Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností"

Transkript

1 Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1

2 1 Obecné informace o území správního obvodu ORP 2

3 Název ORP Kraj Jihočeský Rozloha ORP 324 km 2 Počet obyvatel ORP Počet obcí s pověřeným úřadem 2 Obce s pověřeným úřadem, Veselí nad Lužnicí Počet obcí 31 Katov Třebějice Borkovice Sviny Drahov Budislav Tučapy Žíšov Dírná Val Klenovice Dráchov Vesce Řípec Názvy obcí Hlavatce Veselí nad Lužnicí Mezná Chotěmice Vlastiboř Sedlečko u ě Myslkovice Vlkov Zlukov Přehořov Zálší Komárov Roudná Skalice Zvěrotice Mažice Hustota zalidnění 68 osob/km 2 Počet dobrovolných svazků obcí 4 Název a typ dobrovolného svazku obcí sko Veselsko POD HOROU Sdružení měst a obcí Bukovská voda Polyfunkční Polyfunkční Polyfunkční Monotematický 3

4 2 Souhrnná zpráva za všechny DSO v území Ve správním obvodu ORP působí čtyři dobrovolné svazky obcí (sko, Veselsko, POD HOROU a Sdužení měst a obcí Bukovská voda), přičemž v těchto svazcích je sdruženo 30 obcí z celkového počtu 31 obcí spadajících do správního obvodu ORP. DSO působící v území ORP 4

5 Obce v území ORP zapojené do DSO 5

6 Polyfunkční a monotematické DSO * * Monotematickým svazkem obcí je pro tuto analýzu myšlen takový subjekt, jehož předmět činnosti je zaměřen pouze na jednu jedinou aktivitu, která je ve své základní podstatě aktivitou jednorázovou a po naplnění stanoveného cíle již takový subjekt v zásadě nemá dalšího efektivního využití (např. dobrovolný svazek obcí založený pouze za účelem zřízení vodovodu, dobrovolný svazek obcí zřízený pouze za účelem vybudování kanalizace apod.) Polyfunkční je dobrovolný svazek obcí působící ve více oblastech, přičemž účel jeho zřízení není naplněn pouze jednorázovou akcí a činnost toho subjektu tak není časově omezena. 6

7 2.1 Obecné informace V dané oblasti jsou poměrně výrazné 2 dobrovolné svazky obcí: - sko - Veselsko Tyto svazky sdružují mezi svými členy i větší počet obcí spadajících do správního obvodu ORP. Především z tohoto důvodu mají značný vliv na dění v tomto regionu. DSO Veselsko sdružuje menší počet obcí spadajících do správního obvodu ORP než DSO sko a navíc mezi svými členy sdružuje i obce z jiných správních obvodů. Tudíž má určitý územní přesah mimo hranice správního obvodu ORP. 2.2 Organizační struktura V rámci svazků obcí v území správního obvodu ORP převažuje organizační struktura zahrnující nejvyšší orgán složený ze zástupců všech členů, kolektivní výkonný orgán, jednočlenný orgán, který zastupuje svazek navenek a kolektivní kontrolní orgán. Nejvyšší orgán = Každý člen má při rozhodování tohoto orgánu jeden hlas a není tedy rozhodující velikost dané obce. Nejvyšší orgán rozhoduje o zásadních otázkách činnosti svazku, volí směr působení, vybírá hlavní předměty činnosti a samozřejmě volí členy výkonných a kontrolních orgánů svazku. Na jeho rozhodnutí je také vázáno disponování s celistvostí svazku, resp. jeho rozšiřování o nové členy, rozdělování či zrušení svazku. Dále je nejvyšší orgán potvrzovatelem roční účetní závěrky a samozřejmě také schvaluje pravidelné roční rozpočty. Nejvyšší orgán se schází pravidelně nejméně 2 krát za kalendářní rok. Výkonný orgán = Volený, zpravidla kolektivní orgán, který řídí činnost svazku mezi jednotlivými zasedáními nejvyššího orgánu. V jeho čele zpravidla stojí zvolený jedinec, který má právo zastupovat svazek navenek a zavazovat jej při jednání se třetími osobami. Buď výkonný orgán, nebo jeho čelní představitel předkládá nejvyššímu orgánu ke schválení účetní závěrku a návrh rozpočtu. Orgán, který zastupuje svazek = Předseda. Tento jednotlivec zastupuje svazek při jednání s třetími osobami, má právo svazek zavazovat v soukromoprávních i veřejnoprávních vztazích a zpravidla také odpovídá za řádné vedení účetnictví a daňovou agendu. Kontrolní orgán = Revizní komise. Jedná se o kolektivní orgán volený nejvyšším orgánem svazku, který dohlíží především na hospodaření svazku, dále pak také na soulad činnosti orgánů svazku se stanovami a s právními předpisy. U některých DSO se můžeme setkat ještě s orgánem disponujícím administrativně-organizačními pravomocemi. Např. u DSO Veselsko je tento pracovník označen jako Administrativní pracovník. 2.3 Financování dobrovolných svazků obcí Dobrovolné svazky obcí jsou ve všech případech financovány především ze vstupních vkladů přistupujících, resp. zakládajících členů, pravidelných ročních členských příspěvků a dále z úvěrů a jiné finanční výpomoci, výnosů z pronájmu majetku, zisku z hospodářské činnosti svazku. Velmi důležitým zdrojem financování, na který se především DSO zaměřují, jsou různé dotační programy. 7

8 Základním kritériem pro stanovení výše pravidelného finančního příspěvku je počet trvale usídlených obyvatel členských obcí k určenému datu (většinou 1. leden roku, za který se příspěvek platí). O konkrétní výši příspěvku a vstupního vkladu rozhoduje zpravidla nejvyšší orgán svazku v závislosti na plánovaném hospodaření svazku. Např. ze stanov DSO Veselsko plyne, že pravidelný členský příspěvek je určován na základě kombinace pevné částky a částky stanovené podle počtu obyvatel dané obce. 8

9 3 Analýza jednotlivých DSO působících v území 3.1 Veselsko 9

10 Název DSO Adresa IČ Web Veselsko Nám. T.G. Masaryka 26, Veselí nad Lužnicí Počet členů DSO 18 Název ORP Adresa IČ Veselí nad Lužnicí Borkovice Bošilec Drahotěšice Drahov Dynín Mazelov Mažice Neplachov Řípec Sviny Újezdec Val Vlkov (okres Tábor) Vlkov (okres České Budějovice) Zálší Zlukov Žíšov České Budějovice České Budějovice České Budějovice České Budějovice České Budějovice Jindřichův Hradec České Budějovice Náměstí T.G.Masaryka Veselí nad Lužnicí Borkovice Borkovice Bošilec Dolní Bukovsko Drahotěšice Hluboká nad Vltavou Drahov Veselí nad Lužnicí Dynín Dynín Mazelov Ševětín Mažice Veselí nad Lužnicí Neplachov Dolní Bukovsko Řípec Veselí nad Lužnicí Sviny Veselí nad Lužnicí Újezdec Kardašova Řečice Val Veselí nad Lužnicí Vlkov Veselí nad Lužnicí Vlkov Hluboká nad Vltavou Zálší Veselí nad Lužnicí Zlukov Veselí nad Lužnicí Žíšov Veselí nad Lužnicí

11 Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Shromáždění starostů Usnášeníschopnost Základní informace o DSO dle stanov Všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území, Společný postup při dosahování ekologické stability zájmového území a jeho trvalé obyvatelnosti, Koordinace významných investičních akcí v zájmovém území a jeho trvalé obyvatelnosti, Koordinace obecních a územní plánování v regionálním měřítku, Slaďování zájmů a činností místních samospráv a společné ovlivňování výkonu státní správy v zájmovém území, Vytváření, zmnožování a správa společného majetku svazku, Zastupování členů svazku při jednání o společných věcech s třetími osobami (orgány státní správy, obchodními partnery, kontrolními orgány apod.), Zajišťování a vedení předepsané písemné, výkresové, technické a jiné agendy jednotlivých společných akcí, Propagace svazku a jeho zájmového území polyfunkční Shromáždění starostů Předseda svazku Dva místopředsedové svazku Administrativní pracovník Revizní skupina Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Přijímat, měnit a doplňovat stanovy, Přijímat nové členy svazku, Vylučovat členy svazku, Rozhodovat o výši, čase a způsobu úhrady vstupních vkladů a ročních členských příspěvků, Volit, jmenovat a odvolávat předsedu, místopředsedy, tajemníka a revizní skupinu svazku a kontrolovat jeho činnost, Schvalovat roční rozpočet svazku a roční účetní závěrku a rozhodovat o použití volných finančních prostředků, Rozhodovat o nákupu, využití a prodeji majetku, u majetku podléhajícímu zápisu do katastru nemovitostí ČR nebo jiné podobné evidence, iniciovat tyto zápisy a kontrolovat jejich stav, Schvalovat jednotlivé akce a aktivity svazku a případnou spoluúčast třetích osob na nich, Rozhodovat o účasti svazku v podnikatelských a nepodnikatelských subjektech, Schvalovat formu a výši odměn osobám pověřeným ve svazku výkonem jednotlivých funkcí a prací, Rozhodovat o splynutí, sloučení, rozdělení nebo o zrušení svazku Je usnášeníschopné, je-li přítomna nadpoloviční většina starostů 11

12 Předseda Místopředsedové Administrativní pracovník Revizní skupina Usnášeníschopnost členských obcí, či jiných zástupců. Rozhoduje většinou hlasů všech starostů nebo místostarostů, pokud stanovy nevyžadují většinu jinou. Svolávat shromáždění starostů a věcně, organizačně a administrativně zajišťovat jeho průběh, Řídit a kontrolovat práci místopředsedy a administrativního pracovníka svazku, Jednat jménem svazku s třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti za svazek, Zjišťovat archivaci písemností svazku, Předkládat shromáždění starostů roční rozpočet svazku a roční účetní závěrku, Organizace práce při zrušení a zániku svazku Plní funkce předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech pouze na základě pověření předsedy svazku Na základě pověření předsedy (případně místopředsedů) vede a vyřizuje běžnou administrativní a organizační agendu a připravuje pracovní materiály pro vrcholové orgány svazku Sleduje a kontroluje práci předsedy, místopředsedů, administrativního pracovníka a posuzuje jejich činnost v souladu se stanovami svazku Není ve stanovách uvedeno. Financování DSO Vstupní vklady členů Roční členské příspěvky Dotace, dary, odkazy Výnosy z akcí a aktivit svazku na činnosti podnikatelských a nepodnikatelských subjektů z titulu zakladatele Závěr a doporučení DSO Veselsko je činným, polyfunkčním svazkem, který má 18 členů. Hlavními činnostmi svazku jsou spolupráce při rozvoji daného území, práce na investičních projektech a vzájemná informovanost o projektech v daném území. Tento svazek mezi svými členy sdružuje 11 obcí spadajících do správního obvodu ORP. DSO Veselsko zastává jednu z hlavních pozic v daném regionu, lze jej tak považovat za jednoho z nejvhodnějších kandidátů pro rozšiřování meziobecní spolupráce na daném území správního obvodu ORP. 12

13 3.2 Sdružení měst a obcí - Bukovská voda 13

14 Název DSO Adresa Sdružení měst a obcí - Bukovská voda Týnská 292, Dolní Bukovsko IČ Web Počet členů DSO 25 Název ORP Adresa IČ Bečice Týn nad Vltavou Bečice 21, Bošilec České Budějovice Bošilec 24, Dírná Dírná 38, Dobšice Týn nad Vltavou Dobšice 5, Dolní Bukovsko Týn nad Vltavou nám. Jiráskovo 67, Doňov Jindřichův Hradec Doňov 38, Drahotěšice České Budějovice Drahotěšice 36, Drahov Drahov 15, Dynín České Budějovice Dynín 48, Horní Kněžeklady Týn nad Vltavou Horní Kněžeklady 25, Jindřichův Hradec Jindřichův Hradec Klášterská 135, Kardašova Řečice Jindřichův Hradec nám. Jaromíra Hrubého 64, Modrá Hůrka Týn nad Vltavou Modrá Hůrka 16, Neplachov České Budějovice Neplachov 47, Pleše Jindřichův Hradec Pleše 85, Ševětín Náměstí Šimona Lomnického 2, České Budějovice Týn nad Vltavou Týn nad Vltavou nám. Míru 2, Újezdec Jindřichův Hradec Újezdec 40, Val Val 67, Veselí nad Lužnicí Náměstí T.G.Masaryka 26,

15 Višňová Vitín Záhoří Zlukov Žimutice Jindřichův Hradec Višňová 45, České Budějovice Vitín 75, Jindřichův Hradec Záhoří 25, Zlukov 66, Týn nad Vltavou Žimutice 44, Předmět činnosti Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Základní informace o DSO dle stanov Zajištění výroby a dodávky pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele v zájmové oblasti monotematický Valná hromada Představenstvo Dozorčí rada Ředitel SMO BV Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Nejvyšší orgán Schvalování změny a doplnění stanov Schvalování změny zakladatelské listiny, jednacího řádu valné hromady Rozhodování o přijetí nových členů a o vyloučení členů SMO BV Volba a odvolání členů představenstva a dozorčí rady, jmenuje likvidátora Rozhodování o prodeji/nákupu majetku v hodnotě nad Kč Rozhodování o koncepci investiční výstavby SMO BV a její aktualizaci Rozhodování o sloučení, rozdělení a majetkové účasti na činnosti jiných subjektů, či v jiných subjektech, rozhodnutí o zániku SMO BV Schvalování rozpočtu a závěrečného účtu (roční účetní závěrky) MSO BV Schvalování návrhu na rozdělení hospodářského výsledku či úhradu ztráty Schvalování odměn členů představenstva a dozorčí rady Rozhodnutí o zrušení a likvidaci SMO BV Rozhodování o dalších otázkách souvisejících s činností SMO BV, které si valná hromada výslovně k rozhodování vyhradí Rozhodování o úvěrových vztazích SMO BV Schválení půjčky členské obci za úplatu při mimořádné situaci se zajištěním majetku obce Schválení půjčky i nečlenské obci za úplatu v případě, že bude odebírat vodu z vodárenské soustavy SMO BV 15

16 Usnášeníschopnost Představenstvo Usnášeníschopnost Dozorčí rada Usnášeníschopnost Ředitel SMO BV V případě, jsou li přítomni členové mající nadpoloviční počet hlasů oprávněných k hlasování. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných hlasů, nestanoví-li stanovy jinak. Usnesení valné hromady ve věcech: schvalování změny a doplnění stanov, rozhodování o přijetí/vyloučení člena, rozhodování o koncepci investiční výstavby, rozhodování o sloučení, rozdělení a majetkové účasti na činnosti jiných subjektů, rozhodnutí o zrušení a likvidaci je přijato, pokud pro něj hlasuje alespoň 60 % přítomných hlasů. O zrušení SMO BV rozhoduje valná hromada jednomyslně všemi hlasy svých členů. Jedná jménem svazku navenek Rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou vyhrazeny k rozhodnutí valné hromadě volí ze svého středu předsedu a místopředsedu předseda svolává a řídí jednání představenstva Rozhoduje o prodeji či nákupu majetku v hodnotě do ,- Svolává valnou hromadu, předseda řídí jednání Jmenuje/odvolává ředitele SMO BV, dohlíží na jeho činnost a stanovuje mu působnost a mzdu Stanovuje na návrh ředitele počet pracovníků managementu V případě, byla-li jeho schůze řádně svolána a jednání se účastní nadpoloviční většina jeho členů. Usnesení je přijato, jestliže pro něj hlasovala alespoň nadpoloviční většina členů představenstva. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas předsedy představenstva. Kontrolní orgán Dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování činnosti SMO BV Kontroluje roční účetní závěrku a návrh na rozložení hospodářského výsledku a k tomu předkládá valné hromadě vyjádření Jsou oprávněni nahlížet do všech dokladů a záznamů Má právo svolat valnou hromadu, pokud to vyžadují zájmy Není uvedeno stanovami Zajišťuje běžné obchodní vedení činnosti SMO BV, Odpovídá za řádné vedení účetnictví, evidenci majetku SMO BV, Vykonává práva příslušející zaměstnavateli Představenstvu plně odpovídá za svoji činnost, o své činnosti mu podává informace Rozhoduje o pověření pracovníků funkcemi, které jsou mu přímo podřízeny Je oprávněn k platnému uzavírání smluv a závazků v mezích své pravomoci a působnosti Financování DSO Výnosy z využití vlastního majetku SMO BV, majetku pronajatého či majetku vloženého obcemi do svazku obcí, 16

17 Dotace a subvence Dary a jiné podpory Může vstupovat do úvěrových vztahů s finančními ústavy Závěr a doporučení Sdružení měst a obcí Bukovská voda je činným, monotematickým svazkem, který sdružuje 25 obcí. Hlavní činností svazku je zajištění výroby a dodávky pitné vody pro obyvatelstvo a ostatní odběratele v zájmové oblasti. Z obcí spadajících do správního obvodu ORP je jich 5 sdruženo ve Sdružení měst a obcí Bukovská voda. Sdružení měst a obcí tak zastává méně významnou pozici v rámci ORP. Také vzhledem k jeho monotematickému zaměření se nejedná o svazek, který by představoval nejvhodnější potenciál k prohlubování meziobecní spolupráce ve správním obvodu ORP. 17

18 3.3 POD HOROU 18

19 Název DSO POD HOROU Adresa Tučapy 19, IČ Web - Počet členů DSO 15 Název ORP Adresa IČ Budislav Budislav 9, Dírná Dírná 38, Dlouhá Lhota Tábor Dlouhá Lhota 55, Chotěmice Chotěmice 45, Choustník Tábor Choustník 16, Chrbonín Tábor Chrbonín 37, Košice Tábor Košice 47, Krátošice Tábor Krátošice 1, Krtov Tábor Krtov 69, Mlýny Tábor Mlýny 47, Psárov Tábor Psárov 1, Skopytce Tábor Skopytce, Třebějice Třebějice 1, Tučapy Tučapy 19, Katov Katov, Předmět činnosti Základní informace o DSO dle stanov Podpora rozvoje ekonomického potenciálu a propagace podnikatelských aktivit, Školství, zdravotnictví, sociální péče, kultura, Podpora rozvoje turistiky a propagace cestovního ruchu, Ochrana a tvorba životního prostředí Sběr, separace, svoz a likvidace tuhých komunálních odpadů, Ochrana zdrojů pitné vody, Čistota ovzduší a jeho ozdravění Péče o krajinu, 19

20 Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Doprava a dopravní obslužnosti v regionu, Technická infrastruktura regionu Zásobování pitnou vodou, čištění odpadních vod, elektrifikační síť, plynofikace, telekomunikační síť bezpečnost, ochrana majetku a osob v regionu polyfunkční valná hromada, předseda, kontrolní a revizní komise, další pracovní skupiny Pravomoci jednotlivých orgánů DSO nejvyšší orgán stanovuje výši členských příspěvků rozhoduje o rozdělení zisku/úhradě ztráty volí/vylučuje členy svazku, rozhoduje o zrušení sdružení volí/odvolává členy kontrolní a revizní komise, jmenuje likvidátora rozhodují o vzniku pracovní skupiny, jejím úkolem je navrhovat efektivní řešení ve prospěch sdružení naložení s likvidačním zůstatkem projednává účetní závěrku a zprávu o výsledku likvidace změnu a doplňky stanov Usnášeníschopnost Je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. jedná jménem sdružení, podepisuje Předseda svolává jednání valné hromady a navrhuje program jednání, také jednání řídí (může řídit i jiný pověřený člen) Kontrolní a revizní komise Zajišťuje kontrolu činnosti orgánů sdružení Usnášeníschopnost Pracovní skupiny Usnášeníschopnost členské vklady obcí, dotace, příspěvky, dary Neuvedeno ve stanovách. Navrhovat efektivní řešení ve prospěch sdružení Neuvedeno ve stanovách. Financování DSO 20

21 Závěr a doporučení DSO POD HOROU je činným, polyfunkčním svazkem, který sdružuje 15 členských obcí. Hlavními činnostmi svazku jsou spolupráce na úseku odpadového hospodářství (likvidace elektroodpadu) a spolupráce při opravách a údržbě majetku obcí a místních komunikací, sociální problematika, školství a rozvoj území z hlediska možné spolupráce. Z 35 obcí ze správního obvodu ORP jich je 6 sdruženo v DSO POD HOROU. DSO POD HOROU je spojnicí mezi ORP a ORP Tábor. Navzdory výše uvedenému tento DSO sdružuje menší počet obcí a zastává tak ve správním obvodu ORP méně významnou pozici. DSO POD HOROU se nelze v tomto kontextu (tj. malý počet obcí a poměrně velký územní přesah) nejeví jako nejvhodnější kandidát pro prohlubování meziobecní spolupráce v rámci celého území ORP. 21

22 3.4 sko 22

23 Název DSO sko Adresa nám. Republiky 59/1,, IČ Web Počet členů DSO 13 Název ORP Adresa IČ nám. Republiky 59/1,, Dráchov Dráchov 38,, Hlavatce Hlavatce 53, Hlavatce, Klenovice Klenovice 69,, Komárov Komárov 32,, Mezná Mezná 43,, Myslkovice Myslkovice 59, Myslkovice, Přehořov Přehořov 11,, Roudná Roudná 46,, Sedlečko u ě 48, Sedlečko u ě, Skalice Skalice 48,, Vlastiboř Vlastiboř 45,, Vesce Vesce 33,, Předmět činnosti Základní informace o DSO dle stanov Ochrana společných zájmů a zmnožení sil a prostředků při prosazování záměrů přesahujících svým rozsahem a významem účastnickou obec Příprava projektů, podávání žádostí o granty a dotace a realizace projektů Společná ochrana práv a zájmů při jednání s orgány státní správy, podnikateli, neziskovými organizacemi, správci infrastruktury, občanskými iniciativami apod. Společný postup při územním plánování a při rehabilitaci venkovského rázu obcí Uskutečňování záměrů a naplňování zájmů, které výrazněji ovlivní 23

24 Typ DSO Organizační struktura Valná hromada Usnášeníschopnost kvalitu života obyvatel členských obcí, včetně ekonomické stability jak obcí, tak svazku jako celku, zahraniční spolupráce a propagace území, zmnožování a správa společného majetku svazku Svazek ochraňuje a posuzuje společné zájmy a zájmy svých členů při řešení společných otázek rozvoje s tím, že předmětem činnosti Svazku mohou být zejména: - úkoly v oblasti školství, sociální péče, zdravotnictví, kultury a cestovního ruchu, sportu, rekreace a využití volného času, požární ochrany, veřejného pořádku, ochrany ŽP, podpory podnikání - zabezpečování čistoty obcí, správy veřejné zeleně a veřejného osvětlení, shromažďování a odvozu komunálních odpadů a jejich nezávadného zpracování, využití nebo zneškodnění - zásobování vodou, odvádění a čištění odpadních vod - zavádění, rozšiřování a zdokonalování inženýrských sítí a systémů veřejné osobní dopravy k zajištění dopravní obslužnosti daného území - úkoly v oblasti ochrany ovzduší, úkoly související s přestavbou vytápění nebo ohřevu vody tuhými palivy na využití ekologicky vhodnějších zdrojů tepelné energie v obytných a jiných objektech ve vlastnictví obcí Takové akce a aktivity, které se z objektivních důvodů netýkají všech členských obcí Je třeba dbát na korespondenci se zájmy a záměry Svazku polyfunkční Valná hromada Předseda/Místopředseda Rada Revizní komise Pravomoci jednotlivých orgánů DSO Schvalovat a měnit Stanovy svazku Volit předsedu a místopředsedu svazku a odvolávat je Volit členy rady Svazku a odvolávat je Volit členy revizní komise Svazku Schvalovat plán činností Svazku Schvalovat finanční plán Svazku Schvalovat přijetí nových členů Svazku Schvalovat členské příspěvky Svazku Rozhodovat o hospodaření Svazku Projednávat závěrečný účet se správou o výsledcích hospodaření a přijímat opatření k nápravě nedostatků Schvalovat jednací a volební řád Svazku a jeho orgánů Rozhodovat o zrušení svazku Rozhodovat o dalších otázkách, které si Valná hromada ke svému výlučnému rozhodování vyhradí Je-li na jednání přítomen počet členů Svazku disponujících nadpoloviční většinou hlasů. 24

25 Předseda/Místopředseda Rada Svazku Usnášeníschopnost Revizní komise Usnášeníschopnost Rozhoduje nadpolovičním počtem hlasů přítomných členů Svazku. Realizovat usnesení Valné hromady Svazku a rady Svazku Připravovat jednání Valné hromady Svazku Připravovat a organizovat jednání rady Svazku Podepisovat jménem Svazku Plnit úkoly, jejichž charakter vyžaduje operativní zabezpečování Připravovat podklady k projednávání na Valné hromadě Určovat hosty, kteří se můžou účastnit jednání orgánů Svazku s hlasem poradním Není uvedeno ve stanovách. Volit a odvolávat ze svých řad předsedu Předseda revizní komise je oprávněn se účastnit jednání rady Svazku Kontrolovat plnění usnesení a závěry Valné hromady a rady Svazku Na Valné hromadě Svazku podávat zprávu o hospodaření, majetku a vedení účetnictví Svazku Kontrolovat dodržování stanov Svazku a právních předpisů při činnosti Svazku, dohlíží na činnosti orgánů Svazku v souladu se stanovami Svazku Není uvedeno ve stanovách. Financování DSO Roční členské vklady Výnosy z publicistické, vydavatelské a jiné činnosti Svazku Dobrovolné dary a podpory Dotace, příspěvky či subvence, popř. půjčky nadnárodních organizací, dotace a příspěvky kraje, státu a dalších správních orgánů Závěr a doporučení DSO sko je činným, polyfunkčním svazkem, který sdružuje 13 členských obcí. Všechny tyto obce náleží do správního obvodu ORP. Mezi hlavní činnosti patří spolupráce při rozvoji území, cyklostezky, informační tabule, opravy majetku a komunikací a spousta dalších. DSO sko zastává jednu z hlavních pozic ve správním obvodu ORP, a představuje tak jednoho z vhodných kandidátů k prohlubování meziobecní spolupráce v rámci celého území ORP. 25

26 4 Návrhová část Na území správního obvodu ORP působí 4 dobrovolné svazky obcí, z nichž pro území správního obvodu ORP se jeví jako nejvhodnější DSO sko a DSO Veselsko. Oba svazky jsou svazky polyfunkční a poměrně aktivní. DSO Veselsko disponuje územním přesahem do sousedního správního obvodu ORP. Závěr a doporučení Z výše uvedeného vyplývá, že jednou z alternativ je vzájemná spolupráce výše uvedených polyfunkčních svazků (tj. DSO sko a DSO Veselsko). Pokud by obce v území ORP uvažovaly o této variantě, bylo by vhodné v první fázi vytipovat jeden z polyfunkčních svazků obcí, který by se stal nositelem myšlenky prohlubování meziobecní spolupráce a druhý svazek by se k němu mohl postupem času připojit a spolupracovat tak společně při řešení problémů, které se v rámci analyzovaného regionu vyskytují. Pokud by bylo přistoupeno k využití těchto svazků, bylo by zřejmě vhodné uvažovat o určité profesionalizaci. Prostor pro toto lze poté identifikovat např. v ustavení manažerského postu v rámci organizační struktury. Tento orgán by mohl vystupovat v pozici orgánu, kterému jsou svěřeny administrativní a organizační činnosti. Zcela zásadní však zůstává zachování kontrolní funkce orgánů tvořených představiteli členských obcí, a tedy respektování většinového, demokratického a reprezentativního principu. Alternativou však zůstává vzhledem ke značné roztříštěnosti území také vytvoření nového dobrovolného svazku obcí, který by měl sdružovat většinu (ideálně všechny) obce nacházející se ve správním obvodu ORP. Čím větší počet obcí spadajících do správního obvodu ORP bude nový dobrovolný svazek sdružovat, tím může být z hlediska sdílení nákladů efektivnější. Jednou z výše uvedených variant by se obce působící v analyzovaném území mohly zaměřit na dodržování a aktualizaci komunitního plánu podporu dobrovolnictví v rámci sociálních služeb nebo na zřízení společného poradenského centra. Dále může spolupráce formou DSO přispět i v oblastech školství a odpadového hospodářství, a to konkrétně při společném efektivnějším plánování kapacit školských zařízení, při využívání vhodných dotačních programů nebo při zřizování společných sběrných dvorů pro území daného ORP. Nově vzniklý svazek, resp. rozšířený výše uvedený svazek, by mohl být zaměřen navíc na to, aby v rámci analyzovaného území vznikla ucelená platforma fungující jako servisní středisko pro obce v rámci ORP, které by obcím pomáhalo s nepřiměřeně velkou administrativní zátěží, na kterou si zejména starostové menších obcí velice často stěžují. 26

ORP Jablonec nad Nisou

ORP Jablonec nad Nisou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jablonec nad Nisou

Více

ORP Rychnov nad Kněžnou

ORP Rychnov nad Kněžnou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Karlovy Vary 1 1

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Mariánské Lázně 1

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Uničov 1 1 Obecné

Více

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O

S T A N O V Y. dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O S T A N O V Y dobrovolného svazku obcí M I K R O R E G I O N U I V A N Č I C K O - 1 - Část I. Obecná ustanovení Čl. 1. Základní ustanovení název a sídlo členů svazku obcí 1) Dobrovolný svazek obcí Mikroregion

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Olomouc 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Týn nad Vltavou 1

Více

STANOVY dobrovolného svazku obcí Blata

STANOVY dobrovolného svazku obcí Blata STANOVY dobrovolného svazku obcí Blata Část první Obecná ustanovení čl. 1 Založení svazku obcí a jeho členové 1. Dobrovolný svazek obcí Blata je založen podle ustanovení 46 odst. 2, písm. b) zákona č.

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Tišnov 1 1 Obecné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. orgánů obce Klokočná ORGANIZAČNÍ ŘÁD orgánů obce Klokočná Zastupitelstvo obce Klokočná (dále jen zastupitelstvo) vydává tento Organizační řád orgánů obce Klokočná (dále jen Organizační řád ). Článek 1 Úvodní ustanovení (1)

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jeseník 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Lysá nad Labem 1

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Reg. Ministerstvo vnitra ČR, VS / 1-1 / 58 269 / 04 2 dne 25.8.2004 IČO: 266 72 715 STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ založeného v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Článek 1 Název a sídlo

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh na jmenování zástupce statutárního města Liberec do Rady Sdružení zájmového sdružení

Více

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky.

- 2 - 4. Členství vzniká dnem rozhodnutí výboru sdružení o přijetí za člena na základě písemné. členské přihlášky. Stanovy občanského sdružení Petrov žije, o.s. I. Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

Více

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s.

STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. 1. Název spolku: Společnost pro výživu, z.s. 2. Sídlo spolku: Praha. 3. Spolek působí na území České republiky. STANOVY Společnosti pro výživu, z.s. Čl. I. Název, sídlo a působnost Čl. II. Charakter Spolku

Více

A. Název. B. Sídlo. C. Poslání a cíle, předmět činností svazku. Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko. Poděbradovo nám. č.

A. Název. B. Sídlo. C. Poslání a cíle, předmět činností svazku. Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko. Poděbradovo nám. č. STANOVY DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ Sdružení obcí mikroregionu Hlinecko Znění Stanov schválené s účinností ode dne... Stanovy v tomto znění nahrazují od uvedeného data původní znění Stanov svazku z 21.12.

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Rýmařov 1 1 Obecné

Více

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu

29.11.2014. Krajský úřad. Management kraje a obce. Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Působnost a organizační struktura krajského úřadu Krajský úřad Lekce: 7 Management kraje a obce Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Pravomoc a působnost Krajského úřadu je upravena zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajském zřízení) a dalšími právními

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Nový Bydžov 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Odry 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Varnsdorf 1 1 Obecné

Více

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost Parkinson, z.s. S T A N O V Y dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Schválené valnou hromadou společnosti v Praze dne 9. června 2015 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Společnost Parkinson,

Více

Česká komora odborných lesních hospodářů

Česká komora odborných lesních hospodářů STANOVY SPOLKU Česká komora odborných lesních hospodářů ČÁST 1. Základní ustanovení 1. Název spolku: Česká komora odborných lesních hospodářů z.s. (dále jen ČKOLH ) 2. IČ: 266 24 940 3. ČKOLH působí na

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

Zákon o krajích (krajské zřízení)

Zákon o krajích (krajské zřízení) SBÍRKA ZÁKONŮ částka 2 rozeslána dne 13.1.2003 3 Předseda vlády vyhlašuje úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 273/2001 Sb., zákonem

Více

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti

Článek I Název a sídlo Článek II Právní postavení Společnosti Článek III Účel Společnosti Článek I Název a sídlo 1. Název spolku: Česká evaluační společnost, z.s. 2. Anglický ekvivalent názvu spolku: Czech Evaluation Society, registered association 3. Sídlem spolku je Heřmanova 22, 170 00 Praha

Více

o.s. Obnova obce Prameny

o.s. Obnova obce Prameny Stanovy občanského sdružení o.s. Obnova obce Prameny čl. I Název, sídlo a působnost 1) O.s. Obnova obce Prameny (dále jen sdružení) má sídlo v obci Prameny 2) Sdružení sídlí na adrese : Prameny 26, 353

Více

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů

Stanovy. České federace florbalu vozíčkářů Stanovy České federace florbalu vozíčkářů 1. Název a sídlo a. Česká federace florbalu vozíčkářů o.s. (dále jen ČFFV o.s.) je dobrovolným, samostatným občanským sdružením, sdružuje fyzické, případně i právnické

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení CZECH MDS GROUP I. Název a sídlo občanského sdružení 1) Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení s názvem CZECH MDS GROUP (dále jen sdružení ). Sdružení je dobrovolným

Více

S T A N O V Y zájmového sdružení právnických osob JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU

S T A N O V Y zájmového sdružení právnických osob JIHOČESKÁ CENTRÁLA CESTOVNÍHO RUCHU Článek I. Základní ustanovení 1. Jihočeská centrála cestovního ruchu je zájmovým sdružením právnických osob (dále jen sdružení ) podle 20f až 20j zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Telč 1 1 Obecné informace

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Nová Paka 1 1 Obecné

Více

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení

STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV. ČÁST PRVNÍ Čl. 1. Základní ustanovení STANOVY SVAZU ČESKÝCH A MORAVSKÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV ČÁST PRVNÍ Čl. 1 Základní ustanovení 1. Svaz českých a moravských bytových družstev (dále jen "svaz") je zájmovým sdružením právnických osob podle 20f

Více

STANOVY SPOLKU. SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA, z.s. 1. Základní ustanovení. a) Spolek přijal název SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA (dále jen spolek ).

STANOVY SPOLKU. SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA, z.s. 1. Základní ustanovení. a) Spolek přijal název SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA (dále jen spolek ). STANOVY SPOLKU SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA, z.s. 1. Základní ustanovení a) Spolek přijal název SPOLEK RODIČŮ PŘI MŠ ŠRÁMKOVA (dále jen spolek ). b) Sídlem spolku je Mateřská škola Brno, Šrámkova 14,

Více

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice

Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Zpráva z území o průběhu efektivní meziobecní spolupráce v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Hranice Téma: Zaměstnanost a podpora podnikání Tento výstup byl financován z prostředků ESF

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Podbořany 1 1 Obecné

Více

ORP Frýdlant nad Ostravicí

ORP Frýdlant nad Ostravicí Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Ostravicí 1 1 Obecné

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net

Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Stanovy Občanského sdružení UNHfree.net Čl. 1. Základní ustanovení 1. Občanské sdružení UNHfree.net (dále jen Sdružení) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických osob. 2. Sdružení

Více

Občanské sdružení OBERIG. Stanovy občanského sdružení

Občanské sdružení OBERIG. Stanovy občanského sdružení Občanské sdružení OBERIG IČO: 266 36 280 Stanovy občanského sdružení Článek I Jméno a sídlo sdružení 1. Jméno sdružení je Občanské sdružení OBERIG (zkrácený název - o.s. OBERIG), dále jen sdružení. 2.

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Školka Montessori Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Školka Montessori Kladno ČLÁNEK 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název občanského sdružení: Školka Montessori Kladno (dále jen Sdružení") 1.2. Sídlo sdružení: Na Vyhaslém 3197, 272

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Městského úřadu Český Krumlov. Město Český Krumlov Město Český Krumlov ORGANIZAČNÍ ŘÁD Městského úřadu Český Krumlov Obsah: ČÁST I. Úvodní ustanovení ČÁST II. Organizace a řízení úřadu ČÁST III. Činnost organizačních jednotek úřadu ČÁST IV. Závěrečná ustanovení

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s.

Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s. Stanovy spolku Tělovýchovná jednotahostivice, z.s. 1. Základní ustanovení, název a sídlo spolku 1. TJ Sokol Hostivice ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012

Více

Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob

Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Místní akční skupina Pobeskydí - zájmové sdružení právnických osob Stanovy Místní akční skupina Pobeskydí zájmové sdružení právnických osob Čl. I. Úvodní ustanovení Místní akční skupina Pobeskydí je právnickou

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ TANDEM BRNO I. Název organizace, sídlo občanského sdružení 1. Název občanského sdružení : Tandem Brno (dále jen sdružení ) 2. Sídlo sdružení: Chaloupkova 7 612 00 Brno - Královo

Více

Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění)

Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění) Stanovy občanského sdružení CZEMP (Česká skupina pro Ph- myeloproliferativní onemocnění) I. Název a sídlo občanského sdružení 1. Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení s názvem: CZEMP (Česká skupina

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Jaroměř 1 1 Obecné

Více

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s.

STANOVY. Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s. STANOVY Sdružení rodičů a přátel školy Mosty u Jablunkova o.s. Obsah: Obsah:... 1 1. Název, forma, sídlo a IČ sdružení... 3 2. Základní cíle SRPŠ MOSTY U JABLUNKOVA O.S.... 3 3. Členství v SRPŠ MOSTY U

Více

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000

129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Asociace provozovatelů kin. STANOVY SDRUŽENÍ - novelizováno dne 12. dubna 2011 -

Asociace provozovatelů kin. STANOVY SDRUŽENÍ - novelizováno dne 12. dubna 2011 - Asociace provozovatelů kin STANOVY SDRUŽENÍ - novelizováno dne 12. dubna 2011 - Preambule Asociace provozovatelů kin je občanským sdružením, které sdružuje fyzické a právnické osoby, provozovatele kin,

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

zakládací listinu obecně prospěšné společnosti

zakládací listinu obecně prospěšné společnosti Zakladatelé: Občanské sdružení Rybka, se sídlem Nuzice 24, 375 01 Týn nad Vltavou, IČ 14501791, registrované u Ministerstva vnitra České republiky pod čj. II/s-OS/1-26385/95-R zastoupené předsedkyní výboru

Více

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění)

Město Nový Bor. Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Město Nový Bor Vnitřní směrnice č. 1.01. Organizační řád Města Nový Bor (úplné znění) Účinnost od: 11.1.2011 Rada města vydává na základě ustanovení 102 odst.2 přím.o) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní

Více

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962

S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 S T A N O V Y Společenství vlastníků Píškova 1959-1962 Píškova 1961/42, 155 00 Praha 5 Stodůlky, IČ: 24289086 Čl. 1 - Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE, z. s. Stanovy spolku

ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE, z. s. Stanovy spolku ČESKÁ ŠIPKOVÁ ORGANIZACE, z. s. Stanovy spolku Úplné znění ke dni 12. prosince 2015 Čl. I Název a sídlo Spolku 1. Spolek nese název Česká šipková organizace, z. s. (dále také jen Spolek či ČŠO ), používá

Více

Stanovy Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato

Stanovy Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato Stanovy Sdružení obcí, měst a dalších právnických osob Čechy nad zlato I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení zní: "Sdružení obcí, měst a dalších i právnických osob Čechy nad zlato (dále jen Sdružení

Více

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s.

STANOVY. spolku. Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. STANOVY spolku Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů, z.s. vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 66 Identifikační číslo: 00506494 ve znění schváleném valnou hromadou dne

Více

ORP Frenštát pod Radhoštěm

ORP Frenštát pod Radhoštěm Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Frenštát pod Radhoštěm

Více

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění )

Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) Bytové družstvo LIŠČÍ KOPEC STANOVY 2014 ( úplné znění ) 1 O B S A H : Část I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ : Strana : Čl. 1 - Základní identifikační údaje družstva 3 Čl. 2 - Právní definice a postavení družstva

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Chomutov 1 1 Obecné

Více

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství:

Stanovy YMCA Praha. 4 Členství v YMCA Praha 1. V YMCA existuje dvojí druh členství: Stanovy YMCA Praha 1 Název a sídlo 1. Název: YMCA Praha 2. Sídlo: Na Poříčí 12, 110 00 Praha 1 3. YMCA Praha je občanským sdružením dle zákona č. 83/1990 o sdružování občanů a od 1. 1. 2014 se považuje

Více

ORP Veselí nad Moravou

ORP Veselí nad Moravou Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Veselí nad Moravou

Více

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s.

S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. S T A N O V Y Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. I. Základní ustanovení Spolek s názvem Nohejbalový klub Bajda Kroměříž z.s. (dále jen NK Bajda ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují

Více

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení

ZÁSADY HOSPODAŘENÍ. I. Obecná ustanovení ZÁSADY HOSPODAŘENÍ s finančními prostředky a dalším majetkem základních organizacích Odborového sdružení základních organizací Dopravního podniku Autobusy Praha, o.z. Tyto zásady jsou závazné pro ty základní

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule

Stanovy družstva. Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo. Preambule Stanovy družstva Kulturní noviny vydavatelské a mediální družstvo Preambule Družstvo je nezávislým, dobrovolným společenstvím neuzavřeného počtu fyzických osob a právnických osob, které je zaměřeno na

Více

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení)

129/2000 Sb. ZÁKON HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ. Strana 1 / 50. ze dne 12. dubna 2000 o krajích. (krajské zřízení) 129/2000 Sb. ZÁKON ze dne 12. dubna 2000 o krajích (krajské zřízení) Změna: 273/2001 Sb. Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 231/2002 Sb. (část) Změna: 404/2002 Sb. Změna: 231/2002 Sb. Změna:

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Králíky 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Broumov 1 1 Obecné

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Bohumín 1 1 Obecné

Více

Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec. Článek I. Základní ustanovení

Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec. Článek I. Základní ustanovení Stanovy Spolku Ledního hokeje Jindřichův Hradec Článek I. Základní ustanovení 1. Zakládá se Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec. 2. Spolek ledního hokeje Jindřichův Hradec je dobrovolným a samosprávným

Více

Stanovy České asociace sester, z. s.

Stanovy České asociace sester, z. s. Stanovy České asociace sester, z. s. Část první Obecná ustanovení Článek 1 Název, sídlo 1. Česká asociace sester, z. s. (dále jen ČAS) je dobrovolná samosprávná, nepolitická a profesní organizace zdravotnických

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

Stanovy zapsaného spolku ZELENÁ BUDOUCNOST PRO PRAHU, z. s. ČI. 1. Název a sídlo. ZELENÁ BUDOUCNOST PRO PRAHU, z. s. (dále jen spolek )

Stanovy zapsaného spolku ZELENÁ BUDOUCNOST PRO PRAHU, z. s. ČI. 1. Název a sídlo. ZELENÁ BUDOUCNOST PRO PRAHU, z. s. (dále jen spolek ) 1 Stanovy zapsaného spolku ZELENÁ BUDOUCNOST PRO PRAHU, z. s. ČI. 1. Název a sídlo Název: ZELENÁ BUDOUCNOST PRO PRAHU, z. s. (dále jen spolek ) Megistracc provedena Sídlo: Jana Masaryka 628/33, 120 00

Více

K H n e t. i n f o, z. s., H a v ířská stezka 68, 284 01 Kutná Hora Spisová značka L 14927 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 26670186

K H n e t. i n f o, z. s., H a v ířská stezka 68, 284 01 Kutná Hora Spisová značka L 14927 vedená u Městského soudu v Praze, IČO: 26670186 STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU KHnet.info, z. s. Čl. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Zapsaný spolek s názvem KHnet.info, z. s. (dále jen Spolek) je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických a právnických

Více

STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU

STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU STANOVY VYSOKOŠKOLSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU I. Základní ustanovení a poslání odborového svazu Článek 1 Název odborového svazu: Vysokoškolský odborový svaz (zkratka VOS) Sídlo Vysokoškolského odborového svazu:

Více

STANOVY. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

STANOVY. OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I. Název a sídlo, působnost a charakter sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ ART MOVEMENT, o.s. čl. I Název a sídlo, působnost a charakter sdružení 1) Název sdružení je: Art Movement, o.s. (dále jen Sdružení ) 2) Sídlem sdružení je Osadní 1466/5, 1700

Více

The Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) zájmové sdružení právnických osob STANOVY

The Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) zájmové sdružení právnických osob STANOVY The Czech Private Equity and Venture Capital Association (CVCA) zájmové sdružení právnických osob STANOVY Úplné znění stanov ke dni 21.6. 2012 Obsah 1.1 Název Asociace... 3 1.2 Sídlo Asociace... 3 1.4

Více

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR

Stanovy občanského sdružení DebRA ČR Stanovy občanského sdružení DebRA ČR I. Název, sídlo, působnost 1. Název občanského sdružení: DebRA ČR 2. Sídlo: Dětské kožní odd. FN Brno, Černopolní 9, 613 00 Brno 3. Působnost: celé území České republiky

Více

ORP České Budějovice

ORP České Budějovice Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP České Budějovice

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Orlová 1 1 Obecné

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A

Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Z Ř I Z O V A C Í L I S T I N A Město Uherské Hradiště na základě rozhodnutí Zastupitelstva města č. 169/XII. ze dne 1. listopadu 2004 podle ustanovení 84 odst. 2, písm. e) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Vimperk 1 1 Obecné

Více

STANOVY. Čl. 1. Název a sídlo Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika Slovensko društvo Jožeta Plečnika (dále jen spolek )

STANOVY. Čl. 1. Název a sídlo Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika Slovensko društvo Jožeta Plečnika (dále jen spolek ) STANOVY Čl. 1. Název a sídlo Název: Slovinský spolek Josipa Plečnika Slovensko društvo Jožeta Plečnika (dále jen spolek ) Sídlo: Krameriova 674/5,26601 Beroun Čl. 2 Statut spolku 1. Spolek je dobrovolné

Více

Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran

Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran Stanovy Kulturní a divadelní spolek Jizeran Spolek s názvem Kulturní a divadelní spolek Jizeran je dobrovolné, neziskové, nezávislé a nepolitické sdružení občanů provozujících tělovýchovu, sport, turistiku,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP 1 1 Obecné informace

Více

Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl a poslání spolku

Čl. 2 Statut spolku. Čl. 3 Cíl a poslání spolku L871/RDZ/MSPH STANOVY SDRUŽENÍ ČECHŮ Z VOLYNĚ A JEJICH PŘÁTEL, z.s. Čl. 1 Název spolku: Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, z.s. (dále též spolek ) Sídlo spolku: Hotel Legie, Sokolská 486/33, 120

Více

STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo

STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo Stanovy společenstva STANOVY Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů-podkovářů Čech, Moravy a Slezska, živnostenské společenstvo OBSAH Název a sídlo (1) Vznik a registrace Společenstva (2)

Více

Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum

Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum Stanovy spolku Neuropsychiatrické fórum I. Neuropsychiatrické fórum, o.s., ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb, občanského zákoníku (dále jen NOZ ),

Více

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Litvínov 1 1 Obecné

Více

ORP Jindřichův Hradec

ORP Jindřichův Hradec Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Analýza činnosti dobrovolných svazků obcí v území správního obvodu ORP Hradec 1 1 Obecné

Více