Aplikační vzdělávací program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aplikační vzdělávací program"

Transkript

1 Aplikační vzdělávací program Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/

2 Tento studijní materiál byl vytvořen pro potřeby účastníkŧ komplexního vzdělávacího programu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje organizovaného Útvarem koordinace evropských projektŧ města Plzně, p. o. (dále jen ÚKEP ). Vyuţívání v rámci výuky, ostatní vzdělávací činnosti, konzultací, jeho distribuce, tisk a elektronická archivace jsou moţné jen s písemným souhlasem ÚKEP. 2

3 Obsah 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE K DOKUMENTU A KE STUDIU ZNALOSTI A KOMPETENCE ZÍSKANÉ STUDIEM DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S DOKUMENTEM PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI POSTUP PŘI VYTVÁŘENÍ PREZENTACE Publikum POZORNOST A PAMĚŤ TYPY PREZENTACÍ Společné znaky prezentací Obsahová struktura jednotlivých typů prezentací PREZENTÁTOR Kompetence prezentátora Kouzlo prezentátora Tipy pro udržení pozornosti Řešení klasických problémů Tréma DOPORUČENÍ PRO PRÁCI S POWERPOINTEM Prezentace statistických údajů SmartArt, diagramy, schémata DOPORUČENÉ OKRUHY TÉMAT SKUPINOVÝCH PRACÍ ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU V PERSONÁLNÍM ZAJIŠTĚNÍ IS/IT ANALÝZA IS/IT V ORGANIZACI

4 3.3 E-GOVERNMENT V ORGANIZACI NÁVRH NA ROZŠÍŘENÍ CZECH POINTS V RÁMCI PLZEŇSKÉHO KRAJE ZHODNOCENÍ AKTUÁLNÍHO STAVU TOKU INFORMACÍ V ORGANIZACI ANALÝZA PŘÍČIN VYSOKÉ FLUKTUACE ZAMĚSTNANCŦ V ORGANIZACI ZMĚNY V SYSTÉMU VÝBĚRU ZAMĚSTNANCŦ V ORGANIZACI VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŦ PŘEVZETÍ SPOLEČNOSTI ZE SOUKROMÉHO VLASTNICTVÍ ORGANIZACÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU INTEGRACE ORGANIZACÍ VEŘEJNÉHO SEKTORU ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ZHODNOCENÍ ŘÍZENÍ ZMĚNY V ORGANIZACI OPTIMALIZACE NEMOVITÉHO MAJETKU ORGANIZACE TVORBA ROZPOČTU ORGANIZACE ROZVOJ ORGANIZACE/CELKU VE VÝHLEDU NÁSLEDUJÍCÍCH MIN. 10 LET ANALÝZA A OPTIMALIZACE PROCESU V ORGANIZACI ZPRACOVÁNÍ MARKETINGOVÉ STRATEGIE PRO ORGANIZACI VEŘEJNÉHO ŠKOLSTVÍ PRIMÁRNÍ LÉKAŘSKÁ PÉČE V PLZEŇSKÉM KRAJI ZPRACOVÁNÍ MARKETINGOVÉHO PLÁNU PRO SPOLEČNOST S HROMADNOU DOPRAVOU ZMĚNA V SEGMENTACI KLIENTŦ MĚSTSKÉ KNIHOVNY SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ V PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZMĚNA V ORGANIZAČNÍ STRUKTUŘE MĚSTSKÉHO OBVODU PLÁN NA ROZŠÍŘENÍ SLUŢEB MĚSTSKÉHO ÚSTAVU SOCIÁLNÍCH SLUŢEB ANALÝZA OBVODNÍ SLUŢEBNY MĚSTSKÉ POLICIE

5 3.25 FINANCOVÁNÍ MÚSS PLZEŇ ZŘÍZENÍ ELEKTRONICKÉHO DATOVÉHO SKLADU NA MMP OŢP POUŽITÁ LITERATURA DOPORUČENÁ LITERATURA PRO SAMOSTUDIUM

6 Seznam zkratek ICT IS IT SBU SLEPT SWOT Informační a komunikační technologie Informační systémy Informační technologie Strategická obchodní jednotka Sociální, legislativní, ekonomické, politické a technologické faktory Silné stránky, slabé stránky, příleţitosti, hrozby 6

7 1 Základní informace k dokumentu a ke studiu Vzdělávací modul Aplikační vzdělávací program je koncipován odlišně od ostatních modulŧ tohoto výukového programu. Jeho cílem je zpracování týmové práce a její následná prezentace. Posluchači si uvědomí, nejen jak je dŧleţitá osoba prezentátora a jeho prezentační dovednosti, ale i dŧleţitost zapojení psychologických a pedagogických prvkŧ a pouček do samotné tvorby prezentace. V prŧběhu studia tohoto výukového modulu budou posluchači neustále rozvíjet své schopnosti a dovednosti a rozšiřovat si své znalosti o praktické znalosti, jejichţ osvojení budou prokazovat při prezentaci. Tento dokument obsahuje kromě textu týkajícího se prezentačních dovedností a tvorby prezentací i doporučená témata, která mohou posluchači zpracovávat. Témata jsou koncipována na poměrně obecné úrovni. Výběr tématu je plně v rukou posluchačŧ. Zpŧsob a přístup zpracování a týmové práce je rovněţ v rukou posluchačŧ, kteří tak prokáţí organizační a komunikační schopnosti při práci v týmu a analytické a návrhové schopnosti při práci na tématu/úkolu. 1.1 Znalosti a kompetence získané studiem Po absolvování modulu bude posluchač správně chápat roli jedince v týmu a práci týmu jako celku. Studenti by měli být schopni shromáţdit potřebné informace a na jejich podkladě kriticky zhodnotit danou problematiku, na základě provedené analýzy potom vytipovat kritická a úzká místa a navrhnout závěry, které povedou k jejich řešení. Rozvoj osobních znalostí a dovedností studenta po absolvování modulu: organizace práce v týmu pouze procvičení jiţ nabytých znalostí, problematika byla součástí modulu Aktuální otázky z veřejného sektoru; komunikační a prezentační dovednosti procvičení jiţ nabytých znalostí z modulu Osobní efektivita manaţera veřejného sektoru a další pohloubení těchto znalostí; shromaţďování relevantních informací; 7

8 správně analyzovat shromáţděné informace, získané poznatky kriticky hodnotit a vyvozovat z nich závěry; poznatky a závěry vhodně prezentovat včetně vyuţití prostředkŧ výpočetní techniky. 1.2 Doporučení pro práci s dokumentem Pro tento modul je materiál rozdělen do tří kapitol. Druhá kapitola je věnována prezentačním návykŧm a dovednostem. Tato kapitola rovněţ obsahuje kontrolní otázky a úkoly, které slouţí k ověření porozumění dané problematice. Další část se věnuje jiţ jednotlivým tématŧm/studiím. Kaţdá z podkapitol v této části představuje samostatný abstrakt pro jednotlivé studie, doporučení zdrojŧ pro čerpání vstupních informací a nasměrování na moduly, v kterých posluchači získali, nebo získají potřebné informace k doporučeným metodám (prezentace týmové práce je plánována aţ po absolvování všech modulŧ). Vodítkem ke zpracování kaţdého tématu je také 5 otázek. Jednotlivé týmy si vyberou z nabízených témat takové, které je zajímá, které povaţují za praktické pro svoje profesní zaměření a ke kterému cítí potřebu se vyjádřit. Uvedená témata slouţí jako vzorové návrhy. Studenti si mohou zvolit i vlastní téma, které více vyhovuje jejich zaměření a potřebám. Vhodnost vlastního tématu a cílŧ práce však doporučujeme konzultovat s příslušným lektorem. V dokumentu jsou uvedeny pouze základní informace, které se k dané problematice vztahují. Dostačují však k tomu, aby studenti byli schopni vyhodnotit, zda je pro ně téma vhodné či nikoliv. Shromáţdění detailnějších informací je jiţ úkolem jednotlivých týmŧ a náplní jejich samostatné práce. 8

9 2 Prezentační dovednosti Nejprve je nutné si vyjasnit samotný pojem prezentace. Medlíková (Medlíková, 2008) definuje prezentaci jako cílený a účinný přenos informací. Při prezentaci máte jedinečnou příleţitost přímo ovlivnit posluchače. Máte moţnost předloţit, ukázat, projevit své návrhy, myšlenky, stanoviska a názory. A to je i dŧvod, proč prezentovat. Mŧţete zaslat , jehoţ informační hodnota bude totoţná jako u osobní prezentace, ale nebudete s ním tolik úspěšní. Lidé mají tendenci věřit jiným lidem, nikoliv ŧm. Prezentovat mŧţete rŧznými zpŧsoby slovně nebo vizuálně, sami nebo v týmu, s rŧzným stupněm zapojení podpŧrných prostředkŧ jako jsou multimédia, věcně či formou dramatického výstupu. Moţností je nepočítaně, vţdy byste však měli vzít v úvahu cíl prezentace a sloţení publika. Jinak budete postupovat v případě prezentace cílené na motivaci pracovníkŧ a jinak v případě prezentace výsledkŧ či úspěšnosti nějakého projektu. 2.1 Postup při vytváření prezentace Při tvorbě prezentace se doporučuje vyuţít známé Laswellovo pravidlo, které poskytuje dobrý návod, na co všechno je třeba myslet a zároveň znázorňuje postup přípravy. Vţdy postupujte po ose cíl výsledek. 9

10 Obrázek 1: Laswellovo pravidlo Zdroj: Medlíková, 2008, str. 19 V první řadě si musíte stanovit, jaký je vlastně cíl prezentace, nebo-li Čeho chcete dosáhnout?. Chcete někoho motivovat, zaujmout lidi pro změnu nebo informovat? Co je hlavní myšlenkou Vašeho projevu/prezentace? Výstup z auditu, analýza a návrhy na změnu, komentář k datŧm/situaci. Jak v tomto modelu znamená médium, resp. jakým zpŧsobem prezentujete, zda se jedná spíše o vizuální prezentaci, jaké pouţijete motivátory, přesvědčovací techniky apod. Oblast Kdo se týká samotného prezentátora. Měli byste si klást otázku, čím se budete od ostatních mluvčích odlišovat, co bude Vaše silná stránka. Mohou to být dlouholeté zkušenosti, empatie, dramatické prvky ve vystoupení apod. Otázka Komu se zaměřuje na publikum. Znalost publika je pro prezentaci velmi dŧleţitá. Ovlivňuje slovník, vystupování, image i samotné argumenty prezentace. Pokud budete např. prezentovat nutnost změny účetního systému pracovníkŧm oddělení informatiky, tedy technicky zaměřeným muţŧm, musíte v prezentaci pouţívat tvrdá data, technické argumenty, výsledky analýz. Pokud naopak tuto nutnost budete prezentovat uţivatelŧm, v případě účetního systému 10

11 tedy pravděpodobně spíše uţivatelkám, zaměříte se spíše na emocionální podání a empatii a budete zdŧrazňovat, jak jim nový systém ulehčí práci. Kontrolní otázky a úkoly kapitoly 2.1: K čemu slouţí Laswellovo pravidlo? Vyjmenujte 5 oblastí, které musíte při tvorbě prezentace vzít v úvahu. Co budete brát v úvahu při zodpovězení otázky Komu během tvorby prezentace? Publikum Kaţdý posluchač je citlivý na jiný zpŧsob oslovení, vyhovuje mu jiný komunikační kanál. Medlíková (Medlíková, 2008) rozlišuje 3 základní typy osobního nastavení: vizuální typ zrakový; 11

12 audiální typ zvukový; kinestetický typ pohybový a emotivní. Většina lidí se skládá z určitého mixu výše uvedených typŧ. Proč je dobré vědět, ke kterému stylu posluchači tíhnou? Pokud svého posluchače znáte a vedete prezentaci stylem, který je mu blízký, budete mu sympatičtí a bude vás poslouchat, vaše informace lépe vstřebá a bude mít menší tendenci o nich pochybovat či se jim bránit. Jak jsou tedy rozdíly mezi jednotlivými typy? Vizuálové jsou citliví na grafické zpracování prezentace, vítají obrázky, grafy, schémata. Mají rádi technické prostředky při prezentaci a vesměs budou inklinovat k prezentaci v PowerPointu. Tuto prezentaci však mají tendenci číst. Proto je nutné vţdy, kdyţ se na plátnu objeví nový snímek, chvíli počkat a dát jim prostor, aby si ho mohli v klidu přečíst. V tento moment mají vizuálové uzavřené ostatní komunikační kanály, pokud budete mluvit, nebudou to vnímat. Tyto typy rovněţ dávají zcela jednoznačně přednost v první řadě představení celkového rámce a pak vítají přechod k detailŧm. Slova a fráze, kterými mŧţete na vizuály pŧsobit se vţdy nějak dotýkají zrakového či vizuálního vjemu je to jasné, pojďme si na to posvítit, perspektivní, scéna apod. Audiálové oproti tomu dávají přednost stručným materiálŧm, ale bohatému slovnímu projevu. Vítají diskuze, argumentace, otevřený stŧl. Je vhodné na ně pŧsobit pomocí otázek a odpovědí, reakcí na námitky, vtáhnutím do diskuze. Pokud je to jen trochu moţné pošlete jim materiály předem, ať se mohou připravit na diskuzi, kterou vnímají jako klíčovou. Protoţe se jedná o audiály, je nutné vhodně pracovat s hlasem modulovat ho, střídat s jinými tóny (hluboké tóny jsou lepší neţ vysoké). Buďte připravení na otázky a diskuzi, reagujte rychle, pokud neznáte na otázku odpověď, neprezentujte to jako fakt, ale zkuste do tématu vtáhnout ostatní. Klasický únikový manévr Nejsem si zcela jist, ale myslím, ţe Co myslíte vy? Jaké jsou vaše zkušenosti, názory.? Na tuto skupinu posluchačŧ zapŧsobíte nejlépe pomocí frází, které obsahují/souvisejí se zvukovým vjemem mluvit, zpráva, vyslovit, prohlášení, hovořit k věci, zaznít na konec atd. 12

13 Poslední skupinou jsou kinestetici, kteří oceňují dramatičnost, dynamiku a záţitky. Zde se vám vytváří největší prostor pro hraní, tato skupina ocení minihry, kvízy, multimediální obsah či modelování situací. Pokud na kinestetiky pŧjdete pouze s argumenty, ať jiţ podanými vizuálně či hlasově, pravděpodobně nepochodíte, je třeba na ně pŧsobit i emotivně a vtáhnout je do situace. Analogicky jako u ostatních skupin i zde slova, která na tento typ nejlépe pŧsobí, souvisí s jejich preferovaným vjemovým kanálem, tj. pohybem. Jako příklad mŧţeme uvést jdeme do sporu, pohyb, dynamický, přesunout, není se čeho chytit apod. V praxi ovšem není pravděpodobné, ţe byste měli takto homogenní skupinku posluchačŧ. Řešením je tedy vhodně nakombinovat všechny uvedené praktiky. Stačí uţ jen prezentace v PowerPointu, doplněná o malý kvíz a diskuzi. V tom případě vaše prezentace zaujme všechny výše uvedené typy posluchačŧ. Kontrolní otázky a úkoly kapitoly 2.1.1: Pro který typ posluchačŧ je klíčová diskuze při prezentaci? Popište typ kinestetikŧ. Co upřednostňují v prezentaci vizuálové? 13

14 2.2 Pozornost a paměť První, co si musíte při převodu prezentace do PowerPointu uvědomit je omezená kapacita pracovní paměti posluchačŧ. Je chybou domnívat se, ţe si posluchači z vaší prezentace automaticky odnesou vše. Vlastně mohou nastat tři situace neodnesou si nic, vybaví si jen některé informace, tj. získají pouze částečnou znalost. A poslední situace je situace optimální a cílená, kdy posluchači získají tzv. smysluplnou znalost. Posluchači porozumí tomu, co jim prezentátor chce sdělit, a dokáţí to uplatnit, příp. reprodukovat dál. Vědci se shodují v tom, ţe existují tři druhy lidské paměti: smyslová součást vědomí, slouţí k ukládání prvních vizuálních a sluchových vjemŧ, má potenciálně neomezenou kapacitu, vjemy v ní však mohou zŧstávat i méně neţ vteřinu; dlouhodobá část vědomí, kam si posluchači ukládají informace po delší dobu, od 30 sekund aţ po celý ţivot; rovněţ má neomezenou kapacitu; toto je místo, kam by si posluchači měli ukládat prezentované informace, měli by je umět odtud získat a pracovat s nimi; pracovní někdy téţ krátkodobá paměť; jedná se o část vědomí, pomocí které posluchači udrţují pozornost a je to místo, kde se dočasně udrţuje informace; pracovní paměť je i místo odpovědné za začlenění informací do dlouhodobé paměti. Pracovní paměť je kapacitně omezená. (Atkinson, 2008) Vztahy mezi jednotlivými typy paměti vhodně prezentuje následující obrázek. 14

15 Obrázek 2: Vztahy mezi jednotlivými typy pamětí Informace na vstupu Smyslová paměť Pozornost Pracovní paměť Dlouhodobá paměť Zdroj: převzato a přeloţeno z McLeod, 2008 Pracovní paměť je tedy moţné si představit jako ucho jehly. Toto ucho se snadno ucpe a nedovolí novým informacím, které na posluchače chrlíme, aby se začlenily do jejich dlouhodobé paměti. Jak tedy informacím pomoci, aby oním pomyslným uchem jehly prošly? Zde je nutné si uvědomit, jakým zpŧsobem se lidé učí. Studie (Atkinson, 2008) prokazují, ţe se lidé snadněji učí, pokud jim informace podáte rozčleněné do menších a srozumitelnějších částí. Jak výše uvedené informace promítnout do aplikace PowerPoint? Při tvorbě prezentace vyuţijte zobrazení Řazení snímkŧ, umoţní Vám rozdělit si prezentaci do menších logických celkŧ. Kaţdý logický celek začněte úvodním snímkem, ten by neměl být graficky přeplácaný, ale jednoduchý. Měl by zobrazovat jednoznačně hlavní myšlenku, která je v nadpisu snímku, příp. obrázek, který bude onu myšlenku ztvárňovat graficky. Snaţte se dodrţet pravidlo jeden snímek = jeden pojem (ne vţdy je to moţné, obzvlášť u prezentací slouţících ke školení je to prakticky nemoţné). Vyuţijte shrnovací snímky opakování je matka moudrosti, platí to i v prezentacích. Vţdy po odprezentování daného celku zařaďte shrnující snímek, kde shrnete, o čem jste mluvili. Je to i vhodné místo pro zapojení posluchačŧ, ať jíţ přímými otázkami či kvízem. Nebuďte uniformní, střídejte pozadí snímkŧ a jejich rozloţení, abyste udrţeli pozornost posluchačŧ. Drobné změny pozadí se hodí pro odlišení jednotlivých logických celkŧ. Úvodní a shrnující snímky mohou mít rozloţení snímku jiné neţ případě ostatních snímkŧ a mŧţete je odlišit i barevnou koncepcí, zelená na úvodním snímku evokuje start, červená na shrnovacím evokuje zase konec. 15

16 Pro zobrazení a podpoření vnímání logické souslednosti jednotlivých krokŧ procesu mŧţete opět pouţít grafickou pomŧcku, velmi často se pouţívají ztvárnění seznamŧ, kde se postupně odškrtávají jednotlivé kroky procesu. Pokud jste si pečlivě přečetli výše uvedená doporučení, jistě Vás napadlo, ţe na snímcích je hrozně málo textu. Pravděpodobně Vás to i vyděsilo, protoţe učit se prezentaci zpaměti je věc víc neţ jen časově náročná a navíc se mŧţete spolehnout, ţe Vám vţdy něco vypadne. Zde je opět vhodné vyuţít další funkci aplikace PowerPoint a to jsou Poznámky. Poznámky mají/mohou mít dvojí funkci. První funkce je směrována na posluchače. Mŧţete zde uvést podrobné vysvětlení daného pojmu. Pak je třeba myslet na to, ţe při tisku prezentace je nutné zvolit tisk i s poznámkami, jinak je posluchači neuvidí. Druhá funkce je funkce pro přednášejícího, patří sem přesná čísla, vodítka, připomenutí vtipŧ, historek či case study (=případovou studii, příklad), které chcete posluchačŧm při prezentaci povyprávět. Abyste tyto poznámky při prezentaci viděli Vy a pouze Vy, pouţijte tzv. Zobrazení předvádějícího. Toto zobrazení se musí nastavit na záloţce Prezentace v Office 2007 i 2010 (poslední zaškrtávací pole). Spustí se prŧvodce/nápověda, která Vám s nastavením pomŧţe. Grafickou podobu tohoto zobrazení uvádí níţe uvedený obrázek. Dvě poznámky k tomuto zobrazení: nastavení monitorŧ (monitor/displej notebooku a dataprojektor) nastavte na hodnotu Rozšířit, nikoliv Duplikovat (názvosloví se mŧţe u jednotlivých typŧ operačních systémŧ lišit); to, ţe máte zobrazení nastavení správně, poznáte snadno, na dataprojektoru musí být vidět plocha počítače/notebooku, ze kterého prezentujete, a na samotném počítači /notebooku uvidíte prezentaci; o ověřte si nejprve, co máte nastavené za pozadí rodina, mazlíčci či lechtivé fotografie sem nepatří a zapříčinili rozpaky nejednoho prezentátora; ideální je jednolitá barva nebo nějaký abstraktní motiv; 16

17 o pokud jsou zobrazení opačně, tj. plocha na notebooku a prezentace na dataprojektoru, pak na záloţce Zobrazení v PowerPoint 2007 a 2010 změňte monitor v rozklikávacím seznamu Zobrazit na (předposlední poloţka). Zobrazení předvádějícího je výhodné z vícera hledisek. Vidíte samotný snímek, Vaše poznámky, které se k němu váţí, náhledy několika dalších snímkŧ, čas, po který jiţ prezentujete a na kolikátém snímku prezentace právě jste. Na co je dŧleţité ještě myslet? Pokud máte v prezentaci poznámky pro prezentátora, netiskněte je posluchačŧm. V případě školících/lektorských prezentací například já pouţívám dva typy prezentace, doslovně dva soubory. Tyto dva soubory se liší pouze obsahem pole Poznámky, jednou pro mě při přednášce, jednou pro studenty pro jejich pozdější samostudium. Poznámky Vám budou nahrávat do pomyslných prezentátorských karet i dalším zpŧsobem. Je dŧleţité si uvědomit, jakými informačními kanály mŧţeme předávat posluchačŧm informace. Máme k dispozici verbální a vizuální kanál. Verbální kanál pracuje rychleji, u kanálu vizuálního napřed paměť přijme vizuální text, pak jej přetaví na slova a zpracovává verbálním kanálem. Není tedy účelné stejnou informaci podávat jak vizuálním tak verbálním kanálem, tj. mít na snímku napsáno to, co míníte říkat. Stejnou informací byste zahltili oba kanály, a protoţe informace přicházejí těmito kanály rŧznou rychlostí, musí je paměť ještě navíc utřiďovat. Výsledek? Pracovní paměť má nadbytek informací, je zahlcená, proces učení se zhorší. Navíc nešvar psaní textŧ/vysvětlení přímo na snímek má další dopady: příliš mnoho textu zapříčiní zmenšování písma, tj. špatnou čitelnost snímku; budete chtít přidat k textu ilustrační obrázek, protoţe je však snímek přeplněný textem, obrázek bude mít velikost poštovní známky, tj. bude pod rozlišovací schopnost většiny posluchačŧ; příliš mnoho textu na snímku Vás bude svádět k tomu, abyste jej četli namísto toho, abyste prezentovali; a s tím souvisí i poslední dopad; posluchači Vám dají najevo svou frustraci To mohl poslat mailem. 17

18 Jak by tedy měl vypadat ideální snímek? 1. Nadpis shrnuje základní myšlenku (lepší je pouţívat celé věty neţ hesla; vyvarujte se obecným nadpisŧm typu Hlavní body, Výhody atd.). 2. Tělo snímku obsahuje grafiku, která jednoduše ilustruje hlavní pointu snímku. 3. Do poznámky napište bliţší vysvětlení, text, který prezentujete. 18

19 Obrázek 3: Zobrazení předvádějícího Zdroj: vlastní

20 Kontrolní otázky a úkoly kapitoly 2.2: Jaký typ paměti je klíčový pro komunikaci s posluchači? Popište ji. Na co lze vyuţít pole Poznámky v PowerPoint? Vyzkoušejte si zobrazení předvádějícího.

21 2.3 Typy prezentací Existuje mnoho druhŧ prezentací a rŧzní autoři je dělí do rŧzných skupin, např. dle Hierholda (Hierhold, 2005) rozlišujeme 10 typŧ prezentací: pracovní jednání; projednání/posouzení projektu; formální prezentace před nadřízenými; odborná přednáška; motivační prezentace; obchodní prezentace; oficiální stanovisko pro veřejnost; informační (reportovací) prezentace; panelová prezentace; školení. Vzhledem k omezenému rozsahu tohoto materiálu, společným znakŧm některých z výše uvedených prezentací a také vzhledem ke sloţení posluchačŧ tohoto modulu omezíme typy prezentací na následující: informační prezentace; motivační prezentace; prezentace orientovaná na řešení, tj. řešitelská. V čem se tyto prezentace liší, vhodně demonstruje následující tabulka. 21

22 Tabulka 1: Typy prezentací Typ Příklad použití Výhody Nevýhody Informační Zpráva o stavu projektu, seznámení s novými postupy či směrnicemi. Rychlé a stručné shrnutí klíčových informací umoţní posluchačŧm rychlou orientaci. Malá nebo ţádná motivace posluchačŧ, chybí moţnost diskuze či jiné interaktivity, přehlcení posluchačŧ informacemi. Motivační Motivační setkání zaměstnancŧ, součást workshopu. Podporuje nadšení, baví, dobře zapamatovatelná. Fakticky zaloţeným typŧm bude proti srsti, pozor na přehnanou show, je vhodné mít moderátora, který se nebojí dramatických situací, potřeba mnoho materiálŧ. Řešitelská Návrh na změnu v rámci organizace, součást tréninkového semináře. Zdroj: vlastní a volně z Medlíková, 2008, str Vzbuzuje zájem a umoţňuje diskuzi a zapojení posluchačŧ, na rozdíl od motivační prezentace je však více pragmatická. Potřebuje zkušeného moderátora, který umí pracovat s dynamikou skupiny, je třeba připravit bohaté materiály, protoţe při samotné prezentaci není mnoho informací zmíněno Společné znaky prezentací Ač se jednotlivé typy prezentací liší co do obsahu, tak vţdy mají společnou osnovu, vţdy by měly obsahovat úvod, střed (samotný děj prezentace), shrnutí a závěr. V okamţiku, kdy začnete s vlastní prezentací, mají většinou Vaši posluchači rozutíkané myšlenky a myslí na mnoho jiných věcí, které jim ubírají pozornost. Kromě toho, ţe je omezená kapacita pracovní paměti, máte také jen pár minut, abyste udělali na posluchače první dojem a přesvědčili je, ţe mají svou pozornost Vám. Z toho dŧvodu je velmi dŧleţité správně zpracovat prvních pět snímkŧ prezentace, tj. úvod prezentace. 22

23 Při vytváření prezentace je dŧleţité si uvědomit, ţe nejdŧleţitější je její informační/verbální část, obrazová část má podpŧrnou roli. V první řadě se tedy zabývejte myšlenkami, které chcete posluchačŧm předat, organizujte je, navazujte, vybrušte pouţitý slovník. Obrázky apod. přidejte do prezentace aţ následně První snímek První snímek prezentace by měl vţdy obsahovat název prezentace a jméno prezentátora. Výzkumy dokazují (Atkinson, 2008), ţe prezentace, kde si posluchači nemohou spojit prezentaci s konkrétní osobou a obličejem, nejsou tak účinné. Autorŧ prezentace samozřejmě mŧţe být více, prezentovat ji však bude pravděpodobně pouze 1 člověk (příp. vícero u týmových prezentací) a tento prezentující bude navazovat emocionální kontakt s posluchači. Proto je nutné, aby si posluchači zapamatovali právě jeho jméno Úvodní část prezentace Po tomto prvním snímku následuje ona zmiňovaná úvodní část prezentace, oněch dŧleţitých 5 snímkŧ. V rám i těchto snímkŧ byste měli posluchačŧm odpovědět na otázky: kdy, kde, co, kam, proč a jak. Povšimněte si, ţe tyto otázky přímo podporují a vycházejí z Laswellova pravidla, viz výše. První snímek kdy a kde Kde nemusí nutně znamenat geografickou lokaci, mŧţe to znamenat obor činnosti, hlavní téma prezentace apod. Kdy znamená skutečně časový údaj, ať jiţ stanovený naprosto konkrétním datem či stanovený šířeji. Pamatujte, ţe je vhodné psát nadpisy celou větou (viz výše). 23

24 Příklady Jaký je současný stav implementace informačního systému Registr vozidel? Rozpočet marketingového útvaru pro rok 2013 se sníží! Jaká nová nařízení v zákoně o obcích vstupují v platnost v roce 2013? Druhý snímek kdo Hlavní roli ve Vaší prezentaci nehrajete Vy, ale vţdy Vaši posluchači. Pokud si toto uvědomíte, učiníte první krok k tomu, aby prezentace byla konstruována s ohledem na Vaše publikum, Vaši cílovou skupinu. Cílovou skupinou mohou být zaměstnanci celé organizace, jednoho útvaru, účastníci projektu, komise apod. Tím, ţe posluchačŧm zcela zřetelně přidělíte roli v prezentaci, mnohem snáze je vtáhnete do děje a získáte jejich pozornost. V nadpisu druhého snímku by se tedy jasně měla objevit odpověď na otázku kdo a dále nějaký stav posluchačŧ, se kterým budou všichni souhlasit. Příklady Musíme se připravit na dotazy občanŧ a médií. Hledáme řešení, jak omezit výdaje. Jaký budou mít změny dopad na Vás, na co se musíte připravit? Třetí snímek co aneb formulujte problém Na tomto snímku se pokusíte získat pozornost posluchačŧ nějakou údernou formulací problému. Vhodnou pomŧckou při formulaci mŧţe pro autory prezentace odpověď na otázku Co se stane, kdyţ nic nepodnikneme. 24

25 Příklady Občané i zaměstnanci jsou nespokojení kvůli častým a dlouhým výpadkům registru! Budeme muset propustit 2 zaměstnance! Ulehčí Vám změny práci nebo ji naopak ztíží? Čtvrtý snímek kam aneb co je cílem posluchačů Snímkem číslo 3 jste právě získali posluchačovu pozornost, postavili jste ho před problém, který se ho bezprostředně dotýká. Momentálně se Váš posluchač cítí poněkud nepříjemně a vyděšeně, konec koncŧ nikdo nemá rád problémy. Je na čase popsat situaci poté, co se vše vrátí do rovnováhy. V tomto snímku ale nebudete představovat řešení, to patří aţ do prostřední části prezentace, pouze namotivujete posluchače a vtáhnete je ještě více do své prezentace. Příklady Chcete, aby se výpadky systému snížili na únosnou míru. Nechcete propouštět, budeme hledat úspory jinde. Chcete začlenit nutné změny. Pátý snímek jak Představíte-li si třetí snímek popis problému jako výchozí stav a čtvrtý snímek jako cílový stav, pak pátý snímek si lze představit jako cestu mezi těmito dvěma stavy. Měli byste odpovědět na otázku Jak se dostaneme k cíli. Stále byste se však měli drţet na obecnější rovině, podrobnosti patří aţ do střední části prezentace. Příklady Najměte si externí testovací společnost, která bude odpovídat za funkčnost nasazovaných změn. Snížíme náklady pomocí lepší práce s dodavateli. Pomůžeme Vám implementovat změny s co nejmenším úsilím a co největšími přínosy. 25

26 Pokud jste pozorně četli výše uvedený text, pak Vám jistě neuniklo, že chybí odpověď na otázku proč. Celá otázka správně zní Proč jsme tady? a vlastně na ní reagujete napětím vytvořeným mezi snímkem 3 a 4, problémem a cílovým stavem. Toto je ono chybějící proč, které je pro posluchače důležité a pomocí kterého upoutáte jeho pozornost. Tímto krokem jsme zakončili první, úvodní fázi prezentace. Nelekejte se, pokud Vám vytvoření těchto prvních 5 snímků trvalo poměrně dlouhou dobu. Díky nim jste přizpůsobili svou prezentaci posluchačům a stanovili jste měřítka množství informací, které chcete sdělit, jasně jste definovali problém a jeho řešení, tj. účel prezentace Prostřední část prezentace Pro vytváření této části platí všechna předchozí uvedená pravidla, setkáte se zde ale s novými úkoly, se kterými se budete muset vypořádat a to je správné řazení a priorita snímkŧ. Plus zde platí ještě jedno dŧleţité pravidlo Předvádějte jen to, co posluchači potřebují vědět. Pro uspořádání obsahu Vám pomŧţe jednoduchá šablona obsahující tři sloupce: klíčový bod; vysvětlení; podrobnosti. Kaţdý sloupec udává jinou hloubku poskytovaných informací. Je vhodné se na druhou část prezentace dívat jako na větnou osnovu a vyuţít číslování. Dobrý zpŧsob při vytváření je např. vyuţití víceúrovňových seznamŧ ve Wordu. Pouţíváním hierarchických struktur a menších celkŧ usnadníte posluchači vstřebání informací. 26

27 Příklad 1) Věta k tématu (klíčový bod) ve Vaší prezentaci v podstatě nadpis. a) Vysvětlení. i) Podrobnosti. ii) Podrobnosti. b) Vysvětlení. i) Podrobnosti. ii) Podrobnosti. 2) Věta k tématu (klíčový bod). Vztah mezi klíčovým bodem a vysvětlením může vhodně prezentovat následující věta. Tři hlavní důvody, proč Klíčový bod jsou Vysvětlení 1, Vysvětlení 2, Vysvětlení 3. Podrobnosti by pak měly být odpovědí na otázky jak a proč u jednotlivých vysvětlení. Příklad Příkladem může být prezentace snížení rozpočtu marketingového oddělení. 1) Zavedeme hodnocení dodavatelů. a) Vyloučíme nekvalitní či nespolehlivé dodavatele. i) Ohodnotíme dodavatele z různých hledisek cena ve srovnání s konkurencí, včasnost dodávky, kvalita provedení na stupnici 0-100%. ii) Se všemi dodavateli, kteří nedosáhnou ani 30%, rozvážeme smlouvu. iii) Se všemi dodavateli, kteří dosáhnou 40-50%, si sjednáme schůzku a budeme žádat nápravu stavu. b) Budeme prohlubovat spolupráci s kvalitními dodavateli a budeme po nich požadovat množstevní slevy. Jak poznáte, zda se v prezentaci neodchylujete od účelu, který jste jí stanovili? Jak poznáte, že posluchačům skutečně sdělujete jen to, co potřebují vědět? 27

28 S tímto problémem Vám může pomoci poslední z úvodní pětice snímků (viz výše). Zahrňte pouze ty klíčové body, které podporují Vaše doporučení uvedené na pátém snímku, vše ostatní můžete vyloučit. V prezentaci trvající běžnou dobu, tj minut byste neměli nikdy uvádět více jak 3-4 klíčové body. Proč právě 3-4 klíčové body? Opět kvůli pracovní paměti posluchačů, více nových faktů posluchači bohužel nevstřebají. Při prezentaci postupujte hierarchicky a v podstatě v obráceném pořadí, než byste logicky čekali. Napřed představte vyhodnocení a až poté podpůrné detaily. Snížíte tak zátěž kladenou na posluchače a nezahltíte jejich pracovní paměť okamžitě detaily. A také si zajistíte, že posluchači si z Vaší prezentace odnesou ta nejdůležitější sdělení Závěr prezentace Závěr prezentace by se měl skládat z následujících částí: shrnutí toho nejdŧleţitějšího, co v prezentaci zaznělo stejně jako v ţivotě i v prezentaci platí, ţe opakování je matka moudrosti a musíte zajistit, aby si posluchači nejdŧleţitější fakta odnesli; poukázání na dosaţení cíle prezentace ujistěte posluchače, ţe Vám svou pozornost nevěnovali nadarmo; prostor pro diskuzi a otázky; poděkování za pozornost Obsahová struktura jednotlivých typů prezentací Jednotlivé typy prezentací, tak jak jsme si je uvedli v úvodu kapitoly 2.3, se odlišují strukturou dané prezentace. Pravidla týkající se hlavních částí prezentace (úvod, střed a závěr) jsou však i nadále platná. Teď se však na prezentaci budeme dívat z hlediska jejího informačního obsahu. 28

Prezentace. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Prezentace. RNDr. Vladimír Kostka. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Prezentace a vystupování učitele RNDr. Vladimír Kostka Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích úvod kvalifikační standard učitele učitel získá pedagogické kompetence, odborné znalosti,

Více

Osnova. Jak na správnou prezentaci: koncept a použití prezentací. Seznámení s pracovním prostředím MS PowerPoint 2007

Osnova. Jak na správnou prezentaci: koncept a použití prezentací. Seznámení s pracovním prostředím MS PowerPoint 2007 PowerPoint lekce I. Osnova Jak na správnou prezentaci: koncept a použití prezentací Seznámení s pracovním prostředím MS PowerPoint 2007 Pokročilé efekty a práce s multimédii Jak na správnou prezentaci

Více

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser

Školní prezentace. Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Školní prezentace Projekt Učíme se učit Na Karmeli Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova prezentace Co je prezentace a k čemu nám slouží? 1. Školní prezentace 2. Příprava obsahu prezentace 3. Formy zpracování

Více

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola

Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Materiál byl vytvořen v rámci projektu Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Co je to prezentace Jak

Více

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec

Tvorba prezentací. Mgr. Ing. Marek Martinec Tvorba prezentací Mgr. Ing. Marek Martinec Obsah Základní chyby při prezentaci Doporučená struktura prezentace Text v prezentaci Pravidla a doporučení pro tvorbu prezentace Techniky projevu Hlavní chyby

Více

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno,

Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, Prezentace Počítačové formy projekce jsou: promítání snímků na obrazovce počítače, promítání snímků z počítače na plátno, využití interaktivní tabule. Postup při tvorbě prezentace I 1. Stanovení cílů.

Více

aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům

aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům aneb Jak se vyhnout nástrahám a špatným snímkům Osnova Struktura snímku Fonty Barvy Pozadí Grafy Výslovnost a gramatika Závěr Otázky Je vhodné uravit 1.. nebo 2. snímek jako osnovu své prezentace Příklad:

Více

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO

Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Zásady a doporučení pro tvorbu prezentací SZŠ A VOŠ MERHAUTOVA 15, BRNO Struktura prezentace Titulní snímek název prezentované práce, jméno autora, jméno vedoucího práce Úvodní snímek zadání projektu,

Více

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE

ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE ZNÁSOBTE SVŮJ VLIV POKROČILÉ PREZENTAČNÍ DOVEDNOSTI VZHLEDEM K MAXIMALIZACI ÚČINKU NA POSLUCHAČE Všichni jsme potencionálně svobodni naučit se tomu, co chceme, dělat to, co chceme, a stát se tím, čím chceme.

Více

Co to vlastně je prezentace?

Co to vlastně je prezentace? Prezentace Co to vlastně je prezentace? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Příprava prezentace Kdo? -

Více

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr.

Co to vlastně je prezentace? Příprava prezentace. Proč? Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, dotazů na závěr. Co to vlastně je prezentace? Prezentace Přímý výklad nebo ukázka s možným využitím vizuálních nebo jiných pomůcek, kdy jedinou participací skupiny je kladení dotazů na závěr. Kdo? - komu budu prezentovat

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni:

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: POKROČILÁ PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni: efektivně plánovat a připravovat prezentaci, pracovat s předlohami a šablonami snímků,

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Prezentace prakticky Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Jak začít? Umím nebo neumím SW ovládat? Nejlépe

Více

SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE. Příprava prezentace

SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE. Příprava prezentace SEMINÁŘ KOMUNIKAČNÍCH DOVEDNOSTÍ OBHAJOBA MATURITNÍ PRÁCE Vytvořili jste maturitní práci, je to vaše dobré dílo a teď ho musíte prodat Důležitá jsou pravidla která je potřebné znát která je potřebné použít

Více

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline

Projekt Brána do vesmíru. Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Projekt Brána do vesmíru Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Krajská hvezdáreň v Žiline Proč a jak prezentovat výsledky své práce? Libor Lenža, Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Motto Je potřeba sebe sama

Více

Jak připravit prezentaci a jak ji prezentovat

Jak připravit prezentaci a jak ji prezentovat Jak připravit prezentaci a jak ji prezentovat Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Katedra informatiky a výpočetní techniky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita 24. 2. 2015 Petr Včelák Jak připravit

Více

Didaktický proces vzdělávání

Didaktický proces vzdělávání Didaktický proces vzdělávání dospělých Základní prvky didaktického procesu ve vzdělávání dospělých: Didaktický proces = výuka CÍL= určen zvenčí např. politikou, společností, potřebami institucí OBSAH=

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní. Prezentace. Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentace Personální kompetence 2. přednáška 1/14 Prezentovat můžeme: hmotné věci - výrobky, zboží sebe sama nebo jinou osobu nehmotné věci - myšlenky, vědecké teorie, řešení projektu. Prezentace má různou

Více

Multimediální prezentace MS PowerPoint I

Multimediální prezentace MS PowerPoint I Multimediální prezentace MS PowerPoint I Informatika Multimediální prezentace zažívají v poslední době obrovský rozmach. Jsou používány například k reklamním účelům, k předvedení výrobků či služeb. Velmi

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Plánování ve stavební firmě

Plánování ve stavební firmě Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je dokument, který popisuje podnik (ideu pro stávající nebo začínající) a způsob, jak dosáhne ziskovosti Plán by měl zahrnovat: všechny náklady a marketingový

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská

Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007. Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Jak využít kancelářské aplikace ve výuce MS Office 2007 Gymnázium a SOŠ Orlová 14. 11. 2007 Ing. Marta Slawinská Cíle školení Seznámit se s novým uživatelským rozhraním MS Office 2007 a jeho specifikacemi

Více

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu

Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Příloha č. 2: Obsahy kurzů projektu Název projektu: Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj OBSAH PŘÍLOHA Č. 2: OBSAHY KURZŮ PROJEKTU... 1 OBSAH... 1 E-LEARNINGOVÉ KURZY:... 2 Měkké dovedností

Více

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak

Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Jak psát příspěvky do Inspiromatu? 1. Jednoduše 2. Co nejčastěji 3. Ţe se to snadno řekne? 4. Snadno se to i realizuje, kdyţ se ví jak Většina novinářů má ráda plný stůl (Znáte tu o dr. Raabovi Jenkinsonovi?)

Více

Pravidla správné prezentace

Pravidla správné prezentace Pravidla správné prezentace SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO 1/34 Obsah Základní pravidla Struktura prezentace Obecné zásady Další typy a doporučení 2/34 Základní pravidla Jedna myšlenka = jeden snímek 3/34

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Základy tvorby velkoplošné prezentace

Základy tvorby velkoplošné prezentace Základy tvorby velkoplošné prezentace materiál pro 12IPG J. Blažej, 2010 Úvod cílem této prezentace je shrnout důležité zásady pro tvorbu velkoformátové prezentace posteru není jejím cílem zahrnout všechny

Více

MS PowerPoint 2007. Základní pojmy

MS PowerPoint 2007. Základní pojmy MS PowerPoint 2007 Základní pojmy Microsoft PowerPoint 2007 je nástroj na tvorbu prezentací z kancelářského balíku Microsoft Office od společnosti Microsoft. Dnes se již prodává novější verze kancelářského

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012

SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 SLET MANAŽERŮ A TECHNICKÝCH EXPERTŮ- 2012 13. 9-14. 9. 2012 Ing. Jitka Ondeková ondekova@cert-aco.cz CO JE E-LEARNING E-LEARNING je forma vzdělávání moderním, úsporným a efektivním způsobem, elektronickou,

Více

Centrum technického celoživotního vzdělávání při VŠCHT Praha PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE

Centrum technického celoživotního vzdělávání při VŠCHT Praha PREZENTACE S VYUŽITÍM POČÍTAČE při VŠCHT Praha Pilotní kurz pro budoucí lektory Ing. Jana Finkeová, CSc. ÚPŘT VŠCHT Praha, tel: 220 444 295, Jana.Finkeova@vscht.cz Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. ÚPŘT VŠCHT Praha, tel.: 220 444 259, Iva.Nachtigalova@vscht.cz

Více

Katalog vzdělávání 2016 Obsah

Katalog vzdělávání 2016 Obsah Katalog vzdělávání 2016 Obsah Osobnostní rozvoj... 2 1. Prezentační dovednosti... 2 2. Komunikační dovednosti... 2 3. Lektorské dovednosti a kompetence... 2 4. Myšlenkové mapy... 3 IT kurzy... 4 1. Adobe

Více

Seminář z informatiky

Seminář z informatiky Seminář z informatiky 1 II. stupeň 7. ročník ŠKOLNÍ VÝSTUP UČIVO TÉMA PRŮŘEZOVÁ TÉMATA MEZIPŘED- MĚTOVÉ VZTAHY EVALUACE 1. ZÁKLADY PRÁCE S POČÍTAČEM zná historii výpočetní techniky dovede blíže popsat

Více

Struktura Pre-auditní zprávy

Struktura Pre-auditní zprávy Příloha č. 1 k Smlouvě o Pre-auditu: Struktura Pre-auditní zprávy 1. Manažerské shrnutí Manažerské shrnutí poskytuje nejdůležitější informace vyplývající z Pre-auditní zprávy. 2. Prohlášení o účelu a cílů

Více

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací.

Úvod 13. Seznámení s PowerPointem 15. K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. Obsah Úvod 13 1 Seznámení s PowerPointem 15 K čemu slouží PowerPoint a prezentace 16 Obvyklé využití prezentací 17 Možnosti publikování prezentací. 19 Spuštění a ukončení programu 20 Spuštění PowerPointu

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 6: GRAFICKÉ MOŽNOSTI PC Metodika Zpracoval: Ing. David Marek srpen 2009 Úvod Grafické možnosti

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍL NABÍZENÉHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU OLOMOUC TRAINING CENTRE s.r.o., Brněnská 47, 779 00 Olomouc tel/ fax 585 417 828, mobil 723 560 038, e mail: jana.palkova@otc-olomouc.cz N A B Í Z Í M E V Á M VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Efektivní prezentace Úspěšnost

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Studijní pobyt v Turecku

Studijní pobyt v Turecku Studijní pobyt v Turecku V květnu tohoto roku jsem měla moţnost společně s dalšími účastníky studijní návštěvy poznat město Afyonkarahisar v Turecku, o jehoţ existenci jsem do té doby neměla ani potuchy.

Více

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221

PowerPoint 2010. Kurz 2, 3. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.0221 PowerPoint 2010 Kurz 2, 3 CZ.1.07/2.2.00/28.0221 Jak by měla vypadat prezentace v PowerPointu Typy na správnou prezentaci Základním prvkem prezentace je text kontrola opakujících se slov v prezentaci Texty

Více

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka

Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Gymnázium Ostrava Hrabůvka, příspěvková organizace Františka Hajdy 34, Ostrava Hrabůvka Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Power Point Metodický

Více

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled

Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Vytváříme prezentaci její strukturu a celkový vzhled Práce se snímky Máme tedy spuštěný PowerPoint, otevřeli jsme nový soubor, máme patrně před sebou i první prázdný snímek, ale samozřejmě to je jen začátek.

Více

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P4

Využití informačních technologií v cestovním ruchu P4 Využití informačních technologií v cestovním ruchu P4 Pavel Petr Petr.USII@upce.cz 1 Obsah kurzu Princip vyhledávání Definování vyhledávacích požadavků Vyhledávací nástroje Zdroje informací Nástroje pro

Více

Prezentační dovednosti

Prezentační dovednosti Prezentační dovednosti Vzdělávací program v rámci projektu Rekonstrukce učitelů - posílení profesní a kompetenční připravenosti učitelů (CZ.1.07/1.3.10/02.0052) 1 Program dne Prezentační dovednosti úvod

Více

MS Excel grafická prezentace dat

MS Excel grafická prezentace dat Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast - téma Označení materiálu (přílohy) Pracovní list Inovace ŠVP na OA a JŠ Třebíč CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace

Více

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem).

ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie (realizuje se ve školním předmětu práce s počítačem). Seznam příloh: Příloha č.1: ŠVP ZŠ Tyršova, Slavkov u Brna, část Informační a komunikační technologie Příloha č.2: Výukové programy vhodné pro reedukaci SPU Příloha č.3: Rozhovor s učiteli školy Příloha

Více

Informační seminář pro MAS ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje. Praha,

Informační seminář pro MAS ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje. Praha, Informační seminář pro MAS ke strategiím komunitně vedeného místního rozvoje Praha, 29. 7. 2015 Ing. Jan Voborník, externí konzultant v projektu MEDUIN 1) VYHODNOCENÍ STRATEGIÍ 2) PARTICIPACE 3) ANALYTICKÁ

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 8 U k á z k a k n i h

Více

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU

METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU METODICKÁ PŘÍPRAVA VÝUKY A TVORBY PREZENTACÍ S VYUŽITÍM MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ PRŮVODCE AUDIOVIZUÁLNÍ OPOROU ZUZANA VÁCLAVÍKOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, BŘEZEN 2013 Audiovizuální opora je jedním

Více

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012

Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Zpracoval Ing. Ladislav Škraňka, Brno, březen 2012 Možná struktura prezentace Základní vizuální efekty Postupy zpracování obsahu Didaktické principy Práce s textem Snímek pouze s textem Práce s obrázky

Více

Základní pravidla pro tvorbu prezentací

Základní pravidla pro tvorbu prezentací Základní pravidla pro tvorbu prezentací (pro potřeby GJO zpracoval Lukáš Kačer) Název prezentace krátký věcný výstižný Rozsah prezentace kratší prezentace méně znamená více přiměřenost názornost přehlednost

Více

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni

Po ukončení tohoto kurzu budete schopni PREZENTACE Vladimír Bureš Tereza Otčenášková Alena Šandová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni promítnout prezentaci, nastavit vlastnosti prezentace, vytvářet a upravovat snímky, volit různá

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

MICROSOFT POWERPOINT 2010

MICROSOFT POWERPOINT 2010 MICROSOFT POWERPOINT 2010 JAK VYTVÁŘET Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MS PowerPoint - Vytváření 21. září 2012 1 / 6 MS PowerPoint - Vytváření

Více

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL14 Vojtěch Filip, 2014

EU-OPVK:VY_32_INOVACE_FIL14 Vojtěch Filip, 2014 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Tématický celek Inovace výuky ICT na BPA Název projektu Inovace a individualizace výuky Název materiálu Microsoft PowerPoint - prezentace Číslo materiálu VY_32_INOVACE_FIL14

Více

WINTER. Prezentace výsledků SOČ. Template. Nejen na mezinárodní půdě. Letní škola mladých talentů Šárka Navrátilová 18.

WINTER. Prezentace výsledků SOČ. Template. Nejen na mezinárodní půdě. Letní škola mladých talentů Šárka Navrátilová 18. WINTER Template Letní škola mladých talentů 2014 Prezentace výsledků SOČ Nejen na mezinárodní půdě Šárka Navrátilová 18. září 2014 Šárka Navrátilová Kdo jsem já? WINTER Template Sočkařka (2008 2010) Absolventka

Více

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI. Zpracovala: Mgr. Jolana Fořtová, duben 2011 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Studijní materiál pro účastníky kurzu Osvětový pracovník a konzultant pro zpřístupňování prostředí osobám se zrakovým postižením pořádaného o. s. Okamžik, modul Lektorské dovednosti.

Více

MICROSOFT POWERPOINT 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MS PowerPoint - chyby 21. září 2012 1 / 5

MICROSOFT POWERPOINT 2010. Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MS PowerPoint - chyby 21. září 2012 1 / 5 MICROSOFT POWERPOINT 2010 NEJČASTĚJŠÍ CHYBY Mgr. Krejčí Jan Základní škola Jaroslava Pešaty, Duchcov 21. září 2012 Mgr. Krejčí Jan (ZSJP) MS PowerPoint - chyby 21. září 2012 1 / 5 MS PowerPoint - chyby

Více

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie

Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Kühnlová, H.: Kapitoly z didaktiky geografie Likavský, P. :Všeobecná didaktika gografie Co obsahuje Plánování výuky, příprava Cíle a obsah vyučování Metody a formy výuky Učebnice (obsah, kvalita) Motivace

Více

Přínos koučování pro lektory

Přínos koučování pro lektory Přínos koučování pro lektory Vyhodnocení elektronického dotazníku ke koučování Červen 2012 Veřejná zakázka KURIKULUM S - Vzdělávání lektorů a konzultantů formou koučování se realizovala od 6. března do

Více

Základy informatiky 14ZINF

Základy informatiky 14ZINF Základy informatiky 14ZINF Prezentace aneb jak vytvořit úspěšnou prezentaci 12/10/2011 1 Plánování účelu, prezentační metody, formy obsahu a dotváření prezentace Při tvorbě nové prezentace, většinou existuje

Více

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník

IVT. Prezentace pravidla a postupy. 8. ročník IVT Prezentace pravidla a postupy 8. ročník listopad, prosinec 2013 Autor: Mgr. Dana Kaprálová Zpracováno v rámci projektu Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. století registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3443

Více

Tento příklad popíše asi nejzákladnější promoci. Kdyţ si zákazník koupí 3 kusy, dva kusy zaplatí a jeden dostane zdarma.

Tento příklad popíše asi nejzákladnější promoci. Kdyţ si zákazník koupí 3 kusy, dva kusy zaplatí a jeden dostane zdarma. 3.5.11 PŘÍKLADY PROMOCÍ Tato kapitola neslouţí k popisu nějaké zvláštní agendy nebo funkce, ale měla by slouţit k objasnění a ukázaní práce s promocemi. Promoce jsou poměrně logicky sloţitá záleţitost,

Více

MS OFFICE, POWERPOINT

MS OFFICE, POWERPOINT Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D15_Z_OFF_PP.docx Informatika MS Office Powerpoint MS OFFICE, POWERPOINT ÚVOD PowerPoint

Více

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU

Měření efektivity informačního vzdělávání. Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Měření efektivity informačního vzdělávání Mgr. Gabriela Šimková gsimkova@phil.muni.cz KISK, Filozofická fakulta MU Evaluace jako výzkumný proces Formy informačního vzdělávání CEINVE Kontaktní (face to

Více

Výstavba mluveného projevu

Výstavba mluveného projevu Výstavba mluveného projevu Typy projevů Pracovní projev představení své práce představení své organizace referát, přednáška úvod k tématu, workshopu, diskusi Společenský projev projev k jubileu konferování

Více

INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA VE WORDU

INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA VE WORDU Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S3-D04_Z_WORD_GRAFIKA.docx Informatika MS Word Grafika ve Wordu INFORMATIKA MS WORD GRAFIKA

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Příklad dobré praxe XXI

Příklad dobré praxe XXI Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XXI pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy

Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Vítejte u druhého videa Studio x51 academy Díky za všechny fantastické reakce a dotazy, které se objevily u prvního videa. Ještě jednou bych vás chtěl vyzvat, abyste se stejně aktivně zapojili také do

Více

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o.

Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. Číslo projektu Název školy Název Materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.7/1.5./3.99 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek, s.r.o. IVT_MSOFFICE_11_Excel Ing. Pavel BOHANES IVT_MSOFFICE 3 Forma

Více

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší

Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy. Najděte nejlepší Najděte nejlepší Nábor ve veřejné správě založený na kompetencích 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP Školící metodologie a osnovy Návrh kurzu pro uživatele programu FTB v organizacích veřejné správy 1

Více

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola

Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Komplet studijních podpor za jednotlivé části kurzu KLIKA v projektu Úspěšná škola Dokument byl vytvořen v rámci projektu Úspěšná škola vzdělávání řídicích a strategických týmů středních škol v Plzeňském

Více

Zásady prezentování. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Zásady prezentování. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Zásady prezentování Úvod Vystoupit před skupinu posluchačů s přednáškou či referátem je nelehký a stresující úkol pro kohokoli z dospělých. Běžně však totéž vyžadujeme po studentech, aniž bychom jim k

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.8.16. Úvod do programování 4.8.16. Úvod do programování Vyučovací předmět Úvod do programování je na naší škole nabízen v rámci volitelných předmětů v sextě, septimě nebo v oktávě jako jednoletý dvouhodinový kurz. V případě hlubšího

Více

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční

Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání. Jak napsat projektovou žádost 4 prezenční Příloha č. 1 Přehled vzdělávacích modulů a kurzů Aktivita Počet hodin Forma vzdělání Modul 1 Příprava projektů v programovém období 2014+ Přenos dobré praxe z minulého programového období vlastní vedení

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu:

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE. Charakteristika vyučovacího předmětu: VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Charakteristika vyučovacího předmětu: Vyučovací předmět I/IKTje zařazen samostatně v 6. - 9. ročníku v hodinové dotaci 1 hod. týdně. Svým obsahem navazuje na výuku

Více

Pokročilé uţivatelské školení

Pokročilé uţivatelské školení Pokročilé uţivatelské školení Cíl a obsah kurzu Cílem kurzu je seznámit se s pokročilými funkcemi aplikace Word Členění kurzu, obsah jednotlivých lekcí Kurz je členěn do pěti samostatných lekcí. Kaţdá

Více

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU

PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU PŘÍPRAVA NA ÚSTNÍ ZKOUŠKU Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. Obsah: Jak začít? Jak pracovat s pracovními listy? Jak číst text?

Více

Mobilní dotyková zařízení jako didaktická pomůcka

Mobilní dotyková zařízení jako didaktická pomůcka TABLETY DO ŠKOL POMŮCKA PRO PEDAGOGA VE SVĚTĚ DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝUKA, PROCVIČENÍ A TESTOVÁNÍ Mobilní dotyková zařízení jako didaktická pomůcka TÝMOVÉ VÝUKOVÉ AKTIVITY TABLET JAKO POMOCNÍK UČITELE

Více

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi

Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Evaluační zpráva pilotního ověření projektu Název projektu: Trénink komunikačních a prezentačních dovedností v oblasti veletrhů, zkráceně Komunikace v praxi Uskutečněno v rámci projektu financovaného z

Více

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi).

Jeden z mírně náročnějších příkladů, zaměřený na úpravu formátu buňky a především na detailnější práci s grafem (a jeho modifikacemi). Příklad zahrnuje Textová editace buněk Základní vzorce Vložené kliparty Propojené listy Grafi cká úprava buněk Složitější vzorce Vložené externí obrázky Formuláře Úprava formátu Vysoce speciální funkce

Více

Modul 4 - Komunikace s veřejností

Modul 4 - Komunikace s veřejností Název projektu: Reg. č. projektu: Rozvoj klíčových kompetencí zástupců ředitele na školách a školských zařízeních CZ.1.07/1.3.49/01.0002 Modul 4 - Komunikace s veřejností Mgr. Liana Cihelková Komunikace

Více

Příprava prezentačních materiálů

Příprava prezentačních materiálů Příprava prezentačních materiálů návod pro autory Úvod Ce je tedy nutné připravit? Náhled práce Shrnující slajd Plakát Video Ústní prezentace Jak a kam vše odevzdat? Úvod Aby bylo možné prezentovat příspěvek

Více

Příklad dobré praxe VIII

Příklad dobré praxe VIII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VIII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Licenční studium 20-21.9.2012. Ing. Hana Jonášová, Ph.D. Univerzita Pardubice FES ÚSII hana.jonasova@upce.cz

Licenční studium 20-21.9.2012. Ing. Hana Jonášová, Ph.D. Univerzita Pardubice FES ÚSII hana.jonasova@upce.cz Univerzita Pardubice FES ÚSII hana.jonasova@upce.cz Příprava prezentace Chyby při tvorbě prezentace Použití barev Jak se nemá prezentovat Myšlenková mapa (prezi) Práce s PP - základ První prezentace Motivy

Více

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK

KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK KOMBINOVANÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO LEKTORY, PORADCE A KONZULTANTY PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ, PRACOVNÍCH PODMÍNEK A PREVENCE PRACOVNÍCH RIZIK cíl obsah předpokládaná cílová skupina metody výuky technologie

Více

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková

Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list. 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Jak správně prosazovat cíle obce/organizace Metodický list 10.8.2013 Institut komunitního rozvoje Dana Diváková Lobbing Lobbing stejně jako marketing má za cíl prosazovat zájmy skupiny či jednotlivce stálým

Více

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue

Hodnocení projevu a zvládání emocí. Ukázka Nová TEIQue Hodnocení projevu a zvládání emocí Grafy a skóre 6.1.2015 Soukromé a důvěrné Normy: Czech Republic 2011 Tato zpráva obsahuje informace i návod k tomu, abyste si uvědomili a pochopili svou vlastní emoční

Více

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova)

Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) Příloha č. 5 Podnikatelský záměr - PZ (Osnova) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Příklad dobré praxe IV

Příklad dobré praxe IV Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Olga Gajdošíková

Více

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ

TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ TR(2) Tabulka rovin ČG - 4. a 5. ročník ZŠ I Rovina čtenářské gramotnosti Vztah ke čtení Kritéria Vnímání čtení jako zdroje vnitřních zážitků a prožitků. Indikátory 1 Žák je podněcován k četbě i ve svém

Více

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ)

OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) Příloha č. 4 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO ZÁMĚRU (PZ) 1 Identifikační údaje žadatele o podporu 1.1 Obchodní jméno, sídlo, IČ/DIČ 1.2 Jméno a příjmení osoby statutárního zástupce žadatele/osoby oprávněné jednat

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec.

Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. Ukázka charakteristiky předmětu Komunikační dovednosti (pro neslyšící) z pracovní verze ŠVP ZŠ pro sluchově postižené, Liberec. KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI (5. ročník Komunikační dovednosti a informatika) Obsahové,

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy

Náležitosti správné prezentace. Schváleno 1. 9. 2014. PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Náležitosti správné prezentace Schváleno 1. 9. 2014 PaedDr. Pavel Trulík, ředitel školy Obsah 1 Pozadí prezentace... str. 2 2 Titulní stránka... str. 4 3 Písmo prezentace... str. 5 4 Odrážky... str. 7

Více

PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY

PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY PREZENTACE ODBORNÉHO TÉMATU ŽIVÉ VYSTOUPENÍ PRAVIDLA A PROSTŘEDKY 1 Obsah - Zásady prezentování Účel prezentace, její typy Vlastnosti dobrého vystoupení Obsah Struktura Délka Diskuse Zásady vystupování

Více