Informace o sociální službě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o sociální službě"

Transkript

1 Informace o sociální službě 1. Název sociální služby ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2. Poskytovatel Název: CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ - DENNÍ STACIONÁŘ Sídlo: Skalníkova 519, Mariánské Lázně Zřizovatel: STP v ČR, o.s., MO Mariánské Lázně, Skalníkova 519, Mariánské Lázně Právní forma: občanské sdružení Ředitelka: Lenka Špačková 1 Statutární zástupce: Lenka Špačková Kontakty: Pevná linka: Fax: Mobil: web: 3. Definice sociální služby CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ - DENNÍ STACIONÁŘ poskytuje sociální službu odborné sociální poradenství (dále jen Poradna ) dle zákona č. 108/2006 SB., O sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Podle 37odst. 4 tohoto zákona obsahuje sociální služba tyto základní činnosti: 1) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím 2) Sociálně terapeutické činnosti 3) Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

2 4. Kapacita: maximálně 4 hodiny poradenské činnosti denně 5. Provozní doba: Pondělí 8 hod. -13 hod. (13 hod. 16 hod. pouze pro objednané) Úterý 8 hod. -17 hod. Středa 8 hod. -13 hod. (13 hod. 16 hod. pouze pro objednané) Čtvrtek 8 hod. -15 hod. (13 hod. 16 hod. pouze pro objednané) Pátek 8 hod. -13 hod. Sobota a neděle dle dohody 6. Úhrada za službu Služba odborného sociálního poradenství je bezplatná, uživatel za její využití neplatí. 7. Poslání služby 2 Posláním Poradny je poskytnutí profesionální rady při řešení nepříznivé sociální situace a včasné zprostředkování potřebné služby v závislosti na individuálních potřebách uživatele za pomoci a podpory kvalifikovaných sociálních pracovníků tak, aby uživatelé mohli řešit svoji situaci s maximální mírou samostatnosti a v běžných podmínkách společnosti. 8. Cíl služby Cílem služby je: uživatel se umí lépe orientovat v problematice sociálních systémů a vzdělávání uživatel ví, jak uplatňovat vlastní práva a nároky - tzn. uživatel je informovaný o tom, jaká jsou jeho práva a nároky, jak se domoci jejich uplatnění a v případě potřeby ví, kam se obrátit o pomoc při jejich uplatňování uživatel využívá veřejná místa a služby, které jsou dostupné v daném místě samostatný uživatel informovaný a aktivizovaný tak, aby byl schopen řešit své záležitosti s co nejvyšší mírou samostatnosti 9. Cílová skupina uživatelů Osoby s tělesným postižením Osoby se zdravotním postižením Senioři Poradenství je určeno také blízkým osobám těchto výše uvedených skupin osob, jimž má usnadnit a zlepšit podmínky pečující osoby.

3 10. Oblast služby Prvotní kontakt: Základní informace o poskytovaných službách získává zájemce bezodkladně. Informace je možné získat při osobním kontaktu na adrese sídla zařízení, telefonicky, na internetových stránkách organizace a také z informačních materiálů. Základní informace zahrnují okruh osob, kterým je služba určena, nabídku služeb, podmínky poskytování, časové hledisko poskytování služby, informace o formálních náležitostech podání žádosti o službu (zejména předání formulářů a informace o jejich vyplnění). Tyto informace jsou předány i v písemné podobě formou informačních letáků. Sociální poradenství bude poskytováno v rozsahu: Základní sociální poradenství - službu poskytuje sociální pracovník - poradce Odborné sociální poradenství - službu poskytuje sociální pracovník - poradce, psycholog a právník Půjčovna kompenzačních pomůcek informace o službě je poskytnuta v samostatných informačních materiálech 3 Služby odborného sociálního poradenství poskytujeme v souladu s metodikou Asociace občanských poraden a Standardů kvality poskytování sociálních služeb. Poradna nabízí cílovým skupinám, diskrétní, nestranné a nezávislé služby při řešení jejich tíživé životní situace, při rozkrývání problému způsobených neznalostí dostupných služeb a při překonávání bariér spočívajících v neschopnosti účinně vyjádřit své potřeby. Tuto službu nabízíme i všem uživatelům s mentálním postižením, jejich rodinám a opatrovníkům. Poskytujeme poradenství nejen v oblastech orientace v sociálních systémech, ale také pomoc při uplatňování práv a oprávněných zájmů, při zprostředkování kontaktu s navazujícími službami atd. Formy odborného sociálního poradenství Uživatel má možnost poradnu kontaktovat ve formě návštěvy, telefonickým rozhovorem, dopisem a ovou korespondencí. Poskytujeme: Základní konzultace: Je poskytována bez uzavírání písemné smlouvy a s možností zachování anonymity uživatele. Služby pro příchozí: Tzv. systém otevřených dveří: uživatel vstoupí do poradny, je s ním proveden individuální pohovor, poradce věnuje čas tomu, aby zjistil, o jaký problém se jedná. Je-li to nutné, odkáže uživatele na některého z odborných konzultantů (psycholog). V případě, že uživatelův problém ulpěl na maličkosti, na neznalosti nějakého faktu

4 (zákonu, paragrafu, adrese) a není nutný podrobný individuální rozhovor, poskytne informaci ihned. Pokud řešení uživatelova problému spočívá ve vyhledání nějaké informace, domluví poradce s uživatelem termín další schůzky, do které informaci obstará. Vyžaduje-li problém více času, může být po částech řešen během několika návštěv poradny. Telefonické služby: Tato služba je využívána především uživateli z větších vzdáleností, kteří z nějakého důvodu nemohou poradnu navštívit (imobilita, pracovní vytížení, špatná dopravní obslužnost), příp. jako forma tísňové péče (kontakt s uživatelem ve vyhrocené životní situaci). Asistenční služby: Ve výjimečných případech může pracovník poradny zprostředkovat jednání uživatele s úřady, doprovodit je a představit za jejich přítomnosti problém, asistovat při jednání, nebo být jen morální podporou při řešení ožehavých otázek. Referenční služby: V případě, že uživatelův problém vyžaduje specifický přístup, může být odkázán na jiné, vhodnější pracoviště. Základní činnosti 4 a) Zprostředkování navazujících služeb V případě prvního kontaktu s uživatelem z cílových skupin bude prováděno základní psychosociální zhodnocení stavu uživatele s cílem komplexně posoudit jeho životní situaci. Uživateli budou navrhovány vhodné a dostupné možnosti řešení jeho situace. Na tomto základě následně společně vyvodíme odpovídající formy postupu v poradenské práci. V případě, že uživatelovy potřeby mohou být lépe ošetřeny vhodnějším způsobem, službou jiné odborné instituce, je odkazován do těchto relevantnějších sociálních sítí. Navazující či odlišné služby zprostředkujeme jak našim uživatelům, tak i zájemcům, kteří se na nás obrátí telefonicky. Odkážeme je na instituce, které svým zaměřením mohou pomoci řešit problém zájemce o službu např. pedagogicko-psychologické poradny, manželské a rodinné poradny, psychiatrické léčebny, organizace zabývající se násilím v rodině, apod. b) Sociálně terapeutická a poradenská činnost V rámci této aktivity bude uživatelům poskytováno psychologické, sociální a právní poradenství formou individuálních či vícečlenných sezení. Poradenství bude poskytováno jak jednorázově, tak dlouhodobě - bude záležet na přání uživatele a našich možnostech. Základní odbornou metodou, se kterou máme velmi dobré zkušenosti, budou tzv. motivační rozhovory. Jejich cílem je uživatele a jeho rodinu motivovat a povzbudit k aktivnímu přístupu k vlastním problémům a posílit jejich sebevědomí na cestě k realizaci cílů a poskytnout jim základní informace. c) Podpora uživatelů Při uplatňování svých práv, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím, pomoc rodině při hledání podpůrných služeb nutných pro péči o osoby se specifickými potřebami tak, aby jej nemuseli umístnit v zařízeních mimo domov. Prostřednictvím poskytování komplexních informací, rad a další pomoci chceme poskytnout uživateli a jeho rodině podporu při

5 řešení jeho problémové situace. Následně mu nabídneme různé možnosti řešení jeho problému nebo životní situace a v rámci možností mu pomůžeme je i realizovat. Důležitou součástí sociálního poradenství je informování uživatele o možnostech využití pro něj vhodných sociálních služeb a jejich samotné zprostředkování. 11. Průběh služby metody práce: Poradna poskytuje služby převážně formou telefonického rozhovoru, osobní návštěvou klienta nebo písemnou odpovědí na dopis nebo . Poradna poskytuje své služby i mimo své sídlo. Zájemce službu se může objednat nebo se dostavit bez objednání. Služby jsou poskytovány dle dohody. Klienti mohou také doplňkově používat veřejné PC pracoviště s internetem. Úrovně poskytovaných služeb: Služba dle 37 je poskytována ve čtyřech poradenských úrovních a zahrnuje: 5 1. Informace: Poskytování přesných a věcně správních informací ústní nebo písemnou formou (znění zákonů, právní úpravy, posouzení věcné správnosti podávaných dokumentů, kontakty na příslušné instituce atd.) 2. Rady: Poskytování cílené rady na zakázku klienta, strategie postupu, rozbor a nabídky alternativ pro řešení dané situace. 3. Aktivní pomoc: Praktická pomoc při vyplňování formulářů, při psaní dopisů a podání (úřady, soudy, apd.), vysvětlení obsahu dokumentů, pomoc a výpočty. 4. Asistence: Činnost ve prospěch klienta, která je vykonávána mimo poradnu. a) Doprovázení poradce doprovází uživatele mimo poradnu na oficiální jednání, je v pozadí, sám aktivně nezasahuje. Je spíše morální oporou. b) Vyjednávání - poradce jedná v zájmu klienta s třetí stranou. c) Zastupování poradci je dána plná moc oficiálně zastupovat klienta při úředním jednání Fáze rozhovoru: 1. Mapování situace- dochází k výměně informací mezi klientem a poradcem o dané situaci. 2. Formulace cíle co si přeje klient uskutečnit, čeho chce dosáhnout, formulace cíle. 3. Výběr řešení poradce pomáhá najít různé alternativy řešení dané situace klienta, seznamuje klienta s důsledky jednotlivých řešení. Poradce klienta při rozhodování doprovází, ale zůstává nestranný, rozhodnutí klienta ohledně řešení dané situace je poradcem plně respektováno. 4. Vyhledávání a sumarizace informací poradce vyhledává v databázi poradny informace a podklady potřebné k řešení dané situace, následuj shrnutí informací a jejich srozumitelné zprostředkování klientovi, poradce průběžně zjišťuje, zda klient výstupům správně porozuměl. 5. Reálné uskutečnění cíle je plně v kompetenci klienta, který jej realizuje sám nebo za pomoci poradce (viz úroveň poskytovaných služeb) 6. V případě potřeby může klient použít služeb klinického psychologa.

6 12. Podmínky pro poskytnutí služby volná kapacita vhodná cílová skupina zařízení poskytuje služby, o které zájemce žádá 13. Zásady poskytování služby poskytovat služby podle individuálních potřeb respektovat a dodržovat základní lidská práva respektovat vůli uživatele, jeho důstojnost, soukromí respektování individuálních možností a schopností uživatele respektovat jedinečnou hodnotu a důležitost člověka garantovat zabezpečení ochrany osobních dat průběžným vzděláváním pracovníků zkvalitňovat poskytování služeb poskytovat péči profesionálním pracovníkem Standardy kvality sociálních služeb Všichni zaměstnanci se při poskytování našich služeb řídí námi písemně zpracovanými standardy kvality sociálních služeb (viz zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách a jeho prováděcí vyhláška č.505/2006 Sb.). cíle a způsoby poskytování sociálních služeb ochrana práv uživatelů jednání se zájemcem o službu smlouva o poskytování sociální služby individuální plánování průběhu sociální služby dokumentace o průběhu poskytování sociální služby stížnosti na kvalitu nebo způsob poskytování sociální služby návaznost poskytované sociální služby na další dostupné zdroje personální a organizační zajištění služby profesní rozvoj zaměstnanců místní a časová dostupnost poskytované služby informovanost o poskytované sociální službě prostředí a podmínky nouzové a havarijní situace zvyšování kvality sociální služby 15. Zdůvodnění potřebnosti: Hlavním důvodem potřebnosti je individualizovaná pomoc a podpora, která pomáhá udržet nebo obnovit rovnováhu mezi jedincem a prostředím, v němž žije.

7 16. Nad rámec poskytujeme tyto fakultativní služby: viz Ceník fakultativních služeb 7 Interní informace Typ Vnitřní pravidla poskytovatele Zařazení 1.Jednání se zájemcem o službu a s uživatelem (vč. příslušné dokumentace) Jméno dokumentu Informace o sociální službě Uložení Cedes_ 37_ 88a_2011 Právní zařazení Zákon č. 108/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů, 88 a Vyhláška 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Platnost Zpracoval Lenka Špačková

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561

Veřejný závazek OSP. Život bez bariér, z.ú. Lomená 533 509 01 Nová Paka IČO 266 52 561 Veřejný závazek OSP Poskytovatel sociální služby: Život bez bariér, z.ú. IČO: 26652561 DIČ: CZ 26652561 č.ú.: 78-8511550297/0100 u KB Nová Paka IBAN: CZ6001000000788511550297 SWIFT: KOMBCZPPXXX Internetové

Více

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit.

Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín. Přehled hlavních aktivit. Druh poskytované služby: Odborné sociální poradenství Název zařízení: Občanská poradna Nový Jičín Přehled hlavních aktivit Jedná se o registrovanou sociální službu podle zákona č. 108/2006 Sb. poskytovanou

Více

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu

Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu Standardy poskytování služeb Poradny pro oběti nacismu PREAMBULE Posláním Poradny pro oběti nacismu, zřízené při obecně prospěšné společnosti Živá paměť, je podporovat oběti nacismu v nepříznivých sociálních

Více

66, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Působnost služby Olomoucký kraj

66, Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Působnost služby Olomoucký kraj Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Aktualizace platná od 17.8.2009 Název poskytovatele

Více

Židovská obec Karlovy Vary

Židovská obec Karlovy Vary Vnitřní pravidla pro poskytování sociálních služeb Židovské obce Karlovy Vary I. Charakteristika 1. Židovská obec Karlovy Vary (dále jen ŽOKV) poskytuje registrovanou sociální službu odborné sociální poradenství

Více

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

1.1 Terénní sociální práce v kontextu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 1 SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální práce je aktivita zaměřená na pomoc jednotlivcům, skupinám či komunitám s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost sociálního fungování v jejich přirozeném prostředí. Podporuje

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBY

INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBY CENTRUM PSYCHOLOGICKÉ POMOCI, příspěvková organizace Na Bělidle 815, 733 01 Karviná - Fryštát INFORMACE PRO ZÁJEMCE O SLUŽBY 1 OBSAH: 1. ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 1.1 POSLÁNÍ A CÍLE PORADNY PŘI POSKYTOVÁNÍ

Více

PRACOVIŠTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

PRACOVIŠTĚ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU Provozní řád Ř 2 / 2010/2011 Pracoviště Jihlava - odborné sociální poradenství Pod Příkopem 4, 586 01 Jihlava, tel.: 567 308 855, 567 330 994, www.psychocentrum.cz, psychocentrum(zavináč)volny.cz PhDr.

Více

Poslání služby Cíl služby Zásady služby

Poslání služby Cíl služby Zásady služby Poslání služby Posláním Centra poradenství a pomoci Znojmo je poskytovat informace a pomoc osobám, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Prostřednictvím poradenství napomáháme k posílení kompetencí

Více

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova

Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Uplatňování standardů kvality sociálních služeb při poskytování Pečovatelské služby Města Adamova Standard číslo 1 POSLÁNÍ, CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Poslání pečovatelské služby Posláním

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví.

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC. Vymezení sociálních služeb...2 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO VYMEZENÝ OKRUH OSOB. Duševní zdraví. KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB region LIBEREC Vymezení sociálních služeb...2 Druhy sociálních služeb a rozsah vykonávaných činností - rejstřík organizací působících v regionu Liberec....3 SOCIÁLNÍ

Více

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz

HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz HESTIA, o. s. Na Poříčí 12, 110 00, Praha 1 224 872 075-7, fax: 224 872 076 e-mail: hestia@hest.cz, http://www.hest.cz Manuál programu Pět P (Big Brothers Big Sisters) Štefánikova 21, 150 00 Praha 5 tel.:

Více

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění,

b) nabídka bezpečného prostředí, podpory a porozumění, Popis realizace poskytování sociálních služeb Centrum psychologické podpory,z.s. 1/Cíle, principy, veřejný závazek, okruh osob Centrum psychologické podpory,z.s. je nestátní nezisková organizace, která

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R. 2008 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R. 2008 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA R. 2008 CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE Schválená hlasováním valné hromady Centra pro zdravotně postižené Zlínského kraje dne 25.3.2009. OBSAH: Úvod...3 Základní údaje

Více

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH CO JSOU SOCIÁLNÍ SLUŽBY? Sociální služby se tedy snaží: podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení

Více

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉČE PRO TĚLESNĚ POSTIŢENÉ V HRABYNI Domov pro osoby se zdravotním postižením V Hrabyni dne 1.5. 2007 Schválil: MUDr. Plaček Vladimír ředitel 1 STANDARD

Více

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ

METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ Asociace poraden pro zdravotně postižené Partyzánská 7, 170 00 Praha 7 METODIKA K PORADENSTVÍ PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ J. Jesenská Vydala Asociace poraden pro zdravotně postižené z prostředků projektu schváleného

Více

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko

NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ. DROM, romské středisko METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA PRÁCE S PACHATELI TRESTNÝCH ČINŮ NA ZÁKLADĚ ZKUŠENOSTÍ Z PROJEKTU CESTOU KOMUNITNÍ PRÁCE KOLEKTIV AUTORŮ DROM, romské středisko Brno, 2014 1 METODIKA PROGRAMU APK - METODIKA

Více

Podpora samostatného bydlení

Podpora samostatného bydlení modely sociálních služeb pro OsOby s duševním OnemOCněním pro Okres karlovy Vary 6 Podpora samostatného bydlení Publikace je financována z Individuálního projektu Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním

Více

Asociace pracovníků v rané péči, z.s.

Asociace pracovníků v rané péči, z.s. DRUHOVÉ STANDARDY KVALITY SLUŽBY RANÁ PÉČE závazně odhlasované členskými pracovišti APRP dne 10. 10. 2013 OBSAH: Procedurální standardy: Standard č. 1 - Cíle a způsoby poskytování sociální služby Standard

Více

Metodika služby sociální rehabilitace

Metodika služby sociální rehabilitace Organizační směrnice č. 1/2009_b_R2015 : Metodika služby sociální rehabilitace Zpracovali: původní verze - Mgr. Veronika Stříbrná, revize - MUDr. Petr Hejzlar Schválil, podpis: MUDr. Petr Hejzlar, ředitel

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY. Mgr. Miroslav Prchal, DiS. SOCIÁLNÍ SLUŽBY Mgr. Miroslav Prchal, DiS. Anotace Kapitola představuje sociální služby a důležité souvislosti s poskytováním sociálních služeb zvláště pro dobrovolníky, laiky a neprofesionály. Úvodní

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2011 Služby pro zdravotně postižené Na kus řeči o sociálních službách v Plzni Zeptejte se Vyjádřete svůj názor Podělte

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory

Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory Příručka pro metodiky sociální prevence a sociální kurátory Na tvorbě příručky spolupracovali: Alice Gojová, Petra Hortvíková, Klára Janoušková,

Více

PORADENSTVÍ PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

PORADENSTVÍ PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PORADENSTVÍ PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB Vydáno s finanční podporou státního rozpočtu ČR, prostřednictvím dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Jan Michalík NRZP ČR, Praha 2009 4. doplněné

Více

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb

Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním. Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Sociální rehabilitace osob s dlouhodobým duševním onemocněním Terénní a ambulantní forma Týmy Karlovy Vary, Sokolov a Cheb Září 2013 1 1 Základní popis služby 1.1 Vymezení dle zákona 108/2006 Sb. (1) Sociální

Více

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby

FORMULÁŘ A: Popis realizace poskytování sociální služby NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO 44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 65 sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 65 ZN 717 Rodinný sociální

Více

Standardy kvality poskytování sociální služby denní staci nář

Standardy kvality poskytování sociální služby denní staci nář Standardy kvality poskytování sociální služby denní staci nář q Integrační centrum Zahrada v Praze 3 Vyhlásil PhDr. Jiří Drahota [ředitel]... Naposledy změněno 10. 5. 2010 Příloha: podpisy zaměstnanců,

Více

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou.

Poskytovat specializovanou péči uživatelům postiženým poruchami kognitivních funkcí, zejména Alzheimerovou chorobou. Popis realizace poskytování sociální služby k registraci sociální služby v souladu s 79 zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů Název poskytovatele: Prosapia, o. s., sdružení

Více