ročník celkem počet hodin Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků"

Transkript

1 CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka je doplňována laboratorními pracemi, které probíhají ve skupinách. Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k: zkoumání přírodních faktů potřebě klást si otázky o příčinách, průběhu přírodních procesů zapojování do aktivit vedoucích k šetrnému chování k přírodě, životnímu prostředí porozumění souvislostí mezi činností lidí a stavem životního prostředí utváření dovedností vhodně se chovat v mimořádných situacích, kdy je ohroženo zdraví lidí, životní prostředí Vzdělávací obsah předmětu chemie je v osmém ročníku zaměřen na základy obecné chemie, práci v laboratoři a bezpečnost práce.v devátých ročnících to jsou základy anorganické chemie a chemie organické. V předmětu chemie jsou začleňovány problémové úlohy, při jejichž plnění jsou využívány různé komunikační zdroje (např. internet) Časové vymezení ročník celkem počet hodin Organizační vymezení Výuka chemie probíhá v odborné učebně chemie. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Kompetence k učení vedeme žáky ke zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experimentování) i různých metod racionálního uvažování zapojujeme žáky do aktivit směřující k šetrnému chování k přírodnímu systému, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí snažíme se o porozumění žáků mezi činností lidí a stavem životního prostředí vede k utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi ohrožujícími životy lidí, životní prostředí Kompetence k řešení problémů zobecňujeme poznatky a aplikuje je v různých oblastech života podporuje řešení problémů s mezioborovým přesahem 1

2 rozvíjí schopnost objevovat problém, formulovat ho a hledat optimální způsob řešení Kompetence komunikativní v průběhu vyučování vedeme žáky k přesnému a logicky uspořádanému vyjadřování či argumentaci. stručně, přehledně a objektivně sděluje postup a výsledky svých pozorování a pokusů (i písemně ) Kompetence sociální a personální zadává žákům skupinovou práci a vytváří podmínky, které každému umožní zapojit se do činnosti respektuje individualitu žáků žáci se snaží se o samostatnost při plnění zadaných úkolů při práci s nebezpečnými látkami vede žáky k ochraně zdraví. pomáhá k vytvoření návyků zdravého životního stylu ( především v oblasti stravování). Kompetence občanské podněcujeme žáky k ekologickému myšlení nabádá k ochraně životního prostředí a zdraví vede žáky k odmítavému postoji ke drogám a návykovým látkám dohlíží na slušné chování ve škole, školních akcích Kompetence pracovní vede žáky využívat získaných znalostí a zkušeností v zájmu přípravy na budoucí studium, povolání. dohlíží nad bezpečným ovládáním laboratorní techniky a dodržováním zásad bezpečné práce při laboratorních pracích. Formy a metody práce se užívají podle charakteru učiva a cílů vzdělávání V předmětu chemie jsou začleňovány problémové úlohy, při jejichž plnění jsou využívány různé komunikační zdroje (internet,..) Výuka chemie probíhá v odborné učebně. Je kvalitně vybavena chemikáliemi a laboratorními pomůckami, které se používají při laboratorních pracích, nebo při demonstračních pokusech. V učebně se nachází videopřehrávač s kazetami s chemickými pokusy a další pomůcky (kalotové stavebnice, laboratorní soupravy pro ZŠ... ) Vyučovacím předmětem prolínají průřezová témata ENV: Vztah člověka k prostředí Ekosystémy Základní podmínky života Lidské aktivity a problémy ŽP 2

3 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. uvede příklady chemického děje rozliší fyzikálního tělesa a látky rozliší chemické a fyzikální přeměny látek vyjmenuje příklad chemické výroby ve svém okolí, význam a rizika chemických výrob ÚVOD DO CHEMIE vymezení pojmu chemie jako přírodní vědy látky a tělesa, jejich vlastnosti chemické děje chemická výroba F látky a tělesa ZPCH rozliší fyzikálních a chemických vlastností látek zkoumá vlastností známých látek, jejich společné a rozdílné vlastnosti pracuje s chemickými a fyzikálními tabulkami zná skupenství látek VLASTNOSTI LÁTEK vlastnosti látek barva, skupenství, rozpustnost, hustota změny skupenství tání, vypařování, zkapalnění, sublimace F stavba látek ZPCH MFCHT uvede zásady bezpečné práce v chemické pracovně, poskytnout a přivolat první pomoc při úrazu vyjmenuje příklady nebezpečných látek a zásady bezpečné práce s nimi vysvětlí význam R-vět a S-vět BEZPEČNOST PRÁCE V LABORATOŘI zásady bezpečné práce v pracovně laboratoři první pomoc při úrazu v laboratoři VKZ první pomoc ENV - Vztah člověka k prostředí rozliší různorodé a stejnorodé směsi použije správně pojem složka roztoku, rozpustnost, roztok koncentrovanější a zředěnější, nasycený roztok, rozpustnost určí vliv faktorů na rozpustnost vypočítá složení roztoků SMĚSI různorodé a stejnorodé směsi, roztoky složení směsí složení roztoků hmotnostní zlomek F stavba látek ZPCH 1 Základy chemie 1 Laboratorní práce 3

4 zhodnotí význam vody pro život vysvětlí oběh vody v přírodě rozliší vodu pitnou, užitkovou, odpadní, destilovanou, příklady použití zná složení vzduchu popíše, co je smog, teplotní inverze zjistí a uvede příklady znečišťování ovzduší a vod, navrhne, jak tyto faktory omezit VODA A VZDUCH voda pitná, destilovaná, odpadní čistírna odpadních vod vzduch složení a vlastnosti čistota ovzduší ozonová vrstva F skupenství látek Z vodstvo ČR-znečištění Z - stav ŽP v ČR ENV - Ekosystémy, Základní podmínky života VKZ mimořádné události Učebnice CH8 Základy chemie 1 Exkurze ČOV v Turnově sestaví a popíše jednoduchou filtrační aparaturu a provést filtraci špinavé vody popíše jednoduchou destilační aparaturu, popsat princip destilace zjistí, kde se aplikuje filtrace a destilace v běžném životě FILTRACE A DESTILACE usazování, filtrace, destilace Lab.práce filtrace a destilace ( 2 ) Tajenky popíše složení atomu použije značky a názvy chemických prvků vysvětlí, co udává protonové číslo umí vyhledávat protonová čísla prvků v tabulce ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK CHEMICKÉ PRVKY atomy a molekuly atomové jádro, protony, neutrony chemické prvky názvy a značky chemických prvků prvky a protonová čísla F látky a částice Periodická soustava prvků orientuje se v periodické soustavě prvků, v jejím členění na řádky a sloupce zná pojem perioda zná pojem skupina a souvislost s valenčními elektrony PERIODICKÁ SOUSTAVA CHEMICKÉ PRVKY periodická soustava prvků valenční elektrony Periodická soustava prvků Učebnice Základy praktické chemie 4

5 popíše složení atomu a vznik kationtu a aniontu z neutrálních atomů rozliší chemickou značku prvku a chemický vzorec sloučeniny pomocí výpočtů umí roztřídit druhy chemických vazeb jednoduchých sloučenin rozliší kovy a nekovy pomocí per.soustavy prvků uvede vlastnosti kovů slitin zhodnotí vliv životního prostředí na korozi kovů a jak jí zabraňovat rozliší kovy ušlechtilé a neušlechtilé a jejich reaktivnost chemické prvky ionty kationty a anionty chemická vazba polární a nepolární, elektronegativita kovy Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au slitiny mosaz, dural, bronz koroze kovů co ji způsobuje a způsob ochrany F stavba látek Základy praktické chemie Periodická soustava prvků PČ kovy a jejich vlastnosti Lab.práce - reaktivita kovů s HCl Video: 1. Koroze kovů,vliv prostředí na korozi 2.Kovy Referáty koroze,slitiny umí najít v tabulce nekovy, halogeny, vzácné plyny zná význam některých nekovů kyslík, vodík, dusík, halogeny upozorní na škodlivost a zneužívání halogenů nekovy,vlastnosti a použití plynných a pevných nekovů halogeny, vlastnosti a použití vzácné plyny, vlastnosti a použití VKZ mimořádné události Video nekovy, vlastnosti a reaktivita Referáty, využití internetu určí oxidační čísla atomů prvků v oxidech zapíše z názvů vzorce oxidů a zpětně nazve oxid ze vzorce zná význam oxidů v praxi, i jejich negativní vliv na životní prostředí OXIDY A HALOGENIDY názvosloví oxidů, oxidační číslo oxid uhličitý, uhelnatý, siřičitý, sírový, dusnatý, dusičitý, křemičitý kyselé deště, skleníkový efekt PŘ dýchací soustava ENV - Základní podmínky života-ovzduší Periodická soustava prvků Pomocné tabulky 5

6 určí oxidační číslo halogenidů zapíše vzorec z názvu a naopak zná význam vlastnosti a použití chloridu sodného fluoridy, chloridy, bromidy, jodidy, význam výskyt a použití jejich nezbytnost pro lidský organismus Pomocné tabulky Lab.práce vlastnosti halogenidů orientuje se v pojmech látkové množství,molární hmotnost umí vypočítat molární hmotnost sloučenin, látkové množství, procentuální zastoupení prvků ve sloučenině LÁTKOVÉ MNOŽSTVÍ molární hmotnost látkové množství výpočty z chemických vzorců Pomocné tabulky Per.soustava prvků přečte zápis chemické reakce určí výchozí látky a produkty reakce orientuje se v principu zápisu chemických rovnic a jejich úprav zná využití zákona zachování hmotnosti pro chemické rovnice CHEMICKÉ REAKCE, CHEMICKÉ ROVNICE chemický děj výchozí látky a produkty jednoduché chemické rovnice zákon zachování hmotnosti orientuje se v ph stupnici, změří ph vzorků univerzálním indikátorovým papírkem zapíše vzorce kyselin z jejich názvů a ze vzorců jejich názvy popíše vlastnosti a použití vybraných kyselin, jejich ředění a bezpečnou práci při práci se žíravinami zná zásady první pomoci při zasažení lidského těla žíravinami PH, KYSELINY ph, indikátory názvosloví kyselin kyseliny bezkyslíkaté, kyslíkaté - HCl, H 2 SO 4, HNO 3 PŘ péče o kůži VKZ mimořádné události ENV - Vztah člověka k prostředí Lab.práce poznáváme, co je a co není kyselé Pomocné tabulky 6

7 zapíše vzorce hydroxidů z názvu a zpětně ze vzorců jejich názvy popíše vlastnosti hydroxidů, především hydroxidu sodného, bezpečné rozpouštění a první pomoc při zasažení lidského těla popíše vznik páleného a hašeného vápna, jejich použití HYDROXIDY hydroxidy názvosloví hydroxidů hydroxid sodný, vlastnosti a použití hydroxid vápenatý, vlastnosti a použití, činnost vápenek Pomocné tabulky zná princip neutralizace popíše využití neutralizaci v praxi NEUTRALIZACE, VZNIK SOLÍ podstata neutralizace, vznik solí VKZ mimořádné události Laboratorní práce - neutralizace Vše uvedené v předchozích výstupech OPAKOVÁNÍ chemické prvky a chemické sloučeniny chemické reakce a rovnice základní výpočty / M,n, m / oxidy halogenidy kyseliny hydroxidy neutralizace Pomocné tabulky na vzorce a výpočty 7

8 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 9. stejné, jako jsou uvedeny na konci 8. ročníku zná názvosloví kyselin a odvodí název jejich solí uvede příklad nejdůležitějších solí a jejich význam v praktickém životě OPAKOVÁNÍ UČIVA 8. ROČNÍKU stejné, jako je uvedeno na konci 8. ročníku kyseliny a jejich soli uhličitany-sodný,vápenatý dusičnany-ledky křemičitany sírany-vápenatý stejné, jako jsou uvedeny na konci 8. ročníku PŘ horniny a nerosty Referáty na téma soli kyselin, 9 umí přečíst chemické rovnice vysvětlí pojem oxidace a redukce REDOXNÍ ROVNICE oxidace a redukce Učebnice CH 9 rozliší exotermické a endotermické reakce uvede příklad fosilních paliv, jejich vlastnosti posoudí vliv spalování paliv na ŽP rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie uvede zásady bezpečné práce s hořlavinami, včetně jejich označení uvede, jak postupovat při vzniku požáru ENERGIE CHEMICKÉ REAKCE exotermické a endotermické reakce obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie fosilní paliva F zdroje energie Z - zdroje energie PŘ organogenní sedimenty, primární sféra VKZ mimořádné události ENV - Lidské aktivity a problémy ŽP, Základní podmínky života Učebnice CH 9 Značky výstrahy R, S věty příručka chemie 8

9 uvede zdroje uhlovodíků ropa, uhlí, zemní plyn má přehled o zpracování, úpravě těchto zdrojů vyjmenuje některé další látky, které se z nich získávají rozliší anorganické a organické sloučeniny rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich vzorce, vlastnosti a použití UHLOVODÍKY uhlí, ropa, zemní plyn alkany (methan, ethan,propan-butan) alkeny ( ethen ) alkiny ( ethin ) areny ( benzen, naftalen ) PŘ organogenní sedimenty, primární sféra VKZ mimořádné události ENV - Základní podmínky života-přírodní zdroje Z - nerostné suroviny Referáty Laboratorní práce vlastnosti organických látek Video-vlastnosti organických látek, důkaz, svítivost plamenu propan-butanová směs Laboratorní práce kalotové modely uhlovodíků Referáty ropa její vlastnosti, zpracování, naleziště a nebezpečí ropných havárií, využití inter rozliší pojmy uhlovodíky a deriváty uhlovodíků rozliší pojem funkční skupina a uhlovodíkový zbytek zařadí deriváty podle funkční skupiny uvede vzorce a použití některých derivátů popíše esterifikaci rozliší plasty od ostatních látek, uvede příklad jejich názvů, vlastností a použití seznámí se s výrobou plastů používání plastů orientuje se v pojmech polymer, polymerace, krakování, pryž, vulkanizace uvede výhody a nevýhody používání plastů uvede, jak nakládat s plastovým odpadem doma i ve škole DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ halogenderiváty, freony a životní prostředí alkoholy, drogy, návyk, závislost fenoly aldehydy a ketony karboxylové kyseliny, jejich reakce, esterifikace PLASTY, SYNTETICKÁ VLÁKNA PE, PP, PS, PVC 1,3 butadien, kaučuk třídění odpadů, recyklace plastů VKZ rizika ohrožující zdraví Možnost laboratorní práce alkoholové kvašení Video: alkoholy, jejich příprava, vlastnosti fenol vlastnosti karboxylové kyseliny vlastnosti a reakce Referáty halogenderiváty a jejich škodlivý vliv na životní prostředí( DDT, freony, využití internetu Laboratorní práce zkoumání vlastností plastů 9

10 rozliší cukry, tuky,bílkoviny, uvede příklady zdrojů těchto látek pro člověka a posoudí různé potraviny z hlediska obecně uznávaných zásad zdravé výživy uvede dělení cukrů, jejich použití seznámí se s použitím tuků k technickým účelům orientuje se v pojmech detergenty, tenzidy, technický olej přírodní látky cukry tuky bílkoviny enzymy Referáty zdravá výživa využití enzymů v praxi ( výroba piva ) mýdlo a jeho výroba, historie mýdla, využití internetu uvede příklady zákonně i nezákonně používaných drog a následky, které způsobují seznámí se s názvy nejpoužívanějších léčiv a příklady uvede příklady nejdůležitějších chemických podniků v ČR CHEMIE A SPOLEČNOST otravné látky a drogy léčiva VKZ riziko ohrožení zdraví Z chemický průmysl světa ENV - Vztah člověka k prostředí(prostředí a zdraví) Referáty na dané téma, využití internet Video Řekni drogám ne! umí se orientovat v základních chemických výpočtech probíraných v předešlých ročnících výpočet hmotnostního zlomku, % prvku ve sloučenině, molární hmotnosti jednodušších i složitějších sloučenin s pomocí vzorců dovede vypočítat látkové množství, jak ředíme roztoky na požadovanou koncentraci OPAKOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH CHEMICKÝCH VÝPOČTŮ hmotnostní zlomek molární hmotnost výpočet ze vzorců látkové množství roztoky M procentuální výpočet, trojčlenka, dosazení do vzorců, zaokrouhlování Pomocné tabulky, MFCHT všechny výstupy uvedené v RVP u vzdělávacího oboru chemie OPAKOVÁNÍ prvky a jejich značky orientace v periodické soustavě prvků názvosloví oxidů, názvosloví halogenidů kyseliny, vlastnosti a vzorce hydroxidy sodný, draselný chemické reakce uhlovodíky a jejich deriváty vzorce, plasty Periodická soustava prvků, tajenky, pomocné tabulky, učebnice CH 8, 9 10

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Člověk a příroda Chemie

Člověk a příroda Chemie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru chemie. Předmět Chemie se zaměřuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE 253 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace - - - - - - - - 2 1+1 Povinnost - -

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 5.6.1 FYZIKA 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5

Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk 1 1 1 1. Matematika 5+1 4+1 5 5 UČEBNÍ PLÁN 2. STUPNĚ - MENTÁLNĚ POSTIŽENÍ Vzdělávací oblast Vzdělávací obor 6. 7. 8. 9. Český jazyk a 5 5 5 5 Jazyk a jazyková komunikace literatura Cizí jazyk 1 1 1 1 Matematika a její aplikace Informační

Více

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě.

- uměl aplikovat získané chemické poznatky v odborné praxi i občanském životě. UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49

V.6 Člověk a příroda. Obsahové, časové a organizační vymezení. V.6.II. 1 Charakteristika oblasti 1/49 1/49 V.6 Člověk a příroda V.6. II 2. stupeň V.6.II. 1 Charakteristika oblasti Obsahové, časové a organizační vymezení Celá oblast zahrnuje okruh problémů souvisejících se zkoumáním přírody, samostatné

Více

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky).

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Vyhledávání informací z matematiky k dovednosti užívat vztahy mezi

Více

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013

PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 PŘÍRODOPIS ve znění zpracovaných změn RVP ZV platných od 1. 9. 2013 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Přírodopis na II. stupni ZŠ je vyučován

Více

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis.

V tomto předmětu si žáci upevňují své dovednosti získané v ostatních předmětech. Nejblíže je předmětu matematika, přírodopis, chemie a zeměpis. FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Výuka směřuje k následujícím cílům: Předmět Fyzika je vyučován jako samostatný v 6. 9. ročníku. V 6. ročníku je 1 hodina

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Přírodopis. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Přírodopis Charakteristika předmětu V předmětu přírodopis je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru přírodopis.

Více

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis

ŠVP Gymnázium Ostrava-Zábřeh. 4.5.3. Přírodopis 4.5.3. Přírodopis A) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Přírodopis je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda s přesahem do dalších vzdělávacích oblastí, především

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT UČEBNÍ OSNOVY 4. 3 Přírodověda Časová dotace 4. ročník 1,5 hodiny 5. ročník 2 hodiny Celková dotace na 1. stupni je 3,5 hodiny. Charakteristika: Předmět Přírodověda navazuje na výuku

Více

PŘÍRODOVĚDNĚ TECHNICKÝ ZÁKLAD

PŘÍRODOVĚDNĚ TECHNICKÝ ZÁKLAD Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy KATALOG POŽADAVKŮ K MATURITNÍ ZKOUŠCE PŘÍRODOVĚDNĚ TECHNICKÝ ZÁKLAD ZKOUŠKA ZADÁVANÁ MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zpracoval: ÚIV CENTRUM PRO

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.6 Učební osnovy: Fyzika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve všech třídách šestiletého i čtyřletého gymnázia od školního roku 2012/2013. Zpracování osnovy předmětu Fyzika koordinoval Mgr. Jaroslav Bureš. Časová dotace Nižší

Více

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

UČEBNÍ OSNOVY. Člověk a příroda Zeměpis. Charakteristika předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti UČEBNÍ OSNOVY Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Zeměpis Charakteristika předmětu Obohacuje v návaznosti na prvouku a na vlastivědu vzdělanostní rozhled žáků uvedením do hlavních

Více

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011

Školní vzdělávací program. Příloha č. 2. čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 Školní vzdělávací program Příloha č. 2 čj: ZŠ/0692/2011-MO, ze dne 27. června 2011 platnost dokumentu od: 1. září 2011 2 Příloha č. 2 Školního vzdělávacího programu, čj: ZŠ/0692/2011-MO Mgr. Jaroslav Motejlek

Více

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011

DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 DODATEK K ŠVP PLATNÝ OD 1. 9. 2011 - Od 1. 9. 2011 v ŠVP pro vyšší stupeň gymnázia a čtyřleté gymnázium je učivo obohaceno o nové výukové programy vytvořené v rámci realizovaného projektu - Zavedení nových

Více