VI. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VI. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 VI. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY

2

3 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY A. BOOKS Veronika Bílková, Odpovědnost za ochranu (R2P): nová naděje nebo staré pokrytectví? [Responsibility to Protect (R2P): A New Hope or an Old Hypocracy?] (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2010) Dagmar Černá, Standard lidských práv v Evropě: srovnání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Listiny základních práv Evropské unie [Human Rights Standard in Europe: Comparison of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Charter of Fundamental Rights of the European Union] (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2009) Česká společnost pro mezinárodní právo, Od kodifi kace mezinárodního práva k jeho fragmentaci: akta z II. Česko-slovenského mezinárodněprávního symposia [From the Codification of International Law to its Fragmentation: Acta from the 2nd Czech- Slovak International Law Symposium] (Eva Rozkotová, Beroun 2009) Ondrej Hamuľák, Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky [EU Law in the Case Law of Czech Constitutional Court] (Leges, Praha 2010) Zdeněk Kučera, Mezinárodní právo soukromé [International Private Law] (7th edn, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2009) Petr Mlsna, Mezinárodní smlouvy v českém právu: teoretická východiska, sjednávání, schvalování, ratifi kace, vyhlašování a aplikace [International Treaties in the Czech Law: Theoretical Background, Negotiation, Adoption, Ratification, Publication and Application] (Linde, Praha 2009) Jan Ondřej, Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní [International Public Law, International Private Law, International Trade Law] (3rd edn, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2009) Jan Ondřej, Pavel Šturma, Veronika Bílková, Dalibor Jílek and others, Mezinárodní humanitární právo [Intrenational Humanitarian Law] (C. H. Beck, Praha 2010) Harald Christian Scheu, Úvod do mezinárodního práva veřejného [Introduction to International Public Law] (Auditorium, Praha 2010) Pavel Šturma (ed.), 1. Konference studentské vědecké odborné činnosti: sborník vítězných prací [1st Conference of Student s Scholar Work: Collection of Award-winning Papers] (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2009) Pavel Šturma and Michal Tomášek (eds.), Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva [New Phenomena in Law at the Beginning of the 21st century: The Transformations of Public Law] (Karolinum, Praha 2009) 277

4 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Pavel Šturma (ed.), Casebook: výběr případů z mezinárodního práva veřejného [Casebook: Selected International Law Cases] (Scripta iuridica No. 8, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2009) Pavel Šturma and others, Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů [Competing Jurisdiction of International Law Decision-making Bodies] (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2009) Pavel Šturma, Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv [International and European Control Mechanism in the field of Human Rights], 3rd ed. (C. H. Beck, Praha 2010) Petr Válek, Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva [Crucial Decisions of International Criminal Tribunals in the Light of International Law] (C. H. Beck, Praha 2009) Jiří Zemánek (ed.), The Eff ect of the Treaty of Lisbon Upon the Czech Legal Order (Metropolitní univerzita Praha, Praha 2009) 278

5 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY B. ARTICLES, CONFERENCE PAPERS, CONTRIBUTIONS TO BOOKS I. Public International Law Vladimír Balaš, International criminal court and prosecution of crimes of terrorism in Democracy and issues of legal policy in fi ghting terrorism : a comparison (Wolters Kluwer ČR, Praha 2009) Veronika Bílková, Dárfúrská dilemata Mezinárodního trestního soudu? [Dárfúr s Dilemmas of the International Criminal Court] (2009) Mezinárodní politika 43 Veronika Bílková, Pozdě, ale přece. Česká ratifi kace Římského statutu MTS. [Better Late Than Never. The Czech Ratification of the Rome Statute of ICC] (2009) 14 Právní rozhledy II Veronika Bílková, Protiteroristické fi nanční sankce Evropské unie: případy Kadi, Yusuf, Al Barakaat a PMOI [Counter-terrorism Financial Sanctions of the European Union: Cases Kadi, Yusuf, Al Barakaat and PMOI] (2009) 21 Právní rozhledy 764 Veronika Bílková Mezinárodní právo a terorismus: Definovat nedefinovatelné? [International Law and Terrorism: To defi ne the Undefinable?] (2010) 1 Trestněprávní revue 11 Veronika Bílková, Trojí spravedlnost pro íránské mudžáhidy? [Triple Justice for Iranian Mujahedeens?] (2010) Právník 191 Pavel Caban, Obsahuje čl. 20 Smlouvy o založení Evropského společenství právo na poskytnutí diplomatické ochrany kterýmkoliv členským státem ES? [Does Article 20 of the EC Treaty include the Right to Diplomatic Protection by any Member State of the EC?] (2009) 12 Právník 1347 Vladislav David, Opětně o spravedlivých válkách? [Again, Just Wars?] (2010) Právník 639 Jakub Handrlica, Evropské společenství pro atomovou energii a právní úprava odpovědnosti za jaderné škody [The European Atomic Energy Community and the Legal Regulation of Nuclear Liability] (2009) 12 Právník 1270 Pavel Hasenkopf, Jak to bylo s ratifi kací Římského statutu Mezinárodního trestního soudu [How it was with the ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court] (2009) 20 Právní rozhledy 727 Jana Hulmáková, Delikventní mládež ve významných mezinárodních Dokumentech [Delinquent Youth in Significant International Documents] (2009) 12 Trestněprávní revue 365 Stanislava Hýbnerová, Sexuální násilí na ženách za ozbrojeného konfliktu in Alena Winterová and Jan Dvořák (eds.), Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám (ASPI- Wolters Kluwer, Praha 2009) 279

6 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Radomír Jungbauer, Je diplomatický pas zárukou imunity? [Does the Diplomatic Passport guarantee the Immunity?] (2009) 6 Mezinárodní politika 25 Jan Kittrich, K pojmu ozbrojený útok v mezinárodním právu veřejném [The Concept of Armed Attack in International Public Law] (2009) 8 Právník 809 Zdeněk Koudelka, Prezident a mezinárodní smlouvy [The President and International Treaties] (2009) 9 Právník 929 Erika Krčová, Riešenie sporov v medzinárodnom ekonomickom práve [Dispute Resolution in International Economic Law] (2009) 2 Právník 178 Erika Krčová, Právo medzinárodných investícií v kontexte mondializácie [International Investment Law in the Context of Globalization] (2009) 11 Právník 1197 Ľubomír Majerčík, Nový protokol k Evropské úmluvě o lidských právech dárek k 50. výročí štrasburského soudu [A New Protocol to the European Convention on Human Rights a Gift on the Occasion of the 50-year Anniversary of the Court in Strasbourg] (2009) 12 Právní rozhledy II Jiří Malenovský, Zapomenuté a falzifi kované, známé a ještě nenapsané kapitoly šedesátileté epopeje Všeobecné deklarace lidských práv [Forgotten and falsified, well-known and yet unwritten Chapters in the Sixty-year Epopee of the Universal Declaration of Human Rights] (2009) 1 Právník 1 Jiří Malenovský, Kulečník namísto štafetového běhu v ratifi kačních řízeních o integračních smlouvách v ČR [Billiards instead of a Relay Race in Ratification Proceedings on the Integration Treaties in the Czech Republic] (2009) 4 Právní rozhledy 115 Radek Malenovský, Může prezident republiky odmítnout (odložit) ratifi kaci mezinárodní smlouvy? [May the President Refuse (Postpone) the Ratification of International Treaty?] (2009) 22 Právní rozhledy 812 Josef Mrázek, Mezinárodněprávní ochrana menšin a právo sebeurčení [International Minority Protection and Right to Self-Determination] in Petráš René, Harald Christian Scheu, Petrův Helena (eds), Menšiny a právo v České republice (Auditorium, Praha 2009) Josef Mrázek, Mezinárodní terorismus a mezinárodní právo válečné [International Terrorism and International Martial Law] in Špaček Metod (ed), Medzinárodné právo v slovenskom kontexte (Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Bratislava 2009) Josef Mrázek, The Universal Standard of International Law and Legal Politics of the Fight Against Terrorism in Democracy and issues of legal policy in fi ghting terrorism : a comparison (Wolters Kluwer ČR, Praha 2009) 280

7 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY Josef Mrázek, Human Rights and International Legal Tools for Combating International Terrorism in Democracy and issues of legal policy in fi ghting terrorism : a comparison (Wolters Kluwer ČR, Praha 2009) Helena Nutilová, Limity ochrany osobních údajů v Dohodě mezi vládou ČR a vládou USA o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti [Limits of the Protection of Personal Data in the Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United States of America on Strengthening the Cooperation in Prevention and Combating Serious Crime] (2009) 12 Právní rozhledy 446 Jan Ondřej, Odzbrojení v mezinárodním právu, Slovenská republika a některé problémy spojené s odzbrojením v současnosti [Disarmament in International Law, the Slovak Republic and Some Current Problems Relating to the Disarmament] in Metod Špaček (ed.), Medzinárodné právo v slovenskom kontexte Liber Amicorum Ján Azud (Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Bratislava 2009) Jan Ondřej, K vývoji práva mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení od Vestfálského míru do druhé světové války [On the Development of the Law of International Security and Disarmament from the Peace of Westphalia to the Second World War] in Ladislav Soukup (ed.), Právněhistorické studie. 40 (Karolinum, Praha 2009) Jan Ondřej, Zákaz některých konvenčních zbraní způsobujících nadměrná zranění, zbytečné útrapy a mající nerozlišující účinky [The Prohibition of Certain Conventional Weapons which may cause Superfluous Injury, Unnecessary Suffering and have Indiscriminate Effects] in Alena Winterová and Jan Dvořák (eds.), Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám (ASPI-Wolters Kluwer, Praha 2009) Jan Ondřej, Zákaz použití chemických a bakteriologických zbraní [Prohibition of Use of Chemical and Bacteriological Weapons] (2010) Právník 678 David Petrlík, Pozdní provádění norem mořského práva aneb pohnutý osud Úmluvy o zabránění znečišťování z lodí v ČR [Belated Implementation of Maritime Laws or the Rotten Luck of the Convention for the Prevention of Pollution from Ships in the Czech Republic] (2009) 5 Právní rozhledy 169 Monika Popenková, Sporné případy použití ozbrojené síly a poslední vývoj v oblasti mezinárodněprávní úpravy použití ozbrojené síly [Contentious Cases of the Use of Armed Force and the recent Development in the International Legal Regulation of the Use of Armed Force] (2009) 3 Právník 309 Marie Rezková, Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování terorismu [Measures against the Legalization of Illicit Gains and the Financing of Terrorism] (2009) 4 Právní rádce. Praktická příručka I Emil Ruffer, Členství České republiky v Evropské unii z hlediska mezinárodněprávní smluvní praxe [Membership of the Czech Republic in the European Union from the point of international treaties practice] in: Jan Malíř (ed.), Česká republika 281

8 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL v Evropské unii : Právní a institucionální otázky členství (Akademie věd České republiky, Praha 2009) Emil Ruffer, Sjednávání mezinárodních smluv EU a jejich vnitrostátní účinky [Negotiating international treaties by the EU and their effects at the national level] in: Jiří Zemánek (ed.), Vliv Lisabonské smlouvy na český právní řád (Metropolitní univerzita Praha, 2009) Harald Christian Scheu, Pojem odpovědnosti v mezinárodním právu [The Concept of Responsibility in International Law] (2009) 4 Jurisprudence 32 Harald Christian Scheu, Právní postavení přistěhovalců v mezinárodním a evropském právu [Legal Status of Immigrants in International and European Law] (2009) Správní právo 129 Harald Christian Scheu, Universální ochrana národnostních menšin [The Universal Protection of National Minorities] in Petráš René, Harald Christian Scheu,Petrův Helena (eds), Menšiny a právo v České republice (Auditorium, Praha 2009) Harald Christian Scheu, Pojem národnostní menšiny v mezinárodním právu [The Concept of a National Minority in International Law] in Petráš René, Harald Christian Scheu,Petrův Helena (eds), Menšiny a právo v České republice (Auditorium, Praha 2009) Ondřej Svaček, Odpovědnost nadřízeného v mezinárodním právu trestním, její implementace a vnitrostátní aplikace [The Superior s Responsibility in International Criminal Law, its Implementation and Domestic Application] (2009) 11 Právník 1211 Katarína Šipulová and Ľubomír Majerčík, Přehled vývoje před mezinárodními trestními tribunály pro bývalou Jugoslávii a Rwandu v roce 2009 [Survey of Development of International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda in 2009] (2010) 5 Trestní právo 20 Pavel Šturma, Černá vlajka pirátů znovu nahání strach? Opatření proti pirátství a ozbrojenému lupičství na moři na začátku 21. století [Is the Blackjack fazing again? Measures against Piracy and Armed Robbery on the High Seas at the Beginning of the 21st Century] (2009) 7 Trestněprávní revue 193 Pavel Šturma, Konkurenční jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů jako projev fragmentace mezinárodního práva [The Competing Jurisdiction of International Decision-making Bodies as a Reflection of the Fragmentation of International Law] in Metod Špaček (ed.), Medzinárodné právo v slovenskom kontexte Liber Amicorum Ján Azud (Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Bratislava 2009) Pavel Šturma, Předběžné provádění mezinárodních smluv v ČR: problém (nejen) Protokolu 14bis k Evropské úmluvě o lidských právech [The Provisional Application of International Treaties in the Czech Republic: the Issue of (not only) the Protocol 14 bis to the European Convention on Human Rights] in Dagmar Lantajová and 282

9 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY Juraj Jankuv, Teória aplikácie medzinárodnej zmluvy ako nástroja právnej regulácie na národnej, medzinárodnej a komunitárnej úrovni (Trnavská univerzita, Trnava 2009) Pavel Šturma, Znovu k otázce pravidel Hard law a Soft law v mezinárodním právu [The Issue of Hard Law and Soft Law in International Law Revisited] in Metod Špaček (ed), Slovenská ročenka medzinárodného práva (Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied, Bratislava 2009) Pavel Šturma, Nový trend v odpovědnosti státu: individuální právo na odškodnění obětí závažných porušení mezinárodního humanitárního práva? [New Trend in the State Responsibility: the Individual Right for Damages caused by Serious Breaches of Humanitarian Law] (2010) 1 Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 73 Pavel Šturma, Veronika Bílková, Targeted Anti-Terrorist Sanctions and Their Implications for International Law Normative and Institutional Coherency In Aristotle Constantinides, Nikos Zaikos (eds), The Diversity of International Law: Essays in Honor of Professor K. Koufa (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2009) Pavel Šturma, Enforcing International Obligations through the Use of Force? (2009) 61 Revue hellénique de droit international 595 Pavel Šturma, Kodifi kace doložky nejvyšších výhod ve světle sporů z mezinárodních investic [Codification of Most Favoured Nation Clause in the Light of International Investment Disputes] In Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám (Leges, Praha 2009) Vojtěch Trapl, Doložka nejvyšších výhod ve světle kodifi kačního úsilí Komise pro mezinárodní právo a současné trendy mezinárodní arbitrážní rozhodovací praxe a praxe států [The Most Favoured Nation Clause in the light of the codification efforts of the International Law Commission and the present trends of international arbitration adjudication and practice of States] In Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám (Leges, Praha 2009) Zuzana Trávníčková, Rada EU versus Mudžáhidové íránského lidu (2009) [EU Council vs. The People s Mujahedin of Iran] 6 Mezinárodní politika 32 Zuzana Trávníčková, Mezinárodněprávní rámec diplomacie [International Legal Framework for Diplomacy] in Zdeněk Veselý and others, Diplomacie v měnícím se světě (Professional Publishing, Praha 2009) Zuzana Trávníčková, Globální a mezinárodní právo [Global and International Law] (2009) 5 Faculty of International Relations Working papers Zuzana Trávníčková, Imunita členů Evropského parlamentu [The Immunity of the Memebrs of the European Parliament] (2009) 2 Současná Evropa 21 Eliška Wagnerová, Všeobecná deklarace lidských práv jako milník mezi epochami [Universal Human Rights Declaration as a Milestone in Time] (2009) 5 Jurisprudence 3 283

10 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL II. Private International Law, International Trade Law, European Law, Constitutional Law Milan Bakeš and Pavlína Vondráčková, Mezinárodní únosy dětí in Alena Winterová, Jan Dvořák (eds), Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám (ASPI - Wolters Kluwer, Praha 2009) Vladimír Balaš, Conflicting parallel obligations under bilateral investment treaties and EC/EU law in Nemnučenko J. S., Guberskij L. V. (eds), Porivnjal ne pravoznavstvo : sučasnyj stan i perspektivi (Logos, Kiev 2009) Alexander J. Bělohlávek and Filip Černý, Právo použitelné pro řešení tzv. investičních sporů v mezinárodním rozhodčím řízení [The Law Applicable for the Resolution of Investment Disputes in International Arbitration].] (2009) 4 Právník 389 Alexander J. Bělohlávek, Nařízení Řím I o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy [Regulation Rome I on the Law Applicable to Contractual Obligations] (2009) Právní fórum 457 Alexander J. Bělohlávek, Trust jako institut (ne)známý z pohledu mezinárodního práva soukromého (Věcný rozsah nařízení č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy Řím I) [The Trust as an (Un)Known Institution from the Point of View of Private International Law (On the Scope of Application of Regulation No. 593/2008, on the Law Applicable to Contractual Obligations Rome I)] (2009) 7 Obchodněprávní revue 181 Petr Bříza, (Ne)omezená volba práva ve smlouvách mezinárodního obchodního styku podle Římské úmluvy a nového nařízení Řím I [(Un)limited Choice of Law in International Commercial Contracts under the Rome Convention and the New Rome I Regulation] (2009) 2 Právní rozhledy 39 Petr Bříza and Michael Švarc, Komunitarizace trestního práva v Lisabonské smlouvě a její (případná) reflexe v právním řádu České republiky [The Communitarization of Criminal Law in the Treaty of Lisbon and its (Potential) Reflection in the Czech Legal Order] (2009) 6 Trestněprávní revue 161 Martin Crha, Nařízení Řím I. budoucí základ úpravy kolizních smluvních závazků [Regulation Rome I the Future Basis for the Regulation of Conflict of Laws Contractual Obligations ] (2009) 11 Právní rádce 34 Ondřej Čech and Vladěna Kuřecová, Haagská úmluva o dohodách o volbě soudu: nový právní instrument mezi ČR a USA [The Hague Choice of Court Convention: A New Legal Instrument between the Czech Republic and USA] (2009) 8 Právní rádce 39 Tomáš Grulich, FIDIC a úskalí jejich aplikace [ FIDIC and the Difficulty of their Application] (2009) 7 Právní rozhledy

11 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY Slavomír Halla, Predzmluvná zodpovědnosť v mezinárodnom obchode [Precontract Liability in International Trade] (2009) 7 Právník 752 Jana Herboczková, Podstatné porušení smlouvy podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží [Material Breach of Contract in Terms of CISG] (2009) 14 Právní rozhledy 504 Jan Filip, Evropeizace ústavního práva v České republice (vybrané problémy) [The Europeanization of the Constitutional Law in the Czech Republic] (2009) Časopis pro právní vědu a praxi 159 Ondrej Hamuľák, Pohled na historický vývoj justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evropské unie [Short Comment on Historical Development of the Field of Judicial Cooperation in Criminal Matters within the European Union] in Kamila Bubelová (ed.), Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám (Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2010) Ondrej Hamuľák, Double Yes to Lisbon Treaty - Double Yes to the Pooled Sovereignty Concept. Few Remarks on Two Decisions of the Czech Constitutional Court (2010) University of Warmia and Mazury Law Review 39 Ondrej Hamuľák, Lisabonská smlouva a justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evropské unie [LisbonTtreaty and Judicial Cooperation in Criminal Matters within the EU] in Aleš Gerloch, Jan Wintr (eds.), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR (Aleš Čeněk, Plzeň 2009) Ondrej Hamuľák, K otázce ústavní limitace účinků evropského práva v České republice [Constitutional Limits to the Effects of European law in the Czech Republic] in Milana Hrušáková (ed.), Olomoucké právnické dny 2009 (Iuridicum Olomoucense, Olomouc 2009) Ondrej Hamuľák, Some Remarks on the Czech Constitutional Court s Attitude towards Application of EU Law in Eduard Burda (ed.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009) Ondrej Hamuľák and Robert Zbíral, Právní řád ES/EU a jeho vztah k ústavnímu právu ČR [Legal Order of the EC/EU and its Relationship with the Czech Constitutional Law] in Karel Klíma et al., Praktikum českého ústavního práva (Aleš Čeněk Plzeň 2009) Ondrej Hamuľák and Robert Zbíral, Charakter Lisabonské smlouvy [Character of the Lisbon Treaty] in Karel Klíma et al., Praktikum českého ústavního práva (Aleš Čeněk Plzeň 2009) Mahulena Hofmannová, Cesta k nadnárodním právním systémům otevřena? [Is the Way to Supranational Legal Systems Open?] in Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám (Leges, Praha 2009) 285

12 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Jan Jirásek, Sekundární normotvorba EU v oblasti ochrany základních práv a princip subsidiarity [Secondary EU legislation in the Area of Protection of Fundamental Rights and the Subsidiarity Principle] (2009) 12 Právní rozhledy 431 Marek Káčer, Medzinárodná obyčaj v slovenskom právnom systéme [International Customs in the Slovakian Legal System] (2010) Právník 251 Lukáš Klee, Smluvní podmínky Mezinárodní federace konzultačních inženýrů jako součást lex mercatoria [The FIDIC Terms of Contract as a Part of Lex Mercatoria] (2009) 7 Právní rádce 35 Jana Králová, K vlivu tzv. Britsko-polského protokolu a tzv. českých záruk k Listině základních práv EU na uplatňování základních práv v těchto státech [On the Influence of British-Polish Protocol and so-called Czech Guarantees to the Charter of Fundamental Rights of the European Union on the Application of Fundamental Rights in these States] 3 Jurisprudence 3 Jan Kysela, Mezinárodní smlouvy podle čl. 10a Ústavy po lisabonském nálezu Ústavního soudu [International Treaties under Art. 10a of the Czech Constitution after the Lisabon Decision of the Constitutional Court] in Gerloch Aleš, Wintr Jan (eds), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2009) Jiří Malenovský, Evropské nálezy a mezinárodněprávní základy práva ES/EU: Ústavní soud ČR i česká nauka pokračují v zastřelování [ European Decisions and the International Law Basis of EC/EU Law: the Czech Constitutional Court and Czech Scholars carry on Targeting] (2009) 8 Soudní rozhledy 281 Jiří Malenovský, L enjeu difficile de l éventuelle adhésion de l Union européenne à la Convention européenne des droits de l homme: de graves différences dans l application du droit international, notamment général, par les juridictions de Luxembourg et Strasbourg (2009) Revue générale de droit international public 753 Jiří Malenovský, L ambiguïté du rôle des juges «nationaux» et des juges ad hoc au sein des juridictions internationales in Sinha M. K. (ed), International Criminal Law and Human Rights (Manak Publications, New Delhi 2010) Jiří Malenovský, Svoboda projevu evropského soudce: Úniky z gravitace soudu? [Freedom of Speech of the Judge of European Cort of Justice: Flight of the Grafity of the Court?] in Josef Bejček, Jaromír Kožiak (eds) Pocta Petru Hajnovi k 75. narozeninám (Wolters Kluwer, Praha 2010) Josef Mrázek, Ke vztahu mezi právem EU a vnitrostátním právem členských států [On the Relationship between the EU Law and the National Law of the Member States] in Gerloch Aleš, Wintr Jan (eds), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2009) 286

13 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY Petra Myšáková, Vymezení mezinárodní obchodní arbitráže problematika mezinárodního prvku [Defi nition of International Commercial Arbitration the Dilemma of the International Element] (2009) 4 Právník 377 Zdeněk Nový, Tronc commun v mezinárodním rozhodčím řízení [Tronc commun in International Arbitration] (2009) 6 Právní rozhledy 208 Pavel Ondřejek, Role prezidenta republiky při sjednávání a ratifi kaci mezinárodních smluv [Role of the President by Negotition and Ratification of Intrenational Treaties] (2009) 1 Jurisprudence 46 Pavel Ondřejek, Účinky mezinárodních smluv sjednaných Evropským společenstvím ve vnitrostátním právu členských států EU reflexe současného stavu a budoucího vývoje [Effects of International Treaties concluded by the European Community in the Domestic Law of EU Member States Reflection of Current Status and Future Development] (2010) Právník 113 Monika Pauknerová, Evropské právo a některé nové trendy v mezinárodním právu soukromém [European Community Law and Some Trends in Private International Law] (2009) 2 Právník 121 Monika Pauknerová, Law applicable to obligations in the European Union Some Questions on the Borderline (Procedural and unilateral undertakings) (2009) 61 Revue hellenique de droit intrenational 531 Monika Pauknerová, International Conventions and Community Law: Harmony and Conflicts In Gabriela Venturini, Stefania Bariatti, Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. New instruments of private international law: Liber Fausto Pocar (Milano, Giuffrè Editore 2009) Monika Pauknerová, Nutně použitelné normy v mezinárodním styku tradiční a nové pohledy (Overriding Mandatory Rules in International Relations Traditional and New Views), in Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám (Liber amicorum Senta Radvanová), (Praha, ASPI Wolters Kluwer 2009) Vladimíra Pejchalová-Grünwaldová, K problematice dekretů prezidenta republiky ve vazbě na Lisabonskou smlouvu [On the Question of Presidential Decrees in relation with the Treaty of Lisbon] (2009) 8 Právní rozhledy 267 Richard Pomahač, Ústavní rozměr Lisabonské smlouvy [The Constitutional Dimension of the Treaty of Lisbon] (2009) 5 Veřejná správa. Příloha 1 František Poredoš, Úloha štátov, medzinárodných organizácií a medzinárodného obchodného práva v súčasnej kríze [The Role of States, International Organizations and International Trade Law in the Current Crisis] (2010) Právník 385 Peter Rosputinský, Právo občana EU na konzulárnu ochranu [The Right of EU Citizen for Consular Protection] (2010) Právník

14 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Květoslav Růžička, Finanční předpisy v mezinárodním právu soukromém [Financial Regulations in Private International Law] In Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám (Leges, Praha 2009) David Sehnálek, Effet utile a jeho projevy při interpretaci komunitárního práva [Effet utile and its Exposure in the Interpretation of EU Law] (2009) 8 Právník 785 Harald Christian Scheu, Evropský soud pro lidská práva a islámský šátek. Náboženská svoboda versus sekularismus [European Court of Human Rights and Islamic Headscarves] (2009) 2 Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 7 Harald Christian Scheu, Evropský soud pro lidská práva a jeho vztah k právu evropskému [European Court of Human Rights and Its Relationship to European Law] in Michal Tomášek and others, Europeizace trestního práva (Linde, Praha 2009) Harald Christian Scheu, Pojem rodiny v evropském systému ochrany lidských práv [The Concept of Family from a European Human Rights Perspective] in Alena Winterová and Jan Dvořák (eds.), Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám (ASPI-Wolters Kluwer, Praha 2009) Harald Christian Scheu, Regionální ochrana národnostních menšin [The regional protection of national minorities] in Petráš René, Harald Christian Scheu, Petrův Helena (eds), Menšiny a právo v České republice (Auditorium, Praha 2009) Harald Christian Scheu, Státní suverenita a zásada subsidiarity v procesu evropské integrace [State Soverignty and the Subsidiarity Principle in the Proces of European Integration] in Ladislav Cabada, Linda Piknerová, Význam principu subsidiarity v česko-německých vztazích (Aleš Čeněk, Plzeň 2009) Harald Christian Scheu, Řidičský průkaz a turban. Náboženský symbol z pohledu Evropského soudu pro lidská práva [Driving licence and the Turban. A Religious Symbol in the View of the European Court of Human Rights] (2009) 3 Jurisprudence 35 Josef Schwarz, Protokol o uplatňování Charty základních práv Evropské unie [Protocol Concerning the Applications of the Charter of Fundamental Rights of the European Union] (2009) 2 Jurisprudence 16 Jiří Svoboda, Dokazování v členských státech EU [The Taking of Evidence in EU Member States] (2009) 2 Ad Notam 49 Jiří Svoboda, Doručování soudních a mimosoudních písemností v členských státech EU [The Serving of Judicial and Extrajudicial Documents in EU Member States] (2009) 1 Ad Notam 21 Pavel Svoboda, Znovu k hospodářské podpoře terorismu v judikatuře EU [Once more on the Terrorist Funding in EU Case-law] (2009) 1 Trestněprávní revue 9 Pavel Svoboda K aktuálním právním problémům smíšených vnějších smluv EU [On current Legal Issues of the EU Mixed Agreements] (2009) 2 Právník

15 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY Jindřiška Syllová, Nepřiměřená ústavní nervozita okolo ratifi kace Lisabonské smlouvy [Inadequate Constitutional Nervousness regarding the Ratification of the Treaty of Lisbon] (2009) 10 Právní rozhledy II Jindřiška Syllová, Právní charakter irských záruk a ukončení ratifi kace Lisabonské smlouvy prezidentem republiky [The Legal Character of Irish Guarantees and the Completion of the Ratification of the Treaty of Lisbon by the President of the Czech Republic] (2009) 3 Časopis pro právní vědu a praxi 203 Naděžda Šišková, Treaty of Lisbon and Charter of Fundamental rights of the EU- Future Prospects, in Manuel Porto and Franciso Amaral (eds): Temas de Integração (Almedina, Coimbra 2009) Naděžda Šišková, Smlouvy v systému evropského práva [Agreements in the System of European Law] in Teória aplikácie medzinarodnej smlouvy jako nástroje právnej regulácie na národnej, medzinárodnej a komunitárnej úrovni (Trnavská univerzita, Trnava 2009) Naděžda Šišková, The Future Prospects of Human Rights Protection at the Level of the EU in Vybrane tezy uchastnykiv 1 Miznarodnoho naukovo-praktychnoho gorumu Pryncyp verchovenstva prava ta prava ludyny (Kyjevo-Mohylanska akademie, Kyjev 2009) Pavel Šturma, Lisabonská smlouva a závaznost Listiny základních práv EU pro Českou republiku vzhledem k tzv. výjimce (opt-out) [The Treaty of Lisbon and the Binding Force of the Charter of Fundamental Rights for the Czech Republic Regarding the so-called Opt-out] (2009) 6 Právní rozhledy 191 Pavel Tůma K přeshraničním aspektům autorskoprávní odpovědnosti v evropském justičním prostoru II. Část [On Cross-Border Aspects of the Copyright Liability in the European Area of Justice Part II.] (2009) 10 Právní rádce 21 Pavel Tůma K přeshraničním aspektům autorskoprávní odpovědnosti v evropském justičním prostoru I. Část [On Cross-Border Aspects of the Copyright Liability in the European Area of Justice Part I.] (2009) 9 Právní rádce 22 Jana Turoňová and David Sehnálek, Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii [The Council Regulation on the Maintenance Obligations and the Position of International Treaties in the European Union] (2010) 3 Právník 233 Jiří Tvrdý, Mezinárodní sankce často přehlížená povinnost [International Sanctions An Often Neglected Duty] (2009) 12 Právní rádce. Praktická příručka I Markéta Whelanová, Implementace práva Evropské unie do českého právního řádu [Implementation of EU Law into the Czech Legal Order] (2009) 4 Právník 263 Jan Wintr, První rozhodnutí Ústavního soudu o ústavnosti mezinárodní smlouvy [The First Decision of Constitutional Court regarding the Conformity of an International Treaty with the Consitution] (2009) 1 Jurisprudence

16 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Radka Zahradníková, Miroslav Hromada and Pavel Horák, K exekuci přeshraničních pohledávek: ve vztahu k Německu, Maďarsku a Polsku [The Execution of Crossborder Claims: In Relation to Germany, Hungary and Poland] (2009) 4 Právní rádce 24 Jiří Zemánek, Přezkum ústavnosti Lisabonské smlouvy: obsahové otázky [Constitutional Review of the Lisbon Treaty: Substantive Issues] (2009) 1 Jurisprudence 32 Jiří Zemánek, The criminal cooperation within the Area of Freedom, Security and Justice under the Treaty of Lisbon, in Ingolf Pernice and Evgeni Tanchev (eds), Ceci n est pas une Constitution Constitutionalisation without a Constitution? (Nomos, Baden-Baden 2009) Jiří Zemánek, Kompetenční a hodnotový rámec Evropské unie v lisabonském nálezu Ústavního soudu [Framework of Competences and Values of the European Union in the Lisbon Ruling of the Constitutional Court] in Aleš Gerloch and Jan Wintr (eds), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR (Aleš Čeněk, Plzeň 2009) Jiří Zemánek, Ústavní rozměr členství v Evropské unii a otázka souladu Lisabonské smlouvy [The Constitutional Dimension of the Membership in the European Union and the Issuie of Conformity of the Treaty of Lisbon], in Jan Malíř et al., Česká republika v Evropské unii ( ). Institucionální a právní aspekty členství (Aleš Čeněk, Praha 2009) *** The Survey covers Czech books, articles and chapters dealing with international law and also texts of Czech authors published abroad. There are included also selected texts focused on private international law, European Law and the Czech constitutional law, which reflect also international law aspects. The translations of original titles in square bracket were not authorized. The Survey was elaborated by Zuzana Trávníčková 290

VII. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY

VII. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY VII. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY The Survey covers Czech books, articles and chapters dealing

Více

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky

Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky JUDr. Monika Forejtová, Ph.D. vedoucí Katedry ústavního a evropského práva V Plzni dne 13. července 2015 Požadavky na ústní zkoušku z oboru Ústavní právo jako součásti státní rigorózní zkoušky Státní rigorózní

Více

a mezinárodním kontextu a y.

a mezinárodním kontextu a y. OCHRANA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD V PROMĚNÁCH PRÁVA NA POČÁTKU 21. STOLETÍ v českém, evropském Aks&rioch ' r Pavel Sturma a mezinárodním kontextu a y. AUDITORIUM Obsah Předmluva 11 I. Základní práva, svobody

Více

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE Konference pořádaná ve spolupráci Úřadu vlády ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti

Více

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings

Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení. Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings Domácí násilí a práva poškozených a obětí v trestním řízení Domestic violence and rights of victims in criminal proceedings 2-3 November 2015 / 2.-3.november 2015 JUDICIAL ACADEMY OF THE CZECH REPUBLIC

Více

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE

MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÉ S OBČANSTVÍM UNIE Konference pořádaná ve spolupráci Úřadu vlády ČR a Právnické fakulty Univerzity Karlovy u příležitosti

Více

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570.

BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2015, č. 3, s. 41-47. ISSN 1210-5570. Rok 2015 BOHÁČ, Radim. Ústavní základy daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Daně a finance. Comenius Print, 2015, č. 1, s. 4-10. ISSN 1801-6006. BOHÁČ, Radim. Změny zdanění hazardu. Finanční,

Více

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ

PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ PROGRAM PŘEDNÁŠEK TRESTNÍ PRÁVO (hmotné a procesní) V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ IV. jarní semestr Evropská hospodářská, správní a kulturní studia - ak. rok 2014/2015 I. 25. 2. 2014 doc. M. Fryšták Pojem trestního

Více

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 17 January /05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 17 January 2005 5403/05 COPEN 9 EJN 1 EUROJUST 1 COVER NOTE From : Mr. Jan KOHOUT, Permanent Representative of the Czech Republic to the European Union Date of receipt

Více

MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ EVROPSKÉ UNIE

MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ EVROPSKÉ UNIE MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ EVROPSKÉ UNIE Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Mezinárodní právo soukromé Evropské unie Vzor citace: ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ,

Více

Prameny a literatura Literatura

Prameny a literatura Literatura Použité zkratky AZ Autorský zákon Listina Listina základních práv a svobod ObchZ Obchodní zákoník OSŘ Občanský soudní řád OZ Občanský zákoník TiskZ Tiskový zákon TŘ Trestní řád TZ Trestní zákon ESLP Evropský

Více

Family law: Cross-border divorce, maintenance and parental responsibility, Prague, 2nd a 3rd February 2017 Zdeněk Kapitán

Family law: Cross-border divorce, maintenance and parental responsibility, Prague, 2nd a 3rd February 2017 Zdeněk Kapitán Setting the scene: Key aspects of European family law Family law: Cross-border divorce, maintenance and parental responsibility, Prague, 2nd a 3rd February 2017 Zdeněk Kapitán Objectives Cíle summarize

Více

VI. Čelikovský, J.: Schengenské acquis a Česká republika, Integrace č.1/2001.

VI. Čelikovský, J.: Schengenské acquis a Česká republika, Integrace č.1/2001. Použitá literatura a dokumenty VI. Literatura Čelikovský, J.: Schengenské acquis a Česká republika, Integrace č.1/2001. Fenyk, J.: Harmonizace trestního práva a související legislativy v oblasti ochrany

Více

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva

Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci. Výzkumné a vzdělávací projekty řešené. na katedře občanského práva a pracovního práva Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Výzkumné a vzdělávací projekty řešené na katedře občanského práva a pracovního práva A. Výzkum s veřejnou podporou Grantové projekty UP s podporou Grantové

Více

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY k problematike UZNÁVANIE ROZHODNUTÍ CUDZÍCH ŠTÁTOV NA ÚZEMÍ SR 1. KNIHY 1.1 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BOBEK, Michal ; BŘÍZA, Petr ; KOMÁREK,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola žáky 8. a 9. ročníků základní Zeměpis

Více

OBSAH. Úvod... 5 Seznam zkratek... 7

OBSAH. Úvod... 5 Seznam zkratek... 7 OBSAH Úvod... 5 Seznam zkratek... 7 Část A: Cvičení... 15 I. Vývoj mezinárodního práva a jeho východiska... 15 1.1 Klíčové pojmy... 15 1.2 Testové otázky... 16 1.3 Cvičení... 17 Cvičení č. 1: Normy ius

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Právo sociálního zabezpečení

Právo sociálního zabezpečení Právo sociálního zabezpečení Úvod, právní úprava Lidská práva, sociální práva Mezinárodní organizace a jejich dokumenty Evropské právo sociálního zabezpečení JUDr. Martin Šimák, Ph.D. Systém sociálního

Více

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY)

KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) KRIZOVÁ LEGISLATIVA DE LEGE FERENDA (NĚKTERÉ ASPEKTY) Plk. doc. JUDr. František Vavera, Ph.D. Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Fakulta právnická Západočeské univerzity

Více

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU)

EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra politologie a evropských studií http://kpes.upol.cz EKONOMICKÁ POLITIKA EU SYLABUS PRO ZIMNÍ SEMESTR 2015/2016 (KPE/EPEU) Vyučující: Doc. Dan

Více

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ DENNÁ FORMA ŠTÚDIA MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM - II. STUPEŇ - DENNÁ FORMA ŠTÚDIA ŠTUDIJNÝ PROGRAM PRE MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM, ŠTANDARDNÁ DĹŽKA ŠTÚDIA: 2 ROKY ŠTUDIJNÝ

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Mezinárodní obchodní právo Metodické listy pro kombinované studium předmětu Mezinárodní obchodní právo Metodický list číslo 1 Tematický celek je věnován úvodu do studia předmětu Mezinárodního obchodního práva. Zejména v něm bude

Více

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5

Obsah. Použité zkratky O autorovi. Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 Použité zkratky O autorovi XI XIV Úvod 1 Cíle knihy 1 Používaná terminologie 5 KAPITOLA 1 Historický vývoj vnitrostátní závaznosti mezinárodního práva a jeho aplikace v Československu 8 1.1 Ústavní listina

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

PŘÍLOHA 1 Seznam použité literatury a informačních zdrojů

PŘÍLOHA 1 Seznam použité literatury a informačních zdrojů PŘÍLOHA 1 Seznam použité literatury a informačních zdrojů I. Monografie - Finanční zajištění, Diplomová práce, Filip Čabart, Praha, 2008 - Harmonization of Civil and Commercial Law in Europe: A Guide to

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy evropského práva

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy evropského práva Metodické listy pro kombinované studium předmětu Základy evropského práva Cílem předmětného kursu je seznámení studentů s vývojem evropské integrace, objasnění pramenů práva ES a jejich hierarchie, seznámení

Více

BOHÁČ, Radim. Osvobození od solárního odvodu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, č. 3, s. 38-40. ISSN 1210-5570.

BOHÁČ, Radim. Osvobození od solárního odvodu. Finanční, daňový a účetní bulletin. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2014, č. 3, s. 38-40. ISSN 1210-5570. Rok 2014 BOHÁČ, Radim. Pojmy soukromého práva v daňovém právu. In: MRKÝVKA, Petr., ŠRAMKOVÁ, Dana, VALDHANS, Jiří (eds.). Sborník z konference Dny práva 2013: Interakce soukromého a finančního práva [online].

Více

THE CZECH REPUBLIC. Residence permits. In accordance with Council Regulation (EC) No 1030/2002:

THE CZECH REPUBLIC. Residence permits. In accordance with Council Regulation (EC) No 1030/2002: THE CZECH REPUBLIC Residence permits In accordance with Council Regulation (EC) No 1030/2002: - Povolení k pobytu (Residence permit, uniform sticker affixed to travel document - issued from 1 May 2004

Více

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012

Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Červen 2012 www.pwc.com Výkon závislé práce mimo pracovněprávní vztah Co je švarcsystém pracovněprávní úprava Mezi zaměstnavatelem a fyzickou osobou existuje obchodněprávní vztah, na jehož základě je vykonávána závislá

Více

BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ

BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ BŘEZEN 2015 ARBITRABILITA V MEZINÁRODNÍM ROZHODČÍM ŘÍZENÍ ÚVOD Arbitrabilita představuje jedno ze stěžejních témat a problémů v rozhodčím řízení. Arbitrabilita je okruh právních vztahů, ve kterém si státní

Více

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic

Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Aktuální situace mezi novináři v České Republice Present situation of journalism in the Czech Republic Odborový svaz novinářů a pracovníků médií v České republice ve spolupráci s Evropskou federací novinářů

Více

Curriculum Vitae. Personal Information Name Martina Ponížilová

Curriculum Vitae. Personal Information Name Martina Ponížilová Curriculum Vitae Personal Information Name Martina Ponížilová E-mail mponizil@kap.zcu.cz Education September 2011 International relations PhDr. oral examination, degree: PhDr. (doctoral degree) since 2010

Více

Základy práva, 15. listopadu 2016

Základy práva, 15. listopadu 2016 lidská lidská Univerzita Karlova Evangelická teologická fakulta Základy, 15. listopadu 2016 Pojem mezinárodního je soubor právních norem, které upravují vzájemné vztahy států a jiných subjektů mezinárodního

Více

PROJEKTY IGA ŘEŠENÉ NA PF UP

PROJEKTY IGA ŘEŠENÉ NA PF UP PROJEKTY IGA ŘEŠENÉ NA PF UP číslo projektu hlavní řešitel název projektu 2016 IGA_PF_2016_002 HUDKOVÁ Barbora, Mgr. Rodičovská odpovědnost jako jeden z pilířů vztahů mezi rodiči a dětmi IGA_PF_2016_003

Více

práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :

práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) : ก ก ก : ก กก...ก ก ก ก, ก ( Mgr.Magistr práv Univerzity Palackého v Olomouci, Česká republika ) :,, E-mail : kamollanla@yahoo.com ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก ก ก ก ก ก ก กก ก ก 171... 1 ก ก ก 368...

Více

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Evropské mezinárodní právo soukromé a procesní JUDr. Klára Drličková, Ph.D. Obsah předmětu Opakování mezinárodní právo soukromé, právo EU Evropský justiční prostor pojem, vývoj, současný stav Určování

Více

ROZHODČÍ DOLOŽKY (NEJEN) VE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLOUVÁCH A OCHRANA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV

ROZHODČÍ DOLOŽKY (NEJEN) VE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLOUVÁCH A OCHRANA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV ROZHODČÍ DOLOŽKY (NEJEN) VE SPOTŘEBITELSKÝCH SMLOUVÁCH A OCHRANA ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV TEREZA KYSELOVSKÁ Faculty of Law, Masaryk University, the Czech Republic Abstract in original language: Tato práce

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T4b) Vztah mezinárodního humanitárního práva a mezinárodního práva lidských práv Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Mezinárodní právo soukromé

Mezinárodní právo soukromé Mezinárodní právo soukromé Generováno 11. 1. 2015 .1 Pojem, předmět a prameny mezinárodního práva soukromého a procesního.................... 3.3 Kolizní norma, její struktura, třídění kolizních norem,

Více

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC

MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC MEZINÁRODNÍ ÚNOSY DĚTÍ A LEGISLATIVA V ČESKÉ REPUBLICE INTERNATIONAL KIDNAPPING OF CHILDREN AND LEGISLATION IN THE CZECH REPUBLIC Pešlová Eliška Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI

HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI HODNOCENÍ INOVAČNÍCH VÝSTUPŮ NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI Vladimír ŽÍTEK Katedra regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta, Masarykova Univerzita, Lipová 41a, 602 00 Brno zitek@econ.muni.cz Abstrakt

Více

Král, R.: Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha, C.H.Beck 2003.

Král, R.: Zásady aplikace komunitárního práva národními soudy. Praha, C.H.Beck 2003. ODBORNÁ KNIHOVNA EUROCENTRA ZLÍN PRÁVO Argumentář ke Smlouvě o Ústavě pro Evropu. Praha, Úřad vlády ČR 2005. Černá, J., Vacík, A.: Právo sociálního zabezpečení v rámci Evropské unie. Plzeň, Aleš Čeněk

Více

ehealth a bezpečnost dat

ehealth a bezpečnost dat ehealth Day 2015 22. ŘÍJNA 2015 Brno Aleš Špidla Manažer řízení rizik - PwC Prezident Českého institutu manažerů informační bezpečnosti Agenda: Zákon o kybernetické bezpečnosti, ale nejen on Elektronizace

Více

Přehled prodávaných publikací

Přehled prodávaných publikací Přehled prodávaných publikací Poř.č. 1. 90,00 EICHLER, Bohuslav Úvod do studia 2003 veřejných vztahů Praha 80-86747-02-6 2. 200,00 JELÍNKOVÁ, Michaela 3. 370,00 FTOREK, Jozef English for International

Více

ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ ( ) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ. svazek 1

ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ ( ) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ. svazek 1 ČESKOSLOVENSKÉ PRÁVO A PRAVNI VEDA V MEZIVÁLEČNÉM OBDOBÍ (1918-1938) * A JEJICH MÍSTO VE STŘEDNÍ EVROPĚ svazek 1 Univerzita Karlova v Praze Nakladatelství Karolinum 2010 svazek 1 KAREL MALÝ Statě Slovo

Více

20 let Ústavy České republiky

20 let Ústavy České republiky 20 let Ústavy České republiky Ohlédnutí zpět a pohled vpřed Vědecká konference pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha a předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Právní formy podnikání v ČR

Právní formy podnikání v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Právní formy podnikání v ČR Bakalářská práce Prokeš Václav Leden, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Bankovnictví Právní formy podnikání v ČR Bakalářská

Více

Otázky z povinného předmětu Mezinárodní právo veřejné

Otázky z povinného předmětu Mezinárodní právo veřejné Otázky z povinného předmětu Mezinárodní právo veřejné Obecná část 1. Mezinárodní společenství a jeho právní řád 2. Zvláštnosti mezinárodního práva 3. Zásady mezinárodního práva a konkrétní pravidla 4.

Více

L 299, 18. 11. 2003, 9-19 108/L

L 299, 18. 11. 2003, 9-19 108/L Úř. věst. č. L 299, 18. 11. 2003, str. 9-19 108/L DIRECTIVE 2003/88/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time Směrnice

Více

VÁLEČNÉ ZLOČINY. Úmluva o zákonech a obyčejích války pozemní (přiložený Řád války pozemní) Čl. 46 Soukromé vlastnictví nesmí býti konfiskováno.

VÁLEČNÉ ZLOČINY. Úmluva o zákonech a obyčejích války pozemní (přiložený Řád války pozemní) Čl. 46 Soukromé vlastnictví nesmí býti konfiskováno. VÁLEČNÉ ZLOČINY - jedná se o vážné porušení mezinárodního humanitárního práva, sekundární pravidlo vzniklé v důsledku váženého porušení primárních pravidel obsažených v normách mezinárodního humanitárního

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon

Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon 20. 6. 2014, Brno Připravil: Mgr. Eva Taterová, M.A. Vliv dopadů ozbrojených konfliktů na regionální rozvoj: Případová studie dopadů ozbrojeného konfliktu v Sýrii na Libanon XVII. Mezinárodní kolokvium

Více

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné

Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné Právní subjektivita ES, právní povaha EU, evropské právo a trestní právo hmotné 3.10.2012 Evropské trestní právo prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., Dsc. Jaroslav.Fenyk@law.muni.cz Základní pojmy Europeizace

Více

Marta Kadlecová. Monografie

Marta Kadlecová. Monografie Marta Kadlecová Monografie Kadlecová, M. (členka aut. kol.): Antologie české právní vědy. Praha, Univerzita Karlova 1993, 302 s. (ISBN 80-7066-697-8) Kadlecová, M.: České a moravské zemské právo procesní

Více

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA

ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA ODPOVĚDNOST STATUTÁRNÍHO ORGÁNU PODLE INSOLVENČNÍHO PRÁVA JAKUB JUŘENA Faculty of Law, Masaryk University, Czech Republic Abstract in original language Tento příspěvek si klade za cíl čtenáře seznámit

Více

Metodický list číslo 1. Název tématického celku: Vývoj evropské integrace,hhierarchie a vlastnosti pramenů práva ES/EU

Metodický list číslo 1. Název tématického celku: Vývoj evropské integrace,hhierarchie a vlastnosti pramenů práva ES/EU Metodické listy pro kombinované studium předmětu Evropské a mezinárodní právo Cílem předmětného kursu je seznámení studentů s vývojem evropské integrace, objasnění pramenů práva ES a jejich hierarchie,

Více

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY RODIČOVSTVÍ

PRÁVNÍ JEDNÁNÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY RODIČOVSTVÍ PROGRAM MEZINÁRODNÍ KONFERENCE PRÁVNÍ JEDNÁNÍ OPRAVNÉ PROSTŘEDKY RODIČOVSTVÍ PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI 8. 2. 2013 8:00 9:00 REGISTRACE ÚČASTNÍKŮ PLENÁRNÍ ZASEDÁNÍ KONFERENCE MALÝ

Více

The Military Technical Institute

The Military Technical Institute The Military Technical Institute The security is essential, the security is a challenge Jitka Čapková Petr Kozák Vojenský technický ústav, s.p. The Czech Republic security legislation applicable to CIS:

Více

Přehled obsahu. Kapitola 1: Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo EU úvod do problematiky 1

Přehled obsahu. Kapitola 1: Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo EU úvod do problematiky 1 Přehled obsahu O autorovi Seznam zkratek XIV XV Kapitola 1: Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo EU úvod do problematiky 1 Kapitola 2: Ochrana investic v mezinárodních dohodách a v právu EU 10

Více

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc.

Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. 11. 5. 2016 Spolupráce mezi státy v oblasti trestního práva je podmíněna především ohledy na zásadu suverenity. Suverenita je vlastnost státní moci, její nezávislost

Více

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A EVROPSKÉ PRÁVO

ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A EVROPSKÉ PRÁVO ROZHODČÍ ŘÍZENÍ A EVROPSKÉ PRÁVO DUŠAN RUŽIČ Ružič & Partners, Czech republic Abstract in original language V tomto příspěvku se věnuji krátké charakteristice rozhodčího řízení v českých podmínkách, dále

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Řazeno dle kódu EC PLZ

Řazeno dle kódu EC PLZ Řazeno dle kódu EC PLZ Kód Autor Název Vydavatel Stran Anotace EC PLZ 01 PITROVÁ, M., FIALA, P. Evropská unie CDK, 2005 743 Obecné EC PLZ 04 a, b ZAHRADNÍK, P. Vstup do : přínosy a náklady C.H. Beck, 2003

Více

Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9. 4. 2011 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE

Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9. 4. 2011 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Program XVI. mezinárodní vědecké konference TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ ASPEKTY VEŘEJNÝCH FINANCÍ 8. - 9.. 0 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Rajská budova VŠE, místnost RB 09 (první patro) 8:0-9: Registrace

Více

Publicita projektů CZ09 Info na webu

Publicita projektů CZ09 Info na webu Publicita projektů CZ09 Info na webu Jan Aschermann, MŠMT 27.8. 2015 Komunikace - co kde najdete na webu Změna struktury Norských fondů na webu MŠMT Změna kontaktních telefonů na MŠMT Základní informace

Více

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry

Životopis. v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze vyučující 2012 ŠKODA AUTO Vysoká škola, o.p.s. vedoucí katedry Životopis Osobní údaje doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. Vzdělání Ing. Vysoká škola ekonomická 2004 Ph.D. Vysoká škola ekonomická Doc. Vysoká škola ekonomická Účetnictví a finanční řízení podniku Zaměstnání

Více

Eva Urbanová. Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence

Eva Urbanová. Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence Eva Urbanová Akvizice společností: Základní principy a proces Due diligence Struktura prezentace Časový harmonogram akvizic: Od předběžné dohody k realizaci Proces due diligence: Identifikace klíčových

Více

MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ EVROPSKÉ UNIE

MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ EVROPSKÉ UNIE MEZINÁRODNÍ PRÁVO SOUKROMÉ EVROPSKÉ UNIE Mezinárodní právo soukromé Evropské unie Vzor citace: ROZEHNALOVÁ, N., VALDHANS, J., DRLIČKOVÁ, K., KYSELOVSKÁ, T. Mezinárodní právo soukromé Evropské unie (Nařízení

Více

PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ

PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ SMSJM VŠE > PŘEHLED VEDOUCÍCH BAKALÁŘSKÝCH PRACÍ Obsah Úvod 3 Mgr. Ing. Petra Cibulková 4 Ing. Tomáš Doležal 5 doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D. 6 Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. 7 doc. PhDr. Jan Eichler,

Více

Katedra správního práva a správní vědy

Katedra správního práva a správní vědy Katedra správního práva a správní vědy Otázky 2. část SZK Správní právo 1. a) Správní právo, jeho vývoj, prameny a systém b) Subsidiarita správního řádu 2. a) Ústavní východiska správního práva b) Zjednodušené

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

Ochrana životního prostředí a změna klimatu

Ochrana životního prostředí a změna klimatu Ochrana životního prostředí a změna klimatu Environmental protection and climate change Sysel obecný Jiří Bohdal Biodiverzita a ekosystémové služby Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním

Více

Právní záruky ve veřejné správě

Právní záruky ve veřejné správě Právní záruky ve veřejné správě Spravedlivé správní řízení (Správní řízení v kontextu čl. 6 Evropské úmluvy) olga.pouperova@upol.cz Struktura přednášky: Čl. 6 Evropské úmluvy 1) Vztahuje se na správní

Více

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti

Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Témata chystaných výzev Společenské výzvy 6 Evropa v měnícím se světě inkluzívní, inovativní a reflektivní společnosti Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Sociální, ekonomické a humanitní vědy a pro oblast

Více

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Publikační činnost. PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012. Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci Publikační činnost PhDr. Olga Pechová, Ph.D. Ke dni: 26. března 2012 Strana 1 (celkem 5) Publikace chronologicky Plháková, A. & Pechová, O. (2012). Život a dílo Vladimíra Tardyho. Praha: Academia. 472

Více

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ANDREA SCHELLEOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity Abstract in original language Článek se zaobírá problematikou elektronizace veřejné správy s důrazem na elektronické

Více

CURRICULUM VITAE I. EDUCATION, COURSES, FELLOWSHIPS

CURRICULUM VITAE I. EDUCATION, COURSES, FELLOWSHIPS Name: Vladimír Balaš Academic Title: JUDr., Csc. (Ph.D.) Profession: Lawyer Born: April 20, 1959 in Prostějov Nationality: Czech State Citizenship: Czech Republic Home: Běžecká 2407 169 00 Praha 6 Břevnov

Více

List of Presentations and Minutes

List of Presentations and Minutes Summary BESTUFS II national seminar in the Czech Republic 20 th May 2008 Freight Urban Transport Centrum dopravniho vyzkumu Lisenska 33a Brno List of Presentations and Minutes Invitation Doc. Ing. Karel

Více

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6

Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách. Výsledky prvních výzev SC6 Aktuální výzvy společenské výzvy 6 a témata s SSH dimenzí v jiných společenských výzvách Informační den Výsledky prvních výzev SC6 Daniel FRANK 20.listopad 2015 Základní data o projektech a návrzích projektů

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

Knihovna Eurocentra Pardubice

Knihovna Eurocentra Pardubice Knihovna Eurocentra Pardubice Autor Titul Rok vydání Nakladatel Signatura Obecně o EU BRDEK, M., VYCHOVA, H. Evropská vzdělávací politika 2004 ASPI Publishing EC PCE 120 Nakladatelství CIHELKOVÁ, E., JAKŠ,

Více

Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu. Jana Dudová

Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu. Jana Dudová Právo životního prostředí pojem, systém, principy v mezinárodním a evropském kontextu Jana Dudová Pojem životní prostředí Životní prostředí - realita světa ( jeho části), která svými vlastnostmi umožňuje

Více

ČSN EN ISO OPRAVA 2

ČSN EN ISO OPRAVA 2 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10; 11.040.01 Květen 2010 Zdravotnické prostředky Systémy managementu jakosti Požadavky pro účely předpisů ČSN EN ISO 13485 OPRAVA 2 85 5001 idt EN ISO 13485:2003/AC:2009-08

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo T7a) Právní regulace a závazky z členství ČR v NATO a EU institucionální vymezení organizaci Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Metodický list číslo 1

Metodický list číslo 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Prameny a systém evropského práva Cílem předmětného kursu je objasnění hierarchie pramenů práva ES, seznámení s vlastnostmi jednotlivých druhů právních

Více

Vybrané publikace katedry

Vybrané publikace katedry Vybrané publikace katedry Vybrané publikace členů katedry Členové katedry ZES se v posledních letech podíleli na řadě knižních publikací zabývajících se Evropskou unií a jejími členskými státy. Níže uvádíme

Více

Mezinárodní právo reakce na katastrofy

Mezinárodní právo reakce na katastrofy Mezinárodní právo reakce na katastrofy Marek Jukl Medicina katastrof Hradec Králové 27.-28. 11. 2008 Mezinárodní právo právo odpovědnosti právo na použití síly právo lidských práv mezinárodní humanitární

Více

Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo

Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Studijní program : Radiologický asistent 2014/2015 (prezenční studium) Název předmětu : Soudní lékařství a zdravotnické právo Rozvrhová zkratka : OPD/RDB22 Rozvrh výuky : 10 hod přednášek + 12 hodin seminářů

Více

SPECIFIKA REGIONÁLNÍ OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV: AFRICKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVA NÁRODŮ

SPECIFIKA REGIONÁLNÍ OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV: AFRICKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVA NÁRODŮ SPECIFIKA REGIONÁLNÍ OCHRANY LIDSKÝCH PRÁV: AFRICKÝ SOUD PRO LIDSKÁ PRÁVA A PRÁVA NÁRODŮ JAN LHOTSKÝ Faculty of Law, Masaryk University, Czech Republic Abstract in original language Příspěvek se věnuje

Více

DEBATE ON THE RATIFICATION OF THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT IN THE CZECH REPUBLIC

DEBATE ON THE RATIFICATION OF THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT IN THE CZECH REPUBLIC DEBATE ON THE RATIFICATION OF THE STATUTE OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT IN THE CZECH REPUBLIC Zuzana Trávníčková Abstract: This paper summarizes the process of ratification of the Statute of ICC

Více

Právo Evropské unie II

Právo Evropské unie II Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Právo Evropské unie II Anglicky The Law of the European Union II Identifikace PEU II Typ předmětu Povinný ECTS kredity 5 Forma studia

Více

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012

Evropský soud pro lidská práva. JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 Evropský soud pro lidská práva JUDr. Vít A. Schorm Ministerstvo spravedlnosti, květen 2012 (Evropská) Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod Řím, 1950 => sdělení č. 209/1992 Sb. dnes: 14 (15)

Více

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315

Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5. Compotech Cup. v lodních třídách / in classes. D-One, 7P CTL 161315 Vypsání závodu / Notice of Race strana/page 1/5 Compotech Cup v lodních třídách / in classes D-One, 7P CTL 161315 Datum / date: 04.06.2016 05.06.2016 místo konání : Kemp Jestřábí 1, Lipno Černá v Pošumaví

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ. Návrh NAŘÍZENÍ RADY KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 12.1.2005 KOM(2005) 2 v konečném znění Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se mění příloha I nařízení (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA

PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA PODPORA VYUŽÍVÁNÍ ENERGIE Z OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ: FOTOVOLTAIKA HELENA DOLEŽALOVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta, Česká republika Abstract in original language Příspěvek je zaměřen na právní úpravu

Více

Mezinárodní humanitární právo Pojem a prameny práva ozbrojených konfliktů mezinárodního humanitárního práva

Mezinárodní humanitární právo Pojem a prameny práva ozbrojených konfliktů mezinárodního humanitárního práva Mezinárodní humanitární právo T2 Pojem a prameny práva ozbrojených konfliktů mezinárodního humanitárního práva Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více