VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OPATOVEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OPATOVEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Opatovec, okres Svitavy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OPATOVEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / Základní údaje o škole Název : Základní škola a Mateřská škola Opatovec 119, okres Svitavy Adresa školy : Opatovec 119, 568O2 Svitavy Charakteristika školy Právní subjekt Základní škola a Mateřská škola Opatovec pod sebou sdružuje 5 součástí: základní škola školní družina školní jídelna školní jídelna-výdejna mateřská škola Hlavním předmětem činnosti je výchova a vzdělávání dětí předškolního a školního věku (1. 5. ročník) Zřizovatel školy : Obec Opatovec 40, Svitavy Ředitelka školy : Mgr. Dana Procházková Telefon : , mobil E mail : Základní škola je málotřídní, v r. 2011/2012 ji navštěvovalo 36 žáků. V budově ZŠ máme 3 učebny, tělocvičnu, družinu, jídelnu a kuchyň. Před školou je zahrada, kde trávíme za pěkného počasí velké přestávky, je využívána i v některých vyučovacích hodinách a v ŠD. Za školou je školní hřiště s běžeckou dráhou, pískovým doskočištěm a průlezkami pro děti.

2 ZŠ je vybavena 1 novým počítačem v I. třídě, 3 starými počítači v II. třídě, 5 zánovními počítači ve III. třídě připojenými na internet s poměrně dobrým softwarovým vybavením ( výukové programy ), 5 notebooky a 2 interaktivními tabulemi. V budově MŠ je 1 velká herna, 1 ložnice pro děti, kuchyňka a jídelna. Za školkou je zahrada s dřevěnými průlezkami a pískovištěm. Také MŠ je vybavena 1 počítačem a 1 notebookem připojeným na internet. 2. Personální zabezpečení činnosti školy 1. Základní škola 1. třída p. uč. Jana Kmentová - 1. ročník (8 žáků ) 2.třída - p.uč. Jitka Mauerová 2. a 3. ročník ( 8+7 = 15 žáků ) 3. třída - p. řed. Dana Procházková spojený 4. a 5. ročník ( = 13 žáků ) Výuka dalších hodin - p. Hana Telecká ( Čt, Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda ) Vedení účetnictví ZŠ - p. Marie Blažková Školnice ZŠ - p. Ludmila Doskočilová 2. Školní družina, - p. vychovatelka Hana Telecká ( 30 žáků ) 3. Školní jídelna - p. kuchařka Milada Tomášková ( příprava obědů, pitný režim ) p. pomocná kuchařka Michaela Klimešová p. Marie Blažková ( účetnictví ŠJ ) 4. Mateřská škola - vedoucí učitelka p. Hana Lampárková učitelka p. Iva Pekařová školnice p. Ilona Císařová ( též dovoz a výdej obědů pro MŠ ) Přehled o zaměstnancích školy Dana Procházková ( ředitelka ZŠ, Pedag. fakulta Hradec Králové, aprobace NŠ TV, pracuje 29 let, na ZŠ Opatovec 25 let ) Jana Kmentová ( učitelka ZŠ, Univerzita Karlova Praha,učitelství 1.stupně, pracuje v ZŠ Opatovec 1 rok ) Jitka Mauerová ( učitelka ZŠ, studuje Ped. fakultu Brno, učitelství 1. stupně, pracuje v ZŠ Hana Telecká Opatovec 1 rok ) ( vychovatelka, Střední ped. škola Litomyšl obor vychovatelství + VV, pracuje 33 let, v ZŠ Opatovec 31 let ) Milada Tomášková ( kuchařka, Učňovská škola obor kuchařka, pracuje 42 let, v ZŠ Opatovec 31 let ) Hana Lampárková ( vedoucí učitelka MŠ, Střední ped. škola Litomyšl obor učitelství MŠ, V MŠ Opatovec 32 let ) Iva Pekařová ( učitelka MŠ,SPŠ Litomyšl obor ped. volného času, VOŠP Litomyšl obor speciální pedagogika, v MŠ Opatovec 6 let ) Ilona Císařová ( školnice MŠ, SOU obchodní Choceň, v MŠ Opatovec 6 let ) Marie Blažková ( účetnictví ŠJ a ZŠ, SZTŠ Bučovice ekonomika zemědělství, v ZŠ Opatovec 12 let ) Ludmila Doskočilová ( školnice ZŠ, SOU Polička kuchařka, v ZŠ Opatovec 5 let )

3 Michaela Klimešová ( pomocná kuchařka, SOU zahradnické Litomyšl zahradnice, v ZŠ Opatovec 2 roky ) 3. Zápis do MŠ a ZŠ Výsledky zápisu dětí do MŠ : Počet volných míst : 6 Počet podaných přihlášek : 8 Počet neumístěných dětí : 2 Děti odcházející do ZŠ : 6 Výsledky zápisu dětí do ZŠ : Zápisu do 1. třídy se zúčastnilo 8 dětí, 1 z důvodu nedostatečné školní zralosti dostal odklad školní docházky, 1 dítě bude navštěvovat ZŠ Svitavy. V roce 2012/2013 bude 1. třídu navštěvovat 6 žáků. 4. Výsledky vzdělávání Výsledky vzdělávání jsou dobré, snížená známka z chování nebyla udělena, žádný žák neopakuje ročník. Přehled učebních plánů Výuka v třídě probíhala podle ŠVP ZŠ Opatovec Škola pro život (vypracovaného p. Procházkovou, p. Kovářovou a p. Teleckou). Na ZŠ byli v tomto šk. roce 4 žáci s vývojovou poruchou učení a1 žák s poruchou autistického spektra Aspergrovým syndromem, byli doučováni 1krát týdně p. Teleckou. Výchovně vzdělávací práce v MŠ probíhala podle RVP pro PV s názvem Cesta k sobě (vypracovaného p. uč. Lampárkovou a p. uč. Pekařovou). 5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola má vypracován Minimální preventivní program pro sociálně patologické jevy, metodikem prevence byla p. uč. Jana Kmentová. Tento program je rozdělen na dvě části rozvoj osobnosti a informace o návykových látkách. Na chodbě školy je umístěna informační nástěnka s protidrogovou tématikou a schránkou, do které děti mohou hodit lístek s dotazem nebo problémem, s kterým si samy nevědí rady a který společně vyřešíme.

4 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků DATUM JMÉNO NÁZEV ŠKOLENÍ Všichni zaměstnanci Školení BOZP a PO 22.9., Mauerová Creative English Pekařová Rozvoj motoriky u dětí v předškolním věku Mauerová Jak na to, aby děti četly Kmentová Jak na interaktivní tabuli Procházková Školení pro příjemce EU Procházková Funkční školení vedoucích pracovníků Pekařová Krajská logopedická konference v Pardubicích Mauerová Vyjmenovaná slova krok za krokem Telecká Zásobník her a nápadů Lampárková Práce se vzdělávacím cílem v MŠ Procházková Funkční školení vedoucích pracovníků Pekařová Správná řeč předpoklad úspěšného školáka Telecká. Výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin Šablon dost pro radost Telecká Učení o přírodě na 1. stupni ZŠ v ŠVP a EV Procházková Školení ředitelů škol organizované KÚ Procházková Aktuální změny právních předpisů ve školství Kmentová Motivace a tvořivý přístup k literární výchově a slohu Procházková Funkční školení vedoucích pracovníků Procházková Poruchy autistického spektra Procházková Zákoník práce Procházková Jak překonat strach z matematiky Lampárková Rozvojový a nápravný program pro děti s OŠD nezralé dítě Procházková Funkční školení vedoucích pracovníků Pekařová Výměna zkušeností učitelek MŠ Procházková, Telecká Jak na interaktivní tabuli 5.3. Telecká. Výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin Štíhlé pruhy 8.3. Procházková Změny v regionálním školství Lampárková Rozvíjení matematických představ a pojmů v předškolním věku Procházková Školení vedoucích pracovníků 4.4. Procházková Porada ředitelů Procházková Funkční školení vedoucích pracovníků Kmentová Hry jako pohlazení 7.5. Lampárková Výměna zkušeností učitelek MŠ 9.5. Procházková Funkční školení vedoucích pracovníků Procházková Funkční školení vedoucích pracovníků 29.5., Mauerová Aktivizační metody při výuce angličtiny II Telecká, Mauerová Hravé činnosti v prvouce a přírodovědě

5 Ve školním roce 2011/2012 absolvovala pedagogickou praxi v MŠ studentka SPGŠ Kamila Jansová od 4.6. do pod vedením p.učitelky Ivy Pekařové. Ve školním roce 2011/2012 absolvovala pedagogickou praxi v ZŠ studentka pedagogické fakulty Helena Mazáková od do pod vedením p.ředitelky Dany Procházkové. 7. Aktivity školy, prezentace na veřejnosti Ve školním roce 2011/2012 jsme vyučovali v třídě podle ŠVP ZŠ Opatovec Škola pro život. I nadále jsme pracovali na pěstování dobrých vztahů v ZŠ na všech úrovních ( žák žák, učitel žák, učitel učitel, ředitelka učitel, učitel - rodič ), plnění výstupů ŠVP a dosahování klíčových kompetencí. Letošní školní projekt Objevujeme naši vlast byl zaměřen na poznávání České republiky z různých pohledů. Průřezová témata byla realizována v 5 projektových dnech v rámci vyučování, v ŠD v průběhu celého roku. Názvy jednotlivých částí projektu : září, říjen - Jiný kraj, jiný mrav (MKV) listopad, prosinec - Umím si poradit ( OSV) leden, únor - Cestování časem aneb k čemu slouží média (MV) březen, duben - Náš les (EMV) Kniha je můj kamarád (OSV,MV) květen, červen - Poznej sám sebe (OSV) Do projektu byli zapojeni jak jednotlivci, tak družstva, za splnění úkolů získávala družstva obrázek, související s naší vlastí. Zjistí-li, co je na obrázku, získá 2 body. Umístí-li obrázek správně do mapy ČR, získá 3 body. Celoroční hru vyhrálo družstvo, jehož mapa byla nejvíce zaplněna obrázky. Údaje o mimoškolních aktivitách Na ZŠ pracoval kroužek anglického jazyka - 8 žáků Šikulové - 22 žáků přírodovědný - 18 žáků římskokatolické náboženství - 7 žáků hudební žáků esperanto - 5 žáků výtvarný - 19 žáků Účast ZŠ na kulturních a sportovních akcích DATUM KULTURNÍ AKCE, SOUTĚŽE Drakiáda společná akce ZŠ a MŠ Obvodní kolo přespolního běhu ve Svitavách 1.m. V. Macháček, 2. m. A.Ziková, 3.m. V. Jiráčková Okresní kolo přespolního běhu v Poličce 5.m. V. Macháček Výstava ovoce a zeleniny v Opatovci Návštěva kina ve Svitavách Čertova nevěsta

6 Muzeum výstava obrazů J. Zrzavého Zdravotní školení v ZŠ ČČK Ústí nad Orlicí Projektový den Umím si poradit, požární poplach Společná schůze rodičů Divadlo v ZŠ Zelenina s ovocem dají páku nemocem Návštěva výstavy Záliby a koníčky v KD v Opatovci Kino ve Svitavách Saxana Městská knihovna Lingvistická pohádka Propagace ZŠ v MŠ Dětřichov možnost dojíždění předškoláků do naší školy Projektový den Jiný kraj, jiný mrav Návštěva krajského koordinátora BESIP a poslankyně Divadelní představení Medvídci od jara do zimy Rozsvěcení vánočního stromu v Opatovci, zpívání koled Vánoční dílny, kulturní program, posezení s rodiči, spaní ve škole Návštěva v MŠ, loutkové divadlo Bajaja Rodičovské schůzky s dětmi spojené se sebehodnocením kolo přírodovědné soutěže ekologie 1.m. M. Sekyra, V. Jiráčková, R. Chvála, 3.m. A. Ziková Ukázková hodina pro rodiče předškoláků Předtančení kroužku Šikulové na plese Zápis do 1. třídy zapsáno 8 žáků Kino Svitavy Alvin a Chipmankové Kulturní vystoupení na setkání seniorů a vítání občánků 8.2. Oblastní kolo recitační soutěže ve Svitavách kolo přírodovědné soutěže Mineralogie, biologie člověka 2.m. R. Chvála, 3.m. V. Jiráčková Plavecký výcvik Lyžařský výcvik v Přívratu kolo přírodovědné soutěže Živočichové 5.m. M. Hromádková 9.3. Projektový den Cestování časem aneb k čemu slouží média Matematická soutěž Cvrček 2. a 3. třída, Klokánek 4. a 5. třída Ukázková hodina pro rodiče žáků 1. třídy Projektový den Kniha je můj kamarád 3.4. Vystoupení se zvířátky v ZŠ Exkurze do záchranné stanice Pasíčka Program Fauna Pardubického kraje Divadlo Pražské pověsti 3., 4. a 5. tř Den matek kulturní vystoupení 9.5. Projektový den Náš les Divadlo O statečné Máně 1. a 2.tř kolo přír. soutěže Rostliny 4.m. M. Sekyra, 3. m. M. Hromádková, 2.m. V. Jiráčková Celkové výsl. přír. čtyřboje 2.m. V. Jiráčková, 3.m. M. Sekyra, R. Chvála Návštěva MŠ Dětřichov a Opatovec v ZŠ Esperantský dětský den ve Svitavách Rodičovské schůzky s dětmi spojené se sebehodnocením Okresní kolo přír. soutěže v poznávání rostlin V. Jiráčková

7 1.6. Divadlo Hrnečku vař 2.6. Výt. soutěž málotř. škol 1.m. I. Drábiková,,L. V. Jiráčková, 3.m. T. Bednářová, V. Rybička Čestné uznání O. Bárta 5.6. Školní výlet Hradec Králové Tongo park, Planetárium 8.6. Sběr papíru Fotografování Obvodní kolo atletické všestrannosti ve Svitavách 2.tř. 3.m. D. Mareš, 3.tř. 3.m. V. Macháček, 5.tř. 2.m. A. Ziková. 3.m. V. Jiráčková Dětský den, v Opatovci pomoc zaměstnanců školy s organizací Projektový den Poznej sám sebe Zahradní slavnost, slavnostní vyřazování předškoláků, loučení s páťáky Soutěžení rodičů a dětí ZŠ a MŠ Žáci 3. a 5. třídy se letos opět zapojili do celorepublikového projektu Kalibro a dosáhli dobrých výsledků ve sledovaných oblastech : Práce jednotlivců 3. třída ZŠ ČR Český jazyk 72,1 % 69,0 % Matematika 69,7 % 69,4 % Prvouka 66,6 % 65,2 % Anglický jazyk 60,1 % 62,9 % Práce jednotlivců 5. třída ZŠ ČR Český jazyk 67,5 % 65,9 % Matematika 60,7 % 49,2 % Humanitní základ 57,3 % 59,9 % Přírodovědný základ 69,9 % 66,0 % Anglický jazyk 59,9 % 62,5 % Ekonomické dovednosti 53,8 % 57,3 % Žáci 5.tříd se letos zúčastnili celoplošného testování v M, ČJ, AJ a ve všech oblastech dosáhli nadprůměrných výsledků. Údaje o školské radě : Školská rada se sešla ve školním roce 2011/2012 dvakrát. V říjnu 2011, kdy došlo ke schválení výroční zprávy. V lednu 2012 proběhly volby do školské rady, za ZŠ byla zvolena Jitka Mauerová, za rodiče Lenka Kučerová a za OU Marie Vašátková se sešla nová školská rada, předsedkyní byla zvolena Jitka Mauerová. Členové byli seznámeni se Zřizovací listinou a Jednacím řádem Školské rady, se školským rozpočtem a s inspekční zprávou. Školská rada neměla žádné připomínky a vyjádřila spokojenost s prací školy.

8 Údaje o činnosti MŠ Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo MŠ 28 dětí od 3 do 7 let věku, z toho 7 dětí předškolního věku, 1 dítěti byla odložena školní docházka. Vzdělávací a výchovná práce probíhala podle RVP PV Cesta k sobě. Školní program byl rozdělen do 7 integrovaných bloků s náměty na různou činnost dětí. V integrovaných blocích jsou rozpracovány specifické cíle RVP PV. V tomto školním roce jsme se zaměřili na prevenci poruch řeči a rozvoj dětí v logopedii.v ranní logopedické preventivní chvilce s celou skupinou dětí rozvíjíme výslovnost formou různých her a zábavných činností. V říjnu logopedka Mgr. L. Novotná provedla depistáž dětí, na kterou navázala p. uč. Pekařová a vytvořila si skupinky dětí podle řečových vad. V těchto skupinách děti procvičily pod vedením p. uč. Pekařové řeč dle individuálních potřeb. Celoroční provoz MŠ začíná v 6.15h a končí v 15.45h. Akce MŠ MĚSÍC AKCE MŠ Drakiáda Společná akce MŠ a ZŠ Divadlo Trám - Jezinky - Bezinky Zdravotní školení v MŠ ČČK Ústí nad Orlicí Divadlo v ZŠ Zelenina s ovocem dají páku nemocem Divadlo O kouzelné jehle - Fabrika Schůzka s rodiči Logopedická depistáž Mgr. Z. Novotná Divadlo Trám Chovej se jako člověk Vánoční dílny pro děti a rodiče Mikulášská nadílka Zimní příhody včelích medvídků Vánoční nadílka pro děti Loutkové divadlo Bajaja v MŠ, setkání se školáky Plavecký výcvik Karneval v MŠ Divadlo Trám Eliščiny pohádky Velikonoční dílny Fabrika divadlo Jak víla Modrovláska splnila tři přání, Velikonoční dílny Rej čarodějnic v MŠ Den matek kulturní program 1.6. Fabrika divadlo Hrnečku vař 5.6. Školní výlet se ZŠ Hradec Králové Tongo park, Planetárium Zahradní slavnost, slavnostní vyřazování předškoláků

9 8. Inspekční činnost Ve školním roce 2011/2012v ZŠ a MŠ Opatovec neproběhla kontrola ČŠI. 9. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se nezapojuje do žádných rozvojových ani mezinárodních programů. 10. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Žádný ze zaměstnanců školy se nevzdělává v rámci celoživotního učení. 11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola se zapojila do operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na podporu počátečního vzdělávání a zlepšení podmínek pro vzdělávání, dotovaného z financí EU. Byla nám zaslána na účet 1. částka ,80 Kč, ze které bylo financováno vzdělávání pedagogů v oblasti ČJ, M, AJ, Přírodovědy, Informatiky, výuka hodiny Informatiky ve 4. třídě, výroba výukových materiálů v oblasti ČJ, AJ a Přírodovědy. Do ZŠ byly zakoupeny 2 interaktivní tabule, 2 notebooky, fotoaparát, skener, externí disk, interaktivní programy a počítačový software. 12. Údaje o spolupráci s odborovou organizací zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole nepracuje odborová organizace. MŠ a ZŠ spolupracuje s PPP ve Svitavách a v Ústí nad Orlicí, s logopedickou poradnou ve Svitavách, s ČČK v Ústí nad Orlicí, s Policií ve Svitavách, s obcí (slavnostní zahájení školního roku, úklid veřejných prostranství, příspěvky do Opatoveckého občasníku, organizace sběru starého papíru, kulturní vystoupení na Den matek) a s místními organizacemi ( TJ Sokol, kulturní vystoupení pro místní seniory, vítání občánků, Svaz žen sběr odpadových surovin, výroba přáníček na Den matek ) 13. Výsledky hospodaření školy Čerpání obecního a školského rozpočtu školy je doloženo v příloze. Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě , předložena k připomínkování školské radě a schválena. Rodiče s ní budou seznámeni na společné schůzi rodičů v říjnu V Opatovci dne ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Krchleby. okres Kutná Hora. příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Krchleby okres Kutná Hora příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok - 4 a) Základní údaje o škole: Podle rozhodnutí o zařazení do sítě škol vydaného

Více

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010

Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398. Výroční zpráva o činnosti školy. Školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Červenka, příspěvková organizace IČO: 70882398 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2009/2010 Obsah: a) Základní údaje o škole, jimiţ jsou název, sídlo, charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Tábor-Měšice, Míkova 64 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok: 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Hana Saláková Část I. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Název: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014

Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Oloví, okres Sokolov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013/2014 Zpracováno dle 7 ve sbírce zákonů č. 225/2009 Sb., ve znění pozdějších

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 / 2013 Základní škola a Mateřská škola Lišov Nová 611/14, Lišov, 373 72 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Lišov za školní rok 2012/2013 byla projednána

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Jamné nad Orlicí 561 65 Jamné nad Orlicí 207, IČO: 70982244 tel: 465649140 e-mail: zsjamne@seznam.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Zpráva schválena

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola a Mateřská škola České Velenice Čsl. legií 325, 378 10 České Velenice VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní školy a Mateřské školy České Velenice za školní rok 2013 2014 V Českých Velenicích,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2011/2012 Základní škola a mateřská škola Rohozná Výroční zpráva o činnosti školy školní rok / V Rohozné,.. Mgr. Dana Hromádková Ředitelka školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Adresa: Zřizovatel školy:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Ostrava - Krásné Pole Zpracovala a předkládá: 16. září 2014 RNDr. Věra Havelková Osnova výroční zprávy a) Základní údaje o škole b) Přehled oboru

Více

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2010/2011 Výroční zpráva 2010/2011 Základní školy a Mateřské školy Jehnědí, okres Ústí nad Orlicí č.j. 47/2011/M 1 Obsah: I/ Úvod II/ Informace o ZŠ a MŠ Jehnědí III/ Personální údaje IV/ Základní škola a školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PÍŠŤ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. Údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Píšť,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA LETCE FRANTIŠKA NOVÁKA SOKOLEČ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Iveta Sixtová ředitelka školy Výroční zprávu schválila Školská rada

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/14 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 1 3 / 1 4 Základní škola a Mateřská škola Hořepník 1 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy: Základní škola

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE VŘESINĚ Školní rok 2013/2014 19. 9. 2014 Mgr. Lenka Skýbová ředitelka školy Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením 10 odst. 3,

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007

Výroční zpráva. školní rok 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola, Louka u Litvínova, okres Most 435 33 Louka u Litvínova, Husova 163 telefon: 476 744 393, IČO: 72 743 158 e-mail: zslouka@centrum.cz www.zslouka.cz Výroční zpráva školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ

E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ Základní škola a Mateřská škola Černovice, příspěvková organizace Bělohrobského 367, PSČ 394 94 tel.: 565 492 127, e-mail: zs.cernovice@worldonline.cz E K O Š K O L A (ECO SCHOOLS) ZAPOJENA DO ŠKOL PODPORUJÍCÍCH

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Základní škola Milín, okres Příbram

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Základní škola Milín, okres Příbram Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/10 Základní škola Milín, okres Příbram IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy: Základní škola Milín, okres Příbram Adresa: Školní 247, 262 31 Milín Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola, Senohraby, okres Praha východ, Školní 27, 251 66 Senohraby Tel: 323 655 337, e-mail: skola.senohraby@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11

Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 Základní škola, Pražská 235, 25901 Votice, tel. 317813322, e-mail:zsvotice@centrum.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ VOTICE ZA ŠKOLNÍ ROK 2010 11 1 a) Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola, Třinec, Koperníkova 696, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Zpracoval : RNDr. Juraj Hudcovský V Třinci dne 16.9.2014 2 OBSAH: A. Charakteristika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 ZÁKLADNÍ ŠKOLA a MATEŘSKÁ ŠKOLA TEČOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Tečovice, 31.7. 2009 zpracovala: Mgr. Barbora Petrů Puhrová zpracovaná podle zákona

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Výroční zpráva školní rok 2012/2013

Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola, Bratčice 69, příspěvková organizace, Okres Brno venkov IČO: 70999384 IZO: 600111202 Výroční zpráva školní rok 2012/2013 Schváleno pedagogickou radou dne 28.8.2013 Schváleno

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Kačice Čelechovická 105 273 04 Kačice Č. j. ZŠ 526 /13 V V Kačici dne 26. 8. 2013 Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Zpracovala: Naděžda Hrabalová ředitelka školy

Více