Porovnání sklízeèù cukrovky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Porovnání sklízeèù cukrovky"

Transkript

1 Porovnání sklízeèù cukrovky COMPARISON OF SUGAR BEET HARVESTERS Petr Šaøec, Ondøej Šaøec, Jacek Przybyl, Karel Srb Katedra využití strojù ÈZU v Praze Pìstování cukrové øepy v ÈR prochází v posledních nìkolika letech výzmnými zmìmi. Ty jsou dùsledkem nejen stále se zvyšujících cen jiných lukrativnìjších plodin rostlinné výroby (pšenice, øepky, kukuøice, ale také rostoucími náklady její pìstování. Svùj podíl souèasné situaci má také reforma trhu s cukrem v Evropské unii a opatøení související s pøidáváním bioetanolu do pohonných hmot. Èeští pìstitelé proto musí dlouhodobì dosahovat stabilních výnosù cukrovky o vysoké cukertosti. V roce 2007 dosáhli pìstitelé v ÈR prùmìrného výnosu bulev 57 t.ha. To je jen o málo více než-li v pøedchozích dvou letech. Cukertost v tomto roce èinila v prùmìru 47 %, tj. ca o 2 % ménì, než v letech kdy se prùmìrná hodnota cukertosti pohybovala v rozmezí od 8,4 % do 8,7 %. Tento pokles byl pravdìpodobnì zapøíèinìn atypickým prùbìhem poèasí v prùbìhu celého vegetaèního období. Výnos polarizaèního cukru èinil 9, t.ha, což je o,6 % více, než v roce 2002 (proti pøedchozím tøem letùm však byl o málo nižší. V roce 2008 pak byl v ÈR prùmìrný výnos bulev dokonce 58,3 t.ha. Prùmìrná cukertost dosáhla 8,04 %, což je hodnota blížící se letùm Prùmìrný výnos polarizaèního cukru v ÈR byl 0,52 t.ha, což je nejvyšší výnos za posledních pìt let (obdobnì i výnos bílého cukru, 9,43 t.ha, který se v pøedchozích ètyøech letech pohyboval v rozmezí od 8,02 do 8,84 t.ha. Obr.. Šestiøádkový vyorávaè cukrové øepy Ropa Nìkteré zemìdìlské podniky mají výnosy srovtelné s Francií a Nìmeckem velké výmìøe, pø. Agro Slatiny, a. s., dosahovala v roce 2006 a 2007 ploše více než 400 ha pøepoètený výnos v prùmìru od 68 do 7 t.ha a výnos polarizaèního cukru pøes t.ha. Jak ukázaly výsledky odrùdových pokusù provádìných také v podniku Agro Slatiny Jièínsku, lze v šich podmínkách dosáhnout mnohem lepších výnosù. U více než 30 sledovaných odrùd cukrovky bylo v roce 2007 dosaženo prùmìrného výnosu bulev 79,99 t.ha s prùmìrnou cukertostí 48 %. Výnos polarizaèního cukru byl v prùmìru 3,99 t.ha. Na tìchto výsledcích v ÈR se nemalou mìrou podílí moderní zemìdìlská technika, od pøedse ové pøípravy pøes kvalitní setí až po úspìšnou a vèasnou sklizeò. Nasazení nové sklizòové techniky dopomáhá k nižším sklizòovým ztrátám a k dosažení vyššího výnosu z jednotky plochy. Sklizeò cukrové øepy V podmínkách Èeské republiky je nejvhodnìjší dobou pro sklizeò cukrovky druhá až tøetí dekáda mìsíce øíj. Z praktických dùvodù se však tento termín nedodržuje. Dùvodem je jedk zvýšení využití sklízecí techniky (jednoúèelové stroje a také se doba skliznì pøizpùsobuje poptávce cukrovarù, tj. datu zahájení a ukonèení kampanì. V roce 2007 byl termín zahájení kampanì posunut již druhou dekádu záøí (7. 9. a její konec byl prakticky totožný s koncem roku kalendáøního ( Budeme-li brát v úvahu všechny zpracovatelské podniky, pak øepná kampaò v ÈR trvala 02 dní (v prùmìru pak 83,4 dní. V roce 2008 byla kampaò zaháje a ukonèe konci roku ( Celková doba øepné kampanì tak byla totožná s pøedchozím rokem, prùmìrnì trvala 86 dní. Pøi sklizni v ÈR se dnes upøednostòuje sklizeò jednofázová, a to s ohledem menší utužení pùdy a nižší náklady (jeden stroj, jeden pøejezd. Nejvíce využívanými stroji pro sklizeò cukrovky ve støední Evropì jsou pøevážnì šestiøádkové samojízdné sklízeèe, které zaujímají pøi sklizni více než 90% podíl. Èlánek jsme proto zamìøili posouzení kvality práce jednotlivých sklízeèù. 22 LCaØ 2 è. 7-8, èervenec-srpen 2009

2 ŠAØEC, ŠAØEC, PRZYBYL, SRB: Porovnání sklízeèù cukrovky Obdobné zkoušení sklízecí techniky probíhalo v minulých letech také v Polsku a Nìmecku. Výsledky tìchto pokusù porovnáváme. Metody sledování a mìøení Objekt sledování Objektem sledování byly šestiøádkové vyorávaèe cukrové øepy firem Tim, Kleine, Gilles, Holmer originál, Holmer Hradec Králové a Ropa (obr.. pracující v provozních podmínkách Moravì a v Èechách. Tab. I. Výsledky testù sklízeèù cukrovky Nìmecko (Kromer (Solingen ( km.h 9 0,2 2,6 2,28 4 Maxtron 4 0,08 2,07 2,5 6 SF 0 4 0,32 3,46 3,78 9 MATROT M 20 Plus 2 0,33 3,42 3, ,60 3, HOLMER Terra Dos T3 Radrodeschar 9 0,07 2,7 2,78 9, 4 HOLMER Terra Dos T3 7 0,05 2, 2,6 4 Charakteristika porostu cukrové øepy Biologický výnos porostu byl urèen z plochy 4 0 m 2, pøitom byly sledovány další parametry: - poèet jedincù ploše ha (ks, - biologický výnos bulev (t.ha, - pomìr výnosu bulev k výnosu chrástu, - výška dzemní èásti bulev (cm, - meziøádková vzdálenost 45 cm, - typ pùdy, - vlhkost pùdy, - penetraèní odpor pùdy. Kvalita práce Byly sledovány tyto faktory ovlivòující kvalitu práce: - ztráty bulev za vyorávaèem ( a, - poškození koøenù bulev, - výška u skrojkù, - pøilnutá zemi bulvách. Podmínky mìøení: Mìøení bylo provádìno pøi vlhkosti pùdy od 2 do 23,5 %, poèet jedincù ha byl , prùmìrný výnos 795 t.ha, prùmìrná hmotnost bulvy øepy 783 g a prùmìrná cukertost 9, %. kde: Nc poèet rostlin ha, Nc i poèet rostlin i-té parcele, i poèet parcelek. Tab. II. Výsledky testù sklízeèù cukrovky Polsko (Przybyl ( km.h Maxtron ,63 2,09 2,72 98 HOLMER Terra Dos 8, 0 0,58 2,89 3,47 45 SF 0-2 4, , (2, Testovaná plocha Odbìr vzorkù pro stanovení ztrát pro všechny sklízeèe byl proveden ploše 2,7 m (tj. 6 øádkù 3,7 m, tedy ploše 0 m 2. K procentickému zjiš sklizòových ztrát musíme nejdøíve zjistit biologický výnos bulev. Pøi tomto se zároveò zjiš uje poèet jedincù ha A c. Bulvy parcele jsou sklizeny, oèištìny, spoèítány, chrást je odøíznut a bulvy jsou zváženy. Do stanovení celkové hmotnosti vzorku nejsou zapoèítány bulvy s menší hmotností, než 00 gramù. Výnos bulev (t.ha potom je: kde: Qb biologický výnos bulev (t.ha, Qb i výnos bulev i-té parcele (kg.0 m 2, n poèet parcel. Poèet rostlin/bulev je (ks.ha : (,,30 2,30 3,60 32 M.A.C.E. 9 0, Podmínky mìøení: Pùda parcele, kde byla sklizeò provádì, mìla písèito-hlinité složení (písek 5 %, hlí 36 %, prach 3 %, vlhkost pùdy se pohybovala v rozmezí od 2,24 do 79 %, poèet jedincù ha byl , prùmìrný výnos 75 t.ha a hmotnost bulvy 758 g. Tab. III. Výsledky testù sklízeèù cukrovky Èesko (Šaøec ( km.h TIM ,63 2,09 2,72 98 HOLMER Terra Dos 6 0,58 2,89 3,47 45 SF 0-2 4, HOLMER HK 8 2, ,30 2,30 3,60 32 GILLES 2, 8 2, LCaØ 2 è. 7-8, èervenec-srpen

3 Obr. 2. Kvalita u bulev a poškození koøene cukrovky A KVALITA SØEZU BULEV B POŠKOZENÍ KOØENE ØEPY Pro stanovení podílù zeminy bulvách byly odebrány vzorky 3 00 bulev ze skládky od každého sklízeèe. Bulvy byly zváženy a byla zjištì jejich hmotnost. Poté bylo provedeno mechanické ruèní oèiš a opìtovnì vážení. Rozdílem hmotností bulev pøed a po oèis byla urèe hmotnost zeminy bulvách. Podíl této zeminy lze jednoduše pøepoèíst: (4, kde: P hmotnost ulpìné zeminy (kg, Vz hmotnost vzorku: bulva + zemi (kg. Kvalita u a poškození bulev * správnì seøíznuto mezi hlavou a krkem pod listovou rùžicí (viz ÈSN 4620 Ze skládky bylo odebráno 3 00 bulev a byl hodnocen bulev s následným rozdìlením do skupin (obr. 2. A. Dále bylo ze skládky odebráno 3 00 ks bulev, u kterých byl mìøen prùmìr zalomení koøene bulvy. Bulvy byly tøídìny do skupin (obr. 2. B. V Nìmecku a Polsku se kvalita u posuzuje šestistupòovým hodnocením, jak je vidìt z tab. IV. a V. Výsledky a diskuse bulev za vyorávaèem byly zjiš ovány sbìrem volnì ležících bulev a jejich èástí (Zc z sledovaného úseku pole (0 m 2 a odbìrem nevyoraných bulev a úlomkù koøenù (Zs cházejících se. U jednotlivých sklízeèù byla mìøení opaková 4 5. Obì frakce byly zváženy. Celkové sklizòové ztráty Z jsou: Podíl zeminy bulvách (3. Obr. 3. Sklízeè Kleine SF 0 Výsledky provedených mìøení jsou uvedeny v tab. I. až V. U sklízeèù testovaných v Nìmecku se pojezdová pøíliš neodlišovala a pohybovala se v rozmezí od 2 do 7 km.h, které dosahoval sklízeè HOLMER Terra Dos T3. Nejnižší celkové ztráty vykazovaly stroje Maxtron a HOLMER Terra Dos T3, a to 2,5 resp. 2,6 %. Nejvyšší podíl ztrát byl zjištìn u stroje, konkrétnì 47 %. V Polsku vykazoval malé sklizòové ztráty sklízeè MAXTRON 620, a to 2,72 %. Nejvyšší ztráty vykázal stroj SF 0-2 (obr. 3., u kterého byla zjištì hodnota 07 %. Zneèiš se u všech porovnávaných strojù pohybovalo v rozmezí od 32 do 8 %. Nejvyšší pracovní i pøi sklizni, 6 km.h, dosahoval stroj HOLMER Terra Dos (obr. 4.. Nízké ztráty vykazoval sklízeè TIM 2500, a to 2,72 %. Nejménì zneèištìné bulvy, 32 %, mìl stroj. Ostatní porovnávané sklízeèe vykazovaly pøevážnì podobné hodnoty sklizòových ztrát. Nejnižší sklizòové ztráty byly dosaženy pøi mìøení v Nìmecku. Hodnoty zneèiš bulev vykazovaly ve všech zemích shodné výsledky. Kvalita u Kvalitní oøezávání bulev je velice složitý a nároèný pracovní proces. Dobrý výsledek závisí nejen technické dokolosti oøezávacího mechanizmu, ale také biologických vlastnostech øepy a stavu porostu obecnì (výška dzemní èásti bulvy, vyrovnost bulev, vyosení bulev z øádku, vzdálenosti bulev v øádku. Kvalitní oøezávání bulev závisí také pracovní i, seøízení oøezávacího mechanismu a do jisté míry také obsluze. Pøi posuzování kvality u v Nìmecku a Polsku (šest stupòù hodnocení dosáhl nejlepšího výsledku sklízeè euro- Tiger se 73,2 % správnì seøíznutých bulev. Pøi mìøení v ÈR vykazoval nejlepší výsledky stroj SF0-2, a to 49,0 % optimálnì seøíznutých bulev. 24 LCaØ 2 è. 7-8, èervenec-srpen 2009

4 ŠAØEC, ŠAØEC, PRZYBYL, SRB: Porovnání sklízeèù cukrovky Mechanické poškození Tab. IV. Kvalita u bulev cukrovky Nìmecko (Solingen Poškození bulev pøi sklizni je nevyhnutelné. Rozsah poškození ovlivòuje jak stavení a konstrukce sklízeèe, tak i pùdní vlastnosti. Pøi malé vlhkosti (ménì než 2 % a vìtším penetraèním odporu pùdy dochází v dùsledku vyšší soudržnosti pùdy a bulvy a pøi souèasném máhání bulvy tah ke zlomení koøene. Podle ÈSN je pøípustné mechanické poškození do prùmìru cm v místì zalomení. Sledované sklízeèe v ÈR tuto podmínku splòovaly od 4 do 48,2 %. U vìtšiny posuzovaných sklízeèù bylo zjištìno nejvìtší procentuální zastoupení ve tøídì B (poškození do prùmìru 3 cm, a to kolem 40 %. Závìr Pøi provozních mìøeních samojízdných sklízeèù byly jedním ze sledovaných parametrù ztráty a nevyoráním. Jejich souèet udává ztráty celkové. Pøi porovnání s obdobným mìøením v Polsku a Nìmecku bylo nejmenších celkových ztrát dosaženo v Nìmecku. Výsledky z Polska i Èeska jsou srovtelné. Dalšími dùležitými ukazateli práce sklízeèe je kvalita u bulev a jejich poškození. Nejlepšího seøíznutí bulev pøi 6 stupòovém hodnocení (Nìmecko, Polsko dosáhl stroj. V èeských podmínkách vykazoval nejlepší kvalitu u sklízeè KLEI- NE SF0-2. Nejmenší mechanické poškození bulev bylo zjištìno u stroje TIM Zneèiš bulev se u všech sledovaných sklízeèù pøíliš nelišilo a pohybovalo se v hodnotách od 5 do 9,4% Souhrn chrástu d 2 cm chrástu do 2 cm Kvalita u bulev vysoký správný 4 2, 2, 8 8, 2 73, 2 2 0, 4 Maxtron 2 6 0, 6 3, 2 2, 0 63, 9 0, 8 0, 4 SF 0 2 7, 0 0, 6 38, , 2 MATROT M 20 Plus 02, 3, 0 2, 0 29, 6 50, 0 3, 0 2, 4 8, 2 2, 4 30, 0 48, 6, 2 2, 6 HOLMER Terra Dos T3 Radrodeschar, 2 0, 4, 2 9, 8 70, 4 4 0, 8 HOLMER Terra Dos T3 28, 9 2, , 7 59, 9, 6, 0 Tab. V. Kvalita u bulev Polsko (Przybyl chrástu d 2 cm chrástu do 2 cm Kvalita u bulev vysoký správný nízký nízký šikmý mechanizmu a v neposlední øadì také obsluha. Nejlepší kvality u dosahovaly sklízeèe pøi mìøení v Nìmecku, a to od 50 do 70 % správnì seøíznutých bulev. Oproti tomu sklízeèe v Èeské republice a v Polsku vykazovaly hodnoty správného seøíznutí bulev mezi 35 až 50 %. Klíèová slova: cukrovka, sklízeèe cukrovky, sklizòové ztráty, seøíznutí bulev, mechanické poškození, kvalita práce. Zpracováno v rámci øešení výzkumného zámìru MŠMT è. MSM a v rámci projektu NAZV QH šikmý Maxtron ,35 2, 8 28, 0 4 0, 6 3, 0 HOLMER Terra Dos 82, , , 6, 4 SF , , 0, ,73 3, 4 2, , 8, 6 72, , 4 42, 2 4, 0 M.A.C.E. 49,80 9, , 2 29, 8 9, 0 4 V èlánku jsou prezentovány výsledky mìøení sklízeèù cukrové øepy provedených v Èesku roku Pøi tìchto mìøeních byla sledová pracovní sklízeèe, ztráty, zneèiš bulev, kvalita u a mechanické poškození bulev. Tyto výsledky jsou porovnány s obdobným mìøením provádìným v minulých letech v Nìmecku a v Polsku. I pøes to, že mìøení nebyla realizová ve stejném roce za stejných podmínek, jsou dosažené výsledky sklizòových ztrát a zneèiš bulev pro všechny tøi zemì obdobné. Kvalita u a mechanické poškození bulev velice závisí pùdních podmínkách pøi sklizni a kvalitì a vyrovnosti porostu. Na tyto sledované parametry má také vliv pracovní, seøízení a stav oøezávacího Tab. VI. Kvalita u a poškození bulev Èesko (Šaøec K valita u bulev Mech. poškození A B C D A B C TIM , , 2 3, 4 20, 4 HOLMER Terra Dos 0,56 2 9, , 6 29, 4 40, 0 30, 6 SF ,68 4 2, 6 49, , 6 52, 0 HOLMER HK 70,20 8, , 7 2, , , 8 39, GILLES 6, , , LCaØ 2 è. 7-8, èervenec-srpen

5 Literatura. KROMER K.-H., THELEN M.: Testmethode für Ertemaschinen and Reinigungslader. Zukerrübe, (, s PRZYBYL J.: Technika w uprawie buraka cukrowego. Burak cukrowy, 998, s ŠAØEC O., ÈERNÝ J., ŠAØEC P.: Sugar Beet Harvesters Comparison of Quality. In Trends in Agricultural Engineering, Prague 999, s DOBEK T., ŠAØEC O.: Wstemp oce maszyn do zbioru buraka cukrowego. In Zeszyty ukowe AR, Szczecin, 998, s ŠAØEC O., ŠAØEC P.: Porovnání sklízeèù cukrovky. Listy cukrov. øepaø., 2000 (5/6, s ŠAØEC O., ŠAØEC P.: Technika pro sklizeò cukrové øepy. In V. Celoslovenská vedecká repárska konferencia, Nitra, 2003, s GEBLER J.: Zpráva o cukrovarnické kampani 2007/08 v Èeské republice. Listy cukrov. øepaø., (4, s GEBLER J., KOŽNAROVÁ V.: Zpráva o cukrovarnické kampani 2008/09 v Èeské republice. Listy cukrov. øepaø., (4, s SRB K., ŠAØEC O., ŠAØEC P.: Yields and Harvest losses of sugar-beet varieties in the years 2005 and In XVII Konferencja ukowa studentów, Warszawa 2008, s focused on the work of sugar-beet harvesters. Within those measurements, harvesting speed, harvest losses, gross to net weight ratio, quality of cutting and degree of beet mechanical damage were measured. These results were then compared with similar measurements carried out in the past years in Germany and in Poland. Even though the measurements were not made in the same year and under the same conditions, harvest losses and gross to net weight ratios attained in all the three countries were similar. The quality of cutting and degree of beet mechanical damage depends strongly on the soil conditions during harvest and on the quality and evenness of the crop cover. Harvesting speed, the adjustment and condition of the cutting mechanism and last, but not the least, the ability of the crew, influence the two latter mentioned indicators. The finest quality of cutting was achieved by the harvesters within the measurements in Germany, i. e. from 50 to 70 % of correctly cut beets compared to 35 to 50 % attained by the harvesters in the Czech Republic and in Poland. Key words: sugar beet, harvester, harvest losses, beet cutting, mechanical damage, quality of work. Šaøec P., Šaøec O., Przybyl J., Srb K.: Comparison of sugar-beet harvesters The article presents the results of field measurements that were carried out in the Czech Republic in the year 2007 and that were Kontaktní adresa Contact address: doc. Ing. Petr Šaøec, Ph. D., Èeská zemìdìlská univerzita, Technická fakulta, Katedra využití strojù, Kamýcká 29, 65 2 Praha 6 Suchdol, Èeská republika, Obr. 4. Šestiøádkový sklízeè cukrovky Holmer Terra Dos T3 26 LCaØ 2 è. 7-8, èervenec-srpen 2009

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015

Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Odrůdy cukrovky registrované v roce 2015 Sugar Beet Varieties Registered in 2015 Lenka Hakaufová ÚKZÚZ, referát semenných okopanin Pro registrační řízení byly v roce 2014 založeny pokusy s cukrovou řepou

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy

Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Vliv svahu na energetické a exploatační parametry zemědělské dopravy Shrnutí Článek se zabývá vyhodnocením provozních měření traktorových dopravních souprav s cílem stanovit vliv svahu na energetické a

Více

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV

Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Jiří LUKEŠ 1 KAROTÁŅNÍ MĚŖENÍ VE VRTECH TESTOVACÍ LOKALITY MELECHOV WELL LOGGING MEASUREMENT ON TESTING LOCALITY MELECHOV Abstract In the year 2007 research program on test locality Melechov continued

Více

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS

USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS USING CAD MODELS AND POLYGONAL SCAN FOR EVALUATION OF ABRASIVE FRICTION PARTS Liška J., Filípek J. Department of Engineering and Automobile Transport, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská

Více

VLIV RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA HMOTNOST TISÍCE SEMEN OZIMÉ ŘEPKY OLEJNÉ

VLIV RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA HMOTNOST TISÍCE SEMEN OZIMÉ ŘEPKY OLEJNÉ VLIV RŮZNÝCH ZPŮSOBŮ ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA HMOTNOST TISÍCE SEMEN OZIMÉ ŘEPKY OLEJNÉ Influence of crop management on winter oilseed rape TSW Vítězslav KRČEK, Petr BARANYK, Josef PULKRÁBEK, Jaroslav

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru

Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Doprava cukrovky z meziskladů do cukrovaru Restrukturalizace českého cukrovarnictví probíhající v posledních letech podstatně snížila počet cukrovarů v České republice. Zatímco v roce 1979 bylo v České

Více

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE

MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE Informační zpravodaj č. 40, 2011 MEZINÁRODNÍ PROJEKTY 3.14 SALVERE (Semi-natural grassland as a source of biodiversity improvement) Polopřirozené travní porosty zdroj pro zlepšení biodiverzity ERDF, OPNS

Více

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING Michaela Antoušková, Zuzana Křístková Anotace: Tento příspěvek se zabývá možnostmi získání finanční podpory pro ekologické

Více

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING

E-LEARNING NA KIT E-LEARNING E-LEARNING NA KIT E-LEARNING Eva Jablonská, Hana Rysová, Jitka Štěpánová, Radim Bílek, Kateřina Berková Anotace Tento článek se skládá ze dvou částí. V první části článku jsou uvedeny ukázky z e-learningových

Více

VLIV ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA TVORBU VÝNOSU ŘEPKY

VLIV ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA TVORBU VÝNOSU ŘEPKY VLIV ZALOŽENÍ A ORGANIZACE POROSTU NA TVORBU VÝNOSU ŘEPKY Influence of crop management on winter oilseed rape yield formation Vítězslav KRČEK, Petr BARANYK, Josef PULKRÁBEK, Jaroslav URBAN, Michaela ŠKEŘÍKOVÁ,

Více

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080

1. Zadavatel: Lepíky s.r.o., Podnikatelská 539, 19011 Praha 9 Ič: 27575080 Dič: CZ27575080 Operační program Praha, Konkurenceschopnost /OPPK/, podpora EU: Inovační aktivity v oblasti lepení samolepícími materiály Výběrové řízení: Řezací stroj / Slitting machine /English version follows Czech

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B F2C INVITE YOU TO 2015 WORLD CUP Open International Contest No 4

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC

VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC VZTAH VZDĚLÁNÍ A NEZAMĚSTNANOSTI V REGIONECH ČR THE RELATION BETWEEN EDUCATION AND UNEMPLOYMENT IN TE VARIOUS REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC Dana Žídková Anotace: V příspěvku se analyzovaly změny ve vzdělání

Více

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110

2010, Oseva Pro. HTZ [% proti kontrole] nehodnoceno 107 107 počet větví [% proti kontrole] nehodnoceno 113 118 výnos [% proti kontrole] 104 107 110 Stimulace olejnin-sumarizace Řepka ozimá Stejně jako u obilovin má moření em pozitivní vliv na tvorbu bohatšího kořenového systému i u řepky ozimé(tabulka č.1). Následná stimulace porostu, především podpora

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012

Asistovaná reprodukce 2012. Assisted reproduction 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 18. 12. 2013 56 Souhrn Asistovaná reprodukce 2012 Assisted reproduction 2012 V roce 2012 provozovalo činnost 39 center

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy

Minimalizační technologie zpracování půdy a možnosti jejich využití při ochraně půdy Minimalizační technologie zpracování a možnosti jejich využití při ochraně Autorský kolektiv: Dryšlová, T., Procházková, B., Neudert, L., Lukas, V., Smutný, V., Křen, J. Prezentované výsledky vznikly jako

Více

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1

OZUBENÍ 1 OZUBENÍ 2 OZUBENÍ 3 OZUBENÍ 4 OZUBENÍ 5 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 CUTTER TEETH TYPE 1 Technické frézy pro pohon ohebným hřídelem Technical Cutters from High-speed Steel Technické frézy jsou nástroje sloužící k ručnímu opracování lehkých slitin barevných kovů, různých druhů umělých hmot,

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove INVITE YOU TO 2014 WORLD CUP Open International Contest No5 C/L Speed Models

Více

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic

KVALITA QUALITY 2011. 17. 18. května 2011, Ostrava. May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic DTO CZ, s.r.o. držitel certifikátu držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 9001:2009 KVALITA QUALITY 2011 17. 18. května 2011, Ostrava May 17 18, 2011 in Ostrava, Czech Republic ročník konference

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health Care in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 31. 8. 2012 42 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

ČITELNOST PASIVNÍCH UHF TAGŮ TECHNOLOGIÍ RFID POMOCÍ RŮZNÉ KOMBINACE ANTÉN MOTOROLA AN480

ČITELNOST PASIVNÍCH UHF TAGŮ TECHNOLOGIÍ RFID POMOCÍ RŮZNÉ KOMBINACE ANTÉN MOTOROLA AN480 ČITELNOST PASIVNÍCH UHF TAGŮ TECHNOLOGIÍ RFID POMOCÍ RŮZNÉ KOMBINACE ANTÉN MOTOROLA AN480 THE READING OF PASSIVE UHF TAGS BY RFID TECHNOLOGY USING A VARIOUS COMBINATIONS OF ANTENNAS MOTOROLA AN480 Petra

Více

series Awards program

series Awards program 733 series Awards program Č AV Č e s k o m o r a v š t í a m a t é ř i v y s í l a č i Č A V P O D P O R U J E Q - K L U B V e ř e j n á s b í r k a Osvědčení ve smyslu Zákona č.117/2001 Sb. vydal Krajský

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Institut vzdělávání a poradenství UNIVERZITA KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Fakulta prírodných vied Katedra zoológie a antropológie UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Přírodovědecká

Více

Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage on wheat yield

Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage on wheat yield Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Vliv závlahy a nedostatku vody na výnos pšenice The effect of irrigation and water shortage

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : h ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-cte-04 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : 1 The Channel Tunnel, also called the Chunnel, is a

Více

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm

Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm. One isn t enough, 2003, digital print, banner, 100 x 150 cm 2003, Ústí nad Labem, Galerie Raketa, Jeden nikdy nestačí Jeden nikdy nestačí, 2003, digitální tisk, banner, 100 x 150 cm Série abstraktních obrazů vznikla manipulací fotografií v grafickém programu Adobe

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT

K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT K METODICKÝM OTÁZKÁM MĚŘENÍ VYVOLANÝCH NÁKLADŮ ZDANĚNÍ V ZEMĚDĚLSKÝCH PODNICÍCH ON THE METHODICAL PROBLEMS OF COMPLIANCE COSTS OF TAXATION MEASUREMENT Václav Vybíhal Anotace: Příspěvek se zabývá metodickými

Více

Vývoj a postavení cukrovarnictví v zemích EU v letech 2000 2011

Vývoj a postavení cukrovarnictví v zemích EU v letech 2000 2011 LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ Vývoj a postavení cukrovarnictví v zemích EU v letech 2000 2011 Development and Position of Sugar Industry in the European Union in 2000 2011 Luboš Smutka 1, Irena Benešová

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

LABARTT HOSPITALITY PRŮZKUM / RESEARCH SITUACE NA PRAŽSKÉM HOTELOVÉM TRHU V PRŮBĚHU VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ A V 1. ČTVRTLETÍ 2014 /

LABARTT HOSPITALITY PRŮZKUM / RESEARCH SITUACE NA PRAŽSKÉM HOTELOVÉM TRHU V PRŮBĚHU VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ A V 1. ČTVRTLETÍ 2014 / LABARTT HOSPITALITY PRŮZKUM / RESEARCH SITUACE NA PRAŽSKÉM HOTELOVÉM TRHU V PRŮBĚHU VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ A V 1. ČTVRTLETÍ 2014 / SITUATION ON THE PRAGUE HOTEL MARKET DURING THE EASTER HOLIDAYS AND IN THE

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24

VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 VYPSÁNÍ ZÁVODU / NOTICE OF RACE CZECH GRAND PRIX MELGES 24 VELKÁ CENA MELGES 24 PARTNER: Lake Lipno, Czech Republic 21. - 23. 8. 2015 1. Pravidla Rules 1.1 Závod se uskuteční podle pravidel tak, jak je

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Světový obchod se surovým cukrem analýza konkurenceschopnosti regionů

Světový obchod se surovým cukrem analýza konkurenceschopnosti regionů Světový obchod se surovým cukrem analýza konkurenceschopnosti regionů The world trade with raw sugar Analyses of the competitiveness of the regions Josef Pulkrábek 1, Luboš Smutka 2, Irena Pokorná 2, Mansoor

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh

Témata pro zpracování školních zkušebních úloh Třída: E4B 21. Electrical circuit, effects of el. current 22. Basic electronics terms, semiconductors, diodes 23. Automation, robotics 24. Transmission of signals 25. Computers input and output devices

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje

Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Informace ze zdravotnictví Olomouckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 8. 12. 2014 13 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove

Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove Aero Club of Czech Republic, Association of Modellers of Czech Republic, Modelklub Hradec Kralove and the City of Hradec Kralove F2A F2B INVITE YOU TO 2011 WORLD CUP Open International Contest CL/CF Speed

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 8. - 9. ročník základní

Více

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů

Z K. Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění. AZZP Hlavní principy. Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů Z Ú Z K Ú šeb í a zku ntroln dní ko e tř s Ú ký ěděls v zem ní ústa Agrochemické zkoušení zemědělských půd a význam vápnění Miroslav Florián ředitel Sekce zemědělských vstupů AZZP Hlavní principy Zjišťování

Více

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Abstract The population ageing and its consequences for the financing

Více

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9

Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Rožnovský, J., Litschmann, T., (eds): Závlahy a jejich perspektiva. Mikulov, 18. 19. 3. 2015, ISBN 978-80-87577-47-9 Agroklimatické mapy pro vymezení oblastí se zvýšeným rizikem nedostatku vody v kořenové

Více

PODPORA PRÁCE AUTORŮ A TUTORŮ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE NA EKF VŠB-TUO

PODPORA PRÁCE AUTORŮ A TUTORŮ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE NA EKF VŠB-TUO PODPORA PRÁCE AUTORŮ A TUTORŮ E-LEARNINGOVÝCH KURZŮ V PROSTŘEDÍ MOODLE NA EKF VŠB-TUO JANA HRUBÁ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Abstrakt: Na naší fakultě jsme byli úspěšní při podání

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE

ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE ROZBOR DYNAMIKY UKAZATELŮ ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY V ČESKÉ REPUBLICE Erich Maca, Jan Klíma Doc. Ing. Erich Maca, CSc., KSA, Brno, Kotlářská 44, PSČ 602 00 Doc. Ing. Jan Klíma, CSc., KSA, Brno, Tyršova 45, PSČ

Více

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III

Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské plodiny Cukrovka III Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: Zemědělec farmář 41-51-H/01 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Ročník:druhý Téma: Vybrané zemědělské

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

EXPERIMENTY S POROSTNÍ VÝCHOVOU SMRKU ZTEPILÉHO POLIČKA I A POLIČKA II (1964)

EXPERIMENTY S POROSTNÍ VÝCHOVOU SMRKU ZTEPILÉHO POLIČKA I A POLIČKA II (1964) Slodičák, ovák: Experimenty s ní výchovou smrku ztepilého - Polička I a Polička II (1964) Marian Slodičák - Jiří ovák, Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i., VS Opočno EXPERIMETY S

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS

TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS TUHÁ BIOPALIVA - EKONOMIKA A KONKURENCESCHOPNOST ECONOMY AND COMPETITIVE LEVEL OF SOLID BIOFUELS Zdeněk Abrham, Marie Kovářová Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha Abstract Paper deals with economy

Více

Úvod. Struktura respondentů

Úvod. Struktura respondentů Výsledky pilotního průzkumu postojů studentů Policejní akademie ČR v Praze k problematice zálohování dat Ing. Bc. Marek Čandík, Ph.D. JUDr. Štěpán Kalamár, Ph.D. The results of the pilot survey of students

Více

SPŠ NA PROSEKU. Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa. Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB

SPŠ NA PROSEKU. Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa. Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB SPŠ NA PROSEKU Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Filip Novotný 10.5.2013 2.ITB Prohlášení o autorství Já, Filip Novotný, prohlašuji, že celý projekt, kteýr zahrnuje i dokumentaci

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 12 28. 11. 2012 Souhrn Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND

EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND EFEKTIVNOST EKOLOGICKÝCH PRODUKTŮ PĚSTOVANÝCH NA ORNÉ PŮDĚ THE EFFICIENCY OF PRODUCTS ORGANICALLY GROWN ON ARABLE LAND Iva Živělová, Jaroslav Jánský Anotace Příspěvek se zaměřuje na ekonomickou efektivnost

Více

Database systems. Normal forms

Database systems. Normal forms Database systems Normal forms An example of a bad model SSN Surnam OfficeNo City Street No ZIP Region President_of_ Region 1001 Novák 238 Liteň Hlavní 10 26727 Středočeský Rath 1001 Novák 238 Bystřice

Více

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů

2. Použitá data, metoda nedostatkových objemů Největší hydrologická sucha 20. století The largest hydrological droughts in 20th century Příspěvek vymezuje a porovnává největší hydrologická sucha 20. století. Pro jejich vymezení byla použita metoda

Více

Pavla Nešverová. graphic design. Pavla Nešverová. born 1985 in Prague Czech republic

Pavla Nešverová. graphic design. Pavla Nešverová. born 1985 in Prague Czech republic Pavla Nešverová born 1985 in Prague Czech republic studies: 2010 2011 graphic design Royal Academy of Arts Den aag / Netherlands 2010 graphic design 1/2 year exchange at Royal Academy of Arts / Den aag

Více

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce

Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Ústav českého jazyka a literatury Návrh ideální struktury a funkce krajské knihovny Bakalářská práce Autor: Michal Mulač Studijní program: B7202 Mediální a

Více

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012

Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 23. 7. 2013 25 Činnost kojeneckých ústavů a dětských domovů pro děti do tří let a dalších zařízení pro děti v roce

Více

Plán předmětu praxe pro školní rok 2014-2015

Plán předmětu praxe pro školní rok 2014-2015 Městská střední odborná škola, Klobouky u Brna, nám. Míru 6, příspěvková organizace Plán předmětu praxe pro školní rok 2014-2015 Praxe studentů oboru Agropodnikání Studijní obor : 41 41 M / 001 Rozsah

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta životního prostředí Katedra vodního hospodářství a environmentálního modelování Projekt suché nádrže na toku MODLA v k.ú. Vlastislav (okres Litoměřice) DIPLOMOVÁ

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

TERMICKÉ VYUŽITÍ SEPARÁTU PO ANAEROBNÍ FERMENTACI BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ

TERMICKÉ VYUŽITÍ SEPARÁTU PO ANAEROBNÍ FERMENTACI BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ TERMICKÉ VYUŽITÍ SEPARÁTU PO ANAEROBNÍ FERMENTACI BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ THERMICAL UTILIZATION OF THE SEPARATE AFTER AN ANAEROBIC FERMENTATION OF BIOLOGICALY DECOMPOSABLE WASTE R. Koutný 1),

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000 1 KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE COMPENDIUM OF TOURISM STATISTICS IN THE CZECH REPUBLIC 2000 OBSAH / SUMMARY: KOMPENDIUM 2000 / COMPENDIUM 2000

Více

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000

Address for returning of the passport accordance with Article 6 point 4 of Regulation (EC) No 1760/2000 COMPETENT AUTHORITY responsible for ensuring compliance with Regulation (EC) No 1760/2000 title I is: Ministry of Agriculture of the Czech Republic Těšnov 17 117 05 Prague 1 Czech Republic Contact person:

Více

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042

GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ. GIS, Antonín Hlosta HLO042 GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ GIS, Antonín Hlosta HLO042 OSNOVA Idea metody historie Precizní zemědělství Odhady zemědělské produkce Vstupní zdroje Význam Technologie Aplikace GIS V ZEMĚDĚLSTVÍ Jedná se o využití

Více

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností 1.Obdržíte dva emaily z: - Svazu/Asociace - NEBO z Mateřské společnosti Jeden z nich obsahuje odkaz na systém online vykazování Druhý obsahuje kód

Více

Jak dobře vám to myslí?

Jak dobře vám to myslí? Jak dobře vám to myslí? Prosím, vyplňte tento formulá ř perem bez pomoci druhé osoby. Jméno Datum narození / / Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání? Jsem muž žena Jsem Asiat černoch Hispánec běloch

Více

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného

Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Vliv redukovaného zpracování půdy na výskyt drátovců a zavíječe kukuřičného Effect of reduced soil tillage on occurrence wireworms and corn borer Jiří Rotrekl ABSTRAKT Z výsledků, které jsme získali za

Více

VÝZKUM VLIVU EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK DEFORMACE NA SUBMIKROSTRUKTURU KOVŮ A ZKUŠEBNÍCH METOD PRO DIAGNOSTIKU JEJICH TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ

VÝZKUM VLIVU EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK DEFORMACE NA SUBMIKROSTRUKTURU KOVŮ A ZKUŠEBNÍCH METOD PRO DIAGNOSTIKU JEJICH TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ VÝZKUM VLIVU EXTRÉMNÍCH PODMÍNEK DEFORMACE NA SUBMIKROSTRUKTURU KOVŮ A ZKUŠEBNÍCH METOD PRO DIAGNOSTIKU JEJICH TECHNOLOGICKÝCH VLASTNOSTÍ RESEARCH OF INFLUENCE OF EXTREME DEFORMATION CONDITIONS ON METAL

Více