ČKS 45. konference. Nové postupy při ověření a montáži Digitální tachograf DTCO 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČKS 45. konference. Nové postupy při ověření a montáži Digitální tachograf DTCO 2.0"

Transkript

1 ČKS 45. konference Nové postupy při ověření a montáži Digitální tachograf DTCO 2.0

2 Obsah přednášky na 45.konferenci ČKS Kdy má být provedeno ověření - připomínka Souhrn změn v návaznosti na 10 změnu Nařízení (ES) č. 3821/85 Změny v souvislosti s ověřením DT a implementace výrobce VDO Aktivace DT První ověření DT Instalační štítek Manipulace se systémem DT IMS Independent Motion Signal Snímač KITAS 2 + Aktivity AMS v souvislosti se změnami Kontrola IMS Kontrola snímače KITAS2+ Etalon CTCII a jeho připravenost k ověření DTCO 2.0 Nové funkce CTCII v souvislosti se softwarem 2.10 a licencí DTCO2.0 Nový tachograf DTCO 2.0 Nový snímač KITAS2+ Rozdělení DTCO dle verze (1.0 až 2.0) J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 2

3 Kdy musí být provedeno nové ověření Kdy musí být kontrola (ověření) provedena? Žádné změny v úpravách (EHS) č. 3821/85!!! požadavek č. 256 Nařízení (ES) č.1360/ Pravidelná kontrola zařízení instalovaného do vozidla musí proběhnout: Po každé opravě záznamového zařízení Po jakékoliv změně charakteristického součinitele vozidla Po jakékoliv změně efektivního obvodu pneumatik kol Po jakékoliv odchylce referenčního času UTC o více nežli 20 minut Při změně registračního čísla vozidla ale minimálně jednou v průběhu dvou let (24 měsíců) od poslední kontroly. J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 3

4 Souhrn důležitých změn daných Nařízením (ES) č. 1266/ pouze změny týkající se AMS ověření DT Změny od Manipulace se systémem DT Doplnění požadavku 257 součást pravidelné kontroly DT Nové požadavky 257a a 257b co kontrolovat, zpráva o kontrole, archivace Změny od Aplikace IMS Nový požadavek 19a druhý nezávislý signál rychlosti Nový požadavek 67a a 67b nesoulad údajů o pohybu vozidla Nový snímač KITAS2+ Nový požadavek 161a odolnost proti magnetickému poli Vyšší zabezpečení detekce magnetického pole Výrobní číslo na pouzdru snímače KITAS2+ (souvislost s požadavkem 257a!!) J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 4

5 Instalační štítek změna požadavku č.249 a 250 Jediný zákonný doklad o ověření Umístění instalačního štítku dle požadavku č. 249 (tučně změna v (ES) č. 1266/2009) Požadavek 249 Po provedení prohlídky záznamového zařízení, která následuje po instalaci, se na záznamové zařízení upevní dobře viditelný a snadno přístupný instalační štítek. V případech, kdy toto není možné, musí být štítek upevněn na střední mezidveřní sloupek tak, aby byl dobře viditelný. U vozidel, která střední mezidveřní sloupek nemají, musí být instalační štítek upevněn na rám dveří vozidla na straně řidiče a v každém případě musí být dobře viditelný. Informace na štítku dle požadavku č. 250 (tučně změna v (ES) č. 1266/2009) Požadavek 250 Štítek musí obsahovat alespoň následující údaje: - jméno, adresu a obchodní název schváleného montéra nebo servisní dílny, - charakteristický součinitel vozidla ve formě w = imp/km, - konstantu záznamového zařízení ve formě k = imp/km, - efektivní obvod pneumatik kol ve formě l = mm, - rozměr pneumatiky, - datum, kdy byl stanoven charakteristický součinitel vozidla a kdy byl měřen efektivní obvod pneumatik kol, (pozor : ZMĚNA (ES) č. 1266/2009 ) datum změření charakteristického koeficientu vozidla a účinného obvodu pneumatik na kolech - identifikační číslo vozidla. J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 5

6 Změna požadavku č. 243 (aktivace) Požadavek 243 Výrobce vozidla nebo schválená servisní dílna musí aktivovat instalované záznamové zařízení před tím, než vozidlo opustí prostory, kde instalace probíhá. Nové znění (od !): Požadavek 243 se nahrazuje tímto: Požadavek 243 Výrobce vozidla nebo servisní dílna musí namontované záznamové zařízení aktivovat nejpozději do té doby, než je vozidlo použito v rámci působnosti nařízení (ES) č. 561/2006. J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 6

7 Změna požadavku č. 248 (první kalibrace / ověření) Požadavek 248 Po instalaci musí následovat kalibrace. První kalibrace musí zahrnovat vložení registračního čísla vozidla a proběhne v průběhu 2 týdnů od této instalace nebo přidělení registračního čísla vozidla, podle toho co nastane později. Nové znění (od !): Požadavek 248 se nahrazuje tímto: Požadavek 248 Po instalaci musí následovat kalibrace. První kalibrace nemusí nutně zahrnovat zadání registračního čísla vozidla (RZV), pokud schválená dílna, která má tuto kalibraci provést, toto číslo nezná. Za těchto okolností a pouze v tuto dobu musí mít vlastník vozidla možnost zadat RZV za pomoci své karty podniku před použitím vozidla v rámci působnosti nařízení (ES) č. 561/2006 (např. za použití příkazů prostřednictvím vhodné struktury nabídek ovládacího rozhraní celku ve vozidle.). Případné pozměnění nebo potvrzení této položky musí být možné jen za použití karty dílny. J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 7

8 Kontrola na manipulaci se systémem DT dle (EU) č.1266/2009 Platnost od Změna požadavku 257: 5.1 Požadavek 257 se mění takto: Čtvrtá odrážka se nahrazuje textem - že je upevněn instalační štítek definovaný v požadavku 250 a popisný štítek definovaný v požadavku 169 a doplňuje se nová odrážka, která zní: - že k zařízení nejsou připojeny žádné manipulační pomůcky. Doplnění o požadavek 257a a 257b: 5.2 Za požadavek 257 se vkládají nové požadavky, které zní: Požadavek 257a Pokud se zjistí, že od poslední kontroly došlo k výskytu některé z událostí uvedených v kapitole III oddílu 9 (Detekce událostí a závad) pokud je taková událost výrobci tachografů a/nebo vnitrostátními orgány považována za možné ohrožení zabezpečení zařízení, potom je dílna povinna: a) porovnat identifikační údaje snímače pohybu připojeného k převodovce s identifikačními údaji párového snímače pohybu zaregistrovaného v celku ve vozidle; b) zkontrolovat, zda informace uvedené na instalačním štítku odpovídají informacím obsaženým v záznamu celku ve vozidle; c) zkontrolovat, zda výrobní číslo a číslo schválení snímače pohybu, pokud je vytištěno na těle snímače pohybu, odpovídá informacím obsaženým v záznamu celku ve vozidle. Požadavek 257b Dílny jsou povinny ve svých kontrolních zprávách evidovat veškerá zjištění týkající se porušených pečetí nebo manipulačních pomůcek. Tyto zprávy musí dílny uchovávat po dobu nejméně dvou let a zpřístupnit je příslušnému orgánu, kdykoli jsou o to požádány. J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 8

9 CTCII Workshopkey Manipulation Checker HW a SW zařízení VDO (Continental Automotive GmbH) pomůcka pro dílny na jednoduché zjištění manipulace dle požadavku 257a Nařízení (EU) č.1266/09 a Doporučení komise (ES) č.60/09 tisk protokolu (kontrolní zprávy) dle požadavku 257b (povinnost archivace!) tisk Činnosti pomůcka pro dílny co dělat rychlá prvotní kontrola z datových bloků Technická data, Události, závady, Blok rychlosti není nutná instalace, software se spouští na jakémkoli PC přímo z Workshopkey J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 9

10 Workshopkey (1) není nutná analýza výtisku událostí a závad úspora času při kontrole na manipulaci (prvotní analýza po zasunutí Workshopkey do DT cca 3-4 minuty!) okamžitá detekce porušení LED diodou na Workshopkey není nutné stažení datového bloku detailní rychlosti a analyzovat jej SW 3rd jednoduchý průvodce tiskem protokolu (kontrolní zprávy), vše se analyzuje ze stažených dat doplnění pouze položky Vlastník vozidla stažení a archivace dat z dílenské karty, prohlížení kalibračních a ostatních záznamů na kartě (pomocí externí čtečky k PC (např. KIPAS)) stažení a archivace dat z DT J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 10

11 Workshopkey (2) Kontroluje a vyhodnocuje: Události a závady Detailní rychlost Technická data Kalibrace (kontrola k a l) a změny času/data Vyhledává v datech: Porušení (příloha IB, Dodatek 1, 2.54 EventFaultType kódy 07Hex až 35Hex) 0x07 : překročení rychlosti 0x08 : přerušení napájení 0x09 : chyba dat dráhy a rychlosti 0x1x : všechna porušení bezpečnosti (0:10 až 0x18) 0x2x : porušení bezpečnosti snímače 0x35 : závada snímače Abnormální akcelerace/deakcelerace (manipulace se snímačem, magnet, ) J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 11

12 Workshopkey (3) Dále kontroluje: abnormální počet změn času a data za určité období (Doporučení komise č.60/2009, čl 2.12) abnormální počet kalibrací za určité období (Doporučení komise č.60/2009, čl 2.12) kontrola hodnověrnosti změn l a k od předešlého ověření Výpočet procentní odchylky:. Výpočet přípustného rozdílu k: a) deltak = k / k(stará) b) deltal = l / l(starý) a) mink = k(stará) * (1 deltak) b) maxk = k(stará) * (1 + deltak) (přednastavený rozdíl 8%, nastavitelné) Výpočet přípustného rozdílu l: a) maxl = deltak + 2% c) minl = deltak 2% v rámci změny K se musí podobně pohybovat i změna obvodu pneumatik J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 12

13 Nezávislý signál rychlosti IMS Independent Motion Signal Platnost od Na základě změny přílohy IB (Nařízení (EU) č. 1266/2009) Platnost od (povinné prvně registrovaná vozidla v EU) Nový tachograf DTCO Za požadavek 019 se vkládá nový požadavek, který zní: Požadavek 019a Aby bylo možno zjistit manipulaci údajů o pohybu, je nutno informace ze snímače pohybu podpořit dalšími údaji o pohybu vozidla odvozenými z jednoho nebo více zdrojů nezávislých na snímači pohybu. 3.8 Za požadavek 067 se vkládá následující text: 9.9a Událost Nesoulad údajů o pohybu vozidla Požadavek 067a Tato událost také nastane, když je nulová naměřená rychlost v rozporu s informací o pohybu nejméně z jednoho nezávislého zdroje údajů po nepřerušenou dobu delší než jedna minuta. Požadavek 067b V případech, kdy může celek ve vozidle přijímat nebo zpracovávat hodnoty rychlosti z vnějšího nezávislého zdroje údajů o pohybu, může tato událost nastat také v případě, že takové hodnoty rychlosti jsou ve významném rozporu s hodnotami získanými ze signálu rychlosti od snímače pohybu po dobu delší než jedna minuta. J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 13

14 Scénář implementace IMS originální zástavba připojení pro cca 95% všech dotčených těžkých vozidel předpokládá použití snímače KITAS2+ a připojení DTCO Rel. 2.0 na CAN ve většině případů J1939 J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 14

15 Scénář implementace IMS stand alone a ostatní vozidla implementace IMS v případě nemožnosti připojení na CAN ve vozidle týká se pracovních strojů, některé BUS, vozidla kategorie M1/N1 případně domontáže DTCO v dílnách (AMS) nebo v případě nepřítomnosti zprávy na CAN sběrnici cca 5% dotčených vozidel J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 15

16 Souhrn implementace IMS DTCO využívá zprávy na připojené CAN sběrnici (volitelně CAN1 nebo CAN2) konkrétně zprávu (dle J1939) PGN Wheel Speed Information (SPN904 Front Axle Speed v km/h) - většina těžkých vozidel DTCO využívá zprávy na připojené CAN sběrnici (volitelně CAN1 nebo CAN2) konkrétně zprávu (dle J1939) PGN Wheel Speed Information (SPN904 Front Axle Speed v otáčkách za minutu) - např. Mercedes Sprinter DTCO využívá zprávy na připojené CAN sběrnici (volitelně CAN1 nebo CAN2 konkrétně zprávu (dle J1939) PGN current vehicle a zároveň zprávu PGN Total vehicle Distance - domontáže na M1/N1, ostatní Stand Alone aplikace Pro bližší informace si prosím prostudujte J (revize březen 2010) J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 16

17 Úkoly servisu vzhledem k implementaci IMS zjištění přítomnosti a správnosti IMS při každém ověření DT nastavení zdroje IMS při montáži DT (případně dodání zdroje IMS montáž na M1/N1 - DTCO GeoLoc) nastavení zdroje IMS při výměně DT (případná aktivace, deaktivace dle první registrace vozidla) nastavení korekcí IMS (korekce, procentuální rozdíl povolené odchylky) DTCO Rel. 1.4 konec výroby do 12/2012 Dále k dispozici pouze DTCO Rel. 2.0 Servis musí být vybaven etalonem CTCII s odpovídajícím SW Rel (nastavení IMS, aktivace/deaktivace IMS) a licencí pro DTCO 2.0 J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 17

18 Independent Motion Signal IMS Zkouška funkčnosti (1) Symbol indikuje aktivovanou funkci IMS tachografu DTCO 1381 (zobrazení při vypnutém zapalování) J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 18

19 Independent Motion Signal IMS Zkouška funkčnosti (2) Krok 1 Krok 2 Krok 3 (pokud se zobrazí závada) Při vypnutém zapalování (pokud je tachograf ve standby módu, stiskněte jakékoli tlačítko) na displeji se musí zobrazit symbol IMS Po zapnutí zapalování Musí zmizet symbol nesmí se zobrazit závada IMS signálu (počkejte 2 minuty!) Zkontrolovat připojení na CAN Zkontrolovat konfiguraci IMS Zkontrolovat připojení a zdroj signálu GPS správně konfigurován, případně jestli signál není rušen 80 = konflikt údajů o pohybu vozidla 81 = závada IMS Displej CTCII při kontrole IMS (zkuš. jízda) současné zobrazení KITAS - IMS - odchylka J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 19

20 Independent Motion Signal IMS Technické specifikace Výtisk technických dat Konfigurace IMS CAN: Sběrnice 1 nebo 2 Source: zdroj signálu; speed = ABS / wheel = wheel speed / odometer (GPS) = GPS device Gain: conversion factor for adjusting the measuring unit for "independent signal source" and "sensor signal Factor: factor for adjusting the sensor signal J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 20

21 Independent Motion Signal IMS Souhrn DTCO 1381 Rel. 2.0 podporuje 3 nastavení IMS The DTCO přijímá "PGN Wheel Speed Information" J1939 zpráva, která přenáší rychlost přední nápravy v km/h (především 24 V vozidla) přes CAN1 nebo CAN 2. The DTCO přijímá "PGN Wheel Speed Information" J1939 zpráva, která přenáší rychlost přední nápravy v otáčkách/min přes CAN1 nebo CAN 2 (platí pro některé dodávky jako např. Mercedes Sprinter). The DTCO přijímá "PGN Current Vehicle Position" a "PGN65268 Total Vehicle Distance" J1939 zprávu přes CAN1 nebo CAN2. (téměř všechny kategorie vozidel M1N1 při první (individuální) instalaci DTCO ) J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 21

22 KITAS Vychází z požadavku přílohy IB změna v Nařízení (EU) č. 1266/2009 Od 1.října 2012 musí být všechna vozidla (první registrace) osazena novým snímačem KITAS2+ od VDO splňuje tyto požadavky Hardwarové změny Nový interní snímač Sériové číslo na pouzdru snímače (přímé čtení v.č. pomocí CTCII) Změny v elektronice Nová PCB s přidanými komponenty Mikroprocesorová kontrola a zpracování signálu Sleep mód pro omezení proudového odběru J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 22

23 Záznam zkoušek IMS a snímače KITAS2+ Platnost od Povinnost AMS při ověření kontrolovat funkčnost IMS Povinnost AMS kontrolovat výrobní číslo vyražené (gravírované) na snímači Tyto skutečnosti zahrnout do zápisu a záznamu o zkoušce (požadavek 257a) Součástí protokolu KIPAS2.0 nejsou tyto zkoušky Sériové číslo snímače je součástí protokolu o manipulaci Všechny provedené zkoušky zaznamenat do poznámek protokolu (zápisu o zkoušce) Připravovaný KIPAS Compact zkoušky jsou zahrnuty do nového protokolu (stejný jako KIPAS) Do konce roku 2012 informace na webu podpory AMS Ukázka šmíráku (záznam o zkoušce) J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 23

24 Nový tachograf VDO DTCO 2.0 Veškeré funkcionality jako u DTCO Rel.1.4 (viz. ČKS 4/2011, 10/2011, 4/2012) Pravidlo 1 minuty IMS signál Výtisk v UCT Komunikace s KITAS2+ Nové provedení ADR! a další, Nová funkce VDO Counter Ukázka na Aktivace pomocí CTCII Rel.2.10 (nutná licence DTCO 2.0) Za úplatu (u OEM) V ceně u servisních tachografů 1381/ (od 12/2012) J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 24

25 ADR vozidla a DTCO 2.0 Na základě požadavku IMS Zapnutý CAN i při vypnutém zapalování Změna hardwaru u DTCO zóny CAN v kabině CAN mimo kabinu Pozor na typ DT při výměně! U vozidel vybavených tachografem DTCO 2.0 vždy montovat stejný typ DTCO! J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 25

26 CTCII Rel (1) Přímé čtení výrobního čísla ze snímače KITAS Zkouška pomocí nového kabelu (příslušenství pro CTCII) Odpadá zkouška externím kabelem pro porovnání výtisku technických dat Z CTCII nelze napájet snímač, musí se použít externí napájení CTCII (přenosné) Rozšířené zkoušky KITAS Pomocí CTCII a nové funkce KITAS TEST SNÍMAČE lze přezkoušet typ připojeného KITAS (MTCO, DTCO, nový,..) a test impulsů Nastavení a kontrola signálu IMS Nastavení zdroje IMS Kontrola IMS Konfigurace/přizpůsobení IMS Zapnutí/vypnutí IMS Konfigurace UNI DTCO Zůstává licence předcházející Konfigurace UNI DTCO 2.0 Aktivace doplňkové funkce VDO Counter Nastavení minimálního počtu měření W (včetně odchylky mezi měřeními) Min 3 měření Odchylka mezi měřeními max 0,6% J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 26

27 CTCII Rel (2) Nastavení rychlosti CAN Pro CAN2 v základu 250Kb Nastavení 125, 250 nebo 500Kb Zvlášť pro CAN1 a CAN2 (např. pro DLD) Korekční tabulka pro válcové stolice Automatické zadání korekce na základě změřeného obvodu pneumatik Zpětný zápis km po provedení testu rychlosti a zkoušky počítadla km (zápis na kartu dílny) Možnost programování tachometru 1323 po dokoupení licence J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 27

28 CTCII Rel (3) Pro programování a ověření DTCO 2.0 nutná licence Software 2.10 zdarma (nové funkce) Nutné vybavení od (min. kontrola IMS) Doplňkové příslušenství CTCII Licence Card DTCO Rel. 2.0 CTCII Set E-Tacho CTCII Programming cable E-Tacho CTCII Test cable KITAS direct CTCII External Battery CTCII Roller Interface A2C A2C A2C A2C A2C J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 28

29 Rozdělení tachografů DTCO 1381 dle verze (1) DTCO Rel.1.0 Od srpna 2005 do června 2006 První generace DT dle přílohy IB DTCO Rel.1.2 Od července 2006 do srpen 2007 Odstraněny některé chyby, vylepšený HW a SW Lze provést update na verzi 1.2u (viz. níže) DTCO Rel.1.2a(u) Od září 2007 do prosince 2008 Umožňuje automatické přepínání činností po vypnutí (zapnutí) zapalování DTCO Rel.1.3 (1.3a, 1.3U) Od ledna 2009 do září 2011 Přestávky dle 561, nové grafické výtisky V, D1/D2, činnosti, bezdrátové stahování dat, ) J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 29

30 Rozdělení tachografů DTCO 1381 dle verze (2) DTCO Rel.1.4 (povinně u vozidel první registrace po ) Dle (ES) č. 1266/2009 Od září 2011 do prosince 2012 Stejné funkce jako Rel.1.3 Nové funkce dle (ES) č. 1266/2009 Pravidlo 1 minuty Ověření bez RZV DTCO Rel.1.4 UNI (od 12/2012 UNI Rel.2.0, UNI licence zůstává v CTCII) Určeno pro servisy DT Stejný jako DTCO Rel.1.4 parametrizace pomocí CTCII (viz. prezentace níže) Nahrazuje všechna DTCO na konkrétní typy vozidel DTCO Rel.2.0 (povinně u vozidel první registrace po ) AKTUÁLNÍ VERZE Dle (ES) č. 1266/2009 Stejný HW (pouze pár změn) Od září 2012 Druhý nezávislý signál rychlosti IMS, Výtisky v místním čase, vylepšené M zadávání činností VDO Counter Pro servis i verze UNI od prosince 2012 J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 30

31 Podpora servisů - AMS Web podpory ams: podpory AMS: Do odvolání zdarma Na základě servisní smlouvy Na základě splnění podmínek partnera Continental Automotive GmbH J. Hlavatý - Mechanika Děčín konference ČKS 31

32 Děkuji Vám za pozornost

Informace pro AMS Nové postupy při ověření a montáži Digitální tachograf DTCO 2.0. Platnost od a od

Informace pro AMS Nové postupy při ověření a montáži Digitální tachograf DTCO 2.0. Platnost od a od Informace pro AMS Nové postupy při ověření a montáži Digitální tachograf DTCO 2.0 Platnost od 1.10.2011 a od 1.10.2012 Kdy musí být provedeno nové ověření Kdy musí být kontrola (ověření) provedena? požadavek

Více

44. konference ČKS Brno 3. až 4. dubna 2012. Honza Hlavatý Tel.: 739 312 838, e-mail: jan.hlavaty@mechanikadc.cz

44. konference ČKS Brno 3. až 4. dubna 2012. Honza Hlavatý Tel.: 739 312 838, e-mail: jan.hlavaty@mechanikadc.cz 44. konference ČKS Brno 3. až 4. dubna 2012 Honza Hlavatý Tel.: 739 312 838, e-mail: jan.hlavaty@mechanikadc.cz National VDO dealer in Czech Republic Nová rodina zařízení DLKPro k dispozici od konce dubna

Více

47. konference ČKS 6.-7. listopadu 2013 - Lísek u Bystřice. DTCO 2.1, Workshopreport, Novinky VDO

47. konference ČKS 6.-7. listopadu 2013 - Lísek u Bystřice. DTCO 2.1, Workshopreport, Novinky VDO 47. konference ČKS 6.-7. listopadu 2013 - Lísek u Bystřice DTCO 2.1, Workshopreport, Novinky VDO Nový DTCO 1381 Rel. 2.1 Nová paměť SRAM (3,3 V technologie) Aktivace VDO Counter pomocí čipové karty Všechny

Více

43. konference ČKS Brno 25. až 26. října 2011. Honza Hlavatý Tel.: 739 312 838, e-mail: jan.hlavaty@mechanikadc.cz

43. konference ČKS Brno 25. až 26. října 2011. Honza Hlavatý Tel.: 739 312 838, e-mail: jan.hlavaty@mechanikadc.cz 43. konference ČKS Brno 25. až 26. října 2011 Honza Hlavatý Tel.: 739 312 838, e-mail: jan.hlavaty@mechanikadc.cz 2 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1266/2009 změna přílohy IB Nařízení komise č. 1360/2002 (Nařízení

Více

40. konference ČKS Brno 20.-21.dubna 2010

40. konference ČKS Brno 20.-21.dubna 2010 40. konference ČKS Brno 20.-21.dubna 2010 Digitální tachograf VDO v roce 2010 Digitální tachograf VDO DTCO 1381 rel.1.3a ve všech značkách vozidel na evropském trhu Povoleny výměny u všech značek vozidel

Více

42. konference ČKS Brno dubna 2011

42. konference ČKS Brno dubna 2011 42. konference ČKS Brno 12.-13. dubna 2011 Etalony (programátory) VDO Nutnost vybavení AMS etalony od výrobce tachografů Nová generace SDS CTC II (v prodeji od ½ roku 2009) Ukončení podpory (včetně oprav)

Více

51. konference ČKS Lísek u Bystřice. Aplikace pro dílny / DTCO 2.2 / Nový SDS

51. konference ČKS Lísek u Bystřice. Aplikace pro dílny / DTCO 2.2 / Nový SDS 51. konference ČKS 10.-11.11.2015 Lísek u Bystřice Aplikace pro dílny / DTCO 2.2 / Nový SDS Aplikace VDO Workshop aplikace VDO pouze pro AMS nutná karta dílny požadavky na HW a SW: a) Android 4.0 a vyšší

Více

22.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 339/3

22.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 339/3 22.12.2009 Úřední věstník Evropské unie L 339/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1266/2009, ze dne 16. prosince 2009, kterým se podesáté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém

Více

48. konference ČKS 15.4. - 16.4. 2014 Lísek u Bystřice. DTCO 2.1, novinky VDO

48. konference ČKS 15.4. - 16.4. 2014 Lísek u Bystřice. DTCO 2.1, novinky VDO 48. konference ČKS 15.4. - 16.4. 2014 Lísek u Bystřice DTCO 2.1, novinky VDO Nový DTCO 1381 Rel. 2.1 Nová paměť SRAM (3,3 V technologie) Aktivace VDO Counter pomocí čipové karty Všechny verze DTCO 2.1

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 4-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 4-2013 Servisní Informace Datum vydání: 19.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika Číslo Servisní Informace Mechanika: 4-2013 Zpracoval: Jan Hlavatý

Více

(Ne)daleká budoucnost technologie tachografů. 53.konference ČKS

(Ne)daleká budoucnost technologie tachografů. 53.konference ČKS (Ne)daleká budoucnost technologie tachografů 53.konference ČKS Vývoj legislativy EU Nařízení EHS č. 3821/1985 příloha I analogový tachograf Nařízení ES č. 2135/1998 příloha IB digitální tachograf Nařízení

Více

41. konference ČKS Brno 19.-20. říjen 2010

41. konference ČKS Brno 19.-20. říjen 2010 41. konference ČKS Brno 19.-20. říjen 2010 Požadavky VDO na stávající a nově vznikající střediska AMS (servis a ověření digitálních tachografů ) Oddělit termín servis (opravy, výměny) a ověření Na základě

Více

Programování Universal DTCO Rel. 1.4

Programování Universal DTCO Rel. 1.4 Programování Universal DTCO Rel. 1.4 Universal device: 1381-2050300002S (ADR /120 Ohm Terminator) and 1381-1090200002S (Non-ADR, no CAN-connection on CAN1) jan.hlavaty@mechanikadc.cz Tel.: +420 739 312

Více

Číslo Servisní Informace: Počet stran: 10. Zpracoval: Jan Hlavatý

Číslo Servisní Informace: Počet stran: 10. Zpracoval: Jan Hlavatý Servisní Informace Datum vydání : 4.2.2010 Určeno pro : Registrovaná AMS, servis tachografů Číslo Servisní Informace: 2-2010 Zpracoval: Jan Hlavatý jan.hlavaty@mechanikadc.cz Počet stran: 10 Pouze pro

Více

44. Konference ČKS Brno sekce tachografy. 3. až 4. dubna 2012

44. Konference ČKS Brno sekce tachografy. 3. až 4. dubna 2012 44. Konference ČKS Brno sekce tachografy 3. až 4. dubna 2012 Ing. Karel Jelínek Tel.: +420 603 876 554, e-mail: jelinek@tachografy.com Květen 2012 13.6. 15.6. 2012 závěrečné informace VI. KONTROLY, INSPEKCE

Více

Service. Digitální tachograf DTCO 1381. Release 1.4x 2.0. www.dtco.vdo.com. Návod k použití majitel & řidič

Service. Digitální tachograf DTCO 1381. Release 1.4x 2.0. www.dtco.vdo.com. Návod k použití majitel & řidič Digitální tachograf DTCO 1381 Release 1.4x 2.0 Návod k použití majitel & řidič www.dtco.vdo.com Impresum Vážený uživateli, tento digitální tachograf, DTCO 1381 se svými systémovými komponentami je kontrolním

Více

Postup ověření digitálního tachografu

Postup ověření digitálního tachografu Postup ověření digitálního tachografu Ing. Karel Jelínek, certifikovaný manažer jakosti AMS HALE Praha spol. s r.o. 1. Kontrola tachografu a vozidla 2. Sebrání údajů o vozidle a tachografu 3. Protokol

Více

JIŘÍ NOVOTNÝ CDV. tel. 548 423 756 e-mail: novotny@cdv.cz

JIŘÍ NOVOTNÝ CDV. tel. 548 423 756 e-mail: novotny@cdv.cz JIŘÍ NOVOTNÝ CDV tel. 548 423 756 e-mail: novotny@cdv.cz Výsledky silničních kontrol Rozšíření digitálních tachografů Zastoupení analogových tachografů při kontrole vozidel registrovaných v ČR 70 % EU

Více

53. odborná konference ČKS Lísek u Bystřice,

53. odborná konference ČKS Lísek u Bystřice, 53. odborná konference ČKS Lísek u Bystřice, 22. 23. 11. 2016 Patrik Mück +420 735 000 089 tachografy@martinmuck.cz www.martinmuck.cz AMS Martin Mück Pod Šancemi 444/1 Praha 9 Vysočany 190 00 BODY PREZENTACE

Více

Číslo Servisní Informace: Počet stran: 6. Zpracoval: Jan Hlavatý

Číslo Servisní Informace: Počet stran: 6. Zpracoval: Jan Hlavatý Servisní Informace Datum vydání : 2.2.2010 Určeno pro : AMS, servis tachografů Číslo Servisní Informace: 1-2010 Zpracoval: Jan Hlavatý jan.hlavaty@mechanikadc.cz Počet stran: 6 Pouze pro interní použití!

Více

Doškolení. postup ověření digitálního tachografu. Ing. Karel Jelínek, certifikovaný manažer jakosti AMS HALE Praha spol. s r.o.

Doškolení. postup ověření digitálního tachografu. Ing. Karel Jelínek, certifikovaný manažer jakosti AMS HALE Praha spol. s r.o. Doškolení postup ověření digitálního tachografu Ing. Karel Jelínek, certifikovaný manažer jakosti AMS HALE Praha spol. s r.o. Do 30. 11. 2011 je poskytována výjimečná cena 19 990,- Kč na pořízení sady

Více

ČKS-45.konference. Ing. Jiří N O V O T N Ý CDV. Tel.: 548 423 756 e-mail: jiri.novotny@cdv.cz

ČKS-45.konference. Ing. Jiří N O V O T N Ý CDV. Tel.: 548 423 756 e-mail: jiri.novotny@cdv.cz Ing. Jiří N O V O T N Ý CDV Tel.: 548 423 756 e-mail: jiri.novotny@cdv.cz ÚLOHA SERVISNÍCH STŘEDISEK VE VZTAHU K TACHOGRAFŮM Tři oblasti vyplývající: z postavení autorizovaného metrologického střediska

Více

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU

INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU INSTALACE SOFTWARE A AKTIVACE PRODUKTU NÁVOD www.aktion.cz Obsah: Instalace aplikačního a komunikačního serveru str. 03 Instalace Windows klienta na jiný počítač v síti str. 08 Aktivace produktu str. 11

Více

Technická dokumentace

Technická dokumentace Příloha č. 1 k veřejné zakázce malého rozsahu Technická dokumentace Obsah 1 Předpoklady... 3 1.1 Účel... 3 1.2 Přínosy pro uživatele... 3 2 Popis předmětu plnění... 3 2.1 Funkční specifikace řešení...

Více

DTCs kódy. Ing. Karel Jelínek, certifikovaný manažer jakosti AMS HALE Praha spol. s r.o.

DTCs kódy. Ing. Karel Jelínek, certifikovaný manažer jakosti AMS HALE Praha spol. s r.o. DTCs kódy Ing. Karel Jelínek, certifikovaný manažer jakosti AMS HALE Praha spol. s r.o. Jestliže DT zjistí nějakou nenormální událost nebo závadu, upozorní na to okamžitě uživatele. Upozornění se děje

Více

CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU Letňanská 24, 190 00 Praha 9, TACHOGRAF. Vyhláška č. 388/2008 Sb.

CENTRUM SLUŽEB PRO SILNIČNÍ DOPRAVU Letňanská 24, 190 00 Praha 9, TACHOGRAF. Vyhláška č. 388/2008 Sb. SLUŽEB PRO Letňanská 24, 190 00 Praha 9, TACHOGRAF Vyhláška č. 388/2008 Sb. kterou se mění vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních

Více

Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014

Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 Nařízení NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4RF

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4RF PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-4RF OBSAH SOUPRAVY 12 13 4x 4x 2 Černý 3 Modrý 6 19 15 PRIMER 4298UV 3,3-4 10 20 4x 27 9 2,4-3,2 22 4x 4x 14 4x 25 18 5x 24 11 21 Černo-žlutý: Hnědý: rychlostní signál GND km/h

Více

Návod pro uživatele DS350E s Q1. Dangerfield Oct. 2008V1 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS350E s Q1. Dangerfield Oct. 2008V1 Delphi PSS Návod pro uživatele DS350E s Q1 1 OBSAH Hlavní součásti..3 Konfigurace Bluetooth....9 Hlavní nabídka....26 Diagnostický program...47 Zasunutí hardwarového klíče.56 Update firmwaru...59 Komunikace OBD...61

Více

250. Štítek musí obsahovat alespoň tyto údaje:

250. Štítek musí obsahovat alespoň tyto údaje: 24.1.2009 Úřední věstník Evropské unie L 21/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 68/2009 ze dne 23. ledna 2009, kterým se podeváté přizpůsobuje technickému pokroku nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení

Více

Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů

Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů Prezentace společnosti MAHA Consulting s.r.o. pro 45. konferenci ČKS konanou ve dnech 23. a 24. října 2012 v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem Využití válcových zkušeben při ověřování tachografů 2. část:

Více

ExFoS 2012 - Expert Forensic Science XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství 20. - 21. 1. 2011 v Brně

ExFoS 2012 - Expert Forensic Science XXI. mezinárodní vědecká konference soudního inženýrství 20. - 21. 1. 2011 v Brně PROBLEMATIKA MANIPULACE SE ZÁZNAMOVÝM ZAŘÍZENÍM A KARTAMI ŘIDIČŮ V SILNIČNÍ NÁKLADNÍ DOPRAVĚ ISSUES OF MANIPULATION WITH RECORDING DEVICE AND DRIVERS CARDS IN ROAD TRANSPORT ABSTRAKT: Michal Novotný 38

Více

Digitální tachograf Návod k použití majitel & øidiè

Digitální tachograf Návod k použití majitel & øidiè BA00.1381.00 100 116.book Page 1 Monday, October 29, 2007 11:18 AM Digitální tachograf Návod k použití majitel & øidiè BA00.1381.00 100 116.book Page 2 Monday, October 29, 2007 11:18 AM BA00.1381.00 100

Více

Postup ověření DTCO 1381 VDO

Postup ověření DTCO 1381 VDO Postup ověření DTCO 1381 VDO Verze 04/2010 Upozornění: Dokument slouží pouze jako pomůcka při ověření DTCO 1381 VDO, řiďte se prosím Technickým předpisem metrologickým TPM 5210-08 a TPM 5211-08!!! V případě

Více

DOPORUČENÍ KOMISE. (Text s významem pro EHP) (2009/60/ES)

DOPORUČENÍ KOMISE. (Text s významem pro EHP) (2009/60/ES) 24.1.2009 Úřední věstník Evropské unie L 21/87 DOPORUČENÍ KOMISE DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 23. ledna 2009 o pokynech pro osvědčené postupy při kontrole týkající se kontrol záznamového zařízení prováděných

Více

ABBAS, a.s., Edisonova 5, 612 00 Brno, www.abbas.cz M 602 777 999 / T 541 240 956 / F 541 240 955 / E brno@abbas.cz

ABBAS, a.s., Edisonova 5, 612 00 Brno, www.abbas.cz M 602 777 999 / T 541 240 956 / F 541 240 955 / E brno@abbas.cz ABBAS, a.s., Edisonova 5, 612 00 Brno, www.abbas.cz M 602 777 999 / T 541 240 956 / F 541 240 955 / E brno@abbas.cz Obsah Oživení systému... 3 Před prvním spuštěním ústředny... 3 Vyvážení výstupů ústředny...

Více

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL

AQ CONTROL UNIT - MANUÁL AQ CONTROL AQ CONTROL UNIT - MANUÁL Verze 1.0 1 OBSAH Instalace zařízení... 3 Lokace... 3 Napájení... 3 Chci připojit... 4 LED pásky... 4 Zářivkový předřadníku řízeného 0-10V... 4 LED reflektory (proudový

Více

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013

Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY. Číslo Servisní Informace Mechanika: 5-2013 Mechanika Teplice, výrobní družstvo, závod Děčín TACHOGRAFY Servisní Informace Datum vydání: 20.2.2013 Určeno pro : AMS, registrované subj.pro montáž st.měř. Na základě SI VDO č./datum: Není Mechanika

Více

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace

Směrová nn ochrana MEg51. Uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Uživatelské informace MEgA Měřící Energetické Aparáty, a.s. 664 31 Česká 390 Česká republika Směrová nn ochrana MEg51 uživatelské informace Směrová nn ochrana MEg51 Charakteristika

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Technické podmínky měřící ústředny DISTA

Technické podmínky měřící ústředny DISTA Technické podmínky měřící ústředny DISTA Měřící ústředna DISTA je určena pro kontrolu stavu zabezpečovacích zařízení ve smyslu měření napětí stejnosměrných a střídavých, zjišťování izolačního stavu napěťových

Více

Uživatelská příručka VDO CTCII Workshopkey

Uživatelská příručka VDO CTCII Workshopkey Uživatelská příručka VDO CTCII Workshopkey Verze 1.0 červen 2012 Vážený uživateli, Workshopkey je zařízení firmy Continental Automotive určené všem dílnám na tachografy (v ČR AMS Autorizovaná metrologická

Více

Obsah čísla Úvodník 3 Novinka vzdálené vyčítání digitálního tachografu 4 Soutěž 8 Přání 9

Obsah čísla Úvodník 3 Novinka vzdálené vyčítání digitálního tachografu 4 Soutěž 8 Přání 9 12/2013 PROSINEC VÍTEJTE Obsah čísla Úvodník 3 Novinka vzdálené vyčítání digitálního tachografu 4 Soutěž 8 Přání 9 Redakce Adresa redakce: HI Software Development s.r.o. Legionářská 10 779 00 Olomouc Redakční

Více

Trailer EBS - Popis systému

Trailer EBS - Popis systému Trailer - Popis systému Vydáno roku 1999 Copyright WABCO 1999 Vehicle Control Systems An American Standard Company Změny vyhrazeny Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Přednosti v přípojných vozidlech... 3 1.2 Požadavky

Více

dvblogic DVB-T tuner

dvblogic DVB-T tuner dvblogic DVB-T tuner DVB-E65 Určeno k montáži do vozidel BMW E65 vybavených navigačním systémem Professional s displejem 8,8 Základní vlastnosti a funkce DVB-T tuneru: Tento DVB-T tuner je určen přesně

Více

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém

JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Typový list 705001 Strana 1/9 JUMO mtron T Měřicí, regulační a automatizační systém Centrální jednotka Krátký popis Centrální jednotka jako jeden ze základních modulů, je srdcem celého systému. Zahrnuje

Více

49. konference ČKS-sekce tachografy Skalský Dvůr, 11.-12.11.2014 SE5000 UPDATE ING. KAREL JELÍNEK. manager jakosti AMS HALE spol. s r.o.

49. konference ČKS-sekce tachografy Skalský Dvůr, 11.-12.11.2014 SE5000 UPDATE ING. KAREL JELÍNEK. manager jakosti AMS HALE spol. s r.o. 49. konference ČKS-sekce tachografy Skalský Dvůr, 11.-12.11.2014 SE5000 UPDATE ING. KAREL JELÍNEK manager jakosti AMS HALE spol. s r.o. STONERIDGE TACHOGRAFY - VÝVOJ 1 generace od 1.5.2006 Software 1.08

Více

Kompaktní RTU...11. Modulární RTU...17. Signalizační a HMI panely...45. Příslušenství k RTU...49. Testovací přístroje...53

Kompaktní RTU...11. Modulární RTU...17. Signalizační a HMI panely...45. Příslušenství k RTU...49. Testovací přístroje...53 Obsah Jednotky RTU pro řízení, chránění, sběr dat a komunikaci...1 Kompaktní RTU...11...17 Signalizační a HMI panely...45 Příslušenství k RTU...49 Testovací přístroje...53 Redundantní napájecí zdroj RPS

Více

Předloha. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /..

Předloha. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. EVROPSKÁ KOMISE D012385/02 PŘEDLOHA verze 3.00 ze dne 10. prosince 2010 Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. /.. ze dne o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, pokud

Více

Servisní návod [CZ] VMS 08. Øídící jednotka pro pøesné mìøení spotøeby nápojù. Verze: 1.4 Datum: 19.2.2015 Vypracoval: Vilímek

Servisní návod [CZ] VMS 08. Øídící jednotka pro pøesné mìøení spotøeby nápojù. Verze: 1.4 Datum: 19.2.2015 Vypracoval: Vilímek Servisní návod [CZ] VMS 08 Øídící jednotka pro pøesné mìøení spotøeby nápojù Verze: 1.4 Datum: 19.2.2015 Vypracoval: Vilímek Pokyny pro správné a bezpeèné používání Než zaènete jednotku používat, pøeètìte

Více

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser

CZ_manual_ETC. manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser CZ_manual_ETC manuál diagnostického programu TATRAdiagnoser díl 2 : ETC - řídící jednotka řazení NORGREN I. Použití jednotky ETC Řídící jednotka ETC je určena pro ovládání semi - automatického řazení převodových

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 450f. VRC 450f Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 450f VRC 450f CZ Impressum Typ dokumentu: Výrobek: Cílová skupina: Jazyk: Návod k obsluze calormatic 450f Venkovní čidlo VRC 693 Provozovatel

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 19.7.2011 KOM(2011) 454 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Digitální tachograf: Plán

Více

Nejčastěji zjišťované nedostatky při prověřování způsobilosti AMS. Lukáš Rutar středisko posuzování laboratoří ČKS 16. 4. 2014

Nejčastěji zjišťované nedostatky při prověřování způsobilosti AMS. Lukáš Rutar středisko posuzování laboratoří ČKS 16. 4. 2014 Nejčastěji zjišťované nedostatky při prověřování způsobilosti AMS Lukáš Rutar středisko posuzování laboratoří ČKS 16. 4. 2014 Hlavní činnosti ČMI V oblasti subjektů - AMS autorizovaných pro ověřování tachografů:

Více

FMS OEM CHIP V3+ ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 3 SPI INTERFACE 5 PÍKAZ SETTINGS 8 PÍKAZ READ 8 READ: FIRMWARE 8

FMS OEM CHIP V3+ ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 3 SPI INTERFACE 5 PÍKAZ SETTINGS 8 PÍKAZ READ 8 READ: FIRMWARE 8 FMS OEM CHIP V3+ Obsah: ZÁKLADNÍ POPIS 2 INTEGRACE FMS CHIPU DO SYSTÉMU 3 SPI INTERFACE 5 PÍKAZ SETTINGS 8 PÍKAZ READ 8 READ: FIRMWARE 8 READ: CAN BUS DATA 9 READ: TACHOGRAPH DATA 12 READ: SETTINGS 13

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA)

TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA) Příloha č. 1 k č.j. KRPP-136694-2/ČJ-2014-0300VZ-VZ Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE JPM (VOZIDLA) 1.) NÁZEV MAJETKU podklad pro veřejnou zakázku Předmět plnění veřejné zakázky: CPV kód dle číselníku

Více

Změny řízené dokumentace AMS související s nařízením komise (ES) č. 1266/2009

Změny řízené dokumentace AMS související s nařízením komise (ES) č. 1266/2009 Změny řízené dokumentace AMS související s nařízením komise (ES) č. 1266/2009 Pavel Souček, společnost KAR-mobil s.r.o., Ostrava 1. ÚVOD Od 1.10.2011 vstoupilo v platnost Nařízení komise (ES) č. 1266/2009,

Více

Regulátor a ovladače větracích jednotek Elair AC a Elair P s řízením podle CO2

Regulátor a ovladače větracích jednotek Elair AC a Elair P s řízením podle CO2 FC091 UC09... Regulátor a ovladače větracích jednotek Elair AC a Elair P s řízením podle CO2 Shrnutí Souprava regulátoru FC091 a pokojových ovladačů UC09... slouží k regulaci větrací jednotky s aktivní

Více

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ

MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ MANUÁL MOBILNÍ APLIKACE GOLEM PRO OPERAČNÍ SYSTÉM ANDROID 4.X A VYŠŠÍ 1 OBSAH 1.Popis... 3 2.Ovládání aplikace...3 3.Základní pojmy... 3 3.1.Karta...3 3.2.Čtečka...3 3.3.Skupina...3 3.4.Kalendář...3 3.5.Volný

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodavatele technického vybavení k projektu Zvýšení odborných kompetencí pedagogických pracovníků prostřednictvím dalšího vzdělávání registrační číslo projektu

Více

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost

Příloha č. 6 smlouvy o dílo-požadavky na součinnost Příloha č. 6 -Požadavky na součinnost V následující tabulce jsou uvedeny požadavky na součinnost Zadavatele, jejichž splnění je nutným předpokladem pro řádné plnění předmětu této veřejné zakázky. ID 1

Více

www.guentner.de Návod k použití Güntner Motor Management GMM phasecut pro řízení a regulaci otáček ventilátorů AC.

www.guentner.de Návod k použití Güntner Motor Management GMM phasecut pro řízení a regulaci otáček ventilátorů AC. Návod k použití Güntner Motor Management GMM phasecut pro řízení a regulaci otáček ventilátorů AC. GRCP.1 GPHC 240.1 GPHC 380.1 GPHC 580.1 GMM phasecut compact 100/1.1 GMM phasecut compact 100/2.1 GMM

Více

TEPL2344 Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ TEPL2344 s rozhraním RS232. www.aterm.cz

TEPL2344 Technická dokumentace PŘEVODNÍK TEPLOTY. typ TEPL2344 s rozhraním RS232. www.aterm.cz PŘEVODNÍK TEPLOTY typ TEPL2344 s rozhraním RS232 www.aterm.cz 1 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku

Více

VÝZVA. zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku. 20x PC 2011,

VÝZVA. zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku. 20x PC 2011, VÝZVA zájemcům k podání nabídky na veřejnou zakázku 20x PC 2011, kterou vyhlašuje město Nové Město nad Metují v souladu s ustanovením 6 a v návaznosti na 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

ExperimentalCar Rozšířeny kurz provozních měření na experimentálním vozidle

ExperimentalCar Rozšířeny kurz provozních měření na experimentálním vozidle ExperimentalCar Rozšířeny kurz provozních měření na experimentálním vozidle 2012 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Popis měřicího systému CDS... 3 3 Princip a využití snímačů... 8 3.1 Měření podélného pohybu... 8

Více

Digitální tachograf SE5000

Digitální tachograf SE5000 Čeština PŘÍRUČKA pro řidiče a fi rmu Digitální tachograf SE5000 Připraveno k jízdě Stoneridge - Setting the standard www.se5000.com Certifikovaná uživatelská příručka G Tato uživatelská příručka je rozšířenou

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Služba ORANGE PLUS (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2216)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Služba ORANGE PLUS (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2216) UŽIVATELSKÝ MANUÁL Služba ORANGE PLUS (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2216) OBSAH Předmluva Před použitím systému 1. PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ ORANGE PLUS: ZÁKAZNICKÁ LINKA 2. POSTUP V PŘÍPADĚ ODCIZENÍ VOZIDLA

Více

USB komunikační adaptér RS-232 - virtuální sériový port ELO E215. Uživatelský manuál

USB komunikační adaptér RS-232 - virtuální sériový port ELO E215. Uživatelský manuál USB komunikační adaptér RS-232 - virtuální sériový port ELO E215 Uživatelský manuál 2 ELOE215ZK002 1.0 Použití adaptéru... 4 2.0 Princip činnosti... 4 3.0 Instalace... 4 3.1 Připojení rozhraní RS-232...

Více

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D

XR110C - XR120C - XR130C - XR130D XR110C - XR120C - XR130C - XR130D OBSAH 1. OBECNÁ VAROVÁNÍ 2 1.1. Před použitím si prosím přečtěte tuto příručku 2 1.2. Bezpečnostní opatření 2 2. OBECNÝ POPIS 2 3. ŘÍZENÍ ZATÍŽENÍ 2 3.1. Kompresor 2 3.2.

Více

I. SMLUVNÍ STRANY. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Partyzánské náměstí 2633/7 IČ: 710 09 396

I. SMLUVNÍ STRANY. Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Partyzánské náměstí 2633/7 IČ: 710 09 396 SMLOUVA O DODÁNÍ A ZHOTOVENÍ IMISNÍHO MONITOROVACÍHO VOZU Tato smlouva o dodání a zhotovení imisního monitorovacího vozu je uzavírána postupem podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném

Více

verze: 4.0 Březen, 2011

verze: 4.0 Březen, 2011 verze: 4.0 Březen, 2011 ONI Střežení Obsah Popis jednotky... 2 Základní funkce jednotky... 3 Odemčení/zamčení vozidla... 3 Zapnutí/vypnutí zapalování... 3 Odesílání polohy... 3 Alarm vozidla (univerzální

Více

SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE

SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE SMARTBOARD PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE SMARTBOARD - PŘÍRUČKA PRO ŘIDIČE ÚVOD Monitorování velkého počtu funkcí je důležité pro zlepšování výkonů firem provozujících nákladní dopravu a pro snižování nákladů na

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Služba ORANGE PLUS (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2215)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Služba ORANGE PLUS (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2215) UŽIVATELSKÝ MANUÁL Služba ORANGE PLUS (GSM/GPS/GPRS KOMUNIKAČNÍ MODUL COBRA 2215) OBSAH Předmluva Před použitím systému 1. PŘÍSTUP KE SLUŽBĚ ORANGE PLUS: ZÁKAZNICKÁ LINKA 2. POSTUP V PŘÍPADĚ ODCIZENÍ VOZIDLA

Více

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz

TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ. typ Tenz2293. www.aterm.cz TENZOMETRICKÝ MĚŘIČ typ Tenz2293 1. Úvod Tento výrobek byl zkonstruován podle současného stavu techniky a odpovídá platným evropským a národním normám a směrnicím. U výrobku byla doložena shoda s příslušnými

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2FD

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2FD PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-2FD SYSTÉM SESTÁVÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ÈÁSTÍ: - 2 pøední senzory ( díl è. ) (oznaèeny zelenou barvou) jsou instalovány v pø edním nárazníku. - Hlavní øídící jednotka (díl è.2) s displejem

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

Centrum tachografů, s.r.o. Tachograf 1318 díly a příslušenství 1318 tachograph spare parts & accessories

Centrum tachografů, s.r.o. Tachograf 1318 díly a příslušenství 1318 tachograph spare parts & accessories Centrum tachografů, s.r.o. 1 Tachograf 1318 díly a příslušenství 1318 tachograph spare parts & accessorie 370010 Tachograf 1318 24V - repas 1318 24V tachograph for repaired 370012 Tachograf 1318 12V repas

Více

Vysoká škola logistiky o.p.s. Analýza použití záznamových zařízení v silniční nákladní dopravě

Vysoká škola logistiky o.p.s. Analýza použití záznamových zařízení v silniční nákladní dopravě Vysoká škola logistiky o.p.s. Analýza použití záznamových zařízení v silniční nákladní dopravě (Bakalářská práce) Přerov 2012 Lukáš Havlíček 8 Čestné prohlášení Prohlašuji, že předložená bakalářská práce

Více

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-6D

PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-6D PARKOVACÍ ASISTENT FBSN-6D SYSTÉM SESTÁVÁ Z NÁSLEDUJÍCÍCH ÈÁSTÍ: - pøední senzory ( díl è. ) (oznaèeny zelenou barvou) jsou instalovány v pø edním nárazníku. - 4 zadní senzory { centrální (díl è.) oznaèeny

Více

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem

Návod k obsluze. Pro provozovatele. Návod k obsluze. calormatic 370f. Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze calormatic 370f Prostorový regulátor teploty s rádiovým přenosem CZ Obsah Obsah 1 Pokyny k návodu k obsluze... 3 1.1 Dodržování související dokumentace...

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK Název programu: Název projektu: Registrační číslo projektu: Název zakázky: Druh zakázky: Předmět zakázky: Operační program Praha - Adaptabilita Inovace bakalářského studijního programu

Více

Uživatelská příručka - diagnostický systém

Uživatelská příručka - diagnostický systém Uživatelská příručka - diagnostický systém v 2.6.9 Autodiagnostika ROBEKO www.autodiagnostika-obd.cz Obsah: 1. Úvod : 1.1 Spuštění programu...4 1.2 Základní obrazovka...4 2. Základní funkce : 2.1 Navázání

Více

3. Požadavky na nástavbu čelní sněhové frézy

3. Požadavky na nástavbu čelní sněhové frézy ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky: Druh veřejné zakázky: Nákup podvozku, sněhového

Více

PS224. Záložní baterie

PS224. Záložní baterie Záložní baterie Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technopark.cz Obsah 1

Více

Novinky z výstavy Automechanika 2014 z oblasti ověřování tachografů a taxametrů fy. SEMMLER a MAHA

Novinky z výstavy Automechanika 2014 z oblasti ověřování tachografů a taxametrů fy. SEMMLER a MAHA Prezentace společnosti MAHA Consulting s.r.o. pro 49. konferenci ČKS konanou ve dnech 11. a 12. listopadu 2014 v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem Novinky z výstavy Automechanika 2014 z oblasti ověřování

Více

Fides Card Reader 2.0.0.8

Fides Card Reader 2.0.0.8 Trade FIDES, a.s. Fides Card Reader 2.0.0.8 (aktualizace - 8/2015) Popis software Manuál technika systému 2 Fides Card Reader 2 Obsah 1 Popis produktu...4 1.1 Úvod...4 2 Instalace software...5 2.1 Nutné

Více

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití

Regulátor MaxVU. Stručný návod k použití WEST Control Solutions Regulátor MaxVU Stručný návod k použití Informace, obsažené v tomto návodu, podléhají změnám bez předchozího upozornění. Překlad z anglického originálu firmy West Control Solutions.

Více

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS

SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Příloha č. 2 Smlouvy o zhotovení a servisu systému EPS v objektu KS ČSÚ Ostrava SPECIFIKACE DODÁVKY EPS A SERVISU EPS Dodávka EPS Popis a rozsah systému EPS: Předmětem plnění je zřízení nového systému

Více

Elektronické záznamové tachografy

Elektronické záznamové tachografy Elektronické záznamové tachografy 1/6 PN T 01_2013 tachografy.doc I. Názvosloví 1. Zobrazovací jednotka - zobrazuje řidiči základní údaje o okamžité rychlosti a počtu ujetých kilometrů. 2. Vysílač impulsů

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Název veřejné zakázky: Výpočetní technika pro účely projektu OP VK ZŠ Brno část 2 Název projektu: Ukaž mi směr a já najdu cestu pro své povolání Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.16/01.0056

Více

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy

V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802 a dotace zřizovatele školy VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky malého rozsahu 1 VÝBĚR DODAVATELE VÝPOČETNÍ TECHNIKY A SOFTWARU V rámci projektu EU peníze školám, reg. číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1802

Více

SVEL 2000. Svářečka elektrotvarovek. Návod k použití

SVEL 2000. Svářečka elektrotvarovek. Návod k použití SVEL 2000 Svářečka elektrotvarovek Návod k použití Úvod Vážený zákazníku, zařízení, které jste si právě zakoupili bylo vyrobeno ve firmě DYTRON, která je významným výrobcem zařízení pro svařování plastů

Více

Digitální kamerový systém s bezdrátovým přenosem obrazu umožňující zobrazení zorného pole 360

Digitální kamerový systém s bezdrátovým přenosem obrazu umožňující zobrazení zorného pole 360 cw1-set35 Digitální kamerový systém s bezdrátovým přenosem obrazu umožňující zobrazení zorného pole 360 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace...2 Modely systému a rozšíření...2 Funkce tlačítek a

Více

Zadavatel: Městská část Praha 13 Sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 Zastoupený:David Zelený, zástupce starosty IČ: 00241687

Zadavatel: Městská část Praha 13 Sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 Zastoupený:David Zelený, zástupce starosty IČ: 00241687 Městská část Praha 13 Zadavatel: Městská část Praha 13 Sídlem: Sluneční náměstí 2580/13, Praha 5 Zastoupený:David Zelený, zástupce starosty IČ: 00241687 V Praze dne 11.11.2013 č.j. P13-57269/2013 VZ/091/2013/ES

Více

Elektrická informační zařízení pro cestující

Elektrická informační zařízení pro cestující Marie Skřivanová Elektrická informační zařízení pro cestující Klíčová slova: informační zařízení, listová jednotka, LED diody, elektromagnetické bistabilní prvky, displeje s tekutými krystaly. Úvod Úroveň

Více

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON

NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ Elektrokola DEVRON ELEKTROKOLA SE STŘEDOVÝM MOTOREM SYSTÉM MAX DRIVE CHARAKTERISTIKA A ROZMĚRY MATERIÁL A ROZMĚRY: Schránka je vyrobena z PC plastu. LCD displej je vyroben z tvrzeného

Více

Dodatečná informace č. 1

Dodatečná informace č. 1 Dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce Nákup ICT technologie a softwaru pro SŠPOS 2014 Systémové číslo VZ: P14V00000224 Zakázka malého rozsahu V Brně dne 31. 03. 2014 Zadavatel sděluje následující

Více

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006 CAN BUS. Učební text

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006 CAN BUS. Učební text Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/01.0006 CAN BUS Učební text Obsah: 1. Úvod historie..... 3 2. Princip činnosti..... 5 3. Rušení....... 7 4. Struktura

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3.4. PROJEKT EPS A EZS. Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03

TECHNICKÁ ZPRÁVA A.3.4. PROJEKT EPS A EZS. Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03 Seznam dokumentace Technická zpráva 01 Situace 02 Specifikace 03 TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE STŘELNICE V AREÁLU MĚSTSKÉHO STADIONU VE VÍTKOVICÍCH A.3.4. PROJEKT EPS A EZS Vypracoval: Ing. Pavel Vank

Více

Regionální knihovní systémy. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o.

Regionální knihovní systémy. Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Regionální knihovní systémy Ing. Jiří Šilha, LANius s.r.o. Regionální služby knihoven Krajská knihovna: Vyhodnocuje statistiku knihovnických činností za celý kraj. Provádí sběr dat za kraj, vytváří krajský

Více