Porovnání sklízeèù cukrovky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnání sklízeèù cukrovky"

Transkript

1 Porovnání sklízeèù cukrovky COMPARISON OF SUGAR BEET HARVESTERS Petr Šaøec, Ondøej Šaøec, Jacek Przybyl, Karel Srb Katedra využití strojù ÈZU v Praze Pìstování cukrové øepy v ÈR prochází v posledních nìkolika letech výzmnými zmìmi. Ty jsou dùsledkem nejen stále se zvyšujících cen jiných lukrativnìjších plodin rostlinné výroby (pšenice, øepky, kukuøice, ale také rostoucími náklady její pìstování. Svùj podíl souèasné situaci má také reforma trhu s cukrem v Evropské unii a opatøení související s pøidáváním bioetanolu do pohonných hmot. Èeští pìstitelé proto musí dlouhodobì dosahovat stabilních výnosù cukrovky o vysoké cukertosti. V roce 2007 dosáhli pìstitelé v ÈR prùmìrného výnosu bulev 57 t.ha. To je jen o málo více než-li v pøedchozích dvou letech. Cukertost v tomto roce èinila v prùmìru 47 %, tj. ca o 2 % ménì, než v letech kdy se prùmìrná hodnota cukertosti pohybovala v rozmezí od 8,4 % do 8,7 %. Tento pokles byl pravdìpodobnì zapøíèinìn atypickým prùbìhem poèasí v prùbìhu celého vegetaèního období. Výnos polarizaèního cukru èinil 9, t.ha, což je o,6 % více, než v roce 2002 (proti pøedchozím tøem letùm však byl o málo nižší. V roce 2008 pak byl v ÈR prùmìrný výnos bulev dokonce 58,3 t.ha. Prùmìrná cukertost dosáhla 8,04 %, což je hodnota blížící se letùm Prùmìrný výnos polarizaèního cukru v ÈR byl 0,52 t.ha, což je nejvyšší výnos za posledních pìt let (obdobnì i výnos bílého cukru, 9,43 t.ha, který se v pøedchozích ètyøech letech pohyboval v rozmezí od 8,02 do 8,84 t.ha. Obr.. Šestiøádkový vyorávaè cukrové øepy Ropa Nìkteré zemìdìlské podniky mají výnosy srovtelné s Francií a Nìmeckem velké výmìøe, pø. Agro Slatiny, a. s., dosahovala v roce 2006 a 2007 ploše více než 400 ha pøepoètený výnos v prùmìru od 68 do 7 t.ha a výnos polarizaèního cukru pøes t.ha. Jak ukázaly výsledky odrùdových pokusù provádìných také v podniku Agro Slatiny Jièínsku, lze v šich podmínkách dosáhnout mnohem lepších výnosù. U více než 30 sledovaných odrùd cukrovky bylo v roce 2007 dosaženo prùmìrného výnosu bulev 79,99 t.ha s prùmìrnou cukertostí 48 %. Výnos polarizaèního cukru byl v prùmìru 3,99 t.ha. Na tìchto výsledcích v ÈR se nemalou mìrou podílí moderní zemìdìlská technika, od pøedse ové pøípravy pøes kvalitní setí až po úspìšnou a vèasnou sklizeò. Nasazení nové sklizòové techniky dopomáhá k nižším sklizòovým ztrátám a k dosažení vyššího výnosu z jednotky plochy. Sklizeò cukrové øepy V podmínkách Èeské republiky je nejvhodnìjší dobou pro sklizeò cukrovky druhá až tøetí dekáda mìsíce øíj. Z praktických dùvodù se však tento termín nedodržuje. Dùvodem je jedk zvýšení využití sklízecí techniky (jednoúèelové stroje a také se doba skliznì pøizpùsobuje poptávce cukrovarù, tj. datu zahájení a ukonèení kampanì. V roce 2007 byl termín zahájení kampanì posunut již druhou dekádu záøí (7. 9. a její konec byl prakticky totožný s koncem roku kalendáøního ( Budeme-li brát v úvahu všechny zpracovatelské podniky, pak øepná kampaò v ÈR trvala 02 dní (v prùmìru pak 83,4 dní. V roce 2008 byla kampaò zaháje a ukonèe konci roku ( Celková doba øepné kampanì tak byla totožná s pøedchozím rokem, prùmìrnì trvala 86 dní. Pøi sklizni v ÈR se dnes upøednostòuje sklizeò jednofázová, a to s ohledem menší utužení pùdy a nižší náklady (jeden stroj, jeden pøejezd. Nejvíce využívanými stroji pro sklizeò cukrovky ve støední Evropì jsou pøevážnì šestiøádkové samojízdné sklízeèe, které zaujímají pøi sklizni více než 90% podíl. Èlánek jsme proto zamìøili posouzení kvality práce jednotlivých sklízeèù. 22 LCaØ 2 è. 7-8, èervenec-srpen 2009

2 ŠAØEC, ŠAØEC, PRZYBYL, SRB: Porovnání sklízeèù cukrovky Obdobné zkoušení sklízecí techniky probíhalo v minulých letech také v Polsku a Nìmecku. Výsledky tìchto pokusù porovnáváme. Metody sledování a mìøení Objekt sledování Objektem sledování byly šestiøádkové vyorávaèe cukrové øepy firem Tim, Kleine, Gilles, Holmer originál, Holmer Hradec Králové a Ropa (obr.. pracující v provozních podmínkách Moravì a v Èechách. Tab. I. Výsledky testù sklízeèù cukrovky Nìmecko (Kromer (Solingen ( km.h 9 0,2 2,6 2,28 4 Maxtron 4 0,08 2,07 2,5 6 SF 0 4 0,32 3,46 3,78 9 MATROT M 20 Plus 2 0,33 3,42 3, ,60 3, HOLMER Terra Dos T3 Radrodeschar 9 0,07 2,7 2,78 9, 4 HOLMER Terra Dos T3 7 0,05 2, 2,6 4 Charakteristika porostu cukrové øepy Biologický výnos porostu byl urèen z plochy 4 0 m 2, pøitom byly sledovány další parametry: - poèet jedincù ploše ha (ks, - biologický výnos bulev (t.ha, - pomìr výnosu bulev k výnosu chrástu, - výška dzemní èásti bulev (cm, - meziøádková vzdálenost 45 cm, - typ pùdy, - vlhkost pùdy, - penetraèní odpor pùdy. Kvalita práce Byly sledovány tyto faktory ovlivòující kvalitu práce: - ztráty bulev za vyorávaèem ( a, - poškození koøenù bulev, - výška u skrojkù, - pøilnutá zemi bulvách. Podmínky mìøení: Mìøení bylo provádìno pøi vlhkosti pùdy od 2 do 23,5 %, poèet jedincù ha byl , prùmìrný výnos 795 t.ha, prùmìrná hmotnost bulvy øepy 783 g a prùmìrná cukertost 9, %. kde: Nc poèet rostlin ha, Nc i poèet rostlin i-té parcele, i poèet parcelek. Tab. II. Výsledky testù sklízeèù cukrovky Polsko (Przybyl ( km.h Maxtron ,63 2,09 2,72 98 HOLMER Terra Dos 8, 0 0,58 2,89 3,47 45 SF 0-2 4, , (2, Testovaná plocha Odbìr vzorkù pro stanovení ztrát pro všechny sklízeèe byl proveden ploše 2,7 m (tj. 6 øádkù 3,7 m, tedy ploše 0 m 2. K procentickému zjiš sklizòových ztrát musíme nejdøíve zjistit biologický výnos bulev. Pøi tomto se zároveò zjiš uje poèet jedincù ha A c. Bulvy parcele jsou sklizeny, oèištìny, spoèítány, chrást je odøíznut a bulvy jsou zváženy. Do stanovení celkové hmotnosti vzorku nejsou zapoèítány bulvy s menší hmotností, než 00 gramù. Výnos bulev (t.ha potom je: kde: Qb biologický výnos bulev (t.ha, Qb i výnos bulev i-té parcele (kg.0 m 2, n poèet parcel. Poèet rostlin/bulev je (ks.ha : (,,30 2,30 3,60 32 M.A.C.E. 9 0, Podmínky mìøení: Pùda parcele, kde byla sklizeò provádì, mìla písèito-hlinité složení (písek 5 %, hlí 36 %, prach 3 %, vlhkost pùdy se pohybovala v rozmezí od 2,24 do 79 %, poèet jedincù ha byl , prùmìrný výnos 75 t.ha a hmotnost bulvy 758 g. Tab. III. Výsledky testù sklízeèù cukrovky Èesko (Šaøec ( km.h TIM ,63 2,09 2,72 98 HOLMER Terra Dos 6 0,58 2,89 3,47 45 SF 0-2 4, HOLMER HK 8 2, ,30 2,30 3,60 32 GILLES 2, 8 2, LCaØ 2 è. 7-8, èervenec-srpen

3 Obr. 2. Kvalita u bulev a poškození koøene cukrovky A KVALITA SØEZU BULEV B POŠKOZENÍ KOØENE ØEPY Pro stanovení podílù zeminy bulvách byly odebrány vzorky 3 00 bulev ze skládky od každého sklízeèe. Bulvy byly zváženy a byla zjištì jejich hmotnost. Poté bylo provedeno mechanické ruèní oèiš a opìtovnì vážení. Rozdílem hmotností bulev pøed a po oèis byla urèe hmotnost zeminy bulvách. Podíl této zeminy lze jednoduše pøepoèíst: (4, kde: P hmotnost ulpìné zeminy (kg, Vz hmotnost vzorku: bulva + zemi (kg. Kvalita u a poškození bulev * správnì seøíznuto mezi hlavou a krkem pod listovou rùžicí (viz ÈSN 4620 Ze skládky bylo odebráno 3 00 bulev a byl hodnocen bulev s následným rozdìlením do skupin (obr. 2. A. Dále bylo ze skládky odebráno 3 00 ks bulev, u kterých byl mìøen prùmìr zalomení koøene bulvy. Bulvy byly tøídìny do skupin (obr. 2. B. V Nìmecku a Polsku se kvalita u posuzuje šestistupòovým hodnocením, jak je vidìt z tab. IV. a V. Výsledky a diskuse bulev za vyorávaèem byly zjiš ovány sbìrem volnì ležících bulev a jejich èástí (Zc z sledovaného úseku pole (0 m 2 a odbìrem nevyoraných bulev a úlomkù koøenù (Zs cházejících se. U jednotlivých sklízeèù byla mìøení opaková 4 5. Obì frakce byly zváženy. Celkové sklizòové ztráty Z jsou: Podíl zeminy bulvách (3. Obr. 3. Sklízeè Kleine SF 0 Výsledky provedených mìøení jsou uvedeny v tab. I. až V. U sklízeèù testovaných v Nìmecku se pojezdová pøíliš neodlišovala a pohybovala se v rozmezí od 2 do 7 km.h, které dosahoval sklízeè HOLMER Terra Dos T3. Nejnižší celkové ztráty vykazovaly stroje Maxtron a HOLMER Terra Dos T3, a to 2,5 resp. 2,6 %. Nejvyšší podíl ztrát byl zjištìn u stroje, konkrétnì 47 %. V Polsku vykazoval malé sklizòové ztráty sklízeè MAXTRON 620, a to 2,72 %. Nejvyšší ztráty vykázal stroj SF 0-2 (obr. 3., u kterého byla zjištì hodnota 07 %. Zneèiš se u všech porovnávaných strojù pohybovalo v rozmezí od 32 do 8 %. Nejvyšší pracovní i pøi sklizni, 6 km.h, dosahoval stroj HOLMER Terra Dos (obr. 4.. Nízké ztráty vykazoval sklízeè TIM 2500, a to 2,72 %. Nejménì zneèištìné bulvy, 32 %, mìl stroj. Ostatní porovnávané sklízeèe vykazovaly pøevážnì podobné hodnoty sklizòových ztrát. Nejnižší sklizòové ztráty byly dosaženy pøi mìøení v Nìmecku. Hodnoty zneèiš bulev vykazovaly ve všech zemích shodné výsledky. Kvalita u Kvalitní oøezávání bulev je velice složitý a nároèný pracovní proces. Dobrý výsledek závisí nejen technické dokolosti oøezávacího mechanizmu, ale také biologických vlastnostech øepy a stavu porostu obecnì (výška dzemní èásti bulvy, vyrovnost bulev, vyosení bulev z øádku, vzdálenosti bulev v øádku. Kvalitní oøezávání bulev závisí také pracovní i, seøízení oøezávacího mechanismu a do jisté míry také obsluze. Pøi posuzování kvality u v Nìmecku a Polsku (šest stupòù hodnocení dosáhl nejlepšího výsledku sklízeè euro- Tiger se 73,2 % správnì seøíznutých bulev. Pøi mìøení v ÈR vykazoval nejlepší výsledky stroj SF0-2, a to 49,0 % optimálnì seøíznutých bulev. 24 LCaØ 2 è. 7-8, èervenec-srpen 2009

4 ŠAØEC, ŠAØEC, PRZYBYL, SRB: Porovnání sklízeèù cukrovky Mechanické poškození Tab. IV. Kvalita u bulev cukrovky Nìmecko (Solingen Poškození bulev pøi sklizni je nevyhnutelné. Rozsah poškození ovlivòuje jak stavení a konstrukce sklízeèe, tak i pùdní vlastnosti. Pøi malé vlhkosti (ménì než 2 % a vìtším penetraèním odporu pùdy dochází v dùsledku vyšší soudržnosti pùdy a bulvy a pøi souèasném máhání bulvy tah ke zlomení koøene. Podle ÈSN je pøípustné mechanické poškození do prùmìru cm v místì zalomení. Sledované sklízeèe v ÈR tuto podmínku splòovaly od 4 do 48,2 %. U vìtšiny posuzovaných sklízeèù bylo zjištìno nejvìtší procentuální zastoupení ve tøídì B (poškození do prùmìru 3 cm, a to kolem 40 %. Závìr Pøi provozních mìøeních samojízdných sklízeèù byly jedním ze sledovaných parametrù ztráty a nevyoráním. Jejich souèet udává ztráty celkové. Pøi porovnání s obdobným mìøením v Polsku a Nìmecku bylo nejmenších celkových ztrát dosaženo v Nìmecku. Výsledky z Polska i Èeska jsou srovtelné. Dalšími dùležitými ukazateli práce sklízeèe je kvalita u bulev a jejich poškození. Nejlepšího seøíznutí bulev pøi 6 stupòovém hodnocení (Nìmecko, Polsko dosáhl stroj. V èeských podmínkách vykazoval nejlepší kvalitu u sklízeè KLEI- NE SF0-2. Nejmenší mechanické poškození bulev bylo zjištìno u stroje TIM Zneèiš bulev se u všech sledovaných sklízeèù pøíliš nelišilo a pohybovalo se v hodnotách od 5 do 9,4% Souhrn chrástu d 2 cm chrástu do 2 cm Kvalita u bulev vysoký správný 4 2, 2, 8 8, 2 73, 2 2 0, 4 Maxtron 2 6 0, 6 3, 2 2, 0 63, 9 0, 8 0, 4 SF 0 2 7, 0 0, 6 38, , 2 MATROT M 20 Plus 02, 3, 0 2, 0 29, 6 50, 0 3, 0 2, 4 8, 2 2, 4 30, 0 48, 6, 2 2, 6 HOLMER Terra Dos T3 Radrodeschar, 2 0, 4, 2 9, 8 70, 4 4 0, 8 HOLMER Terra Dos T3 28, 9 2, , 7 59, 9, 6, 0 Tab. V. Kvalita u bulev Polsko (Przybyl chrástu d 2 cm chrástu do 2 cm Kvalita u bulev vysoký správný nízký nízký šikmý mechanizmu a v neposlední øadì také obsluha. Nejlepší kvality u dosahovaly sklízeèe pøi mìøení v Nìmecku, a to od 50 do 70 % správnì seøíznutých bulev. Oproti tomu sklízeèe v Èeské republice a v Polsku vykazovaly hodnoty správného seøíznutí bulev mezi 35 až 50 %. Klíèová slova: cukrovka, sklízeèe cukrovky, sklizòové ztráty, seøíznutí bulev, mechanické poškození, kvalita práce. Zpracováno v rámci øešení výzkumného zámìru MŠMT è. MSM a v rámci projektu NAZV QH šikmý Maxtron ,35 2, 8 28, 0 4 0, 6 3, 0 HOLMER Terra Dos 82, , , 6, 4 SF , , 0, ,73 3, 4 2, , 8, 6 72, , 4 42, 2 4, 0 M.A.C.E. 49,80 9, , 2 29, 8 9, 0 4 V èlánku jsou prezentovány výsledky mìøení sklízeèù cukrové øepy provedených v Èesku roku Pøi tìchto mìøeních byla sledová pracovní sklízeèe, ztráty, zneèiš bulev, kvalita u a mechanické poškození bulev. Tyto výsledky jsou porovnány s obdobným mìøením provádìným v minulých letech v Nìmecku a v Polsku. I pøes to, že mìøení nebyla realizová ve stejném roce za stejných podmínek, jsou dosažené výsledky sklizòových ztrát a zneèiš bulev pro všechny tøi zemì obdobné. Kvalita u a mechanické poškození bulev velice závisí pùdních podmínkách pøi sklizni a kvalitì a vyrovnosti porostu. Na tyto sledované parametry má také vliv pracovní, seøízení a stav oøezávacího Tab. VI. Kvalita u a poškození bulev Èesko (Šaøec K valita u bulev Mech. poškození A B C D A B C TIM , , 2 3, 4 20, 4 HOLMER Terra Dos 0,56 2 9, , 6 29, 4 40, 0 30, 6 SF ,68 4 2, 6 49, , 6 52, 0 HOLMER HK 70,20 8, , 7 2, , , 8 39, GILLES 6, , , LCaØ 2 è. 7-8, èervenec-srpen

5 Literatura. KROMER K.-H., THELEN M.: Testmethode für Ertemaschinen and Reinigungslader. Zukerrübe, (, s PRZYBYL J.: Technika w uprawie buraka cukrowego. Burak cukrowy, 998, s ŠAØEC O., ÈERNÝ J., ŠAØEC P.: Sugar Beet Harvesters Comparison of Quality. In Trends in Agricultural Engineering, Prague 999, s DOBEK T., ŠAØEC O.: Wstemp oce maszyn do zbioru buraka cukrowego. In Zeszyty ukowe AR, Szczecin, 998, s ŠAØEC O., ŠAØEC P.: Porovnání sklízeèù cukrovky. Listy cukrov. øepaø., 2000 (5/6, s ŠAØEC O., ŠAØEC P.: Technika pro sklizeò cukrové øepy. In V. Celoslovenská vedecká repárska konferencia, Nitra, 2003, s GEBLER J.: Zpráva o cukrovarnické kampani 2007/08 v Èeské republice. Listy cukrov. øepaø., (4, s GEBLER J., KOŽNAROVÁ V.: Zpráva o cukrovarnické kampani 2008/09 v Èeské republice. Listy cukrov. øepaø., (4, s SRB K., ŠAØEC O., ŠAØEC P.: Yields and Harvest losses of sugar-beet varieties in the years 2005 and In XVII Konferencja ukowa studentów, Warszawa 2008, s focused on the work of sugar-beet harvesters. Within those measurements, harvesting speed, harvest losses, gross to net weight ratio, quality of cutting and degree of beet mechanical damage were measured. These results were then compared with similar measurements carried out in the past years in Germany and in Poland. Even though the measurements were not made in the same year and under the same conditions, harvest losses and gross to net weight ratios attained in all the three countries were similar. The quality of cutting and degree of beet mechanical damage depends strongly on the soil conditions during harvest and on the quality and evenness of the crop cover. Harvesting speed, the adjustment and condition of the cutting mechanism and last, but not the least, the ability of the crew, influence the two latter mentioned indicators. The finest quality of cutting was achieved by the harvesters within the measurements in Germany, i. e. from 50 to 70 % of correctly cut beets compared to 35 to 50 % attained by the harvesters in the Czech Republic and in Poland. Key words: sugar beet, harvester, harvest losses, beet cutting, mechanical damage, quality of work. Šaøec P., Šaøec O., Przybyl J., Srb K.: Comparison of sugar-beet harvesters The article presents the results of field measurements that were carried out in the Czech Republic in the year 2007 and that were Kontaktní adresa Contact address: doc. Ing. Petr Šaøec, Ph. D., Èeská zemìdìlská univerzita, Technická fakulta, Katedra využití strojù, Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 Suchdol, Èeská republika, Obr. 4. Šestiøádkový sklízeè cukrovky Holmer Terra Dos T3 26 LCaØ 2 è. 7-8, èervenec-srpen 2009

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ

KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ KLÍČIVOST A VITALITA OSIVA VYBRANÝCH DRUHŮ JARNÍCH OBILNIN VE VZTAHU K VÝNOSU V EKOLOGICKÉM ZEMĚDĚLSTVÍ Seed Germination and Vigor of Chosen Species of Spring Cereals in Relation to Yield in Organic Farming

Více

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes

Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and quality grapes Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Vliv kapkové závlahy na výnos a kvalitu hroznů Effect of drip irrigation on yield and

Více

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage

TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage TVORBA VÝNOSŮ PŠENICE OZIMÉ A SILÁŽNÍ KUKUŘICE PŘI RŮZNÉM ZPRACOVÁNÍ PŮDY Forming of winter wheat and silage maize yields by different soil tillage Badalíková B., Bartlová J. Zemědělský výzkum, spol. s

Více

Experimentální určení velikosti vzorku potřebného k porovnání kvality práce dvou různých sklízečů cukrovky

Experimentální určení velikosti vzorku potřebného k porovnání kvality práce dvou různých sklízečů cukrovky LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ Experimentální určení velikosti vzorku potřebného k porovnání kvality práce dvou různých sklízečů cukrovky Experimental determination of sample range necessary for comparison

Více

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density.

The target was to verify hypothesis that different types of seeding machines, tires and tire pressure affect density and reduced bulk density. INFLUENCE OF TRACTOR AND SEEDING MACHINE WEIGHT AND TIRE PRESSURE ON SOIL CHARACTERISTICS VLIV HMOTNOSTI TRAKTORU A SECÍHO STROJE A TLAKU V PNEUMATIKÁCH NA PŮDNÍ VLASTNOSTI Svoboda M., Červinka J. Department

Více

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT

INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT INFLUENCE OF CONSTRUCTION OF TRANSMISSION ON ECONOMIC PARAMETERS OF TRACTOR SET TRANSPORT Vykydal P., Žák M. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in

Více

VLIV VNĚJŠÍCH FAKTORŮ, MEZEROVITOSTI, VZEŠLOSTI A HUSTOTY POROSTU NA KVALITU PRODUKCE

VLIV VNĚJŠÍCH FAKTORŮ, MEZEROVITOSTI, VZEŠLOSTI A HUSTOTY POROSTU NA KVALITU PRODUKCE VLIV VNĚJŠÍCH FAKTORŮ, MEZEROVITOSTI, VZEŠLOSTI A HUSTOTY POROSTU NA KVALITU PRODUKCE THE INFLUENCE OF OUTSIDE FACTORS, GAP RATES AND VEGETATION DENSITY ON PRODUCTION QUALITY J. Skalický, J. Bradna Výzkumný

Více

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Sugar Beet Varieties Registered in 2015 Lenka Hakaufová ÚKZÚZ, referát semenných okopanin Pro registrační řízení byly v roce 2014 založeny pokusy s cukrovou řepou

Více

Hodnocení výsledkù pìstování cukrovky s využitím metod statistické analýzy dat

Hodnocení výsledkù pìstování cukrovky s využitím metod statistické analýzy dat Hodnocení výsledkù pìstování cukrovky s využitím metod statistické analýzy dat RESULTS EVALUATION OF SUGAR BEET PRODUCTION BASED ON STATISTICAL DATA ANALYSIS METHODS Vladimír Brabenec, Josef Pulkrábek

Více

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003

PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 ÈESKÉ PRACOVNÍ LÉKAØSTVÍ ÈÍSLO 2 2004 Pùvodní práce PROFESIONÁLNÍ EXPOZICE PRACOVNÍKÙ FAKTORÙM PRACOVNÍHO PROSTØEDÍ VE VZTAHU K HLÁENÝM NEMOCÍM Z POVOLÁNÍ V ROCE 2003 SOUHRN OCCUPATIONAL EXPOSURE OF WORKERS

Více

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ

VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ VÝNOSOVÝ POTENCIÁL TRAV VHODNÝCH K ENERGETICKÉMU VYUŽITÍ GRAS PRODUCTION RATE FOR ENERGY UTILIZATION J. Frydrych -,D.Andert -2, D.Juchelková ) OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Rožnov Zubří

Více

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008

KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 2008 KATEGORIZACE PRACÍ VE VAZBÌ NA PROFESIONÁLNÍ ONEMOCNÌNÍ HLÁŠENÁ V ROCE 28 JOB CATEGORIZATION IN RELATION TO OCCUPATIONAL DISEASES ACKNOWLEDGED IN 28 Pøehledný èlánek IVAN KUÈERA, PAVEL HLAVÁÈ Krajská hygienická

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015 Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 8. 2015 Metodické vysvětlivky Komentář Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 8. 2015 porovnání s výsledky v roce 2014 celkem kraje pšenice ječmen žito,

Více

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM

SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM GRAFITEM 86/18 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 18 (2/2) ARCHIVES OF FOUNDRY Year 2006, Volume 6, N o 18 (2/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 SLEDOVÁNÍ AKTIVITY KYSLÍKU PŘI VÝROBĚ LITINY S KULIČKOVÝM

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 14 Číslo 1, 2004 Vliv zatížení spalovacího motoru na ekonomiku

Více

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy

Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Uplatní se i v ČR názor na nezbytnost produkce cukrové řepy Doc. Ing. Josef Pulkrábek, CSc. Prof. Ing. Vladimír Švachula,DrSc. Prof. Ing. Josef Šroller, CSc. Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Věříme,

Více

Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2016

Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2016 Odrůdy cukrové řepy registrované v roce 2016 Sugar Beet Varieties Registered in 2016 Lenka Hakaufová ÚKZÚZ, noú V roce 2015 byly pro registrační řízení založeny pokusy s cukrovou řepou na sedmi lokalitách

Více

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT

EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT EFFECT OF MALTING BARLEY STEEPING TECHNOLOGY ON WATER CONTENT Homola L., Hřivna L. Department of Food Technology, Faculty of Agronomy, Mendel University of Agriculture and Forestry in Brno, Zemedelska

Více

VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ

VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ VLASTNOSTI OSIVA JARNÍHO MÁKU Z PODZIMNÍCH A JARNÍCH VÝSEVŮ Spring Poppy Seed Properties from Autumn and Spring Sowing Petr Pšenička, Hana Honsová, Pavel Cihlář Katedra rostlinné výroby, ČZU v Praze Abstract

Více

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU

PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU PERSPEKTIVES OF WEGETABLE WASTE COMPOSTING PERSPEKTIVY KOMPOSTOVÁNÍ ZELENINOVÉHO ODPADU Mach P., Tesařová M., Mareček J. Department of Agriculture, Food and Environmental Engineering, Faculty of Agronomy,

Více

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC ŽÍDKOVÁ Dana, (ČR) ABSTRACT The paper deals with competitiveness

Více

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.)

CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) CONTRIBUTION TO UNDERSTANDING OF CORRELATIVE ROLE OF COTYLEDON IN PEA (Pisum sativum L.) PŘÍSPĚVEK K POZNÁNÍ KORLAČNÍ FUNKCE DĚLOHY U HRACHU (Pisum sativum L.) Mikušová Z., Hradilík J. Ústav Biologie rostlin,

Více

Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod

Posouzení obtížnosti výkladového textu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod Posouzení obtížnosti výkladového tetu učebnic přírodopisu pro 7. ročník ZŠ pomocí dvou metod Souhrn Libuše Hrabí Katedra přírodopisu a pěstitelství PdF UP Tento článek obsahuje poznatky o porovnání náročnosti

Více

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract

POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ. Needle year classes of Scots pine progenies. Jarmila Nárovcová. Abstract POČET ROČNÍKŮ JEHLIC POPULACÍ BOROVICE LESNÍ Needle year classes of Scots pine progenies Jarmila Nárovcová Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Výzkumná stanice Opočno Na Olivě 550

Více

THE INFLUENCE OF MICROCLIMATE UNDER NONWOVEN TEXTILE, PLASTIC FOIL ON THE YIELD OF EARLY POTATOES

THE INFLUENCE OF MICROCLIMATE UNDER NONWOVEN TEXTILE, PLASTIC FOIL ON THE YIELD OF EARLY POTATOES THE INFLUENCE OF MICROCLIMATE UNDER NONWOVEN TEXTILE, PLASTIC FOIL ON THE YIELD OF EARLY POTATOES MIKROKLIMA POD NETKANOU TEXTILIÍ, PERFOROVANOU FOLIÍ A JEHO VLIV NA VÝNOS RANÝCH BRAMBOR Dvořák P., Hamouz

Více

Vliv podzimního zpracování půdy na zhutnění půdy v počátcích vegetace cukrové řepy

Vliv podzimního zpracování půdy na zhutnění půdy v počátcích vegetace cukrové řepy Vliv podzimního zpracování půdy na zhutnění půdy v počátcích vegetace cukrové řepy Effect of Autumn Tillage on Soil Compaction in the Beginning of Sugar Beet Vegetation Josef Pulkrábek, Jaroslav Urban,

Více

ESTIMATION SEASONAL EFFICIENCY PICKING THRESHING - MACHINES AND ECONOMY RUNNIG ZHODNOCENÍ SEZÓNNÍ VÝKONNOSTI SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK A EKONOMIKA PROVOZU

ESTIMATION SEASONAL EFFICIENCY PICKING THRESHING - MACHINES AND ECONOMY RUNNIG ZHODNOCENÍ SEZÓNNÍ VÝKONNOSTI SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK A EKONOMIKA PROVOZU ESTIMATION SEASONAL EFFICIENCY PICKING THRESHING - MACHINES AND ECONOMY RUNNIG ZHODNOCENÍ SEZÓNNÍ VÝKONNOSTI SKLÍZECÍCH MLÁTIČEK A EKONOMIKA PROVOZU Švec M. Department of Agriculture, Food and Environmental

Více

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING

THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING THE EFFECT OF PRODUCTION EFFICIENCY ON ECONOMIC RESULTS IN PIG BREEDING Boudný J., Špička J. Institute of Agricultural Economics and Information, Prague, Czech Republic Abstract Agricultural enterprises

Více

FYZIOLOGICKÉ A URYCHLENÉ STÁRNUTÍ SEMEN VYBRANÝCH OBTÍŽNĚ SKLADOVATELNÝCH DRUHŮ ZELENINY

FYZIOLOGICKÉ A URYCHLENÉ STÁRNUTÍ SEMEN VYBRANÝCH OBTÍŽNĚ SKLADOVATELNÝCH DRUHŮ ZELENINY FYZIOLOGICKÉ A URYCHLENÉ STÁRNUTÍ SEMEN VYBRANÝCH OBTÍŽNĚ SKLADOVATELNÝCH DRUHŮ ZELENINY Physiological and Accelerated Ageing of Selected Vegetable Species with Low Seed Longevity Iva Faberová VÚRV Praha

Více

Stejskalová J., Kupka I.: Vliv lesních vegetačních stupňů na kvalitu semen jedle bělokoré... (ABIES ALBA MILL.) ABSTRACT

Stejskalová J., Kupka I.: Vliv lesních vegetačních stupňů na kvalitu semen jedle bělokoré... (ABIES ALBA MILL.) ABSTRACT VLIV LESNÍCH VEGETAČNÍCH STUPŇŮ NA KVALITU SEMEN JEDLE BĚLOKORÉ (ABIES ALBA MILL.) FOREST VEGETATION ZONES INFLUENCE ON SEED QUALITY OF SILVER FIR (ABIES ALBA MILL.).) JANA STEJSKALOVÁ, IVO KUPKA ABSTRACT

Více

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE

KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE české pracovní lékařství číslo 1 28 Původní práce SUMMARy KULOVÝ STEREOTEPLOMĚR NOVÝ přístroj pro měření a hodnocení NEROVNOMĚRNÉ TEPELNÉ ZÁTĚŽE globe STEREOTHERMOMETER A NEW DEVICE FOR measurement and

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Výuka závlah a testování půd na Laboratorním dešťovém simulátoru ČVUT v Praze Education

Více

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015

Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Odhady sklizně operativní zpráva k 15. 9. 2015 Metodické vysvětlivky Odhad výnosů a sklizně zemědělských plodin k 15. 9. 2015 porovnání s výsledky v roce 2014 celkem kraje pšenice ječmen žito, oves, triticale

Více

HODNOCENÍ KVALITY PRÁCE RADLIČKOVÝCH KYPŘIČŮ PŘI HLUBŠÍM KYPŘENÍ

HODNOCENÍ KVALITY PRÁCE RADLIČKOVÝCH KYPŘIČŮ PŘI HLUBŠÍM KYPŘENÍ HODNOCENÍ KVALITY PRÁCE RADLIČKOVÝCH KYPŘIČŮ PŘI HLUBŠÍM KYPŘENÍ Ing. Petr Šařec, Ph.D., Prof. Ing. Ondřej Šařec, CSc., Ing. Karel Srb, Ing. Jaroslav Prexl ČZU v Praze Technická fakulta, katedra využití

Více

POVRCHOVÉ MULČOVÁNÍ BRAMBOR V RŮZNÝCH PŮDNĚ- KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH

POVRCHOVÉ MULČOVÁNÍ BRAMBOR V RŮZNÝCH PŮDNĚ- KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH POVRCHOVÉ MULČOVÁNÍ BRAMBOR V RŮZNÝCH PŮDNĚ- KLIMATICKÝCH PODMÍNKÁCH The Mulching of Potatoes in Different Soil and Climatic Conditions Petr Dvořák, Karel Hamouz, Perla Kuchtová, Jaroslav Tomášek KRV ČZU

Více

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU

MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU . 5. 9. 007, Podbanské MODELOVÁNÍ A MĚŘENÍ DEFORMACE V TAHOKOVU Zbyšek Nový, Michal Duchek, Ján Džugan, Václav Mentl, Josef Voldřich, Bohuslav Tikal, Bohuslav Mašek 4 COMTES FHT s.r.o., Lobezská E98, 00

Více

Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie

Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie Monitorování vývoje meteo situace nad ČR pomocí GPS meteorologie Bc. Michal Kačmařík Instutut geoinformatiky, Hornicko-geologická fakulta, Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, 17. listopadu

Více

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS

EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS EFFECT OF FEEDING MYCOTOXIN-CONTAMINATED TRITICALE FOR HEALTH, GROWTH AND PRODUCTION PROPERTIES OF LABORATORY RATS Krobot R., Zeman L. Department of Animal Nutrition and Forage Production, Faculty of Agronomy,

Více

VLIV UZNANÉ A FARMÁŘSKÉ SADBY BRAMBOR NA VÝNOS A JEHO TVORBU V EKOLOGICKÉM ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ

VLIV UZNANÉ A FARMÁŘSKÉ SADBY BRAMBOR NA VÝNOS A JEHO TVORBU V EKOLOGICKÉM ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ VLIV UZNANÉ A FARMÁŘSKÉ SADBY BRAMBOR NA VÝNOS A JEHO TVORBU V EKOLOGICKÉM ZPŮSOBU PĚSTOVÁNÍ The Influence of Certified and Farmer Seed Potatoes on the Yield and its Formation in Ecological Farming Jiří

Více

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje)

Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) Česká republika v mezinárodním srovnání za rok 2010 (vybrané údaje) ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ 4.1. Využívání půdy zemědělstvím, 2008 4.2. Pracovní síla v zemědělství celkem, index (2005 = 100) 4.3. Hektarové

Více

Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin

Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný předmět: Pěstování okopanin a olejnin Přednáška: Ing. Milan Čížek, Ph.D. Hlavní směry a ekonomická rentabilita pěstování brambor. Možnosti využití brambor a topinamburu pro obnovitelné zdroje energie Datum: 5.3.2015 v 9-11 hod. v A-27 Inovovaný

Více

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS

VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS VLIV ZMĚNY DRSNOSTI POVRCHU NA PŘILNAVOST ORGANICKÝCH POVLAKŮ INFLUENCE OF THE CHANGE OF THE SURFACE ROUGHNESS ON ADHESION OF ORGANIC COATINGS Filipová Marcela 1, Podjuklová Jitka 2, Siostrzonek René 3

Více

Infiltration ability of soil in fast-growing species plantation

Infiltration ability of soil in fast-growing species plantation INFILTRAČNÍ SCHOPNOST PŮDY V POROSTECH RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN Infiltration ability of soil in fast-growing species plantation Mašíček T., Toman F., Vičanová M. Mendelova univerzita v Brně, Agronomická

Více

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ

POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU EROZÍ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 5 Číslo 2, 2004 POTENCIÁLNÍ OHROŽENOST PŮD JIŽNÍ MORAVY VĚTRNOU

Více

MOTOROVÁ JEDNOTKA LESNÍHO TĚŽEBNÍHO STROJE

MOTOROVÁ JEDNOTKA LESNÍHO TĚŽEBNÍHO STROJE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

Nová zemědělská politika v odvětví cukru

Nová zemědělská politika v odvětví cukru Nová zemědělská politika v odvětví cukru New Agricultural Policy in Sugar Sector Hana Baudisová Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha Změna Společné zemědělské politiky (SZP) v Evropské unii zasáhne

Více

ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA

ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 442-447 ÚJMA NA ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ POŠKOZENÍM LESA Filip

Více

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD

AGRITECH S C I E N C E, 1 1 KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD KOMPOSTOVÁNÍ KALŮ Z ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD COMPOSTING OF SLUDGE FROM WASTEWATER TREATMENT PLANTS Abstract S. Laurik 1), V. Altmann 2), M.Mimra 2) 1) Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i. 2) ČZU Praha

Více

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků

Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Moderní technologie dokončování velmi přesných děr vystržováním a její vliv na užitné vlastnosti výrobků Stanislav Fiala 1, Ing. Karel Kouřil, Ph.D 1, Jan Řehoř 2. 1 HAM-FINAL s.r.o, Vlárská 22, 628 00

Více

ZMĚNY JAKOSTNÍCH POŽADAVKŮ NA KRMNOU A POTRAVINÁŘSKOU PŠENICI

ZMĚNY JAKOSTNÍCH POŽADAVKŮ NA KRMNOU A POTRAVINÁŘSKOU PŠENICI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra obchodu a financí ZMĚNY JAKOSTNÍCH POŽADAVKŮ NA KRMNOU A POTRAVINÁŘSKOU PŠENICI Teze diplomové práce Vedoucí diplomové práce: Ing.

Více

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE

SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY ÚVODNÍ STUDIE SEIZMICKÝ EFEKT ŽELEZNIČNÍ DOPAVY ÚVODNÍ STUDIE Josef Čejka 1 Abstract In spite of development of road transport, carriage by rail still keeps its significant position on traffic market. It assumes increases

Více

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012

Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Bulletin VYDRA, 15: 29-38 (2012) Sekce: Odborné články Zimní sčítání vydry říční ve vybraných oblastech České republiky v letech 2008-2012 Winter census of Eurasian otter (Lutra lutra L.) in selected areas

Více

VLASTNOSTI OLEJNÉHO LNU Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ

VLASTNOSTI OLEJNÉHO LNU Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ VLASTNOSTI OLEJNÉHO LNU Z HLEDISKA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ PROPERTIES OF FLAX FROM ENERGY RECOVERY POINT OF VIEW D. Čandová, J.Souček, O.Vacek Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha Abstract The

Více

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9

Graf 3.1 Hrubý domácí produkt v Královéhradeckém kraji (běžné ceny) HDP na 1 obyvatele - ČR HDP na 1 obyvatele - kraj podíl kraje na HDP ČR 4,9 3. EKONOMICKÝ VÝVOJ Makroekonomika: Podíl kraje na HDP ČR byl pátý nejnižší mezi kraji. Makroekonomické údaje za rok 213 budou v krajském členění k dispozici až ke konci roku 214, proto se v této oblasti

Více

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI

VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI VLIV METEOROLOGICKÝCH PODMÍNEK NA ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ SUSPENDOVANÝMI ČÁSTICEMI Robert Skeřil, Jana Šimková, Gražyna Knozová Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Kroftova 43, 61667 Brno Abstract

Více

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES

VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES VÝZKUM K CHOVÁNÍ MANAŽERŮ KE SPOLUPRACOVNÍKŮM THE REASEARCH ON BEHAVIOUR OF MANAGERS TOWARDS THEIR COLLEAGUES MAREK ČANDÍK, PETR JEDINÁK Anotace: Příspěvek prezentuje informace z výsledků provedeného výzkumu

Více

zení Lyzimetrická zařízení se dle konstrukce dělí: Vladimír Klement, Renáta Prchalová ÚKZÚZ Havlíčkův Brod

zení Lyzimetrická zařízení se dle konstrukce dělí: Vladimír Klement, Renáta Prchalová ÚKZÚZ Havlíčkův Brod Využit ití stávaj vající sítě lyzimetrů ÚKZÚZ Vladimír Klement, Renáta Prchalová ÚKZÚZ Havlíčkův Brod III. ročník konference Ochrana půdy, 20. 21. 2. 2014 Náměšť nad Oslavou Lyzimetrická zařízen zení Co

Více

VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC

VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC VYUŽITÍ ICT V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ČR ICT UTILIZATION IN AGRARIAN COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC Jan Jarolímek, Jiří Vaněk, Radek Brázda Souhrn Rozšíření informačních a komunikačních technologií, včetně

Více

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy

Negativní vliv faktorů bezprostředněse podílejících se na množství a kvalitu dodávané organické hmoty do půdy Organickáhnojiva a jejich vliv na bilanci organických látek v půdě Petr Škarpa Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Organická hnojiva

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT

ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT ASSESSMENT OF REDUCED DOSES EFFICACY OF GLYPHOSATE BY CHLOROPHYLL FLUORESCENCE MEASUREMENT Kocurek V., Smutný V. Department of Agrosystems and Bioclimatology, Faculty of Agronomy, Mendel University of

Více

RŮZNOST TRANSFORMACE ZD V SOCIÁLNÍ REALITĚ H. Hudečková, M. Lošťák KHV - oddělení sociologie venkova a zemědělství Vysoká škola zemědělská, 165 21

RŮZNOST TRANSFORMACE ZD V SOCIÁLNÍ REALITĚ H. Hudečková, M. Lošťák KHV - oddělení sociologie venkova a zemědělství Vysoká škola zemědělská, 165 21 RŮZNOST TRANSFORMACE ZD V SOCIÁLNÍ REALITĚ H. Hudečková, M. Lošťák KHV - oddělení sociologie venkova a zemědělství Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Článek se zabývá jednáním oprávněných

Více

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY.

BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY. BARIÉRY VSTUPU V ODVĚTVÍ PRODUKCE JABLEK V ČESKÉ REPUBLICE BARRIERS TO ENTRY IN THE CZECH APPLES PRODUCTION INDUSTRY Dagmar Kudová Anotace: Příspěvek, který je součástí řešení výzkumného záměru PEF MZLU

Více

Netradiční způsoby ochrany ozimé řepky proti slimáčkům a plzákům

Netradiční způsoby ochrany ozimé řepky proti slimáčkům a plzákům Netradiční způsoby ochrany ozimé řepky proti slimáčkům a plzákům Untraditional ways of Winter Rapeseed protection against grey field slugs and black field slugs Přemysl ŠTRANC 1, Jan VAŠÁK 1, Daniel ŠTRANC

Více

Pěstování cukrové řepy a její vliv na životní prostředí

Pěstování cukrové řepy a její vliv na životní prostředí Pulkrábek, Urban, Pazderů, Švachula, Černý, Candráková: Pěstování cukrové řepy a její vliv na životní prostředí Pěstování cukrové řepy a její vliv na životní prostředí Sugar Beet Growing and Its Influence

Více

(in quadrate network)

(in quadrate network) Krosklasifikační analýza indexů struktury zemědělské půdy v okresech UŽIVATELSKÁ FRAGMENTACE České republiky ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V ČR (v mapovacích jednotkách kvadrátů síťového mapování) Crossclasification

Více

HLAVNÍ VÝHODY STROJE. SWIFTER Obecný popis. Jednoduchá výměna pracovních sekcí radličkové (podzimní) sekce, gamma-hrotové (jarní), SB-sekce.

HLAVNÍ VÝHODY STROJE. SWIFTER Obecný popis. Jednoduchá výměna pracovních sekcí radličkové (podzimní) sekce, gamma-hrotové (jarní), SB-sekce. Jeden přejezd stačí Obecný popis HLAVNÍ VÝHODY STROJE Jednoduchá výměna pracovních sekcí radličkové (podzimní) sekce, gamma-hrotové (jarní), SB-sekce. Crushbar hydraulická přední smyková lišta zaručuje

Více

Asistovaná reprodukce 2013. Assisted reproduction 2013

Asistovaná reprodukce 2013. Assisted reproduction 2013 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2015 6 Souhrn Asistovaná reprodukce 2013 Assisted reproduction 2013 V roce 2013 provozovalo činnost 41 center

Více

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments

Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Změny devizového kurzu ČNB a vývoj mezd Changes in the exchange rate of the CNB and wage developments Abstrakt Jaruše Krauseová Oslabení české koruny ovlivnilo pozitivní vývoj tržeb exportujících firem.

Více

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE

WWW.HOLUB-CONSULTING.DE WWW.HOLUB-CONSULTING.DE Kukuřice jako monokultura způsobující ekologické problémy Jako například: půdní erozi díky velkým rozestupům mezi jednotlivými řadami a pozdnímu pokrytí půdy, boj proti plevelu

Více

RACIONALIZACE ERGONOMICKÝCH PODMÍNEK S OHLEDEM NA POHLAVÍ PRACOVNÍKA

RACIONALIZACE ERGONOMICKÝCH PODMÍNEK S OHLEDEM NA POHLAVÍ PRACOVNÍKA RACIONALIZACE ERGONOMICKÝCH PODMÍNEK S OHLEDEM NA POHLAVÍ PRACOVNÍKA Ing. Tomáš Kamaryt Ing. Tereza Vyskočilová Katedra průmyslového inženýrství, Fakulta strojní, ŽCU Plzeň Univerzitní 22, 306 14 Plzeň

Více

LOKÁLNÍ APLIKACE MINERÁLNÍCH N-HNOJIV U BRAMBOR LOCAL APPLICATION MINERAL N-FERTILIZERS ON POTATO

LOKÁLNÍ APLIKACE MINERÁLNÍCH N-HNOJIV U BRAMBOR LOCAL APPLICATION MINERAL N-FERTILIZERS ON POTATO LOKÁLNÍ APLIKACE MINERÁLNÍCH N-HNOJIV U BRAMBOR LOCAL APPLICATION MINERAL N-FERTILIZERS ON POTATO V. Mayer 1 ), P. Kasal 2 ) 1 ) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha, 2 ) Výzkumný ústav bramborářský

Více

VYBRANÉ PŘEPRAVY A ULOŽENÍ ZBOŽÍ V PŘEPRAVNÍ JEDNOTCE THE SELECTED TRANSPORTATION OF SPECIAL INTERMODAL UNITS

VYBRANÉ PŘEPRAVY A ULOŽENÍ ZBOŽÍ V PŘEPRAVNÍ JEDNOTCE THE SELECTED TRANSPORTATION OF SPECIAL INTERMODAL UNITS VYBRANÉ PŘEPRAVY A ULOŽENÍ ZBOŽÍ V PŘEPRAVNÍ JEDNOTCE THE SELECTED TRANSPORTATION OF SPECIAL INTERMODAL UNITS Jaromír Široký 1 Anotace: Příspěvek je zaměřen inovativním přepravním jednotkám a jejich využití

Více

Obmýtí Obmýtí Typy sečí Holá seč Obrubná seč soubor holých sečí po stranách mateřského porostu šířka ~ výška Clonná seč postupné odstranění porostu na několik etap - umožňuje přirozenou obnovu Výběrná

Více

METHODS FOR ASSESSMENT SPATIAL VARIABILITY OF SOIL CONDITIONS IN PRECISION FARMING

METHODS FOR ASSESSMENT SPATIAL VARIABILITY OF SOIL CONDITIONS IN PRECISION FARMING METHODS FOR ASSESSMENT SPATIAL VARIABILITY OF SOIL CONDITIONS IN PRECISION FARMING METODY ZJIŠŤOVÁNÍ PROSTOROVÉ VARIABILITY PŮDNÍCH PODMÍNEK V PRECIZNÍM ZEMĚDĚLSTVÍ Lukas V., Křen J. Ústav obecné produkce

Více

Bc. Tomáš Zelený 1 VÝPOČET ÚČINNOSTI KOTLE K3

Bc. Tomáš Zelený 1 VÝPOČET ÚČINNOSTI KOTLE K3 Bc. Tomáš Zelený 1 VÝPOČET ÚČINNOSTI KOTLE K3 Abstrakt Tato práce se zabývá výpočtem minimální hrubé účinnosti práškového kotle K3 v teplárně ČSM nepřímou metodou po částečné ekologizaci kotle. Jejím úkolem

Více

Vliv rozdílného využívání lučního porostu na teplotu půdy

Vliv rozdílného využívání lučního porostu na teplotu půdy AKTUALITY ŠUMAVSKÉHO VÝZKUMU II str. 251 255 Srní. 7. října 2 Vliv rozdílného využívání lučního porostu na teplotu půdy The influence of different grassland management on soil temperature Renata Duffková*,

Více

Kompostování réví vinného s travní hmotou. Composting of vine cane with grass

Kompostování réví vinného s travní hmotou. Composting of vine cane with grass Kompostování réví vinného s travní hmotou Composting of vine cane with grass Oldřich Mužík, Vladimír Scheufler, Petr Plíva, Amitava Roy Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract The paper deals

Více

4 TABULKY ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH CHARAKTE- RISTIK TÌLESNÝCH ROZMÌRÙ TABLES OF BASIC STATISTICAL CHARACTERISTICS OF BODY PARAMETERS

4 TABULKY ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH CHARAKTE- RISTIK TÌLESNÝCH ROZMÌRÙ TABLES OF BASIC STATISTICAL CHARACTERISTICS OF BODY PARAMETERS 4 TABULKY ZÁKLADNÍCH STATISTICKÝCH CHARAKTE- RISTIK TÌLESNÝCH ROZMÌRÙ TABLES OF BASIC STATISTICAL CHARACTERISTICS OF BODY PARAMETERS Tables of frequencies, means and standard deviations for particular

Více

CHLAZENÍ MATHEMATICAL CALCULATIONS OF DIRECT ADIABATIC AIR- COOLING SYSTEMS

CHLAZENÍ MATHEMATICAL CALCULATIONS OF DIRECT ADIABATIC AIR- COOLING SYSTEMS CHLAZENÍ MATHEMATICAL CALCULATIONS OF DIRECT ADIABATIC AIR- COOLING SYSTEMS Šleger, V., Neuberger, P. Technical Faculty of the Czech Agricultural University in Prague Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 Suchdol

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2012 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER

MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER MOŽNOSTI TVÁŘENÍ MONOKRYSTALŮ VYSOKOTAVITELNÝCH KOVŮ V OCHRANNÉM OBALU FORMING OF SINGLE CRYSTALS REFRACTORY METALS IN THE PROTECTIVE COVER Kamil Krybus a Jaromír Drápala b a OSRAM Bruntál, spol. s r.

Více

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges

BERGAMO FIRENZE RIMINI. Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges 3 BERGAMO FIRENZE RIMINI Samozavírače a samozavírací závěsy Floor springs and hinges Bartosini s.r.o. Kancelář: Karvinská 1897, 737 01 Český Těšín tel.: +420 602 322 276; e-mail: bartosini@bartosini.cz

Více

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL

DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL DUPLEXNÍ POVLAKOVÁNÍ PM NÁSTROJOVÉ OCELI LEGOVANÉ NIOBEM DUPLEX COATING OF THE NIOBIUM-ALLOYED PM TOOL STEEL Pavel Novák Dalibor Vojtěch Jan Šerák Michal Novák Vítězslav Knotek Ústav kovových materiálů

Více

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY Rožnovský, J., Litschmann, T. (ed.): XIV. Česko-slovenská bioklimatologická konference, Lednice na Moravě 2.-4. září 2002, ISBN 80-85813-99-8, s. 242-253 TEPELNÁ ZÁTĚŽ, TEPLOTNÍ REKORDY A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY

Více

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba

b) Pěstební technologie DEN POPIS TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ Spotřeba Tab. č.: 161 Poř. č. Pšenice jarní Ukazatel a) Výchozí ukazatele - standard - intenzivní - nižší vstupy 1 Výnos zrna [t/ha] 4,5 5,5 3,6 2 Cena zrna od výrobce [Kč/t] 4100 4100 4100 3 Tržba z prodeje zrna

Více

Podporuje. Zkracuje. Zesiluje.

Podporuje. Zkracuje. Zesiluje. Podporuje. Zkracuje. Zesiluje. Zvyšuje odolnost k poléhání Podporuje tvorbu kořenů, příjem živin a hospodaření s vodou Příznivě ovlivňuje výnos www.syngenta.cz Proč investovat do Moddusu v roce 2011? Nestálá

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Zpráva o cukrovarnické kampani 2013/2014 v České republice

Zpráva o cukrovarnické kampani 2013/2014 v České republice Zpráva o cukrovarnické kampani 2013/2014 v České republice report on sugar campaign 2013/2014 in Czech Republic Jaroslav Gebler VUC Praha, a. s. Věra Kožnarová Česká zemědělská univerzita v Praze Hodnocení

Více

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE

ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE ČESKÁ REPUBLIKA A NOVÉ ČLENSKÉ ZEMĚ EVROPSKÉ UNIE NA CESTĚ DO EUROZÓNY CZECH REPUBLIC AND NEW MEMBERS OF EUROPEAN UNION ON THE WAY TO EUROZONE Růžena Breuerová Anotace: Článek se zabývá strategií přistoupení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Agro Záblatí, a.s se sídlem v Záblatí č. 63, p. Osová Bítýška, PSČ 594 53, IČ: 60 72 83 53, zapsaná v obchod. rejstříku vedeném KS v Brně, v oddíle B, vložce 1447 dne 30.11.1994 V Ý R O Č N Í Z P R Á V

Více

Seminář Racionální výživa a hnojení olejnin a okopanin a inovace ve výživě a hnojení, Dotační politika v zemědělství 2014-2020

Seminář Racionální výživa a hnojení olejnin a okopanin a inovace ve výživě a hnojení, Dotační politika v zemědělství 2014-2020 Seminář Racionální výživa a hnojení olejnin a okopanin a inovace ve výživě a hnojení, Dotační politika v zemědělství 2014-2020 Termín 19. 11. 2013 v době od 9:00 16:00 hod. ZD Hraničář Loděnice, Loděnice

Více

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS

DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS DETERMINATION OF MECHANICAL AND ELASTO-PLASTIC PROPERTIES OF MATERIALS BY NANOINDENTATION METHODS HODNOCENÍ MECHANICKÝCH A ELASTO-PLASTICKÝCH VLASTNOSTÍ MATERIÁLŮ VYUŽITÍM NANOINDENTACE Martin Vizina a

Více

Kypfiiã Cenius - univerzální fie ení pro malé a stfiednû velké zemûdûlské podniky. Pfiehledné uspofiádání v ech funkãních oblastí

Kypfiiã Cenius - univerzální fie ení pro malé a stfiednû velké zemûdûlské podniky. Pfiehledné uspofiádání v ech funkãních oblastí Kypfiiã Cenius - univerzální fie ení pro malé a stfiednû velké zemûdûlské podniky Pfiehledné uspofiádání v ech funkãních oblastí Cenius - nová generace nesen ch kypfiiãû! Kypfiiã Cenius... Více neï celá

Více

EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS

EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS EFFECT OF COMBUSTION OF ALTERNATIVE FUELS ON DIESEL ENGINE EXHAUST EMISSIONS Polcar A., Čupera J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK

PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK Transfer inovácií 5/009 009 PODŘÍZNUTÍ PŘI BROUŠENÍ TVAROVÝCH DRÁŽEK Prof. Ing. Karel Jandečka, CSc. Katedra technologie obrábění, FST, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, 306 4, Plzeň, ČR e-mail: jandecka@kto.zcu.cz

Více

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR

CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LII 15 Číslo 6, 2004 CHOVÁNÍ SPOTŘEBITELŮ NA TRHU VÍNA V ČR H. Chládková

Více

THE CHEMICAL PROPERTIES OF THE TOPSOIL AND SUBSOIL AND THE INFLUENCE OF THIS CHANGES ON CROP AND QUALITY OF THE SUGAR BEET

THE CHEMICAL PROPERTIES OF THE TOPSOIL AND SUBSOIL AND THE INFLUENCE OF THIS CHANGES ON CROP AND QUALITY OF THE SUGAR BEET THE CHEMICAL PROPERTIES OF THE TOPSOIL AND SUBSOIL AND THE INFLUENCE OF THIS CHANGES ON CROP AND QUALITY OF THE SUGAR BEET VLIV CHEMICKÝCH VLASTNOSTÍ ORNICE A PODORNIČÍ NA VÝNOS A KVALITU CUKROVKY Martinec

Více