Pozemní stavitelství. 8/12 Zastřešení budov. Ing. Michal Kraus, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pozemní stavitelství. 8/12 Zastřešení budov. Ing. Michal Kraus, Ph.D."

Transkript

1 8/12 ZS 2018 Ing. Michal Kraus, Ph.D.

2

3 Střecha je obvodová stavební konstrukce, která ohraničuje budovu zpravidla nad posledním podlažím, výjimečně i z boku. Střecha tvoří jednu z hlavních konstrukcí budovy. Spolu s ostatními obvodovými konstrukcemi chrání vnitřní prostředí objektu proti vnějším vlivům (voda, vlhkost, teplota, vítr, sluneční záření, hluk, apod.).

4 Střecha se skládá z: Nosná střešní konstrukce Část střechy, která přenáší veškerá zatížení (od střešního pláště, vody, sněhu, větru, provozu, atd.) do ostatních nosných konstrukcí objektu Střešní plášť Část střechy tvořená nosnou vrstvou střešního pláště a hydroizolací, k nimž jsou zpravidla přiřazeny další vrstvy, podle funkce střešního pláště (např. vrstva tepelněizolační, parotěsná, expanzní, pomocná hydroizolace, separační, spádová, ochranná, a td.). Střešní plášť chrání objekt před vnějšími vlivy a pomáhá zabezpečovat požadovaný stav vnitřního prostředí. Doplňkové konstrukce a prvky

5 Požadavky na střechy Statické - střecha musí přenést veškerá zatížení (od střešního pláště, vody, sněhu, větru, provozu, atd.) do ostatních nosných konstrukcí objektu Protipožární - musí vykazovat určitou požární odolnost Navyužití střešních ploch - tzv. provozní střechy (pochůzné, pojížděné a zelené střechy) Na využití podstřešních prostorů Na horní osvětlení - střešní okna, světlíky, apod. Na větrání - u vzduchových mezer dvouplášťových či víceplášťových střech. Na vnitřní prostředí - teplota a relativní vlhkost vnitřního vzduchu. Architektonické (pasivní funkce - krytí objektu; aktivní funkce - výraz díla) Na trvanlivost - dočasné (provizorní), trvalé Ekonomické

6 Střecha se podílí na tvorbě celkového architektonického výrazu budovy

7 Střecha se může podílet i na architektonickém výrazu interiéru

8 Rozdělení střech Podle tvaru Střechy vytvořené rovinnými střešními plochami - ploché, pultové, sedlové, valbové, polovalbové, mansardové, křížové, polokřížové, stanové, věžové, pilové Střechy vytvořené zakřivenými střešními plochami: Rozvinutelnými - válcové, kuželové, zvlněné, z výseků válcových ploch Nerozvinutelnými - rotačními - kopulové, parabolické Translačními - přímkové, křivkové, konoidy, hyperbolicko-parabolické Střechy vytvořené kombinací zakřivených ploch s rovinnými plochami

9 Střechy vytvořené rovinnými střešními plochami

10 Rozdělení střech

11 Rozdělení střech Sedlová střecha je historicky nejběžnějším typem střechy používaným stovky let až dodnes po celém světě. Tvarově se jedná o šikmou střechu, která má dvě střešní roviny s přímočarým hřebenem, dvěma okapy a dvěma štíty

12 Rozdělení střech Valbová střecha se od sedlové liší tím, že má na obou koncích místo štítů šikmé střešní roviny čili valby.

13 Rozdělení střech Stanová střecha (někdy též jehlanová střecha) je střecha, která má zpravidla čtyři střešní roviny, jež se sbíhají do středového vrcholu a tvoří tak čtyřboký nebo i víceboký jehlan

14 Střechy vytvořené zakřivenými střešními plochami

15 Střechy vytvořené zakřivenými střešními plochami

16 Rozdělení střech Podle rozpětí Malá rozpětí - do 12 m (např. krovy, konstrukce s průvlaky, panely, atd.) Střední rozpětí m (např. vazníky, rámové konstrukce, skořepiny, atd.) Velká rozpětí - 36 m a více (speciální vazníkové konstrukce, kopule, visuté střechy, pneumatické střechy, atd.)

17 Rozdělení střech Podle konstrukčních systémů Krovy - dřevěné, železobetonové, ocelové, z kombinací materiálů, Vazníky - plnostěnné, příhradové; přímopásové, obloukové předpjatého betonu, dřevěné, ocelové, železobetonové, z Lomenice - vytvořené rovinnými deskami z různých materiálů, Skořepiny - vytvořené zakřivenými deskami z různých materiálů,

18 Rozdělení střech Podle konstrukčních systémů Klenby - tvořené klenbovými oblouky různých tvarů a materiálů Prostorové příhradové konstrukce Visuté (zavěšené) střechy - provádí se pro velká rozpětí. Konstrukčně se řeší jako membránové, lanové a kombinované Pneumatické střechy - jejich hlavním nosným prvkem je vzduch nebo jiný plyn, popřípadě v kombinaci s jiným materiálem.

19 Rozdělení střech Podle počtu střešních plášťů Jednoplášťové - střecha, která odděluje chráněné (vnitřní) prostředí jedním střešním pláštěm Dvouplášťové - střecha, která odděluje chráněné (vnitřní) prostředí dvěma střešními plášti oddělenými od sebe vzduchovou vrstvou, Několikaplášťové - střecha, která odděluje chráněné (vnitřní) prostředí několika střešními plášti oddělenými od sebe vzduchovými vrstvami.

20 Rozdělení střech Podle počtu střešních plášťů

21 Rozdělení střech Podle počtu střešních plášťů

22 Rozdělení střech Podle počtu střešních plášťů

23 Rozdělení střech Podle pochůznosti Nepochůzné - střechy, kde je umožněn přístup pouze pro kontrolu stavu konstrukce střechy a její nezbytnou údržbu. Případně pro kontrolu a obsluhu technologického zařízení umístěného na střeše. Provozní - střechy využívané pro účely dopravy, rekreace, umístění speciálního technologického vybavení, apod. Rozdělují se na pochůzné, pojížděné a zelené (vegetační).

24 Rozdělení střech

25 Doplňkové prvky střechy

26 Opakování 1. Popište z čeho se skládá každá střecha. 2. Vysvětlete jaké požadavky jsou na střechy kladeny. 3. Vysvětlete jak rozdělujeme střechy.

27 Okap - Nejnižší vodorovný okraj střešní roviny,

28 Zakázaný okap - Část okraje střešní roviny, přes kterou nesmí stékat voda (např. štít, atika, apod.).

29 Hřeben - Průsečnice dvou střešních rovin.

30 Úžlabí, úbočí - průsečnice dvou střešních rovin, která svírá s vodorovnou rovinou obecný úhel, který je dán sklonem těchto rovin. Voda k úžlabí, resp. úbočí samospádem stéká. (U plochých střech se používá název úžlabí, u šikmých a strmých střech pak název úbočí.)

31 Nároží- průsečnice dvou střešních rovin, která svírá s vodorovnou rovinou obecný úhel, který je dán sklonem těchto rovin. Voda od nároží samospádem odtéká.

32 Sběžiště - bod ve kterém se stýkají průsečnice tří střešních rovin.

33 Odvodnění střech Odvodnění střechy musí být navrženo tak, aby zajistilo rychlý a plynulý odtok srážkové vody do kanalizace (popřípadě na terén), a to v každém ročním období.

34 Návrh způsobu odvodnění Návrh způsobu odvodnění závisí na: Tvaru střechy Velikosti odvodňované plochy Směru odvodňování Konstrukčním systému budovy Dispozičním řešení interiéru budovy Konstrukcích, které vystupují nad střechu Požadavcích na tepelnou a zvukovou izolaci svislého odpadního potrubí

35 Návrh způsobu odvodnění Z hlediska půdorysu můžeme střechy odvodnit: Vně dispozice Dovnitř dispozice Dovnitř i vně dispozice

36 Odvodnění střech vně dispozice Odvodnění střechy vně dispozice používáme zpravidla u střech šikmých a strmých. U střech plochých výjimečně.

37 Odvodnění střech vně dispozice Rozlišujeme: Odvodnění bez střešních žlabů (voda stéká z okapů přímo na terén). Odvodnění do střešních žlabů. Platí zásada, že vyložení římsy má být minimálně 900 mm.

38 Odvodnění střech vně dispozice Odvodnění vně dispozice s odtokem dešťové vody: a - na terén, b - do vsakovací jímky, c - do okapní mísy

39 Odvodnění střech vně dispozice Podle umístění rozeznáváme žlaby: Podokapní (minimální sklon 0,5 %). Nástřešní (minimální sklon 0,5 %). Nadřímsové (minimální sklon 0,66 %). Mezistřešní (minimální sklon 1,0 %). Zaatikové (minimální sklon 1,0 %).

40 Odvodnění střech vně dispozice

41 Odvodnění střech vně dispozice Materiály žlabů: Ocelový pozinkovaný plech Ocelový poplastovaný plech Měděný plech Hliníkový plech Zinkový plech Titan-zinkový plech Plastické hmoty (např. PVC, PE, atd.)

42 Odvodnění střech vně dispozice Jednotlivé části žlabů je nutno dilatovat. Maximální délka dilatačního celku u žlabů z plechu ocelového pozinkovaného, měděného nebo titan-zinkového je 15 m. U ostatních materiálů, u kterých zmíněná norma nestanovuje maximální délku dilatačního celku, je vždy třeba řídit se doporučením výrobce. Návrh velikosti žlabu vychází z velikosti půdorysného průmětu plochy, kterou je třeba odvodnit. K tomu slouží tab. 3, která je uvedena v ČSN

43

44

45 Důsledky nesprávně fungujícího odvodnění šikmých střech vně dispozice

46 Důsledky nesprávně fungujícího odvodnění šikmých střech vně dispozice

47 Odvodnění střech dovnitř dispozice Dovnitř dispozice se odvodňuje převážná většina plochých střech. Aby nedocházelo ke hromadění srážkové vody na ploše střechy, doporučuje ČSN [1] minimální sklon plochých střech s povlakovou hydroizolační vrstvou 1 (1,75%) směrem k odvodňovacím prvkům. Z toho plyne, že bezespádové střechy se nemají navrhovat, stejně tak se nemají navrhovat bezespádové žlaby či úžlabí. Celé odvodnění musí být navrženo tak, aby voda mohla odtékat.

48 Odvodnění střech dovnitř dispozice Požadovaný spád střechy je možno z konstrukčního hlediska zajistit dvěma způsoby: Návrhem nosné konstrukce střechy v požadovaném sklonu. Návrhem spádové vrstvy ve skladbě střešního pláště, rovněž v požadovaném sklonu. Je velmi účelné navrhnout tepelnou izolaci ve spádu a tím sdružit funkci tepelné izolace a spádové vrstvy. K tomu existuje řada výrobků ve formě spádových klínů z pěnového polystyrénu (EPS) a z minerální vlny.

49 Odvodnění střech dovnitř dispozice Z hlediska spádu střešních ploch je možno odvodnění střechy řešit dvěma způsoby: Metodou různého spádu střešního ploch - výhodou je zpravidla stejná výšková úroveň v místě napojení střešního pláště na atiku a z toho plynoucí jednodušší řešení detailu v místě zmíněného napojení. Dále pak jednodušší tvar střešní plochy. Nevýhodou je vyšší tloušťka některých spádových vrstev. Pro realizaci je tento způsob jednodušší. Metodou stejného spádu střešních ploch - K nevýhodám patří různá výšková úroveň v místě napojení střešního pláště na atiku a z toho plynoucí problematičtější řešení tohoto detailu. Také složitější tvar střešní plochy.

50 Odvodnění střech dovnitř dispozice

51 Odvodnění střech dovnitř dispozice

52 Zásady pro odvodnění střech Doporučené zásady pro navrhování tvaru a odvodnění střech jsou uvedeny v příloze G a H ČSN Pro jednu střešní plochu, která je odvodněna dovnitř dispozice se mají navrhovat nejméně dva střešní vtoky. Pokud se navrhne jen jeden vtok, doporučuje se střechu doplnit bezpečnostním přepadem. Dešťové odpadní potrubí ze střech, které je vedeno nevytápěnými prostory je třeba temperovat nebo konstrukčně navrhnout tak, aby nedocházelo k jejich zamrzání.

53 Zásady pro odvodnění střech Doporučené zásady pro navrhování tvaru a odvodnění střech jsou uvedeny v příloze G a H ČSN Plynulému odtoku vody k okapu, do žlabů nebo vtoků nemají bránit žádné překážky. Odvod vody ze střešních ploch skrze atikové konstrukce do venkovního dešťového odpadního potrubí se nemá navrhovat. Střechy s vnitřním odvodněním mají mít vtoky konstrukčně zabezpečeny proti zamrzání.

54 Zásady pro odvodnění střech Doporučené zásady pro navrhování tvaru a odvodnění střech jsou uvedeny v příloze G a H ČSN Sníh z výše umístěných střech objektu nemá mít možnost padat a voda stékat na střechy umístěné na objektu v nižší výškové úrovni. Doporučuje se vtoky tepelně izolovat, vyhřívat, popřípadě opatřit tepelněizolačními kryty.

55 Opakování Uveďte, u kterých typů střech používáme odvodnění vně dispozice Popište způsob odvodnění vně dispozice bez střešních žlabů. Popište způsob odvodnění vně dispozice do střešních žlabů.

56 Vrstvy střešního pláště Střešní plášť každé ploché střechy se vždy skládá z několika vrstev. Každá vrstva má svou funkci a zároveň funkční vztah k ostatním vrstvám střešního pláště. Jedna vrstva může plnit současně i více funkcí. Vrstvy střešního pláště rozdělujeme na: Základní vrstvy Doplňkové vrstvy

57 Základní vrstvy střešního pláště K základním vrstvám střešního pláště patří: Nosná vrstva Hydroizolační vrstva (krytina)

58 Základní vrstvy střešního pláště Nosná vrstva - přenáší veškerá zatížení, která na střechu působí (od vlastní hmotnosti, od hmotnosti všech vrstev střešního pláště, provozní zatížení, klimatická zatížení) do nosné konstrukce střechy. Jedná se například o železobetonové desky nebo panely, ocelové profilované plechy, dřevěná prkna, atd. Hydroizolační vrstva (krytina) - chrání prostory umístěné pod střechou a současně i všechny vrstvy střešního pláště (nebo alespoň většinu z nich v závislosti na jeho skladbě) před srážkovou vodou a povětrnostními vlivy.

59 Základní vrstvy střešního pláště Hydroizolační vrstvy rozlišujeme:. Povlakové krytiny - jsou nepropustné pro vodu v kapalném i tuhém skupenství. Vodonepropustnost je zajištěna jak v důsledku hydroizolačních vlastností příslušných materiálů, tak také v důsledku jejich spojitosti a celistvosti. Skládané krytiny - nejsou vodonepropustné proti vodě působící hydrostatickým tlakem. Vodu pouze odvádějí. Patří zde plošné prvky (rovinné i tvarované), které jsou vzájemně hydroizolačně propojeny přesahem, nebo jsou spojeny na drážky či lišty. Jejich správná funkce je dána minimálními sklony

60 Základní vrstvy střešního pláště Povlakové hydroizolační vrstvy můžeme z materiálového hlediska rozdělit na: Asfaltové pásy. Hydroizolační fólie. Stěrky (tzv. tekuté fólie)

61

62

63

64 Základní vrstvy střešního pláště Mezi skládané krytiny patří například: Krytina z pálených tašek - obyčejných i drážkových (tažených i ražených), z vlnovek (esovek), prejzů Krytina z betonových tašek - obyčejných i profilovaných drážkových Krytina z přírodní břidlice Krytina z vláknocementových rovinných prvků a krytina z vláknocementových vlnitých desek Krytina z plechových rovinných desek a krytina plechová hladká Krytina z asfaltových šindelů krytina z došků (slámy, rákosu)

65

66

67

68 Doplňkové vrstvy střešního pláště Mezi doplňkové vrstvy střešního pláště patří: pojistná hydroizolační vrstva, pomocná hydroizolační vrstva, podkladní (vyrovnávací) vrstva, sklonová (spádová) vrstva, tepelněizolační vrstva, parotěsná vrstva, expanzní (mikroventilační) vrstva, ochranná vrstva, dilatační vrstva, separační vrstva, stabilizační vrstva, spojovací vrstva, drenážní vrstva, filtrační vrstva, vzduchová vrstva, pohledová vrstva, podhledová vrstva, provozní vrstva, atd.

69 Doplňkové vrstvy střešního pláště Pojistná hydroizolační vrstva Navrhuje se do konstrukce plochých střech jen tehdy, je-li její použití nutné s ohledem na hydroizolační spolehlivost střechy. A to obvykle u významných staveb občanského vybavení (nemocnice, divadla, apod.), nebo u důležitých průmyslových staveb (energetických, výroba elektroniky, apod.). Pojistná hydroizolační vrstva musí být odvodněna. Pojistná hydroizolační vrstva může být zároveň využita jako pomocná hydroizolační vrstva nebo parotěsná vrstva.

70 Doplňkové vrstvy střešního pláště Pomocná hydroizolační vrstva Navrhuje se jako krátkodobá ochrana některých vrstev střechy před technologickou vodou z mokrých procesů. Vytváří se zpravidla z materiálů pouze krátkodobě odolných proti vodě (např. lepenky typu A a R, apod.). Pomocná hydroizolace se neodvodňuje.

71 Doplňkové vrstvy střešního pláště Podkladní (vyrovnávací) vrstva Vytváří vhodný podklad podle požadavků další vrstvy. Zároveň vyrovnává nerovnosti na vrstvě, která leží pod ní. Dilatační pohyby podkladní vrstvy, její objemové změny, nebo stlačení působením hmotnosti (např. v důsledku provozu střechy, deště, apod.) nesmí ohrozit funkce ostatních vrstev střešního pláště, zejména ne hydroizolace. Materiály, které je možno použít jako podklad pod hydroizolační vrstvu (krytinu): cementový potěr, dřevěná prkna, lehké betony, plastické hmoty, tvrzené desky z minerálních vláken, desky z pěnového skla, desky z materiálů na bázi dřeva, apod.

72 Doplňkové vrstvy střešního pláště Sklonová (spádová) vrstva Vytváří potřebný sklon střešního pláště, pokud je nosná konstrukce střechy vodorovná. Může být umístěna: Pod tepelněizolační vrstvou. Nad tepelněizolační vrstvou.

73 Doplňkové vrstvy střešního pláště Sklonová (spádová) vrstva Pro sklonovou (spádovou) vrstvu je možno použít následující materiály: Monolitické betony - prostý beton (těžký), lehčené betony. Sypké materiály - škvára (obsahuje síru, která působí velmi agresivně na betonové a ocelové konstrukce). Jejímu použití se proto raději vyhneme. Dále pak keramzit, štěrk, písek. V současné době se při provádění nových střech sypké materiály používají výjimečně Tepelně izolační dílce - jsou v současné době nejpoužívanější. Vyrábějí se dílce z polystyrénu, polyuretanu, vláknitých desek, pěnového skla, apod.

74 Doplňkové vrstvy střešního pláště Tepelněizolační vrstva Tepelná izolace omezuje nežádoucí tepelné ztráty (resp. zisky) a přispívá k zajištění potřebného mikroklimatu vnitřního prostředí. Materiály na bázi pěnových plastů: Pěnový (expandovaný) polystyrén - PPS (EPS), vytlačovaný (extrudovaný) polystyrén - XPS, pěnový polyuretan (PUR), pěnové PVC, napěněné pryskyřice s plnivy (např. Porofen, aj.). Materiály na bázi anorganických vláken (minerálních, skleněných, keramických, apod.): Minerální plstě. Desky z pěnového skla. Ostatní materiály lehčené betony, perlit, materiály, aglomerované dřevo

75 Doplňkové vrstvy střešního pláště Parotěsná vrstva Parotěsná vrstva omezuje nebo zcela zamezuje pronikání vodních par do střešního pláště. Navrhuje se, jestliže by vodní pára, která difunduje přes střešní plášť mohla ohrozit funkci některých jeho vrstev (např. tepelné izolace).

76 Doplňkové vrstvy střešního pláště Expanzní (mikroventilační) vrstva Navrhuje se pod povlakové hydroizolační pásy pro zabránění vzniku výdutí (puchýřů) mezi povlakem a podkladem. Expanzní vrstva plní zároveň i dilatační funkci, když eliminuje účinky objemových změn vzniklých v podkladu. Z důvodu správné funkce expanzní vrstvy je nutné, aby vrstva byla řádně napojena na vnější ovzduší, a to podél okrajů střechy, popřípadě také v ploše střechy pomocí speciálních komínků.

77 Doplňkové vrstvy střešního pláště Ochranná vrstva Ochranná vrstva se navrhuje pouze u nepochůzných střech. Jejím účelem je ochrana hydroizolace a popřípadě také dalších vrstev střešního pláště proti vlivům vnějšího prostředí (UV záření, extrémně vysoké teploty, mikroorganizmy, požár, atd.). Nátěry a nástřiky - na bázi asfaltu nebo akrylátových hmot. násypy - z těženého kameniva, z drceného kameniva, z kameniva stabilizovaného asfaltovým pojivem, štěrkopísek, popílek, atd.

78 Doplňkové vrstvy střešního pláště Dilatační vrstva Vkládá se mezi dvě sousední vrstvy střešního pláště tehdy, pokud je nutno umožnit jejich vzájemné pohyby, vyvolané změnou teploty, vlhkosti nebo zatížení. Separační vrstva Vkládá se mezi dvě sousední vrstvy střešního pláště tehdy, pokud je nutno je oddělit z mechanických, chemických, technologických či jiných důvodů. Umísťuje se například mezi asfaltové hmoty a fólie, mezi pěnové plasty a některé druhy plastových fólií.

79 Doplňkové vrstvy střešního pláště Stabilizační vrstva Stabilizační vrstva zajišťuje svou hmotností statickou stabilitu všech vrstev střešního pláště proti působení tlaku a sání větru, případně také proti vztlaku vody. Navrhuje se tehdy, když není pro stabilizaci navržen jiný způsob (lepení, kotvení, apod.). Stabilizační vrstva na hydroizolační vrstvu se provádí zpravidla na vhodnou separační vrstvu.

80 Doplňkové vrstvy střešního pláště Ochranná vrstva

81 Doplňkové vrstvy střešního pláště Filtrační vrstva Navrhuje se u zelených střech pro zachycování částí zeminy, aby nedocházelo k jejímu odplavování vodou. Musí se navrhovat jen materiály, které nepodléhají biologické korozi a jsou propustné pro vodu. Jsou to například tkané a netkané syntetické textilie - tkaniny, rouna a rohože (minerální nebo ze skleněných vláken).

82 Doplňkové vrstvy střešního pláště Pohledová vrstva Pohledová vrstva nebo pohledová konstrukce se na povrch střechy navrhuje tehdy, jestliže jsou požadavky na její estetický vzhled. Podhledová vrstva Podhled bývá od střešního pláště zpravidla oddělen vzduchovou mezerou. Z materiálového hlediska může být různý (omítka, sádrokarton, apod.).

83 Doplňkové vrstvy střešního pláště Provozní vrstva Provozní vrstva nebo souvrství umístěné na povrchu ploché střechy umožňuje její využití jako střechy pochůzné, pojížděné nebo jako zelené střechy. Povrch horní provozní vrstvy musí být navržen v příslušném sklonu tak, aby srážková voda plynule odtékala do střešních vtoků a aby na povrchu střechy nevytvářela kaluže.

84 Opakování Uveďte, které jsou základní vrstvy střešního pláště. Uveďte, které jsou doplňkové vrstvy střešního pláště. Uveďte, které materiály povlakových hydroizolačních vrstev znáte. Co je spádová vrstva? Co je parotěsná vrstva? Co je spádová vrstva?

85

86 Děkuji za pozornost Ing. Michal Kraus, Ph.D.

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 7. PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE A POŽADAVKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy

*Volba typu konstrukce zastřešení a jeho tvaru podstatným způsobem ovlivňuje celkový architektonický výraz exteriéru i interiéru budovy * * *Střecha chrání budovu před klimatickými vlivy, především deštěm, sněhem a větrem *Zpravidla plní i tepelně izolační funkci *Na správné funkci střechy závisí i do značné míry životnost celé budovy

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 1. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY FUNKCE A POŽADAVKY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 8. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

10. stavitelství. Úvod do pozemního. Střechy. Zakreslování střešních konstrukcí.

10. stavitelství. Úvod do pozemního. Střechy. Zakreslování střešních konstrukcí. Úvod do pozemního stavitelství 10. Střechy. Zakreslování střešních konstrukcí. Střechy - ploché (obdobněřešeny např. terasy) - šikmé - strmé Nosné konstrukce střech - krovy - vazníkové konstrukce - bezvazníkové

Více

Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 2. PLOCHÉ STŘECHY 3. VAZNÍKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 9. JEDNOPLÁŠŤOVÉ A DVOUPLÁŠŤOVÉ PLOCHÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE MATERIÁLY A TECHNOLOGIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

STŘECHY PLOCHÉ. 08. Základní pojmy. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony

STŘECHY PLOCHÉ. 08. Základní pojmy. Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony S třední škola stavební Jihlava STŘECHY PLOCHÉ 08. Základní pojmy Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

ÚVOD. - požadavky na obvodový plášť -základní rozdělení střech -odvodnění střech -zabezpečení proti pádu osob ÚVOD, ODVODNĚNÍ STŘECH

ÚVOD. - požadavky na obvodový plášť -základní rozdělení střech -odvodnění střech -zabezpečení proti pádu osob ÚVOD, ODVODNĚNÍ STŘECH ÚVOD - požadavky na obvodový plášť -základní rozdělení střech -odvodnění střech -zabezpečení proti pádu osob Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 OBVODOVÝ PLÁŠŤ OBJEKTU

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov A)Krovové soustavy B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy

ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Pozemní stavitelství ZASTŘEŠENÍ BUDOV 1. Sklonité střechy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

Střešní pláště - přehled

Střešní pláště - přehled ČVUT v Praze Fakulta stavební PS01 - POZEMNÍ STAVBY 1 Střešní pláště - přehled doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb K124 2015/16 Základní rozdělení střech pozemních staveb

Více

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice 2. ŠIKMÉ A STRMÉ STŘECHY PRINCIPY NÁVRHU Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí

4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4 Halové objekty a zastřešení na velká rozpětí 4.1 Statické systémy Tab. 4.1 Statické systémy podle namáhání Namáhání hlavního nosného systému Prostorové uspořádání Statický systém Schéma Charakteristické

Více

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º

10º 15º 20º 25º 30º 35º 40º 45º 50º 55º 60º > 60º S T Ř E C H Y kreslení střech Střechy chrání budovy před přímými atmosférickými vlivy, zajišťují požadavky vnitřního prostředí tvarově a esteticky ukončují stavbu Stavební objekty mají různé druhy střech,

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, K Lukám 664 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma střech

Více

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179

STAVEBNÍ SERVIS.NET, s.r.o. JANÁČKOVA 1783, 696 62 STRÁŽNICE ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. FRANTIŠEK MINAŘÍK, ČKAIT 1002179 SITUAČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ C.1 1:1000 2561 4930 4931 27 3 5888 9154 2 4201 4202 4203 4204 4205 4206 4207 /62 56 2774 1 /73 /74 /22 /57 2079 2 2467 12 CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES STAVBY C.2 1:500 2561 4930

Více

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly

tvrdé dřevo (v panelech) Vnitřní stěny, vnitřní podpory beton, přírodní kámen, cihly, klinkerové cihly, vápenopískové cihly NOSNÉ KONSTRUKCE Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny / -sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly, lícové cihly (vnější prostředí) 80-150

Více

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318

Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D. jpasek@bivs.cz Katedra 104, místnost 318 Úvod do pozemního stavitelství Předsazené konstrukce Povrchové úpravy stěn a stropů Kompletační konstrukce

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

Pozemní stavitelství II. ení budov 1. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing.

Pozemní stavitelství II. ení budov 1. Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Pozemní stavitelství II. Zastřešen ení budov 1 Zpracoval: Filip Čmiel, Ing. Základnífunkce a požadavky Střecha je konstrukce nad posledním podlažím stavebního objektu. Základní funkci je ochrana proti

Více

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05

2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 2. TÉMATICKÝ OKRUH BH05 Pokyny pro výkresy č. 3 a 4 a pro studii č. 2 l.s. 2014/15 Téma: Návrh konstrukce souvrství ploché střechy jednoplášťové nebo dvouplášťové, posouzení součinitele prostupu tepla

Více

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH:

STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: STATICKÝ VÝPOČET a TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH: 1 ZADÁNÍ A ŘEŠENÁ PROBLEMATIKA, GEOMETRIE... 2 2 POLOHA NA MAPĚ A STANOVENÍ KLIMATICKÝCH ZATÍŽENÍ... 2 2.1 SKLADBY STŘECH... 3 2.1.1 R1 Skladba střechy na objektu

Více

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů

- zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů JEDNOPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby - stabilizace střešních plášťů Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 02/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha

Více

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce

Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Návrh skladby a tepelnětechnické posouzení střešní konstrukce Objednatel: FYKONY spol. s r.o. Beskydská 552 741 01 Nový Jičín - Žilina Kontaktní osoba: Petr Konečný, mob.: +420 736 774 855 Objekt: Bytový

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Účel a funkce střech Střecha

Účel a funkce střech Střecha STŘECHY - ŠIKMÉ Účel a funkce střech Střecha obvodová stavební konstrukce ohraničuje budovu zpravidla nad posledním podlažím (tj. shora), výjimečně i z boku tvoří jednu z hlavních konstrukcí budovy spolu

Více

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE

HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE HALOVÉ OBJEKTY ÚČEL A FUNKCE OBJEKTY HALOVÉHO TYPU UMOŽŇUJÍ TVORBU VOLNÝCH VNITŘNÍCH PROSTOR S MALÝM POČTEM NEBO ZCELA BEZ VNITŘNÍCH PODPOR.UŽÍVAJÍ SE ZEJMÉNA TEHDY, NEVYŽADUJE-LI PROVOZNÍ USPOŘÁDÁNÍ VÍCE

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 12. POJÍZDNÉ A POCHŮZNÉ STŘECHY FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU, STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ PROBLEMATIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA

Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA Katedra materiálového inženýrství a chemie IZOLAČNÍ MATERIÁLY, 123IZMA o Anotace a cíl předmětu: návrh stavebních konstrukcí - kromě statické funkce důležité zohlednit nároky na vnitřní pohodu uživatelů

Více

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí

Průmyslové haly. překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce. průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí Průmyslové haly Halové objekty překlenutí velkého rozponu snížení vlastní tíhy konstrukce průmyslové haly do 30 m rozpětí haly velkých rozpětí jednolodní haly vícelodní haly bez jeřábové dráhy jeřáby mostové

Více

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha

Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Vápenná jímka opláštění budovy a střecha Jirkov, Jindřiššká - Šerchov POPIS Projekt Rekonstrukce úpravny vody Jirkov řeší novostavbu budovy vápenného hospodářství a objekt vápenné jímky. Společnost HIPOS

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373

TECHNICKÁ ZPRÁVA OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 TECHNICKÁ ZPRÁVA ke stavu střech budovy Mateřská škola Praha 4 - Libuš, Mezi Domy 373 Obrázek 1: Pohled na ploché střechy F a G 2 u budovy Mateřské školy OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY: 1. Fotodokumentace 2. Schéma

Více

Úvod do pozemního stavitelství

Úvod do pozemního stavitelství Úvod do pozemního stavitelství 6/12 ZS 2018 Ing. Michal Kraus, Ph.D. Budovy jsou členění na trakty - prostorové části budovy vymezené dvěma vzájemně následnými vertikálními rovinami, procházejícími geometrickými

Více

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh

Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Seminář dne 29. 11. 2011 Lektoři: doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D. doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. SŠSaD Ostrava, U Studia 33, Ostrava-Zábřeh Popularizace a zvýšení kvality výuky dřevozpracujících a stavebních

Více

Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil

Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil Hydroizolační systémy střech systémová řešení Sikaplan, Sarnafil Sikaplan a Sarnafil Materiálové složení hydroizolačních pásů PVC Hydroizolační pásy na bázi měkčeného PVC jsou nejpoužívanějším hydroizolačním

Více

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2

OBSAH 1 ÚVOD VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU Popis objektu Popis konstrukcí Stěny průčelí a štítů... 2 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 VÝCHOZÍ STAV OBJEKTU... 2 2.1 Popis objektu... 2 2.2 Popis konstrukcí... 2 2.2.1 Stěny průčelí a štítů... 2 3 TECHNICKÉ ŘEŠENÍ OPRAVY OBJEKTU... 2 3.1 Oprava balónů ve 2. NP a 4. NP...

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH

SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH SKLADBY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH OBSAH 1. ÚVOD DO PROBLEMATIKY ASFALTOVÝCH IZOLACÍ PLOCHÝCH STŘECH 2 1.1. Tabulka označení skladeb střech 2 2. SKLADBY STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ 3 2.1. Nepochůzná jednoplášťová

Více

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů

Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů Hodnoty fyzikálních veličin vybraných stavebních materiálů Hodnoty Normové Výpočtové Měrná Objemová Součinitel tepelná Faktor Součinitel hmotnost difuze kapacita v difuzního tepelné v suchém vodní Položka

Více

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice

Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, Ostrava - Radvanice STAVBA: Rodinný dům Sobotka, Housko INVESTOR: Eva Sobotka STUPEŇ PD: Vrchlického 1031/35, 716 00 Ostrava - Radvanice DSP MÍSTO STAVBY: obec Vysočany, část obce Housko, parc. č. 9/15 STAV. OBJEKTY: SO.01,

Více

Izolace a izolační systémy. Ing. Marek Novotný, PhD.

Izolace a izolační systémy. Ing. Marek Novotný, PhD. Izolace a izolační systémy Ing. Marek Novotný, PhD. 1 Co to jsou izolace Oddělují něco od něčeho jiného a zajišťují, aby si jednotlivé části, v našem případě, staveb a stavebních konstrukcí, zachovaly

Více

09. Druhy plochých střech, návrh

09. Druhy plochých střech, návrh S třední škola stavební Jihlava STŘECHY PLOCHÉ 09. Druhy plochých střech, návrh Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava - šablony Ing. Jaroslava Lorencová 2012 Projekt je spolufinancován Evropským

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

PS-4B - cvičení střechy PLOCHÉ STŘECHY. 1.část nepochůzné střechy

PS-4B - cvičení střechy PLOCHÉ STŘECHY. 1.část nepochůzné střechy PLOCHÉ STŘECHY 1.část nepochůzné střechy Ing. Jaroslava Babánková Strana 1 (celkem 23) březen 2015 S K L A D B A A K O N S T R U K C E S T Ř E CH Skladba a konstrukce střechy musí být navrženy tak, aby

Více

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH

ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ODBORNÁ SPOLEČNOST ČESKÉHO SVAZU STAVEBNÍCH INŽENÝRŮ SMĚRNICE ČHIS 02: VÝSKYT KALUŽÍ NA POVLAKOVÝCH KRYTINÁCH PLOCHÝCH STŘECH ZÁŘÍ 2013 Česká hydroizolační společnost, odborná společnosti ČSSI Česká hydroizolační

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015

OBVODOVÉ KONSTRUKCE Petr Hájek 2015 OBVODOVÉ KONSTRUKCE OBVODOVÉ STĚNY jednovrstvé obvodové zdivo zdivo z vrstvených tvárnic vrstvené obvodové konstrukce - kontaktní plášť - skládaný plášť bez vzduchové mezery - skládaný plášť s provětrávanou

Více

Šikmé střechy Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec; Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500, marek.novotny.izolace@email.cz www.izolace.cz; www.awal.cz 1 2 3 Historické řešení Původní historické

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel.: 321 728 755, e-mail: kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel.: 321 728 755, e-mail: kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář Plynárenská 830 280 02 Kolín IV tel.: 321 728 755, e-mail: kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : MĚSTO KOLÍN, KARLOVO NÁMĚSTÍ 78, 280 12 KOLÍN

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1)

Požární odolnost v minutách 15 30 45 60 90 120 180 1 Stropy betonové, staticky určité 1),2) (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 REI 60 10 1) Tabulka 2 Stropy Požární odolnost v minutách 15 30 45 90 1 1 Stropy betonové, staticky určité, (s ustálenou vlhkostí), bez omítky, druh DP1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Desky z hutného betonu), výztuž v

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice 11. ZELENÉ STŘECHY FUNKCE, POŽADAVKY, PRINCIPY NÁVRHU, STAVEBNĚ FYZIKÁLNÍ PROBLEMATIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

Nové navrhování tříd těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev.

Nové navrhování tříd těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev. Nové navrhování tříd těsnosti doplňkových hydroizolačních vrstev. Spojování a těsnění podstřešních membrán. Jan Rypl, manažer aplikací, tel.: +420 602194045, rypl@juta.cz, www.juta.cz, oficiální člen Řemeslné

Více

Přehled poruch plochých střešních plášťů (konstrukce, materiály)

Přehled poruch plochých střešních plášťů (konstrukce, materiály) Přehled poruch plochých střešních plášťů (konstrukce, materiály) Ing. Marek Novotný, Ph.D. soudní znalec ČKAIT, FA ČVUT, A.W.A.L. s.r.o. marek.novotny.izolace@email.cz 1 Příklady poruch ze života 2 Statické

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Technologie staveb podle konstrukce. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Technologie staveb podle konstrukce Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Konstrukční třídění Konstrukční systém-konstrukční systém je celek tvořený navzájem propojenými konstrukčními prvky a subsystémy,

Více

PO stěny: REI 45. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39

PO stěny: REI 45. Interiér. Exteriér STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,5. Šroub Aquapanel Maxi SB 39 HST-M/ 1 2 Nášlapná vrstva* Knauf F164 2xmm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení ukončovací lišty SDK deska Knauf Diamant 1mm

Více

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu:

TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN. Pohled na dům. Stav střešního pláště bytového domu: TECHNICKÝ POPIS PRO OPRAVU STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ KARLY MACHOVÉ Č.P.1506, 1507, 1508, BEROUN Pohled na dům Stav střešního pláště bytového domu: střešní vpustě Výlezy na střechu Část štítu, která se bude dozateplovat,

Více

ODBORNÉ STANOVISKO. ke stávajícímu stavu šikmých střech Gymnázia v Benešově. Obrázek 1: Poruchy římsy u východní fasády Gymnázia v Benešově

ODBORNÉ STANOVISKO. ke stávajícímu stavu šikmých střech Gymnázia v Benešově. Obrázek 1: Poruchy římsy u východní fasády Gymnázia v Benešově ODBORNÉ STANOVISKO ke stávajícímu stavu šikmých střech Gymnázia v Benešově Obrázek 1: Poruchy římsy u východní fasády Gymnázia v Benešově OBSAH ODBORNÉHO STANOVISKA : 1. Výchozí podklady a předmět odborného

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13

Střešní pás RDI 3D. Červená klasická RDI 3D 11 Hnědá klasická RDI 3D 12 Pálená klasická RDI 3D 13 Střešní pás RDI 3D Pás z SBS modifikovaného asfaltu - zejména pro šikmé střechy, - s působivým vzhledem posypu, - s vysokou hydroizolační spolehlivostí, - pro sanace i nové střechy Červená klasická RDI

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech

Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech Základní zásady při navrhování odvodnění plochých střech Platné technické normy řešící problematiku návrhu a odvodnění plochých střech ČSN 73 1901 Navrhování střech (novelizovaná v únoru 2011) ČSN EN 12

Více

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení

D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení Zakázka číslo: 2014-002756-RT D.1.3. Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení PROJEKT OPRAVY STŘECHY Dokumentace pro provedení stavby Gymnázium Čakovice Náměstí 25.března 100, 196 00 Praha-Čakovice

Více

Společenství vlastníků jednotek 296 Nižbor. Za Hotelem 296, Nižbor IČO:

Společenství vlastníků jednotek 296 Nižbor. Za Hotelem 296, Nižbor IČO: V Berouně, dne 22. ledna 2019 Nabízíme účast ve výběrovém řízení na opravu střechy bytového domu č.p. 296 v ulici Za Hotelem v obci Nižbor. V případě Vašeho zájmu o tuto zakázku, žádáme o předložení nabídky,

Více

Prostorové konstrukce - rošty

Prostorové konstrukce - rošty Prostorové konstrukce - rošty a) princip působení roštu, b) uspořádání nosníků v pravoúhlé c) kosoúhlé, d) šestiúhelníkové, e) trojúhelníkové osnově, f) příhradový rošt 14.4.2010 Nosné konstrukce III 1

Více

1. ZATEPLOVÁNÍ BUDOV 1.1 ROZDĚLENÍ. kontaktní zateplení fasád odvětrávané zateplení fasád. ostatní zateplení

1. ZATEPLOVÁNÍ BUDOV 1.1 ROZDĚLENÍ. kontaktní zateplení fasád odvětrávané zateplení fasád. ostatní zateplení Strana 1 (celkem 11) 1. ZATEPLOVÁNÍ BUDOV 1.1 ROZDĚLENÍ kontaktní zateplení fasád odvětrávané zateplení fasád ostatní zateplení 1.1.1 KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉMY (ETICS) Požární bezpečnost Pro návrh

Více

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové

Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě. pasivní dům v Hradci Králové Energeticky pasivní dům v Opatovicích u Hranic na Moravě pasivní dům v Hradci Králové o b s a h autoři projektová dokumentace: Asting CZ Pasivní domy s. r. o. www. asting. cz základní popis 2 poloha studie

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE

ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE SPOJPROJEKT PRAHA A.S., BYSTŘICKÁ 9, 140 00 PRAHA 4, ATELIÉR AULICKÝ ADMINISTRATIVNÍ A BYTOVÝ KOMPLEX ULICE LOMNICKÉHO, PRAHA 4 - NUSLE D O K U M E N T A C E P R O V E D E N Í S T A V B Y S O 0 1 - A D

Více

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12,

Interiér. Exteriér PO stěny: REI 45 STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D ,5 12, HST-M/ 379, 1 27 12, Nášlapná vrstva* Knauf F164 2x12,mm EPS 0/ 0mm Hydroizolace z modif. asfaltových pásů Penetrace ŽB deska Hutněné štěrkové lože Rostlý terén Kotvení zakládací lišty Podlahová lišta*

Více

D1_1_2_01_Technická zpráva 1

D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 1 D1_1_2_01_Technická zpráva 2 1.Stručný popis konstrukčního systému Objekt výrobní haly je navržen jako jednopodlažní, nepodsklepený, halový objekt s pultovou střechou a s vestavbou

Více

SKLADBY ŠIKMÝCH STŘECH

SKLADBY ŠIKMÝCH STŘECH Návrh DHV v souladu s požadavky: Pravidla pro navrhování a provádění střech CKPT Směrnice ČHIS 03 České hydroizolační společnosti Technické podklady výrobců Návrh DHV stanovuje projektant na základě: bezpečný

Více

TVAR STŘECHY ---- VÝRAZNĚ OVLIVNÍ VZHLED STAVBY DOMU.

TVAR STŘECHY ---- VÝRAZNĚ OVLIVNÍ VZHLED STAVBY DOMU. STŘECHY - ŠIKMÉ STŘECHY - ŠIKMÉ TVAR STŘECHY ---- VÝRAZNĚ OVLIVNÍ VZHLED STAVBY DOMU http://www.rusoatelier.cz/zahrady/japonska-zahrada-koi NÁZVOSLOVÍ STŘECH OKAP, OKAPNÍ HRANA HŘEBEN STŘECHY ÚŽLABÍ NÁROŽÍ

Více

Konstrukční řešení charakteristických detailů

Konstrukční řešení charakteristických detailů Konstrukční řešení charakteristických detailů Spojování fólií FATRAFOL navzájem a s liniovými úchytnými prvky Detail 201: Spoj fólie FATRAFOL v přesazích pásů bez kotvení a v příčném napojení pásů Detail

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

Sada 2 Klempířská technologie 30. Skládaná střešní krytina

Sada 2 Klempířská technologie 30. Skládaná střešní krytina S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 Klempířská technologie 30. Skládaná střešní krytina Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa)

Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Stavební úpravy objektu (šikmá střecha, plochá střecha, fasáda, terasa) Praha Václavské náměstí 9 POPIS V blízkosti stanice metra Můstek na Václavském náměstí se nachází objekt, který byl předmětem stavebních

Více

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH

PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH PS01 POZEMNÍ STAVBY 1 PŘEKLADY OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH Ctislav Fiala A418a_ctislav.fiala@fsv.cvut.cz OTVORY V NOSNÝCH STĚNÁCH kamenné překlady - kamenné (monolitické) nosníky - zděné klenuté překlady

Více

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com

Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Zateplené šikmé střechy - funkční vrstvy a výsledné vlastnos= jan.kurc@knaufinsula=on.com Funkční vrstvy Nadpis druhé úrovně Ochrana před vnějšími vlivy Střešní kry=na Řádně odvodněná pojistná hydroizolace

Více

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb

Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Dřevostavby komplexně Aktuální trendy v návrhu skladeb dřevostaveb Ing. arch. Tereza Vojancová Technický poradce tech.poradce@uralita.com 602 439 813 www.ursa.cz OBSAH 1 ZÁSADY NÁVRHU principy pro skladbu

Více

Provozní střešní pláště. Marek Novotný

Provozní střešní pláště. Marek Novotný Provozní střešní pláště Marek Novotný 1 Poučka starého izolatéra: Pro provádění provozních střešních plášťů, pojízdných, zelených, musím být já i všechno ostatní lépe připraveno než na normální střechy

Více

Podklady pro cvičení. Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov

Podklady pro cvičení. Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov Pozemní stavby A2 Cíl úlohy Podklady pro cvičení Úloha 7 Návrh konstrukce zastřešení - krov Na základě koncepčního návrhu tvaru zastřešení (šikmá střecha) pro vybranou konstrukční variantu budovy z úlohy

Více

Plošné základy a soklová oblast budov

Plošné základy a soklová oblast budov ČVUT v Praze Fakulta stavební PSA2 - POZEMNÍ STAVBY A2 (do roku 2015 název KP2) Plošné základy a soklová oblast budov doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D. Katedra konstrukcí pozemních staveb Zpracováno v návaznosti

Více

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

D Architektonicko-stavební řešení technická zpráva Akce : Stupeň : Investor : OPRAVA STŘECHY ZÁKLADNÍ ŠKOLY stavební úpravy Dokumentace ke stavebnímu řízení Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice D.1.1.1 - Architektonicko-stavební řešení technická zpráva

Více

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE A PRÁCE KLEMPÍŘSKÉ KONSTRUKCE A PRÁCE Kde se s nimi setkáme Vyskytují se převážně: - na střechách budov - na průčelí budov Kde se s nimi setkáme Střechy budov: - ţlaby - lemy střešních oken - sněhové zachytače

Více

VEDAPUK - PUR lepidlo pro tepelné izolace

VEDAPUK - PUR lepidlo pro tepelné izolace Datum vydání: 08.03.2012 Technický list Str. 1 ze 3 Výrobce: VEDAG GmbH s výrobnami: Geisfelderstraße85-91, D-96050 Bamberg Huttenheimer Straße 31, D-76661 Philippsburg Certifikace VEDAG GmbH podle EN

Více

OPRAVA STŘECHY DOMU K. H. BOROVSKÉHO 301, OSEK D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU. D1: SO Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA

OPRAVA STŘECHY DOMU K. H. BOROVSKÉHO 301, OSEK D1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU. D1: SO Architektonicko-stavební řešení TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO OPRAVA STŘECHY

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více