Instinct Quarterly Grant Thornton

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instinct Quarterly Grant Thornton"

Transkript

1 Instinct Quarterly Grant Thornton prosinec 2014 Obsah 2 Změny v daních z příjmů v roce Novinky v právních předpisech v roce Projednané návrhy novel NOZ 6 Novely zákona o DPH účinné od Grant Thornton pomáhá rozvoji přenosové soustavy České republiky 9 Grant Thornton a Český svaz zaměstnavatelů v energetice hledá odpověď na otázku: Kam směřuje česká energetika? 10 Dětská skupina pohledem daňových úlev 10 Nová povinná příloha k daňovému přiznání 11 Daňový kalendář leden - březen 2015

2 Změny v daních z příjmu v roce 2015 Jak jsme Vás již v předchozích vydáních našeho newsletteru informovali, s účinností od byl zákonem č. 267/2014 Sb. novelizován zákon o daních z příjmů. Některá ustanovení lze použít i pro zdaňovací období započatá v roce Za nejvýznamnější lze považovat tyto novinky: Přínosem je možnost neomezeného uplatnění odčitatelných položek (např. daňové ztráty) v dodatečném daňovém přiznání. K těmto následně uplatněným položkám však nebude přihlíženo v případě výpočtu penále správcem daně. Došlo ke zpřísnění úpravy přefakturace v 24 odst. 2 písm. zc) ZDP. Pouze přímo přefakturované náklady budou daňově uznatelné (tzn. náklady musí souviset s konkrétním příjmem). Zásadním způsobem dochází k omezení zvýhodnění investičních fondů. Nižší sazbu daně z příjmů ve výši 5 % budou moci uplatnit jen tzv. základní investiční fondy. Ostatní fondy budou zdaněny běžným způsobem v podobě 19% sazby daně. Dochází ke zkrácení lhůty pro tvorbu 100% zákonné opravné položky k pohledávkám z 36 na 30 měsíců - v návaznosti na novou úpravu v občanském zákoníku. V souvislosti s tím dochází ke zkrácení lhůty pro povinnost dodanění závazků po splatnosti. Pro výplaty rezervních fondů bude aplikován stejný daňový režim jako v případě snižování základního kapitálu tvořeného ze zisku. Nově lze za daňový náklad považovat odpis pohledávky, která byla v minulosti účtována nejen výnosově, ale také rozvahově v důsledku minulých chyb a následně řádně zdaněna. Nastává osvobození bezúplatných příjmů ze zápůjček, výpros a výpůjček, namísto vyjmutí z předmětu daně, pokud úhrn těchto bezúplatných příjmů za zdaňovací období plynoucí od jedné osoby nepřesáhne 100 tis. Kč. V rámci násobných převodů obchodního závodu (při fúzi nebo rozdělení) bude možno převádět daňové ztráty. Je nově zavedena definice finančního leasingu reflektující jeho ekonomickou podstatu, rozšiřuje se minimální doba trvání finančního leasingu i na 4. až 6. odpisovou skupinu. Rozšiřuje se možnost osvobození ve vztahu mateřská-dceřiná společnost u právních forem Evropské společnosti nebo družstva. V souvislosti s uzavřením smlouvy o zamezení dvojího zdanění s Lichtenštejnskem bude možné využít daňových výhod vyplývajících z této smlouvy. Omezení výdajů stanovených paušálem částkou tis. Kč u živností jiných než řemeslných a částkou tis. Kč u řemeslných živností Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 2

3 Fyzické osoby budou mít oznamovací povinnost vůči správci daně u příjmu osvobozeného od daně, který převyšuje 5 mil. Kč, v případě nesplnění povinnosti bude režim podléhat sankcím. Zpřísnění podmínek pro soukromé životní pojištění od ledna 2015 bude možno příspěvky odečíst ze základu daně za podmínky, kdy pojistná smlouva nebude umožňovat výplatu prostředků před dosažením věku 60 let (a dříve než 60 měsíců od uzavření smlouvy). Jestliže dojde k předčasnému čerpání naspořených prostředků nebo ke zrušení smlouvy, veškeré příspěvky poskytnuté zaměstnavatelem budou zdaněny. Z tohoto příjmu se nebude odvádět sociální ani zdravotní pojištění. Současně bude povinností prostřednictvím daňového přiznání vrátit daňové výhody za posledních 10 let, pokud byly příspěvky na životní pojištění v minulosti uplatněny jako odčitatelná položka. Zaměstnavateli z tohoto titulu nevzniknou žádné povinnosti Starobním důchodcům je navrácena sleva na poplatníka ve výši Kč, rodinám s více dětmi se zvyšuje daňového zvýhodnění na druhé dítě o Kč ročně, na třetí a další dítě o Kč ročně. Rodiče si jako bonus budou moci uplatnit nový druh slevy na dani v prokazatelné výši výdajů vynaložených za umístění dítěte v zařízení péče o děti předškolního věku, a to až do výše minimální mzdy. Je zrušena povinnost podávat daňové přiznání u zaměstnanců v rámci solidárního zvýšení daně tehdy, pokud podléhali tomuto zdanění jen v některých měsících. Tito zaměstnanci budou mít možnost nechat si zaměstnavatelem připravit roční zúčtování již za rok Pokud u bezúročných půjček zaměstnancům jistina přesáhne 300 tis. Kč, obvyklý úrok bude zdanitelným příjmem, což se rovněž odrazí ve vyměřovacím základu pro výpočet pojistného. Mario Kurek Tax Consultant T E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 3

4 Novinky v právních předpisech v roce Snížení limitu pro platby v hotovosti Limit po platby v hotovosti je od snížen z dosavadních Kč na Kč. 2. Zvýšení minimální mzdy Od se minimální mzda zvyšuje z Kč na Kč. 3. Porodné na druhé dítě Od ledna 2015 se nově zavádí porodné na druhé dítě, které bude činit Kč. Podmínkou je, že rozhodný příjem v rodině nepřesahuje 2,7násobek životního minima rodiny. 4. Cestovní náhrady Od ledna 2015 by také měly platit nové sazby cestovních náhrad. Podle současného návrhu dojde ke zvýšení sazeb stravného v jednotlivých časových pásmech o 2 až 4 Kč nad výši stanovenou vyhláškou pro rok Sazba základní náhrady za používání vozidel se v roce 2015 zřejmě nezmění. Mírně by se novou vyhláškou měly zvýšit průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty. Zuzana Důjková Tax Manager T E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 4

5 Projednané návrhy novel NOZ 1. Malá novela občanského zákoníku Ministerstvo spravedlnosti publikovalo dne návrh tzv. malé novely občanského zákoníku, která má řešit nejpalčivější problémy, které nová právní úprava přinesla. Namátkou jde např. o: rozvázání pracovního poměru nezletilým (již jej nebude moci za nezletilého rozvázat jeho zákonný zástupce) doba omezení svéprávnosti (nejdéle bude možné svéprávnost omezit na 5 let namísto dosavadních tří let) souhlas s pitvou forma plné moci (namísto plné moci ve formě notářského zápisu bude nově postačovat plná moc s ověřeným podpisem, a to ve věcech obchodních korporací a podnikatelů a v případech, kdy je zmocněncem advokát) zákonný režim společného jmění (nabytí podílu v obchodní korporaci nezakládá účast druhého manžela) předkupní právo (znovuzavedení zákonného předkupního práva pro případy převodu spoluvlastnického podílu) svěřenský fond (zavedení evidence svěřenských fondů a počtu jejich správců omezení netransparentnosti a rizika trestné činnosti). 2. Velká novela občanského zákoníku Dne byla zveřejněna pracovní verze návrhu tzv. velké novely občanského zákoníku, která by měla přinést změny v mnoha ustanovení občanského zákoníku a také zákona o obchodních korporacích, např.: povinnost určit fyzickou osobu pro výkon funkce statutárního orgánu právnickou osobou statutární orgán bude opět jednat jménem, nikoli zastupovat úprava pojmů spotřebitel a podnikatel prohloubení ochrany firmy zastoupení a sídlo podnikatele přepracování úpravy spotřebitelských smluv atd. v zákoně o obchodních korporacích by mělo dojít např. k technické úpravě ustanovení o neplatnosti usnesení nejvyššího orgánu. Zuzana Důjková Tax Manager T E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 5

6 Novely zákona o DPH účinné od Počínaje zákon o DPH doznává značných změn. Zákon byl novelizován zákony č. 196/2014 Sb., a č. 262/2014 Sb. Další navrženou novelou je sněmovní tisk 291, který nebyl schválen Senátem ČR a byl vrácen Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Přijaté novely 2015 Zvláštní režim jednotného správního místa (mini-one-stop-shop MOSS) Novela č. 196/2014 Sb. zavádí pojem zvláštního režimu jednotného správního místa. Tento režim se zavádí v souvislosti se změnou místa plnění při poskytování telekomunikačních, elektronických služeb a rozhlasového a televizního vysílání osobě nepovinné k dani, kterým je místo usazení zákazníka. Aby se poskytovatel nemusel registrovat v každém členském státě, kde bude uvedené služby poskytovat, zavádí se zvláštní režim jednoho správního místa, který poskytovateli umožní dobrovolnou registraci pouze v jednom členském státě. V tomto členském státě bude podávat daňová přiznání i platit daň, která bude následně rozdělena do členských států poskytnutí služby. Místo plnění Nově definováno je místo pobytu, a to jako místo bydliště nebo jako místo, kde se fyzická osoba obvykle zdržuje. V případě místa plnění při poskytnutí jiného než krátkodobého nájmu dopravního prostředku osobě nepovinné k dani, je místem plnění místo usazení příjemce. Sazby daně Zákon č. 262/2014 Sb. zavádí druhou sníženou sazbu daně 10 %. Tato sazba se bude vztahovat na zboží uvedené v nové příloze č. 3a. Jedná se o nezbytně nutnou dětskou výživu, určité druhy léků a knihy. Novela ruší původně navrhovanou jednotnou sazbu DPH ve výši 17,5 %. Dosud nepublikovaná novela sněmovní tisk 291 Základ daně při dovozu V případě propuštění zboží do volného oběhu z režimu pasivního zušlechťovacího styku se nebude do základu daně zahrnovat hodnota služby poskytnuté zahraniční osobou neusazenou v tuzemsku s místem plnění dle 9 odst. 1 ZDPH. Oprava základu daně a výše daně dle 42 ZDPH Nejdůležitější změnou je možnost provést opravu v případě plnění podle smlouvy o dílo, kdy mezi převzetím jednotlivých dílčích plnění a převzetím celého díla uplyne doba delší než 3 roky bude možné provést opravu ZD u dílčích plnění ve lhůtě 3 let po převzetí celého díla. Obrat Do výpočtu obratu se zahrnuje také plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle 56a ZDPH (nájem nemovité věci), 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 6

7 jestliže není doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně. Dobrovolná identifikace 6k, 6l ZDPH Zavádí se možnost dobrovolné registrace za osobu identifikovanou k dani u osob pořizujících zboží z JČS, které není předmětem daně dle 2a odst. 2 ZDPH (zboží do limitu 326 tisíc Kč za rok), pořizujících od osob neusazených v tuzemsku službu, dodání zboží s montáží, dodání zboží soustavami či u osob poskytujících službu s místem plnění v JČS dle 9 odst. 1 ZDPH. Povinnost přiznat a odvést daň pokud odběratel zboží nepřepraví do JČS (reakce na judikát Makro) Je zavedena povinnost přiznat a odvést daň dle 108 odst. 1 j) ZDPH pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státě, která pořídí zboží s místem plnění v tuzemsku od plátce, jestliže zboží do jiného členského státu nepřepraví nebo neodešle a plátce (tj. dodavatel) přijal všechna opatření k prokázání osvobození při dodání zboží do jiného členského státu. Nemovitosti Značných změn doznává zákon o DPH v oblasti nemovitostí. Do 48 ZDPH (první snížená sazba u stavebních a montážních prací na dokončené stavbě pro bydlení) jsou přesunuty stavební a montážní práce na dokončené stavbě pro sociální bydlení. V nově zavedeném 49 ZDPH jsou obsaženy výstavba nebo dodání stavby pro sociální bydlení v první snížené sazbě daně. Zásadní změnou je způsob výpočtu podlahové plochy bytu, kdy se do podlahové plochy bytu započítává podlahová plocha, která je zastavěna vnitřními stěnami. Do podlahové plochy 120 m 2 obytného prostoru se nezahrne podlahová plocha místnosti, která je užívána s obytným prostorem a nachází se ve stejné stavbě (sklep, komora). Nově je definován stavební pozemek, osvobozené dodání pozemku a osvobozené dodání nemovité věci. Plátce si bude moci zvolit, že dodání nemovité věci zdaní (v případě dodání plátci s jeho souhlasem). Zdanění proběhne v režimu přenesení daňové povinnosti (tuzemský reverse-charge). Režimy přenesení daňové povinnosti (tuzemský reverse-charge) Nově se budou režimy přenesení daňové povinnosti dělit na trvalé (dodání zlata, zboží v příloze 5, nemovité věci a poskytnutí stavebních a montážních prací) a dočasné. Prvním z dočasných režimů je dodání zboží či služby uvedených v nové příloze 6, dalším pak tzv. mechanismus rychlé reakce, který bude moci vláda zavést na základě schválení Evropské komise. Kontrolní hlášení S účinností od roku 2016 by měli plátci, kteří uskutečnili či přijali zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku či úplatu, podávat měsíčně elektronicky kontrolní hlášení s požadovanými údaji. V případě neplnění této povinnosti zákon hrozí citelnými sankcemi. Komora daňových poradců má k novelám zákona o DPH značné výhrady pro jejich nejasnost. O dalším vývoji Vás budeme aktuálně informovat. Ondřej Štědrý Tax Manager T E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 7

8 Grant Thornton pomáhá rozvoji přenosové soustavy České republiky Poradenská společnost Grant Thornton pomohla českému provozovateli přenosové soustavy ČEPS a.s., při získání dotace jeden milion Eur na přípravu výstavby strategické energetické infrastruktury z dotačního programu Evropské komise, Connecting Europe Facility. Společnost ČEPS, a.s. systematicky a dlouhodobě plánuje rozvoj infrastruktury tak, aby byly posilovány páteřní přenosové sítě, které přispívají k bezpečnému propojování evropského energetického trhu navzdory šířící se decentralizaci výrobních zdrojů. Příprava žádosti o dotaci z programu CEF trvala tři měsíce a podání proběhlo v polovině srpna V polovině listopadu byly oficiálně vyhlášeny výsledky hodnocení všech žádostí. Podporu z programu CEF získalo 34 evropských projektů, z nichž 28 žádostí bylo na podporu přípravných studií a 6 na podporu samotných realizací. Evropská komise přidělila v České republice dotace na dva projekty, z nichž jeden realizuje společnost ČEPS, a.s, konkrétně jde o přípravné studie pro výstavbu strategického infrastrukturního projektu v regionu Severozápad. Dotace je ve výši jeden milion Eur, což se blíží střední hodnotě přidělených prostředků na přípravné studie. Alžběta Mirvaldová Manager T E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 8

9 Grant Thornton a Český svaz zaměstnavatelů v energetice hledá odpověď na otázku: Kam směřuje česká energetika? Energetika jako odvětví dlouhodobě čelí výrazným změnám a zvyšujícím se nárokům, například z pohledu přísnější regulace nebo rychlého rozvoje nových technologií, které s sebou nesou potřebu sledovat budoucí vývoj a strategicky uvažovat o těchto změnách. Právě proto se Grant Thornton a Český svaz zaměstnavatelů v energetice (ČSZE) rozhodly připravit dotazník, který má za cíl sledovat názory odborníků v energetice na to, jak se odvětví vyvíjí, jak reaguje na nové situace na trhu a se kterými riziky se potýká. Svým zacílením a formou se jedná o unikátní projekt, který v České republice nemá obdoby. Online dotazník byl k dispozici do konce listopadu 2014 na internetové stránce Do konce termínu se podařilo získat téměř 250 dotazníků od expertů z energetické praxe. Se začátkem roku 2015 se výsledky šetření budete moci dočíst v souborné zprávě na internetových stránkách a v časopisu Energetika, mediálního partnera projektu. Alžběta Mirvaldová Manager T E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 9

10 Dětská skupina pohledem daňových úlev Nový zákon č. 247/2014 Sb. o dětské skupině a o změně souvisejících předpisů přináší mírnější podmínky na provoz těchto zařízení péče o děti předškolního věku než u mateřských škol a také zavádí daňové výhody. Tento zákon zavádí daňově uznatelné náklady zaměstnavatele v souvislosti s poskytováním služeb péče o děti svých zaměstnanců. Rovněž rodiče si budou moci uplatnit nový druh slevy. Zaměstnavatel, který zřídí a bude provozovat vlastní instituci služeb péče o děti svých zaměstnanců nebo poskytne nepeněžní příspěvek na tento druh služby poskytované ze strany jiného subjektu, bude moci uplatnit tyto náklady jako výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Současná legislativa totiž neumožňuje uznat investiční ani provozní náklady na provoz mateřských škol jako daňově uznatelné, neboť není zajištěna přímá souvislost s předmětem podnikání daného ekonomického subjektu. Dalším přínosem bude podpora rodičů v oblasti zdaňování příjmů v podobě slevy na dani z příjmů. Slevu bude moci uplatnit pouze jeden rodičů, a to jednou ročně za uplynulý kalendářní rok až do výše vynaložených nákladů na umístění do předškolního zařízení (nikoliv tedy na stravné), a to za podmínky, že tyto náklady již nebyly uplatněny zaměstnavatelem jako daňově uznatelné. Slevu lze uplatnit již za období Sleva se bude uplatňovat na základě potvrzení mateřské školy, ve výši skutečně vynaložených nákladů, maximálně však ve výši minimální mzdy (v roce 2014 až do výše 8 500,- Kč a v roce 2015 až do výše 9 200,- Kč). Sleva na vyživované dítě bude zachována. Mario Kurek Tax Consultant T E Nová povinná příloha k daňovému přiznání Finanční správa zveřejnila na svých webových stránkách finální podobu formuláře, který je nově povinnou přílohou přiznání k dani z příjmů právnických osob počínaje zdaňovacím obdobím roku Jak jsme Vás již informovali, příloha k přiznání bude povinná pro daňové subjekty, které překročí alespoň jedno z následujících kritérií: obrat vyšší než 80 mil. Kč souhrn aktiv vyšší než 40 mil. Kč zaměstnávání více než 50 zaměstnanců. V případě, kdy společnost vykáže daňovou ztrátu nebo bude držitelem příslibu investiční pobídky, bude muset vykazovat všechny transakce, které uskutečnila v daném období se všemi spojenými osobami. Ve zbylých případech bude vykazovat pouze transakce se spojenými osobami, které mají sídlo v zahraničí. Příloha bude kromě názvu spojené osoby, sídla a identifikačního čísla obsahovat také informace o objemech nákupů či prodejů dlouhodobého majetku, zásob materiálu, výrobků a zboží, objemy přijatých či vyplacených licenčních poplatků, úroků, využití cash-poolingu, atd. Nezbytnou součástí jsou i informace o celkových objemech závazků a pohledávek za spojenou osobou. Cílem této přílohy je cílenější výběr daňových subjektů pro daňovou kontrolu převodních cen. Anna Šatrová Tax Consultant T E 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 10

11 Daňový kalendář leden - březen 2015 Leden - březen 2015 pátek spotřební daň splatnost daně za listopad 2014 (mimo spotřební daň z lihu) úterý pondělí pondělí daň z příjmů pojistné spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daň z příjmů daň z nemovitých věcí biopaliva měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření splatnost daně za listopad 2014 (pouze spotřební daň z lihu) daňové přiznání za prosinec 2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za prosinec 2014 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec roku 2014 souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a za prosinec roku 2014 výpis z evidence za 4. čtvrtletí a za prosinec 2014 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2014 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2014 daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2015 hlášení dle 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb. daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2014 pondělí spotřební daň splatnost daně za prosinec 2014 (mimo spotřební daň z lihu) 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 11

12 Leden - březen 2015 pondělí daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2015 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2014 podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně pátek daň z příjmů pojistné měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření úterý spotřební daň splatnost daně za prosinec 2014 (pouze spotřební daň z lihu) středa pondělí spotřební daň daň z přidané hodnoty energetické daně daň z příjmů daňové přiznání za leden 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, ostatních (technických) benzínů za leden 2015 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za leden roku 2015 souhrnné hlášení za leden 2015 výpis z evidence za leden 2015 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2015 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2015 podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014 odvod z loterií podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu podobných her za odvodové období 2014 čtvrtek spotřební daň splatnost daně za leden 2015 (mimo spotřební daň z lihu) pondělí daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň podání oznámení platebního zprostředkovatele 2014 Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 12

13 Leden - březen 2015 pátek středa daň z příjmů pojistné spotřební daň daň z přidané hodnoty měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2014 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2015 a splatnost zálohy na důchodové spoření splatnost daně za únor 2015 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzínů za únor 2015 (pokud vznikl nárok) daňové přiznání a daň za únor roku 2015 souhrnné hlášení za únor 2015 výpis z evidence za únor 2015 energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2015 pátek spotřební daň splatnost daně za leden 2015 (pouze spotřební daň z lihu) úterý daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 13

14 Kontakty IB Grant Thornton Consulting s.r.o. IB Grant Thornton Audit s.r.o. Na Bojišti 18, CZ Praha 2 T F E Pekařská 7, CZ Brno T F E Grant Thornton Advisory s.r.o. Grant Thornton Valuations, a.s. Žatecká 55/14, CZ Praha 1 T F E O Grant Thornton Grant Thornton International je globální organizace firem poskytujících služby auditu, účetnictví, daňového poradenství a manažerského a transakčního poradenství. V Grant Thornton v současnosti pracuje přes profesionálů, organizace působí ve více než 100 zemích světa a obrat členských firem přesáhl v roce ,2 miliardy USD. Grant Thornton v České republice má nyní v kancelářích v Praze a Brně přes 100 zaměstnanců a obrat společností přesahuje 200 miliónů korun za rok. Mezi 700 klientů Grant Thornton patří i více než polovina CZECH TOP 100 firem a významné veřejné instituce. Disclaimer Grant Thornton International je jedna z předních organizací nezávisle vlastněných a řízených poradenských a účetních firem. Všechny členské firmy jsou zavázány poskytovat služby vysokého standardu, nehledě na to, v jakém regionu působí. Grant Thornton International Ltd. je nepraktikující mezinárodní subjekt organizovaný jako společnost s ručením omezeným zaregistrovaná v Anglii a Walesu. Grant Thornton International neposkytuje služby pod svým jménem, služby jsou nezávisle poskytovány členskými společnostmi. Tyto společnosti nejsou členy mezinárodního partnerství a nejsou proto navzájem odpovědné za služby a jiné aktivity, které poskytují. Každá z firem je nezávislá a odpovědná za administrativní záležitosti na místní úrovni. / Grant Thornton Czech Republic. All rights reserved. 14

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton září 2014 Obsah 2 Mezinárodní spolupráce v oblasti boje s daňovými úniky 3 Novela zákona o daních z příjmu a daňového řádu 5 5 Zákaz uplatnění slevy na dani pro pracující

Více

Daňové novinky od 1. 1. 2015

Daňové novinky od 1. 1. 2015 JKR-audit s.r.o., daňová a účetní kancelář office@jkraudit.cz Vážení, Níže uvedený text obsahuje stručné shrnutí dle našeho názoru nejdůležitějších změn v daňových předpisech, které se budou na Vás jako

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton červen 2015 Obsah 2 Notáři budou nově provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku 3 Vady elektronicky podaných přiznání k dani z příjmů právnických osob 3 Výměna informací

Více

Instinct Quarterly Grant Thornton

Instinct Quarterly Grant Thornton Instinct Quarterly Grant Thornton březen 2015 2 Obsah Grant Thornton bude díky EPDOR rozvíjet strategické investiční projekty v energetice 3 Výroční zpráva Finančně Analytického Útvaru 4 Ručení za nezaplacenou

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti

DAŇOVÁ EVIDENCE. 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015. Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti DAŇOVÁ EVIDENCE 10. vydání (únor 2014) 1. aktualizace k 1. 3. 2015 Kapitola 3 Příjmy z podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti podkapitola 3.1 Definice příjmů podle zákona o daních z příjmů str.

Více

Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob Přehled hlavních daňových změn platných k 1. 1. 2015 Vážení obchodní partneři a přátelé, Připravili jsme pro Vás základní přehled hlavních změn v daňových zákonech, které vstupují v platnost s rokem 2015.

Více

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz

RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Vybrané daňové změny roku 2015 RNDr. Jitka Viklická SISCO spol. s r.o. www.sisco.cz Obsah Změny v zákoně o daních z příjmů Zákon o omezení plateb v hotovosti Změny v zákoně o DPH Změny v daňovém řádu Změny

Více

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012

Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Grant Thornton Czech Republic News červen 2012 Obsah Daňové přiznání podílových fondů Režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví aktuálně Novela zákona o DPH 2013 Novela zákona o DPH týkající se

Více

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček

Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Účetní a daňová závěrka za rok 2014 a změny pro rok 2015 - opis prezentace Organizační kancelář Praha-Písek, Ing.Bohumír Holeček Dopady rekodifikace (NOZ a ZOK) Přizpůsobení stanov obchodních korporací

Více

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled)

Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) Podklady pro školení ekonomů podniků (účetní a daňová závěrka za rok 2012, změny pro rok 2013 a další výhled) předkládá: Ing.Bohumír Holeček tel,fax: 382 216 203 Jiřího Srnky 2500, 397 01 Písek mobil:

Více

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. říjen 2014. Deloitte Česká republika Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika Informace GFŘ k dani z nabytí V návaznosti na novou úpravu daně z nabytí, která je v platnosti od 1. ledna 2014, zveřejnilo Generální finanční ředitelství (GFŘ)

Více

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o.

Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňový zpravodaj společnosti EVEREST CZ s.r.o. Daňové novinky 2014-2015 S novým občanským zákoníkem nastalo množství drobných změn od 1. 1. 2014, s novou vládou však bohužel přibude množství změn i od

Více

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZMĚNY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Podnikatelé - výdajové paušály Od roku 2015 bude zaveden maximální limit pro uplatnění výdajových paušálů i u zbývajícího 60% a 80% paušálu. Limit pro všechny paušální

Více

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012

Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Grant Thornton Czech Republic News duben 2012 Obsah Vybrané části novely zákoníku práce náhrady Odpis pohledávek 2011 a 2012 Novela zákona DPH 2012 zvláštní režim ve stavebnictví 92e Aplikace DPH a některých

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník Wolters Kluwer, a. s., 2015 DATEV eg, 2015 ISBN 978-80-7478-749-2

Více

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika

Tax news. 07 Příloha. 02 Přímé daně. 04 Ostatní. 02 Komplexní změny. 03 Nepřímé daně. 05 Granty a pobídky. prosinec 2012, Deloitte Česká republika Zachovejte chladnou hlavu, když ji ostatní ztrácejí Tax news prosinec 2012, Deloitte Česká republika 02 Komplexní změny 02 Přímé daně 03 Nepřímé daně 04 Ostatní 05 Granty a pobídky 07 Příloha Daňové změny

Více

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3

ESCNEWSLETTER. prosinec 2013 č. 3 ESCNEWSLETTER prosinec 2013 č. 3 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., www.escapeconsult.cz, +420 543 423 131, escape@escapeconsult.cz Vážení obchodní přátelé, přinášíme Vám nové vydání našeho odborného občasníku

Více

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika

Daňový zpravodaj. březen 2015. Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou Daňový zpravodaj Deloitte Česká republika daňového přiznání k převodním Elektronická komunikace s Českou daňového přiznání k převodním Blíží

Více

NOVINKY V DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OD 1. LEDNA 2015

NOVINKY V DANI Z PŘIDANÉ HODNOTY OD 1. LEDNA 2015 BULLETIN leden 2015 Také v roce 2015 Vás budeme pravidelně informovat o novinkách a změnách, které mohou ovlivnit Vaši práci. V aktuálním vydání našeho Bulletinu Vám se věnujeme těmto oblastem: Novinky

Více

Úplná znění platná k 1. 1.

Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková Daňové zákony úplná znění platná k 1. 1. 2015 Nejprodávanější daňové zákony v ČR Úplná znění platná k 1. 1. Hana Marková 2015 inky N ov P H! vd e ny v í ě m Z aněn zd mů! příj zákon o daních

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014

Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 Dopad rekodifikace soukromého práva do daňových předpisů od 1.1.2014 S účinností od 1. 1. 2014 nabude účinnosti dvojice zákonů, které zásadním způsobem zasáhnou do soukromého i podnikatelského práva. Jedná

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

Novinky daně 2015. Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní

Novinky daně 2015. Zrušená ustanovení JIM. Zachováno daň z příjmů. Zachováno ostatní Novinky daně 2015 Zrušená ustanovení JIM Zachováno daň z příjmů zůstává superhrubá mzda zůstává solidární zvýšení daně zůstávají limity pro daňové odpočty úroků u hypoték či úvěrů ze stavebního spoření

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY pracovní sešit 2014 Petr Kout Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo duben 2014 DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - pracovní sešit 2014 Vydala

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+)

DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) DAŇ SILNIČNÍ (strana 111+) 1. Traktory a jejich přípojná vozidla: a) nejsou předmětem daně (str. 111/ 2 předmět daně, odst. 2a) b) jsou od daně osvobozeny c) zdaňují se */Předmětem daně nejsou: >> speciální

Více

Daňové zákony 2012 s komentářem změn

Daňové zákony 2012 s komentářem změn Zuzana Rylová, Zlatuše Tunkrová, Zdeněk Krůček, Ivo Šulc Daňové zákony 2012 s komentářem změn Znění odpovídá stavu k 1. 1. 2012 Novelizovaný text zákonů je uveden tučně. Změny a aktualizace naleznete na

Více

Zmûny v oblasti DPH v roce 2014. REKODIFIKACE Sledujeme za Vás. odborn mûsíãník pro úãetní praxi

Zmûny v oblasti DPH v roce 2014. REKODIFIKACE Sledujeme za Vás. odborn mûsíãník pro úãetní praxi odborn mûsíãník pro úãetní praxi téma mûsíce Zdanûní pfiíjmû z pronájmu a daàové pfiiznání za rok 2013 praktické rady Zmûny v oblasti DPH v roce 2014 REKODIFIKACE Sledujeme za Vás Silniãní daà od roku 2014

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 267 ZÁKON ze dne 21. listopadu 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více