Instinct Quarterly Grant Thornton

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instinct Quarterly Grant Thornton"

Transkript

1 Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce Novinky v právních předpisech v roce Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od Grant Thornton pomáhá rozvoji přenosové soustavy České republiky 9 Grant Thornton a Český svaz zaměstnavatelů v energetice hledá odpověď na otázku: Kam směřuje česká energetika? 10 Dětská skupina pohledem daňových úlev 10 Nová povinná příloha k daňovému přiznání 11 Daňový kalendář leden - březen 2015

2 Změny v daních z příjmu v roce 2015 Jak jsme Vás již v předchozích vydáních našeho newsletteru informovali, s účinností od byl zákonem č. 267/2014 Sb. novelizován zákon o daních z příjmů. Některá ustanovení lze použít i pro zdaňovací období započatá v roce Za nejvýznamnější lze považovat tyto novinky: Přínosem je možnost neomezeného uplatnění odčitatelných položek (např. daňové ztráty) v dodatečném daňovém přiznání. K těmto následně uplatněným položkám však nebude přihlíženo v případě výpočtu penále správcem daně. Došlo ke zpřísnění úpravy přefakturace v 24 odst. 2 písm. zc) ZDP. Pouze přímo přefakturované náklady budou daňově uznatelné (tzn. náklady musí souviset s konkrétním příjmem). Zásadním způsobem dochází k omezení zvýhodnění investičních fondů. Nižší sazbu daně z příjmů ve výši 5 % budou moci uplatnit jen tzv. základní investiční fondy. Ostatní fondy budou zdaněny běžným způsobem v podobě 19% sazby daně. Dochází ke zkrácení lhůty pro tvorbu 100% zákonné opravné položky k pohledávkám z 36 na 30 měsíců - v návaznosti na novou úpravu v občanském zákoníku. V souvislosti s tím dochází ke zkrácení lhůty pro povinnost dodanění závazků po splatnosti. Pro výplaty rezervních fondů bude aplikován stejný daňový režim jako v případě snižování základního kapitálu tvořeného ze zisku. Nově lze za daňový náklad považovat odpis pohledávky, která byla v minulosti účtována nejen výnosově, ale také rozvahově v důsledku minulých chyb a následně řádně zdaněna. Nastává osvobození bezúplatných příjmů ze zápůjček, výpros a výpůjček, namísto vyjmutí z předmětu daně, pokud úhrn těchto bezúplatných příjmů za zdaňovací období plynoucí od jedné osoby nepřesáhne 100 tis. Kč. V rámci násobných převodů obchodního závodu (při fúzi nebo rozdělení) bude možno převádět daňové ztráty. Je nově zavedena definice finančního leasingu reflektující jeho ekonomickou podstatu, rozšiřuje se minimální doba trvání finančního leasingu i na 4. až 6. odpisovou skupinu. Rozšiřuje se možnost osvobození ve vztahu mateřská-dceřiná společnost u právních forem Evropské společnosti nebo družstva. V souvislosti s uzavřením smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Lichtenštejnskem bude možné využít daňových výhod vyplývajících z této smlouvy. Omezení výdajů stanovených paušálem částkou tis. Kč u živností jiných než řemeslných a částkou tis. Kč u řemeslných živností Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 2

3 Fyzické osoby budou mít oznamovací povinnost vůči správci daně u příjmu osvobozeného od daně, který převyšuje 5 mil. Kč, v případě nesplnění povinnosti bude režim podléhat sankcím. Zpřísnění podmínek pro soukromé životní pojištění od ledna 2015 bude možno příspěvky odečíst ze základu daně za podmínky, kdy pojistná smlouva nebude umožňovat výplatu prostředků před dosažením věku 60 let (a dříve než 60 měsíců od uzavření smlouvy). Jestliže dojde k předčasnému čerpání naspořených prostředků nebo ke zrušení smlouvy, veškeré příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem budou zdaněny. Z tohoto příjmu se nebude odvádět sociální ani zdravotní pojištění. Současně bude povinností prostřednictvím daňového přiznání vrátit daňové výhody za posledních 10 let, pokud byly příspěvky na životní pojištění v minulosti uplatněny jako odčitatelná položka. Zaměstnavateli z tohoto titulu nevzniknou žádné povinnosti Starobním důchodcům je navrácena sleva na poplatníka ve výši Kč, rodinám s více dětmi se zvyšuje daňového zvýhodnění na druhé dítě o Kč ročně, na třetí a další dítě o Kč ročně. Rodiče si jako bonus budou moci uplatnit nový druh slevy na dani v prokazatelné výši výdajů vynaložených za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, a to až do výše minimální mzdy. Je zrušena povinnost podávat daňové přiznání u zaměstnanců v rámci solidárního zvýšení daně tehdy, pokud podléhali tomuto zdanění jen v některých měsících. Tito zaměstnanci budou mít možnost nechat si zaměstnavatelem připravit roční zúčtování již za rok Pokud u bezúročných půjček zaměstnancům jistina přesáhne 300 tis. Kč, obvyklý úrok bude zdanitelným příjmem, což se rovněž odrazí ve vyměřovacím základu pro výpočet pojistného. Mario Kurek Tax Consultant T E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 3

4 Novinky v právních předpisech v roce Snížení limitu pro platby v hotovosti Limit po platby v hotovosti je od snížen z dosavadních Kč na Kč. 2. Zvýšení minimální mzdy Od se minimální mzda zvyšuje z Kč na Kč. 3. Porodné na druhé dítě Od ledna 2015 se nově zavádí porodné na druhé dítě, které bude činit Kč. Podmínkou je, že rozhodný příjem v rodině nepřesahuje 2,7násobek životního minima rodiny. 4. Cestovní náhrady Od ledna 2015 by také měly platit nové sazby cestovních náhrad. Podle současného návrhu dojde ke zvýšení sazeb stravného v jednotlivých časových pásmech o 2 až 4 Kč nad výši stanovenou vyhláškou pro rok Sazba základní náhrady za používání vozidel se v roce 2015 zřejmě nezmění. Mírně by se novou vyhláškou měly zvýšit průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty. Zuzana Důjková Tax Manager T E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 4

5 Projednané návrhy novel NOZ 1. Malá novela občanského zákoníku Ministerstvo spravedlnosti publikovalo dne návrh tzv. malé novely občanského zákoníku, která má řešit nejpalčivější problémy, které nová právní úprava přinesla. Namátkou jde např. o: rozvázání pracovního poměru nezletilým (již jej nebude moci za nezletilého rozvázat jeho zákonný zástupce) doba omezení svéprávnosti (nejdéle bude možné svéprávnost omezit na 5 let namísto dosavadních tří let) souhlas s pitvou forma plné moci (namísto plné moci ve formě notářského zápisu bude nově postačovat plná moc s ověřeným podpisem, a to ve věcech obchodních korporací a podnikatelů a v případech, kdy je zmocněncem advokát) zákonný režim společného jmění (nabytí podílu v obchodní korporaci nezakládá účast druhého manžela) předkupní právo (znovuzavedení zákonného předkupního práva pro případy převodu spoluvlastnického podílu) svěřenský fond (zavedení evidence svěřenských fondů a počtu jejich správců omezení netransparentnosti a rizika trestné činnosti). 2. Velká novela občanského zákoníku Dne byla zveřejněna pracovní verze návrhu tzv. velké novely občanského zákoníku, která by měla přinést změny v mnoha ustanovení občanského zákoníku a také zákona o obchodních korporacích, např.: povinnost určit fyzickou osobu pro výkon funkce statutárního orgánu právnickou osobou statutární orgán bude opět jednat jménem, nikoli zastupovat úprava pojmů spotřebitel a podnikatel prohloubení ochrany firmy zastoupení a sídlo podnikatele přepracování úpravy spotřebitelských smluv atd. v zákoně o obchodních korporacích by mělo dojít např. k technické úpravě ustanovení o neplatnosti usnesení nejvyššího orgánu. Zuzana Důjková Tax Manager T E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 5

6 Novely zákona o DPH účinné od Počínaje zákon o DPH doznává značných změn. Zákon byl novelizován zákony č. 196/2014 Sb., a č. 262/2014 Sb. Další navrženou novelou je sněmovní tisk 291, který nebyl schválen Senátem ČR a byl vrácen Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Přijaté novely 2015 Zvláštní režim jednotného správního místa (mini-one-stop-shop MOSS) Novela č. 196/2014 Sb. zavádí pojem zvláštního režimu jednotného správního místa. Tento režim se zavádí v souvislosti se změnou místa plnění při poskytování telekomunikačních, elektronických služeb a rozhlasového a televizního vysílání osobě nepovinné k dani, kterým je místo usazení zákazníka. Aby se poskytovatel nemusel registrovat v každém členském státě, kde bude uvedené služby poskytovat, zavádí se zvláštní režim jednoho správního místa, který poskytovateli umožní dobrovolnou registraci pouze v jednom členském státě. V tomto členském státě bude podávat daňová přiznání i platit daň, která bude následně rozdělena do členských států poskytnutí služby. Místo plnění Nově definováno je místo pobytu, a to jako místo bydliště nebo jako místo, kde se fyzická osoba obvykle zdržuje. V případě místa plnění při poskytnutí jiného než krátkodobého nájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani, je místem plnění místo usazení příjemce. Sazby daně Zákon č. 262/2014 Sb. zavádí druhou sníženou sazbu daně 10 %. Tato sazba se bude vztahovat na zboží uvedené v nové příloze č. 3a. Jedná se o nezbytně nutnou dětskou výživu, určité druhy léků a knihy. Novela ruší původně navrhovanou jednotnou sazbu DPH ve výši 17,5 %. Dosud nepublikovaná novela sněmovní tisk 291 Základ daně při dovozu V případě propuštění zboží do volného oběhu z režimu pasivního zušlechťovacího styku se nebude do základu daně zahrnovat hodnota služby poskytnuté zahraniční osobou neusazenou v tuzemsku s místem plnění dle 9 odst. 1 ZDPH. Oprava základu daně a výše daně dle 42 ZDPH Nejdůležitější změnou je možnost provést opravu v případě plnění podle smlouvy o dílo, kdy mezi převzetím jednotlivých dílčích plnění a převzetím celého díla uplyne doba delší než 3 roky bude možné provést opravu ZD u dílčích plnění ve lhůtě 3 let po převzetí celého díla. Obrat Do výpočtu obratu se zahrnuje také plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle 56a ZDPH (nájem nemovité věci), 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 6

7 jestliže není doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Dobrovolná identifikace 6k, 6l ZDPH Zavádí se možnost dobrovolné registrace za osobu identifikovanou k dani u osob pořizujících zboží z JČS, které není předmětem daně dle 2a odst. 2 ZDPH (zboží do limitu 326 tisíc Kč za rok), pořizujících od osob neusazených v tuzemsku službu, dodání zboží s montáží, dodání zboží soustavami či u osob poskytujících službu s místem plnění v JČS dle 9 odst. 1 ZDPH. Povinnost přiznat a odvést daň pokud odběratel zboží nepřepraví do JČS (reakce na judikát Makro) Je zavedena povinnost přiznat a odvést daň dle 108 odst. 1 j) ZDPH pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státě, která pořídí zboží s místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže zboží do jiného členského státu nepřepraví nebo neodešle a plátce (tj. dodavatel) přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží do jiného členského státu. Nemovitosti Značných změn doznává zákon o DPH v oblasti nemovitostí. Do 48 ZDPH (první snížená sazba u stavebních a montážních prací na dokončené stavbě pro bydlení) jsou přesunuty stavební a montážní práce na dokončené stavbě pro sociální bydlení. V nově zavedeném 49 ZDPH jsou obsaženy výstavba nebo dodání stavby pro sociální bydlení v první snížené sazbě daně. Zásadní změnou je způsob výpočtu podlahové plochy bytu, kdy se do podlahové plochy bytu započítává podlahová plocha, která je zastavěna vnitřními stěnami. Do podlahové plochy 120 m 2 obytného prostoru se nezahrne podlahová plocha místnosti, která je užívána s obytným prostorem a nachází se ve stejné stavbě (sklep, komora). Nově je definován stavební pozemek, osvobozené dodání pozemku a osvobozené dodání nemovité věci. Plátce si bude moci zvolit, že dodání nemovité věci zdaní (v případě dodání plátci s jeho souhlasem). Zdanění proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti (tuzemský reverse-charge). Režimy přenesení daňové povinnosti (tuzemský reverse-charge) Nově se budou režimy přenesení daňové povinnosti dělit na trvalé (dodání zlata, zboží v příloze 5, nemovité věci a poskytnutí stavebních a montážních prací) a dočasné. Prvním z dočasných režimů je dodání zboží či služby uvedených v nové příloze 6, dalším pak tzv. mechanismus rychlé reakce, který bude moci vláda zavést na základě schválení Evropské komise. Kontrolní hlášení S účinností od roku 2016 by měli plátci, kteří uskutečnili či přijali zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku či úplatu, podávat měsíčně elektronicky kontrolní hlášení s požadovanými údaji. V případě neplnění této povinnosti zákon hrozí citelnými sankcemi. Komora daňových poradců má k novelám zákona o DPH značné výhrady pro jejich nejasnost. O dalším vývoji Vás budeme aktuálně informovat. Ondřej Štědrý Tax Manager T E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 7

8 Grant Thornton pomáhá rozvoji přenosové soustavy České republiky Poradenská společnost Grant Thornton pomohla českému provozovateli přenosové soustavy ČEPS a.s., při získání dotace jeden milion Eur na přípravu výstavby strategické energetické infrastruktury z dotačního programu Evropské komise, Connecting Europe Facility. Společnost ČEPS, a.s. systematicky a dlouhodobě plánuje rozvoj infrastruktury tak, aby byly posilovány páteřní přenosové sítě, které přispívají k bezpečnému propojování evropského energetického trhu navzdory šířící se decentralizaci výrobních zdrojů. Příprava žádosti o dotaci z programu CEF trvala tři měsíce a podání proběhlo v polovině srpna V polovině listopadu byly oficiálně vyhlášeny výsledky hodnocení všech žádostí. Podporu z programu CEF získalo 34 evropských projektů, z nichž 28 žádostí bylo na podporu přípravných studií a 6 na podporu samotných realizací. Evropská komise přidělila v České republice dotace na dva projekty, z nichž jeden realizuje společnost ČEPS, a.s, konkrétně jde o přípravné studie pro výstavbu strategického infrastrukturního projektu v regionu Severozápad. Dotace je ve výši jeden milion Eur, což se blíží střední hodnotě přidělených prostředků na přípravné studie. Alžběta Mirvaldová Manager T E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 8

9 Grant Thornton a Český svaz zaměstnavatelů v energetice hledá odpověď na otázku: Kam směřuje česká energetika? Energetika jako odvětví dlouhodobě čelí výrazným změnám a zvyšujícím se nárokům, například z pohledu přísnější regulace nebo rychlého rozvoje nových technologií, které s sebou nesou potřebu sledovat budoucí vývoj a strategicky uvažovat o těchto změnách. Právě proto se Grant Thornton a Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) rozhodly připravit dotazník, který má za cíl sledovat názory odborníků v energetice na to, jak se odvětví vyvíjí, jak reaguje na nové situace na trhu a se kterými riziky se potýká. Svým zacílením a formou se jedná o unikátní projekt, který v České republice nemá obdoby. Online dotazník byl k dispozici do konce listopadu 2014 na internetové stránce Do konce termínu se podařilo získat téměř 250 dotazníků od expertů z energetické praxe. Se začátkem roku 2015 se výsledky šetření budete moci dočíst v souborné zprávě na internetových stránkách a v časopisu Energetika, mediálního partnera projektu. Alžběta Mirvaldová Manager T E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 9

10 Dětská skupina pohledem daňových úlev Nový zákon č. 247/2014 Sb. o dětské skupině a o změně souvisejících předpisů přináší mírnější podmínky na provoz těchto zařízení péče o děti předškolního věku než u mateřských škol a také zavádí daňové výhody. Tento zákon zavádí daňově uznatelné náklady zaměstnavatele v souvislosti s poskytováním služeb péče o děti svých zaměstnanců. Rovněž rodiče si budou moci uplatnit nový druh slevy. Zaměstnavatel, který zřídí a bude provozovat vlastní instituci služeb péče o děti svých zaměstnanců nebo poskytne nepeněžní příspěvek na tento druh služby poskytované ze strany jiného subjektu, bude moci uplatnit tyto náklady jako výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Současná legislativa totiž neumožňuje uznat investiční ani provozní náklady na provoz mateřských škol jako daňově uznatelné, neboť není zajištěna přímá souvislost s předmětem podnikání daného ekonomického subjektu. Dalším přínosem bude podpora rodičů v oblasti zdaňování příjmů v podobě slevy na dani z příjmů. Slevu bude moci uplatnit pouze jeden rodičů, a to jednou ročně za uplynulý kalendářní rok až do výše vynaložených nákladů na umístění do předškolního zařízení (nikoliv tedy na stravné), a to za podmínky, že tyto náklady již nebyly uplatněny zaměstnavatelem jako daňově uznatelné. Slevu lze uplatnit již za období Sleva se bude uplatňovat na základě potvrzení mateřské školy, ve výši skutečně vynaložených nákladů, maximálně však ve výši minimální mzdy (v roce 2014 až do výše 8 500,- Kč a v roce 2015 až do výše 9 200,- Kč). Sleva na vyživované dítě bude zachována. Mario Kurek Tax Consultant T E Nová povinná příloha k daňovému přiznání Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách finální podobu formuláře, který je nově povinnou přílohou přiznání k dani z příjmů právnických osob počínaje zdaňovacím obdobím roku Jak jsme Vás již informovali, příloha k přiznání bude povinná pro daňové subjekty, které překročí alespoň jedno z následujících kritérií: obrat vyšší než 80 mil. Kč souhrn aktiv vyšší než 40 mil. Kč zaměstnávání více než 50 zaměstnanců. V případě, kdy společnost vykáže daňovou ztrátu nebo bude držitelem příslibu investiční pobídky, bude muset vykazovat všechny transakce, které uskutečnila v daném období se všemi spojenými osobami. Ve zbylých případech bude vykazovat pouze transakce se spojenými osobami, které mají sídlo v zahraničí. Příloha bude kromě názvu spojené osoby, sídla a identifikačního čísla obsahovat také informace o objemech nákupů či prodejů dlouhodobého majetku, zásob materiálu, výrobků a zboží, objemy přijatých či vyplacených licenčních poplatků, úroků, využití cash-poolingu, atd. Nezbytnou součástí jsou i informace o celkových objemech závazků a pohledávek za spojenou osobou. Cílem této přílohy je cílenější výběr daňových subjektů pro daňovou kontrolu převodních cen. Anna Šatrová Tax Consultant T E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 10

11 Daňový kalendář leden - březen 2015 Leden - březen 2015 pátek spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý pondělí pondělí daň z příjmů pojistné spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daň z příjmů daň z nemovitých věcí biopaliva měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření splatnost daně za listopad 2014 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za prosinec 2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec roku 2014 souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a za prosinec roku 2014 výpis z evidence za 4. čtvrtletí a za prosinec 2014 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2014 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2014 daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2015 hlášení dle 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2014 pondělí spotřební daň splatnost daně za prosinec 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 11

12 Leden - březen 2015 pondělí daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2015 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014 podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně pátek daň z příjmů pojistné měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření úterý spotřební daň splatnost daně za prosinec 2014 (pouze spotřební daň z lihu) středa pondělí spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daň z příjmů daňové přiznání za leden 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzínů za leden 2015 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za leden roku 2015 souhrnné hlášení za leden 2015 výpis z evidence za leden 2015 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2015 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2015 podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014 odvod z loterií podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2014 čtvrtek spotřební daň splatnost daně za leden 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň podání oznámení platebního zprostředkovatele 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 12

13 Leden - březen 2015 pátek středa daň z příjmů pojistné spotřební daň daň z přidané hodnoty měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření splatnost daně za únor 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za únor 2015 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za únor roku 2015 souhrnné hlášení za únor 2015 výpis z evidence za únor 2015 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2015 pátek spotřební daň splatnost daně za leden 2015 (pouze spotřební daň z lihu) úterý daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 13

14 Kontakty IB Grant Thornton Consulting s.r.o. IB Grant Thornton Audit s.r.o. Na Bojišti 18, CZ Praha 2 T F E Pekařská 7, CZ Brno T F E Grant Thornton Advisory s.r.o. Grant Thornton Valuations, a.s. Žatecká 55/14, CZ Praha 1 T F E O Grant Thornton Grant Thornton International je globální organizace firem poskytujících služby auditu, účetnictví, daňového poradenství a manažerského a transakčního poradenství. V Grant Thornton v současnosti pracuje přes profesionálů, organizace působí ve více než 100 zemích světa a obrat členských firem přesáhl v roce ,2 miliardy USD. Grant Thornton v České republice má nyní v kancelářích v Praze a Brně přes 100 zaměstnanců a obrat společností přesahuje 200 miliónů korun za rok. Mezi 700 klientů Grant Thornton patří i více než polovina CZECH TOP 100 firem a významné veřejné instituce. Disclaimer Grant Thornton International je jedna z předních organizací nezávisle vlastněných a řízených poradenských a účetních firem. Všechny členské firmy jsou zavázány poskytovat služby vysokého standardu, nehledě na to, v jakém regionu působí. Grant Thornton International Ltd. je nepraktikující mezinárodní subjekt organizovaný jako společnost s ručením omezeným zaregistrovaná v Anglii a Walesu. Grant Thornton International neposkytuje služby pod svým jménem, služby jsou nezávisle poskytovány členskými společnostmi. Tyto společnosti nejsou členy mezinárodního partnerství a nejsou proto navzájem odpovědné za služby a jiné aktivity, které poskytují. Každá z firem je nezávislá a odpovědná za administrativní záležitosti na místní úrovni. / Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 14

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2015 LEDEN pátek 9. splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 20. podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové pondělí 26. splatnost daně

Více

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa

Daňový kalendář 2016 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 11.01. spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN

DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN čtvrtek 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013

Více

Daňový kalendář pro LEDEN 2016

Daňový kalendář pro LEDEN 2016 Daňový kalendář pro LEDEN 2016 11.01.2016 spotřební daň: splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z 20.01.2016 daň z příjmů: měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů 20.01.2016 pojistné:

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014 DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK Yveta Novotná vedení účetnictví LEDEN ČTVRTEK 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) PONDĚLÍ 20. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné

Více

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016

ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 ZÁKONNÉ LHŮTY PRO PLACENÍ DANÍ 2016 LEDEN 2016 Pondělí 11. 1. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) Středa 20. 1. ze závislé činnosti za prosinec 2015 Pojistné - důchodové spoření

Více

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014

------------------------------------------------------------------------------------------------------ DUBEN 2014 LEDEN 2014 čtvrtek 9.1.2014 spotřební daň splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 20.1.2014 pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové za prosinec 2013 a splatnost

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé daňový kalendář LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu)

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2015 a splatnost zálohy na

Více

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu)

Daňový kalendář Seznam daní - LEDEN A-Z účtárna, s.r.o ČTVRTEK. splatnost daně za listopad 2015 (pouze spotřební daň z lihu) Daňový kalendář 2016 Seznam daní - LEDEN 2016 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo z lihu) 20.01. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na 20.01. pojistné podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně

DAŇOVÝ KALENDÁŘ. - podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 9.1.2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 20.1.2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

- daňové přiznání za prosinec 2012

- daňové přiznání za prosinec 2012 DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. - splatnost daně za listopad 2012 (pouze spotřební daň z lihu) pátek 25. - daňové přiznání

Více

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok)

benzinů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN 1/9/2015 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 1/20/2015 - daň z příjmů - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob

Více

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa

DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2017 Zdroj: Finanční správa Daňový kalendář pro LEDEN 2017 02.01.2017 daň z příjmů: odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01.2017 spotřební daň: splatnost

Více

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu)

středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) www.sovastudio.cz info@sovastudio.cz DAŇOVÝ KALENDÁŘ LEDEN středa 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí 21. čtvrtek 24. spotřební daň splatnost daně za listopad

Více

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu)

spotřební daň splatnost daně za prosinec 2016 (mimo spotřební daň z lihu) Leden 02.01. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 09.01. spotřební daň splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební daň z lihu) 20.01. daň z přidané hodnoty

Více

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec

Daňový kalendář pro rok 2016 Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, Liberec Daňový kalendář pro rok Jiří Pokorný daňový poradce Palachova 1391/9a, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. zdravotní pojištění záloha OSVČ za prosinec 2015 11.01. splatnost daně za listopad 2015 (mimo spotřební

Více

Daňový kalendář pro rok 2017

Daňový kalendář pro rok 2017 Daňový kalendář pro rok 2017 LEDEN 2. ledna odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2016 9. ledna 20. ledna 24. ledna 25. ledna splatnost daně za listopad 2016 (mimo z lihu) měsíční

Více

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzickýchosob ze závislé činnosti a z funkčních požitků LEDEN středa 9. pondělí 21. čtvrtek 24. pátek 25. čtvrtek 31. ÚNOR pondělí 11. pátek 15. středa 20. pondělí 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební daň z lihu) spotřební daň splatnost

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu)

LEDEN pondělí 10. spotřební daň - splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) Daňový kalendář pro rok 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

Více

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ

SKYPE: PODNIKATELCZ!! E: PRESS@PODNIKATEL.CZ Daňový kalendář Leden pondělí 10. splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) čtvrtek 20. měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé činnosti a z úterý 25. splatnost daně za listopad

Více

Daňový kalendář pro rok 2014

Daňový kalendář pro rok 2014 Daňový kalendář pro rok 2014 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. záloha OSVČ za prosinec 2013 09.01. spotřební splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební z lihu) 20.01.

Více

Daňový kalendář pro rok 2013

Daňový kalendář pro rok 2013 Daňový kalendář pro rok 2013 Jiří Pokorný ový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 08.01. - zdravotní - záloha OSVČ za prosinec 2012 09.01. - spotřební - splatnost daně za listopad 2012 (mimo spotřební

Více

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů

LEDEN pondělí 2. pondělí 9. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011. - daň z příjmů Daňový kalendář LEDEN 2. 9. - odvod vybírané srážkou podle zvláštní sazby za listopad 2011 - spotřební daň - splatnost za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) úterý 24. - spotřební daň 25. - měsíční

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010

zdravotní pojištění - splatnost zálohy na zdravotní pojištění OSVČ za prosinec 2010 DAŇOVÝ KALENDÁŘ 2011 LEDEN pondělí 10. - splatnost daně za listopad 2010 (mimo z lihu) - splatnost zálohy na OSVČ za prosinec 2010 pátek 14. - podání výkazu intrastat za prosinec 2010 (papírová forma -

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2015 Obsah 2 Změny v dani z nabytí nemovitých věcí od roku 2016 3 Zákon o účetnictví 4 Zákon o auditorech 4 Solární business se od základu mění 6 Kontrolní hlášení

Více

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených

LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z lihu) čtvrtek 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených LEDEN pondělí 10. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (mimo spotřební daň z čtvrtek 20. úterý 25. spotřební daň splatnost daně za listopad 2010 (pouze spotřební daň z daňové přiznání za prosinec

Více

LEDEN. pondělí 9. - daň z příjmů. pátek daň z příjmů

LEDEN. pondělí 9. - daň z příjmů. pátek daň z příjmů LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z závislé činnosti a z funkčních - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Jiří Pokorný daňový poradce Heliova 270/15, 460 01 Liberec LEDEN 02.01. - daň z příjmů - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 09.01. - zdravotní

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR

LEDEN. - daň z příjmů. - daň z nemovitostí ÚNOR LEDEN pondělí 2. pondělí 9. pátek 20. úterý 24. sazby daně za listopad 2011 - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z - splatnost daně za listopad

Více

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1.

Úterý 24.1. - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (pouze spotřební daň z lihu) Středa 25.1. Daňový kalendář na rok 2012 LEDEN 2.1. - odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2011 9.1. - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z lihu) Pátek 20.1. závislé činnosti

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

Daňový kalendář 2011

Daňový kalendář 2011 Daňový kalendář 2011 10.01. 20.01. LEDEN zdravotní pojištění záloha za prosinec 2010 splatnost daně za listopad 2010 (mimo sociální pojištění záloha za prosinec 2010 25.01. 31.01. splatnost daně za listopad

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Daňový kalendář pro rok 2012

Daňový kalendář pro rok 2012 Daňový kalendář pro rok 2012 Yveta Novotná vedení účetnictví RYCHLOST PRECIZNOST NÍZKÁ CENA LEDEN 2 listopad 2011 9 - spotřební daň - splatnost daně za listopad 2011 (mimo spotřební daň z pátek 20 fyzických

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

SYSTÉM DANÍ. Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě SYSTÉM DANÍ VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_9 Sada: Ekonomie Téma: Daně Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace: Prezentace

Více

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu)

11.ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) LEDEN 11ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (mimo spotřební daň z lihu) 20ledna daň z příjmů 25ledna spotřební daň - splatnost daně za listopad 2009 (pouze spotřební daň z lihu) 25ledna

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvodem... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...12 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 190 Příloha č. 2... 199 Příloha č. 3... 199 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou

Více

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í

Přehled platných smluv České republiky o zam ezení dvojího zdan ěn í O bsah Obsah Ú vod...п Seznam předpisů dostupných na www.anag.cz... 12 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ - přehled z m ě n... 14 Zákon č. 586/1992 Sb o daních z p říjm ů... 19 Příloha č. 1 k zákonu č. 586/1992 Sb...223

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Obsah Úvod... 11 ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Přehled změn...13 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů... 17 Příloha č. 1... 192 Příloha č. 2... 200 Příloha č. 3... 200 Vyhláška č. 146/1993 Sb., kterou se

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016

Novinky v daních od roku Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky v daních od roku 2017 Ivana Stibůrková Praha, 21. listopadu 2016 #dpf016 Novinky platné již v průběhu roku 2016 Daň z příjmů zaměstnavatelé Mzdové listy a vyúčtování u daňových nerezidentů Doplněny

Více

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008

Daň z příjmů právnických osob v roce 2008. Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Daň z příjmů právnických osob v roce 2008 Petr Neškrábal 30. ledna 2008 Sazba daně 21% od 1. 1. 2008 20% od 1. 1. 2009 19% od 1. 1. 2010 Pro stanovení daně se použije sazba daně účinná k prvnímu dni zdaňovacího

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Změny ve zdaňování fyzických osob

Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob Změny ve zdaňování fyzických osob I. Snížení sazby daně z příjmů fyzických osob na 15 % v roce 2008 a 12,5 % Zrušení progresivní sazby, zavedení lineární sazby Změna kalkulace

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12

Použité zkratky 8. Úvod 9. Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 OBSAH Použité zkratky 8 Úvod 9 Stručný komentář a přehled změn v zákoně o DPH s účinností od 1. 4. 2011 12 1-110 ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1-4 HLAVA I OBECNÁ USTANOVENI 1 Předmět úpravy 19 2 Předmět

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX

OBSAH. Předmluva... XIII O autorech... XVII Seznam použitých zkratek... XIX OBSAH Předmluva............................................................. XIII O autorech............................................................ XVII Seznam použitých zkratek................................................

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI

OBSAH. Předmluva... XV O autorech... XIX Seznam použitých zkratek... XXI OBSAH Předmluva............................................................ XV O autorech............................................................ XIX Seznam použitých zkratek.....................................................

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Každý, kdo si svou činností, ať už jde o zaměstnání, podnikání nebo svobodné povolání, vydělá peníze, musí z těchto příjmů platit daň, což platí jak pro příjmy,

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2015 Obsah 2 Věcné změny v oblasti zákona o daních z příjmů 3 Zákon o evidenci tržeb 3 Sazby pojistného na sociální zabezpečení pro rodiny s dětmi 4 Minimální mzda

Více

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014

Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů. Červen 2014 Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji formou daňových a dotačních programů Červen 2014 Příležitosti pro podnikatele Dotace (cash podpora) Investiční pobídky (sleva na dani z příjmů) Daňové odpočty

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv

Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Státní rozpočet 2015 a připravované změny daní s dopady do rozpočtů samospráv Rozpočet a finanční vize měst a obcí Autoklub ČR Praha - 11. září 2014 Mgr. Simona Hornochová Náměstkyně ministra financí Obsah

Více

PETERKA & PARTNERS v.o.s.

PETERKA & PARTNERS v.o.s. PETERKA & PARTNERS v.o.s. Advokátní kancelář Praha - Bratislava - Kyjev Magdaléna Vyškovská daňový poradce EXPORT SLUŽEB Daňové aspekty vysílání pracovníků do členských států EU pro zaměstnance a zaměstnavatele

Více

Daňový systém v ČR. Filip Rufer

Daňový systém v ČR. Filip Rufer + Daňový systém v ČR Filip Rufer + Co to je a k čemu slouží daň je povinná, nenávratná zákonem určená platba do veřejného rozpočtu neekvivalentní neexistuje nárok na adekvátní plnění za daň, neúčelovou

Více

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce

Změna v postavení plátce daně u zaměstnanců pronajatých prostřednictvím zahraniční agentury práce Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník

Více