Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Škola přátelská škola partnerská PREVENTIVNÍ PROGRAM POMÁHÁME SI NAVZÁJEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Škola přátelská škola partnerská PREVENTIVNÍ PROGRAM POMÁHÁME SI NAVZÁJEM 2014-2015"

Transkript

1 Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Škola přátelská škola partnerská PREVENTIVNÍ PROGRAM POMÁHÁME SI NAVZÁJEM Září 2014 Zpracovala Mgr. Ivana Hemalová

2 1. Úvod Škola vytvořila svoji preventivní strategii jako základní nástroj prevence rizikového chování žáků. Cílem je vést žáky k odpovědnému chování a ke vzájemné spolupráci. Do preventivního programu jsou zapojeni žáci, učitelé i rodiče. Preventivní program je začleněn do výchovně vzdělávacích předmětů. Také je realizován prostřednictvím různých akcí a mimoškolních aktivit. Preventivní program pro školní rok 2014/2015 vychází z PP školního roku 2013/2014 a navazuje na probíhající projekty. Úkolem preventivního programu je předcházet rizikovému chování žáků a chránit je před různými nežádoucími projevy chování. Týká se to kouření, zneužívání alkoholu a drog, šikany a kyberšikany atd. Charakteristika školy ZŠ Na Valtické 31 A se nachází na sídlišti Na Valtické v Břeclavi. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 627/13 ze dne Základní školy Břeclav, Na Valtické 31 A má název Škola přátelská škola partnerská. V naší škole poskytujeme žákům základní všeobecné vzdělání v 1. až 9. ročníku. Školu navštěvují především děti bydlící na sídlišti. Školu tvoří jedna budova, hřiště a školní pozemek. Naše škola je otevřenou základní školou a její hlavní myšlenkou jsou fungující vztahy mezi dětmi a poskytování kvalitních služeb dětem a jejich rodičům. Důležitá je také výchova ke zdravému životnímu stylu a rozvíjení komunikačních schopností v cizím jazyce. Od sedmého ročníku se žáci učí dalšímu cizímu jazyku. Vzdělávání ve škole je podporováno moderními metodami výuky s využitím moderní vyučovací techniky, nových vzdělávacích metod a projektového vyučování. Vytváříme technické zázemí pro výuku komunikačních a informačních technologií. Pozornost věnujeme environmentální výchově, pokračujeme v projektu Adopce na dálku a adopce zvířat z hodonínské ZOO. Cílem školy je také co nejlepší vzdělávání žáků s vadami učení, dále práce se znevýhodněnými dětmi. Svou pozornost věnují vyučující i nadaným žákům. Máme přípravnou třídu, jejímž smyslem je pomoci dětem ze sociálně znevýhodněných rodin lépe se začlenit do vyučovacího procesu. Tato přípravná třída pracuje dle ŠVP pro předškolní výchovu Náš pestrobarevný svět. Školu navštěvují i děti cizinců, kterých stále přibývá. Jedná se zejména o děti z Ukrajiny. Těmto žákům pomáháme se začleněním do našeho školního kolektivu. Preventivní program vychází z pokynů MŠMT, č. j / , který do prevence zařazuje boj proti konzumaci drog, užívání alkoholu, kouření, kriminalitě, gamblingu, záškoláctví, šikanování, rasismu, xenofobii, intoleranci a antisemitismu. Dále se PP řídí Metodickým pokynem MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. MŠMT 22294/ a naší Organizační směrnicí k prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů z roku 2008, která je součástí organizačního řádu školy a kterou budeme letos podle nového metodického pokynu inovovat. Vycházíme i z vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, která se v 2 odstavci c) zabývá prevencí a řešením výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (zejména šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů. Snažíme se také působit na ty naše žáky, kteří už ve školním věku kouří, popř. zneužívají jiné návykové látky. Vycházíme z Předpisu č. 379/2005 Sb. Jedná se o Zákon o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů (Hlava II Omezení dostupnosti tabákových výrobků a zákony o kouření, kde se v 6 odstavci 1 zakazuje prodávat tabákové výrobky i elektronické cigarety osobám mladším 18 let. Hlava III pak pojednává o omezení dostupnosti alkoholických nápojů, zejména se jedná o zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů podle 12 ods. g) ve všech typech škol a školských zařízení). Preventivní program vytváříme jako nástroj prevence, jednou ročně jej vyhodnocujeme, sledujeme jeho účinnost a efektivitu. V loňském školním roce jsme se zaměřovali zejména na slušné chování žáků k sobě i k vyučujícím a začali jsme řešit včasné a řádné omlouvání dětí ze strany rodičů. V tomto úkolu chceme i letos pokračovat. Budeme i nadále pečlivě sledovat docházku dětí do školy, abychom předešli případnému záškoláctví. Také budeme důsledně dbát na to, aby žáci nekouřili v areálu školní budovy. Žáky chceme varovat prostřednictvím různých výchovně vzdělávacích akcí před nebezpečím zneužívání návykových látek, zejména v mladém věku člověka. Preventivní program je tvořen v souladu s celkovou koncepcí školy. Škola je sídlištní, někteří žáci žijí v neúplných rodinách, z čehož také vyplývají některé problémy.

3 Škola má v letošním školním roce 14 tříd (včetně přípravné třídy), 9 na I. stupni a 5 na II. stupni, což představuje 293 žáků (188 na I. stupni a 105 na II. stupni). Ve škole pracuje 23 pedagogů. Fungují čtyři oddělení školní družiny. Školní družina má vlastní vzdělávací program a podporuje všestranné činnosti žáků. Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně. Naše škola vytváří žákům podmínky pro smysluplné využití volného času prostřednictvím nepovinných předmětů a zájmových útvarů (viz. příloha). Vyučující začleňují ve svých předmětech do výuky prvky výchovy ke zdravému životnímu stylu, zejména v OV, RV, JČ, PŘ, TV, JA, Z a VV. Škola bude i nadále při svých aktivitách spolupracovat s Radou školy, PPP, Policií ČR, s dětským psychiatrem, s psychology, s OSPOD s rodiči, s MěÚ v Břeclavi, s Centrem volného času Duhovka, s ÚP atd. Školní řád jasně definuje zákaz užívání návykových látek ve škole a na akcích spojených se školou. Žáci i rodiče mají přístup k informacím, které se týkají problematiky společensky nežádoucích jevů přes školního metodika prevence, výchovného poradce a třídní učitele. Důležitou součástí každého školního roku je pravidelné vzdělávání celého pedagogického sboru i v oblastech souvisejících s prevencí rizikového chování. Vyučující získávají nové informace na školeních nebo od školního metodika prevence na pedagogických radách. Třídní kolektivy mohou řešit své problémy také prostřednictvím svých zástupců ve školním parlamentu, který svolává ředitelky školy. Veškeré náměty a připomínky, které vzejdou z jednání školního parlamentu, jsou posuzovány vedením školy. 2. Cíle prevence Protože děti patří k nejohroženější skupině z hlediska rizikového chování, je třeba zahájit primární prevenci již v době docházky na základní školu. Učitelé žákům poskytují co nejvíce informací o dané problematice, naslouchají jejich problémům a otevřeně hovoří se žáky. To vše je nutné proto, poněvadž v populaci celkově narůstá počet nejrůznějších forem rizikového chování. Cíle: - vytvářet pozitivní sociální klima školy, zajistit atmosféru pohody a klidu - zajistit včasnou intervenci v případě výskytu rizikového chování žáků - zvýšit odolnost dětí vůči možnému vzniku rizikového chování - učit žáky zodpovědnosti za své chování, zvyšovat sociální kompetence žáka - zlepšit chování žáků k sobě navzájem, rozvíjet dovednosti žáka směřující k odmítání sebepoškozování a agresivity - posilovat sociální dovednosti žáků schopnost řešit problémy, konflikty, umět reagovat na stres, kritiku, neúspěch - ukázat žákům, jak smysluplně využívat volný čas - maximálně zapojit žáky, učitele i rodiče do života školy - rozšiřovat vzájemnou spolupráci mezi učiteli - cíleně podporovat zdravý životní styl V letošním školním roce budeme pokračovat v projektech Mezi Dunajem a Dyjí (týká se spolupráce se školou v Zwentendorfu), Pomáháme si navzájem, Ekoabeceda, Učíme se pro praxi, Rozumíme si (týká se spolupráce se školou v Poysdorfu) a Čtení nás baví. Také se chceme věnovat problematice kyberšikany (jednotlivé projekty je možné najít na

4 3. Řízení a realizace preventivních aktivit Školní preventivní tým: -ředitelka školy -zástupkyně ředitelky školy - školní metodička prevence - výchovné poradkyně Za realizaci PP zodpovídá školní metodička prevence Mgr. Ivana Hemalová. Koordinuje a řídí práci dalších pedagogů, analyzuje současný stav a hledá řešení problémů, zajišťuje zájemcům potřebné materiály týkající se prevence, spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi v oblasti primární prevence atd. V úzkém kontaktu je především s vedením školy ředitelkou Mgr. Dagmar Krystíkovou a se zástupkyní ředitele Mgr. Martou Zajíčkovou. Vedení školy jistí aktivity PP, podporuje soustavné vzdělávání pedagogů, zajišťuje vybavení školy odbornými a metodickými materiály a pomůckami, zajišťuje případné aktualizace školního řádu, schvaluje PP, kontroluje činnost všech vyučujících v oblasti prevence atd. Nezastupitelnou úlohu mají i obě výchovné poradkyně Mgr. Ivana Filipská a PaedDr. Dana Vanžurová. Úkolem výchovného poradce je koordinovat práci se žáky se specifickými poruchami učení, poskytovat žákům a jejich zákonným zástupcům informace z oblasti volby povolání, zpracovávat přihlášky žáků na SŠ, vyhodnocovat úspěšnost žáků při přijímacím řízení, pomáhat žákům při řešení problémů s prospěchem i s výchovnými problémy, podílet se na práci výchovných komisí a konzultovat s odborníky. Důležitá je i spolupráce s třídními učiteli. Při realizaci PP škola spolupracuje s prověřenými organizacemi. 4. Vzdělávání Všichni učitelé včetně metodika prevence se zúčastňují školení dle nabídky a možností školy. Věnují se dané problematice i při samostudiu. 5. Primární prevence ve vyučovacích hodinách v předmětech 1. a 2. stupně 1. stupeň V rámci hodin Prv, Čj, Vv, Pč, Tv po celý rok vhodně vkládají vyučující témata: - duševní hygiena - zdravá výživa - výchova ke zdraví - dopravní výchova 2. stupeň Cj - komunikace konverzační cvičení Čj - zařazování vhodných témat do hodin slohu a literární výchovy (sebepoznání, mezilidské vztahy) - zapojení žáků do soutěží a kulturních akcí Ov - volný čas - globální problémy - morálka - dospívání - náročné životní situace - právo - příprava na pracovní uplatnění

5 - životní perspektivy Z - životní úroveň - život různých kultur proti rasismu D - lidské rasy, národy Př - houby, jedovaté rostliny, nebezpečné organismy, drogy, léky - ochrana zdraví, zásady první pomoci, hygiena - civilizační choroby - zdravý životní styl Rv - sebepoznání, rozvoj osobnosti - prevence patologického chování - řešení krizových situací - sociální chování - sex. výchova Ch - zacházení s chemickými látkami Tv - využití volného času - rozhodovací schopnosti, sebepoznávání Informatika - využívat internet ke vzdělávání, ale zároveň upozornit na nebezpečí a možnost zneužití informací 6. Další aktivity (viz. přílohy) Třídní učitel na I. stupni zajišťuje pro své žáky různé akce v rámci vyučování (ve školní družině i v době mimo vyučování), které se týkají primární prevence. Příklady některých akcí: návštěva knihovny a divadelního představení, vánoční besídka, bruslení, sáňkování, hry v přírodě, dopravní výchova, třídění odpadu, zdravá výživa, ekologie, obrana proti šikaně, hasiči, muzeum, drakiáda, branný závod, varování před nebezpečím zneužití internetu, hraní na flétny, školní akademie atd. Žáci II. stupně budou mít besedy a programy s tematikou prevence, např. s organizací Podané ruce, žáci 9. ročníku navštíví v červnu K centrum, 8. a 9. ročník se zúčastní akce Preventivní vlak, všichni postupně absolvují tematické besedy v knihovně, ve škole se uskuteční divadelní představení, dále budou mít možnost zhlédnout divadlo v Brně, budou spolupracovat s rakouskými školami v Zwentendorfu a v Poysdorfu, zúčastní se přírodovědných a sportovních akcí, např. branného závodu třídních družstev, adoptují zvířata a strom atd. Opět se uskuteční Den pro Ghanu a Vlajka pro Tibet. Připravíme předvánoční akce. Žáci si zopakují zásady bezpečného chování. Výčet dlouhodobých celoškolních projektů a podrobnější informace o nich je možné najít na 7. Metody a formy realizace PP Prevence rizikového chování je součástí ŠVP, každého předmětu, exkurzí, výletů atd. Formy a metody: - integrace do jednotlivých předmětů v rámci výuky

6 - slohové práce, návrhy plakátů - besedy a přednášky - volnočasové aktivity - projektové vyučování - individuální práce se žáky s SPU - individuální práce s problémovými žáky - budování vzájemné důvěry mezi učitelem a žákem - skupinová práce žáků - školní parlament - školní výlety a exkurze - školení pro učitele - konzultace s rodiči 8. Informovanost rodičů - pravidelné třídní schůzky - konzultační hodiny - webové stránky školy (www.zsvalticka.cz) - nástěnky - příspěvky v tisku (Radnice, Břeclavsko atd.) - školní projekty (Adopce na dálku atd.) 9. Způsob měření efektivity programu Preventivní program je vyhodnocován školním metodikem prevence každý rok. V průběhu školního roku metodik zajišťuje a zástupkyně ředitele školy organizačně zabezpečuje jednotlivé preventivní aktivity tříd. Hodnocení programu je součástí výroční zprávy školy, kterou vypracovává ředitelka školy. Zaznamenáváme rozhovory s problémovými žáky a s rodiči těchto žáků. Schůzek se účastní také výchovný poradce, metodik prevence a ředitelka školy, popř. zástupkyně a pracovníci OSPOD. 10. Shrnutí Škola má vypracovaný krizový plán při řešení šikany. Ředitelka školy je informována o výskytu jakéhokoliv projevu rizikového chování. Pokud se objeví nějaký problém, řeší jej okamžitě školní metodik prevence, vedení školy, výchovný poradce popř. další vyučující dle potřeby. Také rodiče jsou neprodleně informováni. V naší škole se problémy nevyskytují často. Pokud se nějaké objeví, např. záškoláctví, vandalismus nebo náznaky šikany, ihned je řešíme. Cílem prevence je předcházet ve škole všem nežádoucím jevům. Do tohoto procesu se musí zapojit všichni učitelé. Chceme, aby se žáci i učitelé cítili ve škole bezpečně. 11. Přílohy 1. Přehled volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů ve školním roce Kontaktní adresy 3. Projekty září 2014 vypracovala: Mgr. Ivana Hemalová

7 PŘEHLED PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ, DALŠÍHO CIZÍHO JAZYKA, NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ A ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník Předmět Vyučující 6. Provoz a údržba domácnosti Mgr. D. Krystíková 7. Pěstitelské práce a chovatelství Mgr. J. Martínková 8. Příprava pokrmů Mgr. L. Chadimová 9. Svět práce Mgr. I. Filipská DALŠÍ CIZÍ JAZYK Ročník Předmět Vyučující 7. Německý jazyk Mgr. L. Chadimová 8. Německý jazyk Ruský jazyk 9. Německý jazyk Ruský jazyk Mgr. D. Krystíková Mgr. M. Zajíčková Mgr. D. Krystíková Mgr. I. Filipská NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Ročník Předmět Vyučující Speciálně pedagogická péče Mgr. J. Jankovičová 2. Němčina pro nejmenší Mgr. L. Chadimová ZÁJMOVÉ ÚTVARY Ročník Předmět Vyučující 2. Němčina pro nejmenší Mgr. L. Chadimová Filmový klub Bc. R. Talířová

8 Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, Bratří Mrštíků 30, Břeclav Tel.fax: , , Kontakty na krizová, poradenská a preventivní zařízení Vždycky Ti někdo pomůže. Ped.- psych. poradna Břeclav ředitelka Ped. - psych. poradna Břeclav metodik prevence SPJ Městský úřad Břeclav, vedoucí Odd. Sociálně právní ochrany dětí a služeb (OSPOD) Městský úřad Břeclav Úsek poskytování peněžitých a věcných dávek občanům společ. nepřizpůsobivým (OSPOD) Mgr. Vladimíra Houšťová Mgr. Helena Adamusová Mgr. Dagmar Gasnárková Mgr. Popovská Pí. Alena Vajbarová web.: clav.cz v.org clav.eu av.eu K centrum drogové závislosti Břeclav PIS-mluvčí policie Břeclav Policie ČR Břeclav, Nár.hrdinů č.15 Mě Policie Břeclav velitel městské policie Ped. psych. poradna Břeclav - pobočka Mikulov - psycholog Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy ( drogové závislosti) psycholog Mgr. Štěpán Žáček Bc. Hany Hajduchová Barbora Janyová, Dis. Mgr. Kamila Haraštová Obvod- p. Kocourek Ing. Bc. Stanislav Hrdlička Mgr. Anna Uhrová PhDr. Trávníček Psycholog u nemocnice Mgr. Martina Kopečková Psycholog - poliklinika Mgr. Loubalová web: pcr.cz eu Pondělí a středa Břeclav 17. Listopad Úterý - Pohořelice Čtvrtek - Mikulov Poliklinika Břeclav dětský psychiatr Probační a mediační služba ČR středisko Břeclav MUDr. Dagmar Stehlíková Vedoucí Mgr. Jan Adamus Pro mládež: Mgr. Petra Straková Mgr. Eva Musilová

9 CELOŠKOLNÍ PROJEKT EKOABECEDA EKOABECEDA je dlouhodobý environmentální celoškolní projekt, do kterého se pravidelně zapojují dle aktuálních možností všichni žáci, vyučující i provozní zaměstnanci školy. Projekt se skládá ze čtyř částí: UZDRAVUJEME SVĚT RECYKLUJEME ŠETŘÍME POMÁHÁME Den Země aktivity s environmentální tématikou, úklid okolí školy, budování školního pozemku, pěstování ovoce a zeleniny Recyklohraní plnění úkolů v celostátním environmentálním programu Věnuj mobil celostátní soutěž ve sběru vyřazených mobilních telefonů Třídění odpadu plasty, papír, komunální odpad, elektro Sběr baterií sběrné boxy Ecocheese ve třídách Hřbitov odpadků pozorování rozkladu odpadu na školní zahradě Teplo regulace teplot ve třídách pomocí termohlavic radiátorů Světlo ekonomické svícení ve třídách, obsluha rolet, žaluzií Voda šetříme vodou spořiče vody na WC Strom roku hlasování formou dárcovské sms v celostátní akci Adopce - podpora adoptovaných zvířat v ZOO Hodonín VÝUKA Dle školního vzdělávacího programu vyučující integrovali stěžejní témata environmentálního vzdělávání do výuky vybraných předmětů, zejména přírodopisu, zeměpisu, chemie, jazyka českého a občanské výchovy (viz. tabulka). TÉMA 2. roč. 4. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Ekosystémy Přd Př, Z Př Z Př, Z Základní podmínky života Př Př Ch Př, Z, Ch Lidské aktivity a problémy ŽP Př, Z, Ch Vztah člověka k prostředí Jč Pálava Z, Ov, Jč Z Př, Z AKCE DOPLŇUJÍCÍ VÝUKU Výuku vhodně doplňují environmentálně zaměřené akce a besedy s odborníky v dané problematice. Vyučující 1. a 2. stupně naplánovali na období celého školního roku velké množství environmentálně zaměřených akcí, např.: Anketa Strom roku, Exkurze Turold Mikulov, Akce ke Dni Země, Životní prostředí a my, Hřbitov odpadků, Světové ekologické problémy, Exkurze na sběrný dvůr, Třídíme odpad, Chráněná území, Třídní encyklopedie, Co můžeme udělat pro naši planetu, Ekoprogramy ZSOŽ Rajhrad Některé akce proběhnou ve spolupráci s vybranými subjekty podporujícími ochranu přírody, např. Tempos Břeclav, Ekocentrum Mikulov, Recyklohraní, Ekokom, ZOO Hodonín, SVČ Duhovka, Středisko ekologické výchovy Rajhrad Září 2014 Zpracovala Mgr. Marta Zajíčková

10 Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Mezi Dunajem a Dyjí Název projektu Cíle projektu Mezi Dunajem a Dyjí Nejdůležitějším cílem projektu je spolupráce našich žáků se žáky z Zwentendorfu. Rozvíjení jazykových schopností na úrovni znalostí dětí základních škol. Komunikace jak v angličtině, tak také v němčině. Společné sportovní akce /sport. hry, volejbal, kopaná, košíková, lehká atletika, plavání a další sporty/. Vzájemné poznávání regionů, ve kterých žáci bydlí a to v oblasti zeměpisné, přírodovědné, historické a společensko-vědní. Navazování přátelských kontaktů s možností komunikace pomocí internetu. Spolupráce pedagogických pracovníků při poznávání pedagogických modelů a systémů při výuce. Porovnávání vzdělávacího systému v obou státech. Koordinátor projektu Mgr. Dagmar Krystíková, Mgr. Ludmila Výborná, Mgr. Lenka Chadimová Cílová skupina Žáci II. stupně (7. A) ZŠ Břeclav, Na Valtické 31 A Plán vzájemných návštěv Podzimní návštěva žáků z Zwentendorfu. Předvánoční návštěva žáků 7. A ve Zwentendorfu. Jarní návštěva žáků z Zwentendorfu. Časový harmonogram Školní rok 2014/2015

11 Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Čtení nás baví Název projektu Cíle projektu Koordinátorky projektu Čtení nás baví Nejdůležitějším cílem celoškolního projektu je vzbudit u dětí zájem o literaturu (čtení) a zájem pracovat s textem. Dále podpořit schopnosti získávat z textů informace, zpracovávat je a následně používat. Chceme, aby žáci měli ze čtení radost a kniha se jim stala součástí každodenního života. Rádi bychom jim ukázali obrovské bohatství literatury a vedli je k zájmu vyhledávat možnosti setkání s literaturou v jakékoliv podobě. Chceme také prohlubovat jejich schopnosti umět číst s porozuměním a umět analyzovat text. Používat získané informace v různých komunikačních situacích. Mgr. Zdenka Hošková, Mgr. Ivana Hemalová, Mgr. Dagmar Krystíková a Mgr. Marta Zajíčková Cílová skupina Žáci I. a II. stupně ZŠ Břeclav, Na Valtické 31 A Možnosti literatury Literatura obsahuje mnoho informací Probouzí v dětech fantazii a kreativitu Rozšiřuje slovní zásobu Poučí o gramatice daného jazyka Vede k poznání spisovného jazyka Rozšiřuje obzory Pomáhá při stresových situacích Smysluplně vyplňuje volný čas dětí i dospělých Zlepší vyjadřovací schopnosti Časový harmonogram Školní rok 2014/2015 Činnosti vedoucí ke zlepšení čtenářské gramotnosti žáků (plán) Termín akce Září - červen Popis činností - tříd Tematicky zaměřené návštěvy knihovny v Poštorné a v Břeclavi

12 Celoroční Prosinec Březen Třídní projekty zaměřené na literaturu Vánoční pásmo Celoškolní recitační soutěž Autorské čtení Květen - červen Literární noc ve školní knihovně

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA školní rok 2013 2014 Září 2013 Zpracovala Mgr. Marta Zajíčková ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN školní rok 2013 2014 CO JE TO ENVIRONMENTÁLNÍ

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2011/2012 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341, tel: 554 652 218, e-mail: zs-mstremesna@seznam.cz IČO: 00852538 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Prevence rizikových

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování

ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování ZŠ a MŠ Hranice Hranická 100, Hranice IV - Drahotuše 2013/2014 Minimální program prevence rizikového chování A Hlavní východiska pro zpracování MPP školy a pro realizaci prevence na škole, závazné dokumenty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program školy 2013-2014

Minimální preventivní program školy 2013-2014 Minimální preventivní program školy 2013-2014 Školní metodik prevence: Mgr. Jana Tesařová Úvod Minimální preventivní program je určen pro žáky, jejich rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky školy,

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014

Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 Dlouhodobý plán výchovného poradce Školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Martina Křížová Schválila: Mgr. Marie Šnajdrová ředitelka školy Obsah

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Z á k l a d n í š k o l a S t ř í b r o, M á n e s o v a 4 8 5 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2012/2013 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/8 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008

Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz Minimální preventivní program šk.rok 2007/2008 Vychází z: metodický pokyn MŠMT

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE. za školní rok 2013/2014. Vyhodnocení MPP ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO METODIKA PREVENCE za školní rok 2013/2014 Vyhodnocení MPP Cíle stanovené v Minimálním preventivním programu pro šk. r. 2013/14 byly splněny, v některých případech pozměněny, případně

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Minimální preventivní program pro školní rok 2014 2015 Základní škola Ostrov, Májová 997, Ostrov Školní metodik prevence: Ing. Lada Budinská Konzultační hodiny: úterý 13:00-13:45 (jinak dle domluvy) Předkladatel

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013

Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 Základní škola Brno, Měšťanská 21, p.o. Školní rok 2012/2013 M I N I M Á L N Í P R E V E N T I V N Í P R O G R A M Kontakty: ŠMP pro 1. stupeň Mgr. Libuše Šindelková, 533 433 327, libuse.sindelkova@zsmestanska.cz

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Název a adresa školy, pro kterou platí MPP Základní škola U Pošty 5 538 51 Chrast Jméno

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Nová Ves pod Pleší Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Preventista: Bc. Hana Zemanová Realizátor: Základní škola Nová Ves pod Pleší Garant: Ředitelství ZŠ Nová Ves pod Pleší

Více

Základní škola T.G.Masaryka Náchod

Základní škola T.G.Masaryka Náchod Základní škola T.G.Masaryka Náchod Minimální preventivní program školy 2012 2013 Zpracovala: Mgr.Jitka Müllerová, ŠMP Obsah : 1. Úvod 2. Realizace preventivního programu na škole 3. Postup v případě podezření

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Židlochovice, Tyršova 611 školní rok 2013/14 Garant programu: Ing. Milena Rotterová, školní metodik prevence Při přípravě MPP vycházíme legislativy v účinném znění. Při

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice

Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice Minimální preventivní program 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace, Dlouhá 35, 691 23 Pohořelice I.Východiska MPP navazuje na předcházející MPP a respektuje dokumenty

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE

Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE Střední průmyslová škola Ostrov sídlo: Klínovecká 1197, 363 01 Ostrov, tel: 353 416 400, IČ: 708 454 25 SMĚRNICE ředitele Střední průmyslové školy Ostrov č. 1949/2013/SPS Školní program environmentálního

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program na školní rok 2013/2014 1 Základní údaje Název a adresa školy Základní škola Ostrava Slezská Ostrava, Chrustova 24/1418, příspěvková organizace Ředitel školy Mgr. Radim Motyčka

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ BUDĚJOVICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Střední škola a

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58

Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Základní škola a Mateřská škola Vysoký Újezd,okres Beroun 267 16 Vysoký Újezd 58 Mgr.Olga Reiterová, ředitelka školy Minimální preventivní program Je zaměřen pro žáky 1.-5. ročníku naší školy. Cíl programu:

Více

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO

PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY HAVÍŘOV-MĚSTO NA NÁBŘEŽÍ příspěvková organizace NA NÁBŘEŽÍ 49/1374, 736 01 HAVÍŘOV-MĚSTO Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM v oblasti sociálně patologických jevů školní rok 2015-2016 Základní škola a Mateřská škola Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí Zpracovatel: Ivana

Více

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová

Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PLÁN 2014/2015 Garant programu je metodik prevence rizikového chování Mgr. Kamila Reischlová Cílem programu je vytvoření optimálního sociálního klimatu ve třídách, snížení rizika

Více

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Muchova 228, Chlumec příspěvková organizace Muchova 228 403 39 Chlumec MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní metodik prevence: Mgr. Nikola Šífová Školní rok: 2014 /2015 Obsah 1. Charakteristika

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Obsah:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Štursova 14 779 00 Olomouc V souladu s Metodickým pokynem ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014

Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 Hodnocení MPP ZŠ a MŠ Žarošice za školní rok 2013/2014 A. Kvalitativní hodnocení Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 104 žáci na prvním a 84 žáků na druhém stupni. Vzhledem k charakteru a umístění

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok: 2014/2015 ---------------------------- ---------------------------- Mgr. Zdeňka Laštuvičková Mgr. Radovan Pavelka ( ŠMP ) (ředitel školy) Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011

Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Tasovice, příspěvková organizace, okres Znojmo Minimální preventivní program školní rok 2010/2011 Garant programu / metodik: Mgr. Kamila Reischlová, učitelka ZŠ Tasovice

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Minimální preventivní program pro školní rok 2009/2010 Základní škola Chrast Tel.: 469 667 195 e-mail: lenka.budinska@zs.chrastuch.indos.cz zdenka.modrackova@zs.chrastuch.indos.cz ivana.celnarova@skola-chrast.net

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2012-2013 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Minimální preventivní program 2014-2015

Minimální preventivní program 2014-2015 Minimální preventivní program 2014-2015 Základní údaje Adresa školy: ZŠ a MŠ Štramberk, Zauličí 485, 742 66 Štramberk Minimální preventivní program (MPP) je preventivním programem školy pro jeden školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP)

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Základní škola Hroznětín, okres Karlovy Vary, 362 33 se sídlem Sídliště 310, Hroznětín, 362 33 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) školní rok 2013/2014 1 1. Úvod Drogy a jiné sociálně patologické jevy

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 ŠKOLA PRO VŠECHNY ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, PODĚBRADOVA 18 Název školy: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Adresa: Základní škola, Jičín, Poděbradova 18 Ředitel

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více