VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OPATOVEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OPATOVEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / 2012"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Opatovec, okres Svitavy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OPATOVEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2011 / Základní údaje o škole Název : Základní škola a Mateřská škola Opatovec 119, okres Svitavy Adresa školy : Opatovec 119, 568O2 Svitavy Charakteristika školy Právní subjekt Základní škola a Mateřská škola Opatovec pod sebou sdružuje 5 součástí: základní škola školní družina školní jídelna školní jídelna-výdejna mateřská škola Hlavním předmětem činnosti je výchova a vzdělávání dětí předškolního a školního věku (1. 5. ročník) Zřizovatel školy : Obec Opatovec 40, Svitavy Ředitelka školy : Mgr. Dana Procházková Telefon : , mobil E mail : Základní škola je málotřídní, v r. 2011/2012 ji navštěvovalo 36 žáků. V budově ZŠ máme 3 učebny, tělocvičnu, družinu, jídelnu a kuchyň. Před školou je zahrada, kde trávíme za pěkného počasí velké přestávky, je využívána i v některých vyučovacích hodinách a v ŠD. Za školou je školní hřiště s běžeckou dráhou, pískovým doskočištěm a průlezkami pro děti.

2 ZŠ je vybavena 1 novým počítačem v I. třídě, 3 starými počítači v II. třídě, 5 zánovními počítači ve III. třídě připojenými na internet s poměrně dobrým softwarovým vybavením ( výukové programy ), 5 notebooky a 2 interaktivními tabulemi. V budově MŠ je 1 velká herna, 1 ložnice pro děti, kuchyňka a jídelna. Za školkou je zahrada s dřevěnými průlezkami a pískovištěm. Také MŠ je vybavena 1 počítačem a 1 notebookem připojeným na internet. 2. Personální zabezpečení činnosti školy 1. Základní škola 1. třída p. uč. Jana Kmentová - 1. ročník (8 žáků ) 2.třída - p.uč. Jitka Mauerová 2. a 3. ročník ( 8+7 = 15 žáků ) 3. třída - p. řed. Dana Procházková spojený 4. a 5. ročník ( = 13 žáků ) Výuka dalších hodin - p. Hana Telecká ( Čt, Prvouka, Přírodověda, Vlastivěda ) Vedení účetnictví ZŠ - p. Marie Blažková Školnice ZŠ - p. Ludmila Doskočilová 2. Školní družina, - p. vychovatelka Hana Telecká ( 30 žáků ) 3. Školní jídelna - p. kuchařka Milada Tomášková ( příprava obědů, pitný režim ) p. pomocná kuchařka Michaela Klimešová p. Marie Blažková ( účetnictví ŠJ ) 4. Mateřská škola - vedoucí učitelka p. Hana Lampárková učitelka p. Iva Pekařová školnice p. Ilona Císařová ( též dovoz a výdej obědů pro MŠ ) Přehled o zaměstnancích školy Dana Procházková ( ředitelka ZŠ, Pedag. fakulta Hradec Králové, aprobace NŠ TV, pracuje 29 let, na ZŠ Opatovec 25 let ) Jana Kmentová ( učitelka ZŠ, Univerzita Karlova Praha,učitelství 1.stupně, pracuje v ZŠ Opatovec 1 rok ) Jitka Mauerová ( učitelka ZŠ, studuje Ped. fakultu Brno, učitelství 1. stupně, pracuje v ZŠ Hana Telecká Opatovec 1 rok ) ( vychovatelka, Střední ped. škola Litomyšl obor vychovatelství + VV, pracuje 33 let, v ZŠ Opatovec 31 let ) Milada Tomášková ( kuchařka, Učňovská škola obor kuchařka, pracuje 42 let, v ZŠ Opatovec 31 let ) Hana Lampárková ( vedoucí učitelka MŠ, Střední ped. škola Litomyšl obor učitelství MŠ, V MŠ Opatovec 32 let ) Iva Pekařová ( učitelka MŠ,SPŠ Litomyšl obor ped. volného času, VOŠP Litomyšl obor speciální pedagogika, v MŠ Opatovec 6 let ) Ilona Císařová ( školnice MŠ, SOU obchodní Choceň, v MŠ Opatovec 6 let ) Marie Blažková ( účetnictví ŠJ a ZŠ, SZTŠ Bučovice ekonomika zemědělství, v ZŠ Opatovec 12 let ) Ludmila Doskočilová ( školnice ZŠ, SOU Polička kuchařka, v ZŠ Opatovec 5 let )

3 Michaela Klimešová ( pomocná kuchařka, SOU zahradnické Litomyšl zahradnice, v ZŠ Opatovec 2 roky ) 3. Zápis do MŠ a ZŠ Výsledky zápisu dětí do MŠ : Počet volných míst : 6 Počet podaných přihlášek : 8 Počet neumístěných dětí : 2 Děti odcházející do ZŠ : 6 Výsledky zápisu dětí do ZŠ : Zápisu do 1. třídy se zúčastnilo 8 dětí, 1 z důvodu nedostatečné školní zralosti dostal odklad školní docházky, 1 dítě bude navštěvovat ZŠ Svitavy. V roce 2012/2013 bude 1. třídu navštěvovat 6 žáků. 4. Výsledky vzdělávání Výsledky vzdělávání jsou dobré, snížená známka z chování nebyla udělena, žádný žák neopakuje ročník. Přehled učebních plánů Výuka v třídě probíhala podle ŠVP ZŠ Opatovec Škola pro život (vypracovaného p. Procházkovou, p. Kovářovou a p. Teleckou). Na ZŠ byli v tomto šk. roce 4 žáci s vývojovou poruchou učení a1 žák s poruchou autistického spektra Aspergrovým syndromem, byli doučováni 1krát týdně p. Teleckou. Výchovně vzdělávací práce v MŠ probíhala podle RVP pro PV s názvem Cesta k sobě (vypracovaného p. uč. Lampárkovou a p. uč. Pekařovou). 5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů Škola má vypracován Minimální preventivní program pro sociálně patologické jevy, metodikem prevence byla p. uč. Jana Kmentová. Tento program je rozdělen na dvě části rozvoj osobnosti a informace o návykových látkách. Na chodbě školy je umístěna informační nástěnka s protidrogovou tématikou a schránkou, do které děti mohou hodit lístek s dotazem nebo problémem, s kterým si samy nevědí rady a který společně vyřešíme.

4 6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků DATUM JMÉNO NÁZEV ŠKOLENÍ Všichni zaměstnanci Školení BOZP a PO 22.9., Mauerová Creative English Pekařová Rozvoj motoriky u dětí v předškolním věku Mauerová Jak na to, aby děti četly Kmentová Jak na interaktivní tabuli Procházková Školení pro příjemce EU Procházková Funkční školení vedoucích pracovníků Pekařová Krajská logopedická konference v Pardubicích Mauerová Vyjmenovaná slova krok za krokem Telecká Zásobník her a nápadů Lampárková Práce se vzdělávacím cílem v MŠ Procházková Funkční školení vedoucích pracovníků Pekařová Správná řeč předpoklad úspěšného školáka Telecká. Výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin Šablon dost pro radost Telecká Učení o přírodě na 1. stupni ZŠ v ŠVP a EV Procházková Školení ředitelů škol organizované KÚ Procházková Aktuální změny právních předpisů ve školství Kmentová Motivace a tvořivý přístup k literární výchově a slohu Procházková Funkční školení vedoucích pracovníků Procházková Poruchy autistického spektra Procházková Zákoník práce Procházková Jak překonat strach z matematiky Lampárková Rozvojový a nápravný program pro děti s OŠD nezralé dítě Procházková Funkční školení vedoucích pracovníků Pekařová Výměna zkušeností učitelek MŠ Procházková, Telecká Jak na interaktivní tabuli 5.3. Telecká. Výtvarné proměny odpadových materiálů a přírodnin Štíhlé pruhy 8.3. Procházková Změny v regionálním školství Lampárková Rozvíjení matematických představ a pojmů v předškolním věku Procházková Školení vedoucích pracovníků 4.4. Procházková Porada ředitelů Procházková Funkční školení vedoucích pracovníků Kmentová Hry jako pohlazení 7.5. Lampárková Výměna zkušeností učitelek MŠ 9.5. Procházková Funkční školení vedoucích pracovníků Procházková Funkční školení vedoucích pracovníků 29.5., Mauerová Aktivizační metody při výuce angličtiny II Telecká, Mauerová Hravé činnosti v prvouce a přírodovědě

5 Ve školním roce 2011/2012 absolvovala pedagogickou praxi v MŠ studentka SPGŠ Kamila Jansová od 4.6. do pod vedením p.učitelky Ivy Pekařové. Ve školním roce 2011/2012 absolvovala pedagogickou praxi v ZŠ studentka pedagogické fakulty Helena Mazáková od do pod vedením p.ředitelky Dany Procházkové. 7. Aktivity školy, prezentace na veřejnosti Ve školním roce 2011/2012 jsme vyučovali v třídě podle ŠVP ZŠ Opatovec Škola pro život. I nadále jsme pracovali na pěstování dobrých vztahů v ZŠ na všech úrovních ( žák žák, učitel žák, učitel učitel, ředitelka učitel, učitel - rodič ), plnění výstupů ŠVP a dosahování klíčových kompetencí. Letošní školní projekt Objevujeme naši vlast byl zaměřen na poznávání České republiky z různých pohledů. Průřezová témata byla realizována v 5 projektových dnech v rámci vyučování, v ŠD v průběhu celého roku. Názvy jednotlivých částí projektu : září, říjen - Jiný kraj, jiný mrav (MKV) listopad, prosinec - Umím si poradit ( OSV) leden, únor - Cestování časem aneb k čemu slouží média (MV) březen, duben - Náš les (EMV) Kniha je můj kamarád (OSV,MV) květen, červen - Poznej sám sebe (OSV) Do projektu byli zapojeni jak jednotlivci, tak družstva, za splnění úkolů získávala družstva obrázek, související s naší vlastí. Zjistí-li, co je na obrázku, získá 2 body. Umístí-li obrázek správně do mapy ČR, získá 3 body. Celoroční hru vyhrálo družstvo, jehož mapa byla nejvíce zaplněna obrázky. Údaje o mimoškolních aktivitách Na ZŠ pracoval kroužek anglického jazyka - 8 žáků Šikulové - 22 žáků přírodovědný - 18 žáků římskokatolické náboženství - 7 žáků hudební žáků esperanto - 5 žáků výtvarný - 19 žáků Účast ZŠ na kulturních a sportovních akcích DATUM KULTURNÍ AKCE, SOUTĚŽE Drakiáda společná akce ZŠ a MŠ Obvodní kolo přespolního běhu ve Svitavách 1.m. V. Macháček, 2. m. A.Ziková, 3.m. V. Jiráčková Okresní kolo přespolního běhu v Poličce 5.m. V. Macháček Výstava ovoce a zeleniny v Opatovci Návštěva kina ve Svitavách Čertova nevěsta

6 Muzeum výstava obrazů J. Zrzavého Zdravotní školení v ZŠ ČČK Ústí nad Orlicí Projektový den Umím si poradit, požární poplach Společná schůze rodičů Divadlo v ZŠ Zelenina s ovocem dají páku nemocem Návštěva výstavy Záliby a koníčky v KD v Opatovci Kino ve Svitavách Saxana Městská knihovna Lingvistická pohádka Propagace ZŠ v MŠ Dětřichov možnost dojíždění předškoláků do naší školy Projektový den Jiný kraj, jiný mrav Návštěva krajského koordinátora BESIP a poslankyně Divadelní představení Medvídci od jara do zimy Rozsvěcení vánočního stromu v Opatovci, zpívání koled Vánoční dílny, kulturní program, posezení s rodiči, spaní ve škole Návštěva v MŠ, loutkové divadlo Bajaja Rodičovské schůzky s dětmi spojené se sebehodnocením kolo přírodovědné soutěže ekologie 1.m. M. Sekyra, V. Jiráčková, R. Chvála, 3.m. A. Ziková Ukázková hodina pro rodiče předškoláků Předtančení kroužku Šikulové na plese Zápis do 1. třídy zapsáno 8 žáků Kino Svitavy Alvin a Chipmankové Kulturní vystoupení na setkání seniorů a vítání občánků 8.2. Oblastní kolo recitační soutěže ve Svitavách kolo přírodovědné soutěže Mineralogie, biologie člověka 2.m. R. Chvála, 3.m. V. Jiráčková Plavecký výcvik Lyžařský výcvik v Přívratu kolo přírodovědné soutěže Živočichové 5.m. M. Hromádková 9.3. Projektový den Cestování časem aneb k čemu slouží média Matematická soutěž Cvrček 2. a 3. třída, Klokánek 4. a 5. třída Ukázková hodina pro rodiče žáků 1. třídy Projektový den Kniha je můj kamarád 3.4. Vystoupení se zvířátky v ZŠ Exkurze do záchranné stanice Pasíčka Program Fauna Pardubického kraje Divadlo Pražské pověsti 3., 4. a 5. tř Den matek kulturní vystoupení 9.5. Projektový den Náš les Divadlo O statečné Máně 1. a 2.tř kolo přír. soutěže Rostliny 4.m. M. Sekyra, 3. m. M. Hromádková, 2.m. V. Jiráčková Celkové výsl. přír. čtyřboje 2.m. V. Jiráčková, 3.m. M. Sekyra, R. Chvála Návštěva MŠ Dětřichov a Opatovec v ZŠ Esperantský dětský den ve Svitavách Rodičovské schůzky s dětmi spojené se sebehodnocením Okresní kolo přír. soutěže v poznávání rostlin V. Jiráčková

7 1.6. Divadlo Hrnečku vař 2.6. Výt. soutěž málotř. škol 1.m. I. Drábiková,,L. V. Jiráčková, 3.m. T. Bednářová, V. Rybička Čestné uznání O. Bárta 5.6. Školní výlet Hradec Králové Tongo park, Planetárium 8.6. Sběr papíru Fotografování Obvodní kolo atletické všestrannosti ve Svitavách 2.tř. 3.m. D. Mareš, 3.tř. 3.m. V. Macháček, 5.tř. 2.m. A. Ziková. 3.m. V. Jiráčková Dětský den, v Opatovci pomoc zaměstnanců školy s organizací Projektový den Poznej sám sebe Zahradní slavnost, slavnostní vyřazování předškoláků, loučení s páťáky Soutěžení rodičů a dětí ZŠ a MŠ Žáci 3. a 5. třídy se letos opět zapojili do celorepublikového projektu Kalibro a dosáhli dobrých výsledků ve sledovaných oblastech : Práce jednotlivců 3. třída ZŠ ČR Český jazyk 72,1 % 69,0 % Matematika 69,7 % 69,4 % Prvouka 66,6 % 65,2 % Anglický jazyk 60,1 % 62,9 % Práce jednotlivců 5. třída ZŠ ČR Český jazyk 67,5 % 65,9 % Matematika 60,7 % 49,2 % Humanitní základ 57,3 % 59,9 % Přírodovědný základ 69,9 % 66,0 % Anglický jazyk 59,9 % 62,5 % Ekonomické dovednosti 53,8 % 57,3 % Žáci 5.tříd se letos zúčastnili celoplošného testování v M, ČJ, AJ a ve všech oblastech dosáhli nadprůměrných výsledků. Údaje o školské radě : Školská rada se sešla ve školním roce 2011/2012 dvakrát. V říjnu 2011, kdy došlo ke schválení výroční zprávy. V lednu 2012 proběhly volby do školské rady, za ZŠ byla zvolena Jitka Mauerová, za rodiče Lenka Kučerová a za OU Marie Vašátková se sešla nová školská rada, předsedkyní byla zvolena Jitka Mauerová. Členové byli seznámeni se Zřizovací listinou a Jednacím řádem Školské rady, se školským rozpočtem a s inspekční zprávou. Školská rada neměla žádné připomínky a vyjádřila spokojenost s prací školy.

8 Údaje o činnosti MŠ Ve školním roce 2011/2012 navštěvovalo MŠ 28 dětí od 3 do 7 let věku, z toho 7 dětí předškolního věku, 1 dítěti byla odložena školní docházka. Vzdělávací a výchovná práce probíhala podle RVP PV Cesta k sobě. Školní program byl rozdělen do 7 integrovaných bloků s náměty na různou činnost dětí. V integrovaných blocích jsou rozpracovány specifické cíle RVP PV. V tomto školním roce jsme se zaměřili na prevenci poruch řeči a rozvoj dětí v logopedii.v ranní logopedické preventivní chvilce s celou skupinou dětí rozvíjíme výslovnost formou různých her a zábavných činností. V říjnu logopedka Mgr. L. Novotná provedla depistáž dětí, na kterou navázala p. uč. Pekařová a vytvořila si skupinky dětí podle řečových vad. V těchto skupinách děti procvičily pod vedením p. uč. Pekařové řeč dle individuálních potřeb. Celoroční provoz MŠ začíná v 6.15h a končí v 15.45h. Akce MŠ MĚSÍC AKCE MŠ Drakiáda Společná akce MŠ a ZŠ Divadlo Trám - Jezinky - Bezinky Zdravotní školení v MŠ ČČK Ústí nad Orlicí Divadlo v ZŠ Zelenina s ovocem dají páku nemocem Divadlo O kouzelné jehle - Fabrika Schůzka s rodiči Logopedická depistáž Mgr. Z. Novotná Divadlo Trám Chovej se jako člověk Vánoční dílny pro děti a rodiče Mikulášská nadílka Zimní příhody včelích medvídků Vánoční nadílka pro děti Loutkové divadlo Bajaja v MŠ, setkání se školáky Plavecký výcvik Karneval v MŠ Divadlo Trám Eliščiny pohádky Velikonoční dílny Fabrika divadlo Jak víla Modrovláska splnila tři přání, Velikonoční dílny Rej čarodějnic v MŠ Den matek kulturní program 1.6. Fabrika divadlo Hrnečku vař 5.6. Školní výlet se ZŠ Hradec Králové Tongo park, Planetárium Zahradní slavnost, slavnostní vyřazování předškoláků

9 8. Inspekční činnost Ve školním roce 2011/2012v ZŠ a MŠ Opatovec neproběhla kontrola ČŠI. 9. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů Škola se nezapojuje do žádných rozvojových ani mezinárodních programů. 10. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení Žádný ze zaměstnanců školy se nevzdělává v rámci celoživotního učení. 11. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů Škola se zapojila do operačního programu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost na podporu počátečního vzdělávání a zlepšení podmínek pro vzdělávání, dotovaného z financí EU. Byla nám zaslána na účet 1. částka ,80 Kč, ze které bylo financováno vzdělávání pedagogů v oblasti ČJ, M, AJ, Přírodovědy, Informatiky, výuka hodiny Informatiky ve 4. třídě, výroba výukových materiálů v oblasti ČJ, AJ a Přírodovědy. Do ZŠ byly zakoupeny 2 interaktivní tabule, 2 notebooky, fotoaparát, skener, externí disk, interaktivní programy a počítačový software. 12. Údaje o spolupráci s odborovou organizací zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Na škole nepracuje odborová organizace. MŠ a ZŠ spolupracuje s PPP ve Svitavách a v Ústí nad Orlicí, s logopedickou poradnou ve Svitavách, s ČČK v Ústí nad Orlicí, s Policií ve Svitavách, s obcí (slavnostní zahájení školního roku, úklid veřejných prostranství, příspěvky do Opatoveckého občasníku, organizace sběru starého papíru, kulturní vystoupení na Den matek) a s místními organizacemi ( TJ Sokol, kulturní vystoupení pro místní seniory, vítání občánků, Svaz žen sběr odpadových surovin, výroba přáníček na Den matek ) 13. Výsledky hospodaření školy Čerpání obecního a školského rozpočtu školy je doloženo v příloze. Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě , předložena k připomínkování školské radě a schválena. Rodiče s ní budou seznámeni na společné schůzi rodičů v říjnu V Opatovci dne ředitelka školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OPATOVEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OPATOVEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 Základní škola a Mateřská škola Opatovec 119, okres Svitavy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OPATOVEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2015 / 2016 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola a Mateřská škola Opatovec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OPATOVEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OPATOVEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 Základní škola a Mateřská škola Opatovec, okres Svitavy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ a MŠ OPATOVEC ZA ŠKOLNÍ ROK 2014 / 2015 1. Základní údaje o škole Název : Základní škola a Mateřská škola Opatovec 119,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEMEŠNÁ ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Zvířátka kolem nás Do roku 2014 2. Personální zajištění

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017 I. Charakteristika školy 1. Údaje o zařízení Základní škola adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly 783 75 telefon: 585 961 044 IČO: 70 990 166 ředitel: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy.

Plán práce Školní rok Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. Základní škola a Mateřská škola Lukavice,okres Rychnov nad Kněžnou Plán práce Školní rok 2015 2016 Hlavní úkoly vyplývají z koncepce rozvoje a řízení školy. V mateřské škole se vyučuje podle ŠVP Studánky

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2014-2015 Zpracovala: Mgr. Markéta Stloukalová Č.j.: 76/15 1 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název školy: Adresa

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy

Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014. ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013/2014 září 2014 Mgr. Hana Beránková ředitelka školy 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA MALETÍN, okres Šumperk, příspěvková organizace 1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Zřizovatelem školy s právní subjektivitou

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013

Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2012/2013 Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012/2013 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské

Více

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Supíkovice, okres Jeseník, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 I. Základní údaje o škole a/ Název školy: Základní škola

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK Zpracovala: Mgr. Eva Motalová ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DASKABÁT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2009 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Motalová 1 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny

Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Základní škola a Mateřská škola Nový Oldřichov, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Plán práce na školní rok 2016/17 Organizační pokyny Adresa: Nový Oldřichov 86, 471 13 Telefon: 487 767 515, 736

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2015/2016 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne: 7.9.2016 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Lenora okres Prachatice příspěvková organizace Lenora 86, 384 42, tel.: 388 438 822 e-mail: reditel@zsamslenora.cz web: www.zsamslenora.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti ve školním

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8,

Plán práce školy na školní rok 2016/ Měsíční plány Září v 16,00 hod Říjen v 8, Plán práce školy na školní rok 2016/2017 1. Měsíční plány Září 8. 9. v 16,00 hod. schůzka s rodiči ( seznámení s plány, organizací školního roku, informace ke změnám plateb) 26. 9. - Focení prvňáčků 23.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 29. 9. 2015

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2012/2013 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2011/2012 2. Úkoly ve školním roce 2012/2013 3. Minimální preventivní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Část I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola a Mateřská škola Hlavnice, okres Opava, příspěvková organizace Adresa školy: Hlavnice 109,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: / Oblastní pracoviště č. 13 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 132 423/99-11055 Oblastní pracoviště č. 13 Signatura: am4as102 Okresní pracoviště Přerov INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Mateřská škola V Zahradách 274, 753 66 Hustopeče

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

, IČO : IPZ

, IČO : IPZ Výroční zpráva školní rok 2015 2016 Mateřská škola a školní jídelna Chotětov Mírová 2 294 28 Chotětov tel. 326 395 395, 326 351 120 IČO : 70993718 IPZ : 600 048 594 Zpracovala : Bc. Markéta Vosyková, DiS.,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Výsledky výchovy a vzdělání

Výsledky výchovy a vzdělání MATEŘSKÉ ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2009/2010 Základní charakteristika mateřské školy a) Základní škola a mateřská škola Bzenec Odloučené pracoviště MŠ I Bzenec, Olšovská 1299 b)

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Č. j.: / Inspektorát č 15 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č. j.: 153 215/98-11006 Inspektorát č 15 Signatura: vo3bs302 Okresní pracoviště Uh. Hradiště INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola / školské zařízení: Soukromá svobodná základní

Více

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016

Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Přehled akcí ve školním roce 2015/2016 Září 1. 9. Zahájení školního roku 2015/2016 v tělocvičně školy 3. 9. Schůzka s rodiči v MŠ 4. 9. Návštěva farmy u Struhů - MŠ 18. 9. Fotografování tříd 20. 27. 9.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2015/2016 Zpracovala Mgr. Sylva Bártová. OBSAH 1 ÚVOD A CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 2 2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ... 3 3 RÁMCOVÝ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti

Výroční zpráva. Mateřské školy v Dobrém Poli. ve školním roce 2015/2016. o činnosti Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy v Dobrém Poli ve školním roce 2015/2016 Zprávu předkládá vedoucí učitelka MŠ: Mgr. Radislava Fantová V Dobrém Poli 16.9.2015 OBSAH: I. Základní údaje o mateřské

Více

Výroční zpráva za školní rok

Výroční zpráva za školní rok Výroční zpráva za školní rok 2015-201 Zpracovala Mgr. Iva Burdová, MBA 31. 8.201 Projednáno se zřizovatelem 31. 8. 201 Projednáno pedagogickou radou 30. 11. 201 Obsah Výroční zpráva... 3 Charakteristika

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Janová VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla projednána na pedagogické radě dne 27.11.2014 Výroční zprávu v celém rozsahu schválila

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 1) Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská škola, Měník, okres Hradec Králové

Více

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014

Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Příloha č. 1 Základní škola a mateřská škola, Citonice, okres Znojmo, příspěvková organizace Mateřské školy specifika součásti organizace školní rok 2013-2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

Výroční zpráva činnosti

Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKĚ ŠKOLY V OLBRAMICÍCH za školní rok 2014/2015 Zpracovala Mgr. Sylva Hrušková. OBSAH 1. Úvod a charakteristika školy... 3 2. Přehled oborů vzdělání... 4 3.

Více

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO

Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace. Cejle 116, Batelov, IČO Základní škola a mateřská škola Cejle, příspěvková organizace Cejle 116, 58851 Batelov, v_zs.cejle@volny.cz, IČO 75022117 Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Cejle za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Výroční zpráva o činnosti školní družiny Základní škola a Mateřská škola Chlum, okres Příbram Chlum 16, 262 93 Nalžovice telefon: 318 864 157, www.zsamschlum.cz, email: zsmschlum@volny.cz, IČO: 71000461 Výroční zpráva o činnosti školní družiny

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Mateřská škola Sluníčko Šumperk

Mateřská škola Sluníčko Šumperk Mateřská škola Sluníčko Šumperk Obsah Organizační struktura MŠ Sluníčko Základní informace o MŠ Sluníčko Hospodaření MŠ Sluníčko, dotace zřizovatele - město Šumperk Zápisy dětí Závěr Organizační struktura

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a mateřská škola Brtnice, p. o., Školní 725, 588 32 Brtnice Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2014 2015 Schváleno na pedagogické radě dne 25.8.2015 Vypracovala: Bc.

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Jedlová, okres Svitavy Jedlová 2. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Jedlová, okres Svitavy 569 91 Jedlová 2 Identifikátor školy: 600 100 341 Termín konání inspekce: 18. - 20. duben 2006 Čj.: ČŠI

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

školní rok 2014 / 2015

školní rok 2014 / 2015 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Prováděcí plán pro rok 2017/2018

Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Prováděcí plán pro rok 2017/2018 Září: Spolupráce pedagogů jednotlivých vzdělávacích oborů školy - plánování akcí školního roku, projednávání prováděcího plánu, projektů atd. (všichni Společné zahájení

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2015/2016 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2009/2010 Výroční zpráva 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, příspěvková organizace adresa školy Stará Rudná 121, 793 35 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2006/2007 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Mateřská škola Brno, Vinařská 4, příspěvková organizace b/ Zřizovatel školy: ÚMČ města

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21

Výroční zpráva za školní rok 2013/2014. Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Mateřská škola Brno, Mlýnská 27 Součást ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014 Část I. Základní charakteristika mateřské

Více

Program práce MŠ na školní rok

Program práce MŠ na školní rok Základní škola a mateřská škola Brtnice, p. o., Školní 725, 588 32 Brtnice Program práce MŠ na školní rok 2015 2016 Schváleno na pedagogické radě 25.8.2015 Vypracovala: Bc. Marie Vaculíková Vize Rozvoj

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně Č. j. 16/06

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně Č. j. 16/06 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2006 Č. j. 16/06 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2005/2006 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Zpracovala: RNDr. Michaela Bubíková V Borkovanech 5. 10. 2014

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Blansko, Nad Čertovkou 17 Adresa: Nad Čertovkou 17, 678 01 Blansko Identifikátor: 600 002 831 Vedoucí týmu: Mgr. Jan Dusík

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní škola a mateřská škola, Hlušice, 503 56 Hlušice 144 ˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇˇ Mateřská škola, Hlušice 169 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90,

Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, Výroční zpráva o činnosti školy 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Hartvíkovice, příspěvková organizace Hartvíkovice 90, 675 76 Motto: V každém člověku je skryta rolnička, která zazní třeba nesměle,

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a mateřská škola Brtnice, p. o., Školní 725, 588 32 Brtnice Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2012 2013 Schváleno na pedagogické radě dne 27. 8. 2013 Vypracovala:

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012

VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 VLASTNÍ HODNOCENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY HUNTÍŘOV ZA ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 Zpracovala a předkládá: Dana Miřejovská Místo a datum zpracování: Huntířov, 30.8.2012 Základní údaje o škole Název: Sídlo: Právní forma:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013

Základní škola. Aktualizace ŠVP ZV. V Dohalicích 2.9.2013 Základní škola,dohalice,okres Hradec Králové /příspěvková organizace/ 503 13 Dohalice 30., tel. 498 773 960, IČO 71006087 Aktualizace ŠVP ZV Základní škola V Dohalicích 2.9.2013 Příloha č. 4/2013 Konkretizace

Více