Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah"

Transkript

1 Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná a el. vodivost) Zná, čím se chemie zabývá, vysvětlí pojem látky Popíše společné a rozdílné vlastnosti vybraných látek, rozpozná přeměny skupenství látek, zná pojem pokus Nebezpečné látky a přípravky, zásady bezpečné práce ve škole i v běžném životě Mimořádné události (úniky nebezpečných látek, havárie chemických provozů, ekologické katastrofy) Říjen Směsi Různorodé a stejnorodé směsi Koncentrované, zředěné roztoky Nasycený, nenasycený roztok Popíše látky nebezpečné, se kterými nesmí pracovat, zná jejich označení, popíše pravidla bezpečnosti při práci s vybranými běžně používanými nebezpečnými látkami, v běžném životě dodržuje pokyny uvedené výrobcem na obalech u látek hořlavých, jedovatých apod. Zná zásady chování při havárii s únikem nebezpečných látek, řídí se pokyny místního rozhlasu, sdělovacích prostředků, používá dostupné prostředky protichemické obrany ( kryty, nouzový ochranný oděv), popíše evakuační zavazadlo Popíše čistou látku a směs, uvede příklady Zná pojem koncentrovaný a zředěný roztok, popíše vliv teploty a míchání na rozpouštění látek, zná některé druhy roztoků a jejich použití v běžném životě Zná a jednoduše vysvětlí pojmy nasycený a nenasycený roztok Listopad Oddělování složek směsi Oddělování složek směsi - pokračování Popíše a prakticky se seznámí s oddělováním složek běžných směsí (usazování, filtrace, krystalizace, destilace), popíše jejich využití v běžném životě, průmyslu 1. laboratorní práce Čištění kuchyňské soli Prosinec Voda (voda v přírodě, pitná a užitková voda, odpadní vody, čištění vody) Vzduch (složení) Zná oběh vody v přírodě, objasní význam vody pro život na Zemi, rozliší vodu pitnou, užitkovou, minerální, jejich výskyt a použití, stručně popíše úpravu pitné vody a odpadních vod (exkurze), objasní pojem destilovaná voda, uvede příklady znečišťování vody v blízkém okolí, možnosti nápravy Popíše složení vzduchu, zná význam vzduchu pro život, průmysl, lékařství, pro hoření, zná pojem vítr, zná způsoby využití větrné energie PT-EV/1c, 2a Exkurze čistička odpadních vod PT-EV/2b Fyzika větrná energie Čistota ovzduší (inverze, smog) Uvede příklady znečišťování vzduch v domácnosti a průmyslu, zná opatření (zařízen) zlepšující kvalitu vzduchu, objasní pojmy inverze a smog 2. laboratorní práce Příprava kyslíku z manganistanu draselného

2 Chemie 8. ročník Časový Leden Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Částicové složení látek a chemických prvků Částicové složení látek (molekuly, atomy, atomové jádro) Zná složení atomu, popíše atomové jádro, zná pojem protonové číslo, jednoduše objasní složení molekul Únor Prvky (názvy, značky, vlastnosti nejobvyklejších prvků) Prvky (názvy, značky, vlastnosti nejobvyklejších prvků) - pokračování Vysvětlí pojem chemický prvek, zná základní uspořádání chemických prvků v periodické soustavě prvků, vyhledá prvek v tabulce podle zadání. Jednoduše charakterizuje kovy a nekovy, zná nejobvyklejší chemické prvky ze skupiny kovů a nekovů, jejich značky, popíše jejich vlastnosti a použití, objasní pojem ozonová díra a její vliv na životní prostředí Orientačně značky nejznámějších prvků Březen Chemické reakce Chemické sloučeniny Nejjednodušší chemické reakce nejobvyklejších prvků Jednoduše popíše vznik chemických sloučenin jako sloučení dvou nebo více prvků, ví, že sloučeniny mají odlišné vlastnosti než výchozí prvky S dopomocí popíše výchozí látky a produkty chemických reakcí, jejich využití Duben Anorganické sloučeniny Oxidy (uhličitý, uhelnatý, siřičitý, dusičitý, křemičitý, vápenatý) Kyseliny (sírová, dusičná, chlorovodíková) Ví, že všechny oxidy obsahují prvek kyslík, popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů, objasní pojem skleníkový efekt, zná negativní účinky některých oxidů na životní prostředí i na člověka Popíše vlastnosti kyselin a jejich použití, objasní způsob ředění kyselin, ví, že všechny kyseliny obsahují prvek vodík, zná první pomoc při zasažení lidského těla, popíše vznik kyselých dešťů a jejich vliv na životní prostředí Orientačně chem.značky oxidů, kyselin, hydroxidů Květen Hydroxidy (sodný, draselný) Hydroxid vápenatý Popíše vlastnosti hydroxidů a jejich použití, zdůrazní nebezpečí rozpouštění hydroxidů ve vodě, zná první pomoc při zasažení lidského těla Kyselost a zásaditost roztoku Zná pojem ph roztoku, dokáže jej orientačně stanovit za použití univerzálního indikátorového papírku, zná praktické využití (stanovení vlastností vody, půdy..) 3. laboratorní práce Zjišťování kyselosti a zásaditosti roztoků Červen Soli Jednoduše popíše podstatu neutralizace, zná vlastnosti a použití některých solí 4. laboratorní práce Příprava soli - neutralizace Souhrnné opakování učiva Časová rezerva

3 Chemie 9. ročník Časový Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Září Opakování učiva Zásady bezpečnosti ve škole i v běžném životě Zná pravidla bezpečnosti při práci s používanými nebezpečnými látkami Směsi, roztoky Popíše druhy roztoků a směsí a způsoby oddělení jejich složek Voda, vzduch Objasní význam vody a vzduchu pro život a zdůrazní jejich čistotu, popíše úpravu pitné voda a odpadních vod,vysvětlí pojem smog, ozonová díra Říjen Částicové složení látek Anorganické sloučeniny Popíše složení atomu, zná názvy a značky nejzběžnějších chemických prvků, vyhledá je v tabulce prvků, charakterizuje kovy a nekovy, jmenuje prvky ze skupiny kovů a nekovů, popíše jejich vlastnosti a využití Popíše vlastnosti a způsob využití určených oxidů, kyselin a hydroxidů, s dopomocí popíše pojem ph a podstatu neutralizace, zná vlastnosti a využití některých solí, vysvětlí pojmy skleníkový efekt, kyselé deště Listopad Organické sloučeniny Organické sloučeniny Alkoholy (ethanol, methanol) Kyselina octová Jednoduše definuje pojem organické sloučeniny, ví, že vždy obsahují prvek uhlík. Popíše vznik a použití určených látek, objasní škodlivé účinky na zdraví člověka Stručně popíše vznik, vlastnosti a použití kyseliny Výroba alkoholu pivo, destiláty Stručně popíše výrobu piva a destilátů (slivovice), zdůrazní účinky na lidský organismus Uhlovodíky (metan, etan, propan, butan) Aromatické uhlovodíky (benzen, naftalen) Objasní, co je uhlovodík, popíše jeho výskyt v zemním plynu, zná vlastnosti a použití uhlovodíků, zásady bezpečnosti Zná a jednoduše popíše vlastnosti a použití aromatických uhlovodíků Přírodní látky sacharidy, tuky, bílkoviny Popíše látky jako produkty fotosyntézy, zná podmínky pro průběh fotosyntézy Prosinec Sacharidy glukóza, sacharóza Popíše výskyt, vysvětlí význam glukózy v organismu, objasní pojem umělá výživa, uvede příklady zdrojů sacharidů (řepa, třtina) a jejich využití Výroba cukru Jednoduše popíše postup při výrobě řepného cukru, ví, že kostkový cukr je český vynález

4 Chemie 9. ročník Časový Leden Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Škrob Zná zdroje, vlastnosti a využití škrobu 1. laboratorní práce Tuky Bílkoviny Výroba a vlastnosti škrobu Rozdělí tuky podle původu, vysvětlí význam tuků v organismu, popíše tuky z hlediska zásad zdravé výživy Uvede příklady zdrojů bílkovin v potravě člověka a zdůrazní jejich významnou úlohu ve výživě (stavební kámen života) Únor Březen Látky nezbytné pro život (vzduch,voda, minerální látky, vitamíny) Fosilní paliva Uhlí Ropa Chápe jejich význam a nenahraditelnost (nedostatek porucha metabolismu), jmenuje nejznámější prvky(vápník, hořčík, železo, jód,sůl ) a vitanímy (A,B,C,D) a jejich význam pro organismus Jednoduše vysvětlí pojem fosilní paliva, ví, že patří k organickým látkám Objasní vznik uhlí, jmenuje jeho druhy, rozliší způsob těžby a vlastnosti, popíše využití uhlí jako paliva a vliv jeho spalování na životní prostředí, uvede možnosti nápravy Zná a jednoduše popíše vznik ropy, uvede místa největších nalezišť, popíše těžbu a způsob přepravy (užívá pojmy ropná plošina, vrty, tankery, ropovod), popíše základní vlastnosti ropy, jednoduše popíše princip zpracování ropy, zná pojem rafinerie, uvede příklady produktů destilace ropy a jejich využití, popíše důsledky ropných havárií na životní prostředí 2. laboratorní práce Zemní plyn Vlastnosti ropy a některých výrobků z ropy Zná a jednoduše popíše vznik zemního plynu, zná místa jeho největšího výskytu, jednoduše popíše způsob těžby a přepravy a jeho použití, zdůrazní bezpečnost PT-EV/3b

5 Chemie 9. ročník Duben Chemie a společnost Chemický průmysl v ČR - suroviny - vliv chem.průmyslu na životní prostředí Výrobky chemického průmyslu - látky, které příroda neznala - plasty (PVC, polyetylen, polystyren) - syntetická vlákna 3. laboratorní práce Zná, co jsou suroviny prvotní a druhotné, popíše využití prvotních surovin, objasní, jak můžeme organizovaně sbíraný odpad znovu průmyslově zpracovat (recyklovat) a popíše důležitost recyklování pro trvale udržitelný rozvoj Popíše vliv průmyslu na ŽP, jednoduše vysvětlí pojmy smog, kyselé deště, ozonová díra, skleníkový efekt, ekologické havárie, znečišťování půdy a vody a způsoby nápravy Uvede základní charakteristiku plastů a obecné výhody jejich užití. Zná základní vlastnosti určených plastů a synt.vláken a možnosti jejich využití. Popíše jejich dopad na lidský organismus, objasní problém neodborné likvidace plastů, zdůrazní ekologický i ekonomický význam recyklace odpadu Vlastnosti polyethylenu PT-EV/3c PT-EV/3d Průmyslová hnojiva Popíše výhody a nevýhody používání průmyslových hnojiv vzhledem k ochraně životního prostředí, zná význam ekologického hospodaření, jeho alternativní postupy v zemědělství Květen Pesticidy Vysvětlí pojem pesticidy, popíše jejich použití, objasní negativní dopad neuváženého používání pesticidů na přírodu, člověka Stavební pojiva (sádra, vápno, cement, beton), keramika Popíše složení a využití jednotlivých pojiv v praxi, zná zásady bezpečnosti při práci s těmito stavebními pojivy a první pomoc při zasažení těla, popíše využití keramiky v praxi 4. laboratorní práce Hořlaviny, saponáty Příprava malty a betonu Popíše zásady bezpečnosti při práci s hořlavinami, zná jejich označení a popíše první pomoc při popálení a poleptání, uvede číslo hasičů. Popíše výhody a nevýhody čistících prostředků, zná zásady jejich správného užití Červen Léčivé a návykové látky Jak člověk škodí přírodě a co proti tomu dělat Zná důležitost dodržování pokynů lékaře při užívání léků a jejich časově omezenou dobu použitelnosti, popíše zacházení s léky, správnou likvidaci léků, objasní, co patří k návykovým látkám, popíše následky, kterým se vystavují jejich konzumenti Vysvětlí jednotlivé body ekologického desatera a doloží příklady z praxe, stanoví svůj cíl v ochraně přírody. Souhrnné opakování učiva

6

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Projekty dle akutálních možností. * PSCHP - periodická soustava chemických prvků ** PT - periodická tabulka Chemie 8. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky,

Více

látky, jejich vlastnosti, - skupenství, rozpustnost, - - chemické děje bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech

látky, jejich vlastnosti, - skupenství, rozpustnost, - - chemické děje bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8 Žák charakterizuje předmět chemie rozliší fyzikální a chemický děj pozná skupenství a jejich přeměny (včetně sublimace) popíše vlastnosti

Více

6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Vzdělávací obor Chemie svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka je doplňována laboratorními pracemi, které probíhají ve skupinách.

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE. Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku byla využita 1 disponibilní hodina.

Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE. Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku byla využita 1 disponibilní hodina. Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a příroda Chemie Chemie Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Člověk a příroda Chemie

Člověk a příroda Chemie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru chemie. Předmět Chemie se zaměřuje

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE 253 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace - - - - - - - - 2 1+1 Povinnost - -

Více

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA 5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Deriváty uhlovodíků Deriváty uhlovodíků - úvod Halogenderiváty

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Chemie - 8. ročník (RvMP)

Chemie - 8. ročník (RvMP) Chemie - 8. ročník (RvMP) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti 5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA Redoxní reakce Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Oxidace, redukce Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) rozliší výchozí látky a produkty

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 5.6.1 FYZIKA 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

Dodatek ŠVP č. 3 ze dne 1. 9. 2012

Dodatek ŠVP č. 3 ze dne 1. 9. 2012 Dodatek ŠVP č. 3 ze dne 1. 9. 2012 Tabulka učebního plánu pro II. stupeň na str. 12 se nahrazuje tabulkou: V tabulce učebního plánu pro II. stupeň dochází ke změně v 7. ročníku ve vzdělávací oblasti Člověk

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 CHEMIE Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta B pro studijní obory SOŠ a SOU s menšími nároky na fyzikální vzdělávání a

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.17 Učební osnovy: Biologicko-chemický seminář

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.17 Učební osnovy: Biologicko-chemický seminář Podle těchto učebních osnov se vyučuje od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy Biologicko-chemického semináře koordinovaly PaedDr.Miroslava Krajčová a Mgr. Marie Jelínková. Časová dotace Vyšší gymnázium:

Více

Malá chemická olympiáda

Malá chemická olympiáda Malá chemická olympiáda Soubor textů pro přípravu na soutěž žáků Malou chemickou olympiádu. Příručka byla zpracována v rámci projektu Moderně a tvořivě implementace školního vzdělávacího programu s využitím

Více

Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje v 6. až 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně, obvykle ve specializované učebně

Více

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD

ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu ZÁKLADY PŘÍRODNÍCH VĚD (fyzika, chemie a ekologie) varianta A pro studijní obory SOŠ a SOU s vyššími nároky na fyzikální vzdělávání hodinová

Více

1 41. Shrnutí anorganické chémié. Kterých vlastností složek se využívá při jejich oddělování ze směsí?

1 41. Shrnutí anorganické chémié. Kterých vlastností složek se využívá při jejich oddělování ze směsí? 1 41. Shrnutí anorganické chémié Jaký je rozdíl mezi látkou a směsí? Uveď příklad směsí stejnorodých a různorodých. Který typ směsi vzniká při protřepání vodného roztoku saponátu? Co za směs je mořská

Více