Minimální preventivní program na školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Minimální preventivní program na školní rok 2013-2016"

Transkript

1 Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Minimální preventivní program na školní rok Charakteristika školy Budova MŠ se nachází na okraji sídliště v blízkosti rodinných domů, mimo hlavní komunikace. Objekt má dvě budovy jednu hospodářskou, kde je kuchyň a prádelna, druhá je patrová kde jsou umístěny čtyři třídy. Kapacita školky je 96 dětí (většina dětí je z dobře situovaných rodin). Děti jsou rozděleny do tříd podle věku. Čtvrtá třída je logopedická - zaměřená na logopedickou péči. Činnost v MŠ se řídí Školním vzdělávacím programem Svítání rozpracovaným v Třídních vzdělávacích programech jednotlivých tříd: 1. třída - Beruška 2. třída - Sluníčko 3. třída - Sova 4. třída Krteček - zde jsou zahrnuty i úkoly z MPP 2. Cíle prevence na škole Cílem prevence je výchova dětí ke zdravému způsobu života od nejútlejšího věku jak ve složce tělesné, duševní a sociální, tzn. osvojování si pozitivního sociálního chování a rozvíjení osobnosti dítěte - Pojem zdraví: chápání nemoci, úrazu a poškození zdraví, uvědomovat si jevy, které jsou pro děti nebezpečné - Faktory podporující zdraví: zdravá výživa, hygiena => otužování, sportovní aktivity - Existence přírodních jevů, které mohou člověku pomáhat, ale i škodit: léčivé a jedovaté rostliny, klíšťata, vzteklina, tabák, alkohol a ostatní drogy - Nebezpečí, které může hrozit od cizích lidí: chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, v případě potřeby umět požádat o pomoc nejen pro sebe

2 3. Obsah prevence Nabízet činnosti, které vedou k vytvoření sociálních kompetencí dítěte, kdy si prostřednictvím prožitkového učení dítě osvojí schopnosti rozhodovat se, volit z více alternativ, umění říct Ne, nést za svou volbu odpovědnost a poznávat důsledky. Schopnost rozhodovat se je chápána jako předpoklad odpovědného jednání. V předškolním věku mezi kompetence podpory zdraví a zdravého životního stylu, které jsou zároveň prevencí společensky nepřijatelných jevů patří: sebedůvěra, samostatnost a sebejistota (k upevnění slouží zejména: pohybové aktivity, hry a hraní, spontánní dětské pohybové aktivity bez viditelných zásahů pedagogů) podpora zkušeností, které poskytují potěšení a touhu účastnit se pohybových aktivit schopnost přizpůsobení se životu v sociální komunitě, vnímavý a otevřený vztah k okolnímu světu, schopnost přiměřeně kriticky myslet a rozhodovat se seberozvíjení motivace k aktivnímu poznávání a prožitkům rozvoj tvořivosti a estetického cítění systematický rozvoj dovedností, které vedou k osvojení zdravého životního stylu, zdravotní prevence ( plavecký výcvik, zábavné dny, poznávací vycházky, návštěvy výstav, účast na výtvarných soutěžích, oslavy ve škole, návštěvy a spolupráce se ZŠ, zájmové kroužky základy práce na PC, hraní na flétnu, seznamování s AJ, aerobik, pohybový kroužek, výtvarný kroužek) Mezi základní osvojené kompetence předškolních dětí a součastně i kompetence v oblasti prevence patří: znát, co dítěti pomáhá být zdravé a v bezpečí a co mu škodí znát důsledky požívání některých látek pro zdraví rozumět tomu, že způsob života má vliv na lidské zdraví zajímat se o udržování svého těla ve zdraví, chápat, že zdraví se musí chránit napomáhat vlastnímu zdraví aktivním pohybem a zdravími životními návyky (zdravá výživa a životospráva) mít vytvořenou představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka (cigarety, alkohol, drogy, zneužívání léků) vědět, že kontakty s některými lidmi mohou být nebezpečné znát pravidla společného soužití ve skupině hodnotit své chování a chování druhých mít a hájit vlastní názor akceptovat kompetentní autoritu vnímat lidi s odlišnostmi povahovými, tělesnými, rasovými, kulturními jako přirozený stav přistupovat aktivně k problémům, řešit problémy vědět, že je více možností řešení konfliktů kontrolovat extrémní projevy svých emocí a nálad chování přizpůsobovat sociálnímu prostředí, uvědomovat si sociální role spoluvytvářet prostředí pohody ve svém okolí Pokud nejsou osvojeny uvedené ochranné kompetence, jsou tyto děti zasaženy v pozdějším období různými nežádoucími jevy, jako je agresivita, nekázeň, nesnášenlivost, neschopnost

3 řešit problémy, stres a frustrace, dochází k sebepoškozování dětí. Důsledkem potom je náchylnost ke zneužívání medikamentů, drog, alkoholu, šikana, násilí, vandalismus, xenofobie, apod. 4. Spolupráce a aktivity pro rodiče A ) Třídní schůzky, individuální rozhovory s učitelkami a ředitelkou - dále jsou informace pro rodiče volně dostupné na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd a na hlavní chodbě B ) Společné aktivity dětí, rodičů a zaměstnanců: velikonoční dny pro rodiče a děti, besídky, výlety - školka nabízí fotografie na www. stránkách školky k nahlédnutí z těchto akcí 5. Spolupráce s odborníky a dalšími organizacemi (PPP, lékaři, OHS, okresní protidrogový koordinátor) a s institucemi zabývajícími se vyžitím volného času) včasné odhalování poruch chování a psychosociálního vývoje konzultovat s PPP seznamování rodičů i dětí s možnostmi využití volného času v Labyrintu, ZUŠ vzbuzování zájmu dětí pro určité činnosti v těchto zařízeních, v kterých se může dítě realizovat po odchodu z MŠ Organizace poskytované magistrátem města Kladna: Český Červený kříž: Poskytuje přednášky pro MŠ Témata: prevence sexuálně rizikového chování, prevence vlastního zdraví a bezpečí Hasičský záchranný sbor: Poskytuje přednášky pro MŠ Témata: rizikové sporty a doprava, prevence vlastního zdraví a bezpečí, bezpečnost Poskytují stránky pro děti (www.hasik.cz) Labyrint SVČ Kladno Městská policie Kladno: Poskytuje přednášky pro MŠ Témata: rizikové sporty, šikana a extrémní projevy agrese Policie ČR Územní odbor Kladno: Poskytuje přednášky pro MŠ Témata: viz.(přednášky Městská policie Kladno ) 6. Seznam zařízení okresu Kladno, zabývající se prevencí A ) PPP Kladno Cyrila Boudy 2953, Kladno Sítná B ) Centrum drogové prevence a krizové pomoci, Kročehlavská 49, Kladno

4 7. Seznam literatury na škole M. Elliotová Jak chránit své dítě H. H. Deissler Každodenní problémy v MŠ J. Presl Drogová závislost S. Hermanová Psychomotorické hry R. Gardinová Krátké hry pro dlouhé chvíle B. Haefele Každý začátek v MŠ je těžký S. Bourcet / I. Gravillová Šikana ve škole, na ulici, doma Kolektiv autorů sdružení Sananim Drogy otázky a odpovědi R. Kaminská a P. Popper Do školky za kamarády R. Kaminská a P. Popper Filipova nová dobrodružství R. Kaminská a P. Popper Filip na ostrově Šťastného života R. Kaminská a P. Popper Filipova prázdninová dobrodružství Do školky za kamarády je pro děti 3 4 roky. Kniha by měla dětem usnadnit vstup do MŠ, překonat strach a naučit děti nedělat rozdíly mezi kamarády. (Pomocí obrázkových příběhů, kde vystupují autíčka, mašinky, atd.) Filipova nová dobrodružství Seznámení s hrdiny knihy a jejich dobrodružstvími s doktorem Přírodou, kteří je poučují, jak by se měli správně chovat. Filip na ostrově Šťastného života Kniha je o dodržování práv dětí (děti mají svá práva a jaká?), že mají právo na život, ochranu, svobodu a že by měly být ohleduplné k sobě navzájem a přírodě. Filipova prázdninová dobrodružství Kniha seznamuje děti se správnou životosprávou (jak neohrožovat své zdraví, jak se ubránit zneužití), že nepoctivost se nevyplácí, přátelé si odpouštějí, s dopravní výchovou a první pomocí. 8. Aktivity pro děti Kde najdu pomoc? (policie, lékař, hasiči) - Znalost adresy a bydliště - Návštěva hasičského záchranného sboru - Účast na VV soutěži Hasiči očima dětí - Pracovní sešit ke knize: Filipova prázdninová dobrodružství Silnice není hřiště - Návštěva dopravního hřiště, Labyrintu Proč mám být ostražitý (způsob chování) - Injekční stříkačky, cigarety, alkohol, neznámí lidé, nebezpečná zvířata a

5 rostliny - Práce s publikací Rotag: Děti a hry - O tom co se stalo, a stát se nemuselo (publikace určená jako pomůcka pro preventivní výchovu dětí a jejich ochranu před nebezpečnými situacemi, včetně drogového nebezpečí a únosů) - Pracovní sešit ke knize: Filip na ostrově Šťastného života Kde jsou schované vitamíny (správná výživa) - Pečení závinů, výroba ovocných a zeleninových salátů - Pracovní sešit ke knize: Filipova nová dobrodružství Nemocná příroda (ochrana životního prostřed) - PC Julinka - Třídění odpadů Naše tělo, péče o zdraví a tělesná zdatnost - Práce s encyklopediemi - Smyslové a pohybové hry - Základní hygienické návyky - Otužování, plavecký výcvik - Výlety, vycházky, ranní cvičení, aerobik - Maňásková scénka Tetka Chřipka

VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLCE

VŠECHNO, CO OPRAVDU POTŘEBUJI ZNÁT, JSEM SE NAUČIL V MATEŘSKÉ ŠKOLCE Metodická pomoc při implementaci Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v resortu školství, mládeže a tělovýchovy na úrovni mateřských škol Robert Fulghum : VŠECHNO, CO OPRAVDU

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013 Č.j.: 182b/2012 29.8.2012 Vypracovala: Schválila: Iva Jindráková Miroslava Kopecká Pedagogická rada projednala dne 29.8.2011 Nejúčinnější a nejlevnější prevencí je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, HRADEC KRÁLOVÉ MALŠOVA LHOTA, LHOTECKÁ 39 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZPRACOVALA: Bc. RADKA PETEROVÁ 0 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014 Náměty k primární prevenci sociálně patologických jevů, týkající se zdravého životního stylu a sociální výchovy Cílová skupina: žáci ZŠ a děti

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lázně ě Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně ě Kynžvart Zpracovala: Mgr. Jana Špryňarová, školní metodik prevence 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA CHARAKTERISTIKA

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

Zvídavá ovečka objevuje strom poznání

Zvídavá ovečka objevuje strom poznání TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pro školní rok 2014/15 Církevní mateřské školy Pacov Zvídavá ovečka objevuje strom poznání Vypracovaly: kolektiv učitelek CMŠ Pacov TVP byl schválen na pedagogické poradě dne

Více

Království KOUZELNÝ ROK

Království KOUZELNÝ ROK Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Království KOUZELNÝ ROK Platnost dokumentu od 1. 9. 20012 Platí pro školní roky: 20012/2013-2015/2016 podpis ředitele školy razítko školy MOTTO: V našem

Více

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00

Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Soukromá mateřská škola Sluníčko, B. Martinů 812, Ostrava Poruba Sídlo: B. Martinů 812, Ostrava Poruba, PSČ 708 00 Školní vzdělávací program mateřské školy Poznejme svět kolem nás Školní vzdělávací program

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013

Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program školní rok 2012/2013 Minimální preventivní program Škola: Základní škola Chabařovice, Masarykova 559, Chabařovice Školní rok: 2012/2013 Zaměření minimálního preventivního

Více

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram

Strategie prevence rizikového chování. u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže na Základní škole Dobříš, Komenského nám. 35, okres Příbram 1. Charakteristika Školní strategie je v souladu s Národním programem rozvoje vzdělávání,

Více

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU

POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 1. 9. 2013 31. 8. 2016 POZNÁVÁME SVĚT A SEBE SE SKŘÍTKY DUHOVÉHO STROMU MATEŘSKÁ ŠKOLA SUDOMĚŘICE, OKRES HODONÍN OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program. pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Potůčky, okres Karlovy Vary Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Potůčky Inovace ŠVP pro PV s platností: od 01. 04. 2010. Vypracovaly: Marta

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání vypracovaný na základě RVP PV č.j. 32 405 / 2004 22 Č. j. MŠOEB 165/2010 vydán: 10. 6. 2010

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní a Mateřská škola Tusarova 27 170 00 Praha 7 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Hrajeme si celý den Motto Učit znamená vést od věci známé k neznámé a vést znamená činnost mírnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Motto: Svět kolem nás svět ve mně Název: Mateřská škola, Náchod, Vančurova 1345 IČO: 70996415 DIČ: 243-70996415 Tel.: 491 428 695, 491 426 842 e-mail:

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Nademlejnská, s.r.o. Nademlejnská 1096/9, 190 00 Praha 9 V souladu s rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání vydaným

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole, příspěvková organizace, Zvole č. 84, 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz www.zszvole.wz.cz "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora. Objevujeme svět ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽLEBY, okres Kutná Hora Objevujeme svět Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání zaměřený na rozvíjení vztahů mezi dětmi, podporu tolerance a kamarádství, prevenci

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program (dle metod. pokynu MŠMT č. 145 14/2000-51) Školní rok 2009/2010 V Chlebovicích dne 26.8.2009 Vypracovala: Mgr. Alena Glembková, ŠMP Obsah: 1. Charakteristika školy 2. Analýza

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM ZŠ a MŠ Rudník Rudník 407 54372 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání KROK ZA KROKEM CELÝM ROKEM Motto : SAMOTNÉ DĚŤÁTKO JE DAR Z NEBE S NAŠÍ LÁSKOU A POMOCÍ NACHÁZÍ SAMO SEBE Platnost programu

Více

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Země je náš kamarád. Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Vsetín, Luh I 1832 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Země je náš kamarád Motto: Jen si děti všimněte, co je krásy na světě Aktualizace dne 27. 8. 2014 Č. j MŠ/ 206 /2014

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSTRAVA, GEN. PÍKY 13 A, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 Zpracovala: Mgr. Jitka Magincová metodik prevence Mgr. Jarmila Michalíková V Ostravě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy. Základní škola Mšeno, okres Mělník

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy. Základní škola Mšeno, okres Mělník ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy Základní škola Mšeno, okres Mělník 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ mateřské školy platnost od 1.4.2015 schválil: Jan Faltýnek č.j. mand/438/2015

Více