STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání H / 01 Autoelektrikář

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání 26 57 H / 01 Autoelektrikář"

Transkript

1 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM oboru vzdělání Forma vzdělání: denní Platnost: od

2 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ SUŠICE U Kapličky Sušice Telefon: Fax: Web:

3 O B S A H Identifikační údaje... 4 Profil absolventa... 5 Charakteristika školního vzdělávacího programu... 7 Učební plán Rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP v oboru vzdělání H / 01 Autoelektrikář Učební osnovy předmětŧ Český jazyk a literatura Anglický jazyk Německý jazyk Estetická výchova Občanská nauka Matematika Fyzika Biologie a ekologie Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Základy elektrotechniky Elektronika Elektrická měření Automobily Elektropříslušenství Strojírenská technologie Opravárenství a diagnostika Řízení motorových vozidel Odborný výcvik Personální a materiální zabezpečení vzdělávání Spolupráce se sociálními partnery

4 I D E N T I F I K A Č N Í Ú D A J E Název školy: Adresa: Zřizovatel: Kód a název oboru vzdělání: Název školního vzdělávacího programu: Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia: Jméno ředitele: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 U Kapličky 761, Sušice Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Autoelektrikář střední vzdělání s výučním listem 3 roky, denní studium Ing. Jaromír Kolář Platnost ŠVP: od Tento školní vzdělávací program vznikl podle rámcového vzdělávacího programu pro obor vzdělávání. Program sestavil kolektiv pracovníkŧ Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Sušice, U Kapličky 761. Ing. Jaromír Kolář... ředitel školy podpis ředitele školy 4

5 P R O F I L A B S O L V E N T A Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: Autoelektrikář Dosaţený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Platnost ŠVP: od 1. září 2010 Popis uplatnění absolventa v praxi Absolvent oboru autoelektrikář je kvalifikovaný pracovník schopný samostatné činnosti v oblasti údrţby, diagnostiky a oprav silničních motorových vozidel. Je zaměřen hlavně na opravy jejich elektrického příslušenství. Absolvent je veden k tvořivé činnosti, spolupráci i zdravé soutěţivosti, k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovních činnostech. Je si vědom, ţe tyto vlastnosti jsou dŧleţité jak pro jeho vlastní rozvoj, tak i pro obecný zájem celé společnosti. Je vybaven základními dovednostmi pro poznání a rozvoj vlastní osobnosti a pro styk s lidmi. Uvědomuje si zodpovědnost za vykonanou práci, protoţe její kvalita mŧţe ovlivnit zdraví a ţivoty lidí. Je kladen dŧraz na význam dosaţeného vzdělání i dŧleţitost celoţivotního vzdělávání. Absolvent mŧţe nastoupit v autoopravnách, pneuservisech nebo jiných provozovnách zaměřených na opravy silničních motorových vozidel. Lze se také ucházet o přijetí do oborŧ nástavbového studia. Popis výsledků vzdělávání absolventa z hlediska klíčových kompetencí Výuka je zaměřena k tomu, aby po jejím skončení absolvent: porozuměl jiným lidem a byl schopen na základě vlastního sebepoznání aktivně komunikovat s ostatními lidmi rŧzných společenských vrstev, vytvořil si pozitivní hodnotovou orientaci, byl připraven pro aktivní ţivot v demokratické společnosti, rozvíjel své komunikativní schopnosti v mateřském i cizím jazyce ústní i písemnou formou, ovládal základní matematické výpočty, třídil matematické poznatky při řešení problémŧ a úkolŧ v běţných ţivotních a profesních situacích, pochopil nebezpečí drogové závislosti a vlivy nezdravého zpŧsobu ţivota vŧbec, měl správné představy o vyuţití volného času, ovládal principy ekonomiky a dovedl je aplikovat ve svém povolání a případných podnikatelských aktivitách, dokázal efektivně pracovat s informacemi, byl schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v osobním i pracovním ţivotě, pracoval s osobním počítačem a dalšími prostředky komunikačních technologií. Popis výsledků vzdělávání z hlediska odborných kompetencí Příprava ţákŧ vede k tomu, aby po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent: se orientoval v elektrotechnické dokumentaci silničních motorových vozidel, rozlišoval na elektrotechnických výkresech schématické značky obvodových prvkŧ a součástek, 5

6 popisoval v souvislostech charakteristická zapojení elektrických a elektronických prvkŧ a součástek uţívaných v automobilech, ovládal odbornou terminologii při popisu konstrukce a činnosti hlavních částí silničních motorových vozidel, vyuţíval katalogy součástek, servisní příručky, tabulky a další zdroje odborných informací, zvolil a nahrazoval vhodné součástky, elektronické prvky a rŧzné mechanismy pouţívané ve vozidlech, volil a pouţíval vhodné nářadí, pomŧcky a přípravky, přístroje, nástroje a příslušenství, dodrţoval technologickou a pracovní kázeň při opravách na elektrických a elektronických zařízení motorových vozidel, opravoval, vyměňoval, nastavoval a seřizoval elektrické a elektronické příslušenství silničních motorových vozidel, přezkušoval a opravoval elektrické obvody silničních motorových vozidel, volil nejvhodnější měřicí metodu pro měření na běţných elektrických a elektronických zařízeních, vyhodnocoval naměřené hodnoty, vyhledával závady na elektrických a elektronických částech silničních motorových vozidel, chápal bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své a spolupracovníkŧ i dalších osob vyskytujících se na pracovišti (klientŧ, zákazníkŧ, návštěvníkŧ), dodrţoval základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární prevence, ovládal zásady poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu, efektivně hospodařil s finančními prostředky, vhodným zpŧsobem prezentoval výsledky své práce, získal základní přehled o nabídce profesních a vzdělávacích moţností. Způsob ukončení vzdělávání, potvrzení dosaţeného vzdělání a kvalifikace Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou. Dokladem o dosaţení vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Obsah a organizace závěrečné zkoušky se řídí platnými předpisy. 6

7 C H A R A K T E R I S T I K A Š K O L N Í H O V Z D Ě L Á V A C Í H O P R O G R A M U Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: Autoelektrikář Dosaţený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Platnost ŠVP: od 1. září 2010 Pojetí vzdělávacího programu Oprava elektrického a elektronického vybavení silničních motorových vozidel a jejich funkčních celkŧ vyţaduje moderní přípravu budoucích pracovníkŧ. Obor vzdělání autoelektrikář je určen pro přípravu kvalifikovaných odborníkŧ pro opravy, diagnostiku a údrţbu silničních motorových vozidel. Hlavním cílem vzdělávacího programu je připravit ţáky tak, aby dosáhli takového stupně odborných znalostí a dovedností, aby byli schopni samostatně řešit praktické úkoly při dodrţování všech technologických postupŧ, norem a pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví. Obor je náročný jak na manuální tak intelektové dovednosti ţákŧ a jejich logické myšlení. Další vzdělávací a mimo vyučovací aktivity Škola v rámci dalších aktivit nabízí ţákŧm vzdělání v oblasti řízení motorových vozidel nad rámec povinného vzdělání a vzdělání v oblasti svařování kovových materiálŧ. Organizace výuky Výuka ţákŧ je organizována jako tříleté studium denní formou. Organizace výuky se řídí legislativními předpisy, zejména zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Dochází k pravidelnému střídání týdenních cyklŧ v teoretickém vyučování a odborném výcviku. Teorie se vyučuje podle stanoveného rozvrhu vyučovacích v budově U Kapličky 761. Odborný výcvik je realizován v prvním ročníku v dílenském zařízení SOŠ a SOU Sušice. Ve druhém a třetím ročníku je realizován částečně na smluvních pracovištích a z části opět v dílnách školy. Spektrum pracovišť, na kterém ţáci absolvují odborný výcvik, je široké a kaţdým rokem se částečně mění. Některá stálá pracoviště jsou vyjmenována v článku Spolupráce se sociálními partnery tohoto dokumentu. Způsob hodnocení ţáků Hodnocení ţákŧ vychází z klasifikačního řádu naší školy. Vyplývá z dílčí klasifikace ţáka během kaţdého pololetí. Při hodnocení je brán zřetel na ústní i písemné prověřování znalostí, výsledky skupinové práce, hodnocení ročníkových prací a úroveň zpracování praktických dovedností. Hodnotí se náročnost, přesnost a ucelenost získaných vědomostí a dovedností. 7

8 Dŧleţitá je i schopnost uplatnění těchto vědomostí a dovedností v praxi. Hodnotí se i samostatnost při řešení problémŧ. Při odborném výcviku se do závěrečné klasifikace zařazuje i vztah k práci a osvojení odborných dovedností a návykŧ. Součástí hodnocení jsou i výsledky v soutěţích, kterých se škola účastní. Dŧraz je kladen i na sebehodnocení kaţdého jedince. Vzdělávání ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ţáků mimořádně nadaných Vzdělávání ţákŧ se speciálními vzdělávacími potřebami se realizuje v souladu se Školským zákonem č. 561/2004 Sb. Ve škole se vzdělávají ţáci se specifickými poruchami učení, kteří jsou diagnostikováni odborníky z pedagogicko-psychologických poraden. Podle charakteru poruchy a adaptace na nové školní podmínky se nejprve začlení do nového školního kolektivu. Během celého studia se u nich uplatňuje hlavně individuelní přístup, obecně se prodluţuje čas na přípravu a vlastní výkon při přípravě i prověřování jednotlivých témat. Práce s těmito jedinci vyţaduje zvýšenou motivaci ke studiu vŧbec a volbu vhodných metod vyučování jednotlivých předmětŧ. Spolupracováno je i s výchovným poradcem. Práce se ţáky mimořádně nadanými spočívá opět hlavně v individuelním přístupu. Jsou vedeni více k samostatnosti. Jsou jim zadávány obtíţnější úlohy, vyţadující vyšší míru logického myšlení. Věnuje se jim pozornost i při přípravě na rŧzné soutěţe. Práce se ţáky sociálně znevýhodněnými spočívá také v individuelním přístupu. Škola se pro tyto ţáky pokusí udělat maximum z hlediska finanční náročnosti studia, aby přístup ke vzdělávacím aktivitám měli na stejné úrovni jako ţáci ostatní. Realizace bezpečnosti a ochrana zdraví při práci a poţární prevence Součástí teoretického vyučování i odborného výcviku je i problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany školy. Při výuce se vychází z platných zákonŧ, vyhlášek, norem a předpisŧ. Vţdy první den školního roku jsou ţáci seznámeni v souladu s čl. 8 Metodického pokynu MŠMT č. j / , ve znění pozdějších předpisŧ, se Školním řádem SOŠ a SOU Sušice a zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Součástí úvodního školení je i seznámení se základními povinnostmi ţákŧ na úseku poţární ochrany školy. Proškolení potvrdí ţáci svým podpisem. Poučení o chování v souvislosti s bezpečností se provádí také před kaţdou jinou formou výuky neţ je běţná vyučovací a (exkurze, výlet, vycházka, návštěva filmových nebo divadelních představení, výstav a podobně). Podmínky pro přijímání ke vzdělávání Přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Podmínky zdravotní zpŧsobilosti jsou stanoveny v nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborŧ vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisŧ. 8

9 Kompetence k učení Kompetence k řešení problémů Komunikativní kompetence Personální a sociální kompetence Občanské kompetence Kompetence k pracovnímu uplatnění Matematické kompetence Kompetence vyuţívat prostředky IKT Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice Podmínky vzdělávání ţákŧ se speciálními vzdělávacími potřebami a ţákŧ mimořádně nadaných jsou upraveny vyhláškou MŠMT č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, ţákŧ a studentŧ se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, ţákŧ a studentŧ mimořádně nadaných, ve znění pozdějších předpisŧ. SOŠ a SOU Sušice přijímá ţáky ke studiu oboru vzdělání autoelektrikář na základě přijímacího řízení. Podrobnější podmínky během kaţdého školního roku jsou vţdy včas zveřejněny prostřednictvím internetu, úřední desky a akcí pořádaných při náboru ţákŧ a prezentaci školy. Způsob ukončení vzdělávání Vzdělání se ukončuje závěrečnou zkouškou, která probíhá podle jednotného zadání NUOV. Do roku 2012 bude zkouška probíhat v rámci praktického ověřování. Po tomto datu bude probíhat stejnou formou a to jako povinná ze zákona nebo v případě nepřijetí zákona stanoví škola vlastní formu zkoušky. Přehled zařazení klíčových kompetencí do vyučovacích předmětů Vyučovací předmět Český jazyk a literatura Německý jazyk / Anglický jazyk Estetická výchova Občanská nauka Matematika Fyzika Biologie a ekologie Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Základy elektrotechniky Elektronika Elektrická měření Automobily Elektropříslušenství Strojírenská technologie Opravárenství a diagnostika Řízení motorových vozidel Odborný výcvik 9

10 Klíčové kompetence zařazené do jednotlivých předmětŧ a uvedené v této tabulce jsou orientační. Kaţdý vyučující upřednostní jednotlivé kompetence individuelně podle měnících se podmínek vyučování. Záleţí například, zda bude pro příslušný předmět častěji pouţívat učebny výpočetní techniky nebo učebny s vybavením multimediální techniky. Při vyučování se musí vycházet z úrovně vědomostí a dovedností ţákŧ ze základních škol, kteří na obor vzdělání autoelektrikář nastoupí. Podrobnější rozpis klíčových kompetencí zastoupených v jednotlivých předmětech je uveden v kaţdé učební osnově příslušného předmětu tohoto dokumentu. Začleňování průřezových témat V rámci jednotlivých předmětŧ jsou začleněna prŧřezová témata. Téma Občan v demokratické společnosti se realizuje především ve všeobecně vzdělávacích předmětech. Napomáhá k tomu, aby ţáci získali vhodnou míru sebevědomí, byli schopni odolávat myšlenkové manipulaci, dovedli se orientovat v mediálních obsazích, dovedli jednat s lidmi, diskutovat o citlivých otázkách, váţili si materiálních a duchovních hodnot a vytvářeli si pozitivní hodnotovou orientaci. Téma Člověk a životní prostředí je základním tématem environmentálního vzdělání. Poznatkové základy se vytvářejí v předmětech přírodovědného zaměření. Hlavním cílem je, aby ţáci pochopili souvislosti mezi rŧznými jevy v přírodě a lidskými aktivitami, chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a ţivot i na ţivoty dalších generací. Ţáci by měli získat přehled o zpŧsobech ochrany přírody. Měli by pochopit odpovědnost za své chování a jednání vzhledem k ţivotnímu prostředí. Měli by si osvojit zásady zdravého stylu ţivota. Téma Člověk a svět práce se naplňuje především v ekonomice. Ţáci řeší úlohy z reálné praxe, získávají informace o moţnostech uplatnění na trhu práce i o moţnostech celoţivotního vzdělávání. Učí se orientovat ve světě práce jako celku i v hospodářské struktuře regionu. Dŧleţitou částí tohoto vzdělávání je naučit ţáky písemně i verbálně se prezentovat při jednání s potenciálními zaměstnavateli. Je nutné ţákŧm vysvětlit základní aspekty pracovního poměru, práv a povinností zaměstnancŧ a zaměstnavatelŧ i základní aspekty soukromého podnikání. Ţáci by se měli naučit pracovat s příslušnými právními předpisy. Téma Informační a komunikační technologie se realizuje ve více předmětech, protoţe pouţití zejména výpočetní techniky ve vyučování stále stoupá. Ţáci jsou připravováni k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních technologií a s informacemi vŧbec. Počítačové programy doplňují vyučovací y rŧzných předmětŧ slovem, obrazem i pohybem. V praxi se znalosti a dovednosti při práci s výpočetní technikou vyuţívají hlavně v diagnostice závad silničních motorových vozidel. 10

11 U Č E B N Í P L Á N Kód a název oboru vzdělání: Název ŠVP: Autoelektrikář Dosaţený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Platnost ŠVP: od 1. září 2010 Přehled vzdělávacích předmětů vyučovaných v jednotlivých ročnících Vzdělávací předměty Celkem Český jazyk a literatura Anglický jazyk 2/0 2//0 2/0 6/0 Německý jazyk 2/0 2/0 2/0 6/0 Estetická výchova Občanský nauka Matematika 2 1,5 1,5 5 Fyzika 1, ,5 Biologie a ekologie Tělesná výchova Informační a komunikační technologie Ekonomika Základy elektrotechniky Elektronika 0 2 1,5 3,5 Elektrická měření Automobily Elektropříslušenství 1,5 1,5 1,5 4,5 Strojírenská technologie /1disp. Opravárenství a diagnostika 1 2 1,5 4,5/4,5 disp. Řízení motorových vozidel /2 disp. Odborný výcvik /8,5 disp. Celkem Poznámky 1. Předmět fyzika zahrnuje také chemické učivo z přírodovědného vzdělávání. 2. Předmět biologie a ekologie zahrnuje ekologické a biologické učivo z přírodovědného vzdělávání. Předmět občanská nauka zahrnuje i část péče o zdraví z oblasti vzdělávání pro zdraví. 3. z celku autoelektrika a diagnostika motorových vozidel se vyučuje v předmětech automobily, elektropříslušenství a odborný výcvik, učivo z celku základy elektrotechniky se vyučuje v předmětech základy elektrotechniky a odborný výcvik, učivo z celku elektronika se vyučuje v předmětech elektronika a odborný výcvik a učivo z celku elektrická měřená se vyučuje v předmětech elektrická měření a odborný výcvik. 4. Disponibilní y jsou zahrnuty v předmětech strojírenská technologie, opravárenství a diagnostika, řízení motorových vozidel a odborný výcvik. 5. Cizí jazyk se vyučuje dle výběru ţáka pouze jeden anglický nebo německý jazyk. 11

12 Přehled vyuţití týdnů ve školním roce Činnost Ročník Vyučování podle rozpisu učiva Sportovní výcvikový kurz Závěrečná zkouška Časová rezerva (opakování učiva, exkurze, výchovně vzdělávací akce apod.) Celkem týdnů

13 R O Z P R A C O V Á N Í O B S A H U V Z D Ě L Á V Á N Í V R V P D O Š V P V O B O R U V Z D Ě L Á N Í H / 0 1 A U T O E L E K T R I K Á Ř Vzdělávací oblasti a obsahové okruhy RVP - autoelektrikář Minimální počet vyučovacích za celou dobu vzdělávání Předmět ŠVP - autoelektrikář Týdenní Celkový Týdenní vyučovacích Celkem za studium Český jazyk 3 96 Český jazyk a literatura 3 97 Cizí jazyk Cizí jazyk Společenskovědní vzdělávání 3 96 Občanská nauka 3 97 Přírodovědné vzdělávání Fyzika 3,5 113,5 Biologie a ekologie 1 33 Matematické vzdělávání Matematika Estetické vzdělávání 2 64 Estetická výchova 2 66 Vzdělávání pro zdraví 3 96 Tělesná výchova 3 97 Vzdělávání v informačních a Informační a komunikační 3 96 komunikačních technologiích technologie 3 97 Ekonomické vzdělávání 2 64 Ekonomika 2 64 Základy elektrotechniky Základy elektrotechniky 3 99 Odborný výcvik 2 61 Elektronika Elektronika 3,5 112,5 Odborný výcvik Elektrická měření Elektrická měření 2 64 Odborný výcvik 3 97 Automobily 3 97 Autoelektrika a diagnostika Elektropříslušenství 4,5 145,5 motorových vozidel Odborný výcvik 21,5 704 Strojírenská technologie 1 33 Disponibilní y Opravárenství a diagnostika 4,5 145,5 Řízení motorových vozidel 2 62 Odborný výcvik 8,5 278 Celkem Celkem

14 U Č E B N Í O S N O V Y P Ř E D M Ě TŮ 14

15 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761 Učební osnova předmětu Č E S K Ý J A Z Y K A L I T E R A T URA v učebním plánu celkem: 97 Platnost učební osnovy od Forma vzdělání: denní oboru vzdělání Obecný cíl vyučovacího předmětu Pojetí vyučovacího předmětu Cílem předmětu je naučit ţáky v souladu s jazykovými, komunikačními a společenskými normami řešit základní ţivotní a pracovní situace, vyjadřovat své myšlení, záţitky, názory a postoje, umět vyhledávat v současném světě médii informace dŧleţité pro osobní i profesní rozvoj, pouţívat je, předávat a kriticky hodnotit. Rozvíjet komunikační kompetenci ţákŧ na základě jazykových a slohových znalostí ze základní školy s ohledem na společenské a profesní zaměření ţákŧ. Učit ţáky vyjadřovat se souvisle, výstiţně a jazykově správně v rovině prostě sdělovací a prakticky odborné, zvláště v ústním projevu, porozumět odbornému i uměleckému textu a interpretovat jeho obsah. Rozvíjet stylistické dovednosti ţákŧ, jejich schopnosti estetické, myšlenkové a vyjadřovací, rozvíjet svou slovní zásobu. Chápat funkci spisovného mateřského jazyka, poznat základní jazykové normy a kategorie, chápat rozdíl mezi spisovným a nespisovným vyjadřováním. Vytvářet dobrý jazykový základ pro další vzdělávání v mateřském jazyce, v cizích jazycích, v odborných předmětech. Literární sloţka pomáhá formovat estetické vnímání světa, přehled o etapách kulturního a společenského vývoje. Literární historie pojednává o tvorbě vybraných autorŧ jednotlivých epoch a sleduje jejich dílo ve všeobecných dobových souvislostech. Náplní předmětu jsou také základní pojmy literární teorie, které se ţáci naučí uplatňovat při práci s texty. Charakteristika učiva předmětu je rozděleno do třech ročníkŧ. Budou se vyučovat tyto kapitoly: Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností Komunikační a slohová výchova Práce s textem a získávání informací 15

16 Předmět český jazyk a literatura je neoddělitelnou součástí všeobecného vzdělávání a je základem klíčových schopností a dovedností, kterými by měl být ţák vybaven pro zvládnutí všech vyučovacích předmětŧ. K dosaţení tohoto cíle přispívá také estetická výchova. v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí Jazykové vzdělávání a komunikační a slohová výchova rozvíjí komunikační kompetenci ţákŧ, směřují k dovednosti a schopnosti ţákŧ mluvit a jednat s lidmi, kultivovaně se ústně vyjadřovat. Literární a estetická výchova vychovává ţáky ke kladnému vztahu k duchovním hodnotám ve společnosti a jejich ochraně. Směřuje k výchově ke čtenářství, k práci s literárním textem, k jeho rozboru a interpretaci. Podporuje hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a vytváří u ţákŧ pozitivní vztah k těmto hodnotám. V oblasti postojŧ výchova vede ţáky k tomu, aby získali osobitý a celkově pozitivní vztah k jazyku a kultuře, uměli pracovat s odbornou literaturou, sledovali novinky ve svém oboru a měli motivaci k celoţivotnímu vzdělávání. Strategie výuky Mezi základní metody práce se ţáky patří hromadné vyučování, skupinová výuka, práce ve dvojicích, samostatné práce. Provádí se rŧzné metody soutěţí projektŧ, formy testŧ, besed, řízeného rozhovoru. Ţáci pracují se sešity a učebnicemi, s připravenými texty, jazykovými příručkami. Zařazují se krátká mluvní cvičení na aktuální téma, referáty z četby. Dŧraz se klade na samostatnou přípravu mimo vyučování při získávání informací. Součástí výuky jsou návštěvy divadelních a filmových představení, výchovných koncertŧ a kulturních institucí (knihovny, muzea). Posilují se mezipředmětové vztahy s odbornými předměty, s cizím jazykem, s občanskou naukou, s estetickou výchovou a s prací s počítačem. Kritéria hodnocení ţáků V předmětu český jazyk vzhledem k pouţitým metodám a formám výuky uplatňujeme hodnocení a klasifikaci. Při hodnocení je prioritou přihlíţet k osobnostním vlastnostem ţáka, charakterovým rysŧm, sociálnímu zázemí a rozdílné zralosti ţáka. Nezbytná je nutnost komplexního hodnocení uvedenými kritérii v oblasti psaní (sloh zahrnuje slovní zásobu, osobní styl, formu, kontext a úpravu, jazykovou strukturu a interpretaci, plánování a koncept, pravopis a prezentaci). V oblasti čtení (schopnost číst plynně a přesně, porozumět textu, při čtení získat informace, smysl pro hodnocení textŧ). Vyjadřování (výslovnost, hlasitost, soustředění na text, logická výstavba projevu, plynulost, postoj mluvčího). Kritéria pro hodnocení jsou ţákŧm veřejně přístupná, učí se je pouţívat (např. hodnotí kladné a záporné stránky projevu spoluţáka v prŧběhu mluvního cvičení a referátŧ). Při klasifikaci ústního zkoušení je zohledňována věcná správnost, relevantnost informací a jejich rozsah, volba jazykových prostředkŧ, srozumitelnost a strukturovanost projevu v dané komunikační situaci, jazyková správnost. Prŧběţně jsou zařazovány rŧzné druhy kontrolních činností (ústní zkoušení, diktáty, písemné testy, pravopisná, mluvnická a slohová cvičení). Jedenkrát ročně vypracuje ţák slohovou práci na dané téma. 16

17 U ţákŧ s diagnostikovanými specifickými vývojovými poruchami učení přihlíţíme k opatřením a návrhŧm pedagogicko-psychologické poradny. Přínos vyučovacího předmětu k rozvoji klíčových kompetencí a k aplikaci průřezových témat Písemně i verbálně se ţáci prezentují při jednání ohledně vstupu na trh práce, formulují svá očekávání a své priority, naučit ţáka takové dovednosti, které mu umoţní uplatnění ve společnosti. Vyjadřovat se správně v písemnostech úřední korespondence, sestavit ţádost, profesní ţivotopis, inzerát a odpověď na něj. Rozvíjet iniciativu pruţnost, vytrvalost, odpovědnost, pracovat samostatně, společně i v týmu. Vyučovací předmět se podílí zejména na rozvoji těchto klíčových kompetencí: Kompetence k učení (Ţáci pracují efektivně, řeší základní i sloţitější úkoly, vyuţívají rŧzné informační zdroje.) Kompetence k řešení problémů (Ţáci řeší problémy samostatně, ve skupině.) Komunikativní kompetence (Ţáci se vhodně vyjadřují, objasňují a formulují své myšlenky, pouţívají správnou terminologii k oboru.) Personální a sociální kompetence (Ţáci jsou motivováni k prezentování svých profesních cílŧ, vyuţívají poznatkŧ z českého jazyka a literatury v ostatních předmětech.) Kompetence k pracovnímu uplatnění (Ţáci vyuţívají zkušeností, plní odpovědně úkoly, dále se vzdělávají, pracují v týmu.) Kompetence vyuţívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi (Ţáci vyhledávají nové informace na Internetu a komunikují elektronickou poštou.) Vyučovací předmět uplatňuje tato průřezová témata: Člověk a ţivotní prostředí (Výuka přispívá k pochopení významu přírody a ţivotního prostředí pro člověka a k odpovědnosti za jeho ochranu.) Člověk a svět práce (Verbální komunikace, písemné vyjadřování, vlastní prezentace ţáka přispěje ke schopnostem orientovat se v oblasti zaměstnanosti, komunikovat se zaměstnavateli, formulovat vlastní očekávání a priority.) Informační a komunikační technologie (Ţáci vyuţívají moderní informační zdroje, pracují s informacemi a dokáţou k nim přistupovat kriticky.) Občan v demokratické společnosti (Ţáci sledují aktuální společenské dění, poznávají principy a hodnoty dneška, formují postoj ţákŧ k demokratickým zásadám, váţí si materiálních, kulturních a duchovních hodnot, umí jednat s lidmi, diskutují, hledají kompromisy, argumentace.) 17

18 Rozpis učiva a výsledků vzdělávání 1. ročník Ţák: v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu ověřuje a upevňuje poznatky získané na základní škole hledá v textu slovní druhy rozebere jednoduchou větu a souvětí orientuje se v soustavě jazykŧ 1. Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností 1.1 Opakování a upevňování vědomostí ze základní školy (prověrka znalostí z tvarosloví, větné stavby a pravopisu) 1.2 Pŧvod češtiny a její postavení mezi ostatními evropskými jazyky pozná jazyky příbuzné Čeština a jazyky slovanské má přehled o vývoji jazykŧ Čeština a evropské jazyky pracuje se slovníky a Internacionalizace jazyka příručkami v písemném projevu uplatňuje a zdokonaluje znalosti českého pravopisu 1.3 Hlavní principy českého pravopisu (pravopis po obojetných souhláskách, pravopis skupin, pravopis předpon a pouţívá nejnovější předloţek), Pravidla českého pravopisu normativní příručky českého a práce s nimi jazyka chápe jazyk jako systém 1.4 Národní jazyk a jeho útvary vyjadřuje pozitivní vztah ke svému jazyku rozliší spisovný a nespisovný jazyk sleduje změny ve slovní zásobě rozvíjí slovní zásobu a vyjadřovací schopnosti aktivně a správně uţívá odborné terminologie ve vlastním pojmu volí prostředky adekvátní komunikační situaci chápe odvozování, skládání a zkracování slov Čeština, jazyk mateřský Spisovný a nespisovný jazyk Nářeční a nadnářeční útvary 1.5 Slovní zásoba, slovo, slohové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby Slova jednoznačná, mnohoznačná, synonyma, homonyma, antonyma Základní zpŧsoby tvoření slov 13 18

19 pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka, rozvíjí praktické dovednosti v práci s nimi vysvětlí funkci slohových činitelŧ rozliší funkční styl a v typických příkladech slohový útvar připravuje se na aktivní účast na společenském dění, zdokonaluje kulturu osobního projevu osvojuje si principy a normy kultivovaného vyjadřování a vystupování dovede samostatně zpracovat informace vhodně formuluje zprávy, oznámení zpracovává informace formou inzerátu a odpovědi na něj vhodně formuluje otázky a odpovědi, učí se vnímat a poslouchat partnera, argumentuje a obohacuje svá stanoviska zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojŧ vybírá informace, orientuje se v nich a přistupuje k nim kriticky, má přehled o denním tisku a tisku podle svých zájmŧ vhodně zpracuje osnovu a stavbu vypravování prohlubuje a zdokonaluje své vyjadřovací schopnosti prokazuje věcně správné, jasné a srozumitelné vyjadřování, vyjadřování spisovné a nespisovné Jazykové příručky, zásady práce s nimi 2. Komunikační a slohová výchova Stylistika a slohotvorní činitelé Podstata slohu funkční styly Základní postupy v běţné komunikaci 2.2 Projevy prostě sdělovací Krátké informační útvary Zpráva oznámení Inzerát a odpověď na něj Reklama, propagace 2.3 Vypravování Vyprávěcí postupy v běţné komunikaci, v uměleckém projevu, v publicistice Kompozice a stavba vypravování Charakteristické jazykové prostředky Slohová písemná práce 19

20 prohloubí si poznatky o nejstarších dílech světové literatury uvědomí si stále aktuální odkaz těchto děl vyjádří vlastní proţitky z daných uměleckých děl utřídí si základní poznatky o období české středověké literatury prohloubí si poznatky o počátcích českého písemnictví vystihne charakteristické znaky rŧzných literárních textŧ vysvětlí význam osobnosti Jana Husa uvede významné představitele renesančního umění, vyjádří vlastní proţitky daných uměleckých děl charakterizuje problematiku období pobělohorského, vysvětlí pokrokovost a aktuálnost pedagogických názorŧ J. A. Komenského objasní význam ústní lidové slovesnosti uvědomuje si význam práce národních buditelŧ, chápe společenskou funkci divadla prohlubuje si znalosti o významných představitelích české literatury (J. K. Tyl, K. J. Erben, K. H. Mácha) text interpretuje a vyjadřuje vlastní proţitky z daných uměleckých děl 3. Práce textem a získávání informací Výběr z nejstarších světových literatur Výběr z řecké mytologie v podání současných autorŧ Význam Bible, biblické příběhy v podání současných autorŧ 3.2 Výběr z české středověké literatury Nejstarší památky našeho písemnictví, doba Velké Moravy Literární památky rané doby a vrcholného středověku (legendy, duchovní písně, kroniky, satiry) Osobnost Jana Husa, literatura v době husitské 3.3 Evropská renesanční literatura, výběr z děl významných renesančních autorŧ 3.4 Literatura doby pobělohorské, Jan Amos Komenský Význam ústní lidové slovesnosti v 17. a 18. století 3.5 Literatura českého národního obrození, charakteristika období, význam práce jazykovědcŧ a historikŧ tohoto období, úloha českého divadla Romantismus a jeho představitelé 20

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště U Kapličky 761, 342 01 Sušice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ Obor vzdělání 33-56-H/01 Truhlář Obsah Identifikační údaje... 3 Profil absolventa školního

Více

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Kuchař - číšník. Školní vzdělávací program. Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Sušice, U Kapličky 761, 342 01 Sušice Školní vzdělávací program Kuchař - číšník Obor vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař - číšník 1 OBSAH 1. Identifikační údaje...

Více

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí

Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Střední škola propagační tvorby a polygrafie Velké Poříčí Školní vzdělávací program TECHNOLOGIE TISKU č.j. 777/2012 RVP 34-52-H/01 Tiskař na polygrafických strojích 2013 Obsah: 1 Identifikační údaje...

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, příspěvková organizace Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění

Více

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Opravář zemědělských strojů SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 4. Učební plán... 12 5. Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Elektrikář - silnoproud OBOR VZDĚLÁVÁNÍ: 26 51 H/02 Elektrikář - silnoproud ELEKTRIKDÁŘ - SILNOPROUD Obsah ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA ŠVP.. 4 CHARAKTERISTIKA

Více

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135

Obsah. ŠVP Zahradník SOU Nové Strašecí, Sportovní 1135 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 2 2. Profil absolventa... 3 3. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 8 Charakteristika a kritéria hodnocení... 8 Klasifikace ve vyučovacích předmětech

Více

Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství

Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství Školní vzdělávací program Kuchař-číšník pro pohostinství OBSAH Identifikační údaje...3 Profil absolventa...4 Charakteristika školního vzdělávací programu...6 Organizační, personální a materiální podmínky...12

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa.. 3 1.3 Charakteristika ŠVP... 5 1.4 Učební plány 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura..... 17 Anglický

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Číšník, servírka Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 2 1.1 Úvodní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM HOTELOVÁ ŠKOLA Mariánské Lázně ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kód a název oboru vzdělání: 65-51-H/01 Kuchař Dodatky 1-4 Obsah školního vzdělávacího programu 1. Struktura školního vzdělávacího programu 2 1.1

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM č.j. SŠ-VL/7/2009/INT ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM AUTOMECHANIK OBOR VZDĚLÁNÍ MECHANIK OPRAVÁŘ MOTOROVÝCH VOZIDEL 23-68-H/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4

Více

kovář a zámečník, pasíř

kovář a zámečník, pasíř Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník, pasíř, Studničkova 260 Č.j.: 768/11 Obsah 1. Úvodní identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1. Uplatnění absolventa

Více

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364 Obsah: 1.2 Profil absolventa. 3 1.3 Charakteristika ŠVP.. 5 1.4 Učební plány... 14 Tabulka souladu RVP a ŠVP 16 Český jazyk a literatura... 17 Anglický

Více

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 64-41-L/51 PODNIKÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PODNIKÁNÍ 1 Obsah: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM... 3 ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 PROFIL ABSOLVENTA... 5 Uplatnění absolventa...

Více

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK

SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SLADOVNÍK - PIVOVARNÍK ZPRACOVÁNO PODLE RVP 29-51-H/01 VÝROBCE POTRAVIN OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 PROFIL ABSOLVENTA 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 9 Podmínky

Více

65-51-E/02 Práce ve stravování

65-51-E/02 Práce ve stravování Čj.: 2447/2011/var Výchovný ústav a středisko výchovné péče Klíčov, základní škola, praktická škola a školní jídelna 190 00 Praha 9 Prosek, Čakovická 51 IČO: 63110261, IZO: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66

STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 STŘEDNÍ ŠKOLA ŘEMESEL A SLUŽEB JABLONEC NAD NISOU, SMETANOVA 66 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Výrobce kovové bižuterie OBOR VZDĚLÁNÍ 28-63-H/01 Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů kovová bižuterie Platnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 26-59-H/01 SPOJOVÝ MECHANIK IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka

Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Integrovaná střední škola, Kumburská 846, 509 31 Nová Paka Školský vzdělávací program: Nástrojař Kód a název oboru vzdělání: 23-52-H/01 Nástrojař Obsah 1. Úvodní identifikační údaje 4 2. Charakteristika

Více

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011

Integrovaná střední škola, Klatovy, Voříškova 823. Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 Školní vzdělávací program PROVOZNÍ TECHNIKA 2011 1 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU... 6 ROZPRACOVÁNÍ OBSAHU VZDĚLÁVÁNÍ Z RVP DO ŠVP...

Více

75 41 M/01 Sociální činnost

75 41 M/01 Sociální činnost Střední odborná škola sociální u Matky Boţí Jihlava, Fibichova 978/67 Školní vzdělávací program 75 41 M/01 Sociální činnost Název ŠVP: Příprava pro sociální a pedagogická povolání Škola má býti dílnou

Více

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senováţné náměstí 12, 370 01 Č.

Název a adresa školy: Střední škola a Vyšší odborná škola cestovního ruchu, České Budějovice, Senováţné náměstí 12, 370 01 Č. Školní vzdělávací program: Společné stravování Kód a název oboru vzdělávání: 65-41-L/51 Gastronomie Délka a forma studia: dvouleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Datum

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CUKRÁŘSKÉ PRÁCE OBOR VZDĚLÁNÍ POTRAVINÁŘSKÁ VÝROBA 29-51-E/01 1. Obsah 1. Obsah...1 2. Úvodní identifikační údaje...2 3. Profil absolventa...4 4. Charakteristika školního vzdělávacího

Více

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ

LÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TRUHLÁŘ 33 56 H / 01 1 I. Úvodní identifikační údaje OSNOVA ŠVP II. III. Profil absolventa Charakteristika vzdělávacího programu 1. Identifikační údaje 2. Popis celkového pojetí

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk [ŠVP OA: LEPŠÍ ALTERNATIVA] 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM LEPŠÍ ALTERNATIVA

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-56-H/01 OBRÁBĚČ KOVŮ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov

Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov Obchodní akademie Pelhřimov Jirsíkova 875, Pelhřimov ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM OA Pelhřimov - Ekonomika OA Pelhřimov - ekonomické lyceum Ekonomika Podle rámcového vzdělávacího programu pro studijní obor

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více