Aplikovaná informatika Úvod do tvorby a užití prezentací, úprava formalizovaných dokumentů dle norem ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, - D. SMETANA, B.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikovaná informatika Úvod do tvorby a užití prezentací, úprava formalizovaných dokumentů dle norem ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, - D. SMETANA, B."

Transkript

1 Aplikovaná informatika Úvod do tvorby a užití prezentací, úprava formalizovaných dokumentů dle norem ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, - D. SMETANA, B. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky amanagementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/

2 ÚVOD DO TVORBY A UŽITU ITÍ PREZENTACÍ, ÚPRAVA FORMALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ DLE NOREM 1. Úvod informace ke studiu 2. Základní pojmy - užití prezentací 3. Úprava formalizovaných dokumentů dle norem 4. Kontrolní otázky a úkoly samostudia

3 Cíle přednp ednášky 1. Předat studentům základní informace o předmp edmětu AI. 2. Uvést a objasnit základnz kladní pojmy užitu ití prezentací a tvorbě formalizovaných dokumentů dle norem. 3. Objasnit využit ití a zapojení probraných pojmů v případovp padové studii AI.

4 Význam předmp edmětu Student bude schopen ve své odbornosti racionálně, systematicky a cílevědomě využívat vybrané informační a komunikační technologie, jako nástroje pro získávání, uchovávání, transformaci, zhodnocování a předávání informací. Současně získá absolvent dvě významné prerekvizity pro absolvování dalších předmětů předepsaných plánem studia: teoretické znalosti a praktické dovednosti pro užívání počítačových prezentací k představení či propagaci výsledků své práce, názorů, myšlenek a postupů; teoretické znalosti a praktické dovednosti pro užívání projektových softwarových produktů, umožňujících aplikovat principy projektového řízení k řešení konkrétních odborných problémů.

5 Informace o předmětu Aplikovaná informatika Témata: 1.Charakteristika a vlastnosti vybraných IKT 2.Možnosti využití IKT při získávání a dobývání informací z databází 3.Využití IS v práci manažera - velitele 4.Bezpečnost vybraných IKT při získávání, uchování, zhodnocování a přenosu informací

6 Koncepce předmětu Tematicky a obsahově předmět Aplikovaná informatika zapadá do teoretického základu studijního programu Armádní leadership na FEM UO. Literatura - zdroje = základní ŠARMANOVÁ, Jana. METODY ANALÝZY DAT - Učební text. [online]. 2012, Ostrava: VŠB- TU. 170 s. ISBN Dostupné z: BENDOVÁ, Klára. Základy projektového řízení [online]. 2012, č. 1. Dostupné z: _K_a_kol_zaklady_projektoveho_rizeni.pdf KRATOCHVÍL, Jiří, et al. Metodika tvorby bibliografických citací. [online]. 1. vyd. Brno: Knihovna univerzitního kampusu MU, Dostupné z: Studijní opory

7 Literatura - zdroje = doplňuj ující PETERKA, J. E-archiv - Tutoriály ly.. [online]. Jiří Peterka, Dostupné z: earchiv.cz/i_tutors.php3. HASHIMOTO, Alan. Velká kniha digitáln lní grafiky a designu. Vyd.. 1.Brno: Computer Press,, 2008, 384 s. ISBN BECK, M. - TEWS, E. Practical attacks against WEP and WPA [online]. Listopad Dostupné z: aircrack-ng.org/breakingwepandwpa.pdf DVOŘÁK, D. D - KALIŠ,, J. Microsoft Project Brno: Computer Press, s. EAN:

8 Podmínky pro zkoušku ku individuální zpracování dílčích prací pomocí konkrétn tních informačních technologií, týmové zpracování,, prezentace a obhajoba případovp padové studie individuáln lní ústní přezkoušení Foto: autor Foto: autor

9 Informatika - věda Informatika je obor lidské činnosti, který realizuje práci s informací. Zahrnuje množství specializovaných vědních a technických oborů. Informatika je interdisciplinární rní vědní obor napříč všemi vědními obory. Informatika je věda, zabývající informacemi a jejich zpracováním.

10 Rozdělen lení informatiky Teoretická informatika Zabývá se teorií informace, vytváří novou metodologii, formuluje otázky a hledá na ně odpovědi z hlediska potřeb praxe. Aplikovaná informatika Zaměřuje se na komunikaci a využití dat, vytváří znalostní a metodologické zázemí pro kvalitní využívání výpočetní a přenosové techniky, informačních a komunikačních technologií (IKT).

11 11 Oblasti aplikované informatiky Technická oblast Orientovaná na technické prostředky používané v informatice. Příklad: systémy CAD v projekční kanceláři. Sociální oblast Týká se lidské společnosti, vztahů mezi lidmi. Příklad: demografická data statistických úřadů. Ekonomická oblast Výstupy slouží pro podporu ekonomického řízení a rozhodování. Příklad: fakta o řízeném objektu a jeho okolí.

12 Oblasti ekonomické informatiky Zpracovávají se tři základní typy informací: 1. o stavu, o realitě fakta o řízeném objektu, fakta o okolí řízeného objektu; 2. o budoucnosti, o tvorbě cíle, plány, prognózy, co kdy kdo má provést; 3. o postupech vedoucích ch k cíli c technologické postupy, expertní znalosti.

13 Oblasti ekonomické informatiky Ke zpracování všech tří základních typů ekonomických informací slouží prezentace. Prezentací rozumíme: me: výklad, názornou ukázku něčeho, vytvořený produkt, např. v počítačovém prezentačním programu MS PowerPoint.

14 Proč prezentace? Proč prezentace? Prezentace jsou stále důležitější! --Zaměřují se na komunikaci a vizualizaci dat. - Jejich význam bude dál d l stoupat. Proč? Management potřebuje pro svá rozhodnutí stále více informací. Nositelé rozhodování chtějí vidět a přezkoumat, co se skrývá za strohým hlášením podřízených. Projektová práce získává stále větší význam, interní a externí prezentace projektů informují o postupu prací. Centrálním rozhodovacím kritériem vůči podřízeným se stává posouzení jejich kompetence, jejich orientace v rozhodovacím procesu a schopnosti řešit problémy.

15 Proč prezentace? Proč prezentace? Prezentace zahrnuje oblast obecně definující úkony, které souvisejí s vizuálním předvedením (záměru, cíle, postupu, výrobku, reklamy,...) veřejnosti, zejména za účelem zvýšení informovanosti a na podporu ekonomických aktivit. Mimo fyzických a mediálních prostředků zahrnuje i řadu počítačových prvků - prezentační HW, prezentační grafický SW a komentář.

16 Statické prezentace Typy prezentací používá se především pro předvádění výrobků a služeb na trhu na veřejnost působí 24 hodin denně (velice rychle ztrácí svoji přitažlivost); = reklamní tabule, vývěsky, billboardy, inzeráty, statický HTML soubor Dynamická prezentace nejvyšší vliv a působnost na veřejnost - je dražší než statická prezentace = praktické předvádění, film, video, televize počítače, slide, dynamický HTML soubor,... Foto:

17 Základní stránky prezentace Obsahová: Individuáln lní záleží na tom, co se má předvádět jakému publiku Formáln lní: Způsoby a prostředky k dosažení stanoveného cíle prezentace.

18 Základní pojmy užití prezentací Co chceme? - podat maximum informací v omezeném čase s využitím audiovizuálních prostředků Foto: autor Co nechceme? - létající cirkus

19 Tvorba prezentace Tvorba prezentace Foto: autor Přípravná část Realizace Revize zpětn tná vazba

20 Přípravná fáze zjištění podmínek prezentace Kde budu přednášet? Kdo jsou posluchači? Jak dlouho budu přednášet? volba cíle c prezentace příprava materiálů (texty, fotografie ) Foto: autor

21 Realizace - publicita Příklady publicity Informační panely nebo informační tabulky Tiskové a mediální zprávy Prezentace při zahájení projektu, v jeho průběhu, popřípadě při jeho ukončení Publikace, školící a informační materiály - vydávané za účelem informování o projektu Propagační materiály Foto: autor

22 Realizace - multimediáln lní Proč ozvučit a rozpohybovat studijní materiály: Oživení výuky Jednoduchost a časová nenáro ročnost tvorby Pozitivní zkušenosti autorů Únosné nároky na potřebn ebné hardwarové a softwarové vybavení Pro vytvořen ení ozvučen ené prezentace lze využít t i programu MS PowerPoint

23 Realizace projektu - prezentace Spirálový přístupp Spirálový přístup je proces vývoje projektu, který kombinuje prvky: prototypového přístupu, designového přístupu. = tak, aby zkombinoval výhody obou konceptů shora - dolů (prototypování) a zdola - nahoru (designování). [1]

24 Realizace projektu - prezentace Spirálový přístupp Základní principy spirálov lového přístupu p [1]: Zaměřuje se na analýzu rizik a minimalizaci projektových rizik rozdělením projektu na menší segmenty a umožněním změn během procesu vývoje. V průběhu vývoje je také možné vyhodnocovat rizika a zvažovat další pokračování projektu v průběhu životního cyklu. Každý cyklus spirály spouští stejný sled kroků pro každou část produktu a pro každou úroveň elaborace (od konceptuálních dokumentů až po konstrukci jednotlivých snímků).

25 Realizace projektu - prezentace Spirálový přístupp Během každého cyklu spirály jsou tak spouštěny čtyři základní fáze (kvadranty) [1]: Analýza stanovení cílů, alternativ a rozsahu iterace. Vyhodnocení vyhodnocení alternativ, identifikace a řešení rizik. Vývoj vývoj produktu a kontrola očekávaných výsledků. Revize + Plánov nování plán pro příští iteraci. V počátku každého cyklu se identifikují zainteresované subjekty a jejich podmínky kladené na úspěch iterace, na konci každého cyklu se provádí revize a předání.

26 Základní prezentační SW Microsoft PowerPoint dominuje v různých verzích dle balíku Office. Výhodou je dominantní postavení ve vzdělávacím procesu, propracované prostředí, dostatek šablon Slabinou může být nestálost prostředí při přenosu mezi verzemi. Nutnost využívat kompatibilní sady. Nevýhodou jsou i problémy při zpracování videí plyne i z licenční politiky.

27 ZÁKLADNÍ ÚPRAVY FORMALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ Úpravy formalizovaných dokumentů pojednává norma ČSN Úprava písemností zpracovaných textovými editory. Tato norma je dále rozvíjena celou řadou norem a jejich novelizací. Používané možnosti jsou závislé na využité různorodé softwarové podpoře. Není proto překvapující, že formulace a mnohdy i obsah definice je výsledkem především profesní orientace zpracovatele.

28 ZÁKLADNÍ POJMY ÚPRAVY FORMALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ Textový sloupec plocha papíru popsaná nebo potištěná písmem. Záhlaví, zápatí prostor nad/pod textovým sloupcem, kam lze při práci s textovým editorem vložit text, obrázky, čísla stránek apod. Hlavička písemnosti horní část písemnosti, v níž je uveden název instituce a další zpřesňující údaje o instituci, která písemnost vyhotovila. Pata stránky dolní část textového sloupce. Zarážka - odsazení prázdné místo na začátku první řádky textu v odstavci. [1]

29 ZÁKLADNÍ POJMY ÚPRAVY FORMALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ DRUHY A VELIKOST PÍSMA Písma s konstantní roztečí znaků (např. Courier) nebo proporcionální -šířka roztečí znaků se řídí šířkou písmen (Times New Roman aj.). Písma bezpatková (Arial, Tahoma, Verdana) a patková (Times New Roman, Courier). V obchodní korespondenci - Arial nebo Times New Roman. Pro psaní číselných sestav - písmo s konstantní šířkou znaků. [2]

30 ZÁKLADNÍ POJMY ÚPRAVY FORMALIZOVANÝCH DOKUMENTŮ DRUHY A VELIKOST PÍSMAP Pro tisk - Times New Roman nebo Arial, pro čtení na obrazovce Verdana nebo Tahoma. Dopisy a jiné obchodní a úřední písemnosti - stojatým písmem o velikosti alespoň 10 bodů. Kurzívou se nesmějí psát adresy a čísla, nedoporučuje se psát kurzívou celé dopisy. (Kurzíva je vhodná pro zvýraznění kratších textových úseků skloněné písmo je hůře čitelné.) [2]

31 Vzory dokumentů Pro konkrétní účel slouží vzory dokumentů. Vzory dokumentů jsou součástí textových editorů -tzv. šablony. Vzory dokumentů jsou součástí firemní i správní kultury. Podstatně se liší význam formálního dokumentu v cizím jazyce. Zejména formální stránka, např. anglického dopisu, je důležitá - rozhoduje již oslovení!

32 Úkoly pro samostatnou práci Znáte podmínky pro zkoušku a průběh zkoušky z předmětu Aplikovaná informatika. Proto se připravujte průběž ěžně a plňte zadané úkoly! V rámci samostudia si vypracujte první část textových úkolů dle zadání na cvičen ení. Začněte pracovat na struktuře e prezentace obhajoby dle uvedených zásad. z

33 Zdroje doplňující studijní literatura: 1. RERYCH, M. Wasserfallmodell > Entstehungskontext [online]. [cit ]. Institut für Gestaltungs- und Wirkungsforschung, TU-Wien. Dostupné z: ung.html 2. ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA. ZÁKLADNÍ TYPOGRAFICKÁ PRAVIDLA [online]. 2012, č. 1 [cit ]. Dostupné z: 3. Pravidla. cz. Pravidla českého pravopisu [online] Zásobování a.s. [cit ]. Dostupné z:

34 Normy: ČSN ISO : Úprava písemností zpracovaných textovými editory ČSN ISO 2145:1997 ( ) - Dokumentace číslování oddílů a pododdílů psaných dokumentů ČSN ISO 31 0:1994 ( ) - Veličiny a jednotky: Část 0: Všeobecné zásady ČSN ISO :1999 ( ) - Kódy pro názvy zemí a jejich částí. Část 1: Kódy zemí ČSN ISO 8601:2005 ( ) - Datové prvky a formáty výměny Výměna informací Zobrazení data a času ČSN EN 13619:2003 (760301) - Poštovní služby Zpracování zásilek Optické vlastnosti pro zpracování psaní ČSN EN :2003 ( ) - Poštovní služby Databáze adres Část 1: Složky poštovních adres

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika ÚVOD DO PŘEDMĚTU ZEMÁNEK, Z. - PLUSKAL, D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X

Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Prof. Ing. Jiří Dvořák, DrSc. 80 86847-11-X Strana : 2 Obsah: Obsah:... 3 1. Úvod... 4 2. Kurzy na českých vysokých školách, zaměřené na inovace... 6 5.1. Přehled kurzů... 6 2.1.1. Ekonomická fakulta VŠB-TU

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1

INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 INFORMAČNÍ SYSTÉMY 1 JAROSLAV PROCHÁZKA JAROSLAV ŽÁČEK ČÍSLO OPERAČNÍHO PROGRAMU: CZ.1.07 NÁZEV OPERAČNÍHO PROGRAMU: OP VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST TVORBA DISTANČNÍCH VZDĚLÁVACÍCH MODULŮ PRO CELOŽIVOTNÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Střední průmyslová škola chemická, Brno Vranovská 65, Brno 614 00 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM (ŠVP) ANALÝZA POTRAVIN Kód a název oboru: Stupeň vzdělání: Délka a forma studia: Typ školy: Ředitel: Kontakty:

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program > Soukromá střední škola podnikatelská ALTMAN, s.r.o. JIČÍN www.sposka.cz sposka@centrum.cz tel 493 535 618 fax 493 535 618 PLATNOST : od 1. 9. 2010 do.. Školní vzdělávací program Údaje o zpracování a

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 2014 Školní vzdělávací program 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28.

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání

Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně. Institut celoživotního vzdělávání Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Institut celoživotního vzdělávání Využití e learningových systémů pro řízení výuky (LMS) na střední škole se zaměřením na aplikační prostředí Moodle. Závěrečná

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014

krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 krok správným směrem Fakulta informatiky a statistiky Vysoká škola ekonomická v Praze Studijní obory, školní rok 2013/2014 2 Obsah Studijní program: Aplikovaná informatika 5 Bakalářský studijní obor: Informatika

Více

Jak psát diplomové a jiné písemné práce

Jak psát diplomové a jiné písemné práce VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta podnikohospodářská Jak psát diplomové a jiné písemné práce Miloslav Synek Helena Sedláčková Hana Vávrová 2002 OBSAH: Úvodem...5 1. Postup při zpracování diplomové

Více

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci

Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra psychologie Manuál pro psaní diplomových prací na Katedře psychologie FF UP v Olomouci Autoři práce: PhDr. Klára Bendová PhDr. Martin Dolejš,

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých

Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Projekt: Andragogika pro pedagogické pracovníky SŠ - COPT Kroměříž Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.03/02.0021 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Didaktické prostředky ve vzdělávání dospělých Střední škola - Centrum odborné

Více

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě

Školní vzdělávací program. 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Střední odborná škola a Střední odborné učiliště příspěvková organizace Cesta brigádníků 693 Kralupy nad Vltavou Školní vzdělávací program 18 20 M / 01 informační technologie - počítačové sítě Úvodní identifikační

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechniky a strojírenství Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechniky a strojírenství Finanční specialista 63-41-M/01Ekonomika a podnikání Verze z 03. 04. 2008 Platnost 1.9. 2009 Obsah 1 Identifikační údaje 5 2 Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta MANUÁL PRO PSANÍ DIPLOMOVÝCH PRACÍ NA KATEDŘE PSYCHOLOGIE FF UP V OLOMOUCI Klára Bendová, Martin Dolejš, Miroslav Charvát, Marek Kolařík, Olga Pechová,

Více

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)...

SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... OBSAH 1 SEMINÁRNÍ A ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (SP/BP/DP)... 2 1.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE... 2 1.2 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE... 2 1.3 ROZSAH PRÁCE... 3 1.4 TÉMA, NÁZEV A ZADÁNÍ PRÁCE... 3 2 OBSAH A STRUKTURA... 4 2.1 SEMINÁRNÍ PRÁCE...

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

Kvalita potravin a ekologie

Kvalita potravin a ekologie Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bzenec, nám. Svobody 318 29-42-M/01 Analýza potravin Školní vzdělávací program Kvalita potravin a ekologie Identifikační údaje školy

Více

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009

Upravené texty k přednáškám z KIV/ZI Školní rok 2008/2009 Úvod do informatiky Informatika Informatika je vědní obor, který se zabývá všeobecnými vědeckými a technickými problémy souvisejícími s poznáním a realizací objektů, jevů a procesů, které se týkají získávání,

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Návrh k akreditaci vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název

Více

Anotace vzdělávacího programu

Anotace vzdělávacího programu Anotace vzdělávacího programu OBSAH 1 POVINNÉ MODULY... 2 1.1 Hlavní cizí jazyk - anglický... 2 1.2 Hlavní cizí jazyk německý... 2 1.3 Komunikace... 3 1.4 Tělesná výchova I... 4 1.5 Matematika... 4 1.6

Více