Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012"

Transkript

1 Základní škola Praha 9 Černý Most, Bří Venclíků 1140 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011 / 2012 Vydání : 1 Revize 0 Strana :: 1 / 25 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Zpracoval Funkce Ředitel školy Jméno PaedDr.. Jaroslav Martanovič Podpis Datum Projednání Výroční zprávy v pedagogické radě Projednání Výroční zprávy ve školské radě

2 Obsah: 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku a datum posledního vydání rozhodnutí str Zřizovatel (název, sídlo) str Vedení školy str Charakteristika školy str Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání str Jazykové vzdělávání a jeho podpora str Pedagogičtí pracovníci str Věková struktura pedagogických pracovníků str Další vzdělávání pedagogických pracovníků str Počet zapsaných dětí pro školní rok 2012/13 a odkladů školní docházky na školní rok 2012/13 str Hodnocení činnosti školních družin a klubů str Poradenské služby školy str Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity str Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech str Zkušenosti s péčí o nadané žáky str Polytechnická výchova str Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ str Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ str Environmentální výchova str Multikulturní výchova str Prevence rizikového chování str Žáci s trvalým pobytem v jiném kraji str Další údaje o ZŠ, které považujeme za důležité str Příloha Stanovisko k výsledku hospodaření školy 2

3 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku a datum posledního vydání rozhodnutí Název organizace : Základní škola, Praha 9 Černý Most, Bří Venclíků 1140 Sídlo organizace : Zařazení do sítě škol : Bří Venclíků 1140/1, Praha 9 Černý Most rozhodnutím MŠMT vydaným dne pod čj. 8347/ IČ: REDIZO: Škola sdružuje: IZO: Základní škola kapacita 810 žáků IZO: Školní jídelna kapacita 700 žáků IZO: Školní družina kapacita 150 žáků Právní forma: příspěvková organizace 2. Zřizovatel (název, sídlo): Městská část Praha 14 se sídlem Bří Venclíků 1073, Praha 9 Černý Most 3. Vedení školy : Ředitel: PaedDr. Jaroslav Martanovič tel./fax: Zástupkyně ředitele: Mgr. Klára Machová tel./fax: webové stránky školy: 4. Charakteristika školy Základní škola je úplnou základní školou s právní subjektivitou od a je příspěvkovou organizací. Škola byla zřízena Městskou částí Praha 14, v jejíž budově sídlí. Sídlo školy je v těsné blízkosti stanice metra B Rajská zahrada, v samostatné budově na adrese uvedené v názvu školy. Kapacita školy je 810 žáků, školní družiny 150 žáků a školní jídelny 700 3

4 obědů. Tato kapacita byla snížena v roce 1995 dislokací soukromého gymnázia Arcus, Praha 9, s.r.o., které má pronajato 10 učeben. Škola, která byla s příspěvkem MČ Praha 14 a MMR nově zateplena a v níž byla vyměněna okna, má čtyři podlaží. V suterénu jsou umístěny tělocvičny, šatny, kabinet TV, sklady, posilovna a také 4 učebny prvního stupně. Z těchto učeben je přístup na terasy, kde se děti mohou za příznivého počasí učit venku. V nadzemním podlaží je umístěno zbylých 17 kmenových učeben, z nichž 2 jsou současně odděleními školní družiny. Kromě kmenových učeben máme vybudované odborné učebny chemie a přírodopisu, fyziky a zeměpisu, jazykovou učebnu a školní knihovnu. Dalšími odbornými učebnami jsou dvě počítačové učebny (první a druhý stupeň), školní dílny a školní kuchyňka. Škola rovněž vlastní keramickou vypalovací pec. Škola má dvě tělocvičny, které byly s přispěním MČ Praha 14 a MMR nově rekonstruovány (velká tělocvična charakter tenisové haly, kde je možné provozovat i jiné sporty, především florbal a basketbal; malá tělocvična s litým povrchem vhodným pro volejbal, nohejbal, basketbal, vybíjenou, přehazovanou a podobné sporty) a čtyři venkovní hřiště (první - víceúčelové hřiště s umělým povrchem pro tenis, volejbal či nohejbal; druhé - antukové je určeno pro softball, který má ve škole dlouholetou tradici; třetí - rovněž víceúčelové hřiště s umělým povrchem, je určeno pro malou kopanou, házenou, nohejbal, ale i basketbal a korfbal). Čtvrté atletické hřiště bylo s přispěním MČ Praha 14 a MHMP vybudováno v hodnoceném školním roce a skládá se ze 150 m dvoudráhy, čtyřdráhy pro sprint, koulařského sektoru, doskočiště pro skok daleký a trojskok a hřiště pro pétanque. Uvnitř oválu lze hrát různé míčové hry. Snahou školy je v budoucnu zatravnit softbalové hřiště (prašnost). Vybavení školy se neustále zlepšuje (pět interaktivních tabulí /učebna fyzika a zeměpisu, chemie a přírodopisu, cizích jazyků, českého jazyka a dějepisu a dvě učebny sloužící prvnímu stupni/; dataprojektory, který jsou umístěny v jedné ze tříd prvního stupně a učebnách výpočetní techniky 1. a 2. stupně, audiovizuální pomůcky, elektronické klávesy, počítačové programy, názorné pomůcky pro výuku biologie, zeměpisu, fyziky, prvouky a vlastivědy apod.). 5. Zhodnocení školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Od školního roku 2006/07 byl se souhlasem MŠMT ověřován vlastní školní vzdělávací program Tvořivá škola na celém 1. stupni. Od následujícího školního roku 2007/08 byl podle školského zákona zaváděn postupně tento školní vzdělávací program i na 2. stupni. V uplynulém školním roce výuka dle tohoto programu probíhala již druhým rokem ve všech ročnících prvního stupně a druhého stupně ZŠ. Zkušenosti s jeho aplikací byly po ukončení výuky vyhodnoceny a program byl na základě podnětů vyučujících upraven. 4

5 Vybudování atletického areálu vytváří podmínky pro plnění učebních osnov v oblasti tělesné výchovy. V tomto smyslu bude také v budoucnu v rámci disponibilních hodin upraven Školní vzdělávací program 6. Jazykové vzdělávání a jeho podpora : učitelé (počet učitelů cizích jazyků v členění na učitele s odbornou kvalifikací a bez odborné kvalifikace podle zákona o ped. prac., z celkového počtu učitelů cizích jazyků uvést počet rodilých mluvčích ve fyzických osobách) a žáci žáci učící se cizí jazyk jako povinný předmět žáci učící se cizí jazyk jako povinně volitelný předmět žáci učící se cizí jazyk jako nepovinný předmět 1. stupeň 2. stupeň 2. stupeň 1. stupeň 2. stupeň AJ NJ FJ ŠJ RJ 40 ostatní Na škole působilo pět vyučujících anglického jazyka, dvě vyučující s odbornou kvalifikací (40%). Tři vyučující byly absolventky účelových jazykových kurzů (60%). Výuku nezajišťoval žádný rodilý mluvčí. Výuku ruského jazyka zajišťovali dva vyučující, jedna s odbornou kvalifikací, jeden vyučující bez odborné kvalifikace. Ve školním roce 2011/2012 byl vyučován jako povinný předmět v třídách jen anglický jazyk v rozsahu tří vyučovacích hodin. Jako povinně volitelný předmět byla v 9. ročníku vyučována konverzace v anglickém jazyku (2 hodiny týdně) a ruský jazyk v ročníku (dvě hodiny týdně). Pro prohloubení znalostí anglického jazyka a praktickou aplikaci získaných znalostí byla žákům devátých tříd nabízena možnost konverzace s rodilými mluvčími. Velmi úspěšný byl edukačně poznávací zájezd do Velké Británie. Škola dále organizovala ve spolupráci s jazykovou školou Lingua Nova přípravnou výuku pro nejmenší žáky (1. a 2. ročník). 7. Pedagogičtí pracovníci (odborná kvalifikace v % podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů nikoli aprobovanost) pedagogických pracovníků celkem pedagog. pracovníků s odbornou kvalifikací pedagog. pracovníků bez odborné kvalifikace počet (fyz. osoby) k % 11 5

6 Ve školním roce disponovala škola 26 učiteli 1. a 2. stupně (včetně ředitele školy a jeho zástupkyně) a 5 vychovatelkami školní družiny a jednou asistentkou pedagoga; celkem tedy na škole působilo 32 pedagogických pracovníků, z nichž 5 pedagogů mělo částečný úvazek. Učitelský sbor byl složen z 19 žen a 7 mužů. Odbornou kvalifikaci dle zákona č. 563/2004 Sb. plnilo : odborná kvalifikace (počet celkem / plnících) % plnění školní družina (5 / 5) 100 základní škola (26 / 16) 61,5 asistent pedagoga (1/0) 0 pedagogičtí pracovníci celkem (32 / 21) Z deseti nekvalifikovaných učitelů si dva vyučující doplňovali vzdělání (Filozofická a Pedagogická fakulta) UK, sedm vyučujících pracovalo s podmínkou, že do 5 let od nabytí platnosti zákona zahájí/ukončí studium nebo ukončí pracovní poměr. Jedna je výjimka ze vzdělání (nad 50 let). 65,6 8. Věková struktura pedagogických pracovníků věk počet (fyz. osoby) k a méně méně než a více a/nebo Průměrný věk pedagogických pracovníků Průměrný věk pedagogických pracovníků školy byl 44,5 let; oproti předchozímu období se zvýšil o jeden rok. 9. Další vzdělávání pedagogických pracovníků V uplynulém školním roce si svou odbornou kvalifikaci prohlubovalo v různých formách dalšího vzdělávání: Individuální vzdělávání: Vedení školy : 6

7 1 x Kombinované studium Teorie a praxe školského managementu 1 x Pracovně-právní problematika ve školství Vychovatelky: 1 x Studium PedF UK obor vychovatelství 1 x Právní rámec zájmového vzdělávání NIDM 1 x Konference Metodického portálu RVP 1 x výtvarný seminář Výtvarná kompozice a abstrakce Učitelé: 1 x kvalifikační kurz pro metodiky prevence patologických jevů na školách (FF UK) 1 x kvalifikační kurz pro metodiky školních vzdělávacích programů 1 x Anglický jazyk 1 x Finanční gramotnost 1 x Čtenářská gramotnost 2 x Seminář pro metodiky prevence (PROSPE) Drop In 1 x Specifické poruchy chování 1 x Konference Problémy vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení 2 x Bakalář (jednotlivé moduly) 1 x studium PedF TU Liberec 1 x pedagogické minimum FF UK Praha 1 x kurz Tvořivé školy - Informatika pro mírně pokročilé 1 x konference Tvořivých škol 1 x Environmentální výchova 1 x Školní klima a školní programy minimální prevence 1 x Kyberšikana 1 x Zdravotník zotavovacích akcí Možnosti účasti pedagogů a vychovatelek na akcích dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byly dány finančními možnostmi školy. Společné vzdělávání pedagogických pracovníků: PhDr. V.Masáková Vlastní tutoriál ZŠ seminář Jak propojovat dlouhodobé programy primární prevence s prací třídního učitele DVD Ligy lidských práv : Škola na férovku (inkluzivní vzdělávání) Škola sloužila jako školící pracoviště Tvořivé školy, vyučující pí Červená, republiková lektorka tohoto vzdělávacího programu, se prezentovala se na školících akcích v oblasti českého jazyka. 10. Počet zapsaných dětí pro školní rok 2012/13 a odkladů školní docházky na školní rok 2013/14 zapsané děti přijaté děti odklady škol. docházky Počet šk. rok 2012/

8 11. Hodnocení činnosti školních družin a klubů Školní družina měla 5 oddělení, z toho pouze tři oddělení v samostatných třídách. Družina byla určena především pro žáky ročníků. Počet zařazených dětí v : 1. čtvrtletí: 135 dětí 2. čtvrtletí: 137 dětí 3. čtvrtletí: 132 dětí 4. čtvrtletí: 132 dětí Personální i materiální vybavení školní družiny je na dobré úrovni. Družina má své nově rekonstruované školní venkovní hřiště a v zimním období využívá i tělocvičny. Velkým nedostatkem je umístění dvou oddělení do kmenových tříd 1. stupně. V loňském školním roce pracovaly ve školní družině tyto kroužky: výtvarný pracovní tělovýchovný (2 x) taneční anglický jazyk pro 1. třídy Školní družina organizovala tyto : Společné akce: Návštěvy školní knihovny (1x měsíčně) Návštěvy Městské knihovny (1x za 14 dnů) Vánoční besídky Dny romské kultury Den Země Den dětí ve ŠD (grilování, vybíjená, kopaná) Karneval Výtvarné akce: Malování na chodník Nakresli, co jsi četl o prázdninách (pro Městskou knihovnu) Leporelo Moje prázdniny Kalendář pro Městskou knihovnu Vánoční přání pro Diakonii Kyje účast v soutěži Já a můj obvod Česká písnička (žákyně Nazairová získala 3.místo) Kulturní akce: 8

9 Výstava Arabela Lampionový průvod Vystoupení tanečního kroužku pro školní družinu, na Akademii k 30. výročí založení školy a na Absolventském plese žáků 9. tříd Vánoční výstava ve Chvalském zámku Účast s představením Zlobivá Amélie na pražské přehlídce dětských divadelních souborů; vystoupení pro děti ŠD a prvních tříd; vystoupení v Městské knihovně pro mateřské školky obvodu Praha 14 Mandivadlo Jak se dělá casting Vánoční besídky jednotlivých oddělení Dětský den ve ŠD Halloweenská noc ve ŠD Aprílová noc ve ŠD Sportovní akce: Pochod kolem Prahy 14 Kinderiáda (atletická soutěž) Drakiáda Kuličkiáda Atletické závody ve školní družině Jarní sportovní odpoledne Utkání ve vybíjené se ŠD ZŠ Generála Janouška, Chvaletická, Tusarova Účast ve všech kolech soutěže v malá kopané Mc Donald s Cup (6. místo v krajském kole) Výlety: Výlet lodí do Poděbrad Pražský hrad Karlštejn Exkurze do Svíčkárny Šestajovice Večerní Praha Charitativní akce o Malování obrázků pro Mercy o výroba dárků na vánoční a velikonoční prodejní výstavu (výtěžek věnován na adopci na dálku Mercy Achieng Opiyo z Keni - školné) o sbírka potřeb pro Útulek zvířat v Praze 8 - Tróji Vychovatelky se pravidelně zúčastňovaly na třídních schůzkách. Při řešení drobných potíží fungovala spolupráce s třídními učiteli a speciální pedagožkou a výchovnou poradkyní. 9

10 Informace pro rodiče jsou pravidelně zveřejňovány na webových stránkách školy, fotodokumentace z akcí je k nahlédnutí tamtéž. Rodiče jsou dále informováni o dění ve ŠD prostřednictvím notýsků dětí. Školní klub nebyl na škole otevřen. 12. Poradenské služby škol (výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání, činnost speciálních pedagogů a školních psychologů - jejich počet, spolupráce s PPP, SPC, policií ČR, psychology, sociálními odbory, rodiči případně dalšími subjekty) Na škole působilo školní poradenské pracoviště, které pracovalo ve složení Mgr. Klára Machová - výchovná poradkyně Mgr. Monika Ottová - školní speciální pedagožka Mgr. Jitka Carevová - metodička prevence Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Ve školním roce bylo integrováno na základě odborných posudků z Pedagogickopsychologické poradna a Speciálního pedagogického centra celkem 7 žáků se zdravotním postižením, z toho 6 pracovalo podle Individuálního vzdělávacího plánu, zbývajícímu byl vytvořen z důvodu diagnostiky zdravotního postižení až v průběhu druhého pololetí. Na konci školního roku nastoupil na školu další žák se ZP, po domluvě s rodiči bude u něj IVP vypracován od následujícího školního roku. Škola má v současné době 33 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento počet zahrnuje 8 žáků se zdravotním postižením, 24 žáků se zdravotním znevýhodněním a 1 žáka se sociálním znevýhodněním. S těmito žáky učitelé na 1. i 2. stupni pracují s ohledem na jejich speciální vzdělávací potřeby. Je jim taktéž nabízena péče školní speciální pedagožky Mgr. Ottové se žáky se SVP provádí tyto činnosti: a) Depistáže vyhledávání žáků se SVP V prvních ročnících byly v lednu až v únoru hromadně provedeny školní speciál. pedagožkou depistáže SVP či rizika vzniku SVP u těch žáků, jejichž rodiče podali souhlas s touto činností v obou ročnících se tak depistáže účastnilo celkem 39 dětí. Byly u nich vyšetřované rozličné schopnosti: grafomotorika, vizuomotorická koordinace, pravolevá orientace, postřehování prvků, percepce rytmu, vizuální diferenciace/paměť/analýza/syntéza, audiální analýza a syntéza. Rodiče byli s výsledky svých dětí seznámeni individuálně prostřednictvím u, nebo tištěné zprávy a v případě špatného výsledku osobně na konzultaci, kde jim pro jejich děti byla nabídnuta možnost zařazení do skupin prevence. Výsledky byly prodiskutovány rovněž s třídními učitelkami prvních ročníků. 10

11 b) Prevence V druhém pololetí školního roku, po provedení depistáží, byly se souhlasem zákonných zástupců utvořeny dvě skupinky pro prevenci rozvoje specifických vzdělávacích potřeb u rizikových dětí (z každé třídy 1 skupina). V obou skupinách pracovaly 4 děti (celkem tedy 8 prvňáků). Později byl kvůli zvýšenému psychomotorickému neklidu jeden žák ze skupiny vyčleněn a docházel na prevence individuálně. U dětí byla rozvíjena především verbální analýza a syntéza na úrovni slova, sluchová paměť, zraková diferenciace a paměť, v rámci zlepšení grafomotoriky prováděly děti uvolňovací cviky ruky, pro nácvik psaní a čtení fixovaly asociaci fonémgrafém. Pozornost, její stabilita, kapacita i koncentrace byly procvičovány během rozličných úkolů. Skupinky se scházely na prevence pravidelně 1x týdně. c) Orientační diagnostika Byla provedena se souhlasem zákonných zástupců u většiny žáků, kteří v minulém školním roce navštěvovali skupiny prevence, pro zjištění směru ve vývoji jejich vzdělávacích schopností a tudíž i potřeb. U některých vyšetřených žáků tak už nebyla shledána dále potřeba zohlednění a docházení na hodiny k školní speciální pedagožce (došlo k vyrovnání schopností s průměrem třídy), jiným bylo nadále doporučeno v pokračování v reedukačních hodinách (přetrvávající dílčí deficity), u žáků s hlubším stupněm obtíží byli rodiče odkázáni, aby kontaktovali příslušnou Pedagogickopsychologickou poradnu. Orientační diagnostika byla také provedena u rizikových žáků, vytipovaných třídními učitelkami. Celkem takto bylo vyšetřeno 10 žáků (z toho 9 na 1. stupni, 1 na 2. stupni). d) Reedukace Probíhaly po celý školní rok u ročníku pravidelně jednou týdně (u 2 žáků s mírnými obtížemi pouze 1x za 14 dní) ve skupinách po 3 5 dětech. V každé třídě byla vytvořena jedna skupina s výjimkou 5. A, kde nebyly vysledovány žádné děti se specifickými vzdělávacími potřebami, ani v riziku jejich rozvoje. Celkem bylo vytvořeno 8 reedukačních skupin, které celkově zahrnovaly 30 žáků. Z nich tvořilo 6 žáků se zdravotním postižením, 10 se zdravotním znevýhodněním, 1 se sociálním znevýhodněním a 13 s dílčími deficity či v riziku rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb. 1 žák se zdravotním postižením navíc, kromě skupinové činnosti, docházel ještě na reedukační cvičení individuálně. S dětmi byly procvičovány schopnosti a dovednosti potřebné pro správný rozvoj čtení, psaní, pravopisu, matematického úsudku a v neposlední řadě nezbytné pro posílení funkcí pozornosti. e) Individuální konzultace pro žáky Byly využívány především žáky 2. stupně k prodiskutování jejich vzdělávacích problémů, nejčastěji učebních neúspěchů. Ve většině případů se jednalo o obtíže vyplývající z neefektivního stylu učení, ze způsobu chování žáka samotného a tedy nepramenící z přítomnosti neodhalené specifické vzdělávací potřeby. 11

12 Kontrola práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a zhodnocení efektivity podpůrných opatření u zdravotně postižených žáků / vyrovnávacích opatření u zdravotně znevýhodněných a sociálně znevýhodněných žáků probíhalo průběžně/. Výchovně vzdělávací problémy byly řešeny pravidelně prostřednictvím konzultací s učiteli, rodiči a následnou spoluprací s PaedDr. Wolfovou a Mgr. Königovou z Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 3 a 9. Všichni žáci se specifickými vzdělávacími potřebami mají v současné době platná vyšetření ze školského poradenského zařízení nebo byli zákonní zástupci upozorněni na konec platnosti vyšetření v dalším školním roce. Poradenské služby školy Škola spolupracuje nejčastěji s Pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 3 a 9 PaedDr. Wolfová i Mgr. Königová byly přítomny vždy podle potřeby, po domluvě s výchovným poradcem či školní speciální pedagožkou. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, stejně jako žákům v riziku rozvoje vzdělávacích či výchovných obtíží a jejich rodičům poskytovala taktéž poradenské služby školní speciální pedagožka Mgr. Ottová (viz výše), v případě výchovných problémů výchovná poradkyně Mgr. Klára Machová a metodička prevence sociálně patologických jevů Mgr. Jitka Carevová. V Pedagogicko-psychologické poradně absolvovali žáci 9. ročníků profesní testy v rámci přípravy na budoucí povolání. Všichni členky školního poradenského pracoviště měli pravidelné konzultační dny pro veřejnost žáky i jejich rodiče - a pravidelně se také scházely při společných schůzkách. Výchovná poradkyně Mgr. Machová a metodička prevence Mgr. Carevová se pravidelně scházely a řešily výchovně vzdělávací problémy žáků. Díky narůstajícímu problémovému chování některých žáků byly často projednávány problémy při osobních pohovorech výchovné poradkyně a metodičky prevence. Výchovné komise Po celý rok byly projednávány výchovně vzdělávací problémy žáků na výchovných komisích. Letos jich bylo svoláno celkem 17. Převážně se týkaly problémového chování žáků, špatné pracovní morálky a agresivního chování vůči spolužákům, záškoláctví, projevů šikany. Vyšší počet komisí na 1. stupni (5) svědčí o narůstajících problémech s kázní a špatnou pracovní morálkou u mladších dětí a nutnost důsledné práce kantorů s problémovými žáky na 1. stupni. Kariérní poradenství 12

13 Kariérní poradenství vedla výchovná poradkyně, která se mimo jiné soustředila na pomoc žákům v jejich osobních a studijních problémech a na vhodnou volbu střední školy či učiliště. Pravidelně žáky informovala o aktuálních nabídkách středních škol, distribuovala letáky, organizovala prezentace nabídek a pomáhala s vyplňováním přihlášek. S pedagogicko-psychologickou poradnou koordinovala diagnostickoporadenskou činnost zaměřenou na další vzdělávací dráhu žáka vyšetřením v poradně profi testy. Přijímací řízení na střední školy Podle směrnice MŠMT se hlásilo na střední školy 43 žáků 9. ročníků naší školy. Přijímací řízení proběhlo vcelku bez problémů. Žáci byli přijati na základě ústního pohovoru nebo podle průměru známek na vysvědčení v 1. kole. Na odborná učiliště se hlásilo 9 žáků. Na střední odborné školy se hlásilo a bylo přijato 24 žáků. Na gymnázia se hlásili z 9. ročníků 4 žáci. Na víceletá gymnázia bylo přijato 6 žáků. Výsledky přijímacího řízení na střední školy ve školním roce 2011/2012 : Víceletá gymnázia (osmiletá a šestiletá) Dívky Chlapci celkem státní soukromé Střední školy státní a církevní Dívky chlapci celkem gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy učiliště ostatní celkem

14 Střední školy soukromé Dívky Chlapci celkem gymnázia obchodní akakdemie zdravotní školy průmyslové školy učiliště ostatní celkem Všichni žáci byli přijati na školy, které si vybrali, již v prvním kole přijímacího řízení. Prevence rizikového chování V letošním školním roce jsme se snažili naplňovat cíle podrobně popsané v Minimálním preventivním programu pro školní rok 2011/2012. Tento program byl zpracován podle metodiky Pražského centra primární prevence. Ke splnění cílů jsme využili různé aktivity, jako například blok primární prevence, intervenční programy, přednášky, besedy, vzdělávací semináře, videoprojekci výukových filmů nebo workshop. Všechny cíle programu se podařilo splnit. Kromě minimálního preventivního programu má naše škola vypracovaný také Program proti šikanování podle metodického pokynu MŠMT. Metodička prevence v průběhu celého školního roku úzce spolupracuje s ostatními pracovníky školního poradenského pracoviště i s vedením školy. Spolupráce mezi třídními učiteli a rodiči, kteří se často scházeli na půdě školy i mimo rámec výchovných komisí, fungovala. Také spolupráce mezi výchovnou poradkyní, třídním učitelem, metodičkou prevence, psychologem a speciální pedagožkou byla velmi úzká. Velký důraz byl kladen na přípravu žáků k volbě budoucího povolání v rámci profesních testů a při schůzkách s výchovnou poradkyní. Do školy také docházeli zástupci jednotlivých středních škol a učilišť, kteří prováděli nábor pro žáky naší školy. Škola je také pravidelně zásobována letáky a brožurami, žáci mají k dispozici atlasy školství, brožury a CD-ROMy z bývalého Národního ústavu odborného vzdělávání. Mohou se také informovat na informační nástěnce, v kabinetě výchovné poradkyně nebo na webových stránkách v počítačové učebně. ZŠ nemá školního psychologa. 14

15 13. Spolupráce s rodiči a ostatními partnery, včetně mezinárodní spolupráce, mimoškolní aktivity Školská rada Školská rada byla zřízena k podle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (dva zástupci zřizovatele, dva zástupci rodičů, dva zástupci školy). Rada bez připomínek schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2010/11 a výsledek hospodaření v roce V listopadu 2011 byla po řádných volbách zvolena na tříleté období nová školská rada, která pracuje ve složení: Členové volení zákonnými zástupci nezletilých žáků o pí Irena Stiborová o p. Pavel Kratina Členové jmenovaní zřizovatelem na základě usnesení Rady MČ Praha 14 o Ing. Mgr. Lucie Svobodová o Ing. Ilona Picková Členové volení pedagogickým sborem školy o Mgr. Zita Kadlecová o Mgr. Kateřina Dufková Na jednání byla předsedkyní ŠR zvolena pí Irena Stiborová a místopředsedkyní Mgr. Kateřina Dufková. Obec rodičů Od školního roku 1999/2000 pracuje na škole Obec rodičů, která má napomáhat zlepšení spolupráce mezi školou a rodiči. Zástupci z řad rodičů jsou seznamováni s děním na škole a na pravidelná jednání s vedením školy přicházejí se svými podněty. Bohužel se doposud nepodařilo tomuto společenství dát rámec sdružení požadovaný MV ČR jeho vzorovým statutem (problémy s vybíráním příspěvků). Škola na zkoušku Byla uspořádána pro děti a rodiče budoucích prvňáčků ve spolupráci s mateřskými školami obvodu. Žákovský parlament Na škole aktivně pracuje žákovský parlament, jehož hlavním cílem je prohloubit spolupráci mezi vedením školy a žáky. V žákovském parlamentu jsou vždy dva zástupci z každé třídy, kteří se účastní pravidelných setkání s vedením školy. Škola spolupracuje s : Institutem pedagogicko-psychologického poradenství Praha Pedagogicko-psychologickou poradna pro Prahu 3 a 9 Dyscentrum - organizací nabízející učební pomůcky, informace a vzdělávání 15

16 nejen pro žáky se specifickými poruchami učení a chování (SPUaCH) Speciálně pedagogickým centrem Zlíchov pro děti s poruchami chování (ADHD, LMD,...) Logopedií Občanské sdružení PROSPE zabývajícím se specifickou (zejména primární) prevencí Občanským sdružením Triangl zabývajícím se sekundární prevenci Přínosná je spolupráce školy se Soukromým gymnáziem Arcus, Praha 9, s.r.o., s nímž organizujeme některé společné akce. Hlavním projektem, do něhož je škola zapojena, je projekt Tvořivá škola činnostní učení. V rámci projektu máme vyškoleny již lektorky, které školí učitele dalších zapojených škol. V projektu Tvořivá škola jsou proškoleny již všechny učitelky 1. stupně, pedagogové 2. stupně se do projektu postupně také zapojují. Od školního roku 2009/2010 je škola zapojena do projektu: "Rozvoj školních poradenských pracovišť - Vzdělávání - Informace - Poradenství (RŠPP VIP II) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence schopnost. Projekt skončil 30. září Od na něj navázal projekt RŠPP VIP III, který bude ukončen v roce V rámci tohoto projektu máme opět k dispozici školní speciální pedagožku, která je zapojena do činnosti Školního poradenského pracoviště. Škola se účastní akcí projektu společnosti Člověk v tísni Jeden svět a pokračuje v Programu primární prevence sociálně patologických jevů, který realizuje společnost PROSPE. Za významnou považujeme s ohledem na poměrně vysoký počet žáků, kteří se nenarodili v naší republice, účast v Emergentním projektu Ministerstva vnitra ČR, v rámci kterého škola zajišťuje bezplatné kurzy českého jazyka jednak pro rodiče našich žáků, jednak pro žáky samé (doučování českého jazyka). Škola samostatně realizovala také vlastní projekty: Školní slavík Absolventský ples pro žáky, kteří ukončí školní docházku, a jejich rodiče Slavnostní akademii k 30. výročí založení školy Den Země Mezitřídní vědomostní soutěž žáků tříd. Všechny projekty měly prověřit schopnost týmové práce, pomoci vzájemnému poznávání spolužáků, umožnit seberealizaci, objevovat talenty a dát žákům možnost hledat a zpracovávat informace netradičním způsobem. Mimoškolní aktivity Jsou realizovány převážně formou vlastních zájmových kroužků, které jsou většinou bezplatné (kromě nákupu materiálů a pomůcek) spolupráce s odborem kultury ÚMČ Praha 14 (akce pro děti), DDM Praha 14 16

17 zapojení do sportovních, kulturních a vědomostních soutěží a olympiád v rámci i mimo rámec obvodu (předmětové olympiády, sportovní soutěže v různých sportovních odvětvích) 14. Účast škol v rozvojových a mezinárodních programech Škola se těchto programů neúčastnila. 15. Zkušenosti s péčí o nadané žáky Výrazně nadaní žáci na naší škole nebyli. S nadanějšími žáky pracujeme individuálně. Nejčastěji se však stává, že tito žáci jsou pak úspěšní při přijímacích zkouškách na víceletá gymnázia a odcházejí nám z 5., resp. 7. ročníků a třídy tak ztrácejí své vzory. Od sedmého ročníku měli talentovaní žáci možnost studovat druhý cizí jazyk ve formě volitelného předmětu (ruský jazyk, 2 hodiny týdně). Žáci naší školy se zúčastňovali vědomostních, sportovních a kulturních soutěží a olympiád. Největších úspěchů dosahovali v oblasti sportu /(celopražský Plaveckoběžecký pohár (Diana Řeháková 2. místo), 6. místo v krajském kole soutěže v malé kopané Mc Donald s Cup/ a v Dějepisné olympiádě (Anna Raimová)/. 16. Polytechnická výchova (volitelné předměty a kroužky) Byla realizována v rámci předmětu Člověk a svět práce (Praktické činnosti, Příprava pokrmů, ). Na druhém stupni ještě účastí na propagačních akcích Řemeslo žije, Veletrh řemesel a náborovými akcemi středních odborných učilišť. Z kroužků je v této oblasti žákům nabízen Keramický kroužek, Pracovní kroužek, Šikovné ruce a Ruční práce. 17. Přípravné třídy, zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí do ZŠ Škola neměla žádné přípravné třídy. Vzhledem k vysokému počtu žáků ze sociálně slabého prostředí je těmto žákům věnována vysoká pozornost. Všichni vyučující se maximálně snaží usnadnit jim začlenění do třídního kolektivu. 17

18 18. Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin, počet dětí cizinců ze států EU a ostatních států (podle jednotlivých zemí), zkušenosti s integrací a dalším začleňováním dětí cizinců do prostředí ZŠ stát počet žáků Bulharsko 1 Gruzie 1 Mongolsko 1 Moldavsko 2 Rusko 4 Srbsko 2 Vietnam 4 Slovensko 4 Ukrajina 15 Čína 2 Kazachstán 2 Irak 1 Celkem 39 Začleňování dětí cizích státních příslušníků, které se zde narodily nebo chodily do mateřské školy, je bezproblémové, protože český jazyk ovládají alespoň na konverzační úrovni. Žáci, kteří se přistěhovali ze zahraničí, však mají značné jazykové problémy. Protože děti cizinců zatím nemají povinnost absolvovat po příjezdu do ČR startovní jazykový kurz českého jazyka, přicházejí do školy s těžkým jazykovým handicapem. Klasifikační řád sice umožňuje toleranci obtíží v prvním roce docházky do české školy, ale neznalost jazyka se druhotně projevuje i ve všech ostatních předmětech a v některých případech i v chování. Snažíme se těmto žákům pomoci zvýšenou individuální péčí ze strany všech vyučujících. Účastí v Emergentním projektu Ministerstva vnitra ČR získala škola finanční prostředky na bezplatné kurzy českého jazyka jednak pro rodiče našich žáků, jednak pro žáky samé (doučování českého jazyka). 19. Environmentální výchova Byla realizována zejména v rámci předmětů: prvouka, přírodověda, zeměpis, přírodopis, chemie, fyzika, český a anglický jazyk a praktické činnosti. V rámci oslav Dne země se žáci zúčastnili obvodní akce pořádané ÚMČ Praha 14 a školních aktivit pořádaných při této příležitosti týdenní projekt Ptáci našich zahrad přednáška společnosti Ornita pro všechny třídy, výstava ptačí budky /Botanická zahrada v Praze Tróji/ výukový program Není kroužek jako kroužek /Ornita/. 18

19 Ve všech třídách se žáci aktivně starali o výzdobu pokojovými rostlinami, seznamovali se s vánočními a velikonočními zvyky a tradicemi. Žáci čtvrtého ročníku mohli pracovat v Přírodovědném kroužku, v rámci kterého si prohlubovali své znalosti o přírodě. Druhé až páté ročníky vyjely na školy v přírodě do Jizerských hor (Janov nad Nisou, Lučany nad Nisou) a Lužických hor (Jiřetín pod Jedlovou). Pátý ročník navštívil elektrárnu Štěchovice a pracoviště firmy Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem. Průběžně všechny třídy prvního stupně využily vycházky do přírody den v přírodě do okolí školy (Kyjský rybník, Čihadla, Satalice Vinoř) k praktickému pozorování přírody. Žáci 6. ročníku se seznámili s prací Stanice mladých přírodovědců na Smíchově. Žáci byli vedeni k třídění odpadu. Ve školním roce 2011/2012 naše škola pokračovala v třídění odpadů na papír a plasty a organizovala sběr papíru. Dále se také konalo podzimní cvičení v přírodě. 20. Multikulturní výchova Probíhá v rámci předmětů anglický jazyk, občanská výchova, dějepis, výchova k občanství, zeměpis, český jazyk a výtvarná výchova. Je zde dán prostor pro smysluplné diskuse, utváření postojů a názorů, získávání dovedností a schopností tolerantního a vstřícného chování vůči lidem ostatních ras, národností a jazyků. Výchově rovněž napomohly velmi úspěšný zahraniční poznávací zájezd do SRN (vánoční Drážďany) a edukačně poznávací pobyt ve Velké Británii. 21. Prevence rizikového chování Všechny stanovené cíle minimálního preventivního programu se podařilo splnit. Cíl č.1 Prohlubování komunikace mezi učitelem, žákem a zákonným zástupcem žáka Tento cíl byl naplňován v průběhu celého školního roku. Třídní učitelé byli v kontaktu se zákonnými zástupci žáků během třídních schůzek, schůzek před odjezdem na školy v přírodě i během individuálních jednání s rodiči. V případě nutnosti se pracovníci školního poradenského pracoviště i třídní učitelé setkávali s rodiči žáků na výchovných komisích. 19

20 Občanské sdružení PROSPE připravilo besedu pro rodiče na téma Pubescent v rodině. Účast rodičů nebyla vysoká (7 rodičů), ale přesto tuto aktivitu podpoříme a zopakujeme i v příštím školním roce. Pokusíme se ještě lépe zmapovat potřeby rodičů v oblasti prevence rizikového chování jejich dětí. Podpora a zájem rodičů o dobré vztahy ve třídě jejich dítěte se také projevila při organizování a realizaci intervenčních programů ve čtyřech třídách. Zákonní zástupci udělili souhlasy s účastí jejich dítěte na tomto programu a v 6. a 7. ročníku se rodiče i finančně spolupodíleli. Dobrá spolupráce rodičů a školy se také potvrdila při vysoké účasti rodičů na školní akademii a školním plesu. Cíl č.2 Navozování příznivého psychosociálního klimatu ve třídě Ve školním roce 2011/2012 pokračoval na naší škole pětiletý Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách. Realizátorem programu je o.s. PROSPE. V tomto programu budeme pokračovat i v následujícím školním roce. Všechny body uzavřené smlouvy mezi naší základní školou a PROSPE byly ve školním roce 2011/2012 splněny. Kromě tohoto pětiletého programu se zvláště všichni třídní učitelé věnovali řešení aktuálních situací ve svých třídách. Snaha všech pedagogických pracovníků o navozování pozitivního sociálního klimatu ve třídách se dařila. Cíl č.3 Minimalizace šikany, Ochrana případných obětí rizikového chování žáků Tento cíl jsme průběžně naplňovali během celého školního roku. Převážně se jednalo o situační intervenci při náznaku šikany (6 případů), dále o opakované výchovné pohovory se žáky 6. ročníku a následně i výchovnou komisi jednoho žáka z této třídy. Ve třídě byl zrealizován intervenční program o.s. PROSPE. Tento program byl spolufinancován MČ Praha 14. Náznaky šikany se objevily jak na 1. stupni, tak i na 2. stupni naší základní školy. V 8. ročníku se objevil opakovaně náznak šikany vůči cizincům. V této třídě proběhl intervenční program realizovaný společností TRIANGL. Vzhledem k četnosti rizikového chování v jedné ze 7. tříd byl s přispěním MČ Praha 14 realizován intervenční program. o.s. PROSPE. 20

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání T V O Ř I V Á Š K O L A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání T V O Ř I V Á Š K O L A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA Strana :: 1 /498 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ TVOŘIVÁ ŠKOLA (platnost ŠVP ZV od 1. 9. 2006, 3. verze platná od 1. 9. 2011) Zpracoval Schválil Funkce Koordinátor tvorby ŠVP Ředitel

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola generála Františka Fajtla DFC Rychnovská 350, Praha 9 Letňany, 199 00, IČ 60 44 60 05 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Za školskou radu schválili:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk

a) součásti školy, b) vybavení školy a) český jazyk, b) anglický jazyk, c) německý jazyk, d) ruský jazyk, e) španělský jazyk Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 Základní škola, Praha 9 - Černý Most, Gen. Janouška 1006 Generála Janouška 1006 Praha 9 - Černý Most II 198 00 IČO: 613 86 898 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2014 2013-2014 V Praze dne 30.8.2014 Mgr. Ilona Šťastná

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 Základní škola, Praha 10, Veronské náměstí Veronské náměstí 20/391, 109 00 Praha 10 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/14 podle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. Tato zpráva obsahuje celkem

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22 Zpracovala: Mgr. Libuše Vlková, ředitelka školy a kolektiv spolupracovníků Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní rok 2/22. Základní

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1 Obsah: AB ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA - úvodní část AB 1. Přesný název školy,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Praha 4, Táborská 45 FAKULTNÍ ŠKOLA PEDAGOGICKÉ FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE ŠKOLA JE ZAŘAZENA DO SÍTĚ ŠKOL PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ Zřizovatel školy

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014

Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Výroční zpráva o činnosti školy za období školního roku 2013-2014 Základní škola praktická a Základní škola speciální Lužiny, Praha 5, Trávníčkova 1743 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012

Výroční zpráva. Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2. školní rok 2011-2012 Výroční zpráva Základní školy v Praze 6, Pod Marjánkou 2 školní rok 2011-2012 Obsah Název školy str. 4 Zřizovatel str. 4 Charakteristika školy str. 4 Systém jazykové výuky str. 5 Vzdělávací cíle str. 6

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy Ing. Sylva Taufmannová Základní škola, Praha 10, Jakutská 2/1210 Obsah 1 Základní údaje o škole... 5 1.1 Charakteristika školy... 6 2 Přehled oborů vzdělání...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA

VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA MALOSTRANSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Malostranské základní školy školní rok 2012/2013 V souladu se zákonem č.561/2004 Sb. (školský zákon) v platném

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737. Výroční zpráva ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 2, LONDÝNSKÁ 34 IZO 047609737 Výroční zpráva 2011-2012 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2011/2012 a o hospodaření školy za rok 2011 Strana 2 Výroční zprávu schválil dne 25.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 [v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle 7 vyhlášky

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 9 SATALICE K Cihelně 137, 190 15 PRAHA-SATALICE IČ: 65992911 Č.j.:ZŠ 199/2014 V Praze dne 8. října 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY Zpráva o činnosti základní školy ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené. za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy pro zrakově postižené za školní rok 2013/2014 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE, ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ 1. Základní škola pro zrakově postižené, Praha 2, nám. Míru 19 IČO: 48133035 REDIZO:

Více

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany

Výroční zpráva. Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany Výroční zpráva Základní škola Rakovského v Praze 12 Rakovského 3136, 143 00 Praha 4 - Modřany za školní rok 2008/2009 1 1. Správní obvod Městská část Praha 12, Písková 830/25, 143 12 Praha 4 Modřany 2.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006. Výroční zpráva 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 9 ČERNÝ MOST, GENERÁLA JANOUŠKA 1006 Výroční zpráva 2007/2008 Praha září 2008 1. Název školy 4 2. Zřizovatel školy 4 3. Charakteristika školy 4 4. Vzdělávací program školy 7 5. Údaje

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Praha 7 Ortenovo nám. 34 zpracovala: Ing. Monika Hodaňová zástupkyně ředitele školy Školská rada schválila dne: 9.10.

Více

Výroční zpráva 2009-2010

Výroční zpráva 2009-2010 1 Výroční zpráva 2009-2010 Základní škola TOLERANCE 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě a datum posledního vydání rozhodnutí Základní škola Tolerance,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola Olomouc, Heyrovského adresa školy Heyrovského 33, 779 00 Olomouc právní forma příspěvková

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA Základní škola, Praha 4, Mikulova 1594 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY MIKULOVA 2009-2010 V Praze dne 19.9.2010 Zpracoval: Mgr. Radek Pulkert ředitel školy Projednáno a schváleno školskou radou dne 20.9.

Více