Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Žeranovice za školní rok 2006 / 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Žeranovice za školní rok 2006 / 2007"

Transkript

1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Žeranovice za školní rok 2006 / 2007 Základní charakteristika školy: a/ Základní škola a mateřská škola Žeranovice, Žeranovice 53, Holešov IZO: IČO: Zřizovatel: Obec Žeranovice IČO: b/ Ředitel školy: Libor Ševčík Do funkce jmenován na základě konkurzu ŠÚ v Kroměříži ke dni c/ Statutární zástupce školy: - d/ Kontakt na školu: Základní škola a mateřská škola Žeranovice 53, Holešov tel. : , MŠ e/ Součásti školy zařazené do sítě: Základní škola - kapacita 55 žáků - IZO : Mateřská škola - kapacita 25 dětí - IZO : Školní družina - kapacita 25 žáků - IZO : ŠJ výdejna - kapacita 60 jídel - IZO : f/ Datum zřízení školy : Poslední zařazení do sítě škol : g/ Další údaje za školní rok 2006 / 2007 ke dni : Počet tříd Počet žáků Počet žáků na Počet žáků Školní družina Strávníků ŠJ třídu na učitele ,3 11,

2 Vzdělávací nabídka školy, přehled učebních plánů a/ Vzdělávací program: Č.j / 96-2, Základní škola Tento program je realizován ve všech ročnících, tj. v 1.-5.ročníku. b/ Nadstandard: nepovinný předmět - výuka náboženství v 1.-5.roč. / 20 žáků - 50 % / Exkurze a další doplňkové aktivity k prohloubení vzdělávací činnosti: - vlastivědné vycházky žáků 1. až 5. ročníku po památkách v Holešově - prohlídka synagogy, židovského hřbitova, muzea a Zemanovy kovárny - poznávací vycházka po Kroměříži / Podzámecká zahrada a zámek, muzeum, květná zahrada / - přírodovědné vycházky / Archeoskanzen, Kelčský Javorník / - návštěva hvězdárny ve Valašském Meziříčí - přírodovědné a vlastivědné vycházky po obci Žeranovice a okolí - návštěva místního včelaře / přírodověda / a podnikatelů v obci - příprava žáků 4. a 5. ročníku na matematickou olympiádu - Klokánek,Cvrček matematická soutěž - zapojení žáků do soutěží a projektů : Vv Svět a my, Jak Plamínek vyhrál, Malovaný svět, Svět očima skutečnosti a fantazie Barevné jaro Iberia Požární ochrana očima dětí Adra Pomáháme společně Prv a Př - Zdravé zuby, Školní mléko Cermat srovnávací republikový test žáků 5. ročníku Mladý ochránce zákona projekt Ajax / Policie ČR / SVČ Všetuly Tonda Obal na cestách / ekologie / Fond Sidus pomoc dětem na onkologickém oddělení Kulturní, sportovní a jiné akce : - Muzikálové představení Perníková chaloupka Divadlo Zlín - Školní kolo dopravní soutěže - Turnaj v kopané Holešov - Okresní turnaj ve vybíjené hala 1. ZŠ Holešov - Kostelecký slavíček pěvecká soutěž - Hostýnská píšťalička pěvecká soutěž - Kinderiáda 2007 atletická soutěž Uherské Hradiště - Olympiáda malotřídních škol Vítonice - Zapojení do projektů Zdravé zuby a Školní mléko - Regionální kolo v šachu - Holešov

3 - Den s keramikou - učebny ZŠ - Vodnické pohádky tělocvična ZŠ - Kouzelnické vystoupení tělocvična ZŠ - Hudební dílna Abraka MKS Holešov - Hudební vystoupení Pavla Nováka MKS Holešov - Sportovní zápolení v Ludslavivích c/ Mimoškolní a volnočasové aktivity: - dyslektický kroužek / v rámci výuky v jednotlivých ročnících / - počítačový kroužek / 7-27 žáků / - šachový kroužek / 8 žáků / - výtvarný a rukodělný kroužek / 17 žáků / - dramatický kroužek / 16 žáků / - sportovní hry / žáků / - příprava na sportovní akce : olympiáda malotřídních škol turnaj ve vybíjené fotbalový turnaj Donald s Cup Vystoupení žáků a pomoc na veřejných akcích v obci: Mikulášský karneval Setkání s důchodci Besídka ke Dni matek Den dětí - plavecký výcvik absolvovalo všech 40 žáků naší základní školy - výuky na DDH v Kroměříži se 2x zúčastnili žáci 4. ročníku. - sběr šípků, kaštanů, léčivých bylin, pomerančové kůry, starého papíru, padaných jablek, víček od PET lahví - získané finanční prostředky byly použity po dohodě s rodiči na : - nákup pracovních a školních sešitů, výkresů, papírů, školních potřeb a drobných pomůcek - úhradu nákladů na pitný režim - úhradu cestovného žákům na některé společné akce / exkurze, olympiády, výcvik na DDH, kulturní akce, olympiády a soutěže/ - odměny nejlepším sběračům - nákup knih do žákovské knihovny

4 Údaje o pracovnících školy a/ Počet pracovníků školy ve šk. roce 2006/ 2007 / základní škola a školní družina / : Pedagogických Nepedagogických Celkem Fyzických Přepočtených Fyzických Přepočtených Fyzických Přepočtených 5 4, ,48 b/ Věková struktura pedagogických pracovníků: Věkové rozmezí Počet pedagogických pracovníků Fyzických Přepočtených Do 29 let let let 3 2,89 50 až do vzniku nároku na důchod - - Důchodci 1 0,59 c/ Hodnocení kvalifikovanosti a aprobovanosti: učitel - aprobace M Fy - vyučuje celkem 24 hodin učitel - aprobace M Fy, I.st. ZŠ - vyučuje celkem 13 hodin učitelka - aprobace speciál.ped. - vyučuje celkem 24 hodin ředitel - aprobace I.st. ZŠ - vyučuje celkem 15 hodin vychovatelka - aprobace pro MŠ - vyučuje celkem 25 hodin d/ Stabilita pedagogického sboru, změny příchody a odchody : - od nastoupil pan učitel Mgr. Vít Hasník / pracovní poměr na dobu neurčitou / - ve funkci učitele na částečný úvazek na škole působí Mgr. Vlastimil Lochman - zastupování za nepřítomné pedagogické pracovníky Eva Sedlářová / bývalá učitelka ZŠ Žeranovice důchodkyně, Jana Ševčíková / - od nastoupila paní učitelka Mgr. Eva Bednaříková / pracovní poměr na dobu neurčitou / e/ Další vzdělávání pedagogických pracovníků: Vzdělávací aktivita Počet zúčastněných pracovníků Pracovní schůzky šk.metodiků prevence 3 Český jazyk hravě a radostně 1 Zájmové vzdělávání na základní škole 1

5 Tvorba ŠVP pro školní družiny 1 Jak vytvořit vlastní projekt 1 Pracovně právní problematika družin a klubů 1 Vystřihovánky vánoční čas 1 Tělesná výchova nejen v tělocvičně 1 ZvŠ Holešov konzultace 1 Role školní družiny při tvorbě ŠVP 1 Miniprojekty v českém jazyce 1 Rozvojový program Jazyky hrou 1 RVP ke zlepšení výuky českého jazyka na 1.st 1 Matematické hry 1 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: a/ Zapsaní a zařazení žáci ve šk. roce 2006 / 2007 : Zapsaní do 1.ročníku 07/08 Počet žádostí o odklad Odklad z min.šk.roku Nastoupí do 1. ročníku b/ Souhrnné výsledky vzdělávání žáků ve šk.roce 2006 / 2007: Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Opr. zk Celkem c/ Přechod žáků na plně organizované školy v Holešově : 1.ZŠ - Smetanovy sady žáků 2.ZŠ - Smetanovy sady žáků 3.ZŠ - Družby -Kráčiny 2 žáci / / d/ Snížené stupně z chování na konci školního roku : ne

6 e/ Absence žáků: Celkem zameškáno Průměr na žáka Neomluvené hodiny % neoml. hodin hodin , f/ Soutěže a olympiády: - matematická olympiáda 8 žáků - olympiáda malotřídních škol 25 žáků / 14 medailí - 1. místo ve vybíjené - - Mc Donald s cup / kopaná / 12 žáků - šachové turnaje 5 žáků - projekt Zdravé zuby 25 žáků - Kostelecký slavíček 3 žákyně - Hostýnská píšťalička 18 žáků - výtvarné soutěže 39 žáků - turnaj ve vybíjené 10 žáků / 2. místo - Kinderiáda 8 žáků - Barevné jaro Iberia 17 žáků - matematická soutěž Klokánek, Cvrček 40 žáků g/ Výchovné poradenství: nevyskytly se závažné problémy v chování žáků. Údaje o výsledcích inspekce a dalších kontrol a/ ČŠI v průběhu školního roku na škole žádný druh inspekce neprovedla. b/ Kontroly byly provedeny pouze ze strany OÚ Žeranovice a firmy BEZPO. OÚ Žeranovice: prosinec závěrečná kontrola inventarizace - bez připomínek březen pravidelná prověrka HBP za účasti starosty obce - ozdravná opatření byla realizována Další údaje o škole a/ Spolupráce se zahraniční školou: - b/ Publikační a osvětová činnost: - články o činnosti školy do regionálního a místního tisku: učitelé - 4

7 c/ Škola a veřejnost: - Spolupráce s rodiči: - rada školy ustavena - třídní schůzky 3x - 11.,1.,4. - plenární schůze 2x - 11.,4. - schůzka rodičů žáků 1. roč. 1x 9. - schůzka rodičů budoucích prvňáčků - 6. Za celý školní rok nebyla ze strany rodičů vznesena k práci školy žádná oficiální stížnost nebo připomínka.vzniklé drobné problémy, spíše nedorozumění, byly řešeny přímo ve škole s příslušnými učiteli a rodiči. Individuální pohovory probíhaly průběžně v průběhu celého školního roku. - spolupráce s OÚ : I letos systematická a pravidelná. Celková spolupráce především se starostou p. Dokoupilem je nutno hodnotit jednoznačně pozitivně. OÚ má skutečně velký zájem o dobré výsledky práce školy a vytváří pro ni v rámci svých omezených finančních možností co nejlepší podmínky. Starosta navštěvuje školu často, pravidelně se zúčastňuje všech akcí školy. Obecní úřad hradí nejen provoz a údržbu školy,. Finančně přispěl na plavecký výcvik, na občerstvení a odměny žákům na besídce ke Dni matek i na dalších akcích. - spolupráce s dalšími školskými zařízeními a institucemi : MŠ Žeranovice: s pracovnicemi MŠ jsme v denním kontaktu, poněvadž obě školská zařízení jsou v jedné budově. Společně využíváme všechna zařízení objektu, společně připravujeme veřejné akce v obci, společně navštěvujeme některé kulturní akce. Byl zpracován a realizován plán spolupráce. Mezi oběma školami díky vzájemné ohleduplnosti a tolerantnosti nedošlo k žádným nedorozuměním. - ZŠ Holešov, Smatanovy sady 630 : problematika učebnic a zařazování žáků do tříd 6. ročníku - ZŠ Martinice: vzájemné konzultace a spolupráce - ZŠ Přílepy: výměna metodických materiálů a konzultace počítačových programů - Gymnázium Holešov přijetí žáků na osmileté studium - firmy v obci: TOSTA - odvoz léčivých bylin do Strážnice Dřevovýroba - zhotovení drobných pomůcek pro Pč, materiál k opravě laviček a pískoviště - spolupráce s místními složka : myslivecké sdružení, hasičský sbor, SK Žeranovice, rybářský spolek d/ Materiálně technické zabezpečení práce školy: Škola již 5 roky využívá nové prostory přístavby školy / tělocvična, šatny, 2 učebny a kabinet /. Vybavení školy vzhledem k finančním možnostem OÚ nedoznalo velkých změn. Žáci k výuce využívají celkem 7 počítačů, v odpoledních hodinách i ŠD. Postupně jsou doplňovány sbírky dalšími CD M, Čj, Př Vl, dopravní výchova. Materiálně technické zabezpečení školy je na velmi dobré úrovni.

8 e/ Dopravní výchova: Jako součást standardu vzdělávání žáků základních škol byla realizována: - ve výchovně vzdělávacím procesu, především v hodinách prvouky, vlastivědy a tělesné výchovy - činností v kurzu dopravní výchovy žáků 4.ročníku - ověřováním teoretických znalostí prostřednictvím testů ve 4. a 5.ročníku - pravidelným poučováním žáků při výjezdech žáků mimo obec - v další školní a mimoškolní činnosti - využívání překážek pro nácvik jízdy zručnosti na školním hřišti - uskutečnění školního kola dopravní soutěže žáků 4. a 5. ročníku - praktické ověřování chování žáků v silničním provozu a dodržování dopravní kázně při výletech, vycházkách, kulturních a jiných akcích ve městě - absolvování dvou výcviků žáků 4.ročníku na DDH v Kroměříži - všichni získali Průkaz cyklisty. V průběhu školního roku se žádný žák školy nepodílel jako chodec nebo cyklista na dopravní nehodě. Stejně tak nebyl zaznamenán žádný úraz žáka školy v době školního vyučování. Závěr Daří se dlouhodobý záměr získat pedagogické pracovníky se vztahem ke škole a obci. Výsledky výchovně vzdělávací práce jsou plně srovnatelné s úplnými školami. Důkazem toho jsou výsledky srovnávacích testů CERMAT pro žáky 5. ročníků. Výsledky těchto testů jsou k nahlédnutí u pana ředitele školy Všichni vyučující splnili osnovy výukových předmětů. Učební plány výchovných předmětů byly upraveny v rámci osnov podle podmínek školy. Daří se nám vytvářet přátelskou atmosféru mezi žáky, učiteli, rodiči a obcí. Klasifikace byla provedena známkami. Absence učitelů byla minimální. V době jejich nepřítomnosti bylo zajištěno vždy kvalifikované zastupování učitelkami - důchodkyněmi. Ředitelské volno nebylo čerpáno. Všechny pedagogické pracovníky práce na malotřídní škole motivuje ke kvalitní práci s žáky. Odměnou jim je hladký přechod žáků 5. ročníku na plně organizované školy. Všichni pracovníci školy - učitelé i nepedagogičtí pracovníci si plnili své povinnosti v průběhu celého školního roku velmi dobře a zasluhují poděkování. Výroční zpráva byla projednána se všemi pedagogickými pracovníky školy na pedagogické radě dne Školská rada schválila výroční zprávu Výroční zpráva bude využita při zpracování Plánu práce školy na školní rok 2007 / V Žeranovicích dne Libor Ševčík ředitel školy

9

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Jeseník nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace. Výroční zpráva Výroční zpráva o činnosti Základní školy v Jeseníku nad Odrou za školní rok 2008/2009 1 z 16 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů základního vzdělávání, vzdělávací programy,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Lhota u Vsetína Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole Vzdělávací program školy Údaje o pracovnících školy Údaje o zařazování dětí

Více

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Habartice okres Liberec, příspěvková organizace Habartice 213, Habartice u Frýdlantu, 463 73 IČO 72741601 tel. 482 345052 www.zsmshabartice.cz Výroční zpráva školy za školní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 Základní škola Morkovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2006 2007 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní údaje o škole Název školy: Sídlo:

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy Osnova vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a je v souladu s 7 vyhlášky

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Školní rok 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště Sídlo školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY e-mail: zsjivova@iol.cz www.zsjivova.cz Základní škola Jívová, okres Olomouc příspěvková organizace - Jívová 20, 783 16 p. Dolany u Olomouce telefon: 585 038 116, 739 350 989 IČO: 70985278 VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY č.j.: 85/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 2012 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací program školy 3. Přehled pracovníků školy 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do

Více

Výroční zpráva. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HOSTĚRADICE, okres ZNOJMO, příspěvková organizace. školní rok 2013-2014

Výroční zpráva. o činnosti. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HOSTĚRADICE, okres ZNOJMO, příspěvková organizace. školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA, HOSTĚRADICE, okres ZNOJMO, příspěvková organizace školní rok 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 2014 byla projednána a schválena na

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Hrabyně, okres Opava, příspěvková organizace 747 63 Hrabyně 70 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Podle zákona č.561/2004sb., o předškolním, základním,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Název školy dle ZL: Základní škola a Mateřská škola Havířov Životice Zelená, příspěvková organizace Sídlo školy dle ZL : Zelená 2/112, Havířov Životice

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZACHAR, KROMĚŘÍŽ, příspěvková organizace ADRESA A KONTAKTY Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace, Albertova 4062, 767 01 Kroměříž tel.: 573 503 250, fax: 573 503 251, mobil:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Výroční zpráva o činnosti Základní školy Všeruby Školní rok: 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Renata Reifová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje Základní škola Všeruby, okres Domažlice, příspěvková

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola O s větimany Výroční zpráva o činnosti základní školy a mateřské školy ve školním roce 2013/2014 Část I. 1. Základní údaje o škole Základní charakteristika

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Paseka VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Jana Knápková ředitelka školy - 1 - ZÁKLADNÍ ŠKOLA PASEKA, příspěvková organizace, 783 97 PASEKA 200 tel. 585

Více

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok

Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace. Výroční zpráva. za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 2 Identifikační údaje Organizace: Základní škola a mateřská škola Krajková, příspěvková organizace Komenského 22 357 08 Krajková IČO : 69983534 IZO: 102 428 093 REDIZO:

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice. školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Dolní Kounice školní rok 2011/2012 a/ Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a mateřská škola Dolní Kounice Sídlo: Dolní Kounice, Smetanova

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE, okres Zlín, příspěvková organizace , Výroční zpráva o činnosti Základní školy Pozlovice,, Výroční zpráva je vypracována v souladu s ustanovením 10 zákona 561/2004 Sb., 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. a zahrnuje období školního roku 2012/2013 Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2011/2012 Z á k l a d n í š k o l a Košťálov, okres Semily PSČ 512 02, tel. 481 689 225 IČO : 701 56 565 E-mail: skola@kostalov.cz č.ú. 162 254 329/0600 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Zpracovala

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

za školní rok 2013-2014

za školní rok 2013-2014 2. Z Á K L A D N Í Š K O L A H O L E Š O V S M E T A N O V Y S A D Y 6 2 5, 7 6 9 0 1 H O L E Š O V VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013-2014 Zpracovala: Mgr. Helena Moravčíková OBSAH I. Základní charakteristika

Více