Základní škola Dobruška, Pulická ulice 378

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Dobruška, Pulická ulice 378"

Transkript

1 Základní škola Dobruška, Pulická ulice 378 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Výroční zpráva je vypracována na základě zákona č. 561/2004 Sb. Podle 10, 11 a 12 a podle struktury výroční zprávy, stanovené v 7 vyhlášky 15/2005 Obsah: 1) Základní údaje o škole a. název, sídlo, zřizovatel, vedení školy, kontakty, www stránky b. charakteristika školy priority školy 2) Přehled oborů, které škola vyučuje a. přehled učebních plánů, třídnictví ve třídách, počty hodin uč. plánů b. Přehled oddělení školní družiny, zájmových kroužků školy 3) Přehled pracovníků školy a. Seznam pedagogických pracovníků školy b. Seznam provozních zaměstnanců školy 4) Statistické přehledy o a. zápisu k povinné školní docházce b. výsledku přijímacího řízení na střední školy c. zařazení žáků do reedukačních skupin 5) Údaje o výsledcích vzdělávání uloženo v archivu školy a. za 1. pololetí školního roku b. za 2. pololetí školního roku ) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 7) Údaje o činnosti a aktivitách a o prezentaci školy na veřejnosti a. Příloha: plán práce školy po měsících 8) Údaje o výsledcích kontrol ČŠI a jiných orgánů 9) Základní údaje o hospodaření školy v roce ) Výroční zpráva podle 18 zákona č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím 11) Přílohy Přehled předmětů vyučovaných ve škole Přehledy prospěchu žáků školy Přehled všech uspořádaných akcí ve šk. roce Přílohy a podklady, které nejsou přiloženy k této zprávě, jsou uloženy v archivu školy. 1

2 1) Základní údaje o škole: V souladu s usnesením zastupitelstva Města Dobrušky a podle zákona 250/2000 Sb. zřídilo Město Dobruška v roce 2003 příspěvkovou organizaci obce s názvem: Základní škola, Dobruška, Pulická ulice 378 okres Rychnov nad Kněžnou IČO: MŠMT vydalo rozhodnutí o zařazení do sítě škol dnem pod č.j.: / Materiály jsou uloţeny v archivu školy Obor poskytovaného vzdělání: C/001 Základní škola, délka studia 9 roků. Ředitel školy: Mgr. Václav Hlavsa Zástupce ředitele školy: Mgr. Josef Frýda Rada školy: Předseda: pan Karel Joukl Členové: Mgr. Josef Frýda, paní Veronika Svobodová Aktuální informace o škole: www. zs-pulicka.dobruska.cz b) Charakteristika školy: Priority školy Základní škola v Pulické ulici je plně organizovaná škola s devíti ročníky a třídami. 1. Rozšířená výuka oboru informační a komunikační technologie 2. Podpora zavádění a využívání výpočetní techniky do výuky všech předmětů 3. Rozvoj komunikační dovednosti v cizích jazycích 4. Podpora a rozvoj pohybových dovedností, rekreační sportovní výchovy a vedení žáků ke zdravému životnímu stylu. Rozvoj zájmových aktivit se zaměřením na zdravý životní styl, trávení volného času v kolektivu s kamarády v projektech z oblasti prevence sociálně patologických jevů a pozitivního sociálního chování. 5. Rozvoj estetického cítění žáků a aktivního zapojení do praktické výtvarné tvorby a utváření estetického prostředí. 2) Přehled učebních plánů školy na rok a) přehled učebních plánů, třídnicví Třídní učitel počet ž. třída učební program uč. plán 1 Michaela Matoušková 18 1.A Naše škola - č.j. ZŠ 80/ Markéta Schmoranzová 26 2.A Naše škola - č.j. ZŠ 80/ Hana Tošovská 23 3.A Naše škola - č.j. ZŠ 80/ Jiřina Pultarová 15 4.A Naše škola - č.j. ZŠ 80/ Jarmila Matyasiková 23 5.A Základní škola č.j / Boţena Moravcová 15 6.A Naše škola - č.j. ZŠ 80/ Hana Novotná 20 7.A Naše škola - č.j. ZŠ 80/ Petra Poulová 23 8.A Naše škola - č.j. ZŠ 80/ Jan Sedláček 21 9.A Naše škola - č.j. ZŠ 80/ celkem 184 2

3 b) Počet oddělení ŠD: 4 Oddělení Počet dětí Třídy Vedoucí oddělení Poznámka kroužky Vlasta Bajerová kroužky Dana Effenberková Ved. vych. ŠD 3. RD ŠK kroužky Magdalena Hlavsová Ved. ŠK Zájmové kroužky školní klub ŠD Výtvarný-keramický 1.st.+2.st. 2x Při ŠD p. Hlavsová Ateliér VV 1. st. pí Pultarová Vaření 1.st+ 2.st. Při ŠD p. Hlavsová M. Kuchyňka Hra na flétny 1. st 6 skupin Při ŠK p. Effenberková Učebna ŠD Sportovní chl-florbal 1. st Při ŠD p. Bajerová Tv sál, hřiště Sportovní hry 1. st Při ŠD p. Bajerová Tv sál, hřiště Gymnastický I 1.st Při ŠD p. Bajerová Tv sál Zdravotní Tv 1st Při ŠD p. Bajerová Tv sál 3) Přehled pracovníků školy a) Seznam provozních pracovníků na škole ve školním roce Poř Zkr. Jméno Os.č. Aprobace Praxe 2010 vyučuje funkce třídnictví 1 Fr Josef Frýda 105 D Čj 37 2.st Zást. řed. 2 Hl Václav Hlavsa 107 M Vv 33 2.st Ředitel 4 Mt Jarmila Matyasiková st Tv 27 1.st VI.A 5 Mo Boţena Moravcová 116 Rj - Vv - Aj 21 2.st. 6 Se Jan Sedláček 126 M - Z 33 2.st. VIII.A 7 To Hana Tošovská st. - Vv 27 1.st. II.A 8 Ţd Alois Ţďárek 132 F- Pč 38 2.st. VP 9 Sc Markéta 1.st.- Hv 13 1.st. I.A Schmoranzová 10 Ma Michaela Matoušková st st. IV.A 11 Po Petra Poulová 121 Nj - Čj 15 2.st. VII.A 12 Pu Jiřina Pultarová st. - Vv st. V.A 13 No Hana Novotná 146 Čj-Ov 24 2.st. IX.A 14 Mx Blanka Maixnerová 112 Př - Ch 10 1.st. Vychovatelky - učí 20 Ba Vlasta Bajerová 101 uč. - Tv 32 Tv 21 Ha Magdalena Hlavsová 108 uč.- Vv 20 Tv Vychovatelky: Ef Dana Effenberková 103 vych. - Hv 29 ŠD ved. vych. Ba Vlasta Bajerová 101 vych. - Tv 30 ŠD vych. Ha Magdalena Hlavsová 108 vych.- Vv 18 ŠD vych. Pozn: 3

4 b) Seznam provozních pracovníků na škole ve školním roce Poř.č. Zkr. Jméno funkce Pozn. úvazek 22 Du Romana Dubnová školnice 100% 23 Po Danuše Pohlová uklízečka 42% 24 Sv Jozefa Rašková uklízečka 43% 25 Ra Hana Rašková uklízečka 43% 26 Ša Šárka Šachová uklízečka 42% 27 Je Jitka Ješinová uklízečka 41% 28 Ne Helena Netíková uklízečka 41% 30 Db Josef Duben Údrţbář Dohoda 40 hod 4) Statistické údaje a) o zápisu žáků do ZŠ konaného dne (opravené a upřesněné údaje ke konci srpna 2011) Zápis do prvních ročníků pro škol. rok 2011/2012 Celkem Poznámka Celkový počet dětí, které se dostavily k zápisu v lednu Z toho 5 dívek Z toho po odkladu 6 Počet žádostí o odklad školní docházky 5 Vyhověno všem Z toho doporučeno MŠ 0 PPP 1 Lékařem - pediatrem 4 Klinic. psycholog a logoped 0 Počet dětí zapsaných do prvních tříd zvláštních škol 0 Odešel na jinou školu 1 Dodatečně se na školu přihlásili 1 Do 1. ročníku v září 2011 nastoupí: 24 b) Údaje o přijímacím řízení na střední školy Vycházející žáci ve škol. roce Třída Počet hlásících se Gymnázium SOU a OU SOŠ Přijato celkem V.A C:6 CH:4 D:2 C:6 CH:4 D: VII.A C:1 CH:0 D: C:1 CH:0 D: IX.A C:21 CH:14 D:7 C:1 CH:0 D:1 C:7 CH:5 D:2 C:13 CH:5 D:2 21 c) Údaje o zařazení žáků do reedukačních skupin k datu Ve školním roce bylo celkem zařazeno 21 žáků do 6 reedukačních skupin, z toho dva žáci dvakrát ( do Čj a M) Na všechny žáky byly požadovány prostředky na zvýšené výdaje. Ve 4.A byla integrovaná dívka s mentálním postižením. Do této třídy byla přidělena asistentka na celý školní rok. 4

5 řádek I. II. IIA. III. IV. Počet integrovanýc z toho se Počet h žáků zvýšenými reedukačních s VPUCH náklady skupin celkem v úvazku Stupeň ZŠ Počet vyučovacích hodin přímé práce týdně přesčasová na dohody 1 I II ) Údaje o výsledcích vzdělávání složky vytištěny z programu Bakaláři - uloţeno v archivu školy (obsahuje důvěrné informace) a) za 1. pololetí školního roku b) za 2. pololetí školního roku ) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků Vzdělávání učitelů: DVPP Učitelé vyuţívali především nabídek centra vzdělávání ve vzdělávacím středisku v Rychnově nad Kněţnou a zúčastňovali se různých akcí a školení. Někteří učitelé se zúčastnili školení, které pořádala vzdělávací střediska v Hradci Králové a Náchodě. O školení a vzdělávání v kurzech je malý zájem, kaţdý učitel jiţ řadu školení absolvoval, proto jsou jiţ při výběru kritičtí a velmi si vybírají pouze to nejnutnější: Druh studia Studium k interaktivní tabuli Školení metodiků prevence Ochrana reprodukčního zdraví prevence AIDS Právní předpisy Ekopolis Rubikon Péče o talentované ţáky Inkluzivní vzdělávání Setkání vých. poradců Pracovník Všichni pedagogičtí pracovníci pí Novotná MPP pí Poulová p. Hlavsa pí Maixnerová pí Novotná, Moravcová pí Tošovská pí Pultarová p. Ţďárek Samostudium čerpali zaměstnanci v době prázdnin dle pokynů ředitele školy. 7) Údaje o činnosti a aktivitách a o prezentaci školy na veřejnosti Řídící a organizační činnost. V průběhu roku byly plněny všechny úkoly související s provozem školy. Začátkem roku byl stanoven rámcový organizační plán roku - plán hlavních akcí uloţen v archivu školy. Kaţdý měsíc na provozních poradách byly schvalovány měsíční plány (uloženo na ZŠ), a to na základě návrhů metodických komisí. Z provozních porad byly pořízeny zápisy a zveřejňovány pomocí nástěnek, vyvěšen byl i kaţdý měsíční plán. Během roku byli učitelé seznamováni s pokyny ŠÚ i s novými vyhláškami a změnami týkajícími se školství. Velmi aktuální byly během roku finanční otázky, platové návrhy i čerpání limitů, o kterých byli učitelé vţdy informováni na provozních poradách a ped. radách. 5

6 Výroční zpráva za šk. rok minulý byla koncem října předána na odbor školství města Dobrušky Změny v pedagogickém sboru ve školním roce Od 1.9. vyučovala na plný úvazek pí Maixnerová nástup po rodičovské dovolené. 10 hodin týdně bylo vyučováno v přespočetných hodinách. Během roku několikrát zastupovaly za nemocné vychovatelky důchodkyně, pí Vatrtová, pí Jeţková, pí Rašková Kontrolní činnost: Kontrolní činnost byla průběţně prováděna v oblasti provozní, výchovně-vzdělávací, ekonomické Oblast ekonomickou a provozní kontroloval ředitel školy, oblast výchovně vzdělávací zástupce. Ve školní roce ověřovali učitelé výuku dle ŠVP Naše škola v prvním, druhém, třetím, čtvrtém a šestém aţ devátém ročníku. Vedení školy i jednotliví učitelé ověřovali učivo v jednotlivých předmětech, prováděli drobné úpravy v tematických plánech jednotlivých ročníků, především v předmětu estetická výchova v 8. a 9. ročníku. Vedení školy se proto více zaměřilo na neformální hodnocení pracovníků, tj. na průběţné řešení vzniklých problémů a hodnocení vykonávání práce související s výukou. Zástupce p. Frýda vykonal několik kontrolních hospitací se zaměřením na práci v inkluzivním vzdělávání (spolupráce asistentky a učitelky ve čtvrtém ročníku) a dále všeobecně zaměřené hospitace. Ředitel školy a VP řešil především obtíţe vzniklé s problémovými ţáky ve spolupráci s rodiči, policií a kurátorkou. Problematiku ţáků s VPU projednával s PPP v Rychnově nad Kněţnou výchovný poradce. Na organizaci reedukačních činností se ţáky se aktivně se podílela i p. uč. Poulová. Preventivní činnost zajišťuje na škole pí uč. Novotná Metodická činnost: Pověřenými orgány pro zajišťování a koordinování metodické činnosti na škole jsou: o metodické komise na 1. stupni o metodická komise ve školní druţině o předmětové komise na 2. stupni: přírodovědná a společenskovědní. Komise ze svých porad vedly zápisy - podklady pro plán práce školy. Rozhodovaly o výběru a nákupu učebnic a dalších pomůcek pro ţáky všech ročníků vzhledem k finančním limitům školy. Spolupracovaly při řešení metodické problematiky. Projednávaly změny a doplňky v ŠVP. Připravovaly úkoly pro školní olympiády. Doporučovaly svým členům účast na vzdělávacích akcích. Hodnotily průběh uspořádaných akcí. Spolupráce s rodiči Na úvodní informační třídní schůzce byli rodiče seznámeni s předpokládaným průběhem nového školního roku, Třídní učitelé seznámili rodiče se školními řády a s plánovanými akcemi. Rodiče si mohli zvolit třídní důvěrníky, kteří v případě potřeby spolupracují s třídními učiteli při řešení problémů ve třídách. V listopadu byla pro rodiče ţáků 9. ročníku zorganizována schůzky k volbě k povolání, kde zástupci středních škol z okolí seznámili rodiče i vycházející ţáky s moţnostmi studia na střední škole. V listopadu 2010 byla Radou školy projednána výroční zpráva školy a projednán reţim a chod školy. Rada byla seznámena s ŠVP školy. O prospěchu a chování dětí byli rodiče průběţně informování na čtyřech konzultacích. Rodiče problémových ţáků byli vyzváni k osobní návštěvě školy, především k projednání závaţných výchovných i vzdělávacích problémů ţáků. Někteří rodiče se však plánovaných schůzek nezúčastňují. Škola se proto musí obracet o pomoc na sociální odbor MÚ v Dobrušce. 6

7 V červnu od 4.do 12. se někteří rodiče i přátelé školy zúčastnili ozdravného pobytového zájezdu na poloostrov Gargáno do Itálie. Zájezd zajišťuje vedení školy spolu s KPŠ. Spolupráce se spádovými školami Do naší ZŠ docházejí ţáci pouze z jediné spádové školy v Pohoří, kromě nich školu navštěvují výjimečně na ţádost rodičů i ţáci z jiných okolních obcí (viz. tabulka v příloze). S paní ředitelkou v Pohoří si vedení školy vyměňuje informace i zkušenosti z řídící činnosti buď telefonicky nebo osobním kontaktem. Ředitelé škol řešili sjednocení osnov pro výuku informatiky v 5. ročníku. Školu navštívili i ţáci ze ZŠ v Ohnišově a Podbřezí s rodiči, pokud projevili zájem o přijetí do 6. ročníku. V předvánočním čase navštívili školu předškoláci z mateřských škol v Dobrušce. Školní žákovský parlament: Ve školním roce pokračovala a rozvíjela se činnost školního parlamentu. Vedením školního parlamentu byla pověřena vychovatelka ŠD paní M. Hlavsová. Členové parlamentu se sami podíleli na přípravě školních projektů a zapojovali se do některých z vyhlášených soutěţí. Spolu s vedoucí ŠK Magdalenou Hlavsovou zorganizovali podzimní a jarní kolo turnaje ve stolním tenisu a bowlingu. Parlament vyhlásil na konci roku anketu Nej kluk a NEJ holka školy. Vítězové ţák z 9. roč. a ţákyně z 8. ročníku obdrţeli věcné ceny. Obnova zařízení školy a nábytku: Z přiděleného rozpočtu školy byl hrazen běţný provoz školy. Bylo obnovováno, či doplňováno zařízení školy a školní pomůcky inventář nad 3000 Kč. Nákup nového vybavení školy: na ţádost vedení školy byly zřizovatelem schváleny do rozpočtu na rok 2011 finanční prostředky zejména na nákup nového nábytku do školní druţiny na školním pozemku byla dokončena výstavba prodlouţeného školního hřiště. Při inventarizaci k byl vyřazen starý poškozený nevyhovující nábytek a nefunkční přístroje dle inventurního zápisu. V červenci 2011 byl schválen škole finanční příspěvek na stavební rekonstrukci učebny chemie. Malá stavební firma během pěti dnů vybourala nevyhovující vyzděné příčky a poloţila novou podlahu. Tato upravená učebna byla připravena k pro početnou 6. třídu -30 ţáků. Využití učeben a dalších zařízení Škola vyuţívá plně všechny vlastní učebny. Na základě smluv jsme vyuţívali i tělocvičnu v sokolovně a v SPŠE Dobruška. Za veškeré pronajaté prostory jsme v roce 2010 zaplatili necelých ,- Kč. Dalších cca ,- Kč jsme zaplatili za dopravu ţáků na bruslení do Opočna. Škola má velký problém se zajišťováním výuky tělesné výchovy pro žáky 2. stupně ZŠ, zejména v zimním období. V tělocvičně SPŠE využíváme pouze několik volných hodin, které nám vedení uvolní. V sokolovně byl v topném období nájem 350 Kč za hodinu, navíc tělocvična není nikdy vytopená na požadovanou teplotu. 7

8 Do obou sportovních hal musí žáci docházet pěšky, takže z dvouhodiny cvičí pouze hodinu. Tato skutečnost již byla prostřednictvím školské komise tlumočena radě města. Bylo konstatováno, že nejlepším řešením by byla výstavba nové tělocvičny přímo u ZŠ Pulické, kde by ji mohlo využívat i gymnázium. Zajišťování pomůcek a učebnic: Učební pomůcky i učebnice byly v průběhu škol. roku zajišťovány dle doporučení komisí v závislosti na finančním limitu. Nejspolehlivějším dodavatelem učebnic jsou jednotlivá vydavatelství, kde knihy objednáváme přímo. Vzhledem k přechodu na ŠVP bylo nutné nakoupit nové učebnice, celkem cca za ,- Kč. Pomůcky a potřeby pro výuku nakupuje škola z prostředků vybraných od rodičů na kaţdý kalendářní rok. Rodiče si také po dohodě a jejich souhlasu platí pracovní sešity pro své děti, které ţákům zůstávají. Významné aktivity a úspěchy žáků školy: 1) Na 2.stupni v některých naukových předmětech připravovali učitelé pro děti úkoly ve školních olympiádách. Zájem ţáků velmi poklesl oproti minulým rokům, proto ředitel školy vyhlásil novou soutěţ O korunu krále Václava. Cílem soutěţe bylo motivovat ţáky a zvyšovat jejich vědomosti ve všech předmětech. Zapojilo se 5 ţáků ze 6.roč., 5 ţáků ze 7.roč., 7 ţáků z 8.roč., 7 ţáků z 9.roč., coţ je 30% ze všech ţáků 2.stupně. 2) Na podporu účasti ţáků v postupových soutěţích vydal ředitel školy pokyn, podle kterého úspěšní ţáci postupující ze školního kola do okresního a krajského získávali poukázky k odběru zboţí. 3) Na podporu sportovních aktivit a zvýšení fyzické kondice ţáků vyhlásil ředitel školy celoroční projekt Sportovec třídy. Do hodnocení se započítávají dosaţené výsledky ţáků v hodinách Tv i účast na závodech a turnajích. Nejlepší sportovci z kaţdé třídy obdrţeli na konci roku věcné dárky a titul sportovec třídy. 4) Ţáci 6. a 7. ročníku se zapojili do projektu Rubikon, který je součástí MPP školy se zaměřením na etickou výchovu a zlepšování vztahů mezi ţáky ve třídách. Ţáci, kteří se ve hře i ve skutečnosti chovali ke ostatním nejlépe, získali titul Rytíř Rubikonu a od autora projektu obdrţeli stříbrné prsteny. Některé školní akce a projekty Všem vyučujícím bylo doporučeno zařazovat do tématických plánů a odzkoušet školní projekty. Mezi školní projekty, které budou v budoucnu i nadále zařazovány jsou: 1. Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku od 1. do v Olešnici v.o.h. 2. LVVZ žáků ročníku šestidenní pobyt na horách s výcvikem sjezdového a běţkového lyţování na Orlickém Záhoří Penzion Černá Voda. Akce v lednu 2011 se konala v termínu od 23. do 28. ledna. LVVZ se zúčastnilo celkem 24 ţáků školy z ročníku. 3. U příleţitosti svátku Mikuláše uspořádali učitelé Čertovský den, ţáci 9. ročníku v přestrojení za Mikuláše připravili nadílku pro mateřské školy v Dobrušce, Ohnišově a ve Valu. Odpoledne si děti zatančily na taneční diskotéce, na které vystoupila hudební skupina ZUŠ Dobruška PelMel. 4. Den Země projekt pro 1. i 2 stupeň se uskutečnil v 20. dubna se zaměřením na ochranu ţivotního prostředí a poznávání okolí školy a regionu 5. Základní výcvik na raftech čtyřdenní výcvik v Českém Krumlově a okolí se základním výcvikem plavby na raftech pro 8. A 9. ročník. Termín akce od 24.5 do

9 6. Výuka plavání: Výuku plavání zařazuje škola do plánu na podzim roku pro ţáky 2. a 3. ročníku a je hrazena ze státních prostředků a pro ţáky 1., 4. a 5. ročníku v jarním termínu. Platí si rodiče sami. 7. Dopravní výchova nepovinný předmět s jednohodinovou dotací po celý rok pro ţáky 4. ročníku. Pracovní program : pravidla silničního provozu pro chodce a pro cyklisty Ţáci byli seznámeni s teoretickými pravidly silničního provozu pro chodce a cyklisty, s předepsaným vybavením jízdního kola a s povinností pouţívání přilby při jízdě. Ţáci absolvovali 3 krát jízdu zručnosti s předepsanými překáţkami na hřišti před školou. 8. Výlet do AQUA parku v Polsku zorganizovala pí Novotná a p. ředitel v rámci minimálního preventivního programu. 9. Exkurze do Prahy ţáci 2.stupně pravidelně poznávají památky v Praze pod vedením vyučujících. 10. Pro ţáky školy ve všech ročnících byly připraveny i kulturní programy v tělocvičně školy, vybraní ţácizájemci se zúčastnili divadelního představení Lucerna v Praze. V rámci výuky navštívili i filmová představení v dobrušském kině. 11. Sportovně zdatní ţáci reprezentují školu ve vybraných turnajích a soutěţích. Např. Mc Donald Cup ţáci 5.roč. postoupili do okresního kola, ve florballovém ORION CUP, obsadili třetí místo v okrese. Minimální preventivní program a) MPP je součástí výchovného plánu školy jednotlivé body jouu rozpracovány do ŠVP. o o o o o Hlavním cílem primární prevence je zvýšení odolnosti dětí a mládeţe vůči sociálně patologickým jevům. Cílem našeho programu je realizovat na škole dlouhodobý komplexní primární program, do kterého bude zahrnuto vše důleţité, co je v současné době škole k dispozici, a vše, co jiţ bylo s úspěchem vyzkoušeno. Důraz bude poloţen na informovanost ţáků v hodinách výchovy k občanství, chemie, dopravní výchovy apod. Dále téţ na širokou nabídku volnočasových aktivit podle moţností školy. Vést ţáky k zdravému sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v ţivotě, zvládnutí stresu, k dovednostem řešit své problémy bez léků a jiných návykových látek. K tomuto cíli vyuţíváme různých metod aktivního sociálního učení a dále besed a přednášek pro ţáky, individuálního přístupu k ţákům. Dalším cílem je motivace rodičů ke spolupráci v rámci programu. Zájmové vzdělávání: školní družina a školní klub Zájmové kroužky při ŠD Kromě výchovné činnosti ve 4 odděleních ŠD mohly děti dle svých zájmů pracovat od hodin v 7 typech zájmových krouţků. Hra na zobcové flétny 25 dětí pracovalo ve 5 skupinách podle úrovně hry od úterý do čtvrtka ( pí vych. D. Effenberková ). Děti vystoupily na vánoční besídce Počítače počet dětí nebyl určen, dle zájmu 1 skupina v pátek (pí D. Effenberková ) Sportovní hry 12 dětí náplní byla lehká atletika a pohybové hry, pondělí (pí V. Bajerová ) Florbal 17 dětí pracovaly ve dvou skupinách dle věku ( úterý mladší, čtvrtek starší) ( pí V. Bajerová) Keramika a výtvarný 22 dětí ve dvou skupinách v pondělí a pátek ( pí M. Hlavsová). Krouţek navštívila i výtvarnice- keramička z Ruska, která předvedla práci na hrnčířském kruhu. Vaření 16 dětí bylo rozděleno do dvou skupin, pracovaly v návaznosti kaţdou lichou středu (pí M. Hlavsová). Děti si vyzkoušely různé recepty z teplé a studené kuchyně. V průběhu roku si děti tvořily vlastní knihu receptů i s fotografiemi vlastních výtvorů. Činnost krouţku byla zakončena společným opékáním, hrami a spaním ve škole. 9

10 Moderní gymnastika 8 děvčat pondělí (pí V. Bajerová). Děvčata předvedla své umění na vánoční besídce v lednu, připravila si předtančení na karnevalu 7. února. Všechny děti, které navštěvovaly kroužky při ŠD, získaly na konci školního roku originální vysvědčení. Prázdninová činnost O všech prázdninách, ředitelských dnech byla nabídnuta dětem činnost, ale pro malý zájem ze strany rodičů (méně neţ 3 děti) ŠD otevřena nebyla. Celoroční aktivity o Pitný režim na škole ( limonády, školní mléko a mléčné výrobky, pitíčka a müsli tyčinky ) o Sběr starého papíru ( 2krát ročně na podzim a na jaře ) o Sběr pomerančové kůry Akce ŠD: o Dětský maškarní karneval ( zábavný program pro dobrušské děti spojený s tancem a soutěţemi v Archlebových sadech ). o Dětská pouť soutěţivé odpoledne pořádané ke Dni dětí ( ) Poznámka: Přehled všech uspořádaných akcí ve šk. roce je v příloze. 8) Údaje o výsledcích kontrol ČŠI a jiných orgánů. Kontroly Čši ve školením roce neproběhly. Revize: Během roku byly prováděny pravidelné kontroly a revize podle plánů revizí. Prověrka BOZP ve škole proběhla dne : prověrku provedla paní Koudelková za firmu Hasiči, s.r.o., Nové Měst nad Metují. Závady uvedené v zápisu z prověrky byly odstraněny. Ve škole proběhla v říjnu 2010 prověrka požární ochrany panem Kloučkem za Hasiče. Drobné závady zjištěné kontrolou byly odstraněny. Zápisy ze všech kontrol jsou uloţeny u ředitele školy. 9) základní údaje o hospodaření školy Viz : - zpráva o hospodaření v roce ) Výroční zpráva podle 18 zákona č. 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím Přehled poskytování informací za období Počet případů a) počet podaných ţádostí o informace, 0 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 0 c) opis podstatných částí kaţdého rozsudku soudu, d) výsledky řízení o sankcích za nedodrţování tohoto zákona bez uvádění osobních údajů e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona c) Přílohy: vyučované předměty v jednotlivých třídách: přehled počtů žáků dle místa bydliště přehled prospěchu školy za 1. pololetí přehled prospěchu školy za 2. pololetí 10

11 Přehled všech uspořádaných akcí ve šk. roce Zpracoval: ředitel ZŠ Mgr. Václav Hlavsa Podklady pro zprávu byly projednány na pedagogické radě dne Zpráva je zpracována ve třech výtiscích pro: - archiv školy - školskou radu - odbor školství Města Dobrušky Zpráva je k dispozici na stránkách školy na Přílohy - Podklady a další doplňující materiály jsou k dispozici v archivu školy. Projednáno ve školské radě ze dne:.. 11

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016

Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Roční plán řídících činností ve školním roce 2015/2016 Organizace chodu školy, soubor řídících činností. Neustálé operativní řešení každodenně vznikajících problémových situací. Vymezení základních oblastí

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16

6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 6. základní škola Cheb, Obětí nacismu 16 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pedagogická rada projednala dne: 27. 09. 2012 Školská rada projednala dne: 11. 10. 2012 Mgr. Pavel Tomáš ředitel školy Charakteristika školy 6. základní

Více

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014

Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2013-2014 Č.j.: 1572/2013/ZŠ

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace

Plán práce. na školní rok 2015/2016. Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2015/2016 Obsah 1. Organizace školního roku 2015-2016 2. Personální

Více

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU

PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU OBSAH 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika zařízení 3. Materiální podmínky 4. Personální podmínky 5. Ekonomické podmínky 6. Cíle vzdělávání 7. Formy a metody

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A.

d) průměr žáků na třídu 12,00 2. Zaměstnanci školy a) pedagogičtí pracovníci ( PP) 6 b) nepedagogičtí pracovníci (NP) 4 Mgr. A. Organizační zabezpečení školního roku 2017/2018 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 36 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 12,00 2.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy

AUTOEVALUACE ŠKOLY. Autoevaluace školy AUTOEVALUACE ŠKOLY Autoevaluace školy Autoevaluace školy je podrobně rozpracovaná podle 9 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e. Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č e s k á š k o l n í i n s p e k c e Č. j. 121 282/98-11018 Inspektorát č. 12-Brno Signatura: al1cs101 Okresní pracoviště Blansko INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / škol. zařízení: (přesný název, pod kterým je

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora. Sadová 1756, 286 01 Čáslav. Identifikátor: 650 058 135 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Čáslav, Sadová 1756, okres Kutná Hora Sadová 1756, 286 01 Čáslav Identifikátor: 650 058 135 Termín konání inspekce: 16. - 18.

Více

KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola

KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola Základní škola, Dobruška, Pulická 378 KONCEPCE ŠKOLY Doplněno 2008 zahájení výuky podle ŠVP Naše škola Základní škola, Dobruška, Pulická ulice 378 získala na základě zřizovací listiny právní subjektivitu

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou. č.p. 110, Dobré. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou. č.p. 110, Dobré. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Dobré, okres Rychnov nad Kněžnou č.p. 110, 517 93 Dobré Identifikátor školy: 600 097 471 Termín konání inspekce: 21. 22.

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 123 097/98 11070 Inspektorát č 12 Signatura: al3bs101 Okresní pracoviště Brno-venkov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Základní škola-1. stupeň Holasice,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Český Těšín Ostravská 1710 okres Karviná MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2009/2010 Platnost od 1. 9. 2009 Ředitel školy: Mgr. Rudolf Fiedler Vypracovala: Mgr. Ingrid

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47

Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 Organizace školního roku 2017/2018 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 28/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Zahájení práce v předmětových komisích srpen Příprava učeben

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Celoroční plán pro školní rok

Celoroční plán pro školní rok Škola: Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 Oblast: Dokumentace školy Základní právní norma: SRPEN ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115 Název: Celoroční plán pro školní rok 2016-2017 Č.j.:

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Deštná. Adresa: náměstí Míru 45, Deštná. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Deštná Adresa: náměstí Míru 45, 378 25 Deštná Identifikátor školy: 650 040 953 Termín konání inspekce: 15. a

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012.

Výroční zpráva. Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Výroční zpráva Projednána a schválena na pedagogické radě dne 2.10.2012. Předána na MÚ Aš OŠKS dne 10.10.2012 Struktura výroční zprávy školy A. Základní údaje o škole str.2 B. Přehled oborů vzdělání str.

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 042 110/99-5077 Signatura: ad2ns201 Oblastní pracoviště č. 4 Plzeň Okresní pracoviště Klatovy INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Zvláštní škola, Kašperské Hory, Bohdana

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1 v období školního roku 2014 2015 Č.j.: ZŠJeh/237/2015 Schváleno školskou radou dne 7.10.2015 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů

Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Časový harmonogram programu prevence sociálně patologických jevů Po celý školní rok je žákům v odpoledních hodinách k dispozici školní klub s nabídkou volnočasových aktivit a otevřena počítačová učebna.

Více

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA LEDEČ NAD SÁZAVOU okres Havlíčkův Brod Nádražní 780, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČ: 71008951 tel. 569 726 420 www.zs.ledecns.cz e-mail: zsledec@seznam.cz CELOROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ

Více

Údaje o hospodaření školy v roce 2007

Údaje o hospodaření školy v roce 2007 Údaje o hospodaření školy v roce 2007 na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Zařízení : Základní škola

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY .Učební plány:.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j.

Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku Č.j. Výroční zpráva Základní škola a mateřská škola Brno, Blanenská 1, příspěvková organizace v období školního roku 2015 2016 Č.j.: ZŠJeh/203/2016 Schváleno školskou radou dne 14.9.2016 1 1.0 Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8

Základní škola logopedická s. r. o., Paskovská 65/92, 720 00 Ostrava-Hrabová Minimální preventivní program Strana: 1/8 Strana: 1/8 1. Základní údaje o škole Název a adresa školy, pro Základní škola logopedická s.r.o., kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. René Macháč Telefon na ředitele 596 735 470 E-mail

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L

Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Česká školní inspekce Pardubický inspektorát P R O T O K O L Č. j. ČŠIE-823/10 E o státní a kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) a e) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ NA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Vedoucí školního poradenského pracoviště: Mgr. Jiřina Poláčková výchovný poradce Členové školního poradenského pracoviště: Mgr. Eva Fajtová

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121. Adresa: Štítného 121, Jindřichův Hradec I. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Adresa: Štítného 121, 377 01 Jindřichův Hradec I Identifikátor školy: 650 053 265 Termín konání

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více