Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří. Venclíků 1140

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří. Venclíků 1140"

Transkript

1 Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří. Venclíků 1140 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti základní školy za školní rok 2010/2011 Předkládá: PaedDr. Jaroslav Martanovič ředitel školy V Praze dne 30. září 2011

2 Obsah: 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku a datum posledního vydání rozhodnutí str Zřizovatel (název, sídlo) str Vedení školy str Charakteristika školy str Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání str Jazykové vzdělávání a jeho podpora str Pedagogičtí pracovníci str Věková struktura pedagogických pracovníků str Další vzdělávání pedagogických pracovníků str Počet zapsaných dětí pro školní rok 2010/11 a odkladů školní docházky na školní rok 2011/12 str Hodnocení činnosti školních družin a klubů str Poradenské služby školy str Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity str Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech str Zkušenosti s péčí o nadané žáky str Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ str Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ str Environmentální výchova str Multikulturní výchova str Prevence rizikového chování str Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji str Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité str Příloha Stanovisko v výsledku hospodaření školy 2

3 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku a datum posledního vydání rozhodnutí Název organizace : Základní škola, Praha 9 Černý Most, Bří. Venclíků 1140 Sídlo organizace : Zařazení do sítě škol : Bří Venclíků 1140/1, Praha 9 Černý Most rozhodnutím MŠMT vydaným dne pod čj. 8347/ IČ: IŘŠ: Škola sdružuje: IZO: Základní škola kapacita 810 žáků IZO: Školní jídelna kapacita 700 žáků IZO: Školní družina kapacita 150 žáků Právní forma: příspěvková organizace 2. Zřizovatel (název, sídlo): Městská část Praha 14 se sídlem Bří. Venclíků 1073, Praha 9 Černý Most 3. Vedení školy : Ředitel: PaedDr. Jaroslav Martanovič tel./fax: Zástupkyně ředitele: Mgr. Klára Machová tel./fax: webové stránky školy: 4. Charakteristika školy Základní škola je úplnou základní školou s právní subjektivitou od a je příspěvkovou organizací. Škola byla zřízena Městskou částí Praha 14, v jejíž budově sídlí. Sídlo školy je v těsné blízkosti stanice metra B Rajská zahrada, v samostatné budově na adrese uvedené v názvu školy. Kapacita školy je 810 žáků, školní družiny 150 žáků a školní jídelny 700 3

4 obědů. Tato kapacita byla snížena v roce 1995 dislokací soukromého gymnázia Arcus, Praha 9, s.r.o., které má pronajato 10 učeben. Škola má čtyři podlaží. V suterénu jsou umístěny tělocvičny, šatny, kabinet TV, sklady, posilovna a také 4 učebny prvního stupně. V nadzemním podlaží je umístěno zbylých 17 kmenových učeben, z nichž 2 jsou současně odděleními školní družiny. Kromě kmenových učeben máme vybudované odborné učebny chemie a přírodopisu, fyziky a zeměpisu, jazykovou učebnu a knihovnu. Dalšími odbornými učebnami jsou dvě počítačové učebny (první a druhý stupeň), školní dílny a školní kuchyňka. Škola rovněž vlastní keramickou vypalovací pec. Škola má dvě tělocvičny (velká charakter tenisové hala, kde je možné provozovat i jiné sporty, především florbal a basketbal; malá tělocvična s litým povrchem vhodným pro volejbal, nohejbal, basketbal, vybíjenou, přehazovanou a podobné sporty) a tři venkovní hřiště (první - víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro tenis, volejbal, basketbal, florbal či nohejbal, druhé - antukové je určeno pro softball, který má ve škole dlouholetou tradici, třetí - rovněž víceúčelové hřiště s umělým povrchem, je určeno pro malou kopanou, házenou, nohejbal, ale i basketbal, korfbal). Snahou školy je v budoucnu zatravnit softbalové hřiště (prašnost) a výstavba sportovního atletického areálu, neboť škole dosud chybí atletické hřiště a škola tak nemá vytvořeny podmínky pro plnění učebních osnov. Vybavení školy se neustále zlepšuje (pět interaktivních tabulí /učebna fyzika a zeměpisu, chemie a přírodopisu, cizích jazyků, českého jazyka a dějepisu a dvě učebny sloužící prvnímu stupni/; dataprojektory, který jsou umístěny v jedné ze tříd prvního stupně a učebnách výpočetní techniky 1. a 2. stupně, audiovizuální pomůcky, elektronické klávesy, počítačové programy, názorné pomůcky pro výuku biologie, zeměpisu, fyziky, prvouky a vlastivědy apod.). 5. Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Od školního roku 2006/07 byl se souhlasem MŠMT ověřován vlastní školní vzdělávací program Tvořivá škola na celém 1. stupni. Od následujícího školního roku 2007/08 byl podle školského zákona zaváděn postupně tento školní vzdělávací program na 1. a 2. stupni. V uplynulém školním roce výuka dle tohoto programu probíhala již ve všech ročnících prvního stupně a druhého stupně ZŠ. Zkušenosti s jeho aplikací byly po ukončení výuky vyhodnoceny a program byl na základě podnětů vyučujících upraven. 6. Jazykové vzdělávání a jeho podpora : učitelé (počet učitelů cizích jazyků v členění na učitele s odbornou kvalifikací a bez odborné kvalifikace podle zákona o ped. prac., z celkového počtu učitelů cizích jazyků uvést počet rodilých mluvčích ve fyzických osobách) a žáci žáci učící se cizí jazyk žáci učící se cizí žáci učící se cizí jazyk 4

5 jako povinný předmět jazyk jako povinně volitelný předmět jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ 36 ostatní Na škole působilo pět vyučujících anglického jazyka, dvě vyučující s odbornou kvalifikací (40%; zlepšení o 11.4% oproti předchozímu období). Tři vyučující byly absolventky účelových jazykových kurzů (60%). Výuku nezajišťoval žádný rodilý mluvčí. Výuku ruského jazyka zajišťovala jedna vyučující s odbornou kvalifikací. Ve školním roce 2010/2011 byl vyučován jako povinný předmět v třídách jen anglický jazyk v rozsahu tří vyučovacích hodin. Jako povinně volitelný předmět byla v 7. a 9. ročníku vyučována konverzace v anglickém jazyku (2 hodiny týdně) a ruský jazyk v 8. ročníku (dvě hodiny týdně). Pro prohloubení znalostí anglického jazyka a praktickou aplikaci získaných znalostí bylo žákům osmých a devátých tříd nabízena možnost konverzace s rodilými mluvčími. Škola dále organizovala ve spolupráci s jazykovou školou Lingua Nova přípravnou výuku pro nejmenší žáky (1. a 2. ročník). 7. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost) pedagogických pracovníků celkem pedagog. pracovníků s odbornou kvalifikací pedagog. pracovníků bez odborné kvalifikace počet (fyz. osoby) k Ve školním roce disponovala škola 29 učiteli 1. a 2. stupně (včetně ředitele školy a jeho zástupkyně) a 5 vychovatelkami školní družiny; celkem tedy na škole působilo 34 pedagogických pracovníků, z nichž 5 pedagogů mělo částečný úvazek. Odbornou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb. plnilo : odborná kvalifikace (počet celkem / plnících) % plnění školní družina (5 / 5) 100 základní škola (29 / 21) 72,4 pedagogičtí pracovníci celkem 73,5 77 % 5

6 (34 / 25) Z osmi nekvalifikovaných učitelů si dva vyučující doplňovali vzdělání (Pedagogická fakulta), Pět vyučujících pracovali s podmínkou, že do 5 let od nabytí platnosti zákona zahájí/ukončí studium nebo ukončí pracovní poměr. Jedna je výjimka ze vzdělání (nad 50 let). 8. Věková struktura pedagogických pracovníků věk méně než a více a/nebo 30 počet (fyz.osoby) k Průměrný věk pedagogických pracovníků Průměrný věk pedagogických pracovníků školy byl období se snížil o 3,2 roku. 43,5 let; oproti předchozímu 9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V uplynulém školním roce si svou odbornou kvalifikaci prohlubovalo v různých formách dalšího vzdělávání: Individuální vzdělávání: Vedení školy : 1 x Kombinované studium Teorie a praxe školského managementu 1 x profesní průprava ZŘŠ 1 x Pracovně-právní problematika ve školství Vychovatelky: 1 x Studium PedF UK obor vychovatelství 1 x Seminář Orffova škola 1 x Seminář Artifiletika 1 x Seminíř Pohybové a psychomotorické hry v ŠD 1 x Seminář Country tance 1 x Seminář podzimní hrátky s hudbou 1 x Kronika školy 1 x Seminář Ekoateliér 2 x Celostátní seminář ŠD a ŠK Učitelé: 1 x Školní konstelace (Tvořivá škola) 6

7 1 x konference e-twinning 1 x Akreditovaný kurz pro metodiky prevence na školách 1 x Anglický jazyk 1 x Jazyky bez barier (AAJ pro dyslektiky) 1 x Keramika zacházení s nebezpečnými látkami 1 x magisterské studium Speciální pedagogika 1 x konference Dyskorunka x konference metodický portál 1 x Čtenářská gramotnost 2 x Seminář pro metodiky prevence (PROSPE) Drop In 1 x Prevence úrazů dětí 1 x Google pro učitele 1 x Zdravě sedět, více vědět 1 x Metodika Katka I., II (PROSPE) 1 x Specifické poruchy chování 1 x podpora pohybové aktivity na úrovni obcí 1 x Konference Problémy vzdělávání žáků se SPU 2 x Bakalář (jednotlivé modul) 1 x studium PedF TU Liberec 1 x studium Ped UK Praha 1 x kurz Tvořivé školy - Matematika pro 3.třídu 1 x kurz Tvořivé školy - Návrat koncovky 1 x kurz Tvořivé školy - Informatika pro mírně pokročilé 2 x kurz Pedagogická tvořivost v teorii a praxi učitele 1 x konference Tvořivých škol 3 x Environmentální výchova 1 x Školní klima a školní programy minimální prevence 1 x Kyberšikana Společné vzdělávání pedagogických pracovníků: Mgr. Hublová - Výukové programy v PC učebnách PaedDr. Valtrová - seminář Jak si poradit s puberťákem PaedDr. Wolfová seminář Specifické poruchy učení PaedDr. Wolfová seminář Metodika matematiky PhDr. Königová - seminář Problematika žáků s poruchami chování Škola sloužila jako školící pracoviště Tvořivé školy, dvě vyučující (Mgr. Hublová, pí Červená) jsou republikovými lektorkami tohoto vzdělávacího programu a prezentovaly se na 12 školících akcích (český jazyk, IT a PC pro učitele, interaktivní tabule, ). 10. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2011/12 a odkladů školní docházky na školní rok 2011/12 zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky Počet šk. rok 2011/ Počet šk. rok 2012/

8 Ve školním roce 2010/2011 nastoupilo do prvních tříd 46 dětí a školu opustilo 37 žáků 9. tříd, 3 žáci z 8. Tříd a 10 žáků odešlo na víceletá (osmi a šestiletá) gymnázia. 11. Hodnocení činnosti školních družin a klubů Školní družina měla 5 oddělení /od oddělení/, z toho pouze jen dvě oddělení v samostatných třídách. Družina byla určena především pro žáky ročníků. Počet zařazených dětí v : 1.čtvrtletí: 141 dětí 3.čtvrtletí: 126 dětí 2.čtvrtletí: 140 dětí 4.čtvrtletí: 127 dětí Personální i materiální vybavení školní družiny je na dobré úrovni. Družina má své školní venkovní hřiště a v zimním období využívá i tělocvičny. Velkým nedostatkem je umístění 3 oddělení do kmenových tříd 1. stupně. V loňském školním roce pracovaly ve školní družině tyto kroužky: výtvarný pracovní 2 x sportovní taneční Školní družina organizovala tyto : Společné akce: Návštěvy školní knihovny (1x měsíčně) Návštěvy Městské knihovny (1x za 14 dnů) Drakiáda ve všech odděleních Výtvarné akce: soutěž Stáří očima dětí soutěž Já a můj obvod Nejkrásnější prázdniny soutěž Voda pro města Kulturní akce: Halloweenská párty čertí diskotéka vánoční besídky jednotlivých oddělení Muzeum hl. m. Prahy výstava Čtyřlístek Návštěva hasičské zbrojnice Festival tanečních směrů na ZŠ Chvaletická Muzeum hudby pořad Šaman 8

9 Předtančení tanečního kroužku na Absolventském plesu ZŠ adventní sezení pěvecká soutěž divadelní představení 2.odd. ŠD pohádka Honza a čarodějnice o předvedení pohádky v Městské knihovně pro MŠ o předvedení pohádky pro rodiče dětí o předvedení pohádky pro děti ŠD ZŠ Gen. Janouška Sportovní akce: Pochod kolem Prahy 14 Kinderiáda Orientační běh Vycházky do okolí Přátelské utkání v kopané se ŠD ZŠ Chvaletická Bobování u rybníka Aloisov vybíjená se ŠD Generála Janouška Malá kopaná Mc Donal s Cup Plavecký výcvik 3. odd. ŠD Výlety: Planetárium Exkurze letiště Letňany Stará Boleslav Hrusice Svíčkárna Šestajovice Vánoční Praha výstava v Botanické zahradě Večerní Praha Chvalský zámek výstava pat a mat Hvězdárna Petřín Muzeum MHD - Střešovice Botanicus (Ostrá) Charitativní akce o Malování obrázků pro Mercy a výroba dárkových výrobků na vánoční a velikonoční prodejní výstavu (výtěžek věnován na adopci na dálku Mercy Achieng Opiyo z Keni) Vychovatelky se pravidelně zúčastňovaly na třídních schůzkách. Při řešení drobných potíží fungovala spolupráce s třídními učiteli a speciálním pedagogem. Školní klub nebyl na škole otevřen. 12. Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči případně dalšími subjekty) 9

10 Na škole působilo školní poradenské pracoviště, které pracovalo ve složení Mgr. Klára Machová - výchovný poradce Mgr. Petra Pšeničková DiS. - školní speciální pedagog Mgr. Jitka Carevová - metodik prevence, a které společně řešilo vážnější výchovné problémy žáků formou výchovných komisí. Se žáky se specifickými poruchami učení pracovala speciální pedagožka formou reedukací při pravidelních setkáních. pravidelnými konzultacemi s rodiči. Dále se zabývala vyhledáváním žáků se specifickými poruchami učení a prevencí rozvoje těchto poruch. Kariérní poradenství vedla výchovná poradkyně, která se mimo jiné soustředila na pomoc žákům v jejich osobních a studijních problémech a na vhodnou volbu střední školy či učiliště. Pravidelně žáky informovala o aktuálních nabídkách středních škol, distribuovala letáky, organizovala prezentace nabídek a pomáhala s vyplňováním přihlášek. S pedagogicko-psychologickou poradnou koordinovala diagnostickoporadenskou činnost zaměřenou na další vzdělávací dráhu žáka vyšetřením v poradně profi testy. Výsledky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 20010/2011 : Víceletá gymnázia (osmiletá a šestiletá) Dívky chlapci celkem státní soukromé Střední školy státní a církevní Dívky chlapci celkem gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy učiliště ostatní

11 Střední školy soukromé Dívky chlapci celkem gymnázia obchodní akakdemie zdravotní školy průmyslové školy učiliště ostatní Všichni žáci byli přijati na školy, které si vybrali, již v prvním kole přijímacího řízení. Výchovná poradkyně dále vedla a evidovala výchovné komise s rodiči problémových žáků, kde se projednávaly zejména problémy výchovného rázu, projevy šikany, násilí, agresivního chování, špatné pracovní morálky, záškoláctví. ZŠ nemá školního psychologa. 13. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Školská rada Školská rada byla zřízena k podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dva zástupci zřizovatele, dva zástupci rodičů, dva zástupci školy). Rada bez připomínek schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2009/10 a výsledek hospodaření v roce Obec rodičů Od školního roku 1999/2000 pracuje na škole Obec rodičů, která má napomáhat zlepšení spolupráce mezi školou a rodiči. Zástupci z řad rodičů jsou seznamováni s děním na škole a na pravidelná jednání s vedením školy přicházejí se svými podněty. Bohužel se doposud opět nepodařilo tomuto společenství dát rámec sdružení požadovaný MV ČR jeho vzorovým statutem (problémy s vybíráním příspěvků). Škola na zkoušku byla uspořádána pro děti a rodiče budoucích prvňáčků ve spolupráci s mateřskými školami obvodu Žákovský parlament Na škole aktivně pracuje žákovský parlament, jehož hlavním cílem je prohloubit spolupráci mezi vedením školy a žáky. V žákovském parlamentu jsou vždy dva 11

12 zástupci z každé třídy, kteří se účastní pravidelných setkání s ředitelem školy popř. jeho zástupkyní. Škola spolupracuje s : Institutem pedagogicko psychologického poradenství Praha Pedagogicko psychologickou poradna pro Prahu 3 a 9 Dyscentrum - organizací nabízející učební pomůcky, informace a vzdělávání nejen pro žáky se specifickými poruchami učení a chování (SPUaCH) Speciálně pedagogickým centrem Zlíchov pro děti s poruchami chování (ADHD, LMD,...) Logopedií Občanské sdružení PROSPE zabývajícím se specifickou (zejména primární) prevencí Občanským sdružením Triangl zabývajícím se sekundární prevenci Přínosná je spolupráce školy se Soukromým gymnázium Arcus, Praha 9, s.r.o., s nímž organizujeme některé společné akce. Hlavním projektem, do něhož je škola zapojena, je projekt Tvořivá škola činnostní učení. V rámci projektu máme vyškoleny již dvě lektorky, které školí učitele dalších zapojených škol. V projektu Tvořivá škola jsou proškoleny již všechny učitelky 1. stupně, pedagogové 2. stupně se do projektu postupně také zapojují. Projekt končí v roce Od školního roku 2009/2010 je škola zapojena do projektu: "Rozvoj školních poradenských pracovišť - Vzdělávání - Informace - Poradenství (RŠPP VIP II) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost. Projekt končí 30. září Škola se účastní akcí projektu společnosti Člověk v tísni Jeden svět a pokračuje v Programu primární prevence sociálně patologických jevů, který realizuje společnost PROSPE. Za významnou považujeme s ohledem na poměrně vysoký počet žáků, kteří se nenarodili v naší republice, účast v Emergentním projektu Ministerstva vnitra ČR, v rámci kterého škola zajišťuje bezplatné kurzy českého jazyka jednak pro rodiče našich žáků, jednak pro žáky samé (doučování českého jazyka). Škola samostatně realizovala také vlastní projekty: Školní slavík Absolventský ples pro žáky, kteří ukončí školní docházku, a jejich rodiče Den Země Den Evropské unie Mezitřídní vědomostní soutěž žáků tříd. Všechny projekty byly určeny především pro žáky 2. stupně a měly prověřit schopnost týmové práce, pomoci vzájemnému poznávání spolužáků, umožnit seberealizaci, dát 12

13 žákům možnost hledat a zpracovávat informace netradičním způsobem. Mimoškolní aktivity Jsou realizovány převážně formou vlastních zájmových kroužků, které jsou většinou bezplatné (kromě nákupu materiálů a pomůcek) spolupráce s odborem kultury ÚMČ Praha 14 (akce pro děti), DDM Praha 14 zapojení do sportovních a vědomostních soutěží a olympiád v rámci i mimo rámec obvodu (předmětové olympiády, sportovní soutěže v různých sportovních odvětvích) 14. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Do mezinárodních projektů se škola zapojila v rámci programu etwinning, který nabízí možnost najít virtuální partnery po celé Evropě a domluvit si s nimi spolupráci v rámci dílčích projektů : Welcome in our classroom úvodní aktivitou je seznámit se s žáky ostatních tříd zúčastněných zemí. The Meaning of Colours formou obrazů a výstavek uvažovat nad významem barev a barevném vidění, některá témata: Jak by vypadal svět bez barev? (březen) Kapky duhy. Love this song výměna nahraných videí se zpěvem dětské písničky a její naučení Účast v projektu byla ukončena odchodem pí uč. Hublové. 15. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Výrazně nadaní žáci na naší škole nebyli. S nadanějšími žáky pracujeme individuálně. Nejčastěji se však stává, že tito žáci jsou pak úspěšní při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia a odcházejí nám z 5., resp. 7. ročníků a třídy tak ztrácejí své vzory a tahouny. 16. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Škola neměla žádné přípravné třídy. Vzhledem k vysokému počtu žáků ze sociálně slabého prostředí je těmto žákům věnována vysoká pozornost. Všichni vyučující se maximálně snaží usnadnit jim začlenění do třídního kolektivu. 13

14 17. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ stát počet žáků Bulharsko 1 Gruzie 1 Mongolsko 1 Moldavsko 2 Rusko 3 Srbsko 2 Vietnam 5 Slovensko 4 Ukrajina 10 Čína 2 Kazachstán 2 Irak 1 Celkem 34 Začleňování dětí cizích státních příslušníků, které se zde narodily nebo chodily do mateřské školy, je bezproblémové, protože český jazyk ovládají alespoň na konverzační úrovni. Žáci, kteří se přistěhovali ze zahraničí, však mají značné jazykové problémy. Protože děti cizinců zatím nemají povinnost absolvovat po příjezdu do ČR startovní jazykový kurz českého jazyka, přicházejí do školy s těžkým jazykovým handicapem. Klasifikační řád sice umožňuje toleranci obtíží v prvním roce docházky do české školy, ale neznalost jazyka se druhotně projevuje i ve všech ostatních předmětech a v některých případech i v chování. Snažíme se těmto žákům pomoci zvýšenou individuální péčí ze strany všech vyučujících. Účastí v Emergentním projektu Ministerstva vnitra ČR získala škola finanční prostředky na bezplatné kurzy českého jazyka jednak pro rodiče našich žáků, jednak pro žáky samé (doučování českého jazyka). 18. Environmentální výchova Byla realizována zejména v rámci předmětů : prvouka, zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika, český jazyk a pracovní činnost. V rámci oslav Dne země se žáci zúčastnili obvodní akce pořádané ÚMČ Praha 14 a 4. a školních aktivit pořádaných při této příležitosti. 2. ročník se zúčastnil akce Sázení stromků pořádané MHMP a Lesy ČR. 14

15 Žáci byli vedeni k třídění odpadu. Ve školním roce 2009/2010 naše škola pokračovala v třídění odpadů na papír a plasty a organizovala sběr papíru. Dále bylo uskutečněno podzimní cvičení v přírodě. Vybraní žáci z 1. a 2. stupně se zúčastnili soutěže Zelená stopa. 19. Multikulturní výchova Probíhá v rámci předmětů anglický jazyk, občanská výchova, dějepis, výchova k občanství, zeměpis, český jazyk a výtvarná výchova. Je zde dán prostor pro smysluplné diskuse, utváření postojů a názorů, získávání dovedností a schopností tolerantního a vstřícného chování vůči lidem ostatních ras, národností a jazyků. Velmi úspěšný byl projekt Den Evropské unie, který seznámit děti se zeměmi EU formou prezentací, kulturním představením, oblékáním, her apod. 20. Prevence rizikového chování Program prevence rizikového chování běží na škole již třetím rokem. Realizátorem je občanské sdružení PROSPE. V jednotlivých ročnících (4. 8.) tj. v 11 třídách, proběhly programy primární prevence s následnými možnými konzultacemi. Lektoři byli před každým programem v kontaktu s třídním učitelem a pružně reagovali při přípravě programu na změny ve třídě. Na konci každého pololetí proběhla hodnotící schůzka, ze které byl škole zaslán zápis. V rámci programu se uskutečnila beseda pro rodiče na téma Jak se domluvit s puberťákem?, kterou vedla PhDr. V. Masáková. Dále PaedDr. L. Valtrová vedla na stejné téma seminář pro pedagogy. Pedagogové školy vyplnili anonymní dotazník, který připravila pí J. Štosková z MČ Pha 14. Informace z tohoto dotazníku využije supervizí tým MČ k tomu, aby program primární prevence probíhal v dalších dvou letech co nejlépe. Přednášky pro žáky Většina plánovaných přednášek se uskutečnila, pouze Interaktivní hra HIV/ AIDS se z časových důvodů nepodařilo zrealizovat. Uskutečnily se přednášky na téma : Gynekologie 6. ročník dívky Život neslyšících II. Stupeň Láska ano, děti ještě ne ročníky MUDr. Kovář Úvod do problematiky extremismu ročníky Bc. Lebeda Drogy I. 5. ročník MP Praha 15

16 Šikana a násilí v dětských kolektivech 6. ročník MP Praha Kriminalita dětí I. - 7.ročník MP Praha Drogy II. 8. ročník MP Praha Základy právního vědomí I. 9. ročník MP Praha Preventivní aktivity Adaptační program pro žáky 6. ročníků TU, říjen 2010 LVVZ pro žáky 7. ročníků - p.uč. Brůna, březen 2011 Poznávací zájezd do Míšně žáci II.stupně, prosinec 2010 Turistický výlet do Českého ráje žáci II. stupně, květen 2011 Noc ve škole 8.B Jednodenní výlety žáků Školy v přírodě Na tyto aktivity navazovaly další školní akce pravidelné třídnické hodiny, školní parlament, schránka důvěry a další výjezdní akce. V rámci programu se řeší navozené modelové situace. V průběhu celého školního roku byly vyhledávány problémové projevy chování žáků a vedeny výchovné pohovory ve spolupráci s výchovnou poradkyní, metodikem prevence a speciální pedagožkou (kouření na školním WC, hrubé výrazy vůči spolužákům, nevhodné chování mezi žáky ve ŠD). Do protidrogové prevence a prevence proti patologickým jevům jsou aktivně zapojeni všichni pedagogičtí pracovníci školy, kteří řeší s žáky jejich osobní problémy, vzájemně se informují a spoluprací vytvářejí podmínky pro včasné zachycení problému a jejich řešení. Dva třídní kolektivy pracovaly preventivně na zlepšení vztahů mezi žáky za pomoci obvodního metodika prevence a sdružení Triangl. 21. Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji Školu navštěvovali 3 žáci ze Středočeského kraje. 22. Další údaje o ZŠ, které považujete za důležité (naplňování cílů a priorit apod.) V loňském školním roce byly vypracovány tři projekty: 1. Emergentní projekt Ministerstva vnitra na podporu výuky žáků cizinců a jejich rodičů v českém jazyce. 2. Projekt VIP Kariéra byl zpracován za účelem získání finanční podpory na činnost školního speciálního pedagoga. Výsledkem je získání smlouvy na 16

17 působení speciálního pedagoga ve škole do za účelem kompenzace specifickým poruch učení žáků. 3. Den Evropské unie seznámit děti se zeměmi EU formou prezentací, kulturním představením, oblékáním, her apod. Na škole pracovaly tyto kroužky : Vedené vyučujícími Ruční práce PC klub Klub mladého diváka Divadelní kroužek (jen 1. pololetí) Aerobic Škola na zkoušku Florball Klub čitelného psaní (Comenia script) Cvičení z českého jazyka a matematiky (5. ročník) Cvičení z českého jazyka a matematiky (4. ročník) Přírodovědný / zdravovědný kroužek Keramika I Keramika II Doučování z českého jazyka a matematiky (3. ročník) Šikovné ruce Sborový zpěv Pořádané jinými organizacemi Šachy Aikido Anglický jazyk (1. třída) Anglický jazyk (2. třída) Basketbal dívky - TJ Slovanka Basketbal chlapci TJ USK Praha Softbal TJ Spectrum Výuka hudby o klavír o housle Charita V rámci výchovy našich dětí k lidské sounáležitosti podporujeme keňskou dívku MERCY ACHIENG OPIYO. Finanční prostředky její rodiny jsou velmi skromné a rodina by tak nemohla platit její školní docházku. 17

18 Škola se zapojila do humanitární velikonoční sbírky společnosti ADRA na pomoc postižené Haiti. Výtěžek posloužil obnově zemětřesením zničené země. Přílohou výroční zprávy je rozbor hospodaření školy. Výroční zpráva byla projednána, doplněna a schválena na pedagogické poradě dne 13. října Výroční zpráva projednána ve Školské radě dne 14. října

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání T V O Ř I V Á Š K O L A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání T V O Ř I V Á Š K O L A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA Strana :: 1 /498 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA (platnost ŠVP ZV od 1. 9. 2006, 3. verze platná od 1. 9. 2011) Zpracoval Schválil Funkce Koordinátor tvorby ŠVP Ředitel

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Za školskou radu schválili:

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Škola Kavčí hory Mateřská škola, Základní škola a Střední odborná škola služeb Praha 4, K Sídlišti 840 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 Zpráva obsahuje část: Základní škola V Praze dne 30. 9. 2009

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2012/2013 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo náměstí 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok Základní škola Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300 130 00 Praha 3 tel.: 222782169 fax: 222782585 e-mail: fzsskola@volny.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2009 2010 V Praze dne: 17. 9. 2010-1 - 1. ZŠ

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ A MŠ PRAHA SLIVENEC, KE SMÍCHOVU 16 ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1 1. Základní údaje o škole k 30. 9. 2011 Základní škola a mateřská škola Praha Slivenec, Ke Smíchovu 16 2. Charakteristika školy

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, GLOWACKÉHO 6 Zpracoval: Mgr. Miroslav Koranda ředitel školy Výroční zpráva o činnosti základní školy zpracovaná za období předcházejícího

Více

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14

Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 Praha 4, 141 00 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/14 Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150 je školou, jejímž zřizovatelem je Hlavní město Praha. Bylo

Více