VI. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VI. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY"

Transkript

1 VI. SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY

2

3 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY A. BOOKS Veronika Bílková, Odpovědnost za ochranu (R2P): nová naděje nebo staré pokrytectví? [Responsibility to Protect (R2P): A New Hope or an Old Hypocracy?] (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2010) Dagmar Černá, Standard lidských práv v Evropě: srovnání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Listiny základních práv Evropské unie [Human Rights Standard in Europe: Comparison of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and the Charter of Fundamental Rights of the European Union] (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2009) Česká společnost pro mezinárodní právo, Od kodifi kace mezinárodního práva k jeho fragmentaci: akta z II. Česko-slovenského mezinárodněprávního symposia [From the Codification of International Law to its Fragmentation: Acta from the 2nd Czech- Slovak International Law Symposium] (Eva Rozkotová, Beroun 2009) Ondrej Hamuľák, Právo Evropské unie v judikatuře Ústavního soudu České republiky [EU Law in the Case Law of Czech Constitutional Court] (Leges, Praha 2010) Zdeněk Kučera, Mezinárodní právo soukromé [International Private Law] (7th edn, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2009) Petr Mlsna, Mezinárodní smlouvy v českém právu: teoretická východiska, sjednávání, schvalování, ratifi kace, vyhlašování a aplikace [International Treaties in the Czech Law: Theoretical Background, Negotiation, Adoption, Ratification, Publication and Application] (Linde, Praha 2009) Jan Ondřej, Mezinárodní právo veřejné, soukromé, obchodní [International Public Law, International Private Law, International Trade Law] (3rd edn, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2009) Jan Ondřej, Pavel Šturma, Veronika Bílková, Dalibor Jílek and others, Mezinárodní humanitární právo [Intrenational Humanitarian Law] (C. H. Beck, Praha 2010) Harald Christian Scheu, Úvod do mezinárodního práva veřejného [Introduction to International Public Law] (Auditorium, Praha 2010) Pavel Šturma (ed.), 1. Konference studentské vědecké odborné činnosti: sborník vítězných prací [1st Conference of Student s Scholar Work: Collection of Award-winning Papers] (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2009) Pavel Šturma and Michal Tomášek (eds.), Nové jevy v právu na počátku 21. století. III., Proměny veřejného práva [New Phenomena in Law at the Beginning of the 21st century: The Transformations of Public Law] (Karolinum, Praha 2009) 277

4 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Pavel Šturma (ed.), Casebook: výběr případů z mezinárodního práva veřejného [Casebook: Selected International Law Cases] (Scripta iuridica No. 8, Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, Praha 2009) Pavel Šturma and others, Konkurující jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů [Competing Jurisdiction of International Law Decision-making Bodies] (Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2009) Pavel Šturma, Mezinárodní a evropské kontrolní mechanismy v oblasti lidských práv [International and European Control Mechanism in the field of Human Rights], 3rd ed. (C. H. Beck, Praha 2010) Petr Válek, Klíčová rozhodnutí mezinárodních trestních tribunálů ve světle mezinárodního práva [Crucial Decisions of International Criminal Tribunals in the Light of International Law] (C. H. Beck, Praha 2009) Jiří Zemánek (ed.), The Eff ect of the Treaty of Lisbon Upon the Czech Legal Order (Metropolitní univerzita Praha, Praha 2009) 278

5 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY B. ARTICLES, CONFERENCE PAPERS, CONTRIBUTIONS TO BOOKS I. Public International Law Vladimír Balaš, International criminal court and prosecution of crimes of terrorism in Democracy and issues of legal policy in fi ghting terrorism : a comparison (Wolters Kluwer ČR, Praha 2009) Veronika Bílková, Dárfúrská dilemata Mezinárodního trestního soudu? [Dárfúr s Dilemmas of the International Criminal Court] (2009) Mezinárodní politika 43 Veronika Bílková, Pozdě, ale přece. Česká ratifi kace Římského statutu MTS. [Better Late Than Never. The Czech Ratification of the Rome Statute of ICC] (2009) 14 Právní rozhledy II Veronika Bílková, Protiteroristické fi nanční sankce Evropské unie: případy Kadi, Yusuf, Al Barakaat a PMOI [Counter-terrorism Financial Sanctions of the European Union: Cases Kadi, Yusuf, Al Barakaat and PMOI] (2009) 21 Právní rozhledy 764 Veronika Bílková Mezinárodní právo a terorismus: Definovat nedefinovatelné? [International Law and Terrorism: To defi ne the Undefinable?] (2010) 1 Trestněprávní revue 11 Veronika Bílková, Trojí spravedlnost pro íránské mudžáhidy? [Triple Justice for Iranian Mujahedeens?] (2010) Právník 191 Pavel Caban, Obsahuje čl. 20 Smlouvy o založení Evropského společenství právo na poskytnutí diplomatické ochrany kterýmkoliv členským státem ES? [Does Article 20 of the EC Treaty include the Right to Diplomatic Protection by any Member State of the EC?] (2009) 12 Právník 1347 Vladislav David, Opětně o spravedlivých válkách? [Again, Just Wars?] (2010) Právník 639 Jakub Handrlica, Evropské společenství pro atomovou energii a právní úprava odpovědnosti za jaderné škody [The European Atomic Energy Community and the Legal Regulation of Nuclear Liability] (2009) 12 Právník 1270 Pavel Hasenkopf, Jak to bylo s ratifi kací Římského statutu Mezinárodního trestního soudu [How it was with the ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court] (2009) 20 Právní rozhledy 727 Jana Hulmáková, Delikventní mládež ve významných mezinárodních Dokumentech [Delinquent Youth in Significant International Documents] (2009) 12 Trestněprávní revue 365 Stanislava Hýbnerová, Sexuální násilí na ženách za ozbrojeného konfliktu in Alena Winterová and Jan Dvořák (eds.), Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám (ASPI- Wolters Kluwer, Praha 2009) 279

6 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Radomír Jungbauer, Je diplomatický pas zárukou imunity? [Does the Diplomatic Passport guarantee the Immunity?] (2009) 6 Mezinárodní politika 25 Jan Kittrich, K pojmu ozbrojený útok v mezinárodním právu veřejném [The Concept of Armed Attack in International Public Law] (2009) 8 Právník 809 Zdeněk Koudelka, Prezident a mezinárodní smlouvy [The President and International Treaties] (2009) 9 Právník 929 Erika Krčová, Riešenie sporov v medzinárodnom ekonomickom práve [Dispute Resolution in International Economic Law] (2009) 2 Právník 178 Erika Krčová, Právo medzinárodných investícií v kontexte mondializácie [International Investment Law in the Context of Globalization] (2009) 11 Právník 1197 Ľubomír Majerčík, Nový protokol k Evropské úmluvě o lidských právech dárek k 50. výročí štrasburského soudu [A New Protocol to the European Convention on Human Rights a Gift on the Occasion of the 50-year Anniversary of the Court in Strasbourg] (2009) 12 Právní rozhledy II Jiří Malenovský, Zapomenuté a falzifi kované, známé a ještě nenapsané kapitoly šedesátileté epopeje Všeobecné deklarace lidských práv [Forgotten and falsified, well-known and yet unwritten Chapters in the Sixty-year Epopee of the Universal Declaration of Human Rights] (2009) 1 Právník 1 Jiří Malenovský, Kulečník namísto štafetového běhu v ratifi kačních řízeních o integračních smlouvách v ČR [Billiards instead of a Relay Race in Ratification Proceedings on the Integration Treaties in the Czech Republic] (2009) 4 Právní rozhledy 115 Radek Malenovský, Může prezident republiky odmítnout (odložit) ratifi kaci mezinárodní smlouvy? [May the President Refuse (Postpone) the Ratification of International Treaty?] (2009) 22 Právní rozhledy 812 Josef Mrázek, Mezinárodněprávní ochrana menšin a právo sebeurčení [International Minority Protection and Right to Self-Determination] in Petráš René, Harald Christian Scheu, Petrův Helena (eds), Menšiny a právo v České republice (Auditorium, Praha 2009) Josef Mrázek, Mezinárodní terorismus a mezinárodní právo válečné [International Terrorism and International Martial Law] in Špaček Metod (ed), Medzinárodné právo v slovenskom kontexte (Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Bratislava 2009) Josef Mrázek, The Universal Standard of International Law and Legal Politics of the Fight Against Terrorism in Democracy and issues of legal policy in fi ghting terrorism : a comparison (Wolters Kluwer ČR, Praha 2009) 280

7 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY Josef Mrázek, Human Rights and International Legal Tools for Combating International Terrorism in Democracy and issues of legal policy in fi ghting terrorism : a comparison (Wolters Kluwer ČR, Praha 2009) Helena Nutilová, Limity ochrany osobních údajů v Dohodě mezi vládou ČR a vládou USA o posilování spolupráce při prevenci a potírání závažné trestné činnosti [Limits of the Protection of Personal Data in the Agreement between the Government of the Czech Republic and the Government of the United States of America on Strengthening the Cooperation in Prevention and Combating Serious Crime] (2009) 12 Právní rozhledy 446 Jan Ondřej, Odzbrojení v mezinárodním právu, Slovenská republika a některé problémy spojené s odzbrojením v současnosti [Disarmament in International Law, the Slovak Republic and Some Current Problems Relating to the Disarmament] in Metod Špaček (ed.), Medzinárodné právo v slovenskom kontexte Liber Amicorum Ján Azud (Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Bratislava 2009) Jan Ondřej, K vývoji práva mezinárodní bezpečnosti a odzbrojení od Vestfálského míru do druhé světové války [On the Development of the Law of International Security and Disarmament from the Peace of Westphalia to the Second World War] in Ladislav Soukup (ed.), Právněhistorické studie. 40 (Karolinum, Praha 2009) Jan Ondřej, Zákaz některých konvenčních zbraní způsobujících nadměrná zranění, zbytečné útrapy a mající nerozlišující účinky [The Prohibition of Certain Conventional Weapons which may cause Superfluous Injury, Unnecessary Suffering and have Indiscriminate Effects] in Alena Winterová and Jan Dvořák (eds.), Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám (ASPI-Wolters Kluwer, Praha 2009) Jan Ondřej, Zákaz použití chemických a bakteriologických zbraní [Prohibition of Use of Chemical and Bacteriological Weapons] (2010) Právník 678 David Petrlík, Pozdní provádění norem mořského práva aneb pohnutý osud Úmluvy o zabránění znečišťování z lodí v ČR [Belated Implementation of Maritime Laws or the Rotten Luck of the Convention for the Prevention of Pollution from Ships in the Czech Republic] (2009) 5 Právní rozhledy 169 Monika Popenková, Sporné případy použití ozbrojené síly a poslední vývoj v oblasti mezinárodněprávní úpravy použití ozbrojené síly [Contentious Cases of the Use of Armed Force and the recent Development in the International Legal Regulation of the Use of Armed Force] (2009) 3 Právník 309 Marie Rezková, Opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování terorismu [Measures against the Legalization of Illicit Gains and the Financing of Terrorism] (2009) 4 Právní rádce. Praktická příručka I Emil Ruffer, Členství České republiky v Evropské unii z hlediska mezinárodněprávní smluvní praxe [Membership of the Czech Republic in the European Union from the point of international treaties practice] in: Jan Malíř (ed.), Česká republika 281

8 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL v Evropské unii : Právní a institucionální otázky členství (Akademie věd České republiky, Praha 2009) Emil Ruffer, Sjednávání mezinárodních smluv EU a jejich vnitrostátní účinky [Negotiating international treaties by the EU and their effects at the national level] in: Jiří Zemánek (ed.), Vliv Lisabonské smlouvy na český právní řád (Metropolitní univerzita Praha, 2009) Harald Christian Scheu, Pojem odpovědnosti v mezinárodním právu [The Concept of Responsibility in International Law] (2009) 4 Jurisprudence 32 Harald Christian Scheu, Právní postavení přistěhovalců v mezinárodním a evropském právu [Legal Status of Immigrants in International and European Law] (2009) Správní právo 129 Harald Christian Scheu, Universální ochrana národnostních menšin [The Universal Protection of National Minorities] in Petráš René, Harald Christian Scheu,Petrův Helena (eds), Menšiny a právo v České republice (Auditorium, Praha 2009) Harald Christian Scheu, Pojem národnostní menšiny v mezinárodním právu [The Concept of a National Minority in International Law] in Petráš René, Harald Christian Scheu,Petrův Helena (eds), Menšiny a právo v České republice (Auditorium, Praha 2009) Ondřej Svaček, Odpovědnost nadřízeného v mezinárodním právu trestním, její implementace a vnitrostátní aplikace [The Superior s Responsibility in International Criminal Law, its Implementation and Domestic Application] (2009) 11 Právník 1211 Katarína Šipulová and Ľubomír Majerčík, Přehled vývoje před mezinárodními trestními tribunály pro bývalou Jugoslávii a Rwandu v roce 2009 [Survey of Development of International Criminal Tribunals for the Former Yugoslavia and Rwanda in 2009] (2010) 5 Trestní právo 20 Pavel Šturma, Černá vlajka pirátů znovu nahání strach? Opatření proti pirátství a ozbrojenému lupičství na moři na začátku 21. století [Is the Blackjack fazing again? Measures against Piracy and Armed Robbery on the High Seas at the Beginning of the 21st Century] (2009) 7 Trestněprávní revue 193 Pavel Šturma, Konkurenční jurisdikce mezinárodních rozhodovacích orgánů jako projev fragmentace mezinárodního práva [The Competing Jurisdiction of International Decision-making Bodies as a Reflection of the Fragmentation of International Law] in Metod Špaček (ed.), Medzinárodné právo v slovenskom kontexte Liber Amicorum Ján Azud (Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri SAV, Bratislava 2009) Pavel Šturma, Předběžné provádění mezinárodních smluv v ČR: problém (nejen) Protokolu 14bis k Evropské úmluvě o lidských právech [The Provisional Application of International Treaties in the Czech Republic: the Issue of (not only) the Protocol 14 bis to the European Convention on Human Rights] in Dagmar Lantajová and 282

9 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY Juraj Jankuv, Teória aplikácie medzinárodnej zmluvy ako nástroja právnej regulácie na národnej, medzinárodnej a komunitárnej úrovni (Trnavská univerzita, Trnava 2009) Pavel Šturma, Znovu k otázce pravidel Hard law a Soft law v mezinárodním právu [The Issue of Hard Law and Soft Law in International Law Revisited] in Metod Špaček (ed), Slovenská ročenka medzinárodného práva (Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied, Bratislava 2009) Pavel Šturma, Nový trend v odpovědnosti státu: individuální právo na odškodnění obětí závažných porušení mezinárodního humanitárního práva? [New Trend in the State Responsibility: the Individual Right for Damages caused by Serious Breaches of Humanitarian Law] (2010) 1 Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 73 Pavel Šturma, Veronika Bílková, Targeted Anti-Terrorist Sanctions and Their Implications for International Law Normative and Institutional Coherency In Aristotle Constantinides, Nikos Zaikos (eds), The Diversity of International Law: Essays in Honor of Professor K. Koufa (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden 2009) Pavel Šturma, Enforcing International Obligations through the Use of Force? (2009) 61 Revue hellénique de droit international 595 Pavel Šturma, Kodifi kace doložky nejvyšších výhod ve světle sporů z mezinárodních investic [Codification of Most Favoured Nation Clause in the Light of International Investment Disputes] In Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám (Leges, Praha 2009) Vojtěch Trapl, Doložka nejvyšších výhod ve světle kodifi kačního úsilí Komise pro mezinárodní právo a současné trendy mezinárodní arbitrážní rozhodovací praxe a praxe států [The Most Favoured Nation Clause in the light of the codification efforts of the International Law Commission and the present trends of international arbitration adjudication and practice of States] In Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám (Leges, Praha 2009) Zuzana Trávníčková, Rada EU versus Mudžáhidové íránského lidu (2009) [EU Council vs. The People s Mujahedin of Iran] 6 Mezinárodní politika 32 Zuzana Trávníčková, Mezinárodněprávní rámec diplomacie [International Legal Framework for Diplomacy] in Zdeněk Veselý and others, Diplomacie v měnícím se světě (Professional Publishing, Praha 2009) Zuzana Trávníčková, Globální a mezinárodní právo [Global and International Law] (2009) 5 Faculty of International Relations Working papers Zuzana Trávníčková, Imunita členů Evropského parlamentu [The Immunity of the Memebrs of the European Parliament] (2009) 2 Současná Evropa 21 Eliška Wagnerová, Všeobecná deklarace lidských práv jako milník mezi epochami [Universal Human Rights Declaration as a Milestone in Time] (2009) 5 Jurisprudence 3 283

10 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL II. Private International Law, International Trade Law, European Law, Constitutional Law Milan Bakeš and Pavlína Vondráčková, Mezinárodní únosy dětí in Alena Winterová, Jan Dvořák (eds), Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám (ASPI - Wolters Kluwer, Praha 2009) Vladimír Balaš, Conflicting parallel obligations under bilateral investment treaties and EC/EU law in Nemnučenko J. S., Guberskij L. V. (eds), Porivnjal ne pravoznavstvo : sučasnyj stan i perspektivi (Logos, Kiev 2009) Alexander J. Bělohlávek and Filip Černý, Právo použitelné pro řešení tzv. investičních sporů v mezinárodním rozhodčím řízení [The Law Applicable for the Resolution of Investment Disputes in International Arbitration].] (2009) 4 Právník 389 Alexander J. Bělohlávek, Nařízení Řím I o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy [Regulation Rome I on the Law Applicable to Contractual Obligations] (2009) Právní fórum 457 Alexander J. Bělohlávek, Trust jako institut (ne)známý z pohledu mezinárodního práva soukromého (Věcný rozsah nařízení č. 593/2008, o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy Řím I) [The Trust as an (Un)Known Institution from the Point of View of Private International Law (On the Scope of Application of Regulation No. 593/2008, on the Law Applicable to Contractual Obligations Rome I)] (2009) 7 Obchodněprávní revue 181 Petr Bříza, (Ne)omezená volba práva ve smlouvách mezinárodního obchodního styku podle Římské úmluvy a nového nařízení Řím I [(Un)limited Choice of Law in International Commercial Contracts under the Rome Convention and the New Rome I Regulation] (2009) 2 Právní rozhledy 39 Petr Bříza and Michael Švarc, Komunitarizace trestního práva v Lisabonské smlouvě a její (případná) reflexe v právním řádu České republiky [The Communitarization of Criminal Law in the Treaty of Lisbon and its (Potential) Reflection in the Czech Legal Order] (2009) 6 Trestněprávní revue 161 Martin Crha, Nařízení Řím I. budoucí základ úpravy kolizních smluvních závazků [Regulation Rome I the Future Basis for the Regulation of Conflict of Laws Contractual Obligations ] (2009) 11 Právní rádce 34 Ondřej Čech and Vladěna Kuřecová, Haagská úmluva o dohodách o volbě soudu: nový právní instrument mezi ČR a USA [The Hague Choice of Court Convention: A New Legal Instrument between the Czech Republic and USA] (2009) 8 Právní rádce 39 Tomáš Grulich, FIDIC a úskalí jejich aplikace [ FIDIC and the Difficulty of their Application] (2009) 7 Právní rozhledy

11 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY Slavomír Halla, Predzmluvná zodpovědnosť v mezinárodnom obchode [Precontract Liability in International Trade] (2009) 7 Právník 752 Jana Herboczková, Podstatné porušení smlouvy podle Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží [Material Breach of Contract in Terms of CISG] (2009) 14 Právní rozhledy 504 Jan Filip, Evropeizace ústavního práva v České republice (vybrané problémy) [The Europeanization of the Constitutional Law in the Czech Republic] (2009) Časopis pro právní vědu a praxi 159 Ondrej Hamuľák, Pohled na historický vývoj justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evropské unie [Short Comment on Historical Development of the Field of Judicial Cooperation in Criminal Matters within the European Union] in Kamila Bubelová (ed.), Pocta Eduardu Vlčkovi k 70. narozeninám (Vydavatelství Univerzity Palackého, Olomouc 2010) Ondrej Hamuľák, Double Yes to Lisbon Treaty - Double Yes to the Pooled Sovereignty Concept. Few Remarks on Two Decisions of the Czech Constitutional Court (2010) University of Warmia and Mazury Law Review 39 Ondrej Hamuľák, Lisabonská smlouva a justiční spolupráce v trestních věcech v rámci Evropské unie [LisbonTtreaty and Judicial Cooperation in Criminal Matters within the EU] in Aleš Gerloch, Jan Wintr (eds.), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR (Aleš Čeněk, Plzeň 2009) Ondrej Hamuľák, K otázce ústavní limitace účinků evropského práva v České republice [Constitutional Limits to the Effects of European law in the Czech Republic] in Milana Hrušáková (ed.), Olomoucké právnické dny 2009 (Iuridicum Olomoucense, Olomouc 2009) Ondrej Hamuľák, Some Remarks on the Czech Constitutional Court s Attitude towards Application of EU Law in Eduard Burda (ed.) Míľniky práva v stredoeurópskom priestore (Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava 2009) Ondrej Hamuľák and Robert Zbíral, Právní řád ES/EU a jeho vztah k ústavnímu právu ČR [Legal Order of the EC/EU and its Relationship with the Czech Constitutional Law] in Karel Klíma et al., Praktikum českého ústavního práva (Aleš Čeněk Plzeň 2009) Ondrej Hamuľák and Robert Zbíral, Charakter Lisabonské smlouvy [Character of the Lisbon Treaty] in Karel Klíma et al., Praktikum českého ústavního práva (Aleš Čeněk Plzeň 2009) Mahulena Hofmannová, Cesta k nadnárodním právním systémům otevřena? [Is the Way to Supranational Legal Systems Open?] in Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám (Leges, Praha 2009) 285

12 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Jan Jirásek, Sekundární normotvorba EU v oblasti ochrany základních práv a princip subsidiarity [Secondary EU legislation in the Area of Protection of Fundamental Rights and the Subsidiarity Principle] (2009) 12 Právní rozhledy 431 Marek Káčer, Medzinárodná obyčaj v slovenskom právnom systéme [International Customs in the Slovakian Legal System] (2010) Právník 251 Lukáš Klee, Smluvní podmínky Mezinárodní federace konzultačních inženýrů jako součást lex mercatoria [The FIDIC Terms of Contract as a Part of Lex Mercatoria] (2009) 7 Právní rádce 35 Jana Králová, K vlivu tzv. Britsko-polského protokolu a tzv. českých záruk k Listině základních práv EU na uplatňování základních práv v těchto státech [On the Influence of British-Polish Protocol and so-called Czech Guarantees to the Charter of Fundamental Rights of the European Union on the Application of Fundamental Rights in these States] 3 Jurisprudence 3 Jan Kysela, Mezinárodní smlouvy podle čl. 10a Ústavy po lisabonském nálezu Ústavního soudu [International Treaties under Art. 10a of the Czech Constitution after the Lisabon Decision of the Constitutional Court] in Gerloch Aleš, Wintr Jan (eds), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2009) Jiří Malenovský, Evropské nálezy a mezinárodněprávní základy práva ES/EU: Ústavní soud ČR i česká nauka pokračují v zastřelování [ European Decisions and the International Law Basis of EC/EU Law: the Czech Constitutional Court and Czech Scholars carry on Targeting] (2009) 8 Soudní rozhledy 281 Jiří Malenovský, L enjeu difficile de l éventuelle adhésion de l Union européenne à la Convention européenne des droits de l homme: de graves différences dans l application du droit international, notamment général, par les juridictions de Luxembourg et Strasbourg (2009) Revue générale de droit international public 753 Jiří Malenovský, L ambiguïté du rôle des juges «nationaux» et des juges ad hoc au sein des juridictions internationales in Sinha M. K. (ed), International Criminal Law and Human Rights (Manak Publications, New Delhi 2010) Jiří Malenovský, Svoboda projevu evropského soudce: Úniky z gravitace soudu? [Freedom of Speech of the Judge of European Cort of Justice: Flight of the Grafity of the Court?] in Josef Bejček, Jaromír Kožiak (eds) Pocta Petru Hajnovi k 75. narozeninám (Wolters Kluwer, Praha 2010) Josef Mrázek, Ke vztahu mezi právem EU a vnitrostátním právem členských států [On the Relationship between the EU Law and the National Law of the Member States] in Gerloch Aleš, Wintr Jan (eds), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR (Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Plzeň 2009) 286

13 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY Petra Myšáková, Vymezení mezinárodní obchodní arbitráže problematika mezinárodního prvku [Defi nition of International Commercial Arbitration the Dilemma of the International Element] (2009) 4 Právník 377 Zdeněk Nový, Tronc commun v mezinárodním rozhodčím řízení [Tronc commun in International Arbitration] (2009) 6 Právní rozhledy 208 Pavel Ondřejek, Role prezidenta republiky při sjednávání a ratifi kaci mezinárodních smluv [Role of the President by Negotition and Ratification of Intrenational Treaties] (2009) 1 Jurisprudence 46 Pavel Ondřejek, Účinky mezinárodních smluv sjednaných Evropským společenstvím ve vnitrostátním právu členských států EU reflexe současného stavu a budoucího vývoje [Effects of International Treaties concluded by the European Community in the Domestic Law of EU Member States Reflection of Current Status and Future Development] (2010) Právník 113 Monika Pauknerová, Evropské právo a některé nové trendy v mezinárodním právu soukromém [European Community Law and Some Trends in Private International Law] (2009) 2 Právník 121 Monika Pauknerová, Law applicable to obligations in the European Union Some Questions on the Borderline (Procedural and unilateral undertakings) (2009) 61 Revue hellenique de droit intrenational 531 Monika Pauknerová, International Conventions and Community Law: Harmony and Conflicts In Gabriela Venturini, Stefania Bariatti, Nuovi strumenti del diritto internazionale privato. New instruments of private international law: Liber Fausto Pocar (Milano, Giuffrè Editore 2009) Monika Pauknerová, Nutně použitelné normy v mezinárodním styku tradiční a nové pohledy (Overriding Mandatory Rules in International Relations Traditional and New Views), in Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám (Liber amicorum Senta Radvanová), (Praha, ASPI Wolters Kluwer 2009) Vladimíra Pejchalová-Grünwaldová, K problematice dekretů prezidenta republiky ve vazbě na Lisabonskou smlouvu [On the Question of Presidential Decrees in relation with the Treaty of Lisbon] (2009) 8 Právní rozhledy 267 Richard Pomahač, Ústavní rozměr Lisabonské smlouvy [The Constitutional Dimension of the Treaty of Lisbon] (2009) 5 Veřejná správa. Příloha 1 František Poredoš, Úloha štátov, medzinárodných organizácií a medzinárodného obchodného práva v súčasnej kríze [The Role of States, International Organizations and International Trade Law in the Current Crisis] (2010) Právník 385 Peter Rosputinský, Právo občana EU na konzulárnu ochranu [The Right of EU Citizen for Consular Protection] (2010) Právník

14 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Květoslav Růžička, Finanční předpisy v mezinárodním právu soukromém [Financial Regulations in Private International Law] In Pocta prof. JUDr. Milanu Bakešovi, DrSc., k 70. narozeninám (Leges, Praha 2009) David Sehnálek, Effet utile a jeho projevy při interpretaci komunitárního práva [Effet utile and its Exposure in the Interpretation of EU Law] (2009) 8 Právník 785 Harald Christian Scheu, Evropský soud pro lidská práva a islámský šátek. Náboženská svoboda versus sekularismus [European Court of Human Rights and Islamic Headscarves] (2009) 2 Acta Universitatis Carolinae. Iuridica. 7 Harald Christian Scheu, Evropský soud pro lidská práva a jeho vztah k právu evropskému [European Court of Human Rights and Its Relationship to European Law] in Michal Tomášek and others, Europeizace trestního práva (Linde, Praha 2009) Harald Christian Scheu, Pojem rodiny v evropském systému ochrany lidských práv [The Concept of Family from a European Human Rights Perspective] in Alena Winterová and Jan Dvořák (eds.), Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám (ASPI-Wolters Kluwer, Praha 2009) Harald Christian Scheu, Regionální ochrana národnostních menšin [The regional protection of national minorities] in Petráš René, Harald Christian Scheu, Petrův Helena (eds), Menšiny a právo v České republice (Auditorium, Praha 2009) Harald Christian Scheu, Státní suverenita a zásada subsidiarity v procesu evropské integrace [State Soverignty and the Subsidiarity Principle in the Proces of European Integration] in Ladislav Cabada, Linda Piknerová, Význam principu subsidiarity v česko-německých vztazích (Aleš Čeněk, Plzeň 2009) Harald Christian Scheu, Řidičský průkaz a turban. Náboženský symbol z pohledu Evropského soudu pro lidská práva [Driving licence and the Turban. A Religious Symbol in the View of the European Court of Human Rights] (2009) 3 Jurisprudence 35 Josef Schwarz, Protokol o uplatňování Charty základních práv Evropské unie [Protocol Concerning the Applications of the Charter of Fundamental Rights of the European Union] (2009) 2 Jurisprudence 16 Jiří Svoboda, Dokazování v členských státech EU [The Taking of Evidence in EU Member States] (2009) 2 Ad Notam 49 Jiří Svoboda, Doručování soudních a mimosoudních písemností v členských státech EU [The Serving of Judicial and Extrajudicial Documents in EU Member States] (2009) 1 Ad Notam 21 Pavel Svoboda, Znovu k hospodářské podpoře terorismu v judikatuře EU [Once more on the Terrorist Funding in EU Case-law] (2009) 1 Trestněprávní revue 9 Pavel Svoboda K aktuálním právním problémům smíšených vnějších smluv EU [On current Legal Issues of the EU Mixed Agreements] (2009) 2 Právník

15 SURVEY OF CZECH INTERNATIONAL LAW BIBLIOGRAPHY Jindřiška Syllová, Nepřiměřená ústavní nervozita okolo ratifi kace Lisabonské smlouvy [Inadequate Constitutional Nervousness regarding the Ratification of the Treaty of Lisbon] (2009) 10 Právní rozhledy II Jindřiška Syllová, Právní charakter irských záruk a ukončení ratifi kace Lisabonské smlouvy prezidentem republiky [The Legal Character of Irish Guarantees and the Completion of the Ratification of the Treaty of Lisbon by the President of the Czech Republic] (2009) 3 Časopis pro právní vědu a praxi 203 Naděžda Šišková, Treaty of Lisbon and Charter of Fundamental rights of the EU- Future Prospects, in Manuel Porto and Franciso Amaral (eds): Temas de Integração (Almedina, Coimbra 2009) Naděžda Šišková, Smlouvy v systému evropského práva [Agreements in the System of European Law] in Teória aplikácie medzinarodnej smlouvy jako nástroje právnej regulácie na národnej, medzinárodnej a komunitárnej úrovni (Trnavská univerzita, Trnava 2009) Naděžda Šišková, The Future Prospects of Human Rights Protection at the Level of the EU in Vybrane tezy uchastnykiv 1 Miznarodnoho naukovo-praktychnoho gorumu Pryncyp verchovenstva prava ta prava ludyny (Kyjevo-Mohylanska akademie, Kyjev 2009) Pavel Šturma, Lisabonská smlouva a závaznost Listiny základních práv EU pro Českou republiku vzhledem k tzv. výjimce (opt-out) [The Treaty of Lisbon and the Binding Force of the Charter of Fundamental Rights for the Czech Republic Regarding the so-called Opt-out] (2009) 6 Právní rozhledy 191 Pavel Tůma K přeshraničním aspektům autorskoprávní odpovědnosti v evropském justičním prostoru II. Část [On Cross-Border Aspects of the Copyright Liability in the European Area of Justice Part II.] (2009) 10 Právní rádce 21 Pavel Tůma K přeshraničním aspektům autorskoprávní odpovědnosti v evropském justičním prostoru I. Část [On Cross-Border Aspects of the Copyright Liability in the European Area of Justice Part I.] (2009) 9 Právní rádce 22 Jana Turoňová and David Sehnálek, Nařízení o výživném a postavení mezinárodních smluv v Evropské unii [The Council Regulation on the Maintenance Obligations and the Position of International Treaties in the European Union] (2010) 3 Právník 233 Jiří Tvrdý, Mezinárodní sankce často přehlížená povinnost [International Sanctions An Often Neglected Duty] (2009) 12 Právní rádce. Praktická příručka I Markéta Whelanová, Implementace práva Evropské unie do českého právního řádu [Implementation of EU Law into the Czech Legal Order] (2009) 4 Právník 263 Jan Wintr, První rozhodnutí Ústavního soudu o ústavnosti mezinárodní smlouvy [The First Decision of Constitutional Court regarding the Conformity of an International Treaty with the Consitution] (2009) 1 Jurisprudence

16 ZUZANA TRÁVNÍČKOVÁ CYIL Radka Zahradníková, Miroslav Hromada and Pavel Horák, K exekuci přeshraničních pohledávek: ve vztahu k Německu, Maďarsku a Polsku [The Execution of Crossborder Claims: In Relation to Germany, Hungary and Poland] (2009) 4 Právní rádce 24 Jiří Zemánek, Přezkum ústavnosti Lisabonské smlouvy: obsahové otázky [Constitutional Review of the Lisbon Treaty: Substantive Issues] (2009) 1 Jurisprudence 32 Jiří Zemánek, The criminal cooperation within the Area of Freedom, Security and Justice under the Treaty of Lisbon, in Ingolf Pernice and Evgeni Tanchev (eds), Ceci n est pas une Constitution Constitutionalisation without a Constitution? (Nomos, Baden-Baden 2009) Jiří Zemánek, Kompetenční a hodnotový rámec Evropské unie v lisabonském nálezu Ústavního soudu [Framework of Competences and Values of the European Union in the Lisbon Ruling of the Constitutional Court] in Aleš Gerloch and Jan Wintr (eds), Lisabonská smlouva a ústavní pořádek ČR (Aleš Čeněk, Plzeň 2009) Jiří Zemánek, Ústavní rozměr členství v Evropské unii a otázka souladu Lisabonské smlouvy [The Constitutional Dimension of the Membership in the European Union and the Issuie of Conformity of the Treaty of Lisbon], in Jan Malíř et al., Česká republika v Evropské unii ( ). Institucionální a právní aspekty členství (Aleš Čeněk, Praha 2009) *** The Survey covers Czech books, articles and chapters dealing with international law and also texts of Czech authors published abroad. There are included also selected texts focused on private international law, European Law and the Czech constitutional law, which reflect also international law aspects. The translations of original titles in square bracket were not authorized. The Survey was elaborated by Zuzana Trávníčková 290

Mezinárodní a srovnávací právní revue číslo 7/2003

Mezinárodní a srovnávací právní revue číslo 7/2003 Mezinárodní a srovnávací právní revue číslo 7/2003 Prof. Dr. Jörg Peter geb. 14.06.1961 Studium: Rechtswissenschaften und (zeitweise) Ökonomie, Stipendiat der Studienstiftung des Deutschen Volkes, Assessorexamen.

Více

Modul 10 Téma 3 Příklady osobních jazykových plánů

Modul 10 Téma 3 Příklady osobních jazykových plánů Modul 10 Téma 3 Příklady osobních jazykových plánů Napsala Renata Vystrčilová (Právnická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika, vystrcil@pfnw.upol.cz) Popis tématu Skutečnost, že Evropa

Více

Cesty ke škole respektující a naplňující práva dítěte

Cesty ke škole respektující a naplňující práva dítěte Cesty ke škole respektující a naplňující práva dítěte Dalibor Jílek Jean Zermatten Petra Ali Doláková Vladimír Smékal Paola Riva Gapany David Bartůšek Marek Lauermann Irena Čechová 2 Sub-projekt PF 098:

Více

Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations. Vol 2/2012

Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations. Vol 2/2012 Law, Economics, History, Political Science, Linguistics, International Relations Vol 2/2012 European Offroads of Social Science je recenzovaný odborný vědecký časopis. Časopis je preferenčně zaměřen na

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

OBSAH. Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz. Dokumentační zpravodaj leden 2006 ALKOHOL, DROGY...2

OBSAH. Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz. Dokumentační zpravodaj leden 2006 ALKOHOL, DROGY...2 Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci 2011 Zpracovala Katarína Šrámková FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Bělehradská 92, 120 00 Praha

Více

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT

TREND REPORT 2008 Právo a daně Law and Taxes TREND REPORT 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 211 TREND 2008 TREND 211 211_234_Pravo_a_dane_OK.qxd 2.6.2008 14:05 Stránka 212 I ARTN se podílela na zlepšení práce pražského katastru nemovitostí, kde

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION 2006 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION 2006 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION 2006 2007 Obsah / Contents Úvodní slovo prezidenta 4 Makroekonomický vývoj v roce 2006 a v prvním pololetí 2007 6

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2003 Vážení čtenáři, výroční zpráva Organizace pro pomoc uprchlíkům za rok 2003 vám nabízí přehled aktivit, projektů, publikací, seminářů, úspěchů a hospodaření organizace. Ve svém úvodním slově ve výroční

Více

VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA VADEMECUM OF CONTEMPORARY HISTORY CZECH REPUBLIC

VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA VADEMECUM OF CONTEMPORARY HISTORY CZECH REPUBLIC VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA VADEMECUM OF CONTEMPORARY HISTORY CZECH REPUBLIC VADEMECUM SOUDOBÝCH DĚJIN ČESKÁ REPUBLICA Průvodce po archivech, badatelských institucích, knihovnách, sdruženích,

Více

Renata Veselá. Monografie

Renata Veselá. Monografie Renata Veselá Monografie Veselá, R.: Spolkový zákon v praxi některých brněnských fakultních spolků (1919-1952). Brno, Masarykova univerzita 1995. 126 s. (ISBN 80-210-111-4) Veselá, R. a kol.: Rodina a

Více

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin

Září/September 2012. DLA Piper Prague LLP. Bulletin Září/September 2012 DLA Piper Prague LLP Bulletin Contents 03 DRUHY VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA ZÁKLADĚ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ types OF PUBLIC PROCUREMENTS 06 OCHRANA DAT V CALL CENTRECH DATA PROTECTION IN CALL CENTERS

Více

Sborník 3. mezinárodní konference Aktuální sociální a ekonomické otázky evropské společnosti Today s Social and Economic Issues of European Society

Sborník 3. mezinárodní konference Aktuální sociální a ekonomické otázky evropské společnosti Today s Social and Economic Issues of European Society Sborník 3. mezinárodní konference Aktuální sociální a ekonomické otázky evropské společnosti Today s Social and Economic Issues of European Society Brno, 23. 10. 2014 ISBN 978-80-86710-80-8 TÉMATA možnosti

Více

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz

Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz Bibliograficko-informační skupina Oddělení vědeckých informací PA ČR v Praze vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných pracovníky

Více

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report

Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009. Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report Výroční zpráva Nadace Forum 2000 za rok 2009 Forum 2000 Foundation 2009 Annual Report text CZ text EN Forum 2000 je názorová, intelektuální křižovatka, kde lidé nejrůznějších profesí, z nejrůznějších zemí,

Více

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS)

Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Základní východiska přechodu Vysoké školy ekonomické v Praze na systém evropských kreditů (ECTS) Teze k celoškolní diskusi stav k 22. 6. 2004 Autorský tým Igor Čermák, Richard Gažo, Vojtěch Krebs, Tomáš

Více

Teore cké a prak cké aspekty veřejných financí

Teore cké a prak cké aspekty veřejných financí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Teore cké a prak cké aspekty veřejných financí XX. ročník mezinárodní odborné konference tento ročník konference se pořádá pod záš tou ministra

Více

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI, DEAR READERS,

VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI, DEAR READERS, CONFERENCE BOOK 03 CZ ENG VÁŽENÉ ČTENÁŘKY, VÁŽENÍ ČTENÁŘI, zájem poznávat, zájem o okolní svět, zájem měnit věci k lepšímu. To jsou společné jmenovatele unikátního vzdělávacího projektu, který nemá ve

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D.

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Renata Veselá, Ph.D. Zoznam publikačnej činnosti JUDr. Renata Veselá, Ph.D. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Schelle, Karel 30% - Veselá, Renata 29% - Vojáček, Ladislav 40% - Hloušek, Jaroslav

Více

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika Asociace vysokoškolských poradců, o. s. a Institut vzdělávání a poradenství Česká zemědělská univerzita v Praze 1. konference s mezinárodní účastí Vysokoškolské poradenství versus vysokoškolská pedagogika

Více

otevřená data: chytřejší stát & lepší služby

otevřená data: chytřejší stát & lepší služby Konference otevřená data: chytřejší stát & lepší služby Pořadatelé: Partneři: Conference open data: smarter state & better services Organizers: British Embassy Prague, Otakar Motejl Fund, Jan Farský, MP

Více

Vysoká škola Karla Engliše, a. s.

Vysoká škola Karla Engliše, a. s. Vysoká škola Karla Engliše, a. s. Ročenka Seznam publikací a zpráv zveřejňující výsledky vědecké a odborné práce členů akademické obce Vysoké školy Karla Engliše, a. s. 2013 Ročenka 2013 Seznam publikací

Více

Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic

Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic ENAR SHADOW REPORT Racism and related discriminatory practices in the Czech Republic Linda Janků, Miroslav Knob, Václav Krajňanský, Anna Matušinová, Zuzana Melcrová, Hubert Smekal The Czech Centre for

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.5.2006 KOM(2006) 248 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU VZTAHY EU S TICHOMOŘSKÝMI

Více

Sjednocující se Evropa a lidská práva

Sjednocující se Evropa a lidská práva APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2003 JOSEF BLAHOŽ Sjednocující se Evropa a lidská práva 1. Vytváření evropské doktriny lidských a občanských práv Přijetí Všeobecné deklarace lidských práv (1948) a počátek sjednocovacího

Více

Annual International Scholarly Conference College of European and Regional Studies and Konrad-Adenauer-Stiftung Prague

Annual International Scholarly Conference College of European and Regional Studies and Konrad-Adenauer-Stiftung Prague PROGRAMME INTERNATIONAL SCHOLARLY CONFERENCE Sustainable Development VI 30 Years After the Schengen Agreement - Europe without Borders 26th 27th March 2015 ČESKÉ BUDĚJOVICE Under the patronage of the Governor

Více

OBSAH. Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz. Dokumentační zpravodaj listopad 2006 ALKOHOL, DROGY...2

OBSAH. Kontakt: Mgr. Ivana Černá, tlf. 974828534, e-mail: kni@polac.cz. Dokumentační zpravodaj listopad 2006 ALKOHOL, DROGY...2 Skupina bibliograficko-informační činnosti Knihovny PA ČR vydává měsíčník Dokumentační zpravodaj, který obsahuje výběr tematicky členěných článků, dokumentačně zpracovaných skupinou BIČ. Záznamy byly pořízeny

Více