4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie. 4.6.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie"

Transkript

1 4.6. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Chemie Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem je podchycení a rozvíjení zájmu o obor chemie. Seznamujeme žáky s chemickou terminologií, poznáváním chemickými látek, jejich vlastností a reakcí, které mezi nimi za daných okolností probíhají, učíme je porozumění základním chemickým pojmům a zákonitostem, schopnosti vysvětlit a zdůvodnit chemické jevy, přiblížit využití v chemickém průmyslu a uvědomit si každodenní setkávání s chemickými látkami v běžném životě a bezpečně s nimi manipulovat. Do předmětu Chemie je jsou zařazena některá témata z předmětu Výchova ke zdraví, který není vyučován jako samostatný předmět. Zařazená témata: Rizika ohrožující zdraví a jejich prevence (auto-destruktivní závislosti návykové látky, dodržování pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví bezpečné prostředí ve škole, ochrana zdraví při různých činnostech). 2. Časové a organizační vymezení Chemie je vyučována jako samostatný předmět v 8. a 9. ročníku u žáků vzdělávaných podle ŠVP ZŠ, s časouvou dotací 2 hodiny týdně v obou uvedených ročnících, a v 8. a 9. ročníku u žáků vzdělávaných podle ŠVP ZŠ - LMP s časovou dotací 1hodina týdně. Výuka probíhá v učebnách, laboratorní práce jsou prováděny pod přímým vedením učitele, s jeho menší či větší dopomocí, popřípadě s pomocí pedagogického asistenta či vychovatelky. Experimenty s rizikovými či zdraví nebezpečnými látkami provádí pouze učitel. Náročnost laboratorních prací je přizpůsobena individuálním možnostem tělesně či mentálně handicapovaných žáků. Předmět chemie je úzce spjat s ostatními předměty vzdělávací oblasti Člověk a příroda: zeměpis surovinové zdroje chemického průmyslu, přírodopis význam zelených rostlin, životní prostředí, zdraví, 389

2 fyzika vlastnosti látek; a z části s matematikou chemické výpočty. 3. Výchovné a vzdělávací strategie rozvíjející kompetence žáků Kompetence k učení: Učitel: - vede žáky k vyhledávání, třídění, propojování a porovnávání informací, používání odborné terminologie a aplikaci poznatků v praxi Kompetence k řešení problémů: Učitel: - zadává úlohy tak, aby bylo možno použít více postupů - umožní řešit problémové situace, konfrontace výsledků, obhajobu stanoviska - učí respektování názorů druhých Kompetence komunikativní: Učitel: - umožňuje skupinovou spolupráci, konfrontaci názorů, stanovisek žáků - volí témata blízká běžnému životu, která v žácích podněcují různé asociace vhodné k vzájemné diskusi Kompetence sociální a personální: Učitel: - vede žáky k dodržování pravidel slušného chování - pochopení nutnosti ochrany zdraví svého i druhých 390

3 Kompetence občanské: Učitel: - vyžaduje uplatňování pravidel ochrany ŽP, vede k uvědomění důležitosti čistoty ŽP pro tělesné i duševní zdraví každého jedince - předkládá situace, ve kterých se žáci učí chápat základní ekologické souvislosti a problémy životního prostředí Kompetenci k práci: Učitel: - nabádá žáky k dodržování bezpečnostních a hygienických pravidel při práci s chemickými látkami, laboratorními pomůckami a přístroji 4. Průřezová témata Do předmětu chemie jsou zařazena průřezová témata obsahově blízké učivu daného předmětu. Učivo doplňují především o konkrétní situace z běžného života a pomáhají k utváření postojů a hodnot. Osobnostní a sociální výchova (OSV) v předmětu především pomáhá utvářet praktické životní dovednosti. Naplňovány jsou tyto okruhy: - Rozvoj schopnosti poznávání - Řešení problémů a rozhodovací dovednosti Prostřednictvím Environmentální výchovy (EV) učitel přibližuje žákům složitost a závažnost vztahů člověka a životního prostředí, jeho závislost na životním prostředí, a proto také zodpovědnost za jednání společnosti i jedince v každodenním životě. V předmětu chemie jsou naplňovány tyto tématické okruhy: - Základní podmínky života (voda, ovzduší, půda, energie, přírodní zdroje); - Lidské aktivity a problémy životního prostředí (doprava, průmysl a životní prostředí, odpady a hospodaření s odpady). 391

4 Učební osnovy ZŠ Předmět: Chemie Ročník: 8. ZŠ Žák: Úvod do chemie - uvede příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Vymezení chemie zabývá chemie - rozliší fyzikální tělesa a látky Látky a tělesa - rozpozná u běžně známých dějů, zda Chemické děje dochází k přeměnám látek - uvede příklady chemické výroby ve svém Chemická výroba okolí a zhodnotí případná rizika Žák: Vlastnosti látek - uvede fyzikální a chemické vlastnosti látek Vlastnosti látek - barva, skupenství, F - vlastnosti látek OSV - rozvoj schopnosti poznávání - rozliší známé látky podle jejich různých rozpustnost ve vodě, kujnost, tepelná vlastností a elektrická vodivost, hustota, vliv teploty na - provede jednoduché chemické pokusy vlastnosti a stav látky a zaznamená jejich výsledek Vlastnosti látek- laboratorní práce - popíše společné a rozdílné vlastnosti vybraných látek - rozpozná skupenství látek a jejich změny Změny skupenství - tání, tuhnutí, F - změny skupen- - vyhledá v tabulkách u vybraných látek vypařování, zkapalnění, sublimace ství hodnoty hustoty, teploty tání a varu Žák: Bezpečnost při experimentální činnosti - pracuje bezpečně, dodržuje zásady Zásady bezpečné práce při práci bezpečnosti práce s chemickými látkami - uvede příklady nebezpečných chemických První pomoc při poleptání, popálení, látek a zásady bezpečné práce s nimi pořezání - vysvětlí význam R-vět a S-vět a uvede R a S-věty příklady u výrobků, které se běžně prodávají - objasní nejefektivnější jednání v modelo- Mimořádné události - havárie chemických OSV - řešení problémů a rozhodovací vých příkladech havárie s únikem nebez- provozů, úniky nebezpečných látek dovednosti pečných látek 392

5 Předmět: Chemie Ročník: 8. ZŠ Žák: Směsi - rozliší různorodé a stejnorodé směsi Různorodé a stejnorodé směsi (roztoky) - rozliší suspenzi, emulzi, pěnu, dým, mlhu Složky směsi a uvede jejich příklady z běžného života Složení roztoků - uvede příklad pevné, kapalné a plynné stejnorodé směsi - použije správně (v souvislostech) pojmy Hmotnostní zlomek,výpočet koncentrace látky složka roztoku, rozpuštěná látka, rozpustnost, koncentrovanější, zředěnější, nasycenný a nenasycený roztok - aplikuje poznatky o vlivu teploty, míchání Vliv teploty a míchání na rychlost rozpouša plošného obsahu povrchu rozpuštěné tění pevné látky látky na rychlost jejího rozpouštění při vysvětlování známých situací z běžného života - vypočítá složení roztoku a připraví roztok M - matematické o požadovaném složení operace Žák: Oddělování složek směsi - sestaví jednoduchou filtrační aparaturu Usazování, filtrace, destilace, krystalizace, a provede filtraci sublimace - popíše jednoduchou destilační aparaturu Filtrace laboratorní práce a vysvětlí princip destilace - navrhne postup oddělování složek směsí v běžném životě - vysvětlí princip usazování a krystalizace - uvede příklad chemické výroby založené na oddělování složek směsi Žák: Voda a vzduch - rozezná a uvede názvy v plynném, kapal- Voda - destilovaná, pitná, odpadní ném a pevném skupenství 393

6 Předmět: Chemie Ročník: 8. ZŠ - zhodnotí význam vody pro život na Zemi Výroba pitné vody EV - základní podmínky života (voda) - uvede základní vlastnosti vody Čistota vody a její využití v praxi - rozliší vodu destilovanou, pitnou, užitkovou, odpadní a uvede příklady jejich výskytu a použití - charakterizuje kyslík jako nezbytnou slož- Složení vzduchu ku pro hoření látek - vysvětlí princip hašení, uvede telefonní Hořlaviny, hašení látek číslo hasičů - popíše, co je teplotní inverze a smog Čistota ovzduší EV - základní podmínky života (ovzduší) - uvede příklady znečišťování vody a vzduchu v přírodě i v domácnosti - navrhne možnosti omezení znečišťování Ozonová vrstva vody a vzduchu Žák: Částicové složení látek - používá pojmy atom a molekula ve správ- Molekuly, atomy, atomové jádro, protony, F - elektrický náboj ných souvislostech neutrony, elektronový obal a jeho změny v chemických reakcích, elektrony Žák: Chemické prvky a chemické sloučeniny - orientuje se v periodické soustavě chemic- Názvy, značky, vlastnosti a použití vybrakých prvků, rozpozná vybrané kovy a ne- ných prvků, skupiny a periody v periodické kovy a usuzuje na jejich možné vlastnosti soustavě chemických prvků; protonové číslo - rozlišuje chemické prvky a chemické Chemická vazba, názvosloví jednoduchých sloučeniny a pojmy užívá ve správných anorganických a organických sloučenin souvislostech 394

7 Předmět: Chemie Ročník: 8. ZŠ příkladech Klasifikace chemických reakcí - slučování, - provede klasifikaci chemických reakcí neutralizace, reakce exotermní a endoa zhodnotí jejich využívání termní - aplikuje poznatky o faktorech ovlivňujících Faktory ovlivňující rychlost chemických průběh chemických reakcí v praxi a při reakcí - teplota, plošný obsah povrchu předcházení jejich nebezpečnému výchozích látek, katalýza průběhu Výroba elektrického proudu chemickou F - elektrický obvod cestou Žák: Oxidy, kyseliny a hydroxidy - porovná vlastnosti a použití vybraných Názvosloví, vlastnosti a použití vybraných prakticky významných oxidů, kyselin, prakticky významných oxidů hydroxidů a solí a posoudí vliv význam- Kyselost a zásaditost roztoků Pp - následky kyse- EV - lidské aktivity a problémy životního ných zástupců těchto látek na životní Vlastnosti, vzorce, názvy a použití lých dešťů v prostředí (průmysl a životní prostředí) prostředí vybraných, prakticky významných kyselin přírodě - vysvětlí vznik kyselých děšťů a jejich vliv hydroxidů na životní prostředí Stanovení ph- laboratorní práce Žák: Soli kyslíkaté a nekyslíkaté - orientuje se na stupnici ph, změří reakci Vlastnosti, oxidační číslo, názvosloví EV - lidské aktivity a problémy životního roztoku univerzálním indikátorovým papír- a použití vybraných prakticky významných prostředí (doprava a životní prostředí) kem a uvede příklady uplatňování neutrali- solí zace v praxi 395

8 Předmět: Chemie Očekávané výstupy - kompetence 396 Ročník: 9. ZŠ Učivo (obsah) Mezipř. vztahy Průřezová témata Žák: Chemické reakce Elektrolýza laboratorní práce - rozliší výchozí látky a produkty chemické Zákon zachování hmotnosti, chemické rovnice reakce, umí užít klasifikace reakcí slučování, neutralizace, exotermní a endotermní reakce Látkové množství, molární hmotnost Látkové množství laboratorní práce Faktory ovlivňující rychlost reakcí Žák: -rozliší nejjednodušší uhlovodíky, uvede jejich zdroje, vlastnosti, použití Uhlovodíky Alkany, alkeny, alkiny Aromatické uhlovodíky - zhodnotí užívání fosilních paliv a vyrábě- Paliva - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově Z - místa těžby ro- EV - základní podmínky života (energie, ných paliv jako zdrojů energie a uvede vyráběná paliva py, uhlí a zemní- přírodní zdroje) příklady produktů průmyslového zpracová- Absorpce aktivním uhlím- laboratorní práce plynu EV - lidské aktivity a problémy životního ní ropy prostředí (doprava a životní prostředí) Žák: Deriváty uhlovodíků - rozliší vybrané deriváty uhlovodíků, uvede Příklady v praxi významných alkoholů jejich zdroje, vlastnosti a použití a karboxylových kyselin Žák: Přírodní látky - orientuje se ve výchozích látkách a produ- Zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, Pp- funkce organicktech fotosyntézy, koncových produktech tuků, sacharidů a vitaminů v lidském těle kých látek v žibiochemického zpracování, především vých organisbílkovin, tuků a sacharidů mech - určí podmínky pro průběh fotosyntézy - uvede příklady zdrojů bílkovin, tuků, sacharidů a vitaminů Žák: Chemie a společnost - zhodnotí využívání prvotních a Chemická výroba; recyklace surovin; koro- EV - lidské aktivity a problémy životního

9 druhotných surovin z hlediska trvale udržitelného ze; průmyslová hnojiva; tepelně zpracováva- prostředí (odpady a hospodaření s rozvoje na Zemi né materiály (cement, sádra, vápno, kera- odpady) - orientuje se v přípravě a využívání různých látek v praxi a jejich vlivech na životní prostředí a na člověka mika); vlastnosti, použití a likvidace plastů a syntetických vláken; detergenty, pestici- dy, insekticidy, hořlaviny; léčiva a návykové látky Koroze-laboratorní práce Pp - podmínky růstu rostlin EV - základní podmínky života (půda) - zhodnotí ekonomický a ekologický Chemie a životní prostředí OSV - řešení problémů a rozhodovací význam recyklace odpadu dovednosti - vysvětlí pojem biotechnologie 397

10 Učební plán ZŠ LMP Předmět: Chemie Ročník: 8. LMP Žák by měl: Úvod do chemie - uvést příklady chemického děje a čím se zabývá chemie Vymezení chemie zabývá chemie Žák by měl: Vlastnosti látek - popsat společné a rozdílné vlastnosti Vlastnosti látek - barva, skupenství, F - vlastnosti látek OSV - rozvoj schopnosti poznávání vybraných látek rozpustnost ve vodě, kujnost, tepelná - rozpoznat skupenství látek a jejich změny a elektrická vodivost, hustota Změny skupenství - tání, tuhnutí, F - změny skupenvypařování, zkapalnění, sublimace ství Žák by měl: Bezpečnost při experimentální činnosti - pracovat bezpečně, dodržovat zásady Zásady bezpečné práce při práci OSV - řešení problémů a rozhodovací bezpečnosti práce s chemickými látkami dovednosti - uvést příklady nebezpečných chemických Nebezpečné látky přípravky - značení látek a zásady bezpečné práce s nimi a užívání běžných chemikálií - objasnit nejefektivnější jednání v modelo- Mimořádné události - havárie chemických vých příkladech havárie s únikem nebez- provozů, úniky nebezpečných látek pečných látek Žák by měl: Směsi - poznat směsi a chemické látky Různorodé a stejnorodé směsi (roztoky) - rozlišit suspenzi, emulzi, pěnu, dým, mlhu Vliv teploty a míchání na rychlost rozpouša uvést jejich příklady z běžného života tění pevné látky Oddělování složek směsi Žák by měl: Voda a vzduch - rozlišit různé druhy vody a uvést příklady Voda - destilovaná, pitná, odpadní EV - základní podmínky života (voda) jejich použití Čistota vody - uvést zdroje zněčišťování vody a vzduchu Složení vzduchu EV - základní podmínky života (ovzduší) ve svém nejbližším okolí Čistota ovzduší, smog; teplotní inverze 398

11 Předmět: Chemie Ročník: 8. LMP Žák by měl: Částicové složení látek - používat správně pojmy molekula, atom Molekuly, atomy, atomové jádro F - elektrický náboj Žák by měl: Chemické prvky a chemické sloučeniny - orientovat se v periodické soustavě Názvy, značky, vlastnosti a použití vybrachemických prvků, rozpoznat vybrané kovy a ne- ných prvků; nejjednodušší chemické kovy a nekovy a usuzovat na jejich sloučeniny možné vlastnosti - rozlišovat chemické prvky a chemické sloučeniny a pojmy užívat ve správných souvislostech Žák by měl: Chemické reakce - rozlišit výchozí látky a produkty chemické Nejjednodušší chemické reakce reakce Žák by měl: Oxidy, kyseliny, hydroxidy a soli - porovnat vlastnosti a použití vybraných Názvosloví, vlastnosti a použití vybraných Pp - následky kyseprakticky významných oxidů, kyselin, prakticky významných oxidů lých dešťů v EV - lidské aktivity a problémy životního hydroxidů a solí a posoudit vliv význam- Kyselost a zásaditost roztoků přírodě prostředí (průmysl a životní prostředí) ných zástupců těchto látek na životní Vlastnosti, názvy a použití vybraných prostředí prakticky významných kyselin a hydroxidů EV - lidské aktivity a problémy životního - orientovat se na stupnici ph, změřit reakci Vlastnosti, použití vybraných solí prostředí (doprava a životní prostředí) roztoku univerzálním indikátorovým papírkem - poskytnout první pomoc při zasažení pokožky kyselinou nebo hydroxidem 399

12 Předmět: Chemie Ročník: 9. LMP Žák by měl: Uhlovodíky - rozlišit nejjednodušší uhlovodíky, uvést Příklady v praxi významných alkanů, uhlovodíků s vícenásobným Z - místa těžby ro- EV - základní podmínky života (energie, jejich zdroje, vlastnosti a použití alkoholů a aromatických uhlovodíků py, uhlí a zemní- přírodní zdroje) - zhodnotit užívání fosilních paliv a vyrábě- Paliva - ropa, uhlí, zemní plyn, průmyslově plynu EV - lidské aktivity a problémy životního ných paliv jako zdrojů energie a uvést vyráběná paliva, příklady použití prostředí (doprava a životní prostředí) příklady produktů průmyslového zpracování ropy Žák by měl: Přírodní látky - uvést příklady zdrojů bílkovin, tuků, Zdroje, vlastnosti a příklady funkcí bílkovin, Pp - funkce organicsacharidů a vitaminů v potravě z hlediska tuků, sacharidů a vitaminů v lidském těle; kých látek v žiobecně uznávaných zásad zdravé výživy vliv na zdraví člověka vých organismech Žák by měl: Chemie a společnost - zhodnotit využívání prvotních a druhotných Chemická výroba; recyklace surovin; koro- EV - lidské aktivity a problémy životního surovin z hlediska trvale udržitelného ze; průmyslová hnojiva; tepelně zpracováva- Pp - podmínky růstu prostředí (odpady a hospodaření s rozvoje na Zemi né materiály (cement, sádra, vápno, kera- rostlin odpady) - orientovat se v přípravě a využívání mika); vlastnosti, použití a likvidace plastů různých EV - základní podmínky života (půda) různých látek v praxi a jejich vlivech na a syntetických vláken; detergenty, pesticiživotní prostředí a na zdraví člověka dy, insekticidy; léčiva a návykové látky Chemie a životní prostředí Žák by měl: Hořlaviny - znát zásady bezpečnosti při práci s che- Význam tříd nebezpečnosti; zásady OSV - řešení problémů a rozhodovací mickými látkami zacházení; první pomoc při popálení nebo dovednosti poleptání 400

13 401

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Chemie - 8. ročník pozorování, pokus a bezpečnost práce Určí společné a rozdílné vlastnosti látek vlastnosti látek hustota, rozpustnost, tepelná a elektrická vodivost, vliv atmosféry na vlastnosti a stav

Více

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18.

Vzdělávací obor: Člověk a příroda. Vyučovací předmět: Charakteristika vzdělávacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.18. 5.18. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Člověk a příroda Chemie Chemie Charakteristika vzdělávacího předmětu Předmět Chemie je důležitou součástí vzdělávací oblasti Člověk a příroda.

Více

6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie

6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie 6.9 Charakteristika vyučovacího předmětu Chemie Vzdělávací obor Chemie svým činnostním a badatelským charakterem výuky umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím si uvědomovat

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy a mateřské školy Dobrovice Učíme se pro zítřek - Chemie. Vyučovací předmět: CHEMIE Vyučovací předmět: CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět chemie umožňuje žákům hlouběji porozumět zákonitostem přírodních procesů, a tím

Více

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE

ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE 253 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: ČLOVĚK A PŘÍRODA CHEMIE CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace - - - - - - - - 2 1+1 Povinnost - -

Více

Člověk a příroda Chemie

Člověk a příroda Chemie Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Chemie Charakteristika předmětu V předmětu Chemie je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda - oboru chemie. Předmět Chemie se zaměřuje

Více

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

ročník 6. 7. 8. 9. celkem počet hodin 0 0 2 2 4 Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků CHEMIE Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Člověk a příroda. Výuka je doplňována laboratorními pracemi, které probíhají ve skupinách.

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací předmět: Chemie a Přírodovědná praktika Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět chemie je vyučován jako samostatný předmět. v 8. a 9. ročníku.

Více

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence

Chemie 8. ročník. Pomůcky, literatura. Mezipředmětové vztahy,průř.témata. Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Projekty dle akutálních možností. * PSCHP - periodická soustava chemických prvků ** PT - periodická tabulka Chemie 8. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE. Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku byla využita 1 disponibilní hodina.

Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE. Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku byla využita 1 disponibilní hodina. Charakteristika vyučovacího předmětu CHEMIE Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Člověk a příroda Chemie Chemie Časové vymezení předmětu: 8. ročník 1 +1 9. ročník 2 V 8. ročníku

Více

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti

5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti 5.6 Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a příroda zahrnuje okruh problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší porozumění

Více

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam

Chemie 8.ročník. Rozpracované očekávané výstupy žáka Učivo Přesuny, OV a PT. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Chemie 8.ročník Zařadí chemii mezi přírodní vědy. Pozorování, pokus a bezpečnost práce předmět chemie,význam Popisuje vlastnosti látek na základě pozorování, měření a pokusů. těleso,látka (vlastnosti látek)

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Chemie 9. ročník Zpracovala: Mgr. Michaela Krůtová ANORGANICKÉ SLOUČENINY KYSELINY porovná vlastnosti a použití vybraných prakticky významných kyselin orientuje se

Více

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 5.6 FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 5.6.1 FYZIKA 5.6.1.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika

5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika 5.6 Vzdělávací oblast: Člověk a příroda 5.6.1 Vzdělávací obor: Fyzika 5.6.1.1 Vyučovací předmět: Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vzdělávací

Více

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák:

Chemie - 1. ročník. očekávané výstupy ŠVP. Žák: očekávané výstupy RVP témata / učivo Chemie - 1. ročník Žák: očekávané výstupy ŠVP přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy průřezová témata 1.1., 1.2., 1.3., 7.3. 1. Chemie a její význam charakteristika

Více

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu

Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně. Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Předmět: CHEMIE Ročník: 9. Časová dotace: 2 hodiny týdně Výstup předmětu Rozpracované očekávané výstupy Učivo předmětu Konkretizované tématické okruhy realizovaného průřezového tématu Přesahy, poznámky

Více

látky, jejich vlastnosti, - skupenství, rozpustnost, - - chemické děje bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech

látky, jejich vlastnosti, - skupenství, rozpustnost, - - chemické děje bezpečnost práce v laboratoři a při pokusech Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Chemie Ročník: 8 Žák charakterizuje předmět chemie rozliší fyzikální a chemický děj pozná skupenství a jejich přeměny (včetně sublimace) popíše vlastnosti

Více

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA

5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA 5.3.3. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: KVARTA Téma Učivo Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) PT K Deriváty uhlovodíků Deriváty uhlovodíků - úvod Halogenderiváty

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA

Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA Redoxní reakce Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor (předmět): Chemie - ročník: SEKUNDA Téma Učivo Oxidace, redukce Výstupy Kódy Dle RVP Školní (ročníkové) rozliší výchozí látky a produkty

Více

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS

14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 14. Učební osnovy FYZIKA, CHEMIE, PŘÍRODOPIS, ZEMĚPIS 1 FYZIKA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Fyzika je jedním z vyučovacích předmětů ŠVP (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis),

Více

Chemie - 8. ročník (RvMP)

Chemie - 8. ročník (RvMP) Chemie - 8. ročník (RvMP) Školní výstupy Učivo Vztahy charakterizuje chemii jako jednu z přírodních věd, rozlišuje a definuje jednotlivé chemické obory, rozlišuje látky a tělesa analyzuje fyzikální a chemické

Více

Dodatek ŠVP č. 3 ze dne 1. 9. 2012

Dodatek ŠVP č. 3 ze dne 1. 9. 2012 Dodatek ŠVP č. 3 ze dne 1. 9. 2012 Tabulka učebního plánu pro II. stupeň na str. 12 se nahrazuje tabulkou: V tabulce učebního plánu pro II. stupeň dochází ke změně v 7. ročníku ve vzdělávací oblasti Člověk

Více

Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda

Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vyučovací předmět: Fyzika Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět se vyučuje v 6. až 9. ročníku s časovou dotací 2 hodiny týdně, obvykle ve specializované učebně

Více

Dovednosti v přírodních vědách

Dovednosti v přírodních vědách Vzdělávací obor: Člověk a příroda Dovednosti v přírodních vědách Charakteristika předmětu Tento integrovaný předmět umožní žákům rozvíjet klíčové kompetence v přírodních vědách prostřednictvím námětů pro

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Člověk a příroda. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Člověk a příroda Charakteristika vzdělávací oblasti Základní prioritou každé oblasti přírodovědného poznávání je odkrývat metodami vědeckého výzkumu zákonitosti, jimiž se řídí přírodní

Více

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky).

Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Akceptování matematiky jako součásti multikulturního pohledu na svět (připomenutím významných osobností a elementů historie matematiky). Vyhledávání informací z matematiky k dovednosti užívat vztahy mezi

Více

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Člověk a příroda. Fyzika. Charakteristika vyučovacího předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Člověk a příroda Fyzika Charakteristika vyučovacího předmětu V předmětu Fyzika je realizován obsah vzdělávací oblasti Člověk a příroda, oboru fyzika

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk ŠVP LMP Povinná výuka Anglického jazyka začala v tehdy základní škole praktické pro sluchově postižené v Ivančicích ve školním roce 2007/2008, a to ve

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace Název modulu Chemie Kód modulu Ch-H-1/1-4 Délka modulu 49 hodin Platnost 01.09.2010 Typ modulu povinný Pojetí Teoretické

Více