Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Škola přátelská škola partnerská PREVENTIVNÍ PROGRAM POMÁHÁME SI NAVZÁJEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Škola přátelská škola partnerská PREVENTIVNÍ PROGRAM POMÁHÁME SI NAVZÁJEM 2014-2015"

Transkript

1 Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Škola přátelská škola partnerská PREVENTIVNÍ PROGRAM POMÁHÁME SI NAVZÁJEM Září 2014 Zpracovala Mgr. Ivana Hemalová

2 1. Úvod Škola vytvořila svoji preventivní strategii jako základní nástroj prevence rizikového chování žáků. Cílem je vést žáky k odpovědnému chování a ke vzájemné spolupráci. Do preventivního programu jsou zapojeni žáci, učitelé i rodiče. Preventivní program je začleněn do výchovně vzdělávacích předmětů. Také je realizován prostřednictvím různých akcí a mimoškolních aktivit. Preventivní program pro školní rok 2014/2015 vychází z PP školního roku 2013/2014 a navazuje na probíhající projekty. Úkolem preventivního programu je předcházet rizikovému chování žáků a chránit je před různými nežádoucími projevy chování. Týká se to kouření, zneužívání alkoholu a drog, šikany a kyberšikany atd. Charakteristika školy ZŠ Na Valtické 31 A se nachází na sídlišti Na Valtické v Břeclavi. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 627/13 ze dne Základní školy Břeclav, Na Valtické 31 A má název Škola přátelská škola partnerská. V naší škole poskytujeme žákům základní všeobecné vzdělání v 1. až 9. ročníku. Školu navštěvují především děti bydlící na sídlišti. Školu tvoří jedna budova, hřiště a školní pozemek. Naše škola je otevřenou základní školou a její hlavní myšlenkou jsou fungující vztahy mezi dětmi a poskytování kvalitních služeb dětem a jejich rodičům. Důležitá je také výchova ke zdravému životnímu stylu a rozvíjení komunikačních schopností v cizím jazyce. Od sedmého ročníku se žáci učí dalšímu cizímu jazyku. Vzdělávání ve škole je podporováno moderními metodami výuky s využitím moderní vyučovací techniky, nových vzdělávacích metod a projektového vyučování. Vytváříme technické zázemí pro výuku komunikačních a informačních technologií. Pozornost věnujeme environmentální výchově, pokračujeme v projektu Adopce na dálku a adopce zvířat z hodonínské ZOO. Cílem školy je také co nejlepší vzdělávání žáků s vadami učení, dále práce se znevýhodněnými dětmi. Svou pozornost věnují vyučující i nadaným žákům. Máme přípravnou třídu, jejímž smyslem je pomoci dětem ze sociálně znevýhodněných rodin lépe se začlenit do vyučovacího procesu. Tato přípravná třída pracuje dle ŠVP pro předškolní výchovu Náš pestrobarevný svět. Školu navštěvují i děti cizinců, kterých stále přibývá. Jedná se zejména o děti z Ukrajiny. Těmto žákům pomáháme se začleněním do našeho školního kolektivu. Preventivní program vychází z pokynů MŠMT, č. j / , který do prevence zařazuje boj proti konzumaci drog, užívání alkoholu, kouření, kriminalitě, gamblingu, záškoláctví, šikanování, rasismu, xenofobii, intoleranci a antisemitismu. Dále se PP řídí Metodickým pokynem MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. MŠMT 22294/ a naší Organizační směrnicí k prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů z roku 2008, která je součástí organizačního řádu školy a kterou budeme letos podle nového metodického pokynu inovovat. Vycházíme i z vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, která se v 2 odstavci c) zabývá prevencí a řešením výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (zejména šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů. Snažíme se také působit na ty naše žáky, kteří už ve školním věku kouří, popř. zneužívají jiné návykové látky. Vycházíme z Předpisu č. 379/2005 Sb. Jedná se o Zákon o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů (Hlava II Omezení dostupnosti tabákových výrobků a zákony o kouření, kde se v 6 odstavci 1 zakazuje prodávat tabákové výrobky i elektronické cigarety osobám mladším 18 let. Hlava III pak pojednává o omezení dostupnosti alkoholických nápojů, zejména se jedná o zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů podle 12 ods. g) ve všech typech škol a školských zařízení). Preventivní program vytváříme jako nástroj prevence, jednou ročně jej vyhodnocujeme, sledujeme jeho účinnost a efektivitu. V loňském školním roce jsme se zaměřovali zejména na slušné chování žáků k sobě i k vyučujícím a začali jsme řešit včasné a řádné omlouvání dětí ze strany rodičů. V tomto úkolu chceme i letos pokračovat. Budeme i nadále pečlivě sledovat docházku dětí do školy, abychom předešli případnému záškoláctví. Také budeme důsledně dbát na to, aby žáci nekouřili v areálu školní budovy. Žáky chceme varovat prostřednictvím různých výchovně vzdělávacích akcí před nebezpečím zneužívání návykových látek, zejména v mladém věku člověka. Preventivní program je tvořen v souladu s celkovou koncepcí školy. Škola je sídlištní, někteří žáci žijí v neúplných rodinách, z čehož také vyplývají některé problémy.

3 Škola má v letošním školním roce 14 tříd (včetně přípravné třídy), 9 na I. stupni a 5 na II. stupni, což představuje 293 žáků (188 na I. stupni a 105 na II. stupni). Ve škole pracuje 23 pedagogů. Fungují čtyři oddělení školní družiny. Školní družina má vlastní vzdělávací program a podporuje všestranné činnosti žáků. Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně. Naše škola vytváří žákům podmínky pro smysluplné využití volného času prostřednictvím nepovinných předmětů a zájmových útvarů (viz. příloha). Vyučující začleňují ve svých předmětech do výuky prvky výchovy ke zdravému životnímu stylu, zejména v OV, RV, JČ, PŘ, TV, JA, Z a VV. Škola bude i nadále při svých aktivitách spolupracovat s Radou školy, PPP, Policií ČR, s dětským psychiatrem, s psychology, s OSPOD s rodiči, s MěÚ v Břeclavi, s Centrem volného času Duhovka, s ÚP atd. Školní řád jasně definuje zákaz užívání návykových látek ve škole a na akcích spojených se školou. Žáci i rodiče mají přístup k informacím, které se týkají problematiky společensky nežádoucích jevů přes školního metodika prevence, výchovného poradce a třídní učitele. Důležitou součástí každého školního roku je pravidelné vzdělávání celého pedagogického sboru i v oblastech souvisejících s prevencí rizikového chování. Vyučující získávají nové informace na školeních nebo od školního metodika prevence na pedagogických radách. Třídní kolektivy mohou řešit své problémy také prostřednictvím svých zástupců ve školním parlamentu, který svolává ředitelky školy. Veškeré náměty a připomínky, které vzejdou z jednání školního parlamentu, jsou posuzovány vedením školy. 2. Cíle prevence Protože děti patří k nejohroženější skupině z hlediska rizikového chování, je třeba zahájit primární prevenci již v době docházky na základní školu. Učitelé žákům poskytují co nejvíce informací o dané problematice, naslouchají jejich problémům a otevřeně hovoří se žáky. To vše je nutné proto, poněvadž v populaci celkově narůstá počet nejrůznějších forem rizikového chování. Cíle: - vytvářet pozitivní sociální klima školy, zajistit atmosféru pohody a klidu - zajistit včasnou intervenci v případě výskytu rizikového chování žáků - zvýšit odolnost dětí vůči možnému vzniku rizikového chování - učit žáky zodpovědnosti za své chování, zvyšovat sociální kompetence žáka - zlepšit chování žáků k sobě navzájem, rozvíjet dovednosti žáka směřující k odmítání sebepoškozování a agresivity - posilovat sociální dovednosti žáků schopnost řešit problémy, konflikty, umět reagovat na stres, kritiku, neúspěch - ukázat žákům, jak smysluplně využívat volný čas - maximálně zapojit žáky, učitele i rodiče do života školy - rozšiřovat vzájemnou spolupráci mezi učiteli - cíleně podporovat zdravý životní styl V letošním školním roce budeme pokračovat v projektech Mezi Dunajem a Dyjí (týká se spolupráce se školou v Zwentendorfu), Pomáháme si navzájem, Ekoabeceda, Učíme se pro praxi, Rozumíme si (týká se spolupráce se školou v Poysdorfu) a Čtení nás baví. Také se chceme věnovat problematice kyberšikany (jednotlivé projekty je možné najít na

4 3. Řízení a realizace preventivních aktivit Školní preventivní tým: -ředitelka školy -zástupkyně ředitelky školy - školní metodička prevence - výchovné poradkyně Za realizaci PP zodpovídá školní metodička prevence Mgr. Ivana Hemalová. Koordinuje a řídí práci dalších pedagogů, analyzuje současný stav a hledá řešení problémů, zajišťuje zájemcům potřebné materiály týkající se prevence, spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi v oblasti primární prevence atd. V úzkém kontaktu je především s vedením školy ředitelkou Mgr. Dagmar Krystíkovou a se zástupkyní ředitele Mgr. Martou Zajíčkovou. Vedení školy jistí aktivity PP, podporuje soustavné vzdělávání pedagogů, zajišťuje vybavení školy odbornými a metodickými materiály a pomůckami, zajišťuje případné aktualizace školního řádu, schvaluje PP, kontroluje činnost všech vyučujících v oblasti prevence atd. Nezastupitelnou úlohu mají i obě výchovné poradkyně Mgr. Ivana Filipská a PaedDr. Dana Vanžurová. Úkolem výchovného poradce je koordinovat práci se žáky se specifickými poruchami učení, poskytovat žákům a jejich zákonným zástupcům informace z oblasti volby povolání, zpracovávat přihlášky žáků na SŠ, vyhodnocovat úspěšnost žáků při přijímacím řízení, pomáhat žákům při řešení problémů s prospěchem i s výchovnými problémy, podílet se na práci výchovných komisí a konzultovat s odborníky. Důležitá je i spolupráce s třídními učiteli. Při realizaci PP škola spolupracuje s prověřenými organizacemi. 4. Vzdělávání Všichni učitelé včetně metodika prevence se zúčastňují školení dle nabídky a možností školy. Věnují se dané problematice i při samostudiu. 5. Primární prevence ve vyučovacích hodinách v předmětech 1. a 2. stupně 1. stupeň V rámci hodin Prv, Čj, Vv, Pč, Tv po celý rok vhodně vkládají vyučující témata: - duševní hygiena - zdravá výživa - výchova ke zdraví - dopravní výchova 2. stupeň Cj - komunikace konverzační cvičení Čj - zařazování vhodných témat do hodin slohu a literární výchovy (sebepoznání, mezilidské vztahy) - zapojení žáků do soutěží a kulturních akcí Ov - volný čas - globální problémy - morálka - dospívání - náročné životní situace - právo - příprava na pracovní uplatnění

5 - životní perspektivy Z - životní úroveň - život různých kultur proti rasismu D - lidské rasy, národy Př - houby, jedovaté rostliny, nebezpečné organismy, drogy, léky - ochrana zdraví, zásady první pomoci, hygiena - civilizační choroby - zdravý životní styl Rv - sebepoznání, rozvoj osobnosti - prevence patologického chování - řešení krizových situací - sociální chování - sex. výchova Ch - zacházení s chemickými látkami Tv - využití volného času - rozhodovací schopnosti, sebepoznávání Informatika - využívat internet ke vzdělávání, ale zároveň upozornit na nebezpečí a možnost zneužití informací 6. Další aktivity (viz. přílohy) Třídní učitel na I. stupni zajišťuje pro své žáky různé akce v rámci vyučování (ve školní družině i v době mimo vyučování), které se týkají primární prevence. Příklady některých akcí: návštěva knihovny a divadelního představení, vánoční besídka, bruslení, sáňkování, hry v přírodě, dopravní výchova, třídění odpadu, zdravá výživa, ekologie, obrana proti šikaně, hasiči, muzeum, drakiáda, branný závod, varování před nebezpečím zneužití internetu, hraní na flétny, školní akademie atd. Žáci II. stupně budou mít besedy a programy s tematikou prevence, např. s organizací Podané ruce, žáci 9. ročníku navštíví v červnu K centrum, 8. a 9. ročník se zúčastní akce Preventivní vlak, všichni postupně absolvují tematické besedy v knihovně, ve škole se uskuteční divadelní představení, dále budou mít možnost zhlédnout divadlo v Brně, budou spolupracovat s rakouskými školami v Zwentendorfu a v Poysdorfu, zúčastní se přírodovědných a sportovních akcí, např. branného závodu třídních družstev, adoptují zvířata a strom atd. Opět se uskuteční Den pro Ghanu a Vlajka pro Tibet. Připravíme předvánoční akce. Žáci si zopakují zásady bezpečného chování. Výčet dlouhodobých celoškolních projektů a podrobnější informace o nich je možné najít na 7. Metody a formy realizace PP Prevence rizikového chování je součástí ŠVP, každého předmětu, exkurzí, výletů atd. Formy a metody: - integrace do jednotlivých předmětů v rámci výuky

6 - slohové práce, návrhy plakátů - besedy a přednášky - volnočasové aktivity - projektové vyučování - individuální práce se žáky s SPU - individuální práce s problémovými žáky - budování vzájemné důvěry mezi učitelem a žákem - skupinová práce žáků - školní parlament - školní výlety a exkurze - školení pro učitele - konzultace s rodiči 8. Informovanost rodičů - pravidelné třídní schůzky - konzultační hodiny - webové stránky školy (www.zsvalticka.cz) - nástěnky - příspěvky v tisku (Radnice, Břeclavsko atd.) - školní projekty (Adopce na dálku atd.) 9. Způsob měření efektivity programu Preventivní program je vyhodnocován školním metodikem prevence každý rok. V průběhu školního roku metodik zajišťuje a zástupkyně ředitele školy organizačně zabezpečuje jednotlivé preventivní aktivity tříd. Hodnocení programu je součástí výroční zprávy školy, kterou vypracovává ředitelka školy. Zaznamenáváme rozhovory s problémovými žáky a s rodiči těchto žáků. Schůzek se účastní také výchovný poradce, metodik prevence a ředitelka školy, popř. zástupkyně a pracovníci OSPOD. 10. Shrnutí Škola má vypracovaný krizový plán při řešení šikany. Ředitelka školy je informována o výskytu jakéhokoliv projevu rizikového chování. Pokud se objeví nějaký problém, řeší jej okamžitě školní metodik prevence, vedení školy, výchovný poradce popř. další vyučující dle potřeby. Také rodiče jsou neprodleně informováni. V naší škole se problémy nevyskytují často. Pokud se nějaké objeví, např. záškoláctví, vandalismus nebo náznaky šikany, ihned je řešíme. Cílem prevence je předcházet ve škole všem nežádoucím jevům. Do tohoto procesu se musí zapojit všichni učitelé. Chceme, aby se žáci i učitelé cítili ve škole bezpečně. 11. Přílohy 1. Přehled volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů ve školním roce Kontaktní adresy 3. Projekty září 2014 vypracovala: Mgr. Ivana Hemalová

7 PŘEHLED PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ, DALŠÍHO CIZÍHO JAZYKA, NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ A ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník Předmět Vyučující 6. Provoz a údržba domácnosti Mgr. D. Krystíková 7. Pěstitelské práce a chovatelství Mgr. J. Martínková 8. Příprava pokrmů Mgr. L. Chadimová 9. Svět práce Mgr. I. Filipská DALŠÍ CIZÍ JAZYK Ročník Předmět Vyučující 7. Německý jazyk Mgr. L. Chadimová 8. Německý jazyk Ruský jazyk 9. Německý jazyk Ruský jazyk Mgr. D. Krystíková Mgr. M. Zajíčková Mgr. D. Krystíková Mgr. I. Filipská NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Ročník Předmět Vyučující Speciálně pedagogická péče Mgr. J. Jankovičová 2. Němčina pro nejmenší Mgr. L. Chadimová ZÁJMOVÉ ÚTVARY Ročník Předmět Vyučující 2. Němčina pro nejmenší Mgr. L. Chadimová Filmový klub Bc. R. Talířová

8 Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, Bratří Mrštíků 30, Břeclav Tel.fax: , , Kontakty na krizová, poradenská a preventivní zařízení Vždycky Ti někdo pomůže. Ped.- psych. poradna Břeclav ředitelka Ped. - psych. poradna Břeclav metodik prevence SPJ Městský úřad Břeclav, vedoucí Odd. Sociálně právní ochrany dětí a služeb (OSPOD) Městský úřad Břeclav Úsek poskytování peněžitých a věcných dávek občanům společ. nepřizpůsobivým (OSPOD) Mgr. Vladimíra Houšťová Mgr. Helena Adamusová Mgr. Dagmar Gasnárková Mgr. Popovská Pí. Alena Vajbarová web.: clav.cz v.org clav.eu av.eu K centrum drogové závislosti Břeclav PIS-mluvčí policie Břeclav Policie ČR Břeclav, Nár.hrdinů č.15 Mě Policie Břeclav velitel městské policie Ped. psych. poradna Břeclav - pobočka Mikulov - psycholog Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy ( drogové závislosti) psycholog Mgr. Štěpán Žáček Bc. Hany Hajduchová Barbora Janyová, Dis. Mgr. Kamila Haraštová Obvod- p. Kocourek Ing. Bc. Stanislav Hrdlička Mgr. Anna Uhrová PhDr. Trávníček Psycholog u nemocnice Mgr. Martina Kopečková Psycholog - poliklinika Mgr. Loubalová web: pcr.cz eu Pondělí a středa Břeclav 17. Listopad Úterý - Pohořelice Čtvrtek - Mikulov Poliklinika Břeclav dětský psychiatr Probační a mediační služba ČR středisko Břeclav MUDr. Dagmar Stehlíková Vedoucí Mgr. Jan Adamus Pro mládež: Mgr. Petra Straková Mgr. Eva Musilová

9 CELOŠKOLNÍ PROJEKT EKOABECEDA EKOABECEDA je dlouhodobý environmentální celoškolní projekt, do kterého se pravidelně zapojují dle aktuálních možností všichni žáci, vyučující i provozní zaměstnanci školy. Projekt se skládá ze čtyř částí: UZDRAVUJEME SVĚT RECYKLUJEME ŠETŘÍME POMÁHÁME Den Země aktivity s environmentální tématikou, úklid okolí školy, budování školního pozemku, pěstování ovoce a zeleniny Recyklohraní plnění úkolů v celostátním environmentálním programu Věnuj mobil celostátní soutěž ve sběru vyřazených mobilních telefonů Třídění odpadu plasty, papír, komunální odpad, elektro Sběr baterií sběrné boxy Ecocheese ve třídách Hřbitov odpadků pozorování rozkladu odpadu na školní zahradě Teplo regulace teplot ve třídách pomocí termohlavic radiátorů Světlo ekonomické svícení ve třídách, obsluha rolet, žaluzií Voda šetříme vodou spořiče vody na WC Strom roku hlasování formou dárcovské sms v celostátní akci Adopce - podpora adoptovaných zvířat v ZOO Hodonín VÝUKA Dle školního vzdělávacího programu vyučující integrovali stěžejní témata environmentálního vzdělávání do výuky vybraných předmětů, zejména přírodopisu, zeměpisu, chemie, jazyka českého a občanské výchovy (viz. tabulka). TÉMA 2. roč. 4. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Ekosystémy Přd Př, Z Př Z Př, Z Základní podmínky života Př Př Ch Př, Z, Ch Lidské aktivity a problémy ŽP Př, Z, Ch Vztah člověka k prostředí Jč Pálava Z, Ov, Jč Z Př, Z AKCE DOPLŇUJÍCÍ VÝUKU Výuku vhodně doplňují environmentálně zaměřené akce a besedy s odborníky v dané problematice. Vyučující 1. a 2. stupně naplánovali na období celého školního roku velké množství environmentálně zaměřených akcí, např.: Anketa Strom roku, Exkurze Turold Mikulov, Akce ke Dni Země, Životní prostředí a my, Hřbitov odpadků, Světové ekologické problémy, Exkurze na sběrný dvůr, Třídíme odpad, Chráněná území, Třídní encyklopedie, Co můžeme udělat pro naši planetu, Ekoprogramy ZSOŽ Rajhrad Některé akce proběhnou ve spolupráci s vybranými subjekty podporujícími ochranu přírody, např. Tempos Břeclav, Ekocentrum Mikulov, Recyklohraní, Ekokom, ZOO Hodonín, SVČ Duhovka, Středisko ekologické výchovy Rajhrad Září 2014 Zpracovala Mgr. Marta Zajíčková

10 Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Mezi Dunajem a Dyjí Název projektu Cíle projektu Mezi Dunajem a Dyjí Nejdůležitějším cílem projektu je spolupráce našich žáků se žáky z Zwentendorfu. Rozvíjení jazykových schopností na úrovni znalostí dětí základních škol. Komunikace jak v angličtině, tak také v němčině. Společné sportovní akce /sport. hry, volejbal, kopaná, košíková, lehká atletika, plavání a další sporty/. Vzájemné poznávání regionů, ve kterých žáci bydlí a to v oblasti zeměpisné, přírodovědné, historické a společensko-vědní. Navazování přátelských kontaktů s možností komunikace pomocí internetu. Spolupráce pedagogických pracovníků při poznávání pedagogických modelů a systémů při výuce. Porovnávání vzdělávacího systému v obou státech. Koordinátor projektu Mgr. Dagmar Krystíková, Mgr. Ludmila Výborná, Mgr. Lenka Chadimová Cílová skupina Žáci II. stupně (7. A) ZŠ Břeclav, Na Valtické 31 A Plán vzájemných návštěv Podzimní návštěva žáků z Zwentendorfu. Předvánoční návštěva žáků 7. A ve Zwentendorfu. Jarní návštěva žáků z Zwentendorfu. Časový harmonogram Školní rok 2014/2015

11 Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Čtení nás baví Název projektu Cíle projektu Koordinátorky projektu Čtení nás baví Nejdůležitějším cílem celoškolního projektu je vzbudit u dětí zájem o literaturu (čtení) a zájem pracovat s textem. Dále podpořit schopnosti získávat z textů informace, zpracovávat je a následně používat. Chceme, aby žáci měli ze čtení radost a kniha se jim stala součástí každodenního života. Rádi bychom jim ukázali obrovské bohatství literatury a vedli je k zájmu vyhledávat možnosti setkání s literaturou v jakékoliv podobě. Chceme také prohlubovat jejich schopnosti umět číst s porozuměním a umět analyzovat text. Používat získané informace v různých komunikačních situacích. Mgr. Zdenka Hošková, Mgr. Ivana Hemalová, Mgr. Dagmar Krystíková a Mgr. Marta Zajíčková Cílová skupina Žáci I. a II. stupně ZŠ Břeclav, Na Valtické 31 A Možnosti literatury Literatura obsahuje mnoho informací Probouzí v dětech fantazii a kreativitu Rozšiřuje slovní zásobu Poučí o gramatice daného jazyka Vede k poznání spisovného jazyka Rozšiřuje obzory Pomáhá při stresových situacích Smysluplně vyplňuje volný čas dětí i dospělých Zlepší vyjadřovací schopnosti Časový harmonogram Školní rok 2014/2015 Činnosti vedoucí ke zlepšení čtenářské gramotnosti žáků (plán) Termín akce Září - červen Popis činností - tříd Tematicky zaměřené návštěvy knihovny v Poštorné a v Břeclavi

12 Celoroční Prosinec Březen Třídní projekty zaměřené na literaturu Vánoční pásmo Celoškolní recitační soutěž Autorské čtení Květen - červen Literární noc ve školní knihovně

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Škola přátelská škola partnerská PREVENTIVNÍ PROGRAM. prevence rizikového chování POMÁHÁME SI NAVZÁJEM

Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Škola přátelská škola partnerská PREVENTIVNÍ PROGRAM. prevence rizikového chování POMÁHÁME SI NAVZÁJEM Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Škola přátelská škola partnerská PREVENTIVNÍ PROGRAM prevence rizikového chování POMÁHÁME SI NAVZÁJEM 2015-2016 Září 2015 Zpracovala Mgr. Ludmila Výborná 1. Úvod

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA

ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA školní rok 2013 2014 Září 2013 Zpracovala Mgr. Marta Zajíčková ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN školní rok 2013 2014 CO JE TO ENVIRONMENTÁLNÍ

Více

ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN

ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN EKOABECEDA ŠKOLNÍ ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN Školní program EVVO Základní školy Břeclav, Na Valtické 31 A je zpracováván jako dlouhodobý dokument,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program

Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Základní škola Klatovy, Čapkova 126 Preventivní program Školní rok 2016/2017 Zpracovala: Mgr. Alena Virtová Obsah Úvod Vytýčení rizikového chování Cíl preventivního programu Charakteristika školy Analýza

Více

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program)

Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) Charakteristika primární prevence (metodický pokyn č. j.: 20 006/2007-51) 1. veškerá činnost směřující ke snaze zabránit výskytu rizikového

Více

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice

Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Základní škola a Mateřská škola Ratíškovice Vítězná 701, 696 02 Ratíškovice Minimální preventivní program v oblasti zneužívání návykových látek Škola bez drog 2014-2015 A. Organizace života školy B. Vzdělávání

Více

Plán minimálního programu prevence

Plán minimálního programu prevence Základní škola a Mateřská škola Město Touškov, příspěvková organizace Čemínská 296, Město Touškov 330 33 Plán minimálního programu prevence 2015 / 2016 Mgr. Ivana Mertlová Mgr. Libuše Kalvasová Ředitelka

Více

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů

SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013. Metodik prevence sociálně patologických jevů SOU Valašské Klobouky MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) 2012 2013 Metodik prevence sociálně patologických jevů Roční plán práce zabezpečuje Mgr. Pavel Hrabina Konzultační hodiny pro žáky a rodiče: kdykoliv

Více

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013

Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Příloha č. 3 Program minimální prevence sociálně patologických jevů na školní rok 2012/2013 Cíle: - působit na zdravý životní styl dětí, uvědomovat si svou vlastní zodpovědnost vůči svému zdraví výchova

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Sv. Čecha, Choceň Sv. Čecha 1686, Choceň 565 01 Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracoval: Mgr. Martin Durdil 1. Úvod Minimální preventivní program rizikového chování

Více

V l a s t n í p r o g r a m

V l a s t n í p r o g r a m S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark V l a s t n í p r o g r a m 1. Koordinace preventivních

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2015-2016 Realizátor: Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Přerov, příspěvková organizace, Jindřichov 122, Hranice 75301 Garant: Ředitelství ZŠ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2015 / 2016 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola při Psychiatrické nemocnici Bohnice, Ústavní 91, Praha 8 dislokované pracoviště ZŠ Poznaňská Plán práce výchovného poradce Školní rok 2016 / 2017 Vypracovala: Mgr. Zdeňka Silvestrová 1 Základní

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 Žernosecká 3/1597 182 00 Praha 8 Kobylisy ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM na školní rok 2016/2017 Ředitelka: RNDr. Božena Čerňanská, Ph.D. Školní metodik prevence: Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010

Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013. Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Plán školního metodika prevence školní rok 2012/2013 Základní škola Dolní Beřkovice, okres Mělník Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice 315 692 010 Statutární zástupce: Výchovný poradce: Školní metodik

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. školní rok ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, PALACHOVA 37, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2016 2017 REALIZÁTOR: ZŠ Ústí nad Labem, Palachova 37, příspěvková organizace Ředitel školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Semín 102, Přelouč 535 01 IČO: 70988838 Tel. 466 932 207 Prevence sociálně patologických jevů na základní škole zahrnuje především předcházení problémům s návykovými látkami

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Primární prevence na škole

Primární prevence na škole Primární prevence na škole Preventivní tým: Školní metodik prevence: školní metodik prevence zástupkyně ředitele školy výchovná poradkyně Mgr. Ivona Gryčová Konzultační hodiny : pondělí: 13,30 14,30 Individuální

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017

Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Mateřská škola a Základní škola pro tělesně postižené Brno, Kociánka, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 Charakteristika školy: škola pro žáky s tělesným, případně

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené Olomouc, Kosmonautů 4 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE 2012-2016 Zpracoval: Mgr. Václav Voják, školní metodik prevence Datum: 31. 8. 2012

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní rok: 2009-2014 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017

PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ. školní rok 2016/2017 PROGRAM VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2016/2017 vypracovala: Mgr. Martina Kuštová výchovná poradkyně 1 1. Základní legislativní rámec výchovného poradenství Výchozím dokumentem je školský zákon č.

Více

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště Školní poradenské pracoviště Od listopadu 2011 pracoval ve škole poradenský tým ve složení výchovný poradce, metodik prevence a školní psycholog. Fungovala také velmi úzká spolupráce s učiteli, zákonnými

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Tvrdonice, příspěvková organizace Kostická 98, 691 53 Tvrdonice Škola do nepohody MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MÁME RÁDI PŘÍRODU 2016-2017 Září 2016 Zpracovala Mgr. Ivana Hemalová 1. Úvod

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník.

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015. Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/ 2015 Základní škola Dolní Beřkovice, Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice, okres Mělník. Statutární zástupce: Mgr. Jana Basařová, ředitelka školy Výchovný

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2015 červen 2016 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Realizátor:

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Obsah: 1. Analýza současného stavu 2. Konkrétní cíle programu 3. Metody práce 4. Koordinace

Více

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012

Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice Minimální preventivní program pro školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Koordinace preventivních

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2010/2011 Vypracovala: Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2016/2017 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence rizikového chování:

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy E-mail Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2014/2015 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Jih Mariánské Lázně Minimální preventivní program 1.stupeň pro školní rok 2015/2016 1 Charakteristika školy První stupeň navštěvuje 363 žáků, z toho 175 dívek a 188 chlapců, v 15 třídách.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Dražice, okr. Tábor, 391 31 Dražice Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Minimální preventivní program 2015/2016 Škola bez drog a šikany Škola:

Více

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009

Minimální preventivní program na šk. rok 2008/2009 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Čs. exilu 669, 708 00 Ostrava-Poruba Web: www.gym669ova.cz E-mail: reditel@gym669ova.cz sekretariat@gym669ova.cz Tel., fax: +420 596 910 135

Více

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program

Základní škola Stříbro, Mánesova 485. Minimální preventivní program Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Minimální preventivní program Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016

Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Hodnocení prevence rizikového chování školní rok 2015/ 2016 Prevence rizikového chování byla zaměřena na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj, na rozvoj jejich

Více

lškola bez drog a šikany

lškola bez drog a šikany Minimální program prevence sociálně patologických jevů Školní rok 2007-2008 lškola bez drog a šikany Cíl : Informovanost všech žáků v oblasti sociálně patologických jevů. Systematická výuka a výchova ke

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové:

2010/2011. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice. Obránců míru 369 Kopřivnice. Pedagogové: MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2010/2011 ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice Obránců míru 369 Kopřivnice ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Michaela Lukešová

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce Základní škola, Chrast, U pošty 5, 538 51 Chrast Plán práce výchovného poradce Škola pracuje podle školního vzdělávacího programu Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí Školní rok 2013/2014

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola při Dětské psychiatrické nemocnici, Opařany 160 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2016-2017 Obsah: 1. Metodické pokyny a doporučení 2. Cíl MPP 3. Konkrétní cíle MPP 4. Zpětné šetření

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2008/2009 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy

I. Úvod. II. Sociálně patologické jevy Zpracovaly: Mgr. Lenka Sýkorová Mgr. Věra Jaborová I. Úvod Nárůst sociálně patologických jevů včetně zneužívání návykových látek u dětí školního věku se stává celospolečenským problémem. Primární prevence

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Základní škola a Mateřská škola Habry, V Zahradách 18, 582 81 Habry Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u žáků ve škole Obsah: 1. Předmět úpravy 2. Vymezení základních pojmů 3. Začlenění

Více

Základní škola Brno, Hroznová 1

Základní škola Brno, Hroznová 1 Základní škola Brno, Hroznová 1 Minimální preventivní program Obsah Úvod Vytyčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu na škole

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 1 Charakteristika a vnitřní zdroje školy 1.1 Základní údaje o škole Název a adresa školy Základní škola a Mateřská škola Vřesina, příspěvková organizace

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

Problematika primární prevence v základních školách

Problematika primární prevence v základních školách Problematika primární prevence v základních školách Co je to primární prevence rizikového chování Základním principem je výchova k předcházení a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2009/2010 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 září 2015 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2015/2016 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2014 2018 Zpracovaly: Mgr. Martina Černá, Mgr. Petra Kňurová 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Preventivní program školy

Preventivní program školy Základní škola Stříbro, Mánesova 485 Preventivní program školy Motto: Zdravá Máneska Pro rok: 2015/2016 Předkladatel: Mgr. Václav Dedek, školní metodik prevence Zodpovídá: Mgr. Václav Dedek Charakteristika

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě

Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE ŠKOLNÍ METODIK

Více

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz

Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Základní škola Vysočany, 679 13 Sloup v Mor.kr., okr. Blansko IČO: 62073435 t.č. 516435691 e-mail: zs.vysocany@tiscali.cz Vnitřní směrnice: ŠKOLNÍ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Obsah:

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013

Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Školní preventivní strategie Wichterlova gymnázia na roky 2009 2013 Zpracoval: Mgr. Tomáš Krchňák metodik prevence Wichterlovo gymnázia 1. Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2012/2013 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Koncepce poradenských služeb ve škole

Koncepce poradenských služeb ve škole ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby ve škole jsou na naší škole zajišťovány výchovným poradcem, Mgr. Janou Wolfovou.

Více

Statut školního poradenského pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště Základní škola Hustopeče Nádražní 4, příspěvková organizace, okres Břeclav Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod Na základě vyhlášky č.197/2016 zřizuje ZŠ Hustopeče, Nádraží 4, okres Břeclav,

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY

5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY 5.Učební plány: 5.1. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI A OBORY Cíle a obsah základního vzdělání budou na naší škole naplňovány v těchto vzdělávacích oblastech. Každá oblast zahrnuje příslušné vzdělávací obory, v kterých

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program ZÁKLADNÍ ŠKOLA TACHOV, HORNICKÁ 1325, příspěvková organizace Minimální preventivní program pro školní rok 2016/2017 září 2016 Zpracovala: Mgr. Lenka Doležalová Moto: Zdravý životní styl Cíle: Dlouhodobé:

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2014 červen 2015 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více