Příklad železobetonový nosník

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příklad železobetonový nosník"

Transkript

1 SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a Brno tel fax Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS 32 rel Příklad železobetonový nosník

2 Vydavatel tohoto manuálu si vyhrazuje právo na změny obsahu bez upozornění. Při tvorbě textů bylo postupováno s velkou péčí, přesto nelze zcela vyloučit možnost vzniku chyb. SCIA CZ, s. r. o. nemůže převzít odpovědnost ani záruku za chybné použití uvedených údajů a z toho vyplývajících důsledků. Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována po částech ani jako celek ani převáděna do elektronické formy, včetně fotokopírování a snímání, bez výslovného písemného povolení společnosti SCIA CZ, s. r. o. Copyright 2002 SCIA Group. Všechna práva vyhrazena.

3 1. O TOMTO MANUÁLU 1 2. ÚVOD 2 3. ZALOŽENÍ PROJEKTU 3 4. SPRÁVA PROJEKTŮ 7 5. ZADÁNÍ Zadání geometrie a podpor Zadání zatížení VÝPOČET VÝSLEDKY Deformace prutů Vnitřní síly Reakce v podporách POSOUZENÍ BETONOVÉHO NOSNÍKU Zadání předpokladů pro výpočet nutných ploch Spuštění výpočtu nutných ploch výztuže Provedení automatického návrhu výztuže Vykrývání nosníku Výpis materiálů a vykreslení výztuže POSOUZENÍ VYZTUŽENÝCH PRUTŮ FYZIKÁLNĚ-NELINEÁRNÍ VÝPOČET Spuštění výpočtu Vyhodnocení deformací DOKUMENT Vložení vstupních dat do dokumentu Vložení výsledků do dokumentu Vložení obrázku do dokumentu Export dokumentu 37

4 1. O TOMTO MANUÁLU Všechny texty vztahující se k programu (texty nabídek, dialogů, tlačítka, ) jsou tištěny tučně. Tlačítka jsou znázorněna hranatými závorkami : klepněte např. [OK], zvolte [Čís. výstup]. Volba z hlavní nabídky nebo stromu příkazu je znázorněna následujícím způsobem: zvolte Nastavení > Nastavení tiskárny z hlavní nabídky. strana 1

5 2. ÚVOD NEXIS 32 je výpočetní systém pro Windows 2000, XP, NT, Windows 95 a Windows 98 se širokým spektrem různých aplikací od výpočtu a posouzení jednoduchých rámů po složité návrhy rozsáhlých projektů ocelových, betonových i jiných konstrukcí. NEXIS 32 umožňuje provádět výpočty 2D/3D rámů, desek a skořepin včetně posouzení průřezů a přípojů ocelových konstrukcí a výpočtů výztuže betonových prvků. Celý výpočet a návrh se provádí v jednom programu zadání geometrie, výpočetního modelu (zatížení, podpory ), lineární a nelineární výpočet, výstupy výsledků, posudky a optimalizace prvků podle různých národních norem, generování dokumentu o výpočtu,... Pro řešení elementárních úloh byly vytvořeny také samostatně fungující programy, které umožňují velmi rychlé zadání jednoduché konstrukce, zatížení, výpočet a posouzení včetně výstupu do dokumentu. Mezi tyto samostatné programy se řadí i modul Železobetonový nosník. Tento příklad popisuje zadání, výpočet, vyztužení a posouzení jednoduchého spojitého nosníku o třech polích. Obsahuje popis všech kroků od zadání konstrukce až po vygenerování dokumentu o výpočtu a posouzení podle ČSN. Celý příklad se dá projít ve velmi krátkém čase a může uživatelům pomoci se seznámit s mnohými funkcemi programu. V tomto příkladě však nejsou vysvětlovány všechny možnosti modulu. Pro podrobnější seznámení se s modulem je vhodné prostudovat manuál k tomuto modulu. Obrázky 1 a 2 zobrazují spojitý nosník o třech polích a použitý průřez, který budeme počítat. Obr. 1 - Schéma konstrukce Obr. 2 - Průřez nosníku strana 2

6 3. ZALOŽENÍ PROJEKTU Program Železobetonový nosník se spouští jako ostatní Windows aplikace: 1. Dvojklikem na ikonu na pracovní ploše. 2. Z nabídky Windows Start > Programy > IDA NEXIS 32 rel > IDA Beam. 1. Tento zástupce zastupuje příkaz C:\Nexis350\Beam.exe /ILCZ, přičemž přepínač /ILCZ definuje jazyk prostředí programu Železobetonový nosník (/ILCZ = čeština, /ILUS =angličtina, /ILGR = němčina, /ILSK =slovenština). Po spuštění se objeví úvodní obrazovka programu. Založíme nový projekt : 1. Pokud se objeví dialog Otevřít, klepněte na [Storno]. 2. V hlavním pruhu nabídek potvrďte příkaz Projekt > Nový. Objeví se dialog Informace o projektu, ve kterém lze nastavit základní údaje projektu: Obr. 3 - Dialog Informace o projektu 3. Do vstupních polí Jméno, Specifikace, Autor a Datum lze vepsat libovolné identifikační údaje o projektu. Tato data lze použít při vytváření výstupů programu. 4. Po klepnutí na obdélníček Národní norma lze nastavit výchozí národní normu pro projekt. Vyberte kartu ČSN a potvrďte klepnutím na [OK]. Tímto nastavením se zajistí, že se budou zobrazovat pouze možnosti zadávání i vyhodnocení, které se vážou ke zvolené národní normě. Národní normu je možné změnit kdykoliv při práci s programem příkazem z hlavního pruhu nabídek Projekt > Základní údaje. strana 3

7 5. Po klepnutí na [Materiál] lze nastavit aktuální materiál pro projektu. Objeví se dialog pro nastavení aktuálního materiálu. Vyberte normu, pro kterou chcete zobrazit materiály (ČSN), a typ materiálu (beton) ve stahovacích seznamech v horním levém rohu dialogu. Zobrazí se dostupné třídy betonu podle ČSN. Vyberte myší materiál B 30, zobrazí se charakteristiky materiálu. Klepněte na tlačítko [OK], dialog se zavře. Tímto se nastavil aktuální materiál projektu. Avšak i v průběhu zadávání prvků konstrukce lze každé části konstrukce přiřadit jiný materiál. Obr. 4 - Nastavení aktuálního materiálu 6. Po klepnutí na [Jednotky] lze změnit nastavení jednotek používaných v projektu. Zde můžeme ponechat výchozí nastavení. Otevře se pracovní prostředí programu NEXIS 32. Obrazovka obsahuje následující základní komponenty: Titulek aplikace V titulku okna na horním okraji obrazovky se vypisuje jméno programu, jméno otevřeného projektu a jméno okna aktuálního pohledu na projekt. Pruh nabídek Pruh nabídek se nachází pod titulkem aplikace. Výběrem některého z názvů nabídek (Projekt, Pohled, Nastavení, Soubory, Okno nebo Nápověda) se rozbalí nabídka s dalšími příkazy. Pozn.: Obecně platí, že některé z příkazů nabídek mohou být nedostupné, protože při aktuální činnosti nemají význam nebo nejsou součástí licence. Panely nástrojů Pod pruhem nabídek jsou panely nástrojů ikon. Klepnutí levým tlačítkem myši na ikonu umožní rychlý přístup k některým často používaným příkazům. Kreslicí plocha V této ploše se vykresluje zadávaná konstrukce. Obsah kreslicí plochy se může měnit podle toho, v které části zadávání nebo vyhodnocování konstrukce se nacházíte. Kontextová nabídka Kontextová nabídka se objeví po klepnutí pravým tlačítkem myši nad kreslicí plochou. V kontextové nabídce se objevují kromě obecných často používaných příkazů i příkazy specifické pro objekty, nad kterými stál kurzor myši ve chvíli vyvolání nabídky. strana 4

8 Strom příkazů V levé straně obrazovky je strom příkazů, který zpřístupňuje hlavní zadávací a vyhodnocovací metody. Volbou příkazu ve stromu se dostanete do hlavního dialogu, se kterým chcete pracovat zadání geometrie, spuštění výpočtu, vyhodnocení výsledků. Jednotlivé metody se spustí dvojklikem na požadovaný příkaz ve stromu. Buď se přímo objeví dialog nebo se rozvine další větev stromu (pokud je před ikonou ve stromu znak +, má dialog další větvení). Při zahájení zadávání nové konstrukce nejsou viditelné všechny příkazy stromu. Příkazy se ve stromu objevují až tehdy, když mají smysl např. větev stromu Výsledky se objeví až po provedení výpočtu. Hlavní dialog Hlavní dialog se objeví na místě stromu příkazů. Hlavní dialog pak obsahuje příkazy pro příslušnou část zadávání nebo vyhodnocování. Dialogová okna Pomocí dialogových okem se provádí nastavení zadávaných parametrů. Příkazová řádka Když program očekává číselný nebo grafický vstup údajů, otevře se při dolním okraji obrazovky vstupní řádka (nad stavovým řádkem). Funkce, obsah a vzhled vstupní řádky závisí na druhu zadání, které program očekává. Obr. 5 - Pracovní plocha programu Stavová řádka Na spodním okraji obrazovky se nachází stavová řádka. Stavová řádka obsahuje základní informace o stavu programu a dají se z ní rychle vyčíst nebo změnit některá nastavení. Nejdůležitější položky stavové řádky: Souřadnice Souřadnice kurzoru myši v aktuální pracovní rovině. Po klepnutí pravým tlačítkem myši lze změnit počet zobrazovaných strana 5

9 [m] [GSS] [Rovina XY] [RASTR] [UZEL] [ČSN] [ŘEZ] [ORTHO] [BOD], [ŽÁDNÝ] desetinných míst. Pravým tlačítkem lze změnit aktuální délkové jednotky. Klepnutí tlačítkem umožní změnu souřadného systému. Změna aktuální pracovní roviny v nastaveném USS. Všechny základní geometrické operace se provádějí v nastavené pracovní rovině. Zobrazí nebo skryje rastr bodů v aktivní pracovní rovině. Po klepnutí pravým tlačítkem myši lze změnit nastavení rastru. Zobrazuje přednastavený prvek pro výběr. Po klepnutí pravým tlačítkem myši lze změnit typ prvku. Zobrazuje aktuální národní normu, po kliknutí vyvolá dialog nastavení národní normy, kde lze změnit některá nastavení. Zobrazí volby pro nastavení rovinného řezu. Volba nemá využití pro modul Železobetonový nosník. Nastavení ortogonálního řežimu. Volba nemá využití pro modul Železobetonový nosník. Nastavení uchopovacího režimu. BOD: je-li nastaven tento uchopovací režim, kurzorem myši lze vybrat pouze uzly konstrukce (nebo body ve 2D kreslení). ŽÁDNÝ: kurzorem myši lze zadat jakýkoliv bod v aktuální pracovní rovině. strana 6

10 4. SPRÁVA PROJEKTŮ Před zahájením zadávání konstrukce je důležité vědět, jak uložit projekt, otevřít projekt a jak změnit základní údaje o projektu. Při práci s příkladem je vhodné provádět průběžné ukládání zadaných dat. Pak můžete práci na přikladu kdykoliv přerušit a po návratu k příkladu pokračovat na stejném místě, kde jste předtím skončili: 1. Potvrďte Projekt > Uložit z pruhu nabídek. Objeví se dialog Uložit jako (při prvním ukládání projektu). Vyberte požadovaný adresář a napište jméno souboru projektu do vstupního pole Název souboru, klepněte na [Uložit]. Při příštím provedení příkazu Projekt > Uložit se projekt automaticky uloží do takto zadaného jména souboru. Chcete-li změnit jméno a adresář souboru, proveďte příkaz Projekt > Uložit jako. 2. Potvrzením Projekt > Zavřít se aktuální projekt uzavře. Před uzavřením okna projektu se objeví nabídka pro uložení a komprimaci projektu, popřípadě smazání sítě a výsledků výpočtu. 3. Potvrzením Projekt > Otevřít otevřete existující projekt. Objeví se dialog s výpisem projektů existujících na nastaveném adresáři. Vyberte projekt a otevřete jej klepnutím [OK] nebo dvojklikem na jméno souboru projektu. 4. Kdykoliv při práci s projektem lze změnit základní údaje o projektu (Jméno, Specifikace, Materiál, Jednotky ) příkazem Projekt > Základní údaje v pruhu nabídek. Objeví se dialog Informace o projektu. Proveďte požadované změny a uložte je klepnutím na [OK]. strana 7

11 5. ZADÁNÍ Po založení nového projektu se ve stromu dialogů nabízí jediná volba. Dvojklikem na tuto volbu se dostanete do dialogu pro zadání veškerých vstupních údajů konstrukce. První skupina tlačítek ([Nosník], [Podpory], [Podloží], [Klouby], [Proměnné průřezy]) slouží k definici geometrie a okrajových podmínek nosníku. Příkazy ve skupině Zatížení slouží k definici zatěžovacích stavů a jejich kombinací. Opravy již zadaných vlastností se provádí pomocí kontextového menu, které se vyvolá stisknutím pravého tlačítka myší nad částí objektu ZADÁNÍ GEOMETRIE A PODPOR Po klepnutí na tlačítko [Nosník] se zobrazí nejdříve dialogové okno pro zadání průřezu nového nosníku. Obr. 6 - Dialog Průřez Zvolte volbu Obdélník, nadefinujte rozměry H = 500 mm a s = 300 mm a klikněte na [<< Přidat]. Tím se přidá nový profil s nastavenými parametry do projektu. Pokud se na nosníku vyskytuje více různých průřezů, můžeme z nabídky vybrat další průřez a opět [<< Přidat[ do projektu (pro náš příklad stačí pouze obdélník 500x300 mm). Po kliknutí na [OK] se zobrazí dialog nosník, ve kterém se již zadávají délky jednotlivých polí spojitého nosníku. V našem příkladě po kliknutí na [Přidej] zadáme tři pole o délce 6m, tzn. vepíšeme 6*3 m a klikneme na [OK]. V grafickém okně se vykreslí spojitý nosník o délce 18 m. strana 8

12 Obr. 7 - Dialog Nosník Po kliknutí na [OK] se dostaneme zpět do hlavního dialogu pro zadávání, v grafickém okně bude vykreslen spojitý nosník včetně automaticky vložených podpor a v dialogu se aktivují další volby. V našem příkladě si zkusíme pomocí kontextového menu změnit existující podporu. Klikněte pravým tlačítkem myši nad jednou ze středních podpor ( ). Zobrazí se kontextová nabídka, v případě správného postupu bude rozšířena o příkazy týkající se podpor, viz Obr. 8. V kontextovém menu klikněte na volbu Změna podpora. Zobrazí se dialog pro definici vlastností podpory. Obr. 8 - Kontextové menu strana 9

13 Obr. 9 - Dialog Podpory Zde změníme parametr S ve skupině Šířka sloupů na 0.6 m a klikneme na [OK]. Stejný postup zopakujte pro druhou vnitřní podporu. V našem případě nebudeme zadávat žádné [Podloží], [Klouby], [Proměnné průřezy] a můžeme jít přímo do zadávání zatížení ZADÁNÍ ZATÍŽENÍ Ve skupině Zatížení se definují zatěžovací stavy. Ze zadaných zatěžovacích stavů budou programem automaticky vygenerovány kombinace na únosnost a použitelnost. Tyto kombinace se generují podle nastavené národní normy. Vygenerované kombinace je možné později příkazem Kombinace zat. stavů ve stromu upravit, popř. nadefinovat vlastní uživatelské kombinace. Po klepnutí na tlačítko [Stav] se objeví dialog Nové zatěžovací stavy. V tomto dialogu lze rychlým způsobem vygenerovat základní tři zatěžovací stavy včetně hodnot stálého a nahodilého zatížení. Volba Kombinace zatěžovacích stavů na únosnost/použitelnost zajistí, že budou vytvořeny příslušné kombinace. Zadejte hodnoty dle následujícího obrázku. Obr Dialog Nové zatěžovací stavy strana 10

14 Pozn.: Automatické generování zatížení typu Nahodilé Jestliže se automaticky generuje nahodilé zatížení (zatržena volba Nahodilé v dialogu Nové zatěžovací stavy), generují se následující zatěžovací stavy: - zatěžovací stav (1) se spojitým zatížením na celé délce nosníku. Tento zatěžovací stav je viditelný v dialogu pro zadání zatěžovacích stavů a je editovatelný. - zatěžovací stav (1) je rozdělen na několik zatěžovacích stavů (2). Pro každý zatěžovací stav ze skupiny (2) je hodnota zatížení ze stavu (1) postavena do jiného pole (polí) nosníku. Např. v případě tří polí jsou z jednoho nahodilého zatěžovacího stavu vygenerovány následující stavy: Všechny zatěžovací stavy (2) jsou umístěny do jiné skupiny nahodilých zatížení než původní zatěžovací stav (1). Skupina nahodilých zatěžovacích stavů (2) je automaticky označena jako výběrová. Pro ČSN jsou všechna nahodilá zatížení označena jako Nahodilé dlouhodobé, takže v případě výpočtu fyzikálně nelineárních deformací betonu je zohledněn vliv jejich dlouhodobé složky zatížení. Při generování jednotlivých zatěžovacích stavů je zohledněna zadaná hodnota součinitele psi 2. Např. zatěžovací stav ZS9 Nahodilé pole 2-3 obsahuje spojité zatížení s hodnotou impulsu nastavenou pro zatížení Nahodilé v dialogu Nové zatěžovací stavy a ve zbývajících polích (v tomto případě pole 1) je hodnota zadaného zatížení násobena hodnotou součinitele psi 2 Hodnota součinitele zatížení uvedená ve vstupním poli koef v dialogu Nové zatěžovací stavy je uplatněna u všech vygenerovaných stavů. ((1) i (2)). Dialog potvrďte kliknutím na [OK]. V následujícím dialogu máme možnost vytvořené zatěžovací stavy ještě upravit, smazat, popř. vytvořit další. Zadání zatěžovacího impulsu do připraveného stavu se provádí klepnutím na [Zatížení] v hlavním dialogu, viz manuál. Pro náš příklad však pokračujte kliknutím na [Zavřít]. Obr Dialog Aktuální zatěžovací stav V grafickém okně se vykreslí vygenerované zatížení. V dialogu Zadání je možné dále editovat a upravovat nosníky, podpory, podloží, klouby, proměnné průřezy, popř. zatížení. V našem příkladě však ukončíme dialog kliknutím na [Zavřít]. Objeví se dialog pro nastavení dokumentu (Obr. 12 Nastavení dokumentu), ve kterém lze předem ovlivnit vzhled budoucího dokumentu. Jednotlivé zatržené kapitoly se automaticky vloží do dokumentu, není je nutné vkládat např. při vyhodnocování výsledků. Kapitoly se dokumentu vloží, ale jsou dostupné až poté, co jsou příslušné údaje k dispozici. Můžeme v dialogu ponechat předvolené kapitoly a pokračovat kliknutím na [OK]. strana 11

15 Obr. 12 Nastavení dokumentu Pozn.: Dialog je možné také vyvolat později příkazem Nastavení dokumentu ve stromu dialogů. strana 12

16 6. VÝPOČET Výpočetní model konstrukce je hotov. Ještě před samotným spuštěním výpočtu si můžeme prohlédnout vygenerované kombinace. Zadané kombinační předpisy pro vytváření kombinací zatěžovacích stavů pro statický výpočet lze zobrazit příkazem stromu Kombinace zat. stavů. V dialogu Kombinace pro beton jsou vytvořeny kombinace pro posudky betonových prutových konstrukcí na druhý mezní stav. Povšimněte si, že zatímco kombinace pro statický výpočet (lineární výpočet) jsou definovány jako předpis pro vytváření kombinací, u kombinací pro beton je odlišný přístup. Jelikož se jedná o fyzikálně nelineární deformace, je definována sada nelineárních kombinací, které budou vystihovat extrémní chování konstrukce a s tím spojené deformace. V kombinacích pro beton jsou tedy do každé kombinace vloženy příslušné zatěžovací stavy, které budou v této kombinaci pouze sečteny. V naší ukázce je v kombinacích pro statický výpočet automaticky nadefinován jeden předpis pro ČSN únosnost a jeden pro ČSN použitelnost. V případě kombinací pro beton vzniklo 8 konkrétních kombinací. Jak již bylo uvedeno, k vygenerovaným zatěžovacím stavům je možné přidávat vlastní zatěžovací stavy. Taktéž platí, že k vygenerovaným kombinacím lze dodatečně definovat další kombinace nebo přidávat nové zatěžovací stavy do kombinačního předpisu. V naší ukázce však ponecháme pouze vygenerované stavy a kombinace. Nyní lze spustit výpočet. Potvrďte ve stromu příkaz Výpočítat. Objeví se dialog, ve kterém se dá nastavit typ a parametry výpočtu zvolte Lineární výpočet. Obr Dialog Výpočet Pro přesnější a plynulejší průběh vnitřních sil a deformací zvolte jemnější dělení zadejte do pole Počet řezů v jednom poli nosníku hodnotu 10. Výpočet se spustí kliknutím na [OK]. Pokud proběhlo všechno v pořádku, zobrazí se: V opačném případě vznikla pravděpodobně někde při zadávání chyba a je nutno ji najít a opravit. strana 13

17 7. VÝSLEDKY Po ukončení výpočtu se objeví větev stromu Výsledky, která obsahuje příkazy pro vyhodnocení výsledků výpočtu. Provedli jsme výpočet 2D prutové konstrukce, takže jsou k dispozici výsledky pouze pro pruty DEFORMACE PRUTŮ V tomto dialogu lze vyhodnotit deformace jednotlivých prutů. V této chvíli však máme k dispozici výsledky lineárního výpočtu, takže není zohledněno fyzikálně-nelineární chování betonu a také průřez neobsahuje žádnou výztuž. 1. Spusťte vyhodnocení deformací na prutech příkazem stromu Výsledky > Deformace prutů Obr. 14 Vyhodnocení deformací prutů 2. Vyberte všechny kombinace na použitelnost. Klikněte na Kombi použitelnost a v zobrazeném dialogu Aktuální stavy/kombinace klikněte na tlačítko [<< Kopie vše]. Pozn.: Při kliknutí na [Popis kombinací] v dialogu Aktuální stavy/kombinace si lze prohlédnout obsah jednotlivých nebezpečných kombinací. 3. Pro provedení výběru prutů jsou v seznamu Vyhodnocení pro dostupné následující možnosti: Prut - výběr Prut - průřez : automaticky vybere všechny pruty, které mají přiřazen aktuální nastavený průřez Makro - výběr Nastavte Prut - průřez. 4. Ve skupině Kreslení nastavujeme požadované parametry zobrazení. Nastavte složku deformace uz (deformace ve směru lokální osy z), vypněte Extrém (vykreslí se deformace od všech zvolených kombinací) strana 14

18 a zapněte Šrafy (přidá čáry do křivek deformací). Klepněte na [Překresli], zobrazí se průběh deformací. Po klepnutí na [Změna nastavení] lze upravit nastavení číselných výstupů. Kromě toho lze nastavit, aby se k vykreslované hodnotě výsledné deformace vykreslovala i poloha řezu (volba Kreslit řezy v popisech), popř. číslo stavu nebo kombinace, která tuto hodnotu vyvodila (volba Kreslit zatěžovací stavy nebo kombinace v popisech). Zapněte obě volby. Klepněte znovu na [Překresli], popisy hodnot v kresbě pak obsahují následující informace: maximální hodnotu deformace polohu řezu, ve které bylo hodnoty dosaženo číslo kombinace nebo stavu, která hodnotu vyvodila 5. V dialogu Nastavení (zobrazí se po klepnutí na [Změna nastavení]) lze nastavit rozsah vyhodnocení. Pomocí přepínačů ve skupině Typ výstupu lze nastavit rozsah výstupu. Výpis Lokální extrémy Extrém prutu Globální extrém Výpis-interval... Pro každý vybraný prvek konstrukce (podpora, prut, makro...) se vyhledají a vypíší hodnoty požadovaných složek sledovaných veličin (složka reakce, složka vnitřní síly...) od nastavených stavů nebo kombinací v nastavených sledovaných místech (podpora, řez...). Vykresluje se průběh sledované veličiny od každého nastaveného aktuálního stavu nebo kombinace. pro každý vybraný prvek konstrukce (podpora, prut, makro...) se vyhledají a vypíší extrémním hodnoty požadovaných složek sledovaných veličin (složka reakce, složka vnitřní síly...) od nastavených stavů nebo kombinací v nastavených sledovaných místech (extrém v podpoře, extrém v řezu...). Vykresluje se obálka extrémních hodnot sledované veličiny od nastavených aktuálních stavů nebo kombinací. Ze všech vybraných prvků konstrukce (pruty,makra...) se vyhledají a vypíší maximální a minimální hodnoty požadovaných složek sledovaných veličin (složka vnitřní síly, deformace...) od nastavených stavů nebo kombinací ze všech sledovaných míst na prvku (řezy). Vykresluje se obálka extrémních hodnot sledované veličiny od nastavených aktuálních stavů nebo kombinací. Ze všech vybraných prvků konstrukce (podpory, pruty, makra...) a sledovaných míst na nich (řezy, podpory) se vyhledají a vypíší maximální a minimální hodnoty požadovaných složek sledovaných veličin (složka reakce, složka vnitřní síly...) od nastavených stavů nebo kombinací. Vykresluje se obálka extrémních hodnot sledované veličiny od nastavených aktuálních stavů nebo kombinací. Ze všech vybraných prvků konstrukce (podpory, pruty, makra...) se vyhledají a vypíší hodnoty požadovaných složek sledovaných veličin (složka reakce, složka vnitřní síly...) ležící v intervalu omezeném zadanými hodnotami Min a Max požadovaných složek sledovaných veličin od nastavených stavů nebo kombinací. Hodnoty Min a Max jsou zadávány v procentech extrémní nalezené hodnoty sledované veličiny. Např. při nastavení Výpis - interval Z, Min = 50, Max = 80 se vyhledají všechny hodnoty sledované veličiny větší než 50% a menší než 80% extrému Z na daném výběru prvků konstrukce od nastavených stavů nebo kombinací. Vykresluje se průběh sledované veličiny od každého nastaveného aktuálního stavu nebo kombinace. strana 15

19 6. Zapněte přepínač Globální extrém, bude se vyhledávat maximální deformace nosníku pro nastavené složky globální deformace pro nastavenou extrémní kombinaci (všechny). Ve skupině Výstup složek zvolte všechny možnosti (ux, uz, fiy). Zavřete dialog Nastavení klepnutím na [OK]. Klepněte na [Náhled] a v následující nabídce zvolte Náhled+Tisk. (Pokud nejsou vybrány některé pruty, následuje ještě dotaz na výběr prutů). Zobrazí se okno s výsledky. Obr. 15 Číselné vyhodnocení globálních deformací 7. Klepnutím na se textové zobrazení uzavře. 8. Klikněte na [Zavřít] pro ukončení vyhodnocování deformací. strana 16

20 7.2. VNITŘNÍ SÍLY V hlavním dialogu Síly na prutech se vyhodnocují vnitřní síly prutů. Budeme vyhodnocovat ohybový moment M na všech prutech konstrukce od všech kombinací na únosnost: 1. Potvrďte ve stromu příkaz Výsledky > Síly na prutech. Obr. 16 Vyhodnocení vnitřních sil 2. Vyberte všechny kombinace na únosnost. Klikněte na Kombi únosnost a v dialogu Aktuální stavy/kombinace klikněte na tlačítko [<< Kopie vše]. Pozn.: Při kliknutí na [Popis kombinací] v dialogu Aktuální stavy/kombinace si lze prohlédnout obsah jednotlivých nebezpečných kombinací. 3. Ve skupině Vyhodnocení pro nastavte Prut - průřez. 4. Ve skupině Kreslení zapněte přepínač M, bude se vykreslovat ohybový moment kolem lokální osy prutu y. Zapněte volby Extrém a Šrafy. 5. Klepněte na [Překresli] v hlavním dialogu, vykreslí se průběh momentu. 6. Ve skupině Číselný výstup lze stejným způsobem jako při vyhodnocení deformací na prutech nastavit a provést číselné vyhodnocení vnitřních sil. 7. Klepnutím na se textové zobrazení uzavře. 8. Klikněte na [Zavřít] pro ukončení vyhodnocování deformací. strana 17

21 7.3. REAKCE V PODPORÁCH Budeme vyhodnocovat složku reakce Rz ve všech podporách konstrukce od všech kombinací na únosnost: 1. Potvrďte ve stromu příkaz Výsledky > Reakce. Obr. 17 Vyhodnocení reakcí 2. Vyberte všechny kombinace na únosnost. 3. Ve skupině Kreslení ponechejte zapnutý pouze přepínač Rz, bude se vykreslovat reakce ve směru globální osy Z. Zapnete-li volbu 1 měřítko, grafické zobrazení reakcí se bude kreslit jednotnou velikostí bez ohledu na vzájemný poměr hodnot reakcí. Volba Pootočené podpory nemá v našem případě smysl, všechny podpory jsou ve směru os globálního souřadného systému. 4. Klepněte na [Překresli] v hlavním dialogu, vykreslí se průběh reakcí. 9. Ve skupině Číselný výstup lze stejným způsobem jako při vyhodnocení deformací na prutech nastavit a provést číselné vyhodnocení reakcí v podporách. 10. Klepnutím na se textové zobrazení uzavře. 11. Klikněte na [Zavřít] pro ukončení vyhodnocování deformací. strana 18

22 8. POSOUZENÍ BETONOVÉHO NOSNÍKU Pro práci s betonovými pruty jsou k dispozici následující možnosti: 1. výpočty nutných ploch výztuže, výsledkem jsou průběhy počtu vložek hlavní výztuže a třmínků po délce prutů. 2. vykrývání nutných ploch výztuže. Vykrývání nutných ploch probíhá na položkách a to automaticky, nebo ručně. Aby bylo možné vykrývat nutné plochy výztuží, je nutné mít nejdříve vypočteny nutné plochy na vykrývaných prutech a z vykrývaných prutů je nutné vytvořit tzv. položky. 3. kreslení a výkazy výztuže. Po posouzení výztuže v prvcích je možné vykreslit pro jednotlivé položky jednoduchá schémata výztuže a provést výkaz použité výztuže včetně kumulace. 4. posouzení vyztuženého průřezu. V našem příkladě si ukážeme z větve stromu Beton následující příkazy: Zadání vstupní údaje pro výpočet nutných ploch - předpokládané rozmístění a průměry vložek výztuže. Návrh ČSN výpočet nutných ploch výztuže podle ČSN. Automatický návrh programem prováděné vykrývání vypočtených nutných ploch. Výztuž ruční vykrývání vypočtených nutných ploch. Obr. 18 Část stromu pro Kreslení, výpisy vykreslování a výkazy výztuže. práci s výztuží betonových Posudek ČSN posouzení vyztuženého průřezu prutů 8.1. ZADÁNÍ PŘEDPOKLADŮ PRO VÝPOČET NUTNÝCH PLOCH Před výpočtem nutných ploch výztuže do prutů je nutné nastavit předpokládanou kvalitu a profil výztuže do jednotlivých prutů konstrukce. Zadání vstupních předpokladů spusťte příkazem stromu Beton > Zadání. V dialogu 1D výztuž pokračujte kliknutím na [Parametry]. Zobrazí se dialog Zadání parametrů. Obr Dialog Zadání parametrů V tomto dialogu upravíme předpokládanou kvalitu a profil betonářské výztuže. Klikněte na tlačítko změnu profilu vložek výztuže při horním líci. Zobrazí se následující dialog: pro strana 19

23 Obr Podélná horní výztuž V tomto dialogu změňte v poli Průměr hodnotu na 10 předpokládaným profilem pro horní výztuž bude R (10). Stejný postup zopakujte i pro podélnou dolní výztuž. Klikněte také na prostřední tlačítko pro třmínkovou výztuž. Zde kliknutím na změňte také kvalitu výztuže. Zvolte materiál E a průměr 6 mm. Ostatní parametry (krytí atd.) ponecháme nezměněny. Kliknutím na ukončete definici předpokladů výpočtu nutných ploch. Předvolený výztuž bude přiřazena vybraným prutům (všem) a v grafickém okně bude nad těmito pruty zobrazena žlutá čára znázorňující přiřazení parametrů. Pro kontrolu přiřazení lze použít např. příkaz > Náhled + tisk z horního pruhu ikon. Na obrazovce bude proveden textový výpis právě zobrazovaných informací. Výpis ukončete kliknutím na. Zadávání dokončete kliknutím na [OK]. strana 20

24 8.2. SPUŠTĚNÍ VÝPOČTU NUTNÝCH PLOCH VÝZTUŽE Obr. 21 Dialog Nutné plochy ČSN Do dialogu pro výpočet nutných ploch výztuže se dostanete kliknutím na Návrh ČSN ve větvi stromu Beton. Výpočty nutných ploch probíhají na vybraných prutech konstrukce (všechny). Ve skupině Výpočet klikněte na [Výp. As, třmínky]. V následujícím dialogu Aktuální stavy /kombinace nastavte kombinace pro výpočet nutných ploch. Zvolte všechny kombinace na únosnost. Vlastní výpočet spusťte klepnutím na [OK]. Pokud proběhne výpočet nutných ploch v pořádku, na grafickém okně se vykreslí nutné plochy podélné výztuže. Ve skupině Křivky lze zapnout kreslení následujících veličin: N osová síla Vz posouvající síla My ohybový moment As nutná plocha hlavní výztuže Třmínky nutná plocha třmínků Po klepnutí na tlačítko [Překresli] se vykreslí na vybraných prvcích konstrukce průběh nastavené veličiny. Volbou Zobrazit čísla chyb a varování dojde k vykreslení čísel chybových stavů nebo varování v místech, kde se nepodařilo provést výpočet nutných ploch nebo byl vypočten dle minimálního stupně vyztužení. Podrobnější informace získáme kliknutím na [Informace o výpočtu]. Zobrazí se seznam chybových hlášení vygenerovaných v průběhu výpočtu nutných ploch výztuže. Pokud si chceme prohlédnout číselné výsledky výpočtu, použijeme příkazy ve skupině Vyhodnocení. Pomocí [Nastavení výstupu] lze nastavit způsob číselného vyhodnocení vnitřních sil na vybraných prvcích. Klikněte na [Nastavení výstupu] a zobrazí se následující dialog. Obr. 22 Nastavení číselného výstupu Zvolte typ výstupu Detailní, budou vybrány všechny položky. Ukončete dialog klepnutím na [OK]. Ve skupině Vyhodnocení klikněte [Výstup] spustí se výstup na zvolené zařízení zvolte Náhled + tisk. Bude vypsán textový výpis. strana 21

25 Obr Ukázka textového výstupu Zobrazená hodnota v odstavci As je teoreticky nutná plocha výztuže. Průměr spolu s #vložek (počet vložek) poskytuje informaci o počtu vložek nutných k vykrytí vypočtené nutné plochy výztuže. Poznámka: jestliže je nutná plocha výztuže určena z minimálních stupňů vyztužení, je to znázorněno ve sloupci Kombi/Stav vypisovaným textem CX nebo LX. Výpis ukončete kliknutím na. Výpočet nutných ploch ukončete kliknutím na [OK] PROVEDENÍ AUTOMATICKÉHO NÁVRHU VÝZTUŽE Automatický návrh výztuže navrhne smykovou i hlavní výztuž do vybraných položek na základě pouze několika základních parametrů definujících požadovanou konkrétní výztuž. Po klepnutí na Beton > Automatický návrh se objeví následující dialog: Obr Dialog pro automatický návrh výztuže Zde můžeme ponechat přednastavené parametry. Podrobnosti k těmto parametrům viz manuál pro železobetonový nosník. Automatický návrh se spustí kliknutím na [OK]. Pokud proběhne výpočet výztuže v pořádku, můžeme si navrženou výztuž prohlížet, popř. upravovat pomocí příkazu Beton > Výztuž VYKRÝVÁNÍ NOSNÍKU Klikněte na příkaz stromu příkazu Beton > Výztuž. Zobrazí se dialog Návrh výztuže, kde lze jednak prohlížet automaticky vygenerovanou výztuž nebo ji také zadávat a editovat. Ve skupině Výztuž zvolte volbu Hlavní dolní. Po průřezu se můžete pohybovat pomocí tlačítek ve skupině Krok/pozice. V levém dolním okně můžete v řezu vidět počet a polohu jednotlivých vložek podélné výztuže. V horním okně dialogu Návrh výztuže se vykresluje položka nebo skupina položek s obálkou nutných ploch horní, dolní nebo smykové výztuže podle nastavení ve skupině Výztuž. Nutné plochy výztuže a strana 22

Příklad železobetonový nosník

Příklad železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro

Příklad generátor fází výstavby a TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Železobetonový nosník

NEXIS 32 rel. 3.50. Železobetonový nosník SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad prutová betonová konstrukce 3D

Příklad prutová betonová konstrukce 3D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad železobetonová desková konstrukce

Příklad železobetonová desková konstrukce SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010

Beton 3D Výuková příručka Fine s. r. o. 2010 Zadání Cílem tohoto příkladu je navrhnout a posoudit výztuž šestiúhelníkového železobetonového sloupu (výška průřezu 20 cm) o výšce 2 m namáhaného normálovou silou 400 kn, momentem My=2,33 knm a momentem

Více

NEXIS 32 rel. 3.60 Samostatný betonový průřez

NEXIS 32 rel. 3.60 Samostatný betonový průřez SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 3D

Příklad prutová ocelová konstrukce 3D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS

Zadejte ručně název první kapitoly. Manuál. Rozhraní pro program ETABS Zadejte ručně název první kapitoly Manuál Rozhraní pro program ETABS Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Žádnou část tohoto dokumentu není dovoleno

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce

Příklad prutová ocelová konstrukce SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro

NEXIS 32 rel. 3.50. Generátor fází výstavby TDA mikro SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka

IDEA Corbel 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel IDEA Corbel 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Corbel Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3 Ovládání...

Více

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků

SCIA.ESA PT. Galerie obrázků SCIA.ESA PT Galerie obrázků 2 VÍTEJTE 5 SPRÁVCE GALERIE OBRÁZKŮ 6 Otevření Galerie obrázků...6 Vložení obrázku z okna do galerie...7 Průvodce tvorbou obrázků...7 Řezy rovinami čárového rastru (generované

Více

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka

IDEA Frame 4. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame IDEA Frame 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Frame Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu... 6 2 Základní pojmy... 7 3 Ovládání...

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

FIN3D Výukovápříručka

FIN3D Výukovápříručka www.fine.cz FIN3D Výukovápříručka Zadání Tento příklad ukáže výpočet a posouzení konstrukce zobrazené na obrázku. Sloupy jsou z trubek, trámy profil I. Materiál ocel Fe 360. Zatížení na trámy je svislé

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF

SCIA.ESA PT. Export a import souborů DWG a DXF SCIA.ESA PT Export a import souborů DWG a DXF VÍTEJTE 5 EXPORT DWG A DXF 6 Export z grafického okna programu...6 Export z Galerie obrázků...8 Export z Galerie výkresů...9 IMPORT DWG A DXF 10 Import do

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka

NEXIS 32 rel. 3.70 Betonové konstrukce referenční příručka SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

IDEA Column 6. Uživatelská příručka

IDEA Column 6. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Column IDEA Column 6 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Column Obsah 1.1 Požadavky programu... 5 1.2 Pokyny k instalaci programu... 5 2 Základní pojmy... 6 3 Ovládání...

Více

IDEA Slab 5. Uživatelská příručka

IDEA Slab 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Slab IDEA Slab 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Slab Obsah 1.1 Požadavky programu... 4 1.2 Pokyny k instalaci programu... 4 2 Základní pojmy... 5 3 Ovládání...

Více

Samostatný betonový průřez

Samostatný betonový průřez SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice

SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice ObčanServer Nápověda SCHÉMA aplikace ObčanServer 2 MENU aplikace Mapové kompozice Příklady mapových kompozic Katastrální mapa Územní plán Funkční plochy Letecký snímek Pasport hřbitova Císařské otisky

Více

Generace zatěžovacích případů

Generace zatěžovacích případů Zatížení na nosník se v programu Betonový výsek zadává stejným způsobem jako v ostatních programech FIN EC zadávají se průběhy vnitřních sil pro jednotlivé zatěžovací případy. Pro usnadnění zadávání je

Více

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí

Tisk výkresu. Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí Tisk výkresu Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte práci se soubory práci s DesignCentrem přenesení bloku z Design Centra do výkresu editace atributů

Více

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu :

Nastavení stránky : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Stránka. Ovládání Open Office.org Draw Ukládání dokumentu : Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER (RÁMOVÉ KONSTRUKCE)

STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER (RÁMOVÉ KONSTRUKCE) STRUČNÝ NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU SCIA ENGINEER 2012.0 (RÁMOVÉ KONSTRUKCE) http://www.scia-online.com/ STUDENTSKÁ VERZE PROGRAMU SCIA ENGINEER 2012.0 http://www.scia-campus.com/ STAŽENÍ STUDENTSKÉ VERZE

Více

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker.

3 Makra Příklad 4 Access 2007. Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. TÉMA: Vytváření a úprava maker Ve vytvořené databázi potřebuje sekretářka společnosti Naše zahrada zautomatizovat některé úkony pomocí maker. Zadání: Otevřete databázi Makra.accdb. 1. Vytvořte makro Objednávky,

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti

Budovy a místnosti. 1. Spuštění modulu Budovy a místnosti Budovy a místnosti Tento modul představuje jednoduchou prohlížečku pasportizace budov a místností VUT. Obsahuje detailní přehled všech budov a místností včetně fotografií, výkresů objektů, leteckých snímků

Více

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Modelování sestav. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Modelování sestav Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresu sestavy přepínače Příprava generování výkresu sestavy Otevřete postupně všechny soubory jednotlivých dílů sestavy přepínače

Více

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř

Uživatelská příručka.!instalace!průvodce.!dialogová okna!program zevnitř Uživatelská příručka!instalace!průvodce!použití!dialogová okna!program zevnitř KAPITOLA 1: INSTALACE PROGRAMU Svitek...4 HARDWAROVÉ POŽADAVKY...4 SOFTWAROVÉ POŽADAVKY...4 INSTALACE PROGRAMU Svitek NA VÁŠ

Více

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu:

ÚLOHA 6. Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: Úloha 6: Stěžejní body tohoto příkladu: - Definování tabule plechu - Manuální nesting - vkládání - Expert-parametry pro nastavení automatického zpracování - Provedení automatického Expert zpracování -

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Bloky, atributy, knihovny

Bloky, atributy, knihovny Bloky, atributy, knihovny Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte zadávání vzdáleností a délek úsečky kreslící nástroje (text, úsečka, kóta) vlastnosti

Více

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...

OBSAH. ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5. INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace... OBSAH ÚVOD...5 O Advance CADu...5 Kde nalézt informace...5 Použitím Online nápovědy...5 INSTALACE...6 Systémové požadavky...6 Začátek instalace...6 SPUŠTĚNÍ ADVANCE CADU...7 UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ ADVANCE

Více

NEXIS 32 rel. 3.50 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.50 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

Tabulkový kalkulátor

Tabulkový kalkulátor 1.1.1 GRAF Vhodným doplněním textů a tabulek jsou grafy. Graf je v podstatě obrázek graficky zobrazující hodnoty údajů z tabulky. Je vhodným objektem pro porovnávání údajů a jejich analýzu. Graf můžeme

Více

Betonové konstrukce 3D

Betonové konstrukce 3D Betonové konstrukce 3D 1. ÚVOD 5 2. MODELOVANÁ KONSTRUKCE 5 2.1. Zadávání konstrukce 9 3. LINEÁRNÍ VÝPOČET 10 4. VYHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ 10 4.1. Dokument 10 5. PŘÍPRAVNÉ OPERACE PRO BETON 11 5.1. Nastavení

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako.

Ovládání Open Office.org Calc Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Ukládání dokumentu : Levým tlačítkem myši kliknete v menu na Soubor a pak na Uložit jako. Otevře se tabulka, v které si najdete místo adresář, pomocí malé šedočerné šipky (jako na obrázku), do kterého

Více

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena.

2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. 2015 GEOVAP, spol. s r. o. Všechna práva vyhrazena. GEOVAP, spol. s r. o. Čechovo nábřeží 1790 530 03 Pardubice Česká republika +420 466 024 618 http://www.geovap.cz V dokumentu použité názvy programových

Více

Tutorial Pohyblivá zatížení

Tutorial Pohyblivá zatížení Tutorial Pohyblivá zatížení 2 The information contained in this document is subject to modification without prior notice. No part of this document may be reproduced, transmitted or stored in a data retrieval

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Prohlížení a editace externích předmětů

Prohlížení a editace externích předmětů Prohlížení a editace externích předmětů 1. Spuštění modulu Externí předměty 2. Popis prostředí a ovládacích prvků 2.1. Rozbalovací seznamy 2.3. Seznamy 2.3.1. Definice předmětů 2.3.2. Vypsané předměty

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Modul 6. Multimediální prezentace

Modul 6. Multimediální prezentace Multimediální prezentace Obsah MODUL 6... 1 MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE... 1 Obsah... 3 Úvod... 3 POWER POINT 2003... 3 POSTUP PRÁCE NA PREZENTACI... 3 Šablona návrh... 4 Rozložení snímku... 4 Prohlížení

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení

NEXIS 32 rel. 3.70 Příčinkové plochy a čáry Pohyblivé zatížení SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

IDEA Column 5. Uživatelská příručka

IDEA Column 5. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Column IDEA Column 5 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Column Obsah 1.1 Požadavky programu... 5 1.2 Pokyny k instalaci programu... 5 2 Základní pojmy... 6 3 Ovládání...

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

PROGRAM RP56 Odvodnění pláně Příručka uživatele Základní verze 2014

PROGRAM RP56 Odvodnění pláně Příručka uživatele Základní verze 2014 PROGRAM RP56 Odvodnění pláně Příručka uživatele Základní verze 2014 Pragoprojekt a.s. 2014 1 Program RP-56 Program RP-56... 2 Funkce programu a zásady použité při jejich řešení... 2 56-1. Zadávací okno

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

SCIA.ESA PT. Příručka pro snadné začátky se SCIA.ESA PT

SCIA.ESA PT. Příručka pro snadné začátky se SCIA.ESA PT SCIA.ESA PT Příručka pro snadné začátky se SCIA.ESA PT 2 VÍTEJTE... 6 PŘÍKLAD 1... 7 Cíl... 7 Spuštění programu... 7 Vytvoření a uložení projektu... 7 Vytvoření... 7 Uložení a otevření uloženého projektu...

Více

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Generování výkresové dokumentace. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Generování výkresové dokumentace Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Konzole I generování výkresové dokumentace v Inventoru Otevření nového souboru pro výkres Spusťte INVENTOR Vytvořte projekt

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY)

MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) MANUÁL VÝPOČTOVÉHO SYSTÉMU W2E (WASTE-TO-ENERGY) 0 1. PRACOVNÍ PLOCHA Uspořádání a vzhled pracovní plochy, se kterým se uživatel během práce může setkat, zobrazuje obr. 1. Obr. 1: Uspořádání pracovní plochy

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu

Prostředí Microstationu a jeho nastavení. Nastavení výkresu Prostředí Microstationu a jeho nastavení Nastavení výkresu 1 Pracovní plocha, panely nástrojů Seznámení s pracovním prostředím ovlivní pohodlí, rychlost, efektivitu a možná i kvalitu práce v programu Microstation.

Více

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka)

pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Semináře pro začátečníky pro pokročilé na místě (dle požadavků zákazníka) Hotline telefonická podpora +420 571 894 335 vzdálená správa informační email carat@technodat.cz Váš Tým Obsah Obsah... -2- Úvod...

Více

Manual Scia Engineer. Manuál pro zadávání rámové konstrukce. Václav Buršík

Manual Scia Engineer. Manuál pro zadávání rámové konstrukce. Václav Buršík Manual Scia Engineer Manuál pro zadávání rámové konstrukce Václav Buršík Soubor - Nový ikona Konstrukce s výpočtem V rolovacích oknech vybereme tyto položky: materiál dle zadání typ konstrukce český národní

Více

IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL IBRIDGE 1.0 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Jaromír Křížek OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 INSTALACE... 4 2.1 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 5 2.2 SPUŠTĚNÍ IBRIDGE 1.0... 5 3 HLAVNÍ MENU... 6 3.1 MENU FILE... 6 3.2 MENU SETTINGS... 6

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Instalace a nastavení PDFCreatoru

Instalace a nastavení PDFCreatoru Instalace a nastavení PDFCreatoru Program Komunikátor dokáže převést libovolnou tiskovou sestavu do formátu PDF. Aby však mohla tato funkce spolehlivě fungovat, musí být na počítači nainstalován program

Více

Hlavní okno aplikace

Hlavní okno aplikace Hlavní okno aplikace Ovládací prvky mapy Základní ovládací panel Panely pro ovládání jednotlivých funkcí aplikace jsou zobrazeny/skryty po kliknutí na záhlaví příslušného panelu. Vrstvy Seznam vrstev slouží

Více

Word Lekce III. a IV.

Word Lekce III. a IV. Word 2007 Lekce III. a IV. Záložní kopie Povolení a nastavení automatického obnovení a automatického uložení může být žádoucí ve chvíli, kdy aplikace Word nahlásí neočekávanou chybu, kolizi aplikace a

Více

IDEA CSS 5 Obecný průřez

IDEA CSS 5 Obecný průřez Uživatelská příručka IDEA CSS IDEA CSS 5 Obecný průřez Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA CSS Obsah 1.1 Požadavky programu... 3 1.2 Pokyny k instalaci programu... 3 2 Základní pojmy... 4 3

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument...

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument... Novinky 2/2016 Obsah 1. Obecná vylepšení...3 2. Úpravy...7 3. Prvky...9 4. Zatížení... 11 5. Výpočet...4 6. Posudky a výsledky...5 7. Dokument...8 2 1. Obecná vylepšení Nové možnosti otáčení modelu, zobrazení

Více

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele

PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele PŘÍRUČKA PRÁCE SE SYSTÉMEM SLMS CLASS pro učitele Vypracoval : Pavel Žemba Obsah Tvorba vlastních testů... 3 Postup tvorby... 3 Test otázky odpovědi... 3 Zadání otázek testu... 5 Test - cvičení na souboru,

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Příručka pro aplikaci KSnapshot

Příručka pro aplikaci KSnapshot Richard J. Moore Robert L. McCormick Brad Hards Kontrolor: Lauri Watts Vývojář: Richard J Moore Vývojář: Matthias Ettrich Překlad: Lukáš Vlček 2 Obsah 1 Úvod 5 2 Použití KSnapshot 6 2.1 Spuštění KSnapshot.....................................

Více

Uživatelská příručka pro respondenty

Uživatelská příručka pro respondenty Uživatelská příručka pro respondenty Statistický informační systém Českého statistického úřadu Subsystém DANTE WEB Funkční blok Objednavatel: Český statistický úřad Na padesátém 81, 100 82 Praha 10 Dodavatel:

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU

PREZENTACE 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU 1.7.3 ÚPRAVA POZADÍ SNÍMKU Standardní pozadí snímků má bílou barvu. S pozadím snímků si můžete trochu pohrát. Pozadí může být jednobarevné, přechodové, vzorované, na pozadí může být umístěn libovolný obrázek

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK. V přehledu je souhrn novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka: Pokud máte předplacený

Více

Rozvodnice design verze 3.1

Rozvodnice design verze 3.1 Rozvodnice design verze 3.1 (rozvodnice Opale, Pragma a Kaedra) Leden 2007 1 Úvod Program Rozvodnice design je určen pro rychlý návrh a specifikaci rozvodnic MiniOpale, MiniPragma, Pragma a Kaedra Popis

Více

IDEA Beam 4. Uživatelská příručka

IDEA Beam 4. Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Beam IDEA Beam IDEA Tendon IDEA RCS IDEA Steel IDEA Beam 4 Uživatelská příručka Uživatelská příručka IDEA Beam Obsah 1.1 Požadavky programu... 6 1.2 Pokyny k instalaci programu...

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

Manuál k programu pro výpočet únosnosti trapézových plechů SATJAM. verze 6.0

Manuál k programu pro výpočet únosnosti trapézových plechů SATJAM. verze 6.0 Manuál k programu pro výpočet únosnosti trapézových plechů SATJAM verze 6.0 Ostrava, 2016 1 Obsah: 1. Úvod 2. Základní popis programu 3. Instalace programu 4. Funkce programu 5. Výsledky 6. Upozorňující

Více

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku Truss 4.7 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.7 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Změna práce s násobnými vazníky Z důvodu omezení chyb v průběhu návrhu byl upraven způsob

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Kreslení a vlastnosti objektů

Kreslení a vlastnosti objektů Kreslení a vlastnosti objektů Projekt SIPVZ 2006 Řešené příklady AutoCADu Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Procvičíte založení výkresu zadávání délek segmentů úsečky kreslící nástroje (úsečka, kružnice)

Více

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580

Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Univerzální program k výpočtu denního osvětlení dle ČSN 73 0580 Popis prostředí programu Hlavní okno Po spuštění programu Wdls se na obrazovce objeví výše uvedené hlavní okno. Toto okno lze rozdělit na

Více

Vkládání dalších objektů

Vkládání dalších objektů Vkládání dalších objektů Do textu v aplikaci Word, můžeme vkládat další objekty. Jedním z takových objektů je tabulka, o které jsme si už něco ukázali. Dalšími jsou obrázky, kliparty, grafy a kreslené

Více

Export tabulky výsledků

Export tabulky výsledků StatSoft Export tabulky výsledků Jelikož prezentace výsledků je důležitou součástí naší každodenní práce, ukážeme si tentokrát, jak exportovat tabulky výsledků nejen do MS Wordu. Také se může hodit vědět,

Více

AutoCAD výstup výkresu

AutoCAD výstup výkresu Kreslení 2D technické dokumentace AutoCAD výstup výkresu Ing. Richard Strnka, 2012 1. Výstup z AutoCADu Výklad: Výstup z programu AutoCAD je možný několika různými způsoby. Základní rozdělení je na výstup

Více

Všechny informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato příručka ani žádná její část nesmí být bez předchozího písemného

Všechny informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato příručka ani žádná její část nesmí být bez předchozího písemného Manuál IFC 2x3 Všechny informace v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění. Tato příručka ani žádná její část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu vydavatele reprodukována, uložena

Více