VI. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VI. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 VI. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY

2

3 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY A. BOOKS Veronika Bílková, Odpovědnost za ochranu (R2P): nová naděje nebo staré pokrytectví? [Responsibility to Protect (R2P): A New Hope or an Old Hypocracy?] (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2010) Dagmar Černá, Standard lidských práv v Evropě: srovnání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Listiny základních práv Evropské unie [Human Rights Standard in Europe: Comparison of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Charter of Fundamental Rights of the European Union] (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2009) Česká společnost pro mezinárodní právo, Od kodifi kace mezinárodního práva k jeho fragmentaci: akta z II. Česko-slovenského mezinárodněprávního symposia [From the Codification of International Law to its Fragmentation: Acta from the 2nd Czech- Slovak International Law Symposium] (Eva Rozkotová, Beroun 2009) Ondrej Hamuľák, Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky [EU Law in the Case Law of Czech Constitutional Court] (Leges, Praha 2010) Zdeněk Kučera, Mezinárodní právo soukromé [International Private Law] (7th edn, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2009) Petr Mlsna, Mezinárodní smlouvy v českém právu: teoretická východiska, sjednávání, schvalování, ratifi kace, vyhlašování a aplikace [International Treaties in the Czech Law: Theoretical Background, Negotiation, Adoption, Ratification, Publication and Application] (Linde, Praha 2009) Jan Ondřej, Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní [International Public Law, International Private Law, International Trade Law] (3rd edn, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2009) Jan Ondřej, Pavel Šturma, Veronika Bílková, Dalibor Jílek and others, Mezinárodní humanitární právo [Intrenational Humanitarian Law] (C. H. Beck, Praha 2010) Harald Christian Scheu, Úvod do mezinárodního práva veřejného [Introduction to International Public Law] (Auditorium, Praha 2010) Pavel Šturma (ed.), 1. Konference studentské vědecké odborné činnosti: sborník vítězných prací [1st Conference of Student s Scholar Work: Collection of Award-winning Papers] (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2009) Pavel Šturma and Michal Tomášek (eds.), Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva [New Phenomena in Law at the Beginning of the 21st century: The Transformations of Public Law] (Karolinum, Praha 2009) 277

4 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Pavel Šturma (ed.), Casebook: výběr případů z mezinárodního práva veřejného [Casebook: Selected International Law Cases] (Scripta iuridica No. 8, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2009) Pavel Šturma and others, Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů [Competing Jurisdiction of International Law Decision-making Bodies] (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2009) Pavel Šturma, Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv [International and European Control Mechanism in the field of Human Rights], 3rd ed. (C. H. Beck, Praha 2010) Petr Válek, Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva [Crucial Decisions of International Criminal Tribunals in the Light of International Law] (C. H. Beck, Praha 2009) Jiří Zemánek (ed.), The Eff ect of the Treaty of Lisbon Upon the Czech Legal Order (Metropolitní univerzita Praha, Praha 2009) 278

5 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY B. ARTICLES, CONFERENCE PAPERS, CONTRIBUTIONS TO BOOKS I. Public International Law Vladimír Balaš, International criminal court and prosecution of crimes of terrorism in Democracy and issues of legal policy in fi ghting terrorism : a comparison (Wolters Kluwer ČR, Praha 2009) Veronika Bílková, Dárfúrská dilemata Mezinárodního trestního soudu? [Dárfúr s Dilemmas of the International Criminal Court] (2009) Mezinárodní politika 43 Veronika Bílková, Pozdě, ale přece. Česká ratifi kace Římského statutu MTS. [Better Late Than Never. The Czech Ratification of the Rome Statute of ICC] (2009) 14 Právní rozhledy II Veronika Bílková, Protiteroristické fi nanční sankce Evropské unie: případy Kadi, Yusuf, Al Barakaat a PMOI [Counter-terrorism Financial Sanctions of the European Union: Cases Kadi, Yusuf, Al Barakaat and PMOI] (2009) 21 Právní rozhledy 764 Veronika Bílková Mezinárodní právo a terorismus: Definovat nedefinovatelné? [International Law and Terrorism: To defi ne the Undefinable?] (2010) 1 Trestněprávní revue 11 Veronika Bílková, Trojí spravedlnost pro íránské mudžáhidy? [Triple Justice for Iranian Mujahedeens?] (2010) Právník 191 Pavel Caban, Obsahuje čl. 20 Smlouvy o založení Evropského společenství právo na poskytnutí diplomatické ochrany kterýmkoliv členským státem ES? [Does Article 20 of the EC Treaty include the Right to Diplomatic Protection by any Member State of the EC?] (2009) 12 Právník 1347 Vladislav David, Opětně o spravedlivých válkách? [Again, Just Wars?] (2010) Právník 639 Jakub Handrlica, Evropské společenství pro atomovou energii a právní úprava odpovědnosti za jaderné škody [The European Atomic Energy Community and the Legal Regulation of Nuclear Liability] (2009) 12 Právník 1270 Pavel Hasenkopf, Jak to bylo s ratifi kací Římského statutu Mezinárodního trestního soudu [How it was with the ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court] (2009) 20 Právní rozhledy 727 Jana Hulmáková, Delikventní mládež ve významných mezinárodních Dokumentech [Delinquent Youth in Significant International Documents] (2009) 12 Trestněprávní revue 365 Stanislava Hýbnerová, Sexuální násilí na ženách za ozbrojeného konfliktu in Alena Winterová and Jan Dvořák (eds.), Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám (ASPI- Wolters Kluwer, Praha 2009) 279

6 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Radomír Jungbauer, Je diplomatický pas zárukou imunity? [Does the Diplomatic Passport guarantee the Immunity?] (2009) 6 Mezinárodní politika 25 Jan Kittrich, K pojmu ozbrojený útok v mezinárodním právu veřejném [The Concept of Armed Attack in International Public Law] (2009) 8 Právník 809 Zdeněk Koudelka, Prezident a mezinárodní smlouvy [The President and International Treaties] (2009) 9 Právník 929 Erika Krčová, Riešenie sporov v medzinárodnom ekonomickom práve [Dispute Resolution in International Economic Law] (2009) 2 Právník 178 Erika Krčová, Právo medzinárodných investícií v kontexte mondializácie [International Investment Law in the Context of Globalization] (2009) 11 Právník 1197 Ľubomír Majerčík, Nový protokol k Evropské úmluvě o lidských právech dárek k 50. výročí štrasburského soudu [A New Protocol to the European Convention on Human Rights a Gift on the Occasion of the 50-year Anniversary of the Court in Strasbourg] (2009) 12 Právní rozhledy II Jiří Malenovský, Zapomenuté a falzifi kované, známé a ještě nenapsané kapitoly šedesátileté epopeje Všeobecné deklarace lidských práv [Forgotten and falsified, well-known and yet unwritten Chapters in the Sixty-year Epopee of the Universal Declaration of Human Rights] (2009) 1 Právník 1 Jiří Malenovský, Kulečník namísto štafetového běhu v ratifi kačních řízeních o integračních smlouvách v ČR [Billiards instead of a Relay Race in Ratification Proceedings on the Integration Treaties in the Czech Republic] (2009) 4 Právní rozhledy 115 Radek Malenovský, Může prezident republiky odmítnout (odložit) ratifi kaci mezinárodní smlouvy? [May the President Refuse (Postpone) the Ratification of International Treaty?] (2009) 22 Právní rozhledy 812 Josef Mrázek, Mezinárodněprávní ochrana menšin a právo sebeurčení [International Minority Protection and Right to Self-Determination] in Petráš René, Harald Christian Scheu, Petrův Helena (eds), Menšiny a právo v České republice (Auditorium, Praha 2009) Josef Mrázek, Mezinárodní terorismus a mezinárodní právo válečné [International Terrorism and International Martial Law] in Špaček Metod (ed), Medzinárodné právo v slovenskom kontexte (Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Bratislava 2009) Josef Mrázek, The Universal Standard of International Law and Legal Politics of the Fight Against Terrorism in Democracy and issues of legal policy in fi ghting terrorism : a comparison (Wolters Kluwer ČR, Praha 2009) 280

7 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY Josef Mrázek, Human Rights and International Legal Tools for Combating International Terrorism in Democracy and issues of legal policy in fi ghting terrorism : a comparison (Wolters Kluwer ČR, Praha 2009) Helena Nutilová, Limity ochrany osobních údajů v Dohodě mezi vládou ČR a vládou USA o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti [Limits of the Protection of Personal Data in the Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United States of America on Strengthening the Cooperation in Prevention and Combating Serious Crime] (2009) 12 Právní rozhledy 446 Jan Ondřej, Odzbrojení v mezinárodním právu, Slovenská republika a některé problémy spojené s odzbrojením v současnosti [Disarmament in International Law, the Slovak Republic and Some Current Problems Relating to the Disarmament] in Metod Špaček (ed.), Medzinárodné právo v slovenskom kontexte Liber Amicorum Ján Azud (Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Bratislava 2009) Jan Ondřej, K vývoji práva mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení od Vestfálského míru do druhé světové války [On the Development of the Law of International Security and Disarmament from the Peace of Westphalia to the Second World War] in Ladislav Soukup (ed.), Právněhistorické studie. 40 (Karolinum, Praha 2009) Jan Ondřej, Zákaz některých konvenčních zbraní způsobujících nadměrná zranění, zbytečné útrapy a mající nerozlišující účinky [The Prohibition of Certain Conventional Weapons which may cause Superfluous Injury, Unnecessary Suffering and have Indiscriminate Effects] in Alena Winterová and Jan Dvořák (eds.), Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám (ASPI-Wolters Kluwer, Praha 2009) Jan Ondřej, Zákaz použití chemických a bakteriologických zbraní [Prohibition of Use of Chemical and Bacteriological Weapons] (2010) Právník 678 David Petrlík, Pozdní provádění norem mořského práva aneb pohnutý osud Úmluvy o zabránění znečišťování z lodí v ČR [Belated Implementation of Maritime Laws or the Rotten Luck of the Convention for the Prevention of Pollution from Ships in the Czech Republic] (2009) 5 Právní rozhledy 169 Monika Popenková, Sporné případy použití ozbrojené síly a poslední vývoj v oblasti mezinárodněprávní úpravy použití ozbrojené síly [Contentious Cases of the Use of Armed Force and the recent Development in the International Legal Regulation of the Use of Armed Force] (2009) 3 Právník 309 Marie Rezková, Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování terorismu [Measures against the Legalization of Illicit Gains and the Financing of Terrorism] (2009) 4 Právní rádce. Praktická příručka I Emil Ruffer, Členství České republiky v Evropské unii z hlediska mezinárodněprávní smluvní praxe [Membership of the Czech Republic in the European Union from the point of international treaties practice] in: Jan Malíř (ed.), Česká republika 281

8 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL v Evropské unii : Právní a institucionální otázky členství (Akademie věd České republiky, Praha 2009) Emil Ruffer, Sjednávání mezinárodních smluv EU a jejich vnitrostátní účinky [Negotiating international treaties by the EU and their effects at the national level] in: Jiří Zemánek (ed.), Vliv Lisabonské smlouvy na český právní řád (Metropolitní univerzita Praha, 2009) Harald Christian Scheu, Pojem odpovědnosti v mezinárodním právu [The Concept of Responsibility in International Law] (2009) 4 Jurisprudence 32 Harald Christian Scheu, Právní postavení přistěhovalců v mezinárodním a evropském právu [Legal Status of Immigrants in International and European Law] (2009) Správní právo 129 Harald Christian Scheu, Universální ochrana národnostních menšin [The Universal Protection of National Minorities] in Petráš René, Harald Christian Scheu,Petrův Helena (eds), Menšiny a právo v České republice (Auditorium, Praha 2009) Harald Christian Scheu, Pojem národnostní menšiny v mezinárodním právu [The Concept of a National Minority in International Law] in Petráš René, Harald Christian Scheu,Petrův Helena (eds), Menšiny a právo v České republice (Auditorium, Praha 2009) Ondřej Svaček, Odpovědnost nadřízeného v mezinárodním právu trestním, její implementace a vnitrostátní aplikace [The Superior s Responsibility in International Criminal Law, its Implementation and Domestic Application] (2009) 11 Právník 1211 Katarína Šipulová and Ľubomír Majerčík, Přehled vývoje před mezinárodními trestními tribunály pro bývalou Jugoslávii a Rwandu v roce 2009 [Survey of Development of International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda in 2009] (2010) 5 Trestní právo 20 Pavel Šturma, Černá vlajka pirátů znovu nahání strach? Opatření proti pirátství a ozbrojenému lupičství na moři na začátku 21. století [Is the Blackjack fazing again? Measures against Piracy and Armed Robbery on the High Seas at the Beginning of the 21st Century] (2009) 7 Trestněprávní revue 193 Pavel Šturma, Konkurenční jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů jako projev fragmentace mezinárodního práva [The Competing Jurisdiction of International Decision-making Bodies as a Reflection of the Fragmentation of International Law] in Metod Špaček (ed.), Medzinárodné právo v slovenskom kontexte Liber Amicorum Ján Azud (Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Bratislava 2009) Pavel Šturma, Předběžné provádění mezinárodních smluv v ČR: problém (nejen) Protokolu 14bis k Evropské úmluvě o lidských právech [The Provisional Application of International Treaties in the Czech Republic: the Issue of (not only) the Protocol 14 bis to the European Convention on Human Rights] in Dagmar Lantajová and 282

9 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY Juraj Jankuv, Teória aplikácie medzinárodnej zmluvy ako nástroja právnej regulácie na národnej, medzinárodnej a komunitárnej úrovni (Trnavská univerzita, Trnava 2009) Pavel Šturma, Znovu k otázce pravidel Hard law a Soft law v mezinárodním právu [The Issue of Hard Law and Soft Law in International Law Revisited] in Metod Špaček (ed), Slovenská ročenka medzinárodného práva (Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied, Bratislava 2009) Pavel Šturma, Nový trend v odpovědnosti státu: individuální právo na odškodnění obětí závažných porušení mezinárodního humanitárního práva? [New Trend in the State Responsibility: the Individual Right for Damages caused by Serious Breaches of Humanitarian Law] (2010) 1 Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 73 Pavel Šturma, Veronika Bílková, Targeted Anti-Terrorist Sanctions and Their Implications for International Law Normative and Institutional Coherency In Aristotle Constantinides, Nikos Zaikos (eds), The Diversity of International Law: Essays in Honor of Professor K. Koufa (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2009) Pavel Šturma, Enforcing International Obligations through the Use of Force? (2009) 61 Revue hellénique de droit international 595 Pavel Šturma, Kodifi kace doložky nejvyšších výhod ve světle sporů z mezinárodních investic [Codification of Most Favoured Nation Clause in the Light of International Investment Disputes] In Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám (Leges, Praha 2009) Vojtěch Trapl, Doložka nejvyšších výhod ve světle kodifi kačního úsilí Komise pro mezinárodní právo a současné trendy mezinárodní arbitrážní rozhodovací praxe a praxe států [The Most Favoured Nation Clause in the light of the codification efforts of the International Law Commission and the present trends of international arbitration adjudication and practice of States] In Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám (Leges, Praha 2009) Zuzana Trávníčková, Rada EU versus Mudžáhidové íránského lidu (2009) [EU Council vs. The People s Mujahedin of Iran] 6 Mezinárodní politika 32 Zuzana Trávníčková, Mezinárodněprávní rámec diplomacie [International Legal Framework for Diplomacy] in Zdeněk Veselý and others, Diplomacie v měnícím se světě (Professional Publishing, Praha 2009) Zuzana Trávníčková, Globální a mezinárodní právo [Global and International Law] (2009) 5 Faculty of International Relations Working papers Zuzana Trávníčková, Imunita členů Evropského parlamentu [The Immunity of the Memebrs of the European Parliament] (2009) 2 Současná Evropa 21 Eliška Wagnerová, Všeobecná deklarace lidských práv jako milník mezi epochami [Universal Human Rights Declaration as a Milestone in Time] (2009) 5 Jurisprudence 3 283

10 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL II. Private International Law, International Trade Law, European Law, Constitutional Law Milan Bakeš and Pavlína Vondráčková, Mezinárodní únosy dětí in Alena Winterová, Jan Dvořák (eds), Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám (ASPI - Wolters Kluwer, Praha 2009) Vladimír Balaš, Conflicting parallel obligations under bilateral investment treaties and EC/EU law in Nemnučenko J. S., Guberskij L. V. (eds), Porivnjal ne pravoznavstvo : sučasnyj stan i perspektivi (Logos, Kiev 2009) Alexander J. Bělohlávek and Filip Černý, Právo použitelné pro řešení tzv. investičních sporů v mezinárodním rozhodčím řízení [The Law Applicable for the Resolution of Investment Disputes in International Arbitration].] (2009) 4 Právník 389 Alexander J. Bělohlávek, Nařízení Řím I o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy [Regulation Rome I on the Law Applicable to Contractual Obligations] (2009) Právní fórum 457 Alexander J. Bělohlávek, Trust jako institut (ne)známý z pohledu mezinárodního práva soukromého (Věcný rozsah nařízení č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy Řím I) [The Trust as an (Un)Known Institution from the Point of View of Private International Law (On the Scope of Application of Regulation No. 593/2008, on the Law Applicable to Contractual Obligations Rome I)] (2009) 7 Obchodněprávní revue 181 Petr Bříza, (Ne)omezená volba práva ve smlouvách mezinárodního obchodního styku podle Římské úmluvy a nového nařízení Řím I [(Un)limited Choice of Law in International Commercial Contracts under the Rome Convention and the New Rome I Regulation] (2009) 2 Právní rozhledy 39 Petr Bříza and Michael Švarc, Komunitarizace trestního práva v Lisabonské smlouvě a její (případná) reflexe v právním řádu České republiky [The Communitarization of Criminal Law in the Treaty of Lisbon and its (Potential) Reflection in the Czech Legal Order] (2009) 6 Trestněprávní revue 161 Martin Crha, Nařízení Řím I. budoucí základ úpravy kolizních smluvních závazků [Regulation Rome I the Future Basis for the Regulation of Conflict of Laws Contractual Obligations ] (2009) 11 Právní rádce 34 Ondřej Čech and Vladěna Kuřecová, Haagská úmluva o dohodách o volbě soudu: nový právní instrument mezi ČR a USA [The Hague Choice of Court Convention: A New Legal Instrument between the Czech Republic and USA] (2009) 8 Právní rádce 39 Tomáš Grulich, FIDIC a úskalí jejich aplikace [ FIDIC and the Difficulty of their Application] (2009) 7 Právní rozhledy

11 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY Slavomír Halla, Predzmluvná zodpovědnosť v mezinárodnom obchode [Precontract Liability in International Trade] (2009) 7 Právník 752 Jana Herboczková, Podstatné porušení smlouvy podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží [Material Breach of Contract in Terms of CISG] (2009) 14 Právní rozhledy 504 Jan Filip, Evropeizace ústavního práva v České republice (vybrané problémy) [The Europeanization of the Constitutional Law in the Czech Republic] (2009) Časopis pro právní vědu a praxi 159 Ondrej Hamuľák, Pohled na historický vývoj justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evropské unie [Short Comment on Historical Development of the Field of Judicial Cooperation in Criminal Matters within the European Union] in Kamila Bubelová (ed.), Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám (Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2010) Ondrej Hamuľák, Double Yes to Lisbon Treaty - Double Yes to the Pooled Sovereignty Concept. Few Remarks on Two Decisions of the Czech Constitutional Court (2010) University of Warmia and Mazury Law Review 39 Ondrej Hamuľák, Lisabonská smlouva a justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evropské unie [LisbonTtreaty and Judicial Cooperation in Criminal Matters within the EU] in Aleš Gerloch, Jan Wintr (eds.), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR (Aleš Čeněk, Plzeň 2009) Ondrej Hamuľák, K otázce ústavní limitace účinků evropského práva v České republice [Constitutional Limits to the Effects of European law in the Czech Republic] in Milana Hrušáková (ed.), Olomoucké právnické dny 2009 (Iuridicum Olomoucense, Olomouc 2009) Ondrej Hamuľák, Some Remarks on the Czech Constitutional Court s Attitude towards Application of EU Law in Eduard Burda (ed.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009) Ondrej Hamuľák and Robert Zbíral, Právní řád ES/EU a jeho vztah k ústavnímu právu ČR [Legal Order of the EC/EU and its Relationship with the Czech Constitutional Law] in Karel Klíma et al., Praktikum českého ústavního práva (Aleš Čeněk Plzeň 2009) Ondrej Hamuľák and Robert Zbíral, Charakter Lisabonské smlouvy [Character of the Lisbon Treaty] in Karel Klíma et al., Praktikum českého ústavního práva (Aleš Čeněk Plzeň 2009) Mahulena Hofmannová, Cesta k nadnárodním právním systémům otevřena? [Is the Way to Supranational Legal Systems Open?] in Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám (Leges, Praha 2009) 285

12 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Jan Jirásek, Sekundární normotvorba EU v oblasti ochrany základních práv a princip subsidiarity [Secondary EU legislation in the Area of Protection of Fundamental Rights and the Subsidiarity Principle] (2009) 12 Právní rozhledy 431 Marek Káčer, Medzinárodná obyčaj v slovenskom právnom systéme [International Customs in the Slovakian Legal System] (2010) Právník 251 Lukáš Klee, Smluvní podmínky Mezinárodní federace konzultačních inženýrů jako součást lex mercatoria [The FIDIC Terms of Contract as a Part of Lex Mercatoria] (2009) 7 Právní rádce 35 Jana Králová, K vlivu tzv. Britsko-polského protokolu a tzv. českých záruk k Listině základních práv EU na uplatňování základních práv v těchto státech [On the Influence of British-Polish Protocol and so-called Czech Guarantees to the Charter of Fundamental Rights of the European Union on the Application of Fundamental Rights in these States] 3 Jurisprudence 3 Jan Kysela, Mezinárodní smlouvy podle čl. 10a Ústavy po lisabonském nálezu Ústavního soudu [International Treaties under Art. 10a of the Czech Constitution after the Lisabon Decision of the Constitutional Court] in Gerloch Aleš, Wintr Jan (eds), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2009) Jiří Malenovský, Evropské nálezy a mezinárodněprávní základy práva ES/EU: Ústavní soud ČR i česká nauka pokračují v zastřelování [ European Decisions and the International Law Basis of EC/EU Law: the Czech Constitutional Court and Czech Scholars carry on Targeting] (2009) 8 Soudní rozhledy 281 Jiří Malenovský, L enjeu difficile de l éventuelle adhésion de l Union européenne à la Convention européenne des droits de l homme: de graves différences dans l application du droit international, notamment général, par les juridictions de Luxembourg et Strasbourg (2009) Revue générale de droit international public 753 Jiří Malenovský, L ambiguïté du rôle des juges «nationaux» et des juges ad hoc au sein des juridictions internationales in Sinha M. K. (ed), International Criminal Law and Human Rights (Manak Publications, New Delhi 2010) Jiří Malenovský, Svoboda projevu evropského soudce: Úniky z gravitace soudu? [Freedom of Speech of the Judge of European Cort of Justice: Flight of the Grafity of the Court?] in Josef Bejček, Jaromír Kožiak (eds) Pocta Petru Hajnovi k 75. narozeninám (Wolters Kluwer, Praha 2010) Josef Mrázek, Ke vztahu mezi právem EU a vnitrostátním právem členských států [On the Relationship between the EU Law and the National Law of the Member States] in Gerloch Aleš, Wintr Jan (eds), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2009) 286

13 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY Petra Myšáková, Vymezení mezinárodní obchodní arbitráže problematika mezinárodního prvku [Defi nition of International Commercial Arbitration the Dilemma of the International Element] (2009) 4 Právník 377 Zdeněk Nový, Tronc commun v mezinárodním rozhodčím řízení [Tronc commun in International Arbitration] (2009) 6 Právní rozhledy 208 Pavel Ondřejek, Role prezidenta republiky při sjednávání a ratifi kaci mezinárodních smluv [Role of the President by Negotition and Ratification of Intrenational Treaties] (2009) 1 Jurisprudence 46 Pavel Ondřejek, Účinky mezinárodních smluv sjednaných Evropským společenstvím ve vnitrostátním právu členských států EU reflexe současného stavu a budoucího vývoje [Effects of International Treaties concluded by the European Community in the Domestic Law of EU Member States Reflection of Current Status and Future Development] (2010) Právník 113 Monika Pauknerová, Evropské právo a některé nové trendy v mezinárodním právu soukromém [European Community Law and Some Trends in Private International Law] (2009) 2 Právník 121 Monika Pauknerová, Law applicable to obligations in the European Union Some Questions on the Borderline (Procedural and unilateral undertakings) (2009) 61 Revue hellenique de droit intrenational 531 Monika Pauknerová, International Conventions and Community Law: Harmony and Conflicts In Gabriela Venturini, Stefania Bariatti, Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. New instruments of private international law: Liber Fausto Pocar (Milano, Giuffrè Editore 2009) Monika Pauknerová, Nutně použitelné normy v mezinárodním styku tradiční a nové pohledy (Overriding Mandatory Rules in International Relations Traditional and New Views), in Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám (Liber amicorum Senta Radvanová), (Praha, ASPI Wolters Kluwer 2009) Vladimíra Pejchalová-Grünwaldová, K problematice dekretů prezidenta republiky ve vazbě na Lisabonskou smlouvu [On the Question of Presidential Decrees in relation with the Treaty of Lisbon] (2009) 8 Právní rozhledy 267 Richard Pomahač, Ústavní rozměr Lisabonské smlouvy [The Constitutional Dimension of the Treaty of Lisbon] (2009) 5 Veřejná správa. Příloha 1 František Poredoš, Úloha štátov, medzinárodných organizácií a medzinárodného obchodného práva v súčasnej kríze [The Role of States, International Organizations and International Trade Law in the Current Crisis] (2010) Právník 385 Peter Rosputinský, Právo občana EU na konzulárnu ochranu [The Right of EU Citizen for Consular Protection] (2010) Právník

14 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Květoslav Růžička, Finanční předpisy v mezinárodním právu soukromém [Financial Regulations in Private International Law] In Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám (Leges, Praha 2009) David Sehnálek, Effet utile a jeho projevy při interpretaci komunitárního práva [Effet utile and its Exposure in the Interpretation of EU Law] (2009) 8 Právník 785 Harald Christian Scheu, Evropský soud pro lidská práva a islámský šátek. Náboženská svoboda versus sekularismus [European Court of Human Rights and Islamic Headscarves] (2009) 2 Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 7 Harald Christian Scheu, Evropský soud pro lidská práva a jeho vztah k právu evropskému [European Court of Human Rights and Its Relationship to European Law] in Michal Tomášek and others, Europeizace trestního práva (Linde, Praha 2009) Harald Christian Scheu, Pojem rodiny v evropském systému ochrany lidských práv [The Concept of Family from a European Human Rights Perspective] in Alena Winterová and Jan Dvořák (eds.), Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám (ASPI-Wolters Kluwer, Praha 2009) Harald Christian Scheu, Regionální ochrana národnostních menšin [The regional protection of national minorities] in Petráš René, Harald Christian Scheu, Petrův Helena (eds), Menšiny a právo v České republice (Auditorium, Praha 2009) Harald Christian Scheu, Státní suverenita a zásada subsidiarity v procesu evropské integrace [State Soverignty and the Subsidiarity Principle in the Proces of European Integration] in Ladislav Cabada, Linda Piknerová, Význam principu subsidiarity v česko-německých vztazích (Aleš Čeněk, Plzeň 2009) Harald Christian Scheu, Řidičský průkaz a turban. Náboženský symbol z pohledu Evropského soudu pro lidská práva [Driving licence and the Turban. A Religious Symbol in the View of the European Court of Human Rights] (2009) 3 Jurisprudence 35 Josef Schwarz, Protokol o uplatňování Charty základních práv Evropské unie [Protocol Concerning the Applications of the Charter of Fundamental Rights of the European Union] (2009) 2 Jurisprudence 16 Jiří Svoboda, Dokazování v členských státech EU [The Taking of Evidence in EU Member States] (2009) 2 Ad Notam 49 Jiří Svoboda, Doručování soudních a mimosoudních písemností v členských státech EU [The Serving of Judicial and Extrajudicial Documents in EU Member States] (2009) 1 Ad Notam 21 Pavel Svoboda, Znovu k hospodářské podpoře terorismu v judikatuře EU [Once more on the Terrorist Funding in EU Case-law] (2009) 1 Trestněprávní revue 9 Pavel Svoboda K aktuálním právním problémům smíšených vnějších smluv EU [On current Legal Issues of the EU Mixed Agreements] (2009) 2 Právník

15 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY Jindřiška Syllová, Nepřiměřená ústavní nervozita okolo ratifi kace Lisabonské smlouvy [Inadequate Constitutional Nervousness regarding the Ratification of the Treaty of Lisbon] (2009) 10 Právní rozhledy II Jindřiška Syllová, Právní charakter irských záruk a ukončení ratifi kace Lisabonské smlouvy prezidentem republiky [The Legal Character of Irish Guarantees and the Completion of the Ratification of the Treaty of Lisbon by the President of the Czech Republic] (2009) 3 Časopis pro právní vědu a praxi 203 Naděžda Šišková, Treaty of Lisbon and Charter of Fundamental rights of the EU- Future Prospects, in Manuel Porto and Franciso Amaral (eds): Temas de Integração (Almedina, Coimbra 2009) Naděžda Šišková, Smlouvy v systému evropského práva [Agreements in the System of European Law] in Teória aplikácie medzinarodnej smlouvy jako nástroje právnej regulácie na národnej, medzinárodnej a komunitárnej úrovni (Trnavská univerzita, Trnava 2009) Naděžda Šišková, The Future Prospects of Human Rights Protection at the Level of the EU in Vybrane tezy uchastnykiv 1 Miznarodnoho naukovo-praktychnoho gorumu Pryncyp verchovenstva prava ta prava ludyny (Kyjevo-Mohylanska akademie, Kyjev 2009) Pavel Šturma, Lisabonská smlouva a závaznost Listiny základních práv EU pro Českou republiku vzhledem k tzv. výjimce (opt-out) [The Treaty of Lisbon and the Binding Force of the Charter of Fundamental Rights for the Czech Republic Regarding the so-called Opt-out] (2009) 6 Právní rozhledy 191 Pavel Tůma K přeshraničním aspektům autorskoprávní odpovědnosti v evropském justičním prostoru II. Část [On Cross-Border Aspects of the Copyright Liability in the European Area of Justice Part II.] (2009) 10 Právní rádce 21 Pavel Tůma K přeshraničním aspektům autorskoprávní odpovědnosti v evropském justičním prostoru I. Část [On Cross-Border Aspects of the Copyright Liability in the European Area of Justice Part I.] (2009) 9 Právní rádce 22 Jana Turoňová and David Sehnálek, Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii [The Council Regulation on the Maintenance Obligations and the Position of International Treaties in the European Union] (2010) 3 Právník 233 Jiří Tvrdý, Mezinárodní sankce často přehlížená povinnost [International Sanctions An Often Neglected Duty] (2009) 12 Právní rádce. Praktická příručka I Markéta Whelanová, Implementace práva Evropské unie do českého právního řádu [Implementation of EU Law into the Czech Legal Order] (2009) 4 Právník 263 Jan Wintr, První rozhodnutí Ústavního soudu o ústavnosti mezinárodní smlouvy [The First Decision of Constitutional Court regarding the Conformity of an International Treaty with the Consitution] (2009) 1 Jurisprudence

16 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Radka Zahradníková, Miroslav Hromada and Pavel Horák, K exekuci přeshraničních pohledávek: ve vztahu k Německu, Maďarsku a Polsku [The Execution of Crossborder Claims: In Relation to Germany, Hungary and Poland] (2009) 4 Právní rádce 24 Jiří Zemánek, Přezkum ústavnosti Lisabonské smlouvy: obsahové otázky [Constitutional Review of the Lisbon Treaty: Substantive Issues] (2009) 1 Jurisprudence 32 Jiří Zemánek, The criminal cooperation within the Area of Freedom, Security and Justice under the Treaty of Lisbon, in Ingolf Pernice and Evgeni Tanchev (eds), Ceci n est pas une Constitution Constitutionalisation without a Constitution? (Nomos, Baden-Baden 2009) Jiří Zemánek, Kompetenční a hodnotový rámec Evropské unie v lisabonském nálezu Ústavního soudu [Framework of Competences and Values of the European Union in the Lisbon Ruling of the Constitutional Court] in Aleš Gerloch and Jan Wintr (eds), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR (Aleš Čeněk, Plzeň 2009) Jiří Zemánek, Ústavní rozměr členství v Evropské unii a otázka souladu Lisabonské smlouvy [The Constitutional Dimension of the Membership in the European Union and the Issuie of Conformity of the Treaty of Lisbon], in Jan Malíř et al., Česká republika v Evropské unii ( ). Institucionální a právní aspekty členství (Aleš Čeněk, Praha 2009) *** The Survey covers Czech books, articles and chapters dealing with international law and also texts of Czech authors published abroad. There are included also selected texts focused on private international law, European Law and the Czech constitutional law, which reflect also international law aspects. The translations of original titles in square bracket were not authorized. The Survey was elaborated by Zuzana Trávníčková 290

VII. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY

VII. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY VII. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY The Survey covers Czech books, articles and chapters dealing

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Král, R.: Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha, C.H.Beck 2003.

Král, R.: Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha, C.H.Beck 2003. ODBORNÁ KNIHOVNA EUROCENTRA ZLÍN PRÁVO Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. Praha, Úřad vlády ČR 2005. Černá, J., Vacík, A.: Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie. Plzeň, Aleš Čeněk

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Právo rozhodné v řízení před mezinárodními rozhodci

Právo rozhodné v řízení před mezinárodními rozhodci Právo rozhodné v řízení před mezinárodními rozhodci VI.1 Sudiště a rozhodné právo... 235 VI.2 Procesní normy řídící rozhodčí řízení... 241 VI.2.1 Procesní normy ve fázi nalézací... 245 VI.2.2 Zhodnocení

Více

Řazeno dle kódu EC PLZ

Řazeno dle kódu EC PLZ Řazeno dle kódu EC PLZ Kód Autor Název Vydavatel Stran Anotace EC PLZ 01 PITROVÁ, M., FIALA, P. Evropská unie CDK, 2005 743 Obecné EC PLZ 04 a, b ZAHRADNÍK, P. Vstup do : přínosy a náklady C.H. Beck, 2003

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

ÚSTAVNÍ ZÁKLADY PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA

ÚSTAVNÍ ZÁKLADY PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA JUDr. Aleš ZPĚVÁK JUDr. Tereza JONÁKOVÁ Policejní akademie České republiky v Praze katedra veřejnoprávních disciplín katedra veřejné správy ÚSTAVNÍ ZÁKLADY PŘESTUPKOVÉHO PRÁVA Úvod České právo prošlo v

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Právo Evropské unie II

Právo Evropské unie II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Právo Evropské unie II Anglicky The Law of the European Union II Identifikace PEU II Typ předmětu Povinný ECTS kredity 5 Forma studia

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Metodické listy pro kombinované studium předmětu Arbitráže ve vnitrostátním a mezinárodním obchodním styku Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je osvětlení základních pojmů a principů z oblasti specifického

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 Evropský soud pro lidská práva JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 (Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Řím, 1950 => sdělení č. 209/1992 Sb. dnes: 14 (15)

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH

CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH CITÁCIE A OHLASY V DOMÁCICH PUBLIKÁCIACH Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. proděkan 1 Citující Kašík, Milan, Havlíček, Karel. Marketing při utváření podnikové strategie. 2. rozšířené vydání. Praha: Vysoká škola

Více

Zpráva o činnosti za období 2012/2013

Zpráva o činnosti za období 2012/2013 Zpráva o činnosti za období 2012/2013 Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity Centrum pro lidská práva a demokratizaci vzniklo v září 2009 jako nezávislá nezisková instituce zabývající se

Více

Parliament of the Czech Republic CHAMBER OF DEPUTIES 2009 5 th electoral term. 480th RESOLUTION

Parliament of the Czech Republic CHAMBER OF DEPUTIES 2009 5 th electoral term. 480th RESOLUTION Parliament of the Czech Republic CHAMBER OF DEPUTIES 2009 5 th electoral term 480th RESOLUTION of the Committee for European Affairs from its 59th session held on 19 November 2009 on the Proposal for a

Více

Mezinárodní obchodní arbitráž rozhodčí řízení v České republice a v EU. (úvaha nad současným stavem)

Mezinárodní obchodní arbitráž rozhodčí řízení v České republice a v EU. (úvaha nad současným stavem) liber amicorum prof. Zdeněk Kučera, DrSc. leden 2008 Mezinárodní obchodní arbitráž rozhodčí řízení v České republice a v EU (úvaha nad současným stavem) Jaké je postavení či úloha mezinárodní obchodní

Více

Europeizace trestního práva

Europeizace trestního práva Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Seminář : Trestní právo EU pro obhájce v trestním řízení, Praha 29.-30.11. 2013 Europeizace trestního práva Trestní právo jeden z hlavních atributů aprojevů státní

Více

OFFICIAL JOURNAL - L 3.4.2001

OFFICIAL JOURNAL - L 3.4.2001 OFFICIAL JOURNAL - L 3.4.2001 L 93 Commission Decision of 21 March 2001 on the basic parameters of the command-control and signalling subsystem of trans-european hign-speed rail systém referred to as ERTMS

Více

095864/EU XXIV. GP. Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 October 2012 15537/12. Interinstitutional File: 2007/0099 (COD)

095864/EU XXIV. GP. Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 October 2012 15537/12. Interinstitutional File: 2007/0099 (COD) 095864/EU XXIV. GP Eingelangt am 29/10/12 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 October 2012 15537/12 Interinstitutional File: 2007/0099 (COD) JUR 554 TRANS 366 CODEC 2504 LEGISLATIVE ACTS AND OTHER

Více

Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru v praxi

Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru v praxi Brno International Business School Komunitární právní úprava spotřebitelského úvěru v praxi Iva Dvořáková KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2010 Publikace byla vydána ve spolupráci se soukromou vysokou školou

Více

Mezinárodní právo reakce na katastrofy

Mezinárodní právo reakce na katastrofy Mezinárodní právo reakce na katastrofy Marek Jukl Medicina katastrof Hradec Králové 27.-28. 11. 2008 Mezinárodní právo právo odpovědnosti právo na použití síly právo lidských práv mezinárodní humanitární

Více

EUROCENTRUM BRNO Odborná knihovnička EC listopad 2006

EUROCENTRUM BRNO Odborná knihovnička EC listopad 2006 Kód Autor Název rok vydání vydání nakladatel strany anotace EC BR01 2x PITROVÁ Markéta, FIALA Petr Evropská unie 2006 1.vydání CDS 743 obecně EC BR02 Nigrin, T.; Řiháčková, V.; Weiss, T. (eds.) Evropský

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik

Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Ministerstvo financí Referát regulace a metodiky projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) Příloha II. Česko-anglický slovník rizik Vydáno dne 11. září 2008 V této příloze jsou českým názvům

Více

Od rozvoje znalostí k inovacím

Od rozvoje znalostí k inovacím Od rozvoje znalostí k inovacím Tomáš Říčka Radovan Kačín VŠE v Praze, katedra managementu a Wisdoma s.r.o. Název projektu: Od rozvoje znalostí k inovacím Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/09.0009

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 5. dubna 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza

Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Úvod Výzkumný záměr 2011 katedra manažerského účetnictví syntéza Ve vazbě na základní předmět výzkumu v oblasti manažerského účetnictví manažersky orientované informační systémy, které by měly společně

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE

ŽÁDOST ASISTENTA PATENTOVÉHO ZÁSTUPCE Datum doručení/date of receiving:... Číslo jednací/the reference number:... Potvrzení přijetí/confirmation of receiving:... Vyplní Komora patentových zástupců ČR/To be filed by Chamber of Patent Attorneys

Více

Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU

Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU Brno International Business School Přeshraniční a nadnárodní fúze obchodních společností z ČR a dalších členských států EU Blanka Špatná KEY Publishing s.r.o. Ostrava 2010 1 Recenzent: JUDr. Jaromír Harvánek,

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

Historie a organizace Evropské unie

Historie a organizace Evropské unie Historie a organizace Evropské unie VŠERS, kombinované studium, Příbram Podmínky pro udělení zápočtu: aktivní účast na hodinách, účast v diskusi Podmínky pro udělení zkoušky: závěrečný test Aktuální informace:

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Presentations of Buy Smart

Presentations of Buy Smart Presentations of Buy Smart Work Package: Deliverable: Partner: Region: Number of presentations at events WP 7: Dissemination D7.4: Presentations SEVEn Czech Republic / Europe 10 (min 10 per partner) 1/16

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015

Právo Evropské unie 2. Prezentace 1 2015 Právo Evropské unie 2 Prezentace 1 2015 ES a EU Evropská společenství původně tři Společenství 1951 ESUO (fungovalo v období 1952 2002) 1957 EHS, ESAE (EHS od roku 1992 jen ES) Od vzniku ES si tato postupně

Více

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE

PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE PŘEHLED UPLATŇOVANÝCH BILATERÁLNÍCH PREFERENČNÍCH DOHOD EVROPSKÉ UNIE ZEMĚ/Název dohody Pokud není v Úředním věstníku EU oficiální česká verze, je ponechán název dohody v anglické verzi. Publikace v Úředním

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A INSTITUCE V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL ABDUCTIONS OF CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A INSTITUCE V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL ABDUCTIONS OF CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A INSTITUCE V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL ABDUCTIONS OF CHILDREN IN THE CZECH REPUBLIC Eliška Pešlová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, katedra

Více

Právní aspekty externích cloudových řešení

Právní aspekty externích cloudových řešení Právní aspekty externích cloudových řešení Bezpečnostní seminář Cloud a jeho bezpečnost Mgr. Ing. Martin Lukáš 19. září 2012 PROBLEMATIKA CLOUDU Dochází k přesunu chráněných dat po internetu, možnost jejich

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování.

Jihočeský kraj, regionální přeshraniční spolupráce, policejní spolupráce, přeshraniční sledování. Bc. Markéta Viktorová Mezinárodní přeshraniční policejní spolupráce v Jihočeském kraji Anotace Jihočeský kraj, ležící na hranici s Bavorskem a dvěma spolkovými zeměmi Rakouska, z hlediska regionální přeshraniční

Více

Elektronizace a její vliv na vybrané aspekty evropského mezinárodního práva soukromého a procesního

Elektronizace a její vliv na vybrané aspekty evropského mezinárodního práva soukromého a procesního Elektronizace a její vliv na vybrané aspekty evropského mezinárodního práva soukromého a procesního IV.1 Úvod... 412 IV.2 Vybrané aspekty vztahu elektronizace a evropského mezinárodního práva soukromého

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Daňové souvislosti švarcsystému

Daňové souvislosti švarcsystému www.pwc.cz Daňové souvislosti švarcsystému Zdeněk Drozd 13. června 2012 1 Švarcsystém proč? Výhody: - zaměstnavatel neodvádí sociální zabezpečení (SZ) a zdravotní pojištění (ZP), zálohy na daň; - odpadá

Více

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.

ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ. Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1. ZALOŽENÍ ČESKÉ VĚTVE SVĚTOVÉ PODNIKATELSKÉ RADY PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ Petr J. Kalaš Česká Manažérská Asociace Golem Club 19.1.2012 INICIATIVA ČMA: ZÁMĚR, CÍLE Záměr: Cíl: Znovuobnovit činnost české pobočky

Více

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1

Karel Koucký. Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 Karel Koucký Státní oblastní archiv v Praze Národní archiv AKM 2013, 27. 11. 2013 1 APEx projekt pro zpřístupnění archivního dědictví Konference Building infrastructures for archives in a digital world

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 8. a 9. ročníků

Více

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže

Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže Česko-anglický slovníček odborných výrazů v oblasti mládeže aktivní občanství AICM active citizenship Association for Support for the Development of Youth Information Centres in the Czech Republic bezdomovectví

Více

ZDANĚNÍ HER A SÁZEK V EVROPSKÉM KONTEXTU

ZDANĚNÍ HER A SÁZEK V EVROPSKÉM KONTEXTU ZDANĚNÍ HER A SÁZEK V EVROPSKÉM KONTEXTU ALENA SALINKOVÁ Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Katedra finančního práva a národního hspodářeství, Česká republika Abstract in original language Článek

Více

Konferenční diplomacie

Konferenční diplomacie Konferenční diplomacie Konferenční diplomacie (také multilateráln lní,, mnohostranná) jednání více než dvou stran rozmach od 2. světov tové války OSN, Rada Evropy, EU apod. Přednosti konferenční diplomacie

Více

Tradice tzv. národnostního statutu a ústavní zákon č. 144/1968 Sb. o postavení národností

Tradice tzv. národnostního statutu a ústavní zákon č. 144/1968 Sb. o postavení národností Tradice tzv. národnostního statutu a ústavní zákon č. 144/1968 Sb. o postavení národností René Petráš, Ústav právních dějin, Právnická fakulta, Univerzita Karlova v Praze, petras@prf.cuni.cz PETRÁŠ, René.

Více

Scénáře budoucího vývoje eurozóny a EU. Přednášející: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph. D.

Scénáře budoucího vývoje eurozóny a EU. Přednášející: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph. D. Scénáře budoucího vývoje eurozóny a EU Přednášející: doc. Ing. Lubor Lacina, Ph. D. Struktura přednášky Hodnocení projektu v prvních deseti letech existence 1999 2008 Zdroje nerovnováh na úrovni členských

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma II.2.1 Reals of the English speaking countries

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše.

Rešerše není vyčerpávající, jedná se o ukázku bibliografické rešerše. Rešerše: č.j. 120103 / 2010 Téma rešerše: Národní technická knihovna, nové služby a uspořádání fondu. Ukázka bibliografické rešerše. Zadavatel: Mgr. Alena Brůžková Zpracovatel: Datum zadaní: 12. 01. 2010

Více

OBSAH. Seznam zkratek... 9

OBSAH. Seznam zkratek... 9 OBSAH Seznam zkratek... 9 Kapitola I. Evropský justiční prostor ve věcech civilních... 15 I.1 Úvod mezinárodní právo soukromé, evropské právo, unifikace, evropské mezinárodní právo soukromé... 16 I.2 Řím

Více

JOBS FOR TRANSITIONS BETWEEN SLIDES, USE

JOBS FOR TRANSITIONS BETWEEN SLIDES, USE JOBS FOR TRANSITIONS BETWEEN SLIDES, USE VOCABULARY PRACTICE Revise work, jobs and employment vocabulary by means of interactive exercises that will pop out after you click on the appropriate button. To

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní

Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní Odzbrojení, prostředek zajištění mezinárodní bezpečnosti # $% & $! " Praha, 2006 1 Disertační práce vznikla v letech 2000 až 2005 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy do 31. ledna 2005 a na Soukromé

Více

APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005

APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 APLIKOVANÉ PRÁVO 2/2005 Konzultace MICHAL POSPÍŠIL Notářský zápis s přímým svolením k vykonatelnosti Klasické zajišťovací instituty Jednou z možností, jak zajistit účinné splnění závazku (např. úvěru,

Více

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí č. 45/2003 Sb. m. s.,

SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí č. 45/2003 Sb. m. s., SDĚLENÍ Ministerstva zahraničních věcí č. 45/2003 Sb. m. s., o přijetí Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že

Více

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352

Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Vzor citace: KLÍMA, K. Listina a její realizace v systému veřejného a nového soukromého práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 352 Právní stav publikace je ke dni 31. 12. 2014 Recenze: doc. JUDr. Josef

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD

Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD 22. června 2012 Janusz Tomczak Praha ERA Seminar Criminal defence in the context of European criminal justice Právo na obhajobu v judikatuře ESLP a ESD Institucionální

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

of 19 November 2008 ze dne 19. listopadu 2008 vzhledem k těmto důvodům:

of 19 November 2008 ze dne 19. listopadu 2008 vzhledem k těmto důvodům: en cs Directive 2008/104/EC of the European Parliament and of the Council Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/104/ES of 19 November 2008 ze dne 19. listopadu 2008 on temporary agency work THE EUROPEAN

Více

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO

SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO EXEKUTORSKÉ ZKOUŠKY A. ÚSTAVNÍ A SPRÁVNÍ PRÁVO EXEKUTORSKÁ KOMORA ČR Na Pankráci 1062/58, 14 000 Praha IČO: 70 94 05 17 DIČ: CZ 70 94 05 17 č.ú.: 27 85 77 11 02 27 / 0100 Tel. 296 804 190, e-mail komora@ekcr.cz, www.ekcr.cz SEZNAM PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ

Více

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.

Politiky a rozpočet EU. Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Politiky a rozpočet EU Doc. Ing. Lubor Lacina, Ph.D. Témata Rozdělení politik Charakteristika vybraných politik Charakteristika rozpočtu EU Vymezení příjmů a výdajů rozpočtu EU 2 Míra přenesení pravomocí

Více

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE

ORANIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČR ORGANIZACE OBSAH VEŘEJN NÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ VEŘEJNÉ 0 VEŘEJNÉ 1 Autoři: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. Doc. JUDr. Karel SCHELLE, CSc. Recenzenti: JUDr. Renata VESELÁ, Ph.D.

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV

VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV VYBRANÉ ASPEKTY OCHRANY SPOTŘEBITELE PŘI UZAVÍRÁNÍ DISTANČNÍCH SMLUV MILOSLAV HRDLIČKA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno, Česká republika Abstract in original language Tento příspěvek se zabývá

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR

Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Část B návrhu projektu Projekty spolupráce (CP) Zdeňka Šustáková NCP Energetika, Životní prostředí Technologické centrum AV ČR Obsah prezentace Struktura části B 0. Titulní strana (cover page) 1. Návrh

Více

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card

Dohoda č. Agreement No. o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card o podmínkách následného placení s platbou Tankovací kartou on Conditions of Post-Payment Mode with payment using a Fleet Card Ředitelství silnic a dálnic ČR sídlo (Registered Seat): Na Pankráci 546/56,

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Zajištění ochrany obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více