Ing. Alena Slavingerová ředitelka občanské poradny a kolektiv. Ing. Alena Slavingerová ředitelka občanské poradny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Alena Slavingerová ředitelka občanské poradny a kolektiv. Ing. Alena Slavingerová ředitelka občanské poradny"

Transkript

1 Občanská poradna Jihlava člen Asociace občanských poraden registrovaný poskytovatel sociální služby Žižkova 13, Jihlava tel: Provozní řád Občanské poradny Jihlava Jméno a příjmení, funkce Podpis Datum Vypracovala: Schválila: Ing. Alena Slavingerová ředitelka občanské poradny a kolektiv Ing. Alena Slavingerová ředitelka občanské poradny Platnost od: Odpovědnost Za vypracování, aktualizaci a dodržování pravidel zodpovídá ředitelka občanské poradny, případně její zástupce. Každý pracovník zodpovídá za služby, které poskytuje a za dodržení provozního řádu, se kterým byl seznámen a je povinen jej dodržovat. 2. Základní údaje 1. ázev a adresa zařízení: Občanská poradna Jihlava, Žižkova 13, Jihlava Kontaktní místo Telč, Masarykova 330, Telč 2. ázev a adresa provozovatele: Občanské sdružení Občanská poradna Jihlava - 1 -

2 3. IČ: Tel: , mob , 5. Ředitelka Občanské poradny : Ing.Alena Slavingerová 4.2. Obecné údaje 1. Druh poskytovaných služeb Odborné sociální poradenství - 37 (3) zákona 108/2006 o soc. službách Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství dle 4 vyhl. č. 505/2006 Sb. se zajišťují v rozsahu těchto úkonů: a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb, b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. Pomoc při vyřizování běžných záležitostí 2. Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím 2. Vymezení cílové skupiny Služby občanského poradenství jsou poskytovány lidem, kteří jsou v tíživé životní situaci nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy. Cílovou skupinou jsou lidé v tíživé sociální situaci hledající informace, rady a pomoc při prosazování svých oprávněných zájmů a práv. Mezi tyto patří zejména lidé s nejrůznějšími handicapy - občané ze znevýhodněných skupin. Jedná se převážně o lidi sociálně potřebné - žijící na hranici existenčního minima, lidi s postižením (fyzickým i psychickým), seniory, oběti domácího násilí, osamělé rodiče, diskriminované občany, nezaměstnané, národnostní menšiny, bezdomovce, rodiny a další. 3. OP Jihlava poskytuje lidem poradenství zejména v těchto oblastech: - dluhové poradenství (práva a povinnosti dlužníků, věřitelů, ručitelů, informace o exekuci, insolvenčním řízení) - bydlení (např. nájmy, domy/byty ve vlastnictví, trvalý pobyt, zánik užívacího práva ) - rodinné a mezilidské vztahy (např. rozvody, výživné, úprava práv a povinností k dětem) - majetkoprávní vztahy (např. společné jmění manželů, darovací smlouva, dědění, náhrada škody...) - poradenství obětem trestných činů a domácího násilí - přestupky - ochrana spotřebitele (např.reklamace, předváděcí akce ) - pracovně právní vztahy (např. vznik pracovního poměru, rozvázání pracovního poměru ) - občansko právní problematika (např. opravné prostředky odvolání, odpory, návrhy,žaloby.. - správní řízení (např. stavební právo, problematika ochrany životního prostředí ) 4. OP Jihlava neprovádí: - 2 -

3 výpočty daní, poplatků, důchodů, pojištění, dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, úroků, mezd, dovolené (pouze počítá kolik náleží zaměstnanci dnů dovolené za odpracované dny). Neradí v komerčních záležitostech, poradci nejsou daňoví poradci. Nezastupuje u soudu, nedoporučuje konkrétní právníky. Nepůjčuje finanční prostředky, nezajišťuje ošacení a náhradní ubytování., tlumočníky do cizích jazyků, do znakové řeči, texty v Braillově písmu. OP není advokátní kancelář, krizové centrum a kontrolní orgán. 5. Personální zajištění, včetně kvalifikace Služby OP Jihlava zajišťují 4 pracovníci. Za chod a poskytované služby zodpovídá ředitelka OP, která zodpovídá za provoz a hospodaření OP a zodpovídá se výboru Občanského sdružení občanská poradna Jihlava. Všichni pracovníci musí mít k činnosti odborné vzdělání dle zák. o sociálních službách. 108/2006 Sb. Průběžně se vzdělávají a opakovaně absolvují odborná školení k problematikám, kterými se při své činnosti zabývají. Ředitelka poradny (současně na 0,2 poradce) - sociální pracovnice Poradci - sociální pracovníci Občanským poradcem je poradce občanské poradny s komunikačními schopnostmi, empatický, se schopností orientovat se v informacích a zákonech, s ukončeným min. vyšším odborným vzděláním (viz. zákon 108/2006 Sb., 110), který absolvoval předepsanou odbornou přípravu podle metodiky AOP (Metodika výcviku občanského poradce Modulÿ). Na práci poradny se dále podílejí externí zaměstnanci - účetní, právník, supervizoři, psycholog (vysokoškolské vzdělání). 6. Časová dostupnost sociální služby (poradenství) Služba je poskytovaná v pracovních dnech dle provozní doby OP. Návštěvní dny pro OP v Jihlavě: celkem 20 hod PO 9:00 12:00 13:00 16:00 (bez objednání) ÚT 13:00 17:00 ST 9:00 14:00 ČT 9:00 14:00 (ÚT až ČT nutno objednat) Návštěvní dny pro OP v Telči: celkem 4 hod ÚT 11:30 15:30 (bez objednání) Poradci se střídají, každý poradce je v kontaktním místě v Telči 3x za sebou. Pokud nastanou jiné okolnosti, střídání se upravuje dle možností poradny. 7. Kapacita zařízení (počet intervenci v jednom okamžiku ) Jihlava : 2 intervence Telč : 1 intervence - 3 -

4 8. Podrobné údaje o poskytovaných službách Občanská poradna Jihlava se podílí na činnosti Asociace občanských poraden a společně s ní upozorňují příslušné státní a místní orgány na nedostatky legislativy a na neřešené problémy občanů ve snaze ovlivnit vývoj politiky a sociálních služeb ve prospěch občanů. Občanská poradna je nezávislým místem bezplatné, diskrétní a nestranné pomoci, provází občany při jejich obtížích. Občanská poradna Jihlava poskytuje rady, informace, asistenci a aktivní pomoc lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci nebo jim taková situace hrozí. Pomáhá jim hledat řešení, informuje je o jejich právech, povinnostech a dostupných službách, pomáhá jim při vyjádření jejich vlastních potřeb a hájení oprávněných zájmů a podporuje je při vlastním zvládání problémů, pomáhá jim hledat vhodná řešení. Informuje občana o jeho právech a povinnostech. Občanská poradna je řádným členem Asociace občanských poraden. Služby poradny jsou bezplatné. Uživatelům jsou služby poskytovány dle jejich možností a požadavků: osobní konzultace v poradně, telefonicky, em, klasickou poštou, návštěvou mimo prostory poradny. O informacích, které od uživatele získá, zachová poradna naprostou diskrétnost a rovněž nezjišťuje uživatelovu totožnost. Uživatel má možnost vystupovat anonymně. Uživatel služby má možnost měnit své osobní cíle v průběhu využívání služeb. Při řešení sporů je občanská poradna nestranná a ve svém jednání je nezávislá na jakýchkoli vnějších subjektech nebo institucích. Uživatel nemá možnost vybírat si poradce, poradci v OP jsou navzájem zastupitelní. Při řešení složitějších problémů může poradce případ konzultovat s externími specialisty, odborníky a uživatel tak může být objednán na další termín. Délka jedné konzultace je stanovena na maximálně 45 minut. Poslední uživatel služby je přijat nejpozději ¾ hod před ukončením konzultačních hodin. Pokud přijde zájemce později, můžete být buď : - objednán na jiný termín - odkázáni na dny bez objednání - je-li případ naléhavý a je to v možnostech poradny, přijat ke konzultaci (tuto skutečnost posoudí a rozhodne poradce) zájemce se může objednat na tel. číslech , mob nebo em Smlouva o poskytování služby občanské poradny je uzavírána mezi poradcem a zájemcem o službu ústní formou. Pokud zájemce souhlasí se všemi pravidly, které mu poradce sdělí a které mu jsou k dispozici písemně na nástěnce a dodržuje pravidla stanovená tímto provozním řádem, je okamžikem započetí rozhovoru uzavřena smlouva o poskytování služeb občanské poradny. Poradce je povinen na požádání uživateli vysvětlit další podrobnosti o službách občanské poradny. Uživatel může kdykoli bez uvedení důvodu vypovědět dohodu o poskytování služby. I přes to se může v případě potřeby na OP opět obrátit. Uživateli může být odmítnuta služba nebo v ní nebude dále pokračováno jen dle zákona č. 108/2006 Sb. a dle stanovených pravidel ve Směrnici č.s4-4 -

5 Občanská poradna není zbavena ohlašovací povinnosti v případech trestných činů dle 168 Trestního zákona, které dosud nejsou ohlášeny. Dozví-li se poradce při jednání s uživatelem o spáchání takového trestného činu, má povinnost ohlásit případ policii. V poradně jsou pro podrobné seznámení k dispozici předpisy a pravidla týkající se práce s uživatelem například \směrnice a Pravidla, Standardy kvality občanských poraden AOP, Etické kodexy, Charta občanských poraden a další. Se stížnostmi na práci poradců či jinými stížnostmi adresovanými poradně se uživatelé mohou obracet ředitele poradny Jihlava, Asociaci občanských poraden, Český Helsinský výbor a další. Stížnost jde podat také anonymně. Bližší informace jsou vyvěšeny na místě dostupném uživatelům pod názvem Způsob přijímání a vyřizování stížností uživatelů. příl. č. 1 Pro celý proces vyřizování stížnosti si uživatel může zvolit svého zástupce Objednávání zájemců o službu: zájemci jsou na provozní konzultační hodiny pro to určené objednáváni dopředu. Je možné se objednat telefonicky, mailem, dopisem nebo osobně přímo v OP. Zájemce o službu může poradnu navštívit osobně i není-li objednán. Podle naléhavosti případu rozhodne poradce o dalším postupu. Zájemce může být přijat ihned pokud je poradce volný, nebo je objednán na nejbližší termín (hodinu, den). Maximální čekací doba na objednaný termín by neměla být delší než 14 dní. Pokud poradce není z provozních důvodů schopen do 14 dní zájemce objednat, je povinen mu toto zdůvodnit a vyjednat mu konzultaci v jiné poradně nebo mu jinou poradnu doporučit. 9. Prostory vyčleněné pro činnost : Občanská poradna v Jihlavě, Žižkova 13 OP Jihlava sídlí v budově Globusu na ulici Žižkova 13, ve třetím poschodí. Poradna má k dispozici 5 místností (2 kanceláře, 2 konzultovny, průchozí prostor, čekárna na chodbě budovy a WC na hodně budovy. Po budově jsou směrovky, které zájemce vedou do prostor poradny. Poradna se nachází v blízkosti centra města a je proto snadno dosažitelná. Přístup do poradny je po schodišti. Osoby mohou využít výtahu, který se nachází v zadní části budovy. Dopravu výtahem je možno si v poradně objednat telefonicky nebo mailem (informace lze získat na mailu, informačním letáku, telefonem nebo mailem). Dopravu výtahem pak po domluvě zajišťuje pracovník poradny. Pro osoby nepohyblivé, nebo s omezenou pohyblivostí neposkytuje OP služby v prostorách poradny, tyto osoby mohou dohodnout návštěvu poradce mimo prostory poradny. Ke standardnímu vybavení patří kancelářský nábytek, pevná telefonní linka, stálé připojení k internetu, mobilní telefon, 4x notebook, 1x počítač, 2x multifunkční tiskárna, skartovačka, kroužkovačka. Kontaktní místo Telč, Masarykova 330 Kontaktní místo v Telči se nachází na ulici Masarykova 330, v přízemí budovy Polikliniky. Kontaktní místo je v blízkosti autobusového i vlakového nádraží (cca 2-3 min) a nedaleko centra (cca 10 min). Je proto také snadno dosažitelné. Pro osoby nepohyblivé, nebo s omezenou pohyblivostí neposkytujeme služby v prostorách poradny, tyto osoby mohou dohodnout návštěvu poradce mimo prostory poradny. Ke standardnímu vybavení patří kancelářský nábytek. Občanská poradna má k dispozici vlastní notebook s tiskárnou, který poradce vozí sebou

6 10. Další údaje : - lékárnička je umístěna v kanceláři poradců OP Žižkova ul.13 a v kanceláři OP Telč Masarykova 330. současně s brožurou Nejčastěji se vyskytující akutní úrazy - v prostorách občanské poradny v Jihlavě, Žižkova 13 a Telč, Masarykova 330 je zakázáno kouřit

7 Příl.č. 1 Způsob přijímání a vyřizování stížností uživatelů Způsob přijímání a vyřizování stížností uživatelů 1. Postup podávání stížností na kvalitu poskytované služby v projektu Občanská poradna Uživatelé či zájemci služby OP Jihlava si mohou stěžovat na kvalitu nebo způsob poskytování služby. Stížnosti lze podat : - ústně do protokolu - písemně dopisem, mailem, napsat do knihy Připomínky a náměty, která je k dispozici v čekárně poradny - stěžovatel má možnost zvolit si zástupce pro podání a vyřizování stížnosti, kterého písemně pověří k tomuto úkonu. - stížnost je možné podat také anonymně. V tom případě řeší stížnost ředitel poradny. Vzhledem k anonymitě stížnosti nemůže stěžovateli odpovědět. Ředitel o stížnosti a výsledku šetření informuje do 30 dnů výbor občanského sdružení OP Jihlava. O možnostech podat stížnost jsou zájemci či uživatelé informováni v letáku Informace pro vás o OP Jihlava, na www stránkách a v prostoru čekáren Jihlava a Telč. 2. Vyřízení stížnosti Stížnosti jsou vždy vyřizovány písemně, lhůta OP Jihlava na vyřízení stížnosti je max. 30 pracovních dnů. Průběh všech podaných stížností je evidován. Pro celý proces vyřizování stížností si uživatel či zájemce může zvolit svého zástupce pro vyřizování stížnosti, kterého k tomuto písemně pověří. Uživatel či zájemce může být také zastupován tlumočníkem či prostřednictvím jeho služeb podat stížnost. Občanská poradna Jihlava neposkytuje tlumočníka. a) Stížnosti na práci poradce lze podat : - řediteli poradny (kontakt : Občanská poradna Jihlava, Žižkova 13, Jihlava, k rukám ředitele). Ten stížnost posoudí a do 30 dnů poskytne uživateli služby písemné vyjádření. - v případě, že je uživatel s vyjádřením ředitele nespokojen, může se obrátit na výbor občanského sdružení (kontakt: Výbor občanského sdružení Občanská poradna Jihlava, Žižkova 13, , Jihlava), který stížnost posoudí, projedná a uživatele písemně do 14 dní vyrozumí. - v případě, že je uživatel s rozhodnutím výboru nespokojen, může se obrátit se stížností na Servisní centrum Asociace občanských poraden (kontakt: AOP, Arbitrážní - 7 -

8 komise, Tachovské nám. 3, Praha 3, ). To stížnost posoudí, projedná a uživatele písemně do 30 dnů vyrozumí. b) Stížnost na ředitele občanské poradny. : - stížnost je možné podat k rukám předsedy občanského sdružení (kontakt: Výbor občanského sdružení Občanská poradna Jihlava, Žižkova 13, , Jihlava), který stížnost posoudí, projedná a uživatele písemně vyrozumí. Evidence stížností Průběh stížnosti je zapisován do sešitu (Připomínky a náměty) Stížnosti jsou evidovány v tiskopisu Evidence stížností. Sledovány jsou tyto údaje : - pořadové číslo stížnosti - datum podání stížnosti - datum vyřízení stížnosti (příp. další řízení) - podpis osoby, která stížnost vyřídila - 8 -

9 Potvrzuji svým podpisem, že jsem byl/a seznámen/a s obsahem Provozního řádu Obsahu jsem porozuměl/a a jsem schopen/na podle Provozního řádu pracovat. Jméno,příjmení, funkce Ing. Alena Slavingerová Milena Křečková, DiS. Karel Křivánek, DiS. Lenka Pařilová, DiS. Datum Podpis - 9 -

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY

PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY PROVOZNÍ ŘÁD PORADNY PRO DLUŽNÍKY Provozní řád upravuje podmínky poskytování služby dluhového poradenství v Poradně pro dlužníky Sdružení SPES. (Dále jen poradna). Podmínky a rozsah poskytovaných služeb

Více

Poslání služby Cíl služby Zásady služby

Poslání služby Cíl služby Zásady služby Poslání služby Posláním Centra poradenství a pomoci Znojmo je poskytovat informace a pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím poradenství napomáháme k posílení kompetencí

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ

VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ VNITŘNÍ PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ ODBORNÉHO SOCIÁLNÍHO PORADENSTVÍ Vypracoval: Mgr. Michaela Machková Sociální pracovník Schváleno: 30.03.2015 Kontakty: vedoucí oddělení sociálních služeb: Mgr. Darina Kolková

Více

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou.

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou. Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele: Prosapia, o. s., sdružení

Více

Informace pro občany

Informace pro občany Vytvoření metodiky naplňování standardů kvality dle vyhl. 473/2012Sb. pro ORP Jilemnice - OSPOD Informace pro občany Metodika standardů kvality sociálně-právní ochrany Projekt Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/C2.00061

Více

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje

f) podporou spolupráce neziskových organizací a komunitního rozvoje VÝROČNÍ ZPRÁVA Občanské poradny Nymburk, o. s. za rok 2010 POSLÁNÍ ORGANIZACE Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetence občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo

Více

Výroční. organizace. Ředitel Milan Kováč

Výroční. organizace. Ředitel Milan Kováč Výroční zpráva 2014 organizace Ředitel Milan Kováč ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE... 2 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI... 3 2. HISTORIE A SOUČASNOST ORGANIZACE... 4 Historie... 4 Současnost... 4 3. POSLÁNÍ A

Více

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany

Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany Pravidla a postupy pro naplňování Standardy kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany OSPOD Města Přeštice I. Úvod II. Pravidla pro plnění standardů

Více

Standardy SPOD Obsah

Standardy SPOD Obsah Standardy SPOD Obsah 1. Místní a časová dostupnost... 2 2. Prostředí a podmínky... 4 3. Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany dětí... 6 4. Personální zabezpečení výkonu sociálně-právní ochrany

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 65 ZN 717 Rodinný sociální

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem

Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Cíle a způsoby poskytování služeb na odd. B domov se zvláštním režimem Poslání organizace: Zařízení se nachází v obci Sloup v Čechách v budovách barokního zámku. Budova odd. B je v současnosti majetkem

Více

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ

ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ ADRESÁŘ ORGANIZACÍ PŮSOBÍCÍCH V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE MĚSTĚ BRNĚ Magistrát města Brna Dominikánské náměstí 1 601 67 Brno e-mail: info@brno.cz www.brno.cz ADRESÁŘ Organizací působících v sociální oblasti

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Městský úřad Loštice se sídlem: Loštice, nám. Míru 66/1, 789 83 Loštice http://www.mu-lostice.cz/ STANDARDY KVALITY SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ OCHRANY DĚTÍ Zpracoval: Městský úřad Loštice, správní úsek MěÚ: Bc. Jana

Více

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů:

Jak cíle naplňujeme? Další aktivity směřující k naplnění cílů: Naším cílem je podpora a realizace činností vedoucích ke zvyšování kompetencí občanů v nepříznivé psychosociální situaci anebo občanů touto situací ohrožených. Jak cíle naplňujeme? Provozujeme Občanskou

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli:

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE

Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Dětský domov Radost o.p.s. PROVOZNÍ ŘÁD SLUŽBY SOCIÁLNÍ REHABILITACE Adresa: Čs. Tankistů 277 Praha 10 Dolní Měcholupy 109 00 Telefon, fax : 274 775 200 Mobil: 722 805 757 Internetová adresa: www.radost-ops.cz

Více

66, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Působnost služby Olomoucký kraj

66, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Působnost služby Olomoucký kraj Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Aktualizace platná od 17.8.2009 Název poskytovatele

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku rok 2015 Centrum pro komunitní práci jižní Čechy OBSAH Úvodní slovo... 5 Charakteristika sociálních služeb... 6 Důležitá telefonní čísla

Více

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče

Smlouvu o poskytnutí služby sociální péče Strany: Diakonie ČCE středisko v Rýmařově Se sídlem: v Dolní Moravici č. 25, 795 01 Rýmařov IČ: 48806749 Jednající: Mgr. Marcela Staňková, DiS. jakožto Poskytovatel a Pan/paní: Narozen/a: Trvalé bydliště:

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Standard kvality 1 Místní a časová dostupnost 1a 1b Orgán sociálně-právní ochrany zajišťuje účinné poskytování sociálně-právní ochrany v potřebném rozsahu na celém území svého správního obvodu. Doba výkonu

Více

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald. 1. Poslání, cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Výtah ze Standardů Domov pro seniory OASA Petřvald Název registrované sociální organizace a základní údaje o provozovateli: Kdo: Seniorcentrum OASA, s.r.o. Adresa: Petřvald 2, Petřvaldík 68, 742 60 IČ:

Více

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905.

DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb. 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905. DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb 250 73 Jenštejn Vinořská 78 info@dsjenstejn.cz tel.: 286851150 fax:286 851 905 Domov seniorů Vnitřní pravidla poskytování služeb II. vydání ze dne

Více

Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina

Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina Kontakty: Úřad městské části města Brno, Brno-Slatina ÚMČ Brno-Slatina Budínská 2 odbor sociální péče 627 00 Brno sociálně-právní ochrana dětí Telefon: +420 533 433 576 (podatelna) telefon SPOD: +420 533

Více

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb

Příručka dobré praxe v oblasti. Standardů kvality sociálních služeb Standardů kvality sociálních služeb Tato příručka vznikla v rámci projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji II., který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování

DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV. se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD. Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda. Kontrolu dodržování DĚTSKÝ DOMOV KARLOVY VARY A OSTROV se sídlem: Dukelských hrdinů 610, 363 01 Ostrov VNITŘNÍ ŘÁD Zpracoval: Mgr. Petr Zmuda Kontrolu dodržování předpisu provádí: Ředitel dětského domova, vedoucí zaměstnanci

Více