Chemie. Charakteristika předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Chemie. Charakteristika předmětu"

Transkript

1 Vzdělávací obor: Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převážná část výuky je realizována formou teoreticko - praktických činností v budově školy. Každý učitel má k dispozici zpětný projektor, video přehrávač, případně velkoplošnou projekci. K dispozici je laboratoř chemie a počítačové učebny s nainstalovanými výukovými programy. Žáci se zúčastňují krátkodobých projektů a provádějí modelové pokusy v návaznosti na probíraný jev. Žáci jsou vedeni ke zkoumání přírodních faktů, jejich souvislostí s využitím různých metod poznávání i různých metod racionálního uvažování, k posuzování spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat. Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že učitel vede žáka k: zkoumání přírodních faktů a jejich souvislostí s využitím různých empirických metod poznávání (pozorování, měření, experiment) i různých metod racionálního uvažování potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů, správně tyto otázky formulovat a hledat na ně adekvátní odpovědi způsobu myšlení, které vyžaduje ověřování vyslovovaných domněnek o přírodních faktech více nezávislými způsoby posuzování důležitosti, spolehlivosti a správnosti získaných přírodovědných dat pro potvrzení nebo vyvrácení vyslovovaných hypotéz či závěrů zapojování do aktivit směřujících k šetrnému chování k přírodním systémům, ke svému zdraví i zdraví ostatních lidí porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem přírodního a životního prostředí uvažování a jednání, která preferují co nejefektivnější využívání zdrojů energie v praxi, včetně co nejširšího využívání jejích obnovitelných zdrojů, zejména pak slunečního záření, větru, vody a biomasy utváření dovedností vhodně se chovat při kontaktu s objekty či situacemi potenciálně či aktuálně ohrožujícími životy, zdraví, majetek nebo životní prostředí lidí Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí Kompetence k učení Učitel vede žáky k: pozorování a experimentování aplikaci mezipředmětových vztahů provádění demonstračních pokusů 1

2 vyhledávání údajů v jednoduchých příručkách Kompetence k řešení problémů s chybou žáka pracuje jako s příležitostí, jak ukázat cestu ke správnému řešení zadává úkoly z praktického života zadává úkoly způsobem, který umožňuje volbu různých postupů umožňuje žákům pracovat s materiály a zdroji, v nichž si mohou ověřit správnost svého řešení Komunikativní kompetence zadává úkoly, při kterých žáci spolupracují ve skupinách umožňuje žákům přípravu samostatných jednoduchých pokusů umožňuje prezentaci výsledků práce žáků umožňuje žákům spoluvytvářet kritéria hodnocení vybízí žáky, aby kladli otázky (k věci) Kompetence sociální a personální vede žáky k vzájemné spolupráci a respektování názorů druhých Kompetence občanské respektuje pravidla bezpečné manipulace s chemickými látkami vede žáky k dodržování pravidel uvedených v laboratorním řádu vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích rozvíjí u žáků ekologické myšlení Kompetence pracovní vyžaduje dodržování pravidel o ochraně zdraví a zdraví svých spolužáků vede žáky k bezpečné manipulaci s chemikáliemi a přístroji Průřezová témata Předmětem prolínají především průřezová témata Vztah člověka k prostředí a důsledky lidských činností na prostředí (EV) a Základní podmínky života (EV). Výstupy z chemie integrované do předmětu Dovednosti v přírodních vědách Přírodní látky -orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů - určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu, uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů 2

3 Očekávané výstupy z RVP ZV- osmý ročník žák určí společné a rozdílné vlastnosti látek pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost; posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek rozlišuje směsi a chemické látky vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek směsí o známém složení; uvede příklady oddělování složek v praxi rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet orientuje se na stupnici ph, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi 3

4 Název vyučovacího předmětu: Chemie Ročník: 8. Hodinová dotace: 2 hodiny týdně Ročníkové výstupy Téma/Učivo PT, MV Žák: -vymezí, čím se zabývá chemie a na příkladech rozliší, kdy se jedná o děje chemické -rozlišuje pojmy fyzikální těleso a látka -uvede příklady chemické výroby ve svém okolí a - zhodnotí význam a případná rizika pro společnost a pro obyvatele v okolí chemických závodů -zná zásady bezpečné práce v chemické laboratoři, poskytne a přivolá první pomoc při úrazu či požáru -nakreslí často používané laboratorní sklo a pomůcky -uvede příklady fyzikálních a chemických vlastností látek -popíše společné a rozdílné vlastnosti vybraných látek -vyhledá hodnoty vybraných fyzikálních veličin v tabulkách 1.A: CHEMIE JAKO DISCIPLÍNA -vymezení chemie -chemické děje -látky a tělesa 1.B: ZPŮSOB PRÁCE PŘI EXPERIMENTÁLNÍ ČINNOSTI: -zásady bezpečné práce v chemické laboratoři -první pomoc při úrazu v laboratoři -laboratorní sklo a pomůcky 2A: VLASTNOSTI LÁTEK -poznávací postupy vedoucí k určení vlastností látek (pozorování,experiment, měření, modelování) -vlastnosti látek barva, zápach, skupenství, rozpustnost ve vodě, kujnost, tažnost, tepelná a elektrická vodivost -vlastnosti látek zjištěné měřením ( hustota) Př- člověk,ochrana a podpora zdraví VKZ -projevuje odpovědné chování M- rovnice o jedné neznámé -rozliší čisté látky a směsi -třídí směsi na stejnorodé a různorodé -používá správně pojmy koncentrovanější a zředěnější, -vypočítá hmotnostní zlomek -sestaví destilační a filtrační aparaturu a prakticky provede filtraci a destilaci -rozhodne, které techniky se používají k oddělení složek 3A: SMĚSI -různorodé a stejnorodé směsi -hmotnostní zlomek 3B: ODDĚLENÍ LÁTEK ZE SMĚSI -usazování -filtrace M- rovnice o jedné neznámé 4

5 směsí v praktickém životě -zhodnotí význam vody pro život na Zemi -uvede základní vlastnosti vody a její praktické využití -vysvětlí rozdíly mezi různými typy vod -zjistí a uvede příklady znečištění vody a vzduchu v přírodě a v domácnosti -navrhne způsoby omezení znečištění vody a vzduchu -používá pojem atom a molekula ve správných souvislostech -popíše stavbu atomu -vysvětlí, co udává protonové číslo -rozlišuje mezi chemickým prvkem a chemickou sloučeninou -vyhledá v tabulkách názvy prvků ke známým protonovým číslům a zapíše je správně ke značce prvku -rozliší mezi chemickou značkou prvku a chemickým vzorcem sloučeniny -používá značky a názvy chemických prvků hlavních skupina a vybraných prvků vedlejších skupin -rozlišuje periody a skupiny v PSP -rozliší kovy, nekovy a uvede příklady vlastností a praktického využití vybraných kovů, slitin a nekovů -zhodnotí vliv činnosti člověka na změny obsahu kyslíku a ozonu v plynném obalu Země -destilace -krystalizace 4: VODA A VZDUCH -charakteristika a význam vody pro život -druhy vod -složení vzduchu -čistota ovzduší -ozonová vrstva 5: ČÁSTICOVÉ SLOŽENÍ LÁTEK -atom a molekula -stavba atomu 6: CHEMICKÉ PRVKY A CHEMICKÉ SLOUČENINY, IONTY -chemické prvky - jejich názvy a značky -chemické sloučeniny -ionty (rozdělení, vznik) 7: PERIODICKÁ SOUSTAVA PRVKŮ (PSP) -uspořádání PSP -pojmy perioda a skupina -rozdělení prvků -charakteristika nekovů a jejich význam -charakteristika kovů a jejich význam -slitiny kovů a jejich využití EV2, EV4 Z- chráněná území ČR VKZ-dodržování pravidel bezpečnosti a ochrana zdraví. EV3, EV4 5

6 -rozliší výchozí látky a produkty chemické reakce -zapíše jednoduchými chemickými rovnicemi vybrané chemické reakce -přečte zápis chemické rovnice s užitím názvů chemických látek -uvede zákon zachování hmotnosti pro chemické reakce a využije ho při řešení úloh -navrhne faktory, které by urychlily chemickou reakci -určí oxidační číslo prvků ve vzorcích oxidů -sestaví vzorec oxidu z jeho názvu a naopak -popíše vlastnosti a použití vybraných oxidů a posoudí vliv těchto látek na životní prostředí -určí oxidační číslo prvků ve vzorcích sulfidů a halogenidů -sestaví vzorec halogenidu a sulfidu -popíše vlastnosti a použití vybraných halogenidů a sulfidů a posoudí vliv těchto látek na životní prostředí -popíše společné a rozdílné vlastnosti kyselin a hydroxidů -uvede příklady kyselin a hydroxidů používaných v domácnosti, vysvětlí vznik kyselých dešťů a opatření, kterými jim lze předcházet -rozliší kyselé, zásadité a neutrální roztoky pomocí jejich hodnoty ph, posoudí vliv vybraných kyselin a hydroxidů na životní prostředí 8: CHEMICKÉ REAKCE A ZPŮSOB JEJICH ZÁPISU -látková koncentrace -výchozí látky a produkty -chemický děj -zákon zachování hmotnosti -zápis chemické reakce -faktory ovlivňující rychlost chemické reakce 9: OXIDY -základní principy anorganického názvosloví -oxidační číslo, názvosloví oxidů -vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů 10: HALOGENIDY A SULFIDY -názvosloví halogenidů a sulfidů -vlastnosti a použití vybraných prakticky významných halogenidů a sulfidů 11: KYSELINY A HYDROXIDY, ph -charakteristika a vlastnosti kyselin -použití prakticky významných kyselin a hydroxidů ph, M- rovnice o jedné neznámé EV3 Z- těžba v ČR Z- ŽP v ČR a dopady na ŽP VKZ- dodržování pravidel bezpečnosti a ochrana zdraví 6

7 Očekávané výstupy z RVP ZV- devátý ročník porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných solí vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet orientuje se na stupnici ph, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových situací z praxe orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečnému průběhu 7

8 Název vyučovacího předmětu: Chemie Ročník: 9. Hodinová dotace: 2 hodiny týdně Ročníkové výstupy Téma/Učivo PT, MV Žák: rozlišuje kyslíkaté a bezkyslíkaté soli -uvede příklady uplatnění solí v praxi a jejich vlastnosti -uvede příklady praktického uplatnění neutralizačních reakcí 1: NEUTRALIZACE, SOLI KYSLÍKATÝCH KYSELIN -charakteristika a vlastnosti solí kyslíkatých kyselin -neutralizace -použití vybraných solí -popíše vlastnosti a použití nejznámějších stavebních pojiv -posoudí vliv přírodních a umělých hnojiv na životní prostředí -vysvětlí pojmy oxidace a redukce -uvede příklady redoxních dějů z praktického života -popíše princip výroby železa a oceli a zhodnotí jejich význam -praktické využití elektrolýzy a galv.článku -uvede příklady fosilních a průmyslově vyráběných paliv, popíše jejich vlastnosti a zhodnotí jejich vliv na životní prostředí -posoudí vliv spalování různých paliv -rozliší obnovitelné a neobnovitelné zdroje surovin -vyhledá a uvede příklady havárií způsobených ropou, ropnými produkty a zemním plynem -na vzorcích uhlovodíků odvodí čtyřvaznost uhlíkových 2: HOSPODÁŘSKY VÝZNAMNÉ LÁTKY -průmyslová hnojiva -stavební hmoty -suroviny pro výrobu keramiky a porcelánu 3: REDOXNÍ REAKCE -oxidace a redukce -využití redoxních dějů při výrobě železa a oceli -elektrolýza -galvanické články -koroze 4: ENERGIE A CHEMICKÁ REAKCE -exotermní a endotermní reakce -obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie -fosilní paliva (ropa, uhlí, zemní plyn) -průmyslově vyráběná paliva 5: ÚVOD DO ORGANICKÉ CHEMIE EV3, EV4 Z- hospodářství ČR F-elektromagnetické a světelné děje, zdroj napětí, elektrická síla, elektrický náboj EV2, EV3, EV4 Př- usazené horniny Z- hospodářství světa Z- hospodářství 8

9 atomů a osvojí si způsoby strukturních vzorců organických látek -zapíše vzorce základních uhlovodíků -z názvu odvodí vzorec uhlovodíku -uvede použití významných uhlovodíků -podle přítomné funkční skupiny zařadí daný derivát do skupiny -rozliší jednotlivé skupiny derivátů -uvede charakteristické vlastnosti derivátů a odvodí z nich jejich praktické použití - uvede příklady jejich názvů, vlastností a použití plastů -posoudí vliv používání plastů na životní prostředí -uvede příklady nejrozšířenějších výbušných, hořlavých a toxických látek a způsoby jejich značení -uvede a zdůvodní nejúčelnější jednání v případě havárie s únikem nebezpečných látek -používá bezpečně mycí a čistící prostředky mající uplatnění v domácnosti -uvede příklady volně i nezákonně prodávaných drog a popíše příklady následků, kterým se vystavuje konzument -zhodnotí vliv používání pesticidů na životní prostředí - anorganická chemie versus organická chemie -organické sloučeniny složení, výskyt, rozdělení, vlastnosti 6: UHLOVODÍKY -alkany, alkeny -alkyny, areny 7: DERIVÁTY UHLOVODÍKŮ -halogenderiváty -dusíkaté deriváty -kyslíkaté deriváty 8: PLASTY A SYNTETICKÁ VLÁKNA 9: HAVÁRIE S ÚNIKEM NEBEZPEČNÝCH LÁTEK -zásady chování při úniku nebezpečných látek -improvizovaná ochrana při úniku nebezpečných látek 10: CHEMIE A SPOLEČNOST -pesticidy -léčiva -detergenty -potraviny -drogy světa VKZdodržování pravidel bezpečnosti a ochrana zdraví Př- usazené horniny EV3 Z- hospodářství světa EV3, EV4 VKZ - drogy a zákon 9

Člověk a příroda Chemie

Člověk a příroda Chemie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru chemie. Předmět Chemie se zaměřuje

Více

6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Vzdělávací obor Chemie svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE 253 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace - - - - - - - - 2 1+1 Povinnost - -

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka je doplňována laboratorními pracemi, které probíhají ve skupinách.

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE. Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku byla využita 1 disponibilní hodina.

Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE. Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku byla využita 1 disponibilní hodina. Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a příroda Chemie Chemie Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku

Více

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Projekty dle akutálních možností. * PSCHP - periodická soustava chemických prvků ** PT - periodická tabulka Chemie 8. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky,

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti 5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA Redoxní reakce Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Oxidace, redukce Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) rozliší výchozí látky a produkty

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 5.6.1 FYZIKA 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA 5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Deriváty uhlovodíků Deriváty uhlovodíků - úvod Halogenderiváty

Více

látky, jejich vlastnosti, - skupenství, rozpustnost, - - chemické děje bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech

látky, jejich vlastnosti, - skupenství, rozpustnost, - - chemické děje bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8 Žák charakterizuje předmět chemie rozliší fyzikální a chemický děj pozná skupenství a jejich přeměny (včetně sublimace) popíše vlastnosti

Více

Dovednosti v přírodních vědách

Dovednosti v přírodních vědách Vzdělávací obor: Člověk a příroda Dovednosti v přírodních vědách Charakteristika předmětu Tento integrovaný předmět umožní žákům rozvíjet klíčové kompetence v přírodních vědách prostřednictvím námětů pro

Více

Chemie - 8. ročník (RvMP)

Chemie - 8. ročník (RvMP) Chemie - 8. ročník (RvMP) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Základní prioritou každé oblasti přírodovědného poznávání je odkrývat metodami vědeckého výzkumu zákonitosti, jimiž se řídí přírodní

Více

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více

4.5. Člověk a příroda

4.5. Člověk a příroda 4.5. Člověk a příroda Vzdělávací oblast člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem.

Více

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu

Výchova ke zdraví. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor : Výchova ke zdraví Výchova ke zdraví Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výchova ke zdraví obsahuje témata ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví a Výchova k občanství Člověk a

Více

Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje v 6. až 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně, obvykle ve specializované učebně

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.17 Učební osnovy: Biologicko-chemický seminář

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.17 Učební osnovy: Biologicko-chemický seminář Podle těchto učebních osnov se vyučuje od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy Biologicko-chemického semináře koordinovaly PaedDr.Miroslava Krajčová a Mgr. Marie Jelínková. Časová dotace Vyšší gymnázium:

Více