Srovnání organizace gymnaziálního vzdělávání ČR a Finska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Srovnání organizace gymnaziálního vzdělávání ČR a Finska"

Transkript

1 Masarykova univerzita Fakulta pedagogická Katedra pedagogiky Srovnání organizace gymnaziálního vzdělávání ČR a Finska Bakalářská práce Brno 2008 Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Radek Pospíšil Vypracovala: Alice Čechová

2 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracovala samostatně a použila jen prameny uvedené v seznamu literatury. Souhlasím, aby práce byla uložena na Masarykově univerzitě v knihovně Pedagogické fakulty a zpřístupněna ke studijním účelům.... podpis

3 Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu bakalářské práce Mgr. Radku Pospíšilovi za věcné připomínky a metodické vedení práce. Dále děkuji Mgr. Katarině Jarinové Mgr. za inspiraci a poskytování cenných informací o fungování finského školství.

4 Abstrakt Tato práce se zabývá srovnáním vzdělávacích systémů České republiky a Finska. Předmětem našeho zájmu je nalezení rozdílů mezi oběma vzdělávacími systémy. Práce je podrobněji zaměřena na popis rozdílů na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání na gymnáziích, jelikož organizace vzdělávání na této úrovni se nám jeví jako nejvíce odlišná. Sekundárním cílem je nalezení prvků finského vzdělávacího systému, které by se ve srovnání se systémem českým mohly jevit jako efektivnější. Dosažení cíle jsme se pokusili analýzou oficiálních školských dokumentů doplněnou informacemi získanými od pedagogů působících na finském gymnáziu. Při srovnávání jsme zjistili, že finský vzdělávací systém obsahuje prvky jevící se v porovnání s českým systémem jako pozitivní, o jejichž zavedení se v současné době v ČR uvažuje, či se dokonce chystá. Klíčová slova vzdělávací systém, mezinárodní srovnání, Finsko, gymnasium, organizace školního roku Abstract The aim of this work is a comparison of the Czech and the Finnish educational systems. Our intention is to find differences between these two systems. Among the basic characteristics, the work is mainly focused on description of differences within general upper secondary school system, because it seems to be the most significant difference. The secondary aim is to find components of the Finnish educational system which could seem more favourable in comparison with the Czech educational system. To reach these aims, we analyzed official documents and we used information acquired from teachers teaching on a Finnish general upper secondary school and having experience with Czech educational system. During the comparison, we found out that Finish Educational system contains components which seems more effective. Their introduction in the Czech Republic is being discussed or getting to be integrated to the current system. Keywords education system, international comparison, Finland, upper secondary school, school year organization

5 Obsah 1 Úvod Teoretická část Faktografické údaje ČR a Finska Česká republika Finsko Finský vzdělávací systém Rozdělení pravomocí Organizace Učitelé Vyšší sekundární vzdělávání Terciární vzdělávání Vzdělávací systém ČR Rozdělení pravomocí Učitelé Preprimární vzdělávání Povinné vzdělávání Vyšší sekundární vzdělávání Terciární vzdělávání Gymnaziální vzdělávání ČR a Finska Finsko Česká republika Praktická část Rozdíly ve vzdělávání Předškolní vzdělávání Primární vzdělávání Rozdíly ve vzdělávání na vyšší sekundární úrovni Rozdíly ve vzdělávání na odborných školách Rozdíly ve vzdělávání na gymnáziích Rozdíly na úrovni terciárního vzdělávání Rozdíly ve vzdělávání na gymnáziích Organizace Rozčlenění školního roku, hodnocení

6 3.2.3 Poradenství Atmosféra školy Ukončování vzdělávání Závěr Literatura Přílohy

7 1 Úvod Práce vznikla na základě dlouhodobého pobytu v Laponsku. Inspirací se stala vysoká úroveň finského školství, jež je hmatatelná díky mezinárodním výzkumům gramotnosti žáků a rozdíly, jimiž se odlišuje finské a české školství. Práce je zaměřena na srovnání vzdělávacích systémů Finska a České republiky. Cílem je nalezení a popis rozdílů na gymnaziální úrovni vzdělávání, jelikož odlišnosti na této úrovni jsou z hlediska komparace obou vzdělávacích systémů nejmarkantnější. Pokusíme se uvést přednosti, které finský způsob organizace studia na této úrovni přináší. Vzdělávání na gymnáziích nelze vytrhnout z kontextu celého vzdělávacího systému, proto je značná část práce věnována představení vzdělávacích systémů obou zemí jako celku. Dále se pokusíme nalézt odlišné prvky finského vzdělávacího systému, jejichž charakter by se ve srovnání s českým vzdělávacím systémem mohl jevit jako pozitivní a uvést fakta dle nichž tyto prvky pozitivními shledáváme. Budeme analyzovat oficiální školské dokumenty, mezinárodní zprávy o vzdělávání a statistiky. Jako doplňující zdroj nám poslouží informace získané od pedagogů působících na finském gymnáziu v Hämmenlinně. Samotná práce je rozdělena do pěti kapitol. Teoretická část obsahuje kapitoly se základními informacemi o jednotlivých zemích a vzdělávacích systémech. Zvláštní kapitola je věnována způsobu organizace studia na gymnáziích, jemuž se v porovnání s ostatními druhy vzdělávání věnujeme podrobněji. Praktická část je věnována samotné komparaci jednotlivých systémů. Srovnání gymnaziálního vzdělávání se opět věnujeme podrobněji. Praktická část vychází z teoretické, obě jsou neoddělitelně propojeny. 7

8 2 Teoretická část 2.1 Faktografické údaje ČR a Finska Česká republika Česká republika je státem střední Evropy o rozloze km 2 a počtem obyvatel , hustota osídlení je 131 obyvatel/km2. Úředním jazykem je čeština. Z hlediska národní příslušnosti nejpočetnější skupinu 94,2% tvoří Češi, z národnostních menšin jsou nejsilněji zastoupeny národnosti slovenská 1,9%, německá 0,4%, polská 0,5%, romská 0,1% (12tis.osob). 1,2 V České republice je 32,2 % obyvatel hlásících se k náboženství. Nejrozšířenější počet stoupenců zastává církev římskokatolická s 26,8% obyvatelstva. Obyvatel bez vyznání je 59%, v počtu okolo 1% a méně jsou zastoupeny církve československá husitská, českobratrská evangelická, náboženský spolek svědkové Jehovovi, slezská evangelická církev a pravoslavná církev v Českých zemích. Samostatný stát Česká republika vznikl v r V čele státu stojí prezident, volený na pětileté období. Prezident je volen Parlamentem. Parlament je dvoukomorový, skládající se z Poslanecké sněmovny čítající 200 poslanců volených na dobu čtyř let a Senátu, který má 81 senátorů volených na šestileté období. Mezi hlavní ekonomická odvětví patří strojírenství, elektrotechnický průmysl a výroba dopravních prostředků. Z hlediska zemědělství je ČR samostatná. Po vstupu do EU byla některá odvětví mírně utlumena. Nezaměstnanost na konci roku 2007 činila 4,9% 3. Na konci roku 2006 byla míra HDP hrubý odhad velikosti romské menšiny, publikovaný ve Zprávě o situaci národnostních menšin v České republice za rok 2001 zpracované Radou vlády pro národnostní menšiny, se pohybuje mezi tisíci osob 2 údaje z publikace Sčítání lidu, domů a bytů 2001, ČSÚ, údaj ČSÚ, MPSV uvádí 6,2% 4 Měna je mezinárodní dolar (fiktivní měnová jednotka), Zdroj: Wikipedia, údaje převzaty od Mezinárodní banky, dostupné z [http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_countries_by_gdp_(ppp)_per_capita#cite_note-1] 8

9 2.1.2 Finsko Území Finska se rozkládá na ploše km 2. Žije zde obyvatel, přičemž hustota osídlení je 15,5 obyvatele/ km 2. Nejvyšší hustota obyvatel je v jižní části země, naopak nejnižší 1,9 obyvatele/ km 2 je na severu v Laponsku. Úředními jazyky jsou finština, jíž mluví 92% populace a švédština 5,5% populace. Při přístupu k veřejným službám i vzdělání mají obyvatelé právo užívat svůj mateřský jazyk. Právo na vzdělání ve svém vlastním jazyce mají i Sámové, domorodí obyvatelé Laponska, reprezentující 0,03% obyvatel. Mezi další, nejsilněji zastoupené národnosti patří Rusové 0,8% a Estonci 0,3% obyvatel. Náboženstvím vyznávaným 83-mi % populace je luteránství, 1% zastává řecké pravoslaví a přibližně 15% obyvatelstva je bez vyznání. Finsko se stalo nezávislým státem v r Státním útvarem je parlamentní republika v čele s prezidentem. Do této funkce je volen všelidovým hlasování na šestileté období. Současnou prezidentkou zvolenou v r je Tarja Halonen. Parlament je jednokomorový, čítající 200 poslanců volených na čtyřleté období. Mezi klíčové ekonomické sektory patří průmyslová výroba, hlavně strojírenství a odvětví telekomunikací a elektroniky, zpracování kovů a dřeva i když od tohoto odvětví se v současnosti mírně upouští, dovážet zpracované dřevo ze sousedního Ruska je ekonomicky méně nákladné. Ke konci roku 2007 byla míra nezaměstnanosti 6,0%. Finsko používá jednotnou měnu, přijatou v r Na konci roku 2006 byla míra HDP per capita Měna je mezinárodní dolar (fiktivní měnová jednotka), Zdroj: Wikipedia, údaje převzaty od Mezinárodní banky, dostupné z [http://en.wikipedia.org/wiki/list_of_countries_by_gdp_(ppp)_per_capita#cite_note-1] 9

10 2.2 Finský vzdělávací systém Pro jednotné představení obou vzdělávacích systémů jsem použila slovní vyjádření mezinárodní klasifikace stupňů vzdělání ISCED 6, používanou k popisu a srovnání jednotlivých systémů ve světě. Aktuální verze klasifikace ISCED 1997 rozlišuje 7 úrovní dle stupně vzdělávání a zaměření. ISCED 0 ISCED 1 ISCED 2 ISCED 3 ISCED 4 ISCED 5 ISCED 6 předškolní vzdělávání primární vzdělávání (1. stupeň základního) nižší sekundární vzdělávání (druhý stupeň základního) vyšší sekundární vzdělávání (střední školství) post sekundární vzdělávání první stupeň terciárního vzdělávání (vysokoškolské) druhý stupeň terciárního (vědecké doktorské studium) Klasifikace stupňů vzdělávání ISCED Rozdělení pravomocí Nejvyšším orgánem ve vzdělávání je Ministerstvo školství. Na úrovni státní správy za vzdělávání zodpovídají Vláda, Ministerstvo školství a Finská národní rada pro vzdělávání. Ta koncipuje cíle, obsah a metody vzdělávání, tvoří Národní vzdělávací program pro primární a nižší i vyšší sekundární vzdělávání a hodnotí výsledky učení. Finsko je rozděleno na šest krajů, v každém kraji působí krajský úřad, který má odbor zabývající se kulturou a vzděláváním. Na místní úrovni jsou to obce, které mají právo vybírat daně z nichž je mimo jiné financováno i vzdělávání. Obce spravují většinu institucí primární a sekundární úrovně vzdělání. Obec je povinna zajistit vzdělávání v základní škole všem dětem bydlištěm spadajícím do jejího katastru či zajistit srovnatelnou výuku jiným způsobem. 6 International Standard Classification of Education (Mezinárodní norma pro klasifikaci vzdělávání) 10

11 2.2.2 Organizace Tabulka znázorňuje typický věk zahajování vzdělávání a druhy škol na všech úrovních. Finský vzdělávací systém má tři úrovně: základní vzdělávání, zahrnující primární a nižší sekundární úroveň, vyšší sekundární a odborné vzdělávání a vysoké vzdělávání. Preprimární vzdělávání je dostupné dětem rok před zahájením povinné školní docházky. Základní vzdělávání představuje celek devítiletého vzdělávání na základních školách. Vyšší sekundární úroveň zahrnuje odborné vzdělávání s praxí a obecné vzdělávání. Vysoké vzdělávání je poskytováno polytechnikami a univerzitami. Vzdělávání a praxe dospělým je poskytována na všech úrovních Učitelé Učitelé mateřských škol jsou absolventi tříletého univerzitního studia. Třídní učitelé v 1. až 6. ročníku ZŠ vyučují všechny předměty. Pro získání kvalifikace absolvují vysokoškolské studium v délce pěti let, po té získají titul Mgr. Ten je také 11

12 základním požadavkem pro výuku jednotlivých předmětů v 7.až 9.ročníku, pro výuku na vyšší sekundární úrovni vzdělání, pro výuku všeobecných předmětů na vyšších odborných školách a při výuce dospělých. Titul zahrnuje kreditů. 7 Jako dodatek k oborovým předmětům je studium předmětu pedagogika. Současně s praxí se skládá z 60ti kreditů. Univerzity také vzdělávají speciální pedagogy a asistenty. Speciální pedagogové působí na nižším stupni základních škol a na středních odborných učilištích. Asistenti pracují převážně v 7. až 9. ročníku ZŠ, a na vyšším stupni sekundárního vzdělávání. Učitelé odborných škol studují na polytechnikách. Kvalifikace odborného učitele představuje 60 kreditů zahrnujících studium pedagogiky, odborné pedagogiky a vyučovací praxe. Toto vzdělání umožňuje učit na odborných školách, polytechnikách a při vzdělávání dospělých. Učitelé, kteří již nastoupili do zaměstnání, mají možnost se dobrovolně dále vzdělávat. Účelem je udržovat a rozšiřovat učitelovy vědomosti a schopnosti. Toto vzdělávání je poskytováno zdarma a v jeho průběhu učitelé dostávají mzdu. Tématy jsou nejčastěji: využití výpočetní techniky ve výuce, poradenství, mediální výuka, rozvoj vzdělávání žáků se SPU a rozvoj kurikulárních dokumentů. Odpovědnost za poskytování dalšího vzdělávání učitelů mají orgány místní správy Preprimární vzdělávání Každé dítě, které ještě nedosáhlo věku školní docházky, má právo na předškolní vzdělávání. Účast na předškolním vzdělávání je dobrovolná, avšak většina dětí se docházky účastní. Péče o předškolní děti probíhá v mateřské škole, středisku denní péče, formou rodinné denní péče či v hlídaných dětských koutcích. Střediska denní péče jsou zařízení poskytující denní péči dětem, které ještě nedosáhly věku zahájení povinné školní docházky. Provoz v těchto střediscích je celodenní, v tomto případě je max. časový rozsah deset hodin či polodenní s max. časovým rozsahem pět hodin. Žádnými zvláštními předpisy není stanovena velikost centra denní péče či skupin dětí, 7 Kreditový systém slouží k popisu vzdělávání na VŠ a umožňuje vyšší mobilitu v rámci studia...zavedení kreditového systému je základem pro lepší porovnání náročnosti jednotlivých studijních programů z hlediska studijní zátěže. Byl zaveden v roce 1989 v rámci programu Erasmus, usnadňoval rozpoznání délky studia, náročnosti a zvyšoval míru studentské mobility v Evropě. Zdroj: Operační program Rozvoje lidských zdrojů, MŠMT, 2004, dostupné z [http://www.msmt.cz/eu/operacni-program-rozvoj-lidskychzdroju] 12

13 počet pedagogických pracovníků je však stanoven v závislosti na počtu dětí a jejich věku. Rodinná denní péče probíhá v soukromé domácnosti. Pečovatel má na starosti maximálně čtyři děti, příp. páté formou polodenní péče. Preprimární vzdělávání šestiletých dětí má min. rozsah 700 hod. ročně., maximální délka školního dne je pět hodin. V mateřských školách (dále MŠ) jsou děti rozděleny do věkových skupin (zpravidla děti do tří let a od tří do šesti let). Ve velkých MŠ může probíhat výuka šestiletých dětí, účastnících se preprimárního vzdělávání zvlášť. Nebo může být zařazena do prvního ročníku ZŠ, či do kombinovaného prvního a druhého ročníku. V obsahu vzdělávání na preprimární úrovni nejsou jednotlivé předměty zvlášť, ale jsou integrovány do tématických okruhů, souvisejících s prostředím v němž dítě žije a rozšiřujících jeho pohled na svět Primární a nižší sekundární vzdělávání Povinné vzdělávání je zdarma a zahajuje se v roce kdy dítě dovrší věku sedmi let. Povinné vzdělávání neznamená povinnou školní docházku, dítě má možnost osvojit si své znalosti a dovednosti i jiným způsobem. V praxi však všechny děti absolvují devítiletou ZŠ. Pokud psychologické testy prokáží způsobilost, dítě je oprávněno zahájit primární vzdělávání o rok dříve. Na základě těchto testů je také možné dítěti udělit roční odklad. Školní vzdělávací program je tvořen na základě Národního vzdělávacího programu Národní rady pro vzdělávání. Školní rok, 190 školních dní, rozdělených na dvě pololetí, začíná 1. srpna a končí 22. týden následujícího roku (konec května či počátek června). Místní správa rozhoduje o přesném datu zahájení školního roku (zpravidla začíná v polovině srpna). Letní prázdniny trvají 10 týdnů, podzimní 2 a zimní minimálně 10 dní. Jarní prázdniny mají týden a státní svátky včetně velikonoc čítají 7dní v průběhu celého roku. V prvních dvou ročnících má vyučování pět 45 minutových vyučovacích hodin, v dalších může mít až sedm hodin denně. 13

14 Minimální počet vyučovacích hodin týdně: ročník počet hodin 1., , , ,8.,9. 30 Zdroj: Immeli Halinen, The Finnish curriculum development processes, dostupné z [http://www.oph.fi/info/pisahelsinki2/lectures/irmeli%20halinen.ppt#1] Vyučovacím jazykem je zpravidla finština a švédština, ale také sámština 8. Školy zpravidla vyučují v jednom jazyce. Žáci, kteří ukončí devátý ročník ZŠ (povinné vzdělávání) mají možnost prodloužit studium o jeden rok. Účelem tzv. desátého ročníku je povzbudit žáka ke studiu na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání. Směrnice vydávané Národní radou pro vzdělávání uvádějí obecné cíle vzdělávání na ZŠ a hlavní prvky obsahu jednotlivých předmětů. Při tvorbě ŠVP mají obce a školy značné pravomoci, což umožňuje přizpůsobit vzdělávací program potřebám dané lokality. Do šestého ročníku by žáci měli absolvovat v podstatě stejné vzdělávání. Školy se díky flexibilnímu plánu mohou zaměřit na výuku jednotlivých předmětů. Od 7. ročníku jsou zařazeny společné i volitelné předměty. Týdenní hodinové dotace jednotlivých předmětů jsou uvedeny v příloze 1. Hodnocení je podstatné při závěrečném posouzení základního vzdělání na jehož základě jsou žáci vybíráni k dalšímu studiu. Ke konci roku žáci dostávají vysvědčení, mimo to dostávají jedno či několik průběžných vysvědčení. Hodnocení může být slovní či vyjádřené známkou. V prvních dvou ročnících se hodnocení neprovádí. Od sedmého ročníku je používání klasifikační stupnice povinné, může být doplněno slovním. Klasifikační stupnice má 7 stupňů, přičemž známka 4 odpovídá nedostatečným a známka 10 výborným znalostem. Známky jsou udělovány každé pololetí. Vyučování na ZŠ je bezplatné, žákům jsou poskytovány učebnice, některé základní pomůcky a jedno teplé jídlo denně zdarma. Rovněž je žákům zdarma poskytována zdravotní a stomatologická péče. 8 Ugrofinský jazyk používaný v Laponsku. Existuje několik variant sámštiny. Vzdělávání je poskytováno ve třech variantách sámštiny a to severní, inarské a skoltské. Zákon o základním vzdělávání 628/1998Sb. zaručuje žákům v oblastech, pro něž je sámština domovinou, právo vzdělávat se v tomto jazyce. Obce na výuku dostávají plnou státní podporu. Mimo domovinu sámštiny se jazyk vyučuje v Oulu a v Rovaniemi. Nicméně postavení sámštiny je mimo její domovinu nejasné. Na výuku jsou vyhrazeny dvě hodiny týdně, situace je podobná jako u výuky cizího jazyka. 14

15 Obec umístí dítě do školy, která se nachází nejblíže jeho bydlišti. Městské a obecní správy jsou povinny zajišťovat dopravu dětí, přesahuje-li vzdálenost školy od místa bydliště 5km. Rodiče mohou zařadit dítě do školy dle svého výběru, v tomto případě se očekává, že dopravu dítěte do školy zajistí sami Vyšší sekundární vzdělávání Vyšší sekundární vzdělávání zahrnuje střední všeobecně vzdělávací školu (lukio) a instituce odborného vzdělávání. Přibližně 92% absolventů ZŠ navazuje studium na vyšší všeobecně vzdělávací škole (54%) či na odborné instituci (38%), zbývající (8%) nastupují do 10. ročníku ZŠ či do pracovního procesu. Odborné školy Některé typy odborných škol poskytují odbornou kvalifikaci bez maturity, instituty poskytují odborné vzdělání s maturitou a umožňují vstup na vysoké školy. Vzdělání na těchto typech škol je převážně bezplatné, žákům je poskytováno jedno teplé jídlo denně zdarma, učebnice si hradí sami a v případě, že dojíždějí do školy, mají nárok požádat o příspěvek na cestovné. Většina studentů přichází ze ZŠ a zhruba pětina míst je rezervována pro dospělé, kteří již mají pracovní zkušenost. Vzdělávání je poskytováno institucemi, ale učňovská praxe je stále více oblíbená. Odborné vzdělávání je poskytováno v následujících oblastech: humanitní a pedagogické obory; přírodní zdroje a životní prostředí; přírodní vědy; technologie a doprava; sociální vědy, obchod a správa; cestovní ruch, stravování a vedení domácnosti; sociální péče, zdravotnictví a tělovýchova a kultura. Studium na těchto institucích je tříleté a umožňuje přístup na polytechniky 10 a univerzity. Základní podmínkou pro přijetí je ukončené základní vzdělání, dalšími kriterii pro výběr uchazečů jsou odborná praxe a další srovnatelné faktory. Při výběru studentů se dává přednost mladým lidem a uchazečům, kteří ještě žádné odborné vzdělání nemají. 9 Kapitola 2-7/1998Sb., Zákon o základním vzdělávání, dostupné z [http://www.finlex.fi/en/laki/kaannokset/1998/en pdf], ; Struktury systému vzdělávání odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě, Finsko 2007, dostupné z [http://www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/041dn/041_fi_cs.pdf] 10 VŠ technického zaměření, výraz pochází z řečtiny πολου mnoho, τεχνικός umění 15

16 Vzdělávací instituce mohou spolupracovat formou lokálních nebo regionálních sítí a v jejich rámci mohou výuku společně zajišťovat místní instituce odborného vzdělávání a všeobecně vzdělávací vyšší sekundární školy. Žáci mají díky tomu více možností začlenit do svých studijních plánů studium na různých institucích. Právní předpisy neobsahují žádná nařízení určující počet vyučovacích dnů a termíny prázdnin. Datum zahájení školního roku a termíny prázdnin určuje zřizovatel. Studium je rozvrženo do několika časových úseků, které se liší týdenním a denním rozvrhem. Finská národní rada pro vzdělávání schvaluje základní kurikula pro jednotlivé kvalifikace a rovněž požadavky, které se vztahují na každou kompetencemi vymezenou kvalifikaci. Koncipuje je ve spolupráci se zaměstnavateli a zaměstnanci, kteří působí v různých oborech, dalšími zástupci a odborníky z hospodářské sféry i učiteli a žáky. Od r je studium všech programů vedoucích k odbornému sekundárnímu vzdělání tříleté a tvoří je 120 kreditů. Jeden rok studia odpovídá 40ti kreditům, jeden kredit představuje 40 hodin práce žáka. Programy vedoucí ke kvalifikaci zahrnují 90 kreditů odborného vzdělání a praxe, studium základních vyučovacích předmětů 20 kreditů a volitelné předměty tvoří 10 kreditů. Součástí tohoto vzdělávání je i poradenství a závěrečný projekt. Ten je nastaven tak, aby odpovídal potřebám praxe, umožňoval zapojit se do ní a usnadnil mu přechod na trh práce. Znalosti se během studia hodnotí v pravidelných intervalech. Výkon žáků se hodnotí pomocí klasifikační stupnice, na níž 5 znamená výborně, 4-3 dobře a 2-1 dostatečně. Ve volitelné části studia může být žák hodnocen stupněm prospěl/a. Po absolvování všech částí studia žák obdrží doklad o kvalifikaci. V případě, že žák ukončí studium před jeho řádným absolvováním, obdrží doklad o ukončení studia, který uvádí v jaké části bylo studium ukončeno a jaký byl prospěch. V roce 2006 navštěvovalo instituce odborného vzdělávání studentů. Počet žáků v jednotlivých oborech je uveden v příloze Všeobecné vyšší sekundární vzdělávání Poskytují vyšší všeobecně vzdělávací školy tzv. lukia neboli gymnázia. Studijní program je koncipován na tři roky, žáci jej musí absolvovat během čtyř let. Studium 11 Statistiky Finsko, dostupné z [http://www.stat.fi/til/aop/2006/aop_2006_ _tie_004_en.html],; Education and science in Finland, s , dostupné z [http://www.minedu.fi/export/sites/default/opm/julkaisut/2006/liitteet/eng_opm15.pdf] 16

17 probíhá dle individuálního vzdělávacího plánu nezávisle na ročnících. Podrobné informace o všeobecném vyšším sekundárním vzdělávání jsou uvedeny v kapitole Terciární vzdělávání Vysokoškolské vzdělávání je poskytováno polytechnikami a univerzitami. Polytechniky Polytechniky vznikly z institucí, které původně poskytovaly vyšší sekundární vzdělávání. Jejich vlastníky jsou převážně obce nebo jsou soukromé. Studenti absolvují vysokoškolské studijní programy, které jsou profesně zaměřeny. Délka studia se pohybuje od 3,5 do 4,5 roku což odpovídá ti kreditům. Magisterský stupeň zahrnuje kreditů, délka studia je 1,5-2 roky. Na polytechnikách existují nové postgraduální programy, určené pro absolventy polytechnik či jiného srovnatelného vysokoškolského studia, kteří po ukončení studia absolvovali min. tříletou praxi v oboru. Do kompetencí ministerstva spadá 29 polytechnik, z nichž 7 je spravováno obecními úřady a 11 je spravováno společně místními úřady a soukromými organizacemi. Navíc je zde Alandská univerzita fungující pod nezávislými Alandskými ostrovy a Finská policejní akademie, spadající pod Ministerstvo vnitra. Povolení k výkonu činnosti uděluje vláda. Podmínkou pro přijetí ke studiu je absolvování vyššího všeobecného či odborného sekundárního vzdělání. O přijetí ke studiu žádají uchazeči prostřednictvím celostátního systému podávání přihlášek (nyní 90% přihlášek podáváno elektronicky). Přihlíží se k předchozím studijním výsledkům, praxi a v řadě případů se pořádají testy. Uchazeč může přijmout pouze jedno místo v příslušném akademickém roce, které vede k získání titulu. Každý student studuje dle svého individuálního plánu. 12 Studium je bezplatné, studentům je poskytována finanční pomoc, která zahrnuje stipendium, příplatek na ubytování a státem garantovanou půjčku. Výše finanční pomoci závisí na příjmech studenta, věku a druhu ubytování (při studiu na úrovni vyššího sekundárního vzdělávání výše finanční pomoci závisí na příjmech rodiny). Je 12 Struktury systému vzdělávání odborné přípravy a vzdělávání dospělých v Evropě, Česká republika 2005/2006, Praha, 2006, Eurydice, s

18 také možnost získat finanční pomoc na studium v zahraničí, pokud doba studia strávená v zahraničí koresponduje se studiem na Finské univerzitě. Státem garantovaná studentská půjčka dosahuje výše až 300 /měsíčně. Doba splátky je obvykle dvojnásobně dlouhá, jako doba půjčky. Od akademického roku 2005/06 mají studenti, kteří dokončí studium ve standardní době, nárok na daňovou úlevu. Tatáž finanční pomoc se týká studia na univerzitách. 13 Univerzity Finsko má 20 univerzit z nichž jsou všechny státní. Deset univerzit víceoborových, tři univerzity ekonomie a podnikatelství, tři technologické univerzity a čtyři akademie umění. Navíc je zde akademie obrany, fungující pod Ministerstvem obrany. Univerzity udělují bakalářský a magisterský titul, postgraduální licenciát a doktorát. V souladu s novým systémem, zavedeným od r studenti nejdříve studují bakalářský studijní obor a po té magisterský navazující. Bakalářské prezenční studium trvá tři roky a odpovídá 180ti kreditům, navazující magisterské trvá 2 roky, počet kreditů potřebný pro absolvování tohoto typu studia je 120. V některých oborech jako je např. medicína je studium rozšířeno a trvá déle. Postgraduální studium směřuje k doktorandské hodnosti a trvá čtyři roky. Ve Finsku existuje střední stupeň postgraduálního studia, nazývaný licenciát. Výběr studentů probíhá pomocí přijímacích zkoušek. Uchazeč může přijmout pouze jeden obor vedoucí k získání akademického titulu v příslušném roce. Pro usnadnění přijímacího procesu bude od akademického roku 2008/09 zavedeno jednotné podávání přihlášek. 13 Úřad sociálního zabezpečení, dostupné z [http://www.kela.fi/in/internet/english.nsf/docs/ il?opendocument] 18

19 2.3 Vzdělávací systém ČR Tabulka znázorňuje typický věk pro zahajování vzdělávání na jednotlivých úrovních a typech škol Rozdělení pravomocí Právo na vzdělání je zakotveno v Ústavě. Výkon státní správy ve školství řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále MŠMT). Státní správu ve školství vykonávají ředitelé škol a školských zařízení, obecní úřady obcí s rozšířenou působností, krajské úřady, Česká školní inspekce, MŠMT příp. jiné ústřední orgány (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo obrany). Mimo jiných funkcí MŠMT určuje obsah vzdělávání a formuluje Národní vzdělávací program. Formuluje Rámcové vzdělávací 19

20 programy pro jednotlivé úrovně vzdělávání až do vyššího sekundárního, které tvoří základ Školních vzdělávacích programů. V letech byla veřejná správa výrazně decentralizována a autonomie institucí se zvyšuje na všech úrovních. Kraje jsou zřizovateli vyšších odborných škol, středních škol a dále škol pro žáky s postižením, základních speciálních škol, škol s vyučovacím jazykem národnostní menšiny, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, základních uměleckých škol včetně zařízení pro zájmové vzdělávání a dalších institucí. Od r se změnilo právní postavení vysokých škol, které již nejsou institucemi státními, ale veřejnoprávními a disponují vlastním majetkem, samy určují obsah i organizaci studia. Výjimku tvoří Univerzita obrany a Policejní akademie, které jsou závislé na příslušných ministerstvech. Financování školských zařízení ve větší míře zajišťuje MŠMT, další zdroje poskytují zřizovatelé (kraje a obce) ze svých vlastních rozpočtů, které jsou jim přidělovány. Daně jsou vybírány centrálně a poté distribuovány jednotlivých krajům. Nepřímé provozní náklady hradí kraje, přímé náklady (pomůcky, platy učitelů) hradí MŠMT Učitelé Učitelé mateřských škol získávají kvalifikaci čtyřletým studiem pedagogického oboru, který je zakončen maturitou. Je také možnost získat kvalifikaci na vyšší odborné škole či pedagogické fakultě. Učitelé prvního stupně ZŠ získávají kvalifikaci dvoustupňovým studiem na vysokých školách zaměřeným na přípravu učitelů pro první stupeň základní školy. Studium se skládá z všeobecně vzdělávacích předmětů, českého jazyka, matematiky, pedagogických a psychologických předmětů. Na první stupni zpravidla učitel poskytuje výuku všech předmětů. Pedagogové na druhém stupni zpravidla vyučují dva předměty. Kvalifikace vyžaduje absolvování dvoustupňového studia na VŠ. Totéž platí pro učitele působící na středních školách s rozdílem, že pedagogické a psychologické obory jsou zaměřeny na žáky středních škol. Učitelé odborných předmětů působící na vyšší sekundární úrovni vzdělávání se zpravidla vzdělávají na vysokých školách v oboru, který následně vyučují a pedagogickým vzdělání získávají nejčastěji následným pedagogickým studiem. Pro učitele vyšších odborných škol jsou kvalifikační podmínky stejné jako pro učitele středních škol. 20

Schéma vzdělávacího systému České republiky

Schéma vzdělávacího systému České republiky Schéma vzdělávacího systému České republiky Doktorský studijní program PhD. 5 Mgr., Ing., MUDr., MVDr.,... 4 1 0 19 Magisterský studijní program Magisterský Istudijní program 1 Bakalářský studijní program

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr.

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů. RNDr. I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Zvyšování kvality vzdělávání učitelů přírodovědných předmětů RNDr. Radmila Hýblová Vzdělávací programy základní vymezení ve školském zákonu (zákon

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací soustava v ČR Současná organizace školství vznikla průběhem historie. První základy se vyvíjely v polovině 19. Století. Výchovné a vzdělávací instituce vznikly v různých dobách, v různých sociálních

Více

Rozsah a forma vedení školní matriky

Rozsah a forma vedení školní matriky Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských

Více

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen

ČÁST PRVNÍ zrušena včetně nadpisu. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen. zrušen 442/1991 Sb. VYHLÁŠKA ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky ze dne 24. října 1991 o ukončování studia ve středních školách a učilištích ve znění zákona č. 138/1995 Sb., vyhlášek

Více

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika II Letní semestr Akademický rok 2014/15 Vzdělávací soustava. Celoživotní učení, počáteční a další vzdělávání. 1 Vzdělávací soustava ČR Obsah semináře: Vzdělávací soustava, vzdělávací systém

Více

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA

364/2005 Sb. VYHLÁŠKA 364/2005 Sb. - o dokumentaci škol a školských zařízení - stav k 10.3.2015 364/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. září 2005 o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z

Více

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a konzervatořích pro školní rok 2012/2013 realizované ve školním roce 2011/2012 Právní předpisy Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách a

Více

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol

Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol Průvodce profilovou částí maturitní zkoušky Informace pro ředitele, učitele a žáky středních škol 1) Které legislativní předpisy a pedagogické dokumenty vymezují pravidla pro určení nabídky profilové části

Více

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL

METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL projekt: Vzdělávání napříč KHK METODICKÉ MATERIÁLY STÁŽÍ STŘEDNÍCH ŠKOL autor Mgr. Stanislav Kutálek žadatel Českomoravská vzdělávací, s.r.o. Metodické materiály stáží středních škol Vypracoval: Mgr. Stanislav

Více

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014

Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Úplné znění předpisu s vyznačením změn ve znění zákona č. 197/2014 Sb. ze dne 27. srpna 2014 Poznámka redakce: Změny jsou

Více

Zaostřeno na odborné vzdělávání

Zaostřeno na odborné vzdělávání CZ Česká republika Česká republika Tradice a modernizace Odborné vzdělávání a příprava (OVP) byly vždy podstatnou součástí českého vzdělávacího systému. Kromě toho, že tato oblast těží z tradice kvality,

Více

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE VZDĚLÁVACÍ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Vyšší odborné školy Pomaturitní studium Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

A b c. Vzdělávací systém v České republice

A b c. Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Vzdělávací systém v České republice Předškolní zařízení Základní školy Střední vzdělávání Pomaturitní studium Vyšší odborné školy Vysoké školy Dle Listiny základních

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013

PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 15. ČERVENCE 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 1. Studium v bakalářském studijním programu je uskutečňováno

Více

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011

Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny přijímacích zkoušek na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2009/2010 pro školní rok 2010/2011 Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře stanoví školský zákon a vyhláška

Více

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI

ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI ŠKOLSTVÍ V KRÁLOVÉHRADECKÉM KRAJI 1 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Více

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ KVALIFIKAČNÍ STUDIUM PRO ŘEDITELE ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Modul A ZÁKLADY PRÁVA Národní institut pro další vzdělávání, 2013 IV. Vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia

Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Informace k poplatku za nadstandardní dobu studia Poplatky za nadstandardní dobu studia jsou příjmem Stipendijního fondu AMU. Citace ze zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění

Více

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů

Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím centrálně zadávaných jednotných testů Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-23913/2014 V Praze dne 30. července 2014 Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Řád celoživotního vzdělávání

Řád celoživotního vzdělávání Řád celoživotního vzdělávání Září 2009 Praha Čl. 1 Úvodní ustanovení Tento řád upravuje bližší podmínky celoživotního vzdělávání na vysoké škole CEVRO Institut, o.p.s. (dále jen "Vysoká škola"). Studium

Více

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015

Přijímání ke studiu a přijímací řízení na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 3. července 2015 Vnitřní předpisy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2013/2014 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ŘÁDU CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 27. prosince

Více

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010

Řád celoživotního vzdělávání na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze ze dne 25. června 2010 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. června 2010

Více

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování

Čl. 1 Účel a cíle pokusného ověřování Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-26724/2015-3 V Praze dne 10. září 2015 Vyhlášení pokusného ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín)

Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Kritéria přijímacího řízení 2015 (Střední škola Bohumín) Pro přijímací řízení pro školní rok 2015/2016 v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Školský zákon 561/2004 Sb.

Školský zákon 561/2004 Sb. Školský zákon 561/2004 Sb. Přijímání ke vzdělávání ve střední škole 59 Podmínky přijetí ke vzdělávání ve střední škole (1) Ke vzdělávání ve střední škole lze přijmout uchazeče, kteří splnili povinnou školní

Více

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky:

Thajsko1. Populace: 63, 038, 247 (Prosinec 2007) Jazyky: Thajsko Populace: 63, 038, 47 (Prosinec 007) Jazyky: Thajština (Oficiální jazyk), Mandarínština, laoština, malajština, monkhmerština a vietnamština (menšinové jazyky), Angličtina (hlavní cizí jazyk) Informace

Více

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V RUMUNSKU Legislativní rámec Zákon číslo 1/ 2011 stanoví, že vzdělávání je národní prioritou. Aplikace tohoto zákona se řídí Rozhodnutími vlády a nařízeními Ministra národního školství.

Více

Hodnocení žáků speciálních tříd

Hodnocení žáků speciálních tříd Příloha č. 2 Hodnocení žáků speciálních tříd Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků je: jednoznačné, srozumitelné, srovnatelné s předem stanovenými kriterii, věcné, všestranné Hodnocení

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ke vzdělávání do 1. ročníku ve středních školách a vyšších odborných školách ve Zlínském kraji pro školní rok 2015/2016 Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona

Více

Ruská federace1. Populace: 140,041,247 (červenec 2009) Jazyky: Ruština a jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik

Ruská federace1. Populace: 140,041,247 (červenec 2009) Jazyky: Ruština a jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik Ruská federace1 2 Populace: 140,041,247 (červenec 2009) Jazyky: Ruština a jazyky jednotlivých autonomních oblastí a republik 1 Informace o ruském vzdělávacím systému jsou volně přeloženy do češtiny ze

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2012 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016 Ve školním roce 2015/2016 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední

Více

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005

2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 2005/71 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání 71/2005 Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb.,

Více

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb.

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání č. 71/2005 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 112 a 123 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším

Více

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech

Obsah. Výchovná opatření podle ustanovení 10 vyhlášky č. 13/2005 Klasifikace a neklasifikace ve vyučovacích předmětech Gymnázium Frýdlant, Mládeže 884, 464 01 Frýdlant K r i t é r i a h o d n o c e n í projednán na pedagogické radě školy dne 21.11.2007 se schválenou platností od 22.11.2007 Obsah Úvod Článek I Článek II

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Platné znění části první zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (zdroj MŠMT http://www.msmt.cz/dokumenty/aktualni-zneni-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-k-1-

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. MSMT-42192/2013-1 V Praze dne 12. prosince 2013 Vyhlášení pokusného ověřování obsahu, formy, organizace a hodnocení výběrové zkoušky ze středoškolské

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz

Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov. www.gykovy.cz Gymnázium a Střední odborná škola zdravotnická a ekonomická Vyškov www.gykovy.cz Kontaktní údaje Ředitel: RNDr. Václav Klement Komenského 16/5 682 01 Vyškov info@gykovy.cz tel.: 517 307 010 Gymnaziální

Více

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005

73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 73/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. února 2005 o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015

Přijímací řízení pro školní rok 2014/2015. Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách Pardubického kraje pro školní rok 2014/2015 Úvod Všem středním školám zřizovaným Pardubickým krajem bylo doporučeno v rámci přijímacího řízení do oborů

Více

Finsko. (systém vzděláván í zaměřený na odborné školství)

Finsko. (systém vzděláván í zaměřený na odborné školství) Markéta Tichá 3. ročník M Pg Srovnávací pedagogika Finsko (systém vzděláván í zaměřený na odborné školství) Všeobecné informace o Finsku Finko řadíme mezi tzv. severské či skandinávské země, přestože na

Více

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče

Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Krok za krokem na SŠ Pro vycházející žáky a jejich rodiče Mgr. Josef Pokorák Co dál po absolvování ZŠ? Pokračovat v dalším vzdělávání + vyšší vzdělání, lepší uplatnění na trhu práce - závislost na rodičích,

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Studijní a klasifikační řád

Studijní a klasifikační řád Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. Studijní a klasifikační řád 1. Systém vzdělávání 1.1. Vyšší odborná škola hotelnictví a turismu o. p. s. (dále jen VOŠ) je akreditována pro následující

Více

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Změna: 383/2005 Sb. Změna: 179/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 189/2008 Sb. Změna: 384/2008 Sb. Změna: 223/2009 Sb. Změna:

Více

Učení se praxí. Martina Kaňáková

Učení se praxí. Martina Kaňáková Učení se praxí Martina Kaňáková Učení se praxí Firmy: Nedostatek kvalifikovaných technicky vzdělávaných odborníků Rok 2015 vyhlášen Rokem průmyslu a technického vzdělávání Mateřské školy: podpora polytechnické

Více

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014)

(Vnitřní předpis č. 5/5 ze dne 24. ledna 2014) Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 350 011, www.ohsturnov.cz, e-mail: info@ohsturnov.cz 2014-2015

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1977. Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1977 Uverejnené: 23.11.1977 Účinnosť od: 01.01.1978 79 V Y H L Á Š K A Ministerstva školství České socialistické republiky ze dne 26. října 1977 o jednotném

Více

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace

CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA CESKÁ REPUBLIKA. Zaostreno na odborné vzdelávání. Vzdelávání v císlech. Další informace CEÁ REPUBLIKA CEÁ REPUBLIKA Vzdelávání v císlech Žáci ve středním vzdělávání zapsaní v odborných a všeobecných programech % všech žáků ve středním vzdělávání, 11 ODBORNÉ VŠEOBECNÉ 1 23,9 27, 8 29,1 49,

Více

meta Sdružení pro příležitosti

meta Sdružení pro příležitosti meta Sdružení pro příležitosti mladých migrantů ŠKOLENÍ PRO RODIČE DĚTÍ CIZINCŮ ČESKÁ ŠKOLA INFORMACE O ČESKÉM ŠKOLSTVÍ Struktura českého školství Od 3 6 let Mateřské školy (MŠ) předškolní vzdělávání Zápis

Více

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická a základní škola speciální Lomnice nad Popelkou Komenského 1000 PSČ 512 51 Lomnice nad Popelkou KLASIFIKAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Zásady klasifikace a hodnocení Hodnocení žáka je organickou

Více

Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání

Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014. Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání Přijímací řízení pro školní rok 2013/2014 Krajský úřad Pardubického kraje Krajský úřad Pardubického kraje odbor školství, kultury a tělovýchovy oddělení organizační a vzdělávání Jednotné přijímací zkoušky

Více

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice

Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice Stručný úvod do odborného vzdělávání v České republice V 90. letech došlo k oslabení vzájemných vztahů mezi odborným vzděláváním a zaměstnavateli. Přerušení vazeb mezi firmami a oblastí školství způsobilo

Více

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ

LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ LEGISLATIVA PRO VYUČUJÍCÍ NÁBOŽENSTVÍ (PLATNÁ K 1. 9. 2015) Výuka předmětu náboženství se ve školách řídí především těmito legislativními předpisy: Zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Barma/Myanmar1. Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) Jazyky:

Barma/Myanmar1. Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) Jazyky: Barma/Myanmar1 Populace: 55, 390, 000 (2005-2006) 2 Jazyky: myanmarština známá jako barmština (oficiální jazyk), shan, karen, kachin, chin, mon, and rakhine (ostatní jazyky), Angličtina (hlavní cizí jazyk)

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ ACADEMIA RERUM CIVILIUM - VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. STATUT ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Základní ustanovení 1) Academia Rerum Civilium - Vysoká škola politických a společenských

Více

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků

U oborů s výučním listem se nebudou konat přijímací zkoušky. Žáci budou přijímáni na základě výsledků Střední odborné učiliště technické, Chotěboř, Žižkova 1501 Žižkova 1501, 583 01 Chotěboř 569 623 854, 731 348 326, fax: 569 623 854, IČ: 67441351 e-mail: admin@souch.cz, http://www.souch.cz Přijímací řízení

Více

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání

Zákonné a podzákonné normy ve školství speciální vzdělávání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gen. Krátkého 1799/30, 787 01 Šumperk tel.: +420583320111, fax: +420583215264 e-mail: skola@sszts.cz, www.sszts.cz KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Střední škola železniční, technická

Více

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore.

a http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-akonzervatore. Dotazy a odpovědi ke změnám v přijímacím řízení ve školním roce 2014/2015 (souvisí s materiálem Vyhlášení pilotního ověřování organizace přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou s využitím

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku

Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Systém odborného vzdělávání ve Švýcarsku Obsah: 1. Uvedení do širšího kontextu 2. Učňovské vzdělávání ve Švýcarsku Systém vzdělávání Preference a volby mladých lidí Organizační struktura odborného vzdělávání

Více

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08

Pracovní list. Výběr oboru vzdělání. Čp 08_08 Pracovní list Výběr oboru vzdělání Středoškolské vzdělání http://www.infoabsolvent.cz/ Zkrácené studium po maturitě nebo vyučení Čp 08_08 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina:

Více

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016

Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 Organizační zabezpečení PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ pro školní rok 2015/2016 ( se řídí ustanoveními Vyhlášky č. 671/2004Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách, v platném znění )

Více

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky

Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace. Maturity 2015. Společná část maturitní zkoušky Gymnázium F. X. Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530, příspěvková organizace Maturity 2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže

Více

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 A STANOVUJE PODMÍNKY K PŘIJETÍ KE STUDIU V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými ustanoveními Statutu Univerzity J.

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice

Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola Kněžskodvorská 33/A, 370 04 České Budějovice HARMONOGRAM ŠKOLNÍHO ROKU 2014/15 VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY školní rok 2014/15: 1. 9. 2014-31. 8.

Více

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy

Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná 1.1. Úplnost a velikost školy, vybavení školy Školní vzdělávací program Gymnázium Ječná Gymnázium pro sluchově postižené je součástí komplexu škol Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené v Ječné ulici v Praze. Školy fungují

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016

Směrnice děkana č. 4/2014 o přijímacím řízení na bakalářské a navazující magisterské studijní programy pro akademický rok 2015/2016 Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská Datum vydání: 31.10.2014 Č.j.: 044/17900/2014/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Ing. Jiří Kříž, Ph.D. Účinnost: dnem data vydání Závaznost: Fakulta podnikatelská

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín

Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Gymnázium Jana Pivečky a Střední odborná škola Slavičín Č.j.: GJP SOS 271/II.3.1 15 Organizace a kritéria přijímacího řízení stanovené pro školní rok 2015/2016 dle 59 a 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský

Více

48/2005 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 18. ledna 2005

48/2005 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 18. ledna 2005 48/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Změna: 454/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání

Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání Vyhláška č. 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání Částka: 81/2005 Sb. Rozeslána dne: 13. června 2005 Změny a doplňky předpisu: 489/2006 Sb. 63/2008 Sb. s účinností dnem 14. března 2008 Ministerstvo

Více

pro akademický rok 2013/2014:

pro akademický rok 2013/2014: Podmínky přijímacího řízení pro bakalářské studijní programy, v prezenční a kombinované formě studia (dále jen Podmínky ) Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický

Více

48/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2005

48/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2005 48/2005 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2005 o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky Změna: 454/2006 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j. 4557/2010-80 SEZNAM PLATNÝCH PŘEDPISŮ V RESORTU ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY podle stavu k 1. 6. 2010 Seznam platných předpisů v resortu školství,

Více

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016:

Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce 2015/2016: S T Ř E D N Í Š K O L A P R Ů M Y S L O V Á, T E C H N I C K Á A A U T O M O B I L N Í J I H L A V A tř. Legionářů 1572/3, 586 01 Jihlava Kritéria pro přijetí ke studiu na SŠPTA Jihlava ve školním roce

Více

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ

ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Ostravská univerzita v Ostravě Dvořákova 7 701 03 Ostrava Čj.: 90910-146/2006 Ostrava 14.3.2006 SMĚRNICE REKTORA č. 81/2006 Úvod ZÁSADY KREDITNÍHO SYSTÉMU NA OSTRAVSKÉ UNIVERZITĚ V OSTRAVĚ Od akademického

Více

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1

Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Obchodní akademie, Dušní 7, Praha 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků (Klasifikační řád) 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků vycházejí ze zákona 561/2005 Sb., o předškolním,

Více

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě

Průvodce studijním a zkušebním řádem Slezské univerzity v Opavě KREDITNÍ SYSTÉM Studium je uskutečňováno na základě kreditního systému studia (Každý předmět má přidělen určitý počet kreditů, které student získá až po splnění všech stanovených podmínek.) Standardní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 18-20-M/01 INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 6 UČEBNÍ PLÁN... 7

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 4 ZDRAVOTNÍ

Více