CHEMIE. Charakteristika vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHEMIE. Charakteristika vyučovacího předmětu"

Transkript

1 CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s dotací týdně. Předmět je zaměřen na rozvoj dovedností a využití získaných vědomostí v praktickém životě. Poskytuje žákům prostředky a metody pro porozumění přírodním faktům a jejich zákonitostem. Dává jim potřebný základ pro lepší pochopení a využívání současných technologií a pomáhá jim lépe se orientovat v běžném životě. Žáci jsou vedeni k poznávání vybraných chemických pojmů, látek a reakcí, které jsou součástí přírody a jejich každodenního života. Získávají informace o bezpečném zacházení s chemickými látkami a jsou vedeni k ochraně přírody a vlastního zdraví. Získávají základní poznatky z různých oborů chemie, jejich důležitost v praxi. Osvojují si dovednosti spojené s pozorováním vlastností látek a chemických reakcí, s prováděním jednoduchých chemických pokusů. Učí se nacházet vysvětlení jednoduchých chemických jevů. Seznamují se se zásadami bezpečné práce s chemikáliemi, první pomocí při úrazech způsobených těmito látkami. Jsou seznamováni s využitím chemie v různých oborech lidské činnosti. V obou ročnících jsou zahrnuty laboratorní práce, které slouží k ověření si teoretických vědomostí v praxi. Rozvíjí se dovednost pro spolupráci mezi žáky. Velký důraz je kladen na bezpečnost práce. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání směřuje k: zkoumání přírodních jevů s využitím empirických metod poznávání (pozorování, pokus, měření) potřebě klást si otázky o průběhu a příčinách různých přírodních procesů a hledat odpovědi na tyto otázky rozvíjení pozitivního vztahu k různým oborům chemie a jeho chápání jako nezbytné součásti každodenního života člověka zapojování do aktivit směřujících k ochraně životního prostředí i zdraví jednotlivců porozumění souvislostem mezi činnostmi lidí a stavem životního prostředí uvažování o co nejefektivnějších možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie samostatnému získávání informací z různých dostupných zdrojů Kompetence Kompetence k učení vede k systematickému pozorování jako základní formě zjišťování chemických vlastností látek, jejich přeměn a podmínek, za kterých tyto přeměny nastávají, k jejich popisu, hledání souvislostí mezi jevy a jejich vysvětlení nabízí různé metody poznávání přírodních faktů (objektů, procesů, vlastností, jevů) prostřednictvím pozorování, měření a experimentování učí zpracovávat informace z hlediska důležitosti a objektivity a využívat je k dalšímu učení podněcuje k vyhledávání a objevování nových poznatků, jejich využití a aplikaci v praxi vede k poznávání různých učebních metod, pracovních postupů a techniky a tvořivému využívání při individuálním učení vede žáky ke správnému používání chemických termínů, symbolů, značek, vzorců Kompetence k řešení problému předkládá problémové situace související s učivem chemie dává žákům možnost volit různé způsoby řešení dává možnost obhajovat svá tvrzení vede žáky k promýšlení pracovních postupů praktických cvičení vede žáky k nacházení příkladů chemických dějů a jevů z běžné praxe, k vysvětlování jejich chemické podstaty klade důraz na aplikaci poznatků v praxi učí objevovat vzájemné vztahy a příčiny přírodních, společenských a dalších jevů a dějů

2 Kompetence komunikativní vede žáky ke správnému užívání chemických symbolů a značek zadává úkoly, které podněcují žáky k vzájemné komunikaci dává prostor k obhajobě názorů žáků učí žáky chápat smysl sdělení a jeho podstatu, postoje a záměry účastníků komunikace, a to v projevech mluvených, psaných i neverbálních vede žáky k získávání schopnosti vystupovat na veřejnosti a zapojovat se do diskuse Kompetence sociální zadává úkoly, při kterých mohou žáci vzájemně spolupracovat podněcuje žáky k smysluplné diskusi vytváří situace, při kterých se žáci učí respektovat názory jiných učí rozpoznávat úkoly, které vyžadují spolupráci; učí je požádat o pomoc a v případě potřeby vlastní pomoc poskytnout rozvíjí při spolupráci schopnost radit se, rozhodovat, organizovat práci, vést ji, kontrolovat, posuzovat a hodnotit z hlediska dosažení společných cílů učí žáky chápat a tolerovat odlišné zájmy a názory, vyjednávat a hledat kompromisní postoje, aniž by ztratil ze zřetele své přesvědčení vede žáky k hledání nejúčinnějších a nejvhodnějších postupů a vnášet do společné činnosti osobní přínos Kompetence občanské vede žáky k zodpovědnému chování v krizových situacích (přivolat pomoc, poskytnout první pomoc) vyžaduje dodržování pravidel slušného chování učí žáky samostatně se rozhodovat a nést důsledky svého rozhodnutí Kompetence pracovní vede žáky k bezpečnému a účinnému používání materiálů, nástrojů, vybavení vyžaduje dodržování vymezených pravidel (z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí) zadává úkoly, aby žáci byli schopni využít poznatků v běžné praxi Průřezová témata Do chemie budou integrována následující průřezová témata: Osobnostní a sociální výchova - osobnostní rozvoj rozvoj schopností poznávání - sociální rozvoj - kooperace a kompetice - morální rozvoj řešení problémů a rozhodovacích dovedností, hodnoty, postoje, praktická etika Environmentální výchova ekosystémy - základní podmínky života - vztah člověka k prostředí - lidské aktivity a problémy životního prostředí

3 Základní škola Liptál 65 PŘEDMĚT: CHEMIE školní rok Ročník: 8. Měsíc Očekávané výstupy z RVP IX. Žák: Chemie : Orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivem na životní prostředí a zdraví člověka. Žák: - uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie - rozliší fyzikální tělesa a látky - rozpozná u běžně známých dějů, zda dochází k přeměnám látek - uvede příklady chemické výroby ve svém okolí a zhodnotí význam a případná rizika pro společnost P O Z O R O V Á N Í, P O K U S A B E Z P E Č N O S T P R Á C E - vymezení chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba F - látky a tělesa OSV osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání X. Pozorování, pokus a bezpečnost práce: Určí společné a rozdílné vlastnosti látek. Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými látkami a hodnotí jejich rizikovost, posoudí nebezpečnost vybraných dostupných látek, se kterými zatím pracovat nesmí. Objasní nejefektivnější jednání v modelových příkladech havárie s únikem nebezpečných látek. - uvede fyzikální a chemické vlastnosti látek - rozliší známé látky podle jejich vlastností - popíše společné a rozdílné vlastnosti známých látek - rozpozná skupenství látek a jejich změny - vyhledá v tabulkách u vybraných látek hodnoty různých veličin - uvede zásady bezpečné práce v chemické pracovně - uvede příklady nebezpečných chemických látek a zásady bezpečné práce s nimi V L A S T N O S T I L Á T E K barva, skupenství, rozpustnost - změny skupenství tání, tuhnutí, vypařování, zkapalnění, sublimace Z Á S A D Y B E Z P E Č N É P R Á C E - první pomoc při úrazu v laboratoři N E B E Z P E Č N É L Á T K Y A P Ř Í P R A V K Y M I M O Ř Á D N É U D Á L O S T I F látky a tělesa, skupenství látek, veličiny OSV osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání Př- biologie člověka nemoci, úrazy a prevence prevence bezpečné chování, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví OSV morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovacích dovedností

4 Měsíc Očekávané výstupy z RVP Směsi: Rozlišuje směsi a chemické látky. Vysvětlí základní faktory ovlivňující rozpouštění pevných látek. Vypočítá složení roztoků, připraví prakticky roztok daného složení. - rozliší různorodé a stejnorodé směsi - rozliší suspenzi, emulzi, pěnu, aerosol a uvede jejich příklady z běžného života - uvede příklad pevné, kapalné a plynné stejnorodé směsi - používá pojmy: složka roztoku, rozpuštěná látka, rozpouštědlo, rozpustnost, zředěnější, koncentrovanější, nasycený a nenasycený roztok - vypočítá složení roztoků, hmotnostní zlomek rozpuštěné látky S M Ě S I - různorodé a stejnorodé směsi - složky směsí - složení roztoků - hmotnostní zlomek F látky a tělesa skupenství látek M - procenta XI. Navrhne postupy a prakticky provede oddělování složek ze směsí o známém složení, uvede příklady oddělování složek v praxi. - sestaví jednoduchou filtrační aparaturu a provede filtraci - sestaví jednoduchou destilační aparaturu a provede destilaci - vysvětlí princip usazování a krystalizace - oddělování složek ze směsí - - usazování, filtrace, destilace, sublimace, krystalizace 6 OSV morální rozvoj - řešení problémů a rozhodovacích dovedností XII. Rozliší různé druhy vody a uvede příklady jejich výskytu a použití. Uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v pracovním prostředí a domácnosti, navrhne nejvhodnější preventivní opatření a způsoby likvidace znečištění. Chemie : Aplikuje znalosti o principech hašení požárů na řešení modelových příkladů z praxe. - rozezná a uvede různé názvy vod - zhodnotí význam vody pro život - uvede základní vlastnosti vody a jejich využití v praxi -charakterizuje kyslík jako nezbytnou složku hoření látek - vysvětlí princip hašení, uvede telefonní číslo hasičů - zjistí a uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v přírodě i doma - navrhne, jak v nejbližším okolí omezovat znečišťování vody a vzduchu V O D A destilovaná, pitná, odpadní - čistota vody - výroba pitné vody V Z D U C H složení, vlastnosti - čistota ovzduší - ozónová vrstva - hoření, hašení F látky a tělesa skupenství látek Př základy ekologie ochrana přírody a životního prostředí prevence dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví EV ekosystémy, základní podmínky života, vztah člověka k prostředí Částicové složení látek a chemické prvky: Používá pojmy atom a molekula ve správných souvislostech. - používá pojmy atom, molekula ve správných souvislostech - popíše složení atomu - zakreslí strukturu atomu - popíše vznik aniontu a kationtu z neutrálních atomů Č Á S T I C O V É S L O Ž E N Í L Á T E K - částicové složení látek molekuly a atomy, atomové jádro, protony, neutrony, elektrony - elektronový obal, elektrony, valenční elektrony, ionty F látky a tělesa

5 Měsíc I.. Očekávané výstupy z RVP P R V K Y I. II. III. Částicové složení látek a chemické prvky: Rozlišuje chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívá ve správných souvislostech Orientuje se v periodické soustavě chemických prvků, rozpozná vybrané kovy a nekovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti. Chemické reakce: Rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání. Přečte chemické rovnice a s užitím zákona zachování hmotnosti vypočítá hmotnost výchozí látky nebo produktu. Aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečného průběhu. - používá značky a názvy vybraných chemických prvků - používá pojmy chemická látka, chemický prvek, chemická sloučenina, chemická vazba - rozliší chemickou značku prvku a chemický vzorec sloučeniny - odvodí složení chemické látky ze vzorce chemické sloučeniny - rozliší kovy a nekovy a uvede příklady vlastností vybraných kovů, slitin a nekovů - rozliší periody a skupiny v periodické soustavě chemických prvků a vyhledá známé prvky s podobnými vlastnostmi - rozliší výchozí látky a produkty chemické reakce a určí je správně v konkrétních příkladech - provede jednoduché chemické reakce ve školní pracovně - uvede zákon o zachování hmotnosti pro chemické reakce a využije ho při řešení úloh - zapíše jednoduchými chemickými rovnicemi vybrané chemické reakce - přečte zápis chemické rovnice s užitím názvů chemických látek - vypočítá úlohy s užitím veličin n, M, m a chemických rovnic - chemické prvky - vybrané názvy a značky chemických prvků - skupiny a periody v periodické soustavě chemických prvků - protonové číslo C H E M I C K É S L O U Č E N I N Y - chemická vazba - kovy Fe, Al, Zn, Cu, Ag, Au - alkalické kovy - slitiny- mosaz, dural, bronz - nekovy H, O, N, Cl, S, C C H E M I C K É R E A K C E - výchozí látky a produkty - chemický děj - zákon zachování hmotnosti - látkové množství - molární hmotnost - jednoduché chemické rovnice F A K T O R Y O V L I V Ň U J Í C Í R Y C H L O S T C H E M I C K Ý C H R E A K C Í 6 Př základy ekologie organismy a prostředí prevence dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví EV ekosystémy, vztah člověka k prostředí F látky a tělesa měřené veličiny

6 Měsíc Očekávané výstupy z RVP Anorganické sloučeniny: Porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, hydroxidů a solí a posoudí vliv významných zástupců těchto látek na životní prostředí. - určí oxidační číslo atomů prvků v oxidech - zapíše z názvů oxidů vzorce a naopak ze vzorců jejich názvy - popíše vlastnosti a užití vybraných oxidů a posoudí vliv těchto látek na životní prostředí C H E M I C K É S L O U Č E N I N Y O X I D Y oxid siřičitý, uhelnatý, uhličitý, vápenatý, dusnatý, dusičitý, křemičitý - názvosloví oxidů, oxidační číslo - skleníkový efekt Př neživá příroda nerosty a horniny, základy ekologie organismy a prostředí, ochrana přírody a životního prostředí - určí oxidační číslo atomů prvků v halogenidech - zapíše z názvů vzorce halogenidů a naopak ze vzorců jejich názvy - popíše vlastnosti, užití a význam chloridu sodného N E K Y S L Í K A T É S O L I - fluoridy, chloridy, bromidy, jodidy - názvosloví halogenidů Př neživá příroda nerosty a horniny IV. Vysvětlí vznik kyselých dešťů, uvede jejich vliv na životní prostředí a uvede opatření, kterými jim lze předcházet. - popíše vlastnosti a užití vybraných kyselin, bezpečné ředění jejich koncentrovaných roztoků a první pomoc při zasažení těmito látkami - zapíše z názvů vybraných kyselin vzorce a ze vzorců jejich názvy - vysvětlí vznik kyselých dešťů, zhodnotí jejich vliv na životní prostředí a uvede příklady opatření, kterými jim lze předcházet - popíše vlastnosti a použití vybraných hydroxidů, jejich bezpečné rozpouštění a první pomoc při zasažení lidského těla těmito látkami - zapíše z názvů hydroxidů jejich vzorce a ze vzorců jejich názvy - posoudí vliv vybraných hydroxidů na životní prostředí K Y S E L I N Y chlorovodíková, sírová, dusičná - názvosloví kyselin - kyselé deště H Y D R O X I D Y sodný, draselný, vápenatý - názvosloví hydroxidů 6 Př biologie člověka nemoci, úrazy, prevence, anatomie a fyziologie prevence dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví EV vztah člověka k prostředí Př biologie člověka nemoci, úrazy prevence EV vztah člověka k prostředí V. Orientuje se na stupnici ph, změří reakci roztoku univerzálním indikátorovým papírkem a uvede příklady uplatňování neutralizace v praxi. - rozliší kyselé a zásadité roztoky pomocí indikátorů ph - změří ph roztoku univerzálním indikátorovým papírkem - ph, indikátory ph

7 Měsíc Očekávané výstupy z RVP průřezová témata) - provede neutralizaci velmi zředěných roztoků známých kyselin a hydroxidů, uvede názvy a vzorce výchozích látek a produktů a zapíše je chemickými rovnicemi - zdůvodní první pomoc při zasažení kyselinami a hydroxidy - rozliší, které látky patří mezi soli - zapíše z názvů vybraných solí vzorce a ze vzorců jejich názvy K Y S L Í K A T É S O L I - podstata neutralizace - vznik solí - názvy a vzorce síranů, dusičnanů, uhličitanů prevence dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví VI. Chemie : Orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka. - uvede uplatnění solí v praxi - uvede význam průmyslových hnojiv a posoudí jejich vliv na životní prostředí - popíše složení, vlastnosti a použití stavebních pojiv P R Ů M Y S L O V Á H N O J I V A - průmyslová hnojiva T E P E L N Ě Z P R A C O V Á V A N É M A T E R I Á L Y - stavební pojiva - keramika Př neživá příroda půdy, základy ekologie - ochrana přírody a životního prostředí, Česká republika EV ekosystémy, vztah člověka k prostředí

8 Základní škola Liptál 65 Školní rok PŘEDMĚT: CHEMIE Ročník: 9. Měsíc Očekávané výstupy z RVP IX. X. Žák: Chemické reakce: Rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, uvede příklady prakticky důležitých chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí jejich využívání. Aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících průběh chemických reakcí v praxi a při předcházení jejich nebezpečného průběhu. Žák: - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby železa a zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství - vysvětlí pojem koroze, uvede příklady činitelů ovlivňujících její rychlost, uvede způsoby jejich ochrany - rozliší podstatu galvanických článků a elektrolýzy a uvede příklady jejich praktického využití - rozliší, které ze známých reakcí jsou exotermické a endotermické K L A S I F I K A C E C H E M I C K Ý C H R E A K C Í - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - galvanický článek - elektrolýza - koroze - exotermické a endotermické reakce 1 F elektromagnetické a světelné děje elektrický obvod OSV osobnostní rozvoj - rozvoj schopností poznávání - sociální rozvoj kooperace a kompetice XI. Organické sloučeniny: Zhodnotí užívání fosilních paliv a vyráběných paliv jako zdrojů energie a uvede příklady produktů průmyslového zpracování ropy. Chemie : Zhodnotí využívání prvotních a druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného rozvoje na Zemi. Orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a zdraví člověka. Organické sloučeniny: Rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití. - uvede příklady fosilních a průmyslově vyráběných paliv, popíše jejich vlastnosti a zhodnotí jejich využívání - posoudí vliv spalování různých paliv na životní prostředí - řeší obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie - rozpozná označení hořlavých látek, uvede zásady bezpečné manipulace s těmito látkami - uvede, jak postupovat při vzniku požáru, zná telefonní číslo pro přivolání hasičů, poskytne první pomoc při popálení - uvede příklady průmyslového zpracování ropy a zemního plynu - rozliší anorganické a organické sloučeniny - rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich vzorce, vlastnosti a užití P A L I V A - obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie - fosilní paliva (uhlí, ropa, zemní plyn) - průmyslově vyráběná paliva - průmyslové zpracování ropy U H L O V O D Í K Y - alkany, alkeny, alkiny, areny 8 Př základy ekologie ochrana přírody a životního prostředí prevence dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví, ochrana člověka za mimořádných situací EV ekosystémy, základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí Př základy ekologie ochrana přírody a životního prostředí Z společenské a hospodářské prostředí světové hospodářství - životní prostředí - vztah přírody i EV vztah člověka k prostředí VZ zdravý způsob života a péče o zdraví dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví

9 Měsíc Očekávané výstupy z RVP XII. I. II. Organické sloučeniny: Rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede jejich zdroje, vlastnosti a použití. Orientuje se ve výchozích látkách a produktech fotosyntézy a koncových produktů biochemického zpracování, především bílkovin, tuků, sacharidů. Určí podmínky postačující pro aktivní fotosyntézu. Uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitamínů. - rozliší pojmy uhlovodíky a deriváty uhlovodíků - rozliší uhlovodíkový zbytek a funkční (charakteristickou) skupinu na příkladech vzorců známých derivátů - rozliší a zapíše vzorce methanolu, ethanolu, kyseliny mravenčí, octové, formaldehydu, acetonu, ethylesteru kyseliny octové, uvede vlastnosti a příklady využití těchto sloučenin - uvede výchozí látky a produkty esterifikace - orientuje se ve výchozích látkách a produktech dýchání a fotosyntézy - uvede podmínky pro průběh fotosyntézy a jejich význam pro život na Zemi - rozliší bílkoviny, sacharidy a vitamíny, uvede příklady zdrojů těchto látek pro člověka a posoudí různé potraviny z hlediska obecně uznávaných zásad zdravé výživy D E R I V Á T Y U H L O V O D Í K U - halogenové deriváty - alkoholy - fenoly - aldehydy - ketony - karboxylové kyseliny - estery, esterifikace P Ř Í R O D N Í L Á T K Y - sacharidy, tuky, bílkoviny, vitamíny - fotosyntéza 1 1 Př biologie rostlin fyziologie rostlin - biologie člověka životní styl Ev vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a problémy životního prostředí III. IV. Chemie : Orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivem na životní prostředí a zdraví člověka. - rozliší plasty od dalších látek, uvede příklady jejich názvů, vlastností a užití - posoudí vliv používání plastů na životní prostředí - rozliší přírodní a syntetická vlákna a uvede výhody a nevýhody jejich používání - doloží na příkladech význam chemických výrob pro národní hospodářství - zhodnotí ekonomický a ekologický význam recyklace odpadů - vysvětlí pojem biotechnologie a uvede příklady - zjistí, kde a jak v okolí dochází ke znečišťování životního prostředí a uvede, jak tomu předcházet P L A S T Y A S Y N T E T I C K Á V L Á K N A - polyethylen, polypropylen, polystyren, polyvinylchlorid - polyamidová a polyesterová vlákna C H E M I C K Ý P R Ů M Y S L - chemické výroby - biotechnologie, enzymy - otravné látky - potraviny - chemie a životní prostředí 8 8 Př biologie člověka životní styl základy ekologie organismy prostředí, ochrana přírody a životního prostředí VZ zdravý způsob života a péče o zdraví - rizika ohrožující zdraví a jejich prevence, hodnota a podpora zdraví EV lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí

10 Měsíc Očekávané výstupy z RVP V. 8 - zachází bezpečně s běžnými mycími D E T E R G E N T Y, OSV morální rozvoj řešení a čistícími prostředky používanými P E S T I C I D Y, problémů a rozhodovacích dovedností, v domácnostech I N S E K T I C I D Y hodnoty, postoje, praktická etika - rozpozná označení hořlavých, toxických, a výbušných látek - uvede zásady bezpečné práce s běžně prodávanými hořlavinami a výbušninami VI. - uvede příklady otravných látek a způsoby boje proti nim L É Č I V A A N Á V Y K O V É - uvede příklady volně i nezákonně L Á T K Y prodávaných drog a popíše příklady - léčiva následků, kterým se vystavuje - drogy konzument Pozorování, pokus a bezpečnost - uvede příklady nejrozšířenějších H O Ř L A V I N Y práce: výbušných, hořlavých a toxických - látky výbušné, hořlavé, toxické Objasní nejefektivnější jednání látek a způsob jejich označování - zásady chování při úniku v modelových příkladech havárie - uvede nejúčelnější jednání v případě nebezpečných s únikem nebezpečných látek. havárie s únikem nebezpečných látek látek Chemie : - uvede příklady různých hasicích přístrojů - improvizovaná ochrana při úniku Aplikuje znalosti o principech - rozliší možnosti použití hasicích přístrojů nebezpečných látek hašení požárů na řešení - hasicí přístrojů modelových situací z praxe. Př základy ekologie ochrana přírody a životního prostředí VZ zdravý způsob života a péče o zdraví - rizika ohrožující zdraví a jejich prevence EV základní podmínky života, lidské aktivity a problémy životního prostředí

11

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby

Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Časová dotace: 2 hodiny týdně Očekávané výstupy podle RVP ZV Učivo předmětu Přesahy a vazby Konkretizované tematické okruhy realizovaného průřezového tématu září orientuje se

Více

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj

12. CHEMIE povinný povinný. chemický děj 12. CHEMIE Ročník Dotace Povinnost (skupina) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. - - - - - - - 2+0 1+1 - - - - - - - povinný povinný Ročník: osmý Výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky Žák: Tematický okruh: Úvod

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Chemie - tercie. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U)

Chemie - tercie. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Chemie - tercie Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) určí společné a rozdílné vlastnosti látek pracuje bezpečně s vybranými dostupnými a běžně používanými nebezpečnými látkami a hodnotí jejich

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu je totožný

Více

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

CHEMIE. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu CHEMIE 8. 9. ročník Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět chemie má časovou dotaci 2 hodiny týdně v 8. a 9. ročníku. Vzdělávací obsah tohoto předmětu

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně, odborné učebně chemie a fyziky, ve venkovních prostorách školy a formou exkurzí.

Vyučovací hodiny mohou probíhat v multimediální učebně, odborné učebně chemie a fyziky, ve venkovních prostorách školy a formou exkurzí. 7.6.2 Charakteristika předmětu 2. stupně Chemie je zařazena do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vyučovací předmět má časovou dotaci v a 9. ročníku 2 hodiny týdně. V ročníku byla použita jedna disponibilní

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Environmentální výchova - vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a životní prostředí HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Environmentální výchova - vztah člověka k prostředí, lidské aktivity a životní prostředí HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO Vzdělávací obor - Chemie HLAVNÍ OKRUHY OČEKÁVANÉ VÝSTUPY UČIVO Pozorování, pokus a bezpečnost práce Směsi - uvede zásady bezpečné práce v chemické pracovně, poskytne a přivolá první pomoc při úrazu - uvede

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 8. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová POZOROVÁNÍ, POKUS, BEZPEČNOST PRÁCE určí společné a rozdílné vlastnosti látek orientuje se v chemické laboratoři

Více

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

Látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne první pomoc a přivolá pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat chemické nádobí - pozná skupenství a jejich přeměny - porovná společné a rozdílné

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

Chemie. 8. ročník. Úvod do chemie. historie a význam chemie

Chemie. 8. ročník. Úvod do chemie. historie a význam chemie list 1 / 5 Ch časová dotace: 2 hod / týden Chemie 8. ročník Úvod do chemie historie a význam chemie Pozorování, pokus a bezpečnost práce CH 9 1 01 určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek

Více

Předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně.

Předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně. 1.1 Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku dvě hodiny týdně. Vzdělávání

Více

Rozliší látky podle skupenství, rozpustnosti, hustoty, el.vodivosti. Vlastnosti látek-skupenství, rozpustnost, hustota, el.

Rozliší látky podle skupenství, rozpustnosti, hustoty, el.vodivosti. Vlastnosti látek-skupenství, rozpustnost, hustota, el. PŘEDMĚT Chemie Ročník 8. Výstup Ročníkový výstup Učivo Související PT 1.Určí společné a rozdílné vlastnosti látek. 1p rozliší společné a rozdílné vlastnosti látek 2. Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9.

Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Učební osnovy Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemický kroužek ročník 6.-9. Školní rok 0/03, 03/04 Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup) Počet hodin pro kapitolu Úvod

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Chemie 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Chemie 9. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy PRŮŘEZOVÁ TÉMATA POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CH9101 určí společné a rozdílné vlastnosti látek CH9102 CH9103

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Chemie Obsah předmětu Chemie je zaměřen na praktické využití poznatků o chemických látkách, na znalost a dodržování

Více

Chemie kvarta. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U)

Chemie kvarta. Vazby a přesahy v RVP Mezipředmětové vztahy Průřezová témata. Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) Chemie kvarta Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo (U) vysvětlí pojem redoxní reakce popíše princip výroby železa, vznik koroze popíše elektrolýzu, galvanický článek a jeho praktické užití vypočítá

Více

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza

Učivo OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU. REDOXNÍ REAKCE - oxidace a redukce - výroba železa a oceli - koroze - galvanický článek - elektrolýza OPAKOVÁNÍ Z 8.ROČNÍKU - vysvětlí pojmy oxidace a redukce - určí, které ze známých reakcí patří mezi redoxní reakce - popíše princip výroby surového železa a oceli, zhodnotí jejich význam pro národní hospodářství

Více

Předmět: Chemie Ročník 8. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata,

Předmět: Chemie Ročník 8. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Předmět: Chemie Ročník 8. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, Určí společné a rozdílné vlastnosti látek. Pracuje bezpečně s dostupnými a běžně používanými látkami

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník :

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník : Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Chemie Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 3. období 8. ročník Základy

Více

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK

Učivo. ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické děje - chemická výroba VLASTNOSTI LÁTEK - zařadí chemii mezi přírodní vědy - uvede, čím se chemie zabývá - rozliší fyzikální tělesa a látky - uvede příklady chemického děje ÚVOD DO CHEMIE - vymezení předmětu chemie - látky a tělesa - chemické

Více

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník :

Chemie. Vzdělávací obsah předmětu v ročníku. 3. období 8. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět : Období ročník : Vzdělávací obsah předmětu v 8. 9. ročníku Vyučovací předmět : Období ročník : Učební texty : Chemie Očekávané výstupy předmětu Na konci 3. období základního vzdělávání žák: 3. období 8. ročník Základy

Více

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě

chartakterizuje přírodní vědy,charakterizuje chemii, orientuje se v možných využití chemie v běžníém životě Kapitola Téma (Učivo) Znalosti a dovednosti (výstup). Úvod do chemie Charakteristika chemie a její význam Charakteristika přírodních věd charakteristika chemie Chemie kolem nás chartakterizuje přírodní

Více

Předmět: Chemie Ročník: 9.

Předmět: Chemie Ročník: 9. Předmět: Chemie Ročník: 9. Očekávané výstupy Školní výstupy Učivo Průřezová témata 1. ANORGANICKÉ SLOUČENINY Uvede příklady uplatňování Popíše princip neutralizace Neutralizace neutralizace v praxi Vysvětlí

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA 5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA Téma Předmět a význam chemie Předmět chemie Význam chemie Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) vysvětlí

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor: Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převážná část

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Chemie 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.6 ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Chemie 8. ročník. ŠVP Školní očekávané výstupy POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo CH9101 určí společné a rozdílné vlastnosti látek uvede, čím se zabývá chemie

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8.

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Mezipředm. vazby, PT Pozorování, pokus a bezpečnost práce - určí společné a rozdílné vlastnosti látek - žák dokáže vysvětlit, co chemie zkoumá

Více

Člověk a příroda. Chemie. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 8. 9.

Člověk a příroda. Chemie. Základní škola a Mateřská škola Havlíčkův Brod, Wolkerova 2941 Školní vzdělávací program. Oblast. Předmět. 8. 9. Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Člověk a příroda Chemie 8. 9. ročník 2 hodiny týdně odborná učebna chemie rozdělení třídy na dvě skupiny při

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE 5.6. 5.6.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU CHEMIE: Vyučovací předmět Chemie je začleněn do oblasti Člověk a příroda. Dovednosti a zkušenosti,

Více

Předmět: Chemie Ročník: 8.

Předmět: Chemie Ročník: 8. Předmět: Chemie Ročník: 8. Očekávané výstupy 1. POZOROVÁNÍ, POKUS A BEZPEČNOST PRÁCE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Určí společné a rozdílné vlastnosti látek Pracuje bezpečně s vybranými dostupnými

Více

Chemie. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník:

Chemie. 3. období 9. ročník. Očekávané výstupy předmětu. Vyučovací předmět: Období ročník: Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Chemie 3. období 9. ročník Základy praktické chemie pro 9. ročník ZŠ učebnice (Beneš, Pumpr, Banýr Fortuna) Hravá chemie 9 pracovní sešit (J.Jandová Taktik)

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE 5.6. 5.6.2. VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU CHEMIE: Vyučovací předmět Chemie je začleněn do oblasti Člověk a příroda. Dovednosti a zkušenosti,

Více

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce sekunda Pozorování, pokus, bezpečnost práce Směsi Částicové složení látek a chemické prvky určí společné a rozdílné vlastnosti látek předmět a historie chemie rozpozná skupenské přeměny látek vlastnosti

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie ukázka chemického skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce práce s dostupnými a běžně používanými látkami (směsmi). Na základě piktogramů žák posoudí nebezpečnost

Více

Kompetence k řešení problému - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů

Kompetence k řešení problému - podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickém u uvažování a k řešení problémů Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vzdělávací oblast Člověk a příroda se úzce váže k poznávání a zkoumání přírody, žáci poznávají přírodu jako systém, jehož části na sebe působí, ovlivňují se a jsou vzájemně

Více

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce

Chemie. žák: F látka, těleso; hustota, teplota tání a varu a faktory, které je ovlivňují. Pozorování, pokus, bezpečnost práce sekunda Pozorování, pokus, bezpečnost práce Směsi Částicové složení látek a chemické prvky určí společné a rozdílné vlastnosti látek předmět a historie chemie rozpozná skupenské přeměny látek vlastnosti

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata.

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: kvarta. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Průřezová témata. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: kvarta Očekávané výstupy Vysvětlí pojmy oxidace, redukce, oxidační činidlo, redukční činidlo Rozliší redoxní rovnice od neredoxních

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA, ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor: CHEMIE. Charakteristika vzdělávacího oboru

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA, ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor: CHEMIE. Charakteristika vzdělávacího oboru Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA, ČLOVĚK A ZDRAVÍ Vzdělávací obor: CHEMIE Charakteristika vzdělávacího oboru Vzdělávání směřuje k: poznávání přírody jako systému, chápání významu udržování přírodní

Více

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013

ŠVP ZŠ Luštěnice, okres Mladá Boleslav verze 2012/2013 5.6.2 Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a příroda vymezeného v RVP a je v 8. i 9. ročníku částečně

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti

ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti ČLOVĚK A PŘÍRODA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda navazuje na vzdělávací oblast Člověk a jeho svět, která na elementární úrovni přibližuje přírodovědné poznávání ům

Více

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Chemie. Charakteristika vyučovacího předmětu: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které

Více

Vyučovací předmět. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Týdenní časová dotace je pro 8.-9.roč. 2 hod.

Vyučovací předmět. Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Týdenní časová dotace je pro 8.-9.roč. 2 hod. Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět : Člověk a příroda : Chemie : Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu 2. stupeň: Týdenní časová dotace je pro -roč. 2 hod. Předměty, které spadají

Více

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost

bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech chemické nádobí látky, jejich vlastnosti, skupenství, rozpustnost bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech EV voda, ovzduší (Základní podmínky života) - zná zásady bezpečné práce v laboratoři, poskytne a přivolá první pomoc při úrazech - dokáže poznat a pojmenovat

Více

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace

Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace Sada 7 Název souboru Ročník Předmět Formát Název výukového materiálu Anotace VY_52_INOVACE_737 8. Chemie notebook Směsi Materiál slouží k vyvození a objasnění pojmů (klíčová slova - chemická látka, směs,

Více

II 09 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Chemie (CH)

II 09 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Chemie (CH) II 09 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Předmět: Chemie (CH) Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení předmětu: Předmět chemie se zabývá systémově poznáním přírody, chápáním důležitosti udržování

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný Chemické reakce II. Žák: používá s porozuměním pojmy oxidace, red. vysvětlí podstatu výroby kovů z rud nakreslí schéma elektrolýzy a galvanického článku, porovná oba děje, uvede příklady

Více

Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii. Chemické látky (R, S věty) 2. Skupenství, roztoky. Výstražné symboly, mimořádné události

Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii. Chemické látky (R, S věty) 2. Skupenství, roztoky. Výstražné symboly, mimořádné události Příloha č. CHEMIE Úvod Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii Chemické látky (R, S věty) Dokáže rozlišit známé látky a zhodnotit jejich rizikovost Určí společné a rozdílné vlastnosti látek,

Více

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed.

Ročník VIII. Chemie. Období Učivo téma Metody a formy práce- kurzívou. Kompetence Očekávané výstupy. Průřezová témata. Mezipřed. Úvod IX. -ukázka chem.skla přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 8. Očekávané výstupy z RVP ZV Školní výstupy Učivo Žák: - určí společné a rozdílné vlastnosti - pracuje bezpečně s vybranými a běžně používanými

Více

Příloha č. 21 CHEMIE

Příloha č. 21 CHEMIE Příloha č. CHEMIE Úvod Vstupní motivace do studia chemie, proč se učíme chemii Dokáže rozlišit známé látky a zhodnotit jejich rizikovost. Určí společné a rozdílné vlastnosti látek, pracuje bezpečně s vybranými

Více

Ročník 7. ročník SP 8. ročník SP 9. ročník SP 10. ročník SP

Ročník 7. ročník SP 8. ročník SP 9. ročník SP 10. ročník SP Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Chemie poskytuje žákům prostředky

Více

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce

9. ročník LMP NSP. 8. ročník LMP NSP. 10. ročník LMP SP. 7. ročník LMP NSP. Pozorování, pokus a bezpečnost práce. práce. práce Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Chemie Vyučovací předmět Chemie je tvořen z obsahu vzdělávacího oboru ze vzdělávací oblasti

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Dodatek k ŠVPč. 1 Škola nás baví Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod

Dodatek k ŠVPč. 1 Škola nás baví Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod Dodatek k ŠVPč. 1 Škola nás baví Základní škola Chotěboř, Buttulova 74, okres Havlíčkův Brod Schváleno: Pedagogickou radou dne Školskou radou dne Úpravy provedené v ŠVP vycházejí ze zákona č. 82/2015 Sb.

Více

Chemie. Charakteristika předmětu

Chemie. Charakteristika předmětu Vzdělávací obor : Chemie Chemie Charakteristika předmětu Chemie je zahrnuta do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Chemie je vyučována v 8. a 9. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Převáţná část

Více

Předmět: Chemie. 5.6.2 Obor: Chemie. Charakteristika předmětu chemie 2. stupeň

Předmět: Chemie. 5.6.2 Obor: Chemie. Charakteristika předmětu chemie 2. stupeň Předmět: Chemie 5.6.2 Obor: Chemie Charakteristika předmětu chemie 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího oboru Chemie vzdělávací oblasti Člověk a příroda stanovených RVP ZV

Více

Kompetence občanské Vede k poznání možnosti rozvoje i zneužití chemie a učí odpovědnosti za zachování životního prostředí.

Kompetence občanské Vede k poznání možnosti rozvoje i zneužití chemie a učí odpovědnosti za zachování životního prostředí. 11. CHEMIE 5. Učební osnovy Chemie Název vyuč. předmětu: Chemie (CH) Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Ročník: 8, 9 ročník 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.

Více

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah

Chemie 8. ročník Vzdělávací obsah Chemie 8. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Pozorování, pokus a bezpečnost práce Úvod do chemie Vlastnosti látek (hustota, rozpustnost, kujnost, tepelná

Více

5.10 CHEMIE Charakteristika předmětu

5.10 CHEMIE Charakteristika předmětu 5.10 5.10.1 Charakteristika předmětu A. Obsahové vymezení Vyučovací předmět chemie je součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda, která žákovi umožňuje poznávání přírody jako systému, chápání důležitosti

Více

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 231

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 231 5.9.2 Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Chemie patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda a je úzce spjat s ostatními předměty z této vzdělávací oblasti, Přírodopisem, Zeměpisem

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE 253 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace - - - - - - - - 2 1+1 Povinnost - -

Více

Úvod do chemie vymezení předmětu chemie látka a těleso chemické děje chemická výroba

Úvod do chemie vymezení předmětu chemie látka a těleso chemické děje chemická výroba PŘEDMĚT: CHEMIE Školní výstupy Učivo Průřezová témata Žák: zařadí chemii mezi přírodní vědy, vysvětlí, čím se chemie zabývá rozliší fyzikální tělesa a látky uvede příklady chemických dějů rozpozná u běžně

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 9.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Výstupy dle RVP ZV Školní výstupy Učivo Žák: - rozliší výchozí látky a produkty chemických reakcí, provede jejich klasifikaci a zhodnotí

Více

Předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku. Časová dotace: 2 hodiny týdně pro každý ročník, celkem tedy 4 hodiny.

Předmět Chemie se vyučuje jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku. Časová dotace: 2 hodiny týdně pro každý ročník, celkem tedy 4 hodiny. 5.6.2 Chemie Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Vyučovaný předmět Chemie patří do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Svým charakterem umožňuje žákům hlouběji porozumět

Více

Učební osnovy vyučovacího předmětu chemie se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky

Učební osnovy vyučovacího předmětu chemie se doplňují: 2. stupeň Ročník: devátý. Přesahy, vazby, rozšiřující učivo, poznámky - zná pojmy oxidace, redukce, redoxní reakce - pozná redoxní reakci - určí oxidační číslo prvku ve sloučenině - popíše princip výroby surového železa a oceli - vysvětlí princip koroze a způsob ochrany

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: TERCIE

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: TERCIE 5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: TERCIE Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Kyseliny, zásady, roztoky Kyseliny V-ANS-01 V-ANS-02

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.6. Člověk a příroda Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu chemie (8. a 9. ročník), fyzika, přírodopis, zeměpis (6. až 9. ročník). Charakteristika výuky: Žáci poznávají

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: CHEMIE Ročník: 8. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Chemie -ukázka chem. skla Chemie přírodní věda, poznat chemické sklo a pomůcky, zásady bezpečné práce-práce s dostupnými a běžně používanými látkami, hodnocení jejich rizikovosti, posoudí bezpečnost vybraných

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Chemie. Třída: tercie. Očekávané výstupy. Poznámky. Přesahy. Žák: Průřezová témata Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Třída: tercie Očekávané výstupy Uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Rozliší tělesa a látky Rozpozná na příkladech fyzikální

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE. Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku byla využita 1 disponibilní hodina.

Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE. Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku byla využita 1 disponibilní hodina. Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a příroda Chemie Chemie Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie 11. Chemie 131 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Vyučovací předmět: Chemie Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu chemie vznikl integrací ze vzdělávacího oboru chemie a tematických

Více

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka

Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Vyučovací předmět: Chemie (Ch) Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka Období splnění Metodická poznámka Rozsah vyžadovaného učiva OSV 1 (praktické pokusy)

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE Mgr. Zuzana Coufalová Vyučovací předmět chemie je dotován 2 hodinami týdně v 8.- 9. ročníku ZŠ. Výuka je zaměřena na

Více

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8.

Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A PŘÍRODA Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. Žák : 1.Pozorování, pokus, bezpečnost Zhodnotí význam chemie pro člověka Dokáže vysvětlit,co chemie zkoumá, jaké metody Chemie jako

Více

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie. 4.6.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie. 4.6.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie 4.6.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem je podchycení a rozvíjení zájmu o obor

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: CHEMIE A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Výuka chemie vede žáky k poznávání vybraných chemických látek a reakcí, které jsou

Více

Rozezná a vysvětlí význam označení různých nebezpečných látek. Vybrané dostupné látky pojmenuje a vysvětlí jejich nebezpečnost.

Rozezná a vysvětlí význam označení různých nebezpečných látek. Vybrané dostupné látky pojmenuje a vysvětlí jejich nebezpečnost. Vyučovací předmět: Ročník Předmět Průřezová témata Mezipředmět. vazby F emie () Školní výstupy Učivo (pojmy) Poznámka OSV 1 (praktické pokusy) Na konkrétních příkladech rozliší látky a tělesa, pokusným

Více

6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Vzdělávací obor Chemie svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat

Více

Úvod do chemie Vymezení chemie Látky a tělesa Chemické děje Chemická výroba

Úvod do chemie Vymezení chemie Látky a tělesa Chemické děje Chemická výroba Vyučovací předmět Chemie Týdenní hodinová dotace 2 + 1LC hodin Ročník Tercie Roční hodinová dotace 108 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy Žák: uvede příklady chemického děje, a

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE

Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a příroda Chemie Chemie Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 hodina 9. ročník 2 hodiny

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - CHEMIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - CHEMIE VZDĚLÁVACÍ OBLAST ČLOVĚK A PŘÍRODA VZDĚLÁVACÍ OBOR CHEMIE VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah výuky předmětu chemie je zaměřen na zkoumání specifické části přírodních

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka je doplňována laboratorními pracemi, které probíhají ve skupinách.

Více

Chemie - tercie. chemickou reakci zapíše chemickou rovnicí. veličin. sloučeninu

Chemie - tercie. chemickou reakci zapíše chemickou rovnicí. veličin. sloučeninu - Chemie Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence občanská Kompetence sociální a personální Kompetence k učení Kompetence pracovní Učivo názvosloví

Více

ZÁKLADY CHEMIE. Klíčové kompetence Očekávané výstupy Průřezová témata

ZÁKLADY CHEMIE. Klíčové kompetence Očekávané výstupy Průřezová témata ZÁKLADY CHEMIE Klíčové kompetence Očekávané výstupy Průřezová témata Nakladatelství Fortuna Praha 2008 PRO UČITELE Učebnice společně s pracovními sešity jsou koncipovány tak, aby vedle získávání poznatků

Více

Chemie - 8. ročník (RvTv)

Chemie - 8. ročník (RvTv) Chemie - 8. ročník (RvTv) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Chemie. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 8. 9. ročníku

Chemie. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 8. 9. ročníku Chemie Samostatný předmět v 8. a 9. ročníku v časové dotaci 2 hodiny týdně. Navazuje na učivo předmětů prvouka a přírodověda. Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk

Více

Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky F 6

Učivo Mezipředmětové vztahy Poznámky F 6 VZDĚLÁVACÍ BLAT: Vzdělávací obor: tupeň: Ročník: Člověk a příroda Chemie 2. 8. čekávané výstupy omp e t e n c e čivo Mezipředmětové vztahy oznámky Úvod do učiva chemie, bezpečnost práce F 6 osvojí si zásady

Více

Chemie nižší gymnázium

Chemie nižší gymnázium Chemie nižší gymnázium Obsahové vymezení Vyučovací předmět Chemie vychází z obsahu vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Chemie. Tento předmět zasahuje také do vzdělávacích oblastí Člověk

Více

Ročník: 8. ročník Výstupy a kompetence učivo mezipředmětové vztahy Žák: - uvede příklady chemického děje,

Ročník: 8. ročník Výstupy a kompetence učivo mezipředmětové vztahy Žák: - uvede příklady chemického děje, Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8. ročník Výstupy a kompetence učivo mezipředmětové vztahy - uvede příklady chemického děje, ÚVOD DO CHEMIE vymezení chemie opak. F

Více

Člověk a příroda Chemie

Člověk a příroda Chemie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru chemie. Předmět Chemie se zaměřuje

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 6 ČLOVĚK A PŘÍRODA UČEBNÍ OSNOVY 6. 2 Chemie Časová dotace 8. ročník 2 hodiny 9. ročník 2 hodiny Celková dotace na 2. stupni je 4 hodiny. Charakteristika: Vyučovací předmět chemie vede k poznávání chemických

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Směsi Látky a jejich vlastnosti Předmět a význam chemie Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: PRIMA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Předmět

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.2.9.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Člověk a příroda PŘEDMĚT: Chemie ROČNÍK: 8. Výstupy Učivo Průřezová témata zná pojem chemie a její vývoj pozná skupenství a jejich přeměny

Více