Specifické poruchy učení a chování v inkluzivním prostředí školy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Specifické poruchy učení a chování v inkluzivním prostředí školy"

Transkript

1 Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Specifické poruchy učení a chování v inkluzivním prostředí školy Specific learning behavioral disorders and learning disabilities in inclusion school enviroment Diplomová práce: 11-FP-KPV-0008 Autor: Podpis: Bc. Lucie Dražilová Vedoucí práce: PhDr., Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D Počet stran Grafů obrázků tabulek pramenů příloh /3 V Liberci dne:

2 2

3 3

4 Čestné prohlášení Název práce: Jméno a příjmení autora: Osobní číslo: Specifické poruchy učení a chování v inkluzivním prostředí školy Bc. Lucie Dražilová P Byl/a jsem seznámen/a s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména 60 školní dílo. Prohlašuji, že má diplomová práce je ve smyslu autorského zákona výhradně mým autorským dílem. Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich skutečné výše. Diplomovou práci jsem vypracoval/a samostatně s použitím uvedené literatury a na základě konzultací s vedoucím diplomové práce a konzultantem. Prohlašuji, že jsem do informačního systému STAG vložil/a elektronickou verzi mé diplomové práce, která je identická s tištěnou verzí předkládanou k obhajobě a uvedl/a jsem všechny systémem požadované informace pravdivě. V Liberci dne: vlastnoruční podpis 4

5 Poděkování Ráda bych poděkovala vedoucí práce PhDr., Mgr. Zdeňce Michalové, Ph.D za ochotné metodické vedení, obětavou spolupráci při řešení teoretických i praktických otázek diplomové práce a za vřelý přístup k mé osobě. 5

6 ANOTACE Diplomová práce se zabývá problematikou faktorů ovlivňujících intervenční proces v rámci individuálního přístupu učitelů k integrovaným žákům se specifickou poruchou učení v inkluzivním prostředí školy. V rámci teoretických východisek je reflektována problematika pedagogické inkluze a integrace, osobnosti učitele, osobnosti dítěte se specifickou poruchou učení a dalších souvisejících podtémat. Praktická část práce vznikala s podporou projektu č SGS FP TUL Realizace výzkumu byla prováděna na 56 základních školách. Jako výzkumná metoda byla použita forma nestandardizovaných dotazníků. Závěry výzkumu jsou doplněny o návrhy a doporučení ke zlepšení podmínek intervenčního procesu v inkluzivním prostředí. Klíčová slova: Inkluze, integrace, segregace, handicap, intelekt, specifické poruchy učení, dyslexie, učitel, žák, sebepojetí, emocionalita. ABSTRACT The subject of the degree thesis is analysis of factors which influence interventional process at a frame of individual approach of the teachers to students with specific learning malfunction integrated to the inclusive school environment. Within theoretical background the topic of pedagogic inclusion and integration, personality of the teacher, character of the children with specific malfunction of learning and other sub-topics are reflected. Practical part of the project was granted from the funds of project No SGS FP TUL The research covered 56 elementary schools. As a research method the non-standard questionnaires was applied. Conclusion of the research thesis contains recommendations for improvement of the interventional process in inclusive environment. Keywords Inclusion, Integration, Segregation, Handicap, Intellect, specific malfunction of learning, Dyslexia, Teacher, Student, Selfunderstanding, Emotionality. ANNOTATION Die Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Problematik der Faktoren, die den Interventionsprozess im Rahmen des individuellen Verhaltens der Lehrer zu den 6

7 integrierten Schülern mit spezifischen Lernstörungen in der inklusiven Schulumgebung, beeinflussen. Im Rahmen der theoretischen Auswege werden Problematik der pädagogischen Inklusion und Integration, Lehrerpersönlichkeit, Persönlichkeit des Kindes mit spezifischen Lernstörungen und weitere zusammenhängende Themen reflektiert. Der praktische Teil der Arbeit entstand mit der Unterstützung des Projekts Nr SGS FP TUL Die Realisierung der Untersuchung wurde auf 56 Grundschulen durchgeführt. Als Forschungsmethode wurde die Form der nicht standardisierten Fragebögen benutzt. Die Untersuchungsergebnisse sind um Vorschläge und Empfehlungen zur Verbesserung der Bedingungen im Interventionsprozess in der Inklusivumgebung ergänzt. Schlüsselwörter Inklusion, Integration, Segregation, Handicap, Intelekt, spezifische Lernstörungen, Dyslexie, Lehrer, Schüler, Selbstauffassung, Emotionalität 7

8 OBSAH Strana Seznam tabulek a grafů 8 Seznam tabulek.. 8 Seznam grafů.. 10 Seznam použitých zkratek a symbolů. 11 Úvod Inkluze Současné změny inkluzivního vzdělávání v ČR Změny pojetí žáka a změny v organizaci vyučování Pedagogická kooperace v procesu inkluze Zavádění inkluzivních opatření ve škole a překonávání rizik Specifické poruchy učení Definice dyslexie Etiologie specifických poruch učení Biologicko-medicínská rovina Kognitivní rovina Nadané děti se specifickou poruchou učení Osobnost dítěte se specifickou poruchou učení Komunikační schopnosti a sociální vztahy Prožívání školní výuky, zdroje strachu, úzkosti a napětí Sebepojetí a sebehodnocení Emocionalita Osobnost učitele Učitelé jako tvůrci edukačního klimatu Postoje učitelů ke školským inovacím a reformám Pracovní zátěž a zdraví učitelů Čeští učitelé v mezinárodním srovnání Praktická část Stanovení cíle práce Popis výběrového vzorku respondentů Použité výzkumné metody Harmonogram postupu, fáze přípravná, realizační, vyhodnocovací Analýza získaných dat a testování hypotéz 61 Diskuze. 82 Závěr a navrhovaná opatření. 84 Použitá literatura a jiné zdroje.. 86 Seznam příloh.. 91 Přílohy

9 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ SEZNAM TABULEK Strana Tabulka č. 1: Vliv faktoru Pohlaví na výsledky 61 Tabulka č. 2: Souvislost mezi faktory Pohlaví na výsledky znalostí respondentů o vhodném přístupu k žákům s SPU 62 Tabulka č. 3: Souvislost mezi faktory Pohlaví na výsledky používaných doporučení v praxi Tabulka č. 4: Souvislost mezi faktory Nejvyšší dosažené vzdělání a výsledky Škály vědomostí respondentů.. 63 Tabulka č. 5: Souvislosti mezi faktory Nejvyšší dosažené vzdělání a výsledky a výsledky znalostí respondentů o vhodném přístupu k žákům s SPU 64 Tabulka č. 6: Souvislosti mezi faktory Nejvyšší dosažené vzdělání a výsledky používaných doporučení v praxi.. 64 Tabulka č. 7: Souvislosti mezi faktory Pozice ve škole a výsledky Škály vědomostí respondentů 65 Tabulka č. 8: Souvislost mezi faktory Pozice ve škole a výsledky znalostí respondentů o vhodném přístupu k žákům s SPU Tabulka č. 9: Souvislost mezi faktory Pozice ve škole a výsledky používaných doporučení v praxi. 66 Tabulka č. 10: Souvislost mezi faktory Aprobace a výsledky Škály vědomostí respondentů. 67 Tabulka č. 11: Souvislost mezi faktory Aprobace a výsledky znalostí respondentů o vhodném přístupu k žákům s SPU 68 Tabulka č. 12: Souvislost mezi faktory Aprobace a výsledky používaných doporučení v praxi 68 Tabulka č. 13: Souvislost mezi faktory Výskyt příbuzných s SPU a výsledky Škály vědomostí respondentů.. 69 Tabulka č. 14: Souvislost mezi faktory Výskyt příbuzných s SPU a výsledky respondentů o vhodném přístupu k žákům s SPU. 70 9

10 Strana Tabulka č. 15: Souvislost mezi faktory Výskyt příbuzných s SPU a výsledky používaných doporučení v praxi 70 Tabulka č. 16: Souvislost mezi faktory Zkušenost se vzděláváním a výsledky Škály vědomostí respondentů 71 Tabulka č. 17: Souvislost mezi faktory Zkušenost se vzděláváním a výsledky respondentů o vhodném přístupu k žákům s SPU. 72 Tabulka č. 18: Souvislost mezi faktory Zkušenost se vzděláváním a výsledky používaných doporučení v praxi Tabulka č. 19: Souvislost mezi faktory Zájem o další vzdělávání a výsledky Škály vědomostí respondentů 74 Tabulka č. 20: Souvislost mezi faktory Zájem o další vzdělávání a výsledky znalostí respondentů o vhodném přístupu k žákům s SPU. 74 Tabulka č. 21: Souvislost mezi faktory Zájem o další vzdělávání a výsledky používaných doporučení v praxi 75 Tabulka č. 22: Souvislost mezi faktory Spolupráce se školním psychologem/spec. ped. a výsledky Škály vědomostí respondentů Tabulka č. 23: Souvislost mezi faktory Spolupráce se školním psychologem/spec. ped. a výsledky znalostí respondentů o vhodném přístupu k žákům s SPU. 77 Tabulka č. 24: Souvislost mezi faktory Spolupráce se školním psychologem/spec. ped. a výsledky používaných doporučení v praxi 77 Tabulka č. 25: Souvislost mezi délkou pedagogické praxe a znalost SPU 78 Tabulka č. 26: Souvislost mezi délkou pedagogické praxe a vhodným přístupem 78 Tabulka č. 27: Používané metody v praxi.. 79 Tabulka č. 28: Statisticky významné vlivy faktorů na výsledky respondentů v jednotlivých testech. 80 Tabulka č. 29: Statistické charakteristiky věku souboru zkoumaných učitelů 51 10

11 SEZNAM GRAFŮ Strana Graf č. 1: Zastoupení respondentů dle jednotlivých krajů ČR. 50 Graf č. 2: Lokalita škol, v nichž respondenti působí. 50 Graf č. 3: Rozdělení respondentů dle pohlaví 51 Graf č. 4: Rozdělení respondentů dle věku 52 Graf č. 5: Respondenti s nejvyšším dokončeným SŠ a VŠ vzděláním.. 52 Graf č. 6: Pedagogické / nepedagogické vzdělání u vzorku učitelů.. 53 Graf č. 7: Působení respondentů na 1. a 2. st. ZŠ.. 53 Graf č. 8: Zkušenost respondentů s prací se žáky se SPU delší než 3 roky.. 54 Graf č. 9: Pedagogická praxe respondentů (roky). 55 Graf č. 10: Výskyt SPU v příbuzenstvu či blízkých známých respondentů. 56 Graf č. 11: Možnost spolupráce se školním psychologem či školním speciálním pedagogem.. 56 Graf č. 12: Souvislost mezi délkou pg. praxe respondentů a vědomostmi o SPU.. 78 Graf č. 13: Souvislost mezi délkou pg. praxe a znalostmi vhodných doporučení 79 Graf č. 14: Souvislost mezi pg. praxí a používáním vhodných doporučení při edukaci integrovaných žáků s SPU 79 11

12 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ ADD porucha pozornosti ADHD porucha pozornosti s hyperaktivitou CNS centrální nervová soustava ČR Česká republika IVP individuální vzdělávací plán LMD lehká mozková dysfunkce MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy PPP pedagogicko- psychologická poradna Sb. sbírka SGS Studentská grantová soutěž SPC speciálně pedagogické centrum SPU specifické poruchy učení SPUCH specifické poruchy učení a chování SVP středisko výchovné péče nebo speciální vzdělávací potřeby USA Spojené státy americké (United States of America) ZŠ základní škola 12

13 ÚVOD Inkluze se stále častěji stává diskutovanou otázkou mezi odborníky i širokou veřejností. Vyvolává řadu polemik mezi příznivci i odpůrci. V naší společnosti se postupně kladou vyšší nároky na vzdělání, které se promítá do společenské prestiže. Vysoké procento výskytu specifických poruch učení u žáků běžných škol představuje i zvýšené nároky na pedagogy. Přístupy pedagogů v procesu inkluze se ubírají ke strukturování jednotlivých cílů, alternativním cestám učení, flexibilním výkladům a zpětné vazbě směřované k žákům. Žáci se specifickou poruchou učení a chování byli v minulosti často na okraji zájmu společnosti. V současné době, díky informačním zdrojům a zkušenostem pedagogů, můžeme tyto žáky posouvat k lepší budoucnosti. Každý z nich představuje osobitou a neopakovatelnou lidskou bytost s právem na výchovu a vzdělávání podle vlastních individuálních možností, schopností a zájmů. Během své pedagogické praxe jsem měla možnost pracovat s těmito žáky. Tato zkušenost mě natolik ovlivnila, že jsem si jako téma mé diplomové práce zvolila: Specifické poruchy učení a chování v inkluzivním prostředí školy. Cílem diplomové práce je zmapování faktorů ovlivňujících intervenční proces v rámci individuálního přístupu učitele k integrovaným žákům se specifickou poruchou učení. Diplomová práce má výzkumný charakter a je členěna do 5 kapitol, které se následně dělí na část teoretickou (první čtyři kapitoly) a praktickou (pátá kapitola), kde jsou prezentovány výsledky výzkumu prováděné na základních školách. Teoretická část je zpracována na základě analýzy odborné literatury. Praktická výzkumná část se zaměřuje na analýzu a zhodnocení přístupu učitelů k žákům se specifickými poruchami učení a chování v procesu inkluzivní školy. Cílem praktické části je rozšířit poznatky o nejčastěji užívané modifikace individuálního přístupu k žákům základní školy s poruchou učení na základě teoretických východisek. 13

14 Nad zlato dražší poklad je dítě, ale snad sklo je křehčí. J. A. Komenský: Informatorium školy mateřské 1. INKLUZE Přestože se s pojmem inkluze setkáváme v odborné literatuře již delší dobu, dnes má mnohem širší význam, než tomu bylo doposud. Představuje všeobecný přístup, umožňující lidem s odlišnými schopnostmi začlenit se do širší společnosti a tím naplňuje myšlenku plnohodnotného a rovnoprávného života. Je kladen čím dál tím větší důraz na osobní potřeby člověka a jeho individuality. Význam inkluze vyplývá z pojmů mainstreaming (zahrnutí) a inkluze (začlenění). V odborné zahraniční literatuře se setkáváme s termíny responsible inclusion, což představuje spíše uvážlivé začlenění a kontinuitu podpůrných opatření dle aktuálních potřeb žáka (Bartoňová, 2007). Inkluze staví všechny zainteresované před nutnost jít dál, zamýšlet se nad existencí jevů, jako je vylučování některých lidí ze společnosti, předsudky a diskriminace. Klade důraz na vybudování společenství pečující o všechny, kde děti se speciálními potřebami nejsou jiné, jsou to děti, které mají svou cenu (Lang, Berberichová, 1998). Pojem inkluze vychází z angl. inclusion, což znamená zahrnutí, v širším pojetí příslušnost k celku. Inkluze není jen optimalizovaná a rozšířená integrace. Jedná se o koncept, podle kterého by všechny děti měly navštěvovat třídy hlavního vzdělávacího proudu, a to bez ohledu na stupeň postižení (Hájková, Strnadová, 2010, s. 12). Inkluzivní vzdělávání není jenom ideálním cílem, ale i prostředkem k dosažení otevřené společnosti. Na rozdíl od integrace jde o transformaci strukturálních překážek, která s sebou přináší řadu změn, včetně změn v sociálním základu. Inkluze má 3 klíčové perspektivy: reakce lišící se heterogenní skupiny, maximalizace účasti všech žáků ve výuce a učení, které není problémem (Institute of Education, 2003). 14

15 V souvislosti s inkluzí se často setkáváme s pojmem integrace. Integrace má řadu významů. Při práci s handicapovanými lidmi se integrace používá pro nejvyšší stupeň socializace člověka, kde každý nachází své místo ve společnosti a není mezi lidmi žádná podstatná hranice (Slowík, 2007). Integrace je vázána na společnost, ale i individualitu jedince. Vychází z latinského slova integer (nenarušený, úplný). Zahrnuje vzájemné chápání a propojení funkčních celků. Ukazuje cestu možností sociálního kontaktu dětí a lidí s postižením i bez postižení. Učí tak poznávat individuální rozdíly všech jedinců a přibližuje vzájemné soužití celé společnosti. Měla by ukázat směr celospolečenských zájmů, patřičnou podporu i úsilí o změnu hodnotových orientací populace (Kubíče, Kubíčová, 1997). Cesta od segregovaného k integrovanému systému vzdělávání prošla celou řadou změn ve většině západoevropských zemí i USA a v současné době se integrace jedinců považuje za samozřejmou součást výchovně vzdělávacích systémů. Realizace pedagogické organizace zahrnuje celou řadu forem vřazení handicapovaného žáka do kolektivu zdravých dětí a řadu podpůrných opatření. Kocurová integraci a inkluzi vymezuje: Pedagogická integrace a inkluze žáků se speciálními potřebami představuje procesní i cílovou kategorii, odpovídající současnému paradigmatu věd o člověku a představuje výrazný humanizační prvek našeho školství. V plné potřebě je třeba chápat spíše jako cíl (nikoli stav) v otevřeném společenském systému (Kocurová, 2002, s. 274). Inkluzi a inkluzivní přístupy ve vzdělání v České republice a zahraničí popisuje ve svém článku Marie Vítová, kde uvádí hlavní aspekty tohoto vzdělávání. Česká republika: dokument Národní akční plán inkluzivního vzdělávání návrh přípravné fáze (2010). Při realizaci inkluzivního vzdělávání žáků se SVP je třeba: - počítat s finanční podporou škol hlavního vzdělávacího proudu k zabezpečení inkluzivního vzdělávání žáků po stránce materiální, personální a organizační - vést objektivní výzkumy inkluzivního vzdělávání na školách (časopis Komenský, s. 28, 2011). 15

16 Německo: vychází z doporučení Kultusministerkonferenz, kde se uvádí, že každý žák se SVP může získat nárok na přiměřenou individuální podporu. Podpůrným místem má být škola hlavního vzdělávacího proudu. Speciální školy se v tomto dokumentu chápou jako subsidiární, přechodná a alternativní místa pro specifické speciálně pedagogické těžiště podpory Anglie: od platnosti Kodexu (Special Educational Needs Code of Practice, 2001) jsou předškolní zařízení, školy, zdravotní i sociální služby povinny brát na zřetel jeho obsah. Kodex je průběžně doplňován návodem pro práci s žáky se SVP a podrobně popisuje jejich zařazení do hlavního vzdělávacího proudu. Jsou zde uvedeny hlavní principy práce s žákem se SVP: je třeba vyhovět všem jeho potřebám, intervence pro každého žáka má být pravidelně hodnocena, rodiče mají zásadní roli v podporování vzdělávání jejich dítěte (Vítová, 2011). 1.1 Současné změny inkluzivního vzdělávání v České republice Vzdělávací politika v České republice prochází procesem transformace, jež se snaží respektovat principy pluralitní demokratické společnosti. Dochází ke změnám, které přináší v problematice vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mnoho nového. Snahou těchto změn je úsilí o rovné příležitosti všem, odstranění překážek bránících rozvoji každého jedince. Odklon od segregace otevírá nové dimenze fungování společnosti, která bude otevřená k odlišnostem osob s postižením a vstřícná k vytvoření podmínek pro jejich běžný život (Michalík, 2006). Po roce 1989 se změnil celkový pohled na kultivaci osobnosti dítěte. Více se klade důraz na vývojové a individuální možnosti. Otevírá se lepší možnost orientovat se v sociálních vztazích, vytvářet si ucelený obraz světa, uvědomovat si své místo ve společnosti. Inkluzivní vzdělávání přináší změny v pojetí vyučování. Dochází k posunům v hierarchii cílů, v hledání postojů k lidem, přírodě, sobě samému a nalezení nových hodnot. Spilková ve své publikaci poukazuje na změny v pojetí vyučování: Základem změn v pojetí vyučování je nový postoj k dítěti jako svébytné osobnosti s vlastní identitou, právy a vlastním viděním světa. Respektuje právo dětí na individuální rozvoj, 16

17 vytváří se prostor pro autentičnost, pro svobodné prožívání, odlišování se, hledání, chybování, objevování (Spilková, 2004, s. 109). V České republice se uplatňuje smíšený systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento model představuje systém tzv. speciálních škol, vedle kterého probíhá systém tzv. hlavního vzdělávacího proudu. V současné době je snaha tyto systémy propojovat, a vyřešit tak podmínky vzdělávání v rámci obou těchto systémů, s cílem zajistit možnost vzdělávat se ve školách hlavního vzdělávacího proudu i žákům se SVP. Zajímavý systém realizují ve Finsku, kde pracují speciální pedagogové v běžných školách, obvykle v oddělených místnostech. Praktikují tzv. výsuvný model, kdy žák zůstává v mainstreamu a na určité lekce chodí do oddělené místnosti pracovat se speciálním pedagogem. Práce speciálního pedagoga spočívá ve třech důležitých činnostech: výuka, poradenství a poskytování podpory. Speciální vzdělávání je součástí vzdělávacího systému. Intervence a podpora jsou nabízeny ihned při prvních potížích (Marjatta Takala, Raija Pirttimaa, Minna Tormanen, 2009). V Anglii se uplatňuje školský systém, který zdůrazňuje rovný přístup ke vzdělání pro všechny mladé lidi už řadu let. Strukturu vzdělávacího systému mají rozdělenou na nepovinné mateřské školy do pěti let, primární školy do jedenácti let, pak následují sekundární, střední, odborné a vysoké školy. Zdejší komplikovaná struktura školského systému si klade za cíl zmírňovat rozdíly mezi skupinami obyvatel a všem poskytnout rovné postavení ve společnosti (British Journal of Special Education, 2009). V roce 1999 proběhla u nás celonárodní diskuse k problémům vzdělávání pod názvem Výzva pro deset miliónů, která se stala součástí příprav Národního programu rozvoje vzdělávání, tzv. Bílé knihy. Následně (v roce 2001) byl vymezen rámec vzdělávací politiky státu, stanoveny dlouhodobé cíle, strategické linie a kroky, které je třeba ve vzdělávání učinit. Dokument Bílá kniha obsahuje směrnice a pokyny vhodné k využití v členských státech Unie, systémový projekt vyjadřující ideová východiska a akční programy, jimiž má být usměrňován rozvoj vzdělávací soustavy (Spilková, 2004). V České republice existuje systém kurikulárních dokumentů, které představují státní a školní úroveň. Do státní úrovně patří Národní program rozvoje vzdělávání 17

18 a Rámcově vzdělávací programy. Na úroveň školní se řadí Školní vzdělávací program, jenž si sestavují jednotlivá školská zařízení. Současná právní úprava vzdělávání osob se speciálními vzdělávacími potřebami se skládá především ze školského zákona a dvou vyhlášek MŠMT. Zákon č. 561/2004 Sb., v aktualizovaném znění 472/2011 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) nabyl účinnosti 1. ledna 2005 a jeho poslední úpravy proběhly v roce Zákon klade důraz na rovnost vzdělávacích příležitostí a odstranění překážek, které tomu brání. Dále zmiňuje vybudování prostředí vzájemné úcty a respektu, zabraňující diskriminaci a netoleranci. Upravuje funkci asistenta pedagoga, podmínky vzniku a působení této funkce na škole (Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). V minulém roce došlo k aktualizaci znění vyhlášek č. 73/2005 Sb. (nyní 147/2011 Sb.) a 72/2005 Sb. (nyní 116/2011 Sb.). Vyhláška 147/2011 se týká vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných. Zavádí a definuje vedle podpůrných opatření pojem vyrovnávací opatření. Cílem tohoto opatření je vyrovnání zdravotního nebo sociálního znevýhodnění žáků, aby se mohli vzdělávat v běžných školách. Z vyhlášky č. 116/2011 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních vyplývá, že škola již nemůže odmítnout handicapovaného žáka, i když nemá podmínky pro jeho vzdělávání. V novelizaci zákona nově došlo ke sloučení funkce asistenta pedagoga a osobního asistenta na půdě školy. Protože se jedná o funkci asistenta pedagoga, pracuje vždy pod vedením pedagoga. Pokud vzdělávání žáků vyžaduje oddělený prostor, pracuje asistent samostatně, ale zodpovědnost za výsledek i bezpečnost žáka zůstává na vyučujícím pedagogovi. Ke zvýšení míry inkluzivního pojetí vzdělávání v českém vzdělávacím systému je v přípravné fázi Národní akční plán inkluzivního vzdělávání. Tato přípravná část se dělí do časových období a do oblastí činností připravujících konkrétní opatření. Tyto oblasti se týkají: - koordinace a plánování aktivit rozvoje inkluzivity - strategické dokumenty pro oblast vzdělávání - legislativa 18

19 - podpora inkluze v oblasti předškolního vzdělávání - podpora inkluze v oblasti primárního a sekundárního vzdělávání - podpora inkluze v oblasti terciálního vzdělávání - příprava pedagogických pracovníků a oblast dalšího vzdělání - diagnostika a poradenství - koordinace aktivního rozvoje inkluzivního vzdělávání na lokální úrovni - analytické a výzkumné aktivity - standardizace, metodická podpora a evaluace - informování a medializace aktivit (www.msmt.cz) K posílení inkluzivity na školách přispívá jejich autoevaluace, zaměřená na kvalitu inkluzivní kultury, a strategie školy. Vhodným nástrojem této autoevaluace je monitoring stávající praxe ve škole, probíhající ve dvou fázích, obecné a speciální. Autoevaluace sleduje sociální determinanty inkluzivního vzdělávání (personální sledování, klima školy, vztahy). V části speciální využívá vybraná kritéria z Ukazatele inkluze, mezi která patří: sledování ukazatelů inkluzivní kultury školy, podpora inkluzivních hodnot, vytváření školy pro všechny, podpora heterogenity žáků, rozvíjení inkluzivní praxe, rozvíjení inkluzivní praxe mobilizací zdrojů (Hájková, Strnadová, 2010). Lechta popisuje, do jaké míry a v jaké kvalitě dochází v jednotlivých zemích k uskutečnění ideje inkluzivní pedagogiky. Zabývá se realizací a stavem inkluzivní pedagogiky. Různá úroveň inkluzivity je dána školskou politikou dané země i dostupností zařízení. Lechta uvádí: Idea inkluzivní pedagogiky se etablovala v celosvětovém kontextu. Můžeme se s ní setkat jak ve vysoce vyspělých průmyslových zemích, ale i v nejchudších zemích světa. Obecně jde o podporu škol pro všechny, ve které je respektováno právo dětí s postižením a narušením, dětí ohrožených postižením, narušením a intaktních dětí na vzdělání (Lechta, 2010, s. 155). 19

20 1.2 Změny pojetí žáka a změny v organizaci vyučování Humanizační myšlenky ve školském systému dostávají nový společenský kontex. Nová společenská situace vyžaduje změny v pojetí žáka ve vyučování. Zásadní změna nastává v orientaci na osobnostní rozvoj, a to zejména v oblasti individuálních potřeb každého žáka. V procesu vyučování dochází k odklonu kladení důrazu na výkon žáka a důraz se přesouvá na proces učení a formy práce, které využívají různorodosti kolektivu. Žáci se vzájemně doplňují a inspirují k dosažení osobního maxima. Inkluzivní přístup ke vzdělání s sebou přináší i zvýšené nároky na pedagoga, včetně nezbytnosti jeho dalšího vzdělávání, ale právě tím podporuje jeho profesní růst. Práce v inkluzivním prostředí pak vede k hledání nových postupů, strategií, k nové cestě tvořivosti a kreativity (Uzlová, 2010). Moderní společenství si začíná více všímat člověka jako osobnosti, který jedná, tvoří, řeší problémy, prožívá a komunikuje. Poznatky začínají být prostředkem k dosažení rozvinutí člověka ve všech oblastech osobnosti. Pozornost pedagogického myšlení se obrací k dítěti jako centrálnímu, úhlovému bodu výchovné práce, jež vychází ze skutečnosti jinakosti každého dítěte (Rýdl, 2003). Jsme-li dobře směrováni, stimulováni a podporováni učebním prostředím, učíme se dobře. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami potřebují stimulaci k úkolům, stanovení cílů, jež jsou jejich individualitám dosažitelné a reálné (Lang, Berberichová, 1998). Postoj školy hraje důležitou roli v inkluzivním přístupu. Neméně důležité jsou vstřícnost, otevřenost a rovnost ke všem žákům, připravenost prostředí, odborná vybavenost, pozitivní přístup pedagogických pracovníků a jejich ochota vzdělávat se a zkoušet nové věci. Taková škola je pak přínosem pro všechny. Odlišnost přináší dětem zkušenost do dalšího života v podobě získání respektu, vzájemné tolerance a ohleduplnosti. Inkluzivní prostředí třídy rozpoznává a uspokojuje sociální, biologické, psychologické a intelektuální potřeby žáků. V jádru takového prostředí lze zažít pocit sounáležitosti všech. Vnímavý pedagog staví na pocitech třídy, skupiny i jednotlivce. Výsledek jeho snažení přináší kladné přijetí každého člena kolektivu s oceněním 20

21 jedinečnosti každého člověka. V takovém prostředí děti cítí, že právě sem patří a jejich jedinečná osobnost má tu své místo (Lang, Berberichová, 1998). Hodnocení žáka patří mezi významné komponenty v inkluzivním procesu vzdělávání. Dochází k novému přístupu k chybě žáka jako přirozeně průvodnímu znaku v procesu učení. V hodnocení se sleduje úspěšnost a oceňuje se i snaha o splnění úkolu, získání nové znalosti a zkušenosti. Inkluzivní škola prosazuje uplatnění nových a účinných didaktických prostředků, které usnadní žákům se speciální potřebou zařazení do běžných třídních kolektivů. Různorodá skladba žáků v inkluzivním procesu klade důraz na dodržování diferencovaného přístupu. Na základě vnější diferenciace bývají žáci rozdělováni do výkonnostních skupin, tříd, škol. Vnitřní diferenciace tvoří metodický základ inkluzivního pedagoga. Obsah učiva, jeho cíle i formy výuky se přizpůsobují individuálním potřebám žáků. Systémový přístup umožňuje chápat skutečnost celostně a univerzálně. Děti se potřebují umět orientovat v běžném životě prostřednictvím systémů, bez nichž by svět byl jen chaotickou změtí jevů. V devadesátých letech minulého století začaly fungovat dvě instituce, nesoucí ve svém názvu systemický. Institut systemické rodinné terapie a Institut pro systemickou zkušenost. Jeho odborníci vycházejí z myšlenkového přístupu radikálního přístupu (Pokorná, 2001). 1.3 Pedagogická kooperace v procesu inkluze Schopnost kooperovat s kolegy pedagogy i s nepedagogickými pracovníky školy, která vede k týmové práci, patří mezi kompetence inkluzivního pedagoga. Koordinovaná intervence a podpora žáků při školní práci splňují očekávání pedagogické kooperace. Pedagogové se tak učí reflektovat skutečnost, že oni sami, stejně jako žáci, nejsou všichni stejní, přestože sledují podobné cíle a mají podobnou působnost ve vzdělávacím procesu. Je tedy zapotřebí jak určitá osobní tolerance vůči lidské odlišnosti, tak citlivé chápání diferencovaného obrazu člověka (Hájková, Strnadová, 2010). Ochota kooperovat s kolegy by se měla projevit hned v počátku plánování diferencovaného a individualizovaného vyučování, v němž jsou přítomni žáci se specifickou poruchou učení a chování. Jen v dobře kooperujícím týmu pedagogů může dojít k pokroku a rozvoji žáků (Bartoňová, 2007). 21

22 Mezi důležité faktory v inkluzi patří schopnost komunikace na všech úrovních a mezi všemi zúčastněnými stranami. Pro školu směřující k inkluzi by bylo žádoucí sestavit tým metodiků inkluze, poskytující návody ostatním pedagogům školy k evaluaci jejich vlastní pedagogické činnosti ve smyslu inkluzivního zaměření. V takovém týmu mají důležité místo školní psycholog, speciální pedagog a metodik prevence. Kooperace zajišťuje příznivé emociální klima, optimalizuje vzájemné vztahy a umožňuje vytvářet optimální podmínky pro motivaci žáků (Michalík, 2006). Předpokladem inkluzivního pedagoga při práci s heterogenní skupinou je jeho vybavenost inkluzivními pedagogickými kompetencemi, které si formuje v průběhu své profesní dráhy. Toto formování je ovlivňováno charakterem a kvalitou předchozí teoretické a praktické přípravy, zkušenosti z inkluzivně i segregativně orientované pedagogické praxe, reflexí vzdělávací reality i vlastní sebereflexí. V rámci kooperace a řešení výukových úkolů a problémů by mělo docházet ke spolupráci se speciálním pedagogem, jenž je důležitým členem odborného týmu (Hájková, Strnadová, 2010). V současné době dochází ke změně pohledu na výchovu a vzdělávání. V České republice se směřuje k inkluzi žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol. Postavení učitelů a speciálních pedagogů na školách mění svůj charakter. Inkluze pro jejich práci zůstává velikou výzvou a zaleží na jejich postoji, do jaké míry naplní filozofii škola pro všechny. Hlavní princip takové školy má nejen pedagogický a psychologický rozměr, ale i duchovní (Lechta, 2010). Nedílnou součást inkluzivního vzdělávání představují prostředí a postoje pedagogů školy, týmová práce a služby poradenského charakteru. Inkluzivní prostředí se vytváří na základě souhry a spolupráce profesionálů, kteří postupují jednotně. V popředí pedagogické orientace stojí schopnost iniciovat změny ve škole i ve školském systému, směřující ke vzdělávání všech žáků. 1.4 Zavádění inkluzivních opatření ve škole a překonávání rizik Inkluze ve školách nemusí vždy fungovat tím správným způsobem. Inkluzivní opatření mohou být účinná jen tehdy, bude-li škola prosazovat sdílené hodnoty jako lidskou heterogenitu a sociální normu. Tyto postupy se nejlépe daří zavádět 22

Inkluzivní vzdělávání

Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání Instand Karlovy Vary 2014 PhDr. J. Slowík, Ph.D. Mgr. Ivana Čamková Co je to inkluze? postoj vycházející z přesvědčení, že všichni lidé jsou si rovni v důstojnosti a právech nikdy

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

Psychologické aspekty školní úspěšnosti

Psychologické aspekty školní úspěšnosti Psychologické aspekty školní úspěšnosti Co ovlivňuje školní úspěšnost vnější faktory učivo učitel a vyuč. metoda celkový kontext vzdělávání vnitřní faktory motivace vědomosti vlastnosti metoda učení biolog.

Více

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek

Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Dodatek č. 8 k ŠVP Heřmánek Škola: Heřmánek Praha, základní škola Ředitelka školy: Mgr. Miroslava Adamcová Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 byl projednán školskou radou dne: 29.

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016

Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu č. 2/2016 Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav IČO: 00582841 tel: 381 521 223 e-mail: skola@zs-ebeso.cz čj. ZŠ 254/2016 Dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 02 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

I. Potřeba pedagogické diagnostiky

I. Potřeba pedagogické diagnostiky I. Potřeba pedagogické diagnostiky S platností RVP ZV od roku 2007/2008 se začíná vzdělávání a výchova v základní škole realizovat prostřednictvím kurikulárního dokumentu, jehož cílem je vybavit žáka potřebnými

Více

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Inkluze ve vzdělávání - SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Petr BANNERT ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská PEDAGOGIKA: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Teoretické základy pedagogických věd 1. Teorie výchovy a vzdělávání, vzdělanost a školství v antice.

Více

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání

Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání Dodatek č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání 1 Platnost dokumentu od 1. 9. 2016 Schváleno na pedagogické radě dne 1. 9. 2016 2 Tento dodatek je zpracován v souladu s vyhláškou

Více

Cvičení v anglickém jazyce

Cvičení v anglickém jazyce Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK

Příloha č. 1 k textu 4. výzvy GG 1.1 OPVK Popis podporovaných aktivit oblasti podpory č. 1. 1 Popis jednotlivých aktivit oblastí podpory je pro žadatele pouze orientační, není závazný ani konečný. 1. Vytváření podmínek pro implementaci školních

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ STRUKTURA PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ 1. ORGANIZACE VÝUKY úprava režimu výuky s využitím relaxačních přestávek PAS PAS úprava režimu výuky s důrazem na individuální práci 1.1.1. 1.1.2.

Více

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007).

Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Neubauer, K. a kol. NEUROGENNÍ PORUCHY KOMUNIKACE U DOSPĚLÝCH (Praha, Portál, r. vydání 2007). Získané neurogenní poruchy komunikace u dospělých osob Terminologie poruchy, které mají svou lingvistickou,

Více

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 01 pro oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita:

Více

Systém škol a školských poradenských zařízení

Systém škol a školských poradenských zařízení Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení SPU jsou tématem, který je v českém školství neustále aktuální. Pojem poruchy učení označuje skupinu obtíží projevujících se při osvojování čtení, psaní, počítání i ostatních dovednostech.

Více

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová

SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ. Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Mgr. Martina Habrová SPOLEČNÉ VZDĚLÁVÁNÍ Segregace, integrace, inkluze, heterogenita, mnohočetná identita Důvody pro implementaci inkluzivního vzdělávání, základní principy, právní

Více

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

Německý jazyk. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci) Počet vyučovacích hodin za týden 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 0 0 0 0 0 0 2 2 2 6 Volitelný Volitelný Volitelný Celkem Název předmětu Oblast

Více

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů

PRACOVNÍ VERZE. Standard práce asistenta pedagoga. Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi. Kolektiv autorů Standard práce asistenta pedagoga Pracovní verze: 09_2014 Určeno: k veřejné diskusi Kolektiv autorů Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Vydala: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014 Autorský tým: Mgr.

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Analýza rovných příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami pro výzvu č. 02 globálního grantu Olomouckého kraje Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků

Více

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená.

Školní vzdělávací program základního vzdělávání Hlava je jako padák, funguje jen, když je otevřená. 6. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 6.1. Hodnocení žáků 6.1.1. Obecné zásady hodnocení Hodnocení žáků se řídí legislativními normami (školský zákon 561/2004 Sb., vyhláška č. 48/2005 Sb., aj.) a na úrovni

Více

Specifické poruchy učení a jejich problematika

Specifické poruchy učení a jejich problematika MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra speciální pedagogiky Specifické poruchy učení a jejich problematika Bakalářská práce Brno 2006 Autor práce: Kateřina Večerková Vedoucí práce: doc. PaedDr.

Více

Pravidla pro hodnocení žáků

Pravidla pro hodnocení žáků Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání žáků se řídí příslušnými paragrafy školského zákona. Podrobnosti o hodnocení výsledků žáků a jeho náležitostech stanoví ministerstvo prováděcím

Více

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III

ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III ROZVOJ A METODICKÁ PODPORA PORADENSKÝCH SLUŽEB - VIP III Doba realizace: 1.9.2011 31.12.2013 Příjemce dotace: MŠMT Operační program: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: CZ.1.07/4.1.00/33.0001

Více

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy:

Vzdělávací obsah předmětu matematika a její aplikace je rozdělen na čtyři tématické okruhy: 4.2. Vzdělávací oblast: Matematika a její aplikace Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Charakteristika předmětu Matematika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast matematika

Více

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními

Vzdělávání žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními Žákem se speciálními vzdělávacími potřebami je žák, který k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění a užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí podpůrných

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SEMINÁŘ Z PŘÍRODOPISU Ing. Tereza Jechová Volitelný předmět Cvičení z přírodopisu je podle možností školy zařazen v průběhu 6. 9. ročníku, rozšiřuje a doplňuje svým vzdělávacím obsahem předmět přírodopis. Předmět je vyučován 1 hodinu týdně, v

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 8, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 2.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

ZMĚNY V ŠVP k :

ZMĚNY V ŠVP k : ZMĚNY V ŠVP k 1. 9. 2016: 1. V celém textu se používá terminologie v souladu s právními předpisy (s novelou školského zákona č. 82/2015 Sb. a vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, Základní škola Krásného 24 Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Anglický jazyk rozšířená výuka 1. stupeň Výuka je zaměřena převážně

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4

Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe. PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Identifikace nadání z pohledu poradenské praxe PhDr. Pavla Picková PPP pro Prahu 1,2 a 4 Koordinátoři péče o mimořádně nadané v ČR Od roku 2003 působí v každém kraji ČR krajští koordinátoři péče o nadané

Více

Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství. Mgr. Petra Štefflová, Stříbro

Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství. Mgr. Petra Štefflová, Stříbro Pohled psychologa - praxe, možnosti a meze vzdělávání dítěte se SVP v současném systému školství Mgr. Petra Štefflová, Stříbro 14.11.2016 Na začátku.je termín: PODPŮRNÁ OPATŘENÍ Novela školského zákona

Více

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce.

2. Předmětem hodnocení je osobní pokrok žáka. Učitel porovnává jeho aktuální výkon s předchozími výsledky práce. 6.1. HODNOCENÍ ŽÁKŮ Hodnocení žáků vychází ze zákona č.561/2004 Sb., školského zákona a z vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky. Hodnocení

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012

Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost v poradenství? PhDr. Petra Novotná Listopad 2012 Rovnost x odlišnost v poradenství Poradenská služba vytváří koncept rovných příležitostí, vychází ze snahy vyrovnávat podmínky pro vzdělání, s respektem

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání

Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Příloha č. 8 Podmínky ke vzdělání Ukázka z Vlastního hodnocení školy, které bylo schváleno 21.10.2010 a bylo provedeno za předcházející 3 roky. Vybraná část popisuje oblast, která asi nejvíce ovlivňuje

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jirny, okres Praha - východ, příspěvková organizace se sídlem Brandýská 45, 250 90 Jirny ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Poradenské služby školy Č.j.: 795/2016 Vypracoval: Mgr. Bc. Hana Kudrnová,

Více

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky:

Cíle výzkumu. Výzkumné otázky: Klíčové faktory ovlivňující inkluzi dětí a mládeže se specifickými vzdělávacími potřebami do zájmového a neformálního vzdělávání" Realizátor: NIDM a GAC, spol. s.r.o. duben říjen 2009 Cíle výzkumu Výzkumné

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

Inkluzivní vzdělávání podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem

Inkluzivní vzdělávání podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem Inkluzivní vzdělávání podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem PhDr. Vladislava Moravčíková Školské poradenské zařízení Centrum ROZUM v.o.s Bc. Kateřina Pokorná, MSc. Ústav ROZUMu, z.ú Osnova

Více

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út

Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út Integrativní speciální pedagogika Podzim 2011 DVOUOBOROVÉ STUDIUM, VÝUKA Út 20.9.2011 PŘEDNÁŠKY ORGANIZAČNÍ INFORMACE SAMOSTUDIUM 14. Speciálně pedagogická diagnostika (pojetí, diagnostika v raném a předškolním

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství Kariérové poradenství (KP, poradenství pro volbu povolání) = institucionalizovaný systém poradenských služeb Cíl KP = pomoc jednotlivcům při rozhodování o profesní a vzdělávací orientaci v kterékoliv fázi

Více

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu

České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu České předškolní vzdělávání v mezinárodním kontextu PhDr. Irena Borkovcová Celostátní konference Inovace v předškolním vzdělávání s mezinárodní účastí MŠMT, Praha, 18.10.2013 Mezinárodní spolupráce ECEC

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13

Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, Liberec 13 Základní škola, Liberec, Vrchlického 262/17, příspěvková organizace Adresa: ZŠ, Vrchlického 262/17, 460 14 Liberec 13 tel. 488 880 160 IČO:467 467 57 E-mail: skola@vrchlickeho.cz Internet: www.vrchlickeho.cz

Více

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská

SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKA A PORADENSTVÍ: OKRUHY OTÁZEK Státní závěrečná zkouška bakalářská (otázky jsou platné od ledna 2013) I. Základy pedagogiky a sociální pedagogiky 1. Předmět pedagogiky. Systém pedagogických

Více

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant

Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884, příspěvková organizace tel. 482312078, fax 482312468, e-mail: gymfry@gymfry.cz Poslání, vize a strategie školy Gymnázium Frýdlant Poslání školy pro vzdělávací obor osmileté

Více

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova

4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova 4.7.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Hudební výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Hudební výchova spadá spolu

Více

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011

STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 STUDIUM PEDAGOGIKY 2011 Obsah a průběh studia Obsah vzdělávacího programu Studium pedagogiky vychází z podmínek a požadavků stanovených v 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících

Více

Mimořádně nadané děti v MŠ a ZŠ a důvody, proč se jim věnovat

Mimořádně nadané děti v MŠ a ZŠ a důvody, proč se jim věnovat 1 / 5 Nadané děti téma radostné, zajímavé, v poslední době často diskutované. Zejména v souvislosti s tím, jak jim zajistit co nejlepší péči odpovídající jejich předpokladům a nárokům Přestože se této

Více

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR)

Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR) VÝCHODISKA A KONTEXT PROJEKTU Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2015-2020 Akční plán inkluzivního vzdělávání na období 2016-2018

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, ZÁKLADNÍ ŠKOLA DAMBOŘICE, okres Hodonín, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Máš na to! Příloha č.1: Pravidla pro hodnocení žáků Verze z 30.08.2009 zpracována podle RVP ZV Platnost : 1.9.2009

Více

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015

PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 PLÁN PRÁCE VÝCHOVNÉHO PORADCE školní rok 2014/2015 Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Poradenské služby ve škole odrážejí specifika školy i regionu. Jsou koordinovány se

Více

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

11. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13160ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Profesní standard v odborném

Profesní standard v odborném Profesní standard v odborném vzdělávání Potřebujeme profesní standard učitelu itelů odborných předmp edmětů a odborného výcviku? NUOV a TTnet 2007 Strategické cíle pro oblast vzdělávání (Lisabon 2000)

Více

Zdravá škola. škola podporující zdraví

Zdravá škola. škola podporující zdraví Zdravá škola škola podporující zdraví Koncepce, která vstoupila do povědomí české pedagogické veřejnosti v rozmezí let 1991 1993 jako jedna z alternativních edukačních možností prošla do současnosti určitým

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33. Asistent pedagoga Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 Asistent pedagoga Základní úkoly, fungování ve třídě a spolupráce s učiteli, zákonnými zástupci a pracovníky školního poradenského pracoviště V Olomouci

Více

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA

SEMINÁRNÍ PRÁCE VÝCHOVA SEMINÁRNÍ PRÁCE (ÚVOD DO MODERNÍ PEDAGOGIKY) VÝCHOVA LENKA FIALOVÁ VÝŽIVAČLOVĚKA 2004/2005 4.ROČNÍK OBSAH 1. Základní pojmy 2. Výchova 3. Funkce výchovy 4. Činitelé výchovy POUŽITÁ LITERATURA 1. J. Průcha,

Více

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19

OBSAH. Autoři jednotlivých kapitol O autorech Seznam zkratek Předmluva k druhému vydání Úvod... 19 OBSAH Autoři jednotlivých kapitol..................................... 11 O autorech................................................... 13 Seznam zkratek...............................................

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Fyzika 4.6.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Fyzika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Fyzika spadá spolu s chemií, přírodopisem a

Více

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán

Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra. MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra MAP Místní akční plán Inkluzivní vzdělávání Inkluzivní vzdělávání neboli společné vzdělávání, je založeno na přesvědčení, že všichni žáci mají

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Střední škola technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61 Příručka kvality - příloha č. 7.51 ON_35/01022014 Verze: 2.0 Počet stran: 4 Počet příloh: 0 Koncepce rozvoje školy Dokument v listinné podobě je

Více

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání

Vzdělávací aktivity ve vzdělávání Vzdělávací aktivity ve vzdělávání dospělých Cíle výuky, učební cíl Cíl výuky zachycuje to, co má účastník na konci učební jednotky vědět nebo umět. Učební cíl tedy popisuje ne to, co lektoři chtějí nebo

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY

Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY Základní škola, Trutnov, Komenského 399 Projekt Škola pro všechny, registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027 Popis klíčových aktivit projektu ŠKOLA PRO VŠECHNY PRAVIDELNÝ PROGRAM DOUČOVÁNÍ Doučování

Více

Koncepce školy 2014/2015

Koncepce školy 2014/2015 Koncepce školy 2014/2015 Mateřská škola s liberálním přístupem respektující jednotlivé osobnosti dětí, s cílem přirozenou formou rozvíjet kladný vztah k přírodě, úctu k životu a ochranu životního prostředí.

Více

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata.

1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. 1. Hledání kořenů výchovy v současné společnosti: koncepce, úvahy, názory a dilemata. / Štefan Chudý. Brno: Paido 2006. 141 s. -- cze. ISBN 80-7315-131-6 výchova; vzdělávání; společnost; člověk; filozofie

Více

Návrh projektů do OP VVV pro FHS:

Návrh projektů do OP VVV pro FHS: Návrh projektů do OP VVV pro FHS: o Název projektu: Excelence v humanitních vědách (cca 15 mil. Kč) o Relevantní výzva: P. 11 ESF výzva pro VŠ (PO2 pro SC1-5), vyhlášení 18. 12. 2015 o Popis projektu:

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň

Identifikace. Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška. Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Koncepce ZŠ - Mateřská a základní škola Raduška Identifikace Název školy: ZAČÍT SPOLU Základní škola a Mateřská škola Kadaň Adresa školy: Kpt. Jaroše 612, 432 01 Kadaň Ředitelka školy: Bc. Diana Roubová

Více

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání

Problematika předčasných odchodů ze vzdělání Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Dodatek k ŠVP ZV č.1

Dodatek k ŠVP ZV č.1 Dodatek k ŠVP ZV č.1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková organizace

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Výzvy OP VVV vyhlašované v listopadu

Více