Aplikační vzdělávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikační vzdělávací program"

Transkript

1 Aplikační vzdělávací program Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/

2 Tento studijní materiál byl vytvořen pro potřeby účastníkŧ komplexního vzdělávacího programu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje organizovaného Útvarem koordinace evropských projektŧ města Plzně, p. o. (dále jen ÚKEP ). Vyuţívání v rámci výuky, ostatní vzdělávací činnosti, konzultací, jeho distribuce, tisk a elektronická archivace jsou moţné jen s písemným souhlasem ÚKEP. 2

3 Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE K DOKUMENTU A KE STUDIU ZNALOSTI A KOMPETENCE ZÍSKANÉ STUDIEM DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S DOKUMENTEM PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI POSTUP PŘI VYTVÁŘENÍ PREZENTACE Publikum POZORNOST A PAMĚŤ TYPY PREZENTACÍ Společné znaky prezentací Obsahová struktura jednotlivých typů prezentací PREZENTÁTOR Kompetence prezentátora Kouzlo prezentátora Tipy pro udržení pozornosti Řešení klasických problémů Tréma DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S POWERPOINTEM Prezentace statistických údajů SmartArt, diagramy, schémata DOPORUČENÉ OKRUHY TÉMAT SKUPINOVÝCH PRACÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU V PERSONÁLNÍM ZAJIŠTĚNÍ IS/IT ANALÝZA IS/IT V ORGANIZACI

4 3.3 E-GOVERNMENT V ORGANIZACI NÁVRH NA ROZŠÍŘENÍ CZECH POINTS V RÁMCI PLZEŇSKÉHO KRAJE ZHODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU TOKU INFORMACÍ V ORGANIZACI ANALÝZA PŘÍČIN VYSOKÉ FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŦ V ORGANIZACI ZMĚNY V SYSTÉMU VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŦ V ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŦ PŘEVZETÍ SPOLEČNOSTI ZE SOUKROMÉHO VLASTNICTVÍ ORGANIZACÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU INTEGRACE ORGANIZACÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZHODNOCENÍ ŘÍZENÍ ZMĚNY V ORGANIZACI OPTIMALIZACE NEMOVITÉHO MAJETKU ORGANIZACE TVORBA ROZPOČTU ORGANIZACE ROZVOJ ORGANIZACE/CELKU VE VÝHLEDU NÁSLEDUJÍCÍCH MIN. 10 LET ANALÝZA A OPTIMALIZACE PROCESU V ORGANIZACI ZPRACOVÁNÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO ORGANIZACI VEŘEJNÉHO ŠKOLSTVÍ PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÁ PÉČE V PLZEŇSKÉM KRAJI ZPRACOVÁNÍ MARKETINGOVÉHO PLÁNU PRO SPOLEČNOST S HROMADNOU DOPRAVOU ZMĚNA V SEGMENTACI KLIENTŦ MĚSTSKÉ KNIHOVNY SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZMĚNA V ORGANIZAČNÍ STRUKTUŘE MĚSTSKÉHO OBVODU PLÁN NA ROZŠÍŘENÍ SLUŢEB MĚSTSKÉHO ÚSTAVU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB ANALÝZA OBVODNÍ SLUŢEBNY MĚSTSKÉ POLICIE

5 3.25 FINANCOVÁNÍ MÚSS PLZEŇ ZŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉHO DATOVÉHO SKLADU NA MMP OŢP POUŽITÁ LITERATURA DOPORUČENÁ LITERATURA PRO SAMOSTUDIUM

6 Seznam zkratek ICT IS IT SBU SLEPT SWOT Informační a komunikační technologie Informační systémy Informační technologie Strategická obchodní jednotka Sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické faktory Silné stránky, slabé stránky, příleţitosti, hrozby 6

7 1 Základní informace k dokumentu a ke studiu Vzdělávací modul Aplikační vzdělávací program je koncipován odlišně od ostatních modulŧ tohoto výukového programu. Jeho cílem je zpracování týmové práce a její následná prezentace. Posluchači si uvědomí, nejen jak je dŧleţitá osoba prezentátora a jeho prezentační dovednosti, ale i dŧleţitost zapojení psychologických a pedagogických prvkŧ a pouček do samotné tvorby prezentace. V prŧběhu studia tohoto výukového modulu budou posluchači neustále rozvíjet své schopnosti a dovednosti a rozšiřovat si své znalosti o praktické znalosti, jejichţ osvojení budou prokazovat při prezentaci. Tento dokument obsahuje kromě textu týkajícího se prezentačních dovedností a tvorby prezentací i doporučená témata, která mohou posluchači zpracovávat. Témata jsou koncipována na poměrně obecné úrovni. Výběr tématu je plně v rukou posluchačŧ. Zpŧsob a přístup zpracování a týmové práce je rovněţ v rukou posluchačŧ, kteří tak prokáţí organizační a komunikační schopnosti při práci v týmu a analytické a návrhové schopnosti při práci na tématu/úkolu. 1.1 Znalosti a kompetence získané studiem Po absolvování modulu bude posluchač správně chápat roli jedince v týmu a práci týmu jako celku. Studenti by měli být schopni shromáţdit potřebné informace a na jejich podkladě kriticky zhodnotit danou problematiku, na základě provedené analýzy potom vytipovat kritická a úzká místa a navrhnout závěry, které povedou k jejich řešení. Rozvoj osobních znalostí a dovedností studenta po absolvování modulu: organizace práce v týmu pouze procvičení jiţ nabytých znalostí, problematika byla součástí modulu Aktuální otázky z veřejného sektoru; komunikační a prezentační dovednosti procvičení jiţ nabytých znalostí z modulu Osobní efektivita manaţera veřejného sektoru a další pohloubení těchto znalostí; shromaţďování relevantních informací; 7

8 správně analyzovat shromáţděné informace, získané poznatky kriticky hodnotit a vyvozovat z nich závěry; poznatky a závěry vhodně prezentovat včetně vyuţití prostředkŧ výpočetní techniky. 1.2 Doporučení pro práci s dokumentem Pro tento modul je materiál rozdělen do tří kapitol. Druhá kapitola je věnována prezentačním návykŧm a dovednostem. Tato kapitola rovněţ obsahuje kontrolní otázky a úkoly, které slouţí k ověření porozumění dané problematice. Další část se věnuje jiţ jednotlivým tématŧm/studiím. Kaţdá z podkapitol v této části představuje samostatný abstrakt pro jednotlivé studie, doporučení zdrojŧ pro čerpání vstupních informací a nasměrování na moduly, v kterých posluchači získali, nebo získají potřebné informace k doporučeným metodám (prezentace týmové práce je plánována aţ po absolvování všech modulŧ). Vodítkem ke zpracování kaţdého tématu je také 5 otázek. Jednotlivé týmy si vyberou z nabízených témat takové, které je zajímá, které povaţují za praktické pro svoje profesní zaměření a ke kterému cítí potřebu se vyjádřit. Uvedená témata slouţí jako vzorové návrhy. Studenti si mohou zvolit i vlastní téma, které více vyhovuje jejich zaměření a potřebám. Vhodnost vlastního tématu a cílŧ práce však doporučujeme konzultovat s příslušným lektorem. V dokumentu jsou uvedeny pouze základní informace, které se k dané problematice vztahují. Dostačují však k tomu, aby studenti byli schopni vyhodnotit, zda je pro ně téma vhodné či nikoliv. Shromáţdění detailnějších informací je jiţ úkolem jednotlivých týmŧ a náplní jejich samostatné práce. 8

9 2 Prezentační dovednosti Nejprve je nutné si vyjasnit samotný pojem prezentace. Medlíková (Medlíková, 2008) definuje prezentaci jako cílený a účinný přenos informací. Při prezentaci máte jedinečnou příleţitost přímo ovlivnit posluchače. Máte moţnost předloţit, ukázat, projevit své návrhy, myšlenky, stanoviska a názory. A to je i dŧvod, proč prezentovat. Mŧţete zaslat , jehoţ informační hodnota bude totoţná jako u osobní prezentace, ale nebudete s ním tolik úspěšní. Lidé mají tendenci věřit jiným lidem, nikoliv ŧm. Prezentovat mŧţete rŧznými zpŧsoby slovně nebo vizuálně, sami nebo v týmu, s rŧzným stupněm zapojení podpŧrných prostředkŧ jako jsou multimédia, věcně či formou dramatického výstupu. Moţností je nepočítaně, vţdy byste však měli vzít v úvahu cíl prezentace a sloţení publika. Jinak budete postupovat v případě prezentace cílené na motivaci pracovníkŧ a jinak v případě prezentace výsledkŧ či úspěšnosti nějakého projektu. 2.1 Postup při vytváření prezentace Při tvorbě prezentace se doporučuje vyuţít známé Laswellovo pravidlo, které poskytuje dobrý návod, na co všechno je třeba myslet a zároveň znázorňuje postup přípravy. Vţdy postupujte po ose cíl výsledek. 9

10 Obrázek 1: Laswellovo pravidlo Zdroj: Medlíková, 2008, str. 19 V první řadě si musíte stanovit, jaký je vlastně cíl prezentace, nebo-li Čeho chcete dosáhnout?. Chcete někoho motivovat, zaujmout lidi pro změnu nebo informovat? Co je hlavní myšlenkou Vašeho projevu/prezentace? Výstup z auditu, analýza a návrhy na změnu, komentář k datŧm/situaci. Jak v tomto modelu znamená médium, resp. jakým zpŧsobem prezentujete, zda se jedná spíše o vizuální prezentaci, jaké pouţijete motivátory, přesvědčovací techniky apod. Oblast Kdo se týká samotného prezentátora. Měli byste si klást otázku, čím se budete od ostatních mluvčích odlišovat, co bude Vaše silná stránka. Mohou to být dlouholeté zkušenosti, empatie, dramatické prvky ve vystoupení apod. Otázka Komu se zaměřuje na publikum. Znalost publika je pro prezentaci velmi dŧleţitá. Ovlivňuje slovník, vystupování, image i samotné argumenty prezentace. Pokud budete např. prezentovat nutnost změny účetního systému pracovníkŧm oddělení informatiky, tedy technicky zaměřeným muţŧm, musíte v prezentaci pouţívat tvrdá data, technické argumenty, výsledky analýz. Pokud naopak tuto nutnost budete prezentovat uţivatelŧm, v případě účetního systému 10

11 tedy pravděpodobně spíše uţivatelkám, zaměříte se spíše na emocionální podání a empatii a budete zdŧrazňovat, jak jim nový systém ulehčí práci. Kontrolní otázky a úkoly kapitoly 2.1: K čemu slouţí Laswellovo pravidlo? Vyjmenujte 5 oblastí, které musíte při tvorbě prezentace vzít v úvahu. Co budete brát v úvahu při zodpovězení otázky Komu během tvorby prezentace? Publikum Kaţdý posluchač je citlivý na jiný zpŧsob oslovení, vyhovuje mu jiný komunikační kanál. Medlíková (Medlíková, 2008) rozlišuje 3 základní typy osobního nastavení: vizuální typ zrakový; 11

12 audiální typ zvukový; kinestetický typ pohybový a emotivní. Většina lidí se skládá z určitého mixu výše uvedených typŧ. Proč je dobré vědět, ke kterému stylu posluchači tíhnou? Pokud svého posluchače znáte a vedete prezentaci stylem, který je mu blízký, budete mu sympatičtí a bude vás poslouchat, vaše informace lépe vstřebá a bude mít menší tendenci o nich pochybovat či se jim bránit. Jak jsou tedy rozdíly mezi jednotlivými typy? Vizuálové jsou citliví na grafické zpracování prezentace, vítají obrázky, grafy, schémata. Mají rádi technické prostředky při prezentaci a vesměs budou inklinovat k prezentaci v PowerPointu. Tuto prezentaci však mají tendenci číst. Proto je nutné vţdy, kdyţ se na plátnu objeví nový snímek, chvíli počkat a dát jim prostor, aby si ho mohli v klidu přečíst. V tento moment mají vizuálové uzavřené ostatní komunikační kanály, pokud budete mluvit, nebudou to vnímat. Tyto typy rovněţ dávají zcela jednoznačně přednost v první řadě představení celkového rámce a pak vítají přechod k detailŧm. Slova a fráze, kterými mŧţete na vizuály pŧsobit se vţdy nějak dotýkají zrakového či vizuálního vjemu je to jasné, pojďme si na to posvítit, perspektivní, scéna apod. Audiálové oproti tomu dávají přednost stručným materiálŧm, ale bohatému slovnímu projevu. Vítají diskuze, argumentace, otevřený stŧl. Je vhodné na ně pŧsobit pomocí otázek a odpovědí, reakcí na námitky, vtáhnutím do diskuze. Pokud je to jen trochu moţné pošlete jim materiály předem, ať se mohou připravit na diskuzi, kterou vnímají jako klíčovou. Protoţe se jedná o audiály, je nutné vhodně pracovat s hlasem modulovat ho, střídat s jinými tóny (hluboké tóny jsou lepší neţ vysoké). Buďte připravení na otázky a diskuzi, reagujte rychle, pokud neznáte na otázku odpověď, neprezentujte to jako fakt, ale zkuste do tématu vtáhnout ostatní. Klasický únikový manévr Nejsem si zcela jist, ale myslím, ţe Co myslíte vy? Jaké jsou vaše zkušenosti, názory.? Na tuto skupinu posluchačŧ zapŧsobíte nejlépe pomocí frází, které obsahují/souvisejí se zvukovým vjemem mluvit, zpráva, vyslovit, prohlášení, hovořit k věci, zaznít na konec atd. 12

13 Poslední skupinou jsou kinestetici, kteří oceňují dramatičnost, dynamiku a záţitky. Zde se vám vytváří největší prostor pro hraní, tato skupina ocení minihry, kvízy, multimediální obsah či modelování situací. Pokud na kinestetiky pŧjdete pouze s argumenty, ať jiţ podanými vizuálně či hlasově, pravděpodobně nepochodíte, je třeba na ně pŧsobit i emotivně a vtáhnout je do situace. Analogicky jako u ostatních skupin i zde slova, která na tento typ nejlépe pŧsobí, souvisí s jejich preferovaným vjemovým kanálem, tj. pohybem. Jako příklad mŧţeme uvést jdeme do sporu, pohyb, dynamický, přesunout, není se čeho chytit apod. V praxi ovšem není pravděpodobné, ţe byste měli takto homogenní skupinku posluchačŧ. Řešením je tedy vhodně nakombinovat všechny uvedené praktiky. Stačí uţ jen prezentace v PowerPointu, doplněná o malý kvíz a diskuzi. V tom případě vaše prezentace zaujme všechny výše uvedené typy posluchačŧ. Kontrolní otázky a úkoly kapitoly 2.1.1: Pro který typ posluchačŧ je klíčová diskuze při prezentaci? Popište typ kinestetikŧ. Co upřednostňují v prezentaci vizuálové? 13

14 2.2 Pozornost a paměť První, co si musíte při převodu prezentace do PowerPointu uvědomit je omezená kapacita pracovní paměti posluchačŧ. Je chybou domnívat se, ţe si posluchači z vaší prezentace automaticky odnesou vše. Vlastně mohou nastat tři situace neodnesou si nic, vybaví si jen některé informace, tj. získají pouze částečnou znalost. A poslední situace je situace optimální a cílená, kdy posluchači získají tzv. smysluplnou znalost. Posluchači porozumí tomu, co jim prezentátor chce sdělit, a dokáţí to uplatnit, příp. reprodukovat dál. Vědci se shodují v tom, ţe existují tři druhy lidské paměti: smyslová součást vědomí, slouţí k ukládání prvních vizuálních a sluchových vjemŧ, má potenciálně neomezenou kapacitu, vjemy v ní však mohou zŧstávat i méně neţ vteřinu; dlouhodobá část vědomí, kam si posluchači ukládají informace po delší dobu, od 30 sekund aţ po celý ţivot; rovněţ má neomezenou kapacitu; toto je místo, kam by si posluchači měli ukládat prezentované informace, měli by je umět odtud získat a pracovat s nimi; pracovní někdy téţ krátkodobá paměť; jedná se o část vědomí, pomocí které posluchači udrţují pozornost a je to místo, kde se dočasně udrţuje informace; pracovní paměť je i místo odpovědné za začlenění informací do dlouhodobé paměti. Pracovní paměť je kapacitně omezená. (Atkinson, 2008) Vztahy mezi jednotlivými typy paměti vhodně prezentuje následující obrázek. 14

15 Obrázek 2: Vztahy mezi jednotlivými typy pamětí Informace na vstupu Smyslová paměť Pozornost Pracovní paměť Dlouhodobá paměť Zdroj: převzato a přeloţeno z McLeod, 2008 Pracovní paměť je tedy moţné si představit jako ucho jehly. Toto ucho se snadno ucpe a nedovolí novým informacím, které na posluchače chrlíme, aby se začlenily do jejich dlouhodobé paměti. Jak tedy informacím pomoci, aby oním pomyslným uchem jehly prošly? Zde je nutné si uvědomit, jakým zpŧsobem se lidé učí. Studie (Atkinson, 2008) prokazují, ţe se lidé snadněji učí, pokud jim informace podáte rozčleněné do menších a srozumitelnějších částí. Jak výše uvedené informace promítnout do aplikace PowerPoint? Při tvorbě prezentace vyuţijte zobrazení Řazení snímkŧ, umoţní Vám rozdělit si prezentaci do menších logických celkŧ. Kaţdý logický celek začněte úvodním snímkem, ten by neměl být graficky přeplácaný, ale jednoduchý. Měl by zobrazovat jednoznačně hlavní myšlenku, která je v nadpisu snímku, příp. obrázek, který bude onu myšlenku ztvárňovat graficky. Snaţte se dodrţet pravidlo jeden snímek = jeden pojem (ne vţdy je to moţné, obzvlášť u prezentací slouţících ke školení je to prakticky nemoţné). Vyuţijte shrnovací snímky opakování je matka moudrosti, platí to i v prezentacích. Vţdy po odprezentování daného celku zařaďte shrnující snímek, kde shrnete, o čem jste mluvili. Je to i vhodné místo pro zapojení posluchačŧ, ať jíţ přímými otázkami či kvízem. Nebuďte uniformní, střídejte pozadí snímkŧ a jejich rozloţení, abyste udrţeli pozornost posluchačŧ. Drobné změny pozadí se hodí pro odlišení jednotlivých logických celkŧ. Úvodní a shrnující snímky mohou mít rozloţení snímku jiné neţ případě ostatních snímkŧ a mŧţete je odlišit i barevnou koncepcí, zelená na úvodním snímku evokuje start, červená na shrnovacím evokuje zase konec. 15

16 Pro zobrazení a podpoření vnímání logické souslednosti jednotlivých krokŧ procesu mŧţete opět pouţít grafickou pomŧcku, velmi často se pouţívají ztvárnění seznamŧ, kde se postupně odškrtávají jednotlivé kroky procesu. Pokud jste si pečlivě přečetli výše uvedená doporučení, jistě Vás napadlo, ţe na snímcích je hrozně málo textu. Pravděpodobně Vás to i vyděsilo, protoţe učit se prezentaci zpaměti je věc víc neţ jen časově náročná a navíc se mŧţete spolehnout, ţe Vám vţdy něco vypadne. Zde je opět vhodné vyuţít další funkci aplikace PowerPoint a to jsou Poznámky. Poznámky mají/mohou mít dvojí funkci. První funkce je směrována na posluchače. Mŧţete zde uvést podrobné vysvětlení daného pojmu. Pak je třeba myslet na to, ţe při tisku prezentace je nutné zvolit tisk i s poznámkami, jinak je posluchači neuvidí. Druhá funkce je funkce pro přednášejícího, patří sem přesná čísla, vodítka, připomenutí vtipŧ, historek či case study (=případovou studii, příklad), které chcete posluchačŧm při prezentaci povyprávět. Abyste tyto poznámky při prezentaci viděli Vy a pouze Vy, pouţijte tzv. Zobrazení předvádějícího. Toto zobrazení se musí nastavit na záloţce Prezentace v Office 2007 i 2010 (poslední zaškrtávací pole). Spustí se prŧvodce/nápověda, která Vám s nastavením pomŧţe. Grafickou podobu tohoto zobrazení uvádí níţe uvedený obrázek. Dvě poznámky k tomuto zobrazení: nastavení monitorŧ (monitor/displej notebooku a dataprojektor) nastavte na hodnotu Rozšířit, nikoliv Duplikovat (názvosloví se mŧţe u jednotlivých typŧ operačních systémŧ lišit); to, ţe máte zobrazení nastavení správně, poznáte snadno, na dataprojektoru musí být vidět plocha počítače/notebooku, ze kterého prezentujete, a na samotném počítači /notebooku uvidíte prezentaci; o ověřte si nejprve, co máte nastavené za pozadí rodina, mazlíčci či lechtivé fotografie sem nepatří a zapříčinili rozpaky nejednoho prezentátora; ideální je jednolitá barva nebo nějaký abstraktní motiv; 16

17 o pokud jsou zobrazení opačně, tj. plocha na notebooku a prezentace na dataprojektoru, pak na záloţce Zobrazení v PowerPoint 2007 a 2010 změňte monitor v rozklikávacím seznamu Zobrazit na (předposlední poloţka). Zobrazení předvádějícího je výhodné z vícera hledisek. Vidíte samotný snímek, Vaše poznámky, které se k němu váţí, náhledy několika dalších snímkŧ, čas, po který jiţ prezentujete a na kolikátém snímku prezentace právě jste. Na co je dŧleţité ještě myslet? Pokud máte v prezentaci poznámky pro prezentátora, netiskněte je posluchačŧm. V případě školících/lektorských prezentací například já pouţívám dva typy prezentace, doslovně dva soubory. Tyto dva soubory se liší pouze obsahem pole Poznámky, jednou pro mě při přednášce, jednou pro studenty pro jejich pozdější samostudium. Poznámky Vám budou nahrávat do pomyslných prezentátorských karet i dalším zpŧsobem. Je dŧleţité si uvědomit, jakými informačními kanály mŧţeme předávat posluchačŧm informace. Máme k dispozici verbální a vizuální kanál. Verbální kanál pracuje rychleji, u kanálu vizuálního napřed paměť přijme vizuální text, pak jej přetaví na slova a zpracovává verbálním kanálem. Není tedy účelné stejnou informaci podávat jak vizuálním tak verbálním kanálem, tj. mít na snímku napsáno to, co míníte říkat. Stejnou informací byste zahltili oba kanály, a protoţe informace přicházejí těmito kanály rŧznou rychlostí, musí je paměť ještě navíc utřiďovat. Výsledek? Pracovní paměť má nadbytek informací, je zahlcená, proces učení se zhorší. Navíc nešvar psaní textŧ/vysvětlení přímo na snímek má další dopady: příliš mnoho textu zapříčiní zmenšování písma, tj. špatnou čitelnost snímku; budete chtít přidat k textu ilustrační obrázek, protoţe je však snímek přeplněný textem, obrázek bude mít velikost poštovní známky, tj. bude pod rozlišovací schopnost většiny posluchačŧ; příliš mnoho textu na snímku Vás bude svádět k tomu, abyste jej četli namísto toho, abyste prezentovali; a s tím souvisí i poslední dopad; posluchači Vám dají najevo svou frustraci To mohl poslat mailem. 17

18 Jak by tedy měl vypadat ideální snímek? 1. Nadpis shrnuje základní myšlenku (lepší je pouţívat celé věty neţ hesla; vyvarujte se obecným nadpisŧm typu Hlavní body, Výhody atd.). 2. Tělo snímku obsahuje grafiku, která jednoduše ilustruje hlavní pointu snímku. 3. Do poznámky napište bliţší vysvětlení, text, který prezentujete. 18

19 Obrázek 3: Zobrazení předvádějícího Zdroj: vlastní

20 Kontrolní otázky a úkoly kapitoly 2.2: Jaký typ paměti je klíčový pro komunikaci s posluchači? Popište ji. Na co lze vyuţít pole Poznámky v PowerPoint? Vyzkoušejte si zobrazení předvádějícího.

21 2.3 Typy prezentací Existuje mnoho druhŧ prezentací a rŧzní autoři je dělí do rŧzných skupin, např. dle Hierholda (Hierhold, 2005) rozlišujeme 10 typŧ prezentací: pracovní jednání; projednání/posouzení projektu; formální prezentace před nadřízenými; odborná přednáška; motivační prezentace; obchodní prezentace; oficiální stanovisko pro veřejnost; informační (reportovací) prezentace; panelová prezentace; školení. Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto materiálu, společným znakŧm některých z výše uvedených prezentací a také vzhledem ke sloţení posluchačŧ tohoto modulu omezíme typy prezentací na následující: informační prezentace; motivační prezentace; prezentace orientovaná na řešení, tj. řešitelská. V čem se tyto prezentace liší, vhodně demonstruje následující tabulka. 21

22 Tabulka 1: Typy prezentací Typ Příklad použití Výhody Nevýhody Informační Zpráva o stavu projektu, seznámení s novými postupy či směrnicemi. Rychlé a stručné shrnutí klíčových informací umoţní posluchačŧm rychlou orientaci. Malá nebo ţádná motivace posluchačŧ, chybí moţnost diskuze či jiné interaktivity, přehlcení posluchačŧ informacemi. Motivační Motivační setkání zaměstnancŧ, součást workshopu. Podporuje nadšení, baví, dobře zapamatovatelná. Fakticky zaloţeným typŧm bude proti srsti, pozor na přehnanou show, je vhodné mít moderátora, který se nebojí dramatických situací, potřeba mnoho materiálŧ. Řešitelská Návrh na změnu v rámci organizace, součást tréninkového semináře. Zdroj: vlastní a volně z Medlíková, 2008, str Vzbuzuje zájem a umoţňuje diskuzi a zapojení posluchačŧ, na rozdíl od motivační prezentace je však více pragmatická. Potřebuje zkušeného moderátora, který umí pracovat s dynamikou skupiny, je třeba připravit bohaté materiály, protoţe při samotné prezentaci není mnoho informací zmíněno Společné znaky prezentací Ač se jednotlivé typy prezentací liší co do obsahu, tak vţdy mají společnou osnovu, vţdy by měly obsahovat úvod, střed (samotný děj prezentace), shrnutí a závěr. V okamţiku, kdy začnete s vlastní prezentací, mají většinou Vaši posluchači rozutíkané myšlenky a myslí na mnoho jiných věcí, které jim ubírají pozornost. Kromě toho, ţe je omezená kapacita pracovní paměti, máte také jen pár minut, abyste udělali na posluchače první dojem a přesvědčili je, ţe mají svou pozornost Vám. Z toho dŧvodu je velmi dŧleţité správně zpracovat prvních pět snímkŧ prezentace, tj. úvod prezentace. 22

23 Při vytváření prezentace je dŧleţité si uvědomit, ţe nejdŧleţitější je její informační/verbální část, obrazová část má podpŧrnou roli. V první řadě se tedy zabývejte myšlenkami, které chcete posluchačŧm předat, organizujte je, navazujte, vybrušte pouţitý slovník. Obrázky apod. přidejte do prezentace aţ následně První snímek První snímek prezentace by měl vţdy obsahovat název prezentace a jméno prezentátora. Výzkumy dokazují (Atkinson, 2008), ţe prezentace, kde si posluchači nemohou spojit prezentaci s konkrétní osobou a obličejem, nejsou tak účinné. Autorŧ prezentace samozřejmě mŧţe být více, prezentovat ji však bude pravděpodobně pouze 1 člověk (příp. vícero u týmových prezentací) a tento prezentující bude navazovat emocionální kontakt s posluchači. Proto je nutné, aby si posluchači zapamatovali právě jeho jméno Úvodní část prezentace Po tomto prvním snímku následuje ona zmiňovaná úvodní část prezentace, oněch dŧleţitých 5 snímkŧ. V rám i těchto snímkŧ byste měli posluchačŧm odpovědět na otázky: kdy, kde, co, kam, proč a jak. Povšimněte si, ţe tyto otázky přímo podporují a vycházejí z Laswellova pravidla, viz výše. První snímek kdy a kde Kde nemusí nutně znamenat geografickou lokaci, mŧţe to znamenat obor činnosti, hlavní téma prezentace apod. Kdy znamená skutečně časový údaj, ať jiţ stanovený naprosto konkrétním datem či stanovený šířeji. Pamatujte, ţe je vhodné psát nadpisy celou větou (viz výše). 23

24 Příklady Jaký je současný stav implementace informačního systému Registr vozidel? Rozpočet marketingového útvaru pro rok 2013 se sníží! Jaká nová nařízení v zákoně o obcích vstupují v platnost v roce 2013? Druhý snímek kdo Hlavní roli ve Vaší prezentaci nehrajete Vy, ale vţdy Vaši posluchači. Pokud si toto uvědomíte, učiníte první krok k tomu, aby prezentace byla konstruována s ohledem na Vaše publikum, Vaši cílovou skupinu. Cílovou skupinou mohou být zaměstnanci celé organizace, jednoho útvaru, účastníci projektu, komise apod. Tím, ţe posluchačŧm zcela zřetelně přidělíte roli v prezentaci, mnohem snáze je vtáhnete do děje a získáte jejich pozornost. V nadpisu druhého snímku by se tedy jasně měla objevit odpověď na otázku kdo a dále nějaký stav posluchačŧ, se kterým budou všichni souhlasit. Příklady Musíme se připravit na dotazy občanŧ a médií. Hledáme řešení, jak omezit výdaje. Jaký budou mít změny dopad na Vás, na co se musíte připravit? Třetí snímek co aneb formulujte problém Na tomto snímku se pokusíte získat pozornost posluchačŧ nějakou údernou formulací problému. Vhodnou pomŧckou při formulaci mŧţe pro autory prezentace odpověď na otázku Co se stane, kdyţ nic nepodnikneme. 24

25 Příklady Občané i zaměstnanci jsou nespokojení kvůli častým a dlouhým výpadkům registru! Budeme muset propustit 2 zaměstnance! Ulehčí Vám změny práci nebo ji naopak ztíží? Čtvrtý snímek kam aneb co je cílem posluchačů Snímkem číslo 3 jste právě získali posluchačovu pozornost, postavili jste ho před problém, který se ho bezprostředně dotýká. Momentálně se Váš posluchač cítí poněkud nepříjemně a vyděšeně, konec koncŧ nikdo nemá rád problémy. Je na čase popsat situaci poté, co se vše vrátí do rovnováhy. V tomto snímku ale nebudete představovat řešení, to patří aţ do prostřední části prezentace, pouze namotivujete posluchače a vtáhnete je ještě více do své prezentace. Příklady Chcete, aby se výpadky systému snížili na únosnou míru. Nechcete propouštět, budeme hledat úspory jinde. Chcete začlenit nutné změny. Pátý snímek jak Představíte-li si třetí snímek popis problému jako výchozí stav a čtvrtý snímek jako cílový stav, pak pátý snímek si lze představit jako cestu mezi těmito dvěma stavy. Měli byste odpovědět na otázku Jak se dostaneme k cíli. Stále byste se však měli drţet na obecnější rovině, podrobnosti patří aţ do střední části prezentace. Příklady Najměte si externí testovací společnost, která bude odpovídat za funkčnost nasazovaných změn. Snížíme náklady pomocí lepší práce s dodavateli. Pomůžeme Vám implementovat změny s co nejmenším úsilím a co největšími přínosy. 25

26 Pokud jste pozorně četli výše uvedený text, pak Vám jistě neuniklo, že chybí odpověď na otázku proč. Celá otázka správně zní Proč jsme tady? a vlastně na ní reagujete napětím vytvořeným mezi snímkem 3 a 4, problémem a cílovým stavem. Toto je ono chybějící proč, které je pro posluchače důležité a pomocí kterého upoutáte jeho pozornost. Tímto krokem jsme zakončili první, úvodní fázi prezentace. Nelekejte se, pokud Vám vytvoření těchto prvních 5 snímků trvalo poměrně dlouhou dobu. Díky nim jste přizpůsobili svou prezentaci posluchačům a stanovili jste měřítka množství informací, které chcete sdělit, jasně jste definovali problém a jeho řešení, tj. účel prezentace Prostřední část prezentace Pro vytváření této části platí všechna předchozí uvedená pravidla, setkáte se zde ale s novými úkoly, se kterými se budete muset vypořádat a to je správné řazení a priorita snímkŧ. Plus zde platí ještě jedno dŧleţité pravidlo Předvádějte jen to, co posluchači potřebují vědět. Pro uspořádání obsahu Vám pomŧţe jednoduchá šablona obsahující tři sloupce: klíčový bod; vysvětlení; podrobnosti. Kaţdý sloupec udává jinou hloubku poskytovaných informací. Je vhodné se na druhou část prezentace dívat jako na větnou osnovu a vyuţít číslování. Dobrý zpŧsob při vytváření je např. vyuţití víceúrovňových seznamŧ ve Wordu. Pouţíváním hierarchických struktur a menších celkŧ usnadníte posluchači vstřebání informací. 26

27 Příklad 1) Věta k tématu (klíčový bod) ve Vaší prezentaci v podstatě nadpis. a) Vysvětlení. i) Podrobnosti. ii) Podrobnosti. b) Vysvětlení. i) Podrobnosti. ii) Podrobnosti. 2) Věta k tématu (klíčový bod). Vztah mezi klíčovým bodem a vysvětlením může vhodně prezentovat následující věta. Tři hlavní důvody, proč Klíčový bod jsou Vysvětlení 1, Vysvětlení 2, Vysvětlení 3. Podrobnosti by pak měly být odpovědí na otázky jak a proč u jednotlivých vysvětlení. Příklad Příkladem může být prezentace snížení rozpočtu marketingového oddělení. 1) Zavedeme hodnocení dodavatelů. a) Vyloučíme nekvalitní či nespolehlivé dodavatele. i) Ohodnotíme dodavatele z různých hledisek cena ve srovnání s konkurencí, včasnost dodávky, kvalita provedení na stupnici 0-100%. ii) Se všemi dodavateli, kteří nedosáhnou ani 30%, rozvážeme smlouvu. iii) Se všemi dodavateli, kteří dosáhnou 40-50%, si sjednáme schůzku a budeme žádat nápravu stavu. b) Budeme prohlubovat spolupráci s kvalitními dodavateli a budeme po nich požadovat množstevní slevy. Jak poznáte, zda se v prezentaci neodchylujete od účelu, který jste jí stanovili? Jak poznáte, že posluchačům skutečně sdělujete jen to, co potřebují vědět? 27

28 S tímto problémem Vám může pomoci poslední z úvodní pětice snímků (viz výše). Zahrňte pouze ty klíčové body, které podporují Vaše doporučení uvedené na pátém snímku, vše ostatní můžete vyloučit. V prezentaci trvající běžnou dobu, tj minut byste neměli nikdy uvádět více jak 3-4 klíčové body. Proč právě 3-4 klíčové body? Opět kvůli pracovní paměti posluchačů, více nových faktů posluchači bohužel nevstřebají. Při prezentaci postupujte hierarchicky a v podstatě v obráceném pořadí, než byste logicky čekali. Napřed představte vyhodnocení a až poté podpůrné detaily. Snížíte tak zátěž kladenou na posluchače a nezahltíte jejich pracovní paměť okamžitě detaily. A také si zajistíte, že posluchači si z Vaší prezentace odnesou ta nejdůležitější sdělení Závěr prezentace Závěr prezentace by se měl skládat z následujících částí: shrnutí toho nejdŧleţitějšího, co v prezentaci zaznělo stejně jako v ţivotě i v prezentaci platí, ţe opakování je matka moudrosti a musíte zajistit, aby si posluchači nejdŧleţitější fakta odnesli; poukázání na dosaţení cíle prezentace ujistěte posluchače, ţe Vám svou pozornost nevěnovali nadarmo; prostor pro diskuzi a otázky; poděkování za pozornost Obsahová struktura jednotlivých typů prezentací Jednotlivé typy prezentací, tak jak jsme si je uvedli v úvodu kapitoly 2.3, se odlišují strukturou dané prezentace. Pravidla týkající se hlavních částí prezentace (úvod, střed a závěr) jsou však i nadále platná. Teď se však na prezentaci budeme dívat z hlediska jejího informačního obsahu. 28

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Školní prezentace Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova prezentace Co je prezentace a k čemu nám slouží? 1. Školní prezentace 2. Příprava obsahu prezentace 3. Formy zpracování

Více

aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům

aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům Osnova Struktura snímku Fonty Barvy Pozadí Grafy Výslovnost a gramatika Závěr Otázky Je vhodné uravit 1.. nebo 2. snímek jako osnovu své prezentace Příklad:

Více

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec Tvorba prezentací Mgr. Ing. Marek Martinec Obsah Základní chyby při prezentaci Doporučená struktura prezentace Text v prezentaci Pravidla a doporučení pro tvorbu prezentace Techniky projevu Hlavní chyby

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Prezentace prakticky Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Jak začít? Umím nebo neumím SW ovládat? Nejlépe

Více

Prezentace. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Prezentace. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Prezentace a vystupování učitele RNDr. Vladimír Kostka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích úvod kvalifikační standard učitele učitel získá pedagogické kompetence, odborné znalosti,

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Proč a jak prezentovat výsledky své práce? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Motto Je potřeba sebe sama

Více

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Struktura prezentace Titulní snímek název prezentované práce, jméno autora, jméno vedoucího práce Úvodní snímek zadání projektu,

Více

Zásady prezentování. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zásady prezentování. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zásady prezentování Úvod Vystoupit před skupinu posluchačů s přednáškou či referátem je nelehký a stresující úkol pro kohokoli z dospělých. Běžně však totéž vyžadujeme po studentech, aniž bychom jim k

Více

MICROSOFT POWERPOINT 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MS PowerPoint - chyby 21. září 2012 1 / 5

MICROSOFT POWERPOINT 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MS PowerPoint - chyby 21. září 2012 1 / 5 MICROSOFT POWERPOINT 2010 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MS PowerPoint - chyby 21. září 2012 1 / 5 MS PowerPoint - chyby

Více

MS Excel grafická prezentace dat

MS Excel grafická prezentace dat Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast - téma Označení materiálu (přílohy) Pracovní list Inovace ŠVP na OA a JŠ Třebíč CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

MS PowerPoint 2007. Základní pojmy

MS PowerPoint 2007. Základní pojmy MS PowerPoint 2007 Základní pojmy Microsoft PowerPoint 2007 je nástroj na tvorbu prezentací z kancelářského balíku Microsoft Office od společnosti Microsoft. Dnes se již prodává novější verze kancelářského

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY

PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY 1 Obsah - Zásady prezentování Účel prezentace, její typy Vlastnosti dobrého vystoupení Obsah Struktura Délka Diskuse Zásady vystupování

Více

Digitální prezentac e informací

Digitální prezentac e informací Kapitola desátá Digitální prezentac e informací Učební text Mgr. Radek Hoszowski Digitální prezentace informací Prezentace informací Počítače slouží převážně pro prezentaci informací v digitálním prostředí.

Více

PREZENTACE MS POWERPOINT

PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE MS POWERPOINT PREZENTACE Prezentace Je sdělování informací pomocí slovních i vizuálních (obrazových) prostředků. Počítačová prezentace Jedna z moderních forem sdělování informaci. Programy pro

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Název projektu: Škola Tobě Název operačního

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL14 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL14 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft PowerPoint - prezentace Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL14

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran

Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019. EXCEL 2007 - příklad. Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Výukový materiál pro projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 EXCEL 2007 - příklad Ing. Jaromír Bravanský, 2010, 6 stran Vytvořte formulář podle předlohy: Vytvořte si soubor EXCEL s názvem

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ?

reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? reg. číslocz.1.07/1.1.32/01.0004 JAK SPRÁVNĚ NAPSAT ŽIVOTOPIS A MOTIVAČNÍ DOPIS ANEB JAK USPĚT U VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ? 1. ŽIVOTOPIS Správně napsaný životopis je klíčem k překročení prahu dveří oslovené společnosti

Více

Prezentace podnikatelského záměru

Prezentace podnikatelského záměru VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Prezentace

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P4

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P4 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P4 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora.

WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán. Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. WORKSHOP NO.3 Podnikatelský plán Specifikace podnikatelského plánu. Obsah podnikatelského plánu - obecně. Můj podnikatelský plán pro investora. Co je podnikatelský plán? Specifikace podnikatelského plánu

Více

Příprava prezentačních materiálů

Příprava prezentačních materiálů Příprava prezentačních materiálů návod pro autory Úvod Ce je tedy nutné připravit? Náhled práce Shrnující slajd Plakát Video Ústní prezentace Jak a kam vše odevzdat? Úvod Aby bylo možné prezentovat příspěvek

Více

Personální písemnosti žádost o místo

Personální písemnosti žádost o místo Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín Modernizace výuky prostřednictvím ICT registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0505 Personální písemnosti žádost o místo VY_32_INOVACE_ITP.3.13

Více

MICROSOFT POWERPOINT 2010

MICROSOFT POWERPOINT 2010 MICROSOFT POWERPOINT 2010 JAK VYTVÁŘET Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MS PowerPoint - Vytváření 21. září 2012 1 / 6 MS PowerPoint - Vytváření

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Project 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Panel nástrojů Rychlý přístup Tuto oblast můžete

Více

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ

ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ ODBORNÁ TERMINOLOGIE V JAZYCÍCH ZAČLENĚNÍ ODBORNÉ TERMINOLOGIE DO VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ Únor 2011 V únoru začali ţáci v týdnech odborného výcviku pod vedením svých učitelů odborného výcviku připravovat v

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová

PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR. Ing. Kateřina Šugárová PŘIJÍMACÍ (VÝBĚROVÝ) POHOVOR Ing. Kateřina Šugárová Úvod Nervozita Stres Strach Nejistota Pohovor Tréma Úzkost Neznámo Rozrušení Typy přijímacích pohovorů Neformální (příjemná atmosféra, všeobecné otázky,

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10

,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 ,,Škola nás baví CZ. 1.07/1.4.00/21.1342 VY_32_INOVACE_Inf.Ma.10 INFORMATIKA 7. ročník Microsoft POWER POINT 2010 Ing. Miroslava Maříková PŘÍPRAVA Předmět: Informatika Stupeň vzdělávání: druhý stupeň /7.roč./

Více

aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům

aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům Osnova Struktura snímku Fonty Barvy Pozadí Grafy Výslovnost a gramatika Závěr Otázky Je vhodné uravit 1.. nebo 2. snímek jako osnovu své prezentace Příklad:

Více

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 1. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 1 Představení Program PowerPoint 2010 je nástroj pro tvorbu prezentací. Tyto prezentace jsou pak určeny především k promítání na plátno pomocí dataprojektoru. Prezentace je formát

Více

Komunikace v průmyslové organizaci

Komunikace v průmyslové organizaci Komunikace v průmyslové organizaci doc. Ing. František Steiner, Ph.D. Obsah 1. Funkce komunikace v organizaci. Model základního komunikačního procesu. Komunikační toky v organizaci. Komunikační bariéry

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické

Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového útvaru zaměřený na oblast ICT pro I. stupeň základní školy praktické Plán zájmového vzdělávání byl vytvořen v rámci realizace projektu Odstraňování bariér ve vzdělávání žáků se SVP. reg.

Více

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty

Doporučujeme vyhnout se komunikaci, která je: příliš složitá nepoužívejte dlouhé, komplikované věty PŘÍRUČKA PRO SNADNĚJŠÍ POROZUMĚNÍ S CIZINCEM Tato příručka vznikla s cílem usnadnit komunikaci mezi Vámi a cizincem. Konkrétními ukázkami komunikace s cizincem se snažíme předejít zbytečným neporozuměním.

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů

Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů Základní pojmy Tvorba interaktivních prezentací a e-learningových materiálů LMS - Learning Management System E-learning M-learning Blended learning E-learning Prezentace PowerPoint E-learning Výhody Elektronické

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. Kurz: PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR. 2013, I. verze (LP) PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ POHOVOR Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (LP) 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. SLEDOVÁNÍ NABÍDEK ZAMĚSTNÁNÍ 4 3. MOTIVAČNÍ DOPIS..5 4. JAK NAPSAT ŽIVOTOPIS 7 5. ČEHO SE VYVAROVAT

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy

Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Průvodce Perfektním Webinářem základní pojmy Pracovní sešit - krok za krokem Renata Králová Petr Zeman Co je to webinář? Webinář je seminář prostřednictvím internetu. Slouží především k představení vašich

Více

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9

KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Obsah KAPITOLA 1 Několik slov o PowerPointu 2007 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 12 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Obecné zásady pro vytváření

Více

Jsme reklama v Supermarketu.

Jsme reklama v Supermarketu. Jsme reklama v Supermarketu. InstoreRadio vzbuzuje emoce! InstoreRadio je přes satelit vysílaný hudební a informační program, díky kterému supermarket zpříjemňuje nákup zákazníkům. Tyto programy jsou oblíbené,

Více

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup

Základy designu. gordongroup. O agentuře gordongroup Základy designu gordongroup O agentuře gordongroup gordongroup je marketingová a komunikační agentura zajišťující kompletní služby, která nabízí jedinečnou kombinaci služeb včetně designu a grafiky pro

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Autor: Jméno autora Vedoucí: Jméno vedoucího. 10. dubna 2015

Autor: Jméno autora Vedoucí: Jméno vedoucího. 10. dubna 2015 Název závěrečné práce Bakalářská/diplomová práce Autor: Jméno autora Vedoucí: Jméno vedoucího Ústav informatiky Filozoficko-Přírodovědecká fakulta Slezské univerzity, Opava 10. dubna 2015 Cíl práce Seznamte

Více

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení

soustředění se na odpověď již po úvodní informaci, aniž by bylo vyslechnuto celé sdělení KOMUNIKACE = výměna informací - propojuje jednotlivé články celého podniku - umožňuje koordinovat činnosti týmů a tím dosáhnout stanovených cílů - výsledkem komunikace by mělo být porozumění - měla by

Více

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky

Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T. Verze 1.0 Česky www.faunus-am.com www.faunusanalytics.com Web-terminal User s Guide A S S E T M A N A G E M E N T P R O J E C T Verze 1.0 Česky I Copyright 2010 Faunus Analytics LLC. Daný dokument je majetkem společnosti

Více

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY

POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné POKROČILÉ PREZENTAČNÍ PROGRAMY PRO PODPORU VÝUKY Distanční studijní opora Jména autorů Ing. Josef Botlík Ing. Dalibor Hula Mgr. Petr

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška PRŮVODCE A UŽITEČNÉ TIPY

Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška PRŮVODCE A UŽITEČNÉ TIPY Obhajoba diplomové práce a státní závěrečná zkouška PRŮVODCE A UŽITEČNÉ TIPY OBSAH OBSAH 2 NEŽ ZAČNETE ČÍST 3 OBHAJOBA DIPLOMOVÉ PRÁCE 4 Struktura obhajoby diplomové práce 4 Vlastní prezentace diplomového

Více

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM

KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM KOMPENZAČNÍ POMŮCKY PRO DĚTI S AUTISMEM Ing. Eva Pokludová evapokludova@email.cz AUTISMUS Narušuje psychomotorický vývoj dítěte, ovlivňuje jeho komunikační dovednosti, představivost a schopnost navazovat

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Audiovizuální opora je jedním

Více

Základní pravidla pro tvorbu prezentací

Základní pravidla pro tvorbu prezentací Základní pravidla pro tvorbu prezentací (pro potřeby GJO zpracoval Lukáš Kačer) Název prezentace krátký věcný výstižný Rozsah prezentace kratší prezentace méně znamená více přiměřenost názornost přehlednost

Více

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility

BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility Kurz BUMP: integrovaný přístup k plánování městské mobility je pořádaný v rámci projektu BUMP - Boosting Urban Mobility Plans financovaného prostřednictvím

Více

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93

JAN NOVÁK. Manažerské kompetence. Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) -0,59 -0,93 HODNOCENÍ Z DEVELOPMENT CENTRA Jméno a příjmení hodnoceného: JAN NOVÁK A. Manažerské kompetence,2 Manažerské kompetence,1 -,2 -,4 Psychická stabilita Dynamičnost Cílesměrnost Pečlivost (odpovědnost) Předvídání

Více

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK)

Úvod do audiovizuální komunikace. Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Úvod do audiovizuální komunikace Jana Dannhoferová Ústav informa3ky PEF MZLU v Brně Audiovizuální komunikace (AVK) Co nás dnes čeká? Představení předmětu Organizace přednášek a cvičení Ukončení předmětu

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version

Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Dotazník školního klimatu pro učitele základních škol School Climate Survey: School Staff Version Cílem tohoto dotazníku je získat přehled o názorech všech pedagogických pracovníků na klima školy, ve které

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Výsledný graf ukazuje následující obrázek.

Výsledný graf ukazuje následující obrázek. Úvod do problematiky GRAFY - SPOJNICOVÝ GRAF A XY A. Spojnicový graf Spojnicový graf používáme především v případě, kdy chceme graficky znázornit trend některé veličiny ve zvoleném časovém intervalu. V

Více

Modelový program výcviku manažerů

Modelový program výcviku manažerů Modelový program výcviku manažerů (se specifickým zaměřením na prvoliniový management) CÍL VÝCVIKU... 2 METODY VÝCVIKU... 2 NÁPLŇ VÝCVIKU... 2 1. ROLE A OSOBNOST SUPERVIZORA (= PRVOLINIOVÉHO MANAŢERA)

Více

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová

Umění učit se. Bc. Alena Kozubová Umění učit se Bc. Alena Kozubová Soustředění Pokud se chcete soustředit na nějaký text, nejprve se musíte naučit soustředit sami na své tělo. Udělejte si ve svém pohodlí takový maličký autogenní trénink.

Více

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU

METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU METODIKA SPOLEČNÉHO PROJEKTU Název školy: Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 Název společného projektu: Hlavní tematické zaměření společného projektu: Hlavní cíl společného projektu: Připravujeme

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint

Počítačová prezentace. Základní pojmy. MS PowerPoint Počítačová prezentace Základní pojmy Počítačová prezentace využití elektronického systému pro předávání informací jednoduché zpracování textu, grafiky, zvuku a animací vysoká účinnost prezentace - přehledná

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Obsah. Úvod. Kapitola 1. Kapitola 2. Co budete potřebovat 11 Rozlišení sítí podle přenosového média 12 Kabelová síť 13 Bezdrátová síť 14

Obsah. Úvod. Kapitola 1. Kapitola 2. Co budete potřebovat 11 Rozlišení sítí podle přenosového média 12 Kabelová síť 13 Bezdrátová síť 14 Obsah Úvod Proč počítačovou síť 7 Co v knize najdete 7 Zpětná vazba od čtenářů 10 Dotazy 10 Errata 10 Kapitola 1 Co budete potřebovat 11 Rozlišení sítí podle přenosového média 12 Kabelová síť 13 Bezdrátová

Více

CRV Czech Republic je na facebooku!

CRV Czech Republic je na facebooku! CRV Czech Republic je na facebooku! Na to, abyste mohli prohlížet naše facebookové stránky, není třeba se registrovat. Stačí do internetového prohlížeče zadat adresu: http://www.facebook.com/pages/crv-czech-republic/198677136816177

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

MULTICOM 112. Průvodce programem

MULTICOM 112. Průvodce programem MULTICOM 112 Průvodce programem Cíl Cílem projektu MULTICOM112 CD-ROM je zvýšit a rozšířit základní jazykové schopnosti techniků operačních středisek do takové míry, že budou schopni rozpoznat cizí jazyk

Více

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku kurzů projektového managementu

Více