SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti"

Transkript

1 SOCIOLOGIE Gender, rovné příležitosti Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/

2 Postavení ženy ve společnosti 1. Problém reálného zrovnoprávnění ženy. 2. Problém adekvátního podílu žen v různých oblastech lidské činnosti. 3. Ochrana práv žen v práci a rodině, problémy domácího násilí, sexuální obtěžování a zneužívání. 2

3 Feminismus Pojem odvozen z lat. femina = žena. Feminismus lze chápat jako soubor filozofií, sociálních teorií, politických hnutí a ideologií, usilujících o rovnoprávnost žen. Spolu s environmentálním či etnickým hnutím patří k nejvýraznějším sociálním proudům současnosti. Hnutí se značným emancipačním potenciálem. 3

4 Kritika patriarchátu Feministky považují gender, tj. rozdíly mezi pohlavími, za nejdůležitější a nejzávažnější společenské dělítko. Nerovnost je způsobena patriarchálním systémem dominujícím téměř ve všech společnostech. Patriarchát = nadvláda mužů ve společnosti i v rodině Sexismus je stejná forma útlaku jako rasismus. 4

5 Východiska feministických tezí 1. Kulturní systém je patriarchální povahy. Vytvořila jej úzká skupina mužů, přičemž objektem, obětí, produktem tohoto řádu jsou nejen ženy, ale i řadoví muži. Lidské dějiny utvářeli muži pro muže. 2. Tento řád udržují obě pohlaví stejně horlivě. Není správné z jeho prosazování obviňovat muže jako celek, ženy samy totiž řád přijímají, samy nad sebou provádějí kulturní kontrolu. 5

6 Východiska feministických tezí 3. Muži těží ze své nadvlády, ve společnosti je jim přisuzována větší významnost, automaticky jsou považováni za schopnější, mají otevřenou, urovnanou cestu k postupu v institucích. V domácnosti jim to pak umožňuje vyvázat se z nevděčných, časově náročných a stereotypních prací. 4. Muži, aby si udrželi své pozice, musí neustále soutěžit. To je však ochuzuje v citové oblasti. Od žen se naopak nic neočekává. 6

7 Etapy vývoje feminismu 1. vlna (posl. třetina 18. st. až 30. léta 20. st.) Toto období je především bojem za občanská práva žen ve veřejném životě. Volební právo, majetková práva, všeobecná rovnost před zákonem (např. právo na rozvod), právo na vzdělání a svobodný přístup k zaměstnání. 7

8 Etapy vývoje feminismu 2. vlna (60. až 80. léta 20. století) Feminismus se orientuje i na otázky soukromého a rodinného života. Je zpochybněna tradiční dělba rolí, vznikají gender studies - podpora rovného zacházení s pohlavími. Prosazuje se právo na seberealizaci, na svobodný výběr profese, kariéru. Otevírají se dříve tabuizovaná témata - ženská sexualita, antikoncepce, interrupce. 8

9 Etapy vývoje feminismu 3. vlna (80. léta až do současnosti) Prohlubují se otázky násilí páchané na ženách. Domácí násilí, prostituce, sex. obtěžování, ženská obřízka, pornografie. Zájem o lesbická a etnická ženská hnutí. Požadavky na ženskou krásu jsou považovány za novodobý útlak žen. Zkoumá se a ovlivňuje postavení žen v politice a významných institucích. 9

10 Hlavní feministické proudy Liberální Socialistický (marxistický) Radikální Postmoderní Třetího světa 10

11 Feministické teorie 1. Teorie genderových rozdílů 2. Teorie genderové nerovnosti 3. Teorie genderového útlaku 11

12 Teorie genderových rozdílů Teorie genderových rozdílů má jako své hlavní téma konstatování, že vnitřní psychický život žen je odlišný od vnitřního života mužů. Zkušenosti žen získané během jejich životní dráhy jsou odlišné od zkušenosti mužů. Ženy konstruují podle tohoto pohledu sociální realitu jinak než muži, a to v mnoha oblastech, ať už jde o hodnoty a zájmy, způsob vytváření hodnotových soudů, motivace úspěchu a výkonu, literární kreativitu, sexuální fantazie, smysl identity, či obecné procesy vědomí a osobitosti. 12

13 Teorie genderové nerovnosti Teorie genderové nerovnosti upozorňují, že postavení mužů a žen ve společnosti je nejen různé, ale že je nerovné. Žena nacházející se ve stejné pozici jako muž má méně peněz, materiálních zdrojů, moci a příležitostí k seberealizaci. Příčina této nerovnosti není v biologických danostech, ale v uspořádání společnosti. Každý člověk - muž i žena - touží po svobodě a seberealizaci. Tuto situaci je tedy třeba změnit a změna je možná. 13

14 Teorie genderového útlaku Podle teorií útlaku mají muži jasný, vědomý a přímý zájem na udržování žen v podřízeném postavení. Patriarchát tak není jen čímsi druhotným, co vychází z biologických faktorů, socializačního procesu nebo rozdělení rolí v třídní společnosti. Mocenská struktura mužů byla vytvořena záměrně. 14

15 Gender Sociálně utvářený komplex typických vlastností, projevů chování, zájmů, činností a vzhledu, který je v určité společnosti spojován s obrazem muže a ženy. Zatímco tedy pohlaví odkazuje k fyzickým rozdílům lidského těla, gender se týká psychologických, sociálních a kulturních rozdílů mezi muži a ženami. Každá kultura si v různých historických obdobích vytváří soubor obecně platných formálních i neformálních norem, které určují, jak se muži i ženy v dané společnosti mají chovat. 15

16 Genderová témata Příklady: Genderová rovnost Vztahy mužů a žen Uplatnění žen na trhu práce Diskriminace na základě pohlaví, sexuální orientace Slaďování soukromého a pracovního života Fungování rodiny 16

17 Genderové stereotypy Ustrnulá představa ve vědomí lidí, obvykle přijímaná z jiných zdrojů než je sociální zkušenost. Zjednodušující pojetí toho, jak se mají muž a žena chovat a vypadat. Ovlivňují naše vnímání a myšlení a podmiňují naše vlastní chování v sociálních interakcích. Poškozují ženy i muže. Jazyk, generické maskulinum. 17

18 Gender studies Interdisciplinární věda věnující se identitě a reprezentaci pohlaví jako ústředním kategoriím analýzy. Základní odvětví: Women s studies Men s studies LGBT studies Problematikou vztahů mužů a žen se zabývají sociologie, právo, politické vědy, jazykověda, antropologie, medicína.. 18

19 Gender studies, o. p. s. Nevládní nezisková organizace, slouží především jako informační, konzultační a vzdělávací centrum v otázkách vztahů mužů a žen a jejich postavení ve společnosti. Usiluje o změny v následujících oblastech: Odstraňování genderových stereotypů ve společnosti, ve výchově a vzdělávání, v rodině. Pracovní trh bez diskriminace na základě pohlaví a věku. Podpora slaďování osobního/rodinného a profesního života. Vyšší zastoupení žen v rozhodovacích procesech. Stop násilí na ženách. Svobodné rozhodování o vlastním těle. 19

20 Muž a žena na trhu práce Dělení práce na mužskou a ženskou. Zodpovědnější a odbornější posty přisuzovány mužům. Na ženy ve vysokých postech pohlíženo s nedůvěrou. Ženy mají nižší platy. Na ženskou práci se často pohlíží jako na sekundární záležitost. S ženami je automaticky spojována rodičovská dovolená a nutnost pečovat o děti v případě jejich nemoci. 20

21 Muž a žena v rodině Přetrvává tradiční model dělby práce v rodině. Domácí práce a péče o děti zůstávají stále na bedrech žen. Dochází však k postupným změnám. Tradiční pohled na rozdělení rolí v rodině podle sociologických výzkumů setrvává u lidí starších 60 let, naopak rovnost úkolů pro obě pohlaví se již projevuje u lidí mladších ve věku mezi 30 až 44 lety a lidé s vyšším vzděláním. 21

22 Gender a Evropská unie Evropská komise přijala v roce 2006 dokument, v němž vytyčila 6 prioritních oblastí, na něž se v oblasti rovných příležitostí bude zaměřovat. V roce 2007 začal pracovat Evropský institut pro rovnost žen a mužů. 22

23 Gender mainstreaming Strategie Evropské Unie pro realizaci rovných příležitostí pro ženy a muže v institucích, organizacích a politice. Zohledňování rovného postavení žen a mužů ve všech oblastech a na všech úrovních společenského života. 23

24 Strategie dosahování genderové rovnosti Institucionální mechanismy pro realizaci genderové rovnosti a gender mainstreamingu. Dosáhnout ekonomickou a sociální spravedlnost pro ženy. Podporovat pozici žen v rozhodování - směřovat k paritní demokracii v Evropě. Vymýtit násilí páchané na ženách a implementovat ženská lidská práva. Role Evropy v prosazování ženských práv v mezinárodním kontextu. Eliminovat patriarchální genderové role a stereotypy. 24

25 Prioritní oblasti Evropské komise 1. Dosahování rovné ekonomické nezávislosti pro muže a ženy růst zaměstnanosti žen rovné platové ohodnocení pro ženy a muže podpora podnikatelek genderová rovnost v sociální podpoře, boj proti chudobě genderová dimenze zdraví boj proti dvojnásobné diskriminaci u žen z etnických menšin a emigrantek. 25

26 Prioritní oblasti Evropské komise 2. Zlepšování slaďování pracovního, soukromého a rodinného života flexibilní organizace práce pro ženy i muže zvyšování počtu pečovatelských zařízení pro děti, seniory, postižené politika k lepšímu slaďování práce a rodiny - změna struktur, podpora mužů k převzetí rodičovské dovolené 26

27 Prioritní oblasti Evropské komise 3. Podpora rovné participace žen a mužů v rozhodování oblast politiky oblast ekonomiky oblast vědy a techniky 4. Vymýcení genderově založeného násilí a obchodu s lidmi 5. Eliminace genderových stereotypů ve společnosti ve vzdělání, výchově a kultuře na pracovním trhu v médiích 27

28 Prioritní oblasti Evropské komise 6. Podpora genderové rovnosti mimo EU prosazování legislativy EU v nástupnických, kandidátských a potenciálně kandidátských zemích podpora genderové rovnosti v Politice evropského sousedství (ENP), vnějších a rozvojových politikách 28

29 Literatura DANICS, Š., J. DUBSKÝ, T. KAMÍN a L. URBAN. Základy sociologie a politologie. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, JANDOUREK, J. Úvod do sociologie. 2.vyd. Praha: Portál, KŘÍŽKOVÁ, A. a K. PAVLICA. Management genderových vztahů. Praha: Management Press, VALDROVÁ, J. Gender a společnost. Ústí na Labem: Univerzita J. E. Purkyně,

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace

Business Institut s.r.o. Master of Business Administration. Leadership Manažerské vedení a komunikace Business Institut s.r.o. Master of Business Administration Leadership Manažerské vedení a komunikace Rozdíly mezi mužem a ženou v jejich vedení a řízení lidí Disertační práce Petra Harazímová Vedoucí disertační

Více

Poděkování Ráda bych poděkovala paní PhDr. Lence Václavíkové Helšusové, Ph.D. za věcné připomínky, cenné rady a vstřícné vedení mé bakalářské práce. Dále bych chtěla poděkovat svým blízkým za podporu.

Více

Publikace byla vydána v rámci projektu: Genderová politika už víme, jak na to! reg. Číslo CZ.1.04/3.4.04/88.00083

Publikace byla vydána v rámci projektu: Genderová politika už víme, jak na to! reg. Číslo CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Školící materiál pro účastníky projektu Publikace byla vydána v rámci projektu: Genderová politika už víme, jak na to! reg. Číslo CZ.1.04/3.4.04/88.00083 Projekt je spolufinancován z prostředků ESF prostřednictvím

Více

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit)

Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů. (pracovní sešit) Průvodce na cestě k rovnosti žen a mužů (pracovní sešit) Vydalo NESEHNUTÍ Brno, v Brně 2005. (druhé aktualizované vydání) Text: Kateřina Plesková, Petr Frank, Michaela Bosáková, Denisa Kuglerová Ilustrace:

Více

GENDER VE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SPOLEČNOST

GENDER VE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SPOLEČNOST GENDER VE VZDĚLÁVACÍ OBLASTI ČLOVĚK A SPOLEČNOST DENISA LABISCHOVÁ BLAŽENA GRACOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVENEC 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy:

Více

Nerovné postavení mužů a žen na trhu práce The Inequality Between Men and Women in the Labor Market

Nerovné postavení mužů a žen na trhu práce The Inequality Between Men and Women in the Labor Market Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Filosofie Studijní program: Bakalářský Studijní obor (kombinace): Specializace v pedagogice ( český jazyk a literatura

Více

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené

Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené Filosofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně Ústav pedagogických věd SOPP Zaměstnatelnost žen po rodičovské dovolené (diplomová práce) vedoucí práce: Mgr. Klára Šeďová, Ph.D. vypracovala: Bc. Lenka

Více

Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice.

Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice. Právní aspekty postavení žen a mužů ve vysokoškolském prostředí a ve veřejných výzkumných institucích v České republice Pavla Špondrová 1 Publikace vznikla v rámci projektu TRansforming Institutions by

Více

Příloha 5 Sociální a kulturní výzvy: Podrobná specifikace prioritní oblasti

Příloha 5 Sociální a kulturní výzvy: Podrobná specifikace prioritní oblasti Sociální a kulturní výzvy: Podrobná specifikace prioritní oblasti Současné moderní společnosti jsou mimo jiné charakterizovány dynamickými (mnohdy až překotnými) sociálními a kulturními proměnami, které

Více

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana

Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém. strana Genderovou optikou: zaměřeno na český vzdělávací systém strana Obsah OBSAH: Slovo úvodem, aneb odkud vycházíme Helena Skálová I. ČÁST KLÍČOVÉ PROBÉMY VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU Z HLEDISKA GENDERU I. 1. Genderové

Více

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: 1 1. ÚVOD... 4 2. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ GENDEROVÉ

Více

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti

Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Komparace postojů žen a mužů k problematice genderové rovnosti BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vedoucí bakalářské práce: PhDr.

Více

ŽENY NA TRHU PRÁCE WOMEN IN THE LABOUR MARKET

ŽENY NA TRHU PRÁCE WOMEN IN THE LABOUR MARKET Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor filosofie Učitelství pro 2. stupeň základní školy německý jazyk občanská výchova ŽENY

Více

RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ

RODINA A RODINNÁ POLITIKA. Opora pro studium JANA ŽÁČKOVÁ ÚSTAV VEŘEJNÉ SPRÁVY A REGIONÁLNÍ POLITIKY FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ Česká republika, Opava, Olbrichova 625/25, PSČ: 746 01 Kontakt: tel.: +420 553 684 544, fax.: +420

Více

Z OBSAHU ČÍSLA: GENDEROVÉ IDENTITY - EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI 1

Z OBSAHU ČÍSLA: GENDEROVÉ IDENTITY - EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI 1 www.genderonline.cz 1-2/2003 V tomto dvojčísle letošního čtvrtletníku Gender rovné příležitosti výzkum se zaměřujeme na nová specifická témata a s nimi související genderové otázky. Jedná se zejména o

Více

Analýza situace lesbické, gay, bisexuální a transgender menšiny v ČR Text byl vytvořen společnými silami členů a členek Pracovní skupiny pro otázky sexuálních menšin ministryně pro lidská práva a národnostní

Více

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie.

Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Bakalářská práce Sport jako nástroj sociální inkluze: Sport pro všechny Vypracovala: Dita Krčmová Vedoucí práce: Dino Numerato Brno, 2007

Více

Ženy se zdravotním postižením v ČR

Ženy se zdravotním postižením v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Ženy se zdravotním postižením v ČR Sekundární komparativní analýza postavení žen se zdravotním postižením v ČR APERIO Společnost pro zdravé rodičovství Praha, 9.

Více

Sociologie podklady ke kurzu Sociologie a psychologie, FEL ČVUT, zimní semestr 2011/2012 Alice Červinková

Sociologie podklady ke kurzu Sociologie a psychologie, FEL ČVUT, zimní semestr 2011/2012 Alice Červinková Sociologie podklady ke kurzu Sociologie a psychologie, FEL ČVUT, zimní semestr 2011/2012 Alice Červinková J.W.Mills (1916-1962) definuje sociologickou imaginaci jako schopnost chápat vzájemné vztahy mezi

Více

gender, rovné příležitosti, výzkum ročník 12, číslo 2/2010 76

gender, rovné příležitosti, výzkum ročník 12, číslo 2/2010 76 ké perspektivě. Zaměřují se na období od konce druhé světové války do současnosti. Konkrétně se věnují oblasti péče o děti, která zaujímá privilegovanou pozici ve feministických debatách, v agendě ženských

Více

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH

Věstník vlády. Ročník 13 Vydán dne 23. června 2015 Částka 3 OBSAH Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí Ročník 13 Vydán dne 23. června Částka 3 OBSAH Usnesení vlády České republiky ze dne 30. března č. 218 o Národním akčním plánu podporujícího pozitivní stárnutí

Více

Pedagogika 4. ročník Sociální činnost

Pedagogika 4. ročník Sociální činnost Pedagogika 4. ročník Sociální činnost Mgr. Eva Juríková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK, vydalo SOU a SOŠ SČMSD,

Více

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR

Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření ve vztahu k lidem se zdravotním postižením v ČR Být jiný je normální Argumentační základna pro prosazování a realizaci antidiskriminačních opatření Lenka Krhutová Výzkumné centrum integrace zdravotně postižených Olomouc, listopad 2005 1 Mgr. Lenka Krhutová,

Více

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH

EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH EVROPSKÁ CHARTA ZA ROVNOST ŽEN A MUŽŮ NA ÚROVNI ŽIVOTA VE MĚSTECH A OBCÍCH Charta vyzývající evropské místní a regionální samosprávy, aby se zavázaly používat své pravomoci a partnerství k dosažení větší

Více

IV. Národní zpráva o rodině. (zkrácená verze)

IV. Národní zpráva o rodině. (zkrácená verze) IV. Národní zpráva o rodině (zkrácená verze) Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR 2004 OBSAH I. Rodinná politika v České republice... 3 I. 1. Rodina a její funkce ve společnosti z hlediska státu...

Více

Základní charakteristika prožensky orientovaných neziskových organizací v České republice / Jana Chaloupková

Základní charakteristika prožensky orientovaných neziskových organizací v České republice / Jana Chaloupková ci principu genderové rovnosti do všech politik a programů, organizací a jejich kultur. Jde tedy o snahu zapojit genderově specifickou perspektivu do rozhodovacích procesů určité organizace a podpořit

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra genderových studií IVANA TAŠEVSKÁ Porovnání situace matek a otců pečujících o děti formou střídavé péče v České republice Diplomová práce Vedoucí

Více

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI JAKO SOUČÁST SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM Tato publikace vychází v rámci projektu EU EQUAL Půl na půl rovné příležitosti žen a mužů koordinovaném Gender Studies, o.p.s., který je spolufinancován

Více

Koncepce romské integrace na období 2010 2013

Koncepce romské integrace na období 2010 2013 III. Ministr pro lidská práva Koncepce romské integrace na období 2010 2013 Prosinec 2009 OBSAH 1. ÚVOD....3 2. VÝCHODISKA, ZÁKLADNÍ PRINCIPY A CÍLE KONCEPCE.....4 2.1 Východiska Koncepce... 4 2.1.1 Hledisko

Více