VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH DOKLADŮ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH DOKLADŮ"

Transkript

1 VNITŘNÍ SMĚRNICE PRO VEDENÍ ÚČETNICTVÍ A OBĚH DOKLADŮ Účinnost od: (ode dne projednání a schválení shromážděním VJ) Firma: Společenství Zelenečská (dále jen "SVJ") Sídlo: Zelenečská 518, Praha 9 - Hloubětín, PSČ Právní forma: Společenství vlastníků jednotek IČ: Datum zápisu: 30. září 2011 Datum vzniku: 10. února 2011 Povinnost pro SVJ mít vnitřní účetní směrnice pro vedení účetnictví a oběh dokladů je dána zákonem o účetnictví 563/1991 Sb. Ze zjištění nezávislého auditora (viz Zpráva auditora ze dne o provedené prověrce způsobu vedení účetnictví SVJ) totiž mimo jiné zjištěné nedostatky v účetnictví SVJ vyplynulo, že od doby vzniku SVJ neexistuje vnitřní účetní směrnice, která by stanovovala účetní postupy a kritéria pro vedení účetnictví a oběh účetních dokladů, a v důsledku toho od doby vzniku SVJ nebyly plněny ani formální náležitosti účetních dokladů. Tato vnitřní směrnice (dále jen "Směrnice") je vypracována na základě požadavku nového statutárního orgánu SVJ (dále jen "výbor"), který se ujal své funkce dne 31. července Tato Směrnice se předkládá se ke schválení nejbližšímu shromáždění vlastníků po datu, kdy se nový výbor ujal své funkce. OBSAH: 1. Právní úprava 2. Správa domu 3. Předpis záloh 4. Účetní režim 5. Daňová problematika 6. Oběh dokladů 1. PRÁVNÍ ÚPRAVA Právní záležitosti související s fungováním SVJ jsou upraveny následujícími právními předpisy v platném znění: Nový občanský zákoník (NOZ), resp. zákon č. 89/2012 Sb. s účinností od ; Zákon č. 67/2013 Sb.; vyhláška č. 269/2015 Sb. Nařízení vlády č. 366/2013 Sb.; Stanovy Společenství Zelenečská , společenství vlastníků jednotek. Pro vedení účetnictví SVJ platí následující právní normy a předpisy: Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů; Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro ty účetní jednotky, u nichž hlavním předmětem činnosti není podnikání a pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví; České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Archivace a úschova účetních dokladů SVJ se řídí zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a dále zákonem č. 499/2004 o archivnictví a spisové službě. Pro daňové účely se SVJ řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, v platném znění. předpisů.

2 2. SPRÁVA DOMU V roce 2011 SVJ svěřilo komplexní správu domu včetně vedení účetnictví firmě FIRST s.r.o. (dále jen "Smluvní správce"), s níž uzavřelo mandátní smlouvu dne (dále jen "Smlouva o správě domu"). Obsahem Smlouvy o správě domu je pověření smluvního správce, aby za úplatu pro SVJ zajišťoval komplexní správu domu po správní, administrativní a operativně-technické stránce, mj. zajišťování běžných i havarijních oprav či periodických revizí, stanovení, vybírání a evidence předpisu záloh a došlých plateb od vlastníků jednotek, případně urgence a vymáhání plnění povinností vůči jednotlivých vlastníkům, plnění smluvních podmínek s dodavateli atd., a v neposlední řadě zpracování a vedení účetní a daňové agendy pro SVJ dle platných zákonů a předpisů. Nicméně odpovědnost za správnost účetnictví nese SVJ. 3. PŘEDPIS ZÁLOH A ROČNÍ ROZÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ a) Předpis záloh SVJ prostřednictvím Smluvního správce předepisuje vlastníkům měsíční zálohy na: opravy a údržbu (FOND OPRAV) vlastní správu domu (PROVOZNÍ FOND - NA VLASTNÍ SPRÁVU A REŽII) služby (ZÁLOHY NA SLUŽBY) Předepsané platby záloh platí jednotliví vlastníci jednotek (včetně největšího vlastníka BD Zelenečská ) měsíčně na účet SVJ převodem na účet nebo prostřednictvím plateb SIPO, a to nejpozději do 20. dne daného kalendářního měsíce nebo do dne, kdy platby realizované prostřednictvím SIPO za daný kalendářní měsíc připíše Česká pošta na účet SVJ. Kontrolou a vymáháním veškerých dlužných splatných pohledávek za jednotlivými vlastníky je pověřen Smluvní správce. V případě prodlení s peněžitými úhradami příspěvků do Fondu oprav, provozního fondu a fondu záloh na služby, které přesahuje více než 5 dnů ode dne jeho splatnosti, je vlastník jednotky povinen zaplatit také úrok z prodlení ve výši stanovené zákonem (nyní nařízení vlády č. 351/2013 Sb.). Ke dni schválení této Směrnice činí výše úrokové sazby pro výpočet úroků z prodlení 8,05% p.a. FOND OPRAV Dlouhodobá záloha na správu domu a pozemku Výše měsíčního příspěvku na dlouhodobé zálohy do fondu oprav (dále jen "FO"), které jsou určeny na opravy a údržbu společných částí domu, se stanoví vlastníkovi jednotky dle velikosti podlahové plochy jeho bytové jednotky a činí v současné době Kč 20,-/m2 obytné plochy. Příspěvek do FO se při ročním vyúčtování na bytovou jednotku nevypořádává a převádí se do následujícího zúčtovacího období (kalendářního roku). Při převodu vlastnického práva k bytové jednotce nevzniká SVJ povinnost příspěvky do FO ke dni účinnosti převodu vypořádávat. PROVOZNÍ FOND - PŘÍSPĚVEK NA VLASTNÍ SPRÁVU A REŽII Od následujícího účetního období po schválení této Směrnice se výše měsíčního příspěvku na "vlastní" správu domu stanoví ve výši Kč 360,- na každou bytovou jednotku ve stejné výši. Příspěvek na "vlastní" správu domu zahrnuje režijní náklady, kam patří náklady na správní firmu, pojištění domu, odměňování členů výboru, různé administrativní poplatky - poštovné, bankovní poplatky, poplatky za právní, auditorské aj. poskytnuté služby spojené se správou domu a pozemku, dále výdaje např. na kancelářské potřeby, pořízení počítače apod.

3 ZÁLOHY NA SLUŽBY Výše záloh na služby spojené s užíváním bytu se vlastníkům bytových jednotek, tj. příjemcům služeb, stanoví podílem na předpokládaných celkových nákladech rozpočtu, odvozených z ceny dané služby za uplynulý kalendářní rok, resp. poslední zúčtovací období. Od následujícího účetního období po schválení této Směrnice (tj. od ) se výše záloh na služby stanoví podle následujícího klíče: teplo na vytápění bytu - dle platné legislativy (nyní vyhl. č. 269/2015 Sb.) ohřev teplé vody - dle platné legislativy (nyní vyhl. č. 269/2015 Sb.) studená voda pro TUV - základem je spotřeba TUV, odečtená na bytovém měřiči s doplněním poměrného rozdílu proti příslušnému domovnímu měřiči, stanoveného dle výše spotřeby TUV v dané bytové jednotce studená voda - základem je spotřeba SV, odečtená na bytovém měřiči s doplněním poměrného rozdílu proti příslušnému domovnímu měřiči, stanoveného dle výše spotřeby TUV v dané bytové jednotce spotřeba elektřiny ve společných prostorech - dle velikosti spoluvlastnického podílu úklid společných prostor v domě - dle velikosti spoluvlastnického podílu odvoz komunálního odpadu - dle velikosti spoluvlastnického podílu provoz výtahu - dle spoluvlastnického podílu pojištění - dle velikosti spoluvlastnického podílu b) Roční vyúčtování záloh Zaplacené zálohy na služby se po skončení zúčtovacího období (tj. obvykle kalendářní rok) vyúčtovávají vlastníkovi (příjemci služeb) podle skutečných ročních nákladů uhrazených na jednotlivé služby, a to nejpozději do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období. Finanční vypořádání přeplatků či nedoplatků mezi SVJ a vlastníkem se provádí na základě ročního vyúčtování služeb do 4 měsíců ode dne doručení ročního vyúčtování vlastníkovi jednotky, není-li uplatněna ze strany výboru reklamace spotřeby vody či nákladů na teplo a ohřev vody u dodavatelů. V opačném případě v nejkratším možném termínu po ukončení reklamačního řízení. Případné námitky k obsahu vyúčtování vlastník jednotky předkládá Smluvnímu správci a výboru neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne doručení vyúčtování. Vyřízení uplatněných námitek musí být ukončeno nejpozději do 30 dnů od doručení námitky. Smluvní správce, je povinen - na základě písemné žádosti vlastníka jednotky - doložit vlastníkovi ceny jednotlivých služeb, způsob stanovení záloh i způsob rozúčtování cen jednotlivých služeb. Rozúčtování nákladů na teplo a ohřev teplé vody se od provádí dle zákona č. 104/2015 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 269/2015 Sb. Sankce při neumožnění odečtů v bytech řeší zákon č. 104/2015 Sb., 6, odst. 3 a 4. Rozdíly naměřené spotřeby vody mezi patními a podružnými (bytovými) vodoměry se rozúčtovávají vlastníkům poměrovým způsobem, tj. v poměru k jejich skutečné roční spotřebě. Pokud by rozdíl naměřené hodnoty spotřeby vody mezi patními a podružnými vodoměry činil více než 15%, výbor SVJ učiní potřebné kroky, např. uplatněním reklamace u dodavatele, zajištěním výměny stávajících vodoměrů či jejich přeměřením kontrolními vodoměry apod.

4 4. ÚČETNÍ REŽIM Účetní režim SVJ je vytvořen na základě platných právních předpisů a Stanov SVJ. a) Účetní knihy ÚČETNÍ DENÍK - obsahuje účetní zápisy z hlediska chronologického a prokazuje se jím zaúčtování všech účetních případů v účetním období; HLAVNÍ KNIHA - zahrnuje syntetické účty podle účtového rozvrhu a obsahuje: - zůstatky účtů ke dni, k němuž se otvírá hlavní kniha - obraty MD a D za zúčtovací období, tj. kalendářní rok - zůstatky účtů ke dni, k němuž se sestavuje účetní závěrka KNIHA PODROZVAHOVÝCH ÚČTŮ, pokud je pro to důvod; ANALYTICKÉ ÚČTY - v rámci syntetických účtů, které jsou hlavně pro předpisy záloh dle jednotlivých vlastníků; Účetní knihy jsou vedeny měsíčně. b) Způsob účtování Při rozhodování o metodách a postupech účtování se vychází ze zvláštního charakteru SVJ, které není vlastníkem příjmů, které jsou v průběhu roku připisovány na jeho účet (resp. vloženy do pokladny SVJ). SVJ vystupuje pouze jako prostředník mezi vlastníky bytových jednotek a třetími osobami. SVJ vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účtový rozvrh vychází z účtové osnovy pro nevýdělečné organizace a způsob účtování vychází z vyhl. 504/2002 Sb. a ze Sdělení MF č.j. 281/55462/2002. Dlouhodobé přijaté měsíční zálohy na opravy a údržbu (FOND OPRAV) K poslednímu dni účetního období (kalendářního roku) dochází k internímu zúčtování všech vzniklých nákladů na opravy s přijatými dlouhodobými měsíčními zálohami a výše přijatých dlouhodobých záloh na opravy nad rámec zaúčtovaných nákladů na tyto činnosti zůstává na účtu Přijaté dlouhodobé zálohy na opravy k financování oprav v následujícím účetním období. Krátkodobé měsíční zálohy na služby (ZÁLOHY NA SLUŽBY) K poslednímu dni účetního období se přijaté zálohy na služby zúčtují se všemi skutečnými náklady na jednotlivé služby a v účetnictví vznikne buď přeplatek (tj. náklady na služby byly nižší než přijaté zálohy na služby) nebo nedoplatek (náklady na služby byly vyšší než přijaté zálohy na služby od vlastníků). Vzniklé přeplatky a nedoplatky jsou vypořádávány 1x ročně s jednotlivými vlastníky v rámci ročního vyúčtování služeb. Krátkodobé měsíční zálohy na správu a režijní náklady (PROVOZNÍ FOND) K poslednímu dni účetního období se přijaté provozní zálohy na vlastní správní činnost zúčtují se skutečnými náklady na vlastní správní činnost. Vzniklé přeplatky a nedoplatky budou vypořádány v rámci ročního vyúčtování s jednotlivými vlastníky. Příjmy z pronájmu aj. výnosy ze společných částí patří do základu daně z příjmu jednotlivých vlastníků a jsou účtovány ve prospěch účtu Výnosy ze společných částí. Roční výnosy z pronájmů společných částí domu se převedou do Fondu oprav a nebudou vypláceny jednotlivým vlastníkům dle velikosti jejich spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Úrok z prodlení je účtován v případě, že dojde u vlastníka k prodlení s úhradou předepsaných měsíčních záloh delšímu než 5 dní ode dne jejich splatnosti.

5 d) Účetní závěrka Účetní závěrka je nedílný celek, který tvoří níže uvedené výkazy vyhotovené v souladu s vyhláškou č. 504/2002 Sb.: ROZVAHA, VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT, PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE Účetní období, za které se účetní závěrka sestavuje, je kalendářní rok. Účetní závěrku sestavuje Smluvní správce a schvaluje ji statutární orgán SVJ, a to nejpozději do následujícího kal. roku, resp. v případě odkladu DPPO do Poté je účetní závěrka předložena ke schválení vlastníkům na nejbližším shromáždění a zveřejněna na webových stránkách SVJ. Po odsouhlasení účetní závěrky shromážděním vlastníků se do 1 měsíce, nejpozději do příslušného roku, musí účetní závěrka předat na Obchodní rejstřík. Za zajištění zákonné oznamovací povinnosti účetní závěrky SVJ v OR odpovídá výbor SVJ. Účetní závěrka je důležitým kontrolním nástrojem, který dává vlastníkům SVJ informace o finanční situaci SVJ. Schválením účetní závěrky shromáždění vlastníků potvrzuje činnost výboru za předchozí rok. 5. DAŇOVÁ PROBLEMATIKA SVJ SVJ je plátcem daně z příjmu fyzických osob v případě, že vyplácí odměny na základě pracovních smluv, dohod o provedení práce anebo vyplácí odměny členům výboru. SVJ není plátcem DPH, poněvadž nevystupuje vůči jednotlivým vlastníkům ani třetím stranám jako obchodní partner, proto činnost SVJ není předmětem daně z přidané hodnoty. SVJ je poplatníkem daně z příjmu právnických osob. Pro daňové účely se SVJ řídí zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZDP") a nařízením vlády č. 366/2013 Sb. Příjmy SVJ, které nejsou předmětem daně, dle par. 18 odst. 2 písm. f) ZDP tvoří: příjmy z dotací, příjmy z příspěvku vlastníků domu na správu domu a pozemku (fond oprav), příjmy z úhrad za plnění spojená s užívaním bytu a nebytových prostor (dodávky tepla, vody, svoz komunálního odpadu, osvětlení společných prostor, provoz výtahu apod.). Příjmy SVJ, které jsou předmětem daně, dle par. 16 odst. 1 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. jsou: uhrazené úroky z prodlení od vlastníků, sankce (pokuty a penále) zaplacené třetími osobami za porušení povinností ze sjednaných smluv s SVJ, příjmy z pojistných plnění plynoucích zs uzavřených pojistných smluv s SVJ a týkajících se společných částí domu a příjmy plynoucí z nakládání s majetkem SVJ (pokud takový majetek SVJ vlastní). Přijaté úroky z běžného účtu nepatří do základu daně SVJ, poněvadž podléhají zdanění srážkou u zdroje, což v praxi znamená, že daň z úrokových příjmů je přímo sražena bankou a na běžném účtu SVJ jsou úroky připsané již o tuto daň snížené. Příjmem jednotlivých vlastníků dle par. 16 odst. 2 nařízení vlády č. 366/2013 Sb. dle spoluvlastnických podílů jsou příjmy z pronájmu společných prostor domu (resp. jiné příjmy z užívání společných částí domu, jako např. pro reklamní účely nebo za telekomunikační zařízení na střeše domu, a příjmy z prodeje majetku ve spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků). Tyto příjmy nespadají do základu daně SVJ, ale zdaňují je sami vlastníci v rámci daně z příjmu fyzických osob, a to bez ohledu na to, jestli byly tyto příjmy vlastníkům vyplaceny nebo se vlastníci dohodli na jejich ponechání ve fondu oprav SVJ. Pouze příjmy z prodeje majetku ve spoluvlastnictví jednotlivých vlastníků jsou od daně z příjmu fyzických osob osvobozeny.

6 6. PRAVIDLA OBĚHU DOKLADŮ a) Účetní doklady Pro každé zúčtovací období se používá samostatná číselná řada. Doklady jsou číslovány chronologicky s rozdělením na: výpisy z banky faktury přijaté faktury vydané pokladní doklady příjmové pokladní doklady výdajové interní doklady Po skončení účetního období jsou doklady archivovány dle platných právních předpisů. b) Formální kontrola dokladů Formální kontrola dokladů spočívá v ověření správnosti a úplnosti identifikačních údajů dodavatele a odběratele, dále v ověření součtu fakturovaných položek a správnosti vyčíslení DPH (je-li dodavatel plátcem DPH). c) Obsahová kontrola dokladů Obsahová kontrola spočívá v ověření oprávněnosti a správnosti fakturovaných položek, zda-li jsou plně v souladu s příslušnou smlouvou nebo objednávkou a zároveň i s rozsahem skutečně realizovaných služeb nebo prací. d) Zodpovědnost V rámci oběhu dokladů je za formální a obsahovou správnost účetních dokladů zodpovědný statutární orgán SVJ (výbor SVJ). Za správnost zaúčtování a evidenci faktur a jiných účetních dokladů je zodpovědný Smluvní správce. e) Oběh dokladů Výbor SVJ obdrží přijaté faktury buď osobně (tj. převzetím členem výboru), poštou nebo elektronickou poštou (buď přímo od dodavatele nebo prostřednictvím Smluvního správce). V daném zúčtovacím období jsou originály přijatých faktur společně s objednávkami, zálohovými fakturami a smlouvami ukládány u Smluvního správce, výbor SVJ má k dispozici kopie v elektronické podobě. SVJ prostřednictvím Smluvního správce vede evidenci všech došlých faktur, které jsou číslovány chronologicky pro každé zúčtovací období. Za kontrolu věcné a formální správnosti přijaté faktury, její proplacení a předání k zaúčtování účetní Smluvního správce je zodpovědný statutární orgán SVJ. Po kontrole přijaté faktury a po jejím schválení k úhradě statutárním orgánem SVJ (stvrzené podpisy dvou ze tří členů výboru na kopii faktury) předává po ukončení kalendářního měsíce některý z členů výboru SVJ pověřenému zástupci Smluvního správce měsíční přehled přijatých a uhrazených faktur dle měsíčního výpisu z účtu, schválených statutárním orgánem SVJ a předaným k zaúčtování. Z tohoto měsíčního přehledu přijatých faktur musí být zřejmé datum a podpisy dvou odpovědných osob statutárního orgánu SVJ, kteří faktury schválili k úhradě a rovněž potvrzení zástupce Smluvního správce o převzetí k zaúčtování. Smluvní správce, který provádí zaúčtování přijatých faktur, zodpovídá za správnost účtování.

7 Po schválení faktury po formální a obsahové stránce předseda výboru (v případě jeho nepřítomnosti místopředseda) dává prostřednictvím internetového bankovnictví příkaz k úhradě do banky. Každý platební příkaz před odesláním do banky podléhá autorizaci dalšího člena výboru (tj. místopředsedy nebo třetího člena výboru). Oběh dokladů je organizován tak, aby úhrada faktur byla provedena ve lhůtě splatnosti. Kopii výpisu z bankovního účtu zasílá výbor SVJ Smluvnímu správci 1x měsíčně. Jsou-li nejasnosti o formální anebo obsahové správnosti faktury, které je třeba projednat ve výboru SVJ nebo s dodavatelem, faktura do doby vyjasnění není schválena ani proplacena. SVJ prostřednictvím Smluvního správce vede i evidenci faktur vrácených dodavatelům. Z kopií faktur musí být zřejmé důvody vrácení, datum i osoby, které ji neschválily. Současně musí být na kopii uveden datum a způsob vrácení faktury. Veškeré pohyby pokladní hotovosti jsou zaznamenávány do pokladní knihy, kterou včetně pokladny SVJ spravuje předseda výboru (případně jiný člen výboru dle dohody). Po ukončení předešlého kalendářního měsíce předává výbor SVJ pokladní doklady (příjmové a výdajové) Smluvnímu správci společně s měsíčním přehledem všech výběrů a příjmů hotovostí z/do pokladny v uplynulém měsíci, podepsaný dvěma zodpovědnými osobami výboru SVJ. Zástupce Smluvního správce potvrzuje svým podpisem převzetí k zaúčtování. **** Projednáno a schváleno na schůzi Shromáždění vlastníků Společenství Zelenečská dne Za výbor Společenství Zelenečská : Jan Hrubant - předseda:... Ing. Gabriela Roubíčková-místopředseda:... Ing. Jan Jelínek-člen výboru:...

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek Plickova , Praha 4

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek Plickova , Praha 4 PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ kterými se stanoví způsob a režim záloh a příspěvků na správu domu a na služby spojené s užíváním bytových jednotek a jejich vyúčtování dále jen Pravidla Dům: Bytové domy na adrese

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ

PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ Společenství vlastníků jednotek domu Starobylá 1006, 1007, 1008, Praha 11 PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ kterými se stanoví způsob a režim příspěvků správu domu a služeb spojených s užíváním jednotek a jejich vyúčtování

Více

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů

DOMOV správa objektů s.r.o. Správa nemovitostí bytových i nebytových objektů Založení základní evidence evidence objektů bytů a nebytových prostor evidence pasportů bytů a nebytových prostor evidence ploch místností nebo celkových ploch objektů evidence ploch pro vytápění TUV nastavení

Více

Platební řád. Článek 1.

Platební řád. Článek 1. Platební řád Shromáždění Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 podle článku 19. Stanov Společenství vlastníků jednotek Frýdlantská 1296 1307, Praha 8 (dále jen stanovy ) přijímá

Více

Platební řád Společenství vlastníků

Platební řád Společenství vlastníků Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8, přijímá a

Více

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků. Chabařovická , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen společenství ) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1327

Více

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BĚLUŇSKÁ 1840

SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BĚLUŇSKÁ 1840 SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK BĚLUŇSKÁ 1840 Běluňská 1840/6, 193 00 Praha 9, Ič. 247 57 454 P R A V I D L A o poskytování plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě Část 1 I. 1) Pravidla

Více

podrobněji upravujícími

podrobněji upravujícími ÚČETNÍ SMĚRNICE PRO SPOLEČENSTVÍ PRO DŮM PKH 950 A 951 podrobněji upravujícími Pravidla pro přispívání vlastníků jednotek na náklady opravy a udržování společných částí domu a na úhradu služeb (Pravidla

Více

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Trávníky, bytové družstvo se sídlem na adrese Příčná 1541, 765 02 Otrokovice IČO: 00048852 zapsané v rejstříku u Krajského

Více

Rozsah služeb zahrnutých v paušální částce

Rozsah služeb zahrnutých v paušální částce Příloha č. 1 k příkazní smlouvě Rozsah služeb zahrnutých v paušální částce S odkazem na článek II. příkazní smlouvy o obstarání správy domu a výkonu některých práv a povinností plynoucích ze vztahu ke

Více

Platební řád Společenství vlastníků Slancova , Praha 8

Platební řád Společenství vlastníků Slancova , Praha 8 Platební řád Společenství vlastníků Slancova 1253-1262, Praha 8 Společenství vlastníků Slancova 1253-1262, Praha 8 podle Stanov Společenství vlastníků Slancova 1253-1262, Praha 8, přijímá a schvaluje tato

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ zpráva o činnosti správce. Společenství jednotek Zelenečská Zelenečská 518/42, Praha 9 - Hloubětín ZA ROK 2017

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ zpráva o činnosti správce. Společenství jednotek Zelenečská Zelenečská 518/42, Praha 9 - Hloubětín ZA ROK 2017 V Praze dne 18. 9. 2018 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ zpráva o činnosti správce Společenství jednotek Zelenečská 516-520 Zelenečská 518/42, 198 00 Praha 9 Hloubětín ZA ROK 2017 Zpracoval: předkládá: Správce nemovitosti

Více

Rozpočet SVJ na rok 2018

Rozpočet SVJ na rok 2018 Společenství vlastníků Ruská 1239, 1238, 1237, Praha 10 IČ: 720 20 750 Zápis v rejstříku společenství vlastníků jednotek, vedeného Městským soudem v Praze oddíl S, vložka 9988 Rozpočet SVJ na rok 2018

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255

Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Společenství Zd. Štěpánka 1787 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, vložka S 5292 IČ: 27782255 Zásady upravující poskytování plnění spojených s užíváním bytů a postup při určování

Více

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví

Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví Mandátní smlouva o obstarání správy společných částí domu s jednotkami ve vlastnictví uzavřená podle 566 až 576 obchodního zákoníku a zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění, kterým se upravují některé spoluvlastnické

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU.

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU. Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 a 575 a ve smyslu zákona č.72/1994sb. v platném znění, kterým se upravují některé

Více

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje:

NABÍDKA SLUŽEB. Informace o firmě. Předmět podnikání: Zpracování písemností na SW. Pojištění : Kontaktní údaje: Nabídka služeb NABÍDKA SLUŽEB Informace o firmě Společnost Sia Consulting, s.r.o. podniká v oboru vedení účetnictví, daňové evidence a správy nemovitostí. Zajišťujeme ekonomické činnosti spojené se správou

Více

Vzorová smlouva o správě nemovitostí

Vzorová smlouva o správě nemovitostí SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY DOMU A POZEMKU (SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTÍ) organizace: Aval Rent s.r.o. se sídlem: K Linhartu 200/27, Doubí, 360 07 Karlovy Vary IČ: 29064619 zapsáno ve veřejném rejstříku

Více

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce

Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Horky CZ s.r.o. Horky nad Jizerou 144, 294 73 Brodce Nabídka na komplexní správu nemovitosti Společenství pro dům K Botiči 409/2 Praha 10 - Vršovice kontakt: Lenka Skalická Kancelář: Bystrá 761, Praha

Více

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu

tuto smlouvu o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Podle příslušných ustanovení obchodního zákoníku, zejména ustanovení 566 až 575 a ve smyslu zák.č.72/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se

Více

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám

NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám TOMMI holding, spol. s r.o. NABÍDKA na výkon komplexní správy domovního a bytového fondu poskytované MČ, městům a obcím, bytovým družstvům, soukromým domům, fyzickým osobám 1 Vážení, dovolte, abychom Vám

Více

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti

Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti Nabídka ceny na vedení účetnictví a správu nemovitosti zpracovaná pro paní Janu Putnovou předseda výboru Společenství vlastníků pro dům Jugoslávská 32, Brno IČ: 03621804 Stránka 1 z 5 Na základě Vaší poptávky

Více

a) Roční účetní závěrka za rok 2014.

a) Roční účetní závěrka za rok 2014. 3. Projednání a schválení Roční účetní závěrky za rok 2014 a návrhu Rozpočtu SVJ na rok 2015. a) Roční účetní závěrka za rok 2014. Účetní závěrka za rok 2014 byla předána pověřenému vlastníkovi správcem

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO DRUŽSTVA ROZVOJ SPRÁVNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO ROZVOJ Jihlavská 1276 / 17, 140 00 Praha 4 IČ:00033006, zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl DrXCVIII, vložka 237 ZÁSADY HOSPODAŘENÍ SPRÁVNÍHO BYTOVÉHO

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov,příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: OBĚH PÍSEMNOSTÍ A ÚČETNÍCH DOKLADŮ Č.j.: S03/2010 Vypracoval: Mgr. Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil: Mgr.

Více

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015

Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období / 2015 Zpráva o činnosti správce a hospodaření při správě společných částí domu a pozemků za rok období 01-12 / 2015 polyfunkčního domu na adrese Kurta Konráda č.p. 2457/6,2457/8 a Ocelářská 2457/7 Praha 9 -

Více

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu

Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Příloha č. 1. stanov společenství vlastníků Vinohradská 3216 Pravidla pro stanovování záloh a vyúčtování provozu domu Tento dokument stanovuje pravidla finančního hospodaření domu Vinohradská 3216 od 1.1.2014

Více

Příloha k účetní závěrce za rok 2012

Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Společenství Holešovice 869 Příloha k účetní závěrce za rok 2012 Název: Společenství Holešovice 869 Sídlo: Osadní 869/30, Praha 7 Holešovice, 170 00 Právní forma: společenství vlastníků jednotek IČO: 282

Více

1. Oběh účetních dokladů

1. Oběh účetních dokladů ÚČETNÍ SMĚRNICE PRO, SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ MOCHOVSKÁ 521-525. podrobněji upravujícími Pravidla pro přispívání vlastníků jednotek na náklady na opravy a udržování společných částí domu a na úhradu služeb

Více

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8

Platební řád SVJ Chabařovická , Praha 8 Platební řád SVJ Chabařovická 1321 1326, Praha 8 Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen společenství) podle Stanov Společenství vlastníků Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

MANDÁTNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU MANDÁTNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Společenství vlastníků Žárovická 1642 Sídlo: Žárovická 1642, Praha Újezd nad Lesy, 190 16 zapsané v rejstříku společenství vlastníků vedeném

Více

S P O L E Č E N S TV Í V L A S T N Í K Ů J E D N O T E K. U Krčské vodárny 1134/63, Praha 4 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SVJ

S P O L E Č E N S TV Í V L A S T N Í K Ů J E D N O T E K. U Krčské vodárny 1134/63, Praha 4 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SVJ S P O L E Č E N S TV Í V L A S T N Í K Ů J E D N O T E K U Krčské vodárny 1134/63, Praha 4 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SVJ ZA ROK 2016 ( materiál pro jednání 24. schůze shromáždění vlastníků jednotek, konané

Více

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.

Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014. Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5. Zpráva o hospodaření a činnosti správce za rok 2014 Zpracováno pro shromáždění Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160 dne 27.5.2015 V roce 2014 byla do fondu oprav předepisována částka ve

Více

S P O L E Č E N S TV Í V L A S T N Í K Ů J E D N O T E K. U Krčské vodárny 1134/63, Praha 4 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SVJ

S P O L E Č E N S TV Í V L A S T N Í K Ů J E D N O T E K. U Krčské vodárny 1134/63, Praha 4 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SVJ S P O L E Č E N S TV Í V L A S T N Í K Ů J E D N O T E K U Krčské vodárny 1134/63, Praha 4 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ SVJ ZA ROK 2017 ( materiál pro jednání 25. schůze shromáždění vlastníků jednotek, konané

Více

Platební řád BD Chabařovická

Platební řád BD Chabařovická Platební řád BD Chabařovická 1327-1333 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: Společenství vlastníků jednotek objektu Španielova 1299-1305, Praha 6, Řepy Sídlo: Španielova 1301, Praha 6 - Řepy, 163 00 zapsané

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 1. INFORMACE DLE OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU Obchodní název: Bytové družstvo Mezírka 16 Sídlo: Petruškova 2764/16, 700 30 Ostrava Zábřeh Právní forma: družstvo Datum zápisu: 17.

Více

Číslo řádku. C.IV. Jiná aktiva celkem Náklady příštích období (381) Číslo řádku. B. Cizí zdroje celkem

Číslo řádku. C.IV. Jiná aktiva celkem Náklady příštích období (381) Číslo řádku. B. Cizí zdroje celkem ROZVAHA (BILANCE) Zpracováno v souladu s Společenství vlastníků jednotek Nad Přehradou 619, Praha 10 017 74 956 Nad Přehradou 619, Horní Měcholupy Praha 10 PSČ: 109 00 A K T I VA Stav k poslednímu dni

Více

Platební řád Bytového družstva Chabařovická

Platební řád Bytového družstva Chabařovická Platební řád Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 Bytové družstvo Chabařovická 1321 1326, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 přijímá a schvaluje tato

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Platební řád BD Slancova, Praha 8

Platební řád BD Slancova, Praha 8 Platební řád BD Slancova, Praha 8 Bytové družstvo Slancova, Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Slancova přijímá a schvaluje tato pravidla pro úhradu nájmů družstevních bytů (příspěvků

Více

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví

Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví Osnovy k rekvalifikačnímu kurzu účetnictví (vyučovací hodina = 5 minut) Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci 1 Právní úprava účetnictví 2 podstata, význam a funkce účetnictví právní úprava

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy ZÁSADY HOSPODAŘENÍ Vymezení pojmů a vysvětlení zkratek V dalším textu jsou použity zkrácené názvy: družstvo - družstvo HGZP HGZP - Hromadné garáže Zelený pruh stanovy - Stanovy HGZP správce - organizace,

Více

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8

Platební řád BD Chabařovická , Praha 8 Platební řád BD Chabařovická 1327 1333, Praha 8 Bytové družstvo Chabařovická 1327 1333 Praha 8 (dále jen družstvo) podle Stanov Bytového družstva Chabařovická 1327 1333 přijímá a schvaluje tato pravidla

Více

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi:

SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: SMLOUVA o vedení účetnictví a agendy správy, uzavřená dle ustanovení 1724 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění mezi: 1. Botanická 24 společenství vlastníků jednotek se sídlem Brno Veveří, Botanická

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva JW. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO JW PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva JW 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA JW, IČ 021 21 590 Stránka 1 OBSAH 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4. Platby

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Směrnice upravující oběh účetních dokladů

Směrnice upravující oběh účetních dokladů Obec Dolany IČ: 00663981 Dolany 35, 273 51 Unhošť Směrnice č. 09/2016 Směrnice upravující oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2. Směrnice

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

Příloha stanov č. 1 Pravidla pro rozúčtování nákladů, stanovení záloh a jejich vyúčtování

Příloha stanov č. 1 Pravidla pro rozúčtování nákladů, stanovení záloh a jejich vyúčtování Příloha stanov č. 1 Pravidla pro rozúčtování nákladů, stanovení záloh a jejich vyúčtování - Pravidla rozúčtování nákladů vzniklých při užívání jednotek v domě, správě domu a pozemku - Pravidla pro stanovení

Více

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03

ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI SM 03 Strana 1 / 5 ÚČTOVÁNÍ HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Číslo dle rozdělovníku: Funkce : Jméno : Datum : Podpis : Zpracoval : Místostarostka, PVK Bc. Jana Čermáková 2.3.2009 Kontroloval: ekonomka Anna Hnízdilová 3.3.2009

Více

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2012 o oběhu účetních dokladů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Směrnice o vedení účetnictví

Směrnice o vedení účetnictví Základní škola Ústí nad Labem, Pod Vodojemem 323/3A příspěvková organizace, 400 10 Ústí nad Labem IČ: 44553234 SMĚRNICE č. 12/2014 Směrnice o vedení účetnictví Obsah : Čl. 1 Úvod Všeobecná část Čl. 2 Rozdělení

Více

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit:

Platební řád. Článek 1. A/ Členové družstva, kteří jsou nájemci družstevního bytu, jsou povinni hradit: Platební řád Bytové družstvo Lucemburská 2136/16 podle článku 26 a násl. Stanov Bytového družstva přijímá a schvaluje tato pravidla pro platby členů družstva (dále jen Platební řád ): Článek 1. A/ Členové

Více

III. 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

III. 33 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného z družstevních bytů a družstevních garáží a úhradách za plnění spojená s užíváním těchto bytů a družstevních garáží. I Předmět úpravy Tato pravidla

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6

Společenství vlastníků pro dům Vondroušova , Praha 6 Příloha k účetní závěrce Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154-1160, Praha 6 I. Obecné údaje Název: Společenství vlastníků pro dům Vondroušova 1154 1160 Sídlo: Vondroušova 1154-1160, 163 00 Praha

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů

Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51. Směrnice č. 2. Oběh účetních dokladů Účetní jednotka: Stavební bytové družstvo Letohrad, Požárníků 791, Letohrad 561 51 Směrnice č. 2 Oběh účetních dokladů 2009 1 1. Úvodní ustanovení Skutečnosti, které jsou předmětem účetnictví musí být

Více

oběh účetních dokladů

oběh účetních dokladů Vnitřní směrnice č. 5/2010 starosta obecniho úřadu Nový Kramolín kterou se řídí oběh účetních dokladů 1. Předmět úpravy 1. 1.Ustanovení této směrnice vymezuje oběh účetních dokladů. 1.2.Směrnice upravuje

Více

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU PŘÍKAZNÍ SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU Smluvní strany: 1. Společenství vlastníků jednotek domu Dominova 2463, 2464, 2465, Praha 5, Stodůlky Sídlo : Praha 5 - Stodůlky Dominova 2464/13,

Více

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Základy účetnictví

TaxReal s.r.o. VVkurzy.cz - profesionální kurzy účetnictví, mezd a daní. Základy účetnictví TaxReal s.r.o. 2018 Obsah 1. Úvod do účetnictví...3 1.1. Význam a funkce účetnictví...3 1.2. Právní úprava účetnictví...3 1.3. Účetní zásady...4 1.4. Účetní jednotky...4 1.5. Kategorie účetních jednotek...5

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 5/2017 upravující oběh účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č. III/5. 1. Předmět úpravy

Více

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 657 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 24 9. funkční období 24 Návrh zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (Navazuje na sněmovní tisk č. 657

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

R O Z B O R hospodaření Družstva Běluňská za r. 2018

R O Z B O R hospodaření Družstva Běluňská za r. 2018 R O Z B O R hospodaření Družstva Běluňská za r. 2018 Družstvo Běluňská je od 1. 1. 2011 správcovským družstvem na základě účinnosti zákona č. 72/94 Sb. Všichni vlastníci však po zaplacení ZČV ve výši 500

Více

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013,

67/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 19. února 2013, 67/2013 Sb. ZÁKON ze dne 19. února 2013, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2016 1. INFORMACE DLE OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU Obchodní název: Bytové družstvo Mezírka 16 Sídlo: Petruškova 2764/16, 700 30 Ostrava Zábřeh Právní forma: družstvo Datum zápisu: 17.

Více

Příloha 10 Účtování a placení

Příloha 10 Účtování a placení Příloha 10 Účtování a placení Obsah 1 Rozsah dokumentu... 3 2 Výpočet cen... 3 3 Vyúčtování... 3 4 Placení... 5 5 Ručení... 5 2 / 6 1 Rozsah dokumentu Tato příloha popisuje postup vyúčtování a placení

Více

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží

S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží NOVÝ ŽIVOT, stavební bytové družstvo, se sídlem Bučovice, Slovenská 910, okres Vyškov PSČ 685 01 IČ 00050318 S m ě r n i c e Pravidla pro určování výše nájemného a úhrad za užívání bytu a za plnění poskytovaná

Více

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu

Smlouva o zajišťování správy společných částí domu Smlouva o zajišťování správy společných částí domu uzavřená podle příslušných ustanovení občanského zákoníku, zejména 2430 až 2444 (příkazní smlouva): Stavební bytové družstvo Olomouc se sídlem v Olomouci,

Více

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY DOMU A POZEMKU (SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTÍ)

SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY DOMU A POZEMKU (SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTÍ) SMLOUVA O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY DOMU A POZEMKU (SMLOUVA O SPRÁVĚ NEMOVITOSTÍ) Bytové družstvo: Bytové družstvo občanů Máj se sídlem: Dukelská 253, 742 42 Šenov u Nového Jičína IČ: 146 148 80 zapsáno ve veřejném

Více

Vnitřní směrnice. č.3/2017

Vnitřní směrnice. č.3/2017 Obec Kněžnice Obecní úřad Kněžnice IČ: 00271683 Vnitřní směrnice č.3/2017 o oběhu účetních dokladů 1 Obsah směrnice: I.oddíl: Úvodní ustanovení 1: Předmět úpravy 2: Legislativní rámec 3: Závaznost směrnice

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO. I. Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO I. Smluvní strany Odběratel - objednatel Mateřská škola Ostrava Dubina, F. Formana 13, příspěvková organizace sídlo: F. Formana 251/13, 700 30 Ostrava Dubina zastoupena: Bc. Martinou Rakovou

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY 7/2013 Sb. - Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v... z 7 26.3.2013 10:28 Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Více

PŘÍLOHA 12 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ

PŘÍLOHA 12 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ PŘÍLOHA 12 ÚČTOVÁNÍ A PLACENÍ Obsah 1 ROZSAH DOKUMENTU... 3 2 VÝPOČET CEN... 3 3 VYÚČTOVÁNÍ... 4 4 PLACENÍ... 5 5 RUČENÍ... 5 2 / 5 1 Rozsah dokumentu 1.1 Tato příloha popisuje postup vyúčtování a placení

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Výroční zpráva za rok 2014

Výroční zpráva za rok 2014 Výroční zpráva za rok 2014 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2014 jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA

Návrh - KUPNÍ SMLOUVA Návrh - KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 2079 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění Čl. 1 Objednatel : Sídlo: Zastoupení : Smluvní strany Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova,

Více

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2017 Výroční zpráva za rok 2017 Zpráva o hospodaření Zajištění a financování služeb Veškeré platby členů SVJ související s úhradou předpisů a záloh na zajišťované služby byly řádně vedeny a za rok 2017 jsou

Více

NÁVRH Smlouva o zajištění některých činností výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

NÁVRH Smlouva o zajištění některých činností výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. NÁVRH Smlouva o zajištění některých činností výkonu správy nemovitosti uzavřená podle 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Čl. I Smluvní strany Společenství vlastníků jednotek Praha 8, Zelenohorská č.p.496-č.p.513

Více

Vnitřní organizační řád Bytového družstva Boloňská 304, Praha 15

Vnitřní organizační řád Bytového družstva Boloňská 304, Praha 15 Vnitřní organizační řád Bytového družstva Boloňská 304, Praha 15 Bytové družstvo Boloňská 304, Praha 15 (dále jen BDB 304 ) vydává na základě usnesení členské schůze ze dne 20. května 2014 tento organizační

Více

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU.

O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. S M L O U V A O ZAJIŠŤOVÁNÍ SPRÁVY SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB PŘI UŽÍVÁNÍ BYTU. Vlastníci bytů a nebytových jednotek Jméno a příjmení : datum nar. číslo jednotky, ulice, č.p., obec, PSČ

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Směrnice č. 2/2011 o oběhu účetních dokladů

Směrnice č. 2/2011 o oběhu účetních dokladů Obec : K O Z L O V IČ : 0 0 5 4 4 1 9 1 Směrnici zpracoval: Jaromír Plodek, místostarosta obce Směrnici schválil: Jaroslav Ambrož, starosta obce Datum zpracování: červenec 2011 Směrnice nabývá platnosti:

Více

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ VZOR 2015 (žlutě podbarvené údaje je možné měnit) MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Smlouva o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu/fondu města Uherské Hradiště

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Vnitřní předpis č. 1/2013

Vnitřní předpis č. 1/2013 Vnitřní předpis č. 1/2013 Zásady pro hospodaření a vedení účetnictví Občanského sdružení V Remízku I. Úvod 1. Občanské sdružení V Remízku (dále jen OS ) hospodaří se svými prostředky v souladu se zákonem

Více

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013

Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu. U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava. 1. Vyúčtování služeb a provozu domu za rok 2013 Rozvoj stavební bytové družstvo správce a vlastník bytového fondu U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava 553 780 700 E-mail: epodatelna@rozvojsbd.cz FAX 553 732 965 http: www.rozvojsbd.cz Obsah: 1. Vyúčtování

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více