TURECKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ SEKTOROVÁ STUDIE Z OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A FARMACEUTICKÉHO SEKTORU

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TURECKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ SEKTOROVÁ STUDIE Z OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A FARMACEUTICKÉHO SEKTORU"

Transkript

1 TURECKÁ REPUBLIKA ZÁKLADNÍ SEKTOROVÁ STUDIE Z OBLASTI ZDRAVOTNICTVÍ A FARMACEUTICKÉHO SEKTORU Základní sektorová studie z oblasti zdravotnictví a farmaceutického sektoru Turecké republiky zahrnuje informace o systému řízení, vypisování příslušných státních zakázek, struktuře sektoru, hlavních hráčích na trhu, tendencích a rovněž SWOT analýzu příslušného trhu. Pro další informace týkající se cenové politiky, tvorby cen, registrace produktů, je pak možno kontaktovat ekonomický úsek ZÚ Ankara. A. SYSTÉM ŘÍZENÍ/DECIZNÍ SFÉRA Oblast zdravotnictví a návazný farmaceutický sektor dle příslušného kompetenčního zákona spadá primárně do gesce: Ministerstva zdravotnictví (www.saglik.gov.tr) v rámci jehož struktury hraje zásadní roli Generální ředitelství farmaceutů a lékáren (IEGM) determinující cenovou politiku a současně hrající roli regulátora na poli farmaceutik. V menší míře pak je dalším činným subjektem aktivním v rámci decizní sféry Ministerstvo kultury a turismu (www.kultur.gov.tr), které pak je spolu s Ministerstvem zdravotnictví zodpovědné za dynamicky rostoucí odvětví zdravotnického sektoru, jímž je zdravotní a lázeňský turismus. Výkonnou a implementační složkou v rámci tohoto odvětví pak je Rada pro rozvoj tureckého zdravotního turismu THDTC (Turkish Healthcare Tourism Development Council) sdružující více než 145 subjektů z řad nemocnic, zdravotnických center, hotelů, CK včetně tureckých aerolinií THY (Turkish Airlines) a tvořících funkční klastr, jehož cílem je udělat z Turecka jednu z top destinací pro zdravotnický turismus a rovněž regionální hub v tomto sektoru pro pacienty/klienty z oblasti BV, zemí Zálivu, severní Afriky a Turkických republik. Úřad sociálního zabezpečení SGK (www.sgk.gov.tr) je státní entitou a nositelem státního zdravotního a sociálního zabezpečení, který vznikl na základě zákona č sjednocením samostatných úřadů SSK, BagKur a Emekli Sandigi. Dalšími hráči činnými ve zdravotnickém sektoru a návazném farmaceutickém průmyslu v Turecku jsou následující oborové asociace a sdružení: Turecké zdravotnické sdružení TTB (www.ttb.org.tr), jež je profesní organizací sdružující více než 80% lékařů, činné výhradně ze členských příspěvků lékařů, přičemž není nikterak kofinancováno státem. Sdružení soukromých nemocnic a zdravotnických zařízení OHSAD (www.ohasd.org) je silnou asociací sdružující kolem 80% soukromých tureckých nemocnic a zdravotnických zařízení.

2 Asociace zdravotnických zařízení TUSIDER (www.tisuder.org) je menší sestrou OHSADu, jehož členy je na 800 zdravotnických zařízení. Asociace farmaceutických společností AIFD (www.aifd.org.tr) zaměřujících se na R&D a jejich včasnou implementaci v oblasti zdravotnictví. Federace výrobců zdravotnického vybavení a sdružení dodavatelů TÜMDEF (www.tumdef.org) sdružující na 1500 společností. Sdružení výrobců a prodejců ve zdravotnictví SADER (www.sader.org.tr), jež je neziskovou asociací 15 předních firemních subjektů vytvářející jakýsi klastr v tomto segmentu. Asociace výrobců ve farmaceutickém sektoru IEIS (www.ieis.org.tr) stěžejní asociace sdružující v současnosti 56 členů. Nutno dodat, že výše uvedené internetové stránky tureckých státních institucí a oborových asociací a sdružení jsou až na výjimky publikovány pouze v tureckém jazyce, tudíž asistence ZÚ je pro české exportní subjekty téměř nevyhnutelná. B. TENDRY Tendry jsou vypisovány a následně zveřejňovány především Státním úřadem pro nákup (DMO), Ministerstvem zdravotnictví, státními i soukromými nemocnicemi. Zejména pak relevantní informace o probíhajících i plánovaných tendrech je možno vyhledat, v závislosti na vypisovateli či kofinancujícímu subjektu, na stránkách: Státního úřadu pro nákup Devlet Malzeme Ofisi DMO (www.dmo.gov.tr) nezávislá státní kontraktační entita vypisující tendry pro státní nemocnice. Funguje též s vlastním oddělením jako prodejní a nákupní místo pro státní nemocnice. V případě zahraničního subjektu hodlajícího se účastnit tendru v rámci DMO či aspirujícího na dodávky pro turecké státní nemocnice, je nezbytná registrace produktu i exportního subjektu/místního zástupce na tzv. vendor list u DMO. Úspěšná registrace pak nese pozitiva v podobě zveřejnění produktu na web stránkách DMO a možnou poptávku (i bez tendru) od poptávajícího subjektu, jímž může být státní nemocnice či i příslušný lékař, nicméně vždy je ve vztahu mezi exportérem a státním zařízením využito mezičlánku DMO tj. státní nemocnice je oprávněna nakoupit produkt v hodnotě max. 400 tis. TL (cca. 4,2 mil. Kč) bez tendrového řízení, nicméně po předchozí realizaci exportu/nákupu prostřednictví DMO. Od částky 400 tis. TL je státní zdravotnické zařízení povinno vypsat přímo či prostřednictvím DMO tendr. Pouze v případě, kdy hodnota kontaktu je v rozmezí 40 až 60 tis. TL, je státní subjekt (zdravotnické zařízení) oprávněno k přímému nákupu od exportéra aniž by obchodní případ byl realizován prostřednictvím DMO. Státní nemocnice mohou zveřejňovat tendry i samostatně, bez DMO. V tomto případě se musí exportér i jeho místní zástupce registrovat v TITUBB. Generálního ředitelství pro investiční činnost Ministerstva zdravotnictví a jeho specializované sekce zaměřené na investiční projekty ve formě PPP (Public Private Partnership). Projekty ve zdravotnictví na bázi PPP jsou dostupné na webových stránkách:

3 Sukromých subjektů. tj. soukromých zdravotnických zařízení/ nemocnic - exportér či jeho lokální distributor/zástupce se mohou účastnit tendrů vypisovaných soukromými nemocnicemi za předpokladu předcházející registrace produktu v Národní databázi léčiv a zdravotnických zařízení TITUBB (The Turkish National Drug and Medical Device Databank), jenž je dohledovým úřadem a registrem pro zdravotnické produkty na tureckém trhu, které jsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Čtrnáctideníku TEBA (www.tebahaber.com.tr) mapující zakázky a tendry nejen z oblasti zdravotnictví. Redaktoři tohoto periodika pravidelně vytěžují top management státních i soukromých institucí činných ve zdravotnickém sektoru. Jedná se však o placenou databázi. C. PŘEHLED Turecko je atraktivní zemí pro mnoho zahraničních nadnárodních subjektů aktivních v jednotlivých subsektorech zdravotnictví, a to díky své výhodné geografické poloze, relativně dobře vzdělané pracovní síle ve zdravotnictví, enormně rychlému demografickému vývoji (je odhadováno, že v r populace země bude činit hodnoty 100 mil. obyvatel), rostoucí ekonomice a bohatnoucí společnosti jako celku. Od roku 2005 vykazují výdaje na zdravotnictví setrvale rostoucí tendenci, přičemž se pohybovaly v období od r do r na úrovni 5,6 až 6% HDP. Od r překročily hodnotu 6% HDP (v r. 2009: 6,2%, r. 2010: 6,3%, r. 2011: 6,3%) až na současných 6,4%. Ve srovnání s globálními ukazateli, které dosahují 10% HDP (v zemích EU-27 se tato hodnota pohybuje od 8 do 18% HDP), je tato procentuální hodnota stále za průměrem, a to i co se týče výdajů ve zdravotnictví per capita, které v r dosáhly hodnoty 817 USD, resp. 835 USD v r Dle posledních dostupných statistických údajů (z června 2012) je v Turecku 160 lékařů na 100 tis. obyvatel, přičemž průměr EU je 322 lékařů, resp. v ČR 357 lékařů na 100 tis. obyvatel. Počet zdravotních sester ke stejnému datu činil V posledním čtvrtletí r se v Turecké republice nacházelo celkem nemocnic, z toho bylo státních plných 843 (se lůžky), fakultních 62 ( lůžek), soukromých 489 ( lůžek) a ostatních (vojenských) 45 ( lůžek). Nehledě na růstovou tendenci v počtu lékařů, zdravotnického personálu i nemocničních lůžek, Turecko je stále ještě hrubě za průměrem EU, resp. OECD: 3,2 lékařů na 1000 obyvatel, v Turecku je to pouhá polovina. Co se týče počtu lůžek, je tato situace ještě markantnější: 2,5 lůžek/1 tis. obyvatel, v OECD zemích: 3,4 lůžek/1 tis. obyvatel. Predikce na rok 2014 počítají s růstem výdajů ve zdravotnictví až na hodnotu 63 mld. USD. V rámci farmaceutického subsektoru je počítáno s prolomením hodnoty 22,8 mld. USD v r. 2015, resp. pak v sektoru zdravotnické techniky a zařízení je predikována dosažení hodnoty 3,12 mld. USD ke stejnému datu. Nejen rychlý demografický vývoj, ale i posouvající se hranice max. průměrného věku (nyní 75,4 let) a zejm. pak stárnoucí turecká populace je slibným trhem pro farmaceutický průmysl. V současném Turecku je 7,5% populace starší 65 let, přičemž ale v roce 2023 to již bude 10,3%, resp. 20,8% v r a 27,7% v r Zatímco průměrný věk turecké populace dosáhl v r hodnoty 30,1let, v r. 2023to bude 33,3 let, v r pak 42,9 let a v r až 47,4 let. Stárnoucí populace pak bude nepochybně znamenat vyšší výdeje populace na farmaceutické výrobky i doplňky stravy.

4 V r turecký trh s farmaceutickými produkty dosáhl hodnoty 5,58 mld. EUR (v r. 2011: 5,88 mld. EUR), což zařadilo Turecko na šesté místo v Evropě (za SRN, Francií, UK, Itálií a Španělskem) a 14. místo v celosvětových statistikách. Generika v tomto segmentu pak tvořila 52% v objemovém vyjádření a 37,7% v tržbách. V r bylo na trhu farmaceutických položek/produktů, z nichž bylo na předpis. Výdaje na pořízení farmaceutik per capita v r dosáhla hodnoty 106,1 USD (v r. 2011: 123 USD). V r exportní výkony farmaceutického sektoru vzrostly meziročně o 26,3% a dosáhly hodnoty 515 mil. EUR, zatímco import farmaceutických produktů meziročně poklesl o 8% na hodnotu 3,1 mld. EUR. Z uvedeného je patrná jasná importní závislost tureckého ekonomiky v tomto sektoru, jakož i trvalá záporná bilance. Zajímavým a progresivním subsektorem pak jsou doplňky stravy. Z pohledu českých subjektů pak zajímavé možnosti skýtá turecký trh se zdravotnickým vybavením a lékařskými přístroji, který v r dosáhl hodnoty 1,75 mld. EUR a v r pak 1,81 mld. EUR, přičemž patří mezi třicítku největších světových trhů. Nedílný podíl na tomto rozvoji má vládní rozvojový plán na roky , v rámci kterého jsou realizovány velké investiční akce, resp. výstavba investičních celků na klíč (nemocnice, specializovaná zdravotnická zařízení, rekonstrukce a rozšíření stávajících kapacit a nemocničních lůžek), a to zejm. na bázi PPP (Public Private Partnership). Byť je zde vybrán jeden kontraktor (na bázi EPC), tento v rámci subkontraktů nakupuje např. nemocniční lůžka či jiné vybavení nemocnic. Zvláštním segmentem v rámci zdravotnictví je pak zdravotní turismus, kde Turecko aspiruje být hub-em pro oblast kosmetické/plastické chirurgie, kardiovaskulárních výkonů a zejm. lázeňské turistiky pro země BV, Zálivu a Turkických republik i RF. V oblasti lázeňství k tomuto zemi předurčuje geotermální bohatství s více než tisíci termálními prameny. V rámci krátkodobého plánu na r Ministerstva kultury a turismu a Ministerstva zdravotnictví (v gesci obou úřadů) je na pořadu dne zbudování 50 tis. lůžek pro zdravotní turisty a v dlouhodobém horizontu vláda plánuje tento pool rozšířit až na 250 tis. lůžek (detailní informace na K tomuto též Turecko předurčuje geografická proximita a fakt, kdy nemocnice a zdravotnická centra disponují mezinárodními certifikáty (JCI, JCAHO, ISO) z pohledu JCI (Joint Commission International) je Turecko v počtu takto akreditovaných nemocnic druhé na světě. D. VLÁDNÍ (INVESTIČNÍ) PROGRAMY ROZVOJE Mimo aktuálního vládního Akčního plánu na rozvoje zdravotnictví na roky a Krátkodobého plánu na roky v oblasti zdravotního turismu (viz výše kap. C) vládní entity, tak jako v jiných odvětvích hospodářství, determinovaly cíle pro rok 2023, tj. ke stému výročí založení novodobé Turecké republiky, mezi něž patří zvýšení podílu alokace finančních prostředků v R&D na hodnotu 3% HDP, zařazení tureckého zdravotnického sektoru mezi deset největších trhů světa, v oblasti farmaceutického průmyslu pak dosažení hodnoty 23,3 mld. USD lokální produkce a exportní výkonů ve výši 8,1 mld. USD.

5 Rozhodujícím faktorem z pohledu vládních investičních programů rozvoje je aktuální ambiciózní balík vládních pobídek, které mohou generovat významné příležitosti a zejm. úlevy v daňové oblasti, odvodech z titulu sociálních a zdravotního pojištění, alokace pozemků aj. i pro české podnikatelské subjekty hodlající realizovat v Turecku své investiční aktivity. Incentivní balík byl postaven na stimulačním paketu vládních pobídek z r. 2009, nicméně jde výrazně dál v úsilí multiplikovat kýžený efekt, tj. snížit importní závislost země, vyrovnat ekonomické nerovnosti mezi jednotlivými provinciemi a posílit domácí produkci. Významné úlevy jsou spjaty s investicemi směřujícími do oblasti R&D v oblasti zdravotnictví. Incentivní balík zahrnuje tzv. strategii Input Supply Strategy ISS, která de facto determinuje snahu o substituci komodit vysoce závislých na importu, tj. i farmaceutických výrobků a zdravotnické techniky. Bližší informace je možno nalézt na web stránkách ZÚ Ankara v sekci Ekonomika a obchod: E. MÍSTNÍ FIRMY/KONKURENCE Importní závislost v segmentu zdravotnické techniky se pohybuje na neuvěřitelně vysoké úrovni, a to 85%. Ze zemí s největším podílem na trhu lze uvést na prvním místě USA (cca 30% podíl především v oblasti implantátů a ortopedických pomůcek a vybavení), dále pak SRN (zařízení pro stomatologické ordinace), následuje Čína, Itálie a Japonsko. Domácí produkce je omezena na méně high-tech produkty jako běžné laboratorní a zdravotnické vybavení a pomůcky typu obvazový materiál, jehly, injekční stříkačky apod. Mezi hlavní domácí hráče na trhu je možno zařadit: Detaysan, Sesinoks Paslanmaz, Bicakcilar, Cagdas Elektronik Medikal a Tibset, ze zahraničních subjektů to pak jsou zejm.: GE Healthcare a Siemens, který je v Turecku (Gebze) otevřel výrobní facilitu. Mezi 49 výrobními facilitami ve farmaceutickém průmyslu pak bylo plných 13 nadnárodních globálních firem. Farmaceutický průmysl, jakož i výrobci zdravotnického zařízení jsou převážně alokováni v oblasti Istanbulu, Kocaeli a Tekirdag, Ankaře a dále pak Samsunu. Důvodem je zejm. tvorba jakýchsi klastrů, jakož i ve farmaceutickém průmyslu dobrá dostupnost obalového materiálu, vyškolení zaměstnanci i vyšší koncentrace odběratelů zdravotnických center. Celkem působí ve farmaceutickém sektoru na 300 subjektů, z nichž je plných 263 domácích a 37 mezinárodních společností.

6 Mezi dvacet největších firem na tureckém trhu dle obratu za rok 2011 patří: Společnost Obrat za rok 2011 (v TL) ABDİ İBRAHİM NOVARTİS BİLİM PFIZER EASTPHARMA GLAXOSMITHKLINE SANOFI BAYER ASTRAZENECA SANOVEL ROCHE M.S.D ABBOT ULAGAY ALİ RAİF NOBEL SANTA FARMA ZENTIVA MUSTAFA NEVZAT BOEHRINGER ING Source: İEİS, 2012 Jak je patrné, tureckému trhu dominují velké nadnárodní firmy jako: GlaxoSmith, Pfizer, Novartis, Bayer, EastPharma, Sanofi-Aventis, Astrazeneca a Roche, nicméně společnost Abdi Ibrahim je s tržním podílem kolem 7,5% a největším obratem lídrem na trhu.

7 Co se týče distribučních kanálů v rámci tureckého farmaceutického trhu je zde možno konstatovat oligopolní postavení dvou největších subjektů, z nichž první je Hedef Alliance (www.hedefalliance.com) a druhým pak je Selcuk Ecza (www.selcukecza.com.tr), kteří ovládají klem 70% trhu. Zbytek tvořící 30% je pak rozdělen mezi 270 až 300 menších distributorů. Celkem je v Turecku kolem 24 tis. lékáren s dobrou dostupností v městských aglomeracích, nicméně ve venkovských sídlech a méně rozvinutých východních oblastech země, je pokrytí trhu nedostačující. V nominálním vyjádření pak hovoříme v celém Turecku o pokrytí 3 tis. obyvatel jednou lékárnou. Z českého pohledu je zajímavý vstup Zentivy na turecký trh generik (viz tabulka níže): Fúze a akvizice na tureckém trhu od : Zdroj: Deloitte Turkey 2010

8 F. SWOT ANALÝZA Silné stránky zvyšující se poptávka po nových léčebných metodách s vysokou přidanou hodnotou, přibližování se evropské legislativě a zvyšující se nároky na ochranu kvalitu života, silný demografický vývoj a rostoucí populace, dynamický ekonomický růst Turecka a bohatnoucí společnost i stát vypisující tendry v oblasti zdravotnického sektoru, velikost trhu - počet projektů a vypisovaných tendrů, geografická blízkost trhu Slabé stránky nízké výdaje ve zdravotnickém sektoru per capita ve srovnání s průměrem v EU a zemích OECD, jazyková bariéra zadávací dokumentace je k dispozici zpravidla pouze v turečtině chybějící znalosti turecké legislativy a regulatorních nařízení - české subjekty musí získat solidní znalosti o situaci na trhu, jako jsou například regulatorní nastavení a postupy při zadávání veřejných zakázek, menší povědomí místních subjektů o progresivních technologiích (např. protonová léčba) a s tím souvisí i menší senzitivita a chuť k používání těchto technologií s vyšší přidanou hodnotou, nedostatečné finanční možnosti na průzkum aktuální situace na trhu, prověření obchodního případu a ověření proveditelnosti konkrétního projektu, Příležitosti Hrozby zásadním je konsorcionální přístup s místním partnerem většinou hlavním kontraktorem vypisovaného tendru, bez kterého je účast na státních či soukromých tendrech vyloučena, vládní pobídky se zvláštním zřetelem na užití R&D v oblasti zdravotnického sektoru generující investiční příležitosti, rostoucí potencionál trhu jdoucí ruku v ruce se stárnoucí společností, z pohledu exportéra - dosud vysoká importní závislost domácího trhu v oblasti zdravotnické techniky. zdlouhavé zadávání veřejných zakázek a jejich následné byrokraticky dlouhé a časově náročné vyhodnocení, regulatorní omezení při certifikaci nových farmaceutických produktů - de facto od Ministerstvo zdravotnictví zavedlo vlastní zásady Good Manufacturing Practice (GMP) a přestaly být akceptovány certifikáty GMP EU (vydávané farmaceutickým produktům registrovaným v EU), došlo tak k enormnímu prodloužení registračního procesu, problematická ochrana IPR (Intellectual Property Rights) a patentového práva.

9 Turecký zdravotnický sektor včetně jeho subsektorů, ať už se jedná o trh s farmaceutickými produkty, zdravotnickým zařízením a lékařskými přístroji či zdravotní turismus, reflektuje teritoriální i sektorové priority ČR a skýtá exportní příležitosti pro české subjekty, z nichž mnohé již na místním trhu (zejm. se zdravotnickým zařízením a vybavením) úspěšně realizují své exportní případy. Potřebnou přidanou hodnotu vůči konkurenci přináší českým exportérům možnost financování a pojištění prostřednictvím ČEB a EGAP. Nedílnou podmínkou úspěchu je, vedle exportního financování a pojištění, konkurenceschopné ceny a kvality, též přímá přítomnost českého subjektu na trhu, ať již prostřednictvím branch office nebo alespoň výhradního distributora. Turecký trh s geografickou proximitou, bohatnoucí a současně stárnoucí populací, zvyšujícími se výdaji směřujícími do zdravotnictví, pak z pohledu komoditní struktury znamená pro české subjekty především potencionál u dodávek zdravotnického zařízení, jako jsou nemocniční lůžka, gynekologická a stomatologická křesla, laboratorní techniku a vybavení, dále pak přístrojů pro estetickou medicínu, dermatologii, lymfodrenáže apod., biodegradabilní stenty, ucelené technologie pro protonovou léčbu. Místní rozsáhlý, nicméně náročný trh by tak neměl zůstat stranou českých exportérů v dané oblasti. Ing. Arnošt Kareš,

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU

6. CZ-NACE 17 - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU 6. - VÝROBA PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU Výroba papíru a výrobků z papíru 6.1 Charakteristika odvětví Odvětví CZ-NACE Výroba papíru a výrobků z papíru - celulózopapírenský průmysl patří dlouhodobě k perspektivním

Více

PRŮZKUM AIFP EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček

PRŮZKUM AIFP EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček PRŮZKUM AIFP W EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček CÍL PRŮZKUMU Zhodnotit ekonomický vliv klinických studií realizovaných v ČR OBSAH

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 9. 2013 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.

Perspektivy rozvoje chemického. průmyslu v ČR. Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1. průmyslu v ČR Kulatý stůl k problematice vzdělávání pracovníků pro konkurenceschopný chemický průmysl 15.1.2015 průmyslu v ČR 1 Současný vývoj chemického průmyslu v ČR Postavení chemického průmyslu v české

Více

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014

PRŮMYSL ČR. Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch. Praha 8. 12. 2014 PRŮMYSL ČR Zpracoval: Bohuslav Čížek, Jan Proksch Praha 8. 12. 2014 Obsah I. Postavení průmyslu II. Majetková struktura českého průmyslu III. Postavení průmyslu z pohledu mezinárodní konkurenceschopnosti

Více

Hospodaření fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací v roce 2011 (11 FN + IKEM, NNH, MOÚ, ÚPMD)

Hospodaření fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací v roce 2011 (11 FN + IKEM, NNH, MOÚ, ÚPMD) Hospodaření fakultních nemocnic a dalších přímo řízených organizací v roce 2011 (11 FN + IKEM, NNH, MOÚ, ÚPMD) Ekonomické informace Všechna přímo řízená zdravotnická zařízení zaznamenala za posledních

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0

Hospodářský vývoj a Průmysl 4.0 Hospodářský vývoj a Průmysl.0. listopadu 201 ŠKODA AUTO Vysoká škola Hospodářský vývoj a Průmysl.0 Makroekonomický rámec Česká ekonomika v roce 201 meziročně vzrostla o 2 % V roce 201 dynamika hospodářského

Více

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ A.1 Celkové výdaje na výzkum a vývoj Graf A1-1 Celkové výdaje na VaV, 1998 2008 Graf A1-2 Celkové výdaje na VaV podle sektorů užití, 2000 2008 Graf A1-3 Celkové

Více

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny

26,7 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Základní charakteristika Doněcké a Luganské oblasti Doněcká oblast: Poloha: Plocha: Obyvatelstvo : jihovýchodní část Ukrajiny, hraničí s Ruskou federací 26,5 tis. km2 (4,4% celkové rozlohy Ukrajiny Počet:

Více

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj

Sledované indikátory: I. Výzkum a vývoj REGIONÁLNÍ OBSERVATOŘ KONKURENCESCHOPNOSTI oblast VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE Moravskoslezský kraj se vyznačuje silným potenciálem v oblasti výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Je to dáno existencí

Více

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010

PEGAS NONWOVENS SA. Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2010 20. května 2010 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za první čtvrtletí roku

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice

Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice Výhledy tendrů a poptávek jako řešení pro financování zdravotnictví v České republice Ing. Robert Sýkora, MHA Cluster Market Access Director, IPSEN Pharma, o.s. Obsah sdělení Tender management Struktura

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013

Aktuální údaje ze zdravotnictví 15.5.2013 Aktuální údaje ze zdravotnictví Lékařský důmd 15.5.2013 Celkové výdaje na zdravotnictví v mil. Kč 2009 2010 2011 2012 *) veřejné výdaje 244 754 238 387 243 822 249 649 soukromé výdaje 47 954 45 754 45

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje

Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Regionální sektorová analýza - terénní průzkum v podnicích JM kraje Ing. Petr Adámek, MBA 2008 Berman Group. Cíle rozhovorů ve firmách Poznat a popsat situaci ve firmách působících v oborech klíčových

Více

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků)

II. Stavebnictví (postavení stavebnictví v NH, stavební trh, stavební produkce a ceny, pracovníci a mzdy, hospodářské výsledky stavebních podniků) Cílem příručky Stavebnictví České Republiky je poskytovat základní informace o investiční výstavbě, stavebnictví a stavebních hmotách, a to tuzemským osobám činným ve stavebnictví a ve výrobě stavebních

Více

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz

ČESKÁ EKONOMIKA 2015. Ing. Martin Hronza ČESKÁ EKONOMIKA 2015. ředitel odboru ekonomických analýz 1 Přehled ekonomiky České republiky HDP Trh práce Inflace Platební bilance Zahraniční investice Průmysl Zahraniční obchod 2 Hlavní charakteristiky české ekonomiky Malá, otevřená ekonomika, výrazně závislá

Více

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR

Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Jiří Paroubek: Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Charakteristika současné etapy - ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

inovační kapacita Česka potenciál aplikovaného výzkumu a inovací pro konkurenceschopnost

inovační kapacita Česka potenciál aplikovaného výzkumu a inovací pro konkurenceschopnost inovační kapacita Česka potenciál aplikovaného výzkumu a inovací pro konkurenceschopnost Martin Bunček seminář O cílech a podmínkách podpory výzkumu a vývoje v Česku 3. listopadu 2016 Praha Co je inovační

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek

Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR. Ing. Jiří Paroubek Možnosti české ekonomiky v globalizovaném světě cesty k prosperitě ČR Ing. Jiří Paroubek Charakteristika současné etapy ve vývoji českého hospodářství po roce 1989 převážila pozitiva: podařilo se vytvořit

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Paralelní obchod & lékárna. Ing. Filip Debef Cyrmex, s.r.o.

Paralelní obchod & lékárna. Ing. Filip Debef Cyrmex, s.r.o. Paralelní obchod & lékárna Ing. Filip Debef Cyrmex, s.r.o. Filip Debef & Cyrmex Management & Finance & Marketing & PR History: Navision (97 03) Microsoft (02 04) Neopublic Porter Novelli (PR Agency, 04-10)

Více

ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A FRANCIÍ , Praha

ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A FRANCIÍ , Praha ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A FRANCIÍ 27. 7. 2016, Praha Obsah: Analýza exportu výrobků a služeb do Francie Analýza importu výrobků a služeb z Francie Analýza francouzských investic

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. www.truckjobs.cz 2012 Výsledky průzkumu za rok 2012 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první specializovaná

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 07/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 07/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 2 Nezaměstnanost...

Více

Co přinese udržitelné stavění?

Co přinese udržitelné stavění? Co přinese udržitelné stavění? Přiměřenost, Přiměřenost, Přiměřenost Ing. Miroslav Linhart zástupce ředitele, Deloitte Advisory s.r.o. Základní pojetí Udržitelné stavění Trendy a očekávání Přístupy Jak

Více

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU

MONITORING STAVEBNÍHO TRHU ÚRS PRAHA, a.s., inženýrská a poradenská organizace Pražská 18, 102 00 Praha 10 MONITORING STAVEBNÍHO TRHU Veřejné stavební zakázky I. pololetí 2010 Červenec 2010 1 OBSAH ÚVOD ČERVEN 2010 I. POLOLETÍ 2010

Více

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4.

1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní ruch v platební bilanci ČR 3. Dopady hospodářské krize na cestovní ruch 4. Zahraniční cestovní ruch ČR Rudolf Olšovský ředitel odboru platební bilance Sekce měnová a statistiky ČNB VŠE Praha 17. září 2009 Obsah 1.Teoretické vymezení cestovního ruchu v platební bilanci 2. Cestovní

Více

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu

Přehled zdrojů informací o EU na Internetu Přehled zdrojů informací o EU na Internetu V češtině: http://www.evropska-unie.cz Delegace Evropské komise v ČR, Informační centrum Evropské unie (ICEU) Přehledně uspořádané aktualizy o Delegaci EK v ČR,

Více

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE

6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6 HODNOCENÍ VÝVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V EVROPĚ S DŮRAZEM NA MAPOVÁNÍ DOPADŮ V OBDOBÍ EKONOMICKÉ KRIZE 6.1 Pozice Evropy na světovém trhu cestovního ruchu 6.1.1 Přehled světových statistik cestovního ruchu

Více

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3

ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 ODVĚTVOVÁ ANALÝZA INOVAČNÍHO POTENCIÁLU PRAHY PRO TVORBU RIS3 Pokorný Ondřej Vladislav Čadil Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 STRUKTURA PREZENTACE 1. Vymezení předmětu analýzy 2. Dostupnost

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

Ekonomická diplomacie z pohledu

Ekonomická diplomacie z pohledu Ekonomická diplomacie z pohledu mezinárodní politické a podnikatelské sféry 1 Pojetí a význam ekonomické diplomacie - Ekonomická diplomacie jako soubor aktivit - Úloha státu - Ekonomická diplomacie dnes

Více

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050

Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 Projekce finanční bilance českého zdravotnictví do roku 2050 MUDr. Pavel Hroboň, M.S. - 28. dubna 2005 Tato studie vznikla za podpory Českého zdravotnického fóra při Nadačním fondu Elpida PROGRAM DNEŠNÍ

Více

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem

Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Aktuální informace o vývoji obchodní výměny mezi ČR a Kazachstánem Kazachstán (KZ) je pro ČR již tradičním obchodním partnerem a v rámci regionu Střední Asie také nejvýznamnějším partnerem. Dosavadní výsledky

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 7 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 1. 8. 2014 19 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

Konference Programovací období : Výzvy pro města

Konference Programovací období : Výzvy pro města Konference Programovací období 2014 2020: Výzvy pro města 5. června 2012, Ostrava www.ostrava.cz Ostrava 1989 Ocelové srdce republiky vrchol 150ti letého intenzivního růstu těžkého průmyslu extenzivní

Více

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013

Cestovní ruch. VY_32_INOVACE_Z.3.25 PaedDr. Alena Vondráčková 2.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně

Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Informace z kontrolní akce č. 08/32 Prostředky státního rozpočtu určené na vybudování Mezinárodního centra klinického výzkumu v Brně Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího

Více

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014

Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 III. Dofinancování sociálních služeb ohrožených omezením či zánikem pro rok 2014 MPSV poskytuje s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách účelové dotace poskytovatelům sociálních služeb,

Více

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví

Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví Vývoj českého stavebnictví v evropském kontextu Fórum českého stavebnictví 5. 3. 2013 Současná situace: Jak na tom jsme? Současná situace ve stavebnictví Jediné odvětví v ČR již pátým rokem v recesi V

Více

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU

19. CZ-NACE 31 - VÝROBA NÁBYTKU 19. - VÝROBA NÁBYTKU Výroba nábytku 19.1 Charakteristika odvětví Odvětví výroba nábytku používá k výrobě jako hlavní surovinu předem zpracované (upravené) dříví nebo dřevařské výrobky, zejména aglomerované

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2015 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2015 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské přímé zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ

VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ Univerzita Karlova v Praze Přírodovědecká fakulta Katedra demografie a geodemografie VLIV DEMOGRAFICKÝCH A SOCIOEKONOMICKÝCH CHARAKTERISTIK NA VÝDAJE VE ZDRAVOTNICTVÍ KRISTÝNA RYBOVÁ Úvod Úvod Vývoj výdajů

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2015 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2015 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Ekonomická stránka CR

Ekonomická stránka CR Ekonomická stránka CR Příjmy, výdaje a bilance ZCR za rok 2007 až 2012 (v mil. Kč) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 příjmy ze ZCR 132 914,1 139 828,2 133 118,2 132 623,0 135 954,0 135 007,0 137 815,0

Více

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014

Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Ekonomický vývoj textilního a oděvního průmyslu za rok 2014 Prodej, zaměstnanost, mzdový vývoj, produktivita práce, zahraniční obchod 1) Prodej Na základě výsledků za rok 2014 dosáhly tržby v běžných cenách

Více

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů

Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Osmička zemí SVE by neměla mít problémy s externím financováním díky silnému poklesu deficitů běžných účtů Zurück 24.06.2009 Vyšší investice v zemích střední a východní Evropy, které vedly k rozšiřování

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy

Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy Změny a aktuality v oblasti vnitřního trhu EU, obchodní a investiční politiky EU a dopady na bilaterální obchodní vztahy, Praha, 2015 1 Vnitřní trh a Společná obchodní politika EU Obchodní vztahy mezi

Více

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období.

Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Trh lze charakterizovat jako celkový objem výrobků vyjádřený v penězích nebo hmotných jednotkách v určité geografické oblasti a v konkrétním období. Analýza trhu je klíčovým faktorem budoucího úspěchu

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD ) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru

Více

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová

Zdravotnictví jako součást národního hospodářství. Institut ekonomických studií FSV UK PhDr. Lucie Antošová Zdravotnictví jako součást národního hospodářství Zdravotnictví neznamená jen spotřebu, ale také tvorbu hodnot Pomáhá uspokojovat naše potřeby (být zdravý) Zdraví lidé mohou pracovat práce je podmínkou

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích

SPOLEČNOST HAMÉ. a expanze na zahraničních trzích SPOLEČNOST HAMÉ a expanze na zahraničních trzích Skupina Hamé Je jedním z největších českých producentů a vývozců trvanlivých a chlazených potravin včetně kojenecké stravy, bagetového programu a polotovarů

Více

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid

TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY. tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ LÁZEŇSKÝ RESORT PASOHLÁVKY tam, kde pramení Vaše zdraví a klid TERMÁLNÍ RESORT PASOHLÁVKY - - lázně nového typu 1. Činnost společnosti 2. Příležitost na trhu 3. Koncept termálního resortu 4. Přínosy

Více

Představení mezinárodní farmaceutické společnosti Zentiva. Quality generics

Představení mezinárodní farmaceutické společnosti Zentiva. Quality generics Představení mezinárodní farmaceutické společnosti Zentiva Quality generics Zentiva, společnost skupiny Sanofi, je mezinárodním lídrem, který vyvíjí, vyrábí a distribuuje cenově dostupné generické léky

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Jakub Dvořáček Beata Čečetková KLINICKÉ STUDIE INOVATIVNÍCH LÉČIV A JEJICH DOPAD NA HOSPODÁŘSTVÍ ČR

Jakub Dvořáček Beata Čečetková KLINICKÉ STUDIE INOVATIVNÍCH LÉČIV A JEJICH DOPAD NA HOSPODÁŘSTVÍ ČR Jakub Dvořáček Beata Čečetková W KLINICKÉ STUDIE INOVATIVNÍCH LÉČIV A JEJICH DOPAD NA HOSPODÁŘSTVÍ ČR CÍL ANALÝZY Analýza je zaměřená na vyhodnocení kvalitarvních a kvanrtarvních přínosů klinických studií

Více

Podpora exportu zdravotnické a farmaceutické techniky a technologie Jan Procházka

Podpora exportu zdravotnické a farmaceutické techniky a technologie Jan Procházka Podpora exportu zdravotnické a farmaceutické techniky a technologie Jan Procházka EGAP- spolehlivý partner českého exportu 24 let existence Pojištěný export za 760 miliard korun (33 mld. USD) Zdravotnická

Více

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000 1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od u 2000 1.1. Celkový vývoj Charakteristika celkového vývoje ekonomických subjektů v ČR vychází z údajů registru ekonomických subjektů (RES), kde se evidují všechny

Více

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků

Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Projevy a řešení krize v sektoru nefinančních podniků Ing. Karel Mráček, CSc. Institut evropské integrace, NEWTON College, a. s. Vědeckopopularizační seminář Zvládání finančních krizí: evropský a americký

Více

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21

VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE. 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 VÝROBA VLÁKNINY, PAPÍRU A VÝROBKŮ Z PAPÍRU; VYDAVATELSTVÍ A TISK DE 6. Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru - OKEČ 21 6.1. Charakteristika odvětví Celulózopapírenský průmysl patří k tradičním odvětvím

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu

Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta. Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Studijní obor: Veřejná správa a regionální rozvoj Teze k diplomové práci na téma: Rozvoj podnikatelské činnosti ve vybraném regionu Autor

Více

Postavení České republiky v zahraničním obchodu sousedních států

Postavení České republiky v zahraničním obchodu sousedních států 31. 8. 2015 Postavení České republiky v zahraničním obchodu sousedních států Hlavním obchodním partnerem pro Česko, Polsko, Slovensko a Rakousko stále zůstává jednoznačně Německo. Sousední státy jsou pro

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru

Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Zhoršující se podmínky pro výkon práce a vliv demografického vývoje na sociální dialog v nemocničním sektoru Mezinárodní konference 4. 5 března 2014, hotel Avanti, Brno Stárnutí obyvatel ČR Nejnovější

Více

Lékárny v České republice v roce 2003

Lékárny v České republice v roce 2003 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30.7.2004 49 Lékárny v České republice v roce 2003 Předkládaná aktuální informace je zaměřena na činnost lékáren v

Více

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění

Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR. Hlavní zjištění Mapování inovační kapacity INKA 2014+ Inovační ekosystém v ČR Hlavní zjištění Program 1. Představení projektu 2. Je ČR závislou ekonomikou? 3. Otázky / diskuse 4. Jak je na tom ČR v oblasti inovací? 5.

Více

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry

Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry Otevíráme nové trhy a služby pro exportéry EXPORTNÍ STRATEGIE ČESKÉ REPUBLIKY PRO OBDOBÍ 2012-2020 Petr Nečas Martin Kuba RNDr. Petr Nečas předseda vlády 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Více

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010

INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ. INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 INDEXY TRHU PRÁCE V DOPRAVĚ INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. Q1 Q4 / 2010 Výsledky průzkumu za 1. až 4. čtvrtletí 2010 1 S t r á n k a INSTITUT SILNIČNÍ DOPRAVY ČESMAD Bohemia s.r.o. první

Více

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR

Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR Průzkum prognóz makroekonomického vývoje ČR MF ČR provádí dvakrát ročně průzkum (tzv. Kolokvium), jehož cílem je zjistit názor relevantních institucí na budoucí vývoj české ekonomiky a vyhodnotit základní

Více

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory

Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Perspektivy elektrotechnického průmyslu z hlediska českého exportu a nástroje jeho podpory Ing. Radomil Doležal, MBA Generální ředitel CzechTrade 2015 www.czechtradeoffices.com www.czechtrade.cz Služby

Více

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů IV. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů Obsah 1. ÚVOD...3 2. VÝCHOZÍ POZICE PRO NÁRODNÍ PROGRAM...4 2.1 VÝCHOZÍ POZICE V OBLASTI ÚČINNOSTI

Více

ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A NĚMECKEM , Praha

ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A NĚMECKEM , Praha ANALÝZA AMSP ČR OBCHODNÍ A INVESTIČNÍ AKTIVITY MEZI ČR A NĚMECKEM 24. 8. 2016, Praha Obsah: Analýza exportu výrobků a služeb do Německa Analýza importu výrobků a služeb z Německa Analýza vzájemných investic

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny?

Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Konkurenceschopnost firem: Jaké bezprostřední dopady mělo umělé oslabení koruny? Drahomíra Dubská Mezinárodní vědecká konference Insolvence 2014: Hledání cesty k vyšším výnosům pořádaná v rámci projektu

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Exportní fórum Ústí nad Labem

Exportní fórum Ústí nad Labem Exportní fórum Ústí nad Labem Mgr. Martina Paříková sofia@czechtrade.cz 21.04.2016 www.czechtradeoffices.com www.czechtrade.cz OBSAH 1. Základní ekonomické údaje 2. Regionální rozdělení Bulharska 3. Rozdělení

Více

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené

Mezi makroekonomické subjekty náleží: a) domácnosti b) podniky c) vláda d) zahraničí e) vše výše uvedené Makroekonomická rovnováha může být představována: a) tempem růstu skutečného produktu, odpovídající vývoji tzv. potenciálního produktu b) vyrovnanou platební bilancí c) mírou nezaměstnanosti na úrovni

Více

Hongkong: Zdravotnictví soukromé i státní

Hongkong: Zdravotnictví soukromé i státní Hongkong: Zdravotnictví soukromé i státní Moderní zdravotnictví i obchodní centrum Péče o stárnoucí populaci mění strukturu zdravotních služeb Rozvoj soukromého zdravotnictví láká investory Minimální domácí

Více

Perspektivní obory pro vývoz do Číny

Perspektivní obory pro vývoz do Číny Perspektivní obory pro vývoz do Číny 1) Úvod Již ve třicátých letech minulého století dodávalo Československo do Číny např. cukrovary a pivovary. Značného objemu ve vývozu do ČLR bylo dosaženo zejména

Více

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR

Národní h ospo ář dá t s ví a sociální sy sté m ČR Národní hospodářství tí a sociální systém ČR ObN 3. ročník Ekonomické sektory: Národní hospodářství primární (zemědělství a hornictví) sekundární í( (zpracovatelský průmysl) ů terciární (poskytování služeb)

Více

VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU

VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE 2012/27/EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI DO ČESKÝCH PODMÍNEK VYUŽÍVÁNÍ ÚSPOR ENERGIE DOSTÁVÁ V EU PRIORITU Sdělení EK z 11/2010 Energie 2020 strategie pro konkurenceschopnou, udržitelnou

Více

Regionální inovační strategie RIS3

Regionální inovační strategie RIS3 Jihočeský kraj Rozloha: 10 056 m2 (12 % rozlohy ČR) Počet obyvatel: 637 tisíc (nejnižší hustota zasídlení) Důležitá centra: Č. Budějovice, Tábor, Písek, Strakonice, Jindřichův Hradec Výhodná geografická

Více

Moderní nástroje podpory exportu. Ing. Vladimír Bärtl Podpora exportu z pohledu MPO náměstek ministra

Moderní nástroje podpory exportu. Ing. Vladimír Bärtl Podpora exportu z pohledu MPO náměstek ministra Moderní nástroje podpory exportu 1 Agendy MPO pro podporu exportu MPO jako policymaker - exportní pojištění a financování - podpora určená pro malé a střední firmy CzechTrade - české oficiální účasti -

Více

Vývoj průmyslu v roce 2013

Vývoj průmyslu v roce 2013 Vývoj průmyslu v roce 2013 Za celý rok 2012 se průmyslová produkce snížila o 0,8 %. Tento vývoj pokračoval i v roce 2013, kdy se pokles v 1. čtvrtletí dále prohloubil (o,4 %). Ve 2. čtvrtletí se propad

Více

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti

5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti 5. Vybrané faktory konkurenceschopnosti Schopnost dané země konkurovat na mezinárodních trzích ovlivňují cenové a necenové faktory. Následující výběr je soustředěn na změnu podílu na světovém exportu zboží

Více

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu

2.1 Předpoklady území pro rozvoj cestovního ruchu 2. CESTOVNÍ RUCH V ÚZEMÍ Organizace a řízení jsou nejvíce opomíjenou problematikou v rámci racionální podpory udržitelného rozvoje na území České republiky. Na prioritu 4 Vytváření organizační struktury

Více

Efektivní modely u produktů exponovaných k re-exportu. David Skalický

Efektivní modely u produktů exponovaných k re-exportu. David Skalický Efektivní modely u produktů exponovaných k re-exportu David Skalický Mýty a fakta Česká republika má nejvyšší ceny léčiv ve srovnání s ostatními zeměmi EU Úhrady léčiv a od nich odvislé ceny jsou na úrovni

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více