Základní škola Dobruška, Pulická ulice 378

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Dobruška, Pulická ulice 378"

Transkript

1 Základní škola Dobruška, Pulická ulice 378 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Výroční zpráva je vypracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. Podle 10, 11 a 12 a podle struktury výroční zprávy, stanovené v 7 vyhlášky 15/2005 Obsah: 1) Základní údaje o škole a. název, sídlo, zřizovatel, vedení školy, kontakty, www stránky b. charakteristika školy priority školy 2) Přehled oborů, které škola vyučuje a. přehled učebních plánů, třídnictví ve třídách, počty hodin uč. plánů b. Přehled oddělení školní družiny, zájmových kroužků školy 3) Přehled pracovníků školy a. Seznam pedagogických pracovníků školy b. Seznam provozních zaměstnanců školy 4) Statistické přehledy o a. zápisu k povinné školní docházce b. výsledku přijímacího řízení na střední školy c. zařazení žáků do reedukačních skupin 5) Údaje o výsledcích vzdělávání uloženo v archivu školy a. za 1. pololetí školního roku b. za 2. pololetí školního roku ) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7) Údaje o činnosti a aktivitách a o prezentaci školy na veřejnosti a. Příloha: plán práce školy po měsících 8) Údaje o výsledcích kontrol ČŠI a jiných orgánů 9) Základní údaje o hospodaření školy v roce ) Výroční zpráva podle 18 zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím 11) Přílohy Přehled předmětů vyučovaných ve škole Přehledy prospěchu žáků školy Přehled všech uspořádaných akcí ve šk. roce Přílohy a podklady, které nejsou přiloženy k této zprávě, jsou uloženy v archivu školy. 1

2 1) Základní údaje o škole: V souladu s usnesením zastupitelstva Města Dobrušky a podle zákona 250/2000 Sb. zřídilo Město Dobruška v roce 2003 příspěvkovou organizaci obce s názvem: Základní škola, Dobruška, Pulická ulice 378 okres Rychnov nad Kněžnou IČO: MŠMT vydalo rozhodnutí o zařazení do sítě škol dnem pod č.j.: / Materiály jsou uloţeny v archivu školy Obor poskytovaného vzdělání: C/001 Základní škola, délka studia 9 roků. Ředitel školy: Mgr. Václav Hlavsa Zástupce ředitele školy: Mgr. Josef Frýda Rada školy: Předseda: pan Karel Joukl Členové: Mgr. Josef Frýda, paní Veronika Svobodová Aktuální informace o škole: www. zs-pulicka.dobruska.cz b) Charakteristika školy: Priority školy Základní škola v Pulické ulici je plně organizovaná škola s devíti ročníky a třídami. 1. Rozšířená výuka oboru informační a komunikační technologie 2. Podpora zavádění a využívání výpočetní techniky do výuky všech předmětů 3. Rozvoj komunikační dovednosti v cizích jazycích 4. Podpora a rozvoj pohybových dovedností, rekreační sportovní výchovy a vedení žáků ke zdravému životnímu stylu. Rozvoj zájmových aktivit se zaměřením na zdravý životní styl, trávení volného času v kolektivu s kamarády v projektech z oblasti prevence sociálně patologických jevů a pozitivního sociálního chování. 5. Rozvoj estetického cítění žáků a aktivního zapojení do praktické výtvarné tvorby a utváření estetického prostředí. 2) Přehled učebních plánů školy na rok a) přehled učebních plánů, třídnicví Třídní učitel počet ž. třída učební program uč. plán 1 Michaela Matoušková 18 1.A Naše škola - č.j. ZŠ 80/ Markéta Schmoranzová 26 2.A Naše škola - č.j. ZŠ 80/ Hana Tošovská 23 3.A Naše škola - č.j. ZŠ 80/ Jiřina Pultarová 15 4.A Naše škola - č.j. ZŠ 80/ Jarmila Matyasiková 23 5.A Základní škola č.j / Boţena Moravcová 15 6.A Naše škola - č.j. ZŠ 80/ Hana Novotná 20 7.A Naše škola - č.j. ZŠ 80/ Petra Poulová 23 8.A Naše škola - č.j. ZŠ 80/ Jan Sedláček 21 9.A Naše škola - č.j. ZŠ 80/ celkem 184 2

3 b) Počet oddělení ŠD: 4 Oddělení Počet dětí Třídy Vedoucí oddělení Poznámka kroužky Vlasta Bajerová kroužky Dana Effenberková Ved. vych. ŠD 3. RD ŠK kroužky Magdalena Hlavsová Ved. ŠK Zájmové kroužky školní klub ŠD Výtvarný-keramický 1.st.+2.st. 2x Při ŠD p. Hlavsová Ateliér VV 1. st. pí Pultarová Vaření 1.st+ 2.st. Při ŠD p. Hlavsová M. Kuchyňka Hra na flétny 1. st 6 skupin Při ŠK p. Effenberková Učebna ŠD Sportovní chl-florbal 1. st Při ŠD p. Bajerová Tv sál, hřiště Sportovní hry 1. st Při ŠD p. Bajerová Tv sál, hřiště Gymnastický I 1.st Při ŠD p. Bajerová Tv sál Zdravotní Tv 1st Při ŠD p. Bajerová Tv sál 3) Přehled pracovníků školy a) Seznam provozních pracovníků na škole ve školním roce Poř Zkr. Jméno Os.č. Aprobace Praxe 2010 vyučuje funkce třídnictví 1 Fr Josef Frýda 105 D Čj 37 2.st Zást. řed. 2 Hl Václav Hlavsa 107 M Vv 33 2.st Ředitel 4 Mt Jarmila Matyasiková st Tv 27 1.st VI.A 5 Mo Boţena Moravcová 116 Rj - Vv - Aj 21 2.st. 6 Se Jan Sedláček 126 M - Z 33 2.st. VIII.A 7 To Hana Tošovská st. - Vv 27 1.st. II.A 8 Ţd Alois Ţďárek 132 F- Pč 38 2.st. VP 9 Sc Markéta 1.st.- Hv 13 1.st. I.A Schmoranzová 10 Ma Michaela Matoušková st st. IV.A 11 Po Petra Poulová 121 Nj - Čj 15 2.st. VII.A 12 Pu Jiřina Pultarová st. - Vv st. V.A 13 No Hana Novotná 146 Čj-Ov 24 2.st. IX.A 14 Mx Blanka Maixnerová 112 Př - Ch 10 1.st. Vychovatelky - učí 20 Ba Vlasta Bajerová 101 uč. - Tv 32 Tv 21 Ha Magdalena Hlavsová 108 uč.- Vv 20 Tv Vychovatelky: Ef Dana Effenberková 103 vych. - Hv 29 ŠD ved. vych. Ba Vlasta Bajerová 101 vych. - Tv 30 ŠD vych. Ha Magdalena Hlavsová 108 vych.- Vv 18 ŠD vych. Pozn: 3

4 b) Seznam provozních pracovníků na škole ve školním roce Poř.č. Zkr. Jméno funkce Pozn. úvazek 22 Du Romana Dubnová školnice 100% 23 Po Danuše Pohlová uklízečka 42% 24 Sv Jozefa Rašková uklízečka 43% 25 Ra Hana Rašková uklízečka 43% 26 Ša Šárka Šachová uklízečka 42% 27 Je Jitka Ješinová uklízečka 41% 28 Ne Helena Netíková uklízečka 41% 30 Db Josef Duben Údrţbář Dohoda 40 hod 4) Statistické údaje a) o zápisu žáků do ZŠ konaného dne (opravené a upřesněné údaje ke konci srpna 2011) Zápis do prvních ročníků pro škol. rok 2011/2012 Celkem Poznámka Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu v lednu Z toho 5 dívek Z toho po odkladu 6 Počet žádostí o odklad školní docházky 5 Vyhověno všem Z toho doporučeno MŠ 0 PPP 1 Lékařem - pediatrem 4 Klinic. psycholog a logoped 0 Počet dětí zapsaných do prvních tříd zvláštních škol 0 Odešel na jinou školu 1 Dodatečně se na školu přihlásili 1 Do 1. ročníku v září 2011 nastoupí: 24 b) Údaje o přijímacím řízení na střední školy Vycházející žáci ve škol. roce Třída Počet hlásících se Gymnázium SOU a OU SOŠ Přijato celkem V.A C:6 CH:4 D:2 C:6 CH:4 D: VII.A C:1 CH:0 D: C:1 CH:0 D: IX.A C:21 CH:14 D:7 C:1 CH:0 D:1 C:7 CH:5 D:2 C:13 CH:5 D:2 21 c) Údaje o zařazení žáků do reedukačních skupin k datu Ve školním roce bylo celkem zařazeno 21 žáků do 6 reedukačních skupin, z toho dva žáci dvakrát ( do Čj a M) Na všechny žáky byly požadovány prostředky na zvýšené výdaje. Ve 4.A byla integrovaná dívka s mentálním postižením. Do této třídy byla přidělena asistentka na celý školní rok. 4

5 řádek I. II. IIA. III. IV. Počet integrovanýc z toho se Počet h žáků zvýšenými reedukačních s VPUCH náklady skupin celkem v úvazku Stupeň ZŠ Počet vyučovacích hodin přímé práce týdně přesčasová na dohody 1 I II ) Údaje o výsledcích vzdělávání složky vytištěny z programu Bakaláři - uloţeno v archivu školy (obsahuje důvěrné informace) a) za 1. pololetí školního roku b) za 2. pololetí školního roku ) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání učitelů: DVPP Učitelé vyuţívali především nabídek centra vzdělávání ve vzdělávacím středisku v Rychnově nad Kněţnou a zúčastňovali se různých akcí a školení. Někteří učitelé se zúčastnili školení, které pořádala vzdělávací střediska v Hradci Králové a Náchodě. O školení a vzdělávání v kurzech je malý zájem, kaţdý učitel jiţ řadu školení absolvoval, proto jsou jiţ při výběru kritičtí a velmi si vybírají pouze to nejnutnější: Druh studia Studium k interaktivní tabuli Školení metodiků prevence Ochrana reprodukčního zdraví prevence AIDS Právní předpisy Ekopolis Rubikon Péče o talentované ţáky Inkluzivní vzdělávání Setkání vých. poradců Pracovník Všichni pedagogičtí pracovníci pí Novotná MPP pí Poulová p. Hlavsa pí Maixnerová pí Novotná, Moravcová pí Tošovská pí Pultarová p. Ţďárek Samostudium čerpali zaměstnanci v době prázdnin dle pokynů ředitele školy. 7) Údaje o činnosti a aktivitách a o prezentaci školy na veřejnosti Řídící a organizační činnost. V průběhu roku byly plněny všechny úkoly související s provozem školy. Začátkem roku byl stanoven rámcový organizační plán roku - plán hlavních akcí uloţen v archivu školy. Kaţdý měsíc na provozních poradách byly schvalovány měsíční plány (uloženo na ZŠ), a to na základě návrhů metodických komisí. Z provozních porad byly pořízeny zápisy a zveřejňovány pomocí nástěnek, vyvěšen byl i kaţdý měsíční plán. Během roku byli učitelé seznamováni s pokyny ŠÚ i s novými vyhláškami a změnami týkajícími se školství. Velmi aktuální byly během roku finanční otázky, platové návrhy i čerpání limitů, o kterých byli učitelé vţdy informováni na provozních poradách a ped. radách. 5

6 Výroční zpráva za šk. rok minulý byla koncem října předána na odbor školství města Dobrušky Změny v pedagogickém sboru ve školním roce Od 1.9. vyučovala na plný úvazek pí Maixnerová nástup po rodičovské dovolené. 10 hodin týdně bylo vyučováno v přespočetných hodinách. Během roku několikrát zastupovaly za nemocné vychovatelky důchodkyně, pí Vatrtová, pí Jeţková, pí Rašková Kontrolní činnost: Kontrolní činnost byla průběţně prováděna v oblasti provozní, výchovně-vzdělávací, ekonomické Oblast ekonomickou a provozní kontroloval ředitel školy, oblast výchovně vzdělávací zástupce. Ve školní roce ověřovali učitelé výuku dle ŠVP Naše škola v prvním, druhém, třetím, čtvrtém a šestém aţ devátém ročníku. Vedení školy i jednotliví učitelé ověřovali učivo v jednotlivých předmětech, prováděli drobné úpravy v tematických plánech jednotlivých ročníků, především v předmětu estetická výchova v 8. a 9. ročníku. Vedení školy se proto více zaměřilo na neformální hodnocení pracovníků, tj. na průběţné řešení vzniklých problémů a hodnocení vykonávání práce související s výukou. Zástupce p. Frýda vykonal několik kontrolních hospitací se zaměřením na práci v inkluzivním vzdělávání (spolupráce asistentky a učitelky ve čtvrtém ročníku) a dále všeobecně zaměřené hospitace. Ředitel školy a VP řešil především obtíţe vzniklé s problémovými ţáky ve spolupráci s rodiči, policií a kurátorkou. Problematiku ţáků s VPU projednával s PPP v Rychnově nad Kněţnou výchovný poradce. Na organizaci reedukačních činností se ţáky se aktivně se podílela i p. uč. Poulová. Preventivní činnost zajišťuje na škole pí uč. Novotná Metodická činnost: Pověřenými orgány pro zajišťování a koordinování metodické činnosti na škole jsou: o metodické komise na 1. stupni o metodická komise ve školní druţině o předmětové komise na 2. stupni: přírodovědná a společenskovědní. Komise ze svých porad vedly zápisy - podklady pro plán práce školy. Rozhodovaly o výběru a nákupu učebnic a dalších pomůcek pro ţáky všech ročníků vzhledem k finančním limitům školy. Spolupracovaly při řešení metodické problematiky. Projednávaly změny a doplňky v ŠVP. Připravovaly úkoly pro školní olympiády. Doporučovaly svým členům účast na vzdělávacích akcích. Hodnotily průběh uspořádaných akcí. Spolupráce s rodiči Na úvodní informační třídní schůzce byli rodiče seznámeni s předpokládaným průběhem nového školního roku, Třídní učitelé seznámili rodiče se školními řády a s plánovanými akcemi. Rodiče si mohli zvolit třídní důvěrníky, kteří v případě potřeby spolupracují s třídními učiteli při řešení problémů ve třídách. V listopadu byla pro rodiče ţáků 9. ročníku zorganizována schůzky k volbě k povolání, kde zástupci středních škol z okolí seznámili rodiče i vycházející ţáky s moţnostmi studia na střední škole. V listopadu 2010 byla Radou školy projednána výroční zpráva školy a projednán reţim a chod školy. Rada byla seznámena s ŠVP školy. O prospěchu a chování dětí byli rodiče průběţně informování na čtyřech konzultacích. Rodiče problémových ţáků byli vyzváni k osobní návštěvě školy, především k projednání závaţných výchovných i vzdělávacích problémů ţáků. Někteří rodiče se však plánovaných schůzek nezúčastňují. Škola se proto musí obracet o pomoc na sociální odbor MÚ v Dobrušce. 6

7 V červnu od 4.do 12. se někteří rodiče i přátelé školy zúčastnili ozdravného pobytového zájezdu na poloostrov Gargáno do Itálie. Zájezd zajišťuje vedení školy spolu s KPŠ. Spolupráce se spádovými školami Do naší ZŠ docházejí ţáci pouze z jediné spádové školy v Pohoří, kromě nich školu navštěvují výjimečně na ţádost rodičů i ţáci z jiných okolních obcí (viz. tabulka v příloze). S paní ředitelkou v Pohoří si vedení školy vyměňuje informace i zkušenosti z řídící činnosti buď telefonicky nebo osobním kontaktem. Ředitelé škol řešili sjednocení osnov pro výuku informatiky v 5. ročníku. Školu navštívili i ţáci ze ZŠ v Ohnišově a Podbřezí s rodiči, pokud projevili zájem o přijetí do 6. ročníku. V předvánočním čase navštívili školu předškoláci z mateřských škol v Dobrušce. Školní žákovský parlament: Ve školním roce pokračovala a rozvíjela se činnost školního parlamentu. Vedením školního parlamentu byla pověřena vychovatelka ŠD paní M. Hlavsová. Členové parlamentu se sami podíleli na přípravě školních projektů a zapojovali se do některých z vyhlášených soutěţí. Spolu s vedoucí ŠK Magdalenou Hlavsovou zorganizovali podzimní a jarní kolo turnaje ve stolním tenisu a bowlingu. Parlament vyhlásil na konci roku anketu Nej kluk a NEJ holka školy. Vítězové ţák z 9. roč. a ţákyně z 8. ročníku obdrţeli věcné ceny. Obnova zařízení školy a nábytku: Z přiděleného rozpočtu školy byl hrazen běţný provoz školy. Bylo obnovováno, či doplňováno zařízení školy a školní pomůcky inventář nad 3000 Kč. Nákup nového vybavení školy: na ţádost vedení školy byly zřizovatelem schváleny do rozpočtu na rok 2011 finanční prostředky zejména na nákup nového nábytku do školní druţiny na školním pozemku byla dokončena výstavba prodlouţeného školního hřiště. Při inventarizaci k byl vyřazen starý poškozený nevyhovující nábytek a nefunkční přístroje dle inventurního zápisu. V červenci 2011 byl schválen škole finanční příspěvek na stavební rekonstrukci učebny chemie. Malá stavební firma během pěti dnů vybourala nevyhovující vyzděné příčky a poloţila novou podlahu. Tato upravená učebna byla připravena k pro početnou 6. třídu -30 ţáků. Využití učeben a dalších zařízení Škola vyuţívá plně všechny vlastní učebny. Na základě smluv jsme vyuţívali i tělocvičnu v sokolovně a v SPŠE Dobruška. Za veškeré pronajaté prostory jsme v roce 2010 zaplatili necelých ,- Kč. Dalších cca ,- Kč jsme zaplatili za dopravu ţáků na bruslení do Opočna. Škola má velký problém se zajišťováním výuky tělesné výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ, zejména v zimním období. V tělocvičně SPŠE využíváme pouze několik volných hodin, které nám vedení uvolní. V sokolovně byl v topném období nájem 350 Kč za hodinu, navíc tělocvična není nikdy vytopená na požadovanou teplotu. 7

8 Do obou sportovních hal musí žáci docházet pěšky, takže z dvouhodiny cvičí pouze hodinu. Tato skutečnost již byla prostřednictvím školské komise tlumočena radě města. Bylo konstatováno, že nejlepším řešením by byla výstavba nové tělocvičny přímo u ZŠ Pulické, kde by ji mohlo využívat i gymnázium. Zajišťování pomůcek a učebnic: Učební pomůcky i učebnice byly v průběhu škol. roku zajišťovány dle doporučení komisí v závislosti na finančním limitu. Nejspolehlivějším dodavatelem učebnic jsou jednotlivá vydavatelství, kde knihy objednáváme přímo. Vzhledem k přechodu na ŠVP bylo nutné nakoupit nové učebnice, celkem cca za ,- Kč. Pomůcky a potřeby pro výuku nakupuje škola z prostředků vybraných od rodičů na kaţdý kalendářní rok. Rodiče si také po dohodě a jejich souhlasu platí pracovní sešity pro své děti, které ţákům zůstávají. Významné aktivity a úspěchy žáků školy: 1) Na 2.stupni v některých naukových předmětech připravovali učitelé pro děti úkoly ve školních olympiádách. Zájem ţáků velmi poklesl oproti minulým rokům, proto ředitel školy vyhlásil novou soutěţ O korunu krále Václava. Cílem soutěţe bylo motivovat ţáky a zvyšovat jejich vědomosti ve všech předmětech. Zapojilo se 5 ţáků ze 6.roč., 5 ţáků ze 7.roč., 7 ţáků z 8.roč., 7 ţáků z 9.roč., coţ je 30% ze všech ţáků 2.stupně. 2) Na podporu účasti ţáků v postupových soutěţích vydal ředitel školy pokyn, podle kterého úspěšní ţáci postupující ze školního kola do okresního a krajského získávali poukázky k odběru zboţí. 3) Na podporu sportovních aktivit a zvýšení fyzické kondice ţáků vyhlásil ředitel školy celoroční projekt Sportovec třídy. Do hodnocení se započítávají dosaţené výsledky ţáků v hodinách Tv i účast na závodech a turnajích. Nejlepší sportovci z kaţdé třídy obdrţeli na konci roku věcné dárky a titul sportovec třídy. 4) Ţáci 6. a 7. ročníku se zapojili do projektu Rubikon, který je součástí MPP školy se zaměřením na etickou výchovu a zlepšování vztahů mezi ţáky ve třídách. Ţáci, kteří se ve hře i ve skutečnosti chovali ke ostatním nejlépe, získali titul Rytíř Rubikonu a od autora projektu obdrţeli stříbrné prsteny. Některé školní akce a projekty Všem vyučujícím bylo doporučeno zařazovat do tématických plánů a odzkoušet školní projekty. Mezi školní projekty, které budou v budoucnu i nadále zařazovány jsou: 1. Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku od 1. do v Olešnici v.o.h. 2. LVVZ žáků ročníku šestidenní pobyt na horách s výcvikem sjezdového a běţkového lyţování na Orlickém Záhoří Penzion Černá Voda. Akce v lednu 2011 se konala v termínu od 23. do 28. ledna. LVVZ se zúčastnilo celkem 24 ţáků školy z ročníku. 3. U příleţitosti svátku Mikuláše uspořádali učitelé Čertovský den, ţáci 9. ročníku v přestrojení za Mikuláše připravili nadílku pro mateřské školy v Dobrušce, Ohnišově a ve Valu. Odpoledne si děti zatančily na taneční diskotéce, na které vystoupila hudební skupina ZUŠ Dobruška PelMel. 4. Den Země projekt pro 1. i 2 stupeň se uskutečnil v 20. dubna se zaměřením na ochranu ţivotního prostředí a poznávání okolí školy a regionu 5. Základní výcvik na raftech čtyřdenní výcvik v Českém Krumlově a okolí se základním výcvikem plavby na raftech pro 8. A 9. ročník. Termín akce od 24.5 do

9 6. Výuka plavání: Výuku plavání zařazuje škola do plánu na podzim roku pro ţáky 2. a 3. ročníku a je hrazena ze státních prostředků a pro ţáky 1., 4. a 5. ročníku v jarním termínu. Platí si rodiče sami. 7. Dopravní výchova nepovinný předmět s jednohodinovou dotací po celý rok pro ţáky 4. ročníku. Pracovní program : pravidla silničního provozu pro chodce a pro cyklisty Ţáci byli seznámeni s teoretickými pravidly silničního provozu pro chodce a cyklisty, s předepsaným vybavením jízdního kola a s povinností pouţívání přilby při jízdě. Ţáci absolvovali 3 krát jízdu zručnosti s předepsanými překáţkami na hřišti před školou. 8. Výlet do AQUA parku v Polsku zorganizovala pí Novotná a p. ředitel v rámci minimálního preventivního programu. 9. Exkurze do Prahy ţáci 2.stupně pravidelně poznávají památky v Praze pod vedením vyučujících. 10. Pro ţáky školy ve všech ročnících byly připraveny i kulturní programy v tělocvičně školy, vybraní ţácizájemci se zúčastnili divadelního představení Lucerna v Praze. V rámci výuky navštívili i filmová představení v dobrušském kině. 11. Sportovně zdatní ţáci reprezentují školu ve vybraných turnajích a soutěţích. Např. Mc Donald Cup ţáci 5.roč. postoupili do okresního kola, ve florballovém ORION CUP, obsadili třetí místo v okrese. Minimální preventivní program a) MPP je součástí výchovného plánu školy jednotlivé body jouu rozpracovány do ŠVP. o o o o o Hlavním cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeţe vůči sociálně patologickým jevům. Cílem našeho programu je realizovat na škole dlouhodobý komplexní primární program, do kterého bude zahrnuto vše důleţité, co je v současné době škole k dispozici, a vše, co jiţ bylo s úspěchem vyzkoušeno. Důraz bude poloţen na informovanost ţáků v hodinách výchovy k občanství, chemie, dopravní výchovy apod. Dále téţ na širokou nabídku volnočasových aktivit podle moţností školy. Vést ţáky k zdravému sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v ţivotě, zvládnutí stresu, k dovednostem řešit své problémy bez léků a jiných návykových látek. K tomuto cíli vyuţíváme různých metod aktivního sociálního učení a dále besed a přednášek pro ţáky, individuálního přístupu k ţákům. Dalším cílem je motivace rodičů ke spolupráci v rámci programu. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub Zájmové kroužky při ŠD Kromě výchovné činnosti ve 4 odděleních ŠD mohly děti dle svých zájmů pracovat od hodin v 7 typech zájmových krouţků. Hra na zobcové flétny 25 dětí pracovalo ve 5 skupinách podle úrovně hry od úterý do čtvrtka ( pí vych. D. Effenberková ). Děti vystoupily na vánoční besídce Počítače počet dětí nebyl určen, dle zájmu 1 skupina v pátek (pí D. Effenberková ) Sportovní hry 12 dětí náplní byla lehká atletika a pohybové hry, pondělí (pí V. Bajerová ) Florbal 17 dětí pracovaly ve dvou skupinách dle věku ( úterý mladší, čtvrtek starší) ( pí V. Bajerová) Keramika a výtvarný 22 dětí ve dvou skupinách v pondělí a pátek ( pí M. Hlavsová). Krouţek navštívila i výtvarnice- keramička z Ruska, která předvedla práci na hrnčířském kruhu. Vaření 16 dětí bylo rozděleno do dvou skupin, pracovaly v návaznosti kaţdou lichou středu (pí M. Hlavsová). Děti si vyzkoušely různé recepty z teplé a studené kuchyně. V průběhu roku si děti tvořily vlastní knihu receptů i s fotografiemi vlastních výtvorů. Činnost krouţku byla zakončena společným opékáním, hrami a spaním ve škole. 9

10 Moderní gymnastika 8 děvčat pondělí (pí V. Bajerová). Děvčata předvedla své umění na vánoční besídce v lednu, připravila si předtančení na karnevalu 7. února. Všechny děti, které navštěvovaly kroužky při ŠD, získaly na konci školního roku originální vysvědčení. Prázdninová činnost O všech prázdninách, ředitelských dnech byla nabídnuta dětem činnost, ale pro malý zájem ze strany rodičů (méně neţ 3 děti) ŠD otevřena nebyla. Celoroční aktivity o Pitný režim na škole ( limonády, školní mléko a mléčné výrobky, pitíčka a müsli tyčinky ) o Sběr starého papíru ( 2krát ročně na podzim a na jaře ) o Sběr pomerančové kůry Akce ŠD: o Dětský maškarní karneval ( zábavný program pro dobrušské děti spojený s tancem a soutěţemi v Archlebových sadech ). o Dětská pouť soutěţivé odpoledne pořádané ke Dni dětí ( ) Poznámka: Přehled všech uspořádaných akcí ve šk. roce je v příloze. 8) Údaje o výsledcích kontrol ČŠI a jiných orgánů. Kontroly Čši ve školením roce neproběhly. Revize: Během roku byly prováděny pravidelné kontroly a revize podle plánů revizí. Prověrka BOZP ve škole proběhla dne : prověrku provedla paní Koudelková za firmu Hasiči, s.r.o., Nové Měst nad Metují. Závady uvedené v zápisu z prověrky byly odstraněny. Ve škole proběhla v říjnu 2010 prověrka požární ochrany panem Kloučkem za Hasiče. Drobné závady zjištěné kontrolou byly odstraněny. Zápisy ze všech kontrol jsou uloţeny u ředitele školy. 9) základní údaje o hospodaření školy Viz : - zpráva o hospodaření v roce ) Výroční zpráva podle 18 zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím Přehled poskytování informací za období Počet případů a) počet podaných ţádostí o informace, 0 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 0 c) opis podstatných částí kaţdého rozsudku soudu, d) výsledky řízení o sankcích za nedodrţování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona c) Přílohy: vyučované předměty v jednotlivých třídách: přehled počtů žáků dle místa bydliště přehled prospěchu školy za 1. pololetí přehled prospěchu školy za 2. pololetí 10

11 Přehled všech uspořádaných akcí ve šk. roce Zpracoval: ředitel ZŠ Mgr. Václav Hlavsa Podklady pro zprávu byly projednány na pedagogické radě dne Zpráva je zpracována ve třech výtiscích pro: - archiv školy - školskou radu - odbor školství Města Dobrušky Zpráva je k dispozici na stránkách školy na Přílohy - Podklady a další doplňující materiály jsou k dispozici v archivu školy. Projednáno ve školské radě ze dne:.. 11

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2012-2013 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace

Výroční zpráva. z a r o k 2 0 0 9-2010. Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace Výroční zpráva o č i n n o s t i š k o l y z a r o k 2 0 0 9-2010 Zpracovatel: Mgr. Miloš Mayer, ředitel školy OBSAH

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Valašské Meziříčí, Ţerotínova 376, okres Vsetín, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Kontakty: tel. 571 611 199 E-mail: zszerotinova@zszerotinova.cz Internet: www.zszerotinova.cz

Více

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012

Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Výroční zpráva školy za rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika školy 1. Název: Základní škola T.G.Masaryka Rajhrad, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Havlíčkova 452, 664 61 Rajhrad

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Základní škola T.G.Masaryka Otrokovice příspěvková organizace 2 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 zpracována dle 10 odst. 3, 12

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 Školní rok 2013-2014 Nejde o to být první, ale být nejlepší, jak dokážu Obsah 1. Základní údaje o škole.... 3 2. Charakteristika školy......

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2009-10 Pedagogická rada schválila dne 2. 9. 2010 Školská rada schválila dne 20. 10. 2010 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole (název,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ve Zlíně dne 1. září 2014-0 - Obsah: ČÁST A Základní údaje o škole str. 1 ČÁST B Vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace. příspěvková organizace. www.6zsmb. Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace www.6zsmb.cz Čj.: 1123/2011 Dne: 15. 9. 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Výroční zpráva obsahuje základní údaje a významné události, k nimž došlo v průběhu školního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Ledeč nad Sázavou, okres Havlíčkův Brod VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ve školním roce 2013/2014-1 - OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Základní údaje o součástech školy ve škol. roce

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA NOVÝ JIČÍN, KOMENSKÉHO 66, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE V Novém Jičíně dne 15. října 2010 Zpracovala: Emilie Řeháková ředitelka školy 1 Školská rada při základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2003/2004 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: 17. základní škola Plzeň, Malická 1, příspěvková organizace Adresa: Malická 1, 301 00 Plzeň Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011-2012 Projednáno na pedagogické radě dne 31. 8. 2012 Schváleno školskou radou dne 31. 8. 2012 Zpracoval: Mgr. Libor Mandovec ředitel ZŠ Kovářov Výroční zpráva

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2010/2011 Základní škola Ing. M. Plesingera-Boţinova Neratovice 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1.4. Materiálně-technické

Více

Výroční zpráva školní rok 2008-09

Výroční zpráva školní rok 2008-09 Výroční zpráva školní rok 2008-09 Základní škola Velké Poříčí, okres Náchod Náměstí 320 549 32 Velké Poříčí Obsah: 1 Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole 1.2 Součásti školy 2 Personální údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 (Dle Vyhlášky MŠMT ČR 15/2005 Sb.) Základní škola Jablonec nad Nisou Mšeno, Arbesova 30, příspěvková organizace 466 04 JABLONEC NAD NISOU Tel.: 483 737 111 e-mail: info@arbesovka.cz http://www.arbesovka.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více