Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Komunikace. Personální kompetence 3. přednáška 1/22

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Komunikace. Personální kompetence 3. přednáška 1/22"

Transkript

1 Komunikace Personální kompetence 3. přednáška 1/22

2 znamená Vysoká škola báňská Technická univerzita Komunikace v širším slova smyslu sdílení z latinského communicare = činit něco společným, společně sdílet v užším slova smyslu výměnu informací Lidé ve vzájemném kontaktu nemohou nekomunikovat! Komunikace mezi lidmi je součástí jejich interakce. Komunikace verbální neverbální Personální kompetence 3. přednáška 2/22

3 Proč komunikujeme - motivy ke komunikaci: kognitivní - předávání informací kontrolně - mocenská explicitní: "Smažte tabuli!" implicitní: "Ty už mě nemáš rád " kontaktně - vztahová - pro navázání a udržení vztahu s druhým člověkem + další motivy: přesvědčování, pobavení, exhibice, sebepotvrzení, adaptace, existenciální (strukturace času, zaplašení nudy) Personální kompetence 3. přednáška 3/22

4 Formy komunikace Podle počtu zúčastněných : intrapersonální - nahlas přemýšlím "co udělám?", "co si koupím?" interpersonální ve dvojici - dyadická ve skupině - skupinová velký počet osob - masová Podle druhu kontaktu : bezprostřední - osoby jsou při komunikaci osobně přítomné zprostředkovaná - osoby jsou jinde, nebo v jiném čase psaná - dopis, SMS, noviny hlasová - telefon, rozhlas komplexní - televize, film, DVD Personální kompetence 3. přednáška 4/22

5 Schéma komunikace Vysoká škola báňská Technická univerzita osoba A kontext A záměr něco vyjádřit kanály, kontext B šumy kódování dekódování účinek osoba B zpětná vazba Kanály verbální paraverbální neverbální Zpětná vazba - reakce příjemce sdělení. Může být: chápající pozitivní chápající neutrální chápající negativní nechápající, žádající zpřesnění Kontext je velmi důležitý! Nejen CO bylo řečeno, ale JAK to bylo řečeno! Personální kompetence 3. přednáška 5/22

6 Verbální komunikace - komunikace zprostředkovaná jazykovým znakem a významem na něj vázaným. Nedorozumění může pramenit z toho, že každý jazykový znak (pojem) má 2 složky: denotát - obecně sdílený význam pojmu (najdeme jej ve slovníku) konotát - označuje naši subjektivní zkušenost s tímto pojmem (pro každého člověka jedinečný) Personální kompetence 3. přednáška 6/22

7 Parajazykové (paraverbální) projevy - zvukové, hlasové projevy - jsou součástí řeči: řečové pauzy rychlost řeči hlasitost řeči intonace protahování či zkracování slov výška hlasu smích pláč Jsou vyjádřením emocionální složky sdělení. (Viz věta: "To se Ti povedlo, miláčku!") Personální kompetence 3. přednáška 7/22

8 Neverbální komunikace - je spojena s projevem emočního stavu komunikujících. Tento projev slučuje záměrné i bezděčné vyjádření emočního vztahu. mimika - výraz tváře gestika - gesta rukou proxemika - vzdálenost mezi komunikujícími posturologie - celkové držení těla oční kontakt Personální kompetence 3. přednáška 8/22

9 Neverbální komunikace (pokračování) Je třeba rozlišit expresi - vyjádření emocí impresi - dojem, který člověk vyvolá v druhých Záměrná sebeprezentace snaha potlačit emoce záměrný projev jiných emocí Neverbální a verbální komunikace mohou být ve vztahu amplifikace = zvýraznění kontradikce = rozpor modifikace = změna významu substituce = nahrazení Dvojná vazba - naprostý rozpor mezi verbální a neverbální komponentou komunikace. Personální kompetence 3. přednáška 9/22

10 Komunikační styl - spojuje účel, způsob i okolnosti mezilidského kontaktu. konvenční - pozdravy, seznamování, rituály, konverzační - povídání při kávě operativní - jednání na úřadech, v práci vyjednávací - dohody o dovolené, rozvodu osobní, intimní - Pozice komunikujících může být symetrická asymetrická Citové projevy při komunikaci mohou být pozitivní - neutrální - negativní Personální kompetence 3. přednáška 10/22

11 Komunikace jako nezbytná dovednost úspěšného manažera - základní prostředek výměny informací, ovlivňování a přesvědčování druhých lidí mluvčí kontext mluvčího záměr něco vyjádřit kanály, kontext naslouchajícího šumy kódování dekódování účinek naslouchající zpětná vazba Mluvčí musí sdělení správně zakódovat a předat, měl by umět správně argumentovat. Naslouchající by měl ovládat zásady aktivního naslouchání. Personální kompetence 3. přednáška 11/22

12 Argumentace - slouží k přesvědčování, usměrňování a ovlivňování lidí Zásady efektivní argumentace: Volit věcné argumenty. Respektovat komunikačního partnera, nepřekřikovat ho, nenapadat a neshazovat jeho argumenty ani jeho osobu. Argumentaci dokládat dokumenty a příklady. Vyváženě používat apely na rozum a na emoce. V průběhu argumentace pružně reagovat na argumenty partnera a ponechávat mu odpovídající komunikační prostor. Efektivní argumentace nepoužívá manipulativní taktiky (prezentování polopravd a neúplných informací, slibování nesplnitelného ) - jejich účinek je z dlouhodobého hlediska sporný. Personální kompetence 3. přednáška 12/22

13 Aktivní naslouchání = Způsob reagování na komunikačního partnera, při kterém: usilujeme o co nejpřesnější pochopení toho, co nám sděluje různými způsoby mu dáváme najevo, že ho vnímáme Umění naslouchat patří mezi nejdůležitější, a současně ze strany manažerů nejpodceňovanější dovednost. Personální kompetence 3. přednáška 13/22

14 Aktivní naslouchání (pokračování) Nejčastější bariéry v naslouchání: neschopnost koncentrace uspěchanost zaujatost soustředění se na další bod diskuse vztahovačnost nedostatek zájmu Personální kompetence 3. přednáška 14/22

15 Aktivní naslouchání (pokračování) Ve vztahu k druhému účastníkovi komunikačního procesu by se aktivní naslouchání mělo projevit tím, že: pozorně sledujeme řečníka udržujeme vizuální kontakt neverbálně dáváme najevo svůj zájem parafrázujeme řečníkova slova klademe doplňující otázky Těmito prostředky napomáháme rozvoji dialogu ve věcné a konstruktivní rovině vytváříme atmosféru vzájemného porozumění a tolerance Personální kompetence 3. přednáška 15/22

16 Aktivní naslouchání (pokračování) Doplňující otázky - nemají partnera v rozhovoru urazit, zaskočit, uvést do rozpaků apod. Vhodné typy doplňujících otázek: zjišťovací a objasňovací ("Jaký druh problémů máte na mysli?") rozvíjející ("Povězte mi o tom něco více.") navrhující ("Uvažoval jste o?") - naznačení možného směru dalšího postupu Nevhodné typy doplňujících otázek: agresívní ("Jak to, že jste..") mentorující ("Vy opravdu neznáte?") intimní ("Jakou stranu jste volil?") sugestivní ("To nemyslíte vážně, že ne?") Personální kompetence 3. přednáška 16/22

17 Komunikační styly (z hlediska spolupráce v týmu) S každým člověkem používáme trochu jiný styl komunikace - proto mohou mít někteří problémy s komunikací ve větší skupině - nevědí, který styl zvolit. Každý z nás preferuje určitý způsob přijímání informací, typ a množství informací. Různě zpracováváme získané informace. S někým se nám komunikuje obtížně, s někým si porozumíme hned. Když víme, který styl preferujeme, pomůže nám to poznat slabé stránky naší komunikace a následně je rozvíjet. Personální kompetence 3. přednáška 17/22

18 Typologie osobnosti MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) Zařazuje lidi podle dominantních vlastností. Kritéria jsou založena na teoriích Carla Gustava Junga v jeho práci Psychologické typy Nejpodstatnější rozdělení je na lidi, kteří: jsou zaměřeni na detail - dávají přednost smyslovému vnímání - v úvahu berou přednostně fakta, data, detaily, preciznost, ověřenou zkušenost jsou zaměřeni na celek - dávají přednost intuici - zajímají je souvislosti, vize, obrazy, kontext, vztahy, možnosti Při komunikaci se snažte rozpoznat styl partnera a jeho komunikační potřeby. Odhadnete tak, jaké informace potřebuje. Vědomě se zaměřujte i na to, co není vaší silnou stránkou. Personální kompetence 3. přednáška 18/22

19 Typologie osobnosti MBTI Klíč k určení typu: Vnímání okolního prostředí E - extraverze I - introverze Získávání informací S - smysly N - intuice Zpracování informací T - myšlení (Thinking) F - cítění (Feeling) Životní styl J - usuzování (Judging) P - vnímání (Perceiving) Personální kompetence 3. přednáška 19/22

20 Typologie osobnosti MBTI Temperamenty: Idealisté (NF) Pro idealisty je příznačné hledání sebe sama, nalezení ideálu. Bývají výjimečně zdatní v práci s lidmi, jsou empatičtí a dokáží skvěle uchopit pocity. Snaží se zlepšovat své okolí a společnost. V lidech a jejich činech vidí ty dobré, ostatním často skryté, stránky a motivy, občas na úkor objektivity. Racionálové (NT) Racionálům je vlastní touha všechno poznat a pochopit. Jejich myšlení je abstraktní a podobně jako u idealistů počítá s tím, co by se mohlo stát. NT jsou objektivní a pracovití, jejich hojné zastoupení je mezi vědci a ve vysokých manažerských pozicích. Obdivují myšlenky, jednoduchost použití a vysokou funkcionalitu. Hráči/řemeslníci (SP) Hráči žijí především tím, co je právě teď, co bude je teď nemusí zajímat. Rychle se přizpůsobují novým prostředím a situacím a stejně rychle se učí novým dovednostem. Na všechno si chtějí sáhnout a stává se, že jsou impulzivní a dělají věci dřív, než se nad nimi zamyslí. Jsou velmi zruční a mívají velké umělecké nadání. Strážci/ochránci (SJ) Strážci dohlížejí na běh společnosti, udržují tradice a snaží se ve věcech udržet řád. Na rozdíl od idealistů a racionálů uvažují velmi konkrétně a pracují pouze s tím, co mají k dispozici. Nemají příliš rádi překvapení a vývoj věcí, který nebyl v plánu. Společensky bývají konzervativní a neradi vybočují z davu. Jsou rádi, pokud mohou někomu pomoci, dalo by se říci, že potřebují být potřebnými. Personální kompetence 3. přednáška 20/22

21 Typologie osobnosti MBTI Osobnostní profily: ISTJ - Plniči povinností ESTJ - Dohlížitelé ISFJ - Vychovatelé ESFJ - Pečovatelé ISTP - Technici ESTP - Aktivisté ESFP - Herci ISFP - Umělci ENTJ - Vykonavatelé INTJ - Vědci ENTP - Vizionáři INTP - Myslitelé ENFJ - Dárci INFJ - Ochránci ENFP - Nadšenci INFP - Idealisté Personální kompetence 3. přednáška 21/22

22 Typologie osobnosti MBTI Test na Podrobnosti na Personální kompetence 3. přednáška 22/22

23 Johann Wolfgang von Goethe: "Vzdělání je schopnost porozumět druhým." Děkuji za pozornost!

Jak utvářet vztahy ve skupinách v podmínkách DMI

Jak utvářet vztahy ve skupinách v podmínkách DMI Celostátní konference pracovníků DMI Hradec Králové, 15. - 16. listopad. 2013 Jak utvářet vztahy ve skupinách v podmínkách DMI Mgr. Miroslav Jiřička rcscoach@centrum.cz KŘIVKA VÝKONNOSTI 100 80 60 40 20

Více

Psychologické základy lidské komunikace

Psychologické základy lidské komunikace Ostravská univerzita v Ostravě Psychologické základy lidské komunikace učební text Karel Paulík Ostrava 2007 Recenze: Doc. PhDr. Evžen Řehulka CSc., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno Název:

Více

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České Projekt Profese pro tebe, registrační číslo CZ.1.04/3.3.05/96.00149, je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje

Více

Základy komunikačních dovedností

Základy komunikačních dovedností Základy komunikačních dovedností nejen ústa mluví ing. mgr. hana janiková vzdělávací program v rámci projektu sám pro sebe, sám Za sebe! Získání Základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044

Více

Typ osobnosti a jeho vedení

Typ osobnosti a jeho vedení UNIVERSITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Typ osobnosti a jeho vedení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: doc. PhDr. František Vízdal CSc. Vypracoval:

Více

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele

Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele Klíčové kompetence vedoucího pracovníka v procesu řízení školy Efektivní metody v řízení vzdělávacího procesu při uplatňování BOZP Zástupce ředitele a personální práce Základní kompetence v hospodaření

Více

Vyšší odborná škola,

Vyšší odborná škola, Vyšší odborná škola, střední a základní škola MILLS s. r. o., Čelákovice Komunikace ve veřejné správě s důrazem na využití asertivního jednání Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Jitka Havlíčková Vypracovala:

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU

UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU UČEBNÍ TEXT Č. 5 MĚKKÉ DOVEDNOSTI PRO ÚSPĚŠNÉ VEDENÍ SOCIÁLNÍHO DIALOGU 1 2 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Miloslav Hrubý AUTOR TEXTU: PhDr. Miloslav Hrubý Učební text č. 5 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura:

SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE Literatura: Řezáč Jaroslav Sociální psychologie, Brno 1998 Hartl, Hartlová Psychologický slovník, Portál 2000 Nakonečný Milan Encyklopedie obecné psychologie Čížková J. Přehled sociální

Více

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE. Ing.

PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE. Ing. PSYCHOLOGIE V PRAXI - DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY, CZ.1.07/3.2.13/01.0037 KOMUNIKACE Ing. Renata Kasalová K K KOMUNIKACE Ing. Renata Kasalová PSYCHOLOGIE V PRAXI

Více

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST

KOMUNIKAČNÍ OBRATNOST Hallan s.r.o. www.hallan.cz Vzdělávací program Stravovací úsek pro cestovní ruch je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR v rámci projektu Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním

Více

Sociální komunikace 1

Sociální komunikace 1 Sociální komunikace 1 OBSAH Úvod... 3 Používané ikony:... 4 1 Komunikace obecně... 5 1.1 Obecné pojmy... 5 1.2 Druhy, funkce a vlastnosti komunikace... 7 1.3 Bariéry komunikace... 8 1.4 Písemná a telefonická

Více

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb SOCIÁLNÍ A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE ČESKÉ SPRÁVY

Více

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace

MODUL 5 - Komunikace. Cíl kapitoly. Úvod modulu. Význam komunikace MODUL 5 - Komunikace Úvod modulu Tento modul vstupního vzdělávání následného je věnován problematice komunikace. Jde o problematiku, která má mimořádný význam pro každého, kdo jedná a pracuje s lidmi.

Více

Psychologické aspekty komunikace s klientem

Psychologické aspekty komunikace s klientem Psychologické aspekty komunikace s klientem Vzdělávací materiál ke kurzu Management prodeje Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

Techniky manažerské komunikace

Techniky manažerské komunikace Techniky manažerské komunikace Eva Dobrušová Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením na spolupráci s praxí OBSAH 1. KOMUNIKAČNÍ

Více

Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným?

Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným? Učí se žáci na zdravotnické škole správně komunikovat s nemocným? Pro zdravotnické pracovníky jsou komunikativní dovednosti nezbytnou součástí profesionálního přístupu k pacientovi klientovi. Proto je

Více

OBCHODNÍ KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICTVÍ

OBCHODNÍ KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICTVÍ MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství Michal Pelc OBCHODNÍ KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Bakalářská práce Vedoucí práce: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. Brno 2015 Prohlášení Prohlašuji,

Více

Helena Example. Dimensions Verbal Elements Numerical Elements Logical Elements. English English English English 28.08.08 28.08.08 28.08.08 30.01.

Helena Example. Dimensions Verbal Elements Numerical Elements Logical Elements. English English English English 28.08.08 28.08.08 28.08.08 30.01. Uchazeč: Helena Example Vybrané zprávy: Profil charakteristických rysů Narativní zpráva Profil týmových rolí Profil typů chování při práci Prodejní profil Zpráva o syndromu vykolejení Zpráva testu Elements

Více

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI PREZENTAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Prezentační a komunikační dovednosti Ivana Bečvářová Veronika Humlerová Občanské sdružení CHANCE IN NATURE LOCAL ACTION GROUP Jihočeská

Více

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav. Manažerská komunikace. PhDr. Ing. Petr Krohe

Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav. Manažerská komunikace. PhDr. Ing. Petr Krohe Slezská univerzita v Opavě Matematický ústav Manažerská komunikace PhDr. Ing. Petr Krohe Opava 2008 1 1 Obsah 1 OBSAH 2 2 ÚVOD 7 3 MANAŽERSKÉ KOMPETENCE. 9 3.1 Definice pojmu kompetence 10 3.2 Typologie

Více

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu

Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Projekt Efektivní komunikace cesta k úspěchu Tento projekt je spolufinancován evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR Efektivní komunikace cesta k úspěchu Modul 2: Komunikace verbální a nonverbální

Více

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry

FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ. Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Barbora Altmanová Studijní obor: Všeobecná sestra 5341R009 Komunikace mezi členy zdravotnického týmu v intenzivní péči z pohledu sestry

Více

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem

Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Zlatá pravidla komunikace a obchodního jednání s klientem Golden rules of communication and business negotiation with the client Bc. Jiří Šťastný Diplomová práce 2010 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované

Více

Lidský vztah jako systém

Lidský vztah jako systém VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Institut celoživotního vzdělávání Univerzita třetího věku Lidský vztah jako systém PhDr. Eva Půlkrábková červenec 2009 Bertalanffy: Systém je útvar složený z propojených

Více

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál

Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Mentoring ve firemní praxi Studijní materiál Tento materiál vznikl v rámci projektu financovaném z prostředků Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR s názvem: Kvalita lektorů = efektivnost a kvalita

Více

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Viktor Hejna. Vztah mezi typem osobnosti a spiritualitou. Bakalářská práce

Univerzita Pardubice Fakulta filozofická. Viktor Hejna. Vztah mezi typem osobnosti a spiritualitou. Bakalářská práce Univerzita Pardubice Fakulta filozofická Viktor Hejna Vztah mezi typem osobnosti a spiritualitou Bakalářská práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární prameny a informace,

Více

Psychologická čítanka

Psychologická čítanka Etické fórum České republiky, Pedagogická sekce Psychologická čítanka aneb vybrané kapitoly z psychologie studijní text pro učitele etické výchovy Autoři: Pavel Motyčka Petr Vaněk David Vaněk Hana Bartoňková

Více

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ

KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ KOMPETENCE PRO TRH PRÁCE PRO SŠ ANEB VÝCVIK V KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTECH, SEBEPREZENTACI A EFEKTIVNÍ PRÁCI S INFORMACEMI Název projektu: Číslo projektu: Aktivita: Kariérový koučink do škol CZ.1.07/1.1.00/14.0072

Více

Diplomová práce. Asertivní komunikace v hodinách českého jazyka na 2. stupni základních škol

Diplomová práce. Asertivní komunikace v hodinách českého jazyka na 2. stupni základních škol UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra českého jazyka a literatury Diplomová práce Bc. Veronika Pecháčková Asertivní komunikace v hodinách českého jazyka na 2. stupni základních škol

Více