli činnosti, která porušuje práva duševního vlastnictví nebo práva na ochranu osobních údajů jakékoli osoby nebo třetí strany, (vii) posílat nevyžádané hromadné nebo komerční zprávy, (viii) záměrně rozšiřovat červy, trojské koně, poškozené soubory nebo jakékoli podobné položky, (ix) omezovat, bránit nebo jiným způsobem zasahovat, bez ohledu na záměr, účel nebo znalosti, do možnosti jakékoli jiné osoby používat nebo užívat SaaS Software (s výjimkou bezpečnostních nástrojů a bezpečnostních funkcí) nebo (x) omezovat, bránit, zasahovat nebo jiným způsobem narušit nebo způsobit snížení výkonu jakémukoli zařízení společnosti Dell (nebo dodavatele společnosti Dell) určenému pro poskytování prostředí SaaS. Zákazník je povinen spolupracovat při odůvodněném vyšetřování společnosti Dell výpadků Prostředí SaaS, bezpečnostních problémů a při jakémkoli podezření na porušení tohoto článku a je povinen na své náklady bránit společnost Dell a její Přidružené společnosti před jakýmkoli nárokem, žalobou nebo právními kroky třetí strany (dále jen Nárok třetí strany ) vycházející z poškození takové třetí strany způsobené Zákazníkovým poškození jakéhokoli ustanovení tohoto článku. Dále je Zákazník povinen uhradit jakákoli rozhodnutí nebo ujednání dosažená v souvislosti s Nárokem třetí strany, jakož i náklady společnosti Dell s ohledem na řešení Nároku třetí strany. (c) Pozastavení. Společnost Dell může pozastavit Zákazníkovo používání SaaS Softwaru, (a) pokud to vyžaduje prosazování práva nebo právní řízení, (b) v případě bezprostředního bezpečnostního rizika ohrožujícího společnost Dell nebo její zákazníky nebo (c) pokud by při pokračování používání byla společnost Dell materiálně odpovědná. Společnost Dell vynaloží obchodně přiměřené úsilí na základě daných okolností za účelem Zákazníka předem informovat o jakémkoli takovém pozastavení. 17. Výjimečné podmínky země. Pokud jste zakoupili Produkty v jakékoli zemi uvedené v tomto článku 17, tento článek stanovuje zvláštní ustanovení, která se k nim vztahují, jakož i určité výjimky z konkrétních podmínek této Smlouvy, jak je uvedeno níže: (a) Rakousko nebo Německo: (A) Bez ohledu na cokoli stanovené jinak v článku 11 (Záruky a opravné prostředky) (i) společnost Dell zaručuje, že jakékoli Zařízení poskytnuté společností Dell se v zásadě shoduje s Dokumentací vztahující se na taková Zařízení a na taková Zařízení se příslušným způsobem vztahuje Záruční doba a opravné prostředky pro On-Premise Software, (ii) Záruční doba v článku 11 písmeno c) (Záruční doba) pro Provozní záruku, jak se vztahuje k On-Premise Softwaru, se mění z třiceti (30) dnů na jeden (1) rok a (iii) Rev EMEA 11-dub-2014 (StatSoft) DŮVĚRNÉ Strana 6 z 8

7 s ohledem na opravné prostředky v článku 11 písmeno d) (Opravné prostředky) pokud nahrazení nebo oprava chyby definitivně selže, může Zákazník uplatnit svá zákonná záruční práva (snížení ceny, odstoupení od smlouvy, náhrada škody podléhající následujícímu článku 13 (Omezení odpovědnosti)). (B) Následující ustanovení nahrazuje článek 13 (Omezení odpovědnosti) v plném rozsahu: (i) smluvní strany přijímají neomezenou odpovědnost za jednání či opomenutí na základě úmyslného pochybení nebo hrubé nedbalosti. (ii) V případě mírné nedbalosti jsou smluvní strany odpovědné pouze v případě porušení zásadních smluvních povinností způsobem, který ohrožuje smysl smlouvy, nebo v případě porušení povinností, které jsou nezbytné pro řádné plnění smlouvy. Odpovědnost za mírné nedbalosti je pak omezená na předvídatelné škody, které jsou pro smlouvu běžné. (iii) Pro nároky vyplývající z předchozího článku (ii) je odpovědnost dále omezena na 125 % zaplacených a/nebo dlužných poplatků (podle toho, co se vztahuje) ze strany Zákazníka za Produkty, které jsou předmětem porušení; za Servisní služby nebo Produkty podléhající pravidelným poplatkům je odpovědnost dále omezena výší zaplacené a/nebo dlužné částky (podle toho, co se vztahuje) za takové Servisní služby nebo Produkt za dvanáct (12) měsíců předcházejícím porušení. (iv) To platí pro veškeré nároky na náhradu škody bez ohledu na jejich právní základ, včetně nároku z občanskoprávního deliktu. (v) Následující nároky zůstávají nedotčeny na základě předchozích omezení odpovědnosti: nároky na základě (1) zákona o odpovědnosti za produkt, (2) porušení výslovné záruky, (3) zranění osoby nebo smrti, (4) jakéhokoli porušení článků Softwarové licence, Omezení, nebo Důvěrných informací v této Smlouvě nebo jakéhokoli jiného porušení práv duševního vlastnictví druhé strany, (5) výslovných povinností společnosti Dell podle článku Porušení v této Smlouvě a Zákazníkových výslovných povinností podle článků Jednání a Export v této Smlouvě, (6) nákladů společnosti Dell na shromáždění delikventní částky nezpochybňované v dobré víře, (iv) aktuální právní poplatky strany v souladu s článkem Právní poplatky v této Smlouvě. (vi) Tato omezení odpovědnosti jsou obdobná jako nároky vůči Přidruženým společnostem společnosti Dell a dodavatelům a vyplacením. (b) Itálie nebo Švýcarsko: Doba trvání Záruční doby v článku 11 písmeno c) (Záruční doba) pro Provozní záruku, jak se vztahuje na On- Premise Software, se mění z třiceti (30) dnů na jeden (1) rok. (c) Francie: Kromě dalších práv a opravných prostředků za neplacení faktur, jak je uvedeno v článku 6 (Platby), může společnost Dell také použít automatické vybírání poplatků až do výše 40 EUR. 18. Obecné. (a) Rozhodné právo a místo. Pokud jste zakoupili Produkty v Rakousku, Belgii, Dánsku, Anglii, Francii, Německu, Itálii, Irsku, Lucembursku, Nizozemí, Norsku, Španělsku, Švédsku nebo Švýcarsku, pak platí zákony takové země. Pokud jste zakoupili Produkty v jiné zemi v Evropě, na Středním východě nebo v Africe, pak platí zákony Anglie. Veškeré spory právních principů, které vyžadují použití zákonů jiné země, jsou vyloučeny. Jakékoli právní kroky vymáhající plnění této Smlouvy nebo jakéhokoli ustanovení v této Smlouvě povedou soudy té země, jejíž zákony platí pro tuto Smlouvu. Každá strana tímto souhlasí, že se podřídí jurisdikci takových soudů. Smluvní strany souhlasí, že Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se nevztahuje na tuto Smlouvu bez ohledu na země, ve kterých smluvní strany podnikají nebo kde jsou založeny. (b) Postoupení. Ani jedna ze stran nesmí postoupit nebo převést jakákoli ze svých práv nebo povinností vyplývajících z této Smlouvy nebo Objednávky bez předchozího písemného souhlasu druhé strany, s výjimkou (i) v souvislosti s fúzí, akvizicí nebo prodeje celé nebo části majetku nebo obchodu takové strany, a to za předpokladu, že nástupce takové strany nebo třetí strany písemně přebere veškeré povinnosti takové strany vyplývající z této Smlouvy a písemně souhlasí, že je tato Smlouva pro nástupce závazná, (ii) že společnost Dell může bez souhlasu Zákazníka postoupit nebo převést Smlouvu na Přidružené společnosti společnosti Dell a (iii) pokud si Zákazník zakoupil Licence v Evropském hospodářském prostoru (EHP) nebo ve Švýcarsku, takový Zákazník může převést na jednu třetí stranu veškeré své trvalé Licence pouze koupené jako jeden celek, a to za předpokladu, že Zákazník (1) přestane používat příslušný Software, Dokumentaci a příslušné Servisní služby, (2) zcela odstraní veškeré kopie, instalace a výskyty příslušného Softwaru ze všech Zákazníkových počítačů a jiných zařízení, na kterých byl Software instalován, a zajistí, že všichni příslušní Poskytovatelé služeb učiní to samé a předá společnosti Dell písemné osvědčení, že Zákazník a jeho Poskytovatelé služeb, podle toho, co se vztahuje, splnili veškeré výše uvedené povinnosti, a (3) poskytne společnosti Dell k formuláři o přenesení licence společnosti Dell písemné potvrzení třetí strany, přičemž Software je předmětem této Smlouvy. Jakýkoli pokus o postoupení nebo převedení v rozporu s výše uvedeným, včetně jakéhokoli převedení jednotlivé Licence z hromadně zakoupených Licencí, převedení Licence na více třetích stran nebo převedení Servisních služeb souvisejících s převedenými Licencemi, bude považován za neplatný. Bez ohledu na výše uvedené smluvní strany souhlasí, že společnost Dell může používat subdodavatele pro plnění všech nebo části svých povinností podle této Smlouvy. (c) Oddělitelnost. Pokud jakékoli ustanovení této Smlouvy považuje soud příslušné jurisdikce v rozporu se zákonem, takové ustanovení bude uplatněno v maximální možné míře a zbývající ustanovení této Smlouvy zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Bez ohledu na výše uvedené podmínky této Smlouvy, které omezují, odmítají nebo vylučují záruky, opravné prostředky nebo škody, považují smluvní strany za nezávislé a zůstávají v platnosti i přes selhání nebo neúčinnost dohodnutého opravného prostředku. Smluvní strany se dovolávají omezení a vyloučení ustanovených v této Smlouvě při rozhodování, zda tuto Smlouvu uzavřít. (d) Kontaktní údaje. Během obchodního vztahu mezi Zákazníkem a společností Dell může Zákazník společnosti Dell poskytnout obchodní kontaktní údaje Zákazníka, svých zaměstnanců a svých Přidružených společností (z nichž některé mohou být považovány za osobně identifikující informace pracovníků Zákazníka nebo jeho Přidružených společností). Dále může Zákazník zvolit zasílání údajů společnosti Dell pro diagnostické účely jako součást Servisních služeb. Zákazník tímto (i) bere na vědomí, že má právo poskytnout takové informace a údaje společnosti Dell, (ii) uděluje souhlas společnosti Dell s uchováváním a použitím veškerých takových informací a dat pro účely spravování svých obchodních vztahů se Zákazníkem a poskytování Servisních služeb, (iii) souhlasí, že informace a údaje mohou být převedeny, zpřístupněny a použity společností Dell a jejími smluvními partnery na celém světě v průběhu plnění standardních obchodních operací společností Dell a zaslány poskytovatelům služby (třetí strana) pro účely průzkumu trhu (jako je průzkum zákazníkovy spokojenosti). Veškeré údaje a informace, které jsou Důvěrnými informacemi, podléhají článku Důvěrné informace v této Smlouvě. Společnost Dell tímto Zákazníkovi potvrzuje, že společnost Dell Software, Inc. v současné době dodržuje rámcová pravidla Safe Harbor, jak stanovuje Ministerstvo obchodu Spojených států amerických, týkající se shromažďování, používání a uchovávání údajů z Evropské unie. (e) Oznámení. Veškerá oznámení poskytnutá podle této Smlouvy musí být v písemné podobě, adresovaná právnímu oddělení příslušné smluvní strany nebo na takovou jinou adresu, jak je uvedeno v Objednávce nebo oznámeno v písemné podobě kteroukoli ze stran druhé straně v souladu s tímto článkem. Pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak, mohou být oznámení doručena osobně, poslána prostřednictvím celostátně uznávané kurýrní nebo zásilkové služby, doporučeně poštou nebo předplaceným poštovným. Veškerá oznámení, žádosti, požadavky nebo komunikace se považují za účinná v den osobního doručení nebo, v případě poslání poštou, čtyři (4) dny po uložení pošty v souladu s tímto odstavcem. (f) Zveřejnění statusu Zákazníka. Společnost Dell může Zákazníka uvést ve svém seznamu zákazníků a na základě písemného souhlasu Zákazníka oznámit výběr společnosti Dell ze strany Zákazníka ve svých marketingových komunikacích. (g) Vzdání se práva. Od plnění jakéhokoli závazku požadovaného smluvní stranou podle této Smlouvy může být opuštěno pouze na Rev EMEA 11-dub-2014 (StatSoft) DŮVĚRNÉ Strana 7 z 8

8 základě písemného vzdání se práva podepsaném oprávněným zástupcem druhé strany, přičemž vzdání se práva je účinné pouze s ohledem na konkrétní povinnosti v něm popsané. Jakékoli vzdání se práva nebo neschopnost prosadit jakákoli ustanovení této Smlouvy při jedné příležitosti nebude považováno za vzdání se práva na jakékoli jiné ustanovení při jiné příležitosti. (h) Soudně nařízený opravný prostředek. Každá strana bere na vědomí a souhlasí, že v případě závažného porušené této Smlouvy, včetně mimo jiné porušení článků Softwarová licence, Omezení nebo Důvěrné informace v této Smlouvě, je poškozená strana oprávněna okamžitě se domáhat soudně nařízeného opravného prostředku bez omezení svých jiných práv a opravných prostředků. (i) Zásah vyšší moci. Každá strana bude zproštěna z plnění po jakoukoli dobu, během které jí je v takovém rozsahu zabráněno v plnění jakéhokoli závazku nebo služby v důsledku příčin mimo přiměřenou kontrolu a bez jejího zavinění, včetně mimo jiné živelných pohrom, stávek, výluk, nepokojů, válečných událostí, epidemií, poruch komunikačního vedení a výpadků proudu. Pro vyloučení pochybností zproštění povinnosti uhradit poplatky splatné dle této Smlouvy během doby projednávání události vyšší moci neznamená zproštění Zákazníka nebo jeho Přidružených společností svých smluvních povinností uhradit takové poplatky. (j) Nadpisy. Nadpisy v této Smlouvě jsou pouze orientační a nemají vliv na význam nebo výklad této Smlouvy. Tato Smlouva nebude vykládána ve prospěch ani jedné ze stran, ale v souladu s jeho reálným smyslem. Když se v této Smlouvě používá termín včetně, v každém případě bude vykládán jeho význam jako včetně mimo jiné. (k) Právní poplatky. Pokud jsou podniknuty jakékoli právní kroky za účelem vymáhat jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající z této Smlouvy, má vítězná strana nárok na vrácení přiměřených poplatků za právní zastoupení, soudní náklady a další souhrnné náklady navíc k jakémukoli odškodnění, které mu může být uděleno. (l) Úplná dohoda. Smluvní strany považují tuto Smlouvu za konečné vyjádření jejich dohody s ohledem na předmět této Smlouvy a nesmí být průkazně v rozporu s jakoukoli předchozí nebo současnou dohodou, pokud taková dohoda není podepsána oběma stranami. V případě neexistence takové dohody představuje tato Smlouvy a příslušná Objednávka úplné a výhradní prohlášení o podmínkách a žádný vnější důkaz jakéhokoli typu nesmí být předložen v jakémkoli soudním řízení, které se může Smlouvy týkat. Každá strana bere na vědomí, že při uzavření Smlouvy se nedovolávala ani nemá právo nebo opravný prostředek ve vztahu k jakémukoli jinému prohlášení, zastupování, ujištění nebo záruky (ať již z nedbalosti či z nevědomosti), než jak je stanoveno v této Smlouvě. V takových jurisdikcích, kde je podle právních předpisů nebo nařízení vyžadován fyzický (neelektronický) podpis na smlouvách, jako je tato Smlouva, smluvní strany tímto souhlasí, že úředně osvědčený elektronický podpis této Smlouvy nebo jakékoli Objednávky, bez ohledu na jakýkoli takový právní předpis nebo nařízení, je dostatečný k vytvoření vymahatelné a platné dohody. V případě rozporu mezi podmínkami této Smlouvy a podmínkami uvedenými v Objednávce, budou určující podmínky v Objednávce pouze v případě, že Objednávku podepsala společnost Dell i Zákazník, v jiném případě jsou určující podmínky této Smlouvy. Tato Smlouva a Objednávka mohou být změněny nebo upraveny pouze písemnou formou řádně podepsanou pověřenými zástupci každé strany. Žádný jiný zákon, dokument, použití nebo zvyk se nepovažuje, že mění nebo upravuje tuto Smlouvu nebo Objednávku. Rev EMEA 11-dub-2014 (StatSoft) DŮVĚRNÉ Strana 8 z 8

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1.

Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej výrobků & poskytování služeb podnikatelům v České republice pro interní účely 1. Úvod 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) upravují právní vztahy

Více

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání

Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Předplatné a Předplatné se Zlatou podporou Podmínky a ujednání Zakoupení Předplatného, případně Předplatného se Zlatou podporou se řídí následujícími podmínkami a ujednáním ( Smlouva o předplatném ). 1.

Více

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT.

LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. LICENČNÍ SMLOUVA NA SOFTWARE BLACKBERRY PŘED INSTALACÍ NEBO POUŽÍVÁNÍM SOFTWARU SI, PROSÍME, DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE TENTO DOKUMENT. Tato Smlouva uděluje Vám, zákazníkovi, licenci k užití Software a obsahuje

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů)

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro poskytování služeb (včetně údržby strojů) Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování Služeb (zahrnující poskytování pozáručního servisu)

Více

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy

Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Dohoda o obchodních podmínkách IBM pro programy Touto dohodou o obchodních podmínkách IBM ( Dohoda ) se řídí poskytování licencí k Licencovaným programům a jiným Programům společností IBM Česká republika,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽEB ABB VOP/ZBOŽÍ A/NEBO SLUŽBY (2015-1 STANDARD) DATUM: 1. ledna 2015 PŘEDMĚT: nákupy hmotných movitých věcí (zboží) a/nebo služeb Společnostmi ze

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SKUPINY PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICE 1.1 Propojenou osobou se rozumí jakýkoli podnik (společnost), který je: (i) nejvyšší mateřskou společností Kupujícího; (ii) nejvyšší

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory

Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory Všeobecné obchodní podmínky pro služby hardwarové a softwarové podpory 1 Obecná ustanovení 1.1 Společnost Fujitsu Technology Solutions s.r.o. ( společnost Fujitsu") bude poskytovat služby výhradně pro

Více

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky

Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky Příjem plateb prostřednictvím služby Google Smluvní podmínky 12. února 2013 Tyto smluvní podmínky pro prodejce ( smlouva ) jsou zákonnou smlouvou mezi společností Google Payment Limited zapsanou v obchodním

Více

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011

Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 Podmínky prodeje výrobků a služeb GE Measurement & Control: Form ES104-CZ (Rev 4) October 2011 UPOZORNĚNÍ: Prodej jakýchkoli výrobků nebo služeb je výslovně podmíněn souhlasem Kupujícího s těmito Podmínkami.

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP

SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ZÁKAZNÍKA SPOLEČNOSTI HP 1. Smluvní strany. Tyto podmínky představují smlouvu ( smlouva ), která upravuje nákup výrobků a služeb od subjektu společnosti Hewlett-Packard uvedeného níže

Více

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V.

Všeobecné obchodní podmínky. TomTom International B.V. Česká republika Všeobecné obchodní podmínky TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Nizozemsko, a libovolné přidružené společnosti (společně dále jen TomTom nebo společnost Obsah

Více

s Objednací obchodní podmínky

s Objednací obchodní podmínky I. Úvodní ustanovení 1. Tyto objednací obchodní podmínky (dále jen podmínky ) jsou obchodními podmínkami ve smyslu 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce 1. Úvodní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem jeho další distribuce 1.1. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami společnosti Dell pro prodej zboţí za účelem

Více

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13

ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 ELECTRONIC ARTS LICENČNÍ SMLOUVA S KONCOVÝM UŽIVATELEM SOFTWARU FIFA 13 Tato licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen Licenční smlouva ) je smluvním ujednáním mezi vámi a společností Electronic

Více

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage

VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage VERZE PRO OBLAST EMEA popis služby: Dell Backup and Recovery Cloud Storage Smluvní podmínky. Společnost Dell vám s potěšením poskytne službu Dell Backup and Recovery Cloud Storage ( služba nebo služby

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

1. POUŽITÍ 2. DEFINICE

1. POUŽITÍ 2. DEFINICE 1. POUŽITÍ 1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky (dále VNP ) jsou obecným řešením otázek nákupu Optimontu resp. prodeje pro Optimont a mají použití na jakékoliv dohody o dodávkách Zboží pro Optimont. 2.

Více

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb elektronických komunikací I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky služeb elektronických komunikací (dále jen Podmínky ) tvoří obecný právní

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

a. Software. Software může zahrnovat:

a. Software. Software může zahrnovat: LICENČNÍ PODMÍNKY PRO POUŽÍTÍ SOFTWARE SPOLEČNOSTI MICROSOFT PRO PRODUKT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013, NAV 2015 a vyšší Tyto licenční podmínky představují smlouvu mezi společností Microsoft Corporation

Více

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2

ARAMIT s.r.o. U Kanálky 5, 120 00 Praha 2 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb v oblasti IT (dále jen Podmínky ) jsou podmínkami aplikovanými společností ARAMIT, s.r.o., IČO: 267 25 151, se sídlem

Více

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN:

DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: DŮLEŽITÉ: POUŽÍVÁNÍM VAŠEHO iphonu SOUHLASÍTE, ŽE JSTE VÁZÁNI NÁSLEDUJÍCÍMI PODMÍNKAMI SPOLEČNOSTI APPLE A TŘETÍCH STRAN: A. LICENČNÍ SMLOUVA APPLE NA SOFTWARE iphone B. SDĚLENÍ OD SPOLEČNOSTI APPLE C.

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í

V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í V š e o b e c n é o b c h o d n í p o d m í n k y p r o d o d á v k y z b o ž í společnosti MERO ČR, a. s. se sídlem v Kralupech nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01 IČ: 60193468, DIČ: CZ60193468 zapsané

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY 1. PŮSOBNOST 1.1 Tyto Všeobecné nákupní podmínky ("VNP") se použijí na nákupy materiálu, zboží, výrobku, dílu, software a souvisejících služeb ("Zboží") nabízeného a dodávaného

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Všeobecné podmínky pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Poskytovatelem Jiřím Tománkem, provozovatelem sítě Dobříš.NETwork (dále též jen Všeobecné podmínky nebo VoP ) ve znění

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více