Dotazy II. část: 1 / 6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dotazy II. část: 1 / 6"

Transkript

1 Dotazy II. část: 1. Časopis je skenován databází Scopus, má ISBN, ale jednotlivá čísla jsou zároveň sborníky z konference a mají přidělené ISBN. Ve Scopus pak články mají někdy druh - článek v periodiku (article) někdy proceeding paper. Jak odevzdat výsledky do RIV tak, aby druh výsledku v RIV souhlasil s typem článku ve Scopus? Pokud má článek příznak Article je možné jej předat jako J, pokud jen Proceeding Paper, tak jako D. 2. V případě, že existuje jediný autor knihy [B] s úvazkem na dvou (či více) institucích a tato odborná kniha je výstupem projektů (grantů, výzkumných závěrů) obou institucí se stejným podílem na této knize. Jak výsledek správně vykazovat? Výsledek druhu B každá organizace předá jako druh B s vyznačením domácího tvůrce a bodová hodnota se rozdělí na polovinu pro každou instituci. 3. Jak vykazovat do RIV článek na pokračování? Vyšla-li všechna pokračování v jednom roce uplatnění? Vyšel-li začátek článku v jednom roce uplatnění a pokračování (dokončení) v dalším roce uplatnění? V názvu by měl mít článek označení I. část, II. část, atd. Další údaje se budou lišit číslo, rozsah stran, počet stran, případně ročník. Při nesprávné konsolidaci je třeba upozornit provozovatele IS VaVaI. 4. Jestliže dojde ke schválení limitu 1500 bodů, bude to znamenat, že organizace v případě nižšího bodového zisku ztratí status výzkumné organizace? Limit 1500 bodů se vztahuje jen na body za výsledky pilíře I. nebo na všechny výsledky za výzkumné organizace dohromady? Instituce neztratí status VO, jen nezíská podporu na rozvoj výzkumné organizace. Do bodové hodnoty se započítávají vždy body za všechny pilíře. 5. Příspěvek ve sborníku je odveden do RIV a při hodnocení získá 0 bodů. Po roce je sborník zařazen do WoS. Bude výsledek znovu ohodnocen a obdrží body i bez toho, aniž by měl vyplněn kód UT WoS, nebo zůstane za 0 bodů? Nebo je třeba zažádat o výmaz výsledků z RIV a odvést výsledek znovu s vyplněným kódem UT WoS? Pokud se ISBN nebo ISSN sborníku nachází v hodnocených databázích, v následujícím roce dostane přidělené body. Záznam není potřeba opravovat, pokud se údaje shodují s údaji v databázích. 6. Je nutné, aby v národní knihovně byla k dispozici zahraniční kniha, kterou vykazujeme do RIV, i když je z oborové skupiny, ve které není hodnocena? Není nutné. 7. Má nějaký smysl posílat do RIV výsledky, které sice splňují definice druhů, ale které nevznikly s podporou nějakého konkrétního projektu z CEP (příp. VZ z CEZ), když víme, že jsou z oborové skupiny, ve které není tento druh hodnocen? 1 / 6

2 Ano má. Výsledky předané do IS VaVaI vypovídají o výzkumném potenciálu organizace v rámci dalších statistik a přehledů. 8. Současná metodika hodnocení výsledků je postavena na článcích a ne výsledcích typu patent, prototyp, apod. Mohou články vést k zvýšení rozvoje ČR? Bodová hodnota evropských amerických a japonských patentů dosahuje 100. Tento druh výsledků je nesmírně podrobně sledován a analyzován. Ze výsledků předaných v roce 2013 bylo jen 333 patentů. Ale využití patentů jiným subjektem na základě licenční smlouvy je minimální (cca 15 procent). Články jsou produktem zejména základního výzkumu, přispívají k světovému poznání a bez tohoto poznání nevznikne výsledek aplikovaného výzkumu. 9. Jak se bude v RIV posuzovat, zda je výsledek správně zařazen do vědního oboru? Je to na posouzení členů příslušného oborového panelu, odborníků v dané oblasti. 10. Do národní knihovny se budou dávat pouze publikace, které byly poslány do RIVu v tomto roce sběru (2014)? Není tedy nutné doplňovat publikace zpětně pro rok sběru 2013? Ne, není. 11. Které roky se hodnotí podle nového Seznamu recenzovaných periodik? Nový Seznam má platnost od data schválení do Zveřejněním periodika na Seznamu je míněno, že články v uvedeném periodiku budou hodnoceny (bodovány) od data platnosti Seznamu dle pravidel stanovených platnou Metodikou hodnocení. Jakého roku vydání se to týká? Může být bodovaný článek z roku 2012, i když nebyl časopis v té době na seznamu, ale je to zasláno rok sběru Seznam platí pro výsledky uplatněné od roku 2013, dále viz presentace. Aby byl článek bodovaný, pokud je publikován např. v roce 2012, musí být časopis v té době na platném seznamu. Na roku zaslání do RIV nezáleží. 12. Kdy a jak se budou označovat exkluzivní výsledky? Bude někde zveřejněno, kolik exkluzivních výsledků může instituce označit? Postup pro sběr údajů, včetně počtů očekávaných výsledků, bude zveřejněn na (viz Aktuality ). 13. Výsledek Patent byl odevzdán do RIV jako využívaný vlastníkem, ale další rok byla uzavřena licenční smlouva, na základě které se změnil na využíván na základě licenční smlouvy. Jaký je správný postup pro úpravu záznamu v RIV v souladu se skutečností? Zařadit do výmazové dávky, nechat vymazat a zaslat znovu opravený do RIV? Ano, navržený postup je správný. 14. O jaký typ výsledku se jedná, máme-li článek v databázi Scopus a zároveň ve WoS? Ve Scopus má ISSN, ISBN, Source Type=Book series, DOI, Type document=conference Paper. Ve Wos má ISBN, ISSN, Document Type= Proceedings Paper, Accesion Number. 2 / 6

3 Není jasné, zda výjimka v roce 2013, která se vztahuje na Conference Paper a jeho zařazení do kategorie J, se vztahuje také na Conference Paper, které jsou uvedeny v publikacích typu Book Series. Prosím o zodpovězení. Děkuji. Výsledek by měl být předán jako druh D. Výjimka platila pro rok sběru 2013 z důvodu pozdního schválení Metodiky Smluvní výzkum: Co jsou to služby? Jak se od ceny zakázky odečtou? Je to činnost, kterou si VO objedná u jiného subjektu. Od fakturované částky se odečte hodnota služby, kterou jiný subjekt fakturoval VO. 16. Smluvní výzkum? Mám rámcovou smlouvu a následně 5 smluv (dodatků) na 1 zakázku. Započte se hodnota tohoto SMV ze všech 5 smluv? Nebo jen 1 smlouvu? Pokud hodnota rámcové nebo dodatkové smlouvy přesáhne Kč, započte se každá smlouva. 17. Jakou formou a kdy budou předávány výsledky do II.pilíře? V rámci zasílání dodávek do RIV? V jiném termínu a zvlášť? Dodávky budou předávány po ukončení sběru dat do RIV (květen 2014), pravděpodobně v měsících červen/červenec. Předávány budou tedy v jiném termínu a zvlášť. 18. Pokud instituce nemá jiné aplikované výsledky typu patent, plemeno,.., má pouze funkční vzorky, certifikované metodiky apod., získá III.pilíř nějaké body? (alespoň ty převedené z minulých let?) VO získá body za hodnotu projektů, které jsou navázány na tyto druhy výsledků a body z předchozích let, blíže viz presentace. 19. Vstupuje výzkumná organizace do III.pilíře automaticky nebo je třeba se nějakým způsobem přihlásit (usuzuji z podmínky souhlasu poskytovatele )? Podmínka existence aplikovaného výsledku je splněna. Děkuji za odpověď. H. Straková, SÚRO, v.v.i (případně VO vstupuje do III. Pilíře automaticky. 20. Jak budou zahraniční odborníci hodnotit české publikace, budou se vyžadovat jejich úplné překlady do příslušného jazyka? Toto se týká pouze expertních panelů, kde bude výrazná část zahraničních odborníků. Předpokládá se, že bude požadován překlad doprovodné dokumentace, resp. resumé v angličtině, ale nikoliv např. překlad celé knihy. Předpokládá se, že většina výsledků vstupujících do II. Pilíře již bude ve světových jazycích publikována. 21. Jak je zajištěno, že členové panelů jsou takoví odborníci, aby dokázali objektivně potvrdit kvalitu výsledku? V rámci elektronické přihlášky museli kandidáti předložit údaje o 10 nejlepších výsledcích, dále byl požadován souhlas statutárního zástupce příslušné výzkumné organizace. Tento souhlas by měl být zároveň zárukou, že daná osoba je skutečně expertem v dané oblasti. Dále 3 / 6

4 byla posouzena publikační výkonnost dle H-indexu a byla provedena další bibliometrická analýza. 22. Pokud je v nějakém oboru málo odborníků a stanou se členy panelů, kdo bude v tom oboru dělat vědu, když panelisté budou číst desítky výsledků? ČR má cca výzkumných pracovníků, panelisté tvoří jen 0,8 % z celkového počtu. Podle došlých návrhů na členy panelů by taková situace neměla nastat přihlášeno kandidátů, přičemž vybráno bude cca Odborné knihy, které bude VO chtít zařadit do II.pilíře, musí být odeslány do RIVu? Například Lékařské obory je B za 0 bodů, takže by vlastně jinak nebyl důvod v RIVu vykázat. Výsledku druhu B zaslaný do II. Pilíře vždy musí být obsažen v RIV a dále v případě odborné monografie musí být tato předána do NK. 24. Jakým způsobem se budou předávat expertní výsledky do pilíře II.? Informace o postupu bude zveřejněna cca v dubnu Publikace má ve WoS typ dokumentu Journal Article -> lze takový výsledek vykázat jako J? Někdy k takovému výsledku je v průběhu několika měsíců připsáno typ dokumentu Journal Article, Review -> lze takový výsledek vykázat jako J? Ano, lze. 26. Rádi bychom si nechali vysvětlit realizaci bodů VII.2,3 Metodiky v praxi. UPOL Vysvětleno v rámci prezentace. 27. Neustále se hovoří poradních orgánech Rady. Kdo konkrétně to je a jak je vybrán. Jedná se o odborné komise Rady Odborná komise pro vědy živé přírody (OK ŽP), Odborná komise pro vědy neživé přírody a inženýrství (OK NŽP), Odborná komise pro společenské a humanitní vědy (SHV) a dále o Komisi pro hodnocení výsledků výzkumných organizací a ukončených programů (KHV). Návrhy předkládají jednotlivé výzkumné organizace, konečné složení schvaluje Rada. 28. Vykazování publikačních výsledků, u kterých je přislíbeno zařazení do WoS (typicky výsledky typu D). Konference se neuskutečnila například v roce V dubnu 2013 jsme odeslali do RIV jako typ D (stať ve sborníku). V průběhu roku 2013 proběhlo hodnocení na národní úrovni. Jak postupovat pokud výsledek získá 0 bodů? (při hodnocení konference ještě nebyla v evidenci WoS, ale nyní je)? Máme požádat o výmaz D zaslaného výsledku a v dubnu 2014 poslat výsledek D znovu? Nebo je garance, že na národní úrovni probíhá automatická kontrola S s 0 body, zda již nejsou konference ve WoS či Scopus? Nebo zaslat nejprve výsledek jako O stať ve sborníku, poté jak bude konference prokazatelně ve WoS, zaslat v aktuální dávce do RIV jako D? Nepřijde v obou případech o rok podpory? (výsledek uplatněn v roce 2012, ale v prvním roce 0 bodů a byl by hodnocen až v roce 2014) 4 / 6

5 Bylo zodpovězeno v rámci prezentace. 29. OVHP a Expertní panely: Kdy mohou kandidáti očekávat první komunikace ze strany SRVVI? Rada pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) schválila na svém 291 zasedání dne 28.února 2014 návrhy na členy těchto Expertních panelů: panel č. 4 - technické a informatické vědy panel č.7 - matematické vědy panel č.8 - fyzikální vědy panel č. 9 - chemické vědy panel č biologické vědy Návrhy na složení zbývajících expertních panelů a OVHP budou schváleny na příštím zasedání RVVI dne 28. března Vybraní kandidáti budou osloveni sekretariátem RVVI a informace o složení jednotlivých panelů bude zveřejněna do na webových stránkách Zároveň budou o výsledku informování statutární zástupci navrhovatelské organizace. 30. OVHP a Expertní panely: Budou informováni poskytovatelé (statutáři univerzit), jak uspěli a kam byli zařazení kandidáti? Do kterých oborů. Pokud ano kdy? Ano, viz výše, oficiální jmenování členů panelů je plánováno na květen Smluvní výzkum: vykazování objemu finančních prostředků o S DPH, bez DPH? S DPH o Co jsou doplňkové náklady pro správné očištění výsledné částky (odečtení investic, služeb a subdodávek je zřejmý) doplňkové náklady jsou režijní náklady 34. Smluvní výzkum: Jak vykazovat zakázku smluvního výzkumu, která probíhá přes kalendářní rok (víceleté zakázky) Vždy až po ukončení zakázky a předání výsledků, vykazuje se celková očištěná částka. 35. Smluvní výzkum: pokud výsledkem SMV Vsouhrn, kde Vsouhrn fyzicky evidovat? Mohou být vyžádáni řešitelé SMV k předložení (s ohledem na utajovaný obsah)? Souhrnná výzkumná zpráva musí být dodána do RIV. Řešitelé mohou být vyzváni k jejímu předložení, při obchodním tajemství bude postupováno ve zpřísněném režimu. 36. Jakým způsobem je rozpočítáváno bodové hodnocení, pokud je mezi spoluautory zahraniční autor? Děkuji M. Valášková Je uvedeno v Metodice na straně 9, kap. IV Vysvětlit na konkrétním příkladu, jak je zohledněn celkový limit bodů na skupinu oborů a % limity na jednotlivé druhy výsledků ( jak se projeví počet výsledků v rámci jednoho druhu) Děkuji M. Valášková Příklad bude zveřejněn na 5 / 6

6 38. Ve III.pilíři je jeden výsledek aplikovaný a podílí se na něm 2 výzkumné organizace (organizace 1 a organizace 2), každá se svým projektem (projekt 1 a projekt 2). Bude projekt č.1 hodnocen v rámci III.pilíře? Děkuji M. Valášková Ne, pokud výsledek bude navázán na oba projekty. Pro bodování v Pilíři III. musí mít každý projekt po svém ukončení alespoň 1 samostatný celý výsledek druhu aplikovaný. 39. Zahraniční publikace musí být v NK originál nebo stačí tištěná pdf verze? Děkuji M. Valášková Tato pravidla se v současné době řeší s NK, výsledek bude oznámen v pokynech a na 40. Jak rozporovat hodnocení výsledku? Konkrétně článek byl publikován v roce 2012 v Title list Scopus, příznak ve Scopus má článek= Article přesto bodován v RIV nebyl. Děkuji za odpověď. Bude zodpovězeno po zaslání konkrétních údajů, nelze rozhodnout obecně. 41. Z jakého důvodu je v hodnocení 2014 při výpočtu bodového ohodnocení v pilíři III. krácen objem finančních prostředků získaných ze smluvního výzkumu koeficientem 0,1, zatímco finanční prostředky z projektů aplikovaného výzkumu jsou nadále násobeny koeficientem 1? ( výpočet na straně 20 metodiky 2013) Koeficient byl stanoven z rozhodnutí RVVI, v prvním roce náběhu byl zvolen opatrnější přístup. 42. Naše instituce obdrží institucionální podporu na rozvoj VO poprvé v roce Může v roce 2014 hlásit výsledky do pilíře II.? NE. Dle Metodiky VO může hlásit výsledky za uplynulé pětileté období 5 let dle výše podpory na RVO přidělené v minulém roce, tedy v roce Kolik z prostředků na institucionální podporu se bude rozdělovat dle výsledků hodnocení 2013? Bude to celých cca 12mld. Kč? Viz presentace, RVO je cca. 9 mld. Kč. 6 / 6

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 19. 6. 2013

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Úřad vlády ČR vláda 656/2013 Č.j.: 1417/2013-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) Schváleno usnesením vlády ČR ze

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.: 04944/11-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011)

Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Úřad vlády ČR Č.j.:05440/10-RVV Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2010 a 2011) Schváleno usnesením vlády ČR ze dne 4. srpna 2010

Více

výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016)

výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016) Č.j.: V Praze dne. září 2013 Výtisk č.: Materiál pro jednání Věc: Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2014 až 2016) Důvod předložení

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2015 Dokument je zveřejněn od 24. 11. 2014 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...1

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2014 Dokument je zveřejněn od 8. ledna 2014 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní informace...

Více

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013

Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Typy chybně zařazených výsledků do RIV a jejich vyřazení z Hodnocení 2013 Ing. Viera Hudečková, Úřad vlády, Odbor výzkumu, vývoje a inovací DERS, 26. - 27. 2. 2014 1 Obsah 1. Hodnocení výsledků výzkumných

Více

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013

Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013 Předávání údajů do Informačního systému výzkumu, experimentálního vývoje a inovací RIV Rejstřík informací o výsledcích 2013 Dokument je zveřejněn od 14. prosince 2012 na www.vyzkum.cz. Obsah: 1. Základní

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa:

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa: Příloha č. 5 Příloha č. 5- vzorová smlouva vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Tato vzorová smlouva odpovídá projektu typu D (vyjma přílohy č. 3 - Všeobecné podmínky, které jsou stejné pro všechny

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-40537/2014-1 KONTAKT II (LH) PROGRAM VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ NA PODPORU MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE VE VÝZKUMU A VÝVOJI KONTAKT II (LH) Zadávací dokumentace pro veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích VES15 Praha, leden 2015 OBSAH

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Seminář k Hodnocení VO

Seminář k Hodnocení VO Seminář k Hodnocení VO MŠMT Statistika hodnocení VO v roce 2013 (Mgr. Arnold Santus, MŠMT) 11. 3. 2014 13:00 hod. Změny údajů v CEP14 oproti roku 2013 Jsou přidána nová povinná pole: Údaje o financování

Více

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy

Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy Důležité informace pro žadatele o grant & Často kladené dotazy 1 Kdo může žádat o nadační příspěvek/grant? 4 1.1 Naše organizace je před registrací, můžeme přesto žádat? 4 1.2 Můžeme žádat, když je naše

Více

Novela zákona o vysokých školách

Novela zákona o vysokých školách H L A V N Í C Í L N O V E L Y Hlavním cílem novely zákona o vysokých školách je zlepšení podmínek pro fungování vysokého školství jako klíčového nástroje dlouhodobé mezinárodní konkurenceschopnosti České

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady

Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady Finanční řízení projektů 7. RP pravidla a příklady listopad 2010 Lenka Chvojková a Kateřina Rakušanová chvojkova@tc.cz, rakusanova@tc.cz NCP pro finanční a právní záležitosti, TC AV ČR 1 Úvod do 7. RP;

Více

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení:

Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Preambule: Způsob rozdělování prostředků a zásady hodnocení: Zásady hodnocení publikační činnosti FIS Schváleno Akademickým senátem FIS dne 5. 3. 2014 Preambule: Předkládaným návrhem změny hodnocení publikační činnosti jsou sledovány zejména následující cíle: a)

Více

Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků.

Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků. Seminář pro příjemce Výzvy č. 7.3 Podpora pre-seed aktivit Realizace projektů, veřejná podpora, zveřejňování výsledků. 28. 1. 2014 Program semináře Program semináře (I.) 10:00 10:15 Úvod 10:15 10:45 Monitorování

Více

Definice druhů výsledků

Definice druhů výsledků Definice druhů výsledků Jednotlivé druhy jsou uvedeny tak, jak jsou stanoveny pro IS VaVaI 1) databáze RIV. Pro jiné případy a účely nelze tento dokument využít. Pro všechny druhy výsledků, kterých bylo

Více

Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 a další

Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 a další Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Zásady a pravidla financování veřejných vysokých škol pro rok 2012 a další Pracovní verze pro jednání Reprezentativní komise 15.12.2010 Připomínky k této verzi

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy

Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Pravidla pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (znění 2015) 1 Část první: pravidla pro poskytování příspěvku a dotací Článek 1 Předmět

Více

HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV

HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV HODNOCENÍ PUBLIKAČNÍ Č ČINNOSTI PODLE METODIKY RADY PRO VÝZKUM, VÝVOJ A INOVACE prof. RNDr. PhDr. Antonín Slabý, CSc. Podpora přednášky kurzu Hodnocení výsledků VaV Hodnocení vědy Antonín Slabý 2 Rada

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. VEŘEJNÉ SOUTĚŽE VE VÝZKUMU, EXPERIMENTÁLNÍM VÝVOJI A INOVACÍCH PROGRAM NA PODPORU APLIKOVANÉHO VÝZKUMU A EXPERIMENTÁLNÍHO VÝVOJE NÁRODNÍ A KULTURNÍ IDENTITY NA LÉTA 2016 až 2022

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU Marketing VÝZVA II 2. prodloužení Praha - duben 2012

Více

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více.

Gemeinsam mehr erreichen. Spole n dosáhneme více. Gemeinsam mehr erreichen. Spolen dosáhneme více. Píruka pro žadatele říjen 2014 2 Obsah OBSAH... 3 SEZNAM ZMĚN V DOKUMENTU... 6 SEZNAM ZKRATEK... 10 ÚVOD... 11 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE... 13 1.1 Operační program

Více

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR

verze II.0.8 MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR MANUÁL K VYROVNÁVACÍMU NÁSTROJI VERZE 2 verze II.0.8 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.opzp.cz, dotazy@sfzp.cz Zelená linka pro zájemce o dotace: 800 260 500 duben

Více

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3

Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu. Program Cíl 3/Ziel 3 Příručka pro české kooperační partnery realizace projektu Program Cíl 3/Ziel 3 CCI-Code: 2007CB163PO017 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou Vydání

Více