Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Škola přátelská škola partnerská PREVENTIVNÍ PROGRAM POMÁHÁME SI NAVZÁJEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Škola přátelská škola partnerská PREVENTIVNÍ PROGRAM POMÁHÁME SI NAVZÁJEM 2014-2015"

Transkript

1 Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Škola přátelská škola partnerská PREVENTIVNÍ PROGRAM POMÁHÁME SI NAVZÁJEM Září 2014 Zpracovala Mgr. Ivana Hemalová

2 1. Úvod Škola vytvořila svoji preventivní strategii jako základní nástroj prevence rizikového chování žáků. Cílem je vést žáky k odpovědnému chování a ke vzájemné spolupráci. Do preventivního programu jsou zapojeni žáci, učitelé i rodiče. Preventivní program je začleněn do výchovně vzdělávacích předmětů. Také je realizován prostřednictvím různých akcí a mimoškolních aktivit. Preventivní program pro školní rok 2014/2015 vychází z PP školního roku 2013/2014 a navazuje na probíhající projekty. Úkolem preventivního programu je předcházet rizikovému chování žáků a chránit je před různými nežádoucími projevy chování. Týká se to kouření, zneužívání alkoholu a drog, šikany a kyberšikany atd. Charakteristika školy ZŠ Na Valtické 31 A se nachází na sídlišti Na Valtické v Břeclavi. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č. j. 627/13 ze dne Základní školy Břeclav, Na Valtické 31 A má název Škola přátelská škola partnerská. V naší škole poskytujeme žákům základní všeobecné vzdělání v 1. až 9. ročníku. Školu navštěvují především děti bydlící na sídlišti. Školu tvoří jedna budova, hřiště a školní pozemek. Naše škola je otevřenou základní školou a její hlavní myšlenkou jsou fungující vztahy mezi dětmi a poskytování kvalitních služeb dětem a jejich rodičům. Důležitá je také výchova ke zdravému životnímu stylu a rozvíjení komunikačních schopností v cizím jazyce. Od sedmého ročníku se žáci učí dalšímu cizímu jazyku. Vzdělávání ve škole je podporováno moderními metodami výuky s využitím moderní vyučovací techniky, nových vzdělávacích metod a projektového vyučování. Vytváříme technické zázemí pro výuku komunikačních a informačních technologií. Pozornost věnujeme environmentální výchově, pokračujeme v projektu Adopce na dálku a adopce zvířat z hodonínské ZOO. Cílem školy je také co nejlepší vzdělávání žáků s vadami učení, dále práce se znevýhodněnými dětmi. Svou pozornost věnují vyučující i nadaným žákům. Máme přípravnou třídu, jejímž smyslem je pomoci dětem ze sociálně znevýhodněných rodin lépe se začlenit do vyučovacího procesu. Tato přípravná třída pracuje dle ŠVP pro předškolní výchovu Náš pestrobarevný svět. Školu navštěvují i děti cizinců, kterých stále přibývá. Jedná se zejména o děti z Ukrajiny. Těmto žákům pomáháme se začleněním do našeho školního kolektivu. Preventivní program vychází z pokynů MŠMT, č. j / , který do prevence zařazuje boj proti konzumaci drog, užívání alkoholu, kouření, kriminalitě, gamblingu, záškoláctví, šikanování, rasismu, xenofobii, intoleranci a antisemitismu. Dále se PP řídí Metodickým pokynem MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. MŠMT 22294/ a naší Organizační směrnicí k prevenci sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů z roku 2008, která je součástí organizačního řádu školy a kterou budeme letos podle nového metodického pokynu inovovat. Vycházíme i z vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, která se v 2 odstavci c) zabývá prevencí a řešením výukových a výchovných obtíží, sociálně patologických jevů (zejména šikany a jiných forem agresivního chování, zneužívání návykových látek) a dalších problémů. Snažíme se také působit na ty naše žáky, kteří už ve školním věku kouří, popř. zneužívají jiné návykové látky. Vycházíme z Předpisu č. 379/2005 Sb. Jedná se o Zákon o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů (Hlava II Omezení dostupnosti tabákových výrobků a zákony o kouření, kde se v 6 odstavci 1 zakazuje prodávat tabákové výrobky i elektronické cigarety osobám mladším 18 let. Hlava III pak pojednává o omezení dostupnosti alkoholických nápojů, zejména se jedná o zákaz prodeje nebo podávání alkoholických nápojů podle 12 ods. g) ve všech typech škol a školských zařízení). Preventivní program vytváříme jako nástroj prevence, jednou ročně jej vyhodnocujeme, sledujeme jeho účinnost a efektivitu. V loňském školním roce jsme se zaměřovali zejména na slušné chování žáků k sobě i k vyučujícím a začali jsme řešit včasné a řádné omlouvání dětí ze strany rodičů. V tomto úkolu chceme i letos pokračovat. Budeme i nadále pečlivě sledovat docházku dětí do školy, abychom předešli případnému záškoláctví. Také budeme důsledně dbát na to, aby žáci nekouřili v areálu školní budovy. Žáky chceme varovat prostřednictvím různých výchovně vzdělávacích akcí před nebezpečím zneužívání návykových látek, zejména v mladém věku člověka. Preventivní program je tvořen v souladu s celkovou koncepcí školy. Škola je sídlištní, někteří žáci žijí v neúplných rodinách, z čehož také vyplývají některé problémy.

3 Škola má v letošním školním roce 14 tříd (včetně přípravné třídy), 9 na I. stupni a 5 na II. stupni, což představuje 293 žáků (188 na I. stupni a 105 na II. stupni). Ve škole pracuje 23 pedagogů. Fungují čtyři oddělení školní družiny. Školní družina má vlastní vzdělávací program a podporuje všestranné činnosti žáků. Žáci mají možnost stravování ve školní jídelně. Naše škola vytváří žákům podmínky pro smysluplné využití volného času prostřednictvím nepovinných předmětů a zájmových útvarů (viz. příloha). Vyučující začleňují ve svých předmětech do výuky prvky výchovy ke zdravému životnímu stylu, zejména v OV, RV, JČ, PŘ, TV, JA, Z a VV. Škola bude i nadále při svých aktivitách spolupracovat s Radou školy, PPP, Policií ČR, s dětským psychiatrem, s psychology, s OSPOD s rodiči, s MěÚ v Břeclavi, s Centrem volného času Duhovka, s ÚP atd. Školní řád jasně definuje zákaz užívání návykových látek ve škole a na akcích spojených se školou. Žáci i rodiče mají přístup k informacím, které se týkají problematiky společensky nežádoucích jevů přes školního metodika prevence, výchovného poradce a třídní učitele. Důležitou součástí každého školního roku je pravidelné vzdělávání celého pedagogického sboru i v oblastech souvisejících s prevencí rizikového chování. Vyučující získávají nové informace na školeních nebo od školního metodika prevence na pedagogických radách. Třídní kolektivy mohou řešit své problémy také prostřednictvím svých zástupců ve školním parlamentu, který svolává ředitelky školy. Veškeré náměty a připomínky, které vzejdou z jednání školního parlamentu, jsou posuzovány vedením školy. 2. Cíle prevence Protože děti patří k nejohroženější skupině z hlediska rizikového chování, je třeba zahájit primární prevenci již v době docházky na základní školu. Učitelé žákům poskytují co nejvíce informací o dané problematice, naslouchají jejich problémům a otevřeně hovoří se žáky. To vše je nutné proto, poněvadž v populaci celkově narůstá počet nejrůznějších forem rizikového chování. Cíle: - vytvářet pozitivní sociální klima školy, zajistit atmosféru pohody a klidu - zajistit včasnou intervenci v případě výskytu rizikového chování žáků - zvýšit odolnost dětí vůči možnému vzniku rizikového chování - učit žáky zodpovědnosti za své chování, zvyšovat sociální kompetence žáka - zlepšit chování žáků k sobě navzájem, rozvíjet dovednosti žáka směřující k odmítání sebepoškozování a agresivity - posilovat sociální dovednosti žáků schopnost řešit problémy, konflikty, umět reagovat na stres, kritiku, neúspěch - ukázat žákům, jak smysluplně využívat volný čas - maximálně zapojit žáky, učitele i rodiče do života školy - rozšiřovat vzájemnou spolupráci mezi učiteli - cíleně podporovat zdravý životní styl V letošním školním roce budeme pokračovat v projektech Mezi Dunajem a Dyjí (týká se spolupráce se školou v Zwentendorfu), Pomáháme si navzájem, Ekoabeceda, Učíme se pro praxi, Rozumíme si (týká se spolupráce se školou v Poysdorfu) a Čtení nás baví. Také se chceme věnovat problematice kyberšikany (jednotlivé projekty je možné najít na

4 3. Řízení a realizace preventivních aktivit Školní preventivní tým: -ředitelka školy -zástupkyně ředitelky školy - školní metodička prevence - výchovné poradkyně Za realizaci PP zodpovídá školní metodička prevence Mgr. Ivana Hemalová. Koordinuje a řídí práci dalších pedagogů, analyzuje současný stav a hledá řešení problémů, zajišťuje zájemcům potřebné materiály týkající se prevence, spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi v oblasti primární prevence atd. V úzkém kontaktu je především s vedením školy ředitelkou Mgr. Dagmar Krystíkovou a se zástupkyní ředitele Mgr. Martou Zajíčkovou. Vedení školy jistí aktivity PP, podporuje soustavné vzdělávání pedagogů, zajišťuje vybavení školy odbornými a metodickými materiály a pomůckami, zajišťuje případné aktualizace školního řádu, schvaluje PP, kontroluje činnost všech vyučujících v oblasti prevence atd. Nezastupitelnou úlohu mají i obě výchovné poradkyně Mgr. Ivana Filipská a PaedDr. Dana Vanžurová. Úkolem výchovného poradce je koordinovat práci se žáky se specifickými poruchami učení, poskytovat žákům a jejich zákonným zástupcům informace z oblasti volby povolání, zpracovávat přihlášky žáků na SŠ, vyhodnocovat úspěšnost žáků při přijímacím řízení, pomáhat žákům při řešení problémů s prospěchem i s výchovnými problémy, podílet se na práci výchovných komisí a konzultovat s odborníky. Důležitá je i spolupráce s třídními učiteli. Při realizaci PP škola spolupracuje s prověřenými organizacemi. 4. Vzdělávání Všichni učitelé včetně metodika prevence se zúčastňují školení dle nabídky a možností školy. Věnují se dané problematice i při samostudiu. 5. Primární prevence ve vyučovacích hodinách v předmětech 1. a 2. stupně 1. stupeň V rámci hodin Prv, Čj, Vv, Pč, Tv po celý rok vhodně vkládají vyučující témata: - duševní hygiena - zdravá výživa - výchova ke zdraví - dopravní výchova 2. stupeň Cj - komunikace konverzační cvičení Čj - zařazování vhodných témat do hodin slohu a literární výchovy (sebepoznání, mezilidské vztahy) - zapojení žáků do soutěží a kulturních akcí Ov - volný čas - globální problémy - morálka - dospívání - náročné životní situace - právo - příprava na pracovní uplatnění

5 - životní perspektivy Z - životní úroveň - život různých kultur proti rasismu D - lidské rasy, národy Př - houby, jedovaté rostliny, nebezpečné organismy, drogy, léky - ochrana zdraví, zásady první pomoci, hygiena - civilizační choroby - zdravý životní styl Rv - sebepoznání, rozvoj osobnosti - prevence patologického chování - řešení krizových situací - sociální chování - sex. výchova Ch - zacházení s chemickými látkami Tv - využití volného času - rozhodovací schopnosti, sebepoznávání Informatika - využívat internet ke vzdělávání, ale zároveň upozornit na nebezpečí a možnost zneužití informací 6. Další aktivity (viz. přílohy) Třídní učitel na I. stupni zajišťuje pro své žáky různé akce v rámci vyučování (ve školní družině i v době mimo vyučování), které se týkají primární prevence. Příklady některých akcí: návštěva knihovny a divadelního představení, vánoční besídka, bruslení, sáňkování, hry v přírodě, dopravní výchova, třídění odpadu, zdravá výživa, ekologie, obrana proti šikaně, hasiči, muzeum, drakiáda, branný závod, varování před nebezpečím zneužití internetu, hraní na flétny, školní akademie atd. Žáci II. stupně budou mít besedy a programy s tematikou prevence, např. s organizací Podané ruce, žáci 9. ročníku navštíví v červnu K centrum, 8. a 9. ročník se zúčastní akce Preventivní vlak, všichni postupně absolvují tematické besedy v knihovně, ve škole se uskuteční divadelní představení, dále budou mít možnost zhlédnout divadlo v Brně, budou spolupracovat s rakouskými školami v Zwentendorfu a v Poysdorfu, zúčastní se přírodovědných a sportovních akcí, např. branného závodu třídních družstev, adoptují zvířata a strom atd. Opět se uskuteční Den pro Ghanu a Vlajka pro Tibet. Připravíme předvánoční akce. Žáci si zopakují zásady bezpečného chování. Výčet dlouhodobých celoškolních projektů a podrobnější informace o nich je možné najít na 7. Metody a formy realizace PP Prevence rizikového chování je součástí ŠVP, každého předmětu, exkurzí, výletů atd. Formy a metody: - integrace do jednotlivých předmětů v rámci výuky

6 - slohové práce, návrhy plakátů - besedy a přednášky - volnočasové aktivity - projektové vyučování - individuální práce se žáky s SPU - individuální práce s problémovými žáky - budování vzájemné důvěry mezi učitelem a žákem - skupinová práce žáků - školní parlament - školní výlety a exkurze - školení pro učitele - konzultace s rodiči 8. Informovanost rodičů - pravidelné třídní schůzky - konzultační hodiny - webové stránky školy (www.zsvalticka.cz) - nástěnky - příspěvky v tisku (Radnice, Břeclavsko atd.) - školní projekty (Adopce na dálku atd.) 9. Způsob měření efektivity programu Preventivní program je vyhodnocován školním metodikem prevence každý rok. V průběhu školního roku metodik zajišťuje a zástupkyně ředitele školy organizačně zabezpečuje jednotlivé preventivní aktivity tříd. Hodnocení programu je součástí výroční zprávy školy, kterou vypracovává ředitelka školy. Zaznamenáváme rozhovory s problémovými žáky a s rodiči těchto žáků. Schůzek se účastní také výchovný poradce, metodik prevence a ředitelka školy, popř. zástupkyně a pracovníci OSPOD. 10. Shrnutí Škola má vypracovaný krizový plán při řešení šikany. Ředitelka školy je informována o výskytu jakéhokoliv projevu rizikového chování. Pokud se objeví nějaký problém, řeší jej okamžitě školní metodik prevence, vedení školy, výchovný poradce popř. další vyučující dle potřeby. Také rodiče jsou neprodleně informováni. V naší škole se problémy nevyskytují často. Pokud se nějaké objeví, např. záškoláctví, vandalismus nebo náznaky šikany, ihned je řešíme. Cílem prevence je předcházet ve škole všem nežádoucím jevům. Do tohoto procesu se musí zapojit všichni učitelé. Chceme, aby se žáci i učitelé cítili ve škole bezpečně. 11. Přílohy 1. Přehled volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů ve školním roce Kontaktní adresy 3. Projekty září 2014 vypracovala: Mgr. Ivana Hemalová

7 PŘEHLED PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ, DALŠÍHO CIZÍHO JAZYKA, NEPOVINNÝCH PŘEDMĚTŮ A ZÁJMOVÝCH ÚTVARŮ PRACOVNÍ ČINNOSTI Ročník Předmět Vyučující 6. Provoz a údržba domácnosti Mgr. D. Krystíková 7. Pěstitelské práce a chovatelství Mgr. J. Martínková 8. Příprava pokrmů Mgr. L. Chadimová 9. Svět práce Mgr. I. Filipská DALŠÍ CIZÍ JAZYK Ročník Předmět Vyučující 7. Německý jazyk Mgr. L. Chadimová 8. Německý jazyk Ruský jazyk 9. Německý jazyk Ruský jazyk Mgr. D. Krystíková Mgr. M. Zajíčková Mgr. D. Krystíková Mgr. I. Filipská NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Ročník Předmět Vyučující Speciálně pedagogická péče Mgr. J. Jankovičová 2. Němčina pro nejmenší Mgr. L. Chadimová ZÁJMOVÉ ÚTVARY Ročník Předmět Vyučující 2. Němčina pro nejmenší Mgr. L. Chadimová Filmový klub Bc. R. Talířová

8 Pedagogicko-psychologická poradna Břeclav, Bratří Mrštíků 30, Břeclav Tel.fax: , , Kontakty na krizová, poradenská a preventivní zařízení Vždycky Ti někdo pomůže. Ped.- psych. poradna Břeclav ředitelka Ped. - psych. poradna Břeclav metodik prevence SPJ Městský úřad Břeclav, vedoucí Odd. Sociálně právní ochrany dětí a služeb (OSPOD) Městský úřad Břeclav Úsek poskytování peněžitých a věcných dávek občanům společ. nepřizpůsobivým (OSPOD) Mgr. Vladimíra Houšťová Mgr. Helena Adamusová Mgr. Dagmar Gasnárková Mgr. Popovská Pí. Alena Vajbarová web.: clav.cz v.org clav.eu av.eu K centrum drogové závislosti Břeclav PIS-mluvčí policie Břeclav Policie ČR Břeclav, Nár.hrdinů č.15 Mě Policie Břeclav velitel městské policie Ped. psych. poradna Břeclav - pobočka Mikulov - psycholog Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy ( drogové závislosti) psycholog Mgr. Štěpán Žáček Bc. Hany Hajduchová Barbora Janyová, Dis. Mgr. Kamila Haraštová Obvod- p. Kocourek Ing. Bc. Stanislav Hrdlička Mgr. Anna Uhrová PhDr. Trávníček Psycholog u nemocnice Mgr. Martina Kopečková Psycholog - poliklinika Mgr. Loubalová web: pcr.cz eu Pondělí a středa Břeclav 17. Listopad Úterý - Pohořelice Čtvrtek - Mikulov Poliklinika Břeclav dětský psychiatr Probační a mediační služba ČR středisko Břeclav MUDr. Dagmar Stehlíková Vedoucí Mgr. Jan Adamus Pro mládež: Mgr. Petra Straková Mgr. Eva Musilová

9 CELOŠKOLNÍ PROJEKT EKOABECEDA EKOABECEDA je dlouhodobý environmentální celoškolní projekt, do kterého se pravidelně zapojují dle aktuálních možností všichni žáci, vyučující i provozní zaměstnanci školy. Projekt se skládá ze čtyř částí: UZDRAVUJEME SVĚT RECYKLUJEME ŠETŘÍME POMÁHÁME Den Země aktivity s environmentální tématikou, úklid okolí školy, budování školního pozemku, pěstování ovoce a zeleniny Recyklohraní plnění úkolů v celostátním environmentálním programu Věnuj mobil celostátní soutěž ve sběru vyřazených mobilních telefonů Třídění odpadu plasty, papír, komunální odpad, elektro Sběr baterií sběrné boxy Ecocheese ve třídách Hřbitov odpadků pozorování rozkladu odpadu na školní zahradě Teplo regulace teplot ve třídách pomocí termohlavic radiátorů Světlo ekonomické svícení ve třídách, obsluha rolet, žaluzií Voda šetříme vodou spořiče vody na WC Strom roku hlasování formou dárcovské sms v celostátní akci Adopce - podpora adoptovaných zvířat v ZOO Hodonín VÝUKA Dle školního vzdělávacího programu vyučující integrovali stěžejní témata environmentálního vzdělávání do výuky vybraných předmětů, zejména přírodopisu, zeměpisu, chemie, jazyka českého a občanské výchovy (viz. tabulka). TÉMA 2. roč. 4. roč. 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Ekosystémy Přd Př, Z Př Z Př, Z Základní podmínky života Př Př Ch Př, Z, Ch Lidské aktivity a problémy ŽP Př, Z, Ch Vztah člověka k prostředí Jč Pálava Z, Ov, Jč Z Př, Z AKCE DOPLŇUJÍCÍ VÝUKU Výuku vhodně doplňují environmentálně zaměřené akce a besedy s odborníky v dané problematice. Vyučující 1. a 2. stupně naplánovali na období celého školního roku velké množství environmentálně zaměřených akcí, např.: Anketa Strom roku, Exkurze Turold Mikulov, Akce ke Dni Země, Životní prostředí a my, Hřbitov odpadků, Světové ekologické problémy, Exkurze na sběrný dvůr, Třídíme odpad, Chráněná území, Třídní encyklopedie, Co můžeme udělat pro naši planetu, Ekoprogramy ZSOŽ Rajhrad Některé akce proběhnou ve spolupráci s vybranými subjekty podporujícími ochranu přírody, např. Tempos Břeclav, Ekocentrum Mikulov, Recyklohraní, Ekokom, ZOO Hodonín, SVČ Duhovka, Středisko ekologické výchovy Rajhrad Září 2014 Zpracovala Mgr. Marta Zajíčková

10 Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Mezi Dunajem a Dyjí Název projektu Cíle projektu Mezi Dunajem a Dyjí Nejdůležitějším cílem projektu je spolupráce našich žáků se žáky z Zwentendorfu. Rozvíjení jazykových schopností na úrovni znalostí dětí základních škol. Komunikace jak v angličtině, tak také v němčině. Společné sportovní akce /sport. hry, volejbal, kopaná, košíková, lehká atletika, plavání a další sporty/. Vzájemné poznávání regionů, ve kterých žáci bydlí a to v oblasti zeměpisné, přírodovědné, historické a společensko-vědní. Navazování přátelských kontaktů s možností komunikace pomocí internetu. Spolupráce pedagogických pracovníků při poznávání pedagogických modelů a systémů při výuce. Porovnávání vzdělávacího systému v obou státech. Koordinátor projektu Mgr. Dagmar Krystíková, Mgr. Ludmila Výborná, Mgr. Lenka Chadimová Cílová skupina Žáci II. stupně (7. A) ZŠ Břeclav, Na Valtické 31 A Plán vzájemných návštěv Podzimní návštěva žáků z Zwentendorfu. Předvánoční návštěva žáků 7. A ve Zwentendorfu. Jarní návštěva žáků z Zwentendorfu. Časový harmonogram Školní rok 2014/2015

11 Základní škola Břeclav, Na Valtické 31 A Čtení nás baví Název projektu Cíle projektu Koordinátorky projektu Čtení nás baví Nejdůležitějším cílem celoškolního projektu je vzbudit u dětí zájem o literaturu (čtení) a zájem pracovat s textem. Dále podpořit schopnosti získávat z textů informace, zpracovávat je a následně používat. Chceme, aby žáci měli ze čtení radost a kniha se jim stala součástí každodenního života. Rádi bychom jim ukázali obrovské bohatství literatury a vedli je k zájmu vyhledávat možnosti setkání s literaturou v jakékoliv podobě. Chceme také prohlubovat jejich schopnosti umět číst s porozuměním a umět analyzovat text. Používat získané informace v různých komunikačních situacích. Mgr. Zdenka Hošková, Mgr. Ivana Hemalová, Mgr. Dagmar Krystíková a Mgr. Marta Zajíčková Cílová skupina Žáci I. a II. stupně ZŠ Břeclav, Na Valtické 31 A Možnosti literatury Literatura obsahuje mnoho informací Probouzí v dětech fantazii a kreativitu Rozšiřuje slovní zásobu Poučí o gramatice daného jazyka Vede k poznání spisovného jazyka Rozšiřuje obzory Pomáhá při stresových situacích Smysluplně vyplňuje volný čas dětí i dospělých Zlepší vyjadřovací schopnosti Časový harmonogram Školní rok 2014/2015 Činnosti vedoucí ke zlepšení čtenářské gramotnosti žáků (plán) Termín akce Září - červen Popis činností - tříd Tematicky zaměřené návštěvy knihovny v Poštorné a v Břeclavi

12 Celoroční Prosinec Březen Třídní projekty zaměřené na literaturu Vánoční pásmo Celoškolní recitační soutěž Autorské čtení Květen - červen Literární noc ve školní knihovně

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

Základní školy LIPENEC

Základní školy LIPENEC VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní školy LIPENEC 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Markéta Loulová, ředitelka školy 1 2 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole Název školy Zřizovatel školy Charakteristika školy

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Moravská Nová Ves Školní 396 691 55 Moravská Nová Ves Ředitelka školy: Mgr. Hana Grossmannová Školní metodik prevence: Mgr. Jana Budišová Výchovný poradce:

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy Základní škola a Mateřská škola speciální Kroměříž F. Vančury 3695,767 01 Kroměříž ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE a Minimální preventivní program školy Školní rok 2013/2014.. Vypracovala a zodpovídá: Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014-15 Zpracoval(a): Mgr. Eva Halfarová 1 OBSAH Úvod... 3 1 Školní preventivní strategie... Chyba! Záložka není definována. 1.1 Charakteristika školy... 6 1.2

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta k dospělosti Havířov

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lázně ě Kynžvart K Rybníku 346 354 91 Lázně ě Kynžvart Zpracovala: Mgr. Jana Špryňarová, školní metodik prevence 1 MATEŘSKÁ ŠKOLA CHARAKTERISTIKA

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TEPLICE, U NOVÝCH LÁZNÍ 1102 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obsah: I. Úvod II. Charakteristika školy III. Analýza současného stavu ve škole z hlediska sociálně patologických

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Školní 74; 294 04 Dolní Bousov Tel. 326 396 388 /777 061 727; zs@dolnibousov.cz; www.dolnibousov.cz/zs Minimální preventivní program Školní rok

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš

ŠKOLNÍ ROK 20011/2012. Vypracoval: Ing. Milan Hanuš MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 20011/2012 Vypracoval: Ing. Milan Hanuš Úvod...3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE VE ŠKOLE PRO STANOVENÍ CÍLŮ MPP...4 VSTUPNÍ INFORMACE A JEJICH

Více

Školní vzdělávací program Základní škola praktická

Školní vzdělávací program Základní škola praktická Základní škola praktická a základní škola speciální, Krušnohorská 304, Ostrov Školní vzdělávací program Základní škola praktická Aktualizované údaje pro školní rok 2013/2014 Obsah: I. Identifikační údaje

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA,

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UPRAVENÝ K 1. 9. 2013 ZŠ KLÍČEK KLÍČEK, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OBSAH 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu Název a adresa školy Předkladatel programu

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Liberec, Švermova 403/40 příspěvková organizace, 460 10, Liberec 10 Školní rok 2014/2015 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU Školní preventivní program vychází

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, 8. KVĚTNA 63 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ verze č. 5 se zapracovaným dodatkem č.j. ZŠHL/272/2014 platným od 5.9. 2014 č.j.: ZŠHL/229/2013 30.8. 2013 platnost

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Příbram VII, 28. října 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovaný dle platných dokumentů z oblasti primární prevence. NAŠE ZDRAVÁ ŠKOLA - Příloha ŠVP ZV - Školní rok 2014/2015 Školní metodik

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání. Tvořivá škola pro život. Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělání Tvořivá škola pro život Základní škola a Mateřská škola Údolí Desné Petrov nad Desnou 200 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola

Více

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou Základní škola Ostrava Poruba, L.Štúra 1085 platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr.Aleš Matoušek

Více

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM

Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM Š k o l a z á k l a d ž i v o t a Š K O L N Í VZD Ě L Á V A C Í PROGRAM p r o z á k l a d n í v z d ě l á v á n í Základní školy a mateřské školy Štěpánkovice, příspěvkové organizace Zahradní 10, Štěpánkovice

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola praktická a základní škola speciální Mělník, příspěvková organizace Seifertova 179, Mělník Školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program Motto: Škola bez drog, šikany a záškoláctví

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více