Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu Závazná část územního plánu (Regulativy územního rozvoje) Pořizovatel: Obec Újezd starosta: Alena Frühaufová Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant: Ing. arch. Karel Kadlec podpis: razítko: Schvalovací orgán: Zastupitelstvo obce Újezd schváleno dne: usnesením č.: podpis: razítko: Nadřízený orgán územního plánování: Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor územního a stavebního řízení stanovisko ze dne: číslo jednací: V Praze, srpen 2005

2 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ÚJEZD Návrh územního plánu ZPRACOVATELÉ : I. Autorizovaný architekt: Ing. arch. Karel Kadlec II. Vedoucí projektu: Ing. arch. Daniela Binderová OBSAH: 1. Závazná část územního plánu 3 2. Příloha č. 1: Regulativy územního rozvoje Zastavitelné území Bydlení venkovského typu (BV) Bydlení smíšené (BS) Bydlení rekreační (BR) Služby a vybavenost (SV) Rekreační plochy (RP) Sportovní plochy (SP) Malovýroba a podnikání (MV) Technická infrastruktura (TI) Silnice II. a III. tř. (KS) Místní komunikace (KM) Účelové komunikace (KU) Komunikace pěší (KP) Železniční plochy (DR) Nezastavitelné území Veřejná zeleň (VZ) Zahrady a sady (ZH) Lesy (LE) Ostatní zeleň (OZ) Vodní toky a plochy (VP) Louky (LO) Orná půda (OR) 19 Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 2

3 1. ZÁVAZNÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU V této kapitole je uveden návrh závazné části ÚPO; toto znění bude použito jako část vyhlášky o závazných částech Územního plánu obce Újezd. Další části vyhlášky budou tvořit úvodní a závěrečná ustanovení a stanovení lhůt aktualizace. Čl. 1 Závazné části územního plánu 1) Závazné části územního plánu jsou: urbanistická koncepce využití ploch a jejich uspořádání vymezené zastavitelné území omezení změn v užívání staveb zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení územní systém ekologické stability limity využití území plochy přípustné pro těžbu nerostů vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úpravy 2) Závazné části územního plánu jsou vyjádřeny: ve výkresech: 2. Funkční využití zastavěného území 1 : Komplexní urbanistický návrh a doprava 1 : Vodní hospodářství 1 : Energetika a spoje 1 : Ochrana ZPF a PUPFL 1 : Veřejně prospěšné stavby 1 : a v následujících ustanoveních. 3) Nedílnou součástí závazné části územního plánu jsou regulativy a limity obsažené v platných zákonech a jiných obecně závazných předpisech, které jsou zveřejněny ve sbírce zákonů a prováděcích nařízeních centrálních orgánů. Čl. 2 Urbanistická koncepce využití ploch a jejich uspořádání 1) V území řešeném územním plánem obce Újezd je možno umisťovat stavby a zařízení, povolovat jejich změny, změny jejich využívání a rozhodovat o změnách ve využití území ve smyslu stavebního zákona jen v souladu se schválenými Regulativy územního rozvoje (Příloha č. 1) 2) Území je členěno na části s rozdílnou funkcí, které jsou vyznačené na výkrese č. 3. Komplexní urbanistický návrh a doprava, v měřítku 1 : Označení ploch zkratkami v textu dokumentace ÚPO odpovídá značení ve výkrese. Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 3

4 3) Pro každou takto vymezenou část území jsou v Příloze č. 1 uvedeny: charakteristika území přípustné využití území, činnosti a stavby podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby nepřípustné využití území, činnosti a stavby pravidla pro uspořádání území 4) Vymezenému funkčnímu využití ploch musí odpovídat účel umísťovaných a povolovaných staveb, příp. jejich stavebních a funkčních změn. Nové stavby a jiná opatření, která vymezené funkci neodpovídají, nejsou přípustné, stávající jsou nadále přípustné, pouze pokud nejsou v rozporu s jinými obecně platnými předpisy. Rozvoj těchto funkcí se ale nepřipouští, je možné při současném využití provádět pouze udržovací práce (stavby jsou ponechány na dožití). 5) Území obce je členěno na: A Zastavitelné území a) Současně zastavěné území stavby a užívání pozemků jsou v souladu se způsobem využití, určeným územním plánem. Není-li s ním v souladu, stávající stavby by měly být ponechány na dožití, správní rozhodnutí budou povolovat využití území a stavby pouze v souladu s územním plánem. b) K zástavbě určené Bydlení venkovského typu (BV) Bydlení smíšené (BS) Bydlení rekreační (BR) Služby a vybavenost (SV) Rekreační plochy (RP) Sportovní plochy (SP) Malovýroba a podnikání (MV) Technická infrastruktura (TI) Silnice II. a III. třídy (KS) Místní komunikace (KM) Účelové komunikace (KU) Komunikace pěší (KP) Železniční plochy (DR) B Nezastavitelné území V tomto území je možné povolovat pouze konkrétní stavby vyjmenované v regulativech, v souladu s platnými předpisy. Urbanistická zeleň Veřejná zeleň (VZ) Zahrady a sady (ZH) Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 4

5 Krajinná zóna smíšená Louky (LO) Orná půda (OR) Krajinná zóna přírodní Lesy (LE) Ostatní zeleň (OZ) Vodní plochy a toky (VP) Čl. 3 Vymezení zastavitelného území 1) Zastavitelné území je vymezeno obalovou čárou, skládající se z hranice zastavitelného území a navazujícího úseku hranice současně zastavěného území, tak jak jsou zobrazeny ve výkrese č. 3 Komplexní urbanistický návrh a doprava, v měřítku 1 : Čl. 4 Omezení změn v užívání staveb 1) Omezení změn v užívání staveb vyplývá z Regulativů územního rozvoje (Příloha č. 1) 2) Žádná další omezení změn v užívání staveb územní plán neurčuje. Čl. 5 Zásady uspořádání dopravního, technického a občanského vybavení 1) Zásady uspořádání dopravního vybavení jsou vyjádřeny ve výkrese č. 3. Komplexní urbanistický návrh a doprava, v měřítku 1 : Území je z hlediska dopravního vybavení stabilizované, k výstavbě se určují tyto stavby k doplnění potřeb území: modernizace železniční trati DR1 a DR2, včetně protihlukových opatření komunikace silniční KS 1 komunikace místní KM1 až KM7 pro obsluhu návrhových ploch 2) Nastane-li potřeba provádět opatření k odstranění negativních vlivů ze silničního provozu na pozemních komunikacích, budou je provádět vlastníci nemovitostí svým nákladem. 3) Zásady uspořádání technického vybavení jsou vyjádřeny ve výkrese č. 4. Vodní hospodářství a č. 5. Energetika a spoje, v měřítku 1 : Území je z hlediska technického vybavení stabilizované, k výstavbě se určují tyto stavby k doplnění potřeb sídla: vybudování kanalizační sítě v současné i navrhované zástavbě, včetně čistírny odpadních vod (TI1) doplnění vodovodních rozvodů v návrhových lokalitách, vybudování nového vodojemu (TI2) doplnění rozvodů plynu STL v návrhových lokalitách výstavba nových trafostanic TS 1N až TS 4N s přívodním vedením VN Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 5

6 Čl. 6 Územní systém ekologické stability 1) Prvky územního systému ekologické stability jsou vyjádřeny ve výkrese č. 3 Komplexní urbanistický návrh a doprava, v měřítku 1 : V území jsou vymezeny tyto prvky ÚSES: Regionální biocentra a biokoridory RBC 1943 Bouchalka RBK 1172 RBK 1173 RBK 1174 Lokální biocentra LBC 8 V točně; výměra 3 ha LBC 19 U krytu; výměra min. 3 ha LBC 20 K rybníčkům; výměra 3,71 ha LBC 23 Horní Draštice; výměra 3,54 ha Lokální biokoridory LBK 19 RBC; délka 650 m LBK 18 19; délka 1800 m LBK 6 8; délka 1550 m LBK 8 (18 19); délka 320 m LBK 18 20; délka 1200 m LBK 20 23; délka 800 m Interakční prvky IP 9 strž pod Újezdem Čl. 7 Limity využití území 1) Limity využití území omezují, vylučují, případně podmiňují umísťování staveb, využití území a opatření v území. Vstupní limity využití území vycházejí z právních předpisů a správních rozhodnutí. Výstupní limity využití území jsou omezení, která vyplývají z navržené koncepce ÚPO. 2) Vstupní i výstupní limity jsou zakresleny v jednotlivých výkresech grafické části ÚPO, zejména v hlavním výkrese. Limity využití území jsou vyjádřeny ve výkresech: 3. Komplexní urbanistický návrh a doprava 1 : Vodní hospodářství 1 : Energetika a spoje 1 : Ochrana ZPF a PUPFL 1 : Jmenovitý výčet limitů je uveden v kap. 4 Limity využití území průvodní zprávy. Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 6

7 3) V území je nutné respektovat ochranná pásma probíhajících komunikací, ochranná pásma technické infrastruktury, vodohospodářská ochranná pásma, ochranu nemovitých kulturních památek, ochranu půd, ochranná pásma lesů, prvky ÚSES a poddolovaná území. Při konkrétním naplňování jednotlivých ploch zástavby je třeba dodržet povinnost plnění imisních limitů pro ochranu zdraví lidí a pro ochranu ekosystémů dle nařízení vlády č. 350/2002 Sb. Výška nové zástavby nesmí překračovat výškovou hladinu stávající zástavby (ochrana provozu letiště Tlustice). 4) V závazné části ÚPO Újezd se vymezují výstupní limity využití území vyplývající z navržené koncepce ÚPO: hranice zastavitelného území dle grafické části ochranné pásmo návrhové komunikace III. třídy 15 m od osy krajního pruhu ochranné pásmo výhled. vysokorychlostní želez. trati 100 m ochranné pásmo návrhových úseků železniční trati 60 m od osy krajní koleje ochranné pásmo odběru povrchové vody ze Stroupinského potoka II o vnější pásmo obecné ochrany vodního zdroje celé povodí (pramenní oblast) nad jímacím objektem ochranné pásmo ČOV 50 m od okraje objektů ČOV ochranné pásmo navrhovaných vodovodních a kanalizačních řadů do DN 500 mm 1,5 m od vnějšího líce potrubí ochranné pásmo navržených vedení VN 22 kv 7 m od krajního vodiče ochranné pásmo navržených trafostanic 7 m ochranné pásmo navržených rozvodů STL plynovodu 1 m lokální prvky ÚSES dle grafické části Čl. 8 Plochy přípustné pro těžbu nerostů 1) Plochy pro těžbu nerostů se ve správním území obce Újezd nenacházejí. Čl. 9 Vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby, asanace a asanační úpravy 1) Veřejně prospěšné stavby jsou vyjádřeny ve výkrese č. 7 Veřejně prospěšné stavby, v měřítku 1 : Zahrnují následující stavby: Doprava 1. Modernizace železniční trati: DR1 p.č. 768/1, 157, 919/2, 161/2, 919/1, 165/1, 973, 187/1, 955/2 DR2 p.č. 288/1, 958/2, 973, 972/2, 331, 329, 956/3 2. Přeložka silnice III. třídy vyvolaná modernizací železniční trati KS1 p.č. 167/2, 973, 165/1, 919/1, 715/1 3. Místní komunikace obslužné KM1 p.č. 715/13, 715/1 KM2 p.č. 165/1, 165/2, 170/2, 173/1 KM3 p.č. 261, 258/2 až 258/4 Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 7

8 KM4 p.č. 687/1, 943, 40/1, 540/1, 945 KM5 p.č. 936/1, 791/2, 791/4, 780, 715/1, 715/4, 762/2, 936/1 KM6 p.č. 955/2, 187/1 KM7 p.č. 687/1, 943, 942, 687/6, 547/1 Technická infrastruktura 4. Rozšíření rozvodů pitné vody do návrhových ploch 5. Vodojem a čerpací stanice TI2 p.č. 694/71, 687/1 6. Dobudování kanalizační sítě 7. Výstavba čistírny odpadních vod TI1 p.č. 187/1 8. Rozšíření rozvodů plynu STL do návrhových ploch 9. Výstavba nových trafostanic TS 1N až TS 4N s přívodním vedením VN TS1 p.č. 537/1; TS2 p.č. 715/1; TS3 p.č. 165/1; TS4 p.č. 687/1 2) Asanace a asanační úpravy územní plán nevymezuje. Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 8

9 2. PŘÍLOHA Č. 1: REGULATIVY ÚZEMNÍHO ROZVOJE Územní plán rozděluje správní území obce na území zastavitelné, které zahrnuje plochy zastavěné (reprezentované nejen stavebními parcelami, ale též pozemkovými parcelami k nim náležejícími a s nimi funkčně spojenými) nebo k zástavbě určené, a na území nezastavitelné, tj. území volné krajiny. Územní plán rozděluje správní území obce do jednotlivých funkčních ploch. Rozdělením správního území obce do jednotlivých funkčních zón je stanovena jasná koncepce urbanistického obrazu sídla vesnického charakteru a pravidla, na základě kterých se může obec rozvíjet tak, aniž by docházelo ke kolizím jednotlivých funkcí nebo k znehodnocování jedinečného obrazu obce. Při zpracování ÚPO Újezd byly použity následující funkční územní prvky, znázorněné ve výkrese č. 3 Komplexní urbanistický návrh a doprava v měřítku 1 : Zastavitelné území Bydlení venkovského typu (BV) Hlavní funkcí území je bydlení. Pozemky slouží převážně samozásobitelské pěstitelské činnosti a individuální rekreaci. bydlení objekty individuální rekreace zařízení sociální, zdravotnická a školní dětská hřiště odstavování vozidel obyvatel a zákazníků stavby technické infrastruktury (např. domovní ČOV) samozásobitelská chovatelská činnost drobné zvířectvo (např. slepice, králíci) okrasné a užitkové zahrady Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby: podnikatelská činnost (obchod, služby, drobná výroba, řemesla) s vlastními účelovými stavbami, pouze pokud její produkce hluku, prachu a zápachu nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné zóny průmyslové stavby stavby pro podnikání mimo podmínečně přípustných, tj. stavby, které by narušovaly pohodu bydlení hlukem, prachem, exhalacemi, nadměrnou dopravní zátěží apod. (např. sklady, autoklempírny, autolakovny, zámečnické a truhlářské dílny apod.) zemědělská výroba, zvláště stavby na zpracování zemědělských produktů, skladové haly apod. živočišná výroba stavby pro chov zvířat nad rámec samozásobitelství hromadné, řadové garáže Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 9

10 Pravidla pro uspořádání území: Odstavování vozidel na vlastním pozemku (garáž nebo parkovací stání). Komunikace je třeba budovat a udržovat v kvalitě a parametrech určených pro obytné zóny. Všechny objekty musí mít zajištěn zdroj pitné vody a likvidaci odpadních vod v souladu s platnými předpisy, a musí být napojeny na elektrické rozvody. Provozovny podnikatelské činnosti mohou být umísťovány v obytném (rodinném) domě nebo v samostatných jednoduchých stavbách. Lokalita BV9 výška staveb max. 1 NP + P, zastavěná plocha (nadzemních staveb) max. 15 % výměry stavebního pozemku Bydlení smíšené (BS) Hlavní funkcí území je bydlení s plochami pozemků, které umožňují podnikatelské aktivity a pěstitelskou činnost nad rámec samozásobitelských potřeb (historické statky). bydlení obchod, služby, přechodné ubytování a stravování zařízení sociální, zdravotnická a školní zemědělská neživočišná výroba nad rámec samozásobitelství ve vlastních účelových stavbách odstavování vozidel obyvatel a zákazníků stavby technické infrastruktury (např. domovní ČOV) samozásobitelská chovatelská činnost drobné zvířectvo (např. slepice, králíci) okrasné a užitkové zahrady Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby: podnikatelská činnost (drobná výroba, řemesla, sklady) ve vlastních účelových stavbách, pouze pokud její produkce hluku, prachu a zápachu nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné zóny živočišná výroba nad rámec samozásobitelství pouze při splnění podmínek uvedených v následujících odstavcích průmyslové stavby stavby pro podnikání mimo podmínečně přípustných, tj. stavby, které by narušovaly pohodu bydlení hlukem, prachem, exhalacemi, nadměrnou dopravní zátěží apod. (např. sklady, autoklempírny, autolakovny, zámečnické a truhlářské dílny apod.) živočišná výroba mimo podmínečně přípustných hromadné, řadové garáže Pravidla pro uspořádání území: Odstavování vozidel pouze na vlastním pozemku. Komunikace je třeba budovat a udržovat v kvalitě a parametrech určených pro obytné zóny. Všechny objekty musí mít zajištěn zdroj pitné vody a likvidaci odpadních vod v souladu s platnými předpisy, a musí být napojeny na elektrické rozvody. Provozovny podnikatelské činnosti mohou být umísťovány v hlavním objektu nebo i v samostatných jednoduchých stavbách. Odstavování vozidel zákazníků na vlastním pozemku. Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 10

11 Živočišná výroba nad rámec samozásobitelství Při rozšiřování areálů nad kapacitu historických objektů je třeba postupovat jako u velkochovů, tj. je třeba výpočtem prokázat dle platného metodického pokynu nebo jiné platné legislativní úpravy, že produkce pachu (pachová zóna) příslušného areálu živočišné výroby nebude zasahovat do objektů a ploch hygienické ochrany. Následně je třeba podle výpočtu stanovit a vyhlásit opatřením stavebního úřadu (nebo jiného legislativně určeného orgánu) pásmo hygienické ochrany (PHO) Bydlení rekreační (BR) Jedná se o zástavbu rekreačními objekty, v rámci současně zastavěného území obce nebo v návaznosti na ně. Postupné splývání těchto ploch s plochami typu BV je možné. individuální rekreace trvalé bydlení za předpokladu splnění níže uvedených podmínek pravidel pro uspořádání území (přestavby rekreačních objektů na trvalé bydlení) plochy pro sport stavby technické infrastruktury (např. domovní ČOV) samozásobitelská chovatelská činnost drobné zvířectvo (např. slepice, králíci) Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby: podnikatelská činnost (obchod, služby) u ploch BR bez vlastních účelových staveb a pouze pokud její produkce hluku, prachu a zápachu nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné zóny hromadné, řadové garáže stavby pro podnikání průmyslové stavby živočišná výroba (stavby pro chov zvířat) nad rámec samozásobitelství Pravidla pro uspořádání území: Objekty rekreační Podnikatelské plochy pro obchod a služby je možno zřizovat pouze v rámci hlavních obytných objektů. Nepovolují se samostatné účelové stavby. Objekty trvalého bydlení (přestavby rekreačních objektů na toto bydlení) lze realizovat pouze na pozemcích, které mají komunikační napojení a umožňují zajistit pro objekt zdroj pitné vody, likvidaci odpadních vod v souladu s platnými předpisy a napojení na elektrické rozvody. Regulativy pro výstavbu se pak řídí dle regulativů pro plochy typu BV. Komunikace je třeba budovat a udržovat v kvalitě a parametrech určených pro obytné zóny. Odstavování vozidel na vlastním pozemku. Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 11

12 Služby a vybavenost (SV) Hlavní funkcí území je co nejširší nabídka občanské vybavenosti sloužící potřebám obce (obecní samospráva, školství) a dále objekty služeb, jejichž zachování je v zájmu obce. obecní samospráva a administrativa zařízení školní, předškolní a sportovní zařízení kulturní přechodné ubytování a stravování podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami a prostory (obchod, služby) dopravní vybavenost, odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku stavby technické infrastruktury (např. domovní ČOV) veřejná zeleň Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby: trvalé bydlení pouze v případě, že objekt splňuje nároky na obytné stavby a funkce obytná není v rozporu s funkcí stávající. stavby průmyslové výroby stavby zemědělské výroby, stavby pro chov zvířat řadové garáže Rekreační plochy (RP) Hlavní funkcí území je komerční rekreace a sport s příslušným vybavením. plochy a objekty pro sport plochy a objekty pro dočasné ubytování služby a podnikatelská činnost, související se sportovní činností a rekreací, s vlastními účelovými stavbami a prostory (stravování, prodej občerstvení, půjčovny sport. náčiní apod.) odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku stavby technické infrastruktury (např. domovní ČOV) veřejná zeleň Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby: trvalé bydlení pouze v případě, že objekt splňuje nároky na obytné stavby a funkce obytná není v rozporu s funkcí stávající. hromadné, řadové garáže průmyslové stavby živočišná výroba (stavby pro chov zvířat) nad rámec samozásobitelství Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 12

13 Sportovní plochy (SP) Hlavní funkcí území je sport. plochy a objekty pro sport odstavování vozidel na vyhrazeném pozemku podnikatelská činnost, související se sportovní činností a rekreací, s vlastními účelovými stavbami a prostory (prodej občerstvení apod.) stavby obytné stavby průmyslové výroby stavby zemědělské výroby stavby pro chov hospodářských zvířat Malovýroba a podnikání (MV) Hlavní funkcí území je drobná a střední výroba, výrobní a opravářské služby, nevýrobní služby, navazující zpracovatelské provozovny řemeslného charakteru. drobná a střední výroba řemeslné dílny a opravny, sklady podnikatelská činnost s vlastními účelovými stavbami služby a obchod administrativa odstavování vozidel na vlastním pozemku stavby technické infrastruktury (např. domovní ČOV) veřejná zeleň Podmínečně přípustné využití území, činnosti a stavby: výrobní a podnikatelská činnost pouze pokud její produkce hluku, prachu a zápachu na hranici se zónami obytnými nepřekračuje hygienické normy určené pro obytné zóny stavby obytné individuální rekreace hromadná rekreace stavby sportovní, školní, zdravotnické, sociální, kulturní, církevní Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 13

14 Technická infrastruktura (TI) Hlavní funkcí území je technické vybavení obce. plochy a stavby technického vybavení obce odstavování vozidel na vlastním pozemku plochy zeleně Silnice II. a III. tř. (KS) Hlavní činnost v území je průjezdní silniční doprava, plní sběrnou funkci tím, že přivádějí dopravu na vnější silniční síť. trasy silnic II. a III. třídy odstavování vozidel na místech určených silničními pravidly pěší provoz (chodníky) a cyklistický provoz, výsadba doprovodné zeleně Místní komunikace (KM) Silniční obslužná komunikace obecně přístupné a užívané ulice, cesty a prostranství, které slouží místní dopravě a jsou zařazeny do sítě místních komunikací. místní silniční doprava sloužící přímé obsluze staveb v sídle odstavování vozidel na místech určených silničními pravidly doprovodná zeleň pěší a cyklistický provoz Pravidla pro uspořádání území: Komunikace obousměrné se navrhují v kategorii min. MO 8/40, doporučuje se MO 12/40; jednosměrné MO 7/30. Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 14

15 Účelové komunikace (KU) Veřejné komunikace s upraveným režimem dle konkrétního účelu, zpravidla určené pro zemědělskou nebo lesní výrobu. komunikace se zpevněným nebo nezpevněným povrchem přístup speciální účelové dopravy pěší a cyklistický veřejný provoz Komunikace pěší (KP) Veřejné komunikace s upraveným režimem dle konkrétního účelu, určené pro pěší provoz, jako chodníky, příp. jako komunikace zklidněné. pěší veřejný provoz a cyklistický provoz u zklidněných komunikací min. šíře 3 m automobilová obsluha staveb Železniční plochy (DR) Železnice včetně železničních zařízení, sloužící kolejové veřejné dopravě. železniční doprava, odstavování vozidel železniční dopravy železniční zařízení a stavby související se železniční dopravou stavby technické infrastruktury účelové komunikace zeleň Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 15

16 2.2. Nezastavitelné území Společné ustanovení: v rámci nezastavitelného území je možná vzájemná změna využití území mezi jednotlivými druhy nezastavitelného území, při kladném vyjádření příslušných orgánů ochrany životního prostředí (tj. přírody, lesa PUPFL, ZPF a vod) vždy jednotlivě ke konkrétnímu záměru, jako změna druhu pozemku (kultury) Veřejná zeleň (VZ) Hlavní funkcí území je rekreace v prostoru utvářeném zelení s nezbytnou údržbou. parky a veřejně přístupné zahrady zpevněné i nezpevněné pěší komunikace drobná architektura (altány, pomníky, lavičky apod.) sítě technické infrastruktury (vedení vody, kanalizace, vedení kabelu VN a NN, místní sdělovací vedení, vedení plynu STL) Pravidla pro uspořádání území: Maximální podíl zpevněných ploch 15 % Zahrady a sady (ZH) Významné celky sadů a zahrad, uvnitř i vně současně zastavěného území, hrající významnou roli v tvorbě kvalitního životního prostředí v obci. Území není určeno k zástavbě rodinnými domy, i když je třeba součástí současně zastavěného území. zahrady a sady zemědělská produkce stavby, které jsou součástí ZPF dle 1, odst. (3) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 231/1999 Sb.) např. účelové komunikace pro zemědělské účely (polní cesty); závlahová a odvodňovací zařízení, stavby určené pro funkci zóny stavby dle 9, odst. (2) b) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 231/1999 Sb.) např. sítě technické infrastruktury: vedení vody, kanalizace, vedení VN, NN, sdělovací vedení, vedení plynu STL Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 16

17 Lesy (LE) Ekologická stabilizace území lesy. lesní produkce ekologická zeleň (zeleň ÚSES) plochy a stavby, které jsou součástí PUPFL plochy dle 3, odst. (1) b) zák. č. 289/1995 Sb. o lesích, ve znění pozdějších předpisů; stavby dle 139b, odst. (8) a) zák. č. 50/1976 Sb. (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Pravidla pro uspořádání území: Hospodaření na plochách biocenter a biokoridorů podléhá režimu ÚSES Ostatní zeleň (OZ) Přirozené louky, příbřežní porosty, náletová zeleň, mokřady. louky, příbřežní porosty, náletová zeleň údržba a ochrana chráněných prvků přírody ekologická zeleň (plochy ÚSES) výsadba lesních porostů účelové, cyklistické a pěší cesty technická infrastruktura vedení vody, kanalizace, vedení VN, NN, sdělovací vedení, vedení plynu STL, pouze mimo stromové porosty Pravidla pro uspořádání území: Hospodaření na plochách biocenter a biokoridorů podléhá režimu ÚSES. Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 17

18 Vodní toky a plochy (VP) Ekologická stabilizace území vodní plochy a toky, příbřežní porosty, mokřady. vodní plochy a toky, mokřady příbřežní zeleň ekologická zeleň (zeleň ÚSES) zemědělská produkce chov ryb vodohospodářské stavby sítě technické infrastruktury vedení vody, vedení VN, NN, sdělovací vedení, vedení plynu STL, vedeny nejkratším směrem Pravidla pro uspořádání území: Sítě technické infrastruktury přes toky budou procházet nejkratším směrem. Hospodaření na plochách biocenter a biokoridorů podléhá režimu ÚSES Louky (LO) Polyfunkční nezastavitelné území určené zemědělské produkci, každodenní rekreaci, obnově narušeného krajinného prostředí obhospodařované louky a spásané pastviny. louky, pastviny, trvalé travní porosty zemědělská produkce remízky, křoviny ekologická zeleň (plochy ÚSES) stavby, které jsou součástí ZPF dle 1, odst. (3) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 231/1999 Sb.) např. účelové komunikace pro zemědělské účely (polní cesty); závlahová a odvodňovací zařízení stavby dle 9, odst. (2) b) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 231/1999 Sb.) např. sítě technické infrastruktury: vedení vody, kanalizace, vedení VN, NN, sdělovací vedení, vedení plynu STL Pravidla pro uspořádání území: Hospodaření na plochách biocenter a biokoridorů podléhá režimu ÚSES. Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 18

19 Orná půda (OR) Polyfunkční nezastavitelné území určené zemědělské produkci pole (orná půda). orná půda zemědělská produkce zvláštní režim hospodaření (plochy ÚSES) stavby, které jsou součástí ZPF dle 1, odst. (3) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 231/1999 Sb.) např. účelové komunikace pro zemědělské účely (polní cesty); závlahová a odvodňovací zařízení stavby dle 9, odst. (2) b) zák. č. 334/1992 o ochraně ZPF, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 231/1999 Sb.) např. sítě technické infrastruktury: vedení vody, kanalizace, vedení VN, NN, sdělovací vedení, vedení plynu STL Pravidla pro uspořádání území: Hospodaření na plochách biocenter a biokoridorů podléhá režimu ÚSES doporučuje se převést na jiný druh nezastavitelného území louky, lesy, ostatní zeleň. Vhodná je výsadba dřevin. Územní plán obce Újezd Návrh ÚPO Závazná část územního plánu 19

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují

Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují ÚZEMNÍ PLÁN ŽĎÁR NAD METUJÍ Změna č. 1 ÚP Žďár nad Metují etapa: NÁVRH ZMĚNY ÚP Ateliér "AURUM" s.r.o. ateliér ARCHITEKTURA URBANISMUS leden 2013 Zpracovatel: Ateliér "AURUM" s.r.o., Pardubice Zodpovědný

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV

ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ÚZEMNÍ PLÁN DLOUHOMILOV ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Dlouhomilov Datum nabytí účinnosti: Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Funkce: Jiří Štelc Starosta

Více

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST

ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST ZMĚNA Č. 1 regulačního plánu rekreační oblasti Š A K V I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST A TABULKOVÁ ČÁST Pořizovatel: Objednatel: Městský úřad Hustopeče, odbor regionálního rozvoje Obec Šakvice, 691

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE

TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE, KTEROU SE MĚNÍ TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU SOBĚŠOVICE Obsah A. Vymezení zastavěného území 1 B. Základní koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj

Více

Návrh Zadání změny č.2

Návrh Zadání změny č.2 Návrh Zadání změny č.2 územního plánu obce LÁZNĚ TOUŠEŇ Pořizovatel: Spolupracující zastupitel: Výkonný pořizovatel: OÚ MĚSTYSE LÁZNĚ TOUŠEŇ Hlavní 56, 250 89 Lázně Toušeň tel. 326 992 302 Ing. František

Více

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ

ZMĚNA č. 1. Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č.1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNA č. 1 Územního plánu Olší NÁVRH ZADÁNÍ V Tišnově 01/2011 Výsledky projednání návrhu zadání doplněny dne 2011 1 OBSAH (1) Důvody pro pořízení změny územního

Více

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA

3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA únor 2011 1 3. ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU SIBŘINA dle zákona č.183/2006 Sb. (opatření obecné povahy) Pořizovatel: OÚ SIBŘINA únor 2011 2 OBJEDNATEL: Obec Sibřina zastoupená starostou Ing. Petrem Vítkem Říčanská

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. I ÚPO ÚJEZD U ROSIC Dílčí změny Z1 Z5 Z1 - Z2 - Z3 - Z4 - Z5 - návrh plochy pro bydlení - dle ÚPO funkční využití návrh veřejné zeleně, návrh dopravní plochy návrh plochy individuální

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. I ÚZEMNÍHO PLÁNU NEMOJANY. Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov Městský úřad Vyškov odbor územního plánování a rozvoje Masarykovo náměstí 1 682 01 Vyškov jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Nemojany dle ustanovení 6 a 47 zákona č. 183/2006 Sb., zákona

Více

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE

ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE NOVÉ BRÁNICE Městský úřad Ivančice, odbor regionálního rozvoje, úřad územního plánování, který na žádost města Oslavany pořizuje v souladu s ust. 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany.

Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. Příloha č.1 obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 o závazných částech územního plánu města Slatiňany. FUNKČNÍ REGULACE - PLOCHY BYDLENÍ - NÍZKOPODLAŽNÍ Slouží pro bydlení ve spojení s užitkovým využitím zahrad

Více

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby

Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A. obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Obec ZÁRYBY O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A obce ZÁRYBY č. 1/2006, kterou se vyhlašuje závazná část Změny č. 1 územního plánu obce Záryby Zastupitelstvo obce Záryby se na svém zasedání dne 29.6.2006

Více

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL

ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia C. ZÁVAZNÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický atelier Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 OBSAH: 1. URBANISTICKÁ KONCEPCE 3 2. VYUŽITÍ PLOCH A JEJICH USPOŘÁDÁNÍ

Více

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz

Rodinne domy Lahost. Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz Rodinne domy Lahost Nabídka developerského projektu - MEMORANDUM www.rdlahost.cz A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE 1. Popis širšího okolí 2. Stručná charakteristika obce 3. Popis lokality 3.1. Specifické charakteristiky

Více

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE

ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE Územní plán Kostěnice ÚZEMNÍ PLÁN KOSTĚNICE únor 2014 A-PROJEKT Pardubice s.r.o., Ing. arch. Petr Kopecký, 2014 1 Územní plán Kostěnice Obec Kostěnice č.usn.:... v Kostěnicích dne... Územní plán Kostěnice

Více

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST

B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST ÚPN SÚ Hvozdec Změna č.i a Změna č.ia B. POPIS ZMĚN S REGULATIVY A GRAFICKÁ ČÁST KNESL + KYNČL s.r.o. architektonický ateliér Bayerova 40 602 00 Brno květen 2005 ÚPN SÚ HVOZDEC - ZMĚNA č.i A ZMĚNA č.ia

Více

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE

1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE změna č.2 ÚPO Vyšehořovice 1. ZMĚNA Č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE 1.1. VYMEZENÍ ŘEŠENÉHO ÚZEMÍ, VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ Řešené území změny č.2 ÚPO VYŠEHOŘOVICE- lokalita změny Z2-1 je malého rozsahu a leží v

Více

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu) Atelier GNS s.r.o. Krátká 1778/9, Znojmo 66902, IČ:27750531, DIČ: CZ27750531 navrkal@ateliergns.com, www.ateliergns.com ÚZEMNÍ STUDIE MORAVSKÉ BUDĚJOVICE Partyzánská (lokality B14 a OV4 územního plánu)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN. Nová Ves u Prahy. úprava. Objednatel : Obec Nová Ves u Prahy

ÚZEMNÍ PLÁN. Nová Ves u Prahy. úprava. Objednatel : Obec Nová Ves u Prahy ÚZEMNÍ PLÁN Nová Ves u Prahy úprava Objednatel : Obec Nová Ves u Prahy Pořizovatel : Obec Nová Ves Zástupce pořizovatele : Ing.arch. Martina Bredová Zpracovatel : Ing. arch. Eva Sommerová Gagarinova 1083

Více

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH

OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH. SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH I. ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY ZMĚNA č.1 NÁVRH OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H O V I C E č.37, 334 01 PŘEŠTICE

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU

MLEČICE PARÉ 5 NÁVRH ZMĚNY Č. 2. Textová část odůvodnění ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU MLEČICE ÚZEMNÍ PLÁN SÍDELNÍHO ÚTVARU NÁVRH ZMĚNY Č. 2 Textová část odůvodnění ZPRACOVATEL: ing.arch.j.mejsnarová, autorizovaný architekt POŘIZOVATEL: ÚÚP ORP Rokycany DATUM ZPRACOVÁNÍ: říjen 2009 PARÉ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. OBEC ŘÍČKY V ORL. HOR. Číslo: 4/06 Dne: 6.9.2006 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA ZASTUPITELSTVA OBCE ŘÍČKY V ORL. HOR. o schválení Změny č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Říčky v Orlických horách a vyhlášení

Více

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec

Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec Obec Vestec Vestec 60 552 05 Vestec. Územní plán obce Vestec právní stav po vydání Změny č.1 - aktualizace Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Objednatel: obec Vestec Září 2014 Právní stav Územního

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 5A ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU STAŘEČ Městský úřad Třebíč, Úřad územního plánování, Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, jako pořizovatel dle 6 z.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, zpracoval

Více

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu

N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu N á vrh zadání změ n y č. 2 úze mn í h o p l á nu s í d e lního útvaru Novosedly nad Nežárkou úvod červenec 2009 O pořízení změny č. 2 územního plánu sídelního útvaru Novosedly nad Nežárkou (dále též jen

Více

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN STOLANY II. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU- TEXTOVÁ ČÁST Ing.arch.Milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04, Sezemice Listopad 2008 1 Obsah: A. Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S U C H O V R Š I C E A. T E X T O V Á Č Á S T Ú Z E M N Í H O P L Á N U T E N E T, SPOL. S R. O., ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR, HORSKÁ 64, T R U T N O V Obsah textové části územního plánu

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY

ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č. 1 ÚP DVORY TEXTOVÁ ČÁST Ing. arch. Ladislav Bareš PAFF - architekti LISTOPAD 2009 POŘIZOVATEL: Městský úřad Nymburk adresa: Městský úřad Nymburk, Odbor výstavby Náměstí Přemyslovců

Více

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1

T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U A H O R S K Á 6 4 Z A K Á Z K A Č Í S L O 5 4 1 0 1 T R U T N O V 1 1 0 0 3 2 1 Ú Z E M N Í P L Á N V E L K É S V A T O Ň O V I C E Z M Ě N A Č. 1 T E X T O V Á Č Á S T Z M Ě N Y Č. 1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U O B J E D N A T E L M Ě Ř Í T K O O B E C V E L K É S V A T O Ň O V I C

Více

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice

Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice Zpráva o uplatňování Územního plánu Dunajovice období 12/2009 12/2013 dle ustanovení 55, odst. (1), zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU OPAŘANY Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor územního rozvoje Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor dle ustanovení 6 odst. 1 písm. c) zák. č. 183/2006 Sb. o územním

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace.

Jedná se o přípravu území pro výstavbu RD, přičemž výstavba RD není předmětem této dokumentace. OBSAH 1. Charakteristika území a stavebního pozemku a) poloha v obci - zastavěná část - nezastavěná část obce b) údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci c) údaje o souladu záměru s územně

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE OBEC HNÁTNICE Hnátnice 87, 561 01 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE HNÁTNICE zpracováno v souladu s ustanovením 47, odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE

OBSAH ÚZEMNÍHO PLÁNU POPICE P O P I C E ÚZEMNÍ PLÁN- VÝROKOVÁ Č ÁST /Změna č.2/ Objednavatel: Obec Popice, Hlavní 62, 691 27 Popice, Pořizovatel: Městský úřad Hustopeče, Dukelské náměstí 2/2, 693 01 Odbor regionálního rozvoje Zpracovatel:

Více

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE

Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE Změna č. 3 územního plánu obce BOROVNICE stupeň: stupeň: NÁVRH pro veřejné projednání dle 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění katastrální území:

Více

Změna č. 1 Územního plánu Okna

Změna č. 1 Územního plánu Okna Změna č. 1 Územního plánu Okna Zastupitelstvo obce Okna, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z DVACÁTÉHO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 15.11.2012 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn

Více

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel :

k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : ŘIMOVICE k. ú. Řimovice ÚZEMNÍ PLÁN OBCE Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel : Pořizovatel : Ing. arch. Milič Maryška Městský úřad Vlašim Letohradská 3/369 Odbor výstavby 170 00 Praha 7 a územního plánování

Více

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST

Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE. Změna č.2. výrok TEXTOVÁ ČÁST Ú Z E M N Í P L Á N S Í D E L N Í H O Ú T V A R U HROBČICE Změna č.2 výrok AI. TEXTOVÁ ČÁST vypracovala: Ing. arch. Hana Vrchlavská, Ing. arch. Alena Fárková datum: březen 2013 OBSAH DOKUMENTACE A. TEXTOVÁ

Více

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005

Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 Obecně závazná vyhláška Města Přeštice č. 3/2005 o závazných částech Změny č.4 územního plánu sídelního útvaru Přeštice Zastupitelstvo Města Přeštice schválilo dne 30.6.2005 pod bodem usnesení B/ 10.1.

Více

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1

ÚZEMNÍ PLÁN JESENNÝ. změna č. 1 JESENNÝ pořizovatel projektant Městský úřad Semily obvodní stavební úřad oddělení územního plánování jako úřad územního plánování Ing.arch. M. Štěpánek, ARCH SERVIS Leknínová 1063, 463 11 Liberec 30 kooperace

Více

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH

PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH tab. č. 1 PLOCHY BYDLENÍ V BYTOVÝCH DOMECH BH Plochy jsou určeny pro bydlení ve vícepodlažních bytových domech, včetně občanského vybavení, sportovních zařízení, veřejných prostranství a veřejně přístupné

Více

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN

ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN 1 ZMĚNY č.2 ÚPO JIZBICE I.1 - NÁVRH ZMĚN Zpracovatel: ing.arch.milan Vojtěch, Nerudova 77, 533 04 Sezemice Pořizovatel: Městský úřad Nymburk Datum: Červen 2008 2 I. Textová část změny územního plánu str.

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY č. 5 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PRŽNO určený k projednání. Zpracováno ve smyslu 47 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV tab. č. 1 PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ VENKOVSKÉ SV Plochy jsou určeny k polyfunkčnímu využití, převážně pro bydlení, příp. i s hospodářským zázemím, dále pro rodinnou rekreaci, pro občanské vybavení, pro drobnou

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ NA ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND V ÚZEMNÍM PLÁNU Společné metodické doporučení Odboru územního plánování MMR a Odboru ochrany horninového a půdního prostředí

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH

ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH ZMĚNA Č. 1 ÚP OPAŘANY NÁVRH Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Opařany Č. jedn. Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor územního rozvoje Oprávněná osoba

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice č. 2/02

Obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice č. 2/02 Obecně závazná vyhláška obce Bohuňovice č. 2/02 O VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU BOHUŇOVICE Zastupitelstvo obce Bohuňovice schvaluje dle ustanovení 29 odst. 3 zákona č. 50/1976

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE. ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LÍBEZNICE ZMĚNA č. 2 TEXTOVÁ ČÁST Zpracovatel: PROARCH spol. s r.o. Jeremenkova 88,140 00 Praha 4 Ing.arch.J.Vasiluk, ing.arch.e.waldová Inženýrský atelier PPU-Babtie, spol. s r.o. Vyžlovská

Více

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA

II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY Č. ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PÍSTINA Obsah Textová část : Ozn. Kapitola Str. II.1 vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, vyhodnocení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Č.j.: Počet listů:8 Počet příloh: 1/1 /2013/Jin NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚNY Č. II ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE JINAČOVICE Návrh tohoto zadání je určen k projednání v souladu s ust. 47, odst.2 stavebního zákona ve znění

Více

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY

ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY ZADÁNÍ CELOMĚSTSKY VÝZNAMNÉ ZMĚNY Z 2834/00 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU HL. M. PRAHY Důvody pro pořízení celoměstsky významné změny Z 2834/00 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy a stanovení

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice

NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH. Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice. za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice NÁVRH ZADÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BRLOH Zpracovali: Obec Brloh p. Zd.Zakl, Chvaletice za spolupráce: Ing.arch. P. Tománka, A -PROJEKT Pardubice 1 Obsah: a) požadavky vyplývající z politiky územního rozvoje,

Více

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY

ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY 1 ÚZEMNÍ PLÁN BŘEŽANY TEXTOVÁ ČÁST Duben - červen 2009 2 Schvalující správní orgán: Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti ÚP: Zastupitelstvo obce Břežany Razítko Určený zastupitel obce: Jméno

Více

příloha č. 1 opatření obecné povahy

příloha č. 1 opatření obecné povahy příloha č. 1 opatření obecné povahy návrh změny č. 1 územního plánu obce Stojčín textová část vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Stojčín datum vydání: oprávněná úřední osoba pořizovatele jméno

Více

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby

VESTEC ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU. datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby ZMĚ NA Č.4 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU VESTEC vydávající správní orgán datum vydání číslo usnesení datum nabytí účinnosti jméno oprávněné osoby podpis: Zastupitelstvo Obce Vestec starosta Miroslav

Více

ÚZEMNÍ PLÁN TOUŽIM NÁVRH 1. ÚPRAVA ÚP PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ

ÚZEMNÍ PLÁN TOUŽIM NÁVRH 1. ÚPRAVA ÚP PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ ÚZEMNÍ PLÁN TOUŽIM NÁVRH 1. ÚPRAVA ÚP PO SPOLEČNÉM JEDNÁNÍ TEXTOVÁ ČÁST ŘÍJEN 2012 Textová část návrh. str. 1 Pořizovatel: Určený zastupitel: Magistrát města Karlovy Vary úřad územního plánování a stavební

Více

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Z L Í N ÚZEMNÍ PLÁN - ZMĚNA Č. 2 TEXTOVÁ ČÁST PŘÍLOHA Č.1 OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 1 602 00 Brno, Příkop 8 URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. Akce: ZLÍN ÚZEMNÍ PLÁN ZMĚNA Č.2 Stupeň: NÁVRH PŘÍLOHA

Více

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě

U S N E S E N Í. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 12.9.2011 v Modravě 1) Zastupitelstvo obce Modrava rozhodlo, že schvaluje provedení přestavby v budově č.p. 63 za účelem vytvoření kanceláře

Více

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU:

SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: SEZNAM PŘÍLOH KOMPLETNÍHO ELABORÁTU: I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová část Grafická část I.2.a - Výkres základního členění území 1:5 000 I.2.b - Hlavní výkres - urbanistická koncepce 1:5 000 I.2.c - Hlavní

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most

Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most Návrh zadání 8. změny územního plánu města Most schváleno na zasedání zastupitelstva města dne Textová část Výkresová část výkres limitů měřítko 1: 10 000 Vypracoval: odbor rozvoje a územního plánu Ing.

Více

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST Územní plán PETROVICE u Moravského Krumlova I. TEXTOVÁ ČÁST vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO OBCE PETROVICE U MORAVSKÉHO KRUMLOVA číslo jednací:...

Více

Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A

Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A Obecně závazná vyhláška obce Poustka č. 5 o závazné části Územního plánu obce P O U S T K A Zastupitelstvo obce Poustka se na svém zasedání dne 12.12.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 3 zákona č.

Více

660,- 500,- 660,- 500,- 600,- 450,- 720,- 550,- 1410,- 1100,- 730,- 550,- 785,- 650,- 535,- 400,- 535,- 400,- 635,- 500,- !" #$ Ceník - Poháry

660,- 500,- 660,- 500,- 600,- 450,- 720,- 550,- 1410,- 1100,- 730,- 550,- 785,- 650,- 535,- 400,- 535,- 400,- 635,- 500,- ! #$ Ceník - Poháry !" #$ Ceník - Poháry pohár s víkem pohár bez víka celá sada s víkem celá sada bez víka Sada. 2 23 cm 21 cm 18 cm 250,- 240,- 215,- 210,- 190,- 170,- Sada. 5 23 cm 21 cm 19 cm 270,- 245,- 215,- 210,- 190,-

Více

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji

Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Územní plánování a investiční příležitosti v Jihočeském kraji Prezentace v rámci akce Investiční záměry vjihočeském kraji Diskusní setkání časopisu Stavební fórum Čtvrtek 17. 4. 2008 Grand Hotel Zvon,

Více

Obec Vysočany. Územní plán Vysočany

Obec Vysočany. Územní plán Vysočany V Y S O Č A N Y Ú Z E M N Í P L Á N ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán: zastupitelstvo obce Vysočany Číslo jednací: Datum vydání: Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel MěÚ Blansko, oddělení ÚP a RR SÚ Oprávněná

Více

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e

P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e P l á n o b n o v y o b c e V r a n o v i c e ( Plán rozvoje na r. 2007 2010 ) 1. úvod Plán obnovy obce Vranovice byl zpracován a schválen ZO dne 1.8.1994 a v r. 1996 došlo k první a také poslední aktualizaci.

Více

ZMĚNA Č. 8 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JIHLAVY

ZMĚNA Č. 8 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JIHLAVY CITYPLAN, spol. s r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ZMĚNA Č. 8 ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA JIHLAVY UPRAVENÝ NÁVRH DOKUMENTACE vydal správní orgán: Z Á Z N A M O Ú Č I N N O S T I razítko správního orgánu: ZASTUPITELSTVO

Více

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03

Návrh. Zadání změny č.2. Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 Návrh Zadání změny č.2 Územního plánu obce Šebrov-Kateřina, zahrnující dílčí změny označené ŠK 2.01-2.03 ŠK 2.01 Změna funkčního využití návrhových ploch občanského vybavení v centrální části obce do ploch

Více

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím

Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Změna č. 2 Územního plánu obce Dolní Přím Zpracovatel: REGIO, projektový ateliér s.r.o. Obsah: Změna 1 Textová část 2 Hlavní výkres funkční využití území (výřezy) Odůvodnění Změny 1 Textová část 2 Výkres

Více

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002

Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 Obecně závazná vyhláška Města Dolní Poustevna č. 4/2002 o závazných částech územního plánu města D o l n í P o u s t e v n a Zastupitelstvo města Dolní Poustevna vydává podle 84 odst. 2/ písm. b) zákona

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LIPOVÁ katastrální území: Lipová u Šluknova, Liščí PRŮVODNÍ ZPRÁVA říjen 2005 Pořizovatel ÚPO: Obecní úřad Lipová Identifikační údaje obce: Kraj: Ústecký Pověřený obecní úřad: Rumburk

Více

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST

VŘESKOVICE. Změna č. 1 územního plánu. Návrh TEXTOVÁ ČÁST VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu Návrh TEXTOVÁ ČÁST PLZEŇ, ÚNOR 2012 VŘESKOVICE Změna č. 1 územního plánu - návrh Objednatel: Obec Vřeskovice TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: plánování Městský úřad Klatovy,

Více

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014

ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ŽAMBERK 3. ÚPLNÁ AKTUALIZACE 2014 Obsah Dokument územně analytické podklady obce s rozšířenou působností Žamberk - 3. úplná aktualizace 2014 je členěn

Více

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH

URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH URBANISTICKÉ STŘEDISKO JIHLAVA, spol. s r. o. Matky Boží 11, 586 01 Jihlava ÚZEMNÍ PLÁN LAVIČKY NÁVRH Datum: prosinec 2014 projektant: Ing. arch. Jiří Hašek Základní údaje zpracovatele: Název zakázky:

Více

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1

Obsah dokumentace. Územní plán Ráječko Strana 1 Obsah dokumentace I. Územní plán...3 I.1 Vymezení zastavěného území...3 I.2 Koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot...3 I.2.1 Koncepce rozvoje území obce...3 I.2.2 Koncepce ochrany a

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST

Územní plán VRBICE I. TEXTOVÁ ČÁST Zastupitelstvo obce Vrbice příslušné podle 6 odst.5 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu( stavební zákon), za použití 43 odst.4, a 55 odst.2 stavebního zákona, 13 a přílohy

Více

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň

Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Ú Z E M N Í P L Á N V Í D E Ň Změna č. 1 TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Správní orgán, který Změnu č.1 ÚP Vídeň vydal: Zastupitelstvo obce Vídeň Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ÚZEMNÍ PLÁN K R A M O L N A VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH VLIVŮ ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 08/2013 Zpracovatel: URBAPLAN spol. s r.o. Autorský kolektiv: Zodpovědný projektant: Ing. arch. Bedřich

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE

ÚZEMNÍ PLÁN DĚTMAROVICE Obec Dětmarovice Zastupitelstvo obce Dětmarovice, příslušné podle ustanovení 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4.

OBEC PETROV. O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U. svým usnesením č. 709 ze dne 1.4. OBEC PETROV O Z N Á M E N Í o vydání opatření obecné povahy č. 1/2010 V E Ř E J N O U V Y H L Á Š K O U Změna č. 1 územního plánu obce Petrov Zastupitelstvo obce Petrov, příslušné podle 6 odst. 5 písm.

Více

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI právní stav ÚPSÚ Provodov Šonov

ZÁZNAM O ÚČINNOSTI právní stav ÚPSÚ Provodov Šonov ZÁZNAM O ÚČINNOSTI právní stav ÚPSÚ Provodov Šonov Schvalující orgán: Zastupitelstvo obce Provodov Šonov Pořadové číslo poslední změny: 6 Datum vydání: 2. září 2009 Datum nabytí účinnosti poslední změny:

Více

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Územní plán Borotice OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY OBCE BOROTICE ÚZEMNÍ PLÁN BOROTICE leden 2015 1 Územní plán Borotice ZÁZNAM O ÚČINNOSTI Vydávající správní orgán: Zastupitelstvo obce Borotice Razítko Datum

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o.

U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY. ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. Ú Z E M N Í P L Á N D O B R Á V O D A U P A C O V A POŘIZOVATEL: MĚSTSKÝ ÚŘAD PACOV ODBOR VÝSTAVBY ZPRACOVATEL: IVAN PLICKA STUDIO s.r.o. LEDEN 2015 O B E C D O B R Á V O D A U P A C O V A Z Á Z N A M

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP SRBEČ VYDAL: Zastupitelstvo obce Srbeč ČÍSLO JEDNACÍ: DATUM VYDÁNÍ: DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI:

ÚZEMNÍ PLÁN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI. SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP SRBEČ VYDAL: Zastupitelstvo obce Srbeč ČÍSLO JEDNACÍ: DATUM VYDÁNÍ: DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: SRBEČ ÚZEMNÍ PLÁN ZÁZNAM O ÚČINNOSTI SPRÁVNÍ ORGÁN, KTERÝ ÚP SRBEČ VYDAL: Zastupitelstvo obce Srbeč ČÍSLO JEDNACÍ: DATUM VYDÁNÍ: DATUM NABYTÍ ÚČINNOSTI: JMÉNO A PŘÍJMENÍ, FUNKCE OPRÁVNĚNÉ OSOBY POŘIZOVATELE:

Více

Územní plán z pohledu starosty obce

Územní plán z pohledu starosty obce Územní plán z pohledu starosty obce 18. celostátní konference o územním plánování a stavebním řádu Plzeň 2011 Karel Kindl - starosta 1 900 obyvatel obecní úřad 2 pracovníci 2 Územní plán ano či ne?? Rozumný

Více

PRASKAČKA TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZPRACOVATEL: Generální projektant:

PRASKAČKA TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU. ZPRACOVATEL: Generální projektant: TEXTOVÁ ČÁST ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU PRASKAČKA ZPRACOVATEL: Generální projektant: Zeleň,ÚSES: Doprava: Voda, kanalizace: Elektrorozvody: Teplo, plyn: Zeměd. půd. fond: Ing. arch. Pavel Kramář Pod Zahrady

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel:

ZMĚNA č. 2. územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ. Pořizovatel: ZMĚNA č. 2 územního plánu obce NOVÁ VES I ZADÁNÍ UPRAVENÉ PO PROJEDNÁNÍ Pořizovatel: Obecní úřad Nová Ves I Václavské nám. 22, Nová Ves I, 280 02 Kolín 2 Pořizování na základě splnění kvalifikačních požadavků

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES ÚZEMNÍ PLÁN OSTROŽSKÁ NOVÁ VES I. NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU Červen 2014 PŘÍLOHA č. 1 Správní orgán, který územní plán vydal: Zastupitelstvo obce Ostrožská Nová Ves Záznam o účinnosti (dle vyhlášky č. 500/2006

Více