MOŽNOSTI DRAMATERAPEUTICKÉ INTERVENCE U OSOB S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MOŽNOSTI DRAMATERAPEUTICKÉ INTERVENCE U OSOB S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA"

Transkript

1 MOŽNOSTI DRAMATERAPEUTICKÉ INTERVENCE U OSOB S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA Milan Valenta Anotace: Článek nastiňuje možnosti využití dramaterpie u osob s vysoce funkčním autismem a rámcové se zabývá metodikou potenciální terapeuticko-edukační intervence u osob s poruchou autistického spektra. Klíčová slova: speciální pedagogika, dramaterapie, autismus (porucha autistického spektra, pervazivni vývojová porucha), dramaterapeutické kompetence, dramika, terapeuticko- -edukační strategie, paradivadelni systémy, zrcadlení, vizuální scénáře, sociální příběhy, pretend modus. Dramaterapie je léčebné-výchovná (terapeuticko-formativní) disciplína, v níž převažují skupinové aktivity využívající ve skupinové dynamice divadelních a dramatických prostředků k dosažení symptomatické úlevy, ke zmírnéní důsledků psychických poruch i sociálních problémů a k dosažení personálně sociálního růstu a integrace osobnosti. Dramaterapie má pomémě rozsáhlou klientelu jdoucí napříč (kromě jiného) celou kategorií duševních poruch - od psychických poruch způsobených abusem drog, demence u seniorů, přes schizofrenní poruchy, neurotické a behaviorální poruchy, mentální retardaci, až po poruchy psychického vývoje a poruchy chování a emocí u dětí. Nicméně pokud by se hledala v obsáhlé paletě duševních poruch jediná, pro kterou by byla dramaterapeutická intervence kontraindikací, pak by to byl nejspíš dětský autismus s dalšími pervazivními vývojovými poruchami. Hned základní triáda bohaté symptomatologie autismu tvoří obtížné překonatelnou bariéru pro speciální pedagogy, psychology či další pomáhající profese, jež by zvažovaly možnosti využití tzv. paradivadelních systémů (zde především dramaterapie popř. dramiky - výchovné dramatiky) v terapeuticko- -edukační strategii klientů s poruchou autistického spektra. Problém první - komunikace. Veškeré paradivadelni systémy jsou postaveny na vzájemné komunikaci participientů a vedoucího lekce, či na komunikaci klient - dramaterapeut v případě individuální (sporadicky využívané) formy dramaterapie. Ostatně samotné divadlo je dle moderní divadelní antropologie považováno za jeden z komunikačních systémů. Značný prostor je v dramaterapii vymezen nonverbální komunikaci - extralingvistické komunikaci a řeči těla, přičemž

2 tzv. vývojové promény (developmental transformation)' v dramaterpii využívají komunikační schéma vycházející z Piagetova ontogenetického modelu kognice: pohyb - zvuk - obraz - postava - pojem. Zohledňuje se aktuální stav klienta, který může být odlišný od dosažené úrovně kognitivního rozvoje (viz příkladné obranné mechanismy u neurotikú), přičemž model je funkční i u osob s mentálním postižením. U jedinců s autismem je však problém v tom, že je postižena i pragmatická rovina komunikace, stejně jako využívání extralingvistických komunikačních prostředků i kódů řeči těla (tj.porozumění a využívání mimiky, gestiky, proxemiky a posturiky těla). Obdobné je to i v případě tzv. paralingvistické komunikace - ve schopnosti využívání modulačních faktorů řeči (rytmus, melodie, dynamika, výraz...). I tyto faktory mohou nést sémantickou hodnotu a také mnoho osob s těžkým mentálním postižením (včetně jedinců s Downovým syndromem, kteří jsou modulačním faktorům značné vstřícní) je schopno tyto faktory dekódovat a rozumět jim, což je dáno dispozicemi a spontánním sociálním učením. Ne tak osoby s poruchou autistického spektra - pro ně jsou veškeré prozodické systémy verbální řeči většinou nedostupné. A dále - pro rozvoj komunikace je zásadní raný dialog - schopnost tzv. sdílené pozornosti, která se u intaktního dítěte spontánně objevuje již v prvním roce života (Beyer; Gammeltoft 2006), zatímco většině jedinců s autismem je nedostupná po celý život. A právě raný dialog předchází rozvoji imaginace a fantazie, které jsou základem každého paradivadelního systému včetně dramaterapie. Deficit v oblasti sociální interakce. Paradivadelní systémy včetně dramaterapie jsou postaveny na sociálních vazbách, vztazích a interakcích. Tyto vztahy a interakce se přenášejí formou zažité zkušenosti z reálného světa do světa teď a tady" dramaterpeutické lekce. Sociální chování dětí (včetně dětí s mentální retardací) je ovlivňováno zkušeností, sociálním učením (především nápodobou), odhadem záměru toho, s kým jsem zrovna v interakci. A zde je zásadní problém u dětí s autismem, jejichž sociální chování není schopno vycházet z predikce záměru spoluhráče, ale řídí se přísnou kauzalitou, což znamená, že dítě s autismem se snaží v jednání spoluhráče najít vztah příčiny a následku bez ohledu na záměr a emoce (tamtéž). Ovšem paradivadelní systémy (zde především dramika a dramaterapie) bohaté využívají právě postupů postavených na sdělování a sdílení emocí, nálad, prožitků, zážitků (mj. i formou reflexe po sezení) a na empatii, která je další v řadě nedostupných sociálních dovedností ' Model newyorské dramaterapeutické školy D. R. Johnsona důsledně dbá na to, aby terapeut poskytoval svému klientovi takové prostředky, které jsou relevantní jeho mentálnímu věku a vývojovému stupni.

3 pro osoby s autismem. Velkým problémem klientů s poruchou autistického spektra je vstup do různých sociálních (a zde i dramatických) rolí, což je opét v kontrastu s intaktními (ale i mentálné postiženými) dětmi, které (pokud jim to dovolí jejich mentální úroveň) ve hře spontánně vstupují do nejrůznějších rolí, a pokud jsou nahrávány na video, rády si své výstupy nechají přehrávat. U jedinců s artismem absentuje jakákoliv vnitřní motivace pro vstup do rolí i pro participaci na videoterapii (zde jako součást dramaterapie). Deficit v oblasti mentálních představ - tedy v představivosti osob s autismem - se z pohledu dramaterapeuta jeví zcela kruciálním, neboť veškeré paradivadelni systémy (stejné jako většina her) jsou postaveny na schopnosti akceptace tzv. pretend modus ( as if" principle), tedy na schopnosti představit si něco nebo někoho jako by". V tomto směru můžeme v dramaterapii uvažovat o pretend modu na třech úrovních: personální (tj. vstup do role -...představ si, že jsi ty, terapeut, spoluhráč... jakoby babička"), prostorové (...představ si... jsme jakoby v lese..."), časové ( představ si, že se to stalo kdysi dávno"). Z důvodu větší čitelnosti příběhů realizovaných v lekci je proto třeba mít na paměti, že je žádoucí invokovat co nejméně modů - obvykle lze vypustit časový, někdy i prostorový modus. S deficitem představivosti souvisí neschopnost osob s poruchou autistického spektra číst a pracovat s náznakem, symbolem, využívat ve hře intuici a fantazii, uplatnit imaginaci. Lorna Wing (1997) v tomto ohledu hovoří přímo o poruše imaginace vycházející z neschopnosti symbolického myšlení a neschopnosti symbolické (a předstírané) hry na něco", přičemž práce se symbolem (rekvizitou, zástupnou rekvizitou, metaforou) je alfou a omegou veškeré dramaterapeutické práce. Jak uvádějí dánští odborníci (Beyer; Gammeltoft 2006), jen málo dětí s autismem je schopno - byť jen v náznaku - symbolické hry (na rozdíl od dětí s mentální retardací), a předstíraná hra je většinou vázána jen na určitou dominantní oblast, kterou je dítě zaujato; jejich hra je obecné velmi mechanická a svázaná stereotypy. Zde je na místě připomenou tzv. teorii mysli, konstruovanou v polovině osmdesátých let minulého století, která se snaží odpovědět - mimo jiné - na otázku, zda je nedostatek v předstírané hře u détí s autismem způsoben nedostatečnou vnitřní motivací k této činnosti, či neschopností vytvářet představy. Obecné jde tedy o konflikt hypotéz, snažících se najít důkazy pro to, zda má autismus původ především v emocionální nebo především v kognitivní oblasti (tamtéž). Pro dramaterapii velmi zajímavé dilema - je třeba se primárné zaměřit na oblast motivů, či spíše na budování dramaterapeutických kompetencí? Co se týče kompetencí v dramice či dramaterapii, také zde nacházíme u dětí

4 s autismem výrazné odlišnosti od normy. V následující části se zmíníme o některých dramaterapeutických kompetencích a jim relevantních technikách a postupech ve vztahu k osobám s poruchou autistického spektra. Spontaneitu vymezují slovníky (Hartl; Hartlová 2000) jako schopnost projevovat navenek svoji přirozenost, schopnost jednat aktivné; spontánní jedinec je chápán jako přirozený, bezprostřední... Tedy adjektiva, která jdou se syndromem pervazivních poruch jen velice těžko dohromady. Nestor americké dramaterapie prof. Landy (1994) tvrdí, že spontánnost je založena na ústředním paradoxu dramatického prožívání, kdy dvě reality existují vedle sebe - realita skutečného světa a realita světa dramatického (světa jako by"). Při spontánním projevu existuje jedinec v obou těchto rovinách současné (tuto schopnost označuje teatrologie jako tzv. metaxis - herec na jevišti prožívá Čechovovu postavu, ovšem s vědomím sebe sama). V tomto vymezení je dramatická spontaneita klientům s poruchou autistického spektra samozřejmě naprosto nepřístupná, již orientace v jediném reálném" světě je pro ně obtížná a zraňující, imaginární svět (a techniky pracující s imaginací) je většině osob s autismem nedostupný. Kreativita (a techniky založené na improvizaci) je duševní schopnost vycházející z poznávacích i motivačních procesů, v níž ovšem hraje důležitou roli též inspirace, fantazie, intuice...(průcha; Walterová; Mareš 1995, s ). Tvořivost je tlumena stereotypy a tendencí ke konformitě, naopak ji podporuje otevřenost novým zkušenostem. Ve snaze o vymezení tvořivosti se nej různější badatelé shodují na globálním prvku novosti, dále se pak objevují takové charakteristiky, jako je spontánní obrazová a symbolická flexibilita, asociační a expresivní fluence, orginalita etc., tedy charakteristiky, které jsou přísné kontrastní k tomu, co bychom mohli považovat za typické vlastnosti" osoby s poruchou autistického spektra. Zdá se, že z dramaterapeutických technik má svojí charakteristikou nejblíže autismu rituál, viz v odborné literatuře často uváděné rituální, stereotypní a repetetivní chování. Zde je třeba uvést věc na pravou míru - z hlediska sociálnékulturní antropologie i z hlediska dramaterapie se nejedná o skutečný rituál, neboť ten v sobě vždy obsahuje (autismu těžko dostupnou) metaforu, symbol, popř. transcendentní přesah. Záměna zvyků či stereotypních denních úkonú se skutečnými rituály vychází z jejich opakovatelnosti, stejnosti a pravidelnosti, což jsou jistě také atributy charakterizující rituály. Ovšem rituál v sobě navíc obsahuje výjimečnost, znaky reality i subreality, archetypy jako zdroj intuice, imaginace i duševně-spirituální energie (ostatně již dávno bylo prokázáno, že praktikování jistých rituálních a liturgických technik vyvolává u účastníků energetické nabití"). Rituály v sobě navíc nesou symboliku a pomáhají najít a uchovat identitu jedince ve skupině, společnosti

5 i vlastním sebeobrazu. V tomto ohledu lze rozlišovat vnější stránku rituálu (kterou vnímáme svými smysly) a vnitřní význam rituálu (sociální a duchovní význam). V kontextu s výše řečeným je třeba zdůraznit, že klienti s autismem oceňují na rituálech právě ony jejich vnější atributy, které jsou společné s denními zvyky, a sice repetetivnost, stejnost a pravidelnost. Dítě s artismem se obtížně orientuje v realitě a odtud vychází jeho potřeba stejnosti, pevné a chronologicky přesně strukturované činnosti i dne. Rituál této strukturaci napomáhá, ale symbolická (obsahová) složka rituálu pro osoby s artismem není důležitá tak, jako jeho složka procesní, která je neměnná a má konzervativní povahu. Takže příkladné rituál otvírání nového dne v antroposoficky orientované camphillské komunitě pro osoby s mentální retardací a poruchou autistického spektra může být skutečným rituálem pouze pro klienty, kteří jsou schopni vnímat jeho symboliku, což určitě nejsou jedinci s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení či s nízkofunkčním autismem. Nicméně i pro ně je účast na rituálu přínosem a má svoji významnou terapeutickou funkci z výše naznačených důvodů repetetivnosti (Valenta, a kol. 2006). Tolik k (suše akademickému) hodnocení možností dramaterapeutické intervence u osob s poruchou autistického spektra. Znamená to tedy, že je potenciál paradivadelních systémů v terapeuticko-edukační strategii osob s autismem nulový, či snad dokonce, že je dramaterapeutická intervence pervazivním poruchám kontraindikativní? Přes všechny těžkosti vyplývající ze zvláštností osobnosti klientů s poruchou autistického spektra je třeba konstatovat, že dramaterapeuté v terénu s těmito klienty pracují. S tím, že metodika expresivně terapeutické práce s klienty s autismem má svá specifika. Na některá z nich bychom rádi upozornili v následující, metodické části textu. Musíme předeslat, že možnost využití dramaterapeuto-narativních postupů lze zvažovat pouze v případě jedinců s vysoce funkčním artismem, tj. u necelé čtvrtiny takto postižené populace, většina détí s poruchou autistického spektra zůstává na vývojově nízké úrovni hry a je a nich nutno postupné a krok za krokem budovat herní posloupnosti a herní rámec s pomocí jednoduchých herních technik, jakými jsou napodobování, zrcadlení a střídání pořadí aktivit, paralelní hra, popř. hra s vizuálními scénáři (Beyer; Gammeltoft 2006). Při realizaci uvedených technik je nutno akceptovat obecnější principy herní a potažmo i dramaterapeutické práce s dětmi s autismem: Zásada vizualizace znamená, že vše, co se děje, musí mít vizuální oporu ve formě reálií, referenčních předmětů, obrázků, fotografií, piktogramů, neboť vizuální paměť a prostorová orientace je u těchto dětí většinou na mnohem vyšší úrovni než akustická paměť. Akustické podněty musí být asociovány s podněty zrakovými (a pokud možno i čichovými

6 popř. hmatovými, neboť autistické děti mnohdy v kognici preferují jiné analyzátory než zrak a sluch). Co se týče zpracování sluchových podnětů, je třeba mít na zřeteli fakt, že některé autistické děti jsou zvýšeně citlivé na určité zvuky, či mají snížený práh tolerance pro akustické podněty. Požadavek maximální možné konkretizace se týká jak herního prostředí a pomůcek, hraček..., tak i minimalizace abstraktních postupů (vyžadujících abstraktní myšlení, tj. tvorbu relací mezi pojmy). Optimální vzorec aktivit je vázán na vztah příčina-následek na úrovni konkrétních (pokud možno vizuálních) vjemů či představ. Stereotypizací aktivit rozumíme využívání již zvládnutých dovednostních schémat (sociálních i herních) v další hře. Stanovení pevného, neměnného a jasného rámce pravidel (včetně zřetelného signálu stop pro zastavení aktivity či celé hry) a herního řádu předchází vlastním herním aktivitám. Pevná a jasná strukturovanost se týká jak obsahové (otevření herního prostoru, warming, vlastní lekce, uzavírací rituál...) a časové strukturace lekce, tak i vlastního herního prostoru (toto herní prostředí musí být pro dítě s autismem předvídatelné"). Snaha o minimalizaci změn ve složení skupiny, terapeutickém vedení, místě a času lekce, v repertoáru, výběru rolí, v instrumentáři technik i forem, ve vybavení interiéru dekoracemi, kostýmy, rekvizitami, ve využití scénické hudby, nasvícení... Heterogennost skupiny se týká druhu postižení a věku participentú (vhodnou kombinací jsou mladší klienti s mentálním postižením). Motivace je u dětí s autismem velkým problémem (viz výše zmíněná teorie mysli). Protože sociální ocenění - úspěch, uznání, pochvala - pro ně má minimální hodnotu, využívá se podmiňování formou pozitivního či negativního posílení, přičemž nejčastější funkční odměna je materiální povahy (bonbón), či je jí povolení konat nějakou příjemnou (u mnoha dětí s autismem repetetivní) činnost (Vágnerová 2004). Nyní bychom se vrátili k výše nastíněným herním technikám využívaným v herní práci u většiny dětí s artismem, přičemž z těchto terapeuticko-edukačních prostředků vybereme ty, které mají zárodečný dramaterapeuticko-narativní potenciál. Jedná se o tzv. zrcadlení a hru s vizuálním scénářem. Zrcadlení je nutno odlišit od prostého napodobování jakožto primární metody sociálního učení (u intaktní populace se napodobování objevuje již v druhém půlroce života). Zrcadlení je definováno jako vrozená pohotovost vybrat si a účastnit se komunikace založené na napodobování. Mluvíme o způsobu komunikace, kde se střídá vnímání druhého a sebeuvědomění... (Beyer; Gammeltoft 2006, s. 45). Znamená to, že dítě napodobuje dospě-

7 lého (to nejdříve, později i vrstevníky- -spoluhráče) s tím, že při této aktivitě reflektuje i sebe sama a své možnosti, pozdéji i vzájemnou reciprocitu (teď vedeš aktivitu ty a pak zase já), což je v podstatě herní dialog - a dialog je fylogenetický" počátek divadla. Pro motivaci dítěte se doporučuje, aby dospělý při hře napodobování přeháněl, hračky, se kterými se při napodobování manipuluje, by měly být zpočátku velké a nápadné, aby se tak podpořilo přehánění. U dospívajících klientů s poruchou autistického spektra je vhodné vycházet z témat i předmětů blízkých jejich zájmům (nádobí na vaření, módní doplňky a kosmetika...), je nutné, aby oba participienti hry (klient a terapeut) měli identické sady hraček a rekvizit (Beyer; Gammeltoft 2006). Za skutečnou dramaterapeuticko- -narativní techniku lze považovat hru s vizuálním scénářem. Hlavním herním prostředkem je kreslený ( či nafotografovaný) scénář - posloupný příběh vytvořený sadou obrázků a těmto obrázkům odpovídající sada hraček a rekvizit, se kterými dítě laboruje dle posloupnosti dané takovýmto scénářem" (vždy se začíná přiřazováním rekvizit k obrázkům). Vyšším stupněm hry je přehrávání sociálních příběhů (nejčastěji to jsou krátké příběhy, jak se chovat v konkrétních společenských situacích - když mi kamarád sebere oblíbenou hračku, když přijde na návštěvu neznámý člověk...) podle vizuálních scénářů. Hlavní roli v těchto příbězích hraje dítě s autismem (z dramaterapeutického pohledu se tedy jedná o vstup do role na úrovni simulace) a každý příběh se doporučuje přehrávat opakované z důvodu fixace žádoucího vzorce chování a sociálního porozumění dítětem (tamtéž). Novozélandská dramaterapeutka Paula Crimmens v publikaci zaměřené na využití dramaterapeuticko- -narativních technik ve speciální pedagogice (Drama Therapy and Storymaking in Speciál Education) popisuje zkušenosti s využitím techniky vizuálních scénářů u klientů s poruchou autistického spektra. Doporučuje nejdříve vřadit klienta s autismem do dramaterapeutické skupiny jako pozorovatele", který se nemusí zapojovat do aktivit, pokud nechce. Teprve po několika lekcích, až klient začne důvěřovat skupině i terapeutovi, je vhodné začít společnou práci na příběhu. Podstatné pro výběr předlohy je její srozumitelnost. Z toho důvodu je třeba vybírat jednoduše a přehledné strukturovaný příběh, jehož fabule se formou abstraktu ještě dále zjednoduší a zpřehlední. Je důležité, aby fabule byla postavena na přímočaré kauzalitě (viz dříve uvedená vazba příčina-následek). S rodiči a pedagogy klienta se z příběhu vyloučí či se (např. opisem, substitucí) upraví pojmy, se kterými klient nemá zkušenost. Zvláštní pozornost si zaslouží vyjádření emocí, které se v příběhu demonstrují. Tyto emoce musí být předvídatelné a jednoznačné, a protože i jedincům s vysoce funkčním autismem dělá problém čtení" emocí z tváře, je vhodné doplnit demonstraci vizuální

8 oporou v podobě smajlíků" - kreslených symbolu, které emoce nejen vyjadřují, ale také simplifikují. Fabule příběhu (vyjádřená v krátkých, jednoduchých větách) se překreslí (či lépe nafotografuje s pomocí terapeuta, případně i dalších spoluhráčů" dramaterpeutické skupiny), čímž se vytvoří filmové sekvence" příběhu, které tvoří vizuální scénář, demonstrovaný v průběhu dramatizace (doplněný v exponovaných místech emocionálními symboly - smajlíky"). Paula Crimmens doporučuje den před dramaterapeutickou lekcí s klientem s autismem vizuální scénář i s fabulí opakované pročíst, a stejné tak doporučuje opakovat časem vlastní dramatizaci, čímž se facilituje srozumitelnost jednotlivých jejích částí (hlavně v oblasti emocí) a zvyšují se šance pozitivního transferu chování v roli na situace reálného života. I z tohoto důvodu stojí vždy za to, pokusit se aplikovat dramaterapeutické techniky do terapeuticko-edukační strategie osob s poruchou autistického spektra. Literatura: BEYER, J.; GAMMELTOFT, L. a hra. Praha : Portál, Autismus CRIMMENS, P. Drama Therapy and Storymaking in Speciál Education. London : Jessica Kingsley, HARTL, P; HARTLOVÁ, H. Psychologický slovník. Praha : Portál, LANDY, R. Drama therapy: Concepts and practices. Springfield (111) : C. C. Thomas, PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MA- REŠ, J. Pedagogický slovník. Praha : Portál, VALENTA, M., a kol. Rukověť dramaterapie a teatroterapie. Olomouc : VÚP, VÁGNEROVÁ, M. Psychopatologie pro pomáhající profese. Praha : Portál, WING, L. The Autistic Spectrum. In QUIL, K.A. (Ed.). Teaching Children with Autism: Strategies to Enhance Communication and Socialization. NewYork; Albany : Delmar Publishers, 1997.

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika

Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Základní projevy autistického chování a jejich diagnostika Kateřina Panáčková dětský psycholog Oddělení dětské neurologie při Fakultní nemocnici v Ostravě Historický vývoj terminologie E. Bleuler, 1911:

Více

V. 10 Osobnostní a sociální výchova

V. 10 Osobnostní a sociální výchova 1/7 V. 10 Osobnostní a sociální výchova V.10. 1 Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Osobnostní a sociální výchova rozvíjí praktické dovednosti, které žáci mohou využít v běžném

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE

TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE ČÁST I. TEORETICKÉ ZÁKLADY RODINNÉ TERAPIE 1. Jazyk, metafory a teorie rodinné terapie 1.1 Systemický přístup 1.2 Sociální konstruování 1.2.1 Sociální konstrukce a fakta 1.3 Narativní terapie 1.3.1 Příběhy

Více

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ

RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ RODINNÉ INTEGRAČNÍ CENTRUM O.S. CENTRUM PRO AUTISMUS Z PASTI PRODLOUŽENÁ 278, PARDUBICE 530 09 WWW.RIC.CZ, INFO@RIC.CZ Vybrané aktivity s rodinami s dětmi s PAS v Centru pro autismus z PASti HANA JANIKOVÁ

Více

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu 4.10.2. Vzdělávací obor: Dramatická výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Dramatická výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Svým obsahem učiva úzce souvisí se vzdělávacím oborem Český

Více

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS

Metodika práce s dětmi a žáky s PAS Metodika práce s dětmi a žáky s PAS autor: Mgr. Helena Pěnkavová Projekt Komplexní systém služeb pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami města Ostrov, reg.č. CZ.1.07/1.2.11/03.0002, spolufinancovaný

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17

Předmluva 11. Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13. Práva lidí s mentální retardací 17 Obsah Předmluva 11 KAPITOLA 1 Nové trendy v péči o děti, mládež a dospělé s mentální retardací 13 KAPITOLA 2 Práva lidí s mentální retardací 17 KAPITOLA 3 Metodologické problémy vzdělávání a vzdělavatelnosti

Více

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika

Pedagogická a speciálně pedagogická diagnostika Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

Projektově orientované studium. Metodika PBL

Projektově orientované studium. Metodika PBL Základní metodický pokyn v PBL je vše, co vede k vyšší efektivitě studia, je povoleno Fáze PBL Motivace Expozice Aktivace Informace Fixace Reflexe Základním východiskem jsou nejnovější poznatky z oblasti

Více

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA

APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE okruhy k bakalářské zkoušce pro studijní obor Sociální pedagogika APLIKOVANÁ PEDAGOGIKA 1. Pojetí výchovy jako základní pedagogické kategorie Funkce výchovy ve společnosti.

Více

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení

Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Psychologie - věda o lidském chování, jednání, myšlení Determinace osobnosti Základní psychologie - obecná psychologie - psychologie osobnosti - sociální psychologie - vývojová psychologie Psychopatologie

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Mgr.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny

Včasná intervence pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami raná péče, problematika rodiny Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Vzdělávací program Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na ZŠ a SŠ běžného typu MODUL A Distanční text k

Více

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň

5.8.3 Dramatická výchova. Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň 5.8.3 Dramatická výchova Charakteristika předmětu Dramatická výchova 1. stupeň Dramatická výchova je doplňujícím předmětem vzdělávací oblasti Umění a kultura. V hodinách dramatické výchovy se žáci seznamují

Více

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014

Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace Seminář Národního muzea v Praze, listopad 2014 Herní způsob převyprávění historických příběhů v roli jako vhodná příležitost k započetí širší diskuse o významných osobnostech a událostech v dějinách Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace

Více

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog

Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog Rodinné Integrační Centrum o.s. Centrum pro autismus z PASti Prodloužená 278, Pardubice 530 09 www.ric.cz, info@ric.cz Mgr. Lucie Kopáčová sociální pedagog DOTAZNÍK PRO ŘEDITELE ZŠ A MŠ PARDUBICE zkoumané

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Výtvarná výchova charakteristika předmětu

Výtvarná výchova charakteristika předmětu charakteristika předmětu Časové, obsahové a organizační vymezení Ročník prima sekunda tercie kvarta kvinta sexta septima oktáva Hodinová dotace 2 2 1 1 2 2 - - V rámci předmětu Výtvarná výchova RVP ZV

Více

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice

vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Školní vzdělávací program Základní škola Velká Jesenice Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Etická výchova Český jazyk - sloh Charakteristika vzdělávacího oboru Obsah doplňujícího vzdělávacího oboru

Více

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let

SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ. Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let SOUHRA BOUŘLIVÁKŮ Určeno dětem ZŠ a SŠ ve věku 11-18 let Motto: "Život je Hra, hraj ji život je Píseň, zpívej ji život je Boj, přijmi jej život je Sen, uskutečni ho život je Oběť, nabídni ji život je Láska,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA

TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Střední škola sociální péče a služeb Zábřeh, 8. Května 2a, 789 01 Zábřeh TÉMATA K MATURITNÍ ZKOUŠCE Z PŘEDMĚTU SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA A HUMANITÁRNÍ VÝCHOVA Studijní obor: 75-41-M/01 Sociální činnost sociálně

Více

VZDĚLÁVACÍ METODIKA. Prevence v osobním životě. Projekt "Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců výrobního družstva Drutěva Praha" reg.č.

VZDĚLÁVACÍ METODIKA. Prevence v osobním životě. Projekt Rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců výrobního družstva Drutěva Praha reg.č. Motto: Chceme-li se zlepšovat v umění jednat s lidmi, zvládat své emoce, stresy, strachy a konflikty, musíme přijmout skutečnost, že je to celoživotní výzva. Učme se od každého, s kým se denně potkáváme

Více

FJFI. Emoce a jak je zvládat

FJFI. Emoce a jak je zvládat FJFI Emoce a jak je zvládat Emoce jsou když emoce (e-motio, pohnutí) jsou psychicky a sociálně konstruované procesy zahrnují subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené: fyziologickými změnami (změna

Více

VY_32_INOVACE_D 12 11

VY_32_INOVACE_D 12 11 Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 746 01 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory

Více

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu: Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu: Obsahové vymezení Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní i vnitřní svět prostřednictvím výtvarných činností. Je součástí vzdělávací oblasti

Více

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy

Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Alternativní a augmentativní komunikace a její využití v praxi naší školy Naše zařízení je primárně určeno žákům s těžším stupněm mentálního postižení. Mezi charakteristické znaky tohoto postižení patří

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova

4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 4.6 Vzdělávací oblast Umění a kultura 4.6.2 Výtvarná výchova 1. 2. 3. 4. Hodinová dotace Výtvarná výchova 2 2 2 2 Realizuje obsah vzdělávacího oboru Výtvarná výchova RVP ZV. Výuka probíhá ve dvouhodinových

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 10 DOPLŇUJÍCÍ VZDĚLÁVACÍ OBORY UČEBNÍ OSNOVY 10. 1 Dramatická výchova Časová dotace 1. ročník 1 hodina 2. ročník 1 hodina Celková dotace na 1. stupni jsou 2 hodiny. Charakteristika: Třída se dělí na skupiny

Více

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie.

Člověk a společnost. 10. Psychologie. Psychologie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 10. Psychologie. Člověk a společnost 10. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM

Více

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Duben 2009 Mgr. Olga Čadilová SOCIÁLNÍ VNÍMÁNÍ ( PERCEPCE ) Uvědom si,

Více

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika

Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika Výběr z nových knih 5/2015 pedagogika 1. Andragogika / Milan Beneš -- 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha : Grada, 2014 -- 176 s. -- cze ISBN 978-80-247-4824-5 Sign.: II 112791V1 Edice:Pedagogika (Grada)

Více

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách

Úvodní ustanovení. Čl. I Úpravy vzdělávání pro žáky na základních a středních školách Informace ke vzdělávání dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných zabezpečující realizaci ustanovení 17 zákona č. 561/2004 Sb. a části třetí vyhlášky č. 73/2005 Sb. Úvodní ustanovení (1) Žákem a studentem

Více

základní principy / rozdělení

základní principy / rozdělení Ing. Vlasta Hábová základní principy / rozdělení Většina návštěvníků oceňuje vizuální hodnotu zahrad, přesto sílí tendence vytvářet prostor vybízející k zapojení i ostatních smyslů Pojem zážitkové zahrady,

Více

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky

Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči. Významné vývojové mezníky Psychický vývoj dítěte v náhradní rodinné péči Významné vývojové mezníky Působení různých faktorů v době před příchodem do náhradní rodiny Vliv psychické deprivace: nedostatek žádoucích podnětů či nadměrné

Více

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž

KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ. Psychiatrická léčebna Kroměříž ÚVOD DO TEORIE KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž Základní předpoklady behaviorální terapie 1. Většina lidského chování, s výjimkou základních reflexů a

Více

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova

Eko - Enviro. 1 Globální výchova. 2 Environmentální výchova Eko - Enviro Pobyt v přírodě, a tedy přímý kontakt s krajinou, je jedním z metod SVM (skautské výchovné metody). Skauting nám svým zcela běžným rámcem může pomoci právě v budování vztahu k přírodě a krajině,

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

SYNDROM VYHOŘENÍ. PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti SYNDROM VYHOŘENÍ PhDr.Jana Procházková jane.prochazkova@email.cz Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Definice pojmu Syndrom vyhoření burn out syndrom Existuje řada termínů,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková

Psychoterapeutické směry. MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Psychoterapeutické směry MUDr. Mgr. Petra Elizabeth Teslíková Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: 16 Název materiálu: Psychoterapeutické

Více

Akustické aplikace pro IB

Akustické aplikace pro IB Akustické aplikace pro IB Ondřej Jiříček jiricek@fel.cvut.cz Marek Brothánek, Vojtěch Jandák Akustické aplikace pro IB p.1/12 Hodnocení kvality zvuku Akustické aplikace pro IB p.2/12 Kvalita zvuku Zvuk

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně)

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) Ročník: 7. Poznámky: Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Anglický jazyk (časová dotace 3 hodiny týdně) ŽÁK: umí, rozumí a ovládá slovní zásobu každého tématu je schopen samostatně vytvořit složitější

Více

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ

Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ Zkušenosti z terapeutických aktivit u dospívajících s PAS (ADHD) do přímé pedagogické praxe učitelů ZŠ Mgr. Přemysl Mikoláš Psycholog SPC PAS a VŘ Ostrava Zábřeh Praha 15. dubna 2015 Zkušenost (experience)

Více

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky.

Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Nabídka přednáškových programů pro pedagogické pracovníky. Lektor : Ing. Mgr. Marie Nováková Účinný výchovný styl pedagoga integrace žáků do kolektivu třídy Doporučeno: Pedagogický pracovník ZŠ, SŠ, vychovatel

Více

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika

Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika Výběr z nových knih 11/2012 pedagogika 1. Český jazyk : [pro studující učitelství 1. stupně základní školy] / I. Kolářová... [et al.] -- Vyd. 1. Praha : Grada, 2012 -- 296 s. -- čeština. ISBN 978-80-247-3358-6

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

C)T)A) Centrum Terapie Autismu

C)T)A) Centrum Terapie Autismu VČASNÁ INTENZIVNÍ TERAPIE ŘEŠENÍ PROBLEMATIKY AUTISMU Mgr. Romana Straussová Speciální pedagog, ABA terapeut, videotrenér, supervizor, garant atestační přípravy klinických logopedů ředitel Centra Terapie

Více

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov

Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov Koncepce Základní škola a Mateřská škola Litvínov-Janov 1. Úvod Zaujatost společnosti vůči handicapovaným osobám se vyskytuje hlavně kvůli segregovanému vzdělávání dětí s postižením, což zabraňuje kontaktu

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta

Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální psychologie a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Základy společenských věd (ZSV) Psychologie, sociální a části oboru Člověk a svět práce 1. ročník a kvinta 1 hodina týdně PC, dataprojektor, odborné publikace,

Více

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno

Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno Dětský klinický psycholog v neonatologii zákonitosti vývojových období raného věku Hana Jahnová Fakultní nemocnice Brno XX. Neonatologické setkání XIV. Hanákovy dny 8.-10. června 2012 Hotel Diana, Velké

Více

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil

www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil www.tcconline.cz VÝSTUPNÍ ZPRÁVA Multifaktorový pracovní profil Jan Ukázkový jan.ukazkovy@tcconline.cz 1. srpna 2015 Dostává se Vám do rukou výstup z Pracovního profilu. Jedná se o základní dotazník, který

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE KAPITOLA 7. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Paměť a učení. Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1

Paměť a učení. Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1 Paměť a učení Druhy paměti. Vztah paměti a učení. Praktické využití teorie pro kvalitu učení. PaS3 1 Paměť Fukncí paměti je uchování minulé zkušenosti. Některá vymezení paměti: obecná funkce obnovení nebo

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA Mgr. Monika Šebestová Výtvarná výchova umožňuje žákům poznávat okolní svět i svůj vnitřní svět prostřednictvím

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE

VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE VÝUKOVÝ PROGRAM PSYCHOLOGIE Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.01/01.0018 Název projektu: Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých Název příjemce: Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Liberec,

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Definice: Paměť je jedna z nejdůležitějších vlastností člověka, je to soubor procesů, které umožňují osvojení informací, jejich uchování a vybavení.

Definice: Paměť je jedna z nejdůležitějších vlastností člověka, je to soubor procesů, které umožňují osvojení informací, jejich uchování a vybavení. Otázka: Paměť, myšlení, učení a jeho druhy Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Mrázová Definice: Paměť je jedna z nejdůležitějších vlastností člověka, je to soubor procesů, které umožňují osvojení

Více

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7

ročník 1. 2. 3. 4. 5. celkem počet hodin 1 2 2 1 1 7 VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Předmět Výtvarná výchova realizuje obsah vzdělávací oblasti Umění a kultura. Těžiště a hlavní cíl Výtvarné výchovy je přímo v jejích hodinách, v přímém

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová

Komunikace v konfliktních situacích II. Ing. Petra Palasová Komunikace v konfliktních situacích II Ing. Petra Palasová I. Prevence Konfliktní situace II. Zvládání, řešení, zklidnění konfliktu Komunikujeme Na straně vysílače Na straně příjemce Komunikujeme Verbálně

Více

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času)

Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA TĚLESNÉ KULTURY Studijní program: Studijní obor: Forma studia: Tělesná výchova a sport Rekreologie PVČ (pedagogika volného času) kombinovaná Tématické okruhy pro

Více

Výtvarná výchova - 3. období

Výtvarná výchova - 3. období Výtvarná výchova - 3. období Učivo Výstupy Kompetence Průřezová témata Metody a formy Rozvíjení smyslové citlivosti Prvky vizuálně obrazného - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury;

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009

Další vzdělávání pedagogických pracovníků. Nabídka kurzů. Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Další vzdělávání pedagogických pracovníků Nabídka kurzů Akreditace MŠMT ČR Čj.: 14 059/2009-25-287 ze dne 26.5.2009 Přehled kurzů: Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL 1) Anglický jazyk pro pedagogy (MODUL

Více

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006.

TIP Mnoho dalších informací najdete ve studii L. Drotárová. Asistent pedagoga stav v ČR 2006. Praha 2006. 26. Asistent pedagoga Téma: systémová podpora Anotace Asistent pedagoga se v posledních letech ukazuje jako jedno z nejlépe fungujících vyrovnávacích a podpůrných opatření, které se velice dobře osvědčuje

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

2. mimořádné číslo/2010

2. mimořádné číslo/2010 2. mimořádné číslo/2010 Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Adresa on-line časopisu: http://www.upol.cz/fakulty/pdf/e-pedagogium/. Tato publikace neprošla jazykovou úpravou. Za obsahovou

Více

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10

Komunikace v organizaci Asertivita. Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Komunikace v organizaci Asertivita Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Povinná: Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s. 156-161

Více

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením

Alternativní způsoby učení dětí s mentálním postižením Tento dokument byl vytvořen v rámci projektu ESF OPPA č. CZ.2.17/3.1.00/36073 Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok financovaného Evropským sociálním fondem. Alternativní

Více

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010

Školní třída jako sociální skupina. Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 Školní třída jako sociální skupina Mgr. Milena Mikulková pro Život bez závislostí, o.s. Říčany, 2010 A: ŠKOLNÍ TŘÍDA JAKO SOCIÁLNÍ SKUPINA 1. Vztahová síť ve školní třídě 2. 3. Potřeby jednotlivce a potřeby

Více

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI

Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI OBSAH Úvod 11 I. VÝZNAM PSYCHOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ, SOUVISLOST SE VZDĚLÁVACÍMI TEORIEMI A CÍLI 1. Psychologie, její role a význam v procesu vzdělávání 16 1.1 Současné pojetí psychologie ve vzdělávání 16

Více

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Exekutivní funkce To, co dělá člověka člověkem

Více

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika

Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika Výběr z nových knih 9/2013 pedagogika 1. 100 aktivit, her a učebních strategií ve výuce cizích jazyků : praktické návody, jak zpříjemnit výuku studentům i sobě / Amy Buttner ; [překlad Irena Ellis] --

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více